Philips | 32PF9976/12 | Owner's Manual | Philips Matchline širokouhlý plochý TV 32PF9976/12 Používateľská príručka

Philips Matchline širokouhlý plochý TV 32PF9976/12 Používateľská príručka
Obsah
Potrebujete pomôcť?
Ak vám tento návod na obsluhu
neposkytne informáciu ktorú
potrebujete, alebo nepomôže
vyriešiť váš problém s TV
prijímačom, obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko Philips
(viď. záručný list).
Model a výrobné číslo, ktoré
nájdete na zadnej strane TV
prijímača, si prosím pripravte skôr,
ako zavoláte servisné stredisko.
Model: 42PF9956, 32PF9976
Výrobné číslo: .........................................
Údržba obrazovky
Viď Rady, str. 24.
Z dôvodu priebežného
zdokonaľovanie produktu si
vyhradzujeme právo na zmeny v
manuáli bez predchádzajúceho
upozornenia.
R
Keď doslúži...
Philips sa sústreďuje na výrobu
šetrnú voči životnému prostrediu.
Váš nový televízor pozostáva z
materiálov, ktoré je možné
recyklovať a znovu použiť. Keď
doslúži, špecializované spoločnosti
môžu z prístroja vybrať použiteľné
súčiastky a tým minimalizovať
množstvo odpadu. Váš TV prímač
obsahuje veľmi malé (dovolené)
množstvo ortuti. Prosím, uistite sa,
že váš starý televízor likvidujete v
súlade s miestnymi predpismi.
EasyLink je založený na princípe
„obsluha pomocou jedného tlačidla“.
To znamená, že keď sú napr.
televízor a videorekordér vybavené
EasyLinkom a vzájomne prepojené
euro-káblom (dodáva sa
s videorekordérom), je možné
vykonávať rôzne operácie zároveň na
oboch prístrojoch.
Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tlačidlá na pravej strane televízora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Použitie diaľkového ovládača RC4301. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Použitie menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voľba jazyka a krajiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uloženie TV kanálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatická inštalácia
6
Manuálna inštalácia
6
Priradenie názvu
7
Usporiadanie programov
7
Výber obľúbených TV kanálov
7
Nastavenie televízora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Všeobecné
8
Zdroj signálu
10
Dekóder
10
Ukážka (Demo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TV menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Menu "Obraz"
11
Active Control (Aktívne ovládanie)
12
Menu "zvuk"
12
Menu "funkcie"
13
nexTView / Sprievodca teletextom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spustite sprievodcu teletextom / nexTView
14
nexTView umožňuje
15
Obraz/Sprievodca teletextom / nexTView
15
Sprievodca teletextom
15
Základné funkcie
16
Získavanie a aktualizácia informácií nexTView
16
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zapínanie a vypínanie teletextu
17
Výber teletextovej stránky
17
Naposledy zvolená teletextová stránka
17
Výber indexovej stránky teletextu
17
Výber podstránok
17
Obraz/Teletext
17
Zväčšenie teletextovej stránky
17
Hypertext
17
Menu Teletext
18
Zapojenie príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Videorekordér (vcr-dvd+rw)
19
Iné zariadenia (satelitný prijímač, dekóder, DVD, hry a pod...) 19
Pripojenie spredu
20
Prijímač viackanálového priestorového zvuku
20
Externého subwooferu
20
Pripojte váš DVI konektor
21
Zosilňovač Cinema Link Surround
21
Voľba pripojeného zariadenia
22
Videorekordér alebo prehrávač DVD
vybavený funkciou EasyLink
22
Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink22
Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení . . . . . . . . . 23
Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
Príprava
& Pokyny pre montáž na stenu/stojan
‘ Pre pripojenie vášho počítača, viď. str. 21.
V závislosti od typu vami zakúpeného televízora
môže byť dodaný držiak pre montáž na stenu
a/alebo stojan. Podrobné pokyny pre montáž
dodaného stojanu a/alebo držiaku na stenu
nájdete na samostatnom letáku. Uistite sa, že
držiak na stene drží dostatočne pevne, aby bola
zaručená bezpečnosť.
Hmotnosť televízora (bez balenia) je približne
20 kg (32PF9976); 42 kg (42PF9956).
Poznámka: Ostatné (nedodané) stojany sú voliteľným
príslušenstvom. Obráťte sa na vášho dodávateľa.
é Položte alebo zaveste televízor kamkoľvek
chcete, ale zaistite, aby mohol vzduch voľne
cirkulovať cez vetracie otvory.Televízor
neinštalujte do stiesnených priestorov ako je
napr. knižnica a pod.
Pre pripojenie ostatných periférií, viď. str. 19.
Ak máte možnosť vytvoriť Cinema Link
kombináciu (Cinema Link audio prijímač a/alebo
Cinema Link videorekordér a/alebo DVD
prehrávač), viď. samostatne dodaný návod
na použitie, str. 26. Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov odporúčame použiť medzi
televízorom a videorekordérom / medzi
videorekordérom a konektorom antény iba
dodané anténne káble.
( Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky
v spodnej časti televízora a do sieťovej zásuvky
s napätím v rozsahu 198-264V.
Sieťový prívod - jeho poškodenie môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom. Preto nikdy nekladte ťažké a ostré
predmety resp.TV prijímač na prívod.
§ Diaľkový ovládač:Vložte dva priložené články
(typ R6 - 1,5V).
Priložené batérie
neobsahujú ťažké kovy ortuť a kadmium. Prosíme
vás, informujte sa o
miestnych vyhláškach
týkajúcich sa odpadu
batérií.
Kvôli prevencii voči nebezpečným situáciám,
neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako napr.
sviečky, na prístroj a ani do jeho blízkosti.
Nevystavujte prístroj teplu, priamemu slnečnému
svetlu, dažďu alebo vode. Zariadenie nesmie byť
vystavéné kvapkaniu a žiadny objekt s tekutinou.
“ Zástrčku antény zasuňte do anténnej zásuvky
x na dolne strane televízora. Najlepšiu kvalitu
obrazu získate použitím priloženého anténneho
kábla.
è Zapnutie televízora: Stlačte tlačidlo B
na pravej strane Vášho TV.
Rozsvieti sa svetielko a obrazovka.
Ak je TV prijímač v pohotovostnom stave
(červený indikator), stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo -P+ alebo B.
Tlačidlá na pravej strane televízora
V prípade, že sa Váš diaľkový ovládač stratil alebo
nefunguje, môžete niektoré základné funkcie ovládať
pomocou tlačidiel umiestnených na pravej strane Vášho
prijímača.
Stlačte:
• tlačidlo V + alebo - pre nastavenie hlasitosti.
• tlačidlo +P/CH- pre voľbu TV kanálov / zdrojov
signálu.
V
MENU
Obraz
TV
Nastaven
Demo
Inštal
Opus
2
Zvuk
P/CH
Funkcie
B
Tlačidlo MENU slúži na zobrazenie hlavného menu bez
diaľkového ovládača.
Použite:
• pomocou tlačidiel V +/- a P/CH+/- volíte položky
menu v znázornených smeroch.
• tlačidlom MENU potvrdíte váš výber.
Poznámka: Keď vstúpite do menu pomocou tlačidla na
pravej strane televízora, môžete toto MENU opustiť iba
pomocou položky Opus.
Zvoľte položku Opus a stlačte tlačidlo MENU.
Použitie diaľkového ovládača RC4301
Poznámka: Pre väčšinu tlačidiel platí, že jedno stlačenie danú funkciu aktivuje a ďalšie ju zruší. Ak tlačidlo ponúka
viac možností, zobrazí sa malý zoznam. Stlačte opakovane pre voľbu ďalšej položky v zozname. Zoznam sa
automaticky skryje po 6 sekundách, alebo stlačte OK pre jeho okamžité skrytie.
Poznámka: V režime DVI sú funkčné len niektoré tlačidlá.
B Pohotovosť (Standby)
Stlačte pre zapnutie / vypnutie TV.
Keď je televízor vypnutý (v režime
pohotovosti), svieti na TV červený
indikátor.
VCR DVD SAT AMP CD
Viď ‘Tlačidlá pre ovládanie audio
a video zariadení’, str. 23.
B
v Zvoľte iné periférie.
Viď. str. 22.
VCR DVD SAT AMP CD
†
®ºÒ‡π†
Tlačidlá pre ovládanie audio
a video zariadení, viď. str. 23.
® Záznam
v
Ò
®
®
Časový údaj sa zobrazí na
obrazovke
Pokud u stereofonních signálů
zapnete funkci Incredible
Surround, bude se vám zdát, jako
by reproduktory byly umístěny
dále od sebe.
Virtual Dolby Surround
Tento režim je optimální pro použití se signály Dolby Surround.
S jeho pomocí si budete moci
vychutnat prostorový efekt
Dolby Surround Pro Logic i bez
použití zadních reproduktorů.Viz
Menu Zvuk, 3D efekt, (str. 12).
Poznámka: Funkci můžete aktivovat
i v menu Zvuk, Surround režim
(str. 12).
Ì Cinema Go
Viď. samostatný návod Cinema
Link, str. 26.
NEXTVIEW
zap./vyp. str. 14
• Stlačte pre zapnutie/vypnutie
ukážky Pixel Plus. Ukážka Pixel
Plus sa zobrazuje v pravej časti
obrazovky.
• Stlačte a podržte pre zobrazenie
zoznamu možných digitálnych
nastavení. Pomocou kurzorov
nahor/nadol zvoľte niektorú
položku.Viď. tiež menu Obraz,
Digitálne voľby, str. 11.
π
b
æ
U Zobrazenie času
æ
‡
®
Viď. "Nahrávanie na
videorekordér vybavený funkciou
EasyLink", str. 22.
Q Surround (prostorový zvuk)
Incredible surround
x Ukážka Pixel Plus zap./vyp.
Select
OK
®
b Teletext zap./vyp. str. 17
®
S
MENU
+
+
V
¬
OK Stlačte toto tlačidlo
• pre aktivovanie vášho výberu
(ak ste v menu).
• pre zobrazenie zoznamu
programov.
P
-
-
MENU Hlavné menu viď str. 5
1
2
3
V Pre nastavenie hlasitosti.
4
5
6
¬ Prerušenie zvuku alebo jeho
7
8
9
i
0
0
opätovné zapnutie.
Active Control
b
h
P
Výber programov
Pre výber TV kanálov a ostatných
zdrojov signálu zo zoznamu
obľúbených.
q
0/9 Číselné tlačidlá
Slúžia na výber TV kanálov.
Pre výber dvojciferného kanálu
musíte druhé číslo stlačiť do
2 sekúnd. Pokiaľ chcete ihneď
prepnúť na jednotlačidlový
televízny kanál, podržte tlačidlo
trošku dlhšie.
S Zmrazenie
Pre „zmrazenie“ (pozastavenie)
obrazu.V závislosti od vstupného
signálu nemusí byť táto funkcia k
dispozícii.
3
i Informácie na obrazovke
Stlačte pre zobrazenie informácií (ak sú k dispozícii) o aktuálnom TV
kanále a programe.
B
VCR DVD SAT AMP CD
†
v
Select
Ò
‡
π
®
b
æ
OK
®
®
S
MENU
+
+
¬
V
P
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
i
Active Control
b
h
zvolenej položke menu. Keď sú zobrazené informácie o menu, stlačte
niektoré tlačidlo (okrem MENU a číselných tlačidiel) pre zobrazenie
informácií o diaľkovom ovládači. Skutočná funkcia daného tlačidla sa
nevykoná.
0 Smart surf / témy
NEXTVIEW
Pomocou tohto tlačidla môžete jednoducho prepínať medzi 2 až 9
rôznymi TV kanálmi / zdrojmi signálu, alebo pre rýchlu voľbu TV
programov v prípade prenosu NEXTVIEW s danou témou.Viď.
"Všeobecné", "Smart surf" na str. 8.
Stlačte tlačidlo OK alebo počkajte chvíľu pre skrytie Smart surf
zoznamu.
®
®
Informácie o menu/diaľkovom ovládači
Keď je zobrazené menu, stlačte i pre zobrazenie informácií o
q
b Duálny obraz
& Stlačte tlačidlo b alebo æ.
Stlačte tlačidlo b pre zobrazenie teletextu alebo sprievodcu
teletextom v pravej časti obrazovky.
é Stlačte tlačidlo b pre vypnutie duálneho zobrazenia.
Voľba zobrazenia
Pri súčasnom zobrazení obrazu/teletextu zadajte číslo požadovanej
stránky pomocou tlačidla -P+, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte ľavú
časť (modrým bodom na vrchu).
Teraz je možné zvoliť zmenšené alebo plné zobrazenie
obrazu/teletextu tlačidlom q.
h Aktívne ovládanie - viď. str. 12.
q Formát obrazu
Stlačte toto tlačidlo opakovane alebo stlačte kurzor nahor/nadol pre
voľbu iného formátu obrazu: Auto formát, Super zoom, 4:3, Širokouhlý
14:9, Širokouhlý 16:9, Zväčšenie titulkov alebo Širokouhlý.
Auto formát
Širokouhlý 16:9
Super zoom odstráni čierne pásy po stranách 4:3 programov s
minimálnym skreslením.
Super zoom
Zväčšenie titulkov
4:3
Širokoúhlý
Širokouhlý 14:9
4
Autoformát zaistí, aby obraz vyplnil obrazovku čo najviac ako je to
možné.
V prípade titulkov v spodnom čiernom páse ponechá Auto formát
titulky viditeľné. Ak sú titulky viditeľné len čiastočne, stlačte kurzor
nahor.V prípade loga TV stanice v hornom rohu (v čiernom páse) sa
toto logo na obrazovke nezobrazí.
V režime Širokouhlý 14:9, Širokouhlý 16:9, Super zoom alebo
Zväčšenie titulkov môžete titulky zobraziť pomocou kurzoru
nahor/nadol.
Poznámka: Pri signále z konektora DVI je možné zvoliť menej obrazových
formátov.
Použitie menu
& Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači pre zobrazenie
hlavného menu. Menu môžete kedykoľvek opustiť
opätovným stlačením tlačidla MENU.
Poznámka: Ak je pripojené zariadenie podporujúce Cinema Link,
zobrazí sa viac položiek menu.
B
VCR DVD SAT AMP CD
Obraz
†
v
Ò
‡
π
®
b
æ
Kurzor pre voľbu
a nastavenie
OK
Tlačidlo OK
pre aktiváciu.
®
®
S
MENU
+
V
Funkcie
návrat alebo
zap./vyp.
hlavného menu
+
¬
Nastaven.
Demo
Inštal.
é Použite kurzor nahor / nadol pre voľbu menu TV,
®
®
Zvuk
TV
Select
P
Stlačte tlačidlo i pre zobrazenie
informácií o zvolenej položke menu.
Nastaven., Demo alebo Inštal.
Použite kurzor vľavo/vpravo pre výber položiek Obraz,
Zvuk alebo Funkcie.
Poznámka: Niekedy sa na obrazovke nezobrazia všetky položky
menu (zobrazí sa zväzok modrých bodov). Pre zobrazenie
všetkých položiek stlačte kurzor nadol alebo vpravo.
“ Použite kurzor vľavo / vpravo pre výber položky menu.
‘ Použite kurzor nahor / nadol pre výber položky, ktorú
chcete zvoliť alebo nastaviť.
Poznámka: Dočasne nedostupné položky sú zobrazené svetlosivou
farbou a nie je možné ich voliť.
Inštalácia
Menu inštalácie obsahuje nasledovné položky:
Jazyk
Krajina
Autom.
inštalácia
Manuál.
inštalácia
Zvoliť
názov
Preskupenie
Obľúbené
programy
Inštal.
EasyLink
Ak je váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, prenesú sa počas inštalácie informácie o jazyku, krajine
a dostupných kanáloch automaticky do videorekordéru.
Voľba jazyka a krajiny
Jazyk
& Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU.
é Pomocou kurzoru nadol zvoľte Inštal.
Inštal.
Čestina
.....
Slovenčina
“ Pomocou kurzoru vpravo zvoľte Jazyk.
‘
(
Krajina
§
Inštal.
Rakúsko
Belgicko
.....
è
Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Pomocou kurzorov nahor / nadol vyberte jazyk, ktorý
uprednostňujete a stlačte OK pre potvrdenie vášho výberu.
Kurzorom vpravo zvoľte položku Krajina.
Zvoľte krajinu, v ktorej sa nachádzate a stlačte tlačidlo OK.
Ak žiadna položka nezodpovedá vašej krajine, zvoľte Ďalšie.
Pokračujte v menu Inštal.
5
Uloženie TV kanálov
Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete vyhľadať a uložiť TV kanály dvoma rôznymi spôsobmi:
pomocou „Automatickej inštalácie“ alebo „Manuálnej inštalácie“ (naladením jednotlivých kanálov).Vyberte
si pomocou kurzoru vpravo.
Automatická inštalácia
Autom. inštalácia
Inštal.
Inštal.
Štart
& Zvoľte Autom. inštalácia v menu Inštal.
Poznámka: Aby bolo možné vykonať autom. inštaláciu, musia byť
všetky kanály odomknuté. V prípade potreby vložte kód pre
odomknutie všetkých kanálov (viď. TV, menu Funkcie, Detský
zámok, str. 13).
é Stlačte kurzor nadol.
Zobrazí sa voľba Štart automatického programovania.
“ Stlačte kurzor vpravo.
‘ Zobrazí sa informácia o prebiehajúcom automatickom
vyhľadávaní.
Ak je televízor napojený na systém káblovej tele-vízie, alebo ak
je nájdený TV kanál prenášajúci signál ACI (automatická inštalácia
kanálov), zobrazí sa zoznam programov. Ak nie je prítomný
signál ACI, kanály budú očíslované v závislosti od vami zvoleného
jazyka a krajiny. Usporiadanie kanálov uskutočníte pomocou
voľby Preskupenie - viď. str. 7.
Káblová spoločnosť alebo TV kanál môže prenášať menu výberu
programov. Jeho výzor a položky sú dané káblovou
spoločnosťou alebo TV kanálom.Výber uskutočníte pomocou
kurzorových tlačidiel a potvrdením tlačidlom OK.
Manuálna inštalácia
Manuál. inštal.
Inštal.
Výber
Systém
Program
Vyhľad
Jemné ladenie
Uložnie
Vyhledávání a ukládání TV kanálů se provádí po jednom kanálu.
Musíte provést všechny kroky nabídky Manuální nastevení.
& V nabídce Instalace zvolte položku Manuální nastavení.
é Stisknete dolní kurzorové tlačítko.
Proveďte pokyny uvedené na obrazovce.
Poznámka: Volbu TV kanálu můžete provést buď laděním nebo
přímým zadáním.
Pokud znáte vysílací frekvenci nebo číslo kabelového či vysílacího
kanálu, pak je zadejte pomocí číselných tlačítek 0-9 (např.
třícifernou hodnotu frekvence 048). Zadání potvrďte stiskem
dolního kurzorového tlačítka.
Po uložení zvoleného TV kanálu môžete opakovane vyhľadať
ďalší TV kanál.
6
& V menu Inštal. vyberte položku Zvoliť názov
Priradenie názvu
a stlačte kurzor nadol.
Zvoliť názov
é Zvoľte číslo programu.
Inštal.
® Space
VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
.....
p
π
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ
® Shift
® Vymaz.
123
456
789
0
® Špeciál
Názov televízneho kanálu uložený v pamäti je
možné zmeniť, alebo môžete priradiť nový názov,
ak ešte nebol vložený. Predvoľbám 0 až 99 a
externým vstupom je možné priradiť názov zložený
z max. 5 písmen alebo čísiel.
Poznámka: Podržte stlačený kurzor nahor / nadol
pre rýchle listovanie zoznamom programov.
“ Stlačte kurzor vpravo.
Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.
Stlačte kurzor vpravo pre prístup ku klávesnici.
Stlačte kurzor nahor / nadol, vľavo / vpravo pre
voľbu prvého znaku a stlačte OK. Opakujte pre
každý znak, ktorý chcete vložiť.
Zvoľte Space pre vloženie medzery, Vymazať
pre zmazanie označeného znaku, Shift pre
zobrazenie veľkých alebo malých znakov na
klávesnici a Špeciál. pre zobrazenie špeciálnych
znakov. Stlačte OK pre potvrdenie.
‘ Po skončení vkladania názvu stlačte opakovane
kurzor vľavo.
( Zvoľte iný program a zopakujte body “ až
‘.
Usporiadanie programov
Preskupenie
Inštal.
BBC1
BBC2
TV1
CNN
ARD
NED 1
Poradie TV kanálov môžete zmeniť podľa vášho želania.
& V menu Inštal zvoľte Preskupenie.
é Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Výber obľúbených TV kanálov
Obľúbené programy
Inštal.
BBC1
BBC2
TV1
CNN
ARD
NED 1
& V menu Inštal. zvoľte Obľúbené programy.
é Pomocou kurzorov nahor / nadol zvoľte číslo vášho programu.
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
“ Kurzorom vpravo zvoľte Áno alebo Nie.
‘ Opakujte body é a “ pre každý TV kanál (alebo perifériu),
ktorý chcete označiť ako obľúbený / neobľúbený.
7
Nastavenie televízora
Všeobec.
Nastaven.
Pozadie menu
Smart surf
Továrenské nastav.
(Ponuka NEXTVIEW)
OSD
Názov programu
Teletext 2.5
Automat. surround
Subwoofer
Zadať/Zmeniť kód
Všeobecné
Menu Nastavenie obsahuje položky, ktorými je možné nastaviť rôzne
funkcie televízora a zariadení k nemu pripojených.
Menu Všeobecné vám umožňuje zmeniť základné nastavenia, ktoré nie
je potrebné často nastavovať.
Menu Zdroj vám umožňuje zvoliť zdroj signálu.
Menu Dekóder vám umožňuje definovať jednu alebo viac predvolieb ako
predvoľby dekóderov.
Stlačte tlačidlo i pre zobrazenie informácií o zvolenej položke
menu.
Toto menu vám umožňuje zmeniť rôzne parametre, ktoré sa
nenastavujú často.
Pozadie menu
Zvoľte „Áno“ alebo „Nie“ pre zapnutie / vypnutie pozadia menu..
Smart surf
& Zvoľte Smart surf.
é Pomocou kurzorov vľavo / vpravo zvoľte
• 2 programy, ak chcete tlačidlom 0 prepínať medzi aktuálnym a
predchádzajúcim programom,
• 9 programov, ak chcete, aby tlačidlo 0 vyvolalo zoznam až 9
kanálov, z ktorých je možné vyberať,
• Téma: Ak je vysielaný systém NEXTVIEW s definovanými témami,
môžete pohodlne voliť TV programy pomocou tlačidla 0.
Viď str. 14.
Pridanie/odobratie kanálu alebo zdroja signálu do/zo zoznamu
9 najpoužívanejších programov:
Zvoľte kanál alebo zdroj signálu, ktorý chcete pridať alebo odobrať.
Stlačte tlačidlo 0 a potom kurzor vpravo pre pridanie/odobratie.
Poznámka: Ak je v zozname už 9 kanálov/zdrojov signálu, odstráni sa
posledná položka z tohto zoznamu.
Nastavenia z výroby
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť parametre obrazu a zvuku na
ich pôvodné hodnoty z výroby, pričom sa zachová nastavenie
kanálov.
Ponuka NEXTVIEW
Zvoľte TV stanicu prenášajúcu
NEXTVIEW - viď. str. 14.
NEXTVIEW
dáta. Ohľadom použitia
OSD (zobrazenie údajov na obrazovke)
& Zvoľte OSD.
é Zvoľte Normál pre aktivovanie nepretržitého zobrazenia čísla
programu a podrobných informácií o TV kanále. Pri voľbe
„Minimum“ sa zobrazia iba základné údaje.
Poznámka: Ak sú zapnuté titulky (viď. menu "Funkcie", str. 13), nie je
možné nepretržité zobrazenie čísla programu.
8
Názov programu
Zvoľte Názov programu Áno alebo Nie.
Ak zvolíte „Áno“, zobrazí sa po zvolení TV programu alebo po
stlačení tlačidla i na diaľkovom ovládači názov programu na
obrazovke (platí len pre tie televízne stanice, ktoré prenášajú
názov programu prostredníctvom teletextu).
Teletext 2.5
Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia
väčšieho počtu farieb a celkovo lepšej grafiky teletextových
stránok.
& Zvoľte Teletext 2.5.
é Stlačte kurzor vpravo pre výber Teletext 2.5 Zap. pre využitie
tejto funkcie.
“ Stlačte opäť kurzor vpravo pre výber Teletext 2.5 Vyp., ak si
želáte klasický vzhľad teletextu.Táto voľba sa týka všetkých
kanálov prenášajúcich teletext 2.5.
Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať určitú dobu.
Auto surround (Automatický priestorový zvuk)
Niekedy je vysielaný špeciálny signál pre programy
s priestorovým zvukom.
Ak je funkcia automatického priestorového zvuku zapnutá,
prepne sa televízor automaticky do najvhodnejšieho režimu.
Subwoofer
Zvoľte Áno, ak máte na inštalovaný externý subwoofer.Viď.
Pripojenie periférnych zariadení, Pripojenie externého
subwooferu, str. 20.
Nastavenie / zmena kódu
Funkcia Detský zámok (viď. menu "Funkcie",
str. 13) vám umožní zamknúť určité kanály, aby ich deti nemohli
sledovať. Zamknuté programy je možné sledovať až po vložení
4-miestneho kódu. Položka Zadanie / zmena kódu v menu vám
umožňuje vytvoriť alebo zmeniť osobné identifikačné číslo (PIN).
& Zvoľte Zadanie / Zmeňte kód.
é Ak ešte nebol zadaný žiaden kód, v menu bude položka Zadať
kód. Ak bol kód už vložený, v menu bude položka Zmeňte
kód. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Dôležité: Ak zabudnete váš osobný kód!
& V menu Všeobec. zvoľte Zmeňte kód a stlačte OK.
é Stlačte kurzor vpravo a vložte kód 8-8-8-8.
“ Stlačte opäť kurzorové tlačidlo a vložte nový osobný
štvormiestny kód. Predošlý kód sa vymaže a nový kód sa uloží.
9
Zdroj signálu
Zdroj
Nastav.
EXT1
EXT2
EXT3
DVI
Side
Stredný vstup
Stred hlasit.
Toto menu vám umožňuje výber periférneho
zariadenia pripojeného cez jeden z externých
vstupov.
& Stlačte kurzor vpravo pre vstup do zoznamu
zariadení, ktoré je možné pripojiť k vybranému
vstupu.
é Pomocou kurzoru nahor / nadol zvoľte
periférne zariadenie, ktoré je pripojené.
Dekóder
Po zvolení zdroja (napr. DVD) sa tento vstup
automaticky zvolí, ak prepnete diaľkový ovládač do
režimu pre ovládanie DVD, viď. str. 3, alebo ak
stlačíte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
Stredný vstup - Stred hlasitosť
Ak ste k televízoru pripojili prijímač priestorového
zvuku, viď str. 20, budú reproduktory televízora
pracovať v režime centrálneho reproduktoru a
samostatný centrálny reproduktor už nebude treba.
Zvoľte "Stredný vstup Zap”.
Po zvolení "Zap." môžete kurozorom vľavo/vpravo
nastaviť hlasitosť centrálneho reproduktoru a
vyrovnať tak rozdiel hlasitosti ostatných
reproduktorov.
Poznámka: Toto neplatí v prípade prijímača Cinema
Link.
& Zvolte položku Dekodér.
Dekóder
Nastav.
Program
Stav
Pokud jste k TV připojili dekodér nebo
deskrambler (viz str. 19), pak můžete definovat
jedno či více programových čísel jako programová
čísla dekodéru.
é Zvolte položku Program.
“ Vyberte číslo programu, pod který chcete aby
byl uložen program vycházející z dekodéru.
‘ Zvolte hodnotu položky Stav.
• Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru:
Žádný, EXT1 nebo EXT2.
• Pokud nechcete, aby číslo vybraného
programu bylo aktivováno jako číslo programu
dekodéru, zvolte nastavení Žádný.
Poznámka: Je-li dekodér připojen k vašemu
videorekordéru EasyLink, zvolte EXT2.
Ukážka (Demo)
TV
Nastaven.
Demo
Inštal.
Auto demo
......
Predvádzacie demo
- Digitálne funkcie
- Svetelné čidlo
- 3D Y/C Comb filter
10
Menu Demo umožňuje spúšťať ukážky funkcií
televízoru jednotlivo alebo v sekvenciách.
V prípade voľby Auto demo sa postupne za sebou
opakovane zobrazujú ukážky všetkých funkcií.
Ukážky ukončíte stlačením jedného z kurzorových
tlačidiel.
Ak bola zvolená len jedna funkcia, spustí sa ukážka
iba raz a potom sa opäť zobrazí menu Demo.
Poznámka: Funkcia Predvádzacie demo nie je súčasťou
automatickej sekvencie ukážok a preto sa musí spúšťať
zvlášť.
TV menu
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU, zobrazí sa hlavné menu.
Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí byť jedna alebo viac položiek menu k dispozícii.
Stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu.
Menu "Obraz"
Obraz
Zvuk Funkcie
TV
Smart obraz
Kontrast
Jas
Farba
Ostrosť
Odtieň
Digitálne funkcie
Dynamický kontrast
DNR
Obohatenie farby
(Far. odtieň)
Formát obrazu
& Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte
Obraz.
é Pomocou horného / dolného kurzorového
tlačidla vyberáte položky z tohto menu.
“ Nastavenie hodnôt vykonávate pomocou ľavého
/ pravého kurzorového tlačidla. Pravým
kurzorovým tlačidlom zobrazíte zoznam
položiek sub-menu. Pomocou horného /
dolného kurzorového tlačidla vyberte niektorú
z položiek sub-menu.
Poznámka: Ak chcete pred vykonaním nastavenia
obrazu odstrániť pozadie menu, postupujte podľa
odseku "Nastavenie televízora", „Všeobecné“, str. 8.
Smart obraz
Zvoľte Smart obraz pre zobrazenie zoznamu
prednastavených parametrov obrazu, ktoré sú
určené z výroby.
Pod položkou Individuálne je uložené
nastavenie z menu Obraz.
Poznamka: Televízor Philips Flat TV bol pri výrobe
nastavený pre prostredie predajní, ktoré obvykle
používajú neónové osvetlenie. Vzhľadom na to, že
osvetlenie domácností zvyčajne býva menej
intenzívne, doporučujeme vám zmeniť nastavenie
obrazu pomocou funkcie Smart obraz tak, aby
obraz vyhovoval vašim domácim podmienkam.
Najčastejšie vyhovujúcim módom je mód Prirodzené
osvetlenie.
Digitálne funkcie
Aj keď je Pixel Plus najvhodnejšou voľbou zdvojnásobuje horizontálnu rozlišovaciu
schopnosť a zvyšuje počet riadkov o 33%.V
prípade, že Vás pri sledovaní TV vyrušuje tzv.
halo efekt, zvoľte funkciu Movie Plus. Podľa
želania môžete tiež zvoliť funkciu „Progressive
scan“.
Dynamický kontrast
Nastavuje úroveň, pri ktorej televízor
automaticky zvýrazní tmavé, stredné a svetlé
detaily v obraze.
DNR
Táto funkcia nastavuje úroveň detekcie šumu a
jeho odstránenie z obrazu.
Obohatenie farieb
Táto funkcia zvýrazní farby a zlepší rozlišovaciu
schopnosť detailov jasných farieb.
Farieb odtieň
Táto funkcia kompenzuje farebné rozdiely pri
prenose v systéme NTSC.
Formát obrazu
Táto funkcia slúži pre nastavenie veľkosti
obrazu v závislosti od formátu prenosu a
vášho uprednostňovaného nastavenia.
Viď. tiež Použitie diaľkového ovládača, Formát
obrazu, str. 4.
11
Active Control (Aktívne ovládanie)
Televízor nepretržite meria vstupné signály
a upravuje ich pre zabezpečenie najlepšej možnej
kvality obrazu.
§ Stlačte kurzor vpravo pre voľbu Displ. aktívny.
& Stlačte tlačidlo h na diaľkovom ovládači.
Ak zvolíte Dynamický kontrast, Pixel Plus, DNR
(Digitálnu redukciu šumu) alebo Digital Natural
Motion (Digitál. prirodzený pohyb), rozdelí sa
TV obrazovka na dve časti: v ľavej časti je
pôvodný obraz, v pravej časti upravený.
Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí
byť k dispozícii jedna alebo viac ukážok duálneho
zobrazenia.
! Stlačte opäť tlačidlo h pre vypnutie menu
aktívneho ovládania.
Poznámka: všetky menu na obrazovke sa vypnú.
é Zobrazí sa menu Aktív. ovládanie.
“ Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu hodnôt
aktívneho ovládania: vyp., minimum, stredne
alebo maximum.
Nastavenie obrazu sa automaticky priebežne
upravuje a indikuje na obrazovke. Položky menu
nie je možné voliť.
‘ Stlačte kurzor vpravo pre voľbu Smart obraz.
è Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu
Nastavení, jednej z ukážok duálneho
zobrazenia alebo Vyp.
( Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu jedného
z vopred určených nastavení obrazu.
Menu "zvuk"
Zvuk
TV
Smart zvuk
Ekvalizér
Hlasitosť
Vyváženie
Loudness
Hlasitosť v slúch.
Priestor.režim
(Zvuk I-II)
(Mono/Stereo)
(Nicam/Analogo.)
(3D efekt)
AVL
Hlasitosť delta
12
& Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte „Zvuk“.
é Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberajte
položky z tohto menu.Nastavenie hodnôt vykonávajte pomocou
ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Nezabudnite, že
nastavenie ovládacích prvkov je za normálnych okolností
v strednej polohe, t.j. ukazovateľ sa nachádza uprostred
stupnice.
Smart zvuk
Zvoľte Smart zvuk pre zobrazenie zoznamu prednastavených
parametrov zvuku (výšky a basy), ktoré sú určené z výroby.
Pod položkou Individuálne je uložené nastavenie z menu Zvuk.
Poznámka :
- Niektoré položky menu sú dostupné len pri konfigurácii a aktivácii
Cinema Link. Iné sa zase ovládajú audio prijímačom a nie televízorom.
Viď. samostatný návod pre systém Cinema Link, str. 26.
- Položka Zvuk X je dostupná len pri prenose duálneho zvuku.
- Položka Mono/Stereo je voliteľná len v prípade analógového
stereofónneho prenosu.
- Položka Nicam/Analógo. je voliteľná len v prípade vysielania Nicam.
Menu "funkcie"
Funkcie
TV
Zoznam programov
Titulky
Časovač vypnutia
Rodič. zámok
Časovač
Vyp.
Zap.
Zapnuté bez zvuku
& Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte
Funkcie.
é Pomocou horného / dolného kurzorového
tlačidla si vyberte položku z menu a nastavenie
hodnôt vykonáte pomocou ľavého / pravého
kurzorového tlačidla.
Stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači pre
získanie informácií o zvolenej položke menu.
Zoznam programov
Stlačením tlačidla OK prepínate medzi
vybranými TV kanálmi alebo externými zdrojmi.
Voľba titulkov
Titulková stránka musí byť uložená pre každý
TV kanál:
Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú
stránku titulkov.Vypnite zobrazenie teletextu.
Ak zvolíte Titulky zap., zobrazia sa
automaticky titulky pre vybraný TV kanál (ak sa
práve vysielajú). Aktivácia tohto režimu je
znázornená symbolom.
Ak chcete, aby sa titulky automaticky
zobrazovali po stlačení tlačidla ¬ na
diaľkovom ovládači, potom zvoľte Zapnuté bez
zvuku.
Časovač vypnutia
Toto zadáva dobu, po ktorej sa TV automaticky
vypne.
Rodičovský zámok
& Zvoľte položku Rodič. zámok.
Rodič. zámok
Zámok
Užív. zámok
Odomknúť
(Vekové obmedz.)
Zamknuté po
Blok. prog.
(Blok. kateg.)
é Stlačením pravého kurzorového tlačidla
zobrazíte menu detského zámku. Potom budete
vyzvaní na zadanie Vášho kódu.
Poznámka: Pri každom vstupe do menu detského
zámku musíte váš kód zadať znovu.
Dôležité: Ak svoj kód zabudnete - viď. str. 9
“ Zvoľte jednu z položiek menu „Časovač
vypnutia“:
• Zámok, ak chcete zamedziť sledovaniu
všetkých kanálov i externých zdrojov signálu.
• Uživ. zámok a potom stlačte pravé kurzorové
tlačidlo. „Vekové obmedz.“ a „Blok. kateg.“
sú dostupné len pri NEXTVIEW.
Zvoľte:
- „Vekové obmedz.“, ak chcete zamedziť
sledovaniu podľa určitého veku (žiadny, 2, 4,
...16).
- „Zamknuté po“, ak chcete zamedziť
sledovaniu všetkých TV kanálov a externých
zdrojov signálu od istého času. Stlačte pravé
kurzorové tlačidlo a potom pomocou
horného / dolného a pravého kurzorového
tlačidla zadajte požadovaný čas. Potvrďte
stlačením tlačidla OK.
- „Blok. prog.“, ak chcete zamedziť sledovaniu
určitých TV kanálov alebo externých zdrojov
signálu.
- „Blok. kateg.“ ak chcete zamedziť sledovaniu
podľa určitých programových tém (filmy,
šport, zábavné programy...).
• Zvoľte Odomknúť pre zrušenie všetkých
nastavených zámkov.
Časovač
& Kurzorovým tlačidlom nadol zvoľte Časovač.
Časovač
Vyp.
Zap.
VCR1
BBC2
CNN
TVE
π.....
Nedeľa
Pondelok
.....
Denne
15:45
é Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte
Zap.
“ Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla
zobrazíte zoznam programov.
‘ Vyberte TV kanál alebo externý zdroj signálu,
ktorý si želáte v zvolený deň a hodinu spustiť.
( Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla
zvoľte deň v týždni alebo Denne.
§ Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla
aktivujete zadávanie času. Pomocou číselných
tlačidiel alebo horného / dolného kurzorového
tlačidla zadajte čas a stlačením tlačidla OK
potvrdíte vloženie.
è Stlačením tlačidla MENU opustíte toto menu.
Poznámka: Zadanie môžete skontrolovať stlačením
tlačidla i.
13
NEXTVIEW
/ Sprievodca teletextom
NEXTVIEW je elektronický sprievodca, ktorý vám umožní prezerať si televízny program, ako
keby bol vytlačený v novinách alebo TV magazíne. Programy môžete roztriediť podľa kategórií
(filmy, šport...), získať o nich podrobné informácie a naprogramovať videorekordér, ak je
vybavený funkciou NEXTVIEW.
Keďže je služba NEXTVIEW dostupná len na niektorých programoch a v niektorých krajinách,
bola služba NEXTVIEW pri výrobe nastavená na “VYP.”.
Zobrazí sa teletextový sprievodca programov, zobrazí sa namiesto toho programový sprievodca
teletextom, ktorý zobrazuje teletextové informácie (ak sú dostupné) a zároveň ponúka i väčšinu funkcií
služby NEXTVIEW.
Ak chcete používať NEXTVIEW, je potrebné túto funkciu najskôr AKTIVOVAŤ:
& Stlačte súčasne (bez prerušenia) po dobu aspoň 4 sekúnd tlačidlo MENU na pravej strane vášho
televízora a číselné tlačidlo “1” na vašom diaľkovom ovládači.
é Televízor sa prepne do pohotovostného stavu.
“ Opäť zapnite váš televízor.
Dodatočné informácie:
V menu Všeob. nastavenie sa zobrazí položka menu Ponuka NEXTVIEW a v menu Smart surf sa
zobrazí voľba Téma. Viď návod na použitie.
Poznámka: Prevádzkovateľ vysielania je zodpovedný za obsah informácií.
Pre opätovné VYPNUTIE funkcie
NEXTVIEW:
& Stlačte súčasne (bez prerušenia) po dobu aspoň 4 sekúnd tlačidlo menu na pravej strane vášho
televízora a číselné tlačidlo “0” na vašom diaľkovom ovládači.
é Televízor sa prepne do pohotovostného stavu.
“ Opäť zapnite váš televízor.
‘ Položka menu Ponuka NEXTVIEW v menu Všeob. nastavenie a voľba Téma v menu Smart surf už nie
je k dispozícii.
Spustite sprievodcu teletextom /
NEXTVIEW
Stlačením tlačidla æ na diaľkovom ovládači spustíte sprievodcu teletextom / NEXTVIEW. Zobrazí sa
menu a hlásenie „Moment prosím“. O chvíľu sa zobrazí:
• Stránka NEXTVIEW, ak zvolený kanál túto službu poskytuje (zobrazí sa logo NEXTVIEW).
• Stránka teletextu, ak zvolený kanál službu NEXTVIEW neposkytuje.
• Hlásenie „Žiadna prístupná informácia“, ak sa nevysiela ani služba NEXTVIEW ani teletext.V takom
prípade zvoľte ďalší kanál.
Zobrazenie stránky NEXTVIEW
Informácie sú zostavené podľa kanálu, ktorý poskytuje službu NEXTVIEW.Viď. tiež menu "Nastavenie",
"Všeobecné", "Ponuka NEXTVIEW" na str. 8.
Názov programu
a čas vysielania
Kurzor
Mon 05 Feb
Menu
Čas
Mon 05 Feb
18.00
Kanál
Téma
Datum
NEXTVIEW
Mon03
Menu
umožňuje
18.00
18.00
Kanál
Téma
Mon03
Tue 04 BBC1 18.00 BBC News
Wed 05 BBC2 18.00 The Simpsons
Provider menu
Thu 06 CNN 18.00 World News
Fri 07 FR2 18.00 On a tout essayé!
Sat 08 CH5 18.15 Tomorrow Never Dies
Prehľ.
Nahrá.
Pripom
Sled.
Zam.
Toto logo sa zobrazuje len počas vysielania NEXTVIEW. Ak
toto logo nie je zobrazené, znamená to, že je zobrazený
programový sprievodca teletextom.
14
Prehľ.
Nahrá.
Pripom
Sled.
Zam.
funkcie
NEXTVIEW
NEXTVIEW
umožňuje
& Pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla zvoľte položku „Čas“, „Kanál“, „Téma“ alebo
„Dátum“. Časový sprievodca poskytuje prehľad všetkých programových titulov, ktoré sa vysielajú vo
zvolenom časovom bloku. Kanálový sprievodca poskytuje prehľad všetkých programov, ktoré sa
v daný deň vysielajú na určitom kanáli. Pomocou dátumového sprievodcu môžete zvoliť požadovaný
dátum. Sprievodca témami zobrazuje zoznam všetkých programov, ktoré v daný deň zodpovedajú
zvolenej kategórii. Prechádzaním sprievodcom menu TV zhromažďuje triediace kritériá, podľa ktorých
nakoniec zobrazí zoznam programových udalostí.
é Stlačením tlačidla OK zvoľte požadovaný typ sprievodcu.
“ Pohybom kurzoru nahor a nadol vyberte programy. Ak je k dispozícii obsah alebo komentár
k niektorému z programov, zobrazí sa v dolnej časti obrazovky.
‘ Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla prechádzajte medzi programami.
Obraz/Sprievodca teletextom /
NEXTVIEW
& Stlačte tlačidlo æ. Pre zobrazenie sprievodcu NEXTVIEW / teletextom na pravej polovici obrazovky
stlačte tlačidlo b.
é Kurzorového tlačidla použite na voľbu TV kanálov alebo na presun kurzoru na modrý bod v ľavej časti
obrazovky.
“ Stlačte tlačidlo b pre vypnutie duálneho zobrazenia.
Sprievodca teletextom
& Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo teletextovej stránky, ktorá obsahuje informácie o programoch
pre daný kanál.
é Stlačte kurzorové tlačidlo vpravo - kurzor na obrazovke sa premiestni.
“ Pomocou kurzorov nahor/nadol listujte v programoch.
stránka
kurzor
podstránka
BBC1
Mon 05 Feb
100
BBC2
ITV
CH4
CH5
zoznam kanálov
Prehľ.
16.35
1
BBC
CEEFAX
LIONS RECORD ANOTHER WIN
Index
100
News
BBC Info
110
Headlines
Children
120
Weather
Cookery
150
Sports
Education 200
Radio
Nahrá.
posuvná lišta
Pripom
Sled.
430
300
305
400
415
500
Zam.
• Ak zvolený program obsahuje číslo stránky s dodatkovým sub-kódom odkazujúcim na stránku
obsahujúcu podrobné údaje o danom programe, môžete stlačením tlačidla OK tieto informácie
zobraziť. Opätovným stlačením OK sa vrátite na stránku sprievodcu programami.
• Ak zvolená stránka programového sprievodcu zodpovedá požiadavkám VPT, potom:
- bude možné nahrávať, pripomínať, sledovať programy alebo zamedziť ich sledovaniu,
- do pamäti TV sa uloží číslo naposledy zvolenej teletextovej stránky kanálu, ktorý obsahoval
informácie programového sprievodcu a TV potom zobrazuje informácie o tom, kedy tieto programy
začínajú. Pri každom stlačení tlačidla æ sa sprístupní teletextová stránka programového sprievodcu
zvoleného TV kanálu.
• V prípade potreby môžete zvoliť číslo podstránky posunutím kurzoru na požadovanú podstránku a
stlačiť kurzorové tlačidlo vpravo.
Poznámka: Číslo teletextovej stránky prehľadu programov je potrebné zadať pre každý kanál zvlášť. Kanály je
možné meniť tiež posúvaním kurzoru nahor/nadol v zozname na ľavej strane.
15
Základné funkcie
Stlačením jedného z farebných tlačidiel (sivé x, červené ®, zelené U, žlté Q alebo modré Ì)
aktivujte sprievodcu teletextom. Ak nie je určitá funkcia k dispozícii, zobrazia sa tlačidlá sivou farbou.
Prehľad:Toto menu obsahuje zoznam programov označených pripomienkou, ktoré sa budú sa nahrávať
alebo ak je k ním zamedzený prístup.Toto menu sa používa pre zmenu alebo odstránenie označených
programov.
Nahrávanie: Programovanie nahrávania na videorekordér (ak je vybavený funkciou NEXTVIEWLink a je
pripojený ku konektoru EXT2).
Pripomienka: Automaticky zapne TV, ak je v pohotovostnom režime alebo zobrazí správu, ak je TV
zapnutý.
Zámok: Zamedzuje prístup k niektorým programom, aby ich nebolo možné nahrávať alebo sledovať.
U funkcií Nahrávanie, Pripomienka a Zámok sa zobrazujú malé rolovacie menu, v ktorých môžete
zvoliť požadovaný časový interval: jednorázovo, denne alebo týždenne alebo zrušiť staré nastavenia pre
nahrávanie, pripomienky alebo zamedzenie prístupu. Počiatočná hodnota pre časový interval je
Jednorázovo. Zadaný interval potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Sledovať: Sledovanie zvoleného práve vysielaného programu.
Získavanie a aktualizácia informácií
NEXTVIEW
Získavanie a aktualizácia informácií NEXTVIEW sa vykonáva počas sledovania TV kanálu zvoleného
poskytovateľa služby NEXTVIEW nastaveného v menu „Nastav.“ (viď. str. 8), alebo pri prepnutí TV do
pohotovostného režimu.
Príjem aktuálnych dát sa vykonáva jednorázovo v noci.
Poznámka: Ak sú všetky informácie
do pohotovostného režimu.
16
NEXTVIEW
neaktuálne, napr. po návrate z dovolenky, bude treba prepnúť TV
Teletext
Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu.Tento televízor má kapacitu pamäte
1200 stránok, do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia doba.Vždy keď sa
zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte.
Zapínanie a vypínanie teletextu
Výber podstránok
Stlačením tlačidla b teletext zapnete.
102
Ak vybraná teletextová stránka pozostáva
z viacerých rôznych podstránok, zobrazí sa
zoznam dostupných podstránok.
Pomocou kurzorov vľavo/vpravo zvoľte
nasledujúcu alebo predošlú podstránku.
«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC
CEEFAX
LIONS RECORD ANOTHER WIN
430
Index
100
News
BBC Info
110
Headlines
Children
120
Weather
Cookery
150
Sports
Education
200
Radio
Lottery
230
Travel
Finance
240
Subtitling
Music
280
TV Listings
Červená
Zelená
Žltá
300
305
400
415
500
550
888
600
Modrá
Výber teletextovej stránky
- Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou
číselných tlačidiel, kurzorov nahor/nadol,
vľavo/vpravo alebo pomocou tlačidla -P+.
- Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky
volíte pomocou farebných tlačidiel.
Obraz/Teletext
& Stlačte tlačidlo b. Pre zobrazenie teletextom
na pravej polovici obrazovky stlačte tlačidlo
b.
é Kurzorového tlačidla použite na voľbu TV
kanálov alebo na presun kurzoru na modrý bod
v ľavej časti obrazovky.
“ Stlačte tlačidlo b pre vypnutie duálneho
zobrazenia.
Zväčšenie teletextovej stránky
Opakovaným stlačením tlačidla q zväčšíte
hornú a potom dolnú časť stránky. Ďalším
stlačením sa vrátite do normálneho zobrazenia
stránky. Keď je teletextová stránka zväčšená,
môžete pomocou horného / dolného
kurzorového tlačidla prechádzať riadok po
riadku obsahom stránky.
Naposledy zvolená teletextová
stránka
(Dostupné iba ak nie je k dispozícii zoznam
obľúbených teletextových stránok – viď. str. 18.)
Stlačte tlačidlo 0.
Výber indexovej stránky teletextu
Stlačením sivého tlačidla † zobrazíte hlavný
index (zvyčajne str. 100).
Len pre vysielanie teletextu typu T.O.P.:
Stlačte tlačidlo i. Zobrazí sa prehľad T.O.P.
teletextových tém, ktoré sú k dispozícii.
Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného
kurzorového tlačidla vyberte požadovaný
objekt a stlačte tlačidlo OK. Nie všetky TV
kanály vysielajú teletext typu T.O.P.
Hypertext
&
é
“
‘
Pomocou hypertextu môžete z aktuálnej
teletextovej stránky vybrať číslo stránky, ktorú
chcete zobraziť, alebo vyhľadávať stránky
obsahujúce nejaké slovo.
Stlačením tlačidla ok zvýraznite prvé slovo
alebo číslo na stránke.
Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného
kurzorového tlačidla zvoľte slovo alebo číslo,
ktoré chcete vyhľadať.
Potvrďte stlačením tlačidla OK.Vyhľadávanie sa
spustí.V dolnej časti obrazovky sa zobrazí
správa informujúca o priebehu vyhľadávania
alebo o skutočnosti, že zadané slovo / stránku
nie je možné nájsť.
Pomocou kurzoru nahor opustíte hypertext.
17
Menu Teletext
& Stlačením tlačidla MENU aktivujte menu.
é Stlačením horného / dolného kurzorového
tlačidla vyberte z menu požadované položky.
“ Stlačte kurzor vpravo pre aktiváciu.
Odhaľ (Zobrazenie skrytých informácií)
Táto funkcia zobrazí / potlačí skryté informácie
na stránke, ako sú napr. riešenia hádaniek alebo
kvízov. Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie.
Obľúbené
Môžete vytvoriť zoznam spolu 9 obľúbených
teletextových stránok, vybratých z rôznych TV
kanálov.
Pridanie obľúbenej stránky do zoznamu:
& Vyberte obľúbenú teletextovú stránku.
é Zvoľte Obľúbené v menu teletextu a vstúpte
do zoznamu stlačením kurzora doprava.
“ Opätovným stačením kurzora doprava sa
stránka pridá do zoznamu.
‘ Stlačením tlačítka MENU si prezriete aktuálnu
stránku.
Prezeranie obľúbenej stránky zo
zoznamu:
Zapnete Teletext, stlačte tlačítko 0 a
prelistujete zoznam stránok a vyberiete
obľúbenú stránku aktuálne zvoleného TV
kanála.
Poznámka: zvolená môže byť len stránka práve
sledovaného TV programu.
Vyhľadávanie
Voľba slova
Pomocou zobrazenej klávesnice môžete zadať
slovo, ktoré chcete vyhľadať v teletextových
stránkach. Pri hľadaní sa nerozlišujú veľké /
malé písmená.
102
kurzor
mo 08 may 17:08:39
WORD
NAME
Použiť
Vymaz.
TE
L E T EFOOTBALL
XT
A B C D E F G 1 2BBC1
3
Zrušiť
Medzera
H I J K L M N
4 5 6
O P Q R S T U
7 8 9
V W X Y Z
0
Posuv
Červená
Špeciál
Zelená
Žltá
‘ Tlačidlo Zrušiť zruší zvolené slovo alebo znak,
Medzera vloží medzeru, Vymaz. vymaže
aktuálne zvolený znak, Posuv prepne medzi
veľkými a malými písmenami a Špeciál zobrazí
špeciálne znaky. Potom stlačte tlačidlo OK.
( Pre návrat do menu teletextu stlačte
opakovane ľavé kurzorové tlačidlo.
Hľadanie slova
& Zadajte nejaké slovo alebo ho vyberte zo
zoznamu použitých slov v pravej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
é Zvoľte položku Použiť a stlačte opäť OK.
Zobrazí sa hlásenie Vyhľadáv..
“ Pre zrušenie vyhľadávania alebo pre nové
hľadanie zvoľte „Klávesnica“ a stlačte OK.
‘ Ak hľadané slovo nie je nájdené, zobrazí sa
chybové hlásenie. Ak je slovo nájdené, zobrazí
sa na stránke zvýraznene. Pre pokračovanie
v hľadaní stlačte tlačidlo OK.
Cyklus podstránok (ak sú k dispozícii)
Automaticky zobrazuje jednotlivé podstránky.
Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie /
deaktivovanie.
Časová stránka
Táto funkcia zobrazí špecifickú stránku
zvoleného TV kanálu v určitý čas.
& Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte
Áno alebo Nie.
é Pomocou kurzorových alebo číselných tlačidiel
zadajte čas a číslo stránky.
Poznámka:
- Teletext nesmie zostať zapnutý a nemali by ste
prepínať na iný TV kanál.
- V režime VGA nie je možné zobraziť časovú
stránku.
“ Stlačte kurzor vľavo pre opätovný návrat do
menu TV.
Jazyk
Ak znaky zobrazované na obrazovke
nezodpovedajú znakom používaným
prevádzkovateľom vysielania, môžete zmeniť
jazykovú skupinu.
Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte
Skupina 1 alebo Skupina 2.
Modrá
& Pomocou kurzoru vpravo sprístupníte
klávesnicu.
é Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného
kurzorového tlačidla voľte znaky, slová alebo
funkcie.
18
“ Každý zvolený znak potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Stlačením tlačidla MENU opustíte menu
teletextu.
Zapojenie príslušenstva
K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení.
V nasledujúcich nákresoch nájdete spôsoby ich pripojenia.
Poznámka: Konektor EXT1 je prispôsobený pre prácu s obrazovými systémami CVBS a RGB, EXT2 so systémami
CVBS, RGB a YIC, EXT1-3 systémami CVBS, DVI VGA, SVGA, 480p, 576p, 1080i a 1152i. Externé zariadenia
s výstupom RGB sa odporúča pripojovať ku konektoru EXT1 alebo EXT2, pretože systém RGB poskytuje najlepšiu
kvalitu obrazu.
Ak je Váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, potom by mal byť pripojený na EXT2, aby bolo možné funkciu
EasyLink využívať.
Videorekordér (VCR-DVD+RW)
Poznámka: Nepokladajte váš prehrávač do blízkosti TV obrazovky, niektoré prístroje totiž môžu byť citlivé na rušenie z
nej vyžarujúce. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky.
Podľa obrázku pripojte anténne káble 1, 2 a euro-kábel
3, vďaka ktorému dosiahnete optimálnu kvalitu obrazu.
Ak váš videorekordér nemá eurokonektor, jediný spôsob
pripojenia zostáva cez anténny kábel.
Bude potrebné naladiť televízor na testovací signál
videorekordéru a priradiť mu predvoľbu 0 alebo 90 až 99 –
viď. „Manuálna inštalácia“ na str. 6. Pozrite si príručku
k videorekordéru.
CABLE
EXT2
1
2
3
4
RECORDER
DECODER
Dekóder a videorekordér
Pripojte eurokábel 4 do dekóderu a do špeciálneho
eurokonektoru na videorekordéri.Viď. tiež návod
k videorekordéru.Viď. odsek „Dekóder“ na str. 10.
Dekóder môžete pomocou eurokábla pripojiť tiež priamo
do konektoru EXT1 alebo 2.
Iné zariadenia (satelitný prijímač, dekóder, DVD, hry a pod...)
& Podľa obrázku pripojte anténne káble 1, 2 a 3 (ak
CABLE
CABLE
EXTERNAL
1
4
2
3
5
má vaše periférne zariadenie iba anténny vstup/výstup).
Lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete vtedy, keď vaše
zariadenie pripojíte do konektoru EXT1, 2 alebo 3
eurokáblom 4 alebo 5.
é Rovnakým spôsobom ako u videorekordéra vyhľadajte
testovací signál externého zariadenia.
“ Uskutočnite výber v menu „Nastavenie“, „Zdroj signálu“,
str. 10.
RECORDER
19
Kamera, videokamera alebo videohry
& Kameru, videokameru alebo videohry pripojte podľa
obrázku.
é Monofónne zariadenia pripojte do konektorov VIDEO 2
a AUDIO L 3. Stereofónne zariadenia pripojte aj do
konektoru AUDIO R 3.
Kvalitu obrazu S-VHS u videokamier štandardu S-VHS
zaistíte prepojením pomocou káblov S-VHS do vstupu
S-VIDEO 1 a do vstupov AUDIO 3.
Nepripojujte káble 1 a 2 súčasne. Mohlo by dôjsť ku
skresleniu obrazu!
Pripojenie spredu
AUDIO
VIDEO
2
S•VIDEO
1
Slúchadlá
3
& Slúchadlá pripojte podľa obrázku do zásuvky pre slúchadlá
L.
é Stlačením tlačidla ¬ na diaľkovom ovládači vypnite interné
reproduktory TV.
Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať v rozmedzí 8 až 4000
ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel nastavte v položke Hlasitosť slúchadlá
v menu Zvuk.
Prijímač viackanálového priestorového zvuku
& Pripojte audio kábel k prijímaču viackanálového priestorového
zvuku a ku konektorom AUDIO OUT L a R na dolne strane
CENTRE IN
L
R
2
AUDIO
OUT
1
televízora 1.
é Ak chcete, aby reproduktory vášho TV pracovali ako centrálny
reproduktor, pripojte tiež audio kábel k prijímaču
viackanálového priestorového zvuku a ku konektoru CENTRE
IN na dolne strane televízora 2.
“ Zvoľte „Centrálny vstup Zap.“ v menu „Zdroj“.Viď. str. 10.
Reproduktory televízora budú odteraz vydávať len centrálny
zvuk a reproduktory pripojené k audio prijímaču budú vydávať
priestorový zvuk. Hlasitosť sa ovláda cez prijímač viackanálového
priestorového zvuku.
Poznámka: Ak je TV kanál alebo externý zdroj signálu blokovaný
v menu „detský zámok“ (viď. str. 13), nebude počuť žiaden zvuk.
Externého subwooferu
Pre vylepšenie reprodukcie zvuku vášho TV môžete pripojiť
externe napájaný subwoofer (pre frekvencie medzi 20 a 50 Hz).
& Audio kábel externého subwooferu pripojte do zásuvky
SUBWOOFER na dolnej stene vášho TV.
é Zvoľte Subwoofer v menu Nastavenie,Všeobecné - str. 9.
“ Ak je uvedený frekvenčný rozsah na štítku subwooferu,
SUBWOOFER
20
nastavte ho na 100 - 120 Hz (podľa želania).
‘ Nastavte úroveň hlasitosti externého subwooferu - priamo
na subwooferi. Viď. tiež návod k externému subwooferu.
Pripojte váš DVI konektor
AUDIO
L
Vstup DVI umožňuje nasledovné TV a počítačové režimy
zobrazenias:
DVI
R
EDTV
640/720 x 480p
720p x 576p
HDTV 1920 x 1080i
1920 x 1152i
VGA
640 x 480
60 Hz
SVGA 800 x 600
60 Hz
1
2
& Zvoľte vhodný typ konektoru, ktorý sa nachádza na vašom zariadení (DVD, HDTV, STV, PC,...),
ktorým chcete prepojit toto zariadenie s DVI konektorom na vašom televizore.
Typ konektoru
Zariadenie:
YPbPr
VGA
DVI
digitálny prenos
HDMI
digitálne
DVD
DVD s YpbPr
---
DVD s DVI
DVD s HDMI
HDTV STB
Euro 1080i
---
(budúcnosť)
(budúcnosť)
---
PC
PC
VGA
DVI
digitálny prenos
Počítač
---
é Pokiaľ je to potrebné použite adaptér.
Typ konektoru
Zariadenie:
YPbPr
Adaptér (kábel) 3 x Cinch na VGA
kábel + VGA na DVI
(súčasťou balenia)
VGA na DVI
(súčasťou
balenia)
HDMI
digitálne
HDMI na DVI
“ Prepojte vaše zariadenie s DVI konektorom na spodnej strane TV 1.
‘ Prepojte zvukové káble 2 so vstupmi zvuku na vašom televízore AUDIO R (pravý) a L (ľavý).
Zosilňovač Cinema Link Surround
Viď. samostatný návod Cinema Link, str. 26.
Upozornenie: Zobrazované informácie ohľadom zvuku nebudú zodpovedať aktuálnej reprodukcii zvuku
21
Voľba pripojeného zariadenia
Na diaľkovom ovládači stlačte opakovane tlačidlo v, alebo zvoľte “Zdroj” v menu “Nastavenie”, viď. str. 10
pre voľbu EXT1, EXT2, EXT3, Side alebo DVI v závislosti od toho, kam ste pripojili vaše zariadenie.
Poznámka: Väčšina zariadení (dekóder, videorekordér) pri zapnutí prepne TV na príslušný vstup.
Videorekordér alebo prehrávač DVD vybavený funkciou EasyLink
Videorekordér alebo DVD prehrávač môže byť
ovládaný diaľkovým ovládačom pomocou
zobrazeného menu Registr. alebo DVD.
& Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU.
é Pomocou horného / dolného kurzorového
tlačidla vyberte položku Registr. alebo DVD.
“ Stlačením ľavého / pravého, horného / dolného
Registr.
Ò
p
Rwd Play
‡ π
Stop Play
†
Ffw
®
Ï
Rec Eject
DVD
Ò p
Prev. Play
‡
π
Stop Play
†
Ï
Next Eject
kurzorového tlačidla zvoľte jednu z funkcií
videorekordéru alebo DVD.
Tlačidlo ® pre nahrávanie, pracuje aj v televíznom
režime. Ak je videorekordér vybavený systémom
EasyLink a funkciou „pohotovosť“, stlačením tlačidla
B po dobu 3 s prepnete súčasne TV
i videorekordér do pohotovostného stavu.
Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink
V režime TV môžete spustiť priame nahrávanie programu, ktorý práve sledujete na TV. Stlačte a podržte
tlačidlo záznamu ® na diaľkovom ovládači aspoň 2 sekundy.
Poznámka: Prepínanie programov na TV neovplyvňuje nahrávanie!
Počas nahrávania programu z externého zariadenia pripojeného ku konektorom EXT1, EXT3 nebo Side, nie je
možné súčasne sledovať iný TV program.
22
Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení
Toto diaľkové ovládanie ovláda nasledovné Philips zariadenia:TV,VCR, DVD, DVD/R,
SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.
B
VCR DVD SAT AMP CD
†
v
Select
Ò
‡
π
®
b
æ
®
®
OK
®
®
S
MENU
+
+
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
Active Control
b
Ak si neželáte, aby sa diaľkový ovládač automaticky prepínal späť do TV režimu a
zostal vo zvolenom režime, vykonajte nasledovné:
Zvoľte požadovaný režim pomocou tlačidla Select. Počkajte, kým LED diódy
zhasnú. Stlačte znovu tlačidlo Select spolu s tlačidlom OK na dobu aspoň 2 sekundy.
Diaľkový ovládač sa odteraz už nevráti do TV režimu a zostane vo zvolenom
režime. Pre návrat do pôvodného stavu zopakujte vyššie uvedený postup po zvolení
TV režimu.
Poznámka: Ak podržíte tlačidlo Select dlhšie než 2 sekundy, prenesie sa príkaz pre voľbu
systému RC5/RC6.
-
-
i
Stlačte tlačidlo "Select" pre výber zariadenia - viď. displej. Ďalšie zariadenie sa volí
opakovaným stlačením tohto tlačidla do dvoch sekúnd. Svetelný indikátor pritom
pomaly bliká.
Pre obsluhu periférneho zariadenia stlačte jedno z tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Pre návrat do TV režimu stlačte "Select" počas blikania indikátora.
Ak do 60 sekúnd nevykonáte žiadnu funkciu, diaľkový ovládač sa prepne naspäť do
TV režimu.
h
q
B Prepnutie do pohotovostného
režimu
S Pauza (DVD, CD, VCR)
® Nahrávanie
Ò Pretáčanie späť (VCR, CD);
prehľadávanie späť (DVD, AMP)
‡ Stop
π Prehrávanie
† Pretáčanie vpred (VCR, CD);
prehľadávanie vpred (DVD/AMP)
æ výber jazyka titulkov (DVD);
správy RDS / TA (AMP);
prehrávanie v náhodnom poradí
(CD)
b výber titulu (DVD);
zobrazenie RDS správ (AMP);
informácia na obrazovke (CD)
i zobrazenie informácií
MENU zapnutie / vypnutie menu
-P+ výber kapitoly, kanálu, stopy
0-9 zadávanie čísiel
0 index videopásky (VCR),
výber kapitoly DVD,
voľba frekvencie (AMP)
U časovač videorekordéra
Q zapnutie / vypnutie zvuku Surround
(AMP, CD)
horné / dolné kurzor. tlačidlo
- výber nasledujúceho /
predchádzajúceho disku (CD)
ľavé / pravé kurzor. tlačidlo
- výber predchádzajúcej /
nasledujúcej stopy (CD)
pre vyhľadávanie vpred / vzad
(AMP)
Dodatočne môže byť DVD, SAT a CD indikátor preprogramovaný na ovládanie
DVD rekordéra, SAT (RC6), CD-rekordéra.
& Opakovane stláčajte tlačítko Select, kým nezhasne LED dióda.
é Pre naprogramovanie DVD-R, stlačte OK + číslo 2.
Pre naprogramovanie SAT (RC6), stlačte OK + číslo 4.
Pre naprogramovanie CD-R, stlačte OK key + číslo 6.
Od toho okamihu indikátor DVD, SAT a CD bude signazovať ovládanie DVDR,
SAT (RC6) alebo CDR.
Poznámka: Pre návrat do módov nastavených vo výrobe, vyberte batérie z diaľkového
ovládača na niekoľko sekúnd, alebo stlačte OK + číslo 1 (DVD mód), alebo + číslo 3
(SAT-RC5), alebo + číslo 5 (CD mód)
23
Tips
Rady
Starostlivosť o
obrazovku
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo poškriabať, poškodiť alebo zničiť.
Na čistenie obrazovky nepoužívajte chemické prostriedky.
Nedotýkajte sa povrchu obrazovky holými rukami ani mastnou handrou (niektoré
prípravky môžu obrazovku poškodiť).
Pred čistením obrazovky odpojte televízny prijímač zo siete. Keď je povrch
obrazovky zaprášený, jemne ho utrite savou látkou z bavlny alebo iného mäkkého
materiálu, napr. jelenicovej kože navlhčenej vo vode.
Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, môžu spôsobiť chemické poškodenie.
Nepoužívajte tekuté ani sprayové čistiace prostriedky. Sliny a kvapky vody utrite
okamžite, pretože pri dlhšom kontakte s obrazovkou spôsobujú deformáciu a
blednutie farby.
Nekvalitný obraz
• Zvolili ste správny TV systém v menu manuálnej inštalácie?
• Je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialenosti od reproduktorov,
neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia a pod.?
• VVysoké kopce alebo budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu alebo tzv.
duchov. Niekedy sa obraz zlepší zmenou polohy/nasmerovania antény.
• Obraz alebo teletext je nezreteľný? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu
viď. „Uloženie TV kanálov“ na str. 6.
• Jas, ostrosť a kontrast je zle nastavený? Zvoľte položku „Tovérenské nastav“
v menu "Nastaven."- viď. str. 8.
Bez obrazu
• Sú dodané káble správne pripojené? (Anténny kábel k televízoru, prívod od
antény k videorekordéru,VGA káble k zdroju signálu a napájacie káble.)
• Bol vypnutý detský zámok?
• Je váš počítač zapnutý?
• Ak je obrazovka čierna a indikátor na prednej strane TV svieti na zeleno,
znamená to, že daný režim zobrazenia nie je podporovaný. Prepnite váš zdroj
signálu VGA do správneho režimu.
• V prípade slabého alebo zlého signálu sa obráťte na vášho dodávateľa.
Digitálne skreslenie Nízka kvalita obrazu niektorých digitálnych materiálov môže byť spôsobená
digitálnym skreslením obrazu.V tomto prípade zvoľte (bez manuálnej úpravy
parametrov obrazu) v menu "Obraz", "Smart obraz" položku "Zjemniť".
Bez zvuku
• V žiadnom kanáli nie je zvuk? Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na
minimum.
• Nie je zvuk potlačený tlačidlom ¬?
Nenašli ste riešenie Skúste televízor vypnúť a po chvíľke opäť zapnúť.
pre problém so zvuNikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný televízor.
kom alebo obrazom? Kontaktujte svojho predajcu alebo odborný servis.
NEXTVIEW
Čítania
NEXTVIEW:
Viď. "Získavanie a aktualizácia informácií
NEXTVIEW
na str. 16.
Zobrazený čas je nesprávny:
Vysielacia stanica na predvoľbe číslo 1neprenáša správny miestny dátum a čas.
Použite funkciu "Preskupenie" v menu inštalácie a na prvú predvoľbu nastavte inú
stanicu.
24
Diaľkové ovládanie • Ak Váš televízor nereaguje na povely z diaľkového ovládača, môžu byť batérie
vybité alebo je zvolený nesprávny režim.
• Stále môžete použiť tlačidlo MENU a tlačidlá -/+ na pravom paneli TV.
Pohotovostný
Váš TV spotrebováva energiu aj v režime pohotovosti. Spotreba energie prispieva
režim k znečisťovaniu vzduchu a vody.
Spotreba energie: < 2 W.
Nestabilný alebo
Skontrolujte, či ste vo vašom počítači zvolili správny režim VGA.Viď. samostatný
nesynchronizovaný návod na použitie monitoru.
obraz VGA
Rôzne
Viď. Ostatné, Špecifikácie na tomto CD.
Varovanie týkajúce sa statických obrázkov na TV obrazovke
Charakteristika Plasma Display Panelov je, že zobrazujú rovnaké obrázky dlhý čas, čo môže
spôsobiť trvalé zotrvanie obrázku na obrazovke.Toto sa nazýva vypálenie luminofórov.
Štandardné použitie TV zahŕňa zobrazenie obrázkov, ktoré obsahujú konštantne pohybujúci a
meniaci sa obraz na obrazovke.
Príklady statických obrázkov (toto nie je úplný zoznam, môžete sa stretnúť aj s inými prípadmi):
• TV a DVD menu: zoznamy obsahu disku DVD;
• Čierne pásy: keď sa čierne pásy zobrazia na ľavej a pravej časti obrazovky, odporúčame zmeniť
formát obrazu tak, že obraz je prispôsobený na celú obrazovku;
• Logo TV kanálu: predstavuje problém, ak je jasné a statické. Pohybové, alebo nízkokontrastné
grafiky sú prijateľnejšie, pretože sú nerovnomerne zobrazené na obrazovke;
• Štítky predajní: prezentované v spodnej časti TV obrazovky;
• Logá teleshopingových kanálov a zobrazenie cien: jasné a zobrazené konštantne, alebo
opakovane na rovnakom mieste TV obrazovky.
Príklady statických obrázkov taktiež zahŕňajú logá, PC obrázky, zobrazenie času, teletext a
obrázky zobrazené v 4:3 režime, statické obrázky, alebo znaky, atď.
Poznámky:
- počas sledovania znížte kontrast a jas
- ak sa raz vyskytne prepálenie, už sa nikdy neodstráni.
25
VCR
TV
VCR
IN
TV
IN
EXT
2
CENTRE
IN
AUDIO
DIGITAL IN
CINEMA VCR
LINK IN
TV
IN
CENTRE OUT
2
1
4
3
Recorder
DVD
VCR
TV
VCR
IN
TV
IN
EXT
2
AUDIO
DIGITAL IN
3
CINEMA VCR
LINK IN
4
TV
IN
CENTRE OUT
2
1
Recorder
DVD
CENTRE
IN
Odporúčanie:
Sieťovú zásuvku na zadnej
strane audio prijímača
nepoužívajte v konfigurácii
domáceho kina pre napájanie
DVD prehrávača alebo
videorekordéra.
Pomocou jedného tlačidla na diaľkovom ovládači, ktorým je možné
ovládať všetky prístroje Cinema Link, sa systém Cinema Link
zapne, DVD / videorekordér spustí reprodukciu a audio prijímač
sprostredkuje zvuk (v prípade, že je Cinema Link zapnutý) namiesto TV.
TV alebo monitor môže fungovať ako centrálny reproduktor vášho
systému, pričom nebude treba samostatný centrálny reproduktor (iba
ak je váš TV alebo prijímač vybavený konektorom Centre IN).
Slovenčina
Poznámka: Funkcia Cinema Link je
k dispozícii len s prístrojmi
generácie Cinema Link (P50.3)!
Cinema Link je novou funkciou od firmy Philips, ktorá umožňuje
vzájomnú komunikáciu TV, audio prijímača a iných prístrojov
(v prípade, že sú všetky vybavené funkciou Cinema Link a sú p
repojené eurokáblom). Automaticky tak ponúkajú najvyššiu možnú
kvalitu obrazu a viackanálového priestorového zvuku pre vaše
domáce kino.
Stlačením tlačidla pohotovosti B na diaľkovom ovládači na
dobu aspoň 3 sekúnd sa celý systém Cinema Link prepne do
stavu pohotovosti.
Konfigurácia periférií Cinema Link
Schéma zapojenia na vnútornej strane krytu znázorňuje možnosti vzájomného prepojenia periférií
Cinema Link.
Poznámky :
- Pre využitie tejto funkcie musí byť okrem TV alebo prijímača vybavené aspoň jedno periférne zariadenie
funkciou Cinema Link.
- Pre dosiahnutie najvyššej kvality viackanálového priestorového zvuku sa odporúča pripojiť audio prijímač
Cinema Link.
- V systéme Cinema Link nemusia byť periférne prístroje v dosahu diaľkového ovládača TV. Príkazy posielané na
TV sú automaticky odovzdané ďalším prístrojom. Periférne prístroje môžete teda umiestniť za dvierka skrinky
alebo do inej miestnosti.
- Pre reprodukciu digitálneho priestorového zvuku je treba pripojiť digitálny prístroj (napr. DVD) audio káblom
cinch 4 do digitálneho vstupu audio prijímača. V prípade, že je váš TV vybavený DIGITAL AUDIO OUT výstupom,
prepojte ho s niektorým digitálnym vstupom na vašom audio prijímači 5. Ak prepojíte digitálny audio výstup
vášho TV a/alebo periférneho zariadenia s digitálnym vstupom vášho audio prijímača 4 alebo 5 (ak sú
k dispozícii), zvoľte príslušný digitálny vstup (1 alebo 2) na vašom audio prijímači.
- Nie je možné použiť nezávislé bezdrôtové reproduktory televízora.
Uvedenie do prevádzky a obsluha
& Cinema Link sa zapne hneď po zapnutí audio prijímača a televízora.V prípade potreby je možné
Cinema Link vypnúť a znovu zapnúť len na audio prijímači.Viď. návod na použitie vášho audio
prijímača.
Dôležité upozornenie: Keď je Cinema Link zapnutý, všetky príkazy pre nastavenie zvuku ovládajú audio
prijímač namiesto TV.
é Na audio prijímači a na TV sa zobrazí správa CINEMALINK ZAP.Teraz je systém Cinema Link
aktivovaný.
Poznámka: Cinema Link sa odporúča vypnúť, ak je audio prijímač použitý na nahrávanie CD, alebo pri použití
slúchadiel, zatiaľ čo ostatní sledujú TV.
Teraz je možné nastaviť parametre TV pre optimálny priestorový zvuk a nainštalovať audio kanály
pred zapnutím niektorého Cinema Link zariadenia. Systémové informácie o výbere krajiny, jazyku
menu a formáte obrazu (nastavené počas inštalácie TV) sa automaticky prenesú do audio prijímača.
TV ako centrálny reproduktor (len v prípade, ak je váš TV alebo audio prijímač vybavený konektorom
Centre IN)
Viď. návod na použitie TV alebo prijímača – Nastavenie, Menu „Zdroj signálu“, „Centrál – vstup“.
Pomocou funkcie testovacieho tónu v menu „Reproduktory“ môžete skontrolovať úroveň hlasitosti
jednotlivých reproduktorov.
Poznámka: Ak chcete, aby reproduktory vášho TV alebo monitoru fungovali ako centrálny reproduktor, zapojte
tiež cinch audio kábel (nie je dodaný) 2 do konektoru Centre IN na vašom TV alebo audio prijímači.
1
Aktivovanie funkcie Cinema Link
Stlačte a podržte tlačidlo Ì na diaľkovom ovládači aspoň 4 sekundy.
& Ak je Cinema Link DVD prehrávač pripojený, vyšle TV alebo prijímač príkaz pre reprodukciu.
é DVD prehrávač spustí reprodukciu a audio prijímač sa automaticky prepne na najlepší Cinema Link
zvuk.
“ Ak nie je DVD prehrávač pripojený alebo ak v DVD prehrávači nie je vložený disk, príkaz nie je
možné vykonať.
‘ TV alebo prijímač potom vyšle príkaz pre reprodukciu do Cinema Link videorekordéru, ak je
pripojený.
( Videorekordér spustí reprodukciu a audio prijímač zvolí najlepší Cinema Link zvuk.
§ Ak nie je pripojený videorekordér alebo ak nie je vložená kazeta,TV alebo prijímač zvolí naposledy
sledovaný TV kanál.
Menu prijímača
TV
DVD
Prehrávač
Prijímač
Nastaven.
Ukážka
Inštal.
Zvuk
Surround
Reprod.
Autom.
inštalácia
Manuál.
inštal.
Zvoliť názov Preskupenie
Poznámka: Ak je Cinema Link aktívny, sú niektoré položky menu „Zvuk“ (viď. TV menu) riadené audio
prijímačom namiesto TV alebo prijímač.
& Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU.
é Stlačte kurzor nadol pre voľbu Prijímač.
“ Stlačte kurzor vpravo pre zobrazenie položiek menu Prijímač.
‘ Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu položiek sub-menu.
Poznámka: Položky sub-menu audio prijímača je možné zvoliť, len ak ich umožňuje audio prijímač (závisí od
konfigurácie a prenášaných zvukových signálov).
Menu Zvuk
V závislosti od konfigurácie reproduktorov audio prijímača, nemusí byť možné zvoliť niektoré položky
menu.
Zvuk
Prijímač
Smart Zvuk
Výšky
Basy
Hlasitosť
3D efekt
Nočný režim
Len zvuk
2
Smart Zvuk,Výšky, Basy
Viď. návod na použitie k TV alebo prijímaču.
Hlasitosť
Keď je položka „Hlasitosť“ zapnutá, zosilnia sa pri nízkej hlasitosti
nízke a vysoké frekvencie tak, aby bola zachovaná prirodzená
rovnováha.
3D efekt
Funkcia 3D efekt vám umožňuje vytvoriť dojem Dolby Surround
Pro Logic bez nutnosti pripojenia zadných reproduktorov.
Úroveň 3D efektu zvoľte pomocou kurzoru vľavo/vpravo.
Nočný režim (iba pri prenose zvuku Dolby Digital)
Hlasné partie zvuku sa stíšia a tiché sa zosilnia.
Vďaka tomu môžete vychutnať priestorový zvuk bez rušenia spiacich detí alebo susedov.
Len zvuk
Táto funkcia umožňuje vypnúť TV obraz, ak je TV alebo monitor použitý ako centrálny reproduktor
v systéme Cinema Link a ak audio prijímač reprodukuje zvuk nezávisle od TV obrazu.
Pre posluch zvuku a pre vypnutie obrazu zvoľte „Len zvuk“.
Na obrazovke sa zobrazí správa „Len zvuk“.
Menu „Priestorový zvuk“
V závislosti od konfigurácie reproduktorov audio prijímača, nemusí byť možné zvoliť niektoré položky
menu.
Surround
Prijímač
Test. tón
Hlasitosť pred. Ľ
Hlasitosť pred. P
Hlasitosť central
Hlasitosť pred rep.
Hlasitosť zad. L
Hlasitosť zad. P
Hlas. subwoofera
Menu „Reproduktory“
Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov
Poznámka: Pri opustení menu „Zvuk“ sa funkcia testovacieho tónu
automaticky zruší audio prijímačom.
& Zvoľte „Test. tón zap.“.
Zvukový tón sa postupne ozýva z pripojených reproduktorov
(okrem subwooferu) – z každého po 2 sekundy. Môžete tak
porovnať hlasitosť každého reproduktoru a nastaviť príslušné
úrovne tak, aby sa hlasitosti vyrovnali.
Na obrázku je aktívny reproduktor svetelne označený.
é Pomocou kurzorov nahor/nadol zvoľte položky menu
priestorového zvuku a jednu po druhej nastavte pomocou
kurzorov vľavo/vpravo.
Najlepšieho výsledku dosiahnete, ak majú všetky reproduktory
rovnakú hlasitosť v mieste vášho zvyčajného posluchu.
“ Po dokončení nastavenia hlasitostí reproduktorov zvoľte „Test.
tón vyp.“.
V závislosti od konfigurácie reproduktorov audio prijímača, nemusí byť možné zvoliť niektoré položky
menu. Po definitívnom určení počtu a pozície reproduktorov môžete pre optimalizáciu priestorového
zvuku zvolením „Centrálny reproduktor“, „Zadné reproduktory“ a „Subwoofer Áno/Nie“ nastaviť
základné parametre prijímača a veľkosť / vzdialenosť reproduktorov.
Poznámka: Po zmene konfigurácie sa menu dočasne skryje a znovu sa zobrazí po uložení nových nastavení.
Reprod.
Prijímač
Hlavný reprod.
Zadní repro.
Subwoofer zap.
Rozmery pred rep.
Veľkosť hlav. repr.
Rozmery zad.rep.
Vzdialen. k pred
Vzdialen. k stred
Vzdialen k zad.
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Veľký/Malý
Veľký/Malý
Veľký/Malý
1-10 m
1-10 m
1-10 m
Veľkosť reproduktorov
Zvoľte „Malý“, ak je váš reproduktor schopný vyžiariť
frekvencie od 80 – 100 Hz vyššie. Zvoľte „Veľký“, ak je váš
reproduktor schopný vyžiariť frekvencie od 50 Hz vyššie.
Poznámka :
- Pre orientáciu, veľký reproduktor má priemer membrány aspoň
12 cm (5 palcov). Viď. technický popis k vašim reproduktorom.
- Ak nie je Subwoofer pripojený, predný reproduktor je možné
nastaviť iba ako „Veľký“. Ak je predný reproduktor nastavený ako
„Malý“, centrálny reproduktor je možné nastaviť iba ako „Malý“
a je potrebné pripojiť subwoofer.
Vzdialenosť reproduktorov
Nastavte vzdialenosť pripojených reproduktorov (predný,
centrálny a zadné reproduktory) od miesta posluchu.
Toto nastavenie ovplyvňuje čas oneskorenia pre priestorový
zvuk.
3
Automatická inštalácia
Autom. inštalácia
Prijímač
Inštal.
Štart
V menu automatickej inštalácie zvoľte „Štart“ pre aktivovanie
automatického vyhľadávania všetkých rádiových staníc, ktoré je
možné prijímať.
Zoznam programov sa automaticky vyplní poradovými číslami
a názvami rádiových staníc.
Manuálna inštalácia
Známu rádiovú stanicu je možné vyhľadať zadaním jej
frekvencie.
Manuál. inštalácia
Prijímač
Pásmo
Vyhľad.
Predvoľba
Uloženie
LW
MW
SW
FM
AM
& Najskôr zvoľte Pásmo pre zvolenie požadovaného
frekvenčného pásma: DV, SV, KV, FM alebo AM.
é Zvoľte „Hľadať“ a stlačte kurzor vpravo.
Frekvencia sa zvyšuje, až kým sa nenájde rádiová stanica.
Ak poznáte trojcifernú frekvenciu, vložte ju priamo pomocou
číselných tlačidiel 0 až 9.
Zvoľte „Predvoľby“ pre vloženie čísla predvoľby – trojciferné
číslo zadajte číselnými tlačidlami.
“ Pre uloženie vašej rádiovej stanice zvoľte „Uložiť“ a stlačte
tlačidlo OK.
‘ Opakujte kroky & až " pre uloženie ďalších rádiových
staníc.
Priradenie názvu – Preskupenie
Zvoliť Preskupenie
nazov
Prijímač
4
Priradenie alebo zmena názvu rádiovej stanice alebo zmena
poradia uložených rádiových staníc sa vykonáva rovnakým
spôsobom ako priradenie názvu alebo preskupenie programov
vo vašom TV.
Viď. návod na použitie vášho TV alebo prijímača.
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
EUROPE
CH ..FREQ (MHz)
E2.............48.25
E3.............55.25
E4.............62.25
E5...........175.25
E6...........182.25
E7...........189.25
E8...........196.25
E9...........203.25
E10.........210.25
E11.........217.25
E12.........224.25
S1...........105.25
S2...........112.25
S3...........119.25
S4...........126.25
S5...........133.25
S6...........140.25
S7...........147.25
S8...........154.25
S9...........161.25
S10.........168.25
S11.........231.25
S12.........238.25
S13.........245.25
S14.........252.25
S15.........259.25
S16.........266.25
S17.........273.25
S18.........280.25
S19.........287.25
S20.........294.25
H1 ..........303.25
H2 ..........311.25
H3 ..........319.25
H4 ..........327.25
H5 ..........335.25
H6 ..........343.25
H7 ..........351.25
H8 ..........359.25
H9 ..........367.25
H10 ........375.25
H11 ........383.25
H12 ........391.25
H13 ........399.25
H14 ........407.25
H15 ........415.25
H16 ........423.25
H17 ........431.25
H18 ........439.25
H19 ........447.25
21 ...........471.25
22 ...........479.25
23 ...........487.25
24 ...........495.25
25 ...........503.25
26 ...........511.25
27 ...........519.25
28 ...........527.25
29 ...........535.25
30 ...........543.25
31 ...........551.25
32 ...........559.25
33 ...........567.25
34 ...........575.25
35 ...........583.25
36 ...........591.25
37 ...........599.25
38 ...........607.25
39 ...........615.25
40 ...........623.25
41 ...........631.25
42 ...........639.25
43 ...........647.25
44 ...........655.25
45 ...........663.25
46 ...........671.25
47 ...........679.25
48 ...........687.25
49 ...........695.25
50 ...........703.25
51 ...........711.25
52 ...........719.25
53 ...........727.25
54 ...........735.25
55 ...........743.25
56 ...........751.25
57 ...........759.25
58 ...........767.25
59 ...........775.25
60 ...........783.25
61 ...........791.25
62 ...........799.25
63 ...........807.25
64 ...........815.25
65 ...........823.25
66 ...........831.25
67 ...........839.25
68 ...........847.25
69 ...........855.25
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
Kατάλογος συχνοτήτων ποµπών.
Spisok hastot peredathikov.
A televizió−adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
E-EUROPE
FRANCE
ITALY
CAN..FREQ (MHz)
R1 ..........49.75
R2 ..........59.25
R3 ..........77.25
R4 ..........85.25
R5 ..........93.25
R 6 .......175.25
R 7 .......183.25
R 8 .......191.25
R 9 .......199.25
R10 ......207.25
R11 ......215.25
R12 ......223.25
S1 ........105.25
S2 ........112.25
S3 ........119.25
S4 ........126.25
S5 ........133.25
S6 ........140.25
S7 ........147.25
S8 ........154.25
S9 ........161.25
S10 ......168.25
S11 ......231.25
S12 ......238.25
S13 ......245.25
S14 ......252.25
S15 ......259.25
S16 ......266.25
S17 ......273.25
S18 ......280.25
S19 ......287.25
S20 ......294.25
H1 ........303.25
H2 ........311.25
H3 ........319.25
H4 ........327.25
H5 ........335.25
H6 ........343.25
H7 ........351.25
H8 ........359.25
H9 ........367.25
H10 ......375.25
H11 ......383.25
H12 ......391.25
H13 ......399.25
H14 ......407.25
H15 ......415.25
H16 ......423.25
H17 ......431.25
H18 ......439.25
H19 ......447.25
21 .........471.25
22 .........479.25
23 .........487.25
24 .........495.25
25 .........503.25
26 .........511.25
27 .........519.25
28 .........527.25
29 .........535.25
30 .........543.25
31 .........551.25
32 .........559.25
33 .........567.25
34 .........575.25
35 .........583.25
36 .........591.25
37 .........599.25
38 .........607.25
39 .........615.25
40 .........623.25
41 .........631.25
42 .........639.25
43 .........647.25
44 .........655.25
45 .........663.25
46 .........671.25
47 .........679.25
48 .........687.25
49 .........695.25
50 .........703.25
51 .........711.25
52 .........719.25
53 .........727.25
54 .........735.25
55 .........743.25
56 .........751.25
57 .........759.25
58 .........767.25
59 .........775.25
60 .........783.25
61 .........791.25
62 .........799.25
63 .........807.25
64 .........815.25
65 .........823.25
66 .........831.25
67 .........839.25
68 .........847.25
69 .........855.25
CAN..FREQ (MHz)
2 ..............55.75
3 ..............60.50
4 ..............63.75
5 ..............176.0
6 ..............184.0
7 ..............192.0
8 ..............200.0
9 ..............208.0
10 ............216.0
B............116.75
C............128.75
D............140.75
E ............159.75
F ............164.75
G ...........176.75
H............188.75
I .............200.75
J ............212.75
K............224.75
L ............236.75
M...........248.75
N ...........260.75
O ...........272.75
P ............284.75
Q ...........296.75
H1..........303.25
H2..........311.25
H3..........319.25
H4..........327.25
H5..........335.25
H6..........343.25
H7..........351.25
H8..........359.25
H9..........367.25
H10........375.25
H11........383.25
H12........391.25
H13........399.25
H14........407.25
H15........415.25
H16........423.25
H17........431.25
H18........439.25
H19........447.25
21 ..........471.25
22 ..........479.25
23 ..........487.25
24 ..........495.25
25 ..........503.25
26 ..........511.25
27 ..........519.25
28 ..........527.25
29 ..........535.25
30 ..........543.25
31 ..........551.25
32 ..........559.25
33 ..........567.25
34 ..........575.25
35 ..........583.25
36 ..........591.25
37 ..........599.25
38 ..........607.25
39 ..........615.25
40 ..........623.25
41 ..........631.25
42 ..........639.25
43 ..........647.25
44 ..........655.25
45 ..........663.25
46 ..........671.25
47 ..........679.25
48 ..........687.25
49 ..........695.25
50 ..........703.25
51 ..........711.25
52 ..........719.25
53 ..........727.25
54 ..........735.25
55 ..........743.25
56 ..........751.25
57 ..........759.25
58 ..........767.25
59 ..........775.25
60 ..........783.25
61 ..........791.25
62 ..........799.25
63 ..........807.25
64 ..........815.25
65 ..........823.25
66 ..........831.25
67 ..........839.25
68 ..........847.25
69 ..........855.25
CAN..FREQ (MHz)
A ..............53.75
B ..............62.25
C ..............82.25
D ............175.25
E ............183.75
F.............192.25
G............201.25
H ............210.25
H1 ..........217.25
S1 ..........105.25
S2 ..........112.25
S3 ..........119.25
S4 ..........126.25
S5 ..........133.25
S6 ..........140.25
S7 ..........147.25
S8 ..........154.25
S9 ..........161.25
S10 ........168.25
S11 ........231.25
S12 ........238.25
S13 ........245.25
S14 ........252.25
S15 ........259.25
S16 ........266.25
S17 ........273.25
S18 ........280.25
S19 ........287.25
S20 ........294.25
H1 ..........303.25
H2 ..........311.25
H3 ..........319.25
H4 ..........327.25
H5 ..........335.25
H6 ..........343.25
H7 ..........351.25
H8 ..........359.25
H9 ..........367.25
H10 ........375.25
H11 ........383.25
H12 ........391.25
H13 ........399.25
H14 ........407.25
H15 ........415.25
H16 ........423.25
H17 ........431.25
H18 ........439.25
H19 ........447.25
21...........471.25
22...........479.25
23...........487.25
24...........495.25
25...........503.25
26...........511.25
27...........519.25
28...........527.25
29...........535.25
30...........543.25
31...........551.25
32...........559.25
33...........567.25
34...........575.25
35...........583.25
36...........591.25
37...........599.25
38...........607.25
39...........615.25
40...........623.25
41...........631.25
42...........639.25
43...........647.25
44...........655.25
45...........663.25
46...........671.25
47...........679.25
48...........687.25
49...........695.25
50...........703.25
51...........711.25
52...........719.25
53...........727.25
54...........735.25
55...........743.25
56...........751.25
57...........759.25
58...........767.25
59...........775.25
60...........783.25
61...........791.25
62...........799.25
63...........807.25
64...........815.25
65...........823.25
66...........831.25
67...........839.25
68...........847.25
69...........855.25
GB
The frequencies used by a cable company may differ from the
frequencies on the table. Consult your cable company or your
dealer for detailed information.
D
In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den
Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre
Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen
mitteilt.
F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution
peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences.
Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur
pour des informations plus détailées.
NL
De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij
kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw
kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.
I
Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano
essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di
teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.
E
Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de
señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran
en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de
televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen
una información más detallada.
P
As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição
podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências.
Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para
informações mais detalhadas.
DK
Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra
disse, kantakt deres kabel operatør eller forhandler for næmere
informa-tion.
N
Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som
er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din
forhandler for næmere opplysninger.
S
Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från
frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din
radiohandlare för vidare information.
SF
Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa
olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä.
GR
Οι συχντητες που χρησιµοποιούνται απ µια εταιρεία τηλεµετάδοσης
είναι δυνατν να είναι διαφορετικές απ αυτές που περιέχει ο κατάλογος.
(Συµβουλευθείτε την εταιρεία τηλεµετάδοσης ή τον πωλητή για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες).
CEI
Hastoty na kotoryx peredaòt telakampaniä mogut
otlihatæsä ot hastot na dannoj tablice. (Obratitæsä k
Vaπej telekampanii ili Vaπemu prodavcu za
dopolnitelænoj informaciej.
H
Egy televizió−adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatar−
tományai lehetnek a táblázatban közöltektől eltérőek is. (Abban
az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az
eladóhoz.)
PL
Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości,
niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych infor−
macji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).
CZ
Frekvence používané některými televizními společnostmi se
mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se
blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor
koupili.
SK
Frekvencie používané niektorými spoločnos9ami televízneho
prenosu sa môžu liši9 od údajov uvedených v tomto zozname.
Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni,
kde ste televízor kúpili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising