Philips | 37PFL3312/10 | Owner's Manual | Philips širokouhlý plochý TV 37PFL3312/10 Používateľská príručka

Philips širokouhlý plochý TV 37PFL3312/10 Používateľská príručka
www.philips.com/support
SK
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
€0.07/min
€0.06/min
free
local
local
€0.09/min
€0.09/min
free
free
local
€0.08/min
local
€0.10/min
local
local
local
free
€0.10/min
local
local
local
Informácie o výrobku
Recyklácia
Obal tohto výrobku je recyklovateľný.
O správnom postupe likvidácie sa
informujte na miestnych úradoch.
Likvidácia starého výrobku
Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený
z kvalitných materiálov a súčiastok,
ktoré môžu byť recyklované a znovu
použité. Ak sa na výrobku nachádza symbol
preškrtnutej nádoby na odpad, tento výrobok
podlieha Európskej direktívy 2002/96/EC.
Informujte sa, prosím, spôsobe likvidácie
elektrických a elektronických zariadení vo
vašom regióne. Riaďte sa, prosím, miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré výrobky
spolu s domovým odpadom. Správny spôsob
likvidácie vášho starého výrobku pomôže
predchádzať negatívnym dopadom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Likvidácia batérií
Dodané batérie neobsahujú ťažké kovy
ortuť a kadmium. Informujte sa o
možnostiach likvidácie použitých batérií
vo vašom regióne.
• Model a sériové číslo nájdete na zadnej
a ľavej spodnej strane vášho televízora
a na obale.
Ľavá
spodná strana
televízora
Zadná
strana
televízora
• V pohotovostnom režime je spotreba
energie tohto zariadenia del nižšia ako
1W.
• Informácie o spotrebe elektrickej energie
tohto zariadenia nájdete na štítku na
zadnej strane TV.
• Bližšie informácie o tomto výrobku
nájdete v popise výrobku na adrese
www.philips.com/support.
Poznámka
Špecifikácie a informácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa,
prosím, na službu podpory pre zákazníkov
vo vašej krajine. Príslušné telefónne čísla
a adresy sú uvedené v dodanom
celosvetovom záručnom liste.
Obsah
13
Nastavenia obrazu a zvuku .... 17
14
Inteligentný obraz a zvuk ....... 18
15
Formáty obrazovky ................ 19
16
Teletext ................................... 20
17
Použitie televízora ako
počítačového monitora
Pripojenie počítačových
zariadení .............................................. 22
Použitie hlavného menu ................... 22
2
2.1
2.2
Bezpečnosť
Všeobecné ........................................... 3
Starostlivosť o obrazovku ................. 3
3
17.1
3.1
3.2
3.3
Prehľad tlačidiel
a konektorov televízora
Bočné ovládacie prvky ...................... 4
Konektory na zadnej strane ............ 4
Bočné konektory ............................... 4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Začíname
Pred tým, než začnete ...................... 5
Pripojenie antény ............................... 5
Pripojenie napájacieho kábla ........... 5
Zapnutie televízora ........................... 5
Použitie diaľkového ovládača .......... 5
18.1
18.2
18.3
5
Funkcie diaľkového
ovládača ..................................... 6
6
Rýchla inštalácia ....................... 8
7
Automatické ukladanie .......... 9
8
Ručné ukladanie ..................... 10
9
Triedenie programov ............... 11
10
Názvy kanálov ........................... 12
11
Výber obľúbeného
programu ................................. 13
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Funkcie
Časovač ................................................ 14
Rodičovský zámok ............................. 15
Detský zámok ...................................... 16
NR (Potlačenie šumov)...................... 16
17.2
18
Použitie televízora v režime
HD (vysoké rozlíšenie)
Pripojenie HD zariadenia.................. 23
Použitie hlavného menu .................... 23
Podporovaný HD formát.................. 24
19
19.1
Pripojenie ďalších zariadení
Pripojenie videorekordéra
a DVD rekordéra ............................... 25
19.2 Pripojenie videorekordéra
a DVD rekordéra ............................... 26
19.3 Pripojenie dekodéra
a videorekordéra ................................ 26
19.4 Pripojenie 2 videorekordérov
alebo VCR a DVD rekordéra ........ 27
19.5 Pripojenie satelitného prijímača ..... 27
19.6 Pripojenie DVD prehrávača,
káblového prijímača alebo
hernej konzoly ................................... 28
19.7 Pripojenie DVD prehrávača,
satelitného alebo káblového
prijímača .............................................. 28
19.8 Pripojenie počítača ............................ 29
19.9 Pripojenie fotoaparátu, kamkordéra
alebo hernej konzoly ........................ 30
19.9.1 Pripojenie slúchadiel ......................... 30
20
Riešenie problémov ................ 31
21
Referenčná tabuľka krajín ...... 33
SK-1
SK
1
Úvod
1.1 Dôležité informácie ........................... 2
1.1.1 Statické obrázky na televíznej
obrazovke ............................................ 2
1.1.2 Elektrické, magnetické a
elektromagnetické polia („EMF“) .... 2
1
Úvod
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento televízny
prijímač. Tento manuál obsahuje všetky
informácie, ktoré budete pri úvodnom
nastavení a prevádzke vášho nového
televízora potrebovať.
Ak tento manuál neposkytne riešenie
vášho problému a ak vám nepomôže
ani časť Riešenie problémov, obráťte sa
na miestne zákaznícke a servisné centrum
Philips. Podrobnosti nájdete v dodanom
celosvetovom záručnom liste. Pred
zavolaním na službu podpory zákazníkov
Philips si pripravte modelové a výrobné
číslo (nájdete ich na spodnej strane vášho
televízora a na jeho obale).
1.1
Dôležité informácie
1.1.1
Statické obrázky na televíznej
obrazovke
Funkcieeristickou vlastnosťou LCD
a plazmových panelov je, že dlhodobé
zobrazovanie toho istého obrázku spôsobí,
že stopy po ňom na obrazovke zostanú.
Volá sa to fosforové vypálenie. Pri bežnom
použití televízora sú zobrazované
nepretržite sa pohybujúce a meniace
obrázky, ktoré vypĺňajú obrazovku.
Príklady statických obrázkov (tento zoznam
neobsahuje všetky príklady, pri pozeraní sa
môžete stretnúť aj s inými).
•
•
•
Menu televízorov a DVD zariadení:
zoznamy obsahu diskov DVD.
Čierne pruhy: ak sa čierne pruhy
objavujú na ľavej a pravej strane
obrazovky, odporúčame vám zmeniť
formát obrazu na taký, ktorý vyplní celú
obrazovku;
Logá televíznych staníc: sú
problematické, ak sú svetlé a statické.
Pohyblivá grafika alebo grafika s nízkym
kontrastom väčšinou nespôsobuje
nepravidelné starnutie obrazovky;
SK-2
•
•
•
Informácie o burze cenných papierov:
nachádzajúce sa na spodnej strane
televíznej obrazovky;
Logá nákupných kanálov a zobrazenia
ceny: svetlé a nepretržite alebo
opakovane zobrazované na rovnakom
mieste na televíznej obrazovke.
Príklady statických obrázkov tiež
obsahujú logá, počítačové obrázky,
zobrazenie času, teletext a obraz vo
formáte 4:3, statické obrázky alebo
osoby, atď.
Tip:
Pri sledovaní znížte kontrast a jas.
1.1.2 Elektrické, magnetické
a elektromagnetické polia („EMF“)
• Spoločnosť Royal Philips Electronics
vyrába a predáva množstvo výrobkov
určených pre zákazníkov, ktoré, ako
každé elektronické zariadenie, dokážu
vysielať a prijímať elektromagnetické
signály.
• Jednou z hlavných obchodných zásad
spoločnosti Philips je prijať všetky
potrebné zdravotné a bezpečnostné
opatrenia, ktoré zaručia, že naše výrobky
spĺňajú všetky platné právne nariadenia,
a že sú v súlade so štandardmi EMF,
platnými v čase výroby týchto produktov.
• Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú
žiadne negatívne zdravotné následky.
• Spoločnosť Philips prehlasuje, že ak sa jej
výrobky používajú na vopred stanovený
účel, podľa dostupných vedeckých dôkazov
nepredstavujú žiadne zdravotné riziko.
• Spoločnosť Philips zohráva aktívnu
rolu vo vývoji medzinárodných EMF
a bezpečnostných štandardov, čo jej
umožňuje predvídať ďalšie pokroky
štandardizácie a môže ich integrovať
do svojich produktov.
1. Je nutné, aby TV prijímač dvíhali a
prenášali dve osoby, nakoľko váži viac než
25 kg. Nesprávne zaobchádzanie s TV
prijímačom môže spôsobiť vážne poranenie.
2. Presvedčte sa, že povrch, na ktorý TV
prijímač pokladáte, je vhodný, stabilný a
unesie váhu TV prijímača.
3. Ak si želáte zavesiť TV prijímač na
stenu, nerobte to sami. TV prijímač musí
byť upevnený kvalifikovaným technikom.
Nesprávnym zavesením sa môže TV prijímač
stať nebezpečným.
4. Pred zavesením TV prijímača na stenu sa
uistite, či je stena udrží váhu TV prijímača.
5. Nemusíte zapájať káble pre zavesením
TV prijímača, ale musia byť zapojené do TV
prijímača.
6. Či už TV prijímač umiestnite na rovný
povrch, alebo stenu, uistite sa, že vzduch
môže voľne prúdiť cez ventilačné otvory.
Neumiestňujte TV prijímač do stiesneného
priestoru. Ak je TV prijímač namontovaný
na otočnej základni alebo otočnom
ramene, dajte si pri otáčaní TV pozor, aby
ste napájací kábel nenapínali. Napnutím
napájacieho kábla môžete uvoľniť spojenie.
Potom by mohlo dôjsť k elektrickému
výboju a mohol by vzniknúť požiar.
7. Neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa,
napríklad sviečky, do blízkosti TV prijímača.
8. Neumiestňujte vázu naplnenú vodou
na vrch, alebo do blízkosti TV prijímača.
Rozliata voda v TV prijímači môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom. Po rozliatí vody s
TV prijímačom nenarábajte. Ihneď odpojte
zástrčku zo zásuvky a nechajte TV prijímač
skontrolovať odborníkom.
9. Nevystavujte TV prijímač a batérie z
diaľkového ovládača nadmerným teplotám,
priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, alebo
vode.
X
X
Bezpečnosť
X
X
10. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti
televízora, zástrčky, alebo antény.
11. Nenechávajte TV prijímač v
pohotovostnom režime počas dlhšieho
obdobia. Namiesto toho odpojte TV
prijímač zo zapájania.
12. Vytiahnite napájací kábel za zástrčku,
neťahajte za šnúru. Nepoužívajte nesprávne
upevnenú zásuvku. Zasuňte na doraz
zástrčku do zásuvky. Ak je zástrčka
uvoľnená, môže spôsobiť elektrický výboj a
viesť k požiaru.
X
X
X
X
13. Nepripájajte priveľa zariadení do jednej
zásuvky. Nadbytok zariadení môže spôsobiť
preťaženie a zapríčiniť požiar, alebo úraz
elektrický prúdom.
2.2 Starostlivosť o obrazovku
1. Ochrannú fóliu odstráňte až ukončení
montáže na stojan, resp.na stenu a po
pripojení konektorov. S televízorom,
prosím, zaobchádzajte opatrne. Poznámka:
Na čistenie lesklej prednej strany televízora
používajte iba jemnú dodanú handričku.
2. Nepoužívajte veľmi vlhkú tkaninu,
z ktorej by kvapkala voda. Na čistenie
televízora nepoužívajte acetón, toluén alebo
alkohol. V rámci bezpečnosti vytiahnite
pred čistením televízora napájací kábel zo
zásuvky.
3. Obrazovky sa nedotýkajte, netlačte
na ňu alebo ju nešúchajte ničím tvrdým,
nakoľko by ste ju mohli natrvalo poškriabať
alebo pokaziť.
SK-3
SK
2
3 Prehľad tlačidiel
a konektorov televízora
3.1 Bočné alebo vrchné ovládacie
prvky
Tieto konektory sa nachádzajú na zadnej strane
TV a smerujú dozadu.
Použite bočné alebo vrchné ovládacie
prvky na ovládanie zapínania/vypínania,
voľby menu, hlasitosti a voľby
programu.
POWER
1
PROGRAM
MENU
2
VOLUME
3
4
4
1 POWER (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) . :
slúži na zapnutie a vypnutia televízora.
Poznámka: Pre nulovú spotrebu
energie musíte vytiahnuť napájací kábel
zo zásuvky.
2 VOLUME -/+ (HLASITOSŤ – / +):
slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
3 MENU: slúži na zobrazenie alebo
zatvorenie menu. Tlačidlá PROGRAM – / +
môžete použiť pri výbere položky menu
a tlačidlami HLASITOSŤ – / + do nich
vstupovať a vykonávať vo zvolenej položke
menu zmeny.
4 PROGRAM – / +: slúži na výber
programov.
4 EXT 1
(RGB)
1
2
5 EXT 2
(CVBS /S-VIDEO)
Anténová zásuvka: zasuňte anténový
konektor do konektora 75 Ω :.
HDMI 1 / HDMI 2: na pripojenie k settop boxu, DVD prehrávaču/rekordéru,
zariadeniu na príjem formátu s vysokým
rozlíšením alebo k osobnému počítaču.
3
EXT4 (YPbPr): na pripojenie k zariadeniam ako napríklad DVD, dekodér s
rovnakými zásuvkami.
4
EXT 1 (RGB) a 5 EXT 2 (CVBS/
S-VIDEO): pripojenie k zariadeniam, ako
DVD prehrávač/rekordér, VCR alebo
dekodér, ktoré majú podobné pripojenia
(tzv. „scart pripojenia“).
3.3 Bočné konektory (EXT3)
Tieto konektory sa nachádzajú na boku televízora.
3.2 Konektory na zadnej strane
1
Tieto konektory sa nachádzajú na zadnej strane
televízora a smerujú dole.
EXT 3
2
1
SK-4
2
3
1 Slúchadlá : pre váš osobný pôžitok
z hudby, pripojte konektor slúchadiel ku
konektoru na slúchadlá na televízore.
2 Audio video: pre pripojenie zariadení ako
fotoaparát alebo kamkordér.
4 Začíname
4.1 Pred tým, než začnete
Výstraha: Pripojenia nemusia byť
vykonané pred zavesením televízora,
no káble musia byť do televízora zapojené.
4.2 Pripojenie antény
Anténový konektor pevne zasuňte do anténneho konektora 75 Ω :, na spodnej strane
televízore a do anténovej zásuvky na stene.
Konektory na zadnej strane
televízora (smerujúce nadol)
4.3 Zapájanie a odpájanie hlavného
napájania
Výstraha: Skontrolujte, či je napätie
elektrickej zásuvky u vás doma zhodné s
napätím vytlačeným na nálepke na zadnej
strane televízora.
Výstraha: (Plazmový TV prijímač) UPOZORNENIE: Toto jezariadenie Triedy 1
Musí byť zapojené do sieťovej zásuvky, ktorá
má ochranu nulovaním.
4.4 Zapnutie televízora
Stlačte tlačidlo POWER naboku a zapnite
TV prijímač. Modrý / zelený indikátor
zasvieti o niekoľko sekúnd, obrazovka sa
rozsvieti.
Ak je TV prijímač v pohotovostnom
režime (červený indikátor), stlačte tlačidlo
PROGRAM - / + naboku alebo vrchnej
strane, alebo tlačidlo P - / + na diaľkovom
ovládači.
POWER
PROGRAM
MENU
VOLUME
4.5 Použitie diaľkového ovládača
Vložte dve dodané batérie. Uistite sa, že ste
batérie správne umiestnili podľa ploarity (+)
a (-) (je to naznačené vo vnútri).
SK
Napájací kábel (dodaný) zastrčte do zásuvky
(smerujúcej nadol) na boku televízora a do
elektrickej zásuvky v stene.
Zásuvka na elektrický kábel na TV prijímači
sa používa na odpojenie zariadenia.
Odpojením kábla zo zásuvky na zadnej
strane TV prijímača, alebo odpojením
zástrčky zo zásuvky na stene odpojíte hlavné
napájanie.
SK-5
5
Funkcie diaľkového
ovládača
1
7
2
8
3
4
5
9
6
2 Režim zvuku
Používa sa na zmenu programov
vysielaných v režimoch Stereo a Nicam
Stereo na režim Mono. Pri dvojjazyčných
programoch zvoľte Dual å alebo Dual »
(tak, ako je zobrazené na obrazovke počas
takýchto prenosov). Keď ste zvolili režim
Mono, ukazovateľ sa zobrazí v červenej
farbe.
Ukazovateľ Mono je červený, ak ste
zvolili tento režim.
3 Spánok
Ak chcete televízor vypnúť do
pohotovostného režimu v zvolenom čase
(pozri s. 14).
4 Priestorový zvuk
Zapnutie alebo vypnutie efektu priestorového
zvuku.
V režime stereo táto funkcia vyvolá dojem,
že sú reproduktory ďalej od seba.
5 MENU
Vyvolanie alebo vypnutie menu televízora.
6 Kurzory nahor/nadol/doľava/
doprava (
)
Tieto štyri tlačidlá sa používajú na výber a
úpravu položiek menu.
I I
1 Pohotovostný režim
Uvedenie televízora do pohotovostného
režimu. Ak chcete televízor opäť
zapnúť, stlačte
,
na
,
P + / – alebo tlačidlo
. Po zapnutí
televízora sa zobrazí naposledy
sledovaný program.
SK-6
7 Formát obrazovky
(pozri s. 19).
8 Ak chcete zobraziť Zoznam zdrojov
a vybrať TV (alebo pripojené periférne
zariadenie (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4,
HDMI 1 alebo HDMI 2). Použite tlačidlá
Î ï pri výbere zdroja a tlačidlá Æ /
na potvrdenie výberu.
9 Zoznam programov
Zobrazenie alebo vypnutie zoznamu
programov. Pri výbere programu použite
tlačidlá Î ï a pomocou tlačidiel Æ /
ho zobrazte.
10 Stlmenie zvuku
Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
11 Hlasitosť ( + VOL – )
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
14
15
10
11
12 Inteligentný obraz /zvuk
Prístup k vopred definovaným
nastaveniam obrazu a zvuku
(pozri s. 18).
16
13 Informácie na obrazovke (OSD)
Stlačením zobrazíte (ak sú dostupné)
informácie o zvolenom televíznom
kanále a programe.
17
14 Teletext
(Pozri s. 20-21).
12
15 OK
Potvrdenie výberu.
18
19
I I
17 Program ( + P – )
Výber nasledujúceho alebo
predchádzajúceho dostupného kanálu/
zdroju.
18
/ Číselné tlačidlá
/
Priamy prístup k programom. Ak chcete
zvoliť dvojmiestne číslo programu,
druhú číslicu musíte zadať krátko po
tom, ako prvá číslica pred pomlčkou
zmizne.
19 Predchádzajúci/
aktuálny program
Prepínanie medzi naposledy sledovaným
a aktuálnym programom.
SK-7
SK
13
16 Aktívna kontrola
Automatická úprava nastavenia
obrazu kvôli jeho optimálnej kvalite
pri akýchkoľvek podmienkach príjmu
signálu. (Pozri s. 16).
6
Rýchla inštalácia
Po prvom zapnutí televízora sa na obrazovke
zobrazí menu. Táto ponuka zobrazí výzvu na
výber krajiny.
Main
Picture
Sound
Features
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
Poznámka
Ak sa menu nezobrazí, pokračujte v inštalácii
automatickým uložením kanálov (pozri s. 9).
Ak sa ponuka zobrazí, pokračujte
nasledujúcimi krokmi.
1 Stlačením tlačidiel
na diaľkovom
ovládači zvoľte vašu krajinu. Ak sa
v zozname nenachádza vaša krajina,
zvoľte „. . .“. Prezrite si „Referenčnú
tabuľku krajín“ na strane 33.
2 Pomocou tlačidiel /
prejdite
na režim Jazyk a zvoľte si váš jazyk
.
pomocou tlačidiel
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
Eλληνικα
Italiano
SK-8
3 Stlačením tlačidiel /
spustite
vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa spustí
automaticky. Všetky dostupné televízne
programy sa uložia. Táto operácia môže
chvíľu trvať. Na obrazovke sa bude
zobrazovať priebeh vyhľadávania a počet
nájdených programov.
Dôležité: Ak chcete vyhľadávanie ukončiť
alebo prerušiť pred jeho dokončením, stlačte
tlačidlo
. Ak prerušíte vyhľadávanie
počas automatického ukladania, neuložia
sa všetky kanály. Ak chcete uložiť všetky
kanály, musíte vykonať automatické
uloženie znova.
Poznámka
Funkcia ATS
(Systém automatického ladenia)
Ak vysielač alebo káblová sieť vysiela signál
automatického triedenia, programy budú
očíslované správne. V takom prípade sa
inštalácia ukončí. V opačnom prípade
môžete použiť menu Triedenie na
očíslovanie programov podľa vlastného
gusta.
Funkcia ACI
(Automatická inštalácia kanálov)
Ak je rozpoznaný káblový systém alebo
televízny program, ktorý vysiela ACI, zobrazí
sa zoznam programov. Ak sa ACI nevysiela,
kanály sú očíslované podľa zvoleného jazyka
a krajiny. Na ich prečíslovanie môžete použiť
menu Triedenie.
7
Automatické ukladanie
Pred automatickým uložením všetkých kanálov
vyberte krajinu (Country) a jazyk (Language).
1 Stlačte tlačidlo
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
vyberte Inštalácia a pomocou tlačidiel
vstúpte do menu Inštalácia.
Æ/
A
B
CH
D
DK
E
F
FI
7
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
3 Stlačením tlačidiel
Jazyk.
vstúpite do režimu
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte
požadovaný jazyk a stlačením tlačidiel
Æ/
vašu voľbu potvrďte.
Poznámka: Výber Jazyk a Krajina je
možné vykonať iba v režime TV. Ak ste
v inom režime (EXT), pomocou tlačidla
zobrazte zoznam zdrojov signálu.
Použite tlačidlá Î ï na výber TV a stlačte
tlačidlo Æ /
na potvrdenie voľby.
5
Stlačením tlačidiel Í sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
6
V menu Krajina si pomocou tlačidiel
Î ï zvoľte krajinu. Ak sa vaša krajina
nenachádza v zozname, zvoľte „...“.
Prezrite si „Referenčnú tabuľku krajín“
na strane 33.
Dôležité
Ak chcete vyhľadávanie ukončiť alebo
prerušiť pred jeho dokončením, stlačte
tlačidlo
. Ak prerušíte vyhľadávanie
počas automatického ukladania, neuložia
sa všetky kanály. Ak chcete uložiť všetky
kanály, musíte vykonať automatické
uloženie znova.
Poznámka
Ak ste z nejakého dôvodu vybrali nesprávny
jazyk a nerozumiete mu, nastavte preferovaný
jazyk nasledovne.
vypnite menu na
• Stlačením tlačidla
obrazovke.
• Stlačte tlačidlo
.
• Opakovaným stláčaním tlačidla ï vyberte
štvrtú ponuku menu.
• Dvakrát stlačte tlačidlo .
• Pomocou tlačidiel Î ï vyberte správny
jazyk.
• Stlačením tlačidla
potvrďte váš výber.
• Stlačením tlačidla
menu vypnete.
SK-9
SK
Hlavné Menu
Tlačidlom Æ /
potvrďte váš výber.
Teraz môžete prejsť na automatické
ukladanie kanálov.
8 Stlačením tlačidiel Í sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
9 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î
ï zvoľte Automatické ukladanie
a pomocou tlačidla Æ /
spustite
automatické vyhľadávanie kanálov.
Uložia sa všetky dostupné televízne
programy. Táto operácia môže chvíľu
trvať.
8
Ručné ukladanie
Pomocou tohto menu môžete po jednom
ukladať programy.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiel Æ
do menu Inštalácia vstúpte.
/
5 TV Systém:
Stlačením tlačidiel Î ï vyberte
Európa (automatické rozpoznanie),
France (LL’ štandard),
UK (I štandard),
Záp. Eur. (BG štandard) alebo
Vých. Eur. (DK štandard).
Pomocou tlačidiel Æ /
zvolený systém.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
3 Stlačením tlačidla ï zvoľte Man.
Uloženie a pomocou tlačidiel Æ /
vstúpte do menu Man.Uloženie.
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
TV Systém
Ladenie
Číslo Prog.
Jemné Dolaď
Uloženie
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položky
menu Man.Uloženie, ktoré chcete
upraviť alebo aktivovať.
Man.Uloženie
TV Systém
Ladenie
Číslo Prog.
Jemné Dolaď
Uloženie
SK-10
Európa
France
UK
Záp.Eur.
Vých.Eur.
potvrďte
6 Ladenie:
Stlačte tlačidlo Æ. Vyhľadávanie sa spustí
automaticky. Po nájdení programu sa
vyhľadávanie zastaví a zobrazí sa jeho
názov (ak je dostupný). Prejdite na ďalší
krok. Ak poznáte frekvenciu daného
programu, môžete ju priamo zadať
až
.
pomocou tlačidiel
7 Číslo Prog.:
Zadajte požadované číslo pomocou
tlačidiel
až
alebo Î ï.
8 Jemné dolaďovanie:
Ak príjem nie je vyhovujúci, upravte ho
pomocou tlačidiel Î ï.
9 Uloženie:
Ak chcete zmeny uložiť, stlačte tlačidiel
Æ/
. Program sa uloží.
10 Kroky 6 až 9 opakujte pre každý
program, ktorý chcete uložiť.
11 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
12 Pre ukončenie menu stlačte tlačidlo
.
Triedenie programov
Funkcia triedenia vám umožňuje zmeniť číslo
programu jednotlivých staníc.
1
Stlačte tlačidlo
2
Opakovaným stláčaním tlačidla Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Inštalácia.
.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
3
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
< 005
006
007
008
5 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte nové
číslo programu a potvrďte ho pomocou
tlačidla Í. (Šípka smeruje doprava
a triedenie je ukončené.)
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
Stlačením tlačidla ï zvoľte Triedenie
vstúpte do
a pomocou tlačidiel Æ /
menu triedenia .
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
4
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
> 003
004
005
006
007
008
100
001
002
003
004
005
006
007
008
6
Kroky 4 a 5 opakujte pre každý
program, ktorý chcete prečíslovať.
7
Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
8
Pre ukončenie menu stlačte
tlačidlo
.
Zvoľte číslo programu, ktoré chcete
používať, a to pomocou tlačidiel Î
ï a tlačidla Æ pre vstup do režimu
triedenia. (Kurzor šípky teraz smeruje
doľava.)
SK
9
SK-11
10
Názvy kanálov
Ak chcete, televíznemu kanálu môžete
priradiť názov.
1 Stlačte tlačidlo
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiela
vstúpte do menu Inštalácia.
Æ/
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
3 Opakovaným stláčaním tlačidla ï
zvoľte Názov a pomocou tlačidiel
vstúpte do režimu Názov.
Æ/
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte kanál,
ktorému chcete priradiť názov.
5 Stlačením tlačidla Æ prejdite do prvej
oblasti, v ktorej sa zobrazuje názov.
6 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte znaky
(maximálne 5 znakov). Pomocou tlačidiel
Í Æ sa môžete posúvať v tejto oblasti.
SK-12
100
001
002
003
004
> 005 z
006
007
008
7
Stláčajte tlačidiel Æ /
pokým
sa v ľavom hornom rohu televíznej
obrazovky neobjaví názov. Názov
je teraz uložený.
8
Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
9
Pre ukončenie menu stlačte
.
tlačidlo
11
Výber obľúbených
programov
Táto funkcia vám umožní preskočiť
programy, ktoré často nepozeráte
a ponechať si iba vaše obľúbené programy.
5
Poznámka: Keď raz niektorý program
vynecháte, nebudete mať k nemu prístup
pomocou tlačidla P – / +. Budete sa k nemu
môcť dostať iba pomocou číselných tlačidiel
0 – 9.
1
Stlačte tlačidlo
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Inštalácia.
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
.
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
$
$
$
$
$
$
$
6
Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidiel Í.
7
Pre ukončenie menu stlačte
.
tlačidiel
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Pomocou tlačidiel Æ /
program
vynecháte. Symbol $ na pravej strane
menu zmizne, čo znamená, že program
bol vynechaný.
3
Stlačením tlačidla ï zvoľte
Obľúbený Prog a pomocou tlačidiel
vstúpte do zoznamu
Æ/
Obľúbený Prog.
• Ak chcete vynechané programy opäť
vrátiť do zoznamu obľúbených, zopakujte
kroky 1 až 3 .
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
vyberte program, ktorý chcete
vynechať.
• Opakovaným stláčaním tlačidiel
Î / ï vyberte vynechané programy,
ktoré chcete pridať späť do zoznamu
obľúbených programov.
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
$
$
$
$
$
$
$
$
program
• Pomocou tlačidiel Æ /
vrátite. Objaví sa symbol $, potvrdzujúci,
že program bol obnovený.
SK-13
SK
Tip
12
Funkcie
12.1 Časovač
Funkcia Časovač vám umožní nastaviť
televízor tak, aby sa v stanovenom čase
sám prepol na iný kanál, zatiaľ čo vy
sledujete program na inom kanáli. Tiež
ju môžete použiť ako budík, ak televízor
nastavíte, aby sa v stanovenom čase zapol
z pohotovostného režimu. Aby časovač
fungoval, musí byť prijímač zapnutý. Po
vypnutí televízora sa časovač tiež vypne.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Funkcie.
Časovač
Detský zámok
Rodičovský zámok
Active Control
3 Pomocou tlačidiel Æ /
do menu Časovač.
vstúpte
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte
položku Časovač.
Časovač
Spánok
Čas
Čas Spust.
Čas Vypnut.
Číslo Prog.
Aktivovace
––:––
5 Ak chcete nastavenie časovača upraviť,
použite tlačidiel Í, Æ, Î, ï alebo
číselné tlačidiel 0 – 9.
SK-14
Poznámka
Počas poslednej minúty doby, na ktorú je
funkcia Sleep time (Spánok) nastavená, bude
na obrazovke zobrazené odpočítavanie.
Automatické vypnutie zrušíte stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla na diaľkovom
ovládači.
Čas: zadanie aktuálneho času.
Čas Spust.: zadanie času spustenia.
Čas Vypnut.: zadanie času uvedenia do
pohotovostného režimu.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Spánok: výber časovej doby, po dosiahnutí
ktorej sa prijímač uvedie do pohotovostného
režimu.
Zvolením možnosti Vyp. túto funkciu
deaktivujete.
Číslo Prog.: zadanie čísla
kanálu, ktorý sa má použiť pri budení.
Aktivovace: toto nastavenie zahŕňa:
– Jeden Raz pre jednoduchý budík,
– Denne pre budenie každý deň,
– Vyp. ak chcete budík zrušiť.
6 Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači uvediete televízor do
pohotovostného režimu. Televízor
sa automaticky zapne v stanovenom
čase. Ak necháte televízor zapnutý,
v Čas spust. sa iba prepne a do
pohotovostného režimu sa uvedie v
Čas vypnut.
12.2 Rodičovský zámok
Funkcia Rodičovský zámok vám dovolí
zamknúť tie kanály, ktoré by vaše deti nemali
pozerať.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Funkcie.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Časovač
Detský zámok
Rodičovský zámok
Active Control
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Rodičovský zámok a pomocou
vstúpte do režimu
tlačidiel Æ /
Rodičovský zámok.
Funkcie
Časovač
Detský zámok
Rodičovský zámok
Active Control
* * * *
Prístup.Kód
Rodičovský zámok
Zamk.Program
Zmena Kódu
Zrušiť Všetko
Zamk.Všetko
001
002
003
004
005
006
007
008
+
V menu Rodičovský zámok môžete
pomocou tlačidiel Î, ï, Í, Æ, Číslice 0-9 a
pristupovať a aktivovať funkcie Parental
Lock (Rodičovský zámok).
Popis nastavení:
Zamk. Program
Zamkne jednotlivé programy. Stlačením
tlačidla Æ vstúpte do režimu Rodičovský
zámok a pomocou tlačidiel Î ï vyberte
program, ktorý chcete zamknúť alebo
odomknúť. Pomocou tlačidiel Í Æ vybratý
program zamknete, resp. odomknete.
Vedľa čísla zamknutého kanálu sa zobrazí
symbol zámku +. Ak chcete režim Zamk.
program ukončiť a vrátiť sa do menu
Rodičovský zámok, stlačte tlačidlo
.
Zmena Kódu
Zadajte váš nový 4-miestny kód pomocou
číselných tlačidiel 0-9 a kód potvrďte jeho
opätovným zadaním.
Zrušiť Vvšetko
Stlačením tlačidla Æ odomknete všetky
zamknuté kanály.
5 Televízor vás vyzve, aby ste kód zmenili.
Pomocou číselných tlačidiel 0 – 9
zadajte 4-ciferný kód a potvrďte ho. Po
potvrdení nového kódu sa zobrazí menu
Rodičovský zámok.
Zamk. Všetko
Stlačením tlačidla Æ zamknete všetky
zamknuté kanály.
Poznámka
Ak zapnete televízny prijímač a zvolíte
zamknutý program, musíte zadať prístupový
kód. Ak chcete kanál odomknúť, choďte na
Zamk. Program v menu Rodičovský
zámok a stlačte tlačidlá Í Æ (symbol zámku
+ zmizne).
SK-15
SK
4 Pomocou číselných tlačidiel 0 – 9 vložte
prístupový kód 0711. Zobrazí sa správa
Nesprávny. Opäť vložte prístupový kód
0711.
12.3 Detský zámok
12.4 Active Control
Ak v menu Detský zámok
Automatická úprava nastavení obrazu pre
nepretržitú optimálnu kvalitu obrazu za
každých podmienok signálu.
zvolíte možnosť Zap., bočné ovládacie
prvky televízora sa zamknú. Ak chcete vašim
deťom zabrániť, aby sledovali televízor,
musíte ukryť diaľkový ovládač.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Funkcie
3 Pomocou tlačidiel ï zvoľte Detský
zámok a stlačením tlačidiel
vstúpte do menu Detský
Æ/
zámok.
Funkcie
Časovač
Detský zámok
Rodičovský zámok
Active Control
Vyp.
Zap.
4 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte možnosť
Zap., čím ovládacie prvky zamknete
a zvolením možnosti Vyp. ich
odomknete.
5 Stlačením tlačidiel Æ /
možnosť
Zap. alebo Vyp. aktivujete, resp.
deaktivujete.
6 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidiel Í.
7 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidlo
.
SK-16
1 Stlačte tlačidiel
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel Æ/
vstúpte do menu Funkcie.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Active Control a pomocou
tlačidiel
vstúpte do režimu Active
Æ/
Control.
Funkcie
Časovač
Detský zámok
Rodičovský zámok
Active Control
Vyp.
Zap.
4 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte možnosť
Zap., čím ovládacie prvky zamknete
a zvolením možnosti Vyp. ich
odomknete.
5 Stlačením tlačidiel Æ /
možnosť
Zap. alebo Vyp. aktivujete, resp.
deaktivujete.
6 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
7 Pre ukončenie menu stlačte
.
tlačidlo
Nastavenia obrazu
a zvuku
Nastavenia obrazu a zvuku môžete upraviť
v menu Obraz a Zvuk.
1
Stlačte tlačidlo
63
0
120HZ
200HZ
500HZ
1200HZ
3KHZ
7500HZ
12KHZ
4 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte nastavenie
Obraz alebo Zvuk.
5 Stlačením tlačidiel Æ /
vstúpte do
nastavenia Obraz alebo Zvuk.
6 Pomocou tlačidiel Î ï upravte
nastavenie Obraz alebo Zvuk.
7 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
8 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidlo
.
Kontrast: zmení rozdiel medzi svetlými
a tmavými tónmi, v rámci kontrastnej škály
televízora.
Ostrosť : zvýši alebo zníži úroveň ostrosti
detailov obrazu.
Povaha Far.: zmení nastavenie farieb:
Cool (Studené – viac do modra), Normal
(Normálny – vyvážené) alebo Warm (Teplý
– viac do červena).
100
Zvuk
Ekvalizér
Vyváženie
Limit Hlasit.
Incr. Surround
Jas: zmení jas obrazu.
Farba: zmení intenzitu farieb.
.
2 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte Obraz
alebo Zvuk.
3 Stlačením tlačidiel Æ /
vstúpte
do menu Obraz alebo Zvuk.
Obraz
Jas
Farba
Kontrast
Ostros’
Povaha Far.
Kontras+
NR
Popis nastavení obrazu
Kontrast+: Zvýši kontrastnú škálu
televízora. Funkciu aktivujete zvolením
možnosti Zap.
NR: zlepší „zrnitý“ obraz (malé bodky
v obraze) spôsobený slabým signálom.
Funkciu aktivujete zvolením možnosti
Zap.
Popis nastavení zvuku
Ekvalizér: upraví tón zvuku.
Vyváženie: vyváži zvuk v ľavom a pravom
reproduktore.
Limit Hlasit.: (Automatické
vyváženie hlasitosti):
obmedzuje náhle zvýšenia hlasitosti,
najmä pri zmene programu alebo počas
reklamných blokov.
Incr. Surround : vyberte si medzi
Incredible Surround a Stereo, ak sa
nachádzate v stereo režime vysielania
a medzi Mono a Spatial (Priest. Zvuk)
ak je vysielanie Mono.
SK-17
SK
13
14
Inteligentný obraz
a zvuk
Funkcia Smart Picture (Inteligentný
obraz) vám ponúka možnosť výberu z 5
nastavení obrazu, a to: Sýte, Prirodzené,
Jemné, Multimédiá a Osob. Nastav.
Definícia nastavení obrazu
Rich (Sýte)
: Jasné a ostré nastavenia
obrazu, vhodné pre svetlé
prostredie alebo ak chcete
ukázať kvalitu televízora
pri prehrávaní z dobrých
zdrojov signálu.
Prirodzené
: Vhodný režim pre
použitie v obývačke a pri
priemernej kvalite signálu.
Jemné
: Určené pre nekvalitné
signály. Vhodné použiť
v obývačke.
Multimédiá
: Najvhodnejšie
pre grafické aplikácie.
Opakovaným stláčaním tlačidla
môžete
prechádzať medzi nastaveniami a jedno si zvoliť.
Prirodzené
Jemné
alebo
Sýte
Multimédiá
Osobné
Poznámka: Nastavenie Osob.Nastav.
si môžete prispôsobiť v hlavnom menu, v
časti Picture (Obraz). Je to zároveň jediné
nastavenie Smart Picture (Inteligentný
obraz), ktoré môžete zmeniť. Všetky ostatné
nastavenia sú vopred nastavené tak, aby vám
vyhovovali.
Funkcia Smart Sound (Inteligentný
zvuk) vám ponúka na výber zo 4 nastavení,
a to: Film, Hudba, Reč a Osob.Nastav.
Osob. Nastav. : Nastavenia obrazu
odrážajú vaše preferencie.
Definícia nastavení zvuku
Film
: Vyzdvihne dojem
z akcie.
Hudba
: Zvýrazní hlboké
tóny.
Reč
: Zvýrazní výšky.
Osob.Nastav.
: Nastavenia zvuku
odrážajú vaše
preferencie.
môžete
Opakovaným stláčaním tlačidla
prechádzať medzi nastaveniami a jedno si zvoliť.
Hudba
Reč
Film
Osobné
Poznámka: Nastavenie Osob.Nastav.
si môžete prispôsobiť v hlavnom menu, v
časti Zvuk. Je to zároveň jediné nastavenie
Smart Sound (Inteligentný zvuk), ktoré
môžete zmeniť. Všetky ostatné nastavenia sú
vopred nastavené tak, aby vám vyhovovali.
SK-18
15
Formáty obrazovky
Prijímaný obraz môže byť vysielaný vo
formáte 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3
(tradičná obrazovka). Obraz formátu 4:3
bude mať na ľavej a pravej strane čierne
pásy. Funkcia formátovania obrazovky vám
umožňuje optimalizovať obraz zobrazovaný
na obrazovke.
Opakovaným stláčaním tlačidla
môžete
prechádzať jednotlivé formáty obrazovky
a jeden z nich si vybrať.
4:3
Obraz je prehrávaný vo formáte 4:3 a na
každej strane obrazovky sa zobrazuje
čierny pruh.
Titulk. zoom
Tento režim sa používa na zobrazovanie
obrazov formátu 4:3 na celej ploche
obrazovky s viditeľnými titulkami. Časť
vrchnej strany obrazu je odrezaná.
SuperWide
(Super
Širokouhlý)
Tento režim sa používa na zobrazovanie
obrazov formátu 4:3 na celej ploche
obrazovky, pričom sa zväčšia bočné
strany obrazu.
(Film – 14:9)
Widescreen
(Širokouhlý)
Obraz je zväčšený na formát 14:9, na oboch
stranách obrazovky sa zobrazuje tenký
čierny pruh. Horná a spodná časť obrazu
môže byť odrezaná.
Poznámka
Ak v tomto režime zobrazujete obraz
formátu 4:3, obraz bude vodorovne
natiahnutý.
SK
(Film – 16:9)
Obraz sa zobrazuje v pôvodnom pomere
obrazov vysielaných vo formáte 16:9.
Obraz je zväčšený na formát 16:9. Tento
režim vám odporúčame pri sledovaní
obrazu s čiernymi pásmi na hornej a spodnej
strane. V tomto režime je veľká časť hornej
a spodnej časti obrazu odrezaná.
SK-19
16
Teletext
Teletext je systém vysielania informácii,
využívaný niektorými kanálmi, ktoré si
môžete prezerať ako noviny. Taktiež
poskytuje prístup k titulkom pre divákov
so sluchovými problémami alebo pre tých,
ktorí neovládajú vysielací jazyk (káblové
siete, satelitné kanály, atď.).
3
1
1 Teletext Zap/Vyp
Pomocou tohto tlačidiel zapnete
zobrazovanie teletextu. Zobrazí sa
obsah so zoznamom položiek, ku ktorým
máte prístup. Každej položke prislúcha
3-miestne číslo stránky. Ak zvolený kanál
nevysiela teletext, zobrazí sa stránka
s číslom 100 a obrazovka zostane
prázdna. Teletext ukončíte opätovným
stlačením tlačidla
.
2 Výber stránky
Zadajte číslo požadovanej stránky
pomocou tlačidiel 0 až 9 alebo
pomocou tlačidiel P –/+. Príklad: ak
chcete stránku 120, zadajte 120. Číslo
je zobrazené v ľavom hornom rohu
obrazovky. Po vyhľadaní stránky sa
počítadlo zastaví a stránka sa zobrazí.
Túto operáciu zopakujte, ak si chcete
pozrieť ďalšiu stránku. Ak počítadlo
i naďalej vyhľadáva, znamená to, že daná
stránka nie je dostupná. V tom prípade si
zvoľte iné číslo.
3 Priamy prístup k položkám
2
2
4
I I
SK-20
Farebné oblasti sú zobrazené na spodnej
strane obrazovky. 4-farebné tlačidlá sú
používané na prístup k položkám alebo
k príslušným stránkam. Farebné oblasti
blikajú, ak položka alebo stránka ešte
nie je dostupná.
4 Obsah
Vrátite sa k obsahovej stránke (väčšinou
strana 100 alebo menu hitlist).
7 Obraz/Teletext
7
5
8
8
6
6
• Stlačte tlačidlo
.
zobrazíte
• Stlačením tlačidla
teletext na pravej a obraz na ľavej
strane obrazovky.
sa vrátite
• Stlačením tlačidla
do plného režimu teletextu.
• Stlačením tlačidla
sa vrátite
do plného obrazu.
8 Obľúbené stránky
Poznámka: dostupné iba pri RF
Analogue.
Namiesto štandardných farebných
oblastí, zobrazovaných na spodnej strane
obrazovky, si na prvých 40 kanáloch
môžete uložiť 4 obľúbené stránky, ku
ktorým môžete pristupovať pomocou
farebných tlačidiel (červené, zelené,
žlté, modré). Po ich navolení sa tieto
obľúbené stránky stanú predvolenými
stránkami pri každom spustení teletextu.
8
8
I I
5 Skryté informácie
Zobrazí alebo ukryje schované
informácie, ako riešenia hier alebo
hádaniek.
6 Zväčšite niektorú stránku
To vám umožní zobraziť hornú alebo
spodnú časť stránky. Opätovným
stlačením navrátite stránke pôvodnú
veľkosť.
• Pomocou tlačidla
prejdete
do režimu obľúbených stránok.
zadajte
• Pomocou tlačidiel
stranu teletextu, ktorú si chcete uložiť
medzi obľúbené.
• Stlačte a podržte jedno z farebných
tlačidiel približne 5 sekúnd. Stránka
sa uloží.
• Zopakujte kroky 2 až 3 aj pri ďalších
farebných tlačidlách.
• Režim obľúbených stránok ukončíte
pomocou tlačidla
. Teletext
ukončíte pomocou tlačidla
.
Poznámka
Obľúbené stránky vynulujete ak stlačíte
asi na 5 sekúnd.
a podržíte tlačidla
SK-21
SK
Obľúbené stránky si uložíte nasledovne:
17
Použitie televízora ako
počítačového monitora
Váš televízor môžete používať ako počítačový
Poznámka: Pripojenie
monitor.
k počítaču je možné iba pomocou konektora
HDMI. VGA pripojenie nie je podporované.
17.1 Pripojenie počítačových zariadení
Dôležité
Ak chcete, aby televízor fungoval ako
počítačový monitor, musíte postupovať
nasledovne.
1 Výstup DVI vášho počítača pripojte ku
konektorom HDMI 1 alebo HDMI 2
vášho televízora. Použite HDMI- DVI
kábel, ak má byť pripojený DVI výstup.
2 Audio kábel pripojte k audio konektorom
počítača a k L / R (ľavý / pravý) audio
konektorom (EXT3) na televízore.
3 Stlačením tlačidla
zobrazíte
Source (Zdroj) zdroj signálu a pomocou
tlačidiel Î ï vyberte HDMI 1 alebo
HDMI 2.
Zdroj
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
4 Pomocou tlačidla Æ /
zvolený zdroj.
prepnete na
17.2 Ovládanie nastavení televízora,
keď je pripojený počítač
1 Stlačením tlačidiel
zobrazíte hlavné
menu.
2 Stlačením tlačidiel Î ï vyberte Obraz,
Zvuk alebo Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do zvolenej položky menu.
SK-22
3 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte
nastavenia a pomocou tlačidla Í Æ zvoľte
alebo upravte toto nastavenie.
4 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidiel Í.
5 Pre ukončenie menu stlačte tlačidiel
.
Menu Obraz
• Menu Obraz pozostáva z funkcii Jas,
Kontrast, Povaha far., Kontrast+,
Horiz. posun a Vertikálny posun.
• Okrem funkcii Horiz. posun a Vertikálny
posun fungujú všetky ostatné funkcie
presne tak isto, ako funkcie v menu
televízora Obraz (pozri s. 17).
• Funkcia Horiz. posun vám umožňuje
upraviť vodorovnú pozíciu obrazu. Funkcia
Vertikálny posun vám umožňuje
upraviť zvislú pozíciu obrazu.
Menu Funkcie
• Menu Funkcie pozostáva z funkcii Výber
režimu a Format (Formát).
• Keď pripojíte počítač podporujúci rozlíšenia
480p alebo 720p, položka Výber režimu
sa stane v menu Funkcie dostupnou.
To vám umožní vybrať si medzi z režimov
PC a HD.
• Funkcia Format (Formát) funguje presne
tak isto, ako formáty obrazovky televízora.
(pozri s. 19).
Poznámka: Ak na pripojenie televízora
k počítaču používate HDMI, je možné, že na prvý
krát nebude všetko fungovať bezchybne. Väčšinou
sa problém vyrieši zmenou rozlíšenia alebo úpravou
nastavení zariadenia pripojeného k televízoru.
V niektorých situáciách sa môže zobraziť dialógové
okno, v ktorom budete musieť stlačiť tlačidlo „OK“,
ak chcete ďalej sledovať televízor. Podrobnosti
o vykonaní potrebných zmien v pripojenom zariadení
nájdete v jeho užívateľskej príručke.
Použitie televízora
v režime HD
(vysoké rozlíšenie)
Ak používate HD zariadenie, schopné
produkovať video signály vysokého rozlíšenia,
režim HD (vysoké rozlíšenie) vám umožňuje
užívať si jasnejší a ostrejší obraz.
18.1 Pripojenie HD zariadenia
Dôležité: Aby televízor fungoval v režime
HD, musíte urobiť nasledujúce.
1 Pripojte výstup HDMI alebo DVI vášho
HD zariadenia ku konektoru HDMI 1
alebo HDMI 2 na vašom televízore.
Ak je pripojený DVI výstup, použite
kábel DVI-HDMI. Tiež môžete pripojiť
komponentné video výstupy (Y, Pb,
Pr) HD zariadenia (ak nejaké má) ku
komponentným video výstupom (Ext 4)
televízora.
2 Audio kábel pripojte k audio zásuvke
HD zariadenia a k L / R audio zásuvkám
(EXT3) televízora.
3 Stlačením tlačidla
zobrazíte Source
(Zdroj) zdrojov signálu a pomocou
tlačidla Î ï vyberte HDMI 1 alebo
HDMI 2 (alebo EXT 4 ak používate
pripojenie YPbPr).
Zdroj
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
4 Pomocou tlačidiel Æ /
zvolený zdroj.
18.2 Ovládanie nastavení televízora
počas režimu HD
1 Stlačením tlačidla
zobrazíte hlavné
menu.
2 Stlačením tlačidiel Î ï vyberte Obraz,
Zvuk alebo Funkcie a pomocou
tlačidla Æ /
vstúpte do zvolenej
položky menu.
3 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte
nastavenia a pomocou tlačidiel Í Æ
zvoľte alebo upravte toto nastavenie.
4 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
5 Pre ukončenie menu stlačte tlačidlo
.
Menu Obraz
• Menu Obraz pozostáva z funkcii Jas,
Farba, Kontrast, Ostrosť, Povaha
far., Kontrast+, Horiz. posun
a Vertikálny posun.
• Okrem funkcii Horiz. posun
a Vertikálny posun fungujú všetky
ostatné funkcie presne tak isto, ako
funkcie v menu televízora Picture (Obraz)
(pozri s. 17).
• Funkcia Horiz. posun) vám umožňuje
upraviť vodorovnú pozíciu obrazu.
• Funkcia Vertikálny posun vám umožňuje
upraviť zvislú pozíciu obrazu.
Menu Zvuk
• Menu Zvuk pozostáva z funkcii
Ekvalizér, Vyváženie, Limit Hlasit.
a Incredible Surround, ktoré fungujú
úplne rovnako ako menu televízora Zvuk
(pozri s. 17).
prepnete na
SK-23
SK
18
Menu Funkcie
• Menu Funkcie pozostáva z funkcii
Časovač, Detský zámok, Rodičovský
zámok, Výber režimu a Active
Control. Okrem funkcie Výber režimu
fungujú všetky ostatné funkcie presne tak
isto, ako v menu televízora Zvuk (pozri s.
14-16).
• Ak pripojíte HD (vysoké rozlíšenie)
zariadenie podporujúce rozlíšenia 480p
alebo 720p, funkcia Výber režimu
bude v menu Features (Funkcie) dostupná.
Táto vám umožní vybrať si medzi režimom
PC a HD.
18.3 Podporované formáty
HD formát
480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i
SD formát
480i, 576i
Poznámka
Váš televízor Philips je HDMI kompatibilný.
Ak nemáte dobrý obraz, zmeňte, prosím, video
formát na vašom zariadení (DVD prehrávač,
káblový set-top-box, atď.) na štandardný
formát. Pri DVD prehrávači zvoľte napríklad
480p, 576p, 720p alebo 1080i.
Nezabudnite, že to nie je chyba
televízneho prijímača.
SK-24
19
Pripojenie iného
zariadenia
19.1 Prehľad pripojení
Videorekordér
Satelit
Satelitný
prijímač
DVD
Káblový
prijímač
Anténa
AUDIO IN
HDMI 1
L
Y
R
Pb
HDMI 2
Pr
SERV C
EXT 4
Videorekordér
DVD
DVD
Videorekordér
Dekodér
Počítač
Videorekordér
DVD
Dekodér
Dekodér
Dekodér
Domáce kino
DVD
SK
Videorekordér
SK-25
19.2 Pripojenie videorekordéra alebo
DVD rekordéra
1 Pripojte anténové káble 1 a 2 ako
je zobrazené.
2 Pripojte eurokábel 3 ako je zobrazené.
3 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
čím zobrazíte Source (Zoznam)
zdrojov signálu.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel ï
vyberte EXT2 a pomocou tlačidiel Æ /
výber potvrďte.
Konektory na
zadnej strane
televízora
Konektory na
spodnej strane
televízora
Kábel
1
2
Konektory na spodnej
strane televízora
Kábel
Pomocou eurokábla
3
Rekordér
1
2
Rekordér
19.3 Pripojenie dekodéra
a videorekordéra
Pripojte eurokábel 4 k vášmu dekodéru
a k špeciálnemu eurokonektoru na
vašom rekordéri. Tiež si pozrite príručku
k vášmu rekordéru. Výstraha: nepokladajte
rekordér príliš blízko k obrazovke, nakoľko
niektoré rekordéry sú náchylné na signály
z obrazovky. Udržujte minimálnu vzdialenosť
0,5 m od obrazovky.
Tip
Dekodér tiež môžete pripojiť priamo
k EXT1 alebo EXT2 pomocou eurokábla.
Iba pomocou anténového kábla
1 Pripojte anténne káble 1 a 2 ako je
zobrazené.
2 Nalaďte testovací signál vášho rekordéra
a uložte ho na programe číslo 0.
(Pozri „Ručné ukladanie“, s. 10. Tiež
pozri užívateľskú príručku k vášmu
rekordéru).
SK-26
Rekordér
Dekodér
19.4 Pripojenie 2 videorekordérov
alebo videorekordéra a DVD
rekordéra
19.5 Pripojenie satelitného prijímača
Pomocou eurokábla
Pomocou eurokáblov
1 Pripojte anténové káble 1 a 2 ako je
zobrazené.
2 Pripojte vaše videorekordéry alebo DVD
rekordér k EXT1 a EXT2 pomocou
eurokáblov 4 a 5 .
3 Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Source
(Zoznam) zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT1 alebo
EXT2 a pomocou tlačidiel Æ /
potvrďte výber.
Iba pomocou anténových káblov
1 Pripojte anténové káble 1 , 2 a 3 ,
ako je zobrazené.
2 Nalaďte testovací signál vášho rekordéra
a uložte ho na programe číslo 0.
(Pozri „Ručné ukladanie“, s. 10. Tiež
pozri užívateľskú príručku k vášmu
rekordéru).
Konektory na zadnej
strane televízora
Pomocou komponentných video
konektorov
Pozri „Pripojenie DVD prehrávača,
satelitného alebo káblového prijímača“
na strane 28.
Konektory na zadnej
strane televízora
Konektory na
spodnej strane
televízora
1
2
Konektory na
spodnej strane
televízora
Kábel
1 Pripojte anténové káble 1 a 2 , ako je
zobrazené.
2 Pripojte váš satelitný prijímač k EXT1
alebo EXT2 pomocou eurokábla 3 .
3 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
, čím zobrazíte Source (Zoznam)
zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT1 alebo
EXT2 a pomocou tlačidiel
Æ/
potvrďte výber.
3
1
Satelitný/káblový prijímač
SK
3
5
4
2
Rekordér
Rekordér
SK-27
19.6 Pripojenie DVD prehrávača,
káblového prijímača alebo
hernú konzolu
3 Na diaľkovom ovládači stlačte
, čím zobrazíte Zoznam
tlačidlo
zdrojov signálu.
Pomocou HDMI konektora
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT 4
a pomocou tlačidiel Æ/
potvrďte
váš výber.
HDMI je vedúci nový štandard pre vzájomné
prepojenie digitálneho videa a audia.
1 Pripojte vaše zariadenie pomocou HDMI
konektora.
2 Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Zoznam
zdrojov signálu.
5 V prípade káblového a/alebo satelitného
prijímača tiež pripojte káblovú televíziu
kábel a/alebo satelitnú anténu kábel 3
a anténový kábel 4 .
Konektory na spodnej strane
televízora
3 Stlačením tlačidla ï zvoľte HDMI 1
alebo HDMI 2 a pomocou tlačidiel
potvrďte výber.
Æ/
Konektory na spodnej strane televízora
1
2
DVD
Konektory na spodnej strane televízora
19.7 Pripojenie DVD prehrávača,
satelitného alebo káblového
prijímača
Kábel
Pomocou komponentných video
konektorov
2
1 Pripojte tri samostatné komponenty video
káblov 1 k YPbPr konektorom na DVD
prehrávači a k Y (žltej), Pb (modrej) a Pr
(červenej) zásuvke EXT4 na televízore.
2 Pripojte audio kábel k L (ľavej)
a R (pravej) audio zásuvke na DVD
prehrávači a k L/R AUDIO zásuvke
EXT4 2 .
SK-28
4
3
Satelitný/káblový prijímač
1
• Káble sú väčšinou farebne odlíšené.
Pripojte červený kábel k červenej zásuvke,
biely k bielej zásuvke, atď.;
• Štítky komponentnej video zásuvky sa
môžu líšiť v závislosti od pripojeného
DVD prehrávača. Napriek tomu, že
sa skratky môžu líšiť, písmeno B a R
znamenajú modrý a červený komponentný
signál a Y znamená luminačný signál.
Definície a podrobnosti o pripojeniach
nájdete v pokynoch na používanie DVD
prehrávača;
• Pre optimálny zážitok zo sledovania vám
odporúčame prepnúť vaše zariadenie do
najlepšieho režimu zobrazovania, ktoré
podporuje.
Výstraha
Ak si na obrazovke všimnete rolovacie
obrázky, nesprávne alebo žiadne farby, žiadny
obraz alebo kombinácie týchto problémov,
skontrolujte, či ste pripojenia urobili správne
a či sú rozlíšenie a štandard signálu správne
nastavené. Pozrite užívateľskú príručku vášho
zariadenia.
18.8 Pripojenie počítača
Poznámka
• Pomocou kábla DVI-HDMI je možné
pripojiť iba digitálny výstup z počítača.
VGA pripojenie nie je podporované.
• Pred pripojením počítača k televízoru
upravte nastavenie obnovovacej frekvencie
počítačového monitora na 60 Hz.
Konektory na
zadnej strane
televízora
Audio
L/R
Konektory na
spodnej strane
televízora
HDMI
2
1
DVI
PC
Počítač vybavený DVI konektorom
1 Na pripojenie k jednému z HDMI
konektorov vášho televízora použite
DVI-HDMI kábel 1 .
2 Audio kábel pripojte k audio zásuvke
počítača a k L / R (ľavý / pravý) audio
konektorom televízora EXT3 2 .
3 Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Zoznam
zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidiel ï zvoľte HDMI 1
alebo HDMI 2 a pomocou tlačidiel
Æ/
výber potvrďte.
Podporované počítačové rozlíšenia
640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz
800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz
1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz
1024 x 768, 85 Hz
Rozlíšenie počítača pre televizory LCD
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
SK-29
SK
Poznámka
19.9 Pripojenie fotoaparátu,
kamkordéra a hernej konzoly
19.9.1 Pripojenie slúchadiel
1 Pripojte fotoaparát, kamkordér alebo
hernú konzolu.
1 Konektor zastrčte do zásuvky na
slúchadlá tak, ako je zobrazené.
2 Mono zariadenie pripojte k VIDEO 2
a AUDIO L 3 (iba).
Pri stereo zariadeniach pripojte aj
k AUDIO L a aj k AUDIO R 3 .
S-VHS kvalitu získate pri S-VHS
kamkordéri pripojením S-VHS káblov
s S-VIDEO vstupom a AUDIO L / R
vstupmi 3 .
2 Impedancia slúchadiel musí byť medzi
8 a 4 000 Ohm. Zásuvka na slúchadlá
má 3,5 mm konektor.
Výstraha: nepripájajte káble 1 a 2
naraz. Môže to spôsobiť poruchy obrazu.
Tip
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
, čím vypnete zvuk vo vnútorných
reproduktoroch televízora. Ak chcete
zvuk opäť zapnúť, stlačte tlačidlo
.
3 Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Zoznam
zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT 3
a pomocou tlačidiel Æ/
potvrďte
váš výber.
Konektory na zadnej strane televízora
Konektory na zadnej strane televízora
3
2
1
SK-30
20
Riešenie problémov
Nižšie nájdete zoznam problémov, s ktorými sa môžete pri vašom televízore stretnúť. Pred
tým, než vyhľadáte servis, vykonajte tieto jednoduché kontroly.
Možné riešenia
Prázdna
obrazovka
• Skontrolujte, či je napájací kábel správne zastrčený do zásuvky na
stene a do zásuvky televízora. Ak napájanie stále nefunguje, odpojte
konektor. Počkajte 60 sekúnd a potom znovu konektor zastrčte.
Zapnite televízor.
.
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Slabý príjem
• Skontrolujte, či je anténa pripojená k televízoru a k anténovej zásuvke
(zrnenie) na stene.
• Skúste manuálne upraviť obraz (pozri s. 10).
• Zvolili ste správny TV systém? (pozri s. 10).
• Stlačením tlačidla
skontrolujte silu signálu.
Žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú dodané káble správne pripojené (anténny kábel
k televízoru, ďalší anténny kábel k rekordéru, napájacie káble...).
• Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj signálu. Stlačte tlačidlo
• Skontrolujte, či ste vypli rodičovský zámok.
Žiadny zvuk
na niektorých
kanáloch
• Skontrolujte, či ste zvolili správny TV systém (pozri s.10).
Žiadny zvuk
• Uistite sa, že hlasitosť nie je na minime.
• Skontrolujte, či nie je zapnutý režim stíšenia (
).
Ak je režim stíšenia zapnutý, stlačením tlačidla
ho vypnite.
• Skontrolujte pripojenia medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Zvuk je
prerušovaný
• Skúste vypnúť akékoľvek elektrické zariadenie, napríklad sušič na
vlasy, vysávač, atď.
Zobrazuje sa
menu v jazyku,
ktorému
nerozumiem
• Stlačením tlačidla
vypnite menu na obrazovke.
• Stlačte tlačidla
.
• Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte štvrtú položku v menu.
• Dvakrát stlačte tlačidlo .
• Pomocou tlačidiel Î ï vyberte správny jazyk.
• Stlačením tlačidla
potvrďte výber.
• Stlačením tlačidla
ukončite menu.
Televízor
nereaguje
na diaľkový
ovládač
• Posuňte sa bližšie k senzoru na prednej strane televízora.
• Skontrolujte umiestnenie batérii.
• Skúste vymeniť batérie.
SK
Problémy
SK-31
Problémy
Možné riešenia
Jeden alebo
niekoľko malých
bodov na
obrazovke, ktoré
nemenia farbu
spolu s ostatným
obrazom
• Tento príznak nepredstavuje problém. Panel z tekutých kryštálov
je skonštruovaný pomocou veľmi precíznej technológie, ktorej
výsledkom sú jemné detaily obrazu. Občas sa na obrazovke objaví
niekoľko neaktívnych bodov ako stále červené, modré, zelené
alebo čierne body.
Poznámka : toto neovplyvňuje výkon prijímača.
Prerušovaný
alebo blikajúci
obraz v režime
HD
• Zrnenie sa objavuje, ak pripojené digitálne zariadenie, ako napríklad
DVD prehrávač alebo set-top box, zlyhá. Skontrolujte užívateľskú
príručku pripojeného digitálneho zariadenia.
• Použite štandardný (vysokokvalitný) HDMI-DVI kábel.
Žiadny zvuk alebo
obraz, červená
kontrolka na
prednom paneli
však svieti
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Počítačové
režimy nefungujú
• Skontrolujte, či sú pripojenia správne. (pozri s. 29).
• Uistite sa, či už bol zvolený zdroj signálu. Stlačením tlačidla
vstúpte do Zoznamu zdrojov signálu a vyberte správny zdroj.
• Uistite sa, že ste počítač nakonfigurovali na kompatibilné rozlíšenie
obrazovky (pozri s. 29).
• Skontrolujte nastavenie grafickej karty počítača.
S-Video farba
slabne
• Skontrolujte, či je SVHS kábel správne pripojený.
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo P +, čím prepnete na vyšší
kanál a potom stlačte tlačidlo P –, čím prepnete na nižší kanál.
Čierny pruh na
hornej a dolnej
strane obrazovky
v režime PC
• Zmeňte rýchlosť obnovovania obrazovky na 60 Hz.
SK-32
.
Referenčná tabuľka
krajín
Skratka
Krajina
Skratka
Krajina
A
Rakúsko
HR
Chorvátsko
B
Belgicko
PL
Poľsko
CH
Švajčiarsko
RO
Rumunsko
D
Nemecko
RUS
Rusko
DK
Dánsko
SK
Slovensko
E
Španielsko
SLO
Slovinsko
F
Francúzsko
TR
Turecko
FI
Fínsko
---
Ostatné
GB
Anglicko
GR
Grécko
I
Taliansko
IRL
Írsko
L
Luxembursko
N
Nórsko
NL
Holandsko
P
Portugalsko
S
Švédsko
CZ
Česká republika
H
Maďarsko
SK
21
SK-33
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 37854
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising