Philips | 40PFH4100/88 | Owner's Manual | Philips 4000 series Štíhly LED televízor 32PHH4100/88 Používateľská príručka

Philips 4000 series Štíhly LED televízor 32PHH4100/88 Používateľská príručka
Register your product and get support at
4100 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
32PFH4100
32PFT4100
32PFT4100
32PHH4100
32PHT4100
32PHT4100
40PFH4100
40PFT4100
40PFT4100
48PFH4100
48PFT4100
48PFT4100
Obsah
1 Váš nový televízor
12.3 Sledovanie nahrávky
3
2 Inštalácia
13 Nastavenie
3
1.1 Pozastavenie TV a nahrávanie
1.2 Easy Link
3
3 Pripojenia
35
13.1 Obraz
35
13.2 Hra alebo počítač
36
13.3 Formát a okraje
37
13.4 Zvuk
37
13.5 Funkcia Ambilight (pre modely televízorov 6300)
4
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
4
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
4
2.4 Napájací kábel
4
2.5 Kábel antény
5
33
4
39
14 Špecifikácie
42
14.1 Environmentálne otázky
42
14.2 Príjem pri modeloch PxH/PxT
42
14.3 Displej
43
14.4 Príkon
43
14.5 Rozmery a hmotnosti
43
14.6 Možnosti pripojenia pre model Pxx4100, Pxx4200
6
3.1 Rady týkajúce sa pripojenia
6
3.2 EasyLink HDMI-CEC
7
3.3 Rozhranie Common Interface – CAM
8
3.4 Digitálny prijímač set-top box (STB)
9
3.5 Satelitný prijímač
9
3.6 Systém domáceho kina (HTS)
9
3.7 Prehrávač diskov Blu-ray
11
3.8 DVD prehrávač
11
3.9 Hracia konzola
11
3.10 Pevný disk USB
12
3.11 USB jednotka Flash
12
3.12 Videokamera
13
3.13 Počítač
13
3.14 Slúchadlá (pre modely televízorov 4000, 4100,
4200, 6300)
13
44
14.7 Zvuk
44
14.8 Multimédiá
15 Softvér
45
46
15.1 Aktualizácia softvéru
46
15.2 Verzia softvéru
46
15.3 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
16 Riešenie problémov a podpora
4.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim (pre modely
televízorov 4100, 4200)
15
16.1 Riešenie problémov
47
16.2 Zaregistrovanie
48
16.3 Pomocník
48
16.4 Online pomoc
49
16.5 Starostlivosť o zákazníkov/opravy
5 Diaľkové ovládanie
4 Zapnutie
15
16
17 Bezpečnosť a údržba
50
5.1 Prehľad tlačidiel (pre modely televízorov 4000, 4100,
4200, 5210)
16
5.2 Infračervený snímač
16
5.3 Batérie
17
5.4 Čistenie
17
17.1 Bezpečnosť
50
17.2 Starostlivosť o obrazovku
51
6 Televízne kanály
18.1 Podmienky používania
52
18.2 Ochranné známky a autorské práva
7 TV sprievodca
8 Zdroje
18
Index
26
7.1 Používanie TV programu
26
7.2 Nahrávky
26
7.3 Prijímanie údajov TV programu
26
28
8.1 Zoznam zdrojov
28
8.2 Z pohotovostného režimu
8.3 Easy Link
28
9 Časovače a hodiny
9.1 Časovač vypnutia
29
9.2 Hodiny
29
9.3 Automatické vypnutie
28
29
29
10 Vaše fotografie, videá a hudba
11 Pozastavenie TV
11.1 Pozastavenie TV
12 Nahrávanie
30
30
10.1 Pomocou rozhrania USB
32
32
33
12.1 Čo potrebujete
33
12.2 Nahrávanie programu
47
49
18 Podmienky používania, autorské práva a
licencie 52
18
6.1 Sledovanie televíznych kanálov
6.2 Inštalácia kanálov
22
46
33
2
54
52
1
Váš nový televízor
1.1
Pozastavenie TV a
nahrávanie
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť a nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo
si jednoducho dajte prestávku počas sledovania
športového zápasu – televízor bude vysielanie
ukladať na pevný disk USB. Potom môžete
kedykoľvek znova pokračovať v sledovaní.
1.2
Easy Link
Pomocou funkcie EasyLink môžete obsluhovať
pripojené zariadenie, ako napríklad prehrávač diskov
Blu-ray, pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC.
3
- 32PHx4100/12 – VESA MIS-F 100x100,
M4 (minimum 10 mm, maximum 14 mm)
- 32PHx4100/88 – VESA MIS-F 100x100,
M4 (minimum 10 mm, maximum 14 mm)
- 32PHT4100/60 – VESA MIS-F 100x100,
M4 (minimum 12 mm, maximum 16 mm)
- 40Pxx4100 – VESA MIS-F 200x200,
M4 (minimum 12 mm, maximum 16 mm)
- 48Pxx4100 – VESA MIS-F 200x200,
M6 (minimum 12 mm, maximum 16 mm)
2
Inštalácia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
V časti Pomocník prejdite na položku Bezpečnosť a
údržba > Bezpečnosť.
- 32Pxx4200 – VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)
- 40Pxx4200 – VESA MIS-F 200x200,
M4 (minimum 12 mm, maximum 16 mm)
2.2
- 40Pxx6300 – VESA MIS-F 200x200,
M6 (minimum 14 mm, maximum 24 mm)
- 48Pxx6300 – VESA MIS-F 400x400,
M6 (minimum 14 mm, maximum 24 mm)
- 55Pxx6300 – VESA MIS-F 400x400,
M6 (minimum 14 mm, maximum 24 mm)
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
TV stojan
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na adrese
www.philips.com.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť by mal vykonávať výlučne
kvalifikovaný personál. Montáž televízora na stenu
musí spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho TV.
Upevnenie na stenu
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA . . .
Na bezpečné pripevnenie konzoly použite skrutky s
dĺžkou uvedenou v ilustrácii.
2.3
Rady týkajúce sa
umiestnenia
- Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
- Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
- Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
2.4
Napájací kábel
- 22Pxx4000 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
- 24Pxx4000 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
- Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
- Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
- Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
- 24PHx5210 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
- 32PFx4100 – VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)
4
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
ANTENNA na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
5
3
Pripojenia
3.1
Rady týkajúce sa pripojenia
EasyLink HDMI-CEC
Sprievodca pripojením
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania
HDMI podporujú funkciu EasyLink, môžete ich
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink HDMI CEC musí byť zapnutá v
televízore aj v pripojenom zariadení.
Zariadenie pripájajte k televízoru vždy pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte kvalitné káble, aby sa zaistil
dobrý prenos obrazu aj zvuku.
Pripojenie DVI do HDMI
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z
konektorov HDMI a na prenos zvuku pripojte kábel
Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku
konektorom Audio In na zadnej strane televízora.
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírovaniu
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Anténa
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
HDMI ARC
Konektor HDMI 1 na televízore je vybavený
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel). Ak je
zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež vybavené rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
konektoru HDMI 1 na tomto televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC v sebe kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
Ak chcete vypnúť funkciu ARC na prípojkách
rozhrania HDMI, stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte
položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > HDMI 1 - ARC.
HDMI
Scart
HDMI CEC
SCART predstavuje kvalitné pripojenie. Pripojenie
SCART môžete použiť na prenos obrazových signálov
CVBS a RGB, ale nie na prenos televíznych signálov s
vysokým rozlíšením (HD). Pripojenie SCART
kombinuje obrazový aj zvukový signál.
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) alebo
rozlíšení Full HD (FHD) použite kábel HDMI. V záujme
zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Zariadenia pripojte pomocou kábla s adaptérom
SCART.
6
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
Optický zvukový výstup
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné
zvukové pripojenie. Pomocou tohto optického
pripojenia môžete prenášať zvuk s konfiguráciou
kanálov až do 5.1. Ak vaše zvukové zariadenie
(väčšinou ide o systém domáceho kina) nedisponuje
konektorom HDMI ARC, môžete toto pripojenie využiť
prostredníctvom konektora Audio In, optického
pripojenia na systéme domáceho kina. Optický
zvukový výstup vysiela zvuk z televízora do systému
domáceho kina.
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Napríklad: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre
Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie všetky
značky sú úplne kompatibilné s funkciou EasyLink.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Ovládanie zariadení (pre modely
televízorov 4000, 4100, 4200, 5210)
Ak chcete ovládať zariadenie
pripojené ku konektoru HDMI
s nastavenou funkciou
EasyLink, vyberte
požadované zariadenie
(alebo jeho činnosť) zo
zoznamu pripojení televízora.
Stlačte tlačidlo  SOURCES ,
vyberte požadované
zariadenie pripojené cez
rozhranie HDMI a stlačte
tlačidlo OK.
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť
tak, aby zodpovedal schopnostiam vášho systému
domáceho kina v oblasti prehrávania zvuku.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke,
môžete nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a
videa.
3.2
EasyLink HDMI-CEC
Easy Link
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
7
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať
pomocou diaľkového ovládania televízora.
Tlačidlá  a  OPTIONS, ako aj iné tlačidlá
televízora, však nebudú slúžiť na ovládanie daného
zariadenia.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom
ovládaní televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke
Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a na paneli ponuky
vyberte položku Ovládacie prvky. Na obrazovke
vyberte požadované tlačidlo a stlačte OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa
nemusia nachádzať v ponuke Ovládacie prvky.
Systémové ovládanie zvuku
Ak ku konektoru HDMI ARC pripojíte zariadenie
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC vybavené
reproduktormi, môžete si vybrať, či chcete zvuk
televízora prehrávať cez tieto reproduktory namiesto
reproduktorov televízora.
Poznámka: Na diaľkové ovládanie televízora budú
reagovať iba zariadenia s podporou funkcie
diaľkového ovládania EasyLink .
CI+
3.3
Rozhranie Common Interface
– CAM
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú poskytovatelia televízneho vysielania
vo vašej oblasti. Tieto programy sú šifrované
poskytovateľmi televízneho vysielania a predplatený
modul CI+ slúži na ich dešifrovanie.
Poskytovatelia digitálneho televízneho vysielania vám
tento modul CI+ (modul podmieneného prístupu –
CAM) poskytnú, keď si predplatíte ich prémiové
programy. Tieto programy sa vyznačujú vysokou
úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Nastavenia funkcie EasyLink
Televízor sa dodáva so všetkými nastaveniami funkcie
EasyLink zapnutými. Jednotlivé nastavenia funkcie
EasyLink môžete nezávisle vypínať.
Easy Link
Úplné vypnutie funkcie EasyLink . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > EasyLink.
3. Vyberte položku EasyLink.
4. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ďalšie informácie o daných podmienkach získate u
svojho poskytovateľa digitálneho televízneho
vysielania.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak chcete povoliť komunikáciu medzi zariadeniami,
ale nechcete ich ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora, môžete vypnúť funkciu
diaľkového ovládania pomocou funkcie EasyLink.
Pomocou diaľkového ovládania televízora môžete
ovládať viacero zariadení kompatibilných s
protokolom HDMI-CEC.
CAM
Vložte modul CAM
Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
V ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte
položku Diaľkové ovládanie EasyLink a vyberte
možnosť Vypnuté.
Prehrávanie jedným dotykom
Keď spustíte prehrávanie v zariadení kompatibilnom s
protokolom HDMI-CEC, televízor sa zapne z
pohotovostného režimu a prepne sa na správny zdroj.
Vložte kartu CAM do zásuvky rozhrania Common
Interface na televízore.
Opatrne vsuňte modul CAM až na doraz tak, aby
predná strana karty bola otočená k vám.
Kartu ponechajte natrvalo v zásuvke.
Pohotovostný režim jedným dotykom
Keď stlačíte tlačidlo  na diaľkovom ovládači
televízora, televízor aj všetky zariadenia kompatibilné
s protokolom HDMI-CEC sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko minút.
8
Odpojením modulu CAM sa táto vysielacia služba na
televízore deaktivuje.
Ak je v televízore vložený modul CAM a sú zaplatené
príslušné poplatky za predplatné (spôsoby pripojenia
sa môžu líšiť), môžete sledovať televízne vysielanie.
Vložený modul CAM je určený len pre váš televízor.
3.4
Digitálny prijímač set-top box
(STB)
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
Automatické vypnutie
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Zabránite tak
automatickému vypnutiu televízora po uplynutí 4
hodín bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak digitálny prijímač nedisponuje konektorom HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Automatické vypnutie
Ak chcete vypnúť funkciu Časovač vypnutia, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie a nastavte
posuvný prvok na hodnotu Vypnuté.
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Zabránite tak
automatickému vypnutiu televízora po uplynutí 4
hodín bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora.
Ak chcete vypnúť funkciu Časovač vypnutia, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie a nastavte
posuvný prvok na hodnotu Vypnuté.
3.6
Systém domáceho kina (HTS)
Pripojenie systému domáceho kina
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
3.5
Satelitný prijímač
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
HDMI ARC
Konektor HDMI 1 na televízore je vybavený
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel). Ak je
zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež vybavené rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
9
konektoru HDMI 1 na tomto televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC v sebe kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte na
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
Ak chcete vypnúť funkciu Oneskorenie zvukového
výstupu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Oneskorenie zvukového výstupu.
3. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore. Je možné nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu môžete
nastaviť v krokoch po 1 ms. Maximálne nastavenie je
12 ms. Nastavenie položky Oneskorenie zvukového
výstupu musí byť zapnuté.
Ak chcete zosynchronizovať zvuk v televízore . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Oneskorenie zvukového
výstupu.
3. Pomocou posuvného prvku nastavte požadované
oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Formát výstupu zvuku
Nastavenia výstupu zvuku
Ak váš systém domáceho kina podporuje technológie
spracovania viackanálového zvuku ako Dolby Digital,
DTS® alebo podobné, nastavte formát zvukového
výstupu na možnosť Viackanálový. S možnosťou
Viackanálový môže televízor z televízneho vysielania
alebo pripojeného prehrávača odosielať
komprimovaný viackanálový zvuk do systému
domáceho kina. Ak váš systém domáceho kina
nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Pri najnovších systémoch domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Ak chcete nastaviť položku Formát zvukového
výstupu . . .
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
10
3. Vyberte položku Viackanálový alebo Stereo.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
3.7
Prehrávač diskov Blu-ray
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu Vyrovnávanie výstupu zvuku môžete použiť
na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Vyrovnávanie výstupu
zvuku.
3. Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
3.8
Funkcia Vyrovnávanie výstupu zvuku ovplyvní signál
optického zvukového výstupu aj signál HDMI ARC.
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
Žiaden zvuk
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte nasledujúce aspekty . . .
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
- Skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI ARC na domácom kine. Všetky
konektory HDMI na televízore sú konektormi HDMI
ARC.
3.9
- Skontrolujte, či je položka HDMI ARC televízora
nastavená na hodnotu Zapnuté.
Prejdite do ponuky  > Konfigurácia > Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > HDMI 1-ARC.
Hracia konzola
11
HDMI
Inštalácia
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB.
1. Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov
USB na televízore. Počas formátovania nepripájajte
ďalšie zariadenie USB do žiadneho z portov.
2. Zapnite pevný disk USB a televízor.
3. Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
3.10
Pevný disk USB
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Čo potrebujete
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto
vysielanie musí byť digitálne (DVB alebo podobné).
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 32 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku.
3.11
USB jednotka Flash
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
TV sprievodca
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
Skôr než si zakúpite pevný disk USB na nahrávanie,
skontrolujte, či je vo vašej krajine možné nahrávať
vysielanie digitálnych televíznych kanálov.
Stlačte tlačidlo  TV GUIDE na diaľkovom ovládaní.
Ak sa na stránke TV programu zobrazí tlačidlo
nahrávania, môžete nahrávať.
12
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky,
stlačte tlačidlo  SOURCE , vyberte položku USB a
stlačte tlačidlo OK.
Nastavenie
Ideálne nastavenie monitora
Ak je počítač v ponuke zdrojov (zoznam pripojení)
uvedený ako typ zariadenia Počítač, televízor
automaticky nastaví ideálne nastavenia pre typ
zariadenia Počítač.
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Ak počítač používate na sledovanie filmov alebo na
hranie hier, mali by ste televízor nastaviť na ideálne
nastavenia pre sledovanie televízie alebo hranie.
Ak chcete manuálne nastaviť ideálne nastavenia
televízora . . .
3.12
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
Videokamera
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz
> Rozšírené > Hra alebo počítač a stlačte
tlačidlo OK.
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
3. Vyberte možnosť Hra (hranie)
alebo Počítač (sledovanie filmu) a stlačte
tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Keď skončíte s hraním hier, nezabudnite zmeniť
nastavenie Hra späť na možnosť Počítač.
3.14
Slúchadlá (pre modely
televízorov 4000, 4100,
4200, 6300)
3.13
Počítač
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Slúchadlá môžete pripojiť ku
konektoru  na televízore.
Ide o minikonektor veľkosti
3,5 mm. Hlasitosť slúchadiel
môžete nastaviť samostatne.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Ak chcete nastaviť hlasitosť . . .
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI na
pripojenie počítača ku konektoru HDMI a kábel Audio
L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) na pripojenie ku
konektoru AUDIO IN L/R na zadnej strane televízora.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk >
Hlasitosť v slúch. a stlačte tlačidlo OK.
3. Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
upravte hlasitosť.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pripojenie
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
Pomocou pripojenia HDMI
13
14
4
Zapnutie
4.1
Zapnutie alebo pohotovostný
režim (pre modely televízorov
4100, 4200)
Pred zapnutím televízora
nezabudnite pripojiť napájací
kábel ku konektoru na zadnej
strane televízora.
Ak nesvieti červená kontrolka, stlačte páčkový
ovládač na pravej alebo zadnej strane televízora, čím
aktivujete pohotovostný režim televízora. Červená
kontrolka sa rozsvieti.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačením
tlačidla  na diaľkovom ovládaní ho zapnete.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Vypnutie
Ak chcete vypnúť televízor, stlačte páčkový
ovládač na pravej alebo zadnej strane. Červená
kontrolka zhasne. Televízor je však stále pripojený k
elektrickej sieti a používa minimálne množstvo
energie.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
15
5
Funkcie tlačidiel závisia od pokynov na obrazovke.
Diaľkové ovládanie
3.  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
4.  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
5.1
Prehľad tlačidiel (pre modely
televízorov 4000, 4100,
4200, 5210)
5.  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
6.  EXIT
Prepnutie na sledovanie televízie.
Horná časť
7.  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
8. Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
9. Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
10.  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
1.  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
Spodná časť
Tlačidlá na 2. prehrávanie
- Prehrávať  na spustenie prehrávania.
- Pozastaviť  na pozastavenie prehrávania
- Zastaviť  na zastavenie prehrávania
- Pretočiť vzad  na pretáčanie dozadu
- Rýchlo dopredu  na pretáčanie dopredu
- Nahrávanie  na spustenie nahrávania
3.  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
4.  SETUP
Otvorenie ponuky Nastavenia.
1.  Hlasitosť
5.  FORMAT
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
Nastavenie úrovne hlasitosti.
2. Číselné tlačidlá a textová klávesnica
Priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.
Stredná časť
3. SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických
titulkov.
4.  Vypnúť zvuk
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
5.  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov, otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu alebo spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
6. TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.
1.  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam
pripojených zariadení.
2.
Farebné tlačidlá
16
5.2
Infračervený snímač
Televízor dokáže prijímať príkazy z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Ak chcete používať takého diaľkové
ovládanie, musíte ním mieriť na infračervený snímač
na prednej strane televízora.
5.3
Batérie
1. Kryt priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2. Vymeňte staré batérie za 2 nové batérie
typu AAA-LR03-1,5 V . Dodržte pritom správnu
orientáciu pólov batérií (+ a –).
3. Kryt priestoru na batérie uložte späť na miesto.
4. Zatlačte ho nadol, až kým nezapadne na miesto.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
5.4
Čistenie
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
17
Ak chcete zatvoriť zoznam kanálov bez zmeny kanála,
znova stlačte tlačidlo  LIST .
6
Televízne kanály
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch.
6.1
Sledovanie televíznych
kanálov
Prepínanie kanálov (pre modely
televízorov 4000, 4100, 4200, 5210)
Zoznam kanálov
Zobrazenie zoznamu všetkých kanálov
Ak chcete sledovať TV kanály,
stlačte tlačidlo . Televízor
prepne na TV kanál, ktorý ste
pozerali naposledy.
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2. Stlačením tlačidla  OPTIONS otvorte ponuku
Možnosti.
3. Vyberte možnosť Zoznam a následne vyberte z
možností Všetko, Obľúbené programy, Rádio a Nové
kanály.
Môžete tiež stlačením tlačidla  otvoriť ponuku
Doma, vybrať položku TV a stlačiť tlačidlo OK.
Premenovanie kanálov
Môžete premenovať kanály v zozname kanálov.
1. Z niektorého zo zoznamov kanálov vyberte kanál,
ktorý chcete premenovať.
2. Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3. Vyberte položku Premenovať a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete prepínať kanály, stlačte tlačidlo  
alebo  . Ak poznáte číslo požadovaného
kanála, zadajte toto číslo pomocou číselných
tlačidiel.
Uzamknutie kanála
Ak chcete zabrániť deťom sledovať určitý kanál alebo
program, môžete uzamknúť kanály alebo uzamknúť
vekovo neprístupné programy.
Kanál sa prepne po zadaní čísla a stlačení
tlačidla OK.
Uzamknutie kanála
Ak chcete prejsť na predchádzajúci sledovaný kanál,
stlačte tlačidlo .
Môžete uzamknúť kanál, aby ho nemohli sledovať
deti. Na sledovanie uzamknutého kanála je potrebné
zadať kód rodičovskej zámky. Nie je možné
zablokovať programy z pripojených zariadení.
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 LIST , čím otvoríte zoznam kanálov.
Ak chcete uzamknúť kanál . . .
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 LIST , čím otvoríte Zoznam kanálov.
2. V ktoromkoľvek zozname vyberte kanál, ktorý
chcete uzamknúť.
3. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Uzamknúť kanál. V zozname kanálov sa uzamknutý
kanál zobrazuje s ikonou zámky .
Ak chcete odomknúť kanál, vyberte uzamknutý kanál
v zozname kanálov, stlačte tlačidlo  OPTIONS a
vyberte možnosť Odomknúť kanál. Budete musieť
zadať kód rodičovskej zámky.
Zoznam kanálov môže obsahovať niekoľko stránok
s kanálmi. Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku, stlačte tlačidlo  +
alebo  .
Rodičovská zámka
18
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete použiť vekové
obmedzenie.
tlačidla  otvorte ponuku Formát obrazu.
2. Zo zoznamu vyberte požadovaný formát a stlačte
tlačidlo OK.
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania stanovili
vekové obmedzenia pre svoje programy. Ak je vekové
obmedzenie programu rovné alebo vyššie než vekové
obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vaše dieťa,
program bude uzamknutý.
Ak chcete sledovať uzamknutý program, musíte zadať
kód rodičovskej zámky. Rodičovská zámka je
nastavená pre všetky kanály.
V závislosti od obrazu zobrazeného na obrazovke
môžu byť dostupné nasledujúce formáty obrazu . . .
- Automaticky
Upravenie formátu obrazu podľa daného vstupného
zdroja.
- Superzoom
Odstráni čierne pruhy po bokoch programov vo
formáte 4:3. Formát obrazu sa prispôsobí obrazovke.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie . . .
- Rozšírený obraz 16:9
Zmena formátu v mierke 4:3 na mierku 16:9.
Neodporúča sa pre rozlíšenie HD ani vstup z počítača.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
kanála > Rodičovská zámka > Rodičovská
zámka a stlačte tlačidlo OK.
3. Zadajte 4-ciferný kód rodičovskej zámky. Zadajte
4-ciferný kód rodičovskej zámky a potvrďte ho. Teraz
môžete nastaviť vekové obmedzenie.
4. Zadajte vek a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
6. Vekové obmedzenie vypnete výberom nastavenia
veku Žiadny.
- Širokouhlý obraz
Roztiahne obraz na formát 16:9.
- Nezmenený formát
Expertný režim pre signál vo vysokom rozlíšení alebo
signál z počítača. Verné zobrazenie každého pixelu.
Pri zobrazení obrazu z počítača sa môžu zobraziť
čierne pruhy.
- 4:3
Zobrazenie v klasickom formáte 4:3.
Televízor bude žiadať o zadanie kódu na odomknutie
programu. U niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamkne len programy s vyšším vekovým
obmedzením.
Text/Teletext
Stránky teletextu (pre modely televízorov 4000,
4100, 4200, 5210)
Nastavenie alebo zmena kódu zámky
Ak chcete počas sledovania
TV kanálov otvoriť teletext,
stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
kanála > Rodičovská zámka > Zmeňte kód a
stlačte tlačidlo OK.
3. Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód
rodičovskej zámky a potom dvakrát zadajte nový kód.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Nový kód je nastavený.
Zabudli ste kód?
Ak chcete kód prepísať v prípade, že ste ho zabudli, a
zadať nový kód, zadajte 8888.
Formát obrazu
Výber stránky teletextu
Ak sa v hornej a dolnej časti obrazovky alebo na
oboch stranách obrazovky zobrazujú čierne pruhy,
môžete nastaviť formát obrazu tak, aby bol zobrazený
na celú obrazovku.
Ak chcete vybrať stránku . . .
1. Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2. Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3. Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
Zmena formátu obrazu . . .
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačením
19
obrazovky.
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo .
Stránky teletextu T.O.P.
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
Teletext T.O.P.
Ak chcete v rámci teletextu otvoriť stránky Teletext
T.O.P., stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku Prehľad teletextu T.O.P.
Možnosti teletextu
V režime teletextu stlačením tlačidla  OPTIONS
vyberte spomedzi nasledovných položiek . . .
Obľúbené stránky
- Zmraziť stránku/Zrušiť zmrazenie stránky
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
- Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
1. Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2. Stláčaním tlačidiel  (dole) alebo  (hore)
vyberte číslo stránky a stlačením tlačidla OK otvorte
stránku.
- Prehľad teletextu T.O.P.
Otvorenie funkcie Teletext T.O.P.
- Zväčšiť/Normálne zobrazenie
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
- Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
- Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
1. Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte požadované
slovo alebo číslo.
3. Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na najbližšie
miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4. Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5. Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nebude označená žiadna
položka.
- Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
- Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Konfigurácia teletextu
Teletext z pripojeného zariadenia
Jazyk teletextu
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2. Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3. Stlačením tlačidla  skryjete tlačidlá zariadenia.
4. Ak chcete zatvoriť teletext, znova stlačte
tlačidlo .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála > Jazyky.
3. Vyberte položku Základný teletext alebo
Sekundárny teletext.
4. Vyberte preferované jazyky teletextu.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Teletext 2.5
20
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť Telext 2.5 . . .
3. Vyberte položku Primárny jazyk titulkov
alebo Sekundárny jazyk titulkov a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
1. Stlačte tlačidlo TEXT.
2. Počas sledovania teletextu stlačte tlačidlo 
OPTIONS.
3. Vyberte položku Teletext 2.5 > Vypnuté.
4. Stlačením (v prípade potreby opakovaným)
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete vybrať jazyk titulkov, keď nie sú k dispozícii
žiadne z preferovaných jazykov . . .
1. Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2. Vyberte položku Jazyk titulkov, vyberte jazyk,
ktorý chcete dočasne použiť a stlačte tlačidlo OK.
Titulky analógových kanálov
Titulky a jazyky
V prípade analógových kanálov musíte titulky
manuálne zapnúť pre každý kanál.
Titulky (pre modely televízorov 4000, 4100, 4200,
5210)
1. Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2. Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3. Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Zapnutie titulkov
Ak chcete otvoriť ponuku titulkov, stlačte
tlačidlo SUBTITLE.
Pri titulkoch môžete nastaviť možnosti Titulky
vypnuté, Titulky zapnuté alebo Automaticky.
Ak chcete zobraziť titulky, keď vysielaný program nie
je vo vašom jazyku (v nastavenom jazyku televízora),
vyberte možnosť Automaticky. Ak vyberiete túto
možnosť, titulky sa zobrazia aj pri stlmení zvuku
pomocou tlačidla .
V prípade analógových kanálov musia byť titulky k
dispozícii prostredníctvom teletextu.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Stav v
ponuke Možnosti.
Jazyky zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
Titulky digitálnych kanálov
Ak chcete nastaviť základný a sekundárny jazyk zvuku
...
V prípade digitálnych kanálov nie je potrebné
nastavovať titulky pomocou teletextu.
Digitálne kanály môžu pre jeden program poskytovať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor ich zobrazí.
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a následne
položku Jazyky.
3. Vyberte položku Primárny jazyk zvuku
alebo Sekundárny jazyk zvuku a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
titulkov . . .
Ak chcete vybrať jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiaden z preferovaných jazykov . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a následne
položku Jazyky.
1. Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2. Vyberte položku Jazyk zvuku, vyberte jazyk zvuku,
ktorý chcete dočasne použiť, a stlačte tlačidlo OK.
21
Jazyky zvuku pre sluchovo a zrakovo
Automatická aktualizácia kanálov > Vypnuté.
postihnutých
Spustenie aktualizácie
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým
alebo zrakovým postihnutím.
Ak chcete aktualizáciu spustiť ručne . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte možnosť Aktualizovať kanály a postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk alebo hlásení televízora
...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Menu jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
V niektorých krajinách môže automatická aktualizácia
kanálov prebehnúť počas sledovania televízie alebo
počas pohotovostného režimu.
Nové kanály
Nové kanály pridané počas automatickej aktualizácie
kanálov môžete jednoducho vyhľadať v zozname
kanálov Nové. Tie isté nové kanály sa uložia aj v
zozname Všetky alebo Rádio.
6.2
Inštalácia kanálov
Nové kanály zostanú v zozname kanálov Nové, kým
ich neoznačíte ako obľúbené alebo kým sa na ne
neprepnete.
Aktualizácia kanálov
Automatická aktualizácia
Opätovná inštalácia kanálov
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Môžete vyhľadať a preinštalovať kanály, a pritom
nechať všetky ostatné nastavenia televízora
nezmenené. Prípadne sa môžete rozhodnúť pre
úplnú novú inštaláciu televízora.
Automatická aktualizácia kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nový.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Televízor musí byť
počas automatickej aktualizácie v pohotovostnom
režime.
Ak je nastavený kód rodičovskej zámky, pred
opätovnou inštaláciou kanálov ho bude potrebné
zadať.
Opätovná inštalácia kanálov
Ak chcete len preinštalovať kanály . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Vyhľadávať kanály > Znova
nastaviť kanály a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte krajinu, kde inštalujete televízor.
4. Vyberte možnosť Anténa (DVB-T) alebo Káblová
televízia (DVB-C) . Vyhľadávanie kanálov môže trvať
niekoľko minút. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Ak chcete vypnúť hlásenia po spustení . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenie predvolieb > Správa o
aktualizácii kanálov > Vypnuté.
Úplná inštalácia
Ak chcete vypnúť automatickú aktualizáciu kanálov . .
.
Ak chcete znova vykonať úplnú inštaláciu televízora . .
.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenie predvolieb >
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovať televízor a stlačte
22
tlačidlo OK. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Kopírovať zoznam
kanálov > Kopírovať do USB a stlačte tlačidlo OK.
Aby bolo možné skopírovať zoznam kanálov z tohto
televízora, môže sa zobraziť výzva na zadanie kódu
rodičovskej zámky, ktorý ste nastavili počas inštalácie.
4. Po ukončení kopírovania odpojte pamäťové
zariadenie USB.
Výrobné nastavenia
Pomocou funkcie Výrobné nastavenia môžete
obnoviť pôvodné nastavenia obrazu aj zvuku.
Obnovenie pôvodných výrobných nastavení . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Výrobné nastavenia a stlačte tlačidlo
OK.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
Načítanie zoznamu kanálov
Načítanie kópie zoznamu kanálov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
Úvod
1. Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Môžete preskočiť krok Vyhľadať kanály.
Dokončite inštaláciu.
2. Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje
zoznam kanálov z iného televízora.
3. Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Kopírovať zoznam kanálov > Kopírovať
do TV a stlačte tlačidlo OK. Môže sa zobraziť výzva,
aby ste zadali kód rodičovskej zámky televízora.
5. Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu
kanálov do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je
určená pre predajcov a pokročilých používateľov. V
niektorých krajinách je funkciu Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov možné používať len
na kopírovanie satelitných kanálov.
Pomocou funkcie Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a
môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
Podmienky
1. Overte nastavenie krajiny televízora. (Ak chcete
overiť toto nastavenie, stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte
položku Vyhľadávať kanály > Znova nastaviť kanály a
stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo  a neskôr
tlačidlo Zrušiť, čím opustíte ponuku Vyhľadávať
kanály.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nastavenie krajiny nie je správne, musíte spustiť
opätovnú inštaláciu. Ak chcete spustiť opätovnú
inštaláciu, stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte
položku Nastavenia TV > Všeobecné nastavenia >
Preinštalovať televízor > OK. Vyberte správnu krajinu
a preskočte postup Vyhľadať kanály. Dokončite
inštaláciu. Potom pokračujte krokom č. 2.
2. Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje
zoznam kanálov z iného televízora.
3. Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
- Oba televízory sú z produktového radu z toho istého
roku.
- Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ
hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku na
zadnej strane televízora. Väčšinou sa uvádza vo
forme Q . . . LA
- Oba televízory majú kompatibilné verzie softvéru.
Aktuálna verzia
Aktuálnu verziu softvéru televízora môžete
skontrolovať pomocou funkcie Inf. o aktuál. soft. v
položke  > Konfigurácia > Nastavenia softvéru.
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam kanálov . . .
1. Zapnite televízor s nainštalovanými kanálmi.
Pripojte pamäťové zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
23
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Kopírovať zoznam kanálov > Kopírovať
do TV a stlačte tlačidlo OK. Môže sa zobraziť výzva,
aby ste zadali kód rodičovskej zámky televízora.
5. Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu
kanálov do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
oba systémy s potrebnými nastaveniami.
Po nastavení obidvoch systémov je potrebné prepnúť
vstupný anténny signál konektora Antenna na zadnej
strane televízora a nastaviť správny systém televízora,
aby ste mohli sledovať kanály nainštalované v
televízore.
Ak chcete vybrať systém DVB-T alebo DVB-C, pozrite
si postup uvedený vyššie.
DVB-T alebo DVB-C
Nastavenia štandardu DVB
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Zobrazenie nastavení DVB
Ak je vo vašej krajine dostupný príjem vysielania DVBT aj DVB-C a tento televízor je pripravený na príjem
vysielania DVB-T aj DVB-C vo vašej krajine, musíte pri
inštalácii kanálov vybrať jeden z týchto štandardov.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Znova nastaviť kanály.
4. Vyberte krajinu, kde inštalujete televízor.
5. Vyberte položku Kábel (DVB-C).
6. Vyberte možnosť Spustiť vyhľadávanie kanálov
alebo Nastavenia DVB-C.
7. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete zmeniť nastavenia DVB a spustiť novú
inštaláciu kanálov . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenie predvolieb >
Pripojenie antény > Anténa (DVB-T) alebo Kábel
(DVB-C) a stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte požadované nastavenie štandardu DVB.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Režim prenosovej rýchlosti
Pokiaľ vám poskytovateľ káblovej televízie nezadal
špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti na inštaláciu
televíznych kanálov, ponechajte nastavenie Režim
prenosovej rýchlosti na hodnote Automatický.
Inštalácia kanálov DVB-C
Kvôli jednoduchšiemu používaniu sú všetky
nastavenia štandardu DVB-C nastavené automaticky.
Ak vám poskytovateľ vysielania DVB-C poskytol
konkrétne hodnoty vysielania DVB-C, napríklad
identifikáciu siete alebo sieťovú frekvenciu, zadajte
tieto hodnoty počas inštalácie, keď vás na to televízor
vyzve.
Počas inštalácie môže byť v ponuke Nastavenie
potrebné upraviť režim vyhľadávania (úplné alebo
rýchle) alebo zadať konkrétnu prenosovú rýchlosť. Ak
chcete nastaviť požadovanú prenosovú rýchlosť,
najskôr musíte nastaviť položku Prenosová rýchlosť
na možnosť Ručne.
Ak vám bola zadaná konkrétna hodnota prenosovej
rýchlosti, vyberte možnosť Ručne. Zadaná hodnota sa
však už môže nachádzať v predefinovanom zozname
prenosových rýchlostí. Výberom možnosti
Predefinované prenosové rýchlosti skontrolujte, či je
daná hodnota dostupná automaticky.
Prenosová rýchlosť
Keď je Režim prenosovej rýchlosti nastavený na
hodnotu Ručne, môžete zadať prenosovú rýchlosť,
ktorú vám poskytol váš poskytovateľ káblovej
televízie. Na zadanie hodnoty použite číselné tlačidlá.
Konflikty čísiel kanálov
V niektorých krajinách môžu mať rôzne televízne
kanály (poskytovatelia vysielania) priradené rovnaké
číslo kanála. Televízor počas inštalácie zobrazí
zoznam s konfliktami čísiel kanálov. V prípade
viacerých televíznych kanálov bude potrebné vybrať,
ktorý televízny kanál chcete na dané číslo kanála
nainštalovať.
Sieťová frekvencia
Keď je Hľadanie frekvencie nastavené na hodnotu
Rýchle alebo Rozšírené, pomocou tejto položky
môžete zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám
poskytol váš poskytovateľ káblovej televízie. Na
zadanie hodnoty použite číselné tlačidlá.
DVB-T + DVB-C
Ak môžete používať anténny vstup DVB-T aj vstup
DVB-C, môžete televízor nastaviť tak, aby prijímal
vysielanie DVB-T aj DVB-C. Postupne nainštalujte
24
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte položku
Systém a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate.
- Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte
položku Vyhľadať kanál a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Frekvenciu môžete zadať aj ručne. Ak je prijímaný
signál slabý, znovu stlačte tlačidlo Vyhľadať. Ak
chcete kanál uložiť, vyberte položku Hotovo a stlačte
tlačidlo OK.
- Jemné ladenie
Ak chcete jemne doladiť kanál, vyberte položku
Jemné ladenie a stlačte tlačidlo OK. Kanál môžete
doladiť pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete nájdený kanál uložiť, vyberte položku
Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
- Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť tento kanál alebo Uložiť ako
novú predvoľbu.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
predefinované možnosti využívané väčšinou
poskytovateľov káblovej televízie v danej krajine.
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob vyhľadávania Úplné. Pri tomto
postupe bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Identifikácia ID siete
Keď je Hľadanie frekvencie nastavené na hodnotu
Rýchle, pomocou tejto položky môžete zadať
hodnotu identifikácie ID siete, ktorú vám poskytol váš
poskytovateľ káblovej televízie. Na zadanie hodnoty
použite číselné tlačidlá.
Digitálne kanály
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové TV kanály.
Ak viete, že váš poskytovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť. Vyberte možnosť
Vypnuté.
Analógové kanály
Ak viete, že váš poskytovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť. Vyberte
možnosť Vypnuté.
Voľne dostupné/kódované
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM – Conditional
Access Module), vyberte možnosť Voľne dostupné +
kódované. Ak nemáte predplatené kanály ani služby
platenej televízie, môžete vybrať možnosť Iba
bezplatné kanály.
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete ručne nainštalovať analógové kanály . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála > Nastavenie
predvolieb > Analóg: manuálna inštalácia a stlačte
tlačidlo OK.
- Systém
25
7
Zmeniť deň
TV sprievodca
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
7.1
Ak sa informácie TV programu získavajú od
poskytovateľa vysielania, môžete stlačením tlačidla
 + zobraziť program na jeden z nasledujúcich dní.
Stlačením tlačidla   sa vrátite na predchádzajúci
deň.
Deň môžete zmeniť aj stlačením
tlačidla  OPTIONS a výberom položky Zmeniť
deň.
Výberom možností Predchádzajúci deň, Dnes alebo
Ďalší deň vyberte požadovaný deň a stlačte tlačidlo
OK.
Používanie TV programu
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované
(napr. kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie
Watch TV (Sledovať televíziu)). Televízor nedokáže
zhromažďovať informácie o TV programe pre kanály
sledované z digitálneho prijímača.
Hľadanie podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo
GUIDE.
Ak chcete vyhľadať programy podľa žánru, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Hľadať
podľa žánru.
Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
 TV
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
7.2
Nahrávky
Prostredníctvom TV programu môžete okamžite začať
nahrávať alebo naplánovať nahrávanie
požadovaného televízneho programu. Pripojte k
televízoru pevný disk USB na ukladanie nahrávok.
Naladenie programu
Prepnutie na program
Z TV programu môžete prepnúť na aktuálny program.
Ak chcete vybrať niektorý program, pomocou tlačidiel
so šípkami prejdite na názov daného programu.
Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú
naplánované na neskôr.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
7.3
Prijímanie údajov TV
programu
V niektorých krajinách a v prípade niektorých
kanálov nemusia byť informácie o TV programe
dostupné. Televízor dokáže zhromažďovať informácie
o TV programe pre kanály, ktoré sú v ňom
nainštalované (napr. kanály, ktoré sledujete pomocou
funkcie Watch TV (Sledovať televíziu)). Televízor
nedokáže zhromažďovať informácie o TV programe
z kanálov sledovaných z digitálneho prijímača alebo
dekodéra.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe, stlačte tlačidlo  INFO .
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
26
možnosť Od poskytovateľa vysielania.
Nastavenie informácií o TV programe
Ak chcete nastaviť informácie o TV programe . . .
1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Sprievodca TV
programom.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosť Od poskytovateľa vysielania.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
27
zvukový disk alebo rozhlasový kanál a súčasne
ponechať televízor v pohotovostnom režime.
Ak chcete zapnúť len systém domáceho kina a
televízor ponechať v pohotovostnom režime, stlačte
tlačidlo  SOURCES na diaľkovom ovládaní
televízora.
8
Zdroje
8.1
Zoznam zdrojov
8.3
V zozname pripojení (ponuke
zdrojov) nájdete zariadenia
pripojené k televízoru.
Pomocou tejto ponuky
zdrojov môžete prepnúť na
požadované zariadenie.
Easy Link
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC.
Zariadenia musia podporovať protokol HDMI CEC a
musia byť pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Ponuka zdrojov
Ponuku zdrojov otvoríte stlačením
tlačidla  SOURCES .
Ak chcete prepnúť na niektoré pripojené zariadenie,
pomocou šípok  (vľavo) alebo  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zatvoriť ponuku zdrojov bez výberu
zariadenia, znova stlačte tlačidlo  SOURCES.
8.2
Z pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
pripojené zariadenie.
Prehrávanie
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov a televízor
z pohotovostného režimu a ihneď spustiť
prehrávanie disku alebo programu, stlačte
tlačidlo  (prehrať) na diaľkovom ovládaní
televízora.
Zariadenie by malo byť pripojené pomocou kábla
HDMI a na televízore aj zariadení musí byť zapnutá
funkciu HDMI CEC.
Systém domáceho kina
Môžete zapnúť systém domáceho kina a počúvať
28
Časovače a hodiny
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
9.1
Ak chcete deaktivovať automatické vypnutie . . .
Časovač vypnutia
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie a nastavte
posuvný prvok na hodnotu 0 (Vypnuté).
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
9
Pomocou funkcie automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Ak chcete nastaviť časovač automatického vypnutia . .
.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie.
Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až na
180 minút v 5-minútových prírastkoch. Ak nastavíte
hodnotu 0 minút, funkcia automatického vypnutia sa
vypne. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať čas.
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
9.2
Hodiny
Ak chcete zistiť aktuálny čas, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE a pozrite si údaj o čase v TV programe.
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša
údaje UTC (koordinovaný univerzálny čas). V tomto
prípade sa nemusí uskutočniť posun na letný čas a
televízor môže zobrazovať nesprávny čas.
Ak chcete opraviť hodiny televízora . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Automat. režim hodín. a
vyberte možnosť Závisí od krajiny.
3. Vyberte položku Letný čas a vyberte správne
nastavenie.
9.3
Automatické vypnutie
Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na
diaľkovom ovládaní alebo ak televízor 10 minút
neprijme žiaden signál ani príkazy z diaľkového
ovládania, televízor sa automaticky vypne, aby sa
šetrila energia.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
29
- Frekvencia prezentácie
Nastavenie času zobrazenia jednotlivých fotografií.
10
Vaše fotografie,
videá a hudba
- Opakovať, Prehrať jedenkrát
Opakované alebo jednorazové zobrazenie obrázkov.
- Náhodne vypnuté, Náhodne zapnuté
Zobrazenie obrázkov v postupnom alebo náhodnom
poradí.
10.1
Pomocou rozhrania USB
Čo potrebujete
- Otočiť obrázok
Otočenie fotografie.
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
- Zobraziť informácie
Zobrazenie názvu obrázka, dátumu, veľkosti a
nasledujúceho obrázka v prezentácii.
Zo zariadenia USB
Ak chcete zatvoriť položku Prehľadávať USB, stlačte
tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí súbory.
Ak sa zoznam nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo
 SOURCES , vyberte položku Prehľadávať USB a
stlačte tlačidlo OK.
Prehrať hudbu
V prehliadači rozhrania USB vyberte položku Hudba a
stlačte tlačidlo OK.
Možnosti
Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
- Zastaviť prehrávanie
Zastavenie prehrávania hudby.
Panel ponuky
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB, televízor
usporiada súbory podľa typu. Prejdite do panela
ponuky a vyberte typ súborov, ktorý hľadáte.
Ak prehľadávate súbory uložené v počítači, súbory a
priečinky môžete zobraziť len tak, ako sú usporiadané
v počítači.
- Opakovať, Prehrať jedenkrát
Opakované alebo jednorazové prehrávanie skladieb.
- Náhodne zapnuté, Náhodne vypnuté
Prehrávanie skladieb v nastavenom poradí alebo
náhodne.
Panel ponuky
- Zobraziť informácie
Zobrazenie názvu súboru.
Prejdite do panela ponuky a vyberte typ súborov,
ktoré chcete sledovať alebo prehrávať.
Vyberte položku Obraz, Hudba alebo Film. Môžete
tiež otvoriť zobrazenie Priečinky a vyhľadať
požadovaný súbor v priečinkoch.
Ak chcete zatvoriť položku Prehľadávať USB, stlačte
tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
Prehrávanie videí
Prezeranie fotografií
V prehliadači rozhrania USB vyberte položku Film a
stlačte tlačidlo OK.
V prehliadači rozhrania USB vyberte položku Obrázok
a stlačte tlačidlo OK.
Možnosti
Možnosti
Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
- Titulky
Zobrazenie titulkov, ak sú dostupné.
- Spustiť prezentáciu, Zastaviť prezentáciu
Spustenie alebo zastavenie prezentácie.
- Jazyk zvuku
Prehrávanie jazyku zvuku, ak je dostupný.
- Prechody v prezentácii
Nastavenie prechodu medzi jednotlivými obrázkami.
- Opakovať, Prehrať raz
30
Opakované alebo jednorazové prehrávanie videí.
- Náhodný výber zapnutý, Náhodný výber vypnutý
Prehrávanie videí v nastavenom poradí alebo
náhodne.
- Zobraziť informácie
Zobrazenie názvu súboru.
Ak chcete zatvoriť položku Prehľadávať USB, stlačte
tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.
31
11
Pozastavenie TV
11.1
Pozastavenie TV
Prehrávanie televízneho vysielania môžete pozastaviť
a neskôr ho obnoviť. Pozastaviť je možné iba kanály
digitálnej televízie. Je nutné pripojiť pevný disk USB,
ktorý bude slúžiť ako medzipamäť. Vysielanie môžete
pozastaviť maximálne na dobu 90 minút.
Pozastavenie alebo obnovenie vysielania
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastaviť). Na obrazovke sa krátko
zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete vysielanie opätovne spustiť, stlačte
tlačidlo  (Prehrať). Ikona na obrazovke signalizuje,
že sledujete pozastavené vysielanie.
Návrat k skutočnému televíznemu vysielaniu
Ak sa chcete vrátiť k práve vysielanému televíznemu
programu, stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
Po prepnutí na digitálny kanál začne pevný disk USB
ukladať vysielanie do medzipamäte. Keď prepnete na
iný digitálny kanál, do medzipamäte sa začne ukladať
nové vysielanie a vysielanie predchádzajúceho
kanála sa vymaže. Ak prepnete na pripojené
zariadenie (prehrávač diskov Blu-ray alebo digitálny
prijímač), pevný disk USB prestane ukladať vysielanie
do medzipamäte a údaje sa vymažú. Vysielanie sa
tiež vymaže, ak televízor prepnete do
pohotovostného režimu.
Počas nahrávania programu na pevný disk USB nie je
možné pozastaviť vysielanie.
Okamžité opakované prehrávanie
Počas sledovania vysielania digitálneho televízneho
kanála môžete jednoducho okamžite opakovane
prehrať vysielanie.
Ak chcete opakovane prehrať posledných 10 sekúnd
vysielania, stlačte tlačidlo  (Pozastaviť) a následne
tlačidlo  (Vľavo).
Tlačidlo  môžete stláčať
opakovane, až kým nedosiahnete začiatok
vysielania uloženého do medzipamäte alebo
maximálny časový rozsah nahrávania.
Lišta priebehu
Počas zobrazenia lišty priebehu na obrazovke môžete
pomocou tlačidiel  (Pretočiť vzad) alebo 
(Pretočiť vpred) vybrať začiatok prehrávania
pozastaveného vysielania. Opakovaným stláčaním
týchto tlačidiel zmeníte rýchlosť posúvania.
32
Ak plánujete nahrávať
program vo vašej
neprítomnosti, nezabudnite
televízor nechať v
pohotovostnom režime a
zapnúť pevný disk USB.
12
Nahrávanie
12.1
Čo potrebujete
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete . . .
- pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
- nainštalované digitálne TV kanály v tomto televízore
(kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie Watch TV
(Sledovať televíziu))
- prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
Zoznam nahrávok
Ak chcete zobraziť zoznam nahrávok a
naplánovaných nahrávaní, stlačte tlačidlo , vyberte
položku  Nahrávky a stlačte tlačidlo OK.
12.2
V tomto zozname môžete vybrať nahrávku, ktorú
chcete sledovať, odstrániť nahrané programy, upraviť
čas skončenia prebiehajúceho nahrávania alebo
skontrolovať voľné miesto na disku.
Nahrávanie programu
Okamžité nahrávanie
Odstránenie naplánovaného nahrávania z TV
programu alebo zoznamu nahrávok
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní.
- Stlačte tlačidlo  Zoznam , ktorým otvoríte
zoznam, následne stlačte tlačidlo .
- V ponuke TV program vyberte naplánované
nahrávanie a stlačte tlačidlo  Zrušiť nahrávanie.
Ak prijímate informácie TV programu od
poskytovateľa vysielania, nahrávanie sa spustí
okamžite. Čas skončenia vysielania môžete upraviť v
zozname nahrávok.
Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla 
(Zastavenie).
Špecifické vlastnosti
- Počas nahrávania programu môžete sledovať
program nahratý predtým.
- Počas nahrávania nemôžete prepínať TV kanály.
- Počas nahrávania nemôžete pozastaviť TV
vysielanie.
- Ak chcete využívať funkciu nahrávania, musíte mať
presne nastavené hodiny. Ak hodiny nastavíte ručne,
nahrávanie sa nemusí podariť.
Plánovanie nahrávania
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní).
1. Ak chcete naplánovať nahrávanie, stlačte tlačidlo
 TV Program .
Na stránke TV programu vyberte kanál a program,
ktorý chcete nahrať.
Ak chcete preskočiť na určitý kanál v zozname,
môžete zadať číslo tohto kanála.
Medzi programami kanála sa môžete presúvať
pomocou tlačidla  (Doprava) alebo  (Doľava).
Ak chcete zmeniť dátum zoznamu, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte možnosť Zmeniť deň .
V zozname vyberte požadovaný deň a stlačte
tlačidlo OK.
12.3
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledovať nahrávky . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku  Nahrávky a
stlačte tlačidlo OK.
2. V zozname vyberte požadovanú nahrávku a
stlačením tlačidla  (Prehrať) spustite prehrávanie.
Môžete používať tlačidlá  (Pretočiť vpred), 
(Pretočiť vzad),  (Pozastaviť) alebo  (Zastaviť) na
diaľkovom ovládači.
2. Keď je program zvýraznený, stlačte tlačidlo 
Nahrávať Televízor na koniec programu pridá určitú
časovú rezervu. V prípade potreby môžete časovú
rezervu zväčšiť.
Neúspešné nahrávanie
33
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo
ak príde k prerušeniu preberania, nahrávanie bude
označené ako Neúspešné.
34
3. Vyberte položku Doma a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
13
Nastavenie
13.1
Nastavenia obrazu
Obraz
Kontrast Backlight
Štýl obrazu
S funkciou Kontrast podsvietenia môžete nastaviť
jas podsvietenia displeja.
Obraz môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl
obrazu.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Kontrast
podsvietenia.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 OPTIONS , čím otvoríte ponuku Možnosti.
2. V paneli ponuky vyberte položku Obraz a zvuk a
potom položku Štýl obrazu.
3. Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
Dostupné štýly obrazu sú . . .
- Osobné – vaše preferované nastavenia vykonané
v položke Rýchle nastavenie obrazu
- Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
- Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
- Film – ideálne na sledovanie filmov
- Úspora energie – energeticky najúspornejšie
nastavenia
- Štandard – štandardné výrobné nastavenia
- Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
Farba
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
Ak chcete upraviť farbu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Farba.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Úprava štýlu obrazu
Môžete upraviť štýl obrazu . . .
1. Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
2. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenia TV, prejdite na
konkrétne nastavenie a upravte ho.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ostrosť
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty štýlu obrazu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Štýl
obrazu a vyberte štýl, ktorého nastavenia chcete
obnoviť.
3. Vyberte možnosť Obnoviť štýl a stlačte tlačidlo OK.
Nastavenia štýlu sa obnovia.
Ak chcete upraviť ostrosť . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Ostrosť.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Výrazné
Ak sa pri každom zapnutí televízora štýl obrazu
prepne na možnosť Jasné, umiestnenia televízora je
nastavené na možnosť Obchod. Ide o nastavenie
vhodné na propagáciu televízora v obchode.
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použitie . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie a stlačte tlačidlo OK.
Redukcia šumu
S funkciou Redukcia šumu si môžete zvoliť úroveň
redukcie šumu obrazu.
Ak chcete nastaviť redukciu šumu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo
35
OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz >
Redukcia šumu.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
možnosťVyp., Minimum, Stredne alebo Maximum.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Vlastný odtieň
Pomocou položky Vlastný odtieň môžete sami
nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete zadať vlastný
odtieň, vyberte položku Osobné v
nastavení Odtieň, čím sprístupníte ponuku Vlastný
odtieň. Vlastný odtieň je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov.
Redukcia MPEG artefaktov
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Vlastný odtieň.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo).
4. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte požadované
nastavenie. (WP znamená ukazovateľ bielej farby a
BL úroveň čiernej farby.)
5. Stlačením tlačidla OK príslušné nastavenie
potvrdíte. V rámci tejto ponuky si môžete vybrať aj
jednu z predvolieb.
6. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Ak chcete obmedziť artefakty MPEG . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz >
Redukcia MPEG artefaktov.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Kontrast obrazu
Rozšírené nastavenia obrazu
Pomocou funkcie Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
Svetlosť
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Kontrast obrazu.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pomocou funkcie Svetlosť môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Svetlosť.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Jas
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň
jasu obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov. Menej pokročilým
používateľom odporúčame na upravenie jasu použiť
nastavenie Kontrast Backlight.
Odtieň
Pomocou funkcie Odtieň môžete zmeniť farebné
vyváženie.
Ak chcete vybrať predvoľbu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Odtieň.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Chladný. Ak
chcete nastaviť teplotu farby sami, vyberte
položku Vlastné.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Jas.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
36
13.2
13.4
Hra alebo počítač
Zvuk
Môžete televízor prepnúť na ideálne nastavenie
obrazu pre hry alebo pre použitie televízora ako
monitoru počítača. Nastavenia pre režim Hra a
Počítač sa líšia. Ak je v ponuke Zdroj nastavený
správny typ zariadenia - Herná konzola alebo Počítač
- po prepnutí na príslušné zariadenie televízor prepne
na ideálne nastavenie automaticky. Ak toto
nastavenie prepnete ručne, pri sledovaní televízie
alebo iného pripojeného zariadenia ho nezabudnite
vypnúť.
Štýl zvuku
Ak chcete nastavenie prepnúť ručne . . .
Jednotlivé štýly zvuku sú. . .
- Osobné – vaše osobné voľby vykonané v časti
Prispôsobiť obraz a zvuk
- Pôvodné – štandardné výrobné nastavenia
- Film – ideálne na sledovanie filmov
- Správy – ideálne pre záznam hlasu
- Hudba – ideálne na počúvanie hudby
- Hra – ideálne na hranie hier
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 OPTIONS , čím otvoríte ponuku Možnosti.
2. V paneli ponuky vyberte položku Obraz a zvuk a
potom položku Štýl zvuku.
3. Vyberte štýl zvuku a stlačte tlačidlo OK.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Štýl aktivity.
3. Vyberte možnosť Hra, Počítač alebo Televízor.
Výberom možnosti Televízor obnovíte nastavenia
obrazu určené na sledovanie televízie.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Úprava štýlu zvuku
Ak chcete upraviť štýl zvuku . . .
1. Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
2. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenia TV, prejdite na
konkrétne nastavenie a upravte ho.
4. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku a uložte
nastavenie.
13.3
Formát a okraje
Formát obrazu
Ak sa v hornej a dolnej časti obrazovky alebo na
oboch stranách obrazovky zobrazujú čierne pruhy,
môžete nastaviť formát obrazu tak, aby bol zobrazený
na celú obrazovku.
Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty štýlu zvuku . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Obnoviť
štýl.
Zmena formátu obrazu . . .
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Formát obrazu.
2. Zo zoznamu vyberte požadovaný formát a stlačte
tlačidlo OK.
Nastavenia zvuku
Okraje obrazovky
Basové tóny
Pomocou nastavenia Okraje obrazovky môžete
mierne zväčšiť obraz tak, aby sa skryli skreslené
okraje.
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Basy.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete upraviť okraje . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Formát
a okraje > Okraje obrazovky.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
37
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Výšky.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
TV reproduktory
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného
zvukového zariadenia – systému domáceho kina
alebo zvukového systému. Pomocou nastavenia TV
reproduktory vyberiete zariadenie, z ktorého chcete
počúvať zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete
ovládať.
- Ak vyberiete položku Vypnuté, reproduktory
televízora natrvalo vypnete.
- Ak vyberiete položku Zapnuté, reproduktory
televízora budú vždy zapnuté.
Surround režim
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, môžete použiť jedno z
nastavení funkcie EasyLink.
- Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude
prenášať zvuk do zvukového zariadenia. Počas
prehrávania zvuku iným zariadením sa reproduktory
televízora vypnú.
- Ak vyberiete položku Aut. spustenie EasyLink,
televízor zapne požadované zvukové zariadenie,
začne do neho prenášať zvuk z televízora a vypne
reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo Aut.
spustenie EasyLink, stále môžete prepínať medzi
reproduktormi televízora alebo zvukového zariadenia
v rámci ponuky Obraz a zvuk.
Ak chcete nastaviť surround režim . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Surround režim.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku
Stereo, Incredible surround.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Hlasitosť do slúchadiel
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúch. môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete nastaviť položku reproduktory televízora . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> TV reproduktory.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku
Vypnuté, Zapnuté, EasyLink alebo Autom. spust.
EasyLink.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Ak chcete nastaviť hlasitosť . . .
1. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a v paneli ponuky
vyberte položku Obraz a zvuk.
2. Stlačte šípku  (vpravo) a vyberte položku
Hlasitosť v slúch. a stlačte tlačidlo OK.
3. Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
upravte hlasitosť.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete reproduktory priamo zapnúť . . .
1. Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo 
OPTIONS a vyberte možnosť Obraz a zvuk.
2. Vyberte položku Reproduktory a potom položku TV
alebo Zosilňovač (zvukové zariadenie).
3. V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Rozšírené nastavenia zvuku
Automatické nastavenie hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické nast. hlasitosti
môžete nastaviť automatické vyvažovanie náhlych
rozdielov v hlasitosti, ktoré sa vyskytujú najmä na
začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Čistý zvuk
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Automatické nast. hlasitosti.
Funkcia Zvuk Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne pre spravodajské programy.
Vylepšenie hlasu môžete zapnúť alebo vypnúť.
38
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Zvuk Clear Sound.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
televízora natrvalo vypnete.
- Ak vyberiete položku TV reproduktory,
reproduktory televízora zostanú neustále zapnuté.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, môžete použiť jedno z
nastavení funkcie EasyLink.
- Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude
prenášať zvuk do zvukového zariadenia. Počas
prehrávania zvuku iným zariadením sa reproduktory
televízora vypnú.
- Ak vyberiete položku Aut. spustenie EasyLink,
televízor zapne požadované zvukové zariadenie,
začne do neho prenášať zvuk z televízora a vypne
reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo Aut.
spustenie EasyLink, stále môžete v prípade potreby
prepínať medzi reproduktormi televízora.
HDMI1-ARC
Ak nechcete využívať funkciu Audio Return Channel
(ARC) pre žiadne z vašich pripojení HDMI, môžete
signál ARC vypnúť.
Ak chcete nastaviť položku reproduktory televízora . . .
Formát výstupu zvuku
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Zvukový
výstup.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku
Vypnuté, TV reproduktory, EasyLink or Aut. spustenie
EasyLink.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Pomocou nastavenia Formát zvukového výstupu
môžete nastaviť výstupný zvukový signál tak, aby
zodpovedal schopnostiam vášho systému domáceho
kina v oblasti spracovania zvuku.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Pomocou funkcie Vyrovnávanie výstupu zvuku
môžete vyrovnať hlasitosť zvuku systému domáceho
kina a hlasitosť televízora pri prepínaní medzi týmito
zariadeniami.
Ak chcete priamo prepnúť na reproduktory . . .
1. Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  .
2. Vyberte položku Reproduktory a potom položku TV
alebo Zosilňovač (zvukový systém).
3. V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte
oneskorenie synchronizácie zvuku, na dosiahnutie
synchronizácie zvuku a obrazu je na televízore
potrebné vypnúť oneskorenie zvukového výstupu.
Umiestnenie televízora
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Montáž na stenu. Ak
ste od úvodného nastavenia zmenili umiestnenie
televízora, upravte toto nastavenie na správnu
hodnotu, aby sa zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Oneskorenie zvukového výstupu.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie televízora a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte možnosť Na TV stojane alebo Montáž na
stenu a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Reproduktory
Systém domáceho kina
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného
zvukového zariadenia – systému domáceho kina
alebo zvukového systému.
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať
zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
- Ak vyberiete položku Vypnuté, reproduktory
39
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Ambilight > Sýtosť.
3. Stlačte tlačidlo OK a nastavte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) a  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
13.5
Funkcia Ambilight (pre
modely televízorov 6300)
Štýl funkcie Ambilight
Funkcia Ambilight môže pracovať v dynamickom
alebo statickom režime.
V dynamickom režime kopíruje farby obsahu na
obrazovke.
V statickom režime má funkcia Ambilight nemennú
statickú farbu. Statickú farbu funkcie Ambilight si
môžete vytvoriť aj sami.
Dynamická rýchlosť
V dynamickom režime môžete nastaviť rýchlosť, akou
funkcia Ambilight reaguje na obsah na obrazovke.
Rýchlosť môžete upravovať medzi možnosťami
Relaxačný alebo Dynamický. Pred upravovaním
Dynamickej rýchlosti je potrebné nastaviť režim
funkcie Ambilight na Dynamický.
Ak chcete vybrať režim funkcie Ambilight . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight >
Režim Ambilight.
3. Vyberte možnosť Dynamický alebo Statický.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete nastaviť rýchlosť . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Ambilight > Dynamický.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete vybrať statickú farbu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Ambilight > Režim Ambilight > Statický a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte farbu z farebnej palety a potvrďte ju
stlačením tlačidla OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Rozšírené nastavenia funkcie
Ambilight
Farba steny
Pomocou nastavenia Farba steny môžete
neutralizovať vplyv farebnej steny na farby funkcie
Ambilight. Vyberte farbu steny za televízorom a
televízor upraví farby funkcie Ambilight tak, aby sa
javili neskreslené.
Jas funkcie Ambilight
Ak chcete vybrať farbu steny . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight >
Rozšírené > Farba steny.
3 – Vyberte vzorku farby, ktorá sa zhoduje s farbou
steny za televízorom, a stlačte tlačidlo OK.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
funkcie Ambilight.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight > Jas.
3. Stlačte tlačidlo OK a nastavte hodnotu pomocou
tlačidiel  (hore) a  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Vypnutie TV
Pomocou nastavenia Vypnutie TV môžete funkciu
Ambilight vypnúť okamžite alebo ju nastaviť tak, aby
sa osvetlenie postupne stlmilo po vypnutí televízora.
Pomalé stlmovanie vám poskytne čas na zapnutie
svetiel v obývačke.
Sýtosť funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Sýtosť môžete nastaviť úroveň
sýtosti funkcie Ambilight.
Ak chcete nastaviť úroveň . . .
Ak chcete vybrať nastavenie Vypnutie TV . . .
1 – Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
40
2 – Vyberte položku Nastavenia TV > Ambilight >
Rozšírené > Vypnutie TV.
3 – Vyberte položku Zoslabiť a vyp. alebo Hneď
vypnúť.
4 – V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
41
2. Vyberte položku Sledovať ukážky > Ukážka
Active Control a stlačte tlačidlo OK.
3. Zvoľte niektoré nastavenie a skontrolujte príslušné
hodnoty.
14
Špecifikácie
14.1
Environmentálne otázky
Európsky energetický štítok
Šetrenie energie
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej lokalite Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Eko nastavenia obsahujú nastavenia TV zamerané na
ochranu životného prostredia.
Ak chcete otvoriť ponuku Eko nastavenia, počas
sledovania televíznych kanálov stlačte tlačidlo .
Aktívne nastavenia sú označené symbolom .
Jednotlivé nastavenia môžete označiť alebo zrušiť ich
označenie pomocou tlačidla OK.
Opätovným stlačením tlačidla  zatvorte Eko
nastavenia.
Úspora energie
Tento štýl obrazu nastaví obraz na možnosť, ktorá
prináša najväčšiu úsporu energie.
Koniec používania
Likvidácia použitých produktov a batérií
Vypnutie obrazovky
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
Vyberte položku Vyp. obrazovku a stlačte tlačidlo
OK. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte
ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Automatické vypnutie
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na
diaľkovom ovládaní alebo ak televízor 10 minút
neprijíma žiaden signál, televízor sa automaticky
vypne, aby sa šetrila energia.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, vypnite funkciu automatického vypnutia.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Okrem ekologických nastavení televízor tiež
disponuje ekologickými technológiami týkajúcimi sa
spotreby energie.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Vypnutie neaktívnych zariadení
Vypnutie pripojených zariadení s funkciou EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ktoré
práve nie sú aktívne.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
Správa napájania
Pokročilý systém riadenia spotreby tohto televízora
zaručuje najefektívnejšie využitie spotrebúvanej
energie. Môžete skontrolovať, ako vaše osobné
nastavenia televízora, úroveň jasu zobrazovaného
obrazu a okolité svetelné podmienky ovplyvňujú
relatívnu spotrebu energie.
Ak chcete skontrolovať relatívnu spotrebu energie. . .
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
42
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz*
14.2
Príjem pri modeloch PxH/PxT
- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásma tunera: Hyperband; S-Channel; UHF; VHF
- DVB: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM 2K/8K;
DVB-T2: len pre typy TV „. . . T/12“; DVB-C (káblová)
QAM
- Prehrávanie analógového videa: NTSC; SECAM; PAL
- Prehrávanie digitálneho videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
Formáty videa (rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
* Iba pre určité modely.
14.3
Displej
14.4
Typ
Príkon
Uhlopriečka obrazovky:
- 22Pxx4000: 51 cm/20 palcov
- 24Pxx4000: 56 cm/22 palcov
- 24Pxx5210: 56 cm/22 palcov
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
- 32Pxx4100: 81 cm/32 palcov
- 40Pxx4100: 102 cm/40 palcov
- 48Pxx4100: 122 cm/48 palcov
Príkon
- Elektrická sieť: AC 220 – 240 V +/–10 %
- Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: menej
než 0,3 W
- Funkcie úspory energie: režim Eco, stlmenie obrazu
(pre rádio), automatické vypnutie, ponuka Eko
nastavení.
- 32Pxx4200: 81 cm/32 palcov
- 40Pxx4200: 102 cm/40 palcov
- 40Pxx6300: 102 cm/40 palcov
- 48Pxx6300: 122 cm/48 palcov
- 55Pxx6300: 140 cm/55 palcov
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
Rozlíšenie displeja :
- PFxxxxx: 1920 x 1080p
- PHxxxxx: 1366 x 768p
14.5
Rozlíšenia displeja
Rozmery a hmotnosti
Počítačové formáty – HDMI (rozlíšenie –
obnovovacia frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*
22Pxx4000
- bez TV stojana:
Šírka 445,1 mm – Výška 269,7 mm – Hĺbka 45,7 mm
– Hmotnosť ±2,67 kg
- s TV stojanom:
Šírka 445,1 mm – Výška 279,3 mm – Hĺbka 112 mm
– Hmotnosť ±2,7 kg
24Pxx4000
- bez TV stojana:
Šírka 559 mm – Výška 335,8 mm – Hĺbka 54,1 mm
– Hmotnosť ±3,2 kg
Počítačové formáty – VGA (rozlíšenie – obnovovacia
frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
- s TV stojanom:
Šírka 559 mm – Výška 344 mm – Hĺbka 112 mm –
43
Hmotnosť ±3,23 kg
Šírka 1079,4 mm – Výška 686,2 mm – Hĺbka
263,6 mm – Hmotnosť ±16 kg
24Pxx5210
55Pxx6300
- bez TV stojana:
Šírka 548,7 mm – Výška 323,1 mm – Hĺbka 37,1 mm
– Hmotnosť ±3,1 kg
- bez TV stojana:
Šírka 1235 mm – Výška 710,6 mm – Hĺbka 48 mm –
Hmotnosť ±17 kg
- s TV stojanom:
Šírka 548,7 mm – Výška 336 mm – Hĺbka 99,8 mm
– Hmotnosť ±3,15 kg
- s TV stojanom:
Šírka 1235 mm – Výška 776,7 mm – Hĺbka 279 mm
– Hmotnosť ±20,5 kg
32PFx4100, 32PHx4100/12, 32PHx4100/88,
32Pxx4200
14.6
- bez TV stojana:
Šírka 726,5 mm – Výška 425,4 mm – Hĺbka
76,8 mm – Hmotnosť ±4,82 kg
Možnosti pripojenia pre
model Pxx4100, Pxx4200
- s TV stojanom:
Šírka 726,5 mm – Výška 464,4 mm – Hĺbka 181 mm
– Hmotnosť ±5,06 kg
Pre model PxK4100, PxK4200
Zadná strana TV
32PHT4100/60
- HDMI 1 ARC: HDMI ARC (Audio Return Channel)
- HDMI 2
- SERV. JEDN.: Servisný port
- SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
- ZVUKOVÝ VSTUP (DVI/VGA): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
- DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
- TV ANTÉNA: koaxiálna 75 ohmov (IEC)
- Satelit
- bez TV stojana:
Šírka 732,5 mm – Výška 428,1 mm – Hĺbka 76,8 mm
– Hmotnosť ±5,2 kg
- s TV stojanom:
Šírka 732,5 mm – Výška 461,9 mm – Hĺbka
180,9 mm – Hmotnosť ±5,5 kg
40Pxx4100, 40Pxx4200
- bez TV stojana:
Šírka 918 mm – Výška 531,5 mm – Hĺbka 76,8 mm –
Hmotnosť ±8,3 kg
Bočná strana TV
- CI: Common Interface
- USB
- Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
- s TV stojanom:
Šírka 918 mm – Výška 570,4 mm – Hĺbka 255,9 mm
– Hmotnosť ±8,87 kg
48Pxx4100
Pre model PxH4100/PxT4100, PxH4200/PxT4200
- bez TV stojana:
Šírka 1081,8 mm – Výška 623,4 mm – Hĺbka
77,8 mm – Hmotnosť ±12,2 kg
Zadná strana TV
- HDMI 1 ARC: HDMI ARC (Audio Return Channel)
- HDMI 2
- SERV. JEDN.: Servisný port
- SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
- ZVUKOVÝ VSTUP (DVI/VGA): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
- DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
- TV ANTÉNA: koaxiálna 75 ohmov (IEC)
- s TV stojanom:
Šírka 1081,8 mm – Výška 662,7 mm – Hĺbka
255,96 mm – Hmotnosť ±12,8 kg
40Pxx6300
- bez TV stojana:
Šírka 911 mm – Výška 528,3 mm – Hĺbka 47,7 mm –
Hmotnosť ±9,26 kg
Bočná strana TV
- s TV stojanom:
Šírka 911 mm – Výška 591,6 mm – Hĺbka 241,5 mm
– Hmotnosť ±12 kg
- CI: Common Interface
- USB
- Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
48Pxx6300
- bez TV stojana:
Šírka 1079,4 mm – Výška 623,1 mm – Hĺbka
48,3 mm – Hmotnosť ±12,3 kg
- s TV stojanom:
44
14.7
Zvuk
- Mono/Stereo
- Zdokonalenie zvuku: Incredible Surround, Clear
Sound
- Výstupný výkon:
Pxx4000: 6 W (RMS pri 10 % THD)
Pxx5210: 10 W (RMS pri 10 % THD)
Pxx4100/60: 10 W (RMS pri 10 % THD)
Pxx4100/12: 16 W (RMS pri 10 % THD)
Pxx4100/88: 16 W (RMS pri 10 % THD)
Pxx4200: 16 W (RMS pri 10 % THD)
Pxx6300: 20 W (RMS pri 15 % THD)
14.8
Multimédiá
Poznámka: Názvy multimediálnych súborov nesmú
byť dlhšie ako 128 znakov.
Podporované multimediálne pripojenia
- USB 2.0 (FAT/FAT 32/NTFS): Pripájajte iba
zariadenia s rozhraním USB, ktorých spotreba je
500 mA alebo nižšia.
Podporované obrazové súbory
- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png.jpg
Podporované zvukové súbory
- MPEG1: *.mp3
Podporované súbory videa
- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg
Podporovaný formát titulkov
- SRT: podpora viacerých jazykov
45
15
15.2
Softvér
Verzia softvéru
15.1
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru televízora
...
Aktualizácia softvéru
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia softvéru a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Info o použitom softvéri a pozrite
si položku Verzia vydania.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Môže byť potrebné aktualizovať softvér televízora.
Budete potrebovať počítač a pamäťové zariadenie
USB na nahratie softvéru do televízora. Použite
pamäťové zariadenie USB s 256 MB voľného
priestoru. Uistite sa, že ochrana proti zápisu je
vypnutá.
15.3
1. Spustenie aktualizácie softvéru v TV
Ak chcete spustiť aktualizáciu softvéru . . .
Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Aktualizovať softvér > USB a
stlačte tlačidlo OK.
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe
požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre
balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom
chránené autorským právom použité v tomto
produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia
vyžadovaný príslušnými licenciami.
2. Identifikácia televízora
Pamäťové zariadenie USB vložte do jedného z
konektorov USB na televízore.
Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK. Na
pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný
súbor.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
3. Prevzatie softvéru pre TV
Pamäťové zariadenie USB pripojte k počítaču.
V zariadení USB nájdite súbor update.htm a dvakrát
naň kliknite.
Kliknite na možnosť Poslať ID.
Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťové zariadenie USB.
Neumiestňujte ho do priečinka.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
4. Aktualizácia softvéru televízora
Pamäťové zariadenie USB znova pripojte k televízoru.
Aktualizácia sa spustí automaticky.
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne.
Počkajte.
Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .
- nepoužívajte diaľkové ovládanie
- neodpájajte pamäťové zariadenie USB od
televízora
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora.
Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.
46
16
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Riešenie problémov
a podpora
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Jedná sa o bežné
správanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Televízor spustíte z pohotovostného
režimu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
alebo na televízore.
16.1
Riešenie problémov
Kanály
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Menu jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
zozname kanálov
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Všeobecné
TV sa nedá zapnúť
- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
Minútu počkajte a potom ho znova pripojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Obraz
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
- Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
- Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
- Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Zvuk a žiadny obraz
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
- Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Tento jav je bežný.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Slabý príjem antény
- Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
- Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte
tento kanál.
Slabý zvuk zariadenia
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
- Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
47
- Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
- Ak dochádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
- Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma.
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Funkcia EasyLink nefunguje
Skúste nastaviť iný formát obrazu. Stlačte tlačidlo .
- Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Obraz je nesprávne umiestnený
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
Obraz počítača nie je stabilný
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
zariadenia USB
- Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC, je tento jav bežný.
- Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
- Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
- Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové
a zvukové súbory.
Zvuk
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
prerušovane
- Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
zvuku.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
- Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
- Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
- Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
- Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
16.2
Zaregistrovanie
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
Pripojenia
HDMI
- V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
48
16.3
Pomocník
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na obrazovke.
Zobrazenie Pomocníka
1. Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Doma.
2. Vyberte položku Pomocník a stlačte tlačidlo OK.
UMv 4000150907-20141103
16.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
16.5
Starostlivosť o
zákazníkov/opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v
tlačenej dokumentácii k televízoru.
Alebo navštívte našu webovú lokalitu
www.philips.com/support.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Varovanie
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
49
17
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
Bezpečnosť a
údržba
- Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
17.1
Bezpečnosť
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Dôležité
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg
(55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
Zabezpečte televízor proti spadnutiu
- Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
Vždy zabezpečte televízor proti spadnutiu pomocou
dodanej nástennej konzoly. Konzolu nainštalujte a
pripevnite k nej televízor, aj keď ho umiestňujete na
podlahu.
- Niektoré časti produktu sú vyrobené zo skla. Preto s
ním manipulujte opatrne, aby ste predišli zraneniu
alebo poškodeniu.
Informácie o inštalácii nájdete v Stručnej úvodnej
príručke dodanej s televízorom. Ak ste príručku stratili,
môžete si ju prevziať na adrese www.philips.com
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho TV.
Riziko poškodenia televízora!
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
Riziko požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom
- Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
Riziko poranenia
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a nespôsobil poranenie:
- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste pritom nábytok aj
televízor upevnili k stene alebo vhodnej opore.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
- Do vetracích ani iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
Riziko prehltnutia batérií!
- Nikdy nepokladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
- Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
50
vyblednutiu farieb, kvapky vody utrite čo najskôr.
Riziko prehriatia
V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom.
Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené
na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú ponuky na
obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak
musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas
obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízka teplota
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
17.2
Starostlivosť o obrazovku
- Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
- Pred čistením odpojte televízor od elektrickej siete.
- Televízor a rám očistite mäkkou navlhčenou
handričkou a jemne ho utrite. Na čistenie televízora
nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické
prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Aby nedochádzalo ku vzniku deformácií a
51
spoločnosti Philips. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú. Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov Tento produkt LCD/LED má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že
obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych
obrazových bodov, sa na obrazovke môžu nepretržite
zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body
(červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu
vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu. Produkt spĺňa
požiadavky EÚ (označenie CE) Tento produkt je v
súlade so základnými požiadavkami a inými
príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES
(Nízke napätie), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EÚ
(ROHS). Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí Spoločnosť TP Vision
Europe B.V. vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek
elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti
schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické
signály. Jedným z hlavných obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky
príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere
ich zosúladiť s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí (EMF), ktoré platili v čase
výroby produktov. Spoločnosť Philips je odhodlaná
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú
žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť TP
Vision potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude
správne narábať podľa ich určeného účelu, sú
bezpečné na používanie, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji
medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných
noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v
štandardizácii pre skoré integrovanie v jej
produktoch.
18
Podmienky
používania,
autorské práva a
licencie
18.1
Podmienky používania
2015 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru a
príručka uložená v pamäti televízora alebo prevzatá z
webovej lokality spoločnosti sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
Europe B.V. zaručuje, že samotný materiál neporušuje
žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje
sa žiadna ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision Europe
B.V. nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu
tohto dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips. Podmienky záruky Riziko
poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia
platnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť
televízor sami. Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na
zadnej strane televízora označuje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt
televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa
obráťte na službu starostlivosti o zákazníkov
18.2
Ochranné známky a autorské
práva
HDMI
HDMI®
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
52
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
Dolby
Dolby®
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Softvér MHEG
Autorské práva na softvér MHEG („softvér“)
obsiahnutý v tomto televízore („tento produkt“), ktorý
sa vám poskytuje s cieľom umožniť vám využívanie
interaktívnych funkcií televízora, vlastní spoločnosť
S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („vlastník“). Tento
softvér máte oprávnenie využívať iba v spojení s
týmto produktom.
Kensington
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
53
Index
54
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising