Philips | 32PFL5404/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 32PFL5404/12 Používateľská príručka

Philips LCD TV 32PFL5404/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL5404/12
SK
Príručka užívateľa
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0800 180 016
België/Belgique
80080190
България
00800 11 544 24
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
01 601 1777
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
0-800-500-697
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
1 Upozornenie
2
2 Dôležité
4
3 Prehľad informácií o televízore
Boné ovládacie prvky a indikátory
Diakový ovláda
7
7
7
4 Používanie produktu
9
Zapnutie a vypnutie televízora alebo
prepnutie do pohotovostného režimu 9
Prepnutie na iný kanál
9
Sledovanie pripojených zariadení
10
Nastavenie hlasitosti televízora
10
Používanie teletextu
11
5 Ďalšie funkcie produktu
Zobrazenie ponúk televízora
Odstráni zariadenia z domovskej
ponuky.
Zmena nastavení obrazu a zvuku
Používanie pokroilých funkcií teletextu
Vytváranie a používanie zoznamu
obúbených kanálov
Používanie asovaov
Používanie zámku televízora
Používanie hodín televízora
Používanie funkcie Scenea
Sledovanie televízora v režime duálneho
zobrazenia
Zobrazovanie fotograí a prehrávanie
hudby z pamäového zariadenia USB
Aktualizácia softvéru televízora
Zmena predvolieb televízora
Prístup ku kanálu dekodéra
Spustenie ukážky funkcií televízora
Obnova výrobných nastavení televízora
12
12
12
12
15
16
17
18
19
19
21
25
25
26
27
28
Automatická inštalácia kanálov
Manuálna inštalácia kanálov
Premenovanie kanálov
Znovuzoradenie kanálov
7 Pripojenie zariadení
29
Zadné konektory pre televízory
s uhlopriekou 19 až 22 palcov
Zadné konektory pre televízory
s uhlopriekou 26 a viac palcov
Boné konektory
Pripojenie poítaa
Používanie funkcie Philips EasyLink
Používanie zámky Kensington
29
30
32
33
34
37
8 Informácie o výrobku
38
38
38
38
38
38
39
Podporované rozlíšenia obrazovky
Multimédiá
Ladenie, príjem, prenos
Diakové ovládanie
Napájanie
Podporované držiaky televízora
9 Riešenie problémov
40
40
40
40
41
41
41
41
Všeobecné problémy s televízorom
Problémy s televíznymi kanálmi
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Problémy s pripojením HDMI
Problémy s pripojením poítaa
Kontakty
10 Register
42
21
23
23
23
24
24
SK
1
S love nsk y
6 Inštalácia kanálov
Obsah
1 Upozornenie
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné
známky sú majetkom spolonosti Koninklijke
Philips Electronics N.V alebo príslušných
vlastníkov. Spolonos Philips si vyhradzuje
právo na zmenu produktu kedykovek, a to bez
povinnosti rovnako upravi už dodané produkty.
Materiál v tejto príruke sa považuje za
adekvátny pre urené používanie tohto systému.
Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne
moduly alebo postupy, používajú na iné ako v
tomto dokumente uvedené úely, je potrebné
potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti.
Spolonos Philips zaruuje, že samotný
materiál neporušuje žiadny z patentov USA.
Nevyslovuje ani nenaznauje sa tu žiadna alšia
záruka.
Záruka
• Riziko poranenia, poškodenia televízora
alebo neplatnosti záruky! Nikdy sa
nepokúšajte opravi televízor vlastnými
silami.
• Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom ureným výrobcom.
• Výstražný štítok na zadnej strane
televízora oznauje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy neodstraujte
kryt televízora. Ak je potrebný servis
alebo oprava, vždy sa obráte na
zákaznícku podporu spolonosti Philips.
Nárok na záruku zaniká vykonaním
akýchkovek inností výslovne zakázaných
v tejto príruke, akýchkovek nastavení
a postupov montáže, ktoré sa v tejto
príruke neodporúajú alebo nepovoujú.
2
SK
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt má vysoký poet
farebných obrazových bodov. Aj
napriek tomu, že obsahuje minimálne
99,999 % efektívnych obrazových bodov,
na obrazovke sa môžu nepretržite
zobrazova ierne body alebo jasné
svetelné body (ervené, zelené alebo
modré). Ide o štrukturálnu vlastnos
displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Koninklijke Philips Electronics N.V.
vyrába a predáva mnoho produktov
urených pre zákazníkov, ktoré ako
akékovek elektronické zariadenia majú
vo všeobecnosti schopnos vyžarova a
prijíma elektromagnetické signály.
Jedným z vedúcich obchodných princípov
spolonosti Philips je uskutoni všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia
a bezpenosti pri našich produktoch,
aby sa dodržali všetky príslušné zákonné
požiadavky a aby boli v dostatonej miere
zosúladené s normami EMF, ktoré platili v
ase výroby produktu.
Spolonos Philips je odhodlaná vyvíja,
vyrába a predáva produkty, ktoré
nespôsobujú žiadne nepriaznivé úinky
na zdravie. Spolonos Philips potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne
narába poda ich ureného úelu, môžu
sa bezpene používa, a to v súlade
s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súasnosti dostupné.
Spolonos Philips má aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpenostných noriem, o jej umožuje
predvída alší vývoj v štandardizácii pre
skoré integrovanie v jej produktoch.
1
2
S love nsk y
Hlavná poistka (platí len pre Veľkú
Britániu)
Tento televízor je vybavený schválenou
lisovanou zástrkou. Ak treba vymeni
hlavnú poistku, musí sa vymeni za
poistku s rovnakou hodnotou, aká je
uvedená na zástrke (napríklad 10 A).
Vyberte kryt poistky a poistku.
Náhradná poistka musí spa normu
BS 1362 a obsahova znaku schválenia
ASTA. Ak poistku stratíte, obráte sa na
svojho predajcu a overte si správny typ.
3 Opätovne nasate kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu so smernicou
o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba
nesmú odpája sieová zástrka a sieový kábel
tohto produktu.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s
normou VESA sú obchodné známky organizácie
Video Electronics Standards Association.
®
Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spolonosti ACCO World Corporation
registrované v USA, priom v iných krajinách sú
registrácie vydané alebo akajú na vydanie.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
SK
3
2 Dôležité
•
Pred zaatím používania televízora si preítajte
všetky pokyny. Záruka sa nevzahuje na prípady,
ku ktorým dôjde následkom nedodržania
pokynov.
Bezpečnosť
•
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Televízor nikdy nevystavujte
pôsobeniu daža alebo vody.
Do blízkosti televízora nikdy
neumiestujte nádoby s tekutinami,
napríklad vázy. Ak sa na televízor
alebo do jeho vnútra vyleje tekutina,
okamžite ho odpojte od elektrickej
zásuvky. Pred alším používaním
televízora požiadajte o jeho kontrolu
službu starostlivosti o zákazníkov
spolonosti Philips.
• Televízor, diakový ovláda ani
batérie neumiestujte do blízkosti
otvoreného oha ani iných zdrojov
tepla vrátane priameho slneného
svetla.
Televízor, diakový ovláda a batérie
nikdy neumiestujte do blízkosti
svieok ani iných plameov, aby
nedošlo k šíreniu oha.
•
•
4
SK
Do vetracích a iných otvorov
na televízore nikdy nevkladajte
predmety.
Pri otáaní televízora dbajte na to,
aby sa nenapínal napájací kábel.
Pri napínaní napájacieho kábla by
mohli uvonené pripojenia spôsobi
iskrenie.
•
•
Riziko skratu alebo požiaru.
• Diakový ovláda ani batérie nikdy
nevystavujte pôsobeniu daža, vody
ani nadmerného tepla.
• Zástrky napájacieho kábla
nevystavujte pôsobeniu sily.
Uvonené zástrky napájacieho kábla
môžu spôsobi iskrenie alebo vznik
požiaru.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
televízora.
• Televízor s hmotnosou vyššou
ako 25 kg (55 lib) musia zdvíha a
prenáša dve osoby.
• Pri montáži televízora na stojan
používajte iba dodaný stojan. Stojan
k televízoru bezpene upevnite.
Televízor umiestnite na vodorovný
povrch, ktorý udrží kombinovanú
hmotnos televízora aj stojana.
• Pri montáži televízora na stenu
použite iba konzolu, ktorá udrží
hmotnos televízora. Konzolu
upevnite na stenu, ktorá udrží
kombinovanú hmotnos televízora
aj konzoly. Koninklijke Philips
Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednos za nesprávnu montáž
na stenu, ktorá spôsobí nehodu,
poranenie alebo poškodenie.
Riziko poranenia detí.Dodržiavajte
nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestujte na
povrch pokrytý látkou ani iným
materiálom, ktorý možno stiahnu.
• Skontrolujte, i žiadna as televízora
nepresahuje okraje povrchu.
• Televízor nikdy neumiestujte na
vysoký nábytok (napríklad skriu)
bez toho, aby ste nábytok i televízor
neupevnili k stene alebo vhodnej
podpere.
• Poute deti o nebezpeenstvách
lezenia na nábytok, na ktorom je
televízor umiestnený.
•
•
•
•
•
•
•
Riziko prehriatia! Televízor nikdy
neumiestujte do stiesnených priestorov.
Z dôvodu vetrania nechajte okolo
televízora minimálne 10 cm (4 palce)
voného priestoru. Dbajte na to,
aby vetracie otvory televízora nikdy
nezakrývali závesy ani iné predmety.
Riziko poškodenia televízora! Skôr
ako televízor pripojíte k elektrickej
zásuvke, presvedte sa, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane televízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa
napätie líši.
Riziko poranenia osôb, požiaru alebo
poškodenia napájacieho kábla. Na
napájací kábel nikdy neumiestujte
televízor ani iné predmety.
Zachovajte voný prístup k napájaciemu
káblu televízora, aby ste ho mohli
kedykovek jednoducho odpoji od
elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy
ahajte za zástrku, nikdy nie za kábel.
Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Poas búrky
sa nedotýkajte žiadnej asti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu. Vyhýbajte
sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitos.
Ak televízor prevážate pri teplotách
nižších ako 5 °C, pred pripojením k
elektrickej zásuvke ho vybate a pokajte,
kým sa teplota televízora neprispôsobí
teplote v miestnosti.
Starostlivosť o obrazovku
•
•
V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré
ostávajú na obrazovke dlhý as. Príkladmi sú
ponuky, ierne pásy a as, ktoré sa zobrazujú
na obrazovke. Ak musíte používa statické
obrazy, znížením kontrastu a jasu predíte
poškodeniu obrazovky.
Pred istením televízor odpojte.
•
•
•
Televízor a rám istite mäkkou a vlhkou
handrikou. Na istenie televízora nikdy
nepoužívajte alkohol, chemické prípravky
ani istiace prostriedky pre domácnos.
Riziko poškodenia televíznej obrazovky.
Nedotýkajte sa, netlate, neškriabte
ani neudierajte na obrazovku žiadnym
predmetom.
o najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo
k deformáciám a vyblednutiu farieb.
Likvidácia použitých produktov a
batérií
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklova a znova využi.
Ke sa na produkte nachádza symbol
preiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o
lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete zníži možné negatívne následky na
životné prostredie a udské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ . 2006/66/EC nemožno
likvidova spolu s bežným domovým
odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií,
pretože správnou likvidáciou pomôžete zníži
negatívne následky na životné prostredie a
udské zdravie.
SK
5
S love nsk y
•
Šetrné voči životnému prostrediu
•
•
Vysoká energetická úinnos
Nízka spotreba energie v pohotovostnom
režime
• Navrhnuté s cieom uahi recykláciu
Spolonos Philips sa nepretržite zameriava
na znižovanie dopadov svojich inovatívnych
spotrebiteských produktov na životné
prostredie. Naše snahy zameriavame na
environmentálne zdokonalenia poas výroby,
znižovanie škodlivých látok, energeticky
efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na
konci životnosti a na recykláciu produktu.
Vaka našim environmentálnym snahám získal
tento TV ekologické ocenenie European
Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).
Podrobné informácie o spotrebe v
pohotovostnom režime, záruných
podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii
tohto TV môžete nájs na webovej stránke
spolonosti Philips na lokalite www.philips.
com.
Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k
energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV
získal ekologické ocenenie European Ecolabel
za svoje environmentálne vlastnosti.
Energeticky úsporné vlastnosti
• Senzor okolitého svetla (Táto funkcia je
dostupná len vo vybraných modeloch)
S cieom úspory energie zníži vstavaný
senzor okolitého svetla jas TV obrazovky,
ke sa zníži úrove okolitého osvetlenia.
6
SK
•
Úspora energie
Nastavenie úspory energie TV v sebe
spája hne niekoko nastavení TV, ktoré
prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite
si inteligentné nastavenia v ponuke
nastavení.
• Nízka spotreba v pohotovostnom
režime
Špikové a technologicky vyspelé napájacie
obvody znižujú spotrebu energie TV na
výnimone nízku úrove, a to bez straty
funkcie nepretržitého pohotovostného
režimu.
Správa napájania (Táto funkcia je dostupná len
vo vybraných modeloch)
Pokroilá správa napájania tohto TV zaistí
najefektívnejšie využívanie jeho energie.
Môžete zisti, ako vaše osobné nastavenia TV,
úrove jasu v práve zobrazovanom obraze a
okolité svetelné podmienky urujú relatívnu
spotrebu energie.
Koniec používania
Informácie o správnej likvidácii televízora a
batérií nájdete v kapitole „Likvidácia použitých
produktov a batérií“ v používateskej príruke
(pozrite si ‘Likvidácia použitých produktov a
batérií’ na strane 5).
Táto as poskytuje prehad bežne používaných
ovládacích prvkov a funkcií televízora.
Diaľkový ovládač
1
28
2
27
3
4
5
26
25
Bočné ovládacie prvky a
indikátory
S love nsk y
3 Prehľad
informácií
o televízore
6
7
24
8
9
4
3
10
11
12
13
14
15
16
17
23
2
1
a
POWER: Vypína alebo zapína produkt.
Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým
fyzicky neodpojíte zástrčku.
22
18
b P/CH +/-: Prepne na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
c
19
SOURCE: Vyberie pripojené
zariadenia.
d VOLUME +/-: Zvýši alebo zníži hlasitosť.
20
21
SK
7
a
n
( Zaznamenávanie) (toto tlačidlo
využívajú iba funkcie (pozrite si
‘Používanie funkcie Philips EasyLink’ na
strane 34) Easylink)
Spustí alebo zastaví zaznamenávania videa.
b MHEG/TELETEXT
Zapína alebo vypína teletext.
o
(Stop)
Zastaví prehrávanie.
c
p
(Mute)
Vypína alebo obnovuje zvuk.
(Pohotovostný režim - zapnutý)
• Ak je televízor zapnutý, prepne ho
do pohotovostného režimu.
• Ak je televízor v pohotovostnom
režime, zapne ho.
SOURCE
Vyberie pripojené zariadenia.
d Farebné tlačidlá
Slúži na výber úloh alebo možností.
e AD (Popis zvuku) (iba pre RF digitálne
televízie)
Platí iba pre Vekú Britániu a aktivuje
zvukový komentár pre zrakovo
postihnutých.
q P +/- (Program +/–)
Prepne na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Po zobrazení
ponuky televízora umožuje presunú sa
o stránku nahor alebo nadol.
r
FORMAT
Vyberá formát obrazu.
f
(Ponuka Doma)
Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
s 0-9 (Číselné tlačidlá)
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
g
OPTIONS
Slúži na prístup k možnostiam pre
aktuálnu innos alebo výber.
t
PICTURE
Spúša ponuku obrazu. (Nepodporuje sa
vo všetkých modeloch.
u
SOUND
Spúša ponuku zvuku. (Nepodporuje sa
vo všetkých modeloch.)
v
+/- ( Hlasitosť +/-)
Zvýši alebo zníži hlasitos.
w
BACKP/P (Predchádzajúci kanál)
Slúži na návrat na predchádzajúci kanál
alebo obrazovku s ponukou.
x
GUIDE
Umožuje prepína medzi prehadom
kanálov a zoznamom programov.
h OK
Umožuje potvrdi položku alebo výber
a pri sledovaní televízora zobrazi prehad
kanálov.
i
(Navigačné tlačidlá)
Sprevádza ponukami.
j
INFO
Zobrazuje dostupné informácie
o programe. Ak informácie zaberajú
viacero strán, na nasledujúcu stranu
prejdete stlaením tlaidla OPTIONS .
k
(Dozadu)
Prehadáva smerom dozadu.
y SCENEA ( Tapeta)
Zobrazí tapetu na televíznej obrazovke.
l
(Dopredu)
Prehadáva smerom dopredu.
z DEMO
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
m
(Play/Pause)
Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie.
{ TV
Slúži na prepnutie na anténový zdroj.
| SUBTITLE (iba pre RF digitálne televízie)
Zapína alebo vypína titulky.
8
SK
Tip
S love nsk y
4 Používanie
produktu
• Televízor v pohotovostnom režime síce
spotrebúva vemi málo energie, energia sa
však naalej spotrebúva. Ke televízor dlhší
as nepoužívate, odpojte napájací kábel od
elektrickej zásuvky.
Táto as vám pomôže pri základnom ovládaní.
Poznámka
Zapnutie a vypnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu
• Ak nemôžete nájs diakový ovláda a chcete
zapnú televízor z pohotovostného režimu,
stlate tlaidlo P/CH +/- alebo SOURCE na
bonej strane televízora.
Prepnutie na iný kanál
Zapnutie
• Ak nesvieti indikátor pohotovostného
režimu, stlate tlaidlo POWER na
bonej strane televízora.
• Ak indikátor pohotovostného režimu
svieti na erveno, na diakovom ovládai
stlate tlaidlo (Pohotovostný režim
- zapnutý).
Prepnutie do pohotovostného režimu
• Na diakovom ovládai stlate tlaidlo
(Pohotovostný režim - zapnutý).
» Indikátor pohotovostného režimu
zane svieti na erveno.
Vypnutie
• Stlate tlaidlo POWER na bonej
strane televízora.
» Indikátor pohotovostného režimu sa
vypne.
•
•
•
Stlate tlaidlo P +/- na diakovom
ovládai alebo tlaidlo P/CH +/- na bonej
strane televízora.
Použite Číselné tlačidlá a zadajte íslo
kanálu.
Použite prehad (pozrite si ‘Prepínanie
kanálov pomocou prehadu kanálov’ na
strane 10) kanálov.
SK
9
Poznámka
• Ak používate zoznam obúbených kanálov,
Sledovanie pripojených
zariadení
môžete vybra iba kanály zo zoznamu.
Poznámka
Prepínanie kanálov pomocou
prehľadu kanálov
Prehad kanálov umožuje zobrazi všetky
dostupné kanály vo formáte mriežky.
1
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
2
Pomocou tlaidiel
si môžete
prezrie prehad kanálov a zobrazi
ukážky kanálov.
» Obsah kanálu sa zobrazí približne po
dvoch sekundách.
3
Po nájdení môžete požadovaný kanál
sledova stlaením tlaidla OK .
» Zobrazí sa vybratý kanál.
10
SK
• Ak chcete príslušné zariadenie vybra v
televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnú.
Používanie tlačidla zdrojov
1
Stlate tlaidlo
SOURCE .
» Zobrazí sa zoznam zdrojov.
2
Na výber požadovaného zariadenia
použite Navigačné tlačidlá .
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Televízor sa prepne na vybraté
zariadenie.
Nastavenie hlasitosti
televízora
S love nsk y
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
• Stlate tlaidlo
+/-.
• Stlate tlaidlo VOLUME +/- na bonej
strane televízora.
Vypnutie alebo obnova zvuku
• Zvuk vypnete stlaením tlaidla .
• Opätovným stlaením tlaidla obnovíte
zvuk.
Používanie teletextu
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
2
Požadovanú stránku vyberiete
nasledujúcim spôsobom:
• Na zadanie ísla stránky použite
Číselné tlačidlá .
• Stlaením tlaidiel P +/- alebo
zobrazte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku.
• Na výber farebnej položky použite
Farebné tlačidlá .
• Stlaením tlaidla
BACK sa vrátite
na naposledy zobrazenú stránku.
3
Stlaením tlaidla MHEG/TELETEXT
opustíte teletext.
SK
11
5 Ďalšie funkcie
produktu
Odstrániť zariadenia z
domovskej ponuky.
Zobrazenie ponúk televízora
1
2
Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte
nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup
k alším funkciám.
1
Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
Prid.zariadenie
Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru,
odstráte ho z domovskej ponuky.
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
zariadenie, ktoré chcete odstráni.
3
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa zoznam [Odstr.zariadenie].
4
Stlaením tlaidla OK a výberom
možnosti [Odstrániť] odstráte
zariadenie.
» Vybraté zariadenie sa odstráni z
domovskej ponuky.
Nastavenie
Sledovať TV
Zmena nastavení obrazu a
zvuku
2
3
4
Pomocou tlaidiel
sa môžete
pohybova v nasledujúcich ponukách.
• [Sledovať TV]Ak je vybratý iný
zdroj, prepne spä na zdroj antény.
• [Nastavenie]Slúži na prístup k
ponukám, v ktorých možno meni
obraz, zvuk a iné nastavenia.
• [Prid.zariadenie]Pridá nové
zariadenia do domovskej ponuky.
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
• Po výbere možnosti [Pridať nové zar.] vyberte
správne zariadenie a konektor poda pokynov
na obrazovke.
SK
Používanie asistenta nastavenia
Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami
obrazu a zvuku.
1
2
(Ponuka Doma)
Tip
12
Nastavenia obrazu a zvuku môžete meni tak,
aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použi
vopred denované nastavenia alebo zmeni
nastavenia manuálne.
3
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Obraz] >
[Asistent nastavenia].
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Asistent
nastavenia]. Poda pokynov na
obrazovke vyberte svoje preferované
nastavenia obrazu.
•
Pomocou funkcie inteligentného obrazu
môžete vybra vopred denované nastavenia
obrazu.
•
•
1
Stlate tlaidlo PICTURE .
» Zobrazí sa ponuka [Smart obraz].
•
2
Pomocou tlaidiel
vyberte niektoré
z nasledujúcich nastavení inteligentného
obrazu.
• [Osobné nastavenie]Obsahuje
vlastné nastavenia obrazu.
• [Živé]Použijú sa intenzívne a
dynamické nastavenia.
• [Štandard]Nastavenia obrazu sa
upravia tak, aby vyhovovali väšine
prostredí a typov videa.
• [FILM]Použijú sa nastavenia urené
na sledovanie lmov.
• [Hra]Použijú sa nastavenia urené
pre hry.
• [Úspora energie]Použijú sa
energeticky nenároné nastavenia.
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Nastaví sa vybraté nastavenie
inteligentného obrazu.
Manuálne úpravy nastavení obrazu
1
2
3
•
•
•
•
Stlate tlaidlo
•
•
•
•
•
•
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Obraz].
» Zobrazí sa ponuka [Obraz].
Pomocou tlaidiel
vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení obrazu.
[Smart obraz]Poskytuje prístup k vopred
denovaným nastaveniam inteligentného
obrazu.
[Kontrast]Upravuje intenzitu svetlých
astí bez zmeny tmavých astí.
[Jas]Upravuje intenzitu a detaily tmavých
astí.
[Farba]Upravuje sýtos farieb.
•
[Farebný nádych]Kompenzuje farebné
odchýlky pri kódovanom vysielaní
v systéme NTSC.
[Ostrosť]Upravuje ostros obrazu.
[Redukcia šumu]Filtruje a znižuje šum
obrazu.
[Odtieň]Upravuje vyváženie farieb
obrazu.
[Vlastný odtieň]Prispôsobuje nastavenie
odtieov.
[Pixel Plus HD]Upravuje kvalitu obrazu,
aby sa dosiahol optimálny kontrast, farba
a ostros.
• [Dyn.kontrast]Vylepšuje kontrast.
Odporúa sa nastavenie [Stredné].
• [Dyn.podsviet.]Nastavuje jas
podsvietenia televízora vzhadom na
svetelné podmienky.
• [Vylepšenie farieb]Umožuje
zobrazi živšie farby a zdokonali
detaily v jasných farbách. Túto
funkciu môžete zapnú alebo vypnú.
[Senzor osvetlenia]Dynamicky upravuje
nastavenia, aby zodpovedali svetelným
podmienkam.
[Režim PC]Nastaví obraz, ke
je k televízoru pripojený poíta
prostredníctvom konektora HDMI alebo
DVI.
[Formát obrazu]Mení formát obrazu.
[Horiz. posun]Nastaví obraz vodorovne
kvôli pripojeniu PC-VGA alebo YPbPr
(EXT2 alebo EXT3).
[Vertik. posun]Nastaví obraz zvislo kvôli
pripojeniu PC-VGA alebo YPbPr (EXT2
alebo EXT3).
Zmena formátu obrazu
1
Stlate tlaidlo
FORMAT.
» Zobrazí sa ukazovate formátu obrazu.
2
Pomocou tlaidiel
vyberte formát
obrazu.
» Vybratý formát obrazu sa aktivuje.
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
SK
13
S love nsk y
Používanie funkcie inteligentného
obrazu
Súhrnné informácie o formátoch
obrazu
[Nezmenený formát]Táto
funkcia je dostupná len
vo vybraných modeloch
a pri nižšom rozlíšení
poítaovej obrazovky
než 1024 x 768. Poskytuje
maximálnu ostros.
Urité skreslenie môžu
spôsobova systémy
vysielacej spolonosti.
Najlepšie výsledky
dosiahnete, ak nastavíte
širokouhlé rozlíšenie
obrazovky poítaa.
Možno kongurova nasledujúce nastavenia
obrazu.
Poznámka
• V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia
by k dispozícii všetky nastavenia obrazu.
[Auto. formát](Nie je
urený pre režim HDMI,
YPbPr – EXT2/EXT3 ani
PC.) Automaticky zväší
obraz, aby sa o najlepšie
prispôsobil obrazovke.
Titulky ostanú viditené.
[Superzoom](Nie je
urený pre režim HD a
režim poítaa.) Odstráni
ierne pásy po stranách
programov vysielaných
vo formáte 4 : 3. Vzniká
minimálne skreslenie.
[4 : 3]Zobrazí klasický
formát 4 : 3.
[Zväčšiť titulky]Zobrazí
obraz vo formáte 4 :
3 na celú obrazovku,
priom bude vidno titulky.
iastone sa odreže
vrchná as obrazu.
[Rozš.obr.14:9](Nie je
urený pre režim HD a
režim poítaa.) Prispôsobí
formát 4 : 3 formátu 14 : 9.
[Rozš.obr.16:9](Nie je
urený pre režim HD a
režim poítaa.) Prispôsobí
formát 4 : 3 formátu 16 : 9.
[Širokouhlý]Prispôsobí
formát 4:3 formátu 16:9.
14
SK
Používanie funkcie inteligentného
zvuku
Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete
vybra vopred denované nastavenia zvuku.
1
Stlate tlaidlo SOUND.
» Zobrazí sa ponuka [Smart zvuk].
2
Pomocou tlaidiel
vyberte niektoré
z nasledujúcich nastavení inteligentného
zvuku.
• [Štandard]Nastavenia zvuku sa
upravia tak, aby vyhovovali väšine
prostredí a typov zvuku.
• [SPRÁVY]Použijú sa nastavenia
urené pre hovorené slovo, napríklad
pre spravodajské relácie.
• [FILM]Použijú sa nastavenia urené
pre lmy.
• [Osobné nastavenie]Použijú sa
nastavenia upravené v ponuke Zvuk.
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Nastaví sa vybraté nastavenie
inteligentného zvuku.
1
2
3
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Zvuk].
» Zobrazí sa ponuka [Zvuk].
Pomocou tlaidiel
vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení zvuku.
• [Smart zvuk]Poskytuje prístup k
vopred denovaným nastaveniam
inteligentného zvuku.
• [Basy]Upravuje úrove basov.
• [Výšky]Upravuje úrove výšok.
• [Hlasitosť] Upravuje hlasitos.
• [Vyváženie]Upravuje vyváženie
pravého a avého reproduktora.
• [Duálne I – II]Slúži na výber jazykov
zvuku, ak sa zvuk vysiela v duálnom
režime.
• [Mono/stereo]Slúži na výber
monofónneho alebo stereofónneho
zvuku, ak je k dispozícii stereofónne
vysielanie.
• [Reproduktory TV]Zapína alebo
vypína reproduktory televízora.
Nastavenie reproduktorov TV
prijímaa do automatického režimu
vypne reproduktory po detekcii
obsahu vstupujúceho zo systému
domáceho kina, ktorý je kompatibilný
s režimom EasyLink.
• [Surround]Aktivuje priestorový
zvuk.
• [Hlas.v slúch.]Slúži na nastavenie
hlasitosti slúchadiel.
• [Auto. hlasitosť]Automaticky
obmedzuje neakané zmeny
hlasitosti, napríklad pri prepínaní
medzi kanálmi.
• [Hlasit. Delta]Vyrovná rozdiely
v hlasitosti medzi kanálmi alebo
pripojenými zariadeniami. Pred
zmenou hlasitosti Delta prepnite na
pripojené zariadenie.
Používanie pokročilých funkcií
teletextu
Zobrazenie ponuky možností
teletextu
K funkciám teletextu získate prístup
prostredníctvom ponuky možností teletextu.
1 Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2 Stlate tlaidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
3 Pomocou tlaidiel vyberte niektorú z
nasledujúcich možností.
• [Zmraziť stránku]Zmrazí aktuálnu
stránku.
• [Duál/celá obr]Zapína a vypína
teletext v režime duálneho
zobrazenia.
• [Odkryť]Skryje alebo odhalí skryté
informácie na stránke, napríklad
riešenia hádaniek alebo kvízov.
• [Opak.podstránku]Umožuje
automaticky prechádza
podstránkami, ak sú k dispozícii.
• [Jazyk]Ak jazyk používa odlišný
súbor znakov, umožuje prepnú
na inú jazykovú skupinu, aby sa
zobrazoval správne.
4 Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
5 Stlaením tlaidla MHEG/TELETEXT
opustite ponuku možností teletextu.
Výber podstránok teletextu
Stránka teletextu môže obsahova viacero
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na
ukazovateli veda hlavného ísla stránky.
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Vyberte stránku teletextu obsahujúcu
podstránky.
3
Pomocou tlaidiel prejdite na
požadovanú podstránku.
» Podstránka sa zobrazí na obrazovke.
4
Pomocou tlaidiel
môžete prepína
medzi podstránkami.
SK
15
S love nsk y
Manuálne úpravy nastavení zvuku
Výber tabuľky stránok teletextového
vysielania
Tabuka stránok (T.O.P) teletextového
vysielania umožuje preskoi z jednej témy
na druhú bez použitia ísel stránok. T.O.P.
teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych
kanáloch.
1 Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlate tlaidlo INFO.
» Zobrazí sa prehad tabuky stránok.
3
Pomocou tlaidiel
vyberte
príslušný predmet.
Stlaením tlaidla OK zobrazte príslušnú
stránku.
4
Zobrazenie všetkých kanálov
Môžete opusti zoznam obúbených kanálov a
prezrie si všetky nainštalované kanály.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK , ím zobrazíte prehad kanálov.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
3
Vyberte možnosti [Zobr.obľub.kan.] >
[Všetko].
4
Stlate tlaidlo OK .
» V prehade kanálov sa zobrazia všetky
kanály.
Poznámka
• Obúbené kanály sú v prehade kanálov
oznaené hviezdikou.
Vytváranie a používanie
zoznamu obľúbených kanálov
Môžete vytvára zoznamy preferovaných
televíznych kanálov a rozhlasových staníc, aby
ste ich mohli jednoducho vyhadáva.
Pridanie kanálu do zoznamu
obľúbených kanálov
1
Poas sledovania televízora prepnite na
kanál, ktorý chcete prida do zoznamu
obúbených kanálov (pozrite si ‘Prepnutie
na iný kanál’ na strane 9).
2
Pomocou tlaidiel
vyberte
kanál, ktorý chcete prida do zoznamu
obúbených kanálov.
3
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
Tip
• V televízore môžete vytvori a uloži až štyri
zoznamy obúbených kanálov.
Výber zoznamu obľúbených kanálov
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK , ím zobrazíte prehad kanálov.
4
Stlaením tlaidla
vyberte možnos
[Označ. ako obľúb.].
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
5
3
Stlaením tlaidla OK vyberte možnos
[Zobr.obľub.kan.].
» Zobrazia sa zoznamy obúbených
kanálov.
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazia sa zoznamy obúbených
kanálov.
6
Pomocou tlaidiel
vyberte zoznam
obúbených kanálov, do ktorého chcete
kanál prida.
7
Stlate tlaidlo OK .
» Kanál sa pridá do zoznamu obúbených
kanálov.
4
Pomocou tlaidiel
vyberte
požadovaný zoznam obúbených kanálov.
5
Stlate tlaidlo OK .
» V prehade kanálov sa zobrazia iba
kanály zo zoznamu obúbených kanálov.
16
SK
• Poas sledovania televízora môžete aktuálny
kanál uloži do zoznamu obúbených kanálov
stlaením tlaidiel OPTIONS > [Označ. ako
obľúb.].
Odstránenie kanálu zo zoznamu
obľúbených kanálov
Nastavením asovaov môžete v urený as
televízor prepnú do pohotovostného režimu.
Automatické prepnutie televízora
do pohotovostného režimu (časovač
vypnutia)
asova vypnutia prepne televízor do
pohotovostného režimu po uplynutí vopred
denovaného asu.
Poznámka
• Pred odstránením kanálu vyberte zoznam
obúbených kanálov, ktorý chcete upravi.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK , ím zobrazíte prehad kanálov.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
3
Stlaením tlaidla OK prejdite na
možnos [Zobr.obľub.kan.].
4
Pomocou tlaidiel
vyberte zoznam
obúbených kanálov a svoju vobu
potvrte stlaením tlaidla OK .
5
Pomocou tlaidiel
vyberte kanál,
ktorý chcete odstráni zo zoznamu.
6
7
Stlate tlaidlo
8
Stlaením tlaidla
[Zruš.ozn.obľ.].
Tip
• Poas odpoítavania môžete televízor vypnú
aj skôr alebo vynulova asova vypnutia.
1
2
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Časovač vypn.].
» Zobrazí sa ponuka [Časovač vypn.].
3
Pomocou tlaidiel
nastavte as
vypnutia.
» asova vypnutia možno nastavi až
na 180 minút v krokoch po piatich
minútach. Ak hodnotu nastavíte na nula
minút, asova vypnutia sa deaktivuje.
4
Stlaením tlaidla OK aktivujte asova
vypnutia.
» Po uplynutí vopred denovaného
asu sa televízor prepne do
pohotovostného režimu.
OPTIONS .
vyberte možnos
Stlate tlaidlo OK .
» Kanál sa odstráni zo zoznamu
obúbených kanálov.
Automatické zapnutie televízora
(časovač zapnutia)
Televízor môžete zapnú z pohotovostného
režimu v urenom ase a na urený kanál.
1
2
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Časovač zapnutia].
SK
17
S love nsk y
Používanie časovačov
Tip
3
Stlaením tlaidla vstúpte do ponuky
[Časovač zapnutia].
4
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnos [Aktivovať] a nastavte
frekvenciu – [Daily], [Once] alebo [Off].
5
6
Výber potvrte stlaením tlaidla OK .
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnos [Čas] a nastavte as spustenia.
7
Výber potvrte stlaením tlaidla
[Hotovo].
8
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnos [Číslo prog.] a nastavte kanál.
9 Výber potvrte stlaením tlaidla OK.
10 Stlaením tlaidla (Ponuka Doma)
5
Kvôli potvrdeniu zadajte rovnaký kód v
novom dialógovom okne.
» Ak sa kód úspešne nastaví, dialógové
okno zmizne. Ak však kód nemožno
nastavi, zobrazí sa nové dialógové okno
s výzvou, aby ste kód zadali znovu.
6
Ak chcete kód zmeni, vyberte možnosti
[Nastavenie] > [Funkcie] > [Zmeniť kód].
7
Na zadanie aktuálneho kódu použite
Číselné tlačidlá .
» Ak sa kód overí, zobrazí sa nové
dialógové okno s výzvou, aby ste zadali
nový kód.
8
Na zadanie nového kódu použite Číselné
tlačidlá .
» Zobrazí sa výzva, aby ste znovu zadali
nový kód kvôli potvrdeniu.
opustite ponuku.
Tip
• Výberom možností [Časovač zapnutia] >
[Aktivovať] > [Vypnuté] vypnite funkciu
[Časovač zapnutia].
• Ak je funkcia [Časovač zapnutia] nastavená
na hodnotu [Vypnuté], možno vybra iba
možnos [Aktivovať].
• Skôr ako aktivujete funkciu [Časovač zapnutia],
nastavte hodiny televízora .
Používanie zámku televízora
Zamknutím ovládacích prvkov televízora
môžete deom zabráni v sledovaní uritých
programov alebo kanálov.
Nastavenie alebo zmena kódu zámku
televízora
1
2
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Zadanie kódu].
3
Stlaením tlaidla vstúpte do asti
s nastavením kódu.
4
Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá .
18
SK
Tip
• Ak kód zabudnete, zadaním hodnoty 8888
zrušte všetky existujúce kódy.
Zamknutie alebo odomknutie
televízora
Zamknutím televízora zabránite prístupu ku
všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.
1
2
3
4
5
6
7
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Zámok TV].
Stlaením tlaidla vstúpte do ponuky
[Zámok TV].
» Zobrazí sa obrazovka s výzvou na
zadanie kódu.
Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá .
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Zámok] alebo [Odomknúť].
Stlate tlaidlo OK .
» Všetky kanály a pripojené zariadenia sa
uzamknú alebo odomknú.
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
(Ponuka Doma)
• Ak vyberiete možnos [Zámok], kód budete
musie zadáva pri každom zapnutí televízora.
Uzamknutie alebo odomknutie
jedného alebo viacerých kanálov
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK , ím zobrazíte prehad kanálov.
2
Pomocou tlaidiel
vyberte kanál,
ktorý chcete uzamknú alebo odomknú.
3
4
Stlate tlaidlo
5
OPTIONS .
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Lock channel] alebo [Unlock channel].
Pri oboch vobách kanál uzamknete alebo
odomknete stlaením tlaidla OK .
Poznámka
• Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom
zapnutí televízora.
Funkcia Scenea umožuje premeni váš
televízor na prispôsobený rámek na fotograe.
Po zapnutí funkcie Scenea môžete na televíznej
obrazovke zobrazi jednu fotograu alebo
prezentáciu fotograí, o oceníte na veierkoch
alebo iných spoloenských stretnutiach.
Poznámka
• Kým na televíznej obrazovke zobrazujete
tapetu alebo prezentáciu funkcie Scenea,
používajte energeticky úsporný režim Eco
(pozrite si ‘Používanie režimu Eco s tapetou
funkcie Scenea’ na strane 20).
• Tapeta funkcie Scenea nie je dostupná v
režime obchodu (pozrite si ‘Zmena predvolieb
televízora’ na strane 23) ani v režime MHEG
(platí len pre Vekú Britániu).
Zobrazenie jednej fotogra\e
pomocou funkcie Scenea
1
Poas sledovania TV prijímaa stlate
tlaidlo SCENEA .
» Na televíznej obrazovke sa zobrazí
predvolená fotograa funkcie Scenea.
2
Stlaením ubovoného tlaidla okrem
tlaidla (Pohotovostný režim zapnutý) alebo PICTURE sa vráte k
normálnemu sledovaniu televízora.
Používanie hodín televízora
Na televíznej obrazovke môžete zobrazi
hodiny.
Nastavenie hodín televízora
1
2
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Funkcie] > [Hodiny].
» Zobrazí sa ponuka [Hodiny].
3
Na zadanie asu použite tlaidlá
alebo Číselné tlačidlá .
4
Výber potvrte stlaením tlaidla
[Hotovo].
5
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
(Ponuka Doma)
Prispôsobenie fotogra\e funkcie
Scenea
1
Kým je televízor zapnutý, pripojte
pamäové zariadenie USB s fotograami
(len vo formáte JPEG) ku konektoru USB
na bonej strane televízora.
» Zobrazí sa domovská ponuka. Ak sa
domovská ponuka nezobrazí, stlate
tlaidlo (Ponuka Doma).
2
Vyberte položku [Prehľadávať USB] a
potom stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa prehadáva obsahu USB.
SK
19
S love nsk y
Používanie funkcie Scenea
Poznámka
3
Pomocou tlaidiel
požadovanú fotograu.
4
Stlate tlaidlo SCENEA .
» Fotograa sa v televízore uloží ako
predvolená fotograa funkcie Scenea.
5
Odpojte pamäové zariadenie USB.
Zariadenie možno bezpene odpoji, aj
ke je televízor zapnutý.
6
Poda pokynov zobrazte prispôsobenú
fotograu funkcie Scenea (pozrite si
‘Zobrazenie jednej fotograe pomocou
funkcie Scenea’ na strane 19).
prejdite na
Poznámka
• Vekos súboru fotograe musí by menej ako
1 MB.
• Ak obnovíte výrobné nastavenia televízora,
prispôsobená fotograa funkcie Scenea
sa z televízora odstráni. Ak chcete znova
prispôsobi fotograu funkcie Scenea,
zopakujte tento postup.
Zobrazenie prezentácie fotogra\í
pomocou funkcie Scenea
1
Kým je televízor zapnutý, pripojte
pamäové zariadenie USB s fotograami
(len vo formáte JPEG) ku konektoru USB
na bonej strane televízora.
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlate tlaidlo SCENEA .
» V rámci prezentácie sa zobrazia všetky
fotograe uložené v pamäovom
zariadení USB, priom sa zane od
predvolenej fotograe funkcie Scenea
uloženej v televízore.
3
Stlaením ubovoného tlaidla okrem
tlaidla (Pohotovostný režim zapnutý) alebo PICTURE sa vráte k
normálnemu sledovaniu televízora.
20
SK
Používanie časovača vypnutia s
tapetou funkcie Scenea
Televízor predvolene zobrazuje fotograu
alebo prezentáciu funkcie Scenea 120 minút,
kým neprejde do pohotovostného režimu. Ak
je zapnutý asova spánku, fotograa alebo
prezentácia funkcie Scenea sa zobrazuje poas
trvania asovaa spánku (pozrite si ‘Používanie
asovaov’ na strane 17 ).
Používanie režimu Eco s tapetou
funkcie Scenea
Používaním režimu Eco a funkcie Scenea
šetríte energiu, pretože po zobrazení
fotograe alebo prezentácie funkcie Scenea sa
zníži jas televíznej obrazovky.
1
Kým je zobrazená fotograa alebo
prezentácia funkcie Scenea, stlate
tlaidlo PICTURE .
» Zobrazí sa ponuka [Režim Eco].
2
Stlaením tlaidla
[Zapnuté].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Aktivuje sa režim Eco využívajúci
funkciu Scenea.
vyberte možnos
Pomocou funkcie duálneho zobrazenia
môžete na televíznej obrazovke súasne
zobrazi televízne kanály a vstup zo zariadenia
s konektorom VGA alebo DVI (napríklad z
poítaa alebo satelitného prijímaa).
1
2
3
Stlate tlaidlo
Zobrazovanie fotogra\í
a prehrávanie hudby z
pamäťového zariadenia USB
Výstraha
• Spolonos Philips nenesie zodpovednos
za nepodporovanie niektorých pamäových
zariadení USB ani za poškodenie i stratu
údajov uložených v zariadení.
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Duál.zobrazenie].
Stlaením tlaidla OK aktivujte možnos
[Duál.zobrazenie].
» Na hlavnej obrazovke sa zobrazí zdroj
vstupu z konektora DVI alebo VGA.
Pomocou konektora USB môžete zobrazova
fotograe alebo prehráva hudobné skladby
uložené v pamäovom zariadení USB.
1
2
» Na vedajšej obrazovke sa zobrazí
naposledy sledovaný televízny kanál.
4
S love nsk y
Sledovanie televízora v
režime duálneho zobrazenia
Zapnite televízor.
Pripojte zariadenie USB k portu USB na
bonej strane televízora.
» Zobrazí sa domovská ponuka.
Stlaením tlaidla (Ponuka Doma)
ukonite duálne zobrazenie.
Prid.zariadenie
Sledovať TV
Prezerať USB
Poznámka
Nastavenie
• [Duál.zobrazenie] je k dispozícii iba v prípade,
ak je televízor pripojený k zariadeniu, napríklad
k poítau, prostredníctvom pripojenia VGA
alebo DVI.
• Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA
vyžadujú alší zvukový kábel (pozrite si
‘Pripojenie poítaa’ na strane 33).
• V režime duálneho zobrazenia môžete
pomocou tlaidla
+/- nastavi hlasitos
na hlavnej obrazovke. Na prepínanie medzi
televíznymi kanálmi na vedajšej obrazovke
použite tlaidlo P +/- alebo Číselné tlačidlá .
3
Stlaením tlaidla
vyberte
možnos [Prezerať USB].
4
Výber potvrte stlaením tlaidla OK .
» Zobrazí sa prehliada obsahu
zariadenia USB v režime miniatúr.
Tip
• Pomocou tlaidla
GUIDE prepnite medzi
zobrazením miniatúr a súborov.
SK
21
•
Prezeranie fotogra\í
1
V prehliadai obsahu zariadenia USB
vyberte možnos [Obraz] a stlaením
tlaidla potvrte výber.
2
Pomocou tlaidla GUIDE prepnite
medzi zobrazením miniatúr a súborov.
3
Pomocou tlaidiel
vyberte
fotograu alebo album fotograí.
4
Stlaením tlaidla OK zobrazte vybratú
fotograu v režime na celú obrazovku.
•
•
3
[Frekv. prezent.]Nastaví asový
interval zobrazenia obrázka.
[Otočiť obraz]Otoí obrázok.
[Zobraziť info]Zobrazuje názov
obrázka, dátum, vekos a nasledujúci
obrázok v prezentácii.
Stlaením tlaidla OK potvrte
nastavenie.
Poznámka
• Možnosti [Otočiť obraz] a [Zobraziť info] sa
zobrazia len vtedy, ak pomocou tlaidla OK
alebo
pozastavíte prezentáciu
Tip
• V režime zobrazenia na celú obrazovku sa
môžete medzi fotograami presúva pomocou
tlaidiel
.
Počúvanie hudby
1
Po zobrazení fotograe na celú obrazovku
stlate tlaidlo OK alebo
.
» Spustí sa prezentácia od vybratej
snímky.
Poas zobrazenia prehliadaa obsahu
zariadenia USB v režime miniatúr vyberte
možnos [HUDBA] a stlaením tlaidla
potvrte výber.
2
Pomocou tlaidla GUIDE prepnite
medzi zobrazením miniatúr a súborov.
3
Stlaením tlaidla:
• OK alebo
prezentáciu
pozastavíte.
» Zobrazí sa ikona .
Pomocou tlaidiel
alebo hudobný album.
4
Stlaením tlaidla OK prehrajte vybratú
skladbu.
•
Nastavenia hudby
Zobrazenie prezentácie fotogra\í
1
2
•
Stlaením tlaidla
alebo
sa
môžete presúva medzi fotograami.
Stlaením tlaidla BACK alebo
prezentáciu zastavíte.
Zmena nastavení prezentácie
1
Poas prezentácie stlate tlaidlo
OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností
prezentácie.
2
Pomocou tlaidiel
vyberte niektorú z
nasledujúcich možností.
• [Prez./zast.sním.]Spustí alebo zastaví
prezentáciu.
• [Prech. prezent.]Nastaví prechod
medzi obrázkami.
22
SK
vyberte skladbu
Poas poúvania hudby môžete stlaením
tlaidla OPTIONS získa prístup k
nasledujúcim nastaveniam hudby.
• [Opakovať]
• [Prehrať raz]
• [Opakovať]
• [Náhodne]
• [Zobraziť info]
Odpojenie pamäťového zariadenia
USB
Výstraha
• Riate sa týmto postupom, aby nedošlo k
poškodeniu pamäového zariadenia USB.
Stlaením tlaidla
BACK opustite
prehliada obsahu zariadenia USB.
2
Pokajte pä sekúnd a odpojte pamäové
zariadenie USB.
•
•
Aktualizácia softvéru
televízora
Spolonos Philips sa neustále snaží zlepšova
svoje výrobky. Odporúame, aby ste softvér
televízora aktualizovali vždy, ke budú k
dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnos
zistíte na lokalite www.philips.com/support.
Zistenie aktuálnej verzie softvéru
1
2
Stlate tlaidlo
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Akt. soft.] >
[Aktuál. softvéru].
» Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o aktuálnom softvéri.
3
Stlate tlaidlo
4
Pomocou tlaidiel
príslušnú predvobu.
5
6
Stlate tlaidlo OK .
(Ponuka Doma).
Zmena predvolieb televízora
1
2
•
[Pixel Plus Link]Nastavenia
televízora budú ma prednos pred
nastaveniami pripojených zariadení.
(Dostupné, len ak ste vybrali
možnosti [EasyLink] > [Zapnuté].)
[Farba] Nastaví normu pre farebné
televízory používanú vo vašej oblasti.
Vyberte jednu z nasledujúcich
položiek: [SECAM], [NTSC],
[AUTO] alebo [PAL].
[E-nálepka](Iba pre režim Obchod.)
Nastaví umiestnenie elektronickej
nálepky.
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
vyberte
(Ponuka Doma)
Prístup ku kanálu dekodéra
Do výberu televíznych kanálov môžete
zaradi aj kanály prenášané prostredníctvom
dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vybera
pomocou diakového ovládaa televízora.
Dekodér musí by pripojený ku konektoru
EXT1.
(Ponuka Doma).
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Predvoľby].
Nastavenie kanálu dekodéra
Stlaením tlaidla OK alebo prejdite do
ponuky [Predvoľby].
• [Umiestnenie]Optimalizuje
nastavenia televízora vzhadom na
jeho umiestnenie – doma alebo v
obchode.
• [Ukaz. hlasit.]Pri nastavovaní
hlasitosti zobrazí ukazovate
hlasitosti.
• [EasyLink] Umožuje jedným
dotykom prehráva a prepína do
pohotovostného režimu zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink.
1
2
Priradenie kanálov z dekodéra
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Dekodér].
3
Stlaením tlaidla
[Dekodér].
prejdite na možnos
4
Stlaením tlaidla
[Kanál].
prejdite na možnos
5
Pomocou tlaidiel
vyberte íslo
kanálu, ktoré chcete priradi kanálu
dekodéra.
6
Stlate tlaidlo OK .
SK
23
S love nsk y
1
7
Pomocou tlaidiel
možnos [Stav].
8
Pomocou tlaidiel
vyberte konektor
používaný dekodérom ([Žiadne] alebo
[EXT 1]).
prejdite na
9 Stlate tlaidlo OK.
10 Stlaením tlaidla (Ponuka Doma)
opustite ponuku.
Poznámka
Obnova výrobných nastavení
televízora
Môžete obnovi predvolené nastavenia obrazu
a zvuku televízora. Nastavenia inštalácie kanálov
ostanú nezmenené.
1
2
Na diakovom ovládai stlate tlaidlo
DEMO.
2
Pomocou tlaidiel
vyberte
demonštranú ukážku a stlaením tlaidla
OK si ju prezrite.
3
Stlaením tlaidla DEMO opustite
ponuku.
24
SK
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Výrob.nastavenie].
Stlaením tlaidla OK alebo prejdite do
ponuky [Výrob.nastavenie].
» Zvýrazní sa možnos [Resetovať].
4
Stlaením tlaidla OK obnovte výrobné
nastavenia.
5
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
možnos [Žiadne].
1
(Ponuka Doma).
3
• Ak kanál dekodéra nechcete priradi, vyberte
Spustenie ukážky funkcií
televízora
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma)
Krok č. 2: Inštalácia kanálov
Poas úvodného nastavovania televízora vás
systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky
a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové
kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje
pokyny, ako opätovne inštalova a jemne ladi
kanály.
1
2
Kvôli správnej inštalácii kanálov musíte vybra
svoju krajinu.
Stlate tlaidlo
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Asist. s kan.].
Obraz
Zvuk
Automatická inštalácia
kanálov
Asist. s kan.
Inštal.kanálov
Analóg: manuálne
Dekodér
Funkcie
Výrob. nastavenie
Táto as obsahuje informácie o spôsobe
automatického vyhadávania a ukladania kanálov.
Aktuál. softvéru
Akt. soft.
3
Poznámka
• Ak sú nastavenia jazyka správne, preskote
Pomocou tlaidiel
vyberte svoju
krajinu a stlaením tlaidla prejdite na
nasledujúci krok.
Vyberte krajinu
tento krok.
1
2
Jazyk ponuky
Predvoľby
Inštalácia
Krok č. 1:Výber jazyka ponúk
(Ponuka Doma).
Rakúsko
Belgicko
Chorvátsko
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Česká republika
Dánsko
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Jazyk] > [Jazyk ponuky].
3
Stlaením tlaidla
[Jazyk ponuky].
4
Pomocou tlaidiel
vyberte
požadované nastavenie jazyka a stlaením
tlaidla OK ho potvrte.
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
prejdite na možnos
4
Výberom možnosti [Spustiť] a stlaením
tlaidla OK opätovne nainštalujte kanály.
Spustí sa auto.inštalácia. Trvá niekoľko minút.
Obraz
Zvuk
Jazyk ponuky
Angličtina
Inštal.kanálov
Česky
Predvoľby
Български
Dekodér
Dansk
Funkcie
Inštalácia
Spustiť?
Výrob. nastavenie
Deutsch
Aktuál. softvéru
Ελληνικά
Español
Akt. soft.
5
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
Français
(Ponuka Doma)
» Proces vyhadávania kanálov môžete
[Zastaviť].
5
Ak chcete zastavi vyhadávanie, vyberte
možnos [Zastaviť] a stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, i
chcete proces naozaj [Zastaviť] alebo
v om [Pokračovať].
SK
25
S love nsk y
6 Inštalácia kanálov
6
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Zastaviť] alebo [Pokračovať].
7
8
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
Po dokonení opustite ponuku stlaením
tlaidla (Ponuka Doma).
Manuálna inštalácia kanálov
Táto as opisuje, ako manuálne vyhada
a uloži analógové televízne kanály.
1
2
Stlate tlaidlo
Zvuk
Jazyk ponuky
Asist. s kan.
Inštal.kanálov
Analóg: manuálne
3
Pomocou tlaidiel
možnos [Systém].
4
Pomocou tlaidiel
krajinu alebo oblas.
5
6
Výber potvrte stlaením tlaidla OK .
Dekodér
Výrob. nastavenie
1
2
Aktuál. softvéru
Pomocou tlaidiel
vyberte položku,
ktorú chcete upravi.
• [Systém]
• [Vyhľadať]
• [Číslo kanálu]
• [Jemné ladenie]
• [Ulož.akt.kanál]
• [Ulož.nový kanál]
• [Skip channel]
Vyberte svoj systém
Poznámka
• Ak sú nastavenia systému správne, preskote
tento krok.
1
Stlate tlaidlo
26
SK
vyberte svoju
(Ponuka Doma)
Stlate tlaidlo
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
Pomocou tlaidiel
možnos [Vyhľadať].
4
Pomocou tlaidiel Číselné tlačidlá
manuálne zadajte trojcifernú frekvenciu.
5
Stlaením tlaidla OK spustite
vyhadávanie.
» Ak je kanál nedostupný na vybratej
frekvencii, systém vyhadá nasledujúci
dostupný kanál.
6
Po nájdení nového kanála stlate tlaidlo
BACK .
7
Ak chcete uloži nový kanál pod novým
íslom kanála, pomocou tlaidiel
vyberte možnos [Ulož.nový kanál].
8
Stlaením tlaidla prejdite na možnos
[Ulož.nový kanál].
9
Ak chcete uloži nový kanál, stlate
tlaidlo OK .
10 Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
(Ponuka Doma).
(Ponuka Doma).
3
Akt. soft.
3
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
prejdite na
Vyhľadávanie a ukladanie nových
televíznych kanálov
Predvoľby
Funkcie
Inštalácia
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
Obraz
2
prejdite na
(Ponuka Doma)
Vynechanie kanálov
1
2
1
2
3
4
5
6
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
Pomocou tlaidiel
prejdite na
možnos [Číslo kanálu].
» Na obrazovke sa zobrazí kanál, ktorý
sledujete.
Stlaením tlaidla
Stlaením tlaidla prejdite na možnos
[Ulož.nový kanál].
8
Ak chcete uloži nový kanál, stlate
tlaidlo OK .
9
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
(Ponuka Doma)
Jemné ladenie analógových kanálov
1
2
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
Pomocou tlaidiel
prejdite na
možnos [Preskočiť kanál].
4
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Áno] a stlaením tlaidla OK vynechajte
aktuálny kanál.
» Vybratý kanál sa vynechá po stlaení
tlaidla P +/- na diakovom ovládai
alebo pri zobrazení prehadu kanálov.
5
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
Výber potvrte stlaením tlaidla OK .
7
(Ponuka Doma).
3
zmete íslo kanála.
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Ulož.nový kanál] na uloženie ísla kanálu.
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma)
Poznámka
• Vynechaný kanál môžete znova zaradi do
zoznamu kanálov.
Premenovanie kanálov
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
Kanály môžete premenova. Názov sa zobrazí
po výbere kanálu.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK , ím zobrazíte prehad kanálov.
3
Pomocou tlaidiel
prejdite na
možnos [Jemné ladenie].
Vyberte kanál, ktorý chcete premenova.
4
2
3
Pomocou tlaidiel
frekvenciu.
5
6
Výber potvrte stlaením tlaidla OK .
nastavte
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Ulož.akt.kanál] na uloženie ísla kanálu.
7
Stlaením tlaidla
[Ulož.akt.kanál].
8
Ak chcete uloži aktuálny kanál, stlate
tlaidlo OK .
9
Stlaením tlaidla
opustite ponuku.
prejdite na možnos
(Ponuka Doma)
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
4
Pomocou tlaidiel
prejdite na
možnos [Premen.kanál].
» Zobrazí sa pole na zadanie textu.
5
6
Pomocou tlaidiel
vyberte znaky.
Stláaním tlaidla OK potvrte jednotlivé
znaky.
Tip
• Premenovanie kanála – názov kanála môže
pozostáva z max. 6 znakov.
• Stlaením tlaidla [Aa] zmeníte veké písmeno
na malé a naopak.
SK
27
S love nsk y
Zmena čísla kanála
Znovuzoradenie kanálov
Po inštalácii kanálov môžete zmeni poradie, v
akom sa zobrazujú.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK , ím zobrazíte prehad kanálov.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
3
Stlaením tlaidla
vyberte položku
[Preskupiť] a potom stlate tlaidlo OK .
4
Vyberte kanál, ktorého poradie chcete
zmeni. Potom stlate tlaidlo OK .
» Vybratý kanál sa zvýrazní.
5
Pomocou tlaidiel
premiestnite
zvýraznený kanál na požadované miesto a
potom stlate tlaidlo OK .
6
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Na obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Preskup. dokonč.].
7
8
Výber potvrte stlaením tlaidla OK .
28
Stlaením tlaidla
prehad kanálov.
SK
BACK opustite
Táto as opisuje spôsob pripojenia zariadení
pomocou rôznych konektorov. Príklady sú
uvedené v Strunej príruke.
Poznámka
• Na pripájanie zariadení k televízoru môžete
používa rôzne typy konektorov.
Zadné konektory pre televízory
s uhlopriečkou 19 až 22 palcov
c SERV. U
Urený výlune na použitie servisnými
pracovníkmi.
d SPDIF OUT
Výstup digitálneho zvuku do domácich kín
a alších digitálnych zvukových systémov.
SERV.U
e TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
a PC IN ( VGA a AUDIO IN)
Vstup zvuku a videa z poítaa.
TV ANTENNA
PC IN(AUDIO)
VGA
VGA
SK
29
S love nsk y
b HDMI 1
Vstup digitálneho zvuku a videa
z digitálnych zariadení s vysokým
rozlíšením, napríklad z prehrávaov diskov
Blu-ray.
7 Pripojenie
zariadení
f AV OUT ( VIDEO OUT a AUDIO OUT
L/R)
Výstup zvuku a videa do analógových
zariadení, napríklad do alšieho televízora
alebo nahrávacieho zariadenia.
AUDIO
IN
g EXT 1 (RGB a CVBS)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávaov diskov DVD
alebo herných konzol.
Zadné konektory pre
televízory s uhlopriečkou 26
a viac palcov
HDMI 2/ DVI
VGA
SERV.U
h EXT 2 ( Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávaov diskov DVD
alebo herných konzol.
30
SK
a PC IN ( VGA a AUDIO IN)
Vstup zvuku a videa z poítaa.
S love nsk y
PC IN(AUDIO)
VGA
VGA
b HDMI 1/2
Vstup digitálneho zvuku a videa
z digitálnych zariadení s vysokým
rozlíšením, napríklad z prehrávaov diskov
Blu-ray.
e EXT 1 (RGB a CVBS) / EXT 2 (CVBS)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávaov diskov DVD
alebo herných konzol. Konektor EXT2
podporuje S-Video.
EXT1/ EXT2
(RGB/CVBS)/ (CVBS)
/ HDMI 2
c TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
f EXT 3 ( Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávaov diskov DVD
alebo herných konzol.
TV ANTENNA
d SPDIF OUT
Výstup digitálneho zvuku do domácich kín
a alších digitálnych zvukových systémov.
SK
31
b
Výstup stereofónneho zvuku do
slúchadiel.
c AUDIO L/R
Vstup zvuku z analógových zariadení
pripojených ku konektoru VIDEO.
g SERV. U
Urený výlune na použitie servisnými
pracovníkmi.
Bočné konektory
d VIDEO
Vstup kompozitného videa z analógových
zariadení, napríklad z videorekordérov.
1
2
3
4
5
6
a USB
Vstup údajov z pamäových zariadení
USB.
32
SK
e S-VIDEO
Konektor S-Video (na bonej strane), ku
ktorému sa pripájajú konektory zvuku L/R
pre kamkordér, hernú konzolu a pod. Ak
na vstup obrazových signálov používate
konektor S-Video (na bonej strane),
nepoužívajte spolu s ním konektor
kompozitného videa (na bonej strane).
Kábel DVI-HDMI
S love nsk y
•
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
DVI
f HDMI
Vstup digitálneho zvuku a videa z
digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením,
napríklad z prehrávaov diskov Blu-ray.
/ HDMI 2
•
Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
DVI
Pripojenie počítača
Skôr ako pripojíte počítač k televízoru
• V poítai nastavte obnovovaciu
frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
• V poítai vyberte podporované
rozlíšenie obrazovky.
Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich
konektorov:
/ HDMI 2
•
Kábel VGA
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
Poznámka
• Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA
vyžadujú alší zvukový kábel.
•
VGA
Kábel HDMI
VGA
SK
33
Používanie funkcie Philips
EasyLink
Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink,
ktorá používa protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú
pripojené prostredníctvom konektorov HDMI,
možno ovláda pomocou jedného diakového
ovládaa.
•
Poznámka
• Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink
musí by zapnuté a vybraté ako zdroj.
• Spolonos Philips neposkytuje 100% záruku
na úplnú schopnos vzájomnej spolupráce so
všetkými zariadeniami HDMI CEC.
Funkcie EasyLink
Televízor podporuje nasledujúce funkcie
Easylink:
• Prehrávanie jedným dotykom: Po
pripojení televízora k zariadeniam
podporujúcim prehrávanie jedným
dotykom môžete televízor a zariadenia
ovláda pomocou jedného diakového
ovládaa. Ak napríklad na diakovom
ovládai prehrávaa diskov DVD
stlaíte tlaidlo prehrávania, televízor sa
automaticky prepne na správny kanál a
zobrazí obsah disku DVD.
• Prepnutie do pohotovostného
režimu jedným dotykom: Po pripojení
televízora k zariadeniam podporujúcim
pohotovostný režim jedným dotykom
môžete pomocou diakového ovládaa
televízora prepína televízor a všetky
pripojené zariadenia HDMI do
pohotovostného režimu.
• Ovládanie zvuku systému (zvuk
ovládaný jedným dotykom): Po pripojení
televízora k zosilovau kompatibilnému
so štandardom HDMI CEC (napríklad k
systému domáceho kina alebo prijímau
zvuku a videa) sa môže televízor
34
SK
•
automaticky prepnú na prehrávanie
zvuku z pripojeného zosilovaa. Ak
chcete použi funkciu ovládania zvuku
jedným dotykom, musíte prepoji
zvukový vstup z pripojeného zosilovaa
s televízorom. Hlasitos môžete
nastavi pomocou diakového ovládaa
pripojeného zosilovaa alebo televízora.
Diaľkový ovládač pre viac zariadení
(prenos signálov z tlačidiel diaľkového
ovládača):Funkcia aktivácie ovládacích
tlaidiel RC umožuje ovláda zariadenia,
ktoré sú kompatibilné s funkciou EasyLink
pomocou diakového ovládaa TV
prijímaa.
Prepojenie Pixel Plus: Nastavenia
televízora budú ma prednos pred
nastaveniami pripojených zariadení.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
EasyLink
Poznámka
• Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete
používa, neaktivujte ju.
1
2
3
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Predvoľby] > [EasyLink].
Vyberte možnos [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
Používanie prehrávania jedným
dotykom
1
Po zapnutí funkcie EasyLink stlate
tlaidlo prehrávania na zariadení.
» Televízor sa automaticky prepne na
správny zdroj.
1
Stlate a minimálne tri sekundy podržte
tlaidlo Pohotovostný režim na
diakovom ovládai televízora alebo
zariadenia.
» Televízor a všetky pripojené zariadenia
HDMI sa prepnú do pohotovostného
režimu.
4
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Zvuk] >
[Reproduktory TV] > [Zapnuté], ím
vypnete funkciu ovládania zvuku systému
a zapnete reproduktory televízora.
Poznámka
• Výberom možností [Reproduktory TV] >
[Vypnuté] stlmíte reproduktory televízora.
Ovládanie zvuku systému
Pripojenie zosilňovača
Ke je táto funkcia povolená a zanete
prehráva obsah zo systému domáceho kina,
ktorý je kompatibilný s režimom EasyLink,
reproduktory TV prijímaa sa automaticky
vypnú. Zvuk sa prehráva len z reproduktorov
zosilovaa, napríklad z reproduktorov
systému domáceho kina alebo prijímaa zvuku
a videa.
Na prehrávanie zvuku zo zariadenia
kompatibilného s funkciou EasyLink
pripojeného k televízoru možno použi
zosilova, napríklad systém domáceho kina
alebo prijíma zvuku a videa.
Zosilova možno pripoji týmito odlišnými
spôsobmi:
• Zosilova len s jedným výstupom HDMI.
Zosilova môže prehráva zvuk zo
zariadenia alebo televízora.
Poznámka
• Pokyny na správne prepojenie zvukového
vstupu s televízorom (pozrite si ‘Pripojenie
zosilovaa’ na strane 35) nájdete v
používateskej príruke dodanej s pripojeným
zariadením.
1
2
3
HDMI Device
HDMI
Stlate tlaidlo
2
1
Poda pokynov v predchádzajúcej asti
povote prehrávanie jedným dotykom
a prepnutie do pohotovostného
režimu jedným dotykom v zariadeniach
kompatibilných s funkciou Easylink
(pozrite si ‘Zapnutie alebo vypnutie
funkcie EasyLink’ na strane 34).
HDMI
SPDIF OUT /
Analogue Audio
SPDIF OUT/
Analogue audio
Amplifier
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Zvuk] >
[Reproduktory TV] > [EasyLink].
» Po zistení obsahu prichádzajúceho zo
systému kompatibilného s funkciou
Easylink sa automaticky vypnú
reproduktory televízora.
•
Zosilova s jedným vstupom HDMI a
niekokými výstupmi HDMI. Zosilova
môže prehráva zvuk z vášho zariadenia
prostredníctvom konektora HDMI.
SK
35
S love nsk y
Používanie pohotovostného režimu
jedným dotykom
Vypnutie diaľkového ovládania pre
viac zariadení
HDMI Device
HDMI
1
Poda pokynov v predchádzajúcej asti
povote prehrávanie jedným dotykom
a prepnutie do pohotovostného
režimu jedným dotykom v zariadeniach
kompatibilných s funkciou Easylink
(pozrite si ‘Zapnutie alebo vypnutie
funkcie EasyLink’ na strane 34).
2
3
Stlate tlaidlo
HDMI
Amplifier
Poznámka
• Ak chcete túto funkciu používa, musíte
prepoji zvukový vstup z pripojeného
zariadenia s televízorom.
4
5
Zapnutie diaľkového ovládania pre
viac zariadení
1
2
3
4
5
Poda pokynov v predchádzajúcej asti
povote prehrávanie jedným dotykom
a prepnutie do pohotovostného
režimu jedným dotykom v zariadeniach
kompatibilných s funkciou Easylink
(pozrite si ‘Zapnutie alebo vypnutie
funkcie EasyLink’ na strane 34).
Stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Pomocou tlaidiel
vyberte
v domovskej ponuke zariadenie s
konektorom HDMI.
Stlate tlaidlo
Poznámka
• Zariadenie kompatibilné s funkciou Easylink
musíte pripoji k televízoru pomocou
konektora HDMI.
36
SK
Pomocou tlaidiel
vyberte
v domovskej ponuke zariadenie s
konektorom HDMI.
Stlate tlaidlo
OPTIONS .
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Zak.DO pre viac zar.] a stlate tlaidlo
OK .
» DO pre viac zariadení sa aktivuje vo
vybratom zariadení.
Poznámka
• Zariadenie kompatibilné s funkciou Easylink
musíte pripoji k televízoru pomocou
konektora HDMI.
Prístup k ponuke po zapnutí funkcie
diaľkového ovládača pre viac zariadení
1
Poda pokynov v predchádzajúcej asti
zapnite funkciu diakového ovládaa pre
viac zariadení.
2
Pomocou tlaidiel
vyberte
zariadenie, v ktorom bola povolená
podpora funkcie diakového ovládaa pre
viac zariadení, a stlaením tlaidla OK
potvrte výber.
3
Stlaením tlaidla OPTIONS získajte
prístup k niektorej z nasledujúcich ponúk
televízora alebo aktívneho zariadenia
pripojeného k televízoru:
• [Nastavenie TV]Slúži na prístup k
ponukám, v ktorých možno meni
obraz, zvuk a iné nastavenia.
OPTIONS .
Pomocou tlaidiel
vyberte možnos
[Pov.DO pre viac zar.] a stlate tlaidlo
OK .
» DO pre viac zariadení sa aktivuje vo
vybratom zariadení.
(Ponuka Doma).
•
•
•
•
4
[Hodiny]Na televíznej obrazovke sa
zobrazia hodiny.
[Reproduktory TV]Zapína alebo
vypína reproduktory televízora.
Nastavenie reproduktorov TV
prijímaa do automatického režimu
vypne reproduktory po detekcii
obsahu vstupujúceho zo systému
domáceho kina, ktorý je kompatibilný
s režimom EasyLink.
[Koreň.adr.zariad.]Slúži na prístup
ku koreovej ponuke disku CD, DVD
alebo herného disku.
[Nast. zariadenia]Slúži na prístup
k hlavnej ponuke pripojeného
zariadenia, napríklad prehrávaa
diskov DVD, rekordéra s pevným
diskom alebo hernej konzoly.
[Obsah zariadenia]Slúži na prístup
k ponuke obsahu disku CD, DVD
alebo herného disku.
S love nsk y
•
Stlaením tlaidla OK prejdite na svoj
výber alebo ho aktivujte.
Používanie zámky Kensington
Na zadnej strane televízora sa nachádza
bezpenostná zásuvka Kensington. Pripevnením
zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály
predmet, napríklad ažký stôl, môžete zabráni
krádeži televízora.
SK
37
8 Informácie o
výrobku
Informácie o výrobku sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné
informácie o výrobku nájdete na stránke
www.philips.com/support.
Podporované rozlíšenia
obrazovky
Formáty počítača
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 720 – 60 Hz
• 1280 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1440 x 900 – 60 Hz
• 1680 x 1050 – 60 Hz
• Prostredníctvom vstupu HDMI/DVI
Formáty pre video
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Multimédiá
•
•
Poznámka
• Názvy multimediálnych súborov nesmú by
dlhšie ako 32 znakov.
Ladenie, príjem, prenos
•
•
•
•
•
•
Typ: PF02E09B
Batérie: 2 x AAA (typ LR03)
Napájanie
•
SK
Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)
Televízny systém: PAL I, B/G, D/K;
SECAM B/G, D/K, L/L’
Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
Pásma ladenia: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF
Diaľkové ovládanie
•
•
38
Podporované pamäové zariadenie: USB
(podporujú sa iba pamäové zariadenia
USB so systémom súborov FAT alebo
FAT 32)
Podporované formáty multimediálnych
súborov:
• Obrázky: JPEG
• Zvuk: MP3
Sieové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
Spotreba v pohotovostnom režime: <
0,15 W
Teplota okolia: 5 až 40 °C
S love nsk y
Podporované držiaky
televízora
Ak chcete televízor upevni na stenu, zakúpte
si držiak televízora od spolonosti Philips alebo
držiak televízora kompatibilný so štandardom
VESA. Medzi stenou a zadnou stranou
televízora nechajte aspo 5,5 cm (2,2 palca),
aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.
Varovanie
• Postupujte poda pokynov dodaných s
držiakom televízora. Spolonos Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednos za nesprávnu montáž
televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
Veľkosť
televíznej
obrazovky
(palce)
19
22
26
32
42
Požadovaný Požadované
rozstup
upevňovacie
(mm)
skrutky
75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200
400 x 400
4 x M4
4 x M4
6 x M4
4 x M6
4 x M6
SK
39
9 Riešenie
problémov
Táto as popisuje bežné problémy
a zodpovedajúce riešenia.
Všeobecné problémy s
televízorom
Televízor sa nedá zapnúť:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
Pokajte minútu a potom ho znovu zapojte.
•
Skontrolujte, i je napájací kábel bezpene
zapojený.
Diaľkový ovládač nefunguje správne:
•
Skontrolujte, i sú batérie v diakovom
ovládai správne vložené (musí by
dodržaná polarita +/–).
•
Ak sú batérie v diakovom ovládai slabé
alebo vybité, vymete ich.
•
Vyistite šošovku snímaa diakového
ovládaa a televízora.
Svetelný indikátor pohotovostného režimu na
televízore bliká načerveno:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky. Pokajte, kým televízor
nevychladne, a znovu zapojte napájací
kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráte
sa na službu starostlivosti o zákazníkov
spolonosti Philips.
Zabudli ste kód na odomknutie funkcie Zámok TV:
•
Zadajte kód 8888.
Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom
jazyku.
•
V ponuke televízora nastavte
uprednostovaný jazyk .
Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí
do pohotovostného režimu, počuť z jeho
vnútra praskanie:
•
Nevyžaduje sa žiadna innos. Praskanie je
vyvolané bežným rozpínaním a sahovaním
televízora, ke sa ochladzuje a zohrieva.
Nemá to vplyv na výkon televízora.
40
SK
Problémy s televíznymi
kanálmi
Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v
zozname kanálov:
•
Skontrolujte, i je vybratý správny zoznam
kanálov.
Problémy s obrazom
Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
•
Overte, i je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Skontrolujte, i je ako zdroj televízora
vybraté správne zariadenie.
Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
•
Skontrolujte, i sú vybraté správne
nastavenia obrazu.
Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:
•
Overte, i je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Kvalitu príjmu môžu ovplyvni
reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy a iné veké predmety. Ak je
to možné, pokúste sa zlepši kvalitu
príjmu zmenou smerovania antény alebo
presunutím zariadení alej od televízora.
•
Ak je príjem zlý len na jednom kanáli,
jemne ho dolate.
Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:
•
Overte správnos pripojenia zariadení.
•
Skontrolujte, i sú vybraté správne
nastavenia obrazu.
Televízor neuložil nastavenia obrazu:
• Skontrolujte, i je nastavené umiestnenie
televízora Doma. Tento režim ponúka
možnos zmeny a uloženia nastavení.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je
príliš veľký alebo malý:
•
Skúste použi iný formát obrazu.
Umiestnenie obrazu nie je správne:
•
Obrazové signály z niektorých zariadení
sa nemusia správne zmesti na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:
Poznámka
• Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o
poruchu.
•
Overte správnos pripojenia všetkých
káblov.
•
Skontrolujte, i hlasitos nie je nastavená
na 0.
•
Overte, i nie je vypnutý zvuk.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je
nedostatočná:
•
Skontrolujte, i sú vybraté správne
nastavenia zvuku.
Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len
z jedného reproduktora:
•
Skontrolujte, i je vyváženie zvuku
nastavené na stred.
Problémy s pripojením
počítača
S love nsk y
Problémy so zvukom
Zobrazenie obsahu počítača na televíznej
obrazovke nie je stabilné:
•
Skontrolujte, i váš poíta používa
podporované rozlíšenie a obnovovaciu
frekvenciu.
•
Nastavte formát obrazu televízora Bez
zmeny mierky.
Kontakty
Ak nemôžete problém odstráni, pozrite si
asté otázky k tomuto produktu na stránke
www.philips.com/support.
Ak sa problém neodstráni, obráte sa na
službu starostlivosti o zákazníkov spolonosti
Philips vo svojej krajine. Zoznam obsahuje táto
Uživateská príruka.
Varovanie
Problémy s pripojením HDMI
Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:
•
Upozorujeme, že podpora ochrany
HDCP môže predži as potrebný na
zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI
na obrazovke televízora.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste
prepína medzi zdrojmi – z jedného
zariadenia na druhé a naopak.
•
Ak dochádza k obasným výpadkom
zvuku, overte správnos nastavení
výstupu zo zariadenia HDMI.
•
Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo
kábel HDMI – DVI, overte, i je do
konektora AUDIO L/R alebo AUDIO IN
(iba minikonektor) zapojený alší zvukový
kábel.
• Produkt sa nepokúšajte opravova vlastnými
silami. Výsledkom môže by vážne poranenie
osôb, neodstránitené poškodenie produktu
alebo zánik záruky.
Poznámka
• Skôr ako sa obrátite na spolonos Philips,
poznate si model a sériové íslo televízora.
Tieto ísla sú vytlaené na zadnej strane
televízora a na balení.
SK
41
H
10 Register
A
anténa
asistent nastavenia
12
Č
časovač
asova vypnutia
asova zapnutia
pohotovostný režim
časovač zapnutia
17
17, 17
17
17, 17
D
diaľkový ovládač
batérie
DO pre viac zariadení
prehad
technické parametre
digitálne služby
teletext
Digitálny kanál
displej
rozlíšenie
Duálne zobrazenie
38 , 5
34
7
38
11, 15
38
21
E
EasyLink
ovládanie zvuku systému
35, 34
prehrávanie jedným dotykom
34
prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
35
vypnutie
34
zapnutie
34
Elektronický sprievodca programom
F
formát obrazu
riešenie problémov
zmena
formát videa
technické parametre
42
SK
40
13
38
HDMI
riešenie problémov
hlasitosť
automatické vyvažovanie
delta
úprava
vypnutie zvuku
Hodiny
hudba
USB
41
15
15
10
10
19
22
I
inštalácia kanálov
automaticky
rune
inteligentné nastavenia
25
26
13, 14
K
Kanály
inštalácia
automaticky
rune
ladenie
premenovanie
preskupenie
zoznam obúbených kanálov
Kód PIN
konektory
prehad
konzola na nástennú montáž
25
26
27
27
28
16
18
29
39
M
Multimédiá
technické parametre
38
N
napájanie
nastavenia
obraz
zvuk
nastavenia obrazu
nastavenia zvuku
38
12, 13
15, 12
12
14, 15
počítač
technické parametre
38
Počítač
pripojenie k poítau
33
ponuka
hlavná ponuka
12
teletext
15
Prehrávanie jedným dotykom
34
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
35
príjem
40
Pripojenie
HDMI
riešenie problémov
41
Poíta
41, 33
prehad
29
riešenie problémov
41
technické parametre
38
R
redukcia prvkov MPEG
režim Doma
režim Obchod
riešenie problémov
rodičovská zámka
Zámok TV
13
23
23
40
19
S
softvér
verzia
starostlivosť o životné prostredie
23
5
T
Tabuľka stránok
tapeta
technické parametre
teletext
funkcie
podstránky
ponuka
Tabuka stránok
16
19
38
15
15
15
16
Televízor
ako monitor poítaa
nastavenie hlasitosti
pohotovostný režim
ponuka
predvoby
prepnutie na iný kanál
pripojenie k poítau
riešenie problémov
softvér
starostlivos o obrazovku
technické parametre tunera
upevnenie na stenu
vypnutie
zapnutie
33
10
9
12
23
9
33
40
23
5
38
39
9
9
U
ukážka
umiestnenie
USB
poúvanie hudby
prezeranie fotograí
24
23
22
22
V
výrobné nastavenia
24
Z
zámka
Kensington
Zámok TV
Zámka Kensington
Zámok TV
Kód PIN
zamknutie kanálov
zamknutie pripojených zariadení
zariadenia
pridanie do domovskej ponuky
pripojenie
sledovanie
zoznam kanálov
obúbené
riešenie problémov
zoznam obľúbených kanálov
vytvorenie zoznamu
zobrazenie zoznamu
37
19
37
18
19
18
12
29
10
16
40
16
16
SK
43
S love nsk y
P
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising