Philips | 24PFL4228H/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultra tenký LED televízor Smart TV 22PFL4208H/12 Používateľská príručka

Philips 4000 series Ultra tenký LED televízor Smart TV 22PFL4208H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
22PFL4208H/K/T
24PFL42x8H/K/T
SK1iYRGQDSRXçLWLH
Obsah
1
'{OHçLWp
3
6
5LHåHQLHSUREOpPRY
70
%H]SHĈQRVř
3
6WDURVWOLYRVř
4
Právne informácie
5
7UYDOiXGUçDWHĸQRVř
8
Pomoc a podpora
9
2
3
9åHREHFQpSUREOpP\
70
Problémy s kanálmi
71
Problémy s obrazom
71
Problémy so zvukom
72
Problémy s pripojením
72
3UREOpP\VRVLHřRX
73
3RXçtYDQLHWHOHYt]RUD
10
.RQWDNWRYDQLHVSRORĈ
73
Ovládacie prvky televízora
10
7 Technické údaje
74
Sledovanie televízie
12
Zobrazenie sprievodcu programami
16
Napájanie a príjem
74
Prehrávanie multimediálnych
Zobrazenie a zvuk
74
súborov
18
5R]OtåHQLDREUD]RYN\
74
Smart TV
21
Multimédiá
75
Interaktívna tele
vzí ia
23
0RçQRVWLSULSRMHQLD
78
Verzia Pomocníka
78
ĉDOåLHIXQNFLHWHOHYt]RUD
25
8
Register
Pozastavenie televízneho vysielania
25
Nahrávanie televíznych relácií
26
3RXçLWHVOXçE\6N\SHŒ
29
Hranie hier
33
Zobrazenie teletextu
33
1DVWDYHQLHX]DPNQXWLDDĈDVRYDĈRY
35
4
Zmena nastaveníte
levízora
37
Obraz a zvuk
37
Kanály
39
Nastavenia satelitu
43
Nastavenia jazyka
44
Nastavenia univerzálneho prístupu
45
ĉDOåLHQDVWDYHQLD
46
Aktualizácia softvéru
47
2EQRYWHYåHWNR 48
5
Pripojenie televízora
49
Informácie o kábloch
49
Pripojenie antény
50
Pripojenie zariadení
51
3ULSRMHQLHĊDOåtFK]DULDGHQt
59
Sledovanie pripojených zariadení62
Nastavenie zariadeníEasyLink 63
3ULSRMHQLHNSRĈtWDĈRYH
j sieti a
internetu
66
Pripojte modul CAM (Conditional
Access Module)
69
SK
2
79
1 '{OHçLWp

Slovensky
Pri RWiĈDQtWHOHYt]RUD
sa nenapínal napájacíkábel. Pri napínaní
QDSiMDFLHKRNiEODE\
SULSRMHQLDVS{VRELř
%H]SHĈQRVř

$NFKFHWHWHOHYt]RU
PXVtWHRGSRMLř]iVWU
RGSiMDQtQDSiMDFLHKR
\řDKDMW
Preventívne opatrenia
]D]iVWUĈNXQLNG\Q
6NRQWUROXMWHĈLPiW
6N{UDNR]DĈQHWHSRXçtYDřWHOHYt]RU
SUtVWXSN]iVWUĈNH
SUHĈtWDMWHVLYåHWN\SRN\Q\$NVDQHEXGHWH
zásuvke.
ULDGLřXYHGHQîPLSRN\QPLDG{MGHWDN
k SRåNRGHQLX]DULDGHQLD]iUXNDVWUiFD
5L]LNRSRåNRGHQLDWHOH
SODWQRVř

7HOHYt]RUVKPRWQRVř
5L]LNRSRçLDUXDOHER
úrazu elektrickým
NJ OLELHU PXVLD
prúdom.
dve osoby.

Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu

Pri PRQWiçLWHOHYt]RUD
GDçĊDDQLYRG\'REOt]NRVWLWHOHYt]RUD
SRXçtYDMWHLEDGRGDQ
QLNG\QHXPLHVWŀXMWHQiGRE\
EH]SHĈQHXSHYQLWHN
s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na
Televízor umiestnite na vodorovný
televízor alebo do jeho vnútra vyleje
SRYUFKNWRUîXGUçt
WHNXWLQDRNDPçLWHKRRGSRMWHRG
aj stojana.
elektrickej zá
VXYN\3UHGĊDOåtP

3ULPRQWiçLWHOHYt]R
SRXçtYDQtPSRçLDGDMWHR
kontrolu
LEDNRQ]ROXNWRUiX
ř
WHOHYt]RUDVOXçEXVWDURVWOLYRVWL
televízora. Konzolu upevnite na stenu,
o ]iND]QtNRYVSRORĈQRVWL3KLOLSV
NWRUiXGUçtKPRWQRVř

7HOHYt]RUGLDĸNRYpRYOiGDQLHDQLEDWpULH
NRQ]RO\6SRORĈQRVř
QHXPLHVWŀXMWHGREOt]NRVWLRWYRUHQpKR
1HWKHUODQGV%9QHQ
RKŀDDQLLQîFK]GURMRYWHSODYUiWDQH
]RGSRYHGQRVř]DQHVS
SULDPHKRVOQHĈQpKR
svetla. Televízor,
stenu, ktorá spôsobínehodu, poranenie
GLDĸNRYpRYOiGDQLHDQLEDWpULHQLNG\
DOHERSRåNRGHQLH
QHXPLHVWŀXMWHGREOt]NRVWLVYLHĈRNDQL

Ak chcete televízor usk
ODGQLř
LQîFKSODPHŀRYDE\QHGRåORN
åtUHQLX odmontujte od neho stojan. Nikdy
RKŀD
neukladajte televízor zadnou stranou na
]HPSRNLDĸMHNQHP
stojan.

Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej
]iVXYNHSUHVYHGĈWH
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane tel
evízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa

Do vetracích ainých otvorov na
QDSlWLHOtåL
televízore nikdy nevkladajte predmety.

1LHNWRUpĈDVWLWRKWR

'LDĸNRYpRYOiGDQLHDQLEDWpULHQLNG\
E\řY\UREHQp]RVNOD
nevyVWDYXMWHS{VREHQLXGDçĊDYRG\DQL
EXĊWHRSDWUQtDE\V
nadmerného tepla.
DOHERSRåNRGHQLX

=iVWUĈN\QDSiMDFLHKRNiEODQHY\VWDYXMWH
S{VREHQLXVLO\6NRQWUROXMWHĈLMH
]iVWUĈND~SOQH]DVWUĈHQiYHOHNWULFNHM
]iVXYNH8YRĸQHQp]iVWUĈN\QDSiMDFLHKR
NiEODP{çXVS{VRELřLVNUHQLHDOHER
SRçLDU
SK
3
Riziko poranenia detí.
6WDURVWOLYRVř
'RGUçLDYDMWHQDVOH
dujúce opatrenia, aby sa
televízor neprevrátil aneporanil deti:

7HOHYt]RUQLNG\QHXPLHVWŀXMWHQD
Obrazovka
povrch pokrytý látkou ani iným

5L]LNRSRåNRGHQLDWH
PDWHULiORPNWRUîPRçQRVWLDKQXř
1HGRWîNDMWHVDREUD]

6NRQWUROXMWHĈLçLDGQDĈDVřWHOHYt]RUD
QHåNULDEWHDQLQHXGL
nepresahuje okraje povrchu.
çLDGQ\PSUHGPHWRP

7HOHYt]RUQLNG\QHXPLHVWŀ
ujte na

3UHGĈLVWHQtPWHOHYt
Y\VRNîQiE\WRN QDSUtNODGVNULŀX EH]

7HOHYt]RUDUiPĈLVW
toho, aby ste nábytok aj televízor
PlNNRXQDYOKĈHQRXKD
neupevnili k stene alebo vhodnej
ĈLVWHQLHWHOHYt]R
UDQLNG\QHSRX
podpere.
DONRKROFKHPLFNpSU

3RXĈWHGHWLR
QHEH]SHĈHQVWYiFKOH]HQLD
SURVWULHGN\SUHGRPi
na nábytok, na ktorom je televízor

ćRQDMVN{UXWULWHNY
umiestnený.
QHGRåORN
deformáciám avyblednutiu
Riziko prehltnutia batérií.
farieb.

Produkt alebo dia
ĸNRYpRYOiGDQLHP{çH

V maximálnej miere sa vyhýbajte
REVDKRYDřEDWpULXYWYDUHPLQFHSUL
statickým obrazom. Statické obrazy sú
ktorej hrozíriziko prehltnutia. Batériu
obrazy, ktoréostávajú zobrazené na
YçG\XFKRYiYDMWHPLPRGRVDKXGHWt
REUD]RYNHGOKåtĈDV
obrazy patria ponuky na obrazovke,
Riziko prehriatia.
ĈLHUQHSUXK\]REUD]

7HOHYt]RUQLNG\QHXPLHVWŀXMWHGR
PXVtWHSRXçtYDřVWDW
stiesnených priestorov.dôvodu
Z
NRQWUDVWDMDVREUD]
vetrania nechajte okolo televízora
MHMSRåNRGHQLX
minimálne 10FP SDOFH YRĸQpKR
priestoru. Dbajte na to, aby vetracie
Umiestnenie, tipy
otvory televízora nikdy nezakrývali
závesy ani iné predmety.

Televízor umiestnite na také miesto,
NGHQDREUD]RYNXQHE
5L]LNRSRUDQHQLDRV{ESRçLDUXDOHER
priame svetlo.
SRåNRGHQLDQDSiMDFLHKRNiEOD

,GHiOQDY]GLDOHQRVř

1DQDSiMDFtNiEHOQLNG\QHXPLHVWŀXMWH
WHOHYt]RUDMHWURMQi
televízor ani inépredmety.
obrazovky. Ak má napríklad televízor

Pred búrkou odpojte televízor od
REUD]RYNXVXKORSULH
HOHNWULFNHM]iVXYN\DDQWpQ\3RĈDV
SDOFRY LGHiOQDY]G
E~UN\VDQHGRWîNDMWHçLDGQHMĈDVWL
VOHGRYDQLHMHSULEOL
televízora, napájacieho kábla ani kábla
RGĈHOQHMSORFK\REU
antény.

.HĊVHGtWHRĈLE\V
5L]LNRSRåNRGHQLDVOXFKX
stredu obrazovky.

9\KîEDMWHVDGOKRGREpPXSRXçtYDQLX
slúchadiel nastavených na vysokú
KODVLWRVř
Nízka teplota

Ak sa televízor prepravuje pri teplote
QLçåHMDNR
°C (41 °F), pred pripojením
NHOHNWULFNHM]iVXYNHKRY\EDĸWH
a SRĈNDMWHNîPMHKRWHSORWD
nedosiahne teplotu v miestnosti.
SK
4
Slovensky
Umiestnenie televízora
Právne informácie
9îEHURPXPLHVWQHQLDWHOHYt]RUDP{ç
ete
GRVLDKQXřQDMOHSåLHQDVWDYHQLDMHKR]YXNX
PRQWiçQDVWRMDQDOHERVWHQX
Upozornenie 6WODĈWHWODĈLGOR
.
‹739LVLRQ1HWKH
9\EHUWHSRORçNX
[Nastavenie]DVWODĈWH
práva vyhradené. Technické údaje podliehajú
WODĈLGOR
OK.
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
9\EHUWHSRORçN\
[Nastavenia TV]>
Ochranné známky sú majetkom
VSRORĈQRV
>9åHREHFQpQDVWDYHQLD@
.[Umiestnenie
Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich
televízora]
SUtVOXåQîFKYODVWQtNRY
4. Vyberte polo
çNX
[Na TV stojane]alebo
Netherlands B.V. si vyhradzuje právo na
>0RQWiçQDVWHQX@
DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
]PHQXSURGXNWXNHG\NRĸ
SRYLQQRVWLURYQDNRXSU
produkty.
7HOHYt]RUMHY\EDYHQîEH]SHĈQRVWQRX
0DWHULiOYWHMWRSUtUX
RYDçXMH]D
zásuvkou Kensington, ktorá sa nachádza na
DGHNYiWQ\SUHXUĈHQpS
]iNODGQL$NFKFHWHWHOHYt]RU]DEH]SHĈ
LřSURWL
systému. Ak sa produkt, prípadne jeho
NUiGHçLN~SWHVL]iPRN.HQVLQJWRQ
SUHGiYD
LQGLYLGXiOQHPRGXO\DO
sa samostatne).
QDLQp~ĈHO\DNRV~X
dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
RSUiYQHQRVWLDYKRGQRV
Vision NHWKHUODQGV%9]D
PDWHULiOQHSRUXåXMHçL
1HY\VORYXMHDQLQHQD]Q
ĊDOåLD]iUXND
6SRORĈQRVř739LVLRQ1
QHQHVLH]RGSRYHGQRVř]
obsahu tohto dokumentu ani za problémy
zaprtĈLQHQpMHKRREVDKRP
VSRORĈQRVWL3KLOLSVEX
opravené a uverejnené na stránke podpory
VSRORĈQRVWL3KLOLSV
Zamknutie televízora
SK
5
Podmienky záruky
Jedným z hlavných obchodných princípov
VSRORĈQRVWL3KLOLSVMH

5L]LNRSRUDQHQLDSRåNRGHQLDWHOHYt]RUD
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
DOHER]UXåHQLDSODWQRVWL]iUXN\1LNG\
EH]SHĈQRVWLSULSRXç
tYDQtQDåLFKS
VDQHSRN~åDMWHRSU
DYLřWHOHYt]RUVDPL
FLHĸRPGRGUçDřYåHWN\

7HOHYt]RUDSUtVOXåHQVWYRSRXçtYDMWHLED
SRçLDGDYN\DYGRVWDWR
VS{VRERPXUĈHQîPYîUREFRP
]RV~ODGLřVQRUPDPLWî

9îVWUDçQîåWtWRNQD]DGQHMVWUDQH
elektromagnetických polí(EMF), ktoré platili
WHOHYt]RUDR]QDĈXMHUL]LNR~UD]X
YĈDVHYîURE\SURGXNWR
elektrickým prúdom. Nikdy
nedemontujte kryt televízora. Ak je
6SRORĈQRVř3KLOLSVMH
SRWUHEQîVHUYLVDOHERRSUDYDYçG\V
a
Y\UiEDř
DSUHGiYDřSURGXNW\
REUiřWHQDVOXçEXVWDURVWOLYRVWLR
çLDGQHQHSULD]QLYp~ĈL
]iND]QtNRYVSRORĈQRVWL3KLOLSV
6SRORĈQRVř739LVLRQS
MHMSURGXNWPLEXGHVSU

=iUXNDVWUiFDSODWQRVřYSUtSDGH
LFKXUĈHQpKR~ĈHOXV~
Y\NRQDQLDDNîFKNRĸYHNĈLQQRVWtYîVORYQH
SRXçtYDQLHDWRYV~O
zakázaných tomto
v
návode,
SR]QDWNDPLNWRUpV~Y
asnosti dostupné.
DNîFKNRĸYHN~SUDYD
SRVWXSRYPRQWiçH
ktoré sa vWRPWRQiYRGHQHRGSRU~ĈDM~
6SRORĈQRVř3KLOLSV]RK
alebo nie súpovolené.
vývoji medzinárodných noriem EMF a
EH]SHĈQRVWQîFKQRULHP
Charakteristické vlastnosti obrazových
SUHGYtGDřĊDOåtYîYRM
bodov
YĈDVQpLQWHJURYDQLHGR
7HQWRSURGXNW/&'/('PiY\VRNîSRĈHW
farebných obrazových bodov. Aj napriek
Open source (otvorený zdroj)
WRPXçHREVDKXMHPLQLPiOQH
%
efektívnych obrazových bodov, na obrazovke
Tento produkt obsahuje softvér na základe
VDP{çXQHSUHWUçLWH]REUD]RYDřĈLHUQHERG\
licencie otvoreného zdrojového kódu.
DOHERMDVQpVYHWHOQpERG\
Vyhlásenia aĈHUYHQp]HOHQp
texty licenciínájdete v
DOHERPRGUp ,GHRåWUXNWXUiOQXYODVWQRVř
HOHNWURQLFNHMSRXçtYDW
GLVSOHMD YUiPFLEHçQîFKSULHP\VHOQîFK
SURGXNWX6SRORĈQRVř7
noriem), ktorá neznamená poruchu.
%9WîPWRSRQ~NDQD]
PRçQRVřSRV
kytnutia
kópie úplného
3URGXNWVSĴŀDSRçLDGDYN\(Ô
R]QDĈHQLH
zdrojového kódu pre balíky softvéru s
CE)
RWYRUHQîP]GURMRYîPNy
7HQWRSURGXNWVSĴŀD]iNODGQpSRçLDGDYN\D
tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob
iné príslXåQpXVWDQRYHQLDVPHUQLFH
VSUtVWXSQHQLDY\çDGRYD
2006/95/EC (nízke napätie), 2004/108/EC
licenciami.
(EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Táto ponuka platípo dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre koh
RNRĸYHNNW
GRVWDOWLHWRLQIRUPiFL
]GURMRYîNyGSRåOLWH
YDQJOLĈWLQHVSROXVĈ
adresu:
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
"Intellectual Property Department, TP Vision
6SRORĈQRVř739LVLRQ1HWKHUODQGV%9
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
vyrába a predáva mnoho produktov
Eindhoven, The Nethe
rlands."
XUĈHQîFKSUH]iND]QtNRYNWRUpDN
o
DNpNRĸYHNHOHNWURQLFNp]DULDGHQLDPDM~YR
YåHREHFQRVWLVFKRSQRVřY\çDURYDřDSULMtPDř
elektromagnetické signály.
SK
6
INFORMÁ CIE O FORMÁ TE DIVX VIDEO:
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený
Windows Media je registrovaná ochranná
VSRORĈQRVřRX'LY;//&
]QiPNDDOHERRFKUDQQi]QiPNDVSRORĈQRVWL
spoloĈQRVřRXVSRORĈQRVWL
Microsoft Corporation vUSA alebo iných
®
Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified
,
krajinách.
ktoré prehráva video vo formáte DivX.
1DYåWtYWHORNDOLWXGLY
ĊDOåLHLQIRUPiFLHDVR
Vyrobené vUiPFLOLFHQFLHRGVSRORĈQRVWL
konverziu súborov do formátu videa DivX.
Dolby Laboratories. Dolbysymbol
a
INFORMÁ CI
E O FORMÁ TE DIVX
GYRMLWpKR'V~RFKUDQQp]QiPN\VSRORĈQRVWL
VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie
Dolby Laboratories.
DivX Certified® MHSRWUHEQp]DU
DE\PRKORSUHKUiYDř]D
formáte DivX Video
-on-Demand (VOD). Ak
Pojmy HDMI a HDMI High
-Definition
FKFHWH]tVNDřUHJLVWUD
Multimedia Interface a logo HDMI sú
DivX VOD v ponuke nastavenízariadenia.
ochrannými známkami alebo registrovanými
ĉD
OåLHLQIRUPiFLHRY\N
RFKUDQQîPL]QiPNDPLVSRORĈQRVWL+'0,
nájdete na lokalite vod.divx.com.
Licensing//&Y6SRMHQîFKåWiWRFKDLQîFK
krajinách.
Slovensky
Ochranné známky a autorské práva
6N\SHMHRFKUDQQi]QiP
/LPLWHGDOHERMHMSULG
Kensington a Micro Saver sú ochranné
]QiPN\VSRORĈQRVWL$&&2:RUOG
Finálne produkty s technológiou PlayReady
&RUSRUDWLRQUHJLVWURYDQpY86$SULĈRPY
9ODVWQtFLREVDKXY\Xçt
iných krajinách sveta sú registrácie vydané
Œ
Microsoft Pla
yReady
na prístup k obsahu s
DOHERĈDNDM~QDY\GDQLH
FLHĸRPRFKUDQ\VYRMKR
vrátane obsahu chráneného autorskými
SUiYDPL7RWR]DULDGHQ
DLNA® , logo DLNA a DLNA CERTIF
IED®
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
V~RFKUDQQpVHUYLVQpDOHERFHUWLILNDĈQp
technológiou PlayReady a obsahu
]QiPN\VSRORĈQRVWL'LJLWDO/LYLQJ1HWZRUN
chránenému technológiou WMD
RM. Ak sa
Alliance.
]DULDGHQLXQHSRGDUtVS
REPHG]HQLDQDSRXçtYDQ
REVDKXP{çXVSRORĈQRVř
R]UXåHQLHPRçQRVWL]D
DivX® , DivX Certified® DSULGUXçHQpORJiV~
obsah chránený technológiou PlayReady.
RFKUDQQp]QiPN\VSRORĈQRVWL5RYL
=UXåHQLHE\QHPDORRYS
&RUSRUDWLRQDOHERMHMGFpUVN\FKVSRORĈQRVWt
obsah a
ni obsah chránený iným typom
DSRXçtYDM~VDQD]iNODGHOLFHQFLH
technológiína prístup k obsahu. Vlastníci
Zariadenie disponuje certifikáciou DivX
REVDKXP{çXQDSUtVWXS
®
Certified® na prehrávanie videa DivX
s
inováciu technológie PlayReady. Ak inováciu
UR]OtåHQtPDçYKRGQRWH+'SYUiWDQH
]DPLHWQHWHQHEXGHWHP
prémiového obsahu.
REVDKXNWRUîY\çDGXMH
9åHWN\RVWDWQpUHJLVWU
né a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich
SUtVOXåQîFKYODVWQtNRY
SK
7
Recyklácia
7UYDOiXGUçDWHĸQRVř
Pri navrhovaníaYîUREHSURGXNWX
vysokokvalitné materiályV~ĈDVWLNW
a
EQHUJHWLFNi~ĈLQQRVř
PRçQRUHF\NORYDřD
]QRYDY\XçLř
7HOHYt]RUMHY\EDYHQîHQHUJHWLFN\~ĈLQQîPL
funkciami. Ak chcete k týmto fun
NFLiP]tVNDř
SUtVWXSVWODĈWH
=HOHQpWODĈLGOR
QDGLDĸNRYRP
ovládaní.

Energeticky úsporné nastavenia
obrazuP{çHWHSRXçLřNRPELQiFLX
energeticky úsporných nastaveníobrazu.
3RĈDVVOHGRYDQLDWHOHYt]RUDVWODĈWH
.HĊVDQDSURGXNWHQDF
=HOHQpWODĈLGOR
DY\EHUWHPRçQRVř
SUHĈLDUNQXWpKRNRåDV
kolieskami, znamená
[Ú spora energ
ie]. Potom vyberte
WRçHVDQDWHQWRSUR
řDKXMH(XU
nastavenie obrazu
[Ú spora energie]
.
smernica
2002/96/ES.
Informujte
sa

Vypnutie obrazovky
DNFKFHWHSRĈ~YDř
o miestnom systéme separovaného zberu
LED]YXNWHOHYt]RUDP{çHWHY\SQ~ř
elektrických aelektronických zariadení.
obrazovku. Ostatné funkcie budú
SUDFRYDřQRUPiOQH3RĈDVVOHGRYDQLD
WHOHYt]RUDVWODĈWH]HOHQpWODĈLGORD
Y\EHUWHPRçQRVř
[Obrazovka vypnutá]
.

Nízka spotreba v pohotovostnom
UHçLPH
: zdokonalené napájacie obvody
]QLçXM~VSRWUHEXHQHUJLHWHOHYt]RUDQD
YîQLPRĈQHQt]NX~URYHŀDWREH]VWUDW\
IXQNFLHQHSUHWUçLWpKRSRKRWRYRVWQpKR
UHçLPX
'RGUçLDYDMWHPLHVWQHS

Automatické vypnutie:DNFKFHWHåHWULř
a QHY\KDG]XMWHSRXçLWp
energiu,nastavte, aby sa televízor
EHçQpKRGRPRYpKRRGSDG
DXWRPDWLFN\Y\SROSRXSO\QXWtXUĈLWpKR
OLNYLGiFLRXSRXçLWpKR
]DULDGHQLDSR
ĈDVXQHĈLQQRVWL3RĈDVVOHGRYDQLD
]QtçLřPRçQpQHJDWtYQH
WHOHYt]RUDVWODĈWH
=HOHQpWODĈLGOR
a
prostredie aĸXGVNp]GUDYLH
Y\EHUWHPRçQRVř
[Automatické
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
vypnutie]3RWRPY\EHUWHĈDVRYî
(XUySVNHMVPHUQLFH
interval, po ktorom sa televízor vypne.
OLNYLGRYDřVSROXV
EHçQîPGRPRYîP

9\SQXWLHQHĈLQQî
ch zariadení:vypnite
odpadom. Informujte samiestnych
o
pripojené kompatibilné zariadenia
predpisochýkajúcich
t
sa separovaného zberu
EasyLink HDMI
-CEC (Consumer
EDWpULtSUHWRçHVSUiY
(OHFWURQLF&RQWURO NWRUpV~QHĈLQQp
SRP{çHWH]QtçLřQHJDWt
3RĈDVVOHGRYDQLDWHOHYt]RUDVWODĈWH
çLYRWQpSURVWUHGLHD
ĸXGVNp]GUDYLH
=HOHQpWODĈLGOR
DY\EHUWHPRçQRVř
[Neaktívne zariadenia sú vypnuté]
.

Správa napájania
SRNURĈLOi
správa
QDSiMDQLDSRPiKDåHWULřHQHUJLX
spotrebúvanú televízorom. Ak chcete
YLGLHřDNRSULVS{VREHQpQDVWDYHQLD
televízora ovplyvnia jeho relatívnu
VSRWUHEXVWODĈWHWODĈLGOR
a vyberte
SRORçN\
[Nastavenie]> >6OHGRYDř
XNiçN\@
> >8NiçND$FWLYH&RQWURO@
.
SK
8
Slovensky
eQHUJHWLFNîåWtWRN PUHKĸDGiYDQLHIyUD
televízory
(XUySVN\HQHUJHWLFNîåWtWRNLQIRUPXMHR
WULHGHHQHUJHWLFNHM~ĈLQ
QRVWLSURGXNWXćtP
9DåXRWi]NXXçPRKRO]
MHWULHGDHQHUJHWLFNHM~ĈLQQRVWLSURGXNWX
NRPXQLW\SRXçtYDWHĸRY
]HOHQåLDWîPMHVSRWUHEDHQHUJLHQLçåLD
1DYåWtYWHORNDOLWX
www.supportforum.phili
ps.com.
1DåWtWNXQiMGHWHWULHGXHQHUJHWLFNHM
~ĈLQQRVWLSULHPHUQ~VSRWUHEXHQHUJLH
KRQWDNWRYDQLHVSRO
SRXçtYDQpKRSURGXNWXDSULHPHUQ~VSRWUHEX
energie za jeden rok. Informácie
spotrebe
o
$NSRWUHEXMHWHSRGSRUX
HQHUJLHSUtVOXåQpKRSURGXNWX]QDĈN\3KLOLSV
QDVOXçEXVWDURVWOLYRV
zákazníkov
QiMGHWHDMQDZHERYHMORNDOLWHSUHYDåX
VSRORĈQRVWL3KLOLSVYR
krajinu na adrese
www.philips.com/TV
.
QiMGHWHYEURç~UHGRGD
Pomoc a podpora
produktom aleb
o online na lokalite
www.philips.com/support
.
6N{UQHçVDREUiWLWHQ
SR]QDĈWHVLPRGHOD
VpULRYpĈtVOR
PRXçtYDQLH3RPRFQtND
Tieto informácie nájdete na zadnej strane
televízora alebo na jeho obale.
$NFKFHWH]tVNDř
prístup k ponuke[Pomoc.]
QDREUD]RYNHVWODĈWH
0RGUpWODĈLGOR
.
Ponuku[Pomoc.] ]DWYRUtWHVWODĈHQtP
.
NiYåWHYDZHERYHMORNDOLW\
VSRORĈQRVWL3KLOLSV
Ak na obrazovke
[Pomoc.] QHP{çHWHQiMVř
SRçDGRYDQpLQIRUPiFLHQDYåWtYWHZHERY~
lRNDOLWXVSRORĈQRVWL3KLOLSVQDDGUHVH
www.philips.com/support
.
1DZHERYHMORNDOLWHVSRORĈQRVWL3KLOLSV
P{çHWHWLHç

QiMVřRGSRYHGHQDQDMĈDVWHMåLHRWi]N\

SUHY]LDřYHU]LXWRKWRQiYRGXQD
SRXçLWLHYRIRUPiWH3
DF, ktorú si
P{çHWHY\WODĈLř

RGRVODřQiPH
-mailom konkrétnu
otázku,

NRPXQLNRYDřRQOLQHV
pracovníkmi
VOXçE\VWDURVWOLYRVWLR
zákazníkov
VSRORĈQRVWL3KLOLSV WiWRPRçQRVřMH
dostupná len vniektorých krajinách).
PRXç
LWLHVSULHYRGFXPRçQRVřDPL
SULSRMHQLDRGVSRORĈQRVWL3KLOLSV
-HGQRGXFKîVSULHYRGFDPRçQRVřDPL
SULSRMHQLDYiPSRP{çHSULSRMLřWHOHYt]RUN
LQîP]DULDGHQLDP1DYåWtYWHORNDOLWX
http://www.connectivitygui
de.philips.com
.
SK
9
SQtPDĈHDLQGLNiWRU
2 3RXçtYDQLH
televízora
Ovládacie prvky televízora
Ovládacie prvky na zadnej strane
1. Indikátor L('SRKRWRYRVWQpK
a VQtPDĈGLDĸNRYpKRRYO
,QGLNiWRU/('SRKRWRYR
XSR]RUŀXMHçHWHOHYt]
UHçLPH1DPLHUWHGLDĸN
VQtPDĈ'EDMWHQDWR
ovládaním a televízorom nenachádzali
SUHNiçN\
1. (3RKRWRYRVWQîUHçLP
): zapnutie alebo
vypnutie televízora.
DLDĸNRYpRYOiGDQLH
2. CH +/-: prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
3.
(SOURCE): prístup k pripojenému
zariadeniu.
4.
+/-(+ODVLWRVř
): ]YîåHQLHDOHER
]QtçHQLHKODVLWRVWL
1. (3RKRWRYRVWQîUHçLP
): zapnutie
televízora alebo prepnutie do
SRKRWRYRVWQpKRUHçLPX
2. 7ODĈLGOiSUHKUiYDQLD
: ovládanie
prehrávania multimediálnych súborov.
3.
SOURCE:prístup k pripojenému
zariadeniu.
4. GUIDE: zobrazenie sprievodcu
programami.
5. EXIT: ]DWYRUHQLHSRQ~ND
funkciítelevízora.
SK
10
Slovensky
14.
(6Slř
): návrat na predchádzajúcu
6.
(Ponuka Doma
): prístup do
VWUiQNXSRQXN\DOHERX
domovskej ponuky.
televízora.
7. OK: SRWYUGHQLHSRORçN\DOHERYîEHUX
15. CH +/-: prepínanie kanálov
.
8. SMART TV: SUtVWXSNVOXçEH6PDUW79
16. +/- (+ODVLWRVř
): nastavenie hlasitosti.
9.
(1DYLJDĈQpWODĈLGOi
): pohyb v
17.
(Vypnutie zvuku): stlmenie alebo
SRQXNiFKDYîEHUSRORçLHN
obnovenie zvuku.
18. )DUHEQpWODĈLGOi
: výber úloh alebo
10.
LIST: prístup k zoznamu televíznych
PRçQRVWt kanálov.
)XQNFLDWODĈLGLHOVDP
11.
FORMAT: P{çHWH]PHQLřIRUPiW
VOXçLHESRQ~NDQîFKSRV
obrazu, aby vyhovoval zdroju videa.
19. SUBTITLE
: zapnutie alebo vypnutie
12.
INFO: zobrazenie informáciío
titulkov.
aktuálnej aktivite.
20. 0-9 (ćtVHOQpWODĈL
dlá): výber televíznych
13. OPTIONS: prístup k momentálne
kanálov alebo zadanie textu.
GRVWXSQîPPRçQRVWLDPSRQXNiPREUD]XD
21. TEXT: zapnutie alebo vypnutie teletextu.
zvuku.
Ovládacie prvky funkcie EasyLink
Ak televízor pripojíte k zariadeniam
podporujúcim protokol HDMI
-CEC
(Consumer El
ectronic Control), napríklad k
SUHKUiYDĈXGLVNRY%OX
-ray alebo domácemu
NLQXP{çHWHLFKRYOiG
WHOHYt]RURPSRPRFRXMH
RYOiGDQLD3RSULSRMHQ
EasyLink.
2IXQNFLL(DV\OLQNVL
Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadeníEasylink > Ovládanie zariadení
(Strana 64).
SK
11
'LDĸNRYpRYOiGDQLHQDREUD]RYNH
Sledovanie televízie
Pripojené zariadenia kompatibilné s
rozhraním HDMI-&(&P{çHWHRYOiGDřDM
Zapnutie alebo vypnutie televízora
SRPRFRXLQîFKWODĈLGLHONWRUpV~GRVWXSQp
prosWUHGQtFWYRPGLDĸNRYpKRRYOiGDQLDQD
REUD]RYNH8LVWLWHVDçHMHIXQNFLD(DV\OLQ
po pripojenízapnutá. O funkcii Easylink si
SUHĈtWDMWHYLDFYĈDVWL
Pripojenie televízora >
Nastavenie zariadeníEasylink > Ovládanie
zariadení(Strana 64).
3UtVWXSNGLDĸNRYpPXRYOiGDQLXQD
obrazovke
1. Pri sledovanípripojeného zariadenia
VWODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS.
9\EHUWHSRORçNX
>=REUD]LřGLDĸN
ovládanie]DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
9\EHUWHSUtVOXåQpWODĈLGORQDREUD]RYNHD
VWODĈWHWODĈLGOR
OK.
Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone
Zapnutie televízora

3ULSRMWHWHOHYt]RUN
Pomocou aplikáciePhilips
'
MyRemote
' pre
zapnLWHKODYQîVStQDĈ
WHOHIyQW\SXVPDUWSKRQHP{çHWHWHQWR

Ak televízor nie je zapnutý, indikátor
WHOHIyQSRXçtYDřDNRVHNXQGiUQHGLDĸNRYp
/('SRKRWRYRVWQpKRU
ovládanie a dokonca aj ako klávesnicu. Na
Y\SQXWî1DWHOHYt]R
teleYt]RUHVLP{çHWHSR]ULHřDMSUH]HQWiFLX
.
REUi]NRY]YiåKRWHOHIyQXW\SXVPDUWSKRQH

Ak svieti indikátor LED
Poznámka:8LVWLWHVDĈLV~WHOHYt]RUDWHOHIyQ
SRKRWRYRVWQpKRUHçLP
typu smartphone pripojené k tej istej lokálnej
QDGLDĸNRYRPRYOiGD
VLHWLĉDOåLHLQIRUPiFLHQiMGHWHYĈDVWL
Pripojenie televízora > Pripojenie sieti
k a
Poznámka:Televízor zareagujekrátkym
s
internetu (Strana66).
oneskorením.
Tip: $NQHP{çHWHQiMVřGL
3RVWXSXMWHSRGĸDWîFKWRSRN\QRYD
FKFHWH]DSQ~řWHOHYt]R
prevezmite aplikáciu
Philips
'
MyRemote
':
UHçLPXVWODĈWHĸXERYR
1DYåWtYWHVWUiQN\$SSOH$SSVWRUHDOHER
televízore.
Google Play a prevezmite aplikáciu
Philips
'
Prepnutie televízora do pohotovostného
MyRemote SUHYiåWHOHIyQW\SXVPDUWSKRQ
e.
UHçLPX
3RVWXSXMWHSRGĸDSRN\QRYQDVWUiQNH
1DGLDĸNRYRPRYOiGDĈL
.
predajne s aplikáciami.
IndikátRU/('SRKRWRYRVWQp
WHOHYt]RUH]DVYLHWLQD
SK
12
Slovensky
Vypnutie televízora
Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti
televízora
1DWHOHYt]RUHVWODĈWHWODĈLGOR
.
,QGLNiWRU/('SRKRWRYRVWQpKRUHçLPXVD

6WODĈHQtPWODĈLGOD
QDGLDĸNRYR
vypne.
RYOiGDQtVWOPtWHKOD

2SlWRYQîPVWODĈHQtP
Poznámka:7HOHYt]RUVSRWUHE~YDYHĸPLPDOp
REQRYtWHKODVLWRVř
PQRçVWYRHQHUJLHDMNHĊMHY
SRKRWRYRVWQRPUHçL
me alebo vypnutý. Ak
Nastavenie hlasitosti slúchadiel
WHOHYt]RUQHEXGHWHGOKåLHSRXçtYDřRGSRMWH
6WODĈWHWODĈLGOR
.
KRRGVLHřRYpKRQDSiMDQLD
9\EHUWHPRçQRVř
[Nastavenie]>
[Nastavenia TV]> [Zvuk] > [Hlas. vslúch.],
Automatické vypnutie
SRWRPVWODĈWH
OK.
Pomocou energeticky úsporných nastavení
3. VybertH~URYHŀ
WRKWRWHOHYt]RUDNWRUpV~åWDQGDUGQH
]DSQXWpP{çHWHXåHWULřHQHUJLX$NDVSRŀ
Prepínanie televíznych kanálov
åW\ULKRGLQ\QHG{MGHN
çLDGQHMLQWHUDNFLL
SRXçtYDWHĸDVWHOHYt]RURP QDSUtNODGN
VWODĈHQLXWODĈLGODGLDĸNRYpKRRYOiGDQLDDOHE
ovládacieho prvku na televízore), televízor sa
automaticky prepne do pohotovostného
UHçLPX
Zakázanie automatického vypnutia
3RĈDVVOHGRYDQLDWHOHYt
zneho vysielania
VWODĈWH
=HOHQpWODĈLGOR
QDGLDĸNRYRPRYOiGDQt 9\EHUWHSRORçNX
[Automatické vypnutie]
DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
3RPRFRXWODĈLGLHO
1DYLJDĈQpWODĈLGOi
Y\EHUWHSRORçNX
[0 mins] DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
Nastavenie hlasitosti televízora


6WODĈWHWODĈLGOR
CH +/- QDGLDĸNRYR
ovládaníalebo televízore.
6WODĈHQtPWODĈLGOD
ćtVHOQpWODĈL
na
GLDĸNRYRPRYOiGDQt]
=YîåHQLHDOHER]QtçHQLHKODVLWRVWLWHOHYt]RU

1DGLDĸNRYRPRYOiGDĈLVWODĈWHWODĈLGOR
+/-.

1DWHOHYt]RUHVWODĈWHWODĈLGOR
+/-.
SK
13

[Bezplatné kanály]
: Zobrazenie len
SSUDYRYDQLHREĸ~EHQîFKNDQiORY
bezplatných kanálov.
=REUD]LřP{çHWHYåHWN\NDQiO\DOHEROHQ

[Kódované kanály]
: Zobrazenie len
]R]QDPREĸ~EHQîFKNDQiORY
zakódovaných kanálov.
9\WYRUHQLH]R]QDPXREĸ~EHQîFKNDQiORY
Poznámka:0RçQRVWLILOWUiFL
6WODĈWHWODĈLGOR
LIST.
SRGĸDY\VLHODFHMVSROR
Zobrazísa zoznam kanálov.
Prepínanie medzianténnymi a káblovými
9\EHUWHNDQiONWRUîFKFHWHR]QDĈLř
ako
kanálmi
REĸ~EHQîD
VWODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS.
3ULVOHGRYDQtWHOHYt]L
9\EHUWHSRORçNX
>3ULGDřRGREUDř
medzi anténnymi a káblovými kanálmi.
REĸ~EHQpSRORçN\@
DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
3RĈDVVOHGRYDQLDWH
9\EUDQîNDQiOMHR]QDĈHQîKYLH]GLĈNRX
.
$NFKFHWHNDQiORGVWUiQLř]R]R]QDPX
9\EHUWHSRORçN\
[Nastavenie]>
REĸ~EHQîFKNDQiORYY\EHUWHPRçQRVř
[Nastavenia kanála]
> >,QåWDOiFLDN
>
>3ULGDřRGREUDřREĸ~E
HQpSRORçN\@
a
[Pripojenie antény]
.
VWODĈWHWODĈLGOR
OK.
9\EHUWHPRçQRVř
[Anténa (DVB-T)], ak
FKFHWHVOHGRYDřDQWpQQ
=REUD]HQLH]R]QDPXREĸ~EHQîFKNDQiORY
[Kábel (DVB-C)]DNFKFHWHVOH
6WODĈWHWODĈLGOR
LISTDSRWRPWODĈLGOR
NiEORYpNDQiO\3RWRP
OK.
OPTIONS.
Premenovanie kanálov
9îEHURPPRçQRVWL
[Zoznam] >
Po výbere kanálu sa zobrazíjeho názov.
>2Eĸ~EHQp@
zobrazíte kanály vzozname
7HQWRQi]RYNDQiOXMH
REĸ~EHQîFKNDQiORY
6WODĈHQtPWODĈLGOD
OK SRWYUĊWHYîEH
r.
3RĈDV
VOHGRYDQLDWHOHYt]
LIST.
Správa zoznamu kanálov
Zobrazísa zoznam kanálov.
9\EHUWHNDQiONWRU
3RQDLQåWDORYDQtNDQiORYP{çHWH
VWODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS.

ILOWURYDřNDQiO\
9\EHUWHSRORçNX
[Premen.]DVWODĈWH

SUHStQDřPHG]LDQWpQQ\PLDNiEORYîPL
WODĈLGOR
OK.
kanálmi,
Zobrazísa klávesnica na obrazovke.

SUHPHQRYDřNDQiO\
4. Na výber jednotli
YîFK]QDNRYSR

]PHQLřSRUDGLHNDQiORY
1DYLJDĈQpWODĈLGOi
DSRWRPVWODĈW

]DPNQ~řNDQiO\
OK.

SRĈ~YDřGLJLWiOQHUiGLR
3RGRNRQĈHQtY\EHUW
[Hotovo]
DYîEHUSRWYUĊWHVWODĈ
OK.
Filtrovanie kanálov
3RĈDVVOHGRYDQLDWHOHYt]LHVWODĈWHWODĈLG
Zmena poradia kanálov
LIST.
3RLQåWDOiFLLNDQiORY
6WODĈWHWODĈLGOR
OPTIONSa vyberte
v zozname kanálov.
SRORçNX
[Filter].
3RĈDVVOHGRYDQL
DWHOHYt]LHVWO
9\EHUWHSUtVOXåQ~PRçQRVřDVWODĈWH
LIST.
WODĈLGOR
OK:
Zobrazísa zoznam kanálov.

[Digit. + anal.]=REUD]HQLHYåHWNîFK
6WODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS.
kanálov v zozname kanálov.
9\EHUWHSRORçNX
>3UHVNXSLř@
DVWODĈWH

[Digitálne TV kanály]
: Zobrazenie len
WODĈLGOR
OK.
digitálnych kanálov.
4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete

[Analógové kanály]
: Zobrazenie len
]PHQLřDVWODĈWHWODĈ
OK.
analógových kanálov.

[Free + scrambled]: Zobrazenie
YåHWNîFKNDQiORYY]R]QDPHNDQiORY
SK
14
Slovensky
Výber zariadenia z domovskej ponuky
5. Na premiestnenie zvýraznené
ho kanálu na
LQ~SR]tFLXSRXçLWH
1DYLJDĈQpWODĈLGOi
.
6WODĈWHWODĈLGOR
.
9\EHUWHSRORçNX
[Zdroj] DVWODĈWHW
3RWRPVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
OK.
3RGRNRQĈHQtVWODĈWH
OPTIONS.
9\EHUWHSRORçNX
>8NRQĈLřSUHVNXSRYDQLH@
9\EHUWH]DULDGHQLH
OK.
DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
Ak chcete pULGDřDOHERVSUDY
Zamknutie kanálu
SULSRMHQp]DULDGHQLD
Neoprávnenému prístupu ku kanálom
Pripojenie televízora > Sledovanie
P{çHWH]DEUiQLřLFK
uzamknutím.
SULSRMHQîFK]DULDGHQt
3RĈDVVOHGRYDQLDWHOHYt]LHVWODĈWHWODĈLG
zariadení(Strana 62).
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
PRXçLWHSUHGGHILQR
é nastavenia
9\EHUWHNDQiONWRUîFKFHWH]DPNQ~řD
pre
obraz
a
zvuk
VWODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS.
Televízor je vybavený vopred definovanými
9\EHUWHSRORçNX
>=DPNQ~řNDQiO@
a
nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto
VWODĈWHWODĈLGOR
OK.
QDVWDYHQLDP{çHWHSRXç
4. Ak sa zobrazívýzva, zadajte
kód PIN.
9îEHUXSUHGQRVWŀRYDQpK
.DQiOVDR]QDĈtLNRQRX]DPNQXWLDY]R]QDPH
obrazu
kanálov.
3RĈDVVOHGRYDQLDWH
Tip: $NFKFHWHVOHGRYDř]DPNQXWîNDQiO
OPTIONS.
zadajte po zobrazenívýzvy kód PIN.
2. VyEHUWHSRORçN\
[Obraz a zvuk]> >äWîO
3RĈ~YDQLHGLJLWiOQHKRUiGLD
obrazu] DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
Ak sú k dispozícii digitálne rozhlasové kanály,
9\EHUWHSUtVOXåQ~P
P{çHWHLFKSRĈ~YDř,QåWDOXM~VDDXWRPDW
icky
WODĈLGOR
OK:
SRĈDVLQåWDOiFLHWHOHYt]Q\FKNDQiORY

[Osobné nastavenie]
SRXçLWLH
3RĈDVVOHGRYDQLDWHOHYt]LHVWODĈWHWODĈLG
prispôsobených nastaveníobrazu.
LIST.

>æLYp@
: sýte a dynamické nastavenia,
Zobrazísa zoznam kanálov.
LGHiOQHQDSRXçtYDQL
6WODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS.

[Prirodzené]: prirodzené nastavenia
9\EHUWHSRORçN\
[Filter] > [Rádio] a
obrazu.
VWODĈWHWODĈLGOR
OK.

>äWDQGDUG@
: predvolené nastavenia,
9\EHUWHUR]KODVRYîNDQiODVWODĈWH
WODĈLGOR NWRUpY\KRYXM~YlĈåL
OK.
typov videa.

[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
Sledovanie pripojených zariadení
filmov.
$NFKFHWHVOHGRYDř]DULDGHQLHSULSRMWHKR

[Fotografia]: ideálne nastavenia na
QDMVN{UNWHOHYt]RUX3R]ULWHVLĈDVř
prezeranie fotografií.
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení

[Ú spora energie]
: nastavenia s
(Strana 51).
QDMYlĈåRX~VSRURXHQ
Vyberte zariadenie so ZDROJO
M
9îEHUXSUHGQRVWŀRYDQpK
6WODĈWHWODĈLGOR
SOURCE.
zvuku
9\EHUWH]DULDGHQLHDSRWRPVWODĈWHWODĈLG
3RĈDVVOHGRYDQLDWH
OK.
OPTIONS.
9\EHUWHSRORçN\
[Obraz a zvuk]> >äWîO
zvuku] DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
9\EHUWHSUtVOXåQ~P
WODĈLG
lo OK:
SK
15

[Osobné nastavenie]
3RXçLWH
Zobrazenie sprievodcu
prispôsobené nastavenia zvuku.

[Originál]: nastavenia, ktoré vyhovujú
programami
YlĈåLQHSURVWUHGtDW\SRY]YXNX

[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
ćRP{çHWHXURELř
filmov.

[Hudba]: Ideálne nastavenia pre
0{çHWH]REUD]LřĈDVRYî
SRĈ~YDQLHKXGE\
krátke zhrnutia pre digitálne televízne kanály

[Hra]: ideálne n
astavenia na hranie hier.
pomocou sprivodcov programami, ktoré
SRVN\WXM~Y\VLHODFLHV

[Správy]LGHiOQHQDVWDYHQLDXUĈHQpSUH
sprievodcov programami závisíod vysielacej
hovorené slovo, napríklad pre
VSRORĈQRVWL
spravodajské relácie.
6SULHYRGFRYSURJUDPDPL
Zmena formátu obrazu
niektorým z dvoch spôsobov:

2GY\VLHODFHMVSRORĈ
0{çHWH]PHQLřIRUPiWREUD]XDE\

Z Internetu
vyhovoval zdroju videa.
Informácie zo sprievodcu programami pre
6WODĈWHWODĈLGOR
FORMAT.
GDQîNDQiOQLHMHPRçQ
2. VyberWHIRUPiWREUD]XDVWODĈWHWODĈLGOR
OK.

vekové obmedzenie kan
álu je rovnaké
DOHERY\ååLHQHçYHN
Dostupné formáty obrazu závisia od zdroja
nastavené na televízore,
videa:

je kanál uzamknutý.

[Automatické doplnenie]
: úprava
NonPublish






SK
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku
Od vysielac
H
MVSRORĈQRVW
WLWXON\RVWDQ~YLGLWHĸQp
2GSRU~ĈDVD
na dosiahnutie minimálneho skreslenia
Vyberte sprievodcu programami vysielacej
QDREUD]RYNHQLHYåD
NSUHUHçLP+'
VSRORĈQRVWL
ani PC.
6N{UDNR]DĈQHWHSRXçt
>$XWRPDWLFNp]YlĈåHQLH@
]YlĈåHQLH
programami, skontrolujte tieto nastavenia:
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku.
6WODĈWHWODĈLGOR
.
2GSRU~ĈDVDQDGRVLDKQXWLH
9\EHUWHSRORçN\
[Nastavenie]>
minimálneho skreslenia na obrazovke,
[Nastavenia TV]> >9åHREHFQpQDV
QLHYåDNSUHUHçLP+'DQL3&
> [TV spr.] .
>9HĸNp]YlĈåHQLH@
RGVWUiQHQLHĈLHUQ\FK
9\EHUWHSRORçNX
[Od vysielacej
pruhov po stranách programo
v
VSRORĈQRVWL@
SRWRPVWODĈWH
OK.
vysielaných vo formáte 4 : 3.
Prístup ku sprievodcovi programami
1HRGSRU~ĈDVDSUHUHçLP+'DQL3&
Y\VLHODFHMVSRORĈQRVWL
>5R]åtUHQîREUD]@
: prispôsobenie
6WODĈWHWODĈLGOR
.
formátu 4 : 3 na formát 16 : 9.
9\EHUWHSRORçNX
[TV spr.] DVWODĈWH
1HRGSRU~ĈDVDSUHUHçLP+'DQL3&
WODĈLGOR
OK.
>äLURNRXKOîREUD]@
: zobrazuje obsah v
$NVSULHYRGFXSURJU
åLURNRXKORPIRUPiWHQHUR]WLDKQXWî
prvýkrát, aktuali
]XMWHKRSRGĸDS
NeodporúĈDVDSUHUHçLP+'DQL3&
obrazovke.
[Bez zmeny mierky]
PD[LPiOQD~URYHŀ
GHWDLORYSUHSRĈtWDĈ.GLVSR]tFLLMHOHQ
SRYîEHUHUHçLPXSRĈtWDĈDYSRQXNH
obrazu.
[4 : 3]: zobrazenie klasického formátu
4 : 3.
16
Slovensky
Prispôsobte si sprievodcu programami
Poznámka:Ak sprievodcu programami
Y\VLHODFHMVSRORĈQRVWLSRXçtYDWHSUYîNUiWDN
pokynov na obrazovke.
=REUD]HQpLQIRUPiFLHP{çHWHXSUDYLřDE\

YiPSULSRPHQXOL]DĈLDWRNSURJUDPX
Prispôsobenie internetového sprievodcu

VD]REUD]LOLLEDXSUHGQRVWŀRYDQpNDQiO\
programami

VD]PHQLOGHŀ]REUD]HQLD
6SULHYRGFXSURJUDPDPL

plánovanienahrávok programov,

plánovanie nahrávok programov,
3R]ULWHVLĈDVř
ĉDOåLHIXQNFLHWHOHYt]RUD
3R]ULWHVLĈDVř
ĉDOåLHIXQNFLH
> Nahrávanie televíznych relácií>
> Nahrávanie televíznychrelácií>
Plánovanie nahrávok
(Strana27).
Plánovanie nahrávok
(Strana28).

identifikáciu kanálov,
Poznámka:0RçQRVWLYRĸE\VDP{çXOtåLř

]PHQXGŀD]REUD]HQL
a,
SRGĸDLQIRUPiFLtRSURJUDPHGRVWXSQîFKRG
Y\VLHODFHMVSRORĈQRVW
i.

RSlWRYQpQDKUiYDQLH
9VSULHYRGFRYLSURJUDPDPLVWODĈWHWODĈLGO
informáciív sprievodcovi programami,
OPTIONS.

]REUD]HQLHEH]SHĈQRV
9\EHUWHSUtVOXåQ~PRçQRVřDVWODĈWH
Poznámka:0RçQRVWLYRĸE\VD
WODĈLGOR
OK:
SRGĸDLQIRUPiFLtRSUR

>1DĈtWDř~GDMH(3*@
: aktualizácia
Y\VLHODFHMVSRORĈQRVWL
informáciív sprievodcovi programami.
9VSULHYRGFRYLSURJ
WODĈLGO

>=PHQLřGHŀ@
YîEHUGŀDQD]REUD]HQLH
OPTIONS.
sprievodcu programami.
9\EHUWHSUtVOXåQ~P

>+ĸDGDřSRG
ĸDçiQUX@
Y\KĸDGiYDQLH
WODĈLGOR
OK:
SURJUDPRYSRGĸDçiQUX

>1DKUiYDř@
: nastavenie plánovanej

>9åHWN\SULSRPLHQN\@
: zobrazenie
nahrávky.
]R]QDPXYåHWNîFKSULSRPLHQRNYUiPFL

>,GHQWLILNRYDřNDQiO
: manuálna
programov.
aktualizácia informáciío kanáloch.

>9\EUDřGHŀ@
YîEHU]REUD]H
Z Internetu

[Manuálne nahrávanie]
: nastavenie
UistiteVDçHMHWHOHYt]RUSULSRMHQîQD
manuálnej nahrávky.
internet prostredníctvom

>=QRYDQDĈtWDřVWUiQ
: obnovenie
Y\VRNRUîFKORVWQpKRåLURNRSiVPRYpKR
zobrazenej stránky.
SULSRMHQLD3R]ULWHVLĈDVř
Pripojenie

>3ULEOtçHQLH@
]PHQD~URYQH
televízora > Pripojenie k sieti a internetu
zobrazenej stránky.
(Strana66).

>%H]SHĈQRVWQpLQIRUP
: zobrazenie
Výber internetového sprievodcu
LQIRUPiFLtR]DEH]SH
programami

[Obraz a zvuk]: televízor je vybavený
6N{UDNR]DĈQHWHSRXçtYDřVSULHYRGFX
vopreddefinovanými nastaveniami
programami, skontrolujte tieto nastavenia:
obrazu a zvuku. Tieto nastavenia
6WODĈWHWODĈLGOR
.
P{çHWHSRXçLřDXSUD
9\EHUWHSRORçN\
[Nastavenie]>
3RXçtYDQLHWHOHYt]RU
[Nastavenia TV]> >9åHREHFQpQDVWDYHQLD@
WHOHYt]LH!3RXçtYDQ
> [TV spr.].
prednastaveného obrazu a zvuku
9\EHUWHSRORçNX
[Z Internetu] DVWODĈWH (Strana 15).
WODĈLGOR
OK.

[Obrazovka vypnutá]
: ak chcete
Prístup k internetovému sprievodcovi
SRĈ~YDřL
ED]YXNWHOHYt]R
Y\SQ~řREUD]RYNXWHO
programami
IXQNFLHEXG~SUDFRYD
6WODĈWHWODĈLGOR
.
9\EHUWHSRORçNX
[TV spr.] DVWODĈWH
WODĈLGOR
OK.
SK
17
2. Pomocou mediálneho servera zapnite
]GLHĸDQLHP
pGLtYSRĈtWDĈL
nastavenímediálneho servera nájdete na
ZHERYHMORNDOLWHSUtVO
servera.
ćRP{çHWHXURELř
Prehrávanie súborov
6WODĈWHWODĈLGOR
SOURCE.
1DWHOHYt]QHMREUD]RYNHP{çHWHSUHKUiYDř
9\EHUWHSRORçNX
>3UHKĸDGDřVLH
DVWODĈ
videá, fotografie a hudbu:
WODĈLGOR
OK.

]SRĈtWDĈDSULSRMHQpKRSURVWUHGQtFWYRP
9SUHKOLDGDĈLRE
VDKXY\EHUWHS
domácej siete,
V~ERUDVWODĈHQtPWODĈ
OK spustite

zo zariadenia USB pripojeného k
prehrávanie.
televízoru.
6WODĈHQtPWODĈLGOD
7ODĈLGOiSUHKU
spustite ovládanie hudby.
PUHKUiYDQLHV~ERURY]SRĈtWDĈD
9ROLWHĸQp$NFKFHW
ćRSRWUHE
ujete
VHUYHUY\EHUWHPRçQRV
[Mediálny server].

.iEORY~DOHEREH]GU{WRY~GRPiFXVLHř
Tipy:
SULSRMHQ~SRPRFRXVPHURYDĈDW\SX

Ak chcete filtrov
DřV~ERU\SRG
Universal Plug and Play (uPnP).
vyberte
horný
pruh.

9ROLWHĸQp.iEHO/$1QDSULSRMHQLH

$NFKFHWHXVSRULDGDř
televízora k domácej sieti
názvu albumu, umelca alebo iných polí,

Program mediálneho servera spustený v
Y\EHUWHPRçQRVř
>8VSRULDGDř@
.
SRĈtWDĈL

$NFKFHWH]PD]Dř]R]

Vhodné nastavenia brány firewall v
PHGLiOQ\FKVHUYHURY
SRĈ
tWDĈLDE\VWHPRKOLVS~åřDřSURJUDP
OPTIONS]YRĸWHPRçQR
mediálneho servera.
[Vymazanie offl
ine serverov]DVWODĈW
Vytvorenie siete
WODĈLGOR
OK.
3ULSRMWHWHOHYt]RUDSRĈtWDĈNURYQDNHM
GRPiFHMVLHWL3R]ULWHVLĈDVř
Pripojenie
Prehrávanie súborov zo zariadenia
televízora > Pripojenie k sieti a internetu
USB
(Strana66).
2. ZapniteSRĈ
tWDĈDVPHURYDĈ $NPiWHYSDPlřRYRP]D
XORçHQpIRWRJUDILHYL
Poznámka:
V~ERU\P{çHWHLFKSUH
$N]DULDGHQLHQHREQRYtĈLQQRVřYUHçLPH
obrazovke.
DLNA v dôsledku externého elektrického
UXåHQLD QDSUtNODGHOHNWURVWDWLFNpKRYîERMD
Upozornenie:
MHSRWUHEQî]iVDKSRXçtYDWHĸD

6SRORĈQRVř739LVLRQ
]RGSRYHGQRVř]DQHSR
1DVWDYHQLH]GLHĸDQLDPpGLt
SHYQîGLVN86%DQL]
9SRĈtWDĈLYNWRURPFKFHWH]GLHĸDř
DOHERVWUDWX~GDMRY
mediáOQHV~ERU\QDLQåWDOXMWHSURJUDP
SUtVOXåQRP]DULDGHQt
mediálneho servera. Tu sú niektoré

1HSUHřDçXMWHSRUW86
programy mediálneho servera:
SDPlřRYp]DULDGHQLH

SUHRVREQpSRĈtWDĈH
Windows Media
VSRWUHEXY\ååLX
ako 500
mA, uistite sa,
3OD\HU DOHERQRYåLDYHU]LD
DOHER
çHMHSULSRMHQpNYO
TVersity,
zdroju napájania.

SUHSRĈtWDĈH0DF
Twonky.
Prehrávanie
multimediálnych súborov
SK
18
Slovensky
3UHKĸDGiYDQLH]DULDGHQLD86%
0RçQRVWLYLGHD
1. Ku konektoru USB na televízore pripojte
3RĈDVSUHKUiYDQLDYLGH
OPTIONS3RWRPVWODĈHQt
OK
zariadenie USB.
6WODĈWHWODĈLGOR
SOURCE, vyberte
Y\EHUWHPRçQRVř
PRçQRVř
[USB] DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.

[Titulky]: Vyberte dostupné nastavenia
3. V prehlLDGDĈLREVDKXY\EHUWHSUtVOXåQî
titulkov.
V~ERUDVWODĈHQtPWODĈLGOD
OK spustite

[Jazyk titulkov]: Vyberte jazyk titulkov,
prehrávanie.
ak sú dostupné.
6WODĈHQtPWODĈLGOD
7ODĈLGOiSUHKUiYDQLD

>7DEXĸND]QDNRY@
: Vyberte správnu
spustite ovládanie hudby.
WDEXĸNX]QDNRYSUHW
9ROLWHĸQp$NFKFHWHY\EUDřLQp]DULDGHQL

[Jazyk zvuku]
: Výber jazyka zvuku.
86%]YRĸWHPRçQRVř
[Zariadenie USB]v

>2SDNRYDř@
9\EHUWHSRORç
VSRGQHMĈDVWLWHOH
víznej obrazovky.
>2SDNRYDř@
pre prehrávan
ie
Tipy:
obrazového súboru opakovane alebo
>3UHKUDřUD]@
pre jeho jednorazové

$NFKFHWHILOWURYDřV~ERU\SRGĸDW\SX
vyberte horný pruh.
prehrávanie.

[Mediálny server]: Pri prehrávaní

$NFKFHWHXVSRULDGDřV~ERU\SRGĸD
názvu, dátumu alebo iných polí, vyberte
REVDKX]PHGLiOQHKR
PRçQRVř
>8VSRULDGDř@
.
]YROLřLQîPHGLiOQ\

[Náhodný výber zapnutý]/ [Náhodný
MRçQRVWLSUHKUiYDQLDvýber vypnutý]: Zapnite alebo vypnite
náhodné prehrávanie skladieb.
Sledovanie videa

[DivX® VOD]: Zobrazte kódy pre
9\EHUWHSRORçNX
v hornom pruhu.
registráciu technológie DivX alebo jej
9\EHUWHYLGHRDSRWRPVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
]UXåHQLHSUHWHQWRW
9ROLWHĸQp$NFKFHWHSUHKUDřYåHWN\YLGHi
Poznámka:
YSULHĈLQNXY\EHUWHYLGHRD]YRĸWHPRçQRVř
>3UHKUDřYåHWNR@
.
$NFKFHWH]REUD]LřLQI
(nápríklad pozíciu prehrávania, trvanie, názov

$NFKFHWHSUHMVřQDQDVOHGXM~FHDOHER
alebo dátum), vyberte video aODĈWHWOD
st
predchádzajúce video, stla
ĈWH
CH+
INFO.
aleboCH -.
$NFKFHWHLQIRUPiFLHV

$NFKFHWHYLGHRSR]DVWDYLřVWODĈWH
INFO HåWHUD]
WODĈLGOR
OK.
2SlWRYQîPVWODĈHQtPWODĈLGOD
OK
3RĈ~YDQLHKXGE\
obnovíte prehrávanie.
9\EHUWHSRORçNX
v hornom pruhu.
9\EHUWHVWRSXDSRW
OK.

$NVDFKFHWHSUHPLHVWQLřRVHN~QG
9ROLWHĸQp$NFKFHW
YSUHGDOHERY]DGVWODĈWHWODĈLGOR
VNODGE\YSULHĈLQNXY
VNODGEXD]
alebo .
PRçQRVř
>3UHKUDřYåHWNR@
.

$NFKFHWHVSXVWLřY\KĸDGiYDQLHGRSUHGX

$NFKFHWHSUHMVřQD
alebo dR]DGXVWODĈWHWODĈLGOR
alebo
SUHGFKiG]DM~FXVNODG
CH+
2SDNRYDQîPVWOiĈDQtPWODĈLGOD
aleboCH-.
SUHStQDWHPHG]LU{]Q\PLUîFKORVřDPL

9LGHR]DVWDYtWHVWODĈHQtPWODĈLGOD
.

$NFKFHWHVNODGEXSR
WODĈLGOR
OK.
2SlWRYQîPVWODĈHQtP
OK
obnovíte prehrávanie.

Ak sa chcete premies
WQLřRV
YSUHGDOHERY]DGVW
alebo .
SK
19
0RçQRVWLSUH]HQWiFLH
$NFKFHWHVSXVWLřY\KĸDGiYDQLHGRSUHGX
3RĈDVSUHKUiYDQLDSUH]
DOHERGR]DGXVWODĈWHWODĈLGOR
alebo
OPTIONS3RWRPVWODĈHQt
OK
2SDNRYDQîPVWOiĈDQtPWODĈLGOD
Y\EHUWHPRçQRVř
SUHStQDWHPHG]LU{]Q\PLUîFKORVřDPL

[Náhodný výber vypnutý]/[Náhodný

3UHKUiYDQLHKXGE\]DVWDYtWHVWODĈHQtP
výber zapnutý]: zapnutie alebo vypnut
ie
WODĈLGO
a .
0RçQRVWLYRĸE\SUHKXGEXnáhodného zobrazovania obrázkov v
prezentácii.
3RĈDVSUHKUiYDQLDKXGE\VWODĈWHWODĈLGOR

>2SDNRYDř@
: Ak chcete opakovane
OPTIONS3RWRPVWODĈHQtPWODĈLGOD
OK
VOHGRYDřSUH]HQWiFLX
Y\EHUWHPRçQRVř
, alebo ak ju chcete

>2SDNRYDř@
=YRĸWHPRçQRVř>2SDNRYDř@
VOHGRYDřLEDUD]Y\
>2SDNRYDř@
na opakované prehrávanie
>3UHKUDřUD]@
.
VNODGE\DOHERDOEXPXDOHER]YRĸWH

[Trvanie prezentácie]
9\EHUWHĈ
PRçQRVř
>3UHKUDřUD]@
na jednodu
ché
zobrazenia jednotlivý
ch obrázkov v
prehrávanie.
prezentácii.

[Mediálny server]: Pri prehrávaní

[Prechody prezentácie]
: Vyberte
REVDKX]PHGLiOQHKRVHUYHUDP{çHWH
prechod medzi obrázkami.
]YROLřLQîPHGLiOQ\VHUYHU

[Mediálny server]: Pri prehrávaní

[Náhodný výber zapnutý]
/[Náhodný
REVDKX]PHGLiOQHKR
výber vypnutý]: zapnutie alebo
]YROLřLQîPHGLiOQ\
vypnutie náhodného prehrávania
skladieb.
Poznámka:
$NFKFHWH]REUD]LřLQIRU
mácie o piesni
QDSUtNODGQi]RYPHQRXPHOFDDOHERGĴçNX
WUYDQLD Y\EHUWHSLHVHŀDVWODĈWHWODĈLGOR
INFO.
$NFKFHWHLQIRUPiFLHVNU\řVWODĈWHWODĈLGOR
INFO HåWHUD]
Prezeranie fotografií
9\EHUWHSRORçNX
v hornom pruhu.
2. Vyberte miniatúruEUi]NXDVWODĈWH
o
WODĈLGOR
OK.
Spustenie prezentácie
$NMHYSULHĈLQNXYLDFHURREUi]NRYY\EHUWH
REUi]RNDSRWRP]YRĸWHPRçQRVř
[Prezentácia].

$NFKFHWHSUHMVřQDQDVOHGXM~FLDOHER
SUHGFKiG]DM~FLREUi]RNVWODĈWH
CH+
aleboCH -.

$NFKFHWH]DVWDYLřSUH]HQWi
ciu alebo
]DYULHřREUi]RNVWODĈWHWODĈLGOR
LIST
alebo .

SK
20
$NFKFHWH]UXåLřUHJLV
televízora:
6WODĈWHWODĈLGOR
SOURCE.
Tento televízor je certifikovaný pre
9\EHUWHSRORçNX
>3UHKĸDGiYDř8
a
technológiu DivX (DivX Certified(R)) a
VWODĈWHWODĈLGOR
OK.
prehráva vysokokvalitné videá DivX
6WODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS, vyberte
Video-On-Demand.
SRORçNX
[DivX® VOD] DVWODĈWHWO
OK.
3RVWXSXMWHSRGĸDS
okynov na obrazovke.
$NFKFHWHSUHKUiYDřYLGHiYRIRUPiWH'LY;
92']YLGHRREFKRGXDOHER]SRĈtWDĈD
QDMVN{UMHSRWUHEQpDNWLYRYDřWHFKQROyJLX
Smart TV
DivX VOD na televízore. Aktivácia
technológie DivX VOD na televízore je
bezplatná.
ćRP{çHWHXURELř
Registrácia televízora
9ĊDNDLQWHUQHWRYîPDSO
Ak televízor pri spusteníprehrávania
XSUDYHQîPLQWHUQHWRYîP
]DSRçLĈDQpKRYLGHDYRIRUPiWH'LY;HåWH
WHOHYt]RU VLP{çHWHY
WRDĊDOå
nie je aktivovaný, televízor zobrazí
funkcie:
UHJLVWUDĈQîNyGWHFKQROyJLH'LY;]D~ĈHORP

ćtWDQLHWLWXONRYQRY
aktivácie tohto televízora.

6OHGRYDQLHD]DSRçLĈ
Registráciu vykonajte nasledovne.

.RQWURODSUHGSRYHGH
.HĊWHOHYt]RU]REUD]tUHJLVWUDĈQîNyGV

VOHGRYDQLH]PHåNDQîF
DOHERĈtVOLFDPL]DStåWHVLKRDSUHMGLWH
programov.
stránkuhttp://vod.divx.com
.
ĉDOåLHLQIRUPiFLHRVO
2. Prevezmite softvér na prehráva
nie
QiMGHWHQDZHERYHMORN
V~ERURYIRUPiWX'LY;GRSRĈtWDĈDD
TV www.supportforum.philips.com
.
QDLQåWDOXMWHKR
Poznámka:
3. Spustite softvér na prehrávanie súborov

6OXçE\DDSOLNiFLH6
IRUPiWX'LY;DY\WYRUWH~ĈHW'LY;.OLNQLWH
MHGQRWOLYîFKNUDMLQi
na VOD > Create a DivX Account

'RVWXSQRVřWHOHYt]Q\
9LGHRREVDKQDY\çLDGDQLH!9\WYRULř~ĈHW
VOHGRYDQLH]PHåNDQpK
DivX).
SUtVOXåQîFKWHOHYt]Q
9SUHKUiYDĈLV~ERURYIRUPiWX
DivX
od regionálnych nastavenítelevízora. Ak
]DUHJLVWUXMWHWHOHYt]RUVUHJLVWUDĈQîPNyGRP
FKFHWH]LVWLřNWRUp
televízora: Kliknite na VOD > Register a
sú dostupné, pozrite si sprievodcu
DivX Certified Device (Videoobsah na
WHOHYt]Q\PLSURJUDPD
Y\çLDGDQLH!=DUHJLVWURYDř]DULDGHQLH
aplikácii.
certifikované v programe DivX).

9VOXçEH6PDUW79VD
3R]REUD]HQtYî]Y\VLSUHYH]PLWHDXORçWH
REUD]RYNH]REUD]XMH
UHJLVWUDĈQpY
LGHRQDSDPlřRYp]DULDGHQLH
stránka.
USB alebo pripojený mediálny server.

8UĈLWpZHERYpORNDOL
sia
6. Prejdite do televízora a prehrajte
]REUD]LřFHOp)XQNF
UHJLVWUDĈQpYLGHRYWHOHYt]RUH7îPVDXNRQĈ
GRSOQN\P{çXE\řQHG
registrácia a aktivuje sa technológia DivX v

6SRORĈQRVř739LVLRQ
televízore.
QHQHVLHçLDGQX]RGSR
Podrobnú podporu nájdete na webovej
a jeho kvalitu sprístupnenú
stránke o tech
nológii DivX.
SRVN\WRYDWHĸPLREVDK
Slovensky
Prehrávanie súborov vo formáte
DivX® VOD (Video On Demand)
NonPublish
SK
21
ćo potrebujete
PUtVWXSNDSOLNiFL
TV
1. Pripojte na internet televízor v domácej
sieti.
.DSOLNiFLiPP{çHWH]t
9WHOHYt]RUHQDNRQILJXUXMWHVOXçEX6PDUW
SURVWUHGQtFWYRPGRPRYV
TV.
Smart TV. Ikony na tejto stránke zastupujú
DSOLNiFLHQDLQåWDORYDQ
9ROLWHĸQp3RPRFRXSRĈtWDĈDVD
]DUHJLVWUXMWHYVSRORĈQRVWL3KLOLSVDE\VWH
$NFKFHWH]tVNDřSUtVW
PRKOLY\XçtYDřH[NOX]tYQHYîKRG\DGRVWiYDř
aplikáciuDSUHSRWYUGHQLHV
aktualizované informácie o produktoch.
OK .
ZareJLVWURYDřVDP{çHWHNHG\NRĸYHN
Pridávanie aplikácií
9\EHUWHSRORçNX
[Galéria App]DVWODĈW
WODĈLGOR
OK.
9\EHUWHSRçDGRYDQ~
WODĈLGOD
OK ju pridajte na domovskú
obrazovku.
$SOLNiFLXSULGDMWH
obrazovke
.
Tipy:
Pripojenie televízora na internet

0{çHWHY\KĸDGDřDSOL
6PHURYDĈGRPiFHMVLHWHV
dostupné v iných krajinách.
vysokorýchlostným pripojením pripojte na

$NVDFKFHWHYUiWLř
internet.
VWUiQNXVOXçE\6PDUW
=DSQLWHVPHURYDĈ
LIST.
1DLQåWDOXMWHVLHř3R]ULWHVLĈDVř
Pripojenie
Poznámka:6OXçE\6PDUW79V
televízora > Pripojenie k sieti a int
ernetu
DXWRPDWLFN\$NFKFHWH
(Strana66).
aktualizácie, vo ĸEH
vo [Galéria App]vyberte
6SXVWHQLHVOXçE\6PDUW79
SRORçNX
>9åHWNR@
D]PHŀWHMXQD
[Nové].
6WODĈWHWODĈLGOR
SMART TV.
Prístup k webovým lokalitám
=REUD]LDVDSRGPLHQN\DSRçLDGDYN\
9\EHUWHSUtVOXåQ~L
WîNDM~FHVDSRXçtYDQLD
VWODĈWHWODĈLGOR
OK.
=DUHJLVWUXMWHVDSRGĸDSRN\QRYQD
9\EHUWHSROHVZHER
obrazovke.
WODĈLGOR
OK.
Poznámka:3ULSUYRPVSXVWHQtVOXçE\6PDUW
Na obrazovke sa zobrazíklávesnica.
TV sD]REUD]tYî]YDĈLFKFHWHSRYROLř
3. 3UHNDçGî]QDNZHERYH
URGLĈRYVN~NRQWUROXQD]DEORNRYDQLHDSOLNiFL
]QDNDVWODĈWHWODĈLGO
OK.
SUHGRVSHOîFK$N]DEORNXMHWHSUtVOXåQ~
Tip: 1D]DGDQLHZHERYHMD
aplikáciu pre dospelých, reklamy a webové
SRXçLřDM
ćtVHOQpWODĈLGOi
QDGLDĸNRYRP
VWUiQN\NWRUpQLHV~SULVS{VREHQpSUHVOXçE
ovládaní
televí
z
ora.
Smart TV, ostanú prístupné.
3ULEOtçHQLHVWUiQN\
$NFKFHWHLQWHUQHWRY~
RGGLDOLřSRVWXSXMWHW
to:
6WODĈWHWODĈLGOR
OPTIONS a vyberte
SRORçNX
>3ULEOtçHQLH@
.
3RPRFRXSRVXYQHMOL
]YlĈåHQLD
3. 1DYLJDĈQpWODĈLGOi
SRXçtYDMWHQD
PHG]L]YîUD]QHQîPLSRO
po internetovej stránke.
SK
22
Slovensky
Posúvanie stránok
=DSRçLĈDQLHYLGHD
Ak saFKFHWHSRV~YDřQDKRUDQDGROSR
3RVWXSXMWHSRGĸDSRN\Q
ZHERYHMVWUiQNHVWOiĈDMWHWODĈLGOi
1DYLJDĈQp
]DSRçLĈLDYDQtDVOHGRY
WODĈLGOi
a .
2WYRUWHDSOLNiFLXY
Obnovenie stránky
VDEXGHWHPXVLHř]DUHJ
prihlasovacie údaje.
$NVDVWUiQNDQHQDĈtWDVSUiYQHVWODĈWH
2. Vyberte video.
WODĈLGOR
OPTIONS DY\EHUWHSRORçNX
3. Realizujte úhradu online.
>=QRYDQDĈtWDřVWUiQNX@
.
=DĈQLWHVOHGRYDřYL
=REUD]HQLHLQIRUPiFLtR]DEH]SHĈHQt
Ak chcHWH]REUD]LřLQIRUPiFLHR]DEH]SHĈHQt
VWUiQN\VWODĈWHWODĈLGOR
OPTIONSa
Interaktívna televízia
Y\EHUWHSRORçNX
>%H]SHĈQRVWQpLQIRUPiFLH@
.
0RçQRVWLVOXçE\6PDUW79
ćRP{çHWHXURELř
9\PD]DQLHSDPlWHVOXçE\6PDUW79
,QWHUDNWtYQDWHOHYt]LD
]REUD]Lř
3DPlřVOXçE\6PDUW79YUiWDQHREĸ~EHQîFK
ĊDOåLHLQIRUPiFLHDOHE
SRORçLHNNyGXURGLĈRYVNHMNRQWURO\
hesiel,
REVDKRPSRVN\WRYDQpVS
V~ERURYFRRNLHDKLVWyULHP{çHWH~SOQH
vysielajúcimi digitálne programy. Reagovaním
Y\PD]Dř
SULDPRQDGLJLWiOQ\RE
VNXWRĈQ~LQWHUDNWLYLWX
Varovanie:7iWRPRçQRVřVS{VREt~SOQp
REQRYHQLHSDPlWHVOXçE\6PDUW797DNLVWR
Poznámka
7iWRVOXçEDYiP
Y\PDçHQDVWDYHQLDLQîFKLQWHUDNWtYQ\FK
SUHEHUDřV~ERU\GRWHO
zí ora.
aplikácií, ako je DTVi (interaktívna digitálna
9\VLHODFLHVSRORĈQRVWL
televízia).
systémy interaktívnej televízie, napríklad:
6WODĈWHWODĈLGOR
.

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
9\EHUWHSRORçN\
[Nastavenie]>
TV)
[Nastavenia siete]
.

iTV (Interactive TV
²MHEG)
9\EHUWHSRORçNX
[Vymazanie internetovej

MHP
(Multimedia
Home Platform)
pamäte]DVWODĈWHWODĈLGOR
OK.

DTVi (Digital TV interactive)
ĉDOåLHLQIRUPiFLHRWR
tívny
ZDSRçLĈDQLHYLGHtRQOLQH
V\VWpPMHGRVWXSQîYR
ćRSRWUHEXMHWH
QDZHERYHMORNDOLWHY\
UistLWHVDçHMHWHOHYt]RUSULSRMHQîQD
1LçåLHV~XYHGHQpSUtN
internet prostredníctvom
DNWLYtWNWRUpP{çHWH
Y\VRNRUîFKORVWQpKRåLURNRSiVPRYpKR

Zobrazenie informáciío televíznych
SULSRMHQLD3R]ULWHVLĈDVř
Pripojenie
programoch
televízora > Pripojenie k sieti a internetu

=DSRMHQLHVDGRNYt]
(Strana66).

Hranie hier
Prístup k aplikácii videoobchodu

Nakupovanie online
1. SWODĈWHWODĈLGOR
SMART TV.

ÔKUDG\]DSURJUDPYL
3UHMGLWHQDSRORçNX
[Galéria App], aby ste
(VOD)
PRKOLY\KĸDGDřGRVWXSQpDSOLNiFLH

Hlasovanie
YLGHRREFKRGXYRYDåHMNUDMLQH
9\EHUWHREFKRGSRWRPVWODĈHQtPWODĈLGOD

Rozhovory
OK SRWYUĊWH
Ikona videoobchodu sa pridá na domovskú
stránku.
$NVLçHOi
WHSUtVWXSNXUĈLWpPXREFKRGX
Y\EHUWHMHKRLNRQXDVWODĈWHWODĈLGOR
OK.
SK
23
ćRSRWUHEXMHWH
3UHY\FKXWQDQLHVLWHMWRVOXçE\SRWUHEXMHWH

digitálne kanály s interaktívnymi
VOXçEDPL

NiEORY~DOHEREH]GU{WRY~GRPiFXVLHř
pripojenú prostrední
FWYRPVPHURYDĈD
typu Universal Plug and Play (uPnP).
ĉDOåLHLQIRUPiFLHQiMGHWHYĈDVWL
Pripojenie
WHOHYt]RUD!3ULSRMHQLHNSRĈtWDĈRYHMVLHWL
internetu (Strana 66).
Prístup k interaktívnej televízii
Kanály poskytujúce interaktívVOXçE\
ne
P{çHWHLGHQWLILNRYDřSRPRFRXVSUiY\NWRUi
Y\]îYDNVWODĈHQLXWODĈLGOD
ćHUYHQpWODĈLGOR
aleboOK pre prístup k interaktívnemu
programu.
1. Prepnite na digitálny kanál s interaktívnymi
VOXçEDPL 3RĈDVQDĈtWDYDQLDDSOLNiFLHVD]REUD]XMH
blikajúci sy
PERO3RQDĈtWDQtDSOLNiFLHVD
zobrazíikona.
1DVSXVWHQLHLQWHUDNWtYQHMDSOLNiFLHVWOD
ćHUYHQpWODĈLGOR
DOHERWODĈLGOR
OK.
3RVWXSXMWHSRGĸDSRN\QRYQDREUD]RYNHD
SRXçLWtPGLDĸNRYpKRRYOiGDQLDVDSRK\EXMWH
po interaktívnych stránkach.
SK
24
Slovensky

Formátovaním sa z pripojeného
3 ĉDOåLHIXQ
kcie
SHYQpKRGLVNX86%RG
údaje.

3HYQîGLVN86%MHåS
televízora
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
SHYQpKRGLVNX86%QH
SULVWXSRYDř]LQpKR
SRĈtWDĈD

1HSUHřDçXMWHSRUW86
SHYQîGLVN86%NWRU
ćRP{çHWHXURELř
spotrebu ako 500mA, pripojte ho k
3RĈDVVOHGRYDQLDGLJLWiOQHKRNDQiOXP{çHWH
vlastnému externému zdroju napájania.
SR]DVWDYLřSURJUDPDE\VWHSULMDOLWHOHIRQL
Poznámka:
hovor alebo si urobili prestávku. Vysielaný

8LVWLWHVDçHMHWH
program saXORçtQDSHYQîGLVN86%
USB vypnutý.
pripojený k televízoru. Prehrávanie programu

3R]QiPND3RĈDVIRUP
P{çHWHNHG\NRĸYHNREQRYLř
pevného disku USB nep
ripájajte k
Poznámka:
WHOHYt]RUXçLDGQHLQ

3URJUDPP{çHWHSR]DVWDYLřPD[LPiOQH
na 90 minút.
Pozastavenie televízneho
vysielania
ćRSRWUHEXMHWH


1DODĊWHWHOHYt]RUQDSULMtPDQLH
GLJLWiOQ\FKNDQiORY3R]ULWHVLĈDVř
Zmena nastavení
televízora > Kanály >
$XWRPDWLFNiLQåWDOiFLD
(Strana 39).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
åWDQGDUGRP86%VPLQLPiOQRX
kapacitou 4 GB a minimálnou
SUHQRVRYRXUîFKORVřRX0E]D
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu pouçLWHSHYQîGLVNVNDSDFLWRX
32 GB.
IQåWDOiFLDSHYQpKRGLVNX86%
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
WHOHYt]RUX$NSOiQXMH
$NFKFHWHSR]DVWDYLřWHOHYt]QHY\VLHODQLH
ĊDOåLH]DULDGHQLD86%
PXVtWHNWHOHYt]RUXSULSRMLřSHYQîGLVN86%
86%SURVWUHGQtFWYRPUR
QDIRUPiWRYDřKR
2. Zapnite televízor aj pevný disk B,
USak má
Ak televízor nerozpozná pev
ný disk USB,
externý zdroj napájania.
QDIRUPiWXMWHKRSRPRFRXSRĈtWDĈDQD
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
6WODĈHQtP
spustite formátovanie
skúste to znova.
pevného disku USB.
Upozornenie:
)RUPiWRYDQLHGRNRQĈ
na obrazovke.

6SRORĈQRVř739LVLRQQHQHVLH
]RGSRYHGQRVř]DQHSRGSRURYDQî
Varovanie:)RUPiWRYDQLHP{çH
SHYQîGLVN86%DQL]DSRåNRGHQLH
ĈDV1HY\StQDMWHWHOHY
or ani neodpájajte
DOHERVWUDWX~GDMRYXORçHQîFKY
pevný disk USB, kým sa tento proces
SUtVOXåQRP]DULDGH
ní.
QHGRNRQĈt
SK
25

prepnete zdroj na sledovanie z
3R]DVWDYHQLHçLYpKRWHOHYt]QHKR
pripojeného zariadenia, ako je
vysielania
SUHKUiYDĈGLVNRY%OX
-ray alebo digitálny
SULMtPDĈ
Nahrávanie televíznych
relácií
ćRP{çHWHXURELř
$NYiåWHOHYt]RUGRNiç
SURJUDPDPLP{ç
HWHQDKUiYDř79
QDSHYQîGLVN86%1LH
QDKUiYDřDNWXiOQHWHOH
budúce televízne programy.
3RĈDVVOHGRYDQLDGLJLWiOQHKRNDQiOX
Poznámka:
SR]DVWDYWHWHOHYt]Q\SURJUDPVWODĈHQtP

Nahrávanie je podporované iba v
WODĈLGOD
.
krajinách so sprievodcami programami.
6WODĈHQtPWODĈLGOD
SRNUDĈXMWHY

V severských krajinách poskytuje pri
sledovaní.
nahráva
nítelevíznych programov
V stavRYRPULDGNXVD]REUD]XM~WLHWRĈDVRYp
obmedzenú podporu pre titulky.
indikátory:
A. kedy bol program prvýkrát pozastavený,
ćRSRWUHEXMHWH
B. NWRUiĈDVřSR]DVWDYHQpKRSURJUDPXVD

1DODĊWHWHOHYt]RUQD
práve prehráva,
TV kanálov, napr. vysielanie DVB.
C. NWRUiĈDVřçLYpKRSURJUDPXVDSUiYH
3R]ULWHVLĈDVř
Zmena nastavení
vysiela.
televízora > Kanály > Automatická

$NFKFHWHVOHGRYDřXORçHQpY\VLHODQLH
LQåWDOiFLD
(Strana39).
VWODĈHQtPWODĈLGO
a
alebo

Pripojte pevný disk kompatibilný so
VSXVWLWHY\KĸDGiYDQLHGR]DGXDOHER
åWDQGDUGRP86%
dopredu.
kapacitou 32 GB a minimálnou

$NFKFHWH]PHQLřUîFKORVřSUHKUiYDQLD
SUHQRVRYRXUîFKORVřR
RSDNRYDQHVWOiĈDMWHWODĈLGOR
alebo
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
.
YîNRQXSRXçLWHSHYQî

$NFKFHWHVOHGRYDřçLYpWHOHYt]QH
250 GB. Pre nahrávanie a pozastavenie
Y\VLHODQLHVWODĈWHWODĈLGOR
.
televíznychUHOiFLtP{çHWH
Poznámka:Ak prebieha nahrávanie, nie je
istý pevný disk USB.
PRçQpSR]DVW
DYLřWHOHYt]QHY\VLHODQLH
9\VLHODQLHXORçHQpQDSHYQRPGLVNX86%VD
odstráni, ak:

odpojíte pevný disk USB,

spustíte nahrávanie televízneho
programu,

]tVNDWHSUtVWXSNVOXçEH6PDUW79

prepnete televízor do pohotovostného
UHçLPX

prepnete na iný kanál,
SK
26
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio L/R.
Domáce kino
Pripojte domáce kino ko
mpatibilné s protokolom HDMI
-ARC k televízoru pomocou kábla HDMI.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI a koaxiálneho zvukového kábla.
SK
56
Slovensky
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio L/R.
SK
57
Digitálny fotoaparát
Digitálny fotoapar
át pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Digitálna videokamera
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou
komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla
audio L/R.
SK
58
Slovensky
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kompozitného kábla (CVBS) a kábla audio
L/R.
3ULSRMHQLHĊDOåtFK]DULDGHQt
ÚORçQp]DULDGHQLH86%
Pevný disk USB pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Jednotku USB flash pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
59
PRĈtWDĈ
3RĈtWDĈSULSRMWHNWHOH
vízoru pomocou kábla HDMI.
3RĈtWDĈSULSRMWHNWHOHYt]RUXSRPRFRXNiEOD
-HDMI a zvukového kábla.
3RĈtWDĈSULSRMWHNWHOHYt]RUXSRPRFRXNiEOD
SK
60
Slovensky
Kamera pre videohovory
Pripojte videokameru pre televízor Philips PTA317 (predávanú samostatne) k televízoru pomocou
kábla USB.
KOiYHVQLFDDP\å
Klávesnica USB
3ULSRMHQtPNOiYHVQLFH86%P{çHWHYWHOHYt]RU
StVDřYDSOLNiFLiFK6PDUW79
0\å86%
3RSULSRMHQtP\åL86%VDP{çHWHMHGQRGXFKRS
prepojenia.
Poznámka:

9SUtSDGHSRWUHE\ĊDOåtFKNRQHNWRURY86%S

0\å86%P{çHWHSULSRMLřDMNSULSRMHQHMNO
.OiYHVQLFXDP\åSULSRMWHNWHOHYt]RUXSRPRF
.HĊWHOHYt]RU]LVWtNOiYHVQLFXP{çHWHY\EUD
6WODĈWHWODĈLGOR
.
9\EHUWHSRORçN\
[Nastavenie]>
MHMUR]ORçHQLHDY\
VN~åDřWHQWRYîEHU$NVWH
[Nastavenia TV]> >9åHREHFQpQDV
DNRSUYpY\EUDOLUR]ORçHQLHNOiYHVQLFHSUH
> [Nastavenia klávesnice USB]
.
F\ULOLNXDOHERJUpĈWLQXP{çHWHY\EUDřDM
VHNXQGiUQHUR]ORçHQLHNOiYHVQLFHSUHODWLQNX
=PHŀWHQDVWDYHQLDN
SK
61
MRçQRVWLSULSRMHQLD
Zadná strana

SERV. U: Servi
sný port

AUDIO IN: DVI/VGA (stereofónny
minikonektor s priemerom 3,5 mm)

9*$YVWXS]SRĈtWDĈD

Kompozitné video a zvuk (AV IN):
CVBS/Y, Audio L/R

Komponentné video a zvuk: CVBS/Y Pb
Pr, Audio L/R

TV ANTENNA: 75-ohmová koaxiálna
(IEC)

DIGITÁ LNY ZVUKOVÝ VÝST
UP:
koaxiálny

HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return
Channel

SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART

NETWORK: Ethernet LAN -45
RJ (pre
niektoré modely)

SAT: F
-pin pre satelit (pre niektoré
modely)
%RĈQp

CI: EHçQpUR]KUDQLH

HDMI

USB 1 a 2

Slúchadlá:stereofónny minikonekto
rs
priemerom 3,5 mm
Verzia Pomocníka
UMv 420812130302
- 20130507
SK
78
E
A
(DV\/LQNGLDĸNRYpRYO
- 64
aktualizácia, zdrojový zoznam
- 62
Slovensky
8 Register
EasyLink
- 63
EasyLink, funkcie
- 63
EasyLink, ovládacie prvky
- 64
DQDOyJRYpNDQiO\LQåWDOiFLD
- 40
analógové kanály, jemné ladenie
- 40
EasyLink, ovládanie na obrazovke
- 11
analógové kanály, titulky
- 44
EasyLink, reproduktory televízora
- 64
asistent nastavenia
- 37
EasyLink, zapnutie
- 63
automatické posunutie titulkov
- 65
HQHUJHWLFNîåWtWRN
-9
automatické vypnutie, zariadenia
- 64
energeticky úsporné nastavenia
-8
B
EPG- 16
EPG, internet- 17
EH]SHĈQRVř
-3
(3*Y\VLHODFLDVSRORĈ
- 16
%HçQpUR]KUDQLH
- 69
externý pevný disk- 59
C
F
CAM - 69
formát obrazu- 16
CI - 69
CVBS, komponentné video
- 50
ć
H
HbbTV - 23
HDMI - 49
ĈDVRYDĈY\SQXWLD
- 35
HDMI ARC- 49
D
KODVLWRVř
- 13
GLDĸNRYpRYOiGDQLH
- 10
digitálna videokamera
- 58
hodiny- 35
hracia konzola, pripojenie
- 55
digitálne kanály,
QåWDOiFLD
i
- 40
I
digitálne kanály, titulky
- 45
,QGLNiWRU/('SRKRWRYR
- 10
digitálny fotoaparát
- 58
LQåWDOiFLDNDQiORYDX
- 39
digitálny rozhlas
- 14
integrovaná funkcia Wi
-Fi, nastavenie
- 67
DivX VOD - 21
Interaktívna televízia- 23
DLNA - 18
internet, pripojenie
- 66
GRPiFDVLHř
- 66
internet, Smart TV
- 21
domáce kino, pripojenie
- 56
DTVi - 23
SK
79
J
N
jazyk zvuku
- 44
jazyk, ponuka
- 44
nahrávanie televíznych relácií, ným
jed
dotykom- 27
jazyk, titulky- 45
nahrávanie, televízne programy
- 26
nahrávky, odstránenie
- 29
K
nahrávky, plán
- 28
káble- 49
nahrávky, sledovanie
- 28
kamera pre videohovory
- 61
nastavenia obrazu
- 37
kanály- 13
nastavenia obrazu, obnovenie
- 39
NDQiO\
DQDOyJRYp
- 40
kanály (analógové), jemné ladenie
- 40
NDQiO\
GLJLWiOQH
- 40
kanály, aktualizácia
- 41
nastavenia pre hry
- 33
LQåWDOiFLD
nastavenia zvuku
- 38
nastavenia zvuku, obnovenie
- 39
LQåWDOiFLD
nastavenia, formát zvuku
- 39
nastavenia, hra
- 33
NDQiO\LQåWDOiFLD
- 39
DXWRPDWLFNi
nastavenia, obraz
NDQiO\LQåWDOiFLD
- 43
VDWHOLW
- 37
kanály, logo- 14
QDVWDYHQLDVLHř
- 68
NDQiO\REĸ~EHQp
- 14
nastavenia, zvuk
- 38
NDQiO\RSlWRYQiLQåWDOiFLD
- 48
kanály, pr
emenovanie- 14
O
kanály, prepnutie
- 13
REĸ~EHQpNDQiO\]R]QD
- 14
kanály, skrytie alebo odkrytie
- 14
ochranné známky a autorské práva
-7
kanály, zoradenie
- 14
online fórum- 9
Klávesnica USB
- 61
RSlWRYQiLQåWDOiFLD
- 48
kodeky, podporované
- 75
ovládacie prvky
- 10
konektory- 49
ovládacie prvky na zadnej strane
- 10
Ovládacie prvky televízora
- 10
NRQWDNWRYDQLHVSRORĈQRVWL3KLOLSV
-9
ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone- 12
M
PRGXO&$0YORçHQLH
- 69
modul CAM, zapnutie
- 69
modul podmieneného prístupu
- 69
PRçQRVWLSULSRMHQLD
- 78
Multimedia Home Platform (MHP)
- 23
P
StSQXWLHWODĈLGOD
- 45
Pixel Plus Link
- 65
plánovanie, nahrávky
- 28
SRĈtWDĈSUHKUiYDQLHV
- 18
PXOWLPpGLiPRçQRVWLSUHKUiYDQLD
- 19
SRĈtWDĈUR]OtåHQLDRE
- 74
multimédiá, podporované formáty
- 75
podpora produktu- 9
multimédiá, prehrávanie súborov
- 18
SRKRWRYRVWQîUHçLP
- 12
0\å86%
- 61
pomocník, na obrazovke
-9
SK
80
URGLĈRYVNi]iPND
- 36
pozastavenie televízneho vysielania
- 25
UR]OtåHQLDREUD]RYN\
- 74
pozastavenie televízneho vysielania, pevný
disk USB- 25
S
preddefinované nastavenia, obraz a -zvuk
15
VDWHOLWLQåWDOiFLDND
- 43
Slovensky
Pomocník, verzia- 78
SUHKUiYDĈGLVNRY
, pripojenie- 51
satelit, nastavenia
- 43
SUHKUiYDQLHV~ERU\]SRĈtWDĈD
- 18
satelit, pridanie alebo odobratie
- 44
prehrávanie, súbory z USB
- 18
SCART- 49
premenovanie kanálov
- 14
VLHřQi]RYWHOHYt]RUD
- 68
premenovanie, pripojené zariadenie
- 62
VLHřSULSRMHQLH
- 66
pripojené zariadenie, premenovanie
- 62
VLHřRYpQDVWDYHQLD
- 68
pripojenie, digitálna videokamera
- 58
Skype- 29
pripojenie, digitálny foto
aparát- 58
Skype, blokovanie kontaktu
- 30
SULSRMHQLHGRPiFDVLHř
- 66
Skype, hlasové schránky
- 32
pripojenie, domáce kino
- 56
Skype, hlasový hovor
- 31
pripojenie, externý pevný disk
- 59
Skype, kontakty
- 30
pripojenie, hracia konzola
- 55
Skype, nastavenia
- 32
pripojenie, internet
- 66
Skype, nastavenie
- 29
pripojenie, kamera pre videohovory
- 61
Skype, prihlásenie -sa
29
pripojenie, klávesnica
- 61
Skype, prijatie hovoru
- 31
SULSRMHQLHP\å
- 61
Skype, videohovor
- 31
SULSRMHQLHSRĈtWDĈ
- 60
Smart TV- 21
SULSRMHQLHSUHKUiYDĈGLVNRY
- 51
Smart TV, aplikácie
- 22
pripojenie, rekordér
- 53
6PDUW79SRXçtYDQLH
- 21
SULSRMHQLHWHOHYt]Q\SULMtPDĈ
- 52
6PDUW79VLHř
- 66
pripojenie, zariadenie USB
- 59
Smart TV, spustenie
- 22
prístup pre sluchovo postihnutých
- 45
sQtPDĈH
- 10
prístup pre zrakovo postihnutých
- 46
softvér, aktualizácia pomocou USB
- 47
program mediálneho servera
- 18
softvér, aktualizácia z Internetu
- 48
R
softvér, digitálna aktualizácia
- 48
softvér, kontrola verzie
- 47
recyklácia- 8
VSULHYRGFDPRçQRVřDPL
-9
rekordér, pripojenie
- 53
sprievodca programami
- 16
reproduktory televízora, stlmenie
- 13
sprievodca programami, internet
- 17
UHçLP'RPD
- 46
sprievodca programami, vysielacia
VSRORĈQRVř
- 16
UHçLP2EFKRG
- 46
UHçLP'RPDDOHER2EFKRG
- 46
sprievodca televíznymi programami
- 16
URGLĈRYVNiNRQWUROD
- 36
SK
81
sprievodca televíznymi programami, internet
- 17
Y
YouTube- 21
sprievodca televíznymi programami,
Y\VLHODFLDVSRORĈQRVř
- 16
YPbPr, komponentné video
- 49
VWDURVWOLYRVřR
obrazovku- 4
Z
T
zámka Kensington
-5
technické parametre napájania
- 74
zamknutie televízora
-5
technické parametre zvuku
- 74
zapnutie alebo vypnutie televízora
- 12
teletext 2.5- 34
]DSRçLĈDQLHYLGHRRQO
- 23
teletext, digitálny text
- 34
zariadenia, sledovanie
- 62
teletext, duálne zobrazenie
- 34
teletext, jazyk- 34
záznam televízneho vysielania, pevný disk
USB- 27
teletext, podstránky
- 34
zdroj, aktualizácia
- 62
zdroj, výber- 15
WHOHWH[WWDEXĸNDVWUiQRN
- 34
zobrazeni
e technických údajov
- 74
WHOHWH[WY\KĸDGDř
- 34
teletexW]YlĈåHQLH
- 34
]RVLOŀRYDĈYîEHUYîVW
- 64
zoznam kanálov
- 14
WHOHYt]Q\SULMtPDĈSULSRMHQLH
- 52
zoznam
kanálov,
kopírovanie
- 41
titulky, analógové
- 44
titulky, digitálne
- 45
titulky, jazyk- 45
WUYDOiXGUçDWHĸQRVř
-8
U
XNiçND
- 46
XPLHVWQHQLHPRQWiçQDVWRMDQDOHERVWHQX
4
umiestnenie, tipy
-4
univerzálny prístup, sluchov
o postihnutí- 45
univerzálny prístup, zapnutie
- 45
univerzálny prístup, zrakovo postihnutí
- 46
USB, prehrávanie súborov
- 18
V
VGA - 50
YLGHRRQOLQH]DSRçLĈDQLH
- 23
videokamera Philips
- 61
videoobchod- 23
SK
82
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject
without
to change
notice.
3KLOLSVDQGWKH3KLOLSV·VKLHOGH
mblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising