Philips | 32PFL9632D/10 | Owner's Manual | Philips Cineos Televízor s plochou obrazovkou 32PFL9632D/10 Používateľská príručka

Philips Cineos Televízor s plochou obrazovkou 32PFL9632D/10 Používateľská príručka
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 1
Obsah
Dôležité 3
Bezpečnosť 3
Starostlivosť o obrazovku 3
Recyklácia 3
2
2.1
2.2
Váš TV 4
Prehľad televízora 4
Hlavné prvky produktu 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Začíname 5
Umiestnenie TV 5
Upevnenie na stenu - VESA 6
Batérie diaľkového ovládača 7
Anténny kábel 7
Pripojenie k elektrickej sieti 7
Prvá inštalácia 7
4
4.1
Používanie vášho TV 8
Zapnutie alebo vypnutie - pohotovostný
režim 8
Pozeranie TV 9
Sledovanie kanálov z digitálneho prijímača 9
Pozeranie pripojených zariadení 9
Pozeranie disku DVD 10
Výber stránky teletextu 10
Zmena režimu Ambilight 11
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Lepšie využívanie vášho TV 12
Prehľad diaľkového ovládača 12
Prehľad TV menu 13
Nastavenie obrazu a zvuku 15
Funkcia Ambilight 18
Teletext 19
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov 20
Elektronický sprievodca programom 21
Časovače a uzamknutia 22
Titulky 23
Zobrazenie a prehrávanie
fotografií, MP3... 24
5.11 Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc 26
5.12 Aktualizácia softvéru 26
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Obsah
Nastavenie predvolieb 28
Automatické nastavenie predvolieb 28
Analóg: manuálna inštalácia 29
Preskupenie uložených kanálov 29
Automatická správa kanálov 30
Test digitálneho príjmu 30
Výrobné nastavenia 30
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Pripojenie (DVD, prijímač, ...) 31
Prehľad pripojení 31
Informácie o pripojení 32
Pripojenie vašich zariadení 34
Konfigurácia pripojení 38
Príprava na digitálne služby 39
8
Technické údaje 40
9
Riešenie problémov 41
10
Register 43
POZOR!
V přístroji je vysoké napětí. Před
odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici
síťového přívodu ze zásuvky.
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.
SLOVENSKY
1
1.1
1.2
1.3
1
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Všetky práva vyhradené. Technické
údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Obchodné značky sú vlastníctvom
spoločnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. alebo ich príslušných
vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo
na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané
produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto
systému. Ak sa produkt, prípadne jeho
individuálne moduly alebo postupy,
používajú na iné ako v tomto
dokumente určené účely, je potrebné
potvrdenie o ich oprávnenosti a
vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje,
že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje sa tu ani
nenaznačuje žiadna ďalšia záruka.
Záruka
Používateľ nesmie vykonávať servis na
žiadnom z komponentov.
Neotvárajte, prípadne neodnímajte kryty
chrániace vnútro produktu. Opravy
môžu vykonávať len servisné strediská
spoločnosti Philips a oficiálne
opravárenské dielne. Nedodržaním
tohto postupu zaniká nárok na
akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo
naznačenú).
Vykonaním akýchkoľvek činností
výslovne zakázaných v tejto príručke,
akýchkoľvek nastavení alebo postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke
neodporúčajú alebo nepovoľujú, zaniká
nárok na záruku.
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek
tomu, že obsahuje 99,999% alebo viac
efektívnych obrazových bodov, na
obrazovke sa môžu nepretržite
zobrazovať čierne body alebo jasné
svetelné body (červené, zelené alebo
modré). Predstavuje to štrukturálnu
vlastnosť displeja (v rámci bežných
priemyselných noriem) a nepovažuje sa
to za chybu funkčnosti.
2
Pagina 2
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s
otvoreným zdrojovým kódom.
Spoločnosť Philips vám touto cestou
ponúka možnosť na požiadanie dodať
alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý
neprevyšuje výdavky fyzickej dodávky
zdrojového kódu) kompletnú kópiu
príslušného zdrojového kódu čitateľnú
zariadením na médiu, ktoré sa bežne
používa na výmenu softvéru.
Táto ponuka platí počas obdobia
3 rokov od dátumu zakúpenia tohto
produktu. Aby ste získali zdrojový kód,
napíšte na adresu
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgicko
Zhoda s EMF
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics
N.V. vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a
prijímať elektromagnetické signály.
Jedným z vedúcich obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa
dodržali všetky príslušné zákonné
požiadavky a aby boli v dostatočnej miere
zosúladené s normami EMF, ktoré platili v
čase výroby produktu.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré
nespôsobujú žiadne nepriaznivé efekty na
zdravie.
Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s
jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, môžu sa bezpečne
používať, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti
dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre
skoré integrovanie v jej produktoch.
Hlavná poistka (Len VB)
Tento TV je vybavený schválenou
lisovanou zástrčkou. Ak by bolo potrebné
vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť
za poistku s rovnakou hodnotou, ako je
uvedené na zástrčke (príklad 10 A).
1. Vyberte kryt poistky a poistku.
2. Náhradná poistka musí byť v súlade s
normou BS 1362 a obsahovať značku
schválenia ASTA. Ak poistku stratíte,
kontaktujte svojho predajcu, aby ste si
overili správny typ.
3. Opätovne nasaďte kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu s normou EMC sa
na tomto produkte nesmie demontovať
sieťová zástrčka od sieťového kábla.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia v
súlade s normou VESA sú
obchodné známky organizácie
Video Electronics Standards Association.
Vyrobené v rámci licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D
G sú obchodné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobené v rámci licencie od
spoločnosti BBE Sound, Inc.
Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc v rámci
jedného alebo viacerých z nasledujúcich
amerických patentov: 5510752, 5736897.
BBE a symbol BBE sú registrované
obchodné známky spoločnosti BBE Sound
Inc.
Windows Media je registrovanou
obchodnou známkou alebo obchodnou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo iných krajinách
® Kensington a MicroSaver sú
registrované americké obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation s
vydanými registráciami a aplikáciami vo
fáze schvaľovania v iných krajinách po
celom svete. Všetky ostatné registrované a
neregistrované obchodné známky sú
vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
2703.1_SLK
1
19-09-2007
15:03
Pagina 3
Dôležité
Pred začatím používania produktu si prečítajte túto
používateľskú príručku.
Venujte pozornosť tejto časti a dôkladne dodržujte
všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie
spôsobené nevzatím do úvahy týchto pokynov.
1.1
Bezpečnosť
• Aby ste predišli skratu, nevystavujte produkt
dažďu alebo vode.
• Aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom, neumiestňujte zdroje
otvoreného ohňa (napr. zapálené sviečky) blízko k
TV.
• Okolo všetkých strán TV nechajte z dôvodu
vetrania aspoň 10 cm (4 palce) voľného
priestoru.
• TV neumiestňujte do blízkosti radiátorov alebo
iných zdrojov tepla.
• Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov,
ako je napríklad knižnica. Uistite sa, že záclony,
skrine a pod. nemôžu zabrániť v prietoku
vzduchu cez vetracie otvory.
• Uistite sa, že TV nemôže spadnúť. TV položte na
pevný a rovný povrch a používajte len stojan
dodaný s TV.
• Aby ste predišli poškodeniu sieťového kábla, čo
by mohlo zapríčiniť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom, neumiestňujte TV na kábel
alebo čokoľvek iné, čo by mohlo kábel
prepichnúť.
• Pri montáží na otočnom podstavci alebo na
nástennej konzole VESA nesmie byť sieťová
zástrčka vystavená namáhaniu. Čiastočne
uvoľnená sieťová zástrčka môže spôsobiť
elektrický oblúk alebo požiar.
1.2
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• Statické obrazy
V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Ak to nie je možné, znížte kontrast a
jas obrazovky, aby ste predišli jej poškodeniu.
Statické obrazy sú obrazy, ktoré zostanú
zobrazené na obrazovke po dlhý čas. Príklady
statických obrazov sú: menu na obrazovke,
teletextové stránky, čierne pásy, informácie o trhu
cenných papierov, logá TV kanálov, zobrazenia
času a pod.
1.3
Recyklácia
• Balenie odneste do miestneho recyklačného
centra.
• Staré batérie bezpečne likvidujte v súlade s
miestnymi nariadeniami.
• Tento produkt je navrhnutý a vyrobený pre
recyklovanie materiálu a jeho opätovné použitie.
• Tento produkt sa nemôže likvidovať s iným
komunálnym odpadom. Informujte sa alebo
požiadajte svojho predajcu o informácie o
miestnych podmienkach recyklácie šetrnej voči
životnému prostrediu a nariadeniach platných vo
vašej oblasti. Nekontrolované likvidovanie odpadu
škodí životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.
(EHS 2002/96/ES)
Starostlivosť o obrazovku
Dôležité
SLOVENSKY
• Pred čistením TV odpojte.
• Povrch vyčistite jemnou vlhkou handričkou.
Nepoužívajte žiadnu inú látku (chemický čistiaci
prostriedok alebo prostriedok na čistenie v
domácnosti). Mohlo by to poškodiť obrazovku.
• Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo
poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť.
3
2703.1_SLK
2
19-09-2007
15:03
Pagina 4
Váš TV
Táto časť vám poskytuje prehľad o ovládacích
prvkoch a funkciách tohto TV.
2.1
Prehľad televízora
Diaľkový ovládač
1
2
INPUT
-
v
j
2
MHEG
CANCEL
b
q
+
MENU
1
B
VOLUME
+
Bočné ovládacie prvky
3
GUIDE
a
OPTION
4
B
POWER
-
PROGRAM
DEMO
3
5-6
1
2
3
4
5
6
OK
LIST
Zvýšenie a zníženie hlasitosti
Menu
Program alebo nasledujúci a predchádzajúci kanál
Hlavný vypínač
LED indikátor (Modrá farba: Zapnuté; Červená
farba: Pohotovostný režim)
Snímač diaľkového ovládača
4
MENU
b
5
6
7
BROWSE
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
8
Bočné konektory
Ambilight
MODE
9
Na pripojenie fotoaparátu, hernej konzoly, slúchadiel
alebo pamäťového USB zariadenia.
1
2
3
4
Konektory na zadnej strane
5
6
7
8
9
Pohotovostný režim alebo Zapnutý
Výber zariadenia DVD, videorekordér, ...
Farebné tlačidlá
Navigačné tlačidlo (nahor o, nadol œ, vľavo p,
vpravo π) OK a ZOZNAM
Tlačidlo teletextu
Tlačidlo Menu
Výber programu nahor alebo nadol
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight
Ďalšie informácie o diaľkovom ovládači nájdete v
časti 5.1 Prehľad diaľkového ovládača.
Na pripojenie antény, DVD, videorekordéra alebo
iného zariadenia.
4
Váš TV
2703.1_SLK
2.2
19-09-2007
15:03
Pagina 5
Hlavné prvky produktu
Váš nový TV je vybavený najmodernejšími
inováciami v oblasti zvuku a videa.
Váš TV ponúka nasledovné výhody...
Ambilight
Pre príjemnejší zážitok zo sledovania a zdokonalené
vnímanie kvality obrazu.
Perfect Pixel HD
Ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu z akéhokoľvek
zdroja.
100Hz Clear LCD
100Hz Clear LCD sa prejavuje vysokou ostrosťou
pohyblivého obrazu, lepšou čiernou farbou, vyšším
kontrastom s pokojným obrazom bez blikania a
širokým uhlom sledovania.
Integrovaný tuner DVB-T
Okrem normálneho analógového TV vysielania váš
TV prijíma vysielanie digitálnej terestriálnej TV a
rádia.
Elektronický sprievodca programom - EPG
EPG zobrazuje na obrazovke naplánované digitálne
TV programy. Sprievodca vám môže pripomenúť,
kedy sa programy začnú, zapnite TV atď.
Konektory HDMI
3 konektory HDMI pre pripojenie s vysokým
rozlíšením najvyššej kvality.
Začíname
Táto časť vám pomôže pri umiestnení a prvej
inštalácii TV.
3.1
Umiestnenie TV
) Varovanie
Pred umiestnením TV si pozorne prečítajte
bezpečnostné opatrenia v časti 1.1 Bezpečnosť.
TV s veľkými obrazovkami sú ťažké. TV by mali
prenášať a manipulovať s ním aspoň dve osoby.
Zariadenia pripojte pred umiestnením TV alebo
jeho upevnením na stenu.
Ideálna vzdialenosť pozerania pre sledovanie TV je
trojnásobok jeho veľkosti obrazovky.
Na dosiahnutie ideálnych podmienok pozerania
umiestnite TV na mieste, kde svetlo nedopadá
priamo na obrazovku.
Najlepší efekt funkcie Ambilight môžete vidieť v
miestnosti so zatieneným svetlom.
Najlepší efekt funkcie Ambilight dosiahnete, ak TV
umiestnite 10 až 20 cm od steny. TV umiestnite na
miesto, kde naň nebude dopadať priame slnečné
svetlo.
Bezpečnostná zásuvka Kensington
Váš TV je na jeho zadnej strane vybavený
bezpečnostnou zásuvkou Kensington na uzamknutie
pre zabránenie v odcudzeniu.
Zámok značky Kensington zabraňujúci v ukradnutiu
si musíte zakúpiť samostatne.
SLOVENSKY
Pripojenie USB
Multimediálne pripojenie pre okamžité zobrazenie
fotografií alebo prehranie hudby.
3
Váš TV
5
2703.1_SLK
3.2
19-09-2007
15:03
Pagina 6
Upevnenie na stenu - VESA
Demontáž podstavca TV
‡ Nájdite 4 skrutky na TV stojane.
ç Varovanie
Pri upevnení na stenu vezmite do úvahy hmotnosť
TV. Nesprávne upevnenie by mohlo spôsobiť vážne
zranenie alebo škodu. Spoločnosť Koninklijke Philips
Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za
nesprávnu montáž alebo montáž, ktorá spôsobí
nehodu alebo zranenie.
Váš TV je pripravený pre upevnenie na stenu v
súlade s normou VESA. Táto konzola nie je súčasťou
balenia.
Použite konzolu, ktorá spĺňa normu VESA, s
označením VESA MIS-E, 200, 100 M4.
Ďalšie informácie o systéme VESA získate u svojho
predajcu.
® Odskrutkujte 4 skrutky.
Upevňovacie body VESA
Nájdite 6 upevňovacích bodov na zadnej strane TV.
Tieto otvory pre skrutky použite na upevnenie
konzoly VESA.
Ò Zodvihnutím zložte TV zo stojana.
2
à Tipy
Pred upevnením TV na stenu vykonajte všetky
pripojenia na zadnej strane TV. Pozrite si
časť 7 Pripojenie.
6
Váš TV
2703.1_SLK
3.3
19-09-2007
15:03
Pagina 7
Batérie diaľkového
ovládača
3.5
Pripojenie k elektrickej
sieti
‡ Overte si, či napätie vo vašej sieti zodpovedá
napätiu vytlačenom na nálepke na zadnej strane
TV. Nepripájajte sieťový kábel, ak sa napätie
odlišuje.
® Sieťový kábel pevne zasuňte.
‡ Otvorte kryt priečinku pre batérie na zadnej
strane diaľkového ovládača.
® Vložte 2 dodané batérie (Typ AA - R6 - 1,5 V).
Dodržte správnu polaritu koncov batérií + a
- (podľa označenia vo vnútri puzdra.)
Ò Zatvorte kryt.
MAINS
rPoznámka
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhý čas používať,
vyberte batérie.
3.4
Anténny kábel
UK & Ireland
TV sa nikdy úplne nevypne, pokiaľ sa fyzicky
neodpojí sieťový kábel. Preto musí byť sieťová
zástrčka vždy prístupná.
ANTENNA
3.6
Prvá inštalácia
Pri prvom a výlučne pri prvom zapojení sieťovej
zásuvky sa proces inštalácie spustí automaticky.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Menu jazyk
Zvolte váš jazyk
prosím…
‡ Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej
strane TV.
® Pevne zapojte anténny kábel do konektora
antény x Antenna.
English
Español
çais
Hrvatski
Italiano
použijte kurzor
nahoru a dolu.
Magyar
...
Další
Váš TV
SLOVENSKY
à Tipy
• Ak ste si všimli, že ste vybrali nesprávny jazyk,
stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači,
aby ste sa vrátili na obrazovku s výberom jazyka.
• Aby ste preskupili uložené kanály, pozrite si
časť 6.3 Preskupenie uložených kanálov.
7
2703.1_SLK
4
19-09-2007
15:03
Pagina 8
Používanie vášho TV
Naučte sa, ako sa váš TV ovláda, aby ste ho mohli
každodenne efektívne používať.
4.1
Zapnutie alebo vypnutie pohotovostný režim
Zapnutie TV:
• Ak LED indikátor pohotovostného režimu
nesvieti, na pravej strane TV stlačte tlačidlo
B Power.
• Ak LED indikátor pohotovostného režimu svieti,
na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
Prepnutie do pohotovostného režimu:
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
B
POWER
- PRO
Zapnutie z pohotovostného režimu bez diaľkového
ovládača:
• Stlačením tlačidla B Power na bočnej strane TV
najskôr vypnete a opätovným stlačením tlačidla
B Power ho zapnete.
B
B
INPUT
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
OPTION
a
Vypnutie:
• Stlačte tlačidlo B Power na bočnej strane TV.
rPoznámka
Spotreba energie prispieva k znečisteniu vzduchu a
vody. Pokiaľ je sieťový kábel zapojený, TV
spotrebováva energiu. Tento TV má veľmi nízku
spotrebu energie v pohotovostnom režime.
8
Používanie vášho TV
2703.1_SLK
4.2
19-09-2007
15:03
Pagina 9
Pozeranie TV
4.3
4.2.1 Prepínanie kanálov
‡ Ak chcete prepínať TV kanály:
• stlačte číslo (1 až 999) alebo na diaľkovom
ovládači stlačte tlačidlo P+ alebo P-.
• stlačte tlačidlo Program/Channel - alebo + na
bočných ovládacích prvkoch TV.
® Stlačením tlačidla R sa vrátite na naposledy
zobrazený TV kanál.
Sledovanie kanálov z
digitálneho prijímača
‡ Zapnite digitálny prijímač.
Obraz z prijímača sa môže automaticky zobraziť
na obrazovke.
® Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
vášho digitálneho prijímača.
Ak sa obraz nezobrazí:
‡ Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
B
BROWSE
INPUT
V
¬
j
P
1
2
v
v
P
6
7
8
9
i
0
Ambilight
-
0
MODE
BROWSE
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
V
a
9
4.2.2 Nastavenie hlasitosti
‡ Ak chcete upraviť nastavenie hlasitosti:
• stlačte tlačidlo V + alebo - na diaľkovom
ovládači
• stlačte tlačidlo Volume + alebo - na bočných
ovládacích prvkoch vášho TV.
® Ak chcete stíšiť zvuk:
• stlačte tlačidlo ¬ na diaľkovom ovládači
• opätovným stlačením tlačidla ¬ obnovíte
zvuk.
® Opakovane stláčajte tlačidlo v, aby ste vybrali
zariadenie. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa
nezobrazí obraz.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
digitálneho prijímača.
4.4
Pozeranie pripojených
zariadení
‡ Zariadenie zapnite.
Obraz vášho zariadenia sa môže zobraziť
automaticky.
Ak sa obraz nezobrazí:
® Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
Ò Opakovaným stlačením tlačidla v vyberiete
zariadenie. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa
nezobrazí obraz.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
vášho zariadenia.
SLOVENSKY
¬
q
GUIDE
OPTION
5
b
DEMO
3
4
MHEG
CANCEL
Používanie vášho TV
9
2703.1_SLK
4.5
19-09-2007
15:03
Pagina 10
Pozeranie disku DVD
‡ Do prehrávača vložte disk DVD.
® Stlačte tlačidlo Play π.
Obraz z prehrávača sa automaticky zobrazí na
obrazovke.
4.6
Výber stránky teletextu
Väčšina TV kanálov vysiela informácie
prostredníctvom teletextu.
Aby ste sledovali teletext:
‡ Stlačte tlačidlo b.
Zobrazí sa hlavná strana indexu.
Ak sa obraz nezobrazí:
‡ Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
OK
LIST
B
INPUT
v
v
b
MENU
j
MHEG
CANCEL
b
q
V
DEMO
GUIDE
OPTION
b
¬
P
a
® Opakovane stláčajte tlačidlo v, aby ste vybrali
DVD prehrávač. Počkajte niekoľko sekúnd, kým
sa nezobrazí obraz.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Stlačte tlačidlo Play π.
® Aby ste vybrali stranu podľa svojho výberu:
• Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo
strany.
• Stlačením tlačidla P- alebo P+, prípadne o,
œ zobrazíte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
• Stlačením farebného tlačidla vyberiete jednu z
farebne označených položiek na spodnej
strane obrazovky.
à Tip
Stlačením tlačidla R sa vrátite na naposledy
zobrazenú stranu.
Ò Opätovným stlačením tlačidla b vypnete
teletext.
rPoznámka
Len pre VB: niektoré digitálne TV kanály ponúkajú
špeciálne digitálne textové služby (napríklad BBC1).
Ďalšie informácie o teletexte nájdete v
časti 5.5 Teletext.
10
Používanie vášho TV
2703.1_SLK
4.7
19-09-2007
15:03
Pagina 11
Zmena režimu Ambilight
Môžete si vybrať spomedzi štyroch režimov
Ambilight:
• Farebný
Nastaví funkciu Ambilight na nemennú farbu.
• Odpočinkový
Nastaví funkciu Ambilight tak, aby sa jemne a
plynulo menila s obrazom na obrazovke.
• Stredný
Nastaví funkciu Ambilight na nastavenie medzi
možnosťami Odpočinkový a Dynamický.
• Dynamický
Nastaví funkciu Ambilight na rýchlu a pohotovú
zmenu.
Zmena režimu Ambilight:
‡ Stlačením tlačidla Ambilight funkciu zapnete
alebo vypnete.
Ambilight
MODE
Ambilight
MODE
® Opakovaným stláčaním tlačidla Mode prepínate
medzi režimami funkcie Ambilight.
Stlačte tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o funkcii Ambilight nájdete v časti
5.4 Funkcia Ambilight.
SLOVENSKY
à Tip
Ak si chcete naplno vychutnať funkciu Ambilight,
vypnite alebo stlmte osvetlenie v miestnosti.
Používanie vášho TV
11
2703.1_SLK
5
19-09-2007
15:03
Pagina 12
Lepšie využívanie vášho TV
Táto časť sa zaoberá pokročilejším využívaním
vášho TV:
• ako používať ponuky menu,
• úprava nastavení obrazu, zvuku a funkcie Ambilight,
• ďalšie informácie o teletexte,
• ako vytvoriť zoznam obľúbených kanálov,
•
•
•
•
5.1
1
Prehľad diaľkového
ovládača
2
B
INPUT
v
22
21
20
j
MHEG
CANCEL
b
q
1
3
2
3
4
4
5
5
DEMO
GUIDE
a
OPTION
19
6
6
OK
LIST
18
b
MENU
BROWSE
V
7
9
8
9
¬
P
17
16
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
10
11
10
12
11
12
13
13
15
Ambilight
MODE
14
14
15
16
12
výhody Elektronického sprievodcu programom,
ako nastaviť uzamknutia a časovače,
ako nastaviť titulky a vybrať jazyk titulkov,
ako môžete zobraziť svoje fotografie alebo
prehrať svoju obľúbenú hudbu z pamäťového
USB zariadenia.
Pohotovostný režim B
Na zapnutie TV alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
Input v
Na výber pripojeného zariadenia alebo prechod
späť na zobrazenie TV.
Dual screen b
Na zobrazenie teletextu v pravej časti
obrazovky a obrazu v ľavej časti obrazovky.
Formát širokouhlého obrazu q
Na výber formátu obrazu.
Farebné tlačidlá
• Jednoduchý výber teletextových stránok.
• Jednoduchý výber úloh.
Guide a
Na zapnutie alebo vypnutie Elektronického
sprievodcu programom.
OK/List
• Na zobrazenie zoznamu predvolieb.
• Na aktivovanie nastavenia.
Navigačné tlačidlá pπoœ
Na pohybovanie sa cez menu.
Teletext b
Zapnutie alebo vypnutie teletextu.
+P- O kanál vyššie alebo nižšie
Na prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál v zozname predvolieb.
Stíšenie ¬
Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
Číselné tlačidlá
Na výber TV kanálu.
Predchádzajúci kanál R
Na návrat k predchádzajúcemu kanálu.
Mode
Na prepínanie cez režimy funkcie Ambilight
Ambilight
Na zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight.
Informácie na obrazovke i
Na zobrazenie informácií o kanáli alebo
programe (ak sú dostupné).
Lepšie využívanie vášho TV
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 13
17 Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti V
Na nastavenie hlasitosti.
18 Menu
Na zapnutie alebo vypnutie menu.
19 Option
Na zapnutie alebo vypnutie menu Rýchly
prístup.
20 Demo
Na zapnutie menu Demo a predvedenie ukážky
funkcií TV.
21 Titulky j
Na zapnutie alebo vypnutie režimu titulkov.
22 MHEG CANCEL (len pre VB)
Na zrušenie len digitálnych textových alebo
interaktívnych služieb.
5.2
Prehľad TV menu
Pomocou menu na obrazovke nainštalujete svoj TV,
upravíte nastavenia obrazu, zvuku a funkcie
Ambilight a získate prístup k funkciám. Táto časť
poskytuje prehľad menu a popisuje, ako sa cez ne
pohybovať.
5.2.1 Menu
‡ Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači
zobrazíte hlavné menu.
® Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
OK
LIST
MENU
Pozrite si časť 10 Register, aby ste našli časť v
príručke, ktorá sa týka špecifického tlačidla na
diaľkovom ovládači.
b
MENU
BROWSE
BROWSE
V
Televízor
¬
P
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Hlavné menu ponúka nasledujúce položky:
• TV menu
Vyberte toto menu na inštalovanie, nastavenie
obrazu a zvuku, funkcie Ambilight a nastavenie
iných funkcií.
• Zoznam predvolieb
Vyberte túto položku na zobrazenie zoznamu
predvolieb. V tejto položke vytvorte zoznamy
svojich obľúbených kanálov.
• Sprievod. programom
Je dostupný pri nainštalovaní digitálnych kanálov a
zobrazuje informácie o digitálnych programoch.
Podľa typu Elektronického sprievodcu
programom môžete tiež získať prístup k tabuľke
naplánovaných digitálnych TV programov a
jednoducho vybrať a naladiť požadovaný
program. Pozrite si časť 5.7 Elektronický
sprievodca programom.
• Multimédiá
Vyberte túto položku, aby ste zobrazili fotografie
alebo prehrali hudbu uloženú na zariadení USB.
Pozrite si časť 5.10 Zobrazenie a prehrávanie
fotografií, MP3...
Lepšie využívanie vášho TV
13
SLOVENSKY
Multimédia
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 14
5.2.2 Používanie menu
Pomocou tohto príkladu sa naučte používať ponuky menu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači.
a
OPTION
Farebn sý
Farebn t
LIST
b
MENU
Obraz
Kontrast
Jas
OK
MENU
º Stlačením tlačidla π vstúpite do nastavení
obrazu.
BROWSE
BROWSE
Ostrosť
Kontrast
90
47
ť 52
4
Odtieň
Perfect Pixel HD
HD Nat... Motion
Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
◊Stlačením tlačidla œ vyberiete možnosť Jas.
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Obraz
Sprievod. programom
Kontrast
Jas
Multimédia
® Stlačením tlačidla π vstúpite do TV menu.
Jas
98
47
Farebn
Ostrosť
4
Odtieň
TV menu
TV nastavenie
TV nastavenie
Funkcie
Obn. štand. nastav...
Inštalácia
Obraz
Aktualizácia softv... Zvuk
Ambilight
Perfect Pixel HD
HD Nat... Motion
‹ Stlačením tlačidla π vstúpite do nastavenia jasu.
Jas
Ò Stlačením tlačidla π vstúpite do menu TV
nastavenie.
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Asistent nastavenia
Obn. štand. nastav... Spustiť teraz
Obraz
Zvuk
≈Nastavenie upravíte stlačením tlačidla o
alebo œ.
Ú Stlačením tlačidla p sa vrátite k nastaveniam
obrazu alebo stlačením tlačidla Menu opustíte
menu.
Ambilight
† Stlačením tlačidla œ Vyberiete možnosť Obraz.
TV nastavenie
rPoznámka:
Pri nainštalovaní a vysielaní digitálnych kanálov je
dostupných viacero možností.
Obraz
Asistent nastavenia Kontrast
Obn. štand. nastav... Jas
Obraz
ť
t n
Zvuk
Ambilight
Odtieň
Perfect Pixel HD
...
14
Lepšie využívanie vášho TV
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 15
5.2.3 Menu Rýchly prístup
Menu Rýchly prístup poskytuje priamy prístup k
často potrebným položkám menu.
Keď sa nainštalujú a vysielajú digitálne kanály, v
ponuke sa zobrazia príslušné digitálne možnosti.
5.3 Nastavenie obrazu a zvuku
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Option.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť.
Ò Stlačením tlačidla OK zobrazíte zvolenú
možnosť menu.
† Stlačením tlačidiel o, œ, p, π upravíte
nastavenia v menu.
º Stlačením tlačidla Option opustíte menu.
5.3.1 Asistent nastavenia
Použite aplikáciu Asistent nastavenia, aby vás
jednoduchým spôsobom sprevádzala cez základné
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > TV nastavenie >
Asistent nastavenia a stlačte tlačidlo π, aby ste
do položky vstúpili.
® Stlačte tlačidlo OK.
Ò Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači spustíte asistenta.
† Stlačením tlačidla p alebo tlačidla π vyberiete
podľa vášho výberu ľavú alebo pravú stranu.
º Stlačením zeleného tlačidla prejdete na
nasledujúce nastavenie.
Budete prechádzať viacerými nastaveniami. Po
dokončení vás TV požiada, aby ste tieto
nastavenia uložili.
◊Stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky svoje
nastavenia.
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
OK
LIST
• Jazyk zvuku
Pozrite si časť 5.3.5 Nastavenie zvuku.
• Jazyk titulkov
Pozrite si časť 5.9.3 Výber jazyka digitálnych
titulkov.
• Titulky
Pozrite si časť 5.9 Titulky.
• Formát obrazu
Pozrite si časť 5.3.4 Formát širokouhlého obrazu.
• Ekvalizér
Pozrite si časť 5.3.5 Nastavenie zvuku.
• Hodiny
Zobrazenie hodín
‡ Stlačením tlačidla OK natrvalo zobrazíte hodiny.
® Stlačením tlačidla Option a stlačením tlačidla o
alebo œ opätovne vyberiete možnosť Hodiny.
Ò Stlačením tlačidla OK hodiny skryjete.
Rýchly prístup
Táto časť popisuje, ako nastaviť obraz a zvuk v
ponukách menu.
5.3.2 Obnovenie štandard. nastavenia
Nastaví TV do jedného z predvolených nastavení.
Každé nastavenie kombinuje obraz, zvuk a funkciu
Ambilight.
‡ Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači a
výberom položky TV menu > TV nastavenie >
Obnovenie štandard. nastavenia a stlačením
tlačidla π vstúpite do zoznamu.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte
nastavenie.
Ò Stlačením zeleného tlačidla uložíte svoj výber.
Štandardné nastavenia: Aktuálne, Prirodzený, Jasné,
Film
Jazyk zvuku
Jazyk titulkov
Titulky
Form
ér
SLOVENSKY
Hodiny
Lepšie využívanie vášho TV
15
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 16
5.3.3 Nastavenie obrazu
Táto časť opisuje, ako upraviť všetky nastavenia
obrazu.
‡ Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači a
výberom položky TV menu > TV nastavenie >
Obraz a stlačením tlačidla π vstúpite do
zoznamu.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte
nastavenie.
TV nastavenie
•
•
Obraz
•
Asistent nastavenia Kontrast
Obn. štand. nastav... Jas
Obraz
ť
•
n
Zvuk
Ambilight
Odtieň
Perfect Pixel HD
HD Nat...
at... M
Motion
•
kontr.
Redukcia šumu
Red. MPEG artef...
•
Zvýšenie sýtosti f...
Senzor osvetlenia
•
Formát obrazu
• Kontrast
Mení úroveň jasných častí v obraze, ale uchováva
tmavé časti nezmenené.
• Jas
Zmení úroveň svetla celého obrazu.
• Farebná sýtosť
Zmení úroveň sýtosti.
• Farebný tón
Ak sa vysiela norma NTSC, táto úroveň
kompenzuje odchýlky farieb.
• Ostrosť
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
• Odtieň
Nastaví farby na stupeň Normálny, Teplý
(červenkasté) alebo Studený (modrasté). Vyberte
položku Osobné, aby ste v menu Osobné
sfarbenie vykonali vlastné nastavenie.
• Osobné sfarbenie
Ak sa v ponuke Osobné sfarbenie vyberie
ponuka Odtieň, môžete pre túto možnosť
vytvoriť vlastné nastavenie.
Stlačením zeleného tlačidla vyberiete, aby každý
ukazovateľ zmenil hodnotu:
- R-WP červenkastý biely bod
- G-WP zelenkastý biely bod
- B-WP modrákastý biely bod
16
•
•
•
- R-BL červenkastá úroveň čiernej
- G-BL Zelenkastá úroveň čiernej
Perfect Pixel HD
Zapne alebo vypne funkciu Perfect Pixel HD,
ktorá predstavuje najideálnejšie nastavenie
obrazu.
HD Natural Motion
Znižuje blikanie polí a riadkov a reprodukuje
jemný pohyb, a to hlavne vo filmoch.
Úroveň nastavte na Minimum, Maximum alebo
Vypnuté.
100Hz Clear LCD
Zapne alebo vypne funkciu 100Hz Clear LCD.
Dynamický kontr.
Zdokonaľuje kontrast v obraze, keď sa obraz na
obrazovke mení. Úroveň nastavte na Minimum,
Stredná, Maximum alebo Vypnuté. Odporúča sa
stredná úroveň.
Redukcia šumu
Odfiltruje a obmedzí šum v obraze. Úroveň
nastavte na Minimum, Stredná, Maximum alebo
Vypnuté.
Redukcia MPEG artefaktov
Zjemní prechody digitálneho obrazu. Zapne alebo
vypne funkciu Redukcia MPEG artefaktov.
Zvýšenie sýtosti farieb
Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie
detailov v jasných farbách. Úroveň nastavte na
Minimum, Stredná, Maximum alebo Vypnuté.
Active control
Upraví všetky prichádzajúce signály, aby poskytla
najlepší možný obraz. Zapne alebo vypne funkciu
Active control.
Senzor osvetlenia
Nastaví obraz a nastavenie funkcie Ambilight na
svetelné podmienky v miestnosti. Zapne alebo
vypne senzor osvetlenia.
Formát obrazu
Pozrite si časť 5.3.4 Formát širokouhlého obrazu.
Lepšie využívanie vášho TV
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 17
Nezmenšený
(Len pre reÏimy HD a PC)
Maximálna ostrosť. Na
okrajoch sa môže vyskytnúť
skreslenie. Pri obraze z
počítača sa môžu zobraziť
tmavé pruhy.
5.3.4 Formát širokouhlého obrazu
Predchádzajte zobrazeniu čiernych pásov na
bočných stranách, prípadne na hornej a dolnej
strane obrazu. Zmení formát obrazu na formát,
ktorý vyplní obrazovku.
‡ Stlačením tlačidla q zapnete menu Formát
obrazu.
v
q
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OK
LIST
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte dostupný
formát obrazu.
Ò Zatlačte o, aby ste posunuli obraz nahor a
zviditeľnili čiastočne prekryté titulky.
à Tip
Pre minimálne rušenie sa odporúča automatický formát.
Automatický formát
(Nie pre režim PC)
Automaticky zväčšuje obraz,
aby sa zmestil na obrazovku.
Titulky zostanú viditeľné.
rPoznámka
Nezabudnite pomenovať pripojenie v menu
Pripojenie. Pozrite si časť 7.4.3 Pomenovanie vašich
zariadení.
5.3.5 Nastavení zvuku
Táto časť popisuje spôsob úpravy všetkých nastavení
zvuku.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > TV nastavenie >
Zvuk a stlačením tlačidla π vstúpite do
zoznamu.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte nastavenie.
TV nastavenie
Zvuk
Asistent nastavenia Ekvalizér
Obn. štand. nastav... Hlasitosť
Obraz
Stereo vyváženie
Zvuk
Ambilight
Dual I/II
Mono/Stereo
4:3 (Nie pre režim HD)
Zobrazí klasický formát 4:3
Rozšírený obraz 14:9
(Nie pre režim HD)
Prispôsobí klasický
formát 4:3 na 14:9
Rozšírený obraz 16:9
(Nie pre režim HD)
Prispôsobí klasický
formát 4:3 na 16:9.
Širokouhlý obraz
Roztiahne formát 4:3 na
16:9.
Lepšie využívanie vášho TV
Surround režim
Hlasitossť
úch...
...
Delta hlasitosť
Automat. surround
• Ekvalizér
Mení basy a soprán zvuku. Vyberte každý
ukazovateľ, aby ste zmenili nastavenie. Pozrite si
tiež časť 5.2.3 Menu Rýchly prístup.
• Hlasitosť
Mení hlasitosť.
Keď nastavujete hlasitosť pomocou tlačidla V,
zobrazí sa ukazovateľ hlasitosti. Ak nechcete, aby sa
zobrazoval, prejdite na položku TV menu >
Inštalácia > Predvoľby a stlačením tlačidla π
vstúpte do zoznamu a vypnite Ukazovateľ hlasitosti.
‡ Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Ukazovateľ hlasitosti.
® Vstúpite stlačením tlačidla π.
Ò Vybratím možnosti Zapnuté aktivujete dočasné
zobrazenie ukazovateľa hlasitosti počas
nastavovania hlasitosti.
• Stereo vyváženie
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora,
aby najlepšie vyhovovali vašej polohe počúvania.
17
SLOVENSKY
Superzoom
(Nie pre režim HD)
Odstráni čierne pásy po
stranách programov
formátu 4:3.Vzniká minimálne
skreslenie.
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 18
• Jazyk zvuku
Po nainštalovaní a vysielaní digitálnych kanálov
môže byť dostupný zoznam jazykov zvuku pre
aktuálny program.
Pozrite si tiež časť 5.2.3 Menu Rýchly prístup. Aby
ste natrvalo zmenili jazyk zvuku, pozrite si
časť 6 Nastavenie predvolieb.
• Dual I/II
Ak sa vysiela, môžete si vybrať medzi dvomi
rôznymi jazykmi.
• Mono/stereo
Ak je dostupné stereofónne vysielanie, môžete
pre každý kanál vybrať možnosť Mono alebo
Stereo.
• Surround režim
Na výber priestorovejšieho zvuku, ak sa vysiela
alebo je dostupný z pripojeného zariadenia.
• Hlasitosť do slúchadiel
Mení hlasitosť slúchadiel. Pomocou tlačidla ¬ na
diaľkovom ovládači môžete stíšiť reproduktory TV.
• Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako
napríklad na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa
prepína z jedného kanálu na druhý. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
• Delta hlasitosť
Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo
pripojenými zariadeniami.
‡ Prepnite na kanál alebo zariadenie, u ktorého
chcete vyrovnať rozdiel v hlasitosti.
® V menu Zvuk vyberte možnosť Delta hlasitosť
a zmeňte úroveň hlasitosti.
• Automat. surround
Prepne TV automaticky na vysielanie najlepšieho
priestorového zvukového režimu. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
5.4
Funkcia Ambilight
Táto časť popisuje spôsob úpravy nastavení funkcie
Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte TV menu > TV nastavenie > Ambilight
a stlačením tlačidla π vstúpte do zoznamu.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte nastavenie.
TV nastavenie
Ambilight
Asistent nastavenia Ambilight
Obn. štand. nastav... Jas
Obraz
Zvuk
Rež
s
ť
Ambilight
Stereo vyváženie
• Ambilight
Zapne alebo vypne funkciu Ambilight.
• Jas
Zmení výstup svetla funkcie Ambilight.
• Režim
Môžete si vybrať spomedzi štyroch režimov Ambilight:
Farebný, Odpočinkový, Stredný, Dynamický. Pozrite si
časť 4.7 Zmena režimu Ambilight.
• Farebná sýtosť
Ak sa v menu Režim vyberie možnosť Farebná
sýtosť, môžete zo zoznamu vybrať stálu farbu
alebo si vytvoriť svoju vlastnú osobnú farbu.
- Tepl.bielej farby
- Studená biela
- Modrá
- Osobné
Keď sa v menu Farebný vyberie možnosť
Osobné, môžete prispôsobiť svoju farbu.
‡ Najskôr vyberte možnosť Saturácia a nastavte
vysokú hodnotu.
® Vyberte možnosť Paleta a posuňte z 0 na 100,
aby prechádzala od červenej cez žltú, zelenú až
po modrú.
• Rozdelenie
Nastaví úroveň rozdielu vo farbe medzi ľavou a
pravou stranou TV, ak sa v menu Režim vyberie
možnosť Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.
Vypnutie rozdelenia zobrazí dynamickú, ale
jednofarebnú funkciu Ambilight.
• Stereo vyváženie
Podobne ako stereo vyváženie zvuku nastaví úroveň
funkcie Ambilight pre ľavú a pravú stranu TV.
ç Upozornenie
Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu z
infračerveného diaľkového ovládača, umiestnite
svoje zariadenia mimo dosah funkcie Ambilight.
18
Lepšie využívanie vášho TV
19-09-2007
15:03
Pagina 19
Pohotovostný režim TV s funkciou Ambilight
Keď je TV v pohotovostnom režime, funkciu
Ambilight môžete zapnúť. V tomto prípade je
funkcia Ambilight dostupná len ako stála farba.
‡ Stlačte tlačidlo Ambilight na diaľkovom ovládači,
keď je TV v pohotovostnom režime.
® Opakovaným stlačením tlačidla Režim vyberiete
dostupnú farbu.
i
Ambilight
5.5
0
Ambilight
MODE
MODE
Teletext
Váš televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do
ktorej sa ukladajú vysielané teletextové stránky a
podstránky, aby sa skrátila čakacia doba.
Aby ste vybrali stránku teletextu, pozrite časť
4.6 Výber stránky teletextu.
5.5.1 Výber podstránok čísla strany
Číslo strany teletextu môže obsahovať viacero
podstránok.
Strany sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného
čísla strany.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Vyberte teletextovú stránku.
Ò Stlačením tlačidla p alebo π vyberte podstránku.
5.5.2 Výber vysielania teletextové vysielanie
T.O.P. teletext (Tabuľka stránok) sa nevysiela pri
všetkých TV kanáloch. Jednoducho môžete preskočiť z
jedného predmetu na druhý bez použitia čísel stránok.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačte tlačidlo i.
Zobrazí sa prehľad T.O.P.
Ò Použite tlačidlá p, π, alebo o, œ, na výber
predmetu.
† Stlačením tlačidla OK zobrazíte stránku.
i
4
5
6
7
8
9
i
0
Ambilight
Lepšie využívanie vášho TV
5.5.3 Dual screen teletext
Zobrazte TV kanál a teletext vzájomne vedľa seba.
‡ Stlačením tlačidla b zobrazíte Dual screen
teletext.
® Opätovným stlačením b zobrazíte normálny
teletext.
Ò Stlačením tlačidla b teletext vypnete.
5.5.4 Vyhľadanie v teletexte
Rýchlo preskočte na predmet prepojený k sérii čísel
stránok alebo vyhľadávajte špecifické slová na
teletextových stránkach.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačením tlačidla OK označíte prvé slovo alebo
číslo.
Ò Stlačením tlačidla o, œ alebo p, π preskočíte
na nasledujúce slovo alebo číslo na stránke.
† Stlačením tlačidla OK vyhľadáte stránku, ktorá
obsahuje označené slovo alebo číslo.
º Stláčajte tlačidlo o dovtedy, kým nebude
označené žiadne slovo alebo číslo, aby ste
vyhľadanie ukončili.
5.5.5 Zväčšenie teletextových stránok
Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú stránku
zväčšiť.
‡ Stlačte tlačidlo b a vyberte teletextovú
stránku.
® Stlačením tlačidla Option na diaľkovom ovládači
zväčšíte hornú časť stránky.
Ò Opätovným stlačením tlačidla Option zobrazíte
zväčšenú spodnú časť stránky.
† Stlačením tlačidla o alebo œ budete
prechádzať cez zväčšenú stránku.
º Opätovným stlačením tlačidla Option sa vrátite
na normálnu veľkosť stránky.
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
OK
LIST
SLOVENSKY
2703.1_SLK
MODE
19
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 20
5.5.6
Menu teletextu
Pomocou možností v menu teletextu môžete
odkryť skryté informácie, nechať automaticky
opakovať podstránky a meniť nastavenie znakov.
• Odkryť
Táto funkcia odkryje alebo skryje skryté
informácie na stránke, ako sú riešenia hádaniek
alebo puzzle.
• Opakov. podstránok
Ak sú pre zvolenú stranu dostupné podstránky,
môžete automaticky spustiť opakované
prechádzanie cez podstránky.
• Jazyk
Niektoré jazyky používajú odlišnú súpravu znakov.
Prepnite na druhú skupinu, aby ste správne
zobrazili text.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačte tlačidlo Menu.
5.5.8 Teletext 2.5
Keď tento teletext vysiela TV kanál, ponúka viac
farieb a lepšiu grafiku.
Teletext 2.5 je zapnutý ako predvolené výrobné
nastavenie.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Predvoľby > Teletext 2.5 a stlačením tlačidla π
vstúpite do zoznamu.
® Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp.
5.6
Vytvorenie zoznamu
obľúbených kanálov
Zobrazte zoznam Všetky kanály alebo zostavte
zoznam svojich obľúbených kanálov z vašich
preferovaných TV kanálov a staníc rádia. Napríklad,
každý člen vašej rodiny si môže vytvoriť vlastný
zoznam obľúbených položiek.
Menu Teletextu
Odkryť
Vypnuté
Opakov. podstránok
Vypnuté
Jazyk
Skup II
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť.
† Stlačením tlačidla OK zmeníte nastavenie.
º Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
teletextu.
◊Stlačením tlačidla b vypnete teletext.
5.6.1 Výber zoznamu obľúbených kanálov
Získajte informácie, ako vyberiete jeden zo
zoznamov obľúbených kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Prvýkrát po skončení inštalácie sa zobrazí
zoznam všetkých kanálov. V ostatných situáciách
sa zobrazí posledný zvolený zoznam obľúbených
položiek.
Všetky kanály
5.5.7
....
EXT 3
Služby digitálneho textu (len VB)
Niektorí vysielatelia digitálnej TV ponúkajú na
svojich kanáloch digitálnej TV príslušný digitálny text
alebo interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto
služby fungujú ako normálny teletext s číslom,
farbou a navigačnými tlačidlami na výber a navigáciu.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačením tlačidiel o, œ alebo p, π vyberte
alebo označte položky.
Ò Stlačením jedného z farebných tlačidiel
vyberiete možnosť.
† Potvrďte alebo aktivujte stlačením tlačidla OK.
º Stlačením tlačidla MHEG Cancel zrušíte digitálny
text alebo interaktívne služby.
A
1 Analó
ál 1
2 Digitálne kanály 1
álne kanály 2
4 Rá
é
ály 1
....
Zozn.na výber
® Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky
zoznamy obľúbených kanálov.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte zoznam.
† Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zvolený zoznam obľúbených kanálov.
º Opätovným stlačením tlačidla OK ho opustíte.
ç Upozornenie
Služby digitálneho textu sa blokujú, keď sa vysielajú
titulky a v menu Funkcie sú titulky nastavené ako
Zapnuté. Pozrite si časť 5.9 Titulky.
20
Lepšie využívanie vášho TV
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 21
5.6.2
Nastavenie zoznamu obľúbených
kanálov
Vytvorte alebo upravte vlastný zoznam obľúbených
kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam.
® Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky
zoznamy obľúbených kanálov.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte zoznam.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Stlačením zeleného tlačidla vstúpite do režimu
úpravy.
Zvolený zoznam vyvolá kompletný zoznam
predvolieb.
◊Stlačením tlačidla o alebo œ označte kanál.
‹ Stlačením tlačidla OK označíte (alebo zrušíte
označenie) vyznačeného kanála.
Kanál sa pridal (alebo odstránil zo) do
zvoleného zoznamu.
≈Opätovným stlačením zeleného tlačidla opustíte
režim úpravy.
Opätovne sa zobrazí zoznam upravených
predvolieb.
5.6.3
Výber kanála zo zoznamu
obľúbených kanálov
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam
predvolieb.
® Stlačením tlačidla o alebo œ označte kanál.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
TV sa naladí na daný kanál.
5.7
Elektronický sprievodca
programom - EPG -
Elektronický sprievodca programom predstavuje
sprievodcu na obrazovke pre naplánované digitálne
TV kanály. Môžete prechádzať cez programy, vybrať
ich a zobraziť podľa času, názvu alebo žánra.
Existujú dva typy EPG, „Aktuálny program a
nasledujúci“ a EPG na „7 alebo 8 dní“.
Po nastavení a vysielaní digitálnych kanálov sa
sprístupní aj EPG. „Aktuálny program a nasledujúci“
je dostupný vždy, ale EPG na „7 alebo 8 dní“ je
dostupný len v niektorých krajinách.
Pomocou menu EPG môžete ...
• zobraziť zoznam práve vysielaných programov,
• zobraziť nasledujúci program,
• zoskupiť programy podľa žánru,
• nastaviť pripomienky, kedy sa programy začnú,
• nastaviť preferované EPG kanály,
• atď.
5.7.1 Zapnutie EPG
‡ Stlačte tlačidlo a.
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
GUIDE
a
OPTION
a
OK
LIST
à Tip
• Použite tlačidlá -P+ na prechod cez jednotlivé TV
kanály zvoleného zoznamu obľúbených kanálov.
• Číselnými tlačidlami ešte môžete vybrať kanály,
ktoré nie sú označené ako obľúbené.
BROWSE
¬
26 BBC1
P
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
EPG typu „Aktuálny program a nasledujúci“
Zobrazia sa podrobné informácie o aktuálnom
programe.
MODE
Lepšie využívanie vášho TV
09:17
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
0
-
9
Koniec
Ambilight
Ut, 12 Sep
Názov: Commonwealth Games
Ďalšie
SLOVENSKY
V
Zobrazí sa nasledujúci typ EPG
Stlačením - P + môžete meniť kanál.
21
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 22
5.8
Alebo
EPG na „7 alebo 8 dní“
Prijatie údajov EPG môže nejaký čas trvať.
Zobrazí sa zoznam TV programov
Sprievod. programom
o
Táto časť opisuje, ako sa TV zapne alebo vypne v
určenom čase a ako sa TV uzamkne alebo
odomkne.
Ut, 12 Sep
09:55
Commonwealth
5.8.1
Ďalšie
BBC ONE
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32
This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32
This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
Moonlighting
10:15
09:20
Pripomeň
Pozeraj
Časovače a uzamknutia
Preskoč
13:50 Anastasia
Daddio
Info
00 0 - EEN
® Pomocou farebných tlačidiel môžete aktivovať
funkcie zobrazené v spodnej časti obrazovky.
• Ďalšie: na zobrazenie informácií o ďalšom programe.
• Pripomeň: na označenie alebo zrušenie označenia
programu ako pripomienkovača.
• Pozeraj: na pozeranie alebo počúvanie
aktuálneho programu.
• Preskoč na...: na preskočenie na nasledujúci alebo
predchádzajúci deň.
• Info: na zobrazenie informácií o zvolenom
programe (ak sú dostupné).
Ò Stlačením tlačidla a opustíte EPG.
5.7.2
Ďalšie informácie o EPG na „7 alebo 8 dní“
Možnosti Hľadať podľa žánru, Naplánované pripomienky
atď. sa spravujú v menu Sprievod. programom.
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo a.
® Stlačte tlačidlo Menu.
Zobrazí sa menu Sprievod. programom.
Automatické prepnutie do
pohotovostného režimu
Automatické vypnutie prepne TV po určitom čase
do pohotovostného režimu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Auto
vypn. a stlačením tlačidla π vstúpite do
ukazovateľa automatického vypnutia.
® Stlačením tlačidla o alebo œ nastavte čas až do
180 minút v krokoch po 5 minút. Ak sa
automatické vypnutie nastaví na 0 minút, vypne sa.
Počas odpočítavania môžete vždy vypnúť TV aj skôr
alebo vynulovať čas.
5.8.2 Automatické zapnutie TV
Časový spínač zapne TV automaticky z
pohotovostného režimu na určený kanál a v
určenom čase.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie >
Časov.spín. a stlačením tlačidla π vstúpite do
menu Časov.spín.
® Pomocou tlačidla o alebo œ, p alebo π
vyberte položky menu a vstúpte postupne do
nich, aby ste nastavili kanál, deň v týždni alebo
denne a čas spustenia.
Ò Potvrďte stlačením tlačidla OK.
† Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
Sprievod. program. Program ?
Program ?
12:30 South Today
Hľada
ľ ť podľa
ľ žánru 11:50 Working Lunch
à Tip
Aby ste vypli časový spínač, vyberte možnosť Vyp. v
menu Časov.spín.
13:00 In aller Freund
Zí
ť
áta
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť
v menu.
† Stlačením tlačidla π do nej vstúpte.
º Stlačením tlačidla œ alebo o uskutočnite svoj výber.
◊Stlačením tlačidla OK ho aktivujete alebo
stlačením zeleného tlačidla si ho pozriete
‹ Stlačením tlačidla a opustíte EPG.
rPoznámka
V menu Sprievod. programom sa zobrazia iba
kanály označené ako Preferované EPG kanály.
22
5.8.3 Uzamknutie TV kanálov a programov
Uzamknite TV kanály a/alebo programy z
pripojených zariadení, aby ste zabránili deťom v ich
sledovaní. Uzamknite a odomknite ich pomocou
štvorčíselného kódu.
Nastavenie alebo zmena kódu
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Zadať alebo
Zmeniť kód a stlačením tlačidla π zadáte svoj kód.
® Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Menu Funkcie sa znova zobrazí so správou
potvrdzujúcou, že váš kód sa vytvoril alebo
zmenil.
Lepšie využívanie vášho TV
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 23
Zabudli ste svoj kód?
‡ Vyberte položku Zmeňte kód.
® Stlačte tlačidlo π.
Ò Zadajte nulovací kód 8-8-8-8.
† Zadajte nový osobný kód.
º Potvrďte nový zadaný kód.
Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový
kód.
5.8.4
Aktivovanie alebo deaktivovanie
rodičovskej zámky
Ak ste kód nastavili, môžete uzamknúť všetky kanály
a zariadenia, uzamknúť špecifický kanál alebo
zariadenie, nastaviť čas, po ktorom sa všetky kanály
a zariadenia uzamknú alebo nastaviť vek vášho
dieťaťa pre rodičovské ohodnotenie, keď sa
nainštalujú a vysielajú digitálne kanály.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládaní a
vyberte položky TV menu > Funkcie >
Rodičovská zámka a stlačte tlačidlo π, aby ste
zadali svoj kód.
® Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Ò Vyberte jednu z možností.
† Stlačte tlačidlo π.
Uzamknutie alebo odomknutie všetkých kanálov a
pripojených zariadení
‡ Vyberte možnosti Zámka alebo Odomknúť.
® Stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie konkrétneho programu alebo všetkých
kanálov od určitého času
Rodičovská zámka Vlastn zámok
Z mka
Vlastn zámok
Zá
úť
Odomknúť
Rodičovsk
ľ
Uzamknutie jedného alebo viacerých kanálov a
pripojených zariadení
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Vstúpite stlačením tlačidla π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Zámok predvoľby.
† Stlačte tlačidlo π.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte kanál(y),
ktoré chcete uzamknúť alebo odomknúť.
◊Zakaždým stlačte tlačidlo OK, aby ste uzamkli
alebo odomkli kanál.
Nastavenie vekového hodnotenia pre digitálny
program
Niektorí digitálni vysielatelia majú svoje programy
ohodnotené (v závislosti od vašej krajiny). Keď je
ohodnotenie vyššie ako vek vášho dieťaťa, program
sa uzamkne.
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Vstúpite stlačením tlačidla π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Rodičovská zámka.
† Stlačte tlačidlo π.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte odhad
veku.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
Rodičovská zámka.
5.9
Titulky
Pre každý TV kanál môžete nastaviť titulky
prichádzajúce z vysielania teletextu alebo DVB-T
(digitálne).
Ak sú nastavené a vysielajú sa digitálne kanály,
môžete nastaviť svoj preferovaný jazyk titulkov.
5.9.1
Lepšie využívanie vášho TV
Zobrazovanie titulkov z analógových
TV kanálov
‡ Vyberte analógový TV kanál.
® Stlačením tlačidla b zapnete teletext.
Ò Zadajte trojciferné číslo strany stránky titulkov.
† Stlačením tlačidla b vypnete teletext.
rPoznámka
Stránka titulkov teletextu analógových kanálov sa
musí uložiť pre každý TV kanál samostatne.
SLOVENSKY
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Vlastný
zámok.
Ò Opätovným stlačením tlačidla π vstúpite do
ponuky Zamknúť po.
† Výberom možnosti Zap. zapnete zámku
časovača.
º Stlačte tlačidlo p.
◊Vyberte položku Čas.
‹ Stlačte tlačidlo π.
≈Zadajte čas pomocou tlačidiel o alebo œ a π.
Ú Stlačte tlačidlo OK.
23
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 24
5.9.2
Aktivovanie alebo deaktivovanie
zobrazovania titulkov
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Titulky a
stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
TVmenu
Funkcie
TV nastavenie
Funkcie
Titulky
Jazyk titulkov
In talá
é
á
ód
asov
í č
5.10 Zobrazenie a prehrávanie
fotografií, MP3...
Pozerajte obrázky alebo počúvajte hudbu uloženú
na zariadení USB (nedodáva sa s TV). Pozerajte
svoje obrázky ako prezentáciu alebo sledujte vlastné
zoznamy prehrávanej hudby.
rPoznámka
Spoločnosť Philips nepreberá zodpovednosť v
prípade, ak produkt vaše zariadenie USB
nepodporuje a ani neprijíma zodpovednosť za
škodu alebo stratu uložených údajov.
Common interface
Demo
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť
Zap., aby sa titulky zobrazovali stále alebo
možnosť Zapnuté bez zvuku, aby sa titulky
zobrazovali len v prípade, keď je zvuk stíšený
pomocou tlačidla ¬ na diaľkovom ovládači.
Ò Stlačením tlačidla p sa vrátite do menu
Funkcie.
à Tip
Menu Titulky vyberte priamo pomocou tlačidla
Option na diaľkovom ovládači. Pozrite si časť
5.2.3 Menu Rýchly prístup.
5.9.3 Výber jazyka digitálnych titulkov
Ak sa titulky vysielajú pri digitálnych kanáloch,
môžete zo zoznamu vysielaných jazykov vybrať
preferovaný jazyk titulkov. Preferovaný jazyk titulkov
nastavený v menu Inštalácia sa dočasne zruší.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Jazyk
titulkov a stlačením tlačidla π vstúpite do
zoznamu dostupných jazykov.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte jazyk
titulkov.
Stlačte tlačidlo OK.
à Tip
Menu Jazyk titulkov vyberte priamo pomocou
tlačidla Option na diaľkovom ovládaní. Pozrite si
časť 5.2.3 Menu Rýchly prístup.
5.10.1 Vloženie zariadenia USB
Zapojte zariadenie na bočnej strane TV, zatiaľ čo je
TV zapnutý.
Automaticky sa zobrazí hlavné menu a názov
zariadenia USB sa označí vedľa položky Multimédiá.
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
5.10.2 Odpojenie zariadenia USB
ç Upozornenie
Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia USB, vždy
opustite menu na obrazovke a pred odpojením
zariadenia USB päť sekúnd počkajte.
‡ Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
® Odpojte zariadenie USB.
5.10.3 Zobrazenie vašich obrázkov
Menu Multimédiá zobrazuje súbory, ktoré ste uložili
na zariadení USB.
‡ Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Multimédiá.
Označí sa položka Obraz.
USB
Obraz
Hudba
Obraz
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
® Stlačením tlačidla π vstúpite do priečinku
Obraz.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte v
zariadení USB obrázok alebo album s
obrázkami.
24
Lepšie využívanie vášho TV
Pagina 25
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Kenya.jpg
Cairo.jpg
† Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok alebo
spustíte prezentáciu obrázkov v albume.
º Stlačením tlačidla OK sa prezentácia pozastaví.
Opätovným stlačením ju znova spustíte.
◊Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom
ovládači pre aktivovanie príslušnej funkcie,
uvedenej na spodnej strane obrazovky. Stlačte
modré tlačidlo na zastavenie prezentácie a
zobrazenie ďalších funkcií.
Ak sa vyplo zobrazenie panelu funkcií v spodnej
časti obrazovky, stlačte ktorékoľvek farebné
tlačidlo, aby sa znovu zobrazil.
‹Stlačte tlačidlo p a vyberte druhý obrázok
alebo album.
Nastavenia prezentácie
• Detaily/Viac detailov
Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť a
nasledujúci obrázok v prezentácii.
• Prechod
Zobrazuje zoznam dostupných štýlov prechodu
obrázkov. Vyberte stlačením tlačidla o alebo œ a
aktivujte stlačením tlačidla OK.
• Trvanie snímky
Nastaví časové oneskorenie pre prechod
obrázkov: Malá, Stredná alebo Dlhá.
• Otočiť
Na otočenie obrázka.
• Zoom
Zobrazí zoznam možností dostupných zväčšení.
• Spustiť/Zobraziť
Na zastavenie a opätovné pustenie prezentácie.
Lepšie využívanie vášho TV
5.10.4 Náhľady
Zobrazí prehľad obrázkov vo zvolenom albume.
‡ Vyberte album s obrázkami.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu
obrázkov.
Ò Stlačte zelené tlačidlo.
† Stlačením tlačidla o alebo œ, p alebo π
označte obrázok.
º Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok.
◊Stlačením tlačidla p sa vrátite na prehľad
náhľadov.
‹ Opätovným stlačením zeleného tlačidla sa
vrátite na zoznam obrázkov.
USB
Afrika_2001
Kenya.jpg
Kenya.jpg
5.10.5 Počúvanie hudby
Nájdite svoje skladby v hudobnom albume menu
Multimédiá.
‡ V menu Multimédiá označte položku Hudba.
® Stlačením tlačidla π vstúpte do priečinku
Hudba.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte skladbu
alebo hudobný album.
† Stlačením tlačidla OK prehráte zvolenú skladbu
alebo prehráte skladbu, za ktorou nasleduje
nasledujúca skladba z rovnakého albumu.
Nastavenia hudby
• Detaily
Zobrazí názov súboru.
• Opakovať jednu/všetky
Opakuje všetky skladby v albume, kým skladbu
nezastavíte alebo opakuje len jednu zvolenú
skladbu, kým skladbu nezastavíte.
• Náhodne
Prehrávajte skladby v náhodnom poradí.
5.10.6 Prezentácia s hudbou v pozadí
Sledujte prezentáciu vašich uložených obrázkov,
ktoré doprevádza vaša uložená hudba v pozadí.
‡ Najskôr vyberte album so skladbami a potom
stlačte tlačidlo OK.
® Označte priečinok Obrázok, vyberte album s
obrázkami a stlačte tlačidlo OK.
SLOVENSKY
Obraz
15:03
—
19-09-2007
—
2703.1_SLK
25
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 26
5.11 Počúvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.
Počúvanie digitálnej rozhlasovej stanice:
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa menu Všetky kanály.
® Pomocou číselných tlačidiel zvoľte rozhlasovú
stanicu, ktorá je dostupná od čísla kanálu 400 a
vyššie. Informácie o znovuzoradení nájdete v
časti 6.3.3 Znovuzoradenie kanálov.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
5.12 Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Philips sa neustále snaží zdokonaľovať
svoje produkty a chce, aby ste z toho profitovali aj po
kúpe. Aby ste aktualizovali softvér svojho TV,
potrebujete pamäťové USB zariadenie (nedodáva sa).
rPoznámka
Zariadenie USB musí obsahovať aspoň 48 Mb
voľného priestoru. Uistite sa, že je vypnutá ochrana
proti zápisu.
Niektoré zariadenia USB nefungujú s vaším TV.
Kontaktujte svojho predajcu.
5.12.1 Pomocník pri aktualizácii
Pomocník pri aktualizácii vám pomôže aktualizovať
softvér vášho TV.
Identifikácia TV
TV sa identifikuje na vaše pamäťové USB zariadenie.
‡ Stlačte tlačidlo Menu.
® Stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačením tlačidiel o alebo œ, vyberte možnosť
Aktualizácia softvéru.
† Stlačte tlačidlo π.
TV menu
Aktualizácia softv...
TV nastavenie
Funkcie
Info o použ. softv..
Pomocník pri akt...
Inštalácia
Lokálna aktualiz...
Aktualizácia softv...
◊Stlačte tlačidlo π.
‹Aktivujete stlačením tlačidla OK.
≈Zapojte pamäťové USB zariadenie k USB
konektoru na bočnej strane TV.
Zobrazí sa hlavné menu.
ÚPokračujte stlačením zeleného tlačidla.
Zobrazí sa správa, že TV úspešne zapísal
identifikačný súbor na pamäťové USB zariadenie.
œ Dokončite opätovným stlačením zeleného
tlačidla.
π Pamäťové USB zariadenie odpojte od TV.
5.12.2 Prevzatie softvéru z PC na zariadenie
USB
‡ Zapojte pamäťové USB zariadenie k PC, ktorý
je pripojený k Internetu.
® Na zariadení USB nájdite a otvorte súbor
„update.htm“.
Ò Prečítajte si pokyny na obrazovke a kliknite na
tlačidlo Poslať ID.
Softvérová aktualizácia sa prevezme na
pamäťové USB zariadenie.
† Odpojte pamäťové USB zariadenie od PC.
5.12.3 Prenos prevzatej softvérovej
aktualizácie do TV
Prevzatý softvér na pamäťovom USB zariadení sa
musí teraz nahrať do vášho TV.
ç Upozornenie
• Počas aktualizácie softvéru neodpájajte pamäťové
USB zariadenie.
• Ak sa počas aktualizácie vyskytne výpadok
elektriny, neodpájajte pamäťové USB zariadenie
od TV. TV bude pokračovať v aktualizácii hneď po
obnovení napájania.
‡ Zasuňte pamäťové USB zariadenie do USB
konektoru na bočnej strane TV.
ámenie
º tlačidiel o alebo œ, vyberte možnosť
Pomocník pri aktualizácii.
26
Lepšie využívanie vášho TV
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 27
® TV sa vypne. Obrazovka zostane na približne
10 sekúnd tmavá. Čakajte a nepoužívajte
vypínač napájania B na TV.
rPoznámka
Nestláčajte viackrát ako raz a nepoužívajte tlačidlo
Power B nachádzajúce sa na TV.
◊TV sa vypne. Obrazovka zostane na približne
10 sekúnd tmavá. Počkajte, prosím.
ÒAutomaticky sa spustí proces aktualizácie.
Čakajte, prosím.
‹TV sa opätovne znova zapne. Aktualizácia sa
dokončila.
Aktualizácia sa dokončí, keď sa na obrazovke
zobrazí správa „Činnosť sa úspešne dokončila“.
g
† Od TV odpojte pamäťové USB zariadenie.
º Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
B
B
INPUT
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
Lepšie využívanie vášho TV
5.12.5 Aktualizácia softvéru
prostredníctvom digitálneho
vysielania (DVB-T)
Váš TV môže automaticky prijímať nový softvér zo
systému digitálneho vysielania.
Ak sa na obrazovke zobrazí správa o aktualizácii,
výslovne sa odporúča, aby ste okamžite aktualizovali
softvér - vyberte položku Teraz.
Vyberte položku Neskôr, ak chcete byť upozornení
neskôr.
Vyberte položku Zrušiť, aby ste prerušili aktualizáciu
(neodporúča sa). Ak ste aktualizáciu zrušili, stále
môžete vykonať aktualizáciu sami, a to cez položky
TV menu > Aktualizácia softvéru > Miestna
aktualizácia.software > Místní aktualizace.
27
SLOVENSKY
Pr
Operation Successful! Re
5.12.4 Overenie aktuálnej verzie softvéru
Aktualizácia softvéru sa dá vykonať len v prípade, ak
sa verzia nového dostupného softvéru odlišuje od
aktuálnej verzie. Môžete si overiť vašu aktuálnu verziu
softvéru.
‡ Vyberte položku Aktualizácia softvéru v TV
menu.
® Stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačením tlačidiel o alebo œ, vyberte položku
Info o použitom softvéri.
Zobrazí sa verzia a popis aktuálneho softvéru.
2703.1_SLK
6
19-09-2007
15:03
Pagina 28
Nastavenie predvolieb
Pri prvom zapnutí televízora ste vybrali jazyk ponúk
v televízore a nainštalovali ste dostupné kanály.
Táto kapitola vám pomôže v prípade, že
potrebujete znova vykonať úvodnú inštaláciu alebo
chcete naladiť nový analógový TV kanál.
rPoznámky:
- Nemusíte vykonať každý popísaný krok, ak nie je
nevyhnutný..
- Opätovnou inštaláciou sa zmení zoznam Všetky
kanály a nové kanály sa nepridajú do žiadneho
zoznamu obľúbených položiek.
6.1
Automatické nastavenie
predvolieb
Táto časť popisuje spôsob automatického vyhľadania
a uloženia všetkých dostupných kanálov.
Krok 1 Menu jazyk
Nastaví jazyk menu TV.
Ak sú jazykové nastavenia správne, prejdite na
nasledujúci krok.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia > Jazyky
a stlačením tlačidla π vstúpte do položky Menu
jazyk.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoj
jazyk.
Ò Potvrďte stlačením tlačidla OK.
† Stlačením tlačidla p sa vráťte do menu
Inštalácia.
Inštalácia
Jazyky
Jazyky
Krajina
Menu jazyk
Preferovaný zvuk
asová zóna
é titulky
Zhor ený
Predvoľby
Pripojenie
…
Ak sú nainštalované a vysielajú sa digitálne kanály,
ponuka Jazyky ponúka aj nasledovné jazykové
nastavenia.
• Preferovaný zvuk
Vyberte si jeden z dostupných jazykov zvuku ako
uprednostňovaný jazyk.
• Preferované titulky
Vyberte si jeden z dostupných jazykov titulkov
ako uprednostňovaný jazyk. Pozrite si časť
5.9 Titulky.
28
• Zhoršený sluch
Výberom možnosti Zap. zobrazíte verziu titulkov
pre ľudí so sluchovým postihnutím vášho
preferovaného jazyka zvuku alebo titulkov (ak je
dostupný).
Krok 2 Vyberte si krajinu
Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate. TV
nainštaluje a nastaví TV kanály podľa vašej krajiny.
‡ Stlačením tlačidla œ vyberiete položku Krajina.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoju
krajinu.
† Stlačením tlačidla p sa vráťte do menu
Inštalácia.
Krok 3 Výber časovej zóny
Dostupné len pre krajiny s rôznymi časovými
zónami.
‡ Stlačením tlačidla œ vyberiete položku Časová
zóna.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoju
časovú zónu.
† Stlačením tlačidla p sa vráťte do menu
Inštalácia.
Krok 4 Nastavenie TV a rozhlasových staníc
Váš TV vyhľadá a uloží všetky dostupné digitálne a
analógové TV kanály a všetky dostupné digitálne
rozhlasové stanice.
‡ Stlačením tlačidla œ vyberiete položku
Nastavenie predvolieb.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu
Nastavenie predvolieb.
Ò Označí sa položka Automatická inštalácia.
Stlačením tlačidla π vyberiete možnosť Spustiť
teraz.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Činnosť spustíte stlačením zeleného tlačidla.
Inštalácia môže niekoľko minúť trvať.
◊Ak sa vyhľadávanie kanálov dokončí, stlačte
červené tlačidlo, aby ste sa vrátili do menu
Inštalácia.
‹ Stlačením tlačidla Menu opustíte TV menu.
à Tip
Po nájdení digitálnych TV kanálov sa môžu v
zozname nastavených kanálov zobrazovať prázdne
čísla kanálov. Ak si želáte premenovať, znovu
zoradiť alebo odinštalovať uložené kanály, pozrite si
časť 6.3 Preskupenie uložených kanálov.
Nastavenie predvolieb
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 29
6.2 Analóg: manuálna inštalácia
Pomocou ručnej inštalácie môžete postupne
manuálne naladiť analógové TV kanály.
6.2.1 Výber systému
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
inštalácia.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do ponuky Ručná
inštalácia. Označí sa možnosť Systém
Ò Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu
Systém.
† Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoju
krajinu alebo oblasť sveta, v ktorej sa teraz
nachádzate.
º Stlačením tlačidla p sa vrátite do menu Ručná
inštalácia.
Nastavenie predv... Analóg: manuálna ...
Automatická inšt...
ém
Aktualizácia inštal... Vyhľada
ľ ť
Digitá
6.2.3 Jemné ladenie
Keď je príjem nekvalitný, jemne dolaďte nájdený
kanál.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
inštalácia > Jemné ladenie.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do ponuky Jemné
ladenie.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ nastavíte
frekvenciu.
† Po skončení jemného doladenia stlačte tlačidlo p.
º Vyberte položku Uložiť tento kanál, ak chcete
uložiť doladený kanál pod súčasným číslom
kanála.
◊Ak chcete vstúpiť, stlačte tlačidlo π.
‹ Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
Nastavenie predvolieb.
6.3
Preskupenie uložených kanálov
Ak chcete premenovať, znovu zoradiť, odinštalovať
alebo preinštalovať uložené kanály.
í
ál
ú
6.2.2 Vyhľadanie nového kanála
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
inštalácia > Vyhľadať.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do ponuky
Vyhľadať.
Ò Stlačte červené tlačidlo, ak chcete sami zadať
frekvenciu, alebo stlačte zelené tlačidlo, ak
chcete vyhľadať nasledujúci kanál.
à Tip
Ak poznáte frekvenciu, zadajte tri číslice frekvencie
pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
† Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo p.
º Vyberte položku Uložiť ako novú predvoľbu, ak
chcete uložiť nový kanál pod novým číslom
kanála.
◊Ak chcete vstúpiť, stlačte tlačidlo π.
‹ Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
Nastavenie predvolieb.
Nastavenie predvolieb
6.3.1 Premenovanie kanálu
Zmeňte názov kanálu alebo priraďte názov kanálu,
ku ktorému sa ešte nezadal názov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Preskupiť.
® Ak chcete vstúpiť do zoznamu predvolieb,
stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ v zozname
predvolieb vyberte kanál, ktorý chcete
premenovať.
† Stlačte červené tlačidlo.
º Stlačením tlačidla p alebo π vyberte znak
alebo stlačením tlačidla o alebo œ znaky
zmeňte. Medzera, čísla a iné špeciálne znaky sa
nachádzajú medzi z až A.
◊Skončite stlačením zeleného tlačidla alebo
tlačidla OK.
à Tip
Pomocou žltého tlačidla sa dajú odstrániť všetky
znaky. Pomocou modrého tlačidla môžete odstrániť
označený znak.
29
SLOVENSKY
ť
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 30
6.3.2
Odinštalovanie alebo preinštalovanie
kanálu
Na odinštalovanie uloženého kanálu tak, že už sa
nebude dať naladiť.
Preinštalovanie odinštalovaného kanálu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Preskupiť.
® Ak chcete vstúpiť do zoznamu predvolieb,
stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačte tlačidlo o alebo œ v zozname
predvolieb, aby ste vybrali kanál, ktorý chcete
odinštalovať alebo preinštalovať.
† Ak chcete odinštalovať alebo preinštalovať
kanál, stlačte zelené tlačidlo.
º Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
6.3.3 Znovuzoradenie kanálov
Zmeňte poradie uložených kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Preskupiť.
® Ak chcete vstúpiť do zoznamu predvolieb,
stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačte tlačidlo o alebo œ v zozname
predvolieb, aby ste vybrali kanál, pri ktorom
chcete zmeniť miesto.
† Stlačením žltého tlačidla budete v zozname
predvolieb presúvať označený kanál smerom
nahor.
º Stlačením modrého tlačidla budete v zozname
predvolieb presúvať označený kanál smerom
nadol.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
6.4
Automat. správa kanálov
Raz za deň sa o 3:00 automaticky aktualizujú všetky
dostupné TV kanály. Aktualizácia sa vykoná, keď je
váš TV v pohotovostnom režime. Uložené kanály,
ktoré sa pri aktualizácii nenašli, sa zo zoznamu
predvolieb odstránia.
Túto aktualizáciu môžete kedykoľvek spraviť aj sami.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Aktualizácia inštalácie.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do ponuky
Aktualizácia inštalácie.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Spustite stlačením zeleného tlačidla. Spustí sa
aktualizácia inštalácie a niekoľko minút bude
prebiehať.
30
º Ak sa aktualizácia dokončila, stlačte červené
tlačidlo, aby ste sa vrátili do menu Nastavenie
predvolieb.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
6.5
Test digitálneho príjmu
Ak prijímate digitálne TV vysielanie, môžete
skontrolovať kvalitu a silu signálu konkrétneho
kanálu. Pozrite si túto silu signálu, aby ste
premiestnili svoju anténu na dosiahnutie lepšej
kvality príjmu.
‡ Vyberte kanál.
® Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Digitálny:Test príjmu.
ÒA položku vyberte stlačením tlačidla π.
† Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa frekvencia kanála, názov siete, kvalita
a sila signálu.
º Ak chcete začať, stlačte zelené tlačidlo alebo
priamo zadajte frekvenciu kanála, ktorý chcete
testovať. Ak je kvalita a sila signálu nízka,
premiestnite anténu.
◊Ak je kvalita a sila signálu dobrá, kanál uložíte
stlačením žltého tlačidla.
‹ Stlačením červeného tlačidla sa vrátite do menu
Nastavenie predvolieb.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
à Tip
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, kontaktujte
špecializovaného inštalatéra antén.
6.6
Výrobné nastavenia
Ak stratíte prehľad o nastaveniach obrazu, zvuku a
funkcie Ambilight, môžete obnoviť ich hodnoty v
televízore na pôvodné výrobné nastavenia.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Výrobné nastavenia.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do ponuky
Výrobné nastavenia.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
†Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
rPoznámka
Nastavenia inštalácie kanálu sa nezmenia .
Nastavenie predvolieb
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 31
7
Pripojenie
7.1
Prehľad pripojení
3
2
1
USB
Y
16
Pb
15
14
13
Pr
AUDIO
L/R
EXT 2
EXT 1
12
4
5
6 7
L
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
4
5
6
HDMI 1
HDMI 2
10
11
Common Interface
Zásuvka modulov Conditional Access (CAM)
Audio Out L/R
Konektory Cinch s výstupom zvuku pre systém
domáceho kina atď.
Digital Audio In (ak je dostupné)
Konektor Cinch so vstupom zvuku určené na
použitie s akýmikoľvek konektormi HDMI s
adaptérom HDMI do DVI.
7
Digital Audio Out
Konektor Cinch s výstupom zvuku pre systém
domáceho kina atď.
8
Vstup HDMI 1
Konektor HDMI vstupu pre prehrávač diskov
Blu-ray, digitálny prijímač s vysokým rozlíšením
alebo hernú konzolu s vysokým rozlíšením atď.
HDMI 3
SERVICE
UART
ANTENNA
DISPLAY SYNCHRONIZED.
Konektor Scart pre DVD, videorekordér, digitálny
prijímač, hernú konzolu atď.
EXT2
Druhý konektor Scart.
EXT3
Konektory Component Video Y Pb Pr a Audio L/R
pre DVD, digitálny prijímač alebo hernú konzolu atď.
Pripojenie
9
IN
DIGITAL
AUDIO
Konektory na zadnej strane
1 EXT1
3
8
S-VIDEO
OUT
R
COMMON INTERFACE
2
L
VIDEO
9
Vstup HDMI 2
Druhý konektor HDMI vstupu.
10 Vstup HDMI 3
Tretí konektor HDMI vstupu.
11 Vstup Antenna
Bočné konektory
12 S-Video
Konektor vstupu S-Video, ktorý sa používa
spoločne s konektormi Audio L/R pre
videokameru, hernú konzolu atď.
13 Video
Konektor Cinch Video vstupu, ktorý sa používa
spoločne s konektormi Audio L/R pre
videokameru, hernú konzolu atď.
14 Audio L/R in
Audio L/R pre videokameru, hernú konzolu atď.
15 Slúchadlá
Stereofónny minikonektor.
16 USB
Konektor USB.
SLOVENSKY
EXT 3
R
AUDIO
31
2703.1_SLK
7.2
19-09-2007
15:03
Pagina 32
Informácie o pripojení
V tejto časti získate informácie, ako vytvoriť
najlepšie pripojenie pre vaše zariadenie.
Na zadnej strane TV je pripravených na použitie
šesť možností pripojenia - EXT1, EXT2, EXT3,
HDMI1, HDMI2 a HDMI3. Vaše zariadenie pripojte
pomocou pripojenia s najvyššou možnou kvalitou.
Pohľadajte najkvalitnejší spôsob pripojenia na vašom
zariadení. Dané pripojenie použite na prepojenie
k TV.
Konfigurácia pripojení
Keď sa pripojenie dokončí, TV musí vedieť, aké
pripojenia ste vykonali, a ktoré zariadenie je
pripojené ku ktorému konektoru. Na tento účel
použite TV menu. Pozrite si časť 7.4 Konfigurácia
pripojení.
7.2.1 HDMI - Najvyššia kvalita ★★★★★
Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz a
kvalitu zvuku. Jeden kábel kombinuje signály obrazu
a zvuku. HDMI použite pre TV signály s HD
(vysokým rozlíšením). HDMI vám môže ponúknuť
jednoduchú prevádzku vašich zariadení, a to
pomocou stlačenia jedného tlačidla, keď tieto
zariadenia majú HDMI s CEC.
Zariadenie pripojené k TV prostredníctvom
rozhrania HDMI dokáže len vysielať zvukové a video
signály do vášho TV. Zariadenie nedokáže prijímať
alebo zaznamenávať zvuk a video z vášho TV.
7.2.2 HDMI s CEC (ak je dostupné)
HDMI s Consumer Electronics Control (CEC)
dopľňa bežné výhody HDMI. Ponúka jednoduchú
obsluhu TV a pripojených zariadení. Tieto zariadenia
tiež musia byť vybavené HDMI s CEC.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládaní,
vyberte položky Ponuka TV > Inštalácia >
Predvoľby a stlačením pravého navigačného
tlačidla vstúpite do zoznamu.
® Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol, aby
ste vybrali HDMI-control.
ÒNa zadanie stlačte pravé navigačné tlačidlo.
† Vyberte položku Zap., aby ste aktivovali HDMI s
CEC.
rPoznámka
HDMI s CEC nemusí fungovať so zariadeniami iných
značiek.
Jednodotykové prehrávanie
Vložte disk DVD, aby ste ho sledovali a váš TV sa
zapne z pohotovostného režimu a automaticky
zobrazí DVD program, keď začnete prehrávať disk.
‡ Na zariadení stlačte tlačidlo Play π.
TV sa zapne z pohotovostného režimu.
Pohotovostný režim systému
Vypne všetky zariadenia pomocou diaľkového
ovládača TV.
‡ Na niekoľko sekúnd zatlačte tlačidlo B na
diaľkovom ovládači.
Všetky zariadenia sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Kábel HDMI (max. 5 m)
à Tip
V prípade, že má vaše zariadenie len pripojenie DVI,
použite adaptér HDMI/DVI. Na dokončenie tohto
pripojenia sa vyžaduje dodatočný zvukový kábel.
rPoznámka
HDMI podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection). HDCP je signál zabraňujúci v
kopírovaní, ktorý sa dodáva s HD obsahom (disk
DVD alebo disk Blu-ray).
32
Pripojenie
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 33
7.2.3 YPbPr - Vyššia kvalita ★★★★
Použite pripojenia Component Video YPbPr spolu s
minikonektormi Audio L/R.Pri pripájaní zosúlaďte
farby káblov.
7.2.5 S-Video - Dobrá kvalita ★★
Použite kábel S-Video spolu s káblom Audio L/R
(Cinch). Pri pripájaní zosúlaďte farby káblov.
YPbPr dokáže zvládnuť HD TV signály.
Komponentové video
Audio L/R na
Kábel YPbPr
stereofónny zvuk
- červený, zelený,
kábel s
modrý
minikonektorom
Kábel S-Video
Kábel Audio L/R
- červený, biely
7.2.6 Video - Základná kvalita ★
Použite kábel Video (Cinch) spolu s káblom Audio
L/R (Cinch). Pri pripájaní zosúlaďte farby káblov
7.2.4 Scart - Dobrá kvalita ★★★
Jeden kábel kombinuje signály obrazu a zvuku.
Konektory Scart dokážu zvládnuť RGB video, ale
nedokážu zvládnuť signály HD TV.
Kombinované video - žltý kábel a kábel Audio L/R
- červený, biely
7.2.7
Zobrazenie synchronizovaného
výstupu zvuku
Aby ste dosiahli najlepšiu zhodu obrazu a
nahovoreného zvuku na obrazovke, pripojte systém
domáceho kina k výstupom Audio L/R alebo Digital
Audio.
Pozrite si schémy 7.3.4 a 7.3.8.
Nepripájajte zvukový signál DVD prehrávača,
digitálneho prijímača alebo iného audio/video
zariadenia priamo k systému domáceho kina.
SLOVENSKY
Kábel Scart
Pripojenie
33
2703.1_SLK
7.3
19-09-2007
15:03
Pagina 34
Pripojenie vašich zariadení
Pripojenia zobrazené v tejto časti predstavujú
odporúčania pre najpoužívanejšie prípady.
Môžu byť tiež možné iné riešenia.
7.3.1 DVD prehrávač
Použite kábel Scart na pripojenie zariadenia k
vstupu EXT1 na zadnej strane TV.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Player
7.3.2 DVD rekordér alebo digitálny prijímač
Použite kábel Scart a 2 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
L
R
AUDIO OUT
IN
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.3 DVD rekordér a digitálny prijímač
Použite 3 káble Scart a 3 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
34
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
Pripojenie
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 35
7.3.4
DVD rekordér a systém domáceho
kina
Použite kábel Scart, 2 anténne káble a 1 kábel
zvuku (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Recorder
Home Theatre System
7.3.5
DVD rekordér a DVD systém
domáceho kina
Použite 2 káble Scart, 2 anténne káble a 1 kábel
zvuku (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
IN
DVD Home Theatre System
7.3.6 Satelitný prijímač
Použite kábel Scart a 2 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
L
R
AUDIO OUT
Pripojenie
EXT 2
EXT 1
SLOVENSKY
EXT 3
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Satellite receiver
35
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 36
7.3.7
Digitálny prijímač s HD/satelitný
prijímač s HD
Použite kábel HDMI a 2 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
OUT
IN
HDMI 1
DIGITAL
AUDIO
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
7.3.8
DVD-R, systém domáceho kina a
digitálny prijímač
Použite 3 káble Scart, 3 anténne káble a 1 kábel
zvuku (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
OUT
IN
IN
Digital Receiver
DIGITAL
AUDIO
IN
Home Theatre System
7.3.9 Prehrávač diskov Blu-ray
Použite kábel HDMI.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
36
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Blu-ray Disc player
Pripojenie
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 37
7.3.10 Herná konzola
Najpraktickejšie pripojenie hernej konzoly je na
bočnej strane TV. Kvalitnejšie pripojenia sú na zadnej
strane TV.
Pripojené na bočnej strane TV
Použite konektory Video a Audio L/R (Cinch).
USB
R
AUDIO
L
VIDEO
S-VIDEO
7.3.12 Osobný počítač
Najlepšie pripojenie pre PC je na zadnej strane TV.
Praktickejšie pripojenie, ale len pre zobrazovanie
fotografií a filmov z vášho PC, je pripojenie na
bočnej strane TV.
ç Upozornenie
Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu
frekvenciu monitora počítača na 60 Hz.
Pripojené na zadnej strane TV
Použite DVI pripojenie vášho PC na pripojenie k
HDMI pripojeniu na TV. Použite kábel HDMI do DVI
alebo adaptér HDMI do DVI.
Pre zvuk pridajte zvukový kábel so stereofónnym
minikonektorom. Pripojte stereofónny minikonektor
ku konektoru EXT3 na TV.
EXT 3 - AUDIO L/R
Pripojené na zadnej strane TV
Na dosiahnutie kvality s vysokým rozlíšením použite
vstup HDMI alebo YPbPr (EXT3).
HDMI
DVI
AUDIO
7.3.11 Videokamera
Najpraktickejšie pripojenie videokamery je na
bočnej strane TV. Kvalitnejšie pripojenia sú na zadnej
strane TV.
Pripojené na bočnej strane TV
Použite konektory Video a Audio L/R (Cinch) alebo
použite konektory S-Video a Audio L/R.
OUT
DVI
AUDIO
OUT
HDMI
V menu Pripojenie nasmerujte toto pripojenie
EXT3 k používanému konektoru HDMI.
Pozrite si časť 7.4 Konfigurácia pripojení.
R
L
VIDEO
S-VIDEO
USB
R
AUDIO
L
VIDEO
S-VIDEO
Pripojené na zadnej strane TV
Na dosiahnutie kvality s vysokým rozlíšením použite
vstup HDMI alebo YPbPr (EXT3).
Pripojenie
Pripojené na bočnej strane TV
Ak váš PC nemá pripojenie cez DVI, použite
konektory S-Video a Audio L/R (cinch) na bočnej
strane TV. Toto pripojenie je vhodné len pre
aplikácie, ako napríklad Windows Media Center
alebo podobné.
à Tip
Zmeňte formát obrazu TV na možnosť
Nezmenšený v položke Formát obrazu, aby sa
dosiahla maximálna ostrosť obrazu. Pozrite si časť
5.3.4 Formát širokouhlého obrazu.
Podporované rozlíšenia PC monitora nájdete v časti
8 Technické údaje.
37
SLOVENSKY
AUDIO
2703.1_SLK
7.4
19-09-2007
15:03
Pagina 38
Konfigurácia pripojení
Po pripojení všetkých zariadení potrebuje TV zistiť,
aké pripojenia ste vykonali a ktoré zariadenie je
pripojené ku ktorému konektoru.
7.4.1 Vstup Digital Audio In (ak je dostupné)
Ak používate pripojenie vstupu Digital Audio In,
priraďte toto pripojenie v menu k zariadeniu, z
ktorého vychádza zvuk.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Pripojenie > Digital Audio In.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla œ alebo o vyberte konektor
používaný zariadením.
Pripojenie
DIGITAL AUDIO IN
...
EXT 3
Žiadny
EXT 1
HDMI 1
HDMI 2
EXT 2
EXT 3
HDMI 3
Strana
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
AUDIO IN L/R
7.4.3 Pomenovanie vašich zariadení
Pomenujte pripojené zariadenia na zabezpečenie
jednoduchého výberu a najlepšieho narábania so
signálom.
Ku konektoru, ktorý používate pre dané zariadenie,
priraďte typ zariadenia (DVD, videorekordér VCR,
hra ...).
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Pripojenie > EXT1.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla œ alebo o vyberte typ
zariadenia.
† Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
Pripojenie
EXT 1
EXT 1
EXT 2
Žiadny
DVD
EXT 3
HDMI 1
Blu-ray
HHDD/DVDR
HDMI 2
HDMI 3
HD rec.
Hra
Strana
VCR
...
...
DIGITAL AUDIO IN Strana
7.4.2 Vstup Audio In L/R
Ak používate pripojenie vstupu Audio In L/R,
priraďte toto pripojenie v menu k zariadeniu, z
ktorého vychádza zvuk.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Pripojenie > Audio In L/R.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla œ alebo o vyberte konektor
používaný zariadením.
Pripojenie
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
Žiadny
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Strana
HDMI 3
7.4.4 Kanály dekodéra
Dekodéry, ktoré dekódujú kanál antény, sú
pripojené ku konektorom EXT1 alebo EXT2 (Scart).
Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude
dekódovať. Potom priraďte pripojenie, kde je
dekodér pripojený.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Dekodér > Kanál.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla œ alebo o vyberte kanál na
dekódovanie.
† Stlačte tlačidlo p a prejdite späť, aby ste vybrali
položku Stav.
º Stlačením tlačidla œ alebo o vyberte konektor,
ktorý používa dekodér.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
AUDIO IN L/R
38
Pripojenie
2703.1_SLK
7.5
19-09-2007
15:03
Pagina 39
Príprava na digitálne služby
Zakódované digitálne TV kanály sa dajú dekódovať
pomocou modulu Conditional Access (CAM), ktorý
vám poskytne poskytovateľ služby digitálnej TV.
Modul CAM môže aktivovať viacero služieb, a to v
závislosti od vami zvoleného poskytovateľa (napr.
platená TV).
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
poskytovateľa služby digitálnej TV.
7.5.1
Zapojenie modulu Conditional Access
- CAM
) Varovanie
Pred zapojením modulu CAM vypnite svoj TV.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
smer vloženia. Nesprávne zapojenie modulu môže
poškodiť modul CAM a váš TV.
‡ Opatrne zapojte modul CAM do zásuvky
Common interface na zadnej strane TV, až kým
sa úplne nezasunie.
® Modul CAM nechajte neustále zasunutý v
zásuvke Common interface.
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko
minút. Odpojením modulu CAM sa služba digitálnej
TV deaktivuje.
Pripojenie
SLOVENSKY
7.5.2 Menu Common interface
Z tohto menu máte prístup k nainštalovanej službe
modulu CAM. Aplikácie a ich fungovanie, obsah a
správy na obrazovke pochádzajú od poskytovateľa
služby modulu CAM.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie >
Common interface.
Táto možnosť menu je dostupná v prípade, že je
zapojený modul CAM a nadviazal kontakt s
poskytovateľom.
39
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 40
8 Technické údaje
Obraz/displej
• Typ displeja: LCD W-XGA
• Rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768 pixelov
• Zdokonalenie obrazu Perfect Pixel HD
• Spracovanie 1080p 24/25/30/50/60 Hz
• 100 Hz ClearLCD
Podporované rozlíšenia obrazovky
• Formáty počítača (vstup HDMI/DVI)
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1280 x 768
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 X 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
• Formáty videa
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Tuner/príjem/vysielanie
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: DVD COFDM 2K/8K
• Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: terestriálne DVB
(pozrite si zvolené krajiny na typovom štítku TV)
Rozmery a hmotnosti (približne)
Model TV
32PFL9632D/10
- šírka
823 mm
- výška
536 mm
- hĺbka
125 mm
- hmotnosť
20 kg
Televizor + stojan
- šírka
823 mm
- výška
601 mm
- hĺbka
219 mm
- hmotnosť
23 kg
40
Zvuk
• Systém zvuku:
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Multimédiá
• Pripojenie: USB
• Formáty prehrávania: MP3, LPCM,
prezentácia (.alb)
JPEG
Diaľkový ovládač
• Typ: RC4450
• Batérie: 2 typu R6 veľkosti AA
Možnosti pripojenia
• EXT1 (Scart): Audio L/R, vstup/výstup CVBS, RGB
• EXT2 (Scart): Audio L/R, vstup/výstup CVBS,
RGB, vstup/výstup S-video
• EXT3: Y Pb Pr, vstup Audio L/R (minikonektor)
• HDMI 1
• HDMI 2
• HDMI 3
• HDMI-control 1.3a
• Výstup Analog Audio L/R out - synchronizovaný
displej
• Vstup Digital Audio in (koaxiálny-Cinch-S/PDIF)
(ak je dostupné)
• Výstup Digital Audio out (koaxiálny-CinchS/PDIF) - synchronizovaný displej
• Bočná strana: vstup Audio L/R in, vstup Video
(CVBS) in, S-Video
Výstup slúchadiel (stereofónny minikonektor),
USB
Napájanie
• Sieťové napájanie: AC 220-240 V (Ī10%)
• Príkon pri napájaní a pohotovostnom režime:
Pozrite si technické údaje na lokalite
www.philips.com
• Teplota v okolí: 5°C - 35°C
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti
o technických údajoch nájdete na lokalite
www.philips.com/support.
Riešenie problémov
9
19-09-2007
15:03
Pagina 41
Riešenie problémov
Televízor a diaľkové ovládanie
TV sa nedá zapnúť
• Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.
• Skontrolujte, či sa nevybili alebo nevytiekli batérie
diaľkového ovládača. Skontrolujte ich správne
umiestnenie pólov + / -.
TV môžete zapnúť pomocou tlačidiel na TV.
• Odpojte sieťový kábel, počkajte jednu minútu a
opätovne ho pripojte.
TV nereaguje na diaľkový ovládač.
• Skontrolujte, či nie sú vybité alebo netečú batérie
v diaľkovom ovládači. Skontrolujte ich správne
umiestnenie pólov + / -.
• Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a TV.
• Pomocou bočných ovládacích tlačidiel môžete
meniť niektoré základné nastavenia obrazu a
zvuku.
‡ Stlačením tlačidla hlasitosti Volume – a +
upravíte úroveň hlasitosti.
® Stlačením tlačidla Program/Channel – a +
prechádzajte cez kanály označené ako
obľúbené.
Ò Stlačením tlačidla Menu zobrazíte hlavné menu.
Stlačením tlačidla hlasitosti Volume – a + a
Program/Channel – a + môžete upravovať
položky v menu obrazu a zvuku.
Bliká červená kontrolka na TV
• Odpojte sieťový kábel na pol minúty a znova ho
zapojte. Skontrolujte, či je dostatočný priestor na
vetranie. Počkajte, kým sa TV neschladí. Keď sa TV
nereštartuje do pohotovostného režimu a znova
sa vyskytne blikanie, zavolajte do nášho strediska
podpory zákazníkov.
Zabudli ste svoj kód na odomknutie rodičovskej
zámky
• Pozrite si časť 5.8.3 Zadanie kódu/zmena kódu.
Nesprávny jazyk v TV menu?
Jazyk zmeníte podľa týchto krokov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači.
® Stlačte tlačidlo π.
Ò Pomocou tlačidla œ označte tretí riadok.
† Trikrát stlačte tlačidlo π.
º Stlačením tlačidla œ alebo o vyberte svoj jazyk.
◊Stlačte tlačidlo OK.
‹Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
Riešenie problémov
TV kanály
Zmizli niektoré TV kanály
• Skontrolujte, či je zvolený správny zoznam
kanálov.
• Možno sa kanál odinštaloval v menu Preskupiť.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
• Skontrolujte, či TV podporuje DVB-T vo vašej
krajine. Na typovom štítku TV si pozrite zoznam
krajín.
Obraz
Modrá kontrolka svieti, ale nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Skontrolujte, či je zvolené správne zariadenie.
Zvuk je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte nastavenie kontrastu alebo jasu v
menu.
TV obraz je nízkej kvality
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia,
neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce môžu
mať vplyv na kvalitu obrazu. Pokúste sa zlepšiť
obraz tak, že zmeníte smerovanie antény alebo
umiestnite zariadenia ďalej od TV.
• Skontrolujte, či je v menu Ručná inštalácia zvolený
správny systém TV.
• Ak je slabý signál len pri určitom kanály,
vyskúšajte tento kanál doladiť v menu Jemné
ladenie. Pozrite si časť 6.2.3.
Obraz má nekvalitnú farbu
• Skontrolujte nastavenia farieb v menu Obraz.
Vyberte ktorékoľvek z nastavení obnovenie
štandardného nastavenia v menu Obnovenie
štandard. nastavenia. Pozrite si časť 5.3.2.
• Skontrolujte pripojenia a káble pripojených
zariadení.
TV si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho
opätovne zapol
• Skontrolujte, či je TV nastavený na možnosť
Doma v položkách TV menu > Inštalácia >
Predvoľby > menu Umiestnenie.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je veľmi
veľký alebo malý
• V menu Formát obrazu vyberte vhodnejší formát
obrazu. Pozrite si časť 5.3.4 Formát širokouhlého
obrazu.
41
SLOVENSKY
2703.1_SLK
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 42
• Pomenujte vaše pripojené zariadenie v menu
Pripojenie, aby ste získali najlepšiu manipuláciu so
signálom.
Pozrite si časť 7.4.3 Pomenovanie vašich zariadení.
Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne
• Niektoré signály obrazu z niektorých zariadení sa
správne nezmestia na obrazovku. Pomocou
tlačidiel p, π alebo o, œ na diaľkovom ovládači
môžete posunúť obraz. Skontrolujte výstup
signálu zariadenia.
Zvuk
Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk
• Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na 0.
• Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom ¬.
• Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
• Ak sa nezaznamená žiadny signál zvuku, TV zvuk
automaticky vypne.
Toto predstavuje správne fungovanie a
nenaznačuje to zlyhanie.
Pripojenie USB
TV nezobrazuje komponent zariadenia USB
• Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v
súlade s „triedou veľkokapacitného zariadenia“.
• USB zariadenie môže potrebovať špecifický
softvér ovládača. Nanešťastie sa tento softvér
nedá nahrať do vášho TV.
Nevidím svoje súbory v menu Multimédiá.
• Nepodporujú sa všetky zvukové a obrazové
súbory. Pozrite si časť 8 Technické údaje.
Zvukové a obrazové súbory sa plynulo neprehrávajú
• Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje
prenosovú rýchlosť.
Osobný počítač
Zobrazenie PC na mojom TV nie je stabilné alebo
nie je synchronizované
• Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim
rozlíšenia. Pozrite si časť 8 Technické údaje.
Zvuk je nekvalitný
• Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť
Stereo.
• Skontrolujte nastavenia ekvalizéra.
• Vyberte akékoľvek z nastavení obnovenia
štandardných nastavení v menu Obnovenie
štandard. nastavenia. Pozrite si časť 5.3.2.
Ak sa váš problém nevyriešil
Vypnite svoj TV a znova ho zapnite. Ak sa problém
nevyriešil, zavolajte do strediska podpory zákazníkov
alebo konzultujte našu webovú stránku na lokalite
www.philips.com/support.
Zvuk vychádza len z jedného reproduktora
• Skontrolujte, či Stereo vyváženie nie je nastavené
extrémne doľava alebo doprava.
Pozrite si telefónne čísla strediska podpory
zákazníkov na poslednej strane tejto používateľskej
príručky.
Pripojenie HDMI
Problémy so zariadeniami pripojenými
prostredníctvom HDMI
• Pri postupe HDMI - HDCP môže niekoľko
sekúnd trvať, kým TV zobrazí obraz zo zariadenia.
• Ak TV nerozpozná zariadenie a obrazovka
nezobrazí žiadny obraz, vyskúšajte prepnúť z
jedného zariadenia na druhé a znovu naspäť, aby
ste reštartovali postup HDCP.
• Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku,
pozrite si používateľskú príručku, aby ste si overili
nastavenie výstupu. Ak to nepomôže, pripojte
dodatočný zvukový kábel.
• Ak sa použije adaptér HDMI do DVI, overte, či je
zapojené dodatočné zvukové pripojenie na
dokončenie pripojenia DVI.
42
Pred zavolaním si, prosím, pripravte číslo modelu TV
a produktu.
Tieto čísla môžete nájsť na štítku na balení alebo na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane vášho TV.
) Varovanie
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
Riešenie problémov
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Pagina 43
10 Register
A
Active Control 16
Aktualizácia softvéru 27
Ambilight
2-kanálový 5
farba 18
menu/nastavenie 18
režimy 11
s TV v pohotovostnom
režime 19
Analóg
ručná inštalácia 29
TV kanály 29
Anténa
kábel 7
pripojenie 7
so zariadeniami 31
Asistent nastavenia 15
Automat. surround 18
Automatická inštalácia 28
Automatické vypnutie 22
Automatické vyrovnávanie
hlasitosti 18
Automatický formát 17
B
Batérie 3, 7
Bezpečnostná zásuvka
Kensington 5
Bezpečnosť 3
Biely bod 16
Blu-ray 31,32,36
C
Common interface (CAM)
menu 39
zásuvka 31,39
Diaľkový ovládač
batérie 7
prehľad 12
Digitálny
jazyk titulkov 24
jazyk zvuku 17
prijímač 34
prirodzený pohyb 16
testovací príjem 30
textové služby 20
vstup audio out 31
digitálny prijímač s HD 36
Doma
umiestnenie 41
Dual I/II 18
Dual screen 12
DVB-T 5
DVD
prehrávač 34
prehrávanie 9
pripojenie 34
rekordér 34
Dynamický kontr. 16
E
Ekvalizér 17
Elektronický sprievodca
programom 21
Externé 1,2,3 (EXT) 31
F
Farba
menu 16
tlačidlá 4,12
Farebný tón 16
Formát širokouhlého obrazu 17
Formáty videa 40
Fotoaparát (fotografie) 37
Č
D
Dekodér
kanál 37
Delta hlasitosť 18
Rejstřík
J
Jas 16
Ambilight 18
Jazyk
menu 28
titulky 19
zvuk 18
Jemné ladenie 29
K
Kanál
inštalácia 28
predchádzajúci 12
preskupenie 29
správa 30
uloženie/inštalácia 29
uzamknutie 20
zoznam obľúbených
položiek 20
zoznam Všetky kanály 20
Kábel
HDMI 32
S-Video 33
Scart 33
Video 33
YPbPr 33
Kontrast 16
Kód 22
Krajina
digitálny systém 30
výber 28
M
H
Časovače 22
Časová zóna 28
Časový spínač 22
Čistenie obrazovky 3
I
Inštalácia
aktualizácia 30
automatická 28
manuálna 29
HDCP 32
HDMI
control 33
pripojenie 30
HD Natural motion 16
Herná konzola 37
Hlasitosť
menu 17
tlačidlo 12
Hodiny 15
Hudba 25
menu Rýchly prístup 15
menu TV nastavenie 15
Modul CA 31,39
Mono 18
N
SLOVENSKY
100 Hz ClearLCD 5,16
Napájanie 8
O
Obnovenie štandard. nastavenia 15
Obraz
formát 16
43
2703.1_SLK
19-09-2007
15:03
Obraz
menu 16
Odtieň 16
Osobná farba
Vlastný zámok 20
Osobné sfarbenie 16
Osobný počítač
pripojenie 37
Osobný počítač
rozlíšenia obrazovky 40
Ostrosť 16
P
Perfext Pixel HD 16
Photo viewer 24
Pohotovostný režim 22
Pomenovanie zariadení 37
Premenovať 29
Preskupenie kanálov 29
Pripojenie
najlepšie 32
prehľad 31
nastavenie 32,37
Pripojenie Scart 33
Pagina 44
Teletext 19
digitálny 29
dual screen 19
menu 20
strana 19
teletext 2.5 20
Titulky 23
Tlačidlo Menu 13
Tlačidlo OK 12
Tlačidlo stíšenia 12
Tlačidlo(á)
farba 12
na diaľkovom ovládači 4, 12
na TV 4
Zvýšenie sýtosti farieb 16
U
Umiestnenie 41
Umiestnenie TV 5
USB
konektor 31
zariadenie 24
zobrazovanie fotografií 24
Uzamknutia 22
Ú
R
Recyklácia 3
Redukcia MPEG artefaktov 16
Redukcia šumu 16
Rekordér 34
Riešenie problémov 41
Rodičovská zámka 23
Rozhlasová stanica 26
Rozšírený obraz 17
S
Satelitný prijímač 35
Senzor osvetlenia 16
Sieťový kábel 8
Slúchadlá
hlasitosť 18
pripojenie 4, 31
Starostlivosť o obrazovku 3
Statické obrazy 3
Stereo 18
Stereo vyváženie
Ambilight 18
zvuk 17
Super zoom 17
Systém domáceho kina 35
T
Tabuľka stránok T.O.P 19
Technické údaje 40
44
Úroveň čiernej 16
V
VCR
pripojenie 34
Videokamera 37
Videokábel 33
Vyhľadať
kanály 29
teletextové stránky 19
Výber programu nahor/nadol 12
Výrobné nastavenia 30
Y
YPbPr 33
Z
Zadanie kódu 22
Zapnutie 8
Zariadenie
pomenovanie 37
pozeranie 9
pripojenie 32
Zhoršený sluch 28
Zmena kódu 22
Znovuzoradenie 29
Zoznam obľúbených kanálov 20
Zvuk
menu 17
surround režim 18
Rejstřík
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising