Philips | 37PF5321/12 | Owner's Manual | Philips širokouhlý plochý TV 42PF5321/10 Používateľská príručka

Philips širokouhlý plochý TV 42PF5321/10 Používateľská príručka
Country
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0820 901114
070 222 303
35 25 87 59
09 2311 3415
08 9165 0005
0180 5 356 767
0 0800 3122 1280
01 601 1777
199 404 041
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
2 1359 1442
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0906 1010 016
Tariff
€0.20/min
€0.17/min
local
local
€0.23/min
€0.12/min
free
local
€0.25/min
local
€0.20/min
local
local
€0.15/min
local
local
£0.15/min
Azok a képrészletek, amelyek hosszú id�n keresztül a képerny� egyazon helyén láthatók,
nyomot hagyhatnak a képerny�n. Ezt foszfor beégésnek nevezzük. A képerny� normál
használata során folyamatosan változó, mozgó képek jelennek meg.
NL
Pyccкий
DE
IT
Polski
DK
NO
SU
Česky
Informácie o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Príprava / Začíname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Tlačidlá na prijímači a konektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Tlačidlá na diaľkovom ovládači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tlačidlá na diaľkovom ovládači (Ďalšie funkcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Rýchla inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Triedenie programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Automatické uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Manuálne uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Pomenovanie programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nastavenie obrazu a zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Používanie funkcií Contrast+ a NR (Redukcia šumu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Budenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Používanie funkcií PIP (Obraz v obraze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Formáty obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Používanie funkcií Smart Picture a Smart Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Používanie funkcie Active Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Používanie TV ako PC monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Používanie TV v režime HD (High Definition - Vysoké rozlíšenie) . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tipy na odstraňovanie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zhrnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Špecifikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Zoznam krajín, ktoré si môžete vybrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FR
SF
Slovenský
Obsah
GB
RU
ES
Türkçe
Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento televízny prijímač.
Táto príručka bola zostavená s cieľom pomôcť vám pri zapojení a ovládaní vášho televízneho
prijímača.
Odporúčame vám, aby ste si príručku dôkladne prečítali.
English
Úvod
PT
GR
TR
Recyklácia
Obal tohto výrobku je určený na recykláciu. Informácie o správnom nakladaní s
ním vám poskytnú miestne úrady.
Zaobchádzanie so starým výrobkom
Produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov,
ktoré je možné recyklovať a opätovne využiť. Keď je výrobok označený
symbolom odpadkového koša a preškrtnutým kruhom, znamená to, že výrobok
je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/976/EC.
Informujte sa prosím o podmienkach miestneho zberného systému elektrických
a elektronických výrobkov.
Konajte prosím v súlade s miestnymi pravidlami a nezaobchádzajte s vašimi
starými výrobkami ako s bežným domovým odpadom. Správne nakladanie s
výrobkom pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred prípadnými
negatívnymi dopadmi.
HU
PL
CZ
SK
1
Informácie o bezpečnosti
Z dôvodu riadnej ventilácie nechajte z každej
strany televízneho prijímača aspoň 10 cm
voľného miesta. Prijímač umiestnite na stabilný
rovný povrch. Nikdy nezakrývajte ventilačné
otvory na televízore žiadnou látkou alebo
iným materiálom. Môže to spôsobiť prehriatie.
Do vetracích otvorov nikdy nič nevkladajte.
Vloženie kovových alebo horľavých predmetov
do týchto otvorov môže mať za následok požiar
alebo elektrický skrat.
Dbajte na to, aby ste jednej elektrickej zásuvky
nezapájali príliš veľa zariadení, pretože to
môže viesť k preťaženiu a následne k požiaru
alebo elektrickému skratu.
Aby ste predišli riziku požiaru alebo
elektrického skratu, nevystavujte váš televízor
pôsobeniu dažďa alebo vlhka.
Neumiestňujte televízny prijímač na priame
slnečné svetlo alebo do horúceho prostredia.
Inštaláciu TV prijímača na stenu by ste
mali zveriť kvalifikovanému servisnému
pracovníkovi. Nevhodná a nesprávna inštalácia
môže spôsobiť, že prijímač nebude bezpečný.
2
Pri čistení povrchu prijímača alebo jeho
obrazovky ich zľahka utierajte hygroskopickou
vatou alebo tkaninou alebo iným jemným
materiálom, napríklad jelenicou. Nepoužívajte
príliš mokrú tkaninu, z ktorej odkvapkáva voda.
Nepoužívajte na čistenie televízora acetón,
toluén ani alkohol. Z bezpečnostných dôvodov
najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky.
Napájací kábel ťahajte za zástrčku. Neťahajte
za samotný kábel. Nepoužívajte poškodené
elektrické zásuvky. Zasúvajte zástrčku do
elektrickej zásuvky celú. Ak je uvoľnená, môže
spôsobiť vznik elektrického oblúku s následným
požiarom.
Na vrchu prijímača alebo v jeho tesnej blízkosti
nesmú byť umiestnené žiadne otvorené zdroje
ohňa (zapálené sviečky).
Z bezpečnostných dôvodov sa počas búrky
nechytajte žiadnej časti televízora alebo
napájacieho kábla.
Neumiestňujte na televízor vázu naplnenú
vodou. Voda vyliata do prijímača môže spôsobiť
elektrický skrat. Po vyliatí vody do prijímača
ho nepoužívajte. Musí byť ihneď skontrolovaný
kvalifikovaným opravárom.
Príprava / Začíname
1 Umiestnenie televízneho prijímača
Televízny prijímač umiestnite na pevný
a stabilný povrch, z každej strany
prijímača nechajte 10 cm voľného miesta.
2 Pripojenia
3 Používanie diaľkového ovládača
Odstráňte izolačný pásik z batérie,
čím aktivujete diaľkové ovládanie.
4 Zapínanie na TV prijímači
• Zapojte zástrčku antény do: 75Ω: zdierky
na spodnej strane prijímača.
• Zapojte elektrickú zástrčku do elektrickej
zásuvky (220-240 V 50/60 Hz).
POZNÁMKA
Ďalšie podrobnosti o pripojení
nájdete v "PRÍRUČKE
PRIPOJENIE".
• Ak chcete zapnúť televízor na TV prijímači,
stlačte tlačidlo vypínača (POWER).
Rozsvieti sa zelený indikátor a zapne
sa obrazovka.
• Ak TV prijímač zostane v pohotovostnom
režime (červený indikátor), stlačte na
klávesnici tlačidlo PROGRAM +/– alebo
tlačidlo P –/+ na diaľkovom ovládači.
3
Tlačidlá na prijímači a konektory
2
3
4
1
11
7
6
EXT 4
5
Plazmový
TV prijímač
ï
HDMI 2
MAINS ~
UPOZORNENIE: Toto je
zariadenie Triedy 1 Musí
byť zapojené do sieťovej
zásuvky, ktorá má ochranu
nulovaním.
AUDIO R
IN
L
R
Pr
Pb
5
Y
HDMI 1
DVI
(AUDIO IN)
EXT 2 /SVHS2
LCD TV
prijímač
EXT 1
AC in ~
8
1 POWER .: zapnutie a vypnutie televízora.
Poznámka: Aj keď vypnete tlačidlo
Power, napájanie zostane zapnuté.
2 VOLUME –/+: regulácia hladiny zvuku.
3 MENU: na aktiváciu alebo deaktiváciu
ponuky. Následne môžete tlačidlami
PROGRAM/CHANNEL –/+ vybrať
položku ponuky a tlačidlami VOLUME –/+
vojsť do vybranej ponuky a vykonať
nastavenie.
4 PROGRAM –/+: výber programov.
5 NAPÁJANIE: Zapojte napájací kábel
do elektrickej zásuvky.
6 Vstup DVI Audio: na pripojenie HD
(High Definition) zariadenia alebo
počítača s DVI výstupom.
7 Vstupy komponentného videa / zvuku:
Na pripojenie zariadení ako sú DVD
alebo Set-Top box, ktoré sú vybavené
rovnakými zásuvkami. Prepojte vstupy
zvuku televízora a výstupmi na zariadení
spolu so vstupmi komponentného videa.
4
L
9
10
8 HDMI 1 /HDMI 2 zásuvky: Na pripojenie
Set-Top boxov, DVD prehrávača/
rekordéra, Hi-Fi prijímača alebo
osobného počítača.
9 Zásuvky EXT1 a EXT2/SVHS2: Pripojte
zariadenia ako sú DVD prehrávač/
rekordér, video rekordér (VCR) alebo
dekodér, ktoré sú vybavené pripojením
cez SCART.
10 TV anténa: zapojte zástrčku antény do
75 Ω: zdierky.
11 Bočné konektory: na pripojenie zariadení
ako je napríklad fotoaparát alebo kamera.
Môžete si tiež pripojiť slúchadlá na
osobné počúvanie hudby.
POZNÁMKA
Ďalšie informácie o pripojení
nájdete v PRÍRUČKE PRIPOJENIE.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 Active Control
8 MENU
Privolanie alebo ukončenie ponúk na TV.
9 Kurzory
AUX
15
16
17
18
19
20
10
10
11
12
13
21
11
22
12
14
15
13
16
14
23
17
18
1 Pohotovostný režim
Na uvedenie TV prijímača do pohotovostného
režimu. Ak chcete znova zapnúť TV prijímač,
stlačte tlačidlá
,
až
alebo –
P + (– Program +).
2 Nepoužívané tlačidlo v režime TV
.
3 DVD / AUX (viď strana 6).
4 Zvuk Surround
5
6
(viď strana 13).
Na aktivovanie / zrušenie efektu roztiahnutia
zvuku. V režime stereo sa reproduktory zdajú byť
postavené ďalej od seba. Pri verziách vybavených
systémom Virtual Dolby Surround si môžete
vychutnať zadné zvukové efekty Dolby Surround
Pro Logic.
Tlačidlá teletextu (viď strana 14).
AV
Pre zobrazenie zoznamu Source pri výbere TV
alebo periférneho zariadenia pripojeného do
EXT.1, EXT.2/SVHS2, EXT.3/SVHS3, EXT. 4,
HDMI 1 alebo HDMI 2.
Tieto 4 tlačidlá sa používajú na výber
a nastavenie položiek ponuky.
OK
Potvrdzuje výber.
Hlasitosť ( – VOL + )
Na nastavenie úrovne zvuku.
Inteligentný obraz (Smart Picture) /
Zvuk (Sound)
Používa sa na prístup k sadám vopred
definovaných nastavení obrazu a zvuku
(viď strana 12).
/ Číselné klávesy
Na priamy prístup k programom. V prípade
programov s dvojciferným označením musíte
druhú číslicu vložiť, kým nezmizne pomlčka.
Informácie na obrazovke
Na zobrazenie/zrušenie zobrazenia čísla
programu, zvukového režimu, zostávajúceho času
na časovači a indikátora intenzity signálu*.
Režim
Vyberte spomedzi režimov TV, DVD a AUX
(viď Tlačidlá na diaľkovom ovládači (ďalšie funkcie)
na strane 6).
Zoznam programov
Na zobrazenie/ukončenie zobrazenia zoznamu
programov. Použite tlačidlo Î ï na výber
programu a tlačidlo Æ na jeho zobrazenie.
Obraz v obraze
Na zobrazenie okna Obraz v obraze (PIP) na TV
obrazovke (viď strana 10 “Ako používať funkciu
Obraz v obraze (PIP).
Režim zvuku
Umožňuje prepnúť programy vysielané v Stereo
a Nicam Stereo na Mono, alebo pri dvojjazyčných
programoch voliť medzi Dual å alebo Dual ».
Symbol Mono je v prípade núteného prepnutia
zobrazený červeno.
Formát obrazovky
(viď strana 12).
DVD / AUX (viď strana 6).
19
20
21 Stlmiť
Stlačením stlmíte alebo obnovíte zvuk.
22 Voľba TV programov (– P +)
23
Na voľbu ďalšieho alebo predchádzajúceho
programu. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí číslo
programu a režim zvuku.
U niektorých TV programov sa názov programu
objaví v spodnej časti obrazovky.
Predchádzajúci/Súčasný program
Na prepínanie medzi naposledy pozeraným
a súčasným programom.
* Indikátor intenzity signálu zobrazuje
intenzitu signálu programu, ktorý
sledujete.
5
Tlačidlá na diaľkovom ovládači (Ďalšie funkcie)
Diaľkový ovládač umožňuje aj ovládanie hlavných funkcií niektorých modelov Philips DVD.
POZNÁMKA: Funkcie nedostupné na zariadení Philips DVD-R.
Stlačením tlačidla
vyberte požadovaný režim: DVD alebo AUX.
Svetelný indikátor na diaľkovom ovládači svetlom signalizuje vybraný režim. Vypína
sa automaticky po 20 sekundách nečinnosti. Režim sa automaticky vráti do stavu TV.
Nasledovné tlačidlá sú prevádzkové, závisia od zariadenia:
pohotovostný režim
pozastaviť
prevíjanie dozadu
zobrazenie a ukončenie
ponuky
zastaviť
výber programu
prehrať
navigácia a nastavenia,
potvrdenie výberu
prevíjanie dopredu
nahrávanie
až
tlačidlá číslic
Rýchla inštalácia
Keď prvýkrát zapnete televízny prijímač,
objaví sa na obrazovke ponuka. Táto ponuka
Vás vyzve na voľbu krajiny a jazyka pre
ponuky:
Plug’n’Play
Country
GB
Language
English
POZNÁMKA
Ak sa ponuka neobjavuje, pokračujte v
inštalácii programov metódou Auto Uloženie
(viď strana 7). Ak sa ponuka objaví, pokračujte
nasledovnými krokmi.
1 Pomocou tlačidiel
na diaľkovom ovládači
si vyberte vašu krajinu.
Ak sa v zozname nenachádza vaša krajina,
zvoľte položku „...“. Zoznam krajín, ktoré si
môžete vybrať nájdete v tabuľke „Zoznam
krajín, ktoré si môžete vybrať“ na strane 19.
2 Tlačidlom Æ sa presuňte na položku Režim jazyka
a pomocou tlačidiel Î ï si vyberte váš jazyk.
3 Pomocou tlačidla
6
spustite prehľadávanie.
Dôležité: Ak chcete ukončiť alebo prerušiť
vyhľadávanie pred jeho dokončením, stlačte
tlačidlo
. Ak prerušíte vyhľadávanie
počas automatického ukladania, neuložia
sa všetky kanály. Aby sa uložili všetky
kanály, je potrebné znova dokončiť
automatické vyhľadávanie a ukladanie.
POZNÁMKA
Funkcia ATS (Automatic Tuning System Systém automatického ladenia)
Ak vysielač alebo káblová sieť prenášajú
signál automatického triedenia, programy
budú správne očíslované. V tom prípade
bude inštalácia kompletná. Ak tomu tak nie je,
musíte použiť ponuku Triedenie na správne
očíslovanie programov.
Funkcia ACI (Automatic Channel
Installation - Automatická inštalácia
programov)
Ak sa zistí prítomnosť káblového systému
alebo televízneho programu s vysielaním ACI,
objaví sa zoznam programov. Bez prítomnosti
vysielania ACI sa programy očíslujú v závislosti
na vašej voľbe jazyka a krajiny. Na ich
prečíslovanie môžete použiť ponuku Triedenie.
Niektoré vysielače alebo káblové siete
vysielajú vlastné zoraďovacie parametre
(región, jazyk a pod.). V takomto prípade
si triedenie vyberte pomocou tlačidiel Î ï
a potvrďte ho tlačidlom Æ.
Triedenie programov
1 Stlačte tlačidlo
sa objaví TV menu.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
Na obrazovke
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut. Uloženi
Man. uloženie
Triedenie
Názov
Æ
•
0
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
2 Použite tlačidlo ï , zvoľte ponuku
Inštalácia a tlačidlom Æ /
ju otvorte.
3 Pomocou tlačidla ï vyberte Triedenie
otvorte režim
a tlačidlom Æ /
triedenia.
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte číslo
programu, ktorý chcete premiestniť
otvorte režim
a tlačidlom Æ /
triedenia (kurzorová šípka teraz ukazuje
doľava).
5 Tlačidlami Î ï vyberte nové číslo
programu a potvrďte tlačidlom Í /
(kurzorová šípka teraz ukazuje doprava
a triedenie je dokončené).
6 Opakujte kroky 4 a 5 pri každom
programe, ktorý chcete prečíslovať.
7 Pre návrat do predošlej ponuky stlačte
tlačidlo
.
8 Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte
tlačidlo
.
Automatické uloženie
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Použite tlačidlo ï zvoľte ponuku
Inštalácia a tlačidlom Æ /
ju
otvorte (položka Jazyk je zvýraznená).
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut. Uloženi
Man. uloženie
Triedenie
Názov
Æ
Æ
Ladenie
Æ
Æ
Æ
3 Pred pokračovaním v procese
automatického uloženia vyberte tlačidlami
Í Æ požadovanú ponuku *Jazyk.
* Výber jazyka
Ak vyberiete z nejakej príčiny nesprávny
alebo iný jazyk a nerozumiete jazyku, v ktorom
prijímač pracuje, vami preferovaný jazyk
nastavíte znova takto:
ukončite
– stlačením tlačidla
aktuálnu ponuku.
otvorte TV menu.
– stlačením tlačidla
4 Tlačidlom ï vyberte položku Krajina
a pomocou tlačidiel Í Æ vyberte krajinu.
5 Pomocou tlačidla ï vyberte položku Aut.
Uloženi a tlačidlom Æ /
spustite
automatické vyhľadávanie programov.
Všetky dostupné TV programy sa uložia.
Táto operácia trvá niekoľko minút.
Na obrazovke vidno priebeh hľadania
a počet nájdených programov.
6 Po dokončení vyhľadávania zatvorte
stlačením tlačidla
ponuku.
Dôležité: Ak chcete ukončiť alebo
prerušiť vyhľadávanie pred jeho
dokončením, stlačte tlačidlo
.
Ak prerušíte vyhľadávanie počas
automatického ukladania, neuložia
sa všetky kanály. Aby sa uložili všetky
kanály, je potrebné znova dokončiť
automatické vyhľadávanie a ukladanie.
– opakujte stláčanie tlačidla ï , kým sa v TV
menu nezvýrazní ŠTVRTÁ položka.
prejdite
– stlačením tlačidla Æ /
do ponuky Inštalácia.
– stlačením tlačidiel Í Æ vyberte
uprednostňovaný jazyk (ponuka sa
teraz objaví v zvolenom jazyku). Môžete
pokračovať automatickou inštaláciou TV
programov.
7
Manuálne uloženie
Táto ponuka sa používa na ukladanie
programov po jednom.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Tlačidlom ï zvoľte ponuku Inštalácia
ju otvorte.
a tlačidlom Æ /
3 Pomocou tlačidla ï vyberte Man.
Uloženie a tlačidlom Æ /
otvorte
režim manuálneho triedenia.
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte v ponuke
Man. Uloženie položky, ktoré chcete
nastaviť alebo aktivovať.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
Man. Uloženie
TV Systém
Ladenie Æ
Číslo Prog. Æ
Jemné Dolaď. Æ
Uloženie Æ
Európa
5 TV Systém: Tlačidlami Í Æ vyberte
Európa (automatické zisťovanie*)
France (LL´ štandard), UK (I štandard)
alebo Záp Eur (BG štandard) alebo
Vých Európa (DK štandard).
* Okrem Francúzska (LL´ štandard),
kde musíte vybrať France.
6 Ladenie:
Stlačte tlačidlo Æ /
. Vyhľadávanie
sa spustí automaticky. Keď sa nájde
program, vyhľadávanie sa zastaví
a zobrazí sa jeho názov (ak je k dispozícii).
Prejdite na ďalší krok. Ak viete frekvenciu
požadovaného programu, môžete ju zadať
priamo pomocou tlačidiel
až
.
Ak sa nenájde obraz, pozrite časť „Tipy
na odstraňovanie problémov“ na strane
17 a 18.
7 Číslo Prog.:
Zadajte požadované číslo pomocou tlačidiel
až
alebo tlačidlami Í Æ.
8 Jemné Dolaď.:
Ak nie je príjem uspokojivý, nastavte
pomocou tlačidiel Í Æ.
9 Uloženie:
Ak chcete, aby sa zmena uložila, stlačte
tlačidlo Æ /
. Program je teraz
uložený.
10 Opakujte kroky 6 až 9 pre každý
program, ktorý chcete uložiť.
11 Pre návrat do predošlej ponuky stlačte
tlačidlo
.
12 Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte
tlačidlo
.
Pomenovanie programov
Ak si želáte, môžete TV program pomenovať.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Tlačidlom ï zvoľte ponuku Inštalácia
ju otvorte.
a tlačidlom Æ /
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
8
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte program,
ktorý chcete pomenovať a tlačidlom Æ /
vstúpte do režimu názvu.
5 Tlačidlami Î ï vyberte znaky (maximálne
5 znakov) a pomocou tlačidiel Í Æ sa
presúvajte po zobrazenej oblasti názvu.
Inštalácia
Jazyk Æ
Krajina Æ
Aut. Uloženi Æ
Man Uloženie Æ
Triedenie Æ
Názov Æ
3 Pomocou tlačidla ï vyberte Názov
otvorte režim názvu.
a tlačidlom Æ /
6 Stláčajte tlačidlo Í Æ /
, kým sa
názov nezobrazí v pravom hornom rohu
TV obrazovky. Názov je teraz uložený.
8
7 Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte
tlačidlo
.
Nastavenie obrazu a zvuku
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku
Obraz alebo Zvuk.
3 Pomocou tlačidiel Í Æ /
otvorte
ponuku Obraz alebo Zvuk.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
Obraz
Jas
Farba
Kontrast
Ostrosť
Povaha far.
Uloženie
39
Farba: Pôsobí na intenzitu farby.
Kontrast: Pôsobí na rozdiel medzi svetlými
a tmavými tónmi.
Ostrosť: Zvyšuje alebo znižuje úroveň
ostrosti za účelom vylepšenia detailov
obrazu.
Povaha Far.: Pôsobí na podanie farby.
Chladné (domodra), Bežné (vyvážené) alebo
Teplé (dočervena).
Popis nastavení Zvuk
Ekvalizér: Na úpravy kvality zvuku
(od basov: 120 Hz až po výšky: 10 KHz).
Zvuk
Ekvalizer
Vyváženie
Delta Hlas.
Limit Hlasit
Dolby Virtual
Uloženie
Jas: Pôsobí na svetelnosť obrazu.
Uloženie: Slúži na uloženie nastavení obrazu.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
Popis nastavení Obraz
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
120 Hz
500 Hz
1500 Hz
5 KHz
10 KHz
Æ
4 Tlačidlami Î ï vyberte nastavenie
položky Obraz alebo Zvuk a tlačidlami
Í Æ nastavte.
5 Pre návrat do predošlej ponuky stlačte
tlačidlo
.
6 Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte
tlačidlo
.
Vyváženie: Na vyváženie zvuku ľavého
a pravého reproduktora.
Delta Hlas: Používa sa na vyrovnanie
odchýlok hlasitosti medzi rôznymi
programami alebo vonkajšími vstupmi.
Poznámka: Programy 0 až 40 majú
individuálne nastavenie hlasitosti a programy
od 41 vyššie majú spoločné nastavenie.
Limit Hlasit: Používa sa na automatickú
kontrolu hlasitosti umožňujúcu obmedziť
zvýšenie zvuku najmä pri zmenách
programov a pri reklamách.
Dolby Virtual: Na aktivovanie / zrušenie
efektu priestorového zvuku. Tieto nastavenia
.
sú prístupné aj tlačidlom
Uloženie: Používa sa na uloženie nastavení
zvuku .
9
Používanie funkcií Contrast+ a NR (Redukcia šumu)
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Tlačidlom ï zvoľte položku Charakt. a
tlačidlom Æ /
ju otvorte.
3 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte Contrast+
alebo NR (Redukcia šumu) a tlačidlami
Í Æ vyberte voľbu On (Zapnuté) alebo
Off (vypnuté).
4 Pre návrat do predošlej ponuky stlačte
tlačidlo
.
5 Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte
tlačidlo
.
Definovanie nastavení funkcie
Contrast+:
– optimalizuje celkový kontrast obrazu za
účelom vylepšenia viditeľnosti obrazu.
– vyberte On (Zapnuté), ak chcete funkciu
aktivovať.
NR (Redukcia šumu):
– vylepšuje “zrnitý” obraz (malé bodky v
obraze) spôsobené slabým prenosom
signálu.
– voľbou On (Zapnuté) aktivujete funkciu.
Budenie
Táto ponuka Vám umožní použiť televízor
ako budík.
1 Stlačte tlačidlo h.
2 Vyberte si ponuku Voľby potom
Časovač:
TV Menu
Obraz
Zvuk
Zvl. Funkce
Nastavení
Časovač
Aut.Vyp.
Čas
Čas Začátku
Čas Konce
Č. Předvolby
Aktivace
3 Časovač automatického vypnutia:
zvolíme určitý čas automatického
pohotovostného stavu.
4 Čas: zadajte aktuálny čas.
Poznámka: Čas sa aktualizuje
automaticky po zapnutí hlavným
vypínačom z teletextu na programe
číslo 1. Ak tento nemá teletext, čas sa
nebude aktualizovať.
10
5 Čas spustenia: zadajte čas spustenia.
6 Čas vypnutia: zadajte čas prechodu do
pohotovostného stavu.
7 Číslo progr. zadajte číslo programu
vybratého na prebudenie.
8 Aktivované prog. môžete nastaviť:
• Raz na jedno prebudenie
• Denne pre každodenné budenie
• Zrušiť na zrušenie budenia
9 Stlačením
uvediete televízny
prijímač do pohotovostného režimu.
V naprogramovanom čase sa prijímač
automaticky zapne. Ak ponecháte
prijímač zapnutý, v naprogramovanom
čase dôjde len k zmene kanála (a je v
pohotovostnom režime v Čas vypnutia).
Používanie funkcie PIP (Obraz v obraze)
Funkcia PIP (Obraz v obraze) vám umožňuje
vyvolať PIP obrazovku PC (osobného
počítača) alebo HD (High Defintion)
zariadenia počas sledovania TV programu.
“ Pomocou tlačidiel Î ï vyberte PIP.
‘ Tlačidlom Æ /
otvorte ponuku PIP.
PIP
Veľkosť PIP
Vodorovne
Zvisle
HDMI
DÔLEŽITÉ
Ak chcete vyvolať PIP obrazovku PC
zariadenia, musíte vykonať nasledovné
kroky:
HDMI-1 alebo HDMI-2 vstup MUSÍ byť
prepojený s DVI výstupom na PC. Na
pripojenie použite kábel s adaptérom.
Ak chcete vyvolať PIP obrazovku HD
zariadenia, musíte vykonať nasledovné
kroky:
HDMI-1 alebo HDMI-2 vstup MUSÍ byť
prepojený s HDMI výstupom na HD
zariadení.
POZNÁMKA
• Počas sledovania TV programov môžete
vyvolať PIP obrazovku len z jedného zdroja.
• Prejdite do ponuky PIP a vyberte HDMI.
Prístup do ponuky PIP je popísaný nižšie.
• Vyberte HDMI-1 alebo HDMI-2 v závislosti
na pripojení.
Poznámka: Toto je možné len v prípade,
PIP
Veľkosť PIP
Vodorovne
Zvisle
HDMI
PIP
Æ
Æ
Æ
Æ
HDMI-1
Veľkosť PIP
Vodorovne
Zvisle
HDMI
Æ
Æ
HDMI-2
Prístup na PIP obrazovku cez PIP ponuku
že je zistená prítomnosť PIP signálu.
& Stlačením tlačidla
zobrazíte
hlavnú ponuku.
é Tlačidlom Î ï vyberte Charakt.
otvorte
a tlačidlom Æ /
ponuku Charakt.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Charakt
Inštalácia
Charakt
Časovač Æ
Contrast+ Æ
NR Æ
PIP Æ
Výber režimu Æ
•
•
•
•
Off
Æ
Æ
Æ
( Tlačidlami Î ï vyberte položky ponuky PIP.
§ Pomocou tlačidiel Í Æ Î ï otvorte
položky ponuky PIP, urobte nasledovné
úpravy alebo voľby.
è Ak chcete zatvoriť obrazovku PIP, vyberte
Veľkosť PIP a voľbu Vypnuté.
Definícia položiek PIP
Veľkosť PIP : Vyberte vašu veľkosť Vypnuté,
Malá, Stredná, Veľká a Vedľa
seba.
Vodorovne : Posun PIP obrazovky vo
vodorovnom smere zľava
doprava a naopak.
Zvisle
: Posun PIP obrazovky v zvislom
smere zhora nadol a naopak.
HDMI
: Ak sú pripojené HDMI-1 aj
HDMI-2 súčasne, je možné
vybrať len jeden zdroj, HDMI-1
alebo HDMI-2.
Prístup na PIP obrazovku tlačidlom PIP
Æ
Æ
Æ
Veľkosť PIP
Vodorovne
Zvisle
HDMI
Poznámka: Toto je možné len v
prípade, že je zistená prítomnosť PIP
signálu.
& Stlačením tlačidla
na diaľkovom
é
“
‘
(
ovládači zobrazíte PIP obrazovku. Na TV
obrazovke sa objaví malá PIP obrazovka.
Druhým stlačením tlačidla
zmeníte
malú PIP obrazovku na PIP obrazovku
strednej veľkosti.
Tretím stlačením tlačidla
zmeníte
strednú PIP obrazovku na veľkú PIP
obrazovku.
Štvrtým stlačením tlačidla
zmeníte
veľkú PIP obrazovku na PIP obrazovku
Side-by-Side (vedľa seba) - TV obrazovka
bude na jednej strane a PIP obrazovka
na strane druhej.
Piatym stlačením tlačidla
PIP
obrazovku zatvoríte.
POZNÁMKA
Ďalšie podrobnosti o pripojeniach
k PC a HD zariadeniu nájdete v
PRÍRUČKE PRIPOJENIE.
11
Formáty obrazovky
Prijímaný obraz môže byť vysielaný vo formáte 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3 (klasická obrazovka).
Obraz formátu 4:3 môže mať niekedy na ľavej a prevej strane obrazovky čierny pás. Táto
funkcia vám umožňuje optimalizovať obraz na obrazovke.
(alebo Í Æ) vyberte rozličné režimy. Tento TV prijímač je vybavený
Stlačením tlačidla
aj automatickým prepínaním, ktorým sa volí správny formát obrazovky; ak sú s programami
vysielané špecifické signály.
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3 a na každej strane obrazu
je zobrazený čierny pás.
Zoom 14:9
Obraz je zväčšený do formátu 14:9, po oboch stranách obrazu
zostáva úzky čierny pás.
Zoom 16:9
Obraz je zväčšený do formátu 16:9. Tento režim sa odporúča pri
zobrazovaní obrazu, ktorý má navrchu a naspodku čierne pásy
(formát letterbox).
Titulk. Zoom
Tento režim sa používa pri zobrazovaní obrazu formátu 4:3 na celej
obrazovke s ponechaním viditeľnosti titulkov.
SuperWide
Tento režim sa používa pri zobrazovaní obrazu formátu 4:3 na celej
obrazovke zväčšením strán obrazu.
Widescreen (Širokouhlý)
Tento režim umožňuje obnoviť správne proporcie obrazu
vysielaného s pomerom strán 16:9.
Poznámka: Ak v tomto režime zobrazíte obraz 4:3, bude vodorovne
roztiahnutý.
12
Používanie funkcií Smart Picture a Smart Sound
Funkcia Smart Picture (Inteligentný obraz)
ponúka na výber z 5 nastavení obrazu: Sýte,
Prirodzené, Jemné, Multimedia
a Osob. Nastav.
Opakovaným stláčaním tlačidla
sa
pohybujte nastaveniami dokola a vyberte
požadovaný režim.
alebo
Funkcia Smart Sound (Inteligentný zvuk)
ponúka na výber zo 4 nastavení zvuku:
Divadlo, Hudba, Reč, and Osob. Nastav.
Opakovaným stláčaním tlačidla
sa
pohybujte nastaveniami dokola a vyberte
požadovaný režim.
alebo
Popis nastavení Obraz
Sýte
: Nastavenie jasného a ostrého
obrazu vhodné pre svetlé
prostredie a na použite pri
ukážkach na zdôraznenie
kvality TV s dobrými zdrojmi.
Prirodzené : Režim používaný v obytných
miestnostiach s priemerným
signálom.
Jemné
: Určený pre signály s nízkou
kvalitou. Vhodný na pozeranie v
obytných miestnostiach.
Multimédia : Najlepší režim pre prostredie
obchodu a predvádzacie účely
pri signáloch s nízkou kvalitou.
Najvýhodnejší pre grafické
aplikácie.
Osob. Nastav. : Nastavenie obrazu podľa
vašich vlastných potrieb.
Popis nastavení Zvuk
Divadlo
: Zvýraznenie pocitu akcie
(zosilnené basy a výšky).
Hudba
: Zvýraznenie nízkych tónov
(zosilnené basy).
Reč
: Zvýraznenie vysokého tónu
(zosilnené výšky).
Osob. Nastav. : Nastavenie zvuku podľa
vašich vlastných potrieb.
POZNÁMKA: Nastavenie Personal
(Osobné) sa nastavuje pomocou ponuky
Obraz/Zvuk v hlavnej ponuke. Toto je
jediné nastavenie ponuky Smart Picture/
Sound, ktoré možno meniť. Všetky ostatné
nastavenia sú predvolené od výroby.
Používanie funkcie Active Control
Funkcia Active Control automaticky
upravuje nastavenie obrazu pre dosiahnutie
optimálnej kvality obrazu.
& Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínajte medzi voľbou Active Control
Off (Vypnuté) a Active Control On
(Zapnuté).
é Výberom voľby Active Control On
(Zapnuté) aktivujete funkciu Active
Control.
Active Control Off
“ Výberom voľby Active Control Off
Active Control On
(Vypnuté) funkciu Active Control
deaktivujete.
13
Teletext
Teletext je informačný systém vysielanými niektorými TV stanicami, ktorý si môžete prezerať
podobne ako noviny. Ponúka aj prístup k titulkom pre sluchovo postihnutých ľudí alebo tých,
ktorí neovládajú jazyk, v ktorom je príslušný program vysielaný (káblové siete, satelitné
kanály, atď.).
Používa sa na zapnutie alebo vypnutie zobrazenia
1 Vyvolanie teletextu
teletextu. Objaví sa obsah so zoznamom rubrík, ku ktorým
máte prístup. Každá rubrika je označená trojmiestnym
číslom stránky. Ak vybraná stanica teletext nevysiela,
zobrazí sa označenie 100 a obrazovka zostane tmavá.
Pokračujte vypnutím teletextu a zvoľte iný kanál.
AUX
3
6
5
1
2
2
4
2 Výber stránky
3 Priamy prístup k
rubrikám
4 Obsah
5 Zobrazenie
Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa postupne
automaticky zobrazujú. Ak chcete zobrazenú stránku
podržať, stlačte tlačidlo
, opätovným stlačením
stránku uvoľníte. Tlačidlami Í Æ môžete zvoliť
predchádzajúcu alebo nasledujúcu podstránku.
6 Dvojstrana
Bez funkcie. Nepoužíva sa.
7 Skryté
Na zobrazenie alebo skrytie skrytých informácií
(riešenie hier).
8 Zväčšenie stránky
To vám umožní zobraziť hornú alebo spodnú časť
stránky. Opätovným stlačením vrátite stránku do
normálnej veľkosti.
Namiesto štandardných farebných pásov
zobrazených naspodku obrazovky si môžete uložiť
4 obľúbené stránky na prvých 40 programoch, ku
ktorým potom máte prístup pomocou farebných
tlačidiel (červené, zelené, žlté, modré). Po nastavení
sa tieto obľúbené stránky otvoria ako predvolené
vždy, keď vyberiete funkciu teletextu.
otvoríte režim zmeny
1 Stlačením tlačidla
obľúbených stránok.
/
zadajte
2 Pomocou tlačidiel
teletextovú stránku, ktorú chcete uložiť ako
obľúbenú.
3 Stlačte a podržte farebné tlačidlo vašej voľby
zhruba 5 sekúnd. Stránka je teraz uložená.
4 Opakujte kroky 2 až 3 s ostatnými farebnými
tlačidlami.
5 Ak chcete ukončiť režim obľúbených stránok,
.
stlačte tlačidlo
6 Ak chcete ukončiť režim teletextu, stlačte
.
dvakrát tlačidlo
POZNÁMKA: Ak chcete vymazať obľúbené
stránky, stlačte a podržte tlačidlo
zhruba 5 sekúnd.
podstránky
teletextu
informácie
AUX
9
7
9
8
2
9
9
14
Zadajte číslo požadovanej stránky pomocou tlačidiel
0 až 9 alebo tlačidiel P –/+. Príklad: Ak chcete
stranu 120, zadajte 120. Číslo sa zobrazuje v ľavom
hornom rohu obrazovky. Keď sa stránka vyhľadá,
počítadlo zastaví vyhľadávanie. Ak si chcete pozrieť
ďalšiu stranu, opakujte túto procedúru. Ak počítadlo
pokračuje vo vyhľadávaní, znamená to, že stránka
sa nevysiela. Vyberte iné číslo.
V dolnej časti obrazovky sú zobrazené farebné
pruhy. Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete
pristupovať do príslušných rubrík či stránok. Farebné
pruhy blikajú, ak príslušná rubrika alebo strana nie
sú k dispozícii.
Návrat k obsahu (obvykle stránka 100).
9 Obľúbené stránky
Používanie TV ako PC monitora
Váš televízor sa dá používať ako počítačový
monitor.
DÔLEŽITÉ
Pred použitím TV ako PC monitora musia
byť vykonané nasledovné kroky:
1 HDMI-1 alebo HDMI-2 vstup MUSÍ
prepojený s DVI výstupom na PC. Na
pripojenie použite adaptér DVI-HDMI.
zobrazte zoznam
2 Stlačením tlačidla
Zdroj a pomocou tlačidla Í Æ vyberte
HDMI-1 alebo HDMI-2.
3 Tlačidlom Æ /
prepnite na vybraný
zdroj.
Zdroj
TV
EXT.1
EXT.2 / SVHS2
EXT.3 / SVHS3
EXT.4
HDMI 1
HDMI 2
Æ
PIP (Obraz v obraze):
– Zobrazuje PIP obrazovku pri súčasnom
sledovaní TV programu.
Používanie funkcie PIP
Funkcia PIP (Obraz v obraze) umožňuje
vyvolať PIP obrazovku TV programu počas
režimu PC.
DÔLEŽITÉ
Ak chcete vyvolať PIP obrazovku TV
programu, musíte vykonať nasledovné kroky:
Zdroj
TV
EXT.1
EXT.2 / SVHS2
EXT.3 / SVHS3
EXT.4
HDMI 1
HDMI 2
Popis Charakt.
Formát:
– Voľba medzi celou obrazovkou alebo
prirodzeným formátom PC obrazovky.
Æ
Používanie ponúk PC
zobrazte
1 Stlačením tlačidla
ponuku PC.
2 Pomocou tlačidla Î ï otvorte nastavenie
vyberte alebo
a tlačidlom Í Æ /
upravte nastavenie (nastavenia sa
ukladajú automaticky):
HDMI-1 alebo HDMI-2 vstup MUSÍ byť
prepojený s DVI výstupom na PC. Na
pripojenie použite kábel s adaptérom
HDMI-DVI.
Položky ponuky PIP: PIP Size (Veľkosť PIP),
Horizontal (Vodorovne) a Vertical (Zvisle)
fungujú rovnako, ako keď vyvoláte PIP
obrazovku v režime TV. Okrem HDMI tu nie
je na výber žiadne voľba ďalšieho zdroja.
PIP
Veľkosť PIP
Æ
Vodorovne
Æ
Zvisle
Æ
HDMI
Æ
HDMI
Í
Žiadny výber
Popis Nastavení obrazu
Jas / Kontrast:
– Upravuje jas a kontrast.
Povaha far.:
– Mení podanie farieb: Chladné (domodra),
Bežné (vyvážené) alebo Teplé
(dočervena).
Výber zvuku:
– Voľba zvuku reprodukovaného na TV (PC
alebo TV).
POZNÁMKA
Ďalšie podrobnosti o pripojeniach k
PC zariadeniu nájdete v PRÍRUČKE
PRIPOJENIE.
Popis položiek ponuky PIP a ich fungovania
nájdete v časti “Používanie funkcie PIP (Obraz
v obraze)” na strane 11.
Podporované PC rozlíšenia
640
640
640
640
800
800
800
800
x
x
x
x
x
x
x
x
480,
480,
480,
480,
600,
600,
600,
600,
60
67
72
75
56
60
72
75
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
1024 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
1024 x 768, 75 Hz
15
Používanie TV v režime HD (High Definition - Vysoké rozlíšenie)
Režim HD
Funkcie v režime HD
Režim HD (High Definition) vám umožňuje
sledovať čistý a ostrý obraz pomocou HD
prijímača/zariadenia, ktoré dokáže prenášať
program s vysokým rozlíšením.
DÔLEŽITÉ
Pred použitím TV v režime HD musia byť
vykonané nasledovné kroky:
& HDMI-1 alebo HDMI-2 vstup MUSÍ byť
prepojený s HDMI/DVI výstupom na HD
prijímači/zariadení. Ak je pripojený DVI,
musí byť použitý adaptér HDMI-DVI.
Ďalšie informácie nájdete Príručke
Pripojenie.
é Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam
Zdroj a pomocou tlačidla Î ï vyberte
HDMI-1 alebo HDMI-2.
Tlačidlom Æ /
prepnite na vybraný
zdroj.
Zdroj
TV
EXT.1
EXT.2 / SVHS2
EXT.3 / SVHS3
EXT.4
HDMI HDMI Æ
Timer (Časovač): Tlačidlá Timer a
Sleeptimer sú rovnaké a majú rovnakú
funkciu ako položky Timer a Sleeptimer v
režime TV (pozri stranu 10).
PIP: Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)
Umožňuje sledovať 2 programy súčasne.
Položky menu PIP: PIP Size (Veľkosť PIP),
Horizontal (Horizontálny) a Vertical
(Vertikálny) majú rovnakú funkciu ako pri
vyvolaní PIP obrazovky v režime TV. Opis
položiek menu PIP a jeho obsluhy nájdete v
časti „Používanie obrazu v obraze (PIP)“ na
strane 11.
* Horiz. posun: Nastavenie horizontálnej
polohy obrazu.
* Spôsob výberu: Keď zapojíte osobný
počítač alebo HD zariadenie, ktoré podporuje
rozlíšenia 80p, 76p alebo 70p, položka
Spôsob výberu bude zvýraznená. Takto
si budete môcť zvoliť režim PC alebo HD.
Ak zariadenie nepodporuje rozlíšenia 480p.
576p alebo 720p, táto funkcia nebude
dostupná.
Zdroj
TV
EXT.1
EXT.2 / SVHS2
EXT.3 / SVHS3
EXT.4
HDMI HDMI Zvl. Funkce
Æ
Časova?
Contrast+
NR
PIP
Horiz. posun
Spôsob výberu
Æ
Æ
Æ
Æ
HD
Používanie ponúk HD
& Stlačením tlačidla
zobrazte ponuku
HD.
Pomocou tlačidla Î ï otvorte nastavenie
a tlačidlom Í Æ /
vyberte alebo
upravte nastavenie.
Ponuka Inštalácia HD
POZNÁMKA: V ponuke HD nemáte prístup
do ponuky Inštalácia. V režime HD NIE JE
funkcia Inštalácia poskytovaná.
Nastavenie obrazu a zvuku HD
Funkcie nastavení Obraz a Zvuk v režime
HD majú rovnakú funkciu ako nastavenia
Obraz a Zvuk v režime TV a fungujú presne
tak, ako nastavenie Obraz a Zvuk v režime
TV (viď strana 9).
Podporovaný formát HD
480p
���6p
�20p
1080i
POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti o
pripojení HD zariadenia nájdete v
PRÍRUČKE PRIPOJENIE.
Váš TV prijímač Philips je kompatibilný so štandardom HDMI. Ak je obraz nekvalitný, zmeňte formát obrazu
na vašom zariadení (DVD prehrávač, káblový prijímač a pod.) na štandardný formát. Napríklad na DVD
prehrávači nastavte 576p, 720p alebo 1080i. Na osobnom počítači zvoľte rozlíšenie 640 x 480, 800 x
600 alebo 1024 x 768. Ak problém pretrváva, pozrite si v návode k vášmu počítaču informácie o možnej
aktualizácii vašej grafickej karty.
Upozorňujeme vás, že nejde o poruchu prijímača.
16
Tipy na odstraňovanie problémov
Dole uvádzame zoznam príznakov problémov, ktoré sa pri používaní TV môžu vyskytnúť.
Predtým, než budete volať servisnú službu, urobte tieto jednoduché opatrenia.
Príznak
Možné príčiny
Žiadny obraz na
obrazovke
• Zlyhalo napájanie
• TV prijímač nie
je zapnutý
Slabý príjem
(zrnitý obraz a šum)
Čo by ste mali urobiť
• Skontrolujte, či je napájací kábel správne
zapojený do elektrickej zásuvky. Ak stále nemáte
napájanie, odpojte nie je zapnuté zástrčku.
Počkajte 60 sekúnd a znova zapojte zástrčku.
Znova zapnite TV.
• Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
.
• Chyba v pripojení antény. • Skontrolujte pripojenie antény vzadu na TV
• Slabý prenos signálu
• Skúste ručne nastaviť obraz (viď strana 8).
• Nesprávny TV systém
• Zvolili ste správny TV systém? (viď strana 8)
Žiadny obraz
• Chyba antény a kábla.
• Skontrolujte, či je euro-konektor alebo anténny
konektor správne pripojený.
• Vybraný nesprávny zdroj. • Skontrolujte, či je správne zvolený zdroj.
Stlačením tlačidla
otvorte zoznam Zdroj
a vyberte správny zdroj.
Žiadny zvuk na
určitých kanáloch
• Nesprávny TV systém
• Skontrolujte, či je vybraný správny TV systém
(viď strana 8).
Žiadny zvuk
• Úroveň hlasitosti je
nastavená na 0
• Zvuk je stlmený
• Skúste zvýšiť hlasitosť.
• Skontrolujte, či nie je zvuk stlmený.
• Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor
vpredu na televízore.
Zvuk je rušený
• Elektrické spotrebiče
• Skúste vypnúť nejaký práve používaný elektrický
Nerozumiete jazyku,
v ktorom prístroj
pracuje
• Náhodne nesprávne
vybraný jazyk
• Stlačením tlačidla
ukončite aktuálnu ponuku.
Stlačením tlačidla
otvorte hlavnú ponuku.
Tlačidlom ï vyberte štvrtú položku v hlavnej ponuke.
Tlačidlom Æ /
otvorte ďalšiu úroveň ponuky
a tlačidlom Í Æ vyberte správny jazyk.
TV nereaguje na
diaľkový ovládač
• Batérie sú umiestnené v
nesprávnej polarite
• Slabé batérie
• Typická črta tekutých
kryštálov
• Skontrolujte polaritu batérií.
• * HDCP (viď Zhrnutie)
overovanie zlyhalo
• Ak je pripojené digitálne zariadenie (DVD prehrávač
alebo set-up box), zobrazuje sa šum; HDCP
overovanie zlyhalo. Pozrite užívateľskú príručku k
digitálnemu zariadeniu, ktoré je pripojené.
• Použite štandardný kábel HDMI-DVI.
Na obrazovke sa občas
vyskytujú červené,
modré, zelené a
čierne body
Prerušovaný alebo
blikajúci obraz v
režime HD
Žiadny zvuk alebo obraz, • Zapnutý pohotovostný
ale predná červená
režim
kontrolka svieti
spotrebič, ktorý môže spôsobovať rušenie,
napríklad sušič vlasov alebo vysávač.
• Skúste vymeniť batérie.
• Tento príznak neznamená problém. Panel z tekutých
kryštálov je vyrobený technológiou s veľmi vysokou
presnosťou, ktorá poskytuje jemné detaily obrazu.
Občas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko
neaktívnych bodov červenej, modrej, zelenej alebo
čiernej farby. Nemá to žiadny vplyv na výkon prístroja.
• Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
.
17
Tipy na odstraňovanie problémov
Príznak
Možné príčiny
Čo by ste mali urobiť
Nemožno otvoriť
ponuku Inštalácia
• Ste v režime AV,
EXTERNAL alebo HD
• Keď je vybraný režim AV, EXTERNAL alebo HD,
NIE JE ponuka Inštalácia prístupná.
Režimy PC nefungujú
• Nesprávne pripojenie
• Skontrolujte, či sú pripojenia správne. (viď
“Používanie TV ako PC monitora” na strane
15). (Ďalšie podrobnosti o pripojení PC zariadenia
nájdete v “Príručke Pripojenie”.
• Vybraný nesprávny zdroj. • Skontrolujte, či je správne zvolený zdroj.
Stlačením tlačidla
otvorte zoznam Source
a vyberte správny zdroj.
• Nesprávne rozlíšenie
• Skontrolujte, či máte počítač nakonfigurovaný
obrazovky na kompatibilné rozlíšenie obrazovky
(viď “Používanie TV ako PC monitora”
na strane 15).
• Nesprávne nastavenie
• Skontrolujte nastavenie grafickej karty v PC.
počítačovej grafickej karty
Farba v režime
S-Video je nezreteľná
• Nesprávne zisťovanie
signálu
V PC režime je
navrchu a naspodku
obrazovky čierny pás
• Obnovovacia frekvencia • Zmeňte obnovovaciu frekvenciu na PC na hodnotu
na PC je nastavená príliš
60 Hz.
vysoko
• Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
• Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo P +/–
a prepnite na
Zhrnutie
DVI (Digital Visual Interface): Digitálne rozhranie
vytvorené skupinou Digital Display Working Group
(DDWG) pre prevod analógových signálov do
digitálnej podoby vhodnej pre digitálne i analógové
monitory.
VGA (Video Graphics Array): Bežný štandard
zobrazovacieho zariadenia pre PC.
Signály RGB: Sú to signály troch farieb videa
(červená, zelená a modrá), z ktorých sa skladá
obraz. Použitie týchto signálov umožňuje získať
lepšiu kvalitu obrazu.
Signály S-VHS: Ide o dva osobitné Y/C
videosignály odvodené od záznamových noriem
S-VHS a Hi-8. Jasový signál Y (čierna a biela)
a farebný signál C sa zaznamenávajú na pásku
osobitne. Takto sa zabezpečuje lepšia kvalita
obrazu v porovnaní so štandardným videosignálom
(VHS a 8 mm) kde sú Y/C signály zmiešané
a zaznamenáva sa iba jeden videosignál.
Zvuk NICAM: Proces prenosu zvuku v digitálnom
formáte.
16:9: Tento pomer sa týka pomeru šírky a výšky
obrazovky. Širokouhlé TV prijímače majú pomer
16:9, tradičné obrazovky 4:3.
18
HDMI (High-Definition Multimedia Interface):
Poskytuje nekomprimované digitálne audio/video
rozhranie medzi TV a audio/video zariadením
vybaveným funkciou HDMI, ako je napríklad settop box, DVD prehrávač a A/V prijímač. HDMI
podporuje vylepšené high-definition video spolu s
dvojkanálovým digitálnym zvukom.
Systém: Televízny obraz nie je vysielaný v
rovnakej forme vo všetkých krajinách. Existujú
rozličné normy: BG, DK, I a LL’. Nastavenie
Systém (str. 8) sa používa na výber medzi týmito
rozličnými štandardmi. Je potrebné, aby nedošlo k
zámene so systémom farebného kódovania PAL
alebo SECAM. Systém PAL sa používa vo väčšine
európskych krajín, systém SECAM vo Francúzsku,
v Rusku a vo väčšine afrických krajín. USA a
Japonsko používajú odlišný systém - NTSC.
HDCP (High-bandwidth Digital-Content
Protection): HDCP kóduje prenos digitálneho
obsahu medzi zdrojom videa alebo vysielačom,
napríklad počítačom, DVD prehrávačom alebo
set-top boxom a digitálnou obrazovkou alebo
prijímačom, napríklad monitorom, televízorom
alebo projektorom.
Špecifikácia
37PF5xxx
42PF5xxx
Veľkosť panela obrazovky
940 mm (37”)
1070 mm (42”)
Výstup zvuku
2 x 15 W
2 x 15 W
TV systém
PAL, SECAM
Prehrávanie videa
NTSC, PAL, SECAM
Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
Zvukový systém
Pripojenia
Zadné
Anténny vstup 75 Ω, SCART 1, SCART 2, HDMI 1, HDMI 2,
Vstup komponentného videa
Vstup zvuku, Vstup obrazu, Vstup S-Video, Slúchadlá
Bočné
Spotreba energie
180 W
220 W
Spotreba energie v
pohotovostnom režime
<2W
<2W
1100 mm
240 mm
657 mm
1236 mm
280 mm
720 mm
25 kg
42 kg
Rozmery prístroja
(s podstavcom)
Šírka
Hĺbka
Výška
Čistá hmotnosť
(s podstavcom)
Zoznam krajín, ktoré si môžete vybrať
Skratka
Krajina
Skratka
Krajina
Skratka
Krajina
A
Rakúsko
GR
Grécko
H
Maďarsko
B
Belgicko
I
Taliansko
HR
Chorvátsko
CH
Švajčiarsko
IRL
Írsko
PL
Poľsko
D
Nemecko
L
Luxembursko
RO
Rumunsko
DK
Dánsko
N
Nórsko
RUS
Rusko
E
Španielsko
NL
Holandsko
SK
Slovensko
F
Francúzsko
P
Portugalsko
SLO
Slovinsko
FI
Fínsko
S
Švédsko
TR
Turecko
GB
Anglicko
CZ
Česká republika
---
Ostatné
19
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.
Lista de frecuencias TV.
Lista das frequências TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ.
CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚.
A televizió-adóállomások
frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
FRANCE
EUROPE
CANAL ................FREQ (MHz)
E2 ........................48.25
E3 ........................55.25
E4 ........................62.25
E5 ......................175.25
E6 ......................182.25
E7 ......................189.25
E8 ......................196.25
E9 ......................203.25
E10 ....................210.25
E11 ....................217.25
E12 ....................224.25
R1 ........................49.75
R2 ........................59.25
R3 ........................77.25
R4 ........................85.25
R5 ........................93.25
R6 ......................175.25
R7 ......................183.25
R8 ......................191.25
R9 ......................199.25
R10 ....................207.25
R11 ....................215.25
R12 ....................223.25
S1 ......................105.25
S2 ......................112.25
S3 ......................119.25
S4 ......................126.25
S5 ......................133.25
S6 ......................140.25
S7 ......................147.25
S8 ......................154.25
S9 ......................161.25
S10 ....................168.25
S11 ....................231.25
S12 ....................238.25
S13 ....................245.25
S14 ....................252.25
CANAL ................FREQ (MHz)
S15 ....................259.25
S16 ....................266.25
S17 ....................273.25
S18 ....................280.25
S19 ....................287.25
S20 ....................294.25
H1 ......................303.25
H2 ......................311.25
H3 ......................319.25
H4 ......................327.25
H5 ......................335.25
H6 ......................343.25
H7 ......................351.25
H8 ......................359.25
H9 ......................367.25
H10 ....................375.25
H11 ....................383.25
H12 ....................391.25
H13 ....................399.25
H14 ....................407.25
H15 ....................415.25
H16 ....................423.25
H17 ....................431.25
H18 ....................439.25
H19 ....................447.25
21.......................471.25
22.......................479.25
23.......................487.25
24.......................495.25
25.......................503.25
26.......................511.25
27.......................519.25
28.......................527.25
29.......................535.25
30.......................543.25
31.......................551.25
32.......................559.25
CANAL ................FREQ (MHz)
33.......................567.25
34.......................575.25
35.......................583.25
36.......................591.25
37.......................599.25
38.......................607.25
39.......................615.25
40.......................623.25
41.......................631.25
42.......................639.25
43.......................647.25
44.......................655.25
45.......................663.25
46.......................671.25
47.......................679.25
48.......................687.25
49.......................695.25
50.......................703.25
51.......................711.25
52.......................719.25
53.......................727.25
54.......................735.25
55.......................743.25
56.......................751.25
57.......................759.25
58.......................767.25
59.......................775.25
60.......................783.25
61.......................791.25
62.......................799.25
63.......................807.25
64.......................815.25
65.......................823.25
66.......................831.25
67.......................839.25
68.......................839.25
69 .......................855.25
Information for users in the UK
Positioning the TV
For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen, and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.
If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet "How to Improve Television and
Radio Reception".
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.
CANAL ................FREQ (MHz)
2...........................55.75
3...........................60.50
4...........................63.75
5...........................176.0
6...........................184.0
7...........................192.0
8...........................200.0
9...........................208.0
10.........................216.0
B ........................116.75
C ........................128.75
D ........................140.75
E ........................159.75
F.........................164.75
G ........................176.75
H ........................188.75
I..........................200.75
J .........................212.75
K ........................224.75
L.........................236.75
M........................248.75
N ........................260.75
O ........................272.75
P ........................284.75
Q ........................296.75
ITALY
CANALE ..............FREQ (MHz)
A ..........................53.75
B ..........................62.25
C ..........................82.25
D ........................175.25
E ........................183.75
F.........................192.25
G ........................201.25
H ........................210.25
H1 ......................217.25
(not applicable outside the UK)
Important
This apparatus is fitted with an approved moulded
13AMP plug. Should it become necessary to replace
the mains fuse, this must be replaced with a fuse of
the same value as indicated on the plug.
1. Remove fuse cover and fuse.
2.The replacement fuse must comply with BS 1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
In order to maintain conformity to the EMC directive,
the mains plug on this product must not be removed.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket marked
: at the back of the set.An inferior aerial is likely to
result in a poor, perhaps unstable picture with ghost
images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top
aerials are often inadequate.Your dealer will know from
experience the most suitable type for your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened.A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
3139 125 35774
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising