Philips | 24PFL4028H/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Mimoriadne tenký LED televízor 24PFL4028H/12 Používateľská príručka

Philips 4000 series Mimoriadne tenký LED televízor 24PFL4028H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
22PFL4008H/K/T
24PFL4008K/T
24PFL40x8H
SK Návod na použitie
Obsah
1
2
3
4
5
SK
Dôležité
3
Bezpečnosť
Starostlivosť
Právne informácie
Trvalá udržateľnosť
Pomoc a podpora
3
4
5
8
9
Používanie televízora
10
Ovládacie prvky televízora
Sledovanie televízie
Zobrazenie sprievodcu programami
Prehrávanie multimediálnych
súborov
Interaktívna televízia
10
12
16
Ďalšie funkcie televízora
20
Pozastavenie televízneho vysielania
Nahrávanie televíznych relácií
Hranie hier
Zobrazenie teletextu
Nastavenie uzamknutia a časovačov
20
21
24
25
26
Zmena nastavenítelevízora
28
Obraz a zvuk
Kanály
Nastavenia satelitu
Nastavenia jazyka
Nastavenia univerzálneho prístupu
Ďalšie nastavenia
Aktualizácia softvéru
Obnovte všetko
28
30
33
35
36
37
38
39
Pripojenie televízora
40
Informácie o kábloch
Pripojenie antény
Pripojenie zariadení
Pripojenie ďalších zariadení
Sledovanie pripojených zariadení
Nastavenie zariadeníEasyLink
Pripojenie k počítačovej sieti a
internetu
Pripojte modul CAM (Conditional
Access Module)
40
41
42
50
52
53
2
6
7
16
19
56
57
8
Riešenie problémov
58
Všeobecné problémy
Problémy s kanálmi
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Problémy s pripojením
Kontaktovanie spoločnosti Philips
58
59
59
60
60
61
Technické údaje
62
Napájanie a príjem
Zobrazenie a zvuk
Rozlíšenia obrazovky
Multimédiá
Možnosti pripojenia
Verzia Pomocníka
62
62
62
63
65
65
Register
66
Bezpečnosť
Preventívne opatrenia
Skôr ako začnete používať televízor,
prečítajte si všetky pokyny. Ak sa nebudete
riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak
k poškodeniu zariadenia, záruka stráca
platnosť.
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.

Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu
dažďa ani vody. Do blízkosti televízora
nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na
televízor alebo do jeho vnútra vyleje
tekutina, okamžite ho odpojte od
elektrickej zásuvky. Pred ďalším
používaním požiadajte o kontrolu
televízora službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips.

Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla. Televízor,
diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
neumiestňujte do blízkosti sviečok ani
iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu
ohňa.



Do vetracích a iných otvorov na
televízore nikdy nevkladajte predmety.
Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani
nadmerného tepla.
Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte
pôsobeniu sily. Skontrolujte, či je
zástrčka úplne zastrčená v elektrickej
zásuvke. Uvoľnené zástrčky napájacieho
kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo
požiar.

Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby
sa nenapínal napájacíkábel. Pri napínaní
napájacieho kábla by mohli uvoľnené
pripojenia spôsobiť iskrenie.

Ak chcete televízor odpojiť z napájania,
musíte odpojiť zástrčku televízora. Pri
odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Skontrolujte, či máte po celý čas voľný
prístup k zástrčke, napájaciemu káblu a
zásuvke.
Riziko poškodenia televízora.

Televízor s hmotnosťou väčšou ako 25
kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať
dve osoby.

Pri montáži televízora na stojan
používajte iba dodaný stojan. Stojan
bezpečne upevnite k televízoru.
Televízor umiestnite na vodorovný
povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora
aj stojana.

Pri montáži televízora na stenu použite
iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť
televízora. Konzolu upevnite na stenu,
ktorá udrží hmotnosť televízora aj
konzoly. Spoločnosť TP Vision
Netherlands B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobínehodu, poranenie
alebo poškodenie.

Ak chcete televízor uskladniť,
odmontujte od neho stojan. Nikdy
neukladajte televízor zadnou stranou na
zem, pokiaľ je k nemu pripevnený
stojan.

Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej
zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane televízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa
napätie líši.

Niektoré časti tohto produktu môžu
byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii
buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu
alebo poškodeniu.
SK
3
Slovensky
1 Dôležité
Riziko poranenia detí.
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa
televízor neprevrátil a neporanil deti:

Televízor nikdy neumiestňujte na
povrch pokrytý látkou ani iným
materiálom, ktorý možno stiahnuť.

Skontrolujte, či žiadna časť televízora
nepresahuje okraje povrchu.

Televízor nikdy neumiestňujte na
vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez
toho, aby ste nábytok aj televízor
neupevnili k stene alebo vhodnej
podpere.

Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia
na nábytok, na ktorom je televízor
umiestnený.
Riziko prehltnutia batérií.

Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince, pri
ktorej hrozíriziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Riziko prehriatia.

Televízor nikdy neumiestňujte do
stiesnených priestorov. Z dôvodu
vetrania nechajte okolo televízora
minimálne 10 cm (4 palce) voľného
priestoru. Dbajte na to, aby vetracie
otvory televízora nikdy nezakrývali
závesy ani iné predmety.
Riziko poranenia osôb, požiaru alebo
poškodenia napájacieho kábla.

Na napájací kábel nikdy neumiestňujte
televízor ani iné predmety.

Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Počas
búrky sa nedotýkajte žiadnej časti
televízora, napájacieho kábla ani kábla
antény.
Riziko poškodenia sluchu.

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu
slúchadiel nastavených na vysokú
hlasitosť.
Nízka teplota

Ak sa televízor prepravuje pri teplote
nižšej ako 5 °C (41 °F), pred pripojením
k elektrickej zásuvke ho vybaľte
a počkajte, kým jeho teplota
nedosiahne teplotu v miestnosti.
SK
4
Starostlivosť
Obrazovka





Riziko poškodenia televíznej obrazovky.
Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte,
neškriabte ani neudierajte na ňu
žiadnym predmetom.
Pred čistením televízor odpojte.
Televízor a rám čistite a jemne otierajte
mäkkou navlhčenou handričkou. Na
čistenie televízora nikdy nepoužívajte
alkohol, chemické prípravky ani čistiace
prostriedky pre domácnosť.
Čo najskôr utrite kvapky vody, aby
nedošlo k deformáciám a vyblednutiu
farieb.
V maximálnej miere sa vyhýbajte
statickým obrazom. Statické obrazy sú
obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na
obrazovke dlhší čas. Medzi statické
obrazy patria ponuky na obrazovke,
čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak
musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k
jej poškodeniu.

Televízor umiestnite na také miesto,
kde na obrazovku nebude dopadať
priame svetlo.

Ideálna vzdialenosť na sledovanie
televízora je trojnásobok uhlopriečky
obrazovky. Ak má napríklad televízor
obrazovku s uhlopriečkou 81 cm (32
palcov), ideálna vzdialenosť na
sledovanie je približne 2,5 m (92 palcov)
od čelnej plochy obrazovky.

Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške
stredu obrazovky.
Umiestnenie televízora
Výberom umiestnenia televízora môžete
dosiahnuť najlepšie nastavenia jeho zvuku
(montáž na stojan alebo stenu).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položky [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia].[Umiestnenie
televízora]
4. Vyberte položku [Na TV stojane] alebo
[Montáž na stenu] a stlačte tlačidlo OK.
Zamknutie televízora
Televízor je vybavený bezpečnostnou
zásuvkou Kensington, ktorá sa nachádza na
základni. Ak chcete televízor zabezpečiť proti
krádeži, kúpte si zámok Kensington (predáva
sa samostatne).
Právne informácie
Slovensky
Umiestnenie, tipy
Upozornenie
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Všetky
práva vyhradené. Technické údaje podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky sú majetkom spoločnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich
príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision
Netherlands B.V. si vyhradzuje právo na
zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané
produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto
systému. Ak sa produkt, prípadne jeho
individuálne moduly alebo postupy používajú
na iné účely, ako sú uvedené v tomto
dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žiadny z patentov USA.
Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna
ďalšia záruka.
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v
obsahu tohto dokumentu ani za problémy
zapríčinené jeho obsahom. Chyby nahlásené
spoločnosti Philips budú čo najrýchlejšie
opravené a uverejnené na stránke podpory
spoločnosti Philips.
SK
5
Podmienky záruky

Riziko poranenia, poškodenia televízora
alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy
sa nepokúšajte opraviť televízor sami.

Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom určeným výrobcom.

Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy
nedemontujte kryt televízora. Ak je
potrebný servis alebo oprava, vždy sa
obráťte na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.

Záruka stráca platnosť v prípade
vykonania akýchkoľvek činností výslovne
zakázaných v tomto návode,
akýchkoľvek úprav a postupov montáže,
ktoré sa v tomto návode neodporúčajú
alebo nie sú povolené.
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt LED má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek
tomu, že obsahuje minimálne 99,999 %
efektívnych obrazových bodov, na obrazovke
sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body
alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť
displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
Produkt spĺňa požiadavky EÚ (označenie
CE)
Tento produkt spĺňa základné požiadavky a
iné príslušné ustanovenia smernice
2006/95/EC (nízke napätie), 2004/108/EC
(EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály.
SK
6
Jedným z hlavných obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri používaní našich produktov s
cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich
zosúladiť s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí(EMF), ktoré platili
v čase výroby produktov.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú
žiadne nepriaznivé účinky na zdravie.
Spoločnosť TP Vision potvrdzuje, že ak sa s
jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na
používanie, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho
včasné integrovanie do svojich produktov.
Open source (otvorený zdroj)
Tento produkt obsahuje softvér na základe
licencie otvoreného zdrojového kódu.
Vyhlásenia a texty licenciínájdete v
elektronickej používateľskej príručke v rámci
produktu. Spoločnosť TP Vision Netherlands
B.V. týmto ponúka na základe požiadania
možnosť poskytnutia kópie úplného
zdrojového kódu pre balíky softvéru s
otvoreným zdrojovým kódom použité v
tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými
licenciami.
Táto ponuka platípo dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto
dostal tieto informácie. Ak chcete získať
zdrojový kód, pošlite svoju žiadosť napísanú
v angličtine spolu s číslom produktu na
adresu:
"Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands."
Windows Media je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spoločnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, pričom v
iných krajinách sveta sú registrácie vydané
alebo čakajú na vydanie.
Využíva sa na základe jedného alebo
viacerých z nasledujúcich patentov USA:
patentov:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
DivX® , DivX Certified® a pridružené logá sú
ochranné známky spoločnosti Rovi
Corporation alebo jej dcérskych spoločností
a používajú sa na základe licencie.
Zariadenie disponuje certifikáciou DivX
Certified® na prehrávanie videa DivX® s
rozlíšením až v hodnote HD 1080p vrátane
prémiového obsahu.
INFORMÁ CIE O FORMÁ TE DIVX VIDEO:
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified® ,
ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete
ďalšie informácie a softvérové nástroje na
konverziu súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁ CIE O FORMÁ TE DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie
DivX Certified® je potrebné zaregistrovať,
aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo
formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak
chcete získať registračný kód, nájdite časť
DivX VOD v ponuke nastavenízariadenia.
Ďalšie informácie o vykonaní registrácie
nájdete na lokalite vod.divx.com.
Finálne produkty s technológiou PlayReady
Vlastníci obsahu využívajú technológiu
Microsoft PlayReady™ na prístup k obsahu s
cieľom ochrany svojho duševného vlastníctva
vrátane obsahu chráneného autorskými
právami. Toto zariadenie využíva technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
technológiou PlayReady a obsahu
chránenému technológiou WMDRM. Ak sa
zariadeniu nepodarí správne použiť
obmedzenia na používanie obsahu, vlastníci
obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o zrušenie možnosti zariadenia využívať
obsah chránený technológiou PlayReady.
Zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený
obsah ani obsah chránený iným typom
technológiína prístup k obsahu. Vlastníci
obsahu môžu na prístup k obsahu požadovať
inováciu technológie PlayReady. Ak inováciu
zamietnete, nebudete môcť pristupovať k
obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
SK
7
Slovensky
Ochranné známky a autorské práva
Trvalá udržateľnosť
Energetická účinnosť
Televízor je vybavený energeticky účinnými
funkciami. Ak chcete k týmto funkciám získať
prístup, stlačte Zelené tlačidlo na diaľkovom
ovládaní.

Energeticky úsporné nastavenia
obrazu: môžete použiť kombináciu
energeticky úsporných nastaveníobrazu.
Počas sledovania televízora stlačte
Zelené tlačidlo a vyberte možnosť
[Ú spora energie]. Potom vyberte
nastavenie obrazu [Ú spora energie].

Vypnutie obrazovky: ak chcete počúvať
iba zvuk televízora, môžete vypnúť
obrazovku. Ostatné funkcie budú
pracovať normálne. Počas sledovania
televízora stlačte zelené tlačidlo a
vyberte možnosť [Obrazovka vypnutá].

Nízka spotreba v pohotovostnom
režime: zdokonalené napájacie obvody
znižujú spotrebu energie televízora na
výnimočne nízku úroveň, a to bez straty
funkcie nepretržitého pohotovostného
režimu.

Automatické vypnutie: ak chcete šetriť
energiu, nastavte, aby sa televízor
automaticky vypol po uplynutí určitého
času nečinnosti. Počas sledovania
televízora stlačte Zelené tlačidlo a
vyberte možnosť [Automatické
vypnutie]. Potom vyberte časový
interval, po ktorom sa televízor vypne.

Vypnutie nečinných zariadení: vypnite
pripojené kompatibilné zariadenia
EasyLink HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control), ktoré sú nečinné.
Počas sledovania televízora stlačte
Zelené tlačidlo a vyberte možnosť
[Neaktívne zariadenia sú vypnuté].

Správa napájania: pokročilá správa
napájania pomáha šetriť energiu
spotrebúvanú televízorom. Ak chcete
vidieť, ako prispôsobené nastavenia
televízora ovplyvnia jeho relatívnu
spotrebu, stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [Nastavenie] > [Sledovať
ukážky] > [Ukážka Active Control].
SK
8
Recyklácia
Pri navrhovanía výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa
o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy
a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou
likvidáciou použitého zariadenia pomôžete
znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom. Informujte sa o miestnych
predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu
batérií, pretože správnou likvidáciou
pomôžete znížiť negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Európsky energetický štítok informuje o
triede energetickej účinnosti produktu. Čím
je trieda energetickej účinnosti produktu
zelenšia, tým je spotreba energie nižšia.
Na štítku nájdete triedu energetickej
účinnosti, priemernú spotrebu energie
používaného produktu a priemernú spotrebu
energie za jeden rok. Informácie o spotrebe
energie príslušného produktu značky Philips
nájdete aj na webovej lokalite pre vašu
krajinu na adrese www.philips.com/TV.
Pomoc a podpora
Používanie Pomocníka
Ak chcete získať prístup k ponuke [Pomoc.]
na obrazovke, stlačte Modré tlačidlo.
Ponuku [Pomoc.] zatvoríte stlačením .
Prehľadávanie fóra zameraného na
televízory
Vašu otázku už mohol zodpovedať niekto z
komunity používateľov televízorov Philips.
Navštívte lokalitu
www.supportforum.philips.com.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Ak potrebujete podporu, môžete sa obrátiť
na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine. Číslo
nájdete v brožúre dodanej s týmto
produktom alebo online na lokalite
www.philips.com/support.
Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto informácie nájdete na zadnej strane
televízora alebo na jeho obale.
Návšteva webovej lokality
spoločnosti Philips
Ak na obrazovke [Pomoc.] nemôžete nájsť
požadované informácie, navštívte webovú
lokalitu spoločnosti Philips na adrese
www.philips.com/support.
Na webovej lokalite spoločnosti Philips
môžete tiež:

nájsť odpovede na najčastejšie otázky,

prevziať verziu tohto návodu na
použitie vo formáte PDF, ktorú si
môžete vytlačiť,

odoslať nám e-mailom konkrétnu
otázku,

komunikovať online s pracovníkmi
služby starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips (táto možnosť je
dostupná len v niektorých krajinách).
Použitie sprievodcu možnosťami
pripojenia od spoločnosti Philips
Jednoduchý sprievodca možnosťami
pripojenia vám pomôže pripojiť televízor k
iným zariadeniam. Navštívte lokalitu
http://www.connectivityguide.philips.com.
SK
9
Slovensky
energetický štítok
2 Používanie
televízora
Snímače a indikátory
Ovládacie prvky televízora
Ovládacie prvky na zadnej strane
1.
(Pohotovostný režim): zapnutie alebo
vypnutie televízora.
2. CH +/-: prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
3.
(SOURCE): prístup k pripojenému
zariadeniu.
4.
+/-(Hlasitosť): zvýšenie alebo
zníženie hlasitosti.
1. Indikátor LED pohotovostného režimu
a snímač diaľkového ovládača.
Indikátor LED pohotovostného režimu
upozorňuje, že televízor je v pohotovostnom
režime. Namierte diaľkové ovládanie na
snímač. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým
ovládaním a televízorom nenachádzali
prekážky.
Diaľkové ovládanie
1. (Pohotovostný režim): zapnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
2. Tlačidlá prehrávania: ovládanie
prehrávania multimediálnych súborov.
3.
SOURCE: prístup k pripojenému
zariadeniu.
4. GUIDE: zobrazenie sprievodcu
programami.
5.
TV: sledovanie televízie.
SK
10
Slovensky
6.
(Ponuka Doma): prístup do
domovskej ponuky.
7. OK: potvrdenie položky alebo výberu.
8.
(Navigačné tlačidlá): pohyb v
ponukách alebo uskutočnenie výberu.
9.
LIST: prístup k zoznamu televíznych
kanálov.
10.
FORMAT: môžete zmeniť formát
obrazu, aby vyhovoval zdroju videa.
11.
INFO: zobrazenie informáciío
aktuálnej aktivite.
12.
OPTIONS: prístup k momentálne
dostupným možnostiam, ponukám obrazu a
zvuku.
13.
(Späť): návrat na predchádzajúcu
stránku ponuky alebo ukončenie funkcie
televízora.
14. CH +/-: Prepínanie kanálov.
15. +/-(Hlasitosť): nastavenie hlasitosti.
16.
(Vypnutie zvuku): stlmenie alebo
obnovenie zvuku.
17. Farebné tlačidlá: výber úloh alebo
možností.
Funkcia tlačidiel sa mení v závislosti od
služieb ponúkaných poskytovateľom služieb.
18. SUBTITLE: zapnutie alebo vypnutie
titulkov.
19. 0-9 (Číselné tlačidlá): výber televíznych
kanálov alebo zadanie textu.
20. TEXT: zapnutie alebo vypnutie teletextu.
Ovládacie prvky funkcie EasyLink
Ak televízor pripojíte k zariadeniam
podporujúcim protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), napríklad k
prehrávaču diskov Blu-ray alebo domácemu
kinu, môžete ich ovládať súčasne s
televízorom pomocou jedného diaľkového
ovládania. Po pripojení stačí zapnúť funkciu
EasyLink.
O funkcii Easylink si prečítajte viac v časti
Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadeníEasylink > Ovládanie zariadení
(Strana 54).
SK
11
Sledovanie televízie
Zapnutie alebo vypnutie televízora
Zapnutie televízora

Pripojte televízor k sieťovej zásuvke a
zapnite hlavný spínač.

Ak televízor nie je zapnutý, indikátor
LED pohotovostného režimu zostane
vypnutý. Na televízore stlačte tlačidlo
.

Ak svieti indikátor LED
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládaní.
Poznámka: Televízor zareaguje s krátkym
oneskorením.
Tip: Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a
chcete zapnúť televízor z pohotovostného
režimu, stlačte ľubovoľné tlačidlo na
televízore.
Prepnutie televízora do pohotovostného
režimu
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo .
Indikátor LED pohotovostného režimu na
televízore zasvieti na červeno.
Vypnutie televízora
Na televízore stlačte tlačidlo .
Indikátor LED pohotovostného režimu sa
vypne.
Poznámka: Televízor spotrebúva veľmi malé
množstvo energie, aj keď je v
pohotovostnom režime alebo vypnutý. Ak
televízor nebudete dlhšie používať, odpojte
ho od sieťového napájania.
SK
12
Automatické vypnutie
Pomocou energeticky úsporných nastavení
tohto televízora, ktoré sú štandardne
zapnuté, môžete ušetriť energiu. Ak aspoň
štyri hodiny nedôjde k žiadnej interakcii
používateľa s televízorom (napríklad k
stlačeniu tlačidla diaľkového ovládania alebo
ovládacieho prvku na televízore), televízor sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
Zakázanie automatického vypnutia
1. Počas sledovania televízneho vysielania
stlačte Zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
2. Vyberte položku [Automatické vypnutie]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Pomocou tlačidiel Navigačné tlačidlá
vyberte položku [0 mins] a stlačte tlačidlo
OK.
Nastavenie hlasitosti televízora
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti televízora

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
+/-.

Na televízore stlačte tlačidlo
+/-.
Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti
televízora

Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládaní stlmíte hlasitosť.

Opätovným stlačením tlačidla
obnovíte hlasitosť.
Prepínanie televíznych kanálov
Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
1. Stlačte tlačidlo
LIST a potom tlačidlo
OPTIONS.
2. Výberom možnosti [Zoznam] >
[Obľúbené] zobrazíte kanály v zozname
obľúbených kanálov.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Správa zoznamu kanálov


Stlačte tlačidlo CH +/- na diaľkovom
ovládaníalebo televízore.
Na zadanie čísla kanálu použite Číselné
tlačidlá.
Spravovanie obľúbených kanálov
Zobraziť môžete všetky kanály, alebo len
zoznam obľúbených kanálov.
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov
1. Stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete označiť ako
obľúbený, a stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Pridať/odobrať
obľúbené položky] a stlačte tlačidlo OK.
Vybraný kanál je označený hviezdičkou.
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu
obľúbených kanálov, vyberte možnosť
[Pridať/odobrať obľúbené položky] a
stlačte tlačidlo OK.
Po nainštalovaní kanálov môžete:

filtrovať kanály,

prepínať medzi anténnymi a káblovými
kanálmi,

premenovať kanály,

zmeniť poradie kanálov,

zamknúť kanály,

počúvať digitálne rádio.
Filtrovanie kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte
položku [Filter].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Digit. + anal.]: Zobrazenie všetkých
kanálov v zozname kanálov.

[Digitálne TV kanály]: Zobrazenie len
digitálnych kanálov.

[Analógové kanály]: Zobrazenie len
analógových kanálov.

[Free + scrambled]: Zobrazenie
všetkých kanálov v zozname kanálov.

[Bezplatné kanály]: Zobrazenie len
bezplatných kanálov.

[Kódované kanály]: Zobrazenie len
zakódovaných kanálov.
Poznámka: Možnosti filtrácie sa môžu líšiť
podľa vysielacej spoločnosti.
Prepínanie medzi anténnymi a káblovými
kanálmi
Pri sledovaní televízie môžete prepínať
medzi anténnymi a káblovými kanálmi.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov] >
[Pripojenie antény].
SK
13
Slovensky
Nastavenie hlasitosti slúchadiel
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Hlas. v slúch.],
potom stlačte OK.
3. Vyberte úroveň.
3. Vyberte možnosť [Anténa (DVB-T)], ak
chcete sledovať anténne kanály, alebo
[Kábel (DVB-C)], ak chcete sledovať
káblové kanály. Potom stlačte OK.
Premenovanie kanálov
Po výbere kanálu sa zobrazíjeho názov.
Tento názov kanálu je možné zmeniť.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, a
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Premen.] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa klávesnica na obrazovke.
4. Na výber jednotlivých znakov použite
Navigačné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
OK.
5. Po dokončení vyberte položku [Hotovo]
a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zmena poradia kanálov
Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie
v zozname kanálov.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Preskupiť] a stlačte
tlačidlo OK.
Zamknutie kanálu
Neoprávnenému prístupu ku kanálom
môžete zabrániť ich uzamknutím.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, a
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Zamknúť kanál] a
stlačte tlačidlo OK.
4. Ak sa zobrazívýzva, zadajte kód PIN.
Kanál sa označí ikonou zamknutia v zozname
kanálov.
Tip: Ak chcete sledovať zamknutý kanál,
zadajte po zobrazenívýzvy kód PIN.
Počúvanie digitálneho rádia
Ak sú k dispozícii digitálne rozhlasové kanály,
môžete ich počúvať. Inštalujú sa automaticky
počas inštalácie televíznych kanálov.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položky [Filter] > [Rádio] a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte rozhlasový kanál a stlačte tlačidlo
OK.
4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete
zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.
5. Na premiestnenie zvýrazneného kanálu na
inú pozíciu použite Navigačné tlačidlá.
Potom stlačte tlačidlo OK.
6. Po dokončení stlačte
OPTIONS.
7. Vyberte položku [Ukončiť preskupovanie]
a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete sledovať zariadenie, pripojte ho
najskôr k televízoru. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení
(Strana 42).
Vyberte zariadenie so ZDROJOM
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Výber zariadenia z domovskej ponuky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Zdroj] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Sledovanie pripojených zariadení
Ak chcete pridať alebo spravovať svoje
pripojené zariadenia, pozrite si časť
Pripojenie televízora > Sledovanie
pripojených zariadení > Zmeňte nastavenia
zariadení(Strana 52).
SK
14
Televízor je vybavený vopred definovanými
nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto
nastavenia môžete použiť alebo prispôsobiť.
Výber uprednostňovaného nastavenia
obrazu
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
obrazu] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Osobné nastavenie]: použitie
prispôsobených nastaveníobrazu.

[Živé]: sýte a dynamické nastavenia,
ideálne na používanie počas dňa.

[Prirodzené]: prirodzené nastavenia
obrazu.

[Štandard]: predvolené nastavenia,
ktoré vyhovujú väčšine prostredí a
typov videa.

[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
filmov.

[Fotografia]: ideálne nastavenia na
prezeranie fotografií.

[Ú spora energie]: nastavenia s
najväčšou úsporou energie.
Výber uprednostňovaného nastavenia
zvuku
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
zvuku] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Osobné nastavenie]: Použite
prispôsobené nastavenia zvuku.

[Originál]: nastavenia, ktoré vyhovujú
väčšine prostredí a typov zvuku.

[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
filmov.

[Hudba]: Ideálne nastavenia pre
počúvanie hudby.

[Hra]: ideálne nastavenia na hranie hier.

[Správy]: ideálne nastavenia určené pre
hovorené slovo, napríklad pre
spravodajské relácie.
Zmena formátu obrazu
Môžete zmeniť formát obrazu, aby
vyhovoval zdroju videa.
1. Stlačte tlačidlo
FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a stlačte tlačidlo
OK.
Dostupné formáty obrazu závisia od zdroja
videa:

[Automatické doplnenie]: úprava
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku
(titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa
na dosiahnutie minimálneho skreslenia
na obrazovke, nie však pre režim HD
ani PC.

[Automatické zväčšenie]: zväčšenie
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku.
Odporúča sa na dosiahnutie
minimálneho skreslenia na obrazovke,
nie však pre režim HD ani PC.

[Veľké zväčšenie]: odstránenie čiernych
pruhov po stranách programov
vysielaných vo formáte 4 : 3.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

[Rozšírený obraz 16 : 9]: prispôsobenie
formátu 4 : 3 na formát 16 : 9.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

[Širokouhlý obraz]: zobrazuje obsah v
širokouhlom formáte, neroztiahnutý.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

[Bez zmeny mierky]: maximálna úroveň
detailov pre počítač. K dispozícii je len
po výbere režimu počítača v ponuke
obrazu.

[4 : 3]: zobrazenie klasického formátu
4 : 3.
SK
15
Slovensky
Použite preddefinované nastavenia
pre obraz a zvuk
Zobrazenie sprievodcu
programami
Čo môžete urobiť
Môžete zobraziť časový program kanálov a
krátke zhrnutia pre digitálne televízne kanály
pomocou sprivodcov programami, ktoré
poskytujú vysielacie spoločnosti. Dostupnosť
sprievodcov programami závisíod vysielacej
spoločnosti.
Informácie zo sprievodcu programami pre
daný kanál nie je možné zobraziť, ak:

vekové obmedzenie kanálu je rovnaké
alebo vyššie než vekové obmedzenie,
nastavené na televízore,

je kanál uzamknutý.
Od vysielacej spoločnosti
Prístup ku sprievodcovi programami
vysielacej spoločnosti
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Ak sprievodcu programami používate
prvýkrát, aktualizujte ho podľa pokynov na
obrazovke.
Prispôsobte si sprievodcu programami
vysielacej spoločnosti
Zobrazené informácie môžete upraviť, aby:

vám pripomenuli začiatok programu,

sa zobrazili iba uprednostňované kanály,

sa zmenil deň zobrazenia,

plánovanie nahrávok programov,
Pozrite si časť Ďalšie funkcie televízora
> Nahrávanie televíznych relácií>
Plánovanie nahrávok (Strana 22).
Poznámka: Možnosti voľby sa môžu líšiť
podľa informáciío programe, dostupných od
vysielacej spoločnosti.
1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Načítať údaje EPG]: aktualizácia
informáciív sprievodcovi programami.
SK
16



[Zmeniť deň]: výber dňa na zobrazenie
sprievodcu programami.
[Hľadať podľa žánru]: vyhľadávanie
programov podľa žánru.
[Všetky pripomienky]: zobrazenie
zoznamu všetkých pripomienok v rámci
programov.
Prehrávanie
multimediálnych súborov
Čo môžete urobiť
Pomocou televízora môžete prehrať videá,
fotografie a hudbu zo zariadenia typu USB
pripojeného k televízoru.
Prehrávanie súborov zo zariadenia
USB
Ak máte v pamäťovom zariadeníUSB
uložené fotografie, videá alebo hudobné
súbory, môžete ich prehrávať na televíznej
obrazovke.
Upozornenie:

Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.

Nepreťažujte port USB. Ak pripojíte
pamäťové zariadenie USB, ktoré má
spotrebu vyššiu ako 500 mA, uistite sa,
že je pripojené k vlastnému externému
zdroju napájania.
Prehľadávanie zariadenia USB
1. Ku konektoru USB na televízore pripojte
zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo
SOURCE, vyberte
možnosť [USB] a stlačte tlačidlo OK.
3. V prehliadači obsahu vyberte príslušný
súbor a stlačením tlačidla OK spustite
prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla Tlačidlá prehrávania
spustite ovládanie hudby.
5. Voliteľné: Ak chcete vybrať iné zariadenie
USB, zvoľte možnosť [Zariadenie USB] v
spodnej časti televíznej obrazovky.
Možnosti prehrávania
Sledovanie videa
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte video a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky videá
v priečinku, vyberte video a zvoľte možnosť
[Prehrať všetko].

Ak chcete prejsť na nasledujúce alebo
predchádzajúce video, stlačte CH+
alebo CH -.

Ak chcete video pozastaviť, stlačte
tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.

Ak sa chcete premiestniť o 10 sekúnd
vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo
alebo .

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu
alebo dozadu, stlačte tlačidlo
alebo
. Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.

Video zastavíte stlačením tlačidla .
Možnosti videa
Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:

[Titulky]: Vyberte dostupné nastavenia
titulkov.

[Jazyk titulkov]: Vyberte jazyk titulkov,
ak sú dostupné.

[Tabuľka znakov]: Vyberte správnu
tabuľku znakov pre titulky.

[Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku.

[Opakovať]: Vyberte položku
[Opakovať] pre prehrávanie
obrazového súboru opakovane alebo
[Prehrať raz] pre jeho jednorazové
prehrávanie.

[Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný
výber vypnutý]: Zapnite alebo vypnite
náhodné prehrávanie skladieb.

[DivX® VOD]: Zobrazte kódy pre
registráciu technológie DivX alebo jej
zrušenie pre tento televízor.
Poznámka:
Ak chcete zobraziť informácie o videu
(nápríklad pozíciu prehrávania, trvanie, názov
alebo dátum), vyberte video a stlačte tlačidlo
INFO.
Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo
INFO ešte raz.
Počúvanie hudby
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky
skladby v priečinku, vyberte skladbu a zvoľte
možnosť[Prehrať všetko].

Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu, stlačte CH+
alebo CH-.

Ak chcete skladbu pozastaviť, stlačte
tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.

Ak sa chcete premiestniť o 10 sekúnd
vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo
alebo .

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu
alebo dozadu, stlačte tlačidlo
alebo
. Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.

Prehrávanie hudby zastavíte stlačením
tlačidla .
Možnosti voľby pre hudbu
Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:

[Opakovať]: Zvoľte možnosť
[Opakovať] na opakované prehrávanie
skladby alebo albumu alebo zvoľte
možnosť [Prehrať raz] na jednoduché
prehrávanie.

[Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný
výber vypnutý]: zapnutie alebo
vypnutie náhodného prehrávania
skladieb.
SK
17
Slovensky
Tipy:

Ak chcete filtrovať súbory podľa typu,
vyberte horný pruh.

Ak chcete usporiadať súbory podľa
názvu, dátumu alebo iných polí, vyberte
možnosť[Usporiadať].
Poznámka:
Ak chcete zobraziť informácie o piesni
(napríklad názov, meno umelca alebo dĺžku
trvania), vyberte pieseň a stlačte tlačidlo
INFO.
Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo
INFO ešte raz.
Prezeranie fotografií
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte miniatúru obrázku a stlačte
tlačidlo OK.
Spustenie prezentácie
Ak je v priečinku viacero obrázkov, vyberte
obrázok a potom zvoľte možnosť
[Prezentácia].

Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok, stlačte CH+
alebo CH -.

Ak chcete zastaviť prezentáciu alebo
zavrieť obrázok, stlačte tlačidlo
LIST
alebo .
Možnosti prezentácie
Počas prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:

[Náhodný výber vypnutý]/[Náhodný
výber zapnutý]: zapnutie alebo vypnutie
náhodného zobrazovania obrázkov v
prezentácii.

[Opakovať]: Pre opakované sledovanie
prezentácie vyberte položku
[Opakovať], alebo pre jej jednorazové
sledovanie vyberte položku [Prehrať
raz].

[Trvanie prezentácie]: Vyberte čas
zobrazenia jednotlivých obrázkov v
prezentácii.

[Prechody prezentácie]: Vyberte
prechod medzi obrázkami.
SK
18
Prehrávanie súborov vo formáte
DivX® VOD (Video On Demand)
Tento televízor je certifikovaný pre
technológiu DivX (DivX Certified(R)) a
prehráva vysokokvalitné videá DivX
Video-On-Demand.
Ak chcete prehrávať videá vo formáte DivX
VOD z videoobchodu alebo z počítača,
najskôr je potrebné aktivovať technológiu
DivX VOD na televízore. Aktivácia
technológie DivX VOD na televízore je
bezplatná.
Registrácia televízora
Ak televízor pri spusteníprehrávania
zapožičaného videa vo formáte DivX ešte
nie je aktivovaný, televízor zobrazí
registračný kód technológie DivX za účelom
aktivácie tohto televízora.
Registráciu vykonajte nasledovne.
1. Keď televízor zobrazí registračný kód s 8
alebo 10 číslicami, zapíšte si ho a prejdite na
stránku http://vod.divx.com.
2. Prevezmite softvér na prehrávanie
súborov formátu DivX do počítača a
nainštalujte ho.
3. Spustite softvér na prehrávanie súborov
formátu DivX a vytvorte účet DivX: Kliknite
na VOD > Create a DivX Account
(Videoobsah na vyžiadanie > Vytvoriť účet
DivX).
4. V prehrávači súborov formátu DivX
zaregistrujte televízor s registračným kódom
televízora: Kliknite na VOD > Register a
DivX Certified Device (Videoobsah na
vyžiadanie > Zaregistrovať zariadenie
certifikované v programe DivX).
5. Po zobrazení výzvy si prevezmite a uložte
registračné video na pamäťové zariadenie
USB alebo pripojený mediálny server.
6. Prejdite do televízora a prehrajte
registračné video v televízore. Tým sa ukončí
registrácia a aktivuje sa technológia DivX v
televízore.
Podrobnú podporu nájdete na webovej
stránke o technológii DivX.
Interaktívna televízia
Čo môžete urobiť
Len pre niektoré modely.
Interaktívna televízia umožňuje zobraziť
ďalšie informácie alebo stránky so zábavným
obsahom poskytované spoločnosťami
vysielajúcimi digitálne programy. Reagovaním
priamo na digitálny obsah môžete zažiť
skutočnú interaktivitu.
Poznámka: Táto služba vám neumožňujú
preberať súbory do televízora.
Vysielacie spoločnosti používajú rôzne
systémy interaktívnej televízie, napríklad:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)

iTV (Interactive TV – MHEG)

MHP (Multimedia Home Platform)

DTVi (Digital TV interactive)
Ďalšie informácie o tom, ktorý interaktívny
systém je dostupný vo vašej krajine, nájdete
na webovej lokalite vysielacej spoločnosti.
Čo potrebujete
Pre vychutnanie si tejto služby potrebujete:

Digitálne kanály s interaktívnymi
službami.

Káblovú domácu sieť pripojenú
prostredníctvom smerovača typu
Universal Plug and Play (UPnP).
Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
televízora > Pripojenie k počítačovej sieti a
internetu (Strana 56).
Prístup k interaktívnej televízii
Kanály poskytujúce interaktívne služby
môžete identifikovať pomocou správy, ktorá
vyzýva k stlačeniu tlačidla Červené tlačidlo
alebo OK pre prístup k interaktívnemu
programu.
1. Prepnite na digitálny kanál s interaktívnymi
službami.
Počas načítavania aplikácie sa zobrazuje
blikajúci symbol. Po načítaní aplikácie sa
zobrazíikona.
2. Na spustenie interaktívnej aplikácie stlačte
Červené tlačidlo alebo tlačidlo OK.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
použitím diaľkového ovládania sa pohybujte
po interaktívnych stránkach.
Nižšie sú uvedené príklady interaktívnych
aktivít, ktoré môžete vykonávať:

Zobrazenie informáciío televíznych
programoch

Zapojenie sa do kvízu alebo súťaže

Hranie hier

Nakupovanie online

Úhrady za program videa na požiadanie
(VOD)

Hlasovanie

Rozhovory
SK
19
Slovensky
Ak chcete zrušiť registráciu tohto
televízora:
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte položku [Prehľadávať USB] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte
položku [DivX® VOD] a stlačte tlačidlo OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3 Ďalšie funkcie
televízora
Pozastavenie televízneho
vysielania
Čo môžete urobiť
Počas sledovania digitálneho kanálu môžete
pozastaviť program, aby ste prijali telefonický
hovor alebo si urobili prestávku. Vysielaný
program sa uloží na pevný disk USB
pripojený k televízoru. Prehrávanie programu
môžete kedykoľvek obnoviť.
Poznámka:

Program môžete pozastaviť maximálne
na 90 minút.

Formátovaním sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia všetky
údaje.

Pevný disk USB je špeciálne
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
pevného disku USB nemôžete
pristupovať z iného televízora alebo
počítača.

Nepreťažujte port USB. Ak pripájate
pevný disk USB, ktorý má vyššiu
spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k
vlastnému externému zdroju napájania.
Poznámka:

Uistite sa, že je televízor aj pevný disk
USB vypnutý.

Poznámka: Počas formátovania
pevného disku USB nepripájajte k
televízoru žiadne iné zariadenia USB.
Čo potrebujete


Nalaďte televízor na prijímanie
digitálnych kanálov. Pozrite si časť
Zmena nastavenítelevízora > Kanály >
Automatická inštalácia (Strana 30).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
štandardom USB 2.0, s minimálnou
kapacitou 4 GB a minimálnou
prenosovou rýchlosťou 30 Mb za
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu použite pevný disk s kapacitou
32 GB.
Inštalácia pevného disku USB
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie,
musíte k televízoru pripojiť pevný disk USB a
naformátovať ho.
Ak televízor nerozpozná pevný disk USB,
naformátujte ho pomocou počítača na
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
skúste to znova.
Upozornenie:

Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
SK
20
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
televízoru. Ak plánujete v budúcnosti pripojiť
ďalšie zariadenia USB, pripojte pevný disk
USB prostredníctvom rozbočovača USB.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má
externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
4. Stlačením
spustite formátovanie
pevného disku USB.
5. Formátovanie dokončite podľa pokynov
na obrazovke.
Varovanie: Formátovanie môže trvať určitý
čas. Nevypínajte televízor ani neodpájajte
pevný disk USB, kým sa tento proces
nedokončí.
Nahrávanie televíznych
relácií
Slovensky
Pozastavenie živého televízneho
vysielania
Čo môžete urobiť
1. Počas sledovania digitálneho kanálu
pozastavte televízny program stlačením
tlačidla .
2. Stlačením tlačidla
pokračujte v
sledovaní.
V stavovom riadku sa zobrazujú tieto časové
indikátory:
A. kedy bol program prvýkrát pozastavený,
B. ktorá časť pozastaveného programu sa
práve prehráva,
C. ktorá časť živého programu sa práve
vysiela.

Ak chcete sledovať uložené vysielanie,
stlačením tlačidla
alebo
spustite vyhľadávanie dozadu alebo
dopredu.

Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania,
opakovane stláčajte tlačidlo
alebo
.

Ak chcete sledovať živé televízne
vysielanie, stlačte tlačidlo .
Poznámka: Ak prebieha nahrávanie, nie je
možné pozastaviť televízne vysielanie.
Vysielanie uložené na pevnom disku USB sa
odstráni, ak:

odpojíte pevný disk USB,

prepnete televízor do pohotovostného
režimu,

spustíte nahrávanie televízneho
programu,

prepnete na iný kanál,

prepnete zdroj na sledovanie z
pripojeného zariadenia, ako je
prehrávač diskov Blu-ray alebo digitálny
prijímač.
Ak váš televízor dokáže prijímať sprievodcov
programami, môžete nahrávať TV programy
na pevný disk USB. Nie je možné súčasne
nahrávať aktuálne televízne programy a
budúce televízne programy.
Poznámka:

Nahrávanie je podporované iba v
krajinách so sprievodcami programami.

V severských krajinách poskytuje pri
nahrávanítelevíznych programov
obmedzenú podporu pre titulky.
Čo potrebujete


Nalaďte televízor na príjem digitálnych
TV kanálov, napr. vysielanie DVB.
Pozrite si časť Zmena nastavení
televízora > Kanály > Automatická
inštalácia (Strana 30).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
štandardom USB 2.0, s minimálnou
kapacitou 32 GB a minimálnou
prenosovou rýchlosťou 30 Mb za
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu použite pevný disk s kapacitou
250 GB. Pre nahrávanie a pozastavenie
televíznych relácií môžete použiť ten
istý pevný disk USB.
Inštalácia pevného disku USB
Ak chcete nahrávať televízne relácie, musíte
k televízoru pripojiť pevný disk USB a
naformátovať ho.
Ak televízor nerozpozná pevný disk USB,
naformátujte ho pomocou počítača na
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
skúste to znova.
Upozornenie:

Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
SK
21

Formátovaním sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia všetky
údaje.

Pevný disk USB je špeciálne
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
pevného disku USB nemôžete
pristupovať z iného televízora alebo
počítača.

Nepreťažujte port USB. Ak pripájate
pevný disk USB, ktorý má vyššiu
spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k
vlastnému externému zdroju napájania.
Poznámka:

Uistite sa, že je televízor aj pevný disk
USB vypnutý.

Poznámka: Počas formátovania
pevného disku USB nepripájajte k
televízoru žiadne iné zariadenia USB.
Spustenie nahrávania
Nahrávanie jedným dotykom
Program, ktorý sledujete, môžete nahrať
pomocou jediného tlačidla.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
Nahrávanie sa okamžite spustí. Zobrazí sa
kontextová obrazovka s hlásením o čase
ukončenia programu.
2. Voliteľné: Použite položku Navigačné
tlačidlá a označte čas ukončenia nahrávania.
3. Vyberte položku [Potvrdiť] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
Poznámka:

Počas nahrávania nie je možné prepínať
TV kanály alebo pozastaviť televízne
vysielanie.

Ak informácia v sprievodcovi
televíznymi programami nie je dostupná,
predvolený čas nahrávania je 30 minút.
Toto nastavenie môžete v prípade
potreby zmeniť.
Plánovanie nahrávok
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
televízoru. Ak plánujete v budúcnosti pripojiť
ďalšie zariadenia USB, pripojte pevný disk
USB prostredníctvom rozbočovača USB.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má
externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
4. Stlačením
spustite formátovanie
pevného disku USB.
5. Formátovanie dokončite podľa pokynov
na obrazovke.
Varovanie: Formátovanie môže trvať určitý
čas. Nevypínajte televízor ani neodpájajte
pevný disk USB, kým sa tento proces
nedokončí.
SK
22
Slúži na zobrazenie informácií o programe.
Podľa stavu programu ho môžete začať
sledovať, alebo naplánovať jeho nahrávanie.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.].
3. Vyberte kanál a program a stlačte
tlačidloOK.
Zobrazia sa informácie o programe.
Poznámka: Ak naplánujete nahrávky na čas,
kým ste preč, nechajte televízor v
pohotovostnom režime a pevný disk USB
zapnutý.
Sledovanie nahrávok
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Zo zoznamu vyberte príslušnú nahrávku a
stlačte tlačidlo OK.
Spustísa prehrávanie nahrávky.
Usporiadanie nahrávaní
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
4. Vyberte možnosť usporiadania podľa
názvu, dátumu, dátumu platnosti alebo typu
a stlačte tlačidlo OK.
Poznámka:

Ak vysielacia spoločnosť obmedzuje
počet dní od vysielania programu,
dokedy si možno nahrávku pozrieť, v
zozname nahrávok sa zobrazuje počet
dnído uplynutia platnosti nahrávky.

Ak platnosť nahrávky uplynie alebo
vysielacia spoločnosť obmedzí
prehrávanie, nahrávku nemožno
prehrať.

Ak plánovanému nahrávaniu bráni
vysielacia spoločnosť alebo ak k
nahrávaniu nedôjde podľa plánu,
nahrávka sa v zozname nahrávok označí
ako [Chyba].
Odstránenie nahrávok
Môžete zobraziť zoznam všetkých nahrávok
a zostávajúce miesto na pevnom disku USB.
Ak chcete uvoľniť miesto na disku, odstráňte
záznamy.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Odstrániť].
SK
23
Slovensky
Naplánovanie nahrávania televízneho
programu
Môžete naplánovať nahrávanie
nadchádzajúceho programu, ktorý sa bude
vysielať dnes alebo do ôsmich dní. Ak nie je
dostupná informácia v sprievodcovi
televíznymi programami, môžete tiež
naplánovať časové nahrávanie, ktoré nie je
spojené zo žiadnym programom.
1. Stlačte tlačidlo
a potom vyberte
možnosť [TV spr.].
2. Vyberte kanál a program, ktorý chcete
nahrať.
3. Voliteľné: Ak chcete nahrať program,
ktorý sa bude vysielať iný deň, stlačte tlačidlo
OPTIONS, zvoľte možnosť [Zmeniť deň]
a vyberte iný deň.
4. Vyberte možnosť [Nahrávať].
Zobrazísa kontextová obrazovka.
5. Vyberte a zmeňte detaily nahrávania s
použitím tlačidiel Číselné tlačidlá a
Navigačné tlačidlá.
6. Vyberte možnosť [Potvrdiť], potom
stlačte tlačidlo OK.
Zmena naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Nastaviť čas].
4. Zmeňte čas nahrávania podľa potreby a
vyberte možnosť [Potvrdiť].
Zrušenie naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a zvoľte možnosť
[Odstrániť].
Naplánované nahrávanie sa zruší.
Hranie hier
Čo môžete urobiť
Na tomto televízore môžete hrať bežné hry
pri zobrazenína celú obrazovku s
optimalizovanými nastaveniami obrazu pre
hry.
Čo potrebujete

Pripojte k televízoru hraciu konzolu.
Pozrite si časť Pripojenie televízora >
Pripojenie zariadení> Hracia konzola
(Strana 46).
Ak televízor automaticky pridá hraciu
konzolu k ponuke Zdroj, pri spustení
hrania hier použije tiež prednastavený
zvuk pre hru (pre určité modely).
Spustenie hrania hier
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte hraciu konzolu a stlačte tlačidlo
OK.
3. V prípade potreby načítajte na hracej
konzole disk s hrou a potom vyberte
požadovanú hru.
4. Pri spustení hrania hier postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
SK
24
Nastavenia pre hry
Nastavenie obrazu pre hry
Televíznu obrazovku môžete optimalizovať
pre hranie hier bez oneskorovania obrazu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Hra alebo počítač] >
[Hra].
Prednastavený zvuk pre hry
Môžete optimalizovať zvukové efekty pre
hranie hier.
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
zvuku] > [Hra] a stlačte tlačidlo OK.
Televízor je pripravený na hranie hier.
Poznámka: Po skončení hrania znova vyberte
zvyčajné nastavenie zvuku.
Výber stránky
Teletext môžete zobraziť počas sledovania
kanálov, ktoré ho vysielajú.
1. Vyberte kanál vysielajúci teletext a stlačte
tlačidlo TEXT.
2. Vyberte príslušnú stránku niektorým z
týchto spôsobov:

Na zadanie čísla stránky použite Číselné
tlačidlá.

Stlačením tlačidla CH + alebo CH –
zobrazíte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku.

Na výber farebnej položky použite
Farebné tlačidlá.
Možnosti teletextu
1. Počas zobrazenia teletextu stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte možnosť:

[Zmraziť stránku]/[Uvoľniť stránku]:
podržanie alebo zrušenie podržania
aktuálnej stránky.

[Duálne zobrazenie]/[Celá obrazovka]:
zapnutie alebo vypnutie teletextu v
režime duálneho zobrazenia. Pri
duálnom zobrazenísa na dvoch
poloviciach televíznej obrazovky zobrazí
aktuálny kanál aj teletextové vysielanie.

[Prehľad stránok teletextu]: Tabuľka
stránok (T.O.P) teletextového vysielania
umožňuje preskočiť z jednej témy na
druhú bez zadávania čísel stránok.

[Zväčšiť]/[Normál. zobraz.]: priblíženie
stránky. Na posúvanie po zväčšenej
obrazovke použite Navigačné tlačidlá.

[Odkryť]: skrytie alebo odhalenie
skrytých informáciína stránke, napríklad
riešení hádaniek alebo kvízov.

[Opakovať podstránky]: ak sú k
dispozícii podstránky, každá z nich sa
zobrazísamostatne.

[Jazyk]: prepnutie na inú jazykovú
skupinu, aby sa správne zobrazili odlišné
súbory znakov.

[Teletext 2.5]: zobrazenie teletextu s
viacerými farbami a vylepšenou grafikou
oproti bežnému teletextu. Ak kanál
vysiela teletext 2.5, tento režim bude
predvolene zapnutý.
Jazyk teletextu
Pri digitálnych televíznych kanáloch, pri
ktorých vysielacie spoločnosti poskytujú aj
iné jazyky teletextu, môžete vybrať
uprednostňovaný primárny a sekundárny
jazyk.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte možnosť [Jazyky] > [Základný
teletext] alebo [Sekundárny teletext].
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
Podstránky
Ak stránka teletextu obsahuje niekoľko
podstránok, môžete jednotlivé podstránky
postupne zobraziť. Tieto podstránky sa
zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.
Vyberte ich stlačením tlačidla
alebo .
Vyhľadávanie
Môžete vyhľadať slovo alebo číslo, ktoré sa
nachádza na momentálne zobrazenej stránke
teletextu.
1. Počas zobrazenia teletextu zvýraznite
stlačením tlačidla OK prvé slovo alebo číslo.
2. Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá sa
premiestnite na slovo alebo číslo, ktoré
chcete vyhľadať.
3. Stlačením tlačidla OK spustite
vyhľadávanie.
4. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, stláčajte
tlačidlo , kým sa nezruší zvýraznenie
všetkých slov alebo čísel.
SK
25
Slovensky
Zobrazenie teletextu
Digitálny teletext
Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho
kanálu ponúka špeciálny digitálny teletext
alebo interaktívne služby, môžete tento
digitálny teletext zobraziť. Takéto kanály,
napríklad BBC1, môžu digitálny teletext
poskytovať s interaktívnejšími funkciami.
Poznámka: Keď sa vysielajú titulky, po ich
zapnutí sa zablokujú digitálne textové služby.
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Nastavenia jazyka > Titulky na digitálnych
kanáloch (Strana 35).
V režime digitálneho teletextu:

Navigačné tlačidlá slúžia na výber alebo
zvýraznenie položiek.

Farebné tlačidlá slúžia na výber
možnosti. Stlačením tlačidla OK ju
potvrdíte alebo aktivujete.
Nastavenie uzamknutia a
časovačov
Hodiny
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť
hodiny. Hodiny zobrazujú čas vysielaný
poskytovateľom televíznych služieb.
Zobrazenie hodín televízora
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Hodiny] a stlačte
tlačidlo OK.
Hodiny sa zobrazujú v pravom hornom rohu
televíznej obrazovky.
Zmena režimu hodín
Režim hodín môžete zmeniť na automatický
alebo manuálny. Predvolene je nastavený
automatický režim, v ktorom sa čas
automaticky synchronizuje s koordinovaným
svetovým časom (UTC). Ak televízor
nedokáže prijímať vysielanie času UTC,
zmeňte režim hodín na možnosť
[Manuálne].
SK
26
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia].
3. Vyberte položky [Hodiny] > [Režim
automat. času].
4. Vyberte možnosť [Automaticky],
[Manuálne] alebo [Závisíod krajiny] a
stlačte tlačidlo OK.
Zmena časového pásma
V krajinách s vysielaním údajov o hodinách
môžete zmeniť časovú zónu, ak je vybratá
možnosť [Režim automat. času] >
[Automaticky] alebo [Závisíod krajiny].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Časové pásmo].
2. Vyberte časovú zónu a stlačte OK.
Nastavenie letného času
V krajinách so zmenou času môžete zapnúť
alebo vypnúť letný čas, ak sú zvolené
možnosti [Režim automat. času] >
[Automaticky] alebo [Závisíod krajiny].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Letný čas].
2. Vyberte položku [Štandardný čas] alebo
[Letný čas] a stlačte tlačidlo OK.
Manuálne nastavenie hodín
Dátum a čas môžete nastaviť manuálne. Skôr
než začnete, nastavte režim hodín na
hodnotu [Manuálne].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Dátum] alebo [Čas] a stlačte tlačidlo OK.
2. Nastavte čas alebo dátum pomocou
položky Navigačné tlačidlá.
3. Vyberte položku [Hotovo] a stlačte
tlačidlo OK.
Po zadanom čase sa môže televízor prepnúť
do pohotovostného režimu. Pred uplynutím
zadaného času môžete televízor vypnúť
alebo vynulovať časovač vypnutia.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Časovač vypnutia].
3. Zvoľte hodnotu časovača vypnutia.
Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180
minút. Ak chcete časovač vypnutia vypnúť,
nastavte ho na 0 minút.
4. Stlačením tlačidla OK aktivujte časovač
vypnutia. Po uplynutí zadaného času sa
televízor prepne do pohotovostného režimu.
Rodičovská zámka
Ak chcete deťom zabrániť sledovať
nevhodné televízne programy, môžete
uzamknúť televízor alebo zablokovať
programy neprístupné pre daný vek.
Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej
zámky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Rodičovská zámka].
3. Vyberte možnosť [Zadanie kódu] alebo
[Zmeniť kód].
4. Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá.
Tip:Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup
zo zoznamu kanálov, zobrazísa výzva na
zadanie kódu zámky. Ak zabudnete kód,
zadaním hodnoty „8888“ zrušte všetky
existujúce kódy.
Uzamknutie alebo odomknutie kanálov
1. V ponuke Rodičovská zámka vyberte
položku [Zamknutie kanálu].
2. Pomocou položky Číselné tlačidlá zadajte
kód rodičovskej zámky.
3. Vyberte kanály, ktoré chcete uzamknúť
alebo odomknúť. Reštartovaním televízora
aktivujte zámku.
Poznámka:
Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup zo
zoznamu kanálov, zobrazísa výzva na
zadanie kódu zámky.
Rodičovská kontrola
Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len
programy s vekovým hodnotením nižším,
ako je vek vášho dieťaťa. Toto obmedzenie
sa vzťahuje len na digitálne kanály od
vysielacích spoločností, ktoré svoje programy
hodnotia podľa veku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Rodičovská zámka] >
[Rodič. kontrola].
Zobrazísa výzva na zadanie kódu
rodičovskej zámky.
4. Použite Číselné tlačidlá a zadajte kód
rodičovskej zámky.
5. Vyberte vekové obmedzenie a stlačte
tlačidlo OK.
Všetky programy s hodnotou vyššou ako
vybraté vekové obmedzenie sa zablokujú.
Informácie o kódoch rodičovskej zámky
nájdete v časti Ďalšie funkcie televízora >
Nastavenie uzamknutia a časovačov >
Rodičovská zámka (Strana 27).
SK
27
Slovensky
Časovač automatického vypnutia
4 Zmena nastavení
televízora

Obraz a zvuk
Asistent nastavenia
Nastavenia obrazu a zvuku môžete vybrať
pomocou asistenta nastavenia, ktorý
okamžite ukáže účinok vybratého nastavenia.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] > [Rýchle
nastavenie obrazu a zvuku] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Pokračovať] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Podľa pokynov na obrazovke vyberte
uprednostňované nastavenia.

Ďalšie nastavenia obrazu
Nastavenia môžete zmeniť v ponuke obrazu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.

[Štýl obrazu]: Výber prispôsobeného
nastavenia obrazu.

[Obnoviť štýl]: Obnovenie
predchádzajúcich zvolených nastavení
obrazu.

[Kontrast podsvietenia]: Nastavenie
jasu podsvietenia displeja.

[Farba]: Nastavenie farebnej saturácie
obrazu.

[Ostrosť]: Nastavenie ostrosti obrazu.

[Redukcia šumu]: Voľba rozsahu
redukcie šumu pre obraz.

[Redukcia prvkov MPEG]: Vyhladenie
prechodov a nejasnostídigitálneho
obrazu.
SK
28

[Pixel Plus HD] / [Digital Crystal
Clear]: jemné doladenie jednotlivých
obrazových bodov tak, aby ladili so
susediacimi obrazovými bodmi a
vytvorili jasný obraz s vysokým
rozlíšením.
- [Zdok. ostrosť]: aktivácia vynikajúcej
ostrosti, najmä v líniách a kontúrach v
obraze.
- [Dynam. kontrast]: dynamické
obohatenie detailov v slabo, stredne a
silno osvetlených oblastiach obrazu.
- [Dyn. podsvietenie]: výber úrovne
podsvietenia pre dynamickú
optimalizáciu spotreby a kontrast
obrazu.
- [Vylepšenie farieb]: dynamické
obohatenie sviežosti a detailov farieb.
[Rozšírený]: prístup k rozšíreným
nastaveniam, ako sú nastavenie gama,
odtieňov a kontrastu videa.
- [Gama]: nelineárne nastavenie jasu a
kontrastu obrazu.
- [Odtieň]: zmena vyváženia farieb.
- [Vlastný odtieň]: prispôsobenie
nastavenia vyváženia farieb. K dispozícii
je iba v prípade, ak sú vybraté položky
[Odtieň] > [Vlastné].
- [Kontrast videa]: nastavenie kontrastu
videa.
- [Jas]: nastavenie jasu obrazovky.
- [Farebný nádych]: kompenzácia
farebných odchýlok pri prenose v
systéme NTSC.
[Hra alebo počítač]: Pri prezeraní
obsahu v pripojenej hernej konzole
vyberte možnosť [Hra] a uložte
nastavenia hry. Ak je počítač pripojený
prostredníctvom konektora HDMI,
vyberte položku [Počítač]. Uistite sa, že
na zobrazenie maximálnych detailov sú
zvolené položky [Formát a okraje] >
[Formát obrazu] > [Bez zmeny
mierky].
[Formát a okraje]: Umožnite prístup k
rozšíreným nastaveniam na ovládanie
formátu zobrazenia obrazu.
- [Formát obrazu]: Zmeňte formát
obrazu.
- [Rohy obrazovky]: Zmeňte veľkosť
obrazu.
- [Posun obrazu]: Ak to je možné,
zmeňte polohu obrazu.
Ďalšie nastavenia zvuku
Nastavenia môžete zmeniť v ponuke zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.

[Štýl zvuku]: Prístup k vopred
definovaným nastaveniam zvuku.

[Obnoviť štýl]: Obnovenie posledných
predvolených nastavenízvuku.

[Basy]: Upravte úroveň basov
reproduktora a slúchadiel.

[Výšky]: Upravte úroveň výšok
reproduktora a slúchadiel.

[Režim Surround]: Nastavte režim
zvuku surround pre obohatenie zážitku
zo zvuku.

[Automatický priestorový zvuk 3D]:
Nastavte režim zvuku surround pre
obohatenie zážitku zo zvuku v režime
3D. Pre niektoré modely.

[Hlas. v slúch.]: úprava hlasitosti
slúchadiel.

[Rozšírený]: Prístup k rozšíreným
nastaveniam pre obohatenie zážitku zo
zvuku.
- [Automat. vyváženie hlasitosti]:
Umožnite obmedzenie náhlych zmien
hlasitosti, napríklad pri prepínaníkanálov.
- [Reproduktory TV]: Vyberte
uprednostňované reproduktory pre
prúdové audio z televízora. Pozrite si
časť Pripojenie televízora >
Nastavenie zariadeníEasyLink > Výber
výstupu reproduktorov (Strana 54).
- [Clear Sound]: Zvýšte kvalitu zvuku.
- [Formát zvukového výstupu]:
Vyberte typ zvukového výstupu
prenášaného prostredníctvom
konektora výstupu digitálneho zvuku.
Vyberte si medzi položkami
[Multikanálový] a [Stereo].
- [Vyrovnávanie výstupu zvuku]:
Nastavenie úrovne výstupu pre
stereozvuk. Vyberte položku [Menej]
pre určitý rozsah straty intenzity alebo
sily signálu. Vyberte položku [Viac] pre
bezstratovú intenzitu alebo silu signálu.
- [HDMI 1 - ARC]: Zapnutie
zvukového výstupu zo zariadenia
kompatibilného s formátom ARC
pripojeného ku konektoru HDMI 1.
- [Oneskorenie zvuku]: Automatická
synchronizácia obrazu na televízore so
zvukom z pripojeného domáceho kina.
Toto nastavenie nie je potrebné použiť
pri pripájanítelevízora k domácemu
kinu Philips.
- [Vyváženie zvukového výstupu]:
Upravte nastavenie pre oneskorenie
zvukového výstupu. Dostupné, ak je
položka [Oneskorenie zvuku] zapnutá.
SK
29
Slovensky

Formát zvuku
Digitálne kanály
Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho
kanálu vysiela zvuk v niekoľkých formátoch,
môžete vybrať požadovaný formát zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky] > [Preferovaný formát
zvuku].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Štandard]: Príjem štandardného
zvukového formátu (MPEG).

[Rozšírený]: Príjem rozšírených
zvukových formátov, ak sú dostupné
(AAC, Dolby Digital alebo Dolby
Digital Plus).
Analógové kanály
Ak prevádzkovateľ analógového televízneho
kanálu vysiela stereo zvuk v niekoľkých
formátoch, môžete vybrať požadovaný
formát zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Mono/stereo].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
Obnovenie nastaveníobrazu a
zvuku
Môžete obnoviť predvolené nastavenia
obrazu a zvuku, pričom nastavenia inštalácie
kanálov ostanú nezmenené.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Výrob. nastavenie], potom stlačte OK.
3. Vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo
OK.
Obnovia sa všetky predvolené výrobné
nastavenia televízora (okrem nastavení
kanálov).
SK
30
Kanály
Automatická inštalácia
Pri prvom zapnutítelevízora sa vykoná úplná
inštalácia kanálov.
Ak chcete zmeniť jazyk, krajinu a opätovne
nainštalovať všetky dostupné televízne kanály,
môžete úplnú inštaláciu spustiť znova.
Spustenie inštalácie
Poznámka: Ak sa zobrazívýzva na zadanie
kódu, zadajte „8888“.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať kanály]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte sieť a stlačte tlačidlo OK:

[Anténa (DVB-T)]: Prístup k anténnym
vysielaniam typu free-to-air.

[Kábel (DVB-C)]: Prístup ku káblovým
vysielaniam.
5. Podľa pokynov na obrazovke vyberte iné
možnosti (ak sú dostupné).
Zobrazísa úvodná ponuka na vyhľadávanie
kanálov.
6. Vyberte možnosť [Spustiť], potom stlačte
tlačidlo OK.
7. Po vyhľadaní kanálov vyberte položku
[Dokončiť] a stlačte tlačidlo OK.
Tip: Stlačením tlačidla
LIST zobrazíte
zoznam kanálov.
Poznámka: Po vyhľadaní digitálnych
televíznych kanálov sa v zozname
nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať
prázdne čísla kanálov. Tieto kanály môžete
premenovať alebo zmeniť ich poradie.
Inštalácia digitálnych kanálov
Analógové televízne kanály môžete
vyhľadávať a ukladať postupne.
Krok č. 1: Výber systému
Poznámka: Ak sú nastavenia vášho systému
správne, tento krok vynechajte.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Systém] a stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte systém pre vašu krajinu alebo
región a stlačte tlačidlo OK.
Ak poznáte frekvenciu kanálov, ktoré chcete
nainštalovať, môžete digitálne kanály
postupne vyhľadávať a ukladať. Ak chcete
dosiahnuť najlepšie výsledky, obráťte sa na
poskytovateľa služby.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položku [Digitálne: test príjmu]
> [Vyhľadať kanál] a potom stlačte tlačidlo
OK.
4. Ak chcete zadať frekvenciu kanálu,
stláčajte Číselné tlačidlá.
5. Vyberte položku [Vyhľadať] a stlačte
tlačidlo OK.
6. Po vyhľadaní kanálu vyberte položku
[Uložiť] a stlačte tlačidlo OK.
Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových
televíznych kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Vyhľadať kanál] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyhľadajte kanál:

Ak poznáte frekvenciu kanálu, na jej
zadanie použite Navigačné tlačidlá
alebo Číselné tlačidlá.

Ak frekvenciu kanálu nepoznáte,
vyhľadajte nasledujúcu frekvenciu s
dobrým signálom. Vyberte možnosť
[Vyhľadať] a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Po vyhľadaní správneho kanálu vyberte
položku [Hotovo] a stlačte tlačidlo OK.
6. Výberom položky [Uložiť ako nový kan.]
a stlačením tlačidla OK uložte nový televízny
kanál.
Poznámka: Ak je príjem nekvalitný, zmeňte
polohu antény a postup zopakujte.
Jemné ladenie analógových kanálov
Ak je príjem analógového televízneho kanálu
nekvalitný, môžete ho jemne doladiť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Jemné ladenie] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Stlačením tlačidla
alebo
jemne
dolaďte kanál.
5. Po výbere správnej frekvencie kanálu
vyberte položku [Hotovo] a stlačte tlačidlo
OK.
6. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.

[Uložiť tento kanál]: uloženie kanálu
pod aktuálnym číslom kanálu.

[Uložiť ako nový kan.]: uloženie kanálu
pod novým číslom kanálu.
SK
31
Slovensky
Inštalácia analógových kanálov
Aktualizácia zoznamu kanálov
Kopírovanie kanálov
Pri prvom zapnutítelevízora sa vykoná úplná
inštalácia kanálov. Ak zmeníte zoznamy
kanálov, pri predvolenom nastaveníich
televízor automaticky zaktualizuje.
Automatickú aktualizáciu môžete tiež vypnúť
alebo kanály aktualizovať manuálne.
Poznámka: Ak sa zobrazívýzva na zadanie
kódu, zadajte kód 8888.
Automatická aktualizácia
Televízor musí byť v pohotovostnom režime,
aby sa digitálne kanály mohli automaticky
pridať alebo odobrať. Televízor aktualizuje a
ukladá nové kanály každý deň. Prázdne
kanály sa zo zoznamu kanálov odstránia.
Vypnutie správy o aktualizácii kanálov
Ak sa aktualizujú kanály, pri spustenísa
zobrazíspráva. Túto správu môžete vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Inštalácia kanálov] >
[Správa o aktualiz. kanálov].
4. Vyberte položku [Vypnuté] a stlačte
tlačidlo OK.
Vypnutie automatických aktualizácií
V ponuke [Inštalácia kanálov] vyberte
položky [Automatická aktualizácia kanálov]
> [Vypnuté].
Manuálna aktualizácia kanálov
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Aktualizácia kanálov]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte
kanály.
UPOZORNENIE: Táto funkcia je určená pre
predajcov a servisný personál.
Zoznamy kanálov z jedného televízora
Philips môžete kopírovať do iného televízora
Philips pomocou pamäťového zariadenia
USB. Kanály tak nie je potrebné vyhľadávať
ani znova inštalovať v druhom televízore.
Súbor zoznamu kanálov je dostatočne malý
na to, aby sa zmestil na ľubovoľné pamäťové
zariadenie USB.
Čo potrebujete
Dva televízory Philips s týmito vlastnosťami:

rovnaké nastavenie krajiny,

rovnaký rozsah rokov,

rovnaký typ služby DVB, čo zistíte podľa
prípony (H, K, T alebo D/00) v názve
modelu,

rovnaké nastavenia pre satelitné kanály
vrátane počtu satelitov LNB,

rovnaký typ hardvéru, čo zistíte na
nálepke na zadnej časti televízora,
napríklad: TPM10.3E LA.

kompatibilné verzie softvéru.
Poznámka: Ak sa zobrazívýzva na zadanie
kódu, zadajte „8888“.
Krok č. 1: Kontrola nastavenia krajiny
1. Zapnite prvý televízor (s kanálmi, ktoré
chcete skopírovať do druhého televízora).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály], potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazísa ponuka krajín.
4. Poznačte si aktuálne nastavenie.
5. Stlačte tlačidlo
.
6. Stlačením tlačidla [Zrušiť] zatvorte
ponuku.
Krok č. 2: Skopírovanie zoznamu kanálov
do zariadenia USB
1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
prvému televízoru (v ktorom sú
nainštalované kanály).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosť [Nastavenie] alebo
[Nastavenia kanála].[Nastavenia satelitu]
SK
32
Krok 3: Kopírovanie kanálov do televízora
bez nainštalovaných kanálov
1. Zapnite druhý televízor, do ktorého
chcete skopírovať zoznam kanálov.
Spustí sa úvodná inštalácia.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
vyberte rovnakú krajinu, aká je nastavená v
televízore, ktorého zoznam kanálov chcete
kopírovať.
3. Vynechajte vyhľadávanie kanálov.
4. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
5. Stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
7. Vyberte možnosti [Inštalácia kanálov] >
[Kopír. zozn. kanálov] > [Kopírovať do
TV], potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje do televízora.
8. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Krok 3: Kopírovanie kanálov do televízora
s predinštalovanými kanálmi
1. Zapnite druhý televízor, do ktorého
chcete skopírovať zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály], potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazísa ponuka krajín.
4. Skontrolujte, či je nastavenie krajiny
rovnaké ako v prvom televízore.
5. Stlačte tlačidlo
.
6. Stlačením tlačidla [Zrušiť] zatvorte
ponuku.
7. Ak je nastavenie krajiny odlišné, znova
nainštalujte druhý televízor, aby nastavenie
krajiny zodpovedalo prvému televízoru.
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Obnovte všetko.
8. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
druhému televízoru.
9. Stlačte tlačidlo .
10. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
11. Vyberte položky [Inštalácia kanálov] >
[Kopír. zozn. kanálov] > [Kopírovať do
TV], potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje do druhého
televízora.
12. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Nastavenia satelitu
Čo môžete urobiť
Televízor dokáže prijímať signály zo štyroch
rôznych konvertorov LNB. Konvertor LNB je
pripevnený ku koncovej tyči satelitnej
paraboly a zachytáva signály zo satelitu.
Poznámka:

Satelitný príjem je k dispozícii len pre
niektoré modely.Funkcia [Vyhľadať
satelit] je dostupná len vtedy, ak
televízor podporuje službu DVB-S.

Ak chcete prijímať satelitné kanály,
pripojte satelitný prijímač ku konektoru
SAT na televízore.
Inštalácia satelitných kanálov
Opätovná inštalácia satelitov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Preinštalovanie
satelitov].
3. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku [Dokončiť]
a stlačte tlačidlo OK.
Výber typu pripojenia
Počas inštalácie satelitných kanálov musíte
nastaviť typ pripojenia. Počet konvertorov
LNB na satelitnej parabole určuje počet
satelitných kanálov, ktoré môžete
nainštalovať.
1. Pri inštalácii satelitov vyberte možnosť
[Nastavenia] a potom stlačte OK.
2. Vyberte položku [Typ pripojenia].
SK
33
Slovensky
4. Vyberte [Inštalácia kanálov] > [Kopír.
zozn. kanálov] > [Kopírovať do USB],
potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje na pamäťové
zariadenie USB.
5. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[1 satelit (jeden LNB)]: vyberte, ak
máte len jeden konvertor LNB.

[2 satelity (DiSEqC Mini)]: vyberte, ak
máte dva konvertory LNB.

[3 alebo 4 satelity (DiSEqC 1.0)]:
vyberte, ak máte tri alebo štyri
konvertory LNB.

[Unicable pre 1 satelit]: vyberte, ak
máte nastavenie Unicable s jedným
satelitom.

[Unicable pre 2 satelity]: vyberte, ak
máte nastavenie Unicable s dvomi
satelitmi.
Manuálna inštalácia
Ak sa počas inštalácie preskočí transpondér,
môžete otestovať jeho intenzitu signálu
alebo pridať nový transpondér.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Manuálna inštalácia] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte konvertor LNB.
4. Ak poznáte frekvenciu transpondéra
(ktorá môže zahŕňať niekoľko kanálov),
vyberte položku [Frekvencia] a nastavte
frekvenciu.
5. Vyberte položku [Vyhľadať] a stlačte
tlačidlo OK.
6. Ak sa nájde nová frekvencia, stlačením
tlačidla [Uložiť] pridajte nový transpondér a
jeho kanály.
Aktualizácia satelitných kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Aktualizácia kanálov].
3. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
4. Po dokončení vyberte možnosť
[Dokončiť] a potom stlačte tlačidlo OK.
SK
34
Pridanie a odobratie satelitov
Satelity môžete kedykoľvek pridať alebo
odobrať a nainštalovať kanály z nových
satelitov.
Poznámka: Pred pridaním satelitov
skontrolujte, či používate správny typ
pripojenia. Pozrite si časť Zmena nastavení
televízora > Nastavenia satelitu > Inštalácia
satelitných kanálov (Strana 33).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku [Pridať satelit] a stlačte
tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá satelit prostredníctvom
prvého voľného konvertora LNB. To môže
trvať niekoľko minút.
4. Ak sa nenájde žiadny satelit, skontrolujte
pripojenie antény a polohu satelitnej
paraboly. Potom zvoľte možnosť
[Vyhľadávať znova].
5. Ak ste s pridaným satelitom spokojní,
zvoľte možnosť [Ďalej] a nainštalujte všetky
kanály zo satelitu.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Odobratie satelitu
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Odstránenie satelitu]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Zvoľte satelity, ktoré chcete odstrániť,
vyberte možnosť [Odstrániť] a stlačte
tlačidlo OK.
Jazyk ponuky
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Jazyk ponuky].
3. Zo zoznamu vyberte jazyk ponuky a
stlačte tlačidlo OK.
Jazyk zvuku
Ak sa televízny kanál vysiela vo viacerých
jazykoch alebo duálne, môžete vybrať
uprednostňovaný jazyk zvuku.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Pre digitálne kanály zvoľte možnosť [Jazyk
zvuku]. Pre analógové kanály zvoľte možnosť
[Duálne I - II]. Stlačením OK potvrdíte výber.
3. Vyberte niektorý z dostupných jazykov a
stlačte tlačidlo OK.
Môžete nastaviť uprednostňované primárne
a sekundárne jazyky zvuku, ktoré si môžete
vypočuť, ak budú k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte položku [Primárny jazyk zvuku]
alebo [Sekundárny jazyk zvuku] a vyberte si
z dostupných jazykov.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Titulky na digitálnych kanáloch
1. Počas sledovania digitálneho televízneho
kanálu stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Titulky] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte možnosť [Titulky vypnuté],
[Titulky zapnuté] alebo [Automaticky],
potom stlačte OK.
Jazyk titulkov
Môžete zmeniť jazyk titulkov pre digitálne
kanály, ak je k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte možnosť [Jazyk titulkov], potom
vyberte niektorý z dostupných jazykov a
stlačte tlačidlo OK.
Jazyk titulkov sa zmenípre daný kanál.
Môžete nastaviť uprednostňované primárne
a sekundárne jazyky zvuku, ktoré si môžete
vypočuť, ak budú k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte položku [Primárny jazyk titulkov]
alebo [Sekundárny jazyk titulkov] a vyberte
si z dostupných jazykov.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Titulky na analógových kanáloch
1. Počas sledovania analógového televízneho
kanálu stlačte tlačidlo TEXT.
2. Zadajte trojmiestne číslo stránky titulkov,
zvyčajne je to číslo „888“.
Ak je táto služba dostupná, zapnú sa titulky.
SK
35
Slovensky
Nastavenia jazyka
Nastavenia univerzálneho
prístupu
Zapnutie
Niektoríposkytovatelia digitálneho
televízneho vysielania poskytujú špeciálnu
zvukovú stopu a titulky pre sluchovo a
zrakovo postihnutých ľudí. Tieto funkcie
môžete zapnúť alebo vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia].
3. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zapnuté] alebo [Vypnuté] a stlačte tlačidlo
OK.
Nastavenie spätnej väzby pre zvuk
Televízor môžete nastaviť tak, aby po
stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo
televízore zaznelo pípnutie.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zvuk kláv.] > [Zapnuté] a stlačte tlačidlo
OK.
Prístup pre sluchovo postihnutých
Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii
jazyk zvuku pre sluchovo postihnutých,
stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte
položku [Jazyk zvuku]. Jazyky, ktoré
podporujú zvuk pre sluchovo postihnutých,
sú označené ikonou v tvare ucha.
Zapnite zvuk a titulky pre sluchovo
postihnutých.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Sluchovo postihnutí].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

[Vypnuté]: vypnutie funkciípre
sluchovo postihnutých.

[Zapnuté]: zapnutie zvuku a titulkov pre
sluchovo postihnutých.
SK
36
Prístup pre zrakovo postihnutých
Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii
jazyk zvuku pre zrakovo postihnutých, stlačte
tlačidlo
OPTIONS a vyberte položku
[Jazyk zvuku]. Jazyky, ktoré podporujú zvuk
pre sluchovo postihnutých, sú označené
ikonou v tvare ucha.
Výber reproduktorov alebo slúchadiel
Zvuk pre zrakovo postihnutých môžete
počúvať z reproduktorov televízora, zo
slúchadiel alebo z reproduktorov aj zo
slúchadiel.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zrakovo postihnutí].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

[Reprodukt.]: počúvanie zvuku pre
zrakovo postihnutých len z
reproduktorov.

[Slúchadlá]: počúvanie zvuku pre
zrakovo postihnutých len zo slúchadiel.

[Reproduktory + slúchadlá]: počúvanie
zvuku pre zrakovo postihnutých z
reproduktorov aj zo slúchadiel.

[Vypnuté]: vypnutie zvuku pre zrakovo
postihnutých.
Poznámka: Ak je zapnuté diaľkové ovládanie
EasyLink, nemôžete používať Zelené tlačidlo.
Ak chcete vypnúť funkciu EasyLink, pozrite si
časť Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadení EasyLink > Čo potrebujete
(Strana 53).
Zmena hlasitosti zvuku pre zrakovo
postihnutých
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerzálny prístup] >
[Zmieš. hlasitosť].
3. Na zmenu hlasitosti použite Navigačné
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[Zapnuté]: zapnutie zvukových efektov
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.

[Vypnuté]: vypnutie zvukových efektov
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
Typ hovoru
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Jazyky] > [Zrakovo
postihnutí].[Reč]
4. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[Popisné]: počúvanie opisného hovoru
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.

[Titulky]: počúvanie titulkov vo zvuku
pre zrakovo postihnutých.
Ďalšie nastavenia
Slovensky
Zvukové efekty
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Jazyky] > [Zrakovo
postihnutí].[Zvukové efekty]
Ukážka televízora
Spustením ukážky môžete spoznať ďalšie
funkcie televízora.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Sledovať ukážky] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo OK.
Režim Doma
Niektoré nastavenia TV môžu byť v režime
Obchod nedostupné. Výber správnych
nastavení televízora môžete zaručiť tak, že
televízor bude nastavený na režim Doma.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia] > [Umiestnenie].
4. Vyberte položku [Doma] alebo [Obchod]
a stlačte tlačidlo OK.
5. Reštartujte televízor.
SK
37
Aktualizácia softvéru
Kontrola verzie
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia softvéru] > [Inf. o aktuál. soft.]
a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazísa aktuálna verzia softvéru.
Upozornenie: Neinštalujte staršiu verziu
softvéru než verziu, ktorá je aktuálne
nainštalovaná v produkte. Spoločnosť TP
Vision nemôže niesť zodpovednosť za
problémy spôsobené prechodom na staršiu
verziu softvéru.
Softvér aktualizujte niektorým z nasledujúcich
spôsobov:

aktualizácia pomocou pamäťového
zariadenia USB,

aktualizácia pomocou digitálneho
vysielania,
Aktualizácia pomocou zariadenia
USB
Čo potrebujete

pamäťové zariadenie USB aspoň s 256
megabajtmi ukladacieho priestoru, ktoré
je naformátované v systéme FAT alebo
DOS a ktoré má vypnutú ochranu proti
zápisu,

prístup k počítaču s konektorom USB a
prístupom na internet.

Program pre archiváciu súborov, ktorý
podporuje formát súborov ZIP,
napríklad WinZip® pre Microsoft®
Windows® alebo StuffIt® pre
Macintosh® .
Poznámka: Nepoužívajte pevný disk USB.
SK
38
Prevzatie najnovšej verzie softvéru
1. Pripojte jednotku USB flash k počítaču.
2. Na počítači spustite prehľadávač, ako
napríklad Internet Explorer® alebo Safari® ,
a pozrite si stránku
www.philips.com/support.
3. Nájdite svoj televízor a vyhľadajte
dostupný softvér a radiče pre váš televízor.
Aktualizácia softvéru je k dispozícii ako
komprimovaný súbor (*.zip).
4. Ak je verzia softvéru vyššia než verzia vo
vašom televízore, kliknite na prepojenie pre
aktualizáciu softvéru.
5. Vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou a
prevezmite súbor ZIP na jednotku USB flash.
Poznámka: Niektoré internetové
prehľadávače, ako Mozilla® Firefox® alebo
Google® Chrome®, môžu prevziať súbor
ZIP priamo na počítač. V tomto prípade
skopírujte súbor na jednotku USB flash.
6. Pre Internet Explorer: Pomocou
programu pre archiváciu súborov extrahujte
súbor autorun.upg z prevzatého súboru ZIP.
Extrahovaný súbor nekopírujte, ani ho
neumiestňujte do priečinka.
6. Pre Safari: Po dokončení prevzatia sa
súbor autorun.upg automaticky extrahuje zo
súboru ZIP do počítača. Skopírujte súbor na
jednotku USB flash. Extrahovaný súbor
nekopírujte, ani ho neumiestňujte do
priečinka.
7. Vysuňte a odpojte jednotku USB flash od
počítača.
Aktualizácia pomocou digitálneho
vysielania
Ak je táto možnosť k dispozícii, televízor
môže prijímať softvérové aktualizácie
prostredníctvom digitálneho vysielania. Po
prijatísoftvérovej aktualizácie sa zobrazí
výzva na aktualizáciu softvéru. Dôrazne
odporúčame, aby ste po zobrazení výzvy na
aktualizáciu softvéru vykonali aktualizáciu
softvéru.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak nevykonáte aktualizáciu softvéru
televízora po prijatíaktualizácie, budete
vyzvaní na uloženie súboru aktualizácie. Ak
chcete aktualizáciu softvéru vykonať neskôr:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia softvéru] > [Lokálne aktualiz.].
3. Vyberte prevzatý súbor a podľa pokynov
na obrazovke dokončite aktualizáciu.
Obnovte všetko
Môžete obnoviť všetky nastavenia obrazu a
zvuku a v televízore opätovne nainštalovať
všetky televízne kanály.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Preinštalovať TV], potom stlačte OK.
3. Vyberte položku [Á no] a stlačte tlačidlo
OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
SK
39
Slovensky
Aktualizácia softvéru pre televízor
Upozornenie:

Počas aktualizácie nevypínajte televízor
ani neodpájajte jednotku USB flash.

Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku
elektriny, neodpájajte jednotku USB
flash od televízora. Po obnovení
napájania bude televízor pokračovať v
aktualizácii.

Ak počas aktualizácie dôjde ku chybe,
skúste aktualizáciu zopakovať od
začiatku. Ak sa chyba objaví znovu,
obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
1. Odpojte od televízora všetky zariadenia
USB, napr. adaptér Wi-Fi a potom televízor
zapnite.
2. Pripojte jednotku USB flash k počítaču.
Aktualizácia softvéru sa spustíautomaticky.
Aktualizácia je dokončená, keď sa na
obrazovke zobrazínotifikačná správa.
3. Pred reštartovaním televízora odpojte
jednotku USB flash od televízora.
4. Stlačte tlačidlo
na diaľkovom
ovládaní— tlačidlo
nestláčajte viac než
jedenkrát.
Televízor sa vypne a opäť zapne. Aktualizácia
je dokončená.
5. Aby ste zabránili neželaným aktualizáciám
softvéru televízora, znovu pripojte jednotku
USB flash k počítaču a vymažte súbor
autorun.upg.
5 Pripojenie
televízora
Informácie o kábloch
Kvalita kábla
Pred pripojením zariadeník televízoru
skontrolujte dostupné konektory na zariadení.
Zariadenie pripojte k televízoru pomocou
pripojenia s najvyššou možnou kvalitou.
Konektory s dobrou kvalitou umožňujú lepší
prenos obrazu a zvuku.
Pripojenia zobrazené v tomto návode na
použitie sú len odporúčania. Možné sú aj iné
riešenia. Viac informácií nájdete na lokalite
http://www.connectivityguide.philips.com.
Tip: Ak je zariadenie vybavené iba
kompozitnými konektormi alebo konektormi
RCA, na pripojenie zariadenia ku konektoru
CVBS/Y na televízore použite kompozitný
kábel (CVBS).
HDMI
Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz
a kvalitu zvuku.

Kábel HDMI spája obrazové aj zvukové
signály. Kábel HDMI pripojte, ak chcete
prenášať televízne signály s vysokým
rozlíšením (HD) a zapnúť funkciu
EasyLink.

Konektor HDMI Audio Return Channel
(ARC) umožňuje výstup zvuku
televízora do zariadenia kompatibilného
s protokolom HDMI ARC.

Pripojte káble HDMI, ktoré sú kratšie
ako 5 metrov (16,4 stopy).
SK
40
Y Pb Pr
Pripojenie Y Pb Pr (komponentné video)
slúži iba na prenos obrazu. Ak chcete
prenášať zvuk, pripojte tiež kábel Audio
Left/Right.

Pripojenie Y Pb Pr umožňuje prenášať
televízne signály s vysokým rozlíšením
(HD).

Konektory Y Pb Pr spárujte s farebnými
konektormi na kábli.
SCART
Pripojenie SCART umožňuje spojiť obrazové
a zvukové signály.
Konektory SCART dokážu prenášať
videosignály s normou RGB, nie však
televízne signály s vysokým rozlíšením (HD).
VGA
Pripojenie CVBS slúži iba na prenos obrazu.
Ak chcete prenášať zvuk, pripojte tiež kábel
Audio Left/Right.
Pripojenie CVBS zaručuje štandardnú kvalitu
obrazu.
Prostredníctvom pripojenia VGA môžete na
televíznej obrazovke zobrazovať obsah
uložený v počítači.
Pripojenie VGA slúži iba na prenos obrazu.
Ak chcete prenášať zvuk, zapojte príslušný
kábel do konektora AUDIO IN.
Pripojenie antény
Pripojte anténu ku konektoru.
SK
41
Slovensky
CVBS
Pripojenie zariadení
Prehrávač diskov Blu-ray alebo DVD
Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio L/R.
SK
42
Slovensky
Televízny prijímač
Satelitný* alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla antény.
* Len pre určité modely.
Satelitný alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a
kábla audio L/R.
SK
43
Pripojte digitálny televízny prijímač k televízoru pomocou kábla SCART.
Digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio
L/R.
Videorekordér
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla antény.
SK
44
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio L/R.
SK
45
Slovensky
Rekordér pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio L/R.
Hracia konzola
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio L/R.
SK
46
Pripojte domáce kino kompatibilné s protokolom HDMI-ARC k televízoru pomocou kábla HDMI.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI a koaxiálneho zvukového kábla.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
SK
47
Slovensky
Domáce kino
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio L/R.
Digitálny fotoaparát
Digitálny fotoaparát pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
48
Slovensky
Digitálna videokamera
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla
audio L/R.
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio
L/R.
SK
49
Pripojenie ďalších zariadení
Ú ložné zariadenie USB
Pevný disk USB pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Jednotku USB flash pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
50
Slovensky
Počítač
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla DVI-HDMI a zvukového kábla.
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla VGA a zvukového kábla.
SK
51
Sledovanie pripojených
zariadení
Vyberte zariadenie
Ak chcete sledovať zariadenie, pripojte ho
najskôr k televízoru. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení
(Strana 42).
Vyberte zariadenie so ZDROJOM
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Výber zariadenie z domovskej ponuky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Zdroj] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Aktualizujte zdrojový zoznam
Po pridaníalebo odstránenízariadenia
aktualizujte zdrojový zoznam.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Pripojenia skenovania]
a stlačte tlačidlo OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
SK
52
Zmeňte nastavenia zariadení
Zmeňte typ zariadenia
Môžete zmeniť typ zariadenia, aby ste mali k
nemu jednoduchý prístup z ponuky Zdroj.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie, potom stlačte
tlačidlo[Typ zariadenia].
3. Vyberte vhodný typ zariadenia, potom
stlačte tlačidlo OK.
Premenujte zariadenie
Zariadenie môžete premenovať po jeho
pripojeník televízoru.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie, potom stlačte tlačidlo
[Premen.].
3. Zadajte nový názov pomocou klávesnice
na obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku [Hotovo]
a stlačte tlačidlo OK.
Obnovenie nastavenízariadenia
Môžete obnoviť štandardné nastavenia typu
a názvu zariadenia.
1. V ponuke [Zdroj] vyberte zariadenie a
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Originálny názov
a ikona] a stlačte tlačidlo OK.
Čo môžete urobiť
Pomocou zdokonalených funkciíovládania
Philips EasyLink môžete naplno využiť
zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC. Zariadenia podporujúce
protokol HDMI-CEC pripojte k televízoru
prostredníctvom konektora HDMI a súčasne
ich ovládajte pomocou diaľkového ovládania
televízora.
Poznámka: Iné značky popisujú funkčnosť
protokolu HDMI-CEC rozdielne. Príkladmi
sú Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp)
alebo BRAVIA Sync (Sony). Nie všetky
značky sú úplne kompatibilné s funkciou
Philips EasyLink.
Po zapnutífunkcie Philips EasyLink sú
dostupné nasledujúce funkcie:
Prehrávanie jedným dotykom
Keď prehrávate obsah zariadenia
kompatibilného s protokolom HDMI-CEC,
televízor sa zapne z pohotovostného režimu
a prepne sa na správny zdroj.
Prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
Po stlačení tlačidla
na diaľkovom ovládaní
televízora sa televízor a všetky zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC
prepnú do pohotovostného režimu.
Automatické vypnutie neaktívnych
zariadení
Ak je zariadenie kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC po určitý čas neaktívne, prepne
sa do pohotovostného režimu.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Pomocou diaľkového ovládania televízora
môžete ovládať viacero zariadení
kompatibilných s protokolom HDMI-CEC.
Ovládanie zvuku systému
Ak prostredníctvom konektora HDMI ARC
pripojíte zariadenie kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC vybavené
reproduktormi, môžete zvuk televízora
počúvať z týchto reproduktorov namiesto
reproduktorov televízora.
Zachovanie kvality obrazu
Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú
funkcie na spracovanie obrazu iných
zariadení, požadovanú kvalitu obrazu môžete
zachovať zapnutím funkcie Pixel Plus Link.
Maximálne zobrazenie videa s titulkami
Niektoré titulky videa môžu pod videom
vytvoriť samostatný pás na titulky, čím sa
zmenší oblasť zobrazenia videa. Ak chcete
oblasť zobrazenia videa maximalizovať,
zapnutím automatického posunutia titulkov
zobrazte titulky cez obraz videa.
Čo potrebujete

Pripojte zariadenie kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC k televízoru.
Môžete pripojiť viac ako jedno
zariadenie s protokolom HDMI-CEC.
Pozrite si časť Pripojenie televízora >
Pripojenie zariadení(Strana 42).

Správne nakonfigurujte jednotlivé
zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC.

Zapnutie funkcie EasyLink.
Zapnutie funkcie EasyLink
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [EasyLink] > [Zapnuté] a
stlačte tlačidlo OK.
SK
53
Slovensky
Nastavenie zariadení
EasyLink
Ovládanie zariadení
Ak pripojíte viaceré zariadenia HDMI-CEC
podporujúce toto nastavenie, môžete ich
všetky ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Poznámka: Ide o rozšírené nastavenie.
Zariadenia, ktoré toto nastavenie
nepodporujú, nebudú reagovať na diaľkové
ovládanie televízora.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink] > [Diaľkové ovládanie
EasyLink].
3. Vyberte položku [Zapnuté] alebo
[Vypnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Tipy:

Ak chcete prepnúť späť na ovládanie
televízora, stlačte tlačidlo
a vyberte
položku [Sledovať TV].

Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte
tlačidlo
a vyberte zariadenie z
domovskej ponuky.
Tlačidlá funkcie EasyLink
Zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC môžete ovládať pomocou
týchto tlačidiel na diaľkovom ovládaní
televízora:

: zapnutie televízora a pripojeného
zariadenia alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.

Tlačidlá prehrávania: ovládanie
prehrávania videa alebo hudby.

Číselné tlačidlá: výber názvu, kapitoly
alebo skladby.

OK: spustenie, pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania v pripojenom
zariadení, aktivácia výberu alebo prístup
k ponuke zariadenia.

: zobrazenie domovskej ponuky
televízora.
SK
54
Vypnutie pripojených zariadení
Televízor môžete nastaviť tak, aby vypol
pripojené zariadenia kompatibilné s
rozhraním HDMI CEC, ak nie sú aktívnym
zdrojom. Televízor prepína pripojené
zariadenie do pohotovostného režimu po 10
minútach nečinnosti.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Zariadenia
s automatickým vypnutím] > [Zapnuté] a
stlačte tlačidlo OK.
Výber výstupu reproduktorov
Ak je pripojené zariadenie kompatibilné so
štandardom HDMI Audio Return Channel
(HDMI ARC), môžete zvukový výstup
reprodukovať cez kábel HDMI. Nevyžadujú
sa ďalšie zvukové káble. Uistite sa, že
zariadenie pripájate ku konektoru HDMI
ARC na televízore. Pozrite si časť Pripojenie
televízora > Informácie o kábloch > HDMI.
(Strana 40)
Zapnutie rozhrania HDMI ARC
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Rozšírený] >
[HDMI 1 - ARC].
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a
potom stlačte tlačidlo OK.

[Zapnuté]: počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom pripojeného zariadenia
kompatibilného s rozhraním
HDMI-ARC.

[Vypnuté]: počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom reproduktorov
televízora alebo prostredníctvom
zariadenia pripojeného pomocou
konektora digitálneho výstupu zvuku.
Poznámka: Uistite sa, že nastavenia
protokolu HDMI-CEC pripojeného
zariadenia sú správne nastavené.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.

[Vypnuté]: vypnutie reproduktorov
televízora.

[Zapnuté]: zapnutie reproduktorov
televízora.

[EasyLink]: automatické vypnutie
reproduktorov televízora a prenos
prúdu zvukových údajov televízora do
pripojeného zvukového zariadenia
HDMI-CEC.

[Autom. spust. EasyLink]: ak je
pripojené zvukové zariadenie
HDMI-CEC, automatické vypnutie
reproduktorov televízora a prenos
prúdu zvukových údajov televízora do
zariadenia.
Zmena prenosu prúdu zvukových údajov
televízora
Zvukový výstup môžete kedykoľvek prepínať
medzi reproduktormi televízora a
pripojeným zosilňovačom.
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] >
[Reprodukt.].
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a
potom stlačte tlačidlo OK.

[Televízor]: štandardne zapnuté.
Prenášajte zvuk televízora
prostredníctvom televízora a
pripojeného zvukového zariadenia
HDMI-CEC, kým sa pripojené
zariadenie neprepne na ovládanie zvuku
systému. Zvuk televízora sa potom
bude prenášať prostredníctvom
pripojeného zariadenia.

[Zosilňovač]: prenos zvuku
prostredníctvom pripojeného zariadenia
HDMI-CEC. Ak v zariadenínie je
zapnutý režim zvuku systému, prúd
zvukových údajov sa naďalej prenáša
cez reproduktory televízora. Ak ste
vybrali možnosť [Autom. spust.
EasyLink], televízor vyzve na prepnutie
pripojeného zariadenia na režim zvuku
systému.
Zachovanie kvality obrazu
Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú
funkcie na spracovanie obrazu iných
zariadení, môžete zapnúť funkciu Pixel Plus
Link.
Zapnutie funkcie Pixel Plus Link
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Pixel Plus Link] >
[Zapnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Zväčšenie zobrazenia videa
Niektoré titulky vytvoria pod videom
samostatný pás na titulky, čím sa zmenší
oblasť zobrazenia videa. Ak chcete oblasť
zobrazenia videa maximalizovať, zapnite
automatické posunutie titulkov. Titulky sa
potom zobrazia cez obraz videa.
Zapnutie automatického posunutia titulkov
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Autom. posun titulkov]
> [Zapnuté] a stlačte tlačidlo OK.
SK
55
Slovensky
Nastavenie reproduktorov televízora
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Rozšírený] >
[Reproduktory TV].
Pripojenie k počítačovej
sieti a internetu
Pripojenie
Čo môžete urobiť
Pre modely so SIEŤOVÝM konektorom.
Ak pripojíte televízor k domácej sieti
prostredníctvom internetového pripojenia,
môžete zažiť skutočnú interaktivitu a
reagovať priamo na interaktívne služby.
Pozrite si časť Používanie televízora >
Interaktívna televízia (Strana 19).
Čo potrebujete
Varovanie: Tento televízor spĺňa smernicu
o elektromagnetickej kompatibilite len pri
použití tieneného ethernetového kábla
Cat5.
Na pripojenie televízora k domácej sieti
alebo k internetu potrebujete:

Smerovač typu Universal Plug and Play
(UPnP) s vysokorýchlostným pripojením
k internetu.

Kábel Ethernet (RJ45).
SK
56
1. Zapnite smerovač a aktivujte jeho
nastavenia DHCP.
2. Pripojte smerovač k televízoru pomocou
kábla Ethernet.
3. Stlačte tlačidlo
a vyberte položku
[Nastavenie].
4. Vyberte položku [Pripojiť k sieti] a stlačte
tlačidlo OK.
5. Sieť nainštalujte podľa pokynov na
obrazovke.
6. Počkajte, kým televízor nevyhľadá sieťové
pripojenie.
7. Ak sa zobrazívýzva, vyjadrite súhlas s
licenčnou zmluvou koncového používateľa.
Sieťové nastavenia
Sieťový názov televízora
Ak máte v domácej sieti viac než jeden
televízor, môžete zadať jedinečný názov
tohto televízora.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia siete] > [Názov TV siete] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Pomocou klávesnice na obrazovke alebo
klávesnice diaľkového ovládania zadajte
názov.
Čo môžete urobiť
Pomocou modulu podmieneného prístupu
(CAM) môžete sledovať kódované digitálne
televízne kanály. Po vložení modulu CAM a
zaplatení poplatkov za odber služby môžete
sledovať príslušné programy.
Tento televízor podporuje službu CI
(Common Interface), ako aj CI+. Služba CI+
podporuje prémiové digitálne programy s
vysokým rozlíšením, ktoré sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany pred kopírovaním.
Poznámka: Aplikácie, funkcie, obsah a správy
na obrazovke závisia od poskytovateľa služby
CAM.
Čo potrebujete
Upozornenie: Modul CAM vložte podľa
pokynov, aby sa nepoškodil.
Poznámka: Informácie o spôsobe vloženia
karty Smart do modulu CAM nájdete
v dokumentácii od poskytovateľa služieb.
1. Vypnite televízor.
2. Podľa pokynov vytlačených na module
CAM vložte modul CAM do zásuvky
Common Interface na bočnej strane
televízora.
Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na
doraz.
3. Zapnite televízor a počkajte, kým sa
modul CAM neaktivuje. Môže to chvíľu trvať.
Ak si chcete zachovať prístup k šifrovaným
digitálnym televíznym kanálom, nechajte
modul CAM v zásuvke.
Prístup k službám modulu CAM
1. Po vložení a aktivovaní modulu CAM
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Common Interface] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte poskytovateľa služby CAM a
stlačte tlačidlo OK.
SK
57
Slovensky
Pripojte modul CAM
(Conditional Access
Module)
6 Riešenie
problémov
Všeobecné problémy
Televízor sa nedá zapnúť:

Odpojte napájacíkábel od elektrickej
zásuvky. Počkajte minútu a potom ho
znovu zapojte.

Skontrolujte, či je napájací kábel
bezpečne zapojený.
Počas zapínania, vypínania alebo prepínania
televízora do pohotovostného režimu
počuť z jeho vnútra praskanie:
Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je
spôsobené bežným rozpínaním a sťahovaním
televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva.
Nemá to vplyv na výkon televízora.
Televízor po zapnutí nereaguje na diaľkové
ovládanie ani na ovládacie prvky na
televízore:
Spustenie televízora trvá určitý čas. V tom
čase televízor nereaguje na diaľkové
ovládanie ani na ovládacie prvky na
televízore. Ide o bežný jav.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové
ovládanie, prezrite snímač diaľkového
ovládania pomocou digitálneho
fotoaparátu – ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na
diaľkovom ovládaní a zbadáte, ako snímač
bliká na červeno, diaľkové ovládanie funguje
a možno bude potrebné váš televízor
skontrolovať v stredisku starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips. Tento proces
riešenia problémov sa nedá uplatniť v
prípade diaľkových ovládaní, ktoré sú s
televízorom spárované bezdrôtovo.
SK
58
Keď je televízor v pohotovostnom režime,
zobrazísa úvodná obrazovka a potom sa
televízor vráti do pohotovostného režimu:
Ide o bežný jav. Po odpojení televízora od
elektrickej siete a opätovnom pripojenísa pri
ďalšom spustenítelevízora zobrazíúvodná
obrazovka.
Ak chcete zapnúť televízor z
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládaní alebo ľubovoľné
tlačidlo na televízore.
Svetelný indikátor pohotovostného režimu
na televízore bliká na červeno:
Odpojte napájacíkábel od elektrickej zásuvky.
Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu
zapojte napájacíkábel. Ak sa blikanie objaví
znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
Zvuk televízora je v nesprávnom jazyku:
Ak vyberiete jazyk zvuku prostredníctvom
položky
OPTIONS, v televízore sa pri
zmene kanálov alebo vypnutítelevízora
obnovípredvolený jazyk. Ak chcete
ponechať zvolený jazyk, zmeňte jazyk zvuku
stlačením tlačidla
a následným výberom
položiek [Nastavenie] > [Nastavenia kanála]
alebo [Nastavenia satelitu] > [Jazyky] >
[Primárny jazyk zvuku] alebo [Sekundárny
jazyk zvuku] .
Ponuka televízora alebo služby Smart TV sa
zobrazuje v nesprávnom jazyku:
Nastavte uprednostňovaný jazyk ponuky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena
nastavenítelevízora > Nastavenia jazyka >
Jazyk ponuky (Strana 35).
Zabudli ste 4-miestny kód na odomknutie
funkcie blokovania kanálov (rodičovskej
zámky):
Zadajte kód 8888.
Ak chcete inovovať softvér televízora:
Navštívte lokalitu www.philips.com/support
a prevezmite najaktuálnejší balík softvéru pre
televízor. Na tejto lokalite nájdete aj pokyny
na inštaláciu softvéru a poznámky k vydaniu,
ktoré informujú o aktualizovaných častiach.
Kompletné pokyny na inováciu softvéru
televízora sú uvedené aj v časti Zmena
nastavenítelevízora > Aktualizácia softvéru
(Strana 38).
Ak chcete nainštalovať televízne kanály:
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Automatická inštalácia (Strana 30), kde
nájdete pokyny pre inštaláciu analógových
alebo digitálnych kanálov. Ak chcete
inštalovať satelitné televízne kanály, pozrite si
časť Zmena nastavenítelevízora >
Nastavenia satelitu (Strana 33).
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne
digitálne kanály:

V časti s technickými parametrami
zistite, či televízor podporuje službu
DVB-T, DVB-C alebo DVB-S vo vašej
krajine.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne
pripojené a či je vybratá správna sieť.
Predtým nainštalované kanály sa
nezobrazujú v zozname kanálov:
Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam
kanálov.
Ak chcete zmeniť usporiadanie alebo
zoradenie zoznamu kanálov:
Po inštalácii sa kanály zobrazujú v zozname
kanálov. Informácie o správe zoznamov
kanálov vrátane ich usporiadania nájdete v
časti Sledovanie televízie > Správa zoznamu
kanálov (Strana 13).
Problémy s obrazom
Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa
obraz, prípadne je obraz skreslený:

Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.

Skontrolujte, či je ako zdroj obrazu
vybraté správne zariadenie.

Skontrolujte, či je správne pripojené
externé zariadenie alebo zdroj.
Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
Skontrolujte, či sú správne vybraté nastavenia
obrazu.
Anténa prijíma slabý signál televíznych
kanálov:

Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.

Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť
reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy a iné veľké predmety. Ak je to
možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu
zmenou smerovania antény alebo
presunutím zariadení ďalej od televízora.

Ak je príjem slabý len na jednom kanáli,
jemne ho dolaďte.
Nízka kvalita obrazu z pripojených
zariadení:

Skontrolujte, či sú zariadenia správne
pripojené.

Skontrolujte, či sú správne vybraté
nastavenia obrazu.
Televízor neuložil nastavenia obrazu:
Skontrolujte, či je umiestnenie televízora
nastavené na možnosť Doma. V tomto
režime môžete meniť a ukladať nastavenia.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože
je príliš veľký alebo malý:
Formát obrazu zmeňte na iný.
Pri zmene kanálov sa formát obrazu
neustále mení:
Vyberte iný formát obrazu než
[Automatické zväčšenie].
Umiestnenie obrazu nie je správne:
Obrazové signály z niektorých zariadenísa
nemusia správne zmestiť na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
Vysielaný obraz je zakódovaný:
Na prístup k obsahu budete pravdepodobne
potrebovať modul podmieneného prístupu
(CAM). Poraďte sa s poskytovateľom služieb.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
„elektronická nálepka“ s informáciami:
Televízor je v režime [Obchod]. Ak chcete
odstrániť elektronickú nálepku, prepnite
televízor do režimu [Doma] a reštartujte ho.
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Ďalšie nastavenia > Režim Doma (Strana
37).
SK
59
Slovensky
Problémy s kanálmi
Zobrazenie obsahu počítača na televíznej
obrazovke nie je stabilné:

Skontrolujte, či počítač používa
podporované rozlíšenie a obnovovaciu
frekvenciu. Pozrite si časť Technické
údaje > Rozlíšenia obrazovky (Strana
62).

Zmeňte formát obrazu televízora na
hodnotu [Bez zmeny mierky].
Problémy so zvukom
Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva
zvuk:
Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o
poruchu.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne
pripojené.

Skontrolujte, či nie je hlasitosť stlmená
alebo nastavená na nulovú hodnotu.

Skontrolujte, či je vybraté príslušné
nastavenie reproduktorov televízora.
Stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte
možnosť [Obraz a zvuk] >
[Reprodukt.] a potom vyberte
možnosť [Televízor].

Skontrolujte, či je výstup zvuku
televízora pripojený k vstupu zvuku na
zariadenísystému domáceho kina, ktoré
je kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC alebo funkciou EasyLink.
Zvuk by ste mali počuť z
reproduktorov systému domáceho kina.

Niektoré zariadenia môžu vyžadovať
manuálne povolenie zvukového výstupu
HDMI. Ak už je zvuk HDMI povolený,
ale napriek tomu ho nepočuť, skúste
zmeniť formát digitálneho zvuku
zariadenia na PCM (Pulse Code
Modulation). Pokyny nájdete v
dokumentácii dodanej so zariadením.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je
nedostatočná:
Uistite sa, že sú vybraté správne nastavenia
zvuku.
SK
60
Problémy s pripojením
Vyskytli sa problémy so zariadeniami
HDMI:

Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť
čas potrebný na zobrazenie obsahu zo
zariadenia HDMI na obrazovke
televízora.

Ak televízor nerozpozná zariadenie
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz,
skúste prepínať medzi zdrojmi – z
jedného zariadenia na druhé a naopak.

Ak dochádza k občasným výpadkom
zvuku, skontrolujte správnosť nastavení
výstupu zo zariadenia HDMI.

Ak používate adaptér HDMI-DVI alebo
kábel HDMI-DVI, skontrolujte, či je do
konektora AUDIO L/R alebo AUDIO
IN (iba minikonektor) zapojený ďalší
zvukový kábel.
Nemožno používať funkcie EasyLink:
Uistite sa, že zariadenia HDMI sú
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.
Funkcie EasyLink pracujú len so zariadeniami
kompatibilnými s protokolom HDMI-CEC.
Ak je k televízoru pripojené zvukové
zariadenie kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC, po vypnutí zvuku, zvýšení
alebo znížení hlasitosti sa na obrazovke
nezobrazíikona stlmenia zvuku ani
hlasitosti:
Po pripojenízvukového zariadenia
HDMI-CEC je takéto správanie bežné.
Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:

Podľa dokumentácie k pamäťovému
zariadeniu USB skontrolujte, či je
pamäťové zariadenie nastavené v
režime kompatibilnom s triedou
veľkokapacitného pamäťového
zariadenia.

Uistite sa, že príslušné pamäťové
zariadenie USB je kompatibilné s týmto
televízorom.

Uistite sa, že televízor podporuje
príslušné formáty zvukových a
obrazových súborov.
Slovensky
Súbory so zvukom alebo obrázkami
uložené v pamäťovom zariadení USB sa
neprehrávajú alebo nezobrazujú plynulo:
Prenosový výkon pamäťového zariadenia
USB môže obmedzovať rýchlosť prenosu
údajov do televízora, výsledkom čoho je
nízka kvalita prehrávania.
Kontaktovanie spoločnosti
Philips
Varovanie: Nepokúšajte sa opravovať
televízor vlastnými silami. Výsledkom môže
byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné
poškodenie televízora alebo zánik záruky.
Ak sa vám problém nedarí vyriešiť, pozrite si
často kladené otázky pre tento televízor na
lokalite www.philips.com/support. Problém
môžete konzultovať aj s komunitou
používateľov televízorov Philips na lokalite
www.supportforum.philips.com.
Ak sa chcete rozprávať so zástupcami
spoločnosti Philips alebo im zaslať e-mail,
obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Kontaktné údaje nájdete v brožúre
dodanej s televízorom alebo na lokalite
www.philips.com/support.
Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane
televízora a na balení.
SK
61
7 Technické údaje
Napájanie a príjem
Technické parametre produktu podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Napájanie

Elektrická sieť: AC 220 – 240 V (50 –
60 Hz)

Spotreba energie v pohotovostnom
režime: < 0,3 W

Teplota okolia: 5 až 40 °C

Informácie o spotrebe energie nájdete v
technických parametroch produktu na
adrese www.philips.com/support.
Výkon uvedený na typovom štítku produktu
vyjadruje spotrebu energie pre tento
produkt počas bežného používania v
domácnosti (IEC 62087, vyd. 2). Ú daje o
maximálnom výkone uvedené v zátvorke sa
používajú kvôli elektrickej bezpečnosti (IEC
60065, vyd. 7.2).
Príjem

Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)

Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K

Prehrávanie videa: NTSC, PAL,
SECAM*

Digitálna televízia: MPEG-4, DVB-T
(terestriálna), DVB-T2*, DVB-C
(káblová), DVB-S/S2* (satelitná).

Pásma ladenia: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
*Dostupné len v určitých modeloch.
SK
62
Zobrazenie a zvuk
Obraz a obrazovka

Typ obrazovky:
- 22-palcová: podsvietenie LED,
rozlíšenie full HD
- 24-palcová: podsvietenie LED,
rozlíšenie HD

Uhlopriečka:
- 56 cm/22 palcov
- 61 cm/24 palcov

Pomer strán: 16 : 9 (širokouhlý)

Rozlíšenie panela:
- Pre súpravy s rozlíšením HD: 1366 x
768 p
- Pre súpravy s rozlíšením FHD: 1920 x
1080 p

Obohatenie obrazu: Digital Crystal
Clear

Perfect Motion Rate (PMR): 200 Hz
Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 8 W pri
skreslení10 % THD

Incredible Surround

Clear Sound

Programovanie zvuku: mono/smart
stereo/sekundárne
Rozlíšenia obrazovky
Formáty počítača – HDMI
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Multimédiá
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Poznámka: Názvy multimediálnych súborov
nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.
Podporované multimediálne pripojenia

USB: Pripájajte len USB zariadenia so
spotrebou 500mA alebo menej.
– NTFS, FAT 16 (len na čítanie)
– FAT 32

Ethernet LAN RJ-45 (len pre niektoré
modely)
Podporované súbory s obrázkami

JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps

GIF (87a, 89a): *.gif

PNG: *.png, * .pns

BMP: *.bmp, *.dib

JPS: *.jps

PNS: *.pns
Formáty pre video
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
SK
63
Slovensky
Formáty počítača – VGA
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
SK
64
Slovensky
Možnosti pripojenia
Zadná strana

SERV. U: Servisný port

AUDIO IN: DVI/VGA (stereofónny
minikonektor s priemerom 3,5 mm)

VGA: vstup z počítača

Kompozitné video a zvuk (AV IN):
CVBS/Y, Audio L/R

Komponentné video a zvuk: CVBS/Y Pb
Pr, Audio L/R

TV ANTENNA: 75-ohmová koaxiálna
(IEC)

DIGITÁ LNY ZVUKOVÝ VÝSTUP:
koaxiálny

HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return
Channel

SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART

NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (pre
niektoré modely)

SAT: F-pin pre satelit (pre niektoré
modely)
Bočné

CI: bežné rozhranie

USB

HDMI

Slúchadlá: stereofónny minikonektor s
priemerom 3,5 mm
Verzia Pomocníka
UMv 400812130302 - 20130507
SK
65
8 Register
E
A
EasyLink, diaľkové ovládanie - 54
EasyLink - 53
aktualizácia, zdrojový zoznam - 52
EasyLink, funkcie - 53
analógové kanály, inštalácia - 31
EasyLink, ovládacie prvky - 54
analógové kanály, jemné ladenie - 31
EasyLink, ovládanie na obrazovke - 11
analógové kanály, titulky - 35
EasyLink, reproduktory televízora - 54
asistent nastavenia - 28
EasyLink, zapnutie - 53
automatické posunutie titulkov - 55
energetický štítok - 9
automatické vypnutie, zariadenia - 54
energeticky úsporné nastavenia - 8
EPG, vysielacia spoločnosť - 16
B
externý pevný disk - 50
bezpečnosť - 3
Bežné rozhranie - 57
F
formát obrazu - 15
C
CAM - 57
H
CI - 57
HbbTV - 19
CVBS, komponentné video - 41
HDMI - 40
HDMI ARC - 40
Č
hlasitosť - 12
časovač vypnutia - 27
hodiny - 26
D
hracia konzola, pripojenie - 46
diaľkové ovládanie - 10
I
digitálna videokamera - 49
Indikátor LED pohotovostného režimu - 10
digitálne kanály, inštalácia - 31
inštalácia kanálov, automatická - 30
digitálne kanály, titulky - 35
Interaktívna televízia - 19
digitálny fotoaparát - 48
internet, pripojenie - 56
digitálny rozhlas - 13
DivX VOD - 18
J
domáca sieť - 56
jazyk zvuku - 35
domáce kino, pripojenie - 47
jazyk, ponuka - 35
DTVi - 19
jazyk, titulky - 35
SK
66
káble - 40
kanály - 13
kanály (analógové), inštalácia - 31
kanály (analógové), jemné ladenie - 31
kanály (digitálne), inštalácia - 31
kanály, aktualizácia - 32
kanály, inštalácia (automatická) - 30
kanály, inštalácia (satelit) - 33
kanály, logo - 13
nastavenia obrazu - 28
nastavenia obrazu, obnovenie - 30
nastavenia pre hry - 24
nastavenia zvuku - 29
nastavenia zvuku, obnovenie - 30
nastavenia, formát zvuku - 30
nastavenia, hra - 24
nastavenia, obraz - 28
nastavenia, sieť - 56
nastavenia, zvuk - 29
kanály, obľúbené - 13
O
kanály, opätovná inštalácia - 39
obľúbené kanály, zoznam - 13
kanály, premenovanie - 13
ochranné známky a autorské práva - 7
kanály, prepnutie - 13
online fórum - 9
kanály, skrytie alebo odkrytie - 13
opätovná inštalácia - 39
kanály, zoradenie - 13
ovládacie prvky - 10
kodeky, podporované - 63
ovládacie prvky na zadnej strane - 10
konektory - 40
Ovládacie prvky televízora - 10
kontaktovanie spoločnosti Philips - 9
M
Slovensky
K
P
pípnutie tlačidla - 36
modul CAM, vloženie - 57
Pixel Plus Link - 55
modul CAM, zapnutie - 57
plánovanie, nahrávky - 22
modul podmieneného prístupu - 57
počítač, rozlíšenia obrazovky - 62
možnosti pripojenia - 65
podpora produktu - 9
Multimedia Home Platform (MHP) - 19
pohotovostný režim - 12
multimédiá, možnosti prehrávania - 17
pomocník, na obrazovke - 9
multimédiá, podporované formáty - 63
Pomocník, verzia - 65
multimédiá, prehrávanie súborov - 16
pozastavenie televízneho vysielania - 20
N
pozastavenie televízneho vysielania, pevný
disk USB - 20
nahrávanie televíznych relácií, jedným
dotykom - 22
preddefinované nastavenia, obraz a zvuk - 15
nahrávanie, televízne programy - 21
nahrávky, odstránenie - 23
nahrávky, plán - 22
nahrávky, sledovanie - 23
prehrávač diskov, pripojenie - 42
prehrávanie, súbory z USB - 16
premenovanie kanálov - 13
premenovanie, pripojené zariadenie - 52
pripojené zariadenie, premenovanie - 52
SK
67
pripojenie, digitálna videokamera - 49
softvér, digitálna aktualizácia - 39
pripojenie, digitálny fotoaparát - 48
softvér, kontrola verzie - 38
pripojenie, domáca sieť - 56
sprievodca možnosťami pripojenia - 9
pripojenie, domáce kino - 47
sprievodca programami, vysielacia
spoločnosť - 16
pripojenie, externý pevný disk - 50
pripojenie, hracia konzola - 46
pripojenie, internet - 56
pripojenie, počítač - 51
sprievodca televíznymi programami,
vysielacia spoločnosť - 16
starostlivosť o obrazovku - 4
pripojenie, prehrávač diskov - 42
T
pripojenie, rekordér - 44
technické parametre napájania - 62
pripojenie, televízny prijímač - 43
technické parametre zvuku - 62
pripojenie, zariadenie USB - 50
teletext 2.5 - 25
prístup pre sluchovo postihnutých - 36
teletext, digitálny text - 26
prístup pre zrakovo postihnutých - 36
teletext, duálne zobrazenie - 25
R
teletext, jazyk - 25
recyklácia - 8
rekordér, pripojenie - 44
reproduktory televízora, stlmenie - 12
režim Doma - 37
režim Obchod - 37
režim, Doma alebo Obchod - 37
rodičovská kontrola - 27
rodičovská zámka - 27
rozlíšenia obrazovky - 62
teletext, podstránky - 25
teletext, tabuľka stránok - 25
teletext, vyhľadať - 25
teletext, zväčšenie - 25
televízny prijímač, pripojenie - 43
titulky, analógové - 35
titulky, digitálne - 35
titulky, jazyk - 35
trvalá udržateľnosť - 8
U
S
satelit, inštalácia kanálov - 33
ukážka - 37
satelit, nastavenia - 33
umiestnenie, montáž na stojan alebo stenu 5
satelit, pridanie alebo odobratie - 34
umiestnenie, tipy - 5
SCART - 40
univerzálny prístup, sluchovo postihnutí- 36
sieť, názov televízora - 56
univerzálny prístup, zapnutie - 36
sieť, pripojenie - 56
univerzálny prístup, zrakovo postihnutí- 36
sieťové nastavenia - 56
USB, prehrávanie súborov - 16
Smart TV, sieť - 56
snímače - 10
softvér, aktualizácia pomocou USB - 38
SK
68
V
VGA - 41
Slovensky
Y
YPbPr, komponentné video - 40
Z
zámka Kensington - 5
zamknutie televízora - 5
zapnutie alebo vypnutie televízora - 12
zariadenia, sledovanie - 52
záznam televízneho vysielania, pevný disk
USB - 21
zdroj, aktualizácia - 52
zdroj, výber - 14
zobrazenie technických údajov - 62
zosilňovač, výber výstupu - 54
zoznam kanálov - 13
zoznam kanálov, kopírovanie - 32
SK
69
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising