Philips | 43PFS4012/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 50PFS4012/12 Používateľská príručka

Philips 4000 series Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 50PFS4012/12 Používateľská príručka
Registrirajte svoj izdelek na spletni strani
www.philips.com/welcomecom/welcome
da si zagotovite podporo
Uporabniški priročnik
32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012
PHILIPS
Predvajalnik DVD-jev
Igralna konzola
Pomnilniški ključ USB
Računalnik
Naglavne slušalke
Vmesnik USB
Vsebina
Varnost in nega zaslona
Varnost
Nevarnost električnega udara ali
požara!
Nevarnost kratkega stika ali požara!
Nevarnost telesnih poškodb ali
poškodb televizorja!
Nevarnost telesnih poškodb pri
otrocih!
Nevarnost zaužitja baterij!
Nevarnost čezmernega segrevanja!
Nevarnost telesnih poškodb, požara
ali poškodb napajalnega kabla!
Nevarnost poškodb sluha!
Nizke temperature
Nega zaslona
PRVA NASTAVITEV
Branje navodil o varnosti:
Navodila za namestitev TV-stojala in
stenskega nosilca
Namestitev TV-stojala
Navodila za namestitev stenskega
nosilca
Nasveti za nameščanje
Napajalni kabel
Antenski kabel
Satelitski krožnik
5
5
5
5
11
11
11
12
12
12
Vklop
12
Vklop/izklop napajanja, v pripravljenosti 12
Vklop napajanja
12
V pripravljenosti
12
Izklop napajanja
12
Tipke na televizorju
12
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
Povezovanje naprav
8
O priključitvi
8
Navodila za priključitev
8
Antenski vhod
8
Vrata HDMI
8
Y Pb Pr - Audio L R
9
CVBS - Audio L R:
9
Optični zvočni izhod (SPDIF-OUT) 9
Skupni vmesnik CAM
10
CI+
10
CAM
10
STB
10
Satelitski sprejemnik
10
Sistem domačega kina
11
Priključite HDMI ARC
11
Priključite HDMI
11
Predvajalnik Blue-Ray
11
2
Daljinski upravljalnik
1. Pregled tipk
Na vrhu
V sredini
Na dnu
2. Pregled tipk
Na vrhu
V sredini
Na dnu
IR-senzor
Baterije
Čiščenje
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
TV-kanali
Seznam kanalov
O seznamu kanalov
Odprite seznam kanalov
Filtriranje seznama kanalov
Gledanje TV-kanalov
Nastavitev kanala
O premikanju kanalov
Zakleni kanal
Priljubljeni kanali
Odpiranje menija kanala
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
Kanal
Nastavitev kanalov – antenski, kabelski
Posodobitev kanalov
Nastavitev kanalov – satelitskih
Gledanje satelitskih kanalov
Nastavitev satelitskega kanala
Urejanje kanalov
Seznam urnika
19
19
19
20
20
20
20
20
Informacije o signalu
21
Informacije CI
21
Posodobitve programske opreme (OAD)
21
Nastavitev krožnika
21
Ročna nastavitev
21
Dodaj satelit
21
Nastavitev oddajnika
21
Nastavitev Ku_HOTBIRD
21
TV-vodnik
Kaj potrebujete
Uporaba TV-vodnika
22
22
22
Snemanje
Opomnik
Prej. dan
Naslednji dan
22
22
22
22
Odprite TV-vodnik
Zaklepanje kanala
Starševski nadzor
Ključavnica
22
Snemanje in časovni zamik
22
Snemanje
22
Kaj potrebujete
22
Snemanje programa
23
Odprite ali izbrišite seznam
posnetkov
23
Časovni zamik
23
Kaj potrebujete
23
Uporaba funkcije časovnega zamika za
program
23
Ponovno predvajanje
23
NASTAVITEV
Splošne nastavitve
Jezik
Jezik teleteksta
Jezik zvoka
Jezik podnapisov
Okvara sluha
Datotečni sistem PVR
Razmerje višine/širine slike
Modri zaslon
Prva nastavitev
Ponastavitev
Posodobitev programske opreme
(USB)
HDMI CEC-Easylink
Pomoč
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
SLIKA
Nastavitev slike
25
25
ZVOK
Nastavitev zvoka
26
26
VEČPREDSTAVNOST
Prek povezave USB
Fotografije
Glasba
Video
TELETEKST
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
30
Viri
Preklop signala naprave
Iz stanja pripravljenosti
EasyLink
23
23
24
24
Čas
Nastavitve časa
Časovnik spanja
Časovni pas
Samodejni način pripravljenosti
Časovnik OSD
Poletni čas
24
24
24
24
24
24
24
Tehnični podatki
Ločljivost zaslona
Večpredstavnost
Jakost zvoka
Ločljivost zaslona:
Sprejemnik/sprejem/prenos
Daljinski upravljalnik
Električno napajanje
Mere in teža
ZAKLEPANJE
Zaklepanje sistema
Nastavi geslo
24
24
24
Programska oprema
Posodobitev programske opreme
Odprtokodna programska oprema
3
24
25
25
25
25
25
Licenčna izjava o odprti kodi
30
Odpravljanje težav in podpora
Splošne težave
Težave s kanali
Težave s sliko
Težave z zvokom
Težave povezave HDMI
Težave s povezavo z računalnikom
Stik z nami
Opozorilo
30
30
31
31
31
31
31
31
32
Pogoji uporabe, avtorske pravice in
licence
Pogoji uporabe
Avtorske pravice in licence
32
32
32
4
poškodb televizorja!
Varnost in nega zaslona
• Za dviganje in prenos televizorja s težo
nad 25kg (55lbs) sta potrebni dve osebi.
• Pri nameščanju televizorja na stojalo
uporabite
izključno priloženo stojalo. Stojalo
Varnost
trdno pritrdite na televizor. Televizor
Nevarnost električnega udara ali
namestite na ravno, plosko površino z
požara!
nosilnostjo, ki ustreza teži televizorja in
• Televizorja ne smete izpostaviti dežju ali
stojala.
vodi.
• Pri nameščanju televizorja na steno
• V bližino televizorja nikoli ne postavljajte
uporabite samo stenski nosilec z nosilnostjo,
posod s tekočino, npr. vaz. Če po televizorju
ki ustreza teži televizorja. Stenski nosilec
razlijete tekočino oziroma če tekočina steče v pritrdite na steno z nosilnostjo, ki ustreza teži
televizor, televizor takoj izključite iz električne televizorja in stenskega nosilca. Družba TP
vtičnice. Obrnite se na Philipsov center za
Vision Europe B.V. ne prevzema
pomoč uporabnikom in televizor pred
odgovornosti za nesreče, telesne poškodbe
nadaljnjo uporabo posredujte na pregled.
ali škodo, ki je posledica nepravilne stenske
• Televizorja, daljinskega upravljalnika ali
namestitve.
baterij ne postavljajte v bližino odprtega ognja
• Preden televizor shranite, z njega
ali drugih virov toplote, vključno z
odstranite stojalo. Televizorja nikoli ne
neposredno sončno svetlobo.
položite na hrbtno stran z nameščenim
• Da bi preprečili širjenje požara, morate
stojalom.
sveče ali druge vire odprtega ognja umakniti
• Preden televizor vključite v električno
stran od televizorja, daljinskega upravljalnika in vtičnico, se prepričajte, da električna napetost
baterij.
ustreza vrednosti, natisnjeni na hrbtni strani
• V prezračevalne reže ali druge odprtine v televizorja. Televizorja ne vključite v
televizorju nikoli ne vstavljajte predmetov.
električno vtičnico z drugačno napetostjo.
• Pri obračanju televizorja zagotovite, da se
• Deli televizorja so izdelani iz stekla, zato z
napajalni kabel ne napne. Napenjanje
njim ravnate previdno, da preprečite telesne
napajalnega kabla lahko privede do zrahljanja poškodbe in škodo.
priključkov in iskrenja.
• Za izključitev televizorja iz omrežnega
Nevarnost telesnih poškodb pri
napajanja izključite vtič napajalnega kabla
otrocih!
televizorja. Za izključitev napajanja vedno
•
Upoštevajte spodnje previdnostne
povlecite vtič, in ne kabla. Zagotovite, da
ukrepe,
da preprečite prekucnitev televizorja
imate ves čas popoln dostop do vtiča
in
posledične
telesne poškodbe otrok:
napajalnega kabla, napajalnega kabla in
•
Televizorja
nikoli ne nameščajte na
izhodne vtičnice.
površino, ki je pokrita s krpo ali drugim
materialom, ki ga je mogoče povleči.
Nevarnost kratkega stika ali požara!
• Pazite, da noben del televizorja ne gleda
• Daljinskega upravljalnika ali baterij ne
čez rob površine.
smete izpostaviti dežju, vodi ali čezmerni
• Televizorja nikoli ne postavljajte na visoko
toploti.
pohištvo (npr. knjižno polico), ne da bi
• S vtiči napajalnih kablov ne ravnajte s silo. pohištvo in televizor pritrdili na steno ali
Zrahljani vtiči napajalnih kablov lahko
primerno podporo.
privedejo do iskrenja ali požara.
• Otroke poučite o nevarnostih plezanja na
pohištvo, da bi dosegli televizor.
Nevarnost telesnih poškodb ali
5
Nevarnost zaužitja baterij!
uporabite snovi, kot so alkohol, kemična
sredstva ali gospodinjska čistila.
• Nevarnost poškodb zaslona televizorja.
Zaslona ne prijemajte, potiskajte ali drgnite ali
obenj udarite s predmetom.
• Za preprečevanje deformacij in bledenja
Nevarnost čezmernega segrevanja!
barve čim prej obrišite kapljice vode.
• Televizorja nikoli ne postavljajte v ozke
• Opomba: mirujoče slike lahko privedejo
prostore. Televizor mora biti od drugih
do trajnih poškodb zaslona televizorja.
predmetov umaknjen za vsaj 10 cm ali 4
• Na LCD-zaslonu mirujoča slika ne sme
palce, da zagotovite ustrezno prezračevanje.
biti prikazana več kot dve uri, saj lahko to
Prepričajte se, da zavese ali drugi predmeti ne
privede do navideznih slik na zaslonu. Da bi
pokrivajo prezračevalnih rež na televizorju.
to preprečili, zmanjšajte svetlost in kontrast
zaslona.
• Dolgotrajno gledanje programov v obliki
Nevarnost telesnih poškodb, požara zapisa 4:3 lahko na levem in desnem robu
ali poškodb napajalnega kabla!
zaslona ter vzdolž robov slike pusti različne
• Televizorja nikoli ne postavite na napajalni sledi. Zaslona ne prijemajte, potiskajte ali
drgnite ali obenj udarite s predmetom.
kabel ali druge predmete.
• Če so dalj časa prikazane mirujoče slike iz
• Televizor izključite iz električne vtičnice in
antene, preden se pojavijo nevihte s strelami. videoigric ali računalnika, se lahko naknadno
Med nevihtami s strelami nikoli ne prijemajte pojavijo delne slike in navidezne slike, ki jih
povzroči ožig zaslona. Pri uporabi televizorja v
nobenega dela televizorja, napajalnega kabla
tem načinu zmanjšajte svetlost in kontrast.
ali antenskega kabla.
• Navidezne slike, naknadni pojav delnih slik
in druge sledi, ki se pojavijo na zaslonu
Nevarnost poškodb sluha!
televizorja zaradi zgornjih dejanj, niso vključeni
• Naglavne slušalke in slušalke za eno uho
v garancijo.
ne uporabljajte pri visoki glasnosti ali v
daljšem obdobju.
• Izdelek/daljinski upravljalnik lahko vsebuje
okroglo baterijo, ki se lahko zaužije. Baterije
morajo biti vedno zunaj dosega otrok!
PRVA NASTAVITEV
Nizke temperature
• Če televizor prevažate pri temperaturah
pod 5°C (41°F), odstranite embalažo
Branje navodil o varnosti:
televizorja in počakajte, da se televizor segreje
na sobno temperaturo, preden ga vključite v
Pred prvo uporabo televizorja morate
električno vtičnico.
najprej prebrati navodila o varnosti. Pojdite v
meni Help (Pomoč) in glejte možnost Safety
and Screen care (Varnost in nega zaslona).
Nega zaslona
• V čim večji meri se izogibajte mirujočim
Navodila za namestitev TVslikam. Mirujoča slika pomeni, da slika ostane
na zaslonu dalj časa. Primer: zaslonski meniji,
stojala in stenskega nosilca
črna polja in prikazi časa. Če morate uporabiti
mirujoče slike, zmanjšajte kontrast in svetlost
Namestitev TV-stojala
zaslona, da preprečite poškodbe zaslona.
Navodila
za namestitev TV-stojala so na
• Televizor pred čiščenjem izključite iz
voljo v Priročniku za hitri začetek, ki je
napajanja.
priložen v škatli televizorja. Če založite
• Televizor in ohišje očistite z mehko,
Priročnika za hitri začetek, ga lahko prenesete
vlažno krpo. Za čiščenje televizorja nikoli ne
6
prek spletnega mesta www.philips.com.
Ustrezen Priročnik za hitri začetek, ki ga želite
prenesti, poiščite s pomočjo tipske številke
televizorja.
mora ustrezati varnostnim standardom glede
na težo televizorja. Pred določitvijo položaja
televizorja prav tako preberite previdnostne
ukrepe glede varnosti.
Družba TP Vision Europe B.V. ne prevzema
nobenih odgovornosti za nepravilno ravnanje
ter nezgode, telesne poškodbe ali materialno
škodo pri namestitvi televizorja.
Navodila za namestitev stenskega
nosilca
Vaš televizor prav tako vključuje možnost
namestitve na stenski nosilec, skladen s
standardi VESA (na voljo ločeno).
Pri nakupu stenskega nosilca uporabite
spodnjo kodo VESA.
Za varno pritrditev nosilca uporabite vijake
dolžine, navedene na shemi.
VESA
Nasveti za nameščanje
• Televizor postavite na mesto, ki ni
izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
• Televizor naj bo od stene oddaljen do 15
cm.
• Pri gledanju televizorja je najustrezneje
upoštevati razdaljo, ki ustreza trikratniku
diagonale zaslona. Ko sedite, morajo biti vaše
oči v liniji središča zaslona.
TV
Napajalni kabel
L
min.&max.
• Vtič napajalnega kabla do konca vstavite v
vtičnico.
• Zagotovite, da imate ves čas omogočen
dostop do vtiča napajalnega kabla v stenski
vtičnici.
• Nasveti: Če televizorja dalj časa ne
uporabljate, izključite napajalni kabel.
Nasveti: slika je samo informativnega
značaja.
Upoštevajte, da "L" pomeni debelino VESA.
32PHS4001 / 32PHT4001:
VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
49PFS4001 / 49PFT4001:
VESA MIS-F 200x300mm.
Zgornja stran M6x43mm.
Spodnja stran M6x28mm.
32PHS4012:
VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.
43PFS4012:
VESA MIS-F 400x200mm.
Zgornja stran M6x45mm.
Spodnja stran M6x23mm.
50PFS4012/12:
VESA MIS-F 200x200mm.
Zgornja stran M6x45mm.
Spodnja stran M6x23mm.
Antenski kabel
• Vtič antenskega kabla trdno vključite v
vhod ANTENNA (ANTENA) na hrbtni strani
televizorja.
• Iz antenskega distribucijskega sistema
lahko povežete lasten antenski signal.
Uporabite koaksialni radiofrekvenčni antenski
konektor IEC z močjo 75 Ohmov. Ta
antenski priključek uporabite za vhodne
signale DVB-T in DVB-C.
Satelitski krožnik
Za modele PHS in PFS.
Satelitski konektor tipa F priključite v
satelitski vhod SAT na hrbtni strani televizorja.
Pozor:
Stenska namestitev televizorja zahteva
spretnost, zato jo lahko izvede izključno
kvalificirano osebje. Stenski nosilec televizorja
7
tako, da bo antenski signal pred vstopom v
televizor potoval skozi sprejemnik STB. Na ta
način lahko antena in sprejemnik STB pošiljata
morebitne dodatne kanale v snemalnik, ki jih
ta posname.
Povezovanje naprav
O priključitvi
Navodila za priključitev
Vrata HDMI
Kakovost HDMI
Povezava HDMI zagotavlja najbolj
kakovostna sliko in zvok. Za televizijski signal
uporabite kabel HDMI.
Za najkakovostnejši prenos signala
uporabite visokohitrostni kabel HDMI, pri
čemer ta ne sme biti daljši od 5 m.
HDMI MHL
Priključek HDMI 3 na televizorju vključuje
povezavo HDMI MHL (mobilna visokoločljiva
povezava).
Opomba: 32PHS4012: Priključek HDMI 2
na televizorju vključuje povezavo HDMI MHL
(mobilna visokoločljiva povezava).
HDMI CEC-Easylink
EasyLink: Easylink omogoča upravljanje
povezane naprave z daljinskim upravljalnikom
televizorja. EasyLink za komunikacijo s
povezanimi napravami uporablja HDMI CEC
(nadzor potrošniške elektronike). Naprave
morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti
povezane prek priključka HDMI.
Nastavitev Easylink: Televizor ima ob
dobavi vklopljeno nastavitev Easylink.
Prepričajte se, da so vse nastavitve HDMI
CEC na povezanih napravah EasyLink pravilno
nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo
delovala z napravami drugih znamk.
HDMI CEC na drugih znamkah: Različna
podjetja imajo za funkcijo HDMI CEC različna
poimenovanja. Spodaj je naštetih nekaj
primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre
Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse
Napravo povežite s televizorjem prek
najbolj kakovostne povezave, ki je na voljo. Pri
tem uporabite kable visoke kakovosti, ki
omogočajo kakovostni prenos slike in zvoka.
Če potrebujete pomoč pri priključitvi večjega
števila naprav v televizor, si lahko ogledate
Priročnik povezljivosti za televizor Philips. V
priročniku so na voljo informacije o načinu
priključitve in vrsti kablov, ki jih morate
uporabiti. Obiščite spletno stran
www.connectivityguide.philips.com.
Antenski vhod
DVB-T/T2
Če imate digitalni sprejemnik STB (set-topbox) ali snemalnik, antenske kable priključite
8
Y Pb Pr - Audio L R
znamke niso v celoti združljive z EasyLink.
Primer tržnih imen HDMI CEC so last
njihovih zadevnih lastnikov.
Upravljanje naprav: Upravljate lahko
napravo, ki je priključena v vhod HDMI in
nastavljena s TV-priključki HDMI CEC. Za
prikaz glavnega menija pritisnite tipko MENU
in izberite možnost SETTING
(NASTAVITVE), za prikaz nastavitvenega
menija pritisnite tipko OK, na zaslonu pa s
tipko / izberite nastavitev HDMI CEC.
Za vstop v podmeni pritisnite tipko OK,
vklopite nadzor CEC, tako da lahko
prilagodite te možnosti.
Vklop ali izklop možnosti Easy-Link:
Vstopite v nastavitveni meni, na zaslonu
pritisnite tipko / in izberite nastavitev
HDMI CEC. Za vstop v podmeni pritisnite
tipko OK in vklopite ali izklopite nadzor CEC.
Daljinsko upravljanje Easy-Link: Če želite
omogočiti medsebojno komuniciranje naprav,
vendar jih ne želite upravljati prek daljinskega
upravljalnika televizorja, lahko ločeno izklopite
daljinsko upravljanje Easy-Link.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko
upravljate več naprav, združljivih z nastavitvijo
HDMI-CEC.
V nastavitvenem meniju izberite oddaljeni
nadzor EasyLink in ga izklopite.
Kompozitni video CVBS je
visokokakovostna povezava. Ob vhodu CVBS
za signal sta levi in desni zvočni vhod.
COMPONENT
Y Pb Pr
Komponentni video je visokokakovostna
povezava. Priključek YPbPr lahko uporabljate
za prenos visokoločljivih (HD) TV-signalov.
Mini - YPbPr
Za povezavo uporabite kabel mini-YPbPr.
Pri priključitvi barve konektorjev YPbPr
(zelena, modra, rdeča) povežite s kabelskimi
vtiči.
Če vaša naprava podpira tudi zvok,
uporabite zvočni kabel L/R.
CVBS - Audio L R:
Kompozitni video CVBS je
visokokakovostna povezava. Ob vhodu CVBS
za signal sta levi in desni zvočni vhod.
DVI-HDMI
Optični zvočni izhod (SPDIF-OUT)
Optični zvočni izhod je visokokakovostna
povezava. Ta zvočna povezava lahko prenaša
5,1 zvočnega kanala. Če vaša naprava,
običajno domači kino (HTS), nima vhoda
HDMI ARC, lahko ta vhod povežete z
optičnim zvočnim vhodom na napravi HTS.
Optični zvočni izhod pošilja zvok iz televizorja
v HTS.
Za vstop v glavni meni lahko pritisnete
tipko MENU in izberete možnost SOUND
(ZVOK), za vstop v podmeni pritisnite tipko
OK, na zaslonu pa nato pritisnite tipko / ,
da izberete način SPDIF. Pritisnite tipko
/
, da prilagodite možnosti, kot so PCM, Auto
(Samo.), Off (Izklop).
Če imate v lasti napravo, ki ima samo vhod
DVI, lahko napravo z vhodom HDMI
povežete prek adapterja DVI-HDMI.
Če ima vaša naprava samo vhod DVI,
uporabite adapter DVI-HDMI. Uporabite
enega od vhodov HDMI in zvočni kabel L/R
vključite v zvočni vhod za zvok na hrbtni
strani televizorja.
Zaščita pred kopiranjem
Kabli DVI in HDMI podpirajo HDCP
(zaščita širokopasovne digitalne vsebine).
HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki
preprečuje kopiranje vsebine iz DVD-diska ali
diska Blue-Ray. Imenuje se tudi DRM
(upravljanje digitalnih pravic).
9
Skupni vmesnik CAM
STB
CI+
Digital Receriver Set Box
TV
COMMON INTERFACE
FRONT
SMART CARD
CAM
Ta televizor je pripravljen na pogojni dostop
vmesnika CI.
Z vmesnikom plus CI+ lahko gledate
programe HD, kot so filmi in športni dogodki
v živo, ki jih ponujajo digitalne TV-postaje v
vaši regiji. Te programe TV-postaja šifrira, zato
jih lahko spremljate samo prek predplačljivega
modula CI+, ki jih dešifrira.
Za več informacij o pogojih uporabe se
obrnite na izdajatelja televizijskega programa.
CAM
Vstavite modul CAM.
Izklopite televizor, preden vstavite modul
CAM.
Modul CAM pravilno vstavite. Z
nepravilnim vstavljanjem lahko poškodujete
modul CAM in televizor.
Kartico CAM vstavite v režo za vmesnik CI
v televizorju.
Kartico CAM vstavite tako, da je njen
sprednji del obrnjen proti vam in da jo
potisnete naprej toliko, kot je mogoče.
Kartico naj potem ves čas ostane v reži.
Aktivacija modula CAM lahko traja nekaj
minut. Če odstranite kartico CAM, boste
onemogočili storitev oddajanja na vašem
televizorju.
Če je vstavljena kartica CAM in ste plačali
naročnino (metode povezave se lahko
razlikujejo), lahko gledate TV-postajo.
Vstavljena kartica CAM je namenjena
izključno vašemu televizorju.
Za priključitev antene v TV-vmesnik (STB)
(digitalni sprejemnik) in televizor uporabite 2
anteni.
Ob antenske priključke namestite kabel
HDMI, da TV-vmesnik (STB) priključite na
televizor.
Samodejni način pripravljenosti
Če uporabljate samo daljinski upravljalnik
TV-vmesnika (STB). To storite, da preprečite
samodejni preklop televizorja v stanje
pripravljenosti, ko 5 ur ne pritisnete nobene
tipke na daljinskem upravljalniku.
Za nastavitev samodejnega stanja
pripravljenosti pritisnite tipko MENU, izberite
možnost TIME (ČAS) in pritisnite tipko OK.
TIME (ČAS) > Auto Standby (samodejno
stanje pripravljenosti) in drsnik pomaknite na
izklop.
Satelitski sprejemnik
DVB-S/S2
Statellite Receriver
Kabel satelitskega krožnika priključite v
satelitski sprejemnik.
Ob antenske priključke namestite kabel
HDMI, da TV-vmesnik (STB) priključite na
televizor.
Samodejni način pripravljenosti
Če uporabljate samo daljinski upravljalnik
TV-vmesnika (STB). To storite, da preprečite
10
samodejni preklop televizorja v stanje
pripravljenosti, ko 5 ur ne pritisnete nobene
tipke na daljinskem upravljalniku.
Za nastavitev samodejnega stanja
pripravljenosti pritisnite tipko MENU, izberite
možnost TIME (ČAS) in pritisnite tipko OK.
TIME (ČAS) > Auto Standby (samodejno
stanje pripravljenosti) in drsnik pomaknite na
izklop.
Če ima vaš sistem domačega kina nima
priključka HDMI ARC, za pošiljanje televizijske
slike v sistem domačega kina uporabite
optični zvočni kabel (Toslink).
Sinhronizacija zvoka s sliko (sinhronizacija)
Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu,
lahko na večini sistemov domačega kina s
predvajalnikom DVD-jev nastavite zamik, da
zvok sinhronizirate s sliko.
Predvajalnik Blue-Ray
Sistem domačega kina
Priključite HDMI ARC
Home Theatre
HDMI
(ARC)
Predvajalnik Blue-Ray s televizorjem
povežite prek visokohitrostnega kabla HDMI.
Če ima predvajalnik Blue-Ray vhod EasyLink
HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Predvajalnik DVD-jev
S kablom HDMI domači kino (HTS)
povežite s televizorjem. Priključite lahko
Philips Soundbar ali HTS z vgrajenim DVDpredvajalnikom.
HDMI ARC
Vhod HDMI 1 na televizorju je opremljen s
funkcijo HDMI ARC (povratni zvočni kanal).
Če ima naprava, običajno domači kino (HTS),
prav tako vhod HDMI ARC, ga povežite s
vhodom HDMI 1 na televizorju. Če imate
vhod HDMI ARC, vam ni treba uporabiti
dodatnega zvočnega kabla, da pošilja zvok
televizijske slike v HTS. Povezava HDMI ARC
združuje oba signala.
Sinhronizacija zvoka s sliko (sinhronizacija)
Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu,
lahko na večini sistemov domačega kina s
predvajalnikom DVD-jev nastavite zamik, da
zvok sinhronizirate s sliko.
Priključite HDMI
S kablom HDMI domači kino (HTS)
povežite s televizorjem. Priključite lahko
Philips Soundbar ali HTS z vgrajenim DVDpredvajalnikom.
S kablom HDMI predvajalnik DVD-jev
priključite na televizor.
Če ima predvajalnik DVD-jev priključek
EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Igralna konzola
HDMI: Za najboljšo kakovost igralno
konzolo s televizorjem povežite prek
visokohitrostnega kabla HDMI.
Y Pb Pr - Audio L R: Igralno konzolo
povežite s komponentnim video kablom (Y
Pb Pr) in za povezavo zvoka s televizorjem
uporabi zvočni kabel L/R.
CVBS - Audio L R: Igralno konzolo
priključite v televizor s kompozitnim kablom
(CVBS) in zvočnim kablom L/R.
Pomnilniški ključ USB
Iz povezanega pomnilniškega ključa USB
lahko prikazujete fotografije ali predvajate
glasbo in videoposnetke.
Pomnilniški ključ USB vstavite v enega od
USB-vhodov na televizorju, ko je televizor
vklopljen.
Televizor zazna pomnilniški ključ in prikaže
okno z nasveti za brskanje po pomnilniškem
ključu USB.
Če se nasveti skrijejo, lahko pritisnete tipko
11
SOURCE (VIR), izberete možnost
MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST) in za
vstop pritisnete tipko OK.
Računalnik
Svoj računalnik lahko priključite v televizor
in televizor uporabite kot zaslon osebnega
računalnika.
S kablom HDMI
S kablom HDMI računalnik priključite v
televizor.
Z adapterjem DVI-HDMI
Za priključitev računalnika v vhod HDMI
lahko uporabite tudi adapter DVI-HDMI in za
povezavo z ZVOČNIM VHODOM L/R na
hrbtni strani televizorja pa zvočni kabel L/R
(mini jack 3,5 mm).
S kablom VGA
Vhodno vtičnico računalnika (HD15-HD15)
povežite z vrati VGA na hrbtni strani
televizorja. Zvočni kabel nato priključite v
zvočni vhod na računalniku (PC-AUDIO), da
omogočite zvok.
Naglavne slušalke
V vhod HEADPHONE (SLUŠALKE) na
hrbtni strani televizorja lahko vključite tudi
slušalke. Za nastavljanje glasnosti pritisnite
tipko +/- na daljinskem upravljalniku.
3. Naprave USB med delovanjem ne smete
odstraniti, saj lahko s tem povzročite
poškodbe TV-sistema ali USB-naprave.
Vklop
Vklop/izklop napajanja, v
pripravljenosti
Vklop napajanja
Pred vklopom televizorja se prepričajte, da
ni motenj v električnem napajanju. Ko je
televizor priključen v vir napajanja, lučka za
napajanje zasveti. Če je na televizorju na voljo
vklopno stikalo " ", pritisnite del "I" da
vklopite napajanje, in "O" da ga izklopite.
Ko zasveti lučka za napajanje, za vklop
televizorja pritisnite tipko " " na daljinskem
upravljalniku ali krmilni plošči na televizorju.
V pripravljenosti
Med delovanjem televizorja pritisnite tipko
" ", da televizor preklopite v stanje
pripravljenosti.
Izklop napajanja
Za popolni izklop televizorja pritisnite
vklopno stikalo ali izvlecite napajalni kabel, da
lučka za napajanje preneha svetiti. Če
Vmesnik USB
televizorja dalj časa ne uporabljajte, napajalni
V USB-vmesnik na televizorju vstavite
pomnilniško napravo USB. Za vstop v meni za kabel izključite.
vnos signala pritisnite tipko SOURCE (VIR),
nato pa s tipko ▲/ izberite možnost
Tipke na televizorju
MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST). Za
Če izgubite daljinski upravljalnik ali če se
vstop v večpredstavnost v pomnilniškem
baterije izpraznijo, lahko na televizorju še
ključu USB pritisnite tipko OK.
vedno izvajate nekaj osnovnih funkcij.
Opomba:
Spodaj so navedeni krmilni gumbi:
1. Funkcija USB podpira naslednje datoteke:
FOTOGRAFIJE/GLASBA/
VIDEODATOTEKE/BESEDILO. Kot obliko
zapisa naprave USB lahko uporabljate samo
sistem FAT/FAT32.
2. Če tok na vhodu USB, v katerega je
vključena zunanja naprava, preseže 500 mA,
se lahko televizor poškoduje.
12
32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012
SOURCE
1
CH+
2
CH VOL+
3
VOL MENU
4
5
43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001
1
3
2
4
5
1. SOURCE (
): Prikaži seznam virov
signala.
2. CH-/CH+ (
): Preklopi na
prejšnji/naslednji kanal.
3. VOL-/VOL+ (
): zmanjša/poveča
glasnost.
4. MENU (
): vklopi/izklopi glavni meni.
5.
: Vklopite/izklopite TV, da prekinete
napajanje pa izključite napajalni kabel.
32PHS4012
Up
Right
Left
Down
Rocker button combination
key(optional)
Kombinacijsko klecno stikalo (dodatno):
Pritisnite OK na klecnem stikalu:
①. Ko vklopite televizor, za opravilo, ki ni
prikazano v zaslonskem meniju,
pritisnite OK na klecnem stikalu, da se
13
prikaže meni z naslednjimi 4 elementi:
Menu (Meni), Source (Vir), Power
(Napajanje), Exit (Izhod). Med
menijskim opravilom pritisnite OK na
klecnem stikalu, da potrdite opravilo. To
ima enak učinek, kot če bi na daljinskem
upravljalniku pritisnili tipko [OK].
②. V meniju, ki ne vključuje vira USB, za 2
sekundi pritisnite tipko OK na klecnem
stikalu, da se vrnete na prejšnjo stran.
③. V meniju, ki vključuje vir USB, za 2
sekundi pritisnite tipko OK na klecnem
stikalu, da se na zaslonu prikaže "Input
Source" (Vhodni vir).
Klecno stikalo pomaknite levo/desno:
①. Med opravilom, ki ni prikazano v
zaslonskem meniju, klecno stikalo
pomaknite levo/desno, da
povečate/zmanjšate glasnost. To ima
enak učinek, kot če bi na daljinskem
upravljalniku pritisnili tipko
[VOL+]/[VOL-].
②. Med opravilom, ki je prikazano v
zaslonskem meniju, klecno stikalo
pomaknite levo/desno, da nastavite
analogno vrednost izbranega elementa.
To ima enak učinek, kot če bi na
daljinskem upravljalniku pritisnili tipko
[ ]/ [ ] .
Klecno stikalo pomaknite gor/dol:
①. Med opravilom, ki ni prikazano v
zaslonskem meniju, klecno stikalo
pomaknite gor/dol, da izberete želeni
kanal. To ima enak učinek, kot če bi na
daljinskem upravljalniku pritisnili tipko
[CH+]/[CH-].
②. Med opravilom, ki je prikazano v
zaslonskem meniju, klecno stikalo
pomaknite gor/dol, da izberete
elemente, ki jih želite nastaviti. To ima
enak učinek, kot če bi na daljinskem
upravljalniku pritisnili tipko [▲]/[ ].
50PFS4012
3
1
2
1)
Menijska tipka: To tipko pritisnite za
prikaz nastavitvenega menija. V
zaslonskem meniju to tipko pritisnite za
vrnitev v prejšnji meni.
2)
Stanje pripravljenosti: Za vklop
televizorja ali ponovni preklop na stanje
pripravljenosti.
3) Kombinacijsko klecno stikalo:
OK na klecnem stikalu: Za vstop v meni
za izbiro vira pritisnite klecno stikalo. V
zaslonskem meniju s klecnim stikalom
potrdite opravilo. To ima enak učinek, kot če
bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko
[OK].
Klecno stikalo pomaknite gor/dol: Klecno
stikalo pomaknite gor/dol: Za
povečanje/zmanjšanje številke kanala. V
zaslonskem meniju klecno stikalo pomaknite
gor/dol, da izberete prilagodilne elemente. To
ima enak učinek, kot če bi na daljinskem
upravljalniku pritisnili tipko [▲]/[ ].
Klecno stikalo pomaknite levo/desno: tipka
za povečanje/zmanjšanje glasnosti. V
zaslonskem meniju klecno stikalo pomaknite
levo/desno, da nastavite analogno vrednost
izbranega elementa. To ima enak učinek, kot
če bi na daljinskem upravljalniku pritisnili tipko
[ ]/ [ ].
14
Daljinski upravljalnik
V sredini
1. Pregled tipk (serija 4001)
Na vrhu
1
4
2
5
6
1
7
4
3
2
9
5
3
8
6
1.
Vklop/v pripravljenosti:
- Za vklop televizorja ali ponovni preklop na
stanje pripravljenosti.
2. Tipke za predvajanje
,
,
,
,
- Tipke bližnjic v načinu USB:
ZAUSTAVITEV, PREMOR, PREVIJ NAZAJ,
ZAČETEK, PREVIJ NAPREJ.
TV GUIDE
3.
- Takojšnji dostop do vodnika po TVsporedu.
- Razpoložljivost elektronskega vodnika po
sporedu (EPG) je odvisna od izdajalcev
televizijskega programa ali operaterjev.
4. Snemanje
- Za snemanje TV-programa na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko (Snemaj)
- Za nastavitev snemanja prihajajočega TVprograma, pritisnite tipko TV GUIDE (TVVODNIK), nato pa izberite TV-program, ki
ga želite posneti. Na daljinskem upravljalniku
pritisnite tipko (Snemaj), da nastavite
razpored snemanja.
5.
FORMAT
- Za prikaz razmerja višine/širine slike.
SETUP
6.
- To tipko pritisnite za prikaz možnosti
nastavitev. Nastavitve lahko po želji
spreminjate.
1. MENU
- Za vklop/izklop menija.
2.
INFO
- Za prikaz informacij o programu (ko so te
na voljo).
BACK
3.
- Za vračanje na prejšnji kanal.
4. SOURCE
- Za odpiranje ali zapiranje menija virov –
seznama povezanih naprav.
OPTION
5.
- Izberite element možnosti nastavitev
televizorja.
6. OK
- V menijskem načinu: potrjevanje vnosa ali
izbire.
7.
Puščične tipke/tipke za
krmarjenje za krmarjenje navzgor, navzdol,
levo ali desno.
8.
EXIT
- Za izhod iz menija pritisnite to tipko.
9.
CH LIST
- Za listanje po seznamu kanalov.
15
Na dnu
- Za vklop televizorja ali ponovni preklop na
stanje pripravljenosti.
1
6
2
3
4
7
5
1. CH-/CH+
- Za vklop in preklop na prejšnji/naslednji
kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje
prejšnje/naslednje strani v teletekstu.
2. Glasnost -/+
- Za prilagajanje glasnosti
3.
Barvne tipke
- Funkcije gumba sledijo zaslonskim
navodilom.
4. Številčne tipke (0~9)
- Za izbiro kanala ali vrednosti.
5. SUBTITLE
- Za prikaz podnapisov, ko so ti na voljo.
6.
Utišaj
- Za utišanje ali obnovitev zvoka.
7. TELETEKST
- Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.
, ,
, ,
2. Tipke za predvajanje
- Tipke bližnjic v načinu USB:
ZAUSTAVITEV, PREMOR, PREVIJ NAZAJ,
ZAČETEK, PREVIJ NAPREJ.
3.
TV GUIDE
- Takojšnji dostop do vodnika po TVsporedu.
- Razpoložljivost elektronskega vodnika po
sporedu (EPG) je odvisna od izdajalcev
televizijskega programa ali operaterjev.
Snemanje
4.
- Za snemanje TV-programa na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko (Snemaj)
- Za nastavitev snemanja prihajajočega TVprograma, pritisnite tipko TV GUIDE (TVVODNIK), nato pa izberite TV-program, ki ga
želite posneti. Na daljinskem upravljalniku
pritisnite tipko (Snemaj), da nastavite
razpored snemanja.
5.
FORMAT
- Za prikaz razmerja višine/širine slike.
6.
SETUP
- To tipko pritisnite za prikaz možnosti
nastavitev. Nastavitve lahko po želji
spreminjate.
V sredini
1
4
2. Pregled tipk (serija 4012)
8
10
Na vrhu
2
5
6
1
7
4
2
3
TV GUIDE
SETUP
FORMAT
3
5
6
1.
Vklop/v pripravljenosti:
16
9
kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje
prejšnje/naslednje strani v teletekstu.
1.
- Za vklop/izklop menija.
2.
INFO
- Za prikaz informacij o programu (ko so te
na voljo).
3.
BACK
- Za vračanje na prejšnji kanal.
SOURCES
4.
- Za odpiranje ali zapiranje menija virov –
seznama povezanih naprav.
OPTIONS
5.
- Izberite element možnosti nastavitev
televizorja.
6. OK
- V menijskem načinu: potrjevanje vnosa ali
izbire.
7.
Puščične tipke/tipke za
krmarjenje za krmarjenje navzgor, navzdol,
levo ali desno.
EXIT
8.
- Pritisnite to tipko za izhod iz menija in
načina DTV.
LIST
9.
- Za listanje po seznamu kanalov.
10.
Barvne tipke
- Funkcije gumba sledijo zaslonskim
navodilom.
Na dnu
2
1
5
/
2.
- Za prilagajanje glasnosti
3. Številčne tipke (0~9)
- Za izbiro kanala ali vrednosti.
4. SUBTITLE
- Za prikaz podnapisov, ko so ti na voljo.
5.
- Za utišanje ali obnovitev zvoka.
6. TELETEKST
- Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.
IR-senzor
Televizor lahko od daljinskega upravljalnika
sprejema ukaze, ki slednje pošilja s pomočjo
infrardeče svetlobe (IR). Če uporabljate
takšen daljinski upravljalnik, ga držite čim bližje
televizorju in infrardeči senzor na daljinskem
upravljalniku usmerite v sprednjo stran
televizorja.
Prepričajte se, da linije pogleda med
daljinskim upravljalnikom in televizorjem ne
bo oviralo nobeno pohištvo, stene ali drugi
predmeti.
Baterije
1. Vratca prostora za baterije potisnite v
smeri puščice.
2. V daljinski upravljalnik namestite dve 1,5voltni bateriji tipa AAA-LR03, pri tem pa
zagotovite, da bosta pola + in – pravilno
poravnana.
3. Znova namestite vratca prostora za
baterije.
Čiščenje
3
4
6
Daljinski upravljalnik je obdelan s
premazom, odpornim na praske.
Daljinski upravljalnik čistite z vlažno krpo.
Nikoli ne uporabite sredstev, kot je alkohol,
kemikalije ali gospodinjska čistila.
/
1.
- Za vklop in preklop na prejšnji/naslednji
17
Gledanje TV-kanalov
TV-kanali
Nastavitev kanala
Za gledanje kanala pritisnite tipko SOURCE
(VIR), da prikažete meni signala, kjer lahko
Seznam kanalov
izbirate med možnostmi Satellite (Satelitski),
DTV in ATV, in za vstop v meni pritisnite
O seznamu kanalov
tipko OK.
Po nastavitvi kanalov bodo vsi kanali
Preklapljanje med kanali
prikazani na seznamu kanalov. Kanali so
Za preklapljanje med kanali pritisnite tipko
prikazani z imenom, če je ta podatek na voljo.
CH-/CH+
.
Seznam kanalov vključuje vse nastavljene
kanale. Seznam lahko filtrirate samo po
Če poznate številko kanala, jo vnesite v
radijskih ali TV-kanalih.
trenutnem TV-kanalu, nato pa bo televizor
Ko ste izbrali seznam kanalov, s tipko /
samodejno preklopil na številko kanala, ki ste
izberite še kanal, nato pa ga s pritiskom tipke jo vnesli.
OK začnite predvajati. S tipko CH-/CH+
Prejšnji kanal
lahko drsite navzgor ali navzdol po kanalih na
Za preklop na prejšnji nastavljeni kanal
tem seznamu.
pritisnite tipko BACK (NAZAJ).
Radijske postaje
Radijski kanal
Če je na voljo digitalni signal, se bodo med
Če je na voljo digitalni signal, se bodo med
nastavitvijo nastavile tudi digitalne radijske
nastavitvijo nastavile tudi digitalne radijske
postaje. Na radijski kanal preklopite enako,
postaje. Na radijski kanal preklopite enako,
kot če bi preklopili na TV-kanal.
kot če bi preklopili na TV-kanal.
Odprite seznam kanalov
O premikanju kanalov
Odpiranje trenutnega seznama kanalov..
Pritisnite tipko SOURCE (VIR), da
preklopite na TV-način (DTV ali ATV).
Pritisnite tipko LIST, da odprete trenutni
seznam kanalov.
Znova pritisnite tipko LIST, da zaprete
trenutni seznam kanalov.
1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko
MENU, izberite možnost CHANNEL
(KANAL) in za vstop pritisnite tipko OK.
2. V meniju kanalov izberite možnost
Channel Edit (Urejanje kanalov) in za vstop
na seznam kanalov pritisnite tipko OK.
3. Na seznamu kanalov pritisnite tipko /
, da izberete želeni kanal, za premik
na daljinskem
kanala pritisnite tipko
upravljalniku in tipko / , da ga
premaknete.
4. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Filtriranje seznama kanalov
Filtrirate lahko seznam z vsemi kanali.
Seznam kanalov lahko nastavite tako, da
prikazuje samo radijske ali samo TV-kanale.
Za nastavitev seznama filtriranja z vsemi
kanali.
1. Med gledanjem TV-kanala.
2. Pritisnite tipko
/ , da izberete
seznam.
3. Izberete lahko možnost ALL (VSE), DTV
ali ATV, HD, seznam radijskih postaj itd.
Zakleni kanal
Zakleni in odkleni kanal
Da bi otrokom preprečili gledanje kanala ali
programa, lahko kanale ali programe s
starostno omejitvijo zaklenete.
Kanal lahko zaklenete, da otrokom
preprečite dostop do njega. Za ogled
zaklenjenega kanala morate vnesti kodo za
zaklep. Programov ne morete zakleniti prek
priključenih naprav.
18
Za zaklep kanala
1. Med gledanjem TV-kanalov pritisnite
tipko MENU, izberite možnost LOCK
(ZAKLEP) in za vstop pritisnite tipko OK.
2. Za prijavo v zaklepni sistem vnesite kodo,
izberite zaklep kanala in pritisnite tipko OK,
da vstopite na seznam kanalov.
3. 3. Pritisnite tipko / , da izberete kanal
in tipko
na daljinskem upravljalniku, da
ga zaklenete, nato pa znova pritisnite tipko
, da kanal odklenete.
Starševski nadzor
Da otrokom preprečite gledanje programa,
ki ni primerno za njihovo starost, lahko
uporabite funkcijo starševskega nadzora.
Nekatere digitalne TV-postaje so za svoje
programe določile primerno starost. Ko je
primerna starost za ogled programa enaka ali
višja od starosti, ki ste jo nastavili kot starost
vašega otroka, se program zaklene.
Za nastavitev starosti..
1. Med gledanjem TV-kanalov pritisnite
tipko MENU, izberite možnost LOCK
(ZAKLEP) in za vstop pritisnite tipko OK.
2. Za prijavo v zaklepni sistem vnesite kodo,
izberite možnost starševski nadzor in za vstop
pritisnite tipko OK.
3. Pritisnite tipko
/ , da izberete starost.
Televizor bo prikazal poziv za kodo, ki
odklene program. Televizor za nekatere TVpostaje/operaterje zaklene samo programe z
višjo starostno omejitvijo.
Priljubljeni kanali
O priljubljenih kanalih
Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov,
na katerih so samo kanali, ki jih najraje
gledate. Če izberete seznam priljubljenih
kanalov, boste med brskanjem po kanalih
videli izključno vaše priljubljene kanale.
Seznam priljubljenih kanalov
1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko
MENU, izberite možnost CHANNEL
(KANAL) in za vstop pritisnite tipko OK.
2. V meniju kanalov izberite možnost
Channel Edit (Urejanje kanalov) in za vstop
na seznam kanalov pritisnite tipko OK.
3. Na seznamu kanalov pritisnite tipko /
, da izberete kanal, nato pa za daljši čas na
daljinskem upravljalniku pritisnete tipko
,
da nastavite priljubljeni kanal, nato pa znova
za daljši čas pritisnite tipko
, da dejanje
prekličete.
4. S tipko BACK (NAZAJ) se vrnite na
trenutni kanal, z daljšim pritiskom tipke
pa prikažite seznam priljubljenih kanalov.
Preimenujte kanal
1. Med vnosom kanala ATV pritisnite tipko
MENU, izberite možnost CHANNEL
(KANAL) in za vstop pritisnite tipko OK.
2. V meniju kanalov izberite možnost
Channel Edit (Urejanje kanalov) in za vstop
na seznam kanalov pritisnite tipko OK.
3. Pritisnite tipko / , da izberete kanal in
tipko
na daljinskem upravljalniku, da ga
preimenujete.
4. Za potrditev imena kanala pritisnite tipko
OK.
Odpiranje menija kanala
Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
MENU in nato s tipko
/ na zaslonu
izberite možnost CHANNEL (KANAL). Za
vstop v meni kanala pritisnite tipko OK.
Kanal
Nastavitev kanalov – antenski,
kabelski
Posodobitev kanalov
Iskanje programov
Preden začnete gledati televizijo, morate
poiskati programe. (Opomba: pred začetkom
iskanja programov se prepričajte, da je antena
pravilno priključena.)
Samodejno iskanje postaj
Za vstop v glavni meni pritisnite tipko
MENU, izberite možnost CHANNEL
(KANAL) in nato pritisnite OK za vstop v
meni kanala. Izberite možnost Auto Tuning
19
(Samodejno iskanje postaj) in možnosti
iskanja postaj odprite s pritiskom tipke .
Za prilagajanje teh možnosti pritisnite tipko
/ , za začetek iskanja pa tipko OK.
Ročno iskanje postaj ATV
Izberite CHANNEL (KANAL), za vstop v
meni kanala pritisnite tipko OK, izberite
možnost ATV Manual Tuning (Ročno
prilagajanje ATV), za vstop v podmeni pa
nato pritisnite tipko . Za izbiro elementa, ki
ga želite nastaviti, pritisnite tipko / , nato
pa pritisnite tipko / , da ročno prilagodite
možnosti ali poiščete kanale.
Ročno iskanje postaj DTV
Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in
pritisnite tipko OK za vstop v meni kanala.
Izberite možnost DTV Manual Tuning (Ročno
iskanje postaj DTV), kanal izberite s pritiskom
tipke
/ in za začetek iskanja pritisnite
tipko OK.
Nastavitev kanalov – satelitskih
Gledanje satelitskih kanalov
Za prikaz menija na daljinskem upravljalniku
pritisnite tipko SOURCE (VIR). Za vstop v
satelitski kanal pritisnite tipko OK, nato pa s
tipko / izberite satelit.
Nastavitev satelitskega kanala
Pred začetkom gledanja satelitskega kanala,
ga morate nastaviti. Ta televizor ima vgrajen
satelitski sprejemnik DVB-S/S2. Kabel
satelitskega krožnika priključite neposredno v
televizor. Za priključitev satelitskega krožnika
uporabite koaksialni kabel. Pred začetkom
nastavitve se prepričajte, da je vaš satelitski
krožnik ustrezno poravnan.
Za nastavitev satelitskega kanala…
1. Pritisnite tipko SOURCE (VIR) in izberite
satelit, nato pa za vstop v satelitski kanal
pritisnite tipko OK.
2. Pritisnite tipko MENU in izberite kanal,
nato pa za vstop v meni kanala pritisnite tipko
OK.
3. Izberite možnost samodejne prilagoditve
in za vstop v meni za nastavitev prilagajanja
pritisnite tipko OK. S pritiskom tipke /
lahko izbirate med možnostmi Country
(Država), Satellite (Satelit), Scan Mode (Način
iskanja), Channel Type (Vrsta kanala), Service
(Storitev) in jih s pritiskom tipke /
prilagodite. Za iskanje nato pritisnite tipko
OK.
4. Televizor bo iskal satelite, ki so poravnani
z vašim satelitskim krožnikom. To lahko
traja nekaj minut. Po koncu iskanja, se kanal
shrani na seznam kanalov, za prikaz teh
informacij pa lahko na daljinskem upravljalniku
pritisnete tipko CH LIST.
Nasveti: Za izhod iz iskanja pritisnite tipko
MENU.
Urejanje kanalov
Izberite možnost CHANNEL (KANAL), za
vstop v meni kanalov pritisnite tipko OK,
izberite možnost urejanja kanalov, za vstop na
seznam kanalov pritisnite tipko OK, nato pa s
tipko / izberite element za urejanje. Za
urejanje teh programov z nasveti na zaslonu
lahko uporabite barvne tipke.
Izbriši: Za izbris izbranega kanala na
daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
.
Premakni: S pritiskom tipke
na
daljinskem upravljalniku označite kanal, nato
pa pritisnite tipko / , da ga premaknete, s
tipko
pa potrdite njegovo novo mesto.
Preskoči: Pritisnite tipko
, da preskočite
kanal, in znova pritisnite isto tipko
, da
dejanje prek-ičete.
Priljubljeno: Za daljši čas na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko
, da nastavite
priljubljeni kanal, nato pa znova za daljši čas
pritisnite tipko
, da dejanje prekličete.
Seznam urnika
Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in
pritisnite tipko OK za vstop v meni kanala.
Izberite možnost Schedule List (Seznam
urnika) in za ogled informacij na seznamu
urnika ali seznamu posnetkov pritisnite tipko
OK (na voljo samo v načinu DTV).
20
Informacije o signalu
menija) na daljinskem upravljalniku pritisnite
tipko
. Urejanje menija vsebuje enaka
Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in
opravila kot Dodaj meni.
pritisnite tipko OK za vstop v meni kanala.
3. Za vstop v možnost Scan menu (Pregled
Izberite možnost Signal information
menija)
na daljinskem upravljalniku pritisnite
(Informacije o signalu) in za ogled informacij o
tipko
. Pritisnite tipko / , da izberete
signalu pritisnite tipko OK (na voljo samo v
želeno
možnost.
Pritisnite tipko za krmarjenje
načinu DTV).
/ , da nastavite možnost iskanja kanalov,
kot so: Scan Mode (Način pregledovanja),
Informacije CI
Channel Type (Vrsta kanala) in Service Type
Izberite možnost CHANNEL (KANAL) in
(Vrsta storitve).
pritisnite tipko OK za vstop v meni kanala.
4. Za izbris izbranega satelita na daljinskem
Izberite možnost CI information (Informacije upravljalniku pritisnite tipko
.
CI) in za ogled informacij CI pritisnite tipko
OK (zahtevan modul CI CAM).
Nastavitev oddajnika
Za preklop satelita in oddajnika na
daljinskem upravljalniku pritisnite tipko TV
GUIDE (TV-VODNIK).
1. Za vstop v možnost Add menu (Dodaj
Izberite možnost izklop ali vklop.
meni) na daljinskem upravljalniku pritisnite
tipko
.
Nastavitev krožnika
Frekvenca: Pritisnite tipko za krmarjenje
Ročna nastavitev
/ , da premaknete kazalnik, in številčno
tipko na daljinskem upravljalniku, da vnesete
Pritisnite tipko / , da izberete možnost
želeno vrednost.
nastavitve krožnika, nato pa pritisnite tipko
Simboli (ks/s): Pritisnite tipko za krmarjenje
OK za preklop na ročno namestitev
/ , da premaknete kazalnik, in številčno
satelitskega kanala.
tipko na daljinskem upravljalniku, da vnesete
želeno vrednost.
Dodaj satelit
Polariteta: Pritisnite tipko
/ , da
V meniju za nastavitev krožnika pritisnite
izberete želeno možnost.
tipko
/ , da označite levi, sredinski ali
2. Za vstop v možnost Channel Search
desni stolpec. Ko je satelit označen, se lahko s
(Iskanje
kanalov) na daljinskem upravljalniku
tipko EXIT vrnete v prejšnji meni.
pritisnite tipko
. Pritisnite tipko / , da
1. Za vstop v možnost Add menu (Dodaj
izberete želeno možnost. Pritisnite tipko za
meni) na daljinskem upravljalniku pritisnite
krmarjenje
/ , da nastavite možnost
tipko
.
iskanja
kanalov,
kot so: Scan Mode (Način
Ime satelita: Za vstop na stran za
pregledovanja), Channel Type (Vrsta kanala)
preimenovanje pritisnite tipko za krmarjenje
in Service Type (Vrsta storitve).
. S tipkami za krmarjenje nastaviti novo ime.
Longitudinalna smer: Pritisnite tipko
/ ,
Nastavitev Ku_HOTBIRD
da izberete želeno možnost.
Ko izberete možnost Ku_HOTBIRD, lahko
Longitudinalni kot: Pritisnite tipko za
krmarjenje
/ , da premaknete kazalnik, in za izbiro tega elementa pritisnite tipko / .
Vrsta LNB (nizkošumni sprejemni blok)
številčno tipko na daljinskem upravljalniku, da
Za vstop v podmeni pritisnite tipko za
vnesete želeno vrednost.
krmarjenje
/ . Pritisnite tipko za
Pas: Pritisnite tipko
/ , da izberete
krmarjenje / , da izberete želeno
želeno možnost.
2. Za vstop v možnost Edit Menu (Urejanje možnost.
Posodobitve programske
opreme (OAD)
21
Napajanje LNB
Pritisnite tipko
/ , da izberete želeno
možnost.
22 kHz
Pritisnite tipko
/ , da izberete želeno
možnost.
Ostrina
Pritisnite tipko
/ , da izberete želeno
možnost.
DisEqc1.0 (digitalni nadzor satelitske
opreme)
Pritisnite tipko
/ , da izberete želeno
možnost.
DisEqc1.1
Pritisnite tipko
/ , da izberete želeno
možnost.
Motor
Pritisnite tipko
/ , da izberete želeno
možnost.
TV-vodnik
Opomnik
Za nastavitev opomnika o želenih
programih na daljinskem upravljalniku
pritisnite tipko
.
Prej. dan
Za ogled seznama programov za prejšnji
dan na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
.
Kaj potrebujete
S tem TV-vodnikom si lahko ogledate
seznam trenutnih in prihajajočih TVprogramov v vaših kanalih. Glede na izvor
informacij TV-priročnika (datuma) bodo
prikazani analogni in digitalni kanali ali samo
digitalni kanali. Za vse kanale niso na voljo
informacije v TV-vodniku.
Televizor lahko zbira informacije TVvodnika za kanale, ki so nastavljeni v
televizorja (npr. kanali, ki jih gledate).
Televizor ne more zbirati informacij TVvodnika za kanale, ki jih spremljate prek
digitalnega sprejemnika.
Uporaba TV-vodnika
Odprite TV-vodnik
Za dostop do seznama TV-vodnika (na
voljo je samo v načinu DTV) pritisnite tipko
(TV-VODNIK). Za urejanje teh
programov z nasveti na zaslonu lahko
uporabite barvne tipke. Funkcije barvnih
gumbov so opisane spodaj:
Snemanje
Za snemanje želenih programov na
daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
{ ] = na urniku ni snemanja
[A] = samodejni način; TV dinamično
spremeni čas začetka/konca snemanja glede
na podatke EPG, zato se lahko snemanje
prilagaja morebitnim spremembam
[D] = dnevno ponavljanje; TV bo dnevno
snemal v predhodno nastavljenem času
[W] = tedensko ponavljanje
[R] = navadno snemanje; TV bo snemal v
nastavljenem času le enkrat (spremembe
podatkov EPG ne bodo spoznane/
dinamično nastavljene)
.
Naslednji dan
Za ogled seznama programov za naslednji
dan na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
.
Snemanje in časovni
zamik
Snemanje
Kaj potrebujete
Digitalno oddajani TV-program lahko
posnamete in si ga ogledate pozneje.
Za snemanje TV-programa potrebujete…
1. Priključen USB-trdi disk, ki ga formatirate
v tem televizorju.
2. Digitalne TV-kanale, ki so nastavljeni v
tem televizorju.
3. Sprejemanje informacij TV-vodnika o
kanalu na zaslonu.
4. Zanesljivo ura na televizorju. Če ročno
ponastavite uro na televizorju, snemanje
morda ne bo uspešno.
Snemanje s funkcijo časovnega zamika ni
mogoče.
Nekatere digitalne videoradiodifuzijske
22
postaje (DVB) lahko v smislu uveljavljanja
zakonodaje glede varstva avtorskih pravic
prek tehnologije DRM (upravljanje digitalnih
pravic) uvajajo različne omejitve. Snemanje,
veljavnost snemanja ali število ogledov je
lahko na kanalih z zaščitenim oddajanjem
omejeno.
Snemanje je lahko v celoti prepovedano, če
vključuje zaščiteno oddajanje ali predvajanje
posnetka s pretečenim rokom veljavnosti. Pri
tem se lahko prikaže tudi sporočilo o napaki.
Snemanje programa
V načinu DTV za začetek snemanja
programa pritisnite tipko (Snemaj). Funkcija
snemanja se mora povezati s trdim diskom
USB, ki ga formatirate v televizorju.
Za snemanje programa, ki ga pravkar
gledate, pritisnite tipko (Snemaj) na
daljinskem upravljalniku in snemanje se bo
takoj začelo. Postopek snemanja lahko
zaustavite s pritiskom tipke ■.
Načrtovanje snemanja
Posnetke si lahko ogledujete in jih upravljate
na seznamu posnetkov. Ob seznamu
posnetkov je ločeni seznam za načrtovano
snemanje in opomnike zanje.
Odprite ali izbrišite seznam
posnetkov
Izberite možnost CHANNEL (KANAL), za
vstop v meni kanalov pritisnite tipkos OK,
izberite možnost Schedule List (Seznam
razporeda). Za pregled informacij seznama
razporeda kanalov ali seznama posnetkov
/
pritisnite tipko OK, nato pa s tipko
izberite seznam razporeda ali seznam
posnetkov. S tipko / izberite posnetke, s
tipko OK pa jih predvajajte ali pa izbrane
datoteke posnetkov izbrišite s tipko
na
daljinskem upravljalniku. Za izhod iz seznama
pritisnite tipko EXIT.
Časovni zamik
Kaj potrebujete
Funkcijo časovni zamik lahko uporabite, da
nekoliko odložite predvajanje.
Za uporabo funkcije časovnega zamika
potrebujete…
1. Priključen USB-trdi disk, ki ga formatirate
v tem televizorju.
2. Digitalne TV-kanale, ki so nastavljeni v
tem televizorju.
3. Sprejemanje informacij TV-vodnika o
kanalu na zaslonu.
Priključen trdi disk USB, ki ste ga formatirali
v televizorju in ki neprekinjeno shranjuje
oddajan TV-program
ki ga gledate. Ko preklopite na drug kanal,
se oddajanje prejšnjega kanala počisti. Ko
preklopite televizor v stanje pripravljenost, se
oddajanje počisti.
Med snemanjem ne morete uporabiti
funkcije časovnega zamika.
Uporaba funkcije časovnega zamika
za program
V načinu DTV na daljinskem upravljalniku
pritisnite tipko . Ob tem se na zaslonu
prikaže možnost časovnega zamika, program
pa se začasno odloži. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko ■ za zaustavitev
in izhod iz funkcije časovnega zamika. Ko za
krajši čas zapustite program, se lahko časovni
zamik začasno zaustavi in predvajani program
začasno shrani v U-disk. Ko nadaljujete
predvajanje, se program predvaja naprej.
Ponovno predvajanje
Ker televizor shrani program, ki ga gledate,
lahko običajno ponovno predvajate zadnjih
nekaj sekund programa.
Ko začasno zaustavite program, lahko tipko
(predvajaj) pritisnete za vrnitev v običajni
način predvajanje.
Viri
Preklop signala naprave
Na seznamu povezav v meniju virov so
prikazane naprave, ki so priključene na
televizor. V meniju virov lahko preklapljate
med napravami.
23
Meni virov
Za odpiranje menija virov na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko SOURCE (VIR).
Pritisnite tipko ▲/▼, da izberete povezano
napravo, nato pa pritisnite tipko OK za vnos
vira signala.
minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90
minut, 120 minut, 240 minut.
Izklopite časovnik za izklop televizorja:
Na zaslonu izberite možnost Izklop, nato
zaprite časovnik.
Časovni pas
Iz stanja pripravljenosti
S tipko / izberite možnost Time Zone
/ nastavite
Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko (Časovni pas) in s tipko
časovni pas v svoji državi.
povezano napravo vklopite z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Predvajaj
Samodejni način pripravljenosti
Za vklop predvajalnika DVD-jev in
S tipko / izberite možnost Auto
televizorja iz načina pripravljenosti ter za
Standby (Samodejni način pripravljenosti), s
takojšnji začetek predvajanja DVD-ja ali
tipko
/ pa nastavite čas: Off (izklop), 3
programa, pritisnite tipko ► (predvajaj) na
ure, 4 ure, 5 ur.
daljinskem upravljalniku.
Naprava mora imeti kabel HDMI, tako
Časovnik OSD
televizor kot naprava pa morata imeti
S tipko / izberite možnost OSD Timer
vklopljeno funkcijo HDMI CEC.
(Časovnik OSD), s tipko
/ pa nastavite
čas prikaza menija (5 sekund, 15 sekund, 30
EasyLink
sekund).
Easylink vam omogoča upravljanje
povezane naprave z daljinskim upravljalnikom
Poletni čas
televizorja. EasyLink uporablja HDMI CEC za
S tipko / izberite možnost Summer
komunikacijo s povezanimi napravami.
Time (Poletni čas), s tipko
/ pa eno od
Naprave morajo podpirati HDMI CEC in
naslednjih možnosti: On (Vklop), Off (Izklop),
morajo biti povezane prek priključka HDMI.
Auto (Samodejno).
Čas
Nastavitve časa
Časovnik spanja
S časovnikom spanja lahko nastavite, da
televizor po izteku prednastavljenega časa
samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
Za nastavitev časovnika spanja…
1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite
tipko MENU in nato s tipko
/ na
zaslonu izberite možnost TIME (ČAS). Za
vstop v meni pritisnite tipko OK.
2. S tipko / izberite možnost Sleep
Timer (Časovnik spanja) in s tipko
/
nastavite čas pripravljenosti: Off (izklop), 15
ZAKLEPANJE
Zaklepanje sistema
Sistem za zaklepanje lahko
vklopite/izklopite. Možnosti blokiranja
programov so na voljo ob omogočeni funkciji
zaklepanja (privzeto geslo: 0000).
Nastavi geslo
Nastavite novo geslo.
Zaklepanje kanala
Z tipko
zaklenite program na seznamu
kanalov. Za gledanje zaklenjenega programa
morate vnesti geslo.
24
Prva nastavitev
Starševski nadzor
Funkcija prilagajanja ravni blokiranja
programa staršem omogoča, da blokirajo
kanale, ki niso primerni za otroke.
Ključavnica
Ob prvi uporabi televizorja lahko nastavite
jezik, državo, okolico in samodejno iskanje
postaj.
Ponastavitev
S ponastavitvijo televizorja se bodo vse
ponastavile vse tovarniške nastavitve.
Vklopite ali izklopite ključavnico.
NASTAVITEV
Posodobitev programske opreme (USB)
Programsko opremo nadgradite prek USBvmesnika.
HDMI CEC-Easylink
Nastavite možnosti HDMI CEC.
Splošne nastavitve
Jezik
Pomoč
Izberite jezik za TV-sistem.
Odprite priročnik za uporabo.
Jezik teleteksta
Izberite jezik teleteksta.
Jezik zvoka
SLIKA
Izberite jezik zvoka, če je na voljo program.
Jezik podnapisov
Izberite jezik podnapisa, če je na voljo
program.
Okvara sluha
Možnost Hearing impaired (Okvara sluha)
nastavite na On (Vklop) ali Off (Izklop).
Datotečni sistem PVR
Upravljajte USB-napravo za snemanje
programa.
Razmerje višine/širine slike
Razmerje višine/širine slike nastavite na
možnost Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3, 16:9.
Modri zaslon
Z vklopom možnosti modrega zaslona
boste omogočili, da se zaslon televizorja
obarva modro, ko ni prisotnega vhodnega
signala.
Nastavitev slike
Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko
MENU, izberite ikono slike in za vstop v meni
pritisnite tipko OK.
Slikovni način: pritisnite tipko / , da
nastavite način prikaza slike, kot so: Personal
(Zasebno), Vivid (Živahno), Standard
(Standardno), Mild (Blago).
Kontrast: pritisnite tipko / , da
prilagodite kontrast slike (0~100).
Svetlost: pritisnite tipko / , da prilagodite
svetlost slike (0~100).
Barva: pritisnite tipko / , da prilagodite
barvo slike (0~100).
Odtenek: pritisnite tipko / , da
prilagodite odtenek slike (ki so na voljo samo
v sistemu NTSC).
Ostrina: pritisnite tipko / , da prilagodite
ostrino slike (0~100).
Temperatura barve: pritisnite tipko / ,
da nastavite temperaturo barve slike, kot so:
Cool (Hladno), Normal (Normalno), Warm
(Toplo).
25
Zmanjševanje hrupa: pritisnite tipko / ,
da nastavite naslednje možnosti zmanjševanja
hrupa: Off (Izklop), Low (Nizko), Middle
(Srednje), High, (Visoko), Default (Privzeto).
Način HDMI: pritisnite tipko / , da
nastavite sliko načina HDMI.
znova izberite vir.
Fotografije
V večpredstavnostnem meniju s pritiskom
tipke / izberite možnost Photo
(Fotografije) in jo odprite s pritiskom tipke
OK. S tipko / / / izberite fotografijo v
mapi in jo predvajajte s pritiskom tipke
START(►).
Možnosti predvajalnika fotografij:
ZVOK
Nastavitev zvoka
Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko
MENU, izberite ikono zvoka in za vstop v
meni pritisnite tipko OK.
Slog zvoka: pritisnite tipko / , da
nastavite način prikaza zvoka, kot je: Standard
(Standard), Music (Glasba), Movie (Film),
Sports (Šport), Personal (Osebno).
Visoki toni: pritisnite tipko / , da
prilagodite visoke tone zvoka (0~100).
Globoki toni: pritisnite tipko / , da
prilagodite globoke tone zvoka (0~100).
Ravnovesje: pritisnite tipko / , da
prilagodite ravnovesje zvoka (-50~50).
Raven samodejne glasnosti: pritisnite tipko
/ , da vklopite ali izklopite raven samodejne
glasnosti.
Način SPDIF: pritisnite tipko / , da
izberete način SPDIF za zvok, npr.: PCM,
Auto (Samo.), Off (Izklop).
Stikalo AD: pritisnite tipko / , da
vklopite ali izklopite stikalo AD.
VEČPREDSTAVNOST
1. Predvajaj/premor: predvajanje/začasna
zaustavitev diaprojekcije.
2. Prejšnja: predvajaj prejšnjo sliko.
3. Naslednja: predvajaj naslednjo sliko.
4. Zaustavi: zaustavi predvajanje fotografij in
se vrni v prejšnji meni.
5. Ponovi: znova predvajaj fotografijo:
repeat1 (ponovi1), repeat all (ponovi vse),
repeat none (ne ponovi).
6. Glasba: v ozadju predvajaj glasbo.
7. Seznam predvajanja: prikaži seznam
predvajanja fotografij.
8. Informacije: prikaži informacije o
fotografiji.
9. Obrni: fotografijo obrni v desno.
10. Obrni: fotografijo obrni v levo.
11. Približaj: fotografijo povečaj na sredino.
12. Pomanjšaj: fotografijo oddalji na sredino.
13. Pogled premikanja: če je fotografija
večja od zaslona, lahko s to funkcijo
premikate fotografijo.
Prek povezave USB
Vstavite napravo USB, za prikaz menija
pritisnite tipko SOURCE (VIR) ali MENU,
izberete možnost MULTIMEDIA
(VEČPREDSTAVNOST) in za vstop v
večpredstavnostni predvajalnik pritisnete
tipko OK.
Opomba: Za izhod iz možnosti
MULTIMEDIA (VEČPREDSTAVNOST)
Glasba
V večpredstavnostnem meniju s pritiskom
tipke / izberite možnost Music (Glasba)
in jo odprite s pritiskom tipke OK. V mapi
lahko izberete skladbo in jo predvajate s
pritiskom tipke START(►)
26
Možnosti predvajalnika glasbe:
Predvajaj/premor :
predvajanje/začasna zaustavitev
skladbe.
2. Previj nazaj: to tipko pritisnite, da
skladbo previjete nazaj, s tipko START( )
pa nadaljujte predvajanje kot običajno.
3. Previj naprej: to tipko pritisnite, da
skladbo previjete naprej, s tipko
START( ) pa nadaljujte predvajanje kot
običajno.
4. Nazaj: predvajaj prejšnjo skladbo.
5. Naprej: predvajaj naslednjo skladbo.
6. Zaustavi: zaustavi predvajanje glasbe
in se vrni v prejšnji meni.
7. Ponovi: znova predvajaj glasbo:
repeat1 (ponovi1), repeat all (ponovi
vse), repeat none (ne ponovi).
8. Seznam predvajanja: prikaži seznam
predvajanja skladb.
9. Informacije: prikaži informacije o
skladbi.
10. Izbirnik časa: izberite čas za
predvajanje glasbe.
1.
Video
V večpredstavnostnem meniju s
pritiskom tipke / izberite možnost
Movie (Video) in ga odprite s pritiskom
tipke OK V mapi lahko izberete videe in
jih predvajate s pritiskom tipke START( )
Možnosti predvajalnika videodatotek:
2. Previj nazaj: to tipko pritisnite, da
skladbo previjete nazaj, s tipko START( )
pa nadaljujte predvajanje kot običajno.
3. Previj naprej: to tipko pritisnite, da
skladbo previjete naprej, s tipko
START( ) pa nadaljujte običajno
predvajanje.
4. Nazaj: predvajaj prejšnjo
videodatoteko.
5. Naprej: predvajaj naslednjo
videodatoteko.
6. Zaustavi: zaustavi predvajanje
videodatoteke in se vrni v prejšnji
meni.
7. Ponovi: znova predvajaj
videodatoteko: repeat1 (ponovi1),
repeat all (ponovi vse), repeat none
(ne ponovi).
8. NASTAVI A-B: nastavite točki A in B
ter si oglejte zanko med točkama A in B.
9. Seznam predvajanja: prikaži seznam
predvajanja videodatotek.
10. Informacije: prikaži informacije o
videodatoteki.
11. Izbirnik časa: izberite čas za
predvajanje videodatoteke.
12. Približaj: fotografijo povečaj na
sredino.
13. Pomanjšaj: fotografijo oddalji na
sredino.
14. Razmerje višine/širine: razmerje
višine/širine slike nastavite na: zoom1,
zoom2, auto, 4:3, 16:9.
15. Pogled premikanja: če je fotografija
večja od zaslona, lahko s to funkcijo
premikate fotografijo.
TELETEKST
Meni teleteksta vključuje enake možnosti
kot meni za fotografije. Glejte možnosti
fotografij.
Predvajaj/premor :
predvajanje/začasna zaustavitev
videodatoteke.
1.
V meniju večpredstavnosti s tipko /
izberite možnost TEXT (TELETEKSTA), za
vstop v meni pa tipko OK V mapi
datoteke lahko izberete možnost TEXT
(TELETEKSTA), za predvajanje pa na
27
daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
START( )
1. Pritisnite / , da izberete zadnjo
stran.
2. Pritisnite
/
, da izberete naslednjo
stran.
Tehnični podatki
Ločljivost zaslona
Oblika zapisa računalnika: Hitrost
osveževanja ločljivosti:
Ločljivost zaslona:
32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012:
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080
Sprejemnik/sprejem/prenos
Antenski vhod: koaksialni z močjo 75 ohmov
(IEC75)
Podprti sistemi:
ATV: PAL, SECAM, NTSC
DTV: DVB-T/C/T2
FHD
Daljinski upravljalnik
720×400 70Hz
640×480 60Hz
Baterije: 2×AAA
640×480 60Hz
800×600 60Hz
1024×768 60Hz
1360×768 60Hz
800×600 60Hz
1024×768 60Hz
1360×768 60Hz
1920×1080 60Hz
Oblike zapisa videa:
ločljivosti:
480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz
Hitrost osveževanja
HD
Električno napajanje
Glavno električno napajanje: 100-240V~,
50/60Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti:
≤0,5W
Temperatura okolice: 5-40 °C
Poraba energije:
32PHS4001 / 32PHT4001: 55W
32PHS4012: 65W
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
43PFS4012 : 75W
9PFS4001/ 49PFT4001 : 110W
50PFS4012: 108W
Mere in teža
Večpredstavnost
32PHS4001 / 32PHT4001
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 732×430×76(mm)
Teža: 4,4Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 732×474×193(mm)
Teža: 4,5Kg
32PHS4012
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 732×432×76(mm)
Teža: 4,0Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 732×492×183(mm)
Teža: 4,0Kg
Podprte pomnilniške naprave: USB (podprta
je samo USB-pomnilniška naprava FAT ali FAT
32)
Združljive oblike zapisa večpredstavnostnih
datotek:
Slika: JPEG
Zvok: MP3
Video: MPEG 2/MPEG4, H.264 ,HEVC
Jakost zvoka
8W×2
28
42PFS4012
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 947×553×78(mm)
Teža: 6,6Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 947×610×226(mm)
Teža: 6,7Kg
43PFS4001/ 43PFT4001
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 970×564×75(mm)
Teža: 8,3Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 970×614×219(mm)
Teža: 8,5Kg
43PFS4012
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 969×567×83(mm)
Teža: 7,4Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 969×625×226(mm)
Teža: 7,5Kg
49PFS4001/ 49PFT4001
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 1102×639×82(mm)
Teža: 9,6Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 1102×696×258(mm)
Teža: 10,0Kg
50PFS4012:
Brez stojala
Mere (Š×V×G): 1126×655×83(mm)
Teža: 10,1Kg
S stojalom
Mere (Š×V×G): 1126×713×226(mm)
Teža: 10,3Kg
Programska oprema
Posodobitev programske
opreme
Morda boste morali posodobiti programsko
opremo televizorja. Za prenos programske
opreme v računalnik boste potrebovali
računalnik in pomnilniški ključ USB. Uporabite
pomnilniški ključ USB, ki ima na voljo 256MB
prostora. Prepričajte se, da je izklopljena zaščita
pred zapisovanjem.
1. Zaženite posodobitev v televizorju.
Za zagon posodobitve programske
opreme....
Pritisnite tipko MENU, izberite možnost
SETTING (NASTAVITEV) in pritisnite tipko OK.
Izberite posodobitev programske opreme
(USB) in za začetek posodobitve pritisnite tipko
OK.
Poiščite televizor.
Pomnilniški ključ USB vstavite v enega od
USB-vhodov v televizorju. V pomnilniški napravi
USB je zapisana datoteka za identifikacijo.
Prenesite programsko opremo za televizor.
Pomnilniški ključ USB vstavite v televizor.
V pomnilniškem ključu USB izberite mesto
datoteke in ga natančno preverite. Preverite ime
programske opreme:
Model:
Ime programske opreme
32PHS4001 MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012 MSD3463_S.bin
32PHT4001 MSD3463 _SN51_50.bin
42PFS4012
MSD3463_S_SN51_63.bin
43PFS4001
MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFT4001
MSD3463_ AS358_70.bin
43PFS4012
MSD3463_S_SN51_68.bin
49PFS4001
MSD3463_ AS358_35.bin
49PFT4001
MSD3463_ AS358_35.bin
50PFS4012
MSD3463_S_AS358_60.bin
Ko prenesete te datoteke, jih kopirajte v
pomnilniški ključ USB. Datoteke ne shranite v
mapo.
• Pomnilniški ključ USB vstavite v televizor.
• Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko
MENU, izberite možnost SETTING
(NASTAVITVE) in za vstop v meni pritisnite
tipko OK.
• Izberite posodobitev programske opreme
(USB), pritisnite tipko OK in izberite možnost
YES (DA), da se posodobitev programske
opreme televizorja samodejno zažene.
• Po koncu postopka posodobitve se
televizor samodejno znova zažene z novo
programsko opremo.
Posodobite programsko opremo televizorja
Posodobitev se samodejno zažene. Televizor
se izklopi za kakšno minuto, nato pa se znova
vklopi. Prosimo, počakajte.
29
Opomba:
• Ne uporabljajte daljinskega upravljalnika.
• Ne odstranite pomnilniškega ključa USB iz
televizorja.
• Med posodobitvijo programske opreme
ohranite napajanje, saj se lahko televizor ob
nenadnem izpadu napajanja poškoduje.
ki ste ga kupili. Velja samo za to izvorno kodo, ki
vam je na voljo.
Televizor uporablja odprtokodno programsko
opremo. Družba TP Vision Europe B.V. vam
ponuja, da vam na vašo zahtevo dostavi kopijo
popolnoma ujemajoče izvorne kode za avtorsko
zaščitene pakete odprtokodne programske
opreme, ki se uporablja v tem izdelku, saj takšno
ponudbo predpisujejo zadevne licence. Ta
ponudba velja za obdobje treh let po nakupu
Odprtokodna programska
izdelka za osebe, ki prejmejo te informacije. Za
oprema
pridobitev odprte kode pošljite dopis v
Televizor uporablja odprtokodno programsko angleščini na spodnji naslov
opremo. Družba TP Vision Europe B.V. vam
ponuja, da vam na vašo zahtevo dostavi kopijo
Intellectual Property Dept.
popolnoma ujemajoče izvorne kode za avtorsko
TP Vision Europe B.V.
zaščitene pakete odprtokodne programske
Prins Bernhardplein 200
opreme, ki se uporablja v tem izdelku, saj takšno
1097 JB Amsterdam
ponudbo predpisujejo zadevne licence.
Ta ponudba velja za obdobje treh let po
nakupu izdelka za osebe, ki prejmejo te
ž
informacije. Izvorno kodo pridobite tako, da v
angleškem jeziku pošljete e-poštno sporočilo na
naslov open.source@tpvision.com.
Odpravljanje te av in
podpora
Licenčna izjava o odprti kodi
Besedilo potrdil in licence za katero koli
odprtokodno programsko opremo, ki jo
uporablja televizor znamke Philips.
Ta dokument opisuje distribucijo izvorne
kode, ki jo uporablja televizor znamke Philips in
jo ureja Splošna javna licenca GNU (GPL),
Omejena splošna javna licenca GNU (LGPL) ali
katera koli druga licenca odprtokodne
programske opreme. Navodila za pridobitev
odprte kode za to programsko opremo so na
voljo v uporabniškem priročniku.
DRUŽBA PHILIPS ZA TO PROGRAMSKO
OPREMO NE DAJE NOBENIH JAMSTEV,
IZRECNIH ALI IMPLICITNIH, VKLJUČNO Z
JAMSTVI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI
PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.
Družba Philips ne zagotavlja podpore za
uporabo te programske opreme. Zgoraj
navedeno ne vpliva na vaša jamstva in zakonske
pravice glede katerega koli Philipsovega izdelka,
Splošne težave
Televizorja ni mogoče vklopiti:
• Napajalni kabel izvlecite iz električne
vtičnice. Počakajte eno minuto, nato ga znova
vključite.
• Prepričajte se, da je napajalni kabel varno
priključen.
Napaka v delovanju daljinskega upravljalnika:
• Preverite, ali so baterije v daljinskem
upravljalniku pravilno usmerjene glede na "+/-".
• Če so baterije v daljinskem upravljalniku
prazne ali šibke, jih menjajte.
• Daljinski upravljalnik in leča TV-senzorja.
TV-meni je v napačnem jeziku:
• TV-meni spremenite na želeni jezik.
Ob vklopu/izklopu televizorja ali preklopu
televizorja v stanje pripravljenosti slišite
pokanje v ohišju televizorja.
• Ukrepanje ni potrebno. Pokanje spremlja
normalno širjenje in krčenje televizorja med
njegovim ohlajanjem in segrevanjem. To ne
vpliva na njegovo učinkovitost delovanja.
30
Težave s kanali
Težave z zvokom
Med nameščanjem ni bilo najdenih nobenih
digitalnih kanalov:
• Oglejte si tehnične podatke, da se
prepričate, da vaš televizor v vaši državi podpira
DVB-T ali DVB-C.
• Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno
priključeni.
Predhodno nameščeni kanali niso prikazani
v seznamu kanalov:
• Prepričajte se, da ste izbrali ustrezen
seznam kanalov.
Slika je prikazana, vendar je kakovost zvoka
slaba:
• Preverite, ali so kabli pravilno priključeni.
• Prepričajte se, da glasnost ni nastavljena na
vrednost 0.
• Prepričajte se, da zvok ni utišan.
• Prepričajte se, da so nastavitve zvoka
pravilne.
Slika je prikazana, vendar je zvok slišen samo
iz enega zvočnika:
• Prepričajte se, da je nastavljeno ravnovesje
zvoka nastavljeno na sredino.
Težave s sliko
Televizor je vklopljen, vendar na zaslonu ni
slike:
• Prepričajte se, da je antena pravilno
priključena v televizor.
• Prepričajte se, da ste za vir televizorja izbrali
ustrezno napravo.
Prisoten je zvok brez slike:
• Prepričajte se, da so nastavitve slike pravilne.
Slab sprejem televizijskega signala prek
antene:
• Prepričajte se, da je antena pravilno
priključena v televizor.
• Zvočniki, neozemljene zvočne naprave,
neonske luči, visoke stavbe in drugi visoki objekti
lahko vplivajo na kakovost sprejema. Kakovost
sprejema lahko poskusite izboljšati s
spremembo usmeritve antene ali odmikanjem
naprav od televizorja.
• Če je sprejem določenega kanala šibek, ga
natančno prilagodite.
Slaba kakovost slike iz povezanih naprav:
• Preverite, ali so naprave pravilno povezane.
• Prepričajte se, da so nastavitve slike pravilne.
Slika se ne prilega velikosti zaslona, tj. je
prevelika ali premajhna:
• Poskusite uporabite drugačno obliko zapisa
slike.
Nepravilen položaj slike:
• Signali slike iz določene naprave se morda
ne prilegajo zaslonu. Preverite izhodni signal
naprave.
Težave povezave HDMI
Težave z napravami HDMI:
• Upoštevajte, da lahko podpora za visoko
širokopasovno zaščito digitalne vsebine (HDCP)
zakasni prikaz vsebine iz naprave HDMI na
televizorju.
• Če televizor ne prepozna naprave HDMI in
je prikazana slika, poskusite preklopiti na vir
signala druge naprave, preden televizor znova
vklopite.
• Če so prisotne vmesne prekinitve zvoka, se
prepričajte, da so nastavitve izhodnega signala
naprave HDMI pravilne.
Težave s povezavo z
računalnikom
Računalniška slika na televizorju ni stabilna:
• Preverite, ali sta na vašem računalniku
nastavljeni podprti ločljivost in hitrost
osveževanja.
• Obliko zapisa slike televizorja nastavite
glede na merilo zaslona.
Stik z nami
Če težave ne morete razrešiti, glejte
poglavje z najpogosteje zastavljenimi
vprašanji in odgovori za ta model na spletni
strani www.philips.com/support.
Če težave ne razrešite, se obrnite na lokalni
Philipsov center za pomoč uporabnikom.
31
Opozorilo
Televizorja ne poskušajte popraviti sami, saj
lahko to privede do hudih poškodb,
nepopravljive škode televizorja ali razveljavitve
garancije.
Opomba:
Preden se obrnete na Philipsov center za
pomoč uporabnikom, zabeležite model in
serijsko številko televizorja. Ta sta zabeležena na
hrbtni strani/dnu televizorja in na embalaži.
Pogoji uporabe, avtorske
pravice in licence
Pogoji uporabe
2017© TP Vision Europe B.V. Vse pravice
pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke
so last družbe Koninklijke Philips N.V. ali njihovih
zadevnih lastnikov. Družba TP Vision Europe B.V.
si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni
izdelek, ne da bi morala spremeniti tudi že
dobavljene izdelke.
Gradivo v tem priročniku naj bi ustrezalo
predvideni uporabi sistema. Če izdelek ali
posamezne module ali postopke uporabljate za
namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku,
morate predhodno potrditi njihovo veljavnost in
primernost. Družba TP Vision Europe B.V. jamči,
da gradivo ne krši nobenih patentov v
Združenih državah. Družba ne daje nobenih
nadaljnjih izrecnih ali implicitnih jamstev.
Družba TP Vision Europe B.V. ne prevzema
odgovornosti za nobene napake v vsebini tega
dokumenta ali težave, ki so posledica vsebine
tega dokumenta. Družba Philips bo napake, o
katerih je obveščena, čim prej prilagodila in
objavila na spletnem mestu za podporo družbe
Philips.
Avtorske pravice in licence
HDMI:
MHL:
Dolby:
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising