Philips | 40PFL7664H/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 40PFL7664H/12 Používateľská príručka

Philips LCD TV 40PFL7664H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SK
Návod na použitie
40PFL7664H
Contact information
Type nr.
Product nr.
Luxembourg / Luxemburg
United Kingdom
Magyarország
078 250 145 - € 0.06 / min
40 6661 5644 - Ortsgespräch
0800 331 6015 - Free
06 80018 189 Ingyenes hívás
Danmark
Nederland
Estonia
Romānä
3525 8759 - Lokalt opkald
0800 023 0076 - gratis
6008600 - Local
0800 894 910 - gratuit
Deutschland
Norge
Lithuania
Россия
0800 000 7520 - Kostenlos
2270 8111 - Lokalsamtale
67228896 - Local
France
Österreich
Latvia
- Moсква
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок
0805 025 510 - gratuit
0810 000 205 - € 0.07 / min
527 37691 - Local
Ελλάδα
Portugal
Kaзaкcтaн
Србија
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
800 780 903 - gratis
007 727 250 66 17 - Local
+381 114 440 841 - Lokalni poziv
España
Suisse / Schweiz / Svizzera
Бълария
Slovakia
900 800 655 - gratuito
0844 800 544 - Ortsgespräch
+3592 489 99 96 - Местен
0800 004537 - Bezplatný hovor
Italia
Sverige
Hrvatska
Slovenija
800 088 774 - gratuito
08 5792 9100 - Lokalsamtal
01 6403 776 - Lokalni poziv
0821 611 655 - € 0., 0 9 / min
Ireland
Suomi
Česká republika
Türkiye
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882
09 2311 3 415 - paikallispuhelu
800 142840 - Bezplatný hovor
0800 261 3302 - Şehiriçi arama
Polska
Україна
België / Belgique
χρέωση
Appel local
Appel local
Chiamata locale
разговор
022 3491504 - połączenie
lokalne
8-800-500-6970 - Мicцeвий виклик
1.1.1 Zaregistrujte svoj televízor
Dovoľte, aby sme Vám zablahoželali ku kúpe a privítali Vás
medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.
Zaregistrujte si svoj televízor a vychutnajte si množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a dokonca sa podieľať na
špeciálnom prieskume o nových produktoch.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
1.1.2
Vychutnajte si HD TV
Tento televízor dokáže zobrazovať programy vo vysokom
rozlíšení, aby ste si však mohli vychutnať HD TV,
potrebujete najskôr prijímať programy v HD kvalite. Ak
nepozeráte programy vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu
bude rovnaká ako na bežnom televízore.
1/2
Programy vo vysokom rozlíšení môžete prijímať
prostredníctvom...
• prehrávača diskov Blu-ray s filmami v HD kvalite
pripojeného pomocou kábla HDMI,
• digitálneho HD prijímača pripojeného pomocou kábla
HDMI – z predplatených kanálov v HD rozlíšení cez káblovú
alebo satelitnú televíziu,
• terestriálneho HD vysielania (DVB-T MPEG4),
• HD kanála vo vašej sieti DVB-C,
• hernej konzoly HD (Xbox 360/PlayStation 3) s hrou v HD
rozlíšení pripojenej pomocou kábla HDMI.
1.1.2
Vychutnajte si vysoké rozlíšenie (HD)
Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte svojho
predajcu. Prejdite na webovú stránku s často kladenými
otázkami www.philips.com/support, na ktorej sa nachádza
zoznam kanálov v HD rozlíšení alebo ich poskytovateľov vo
vašej krajine.
2/2
1.1.3
Bezpečnosť
Pred použitím tohto televízora sa uistite, že ste si prečítali
všetky pokyny a porozumeli ste im. Ak sa nebudete
riadiť uvedenými pokynmi, a dôjde pritom k poškodeniu
zariadenia, záruka stráca platnosť.
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Televízor ani diaľkové ovládanie nikdy nevystavujte
pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
1/5
• Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho
vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej
zásuvky. Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips,
ktoré vám nechá televízor skontrolovať.
1.1.3
Bezpečnosť
2/5
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte
do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla
vrátane priameho slnečného svetla.
• Uistite sa, že zástrčky napájacieho kábla nie sú vystavené
pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla
môžu spôsobiť iskrenie a vznik požiaru.
• Sviečky a ostatné zdroje otvoreného ohňa vždy
udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tohto výrobku.
• Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné
predmety.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku,
nikdy nie za kábel.
...
1.1.3
Bezpečnosť
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia vždy
zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak sa rozhodnete namontovať televízor na stojan,
použite iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne
upevnite. Televízor umiestnite na hladký vodorovný
povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora.
3/5
• Pri montáži televízora na stenu skontrolujte, či
upevnenie na stenu bezpečne unesie hmotnosť televízora.
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá
spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
...
1.1.3
Bezpečnosť
Riziko poranenia detí.
Aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti, dodržiavajte
nasledujúce opatrenia:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou
ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
4/5
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor
neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na
ktorom je umiestnený televízor.
...
1.1.3
Bezpečnosť
5/5
Riziko prehriatia!
Riziko poškodenia sluchu!
Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10
cm voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory
televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Nízke teploty
Pri preprave televízora pri teplotách pod 5 °C vybaľte
televízor a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne izbovú
teplotu. Až potom ho pripojte do elektrickej siete.
1.1.4 Umiestnenie televízora
Pred umiestnením televízora si pozorne prečítajte
bezpečnostné opatrenia.
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku
nebude dopadať priame svetlo.
1.1.5 Vzdialenosť sledovania
Televízor umiestnite do ideálnej vzdialenosti sledovania.
Získate lepší zážitok pri sledovaní obrazu HD TV alebo
ľubovoľného obrazu bez namáhania očí. Na dosiahnutie
najlepšieho možného zážitku a pohodového sledovania TV
si nájdite tzv. „ideálne miesto“ pred televízorom.
Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte, oči
by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
1.1.6 Starostlivosť o displej
• Riziko poškodenia televíznej obrazovky! Nedotýkajte sa,
netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym
predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte látky ako
alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu farieb, čo
najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom.
Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené
na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú ponuky na
obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak musíte
používať statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky,
aby nedošlo k jej poškodeniu.
1.1.7
Ukončenie používania
Likvidácia starých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklovať a znova využiť.
...
1/4
1.1.7
Ukončenie používania
Keď sa na produkte nachádza tento symbol
prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica
2002/96/ES.
...
2/4
1.1.7
Ukončenie používania
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických produktov.
3/4
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte takéto
produkty s bežným domovým odpadom. Správnou
likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
...
1.1.7
Ukončenie používania
Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú Európskej
smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s
bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu
batérií, pretože správna likvidácia batérií pomáha zabrániť
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
4/4
1.1.8
ECO – Ekologický
Tento televízor je vybavený funkciami, ktoré prispievajú k
zníženiu spotreby energie.
Tento televízor bol za svoje ekologické vlastnosti
ohodnotený európskou environmentálnou značkou EÚ.
1/4
Energeticky úsporné funkcie
• Senzor okolitého osvetlenia
Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho zoslabení
automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí elektrickú
energiu.
• Štandardné nastavenie
Štandardné nastavenie televízora v sebe spája hneď
niekoľko nastavení, ktoré spoločne prinesú zníženie
spotreby energie. Informácie o inteligentných Smart
nastaveniach nájdete v ponuke Konfigurácia.
...
1.1.8
ECO – Ekologický
2/4
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime
Správa spotreby
Najmodernejší a najpokrokovejší systém napájacích
obvodov tohto televízora znižuje jeho spotrebu v
pohotovostnom režime na bezkonkurenčné minimálne
hodnoty bez toho, aby tým akokoľvek obmedzil funkčnosť
tohto režimu.
Pokročilý systém správy spotreby tohto televízora zaručuje
najefektívnejšie využitie spotrebúvanej energie. Môžete
skontrolovať, ako vaše osobné nastavenia televízora,
úroveň jasu zobrazovaného obrazu a okolité svetelné
podmienky ovplyvňujú relatívnu spotrebu energie.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo Demo.
Vyberte možnosť Aktívna kontrola a stlačte tlačidlo OK.
Zvýrazní sa vaše aktuálne nastavenie televízora. Zmenou
na iné nastavenia môžete skontrolovať príslušné hodnoty.
...
1.1.8
ECO – Ekologický
Environmentálna značka EÚ
Spoločnosť Philips sa neustále zameriava na zníženie
vplyvu svojich inovačných produktov na životné prostredie.
Svoje snahy sústreďujeme na ekologické zdokonalenie
v oblasti výroby, zníženie obsahu nebezpečných látok,
energetickú úspornosť, pokyny o likvidácii ako i recykláciu
produktov.
3/4
1.1.8
ECO – Ekologický
Vďaka našim ekologickým snahám bol tento televízor
ocenený Európskou environmentálnou značkou kvetu –
(www.ecolabel.eu).
Podrobné informácie o spotrebe energie v pohotovostnom
režime, záruke, náhradných dieloch a recyklácii tohto
televízora nájdete na webovej lokalite spoločnosti Philips
pre vašu krajinu na adrese www.philips.com
4/4
Ukončenie používania
Informácie o správnej likvidácii televízora a batérií nájdete
v kapitole Začíname > Dôležité > Ukončenie používania.
1.2.1
Zapnutie
Trvá niekoľko sekúnd, kým sa televízor spustí.
Ak je červený indikátor pohotovostného režimu vypnutý,
zapnite televízor tlačidlom O na jeho pravej strane.
Opätovným stlačením tlačidla O ho vypnete.
...
1/2
1.2.1
Zapnutie
Biela dióda LED počas spustenia bliká a keď je TV
pripravený na používanie, úplne zhasne.
Môžete nastaviť nepretržité svietenie diódy LED alebo
nastaviť jej jas. Stlačte tlačidlo h> Konfigurácia>
Inštalácia > Predvoľby > Jas LightGuide.
2/2
1.2.2 Hlasitosť V
Tlačidlá na bočnej strane TV umožňujú jeho základné
ovládanie.
Pomocou tlačidla Volume + / - na bočnej strane TV môžete
upravovať hlasitosť.
1.2.3 Program P
Tlačidlá na bočnej strane TV umožňujú jeho základné
ovládanie.
Pomocou tlačidla Program + / - na bočnej strane TV
môžete prepínať televízne kanály.
1.2.4 Tlačidlo Source
Tlačidlá na bočnej strane TV umožňujú jeho základné
ovládanie.
Ak chcete otvoriť zoznam zdrojov a vybrať pripojené
zariadenie, stlačte tlačidlo Source s. Opätovným
stlačením tlačidla Source s vyberte zo zoznamu
pripojené zariadenie. Po niekoľkých sekundách sa TV
prepne na vybraté zariadenie.
1.2.5 Infračervený snímač
Vždy sa uistite, že diaľkové ovládanie smeruje na
infračervený snímač diaľkového ovládania v prednej časti
televízora.
1.3.1 Informácie o systéme VESA
Váš televízor je pripravený pre nástenný držiak
kompatibilný so systémom VESA. Konzola na upevnenie na
stenu nie je súčasťou dodávky.
Konzolu zakúpite podľa kódu VESA uvedeného nižšie.
VESA MIS-F 300, 300, 6
Pri montáži televízora na stenu vždy použite všetky 4
fixačné body na zadnej strane televízora. Použite skrutky s
dĺžkou podľa vyobrazenia.
1.3.2 Demontáž stojana
Predtým, ako odstránite 2 skrutky stojana umiestnené na zadnej strane TV, položte televízor vodorovne na stôl.
1.4.1 Displej s úplným vysokým rozlíšením
Tento televízor je vybavený displejom s úplným vysokým
rozlíšením (HD). Rozlíšenie Full HD 1920 x 1080p je
najvyššie rozlíšenie zdrojov HD.
Tento displej s podsvietením diódami LED poskytuje
špičkový obraz s funkciou progresívneho riadkovania (tzv.
progressive scan) bez blikania obrazu a s optimálnym
jasom a nádhernými farbami.
Aby ste si však mohli vychutnať HD TV, potrebujete najskôr
prijímať programy v HD kvalite. Ak nepozeráte programy
vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu bude rovnaká ako na
bežnom televízore.
Prečítajte si časť Začíname > Dôležité > Vychutnajte si HD
TV
1.4.2 Integrovaný prijímač DVB-T a DVB-C
Okrem klasického analógového televízneho vysielania
dokáže váš televízny prijímač prijímať aj pozemné
digitálne (DVB-T) a v niektorých krajinách aj káblové
digitálne televízne (DVB-C) aj rozhlasové vysielanie.
Digital Video Broadcasting (DVB), teda digitálne obrazové
vysielanie, poskytuje kvalitnejší obraz a vyššiu kvalitu
zvuku.
Niektorí poskytovatelia vysielania majú k dispozícii
niekoľko zvukových (rečových) a/alebo teletextových
jazykov.
Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie
DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Pozrite si štítok „Digital
TV Country Compatibility“ (Zoznam krajín s podporou
digitálneho TV vysielania) na zadnej strane televízora.
1.4.3 Sprievodca programom
Elektronický sprievodca programom je pomocná
funkcia na obrazovke pre plánované TV programy. Tohto
sprievodcu poskytujú vysielatelia digitálneho obsahu
alebo internetová služba Net TV. Môžete si prečítať obsah
programu, nastaviť pripomienku, kedy program začína,
alebo vyberať programy podľa žánru.
Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o... >
Sprievodca programom.
1.4.4 Net TV
Televízor môžete pripojiť k službe Net TV.
Úvodná stránka služby Net TV ponúka filmy, obrázky,
hudbu, infozábavu, hry a veľa ďalšieho obsahu – všetko
vhodne nastavené pre vašu TV obrazovku.
Aby ste si mohli vychutnávať službu Net TV, musíte
pripojiť televízor k smerovaču pripojenému na internet.
Viac informácií o službe Net TV nájdete v časti Používanie
televízora > Net TV.
Viac informácií o pripojení k smerovaču nájdete v časti
Nastavenie > Sieť.
1.4.5 Rozhranie USB a sieťové pripojenie k PC
Prezerajte si alebo prehrávajte vlastné multimediálne
súbory (fotografie, hudbu, videá, …) prostredníctvom
pripojenia USB na bočnej strane televízora.
Pripojte televízor k domácej počítačovej sieti a
vychutnávajte si sledovanie multimediálnych súborov
uložených vo vašom PC.
1.4.6 Scenea
Pomocou funkcie Scenea môžete nastaviť fotografiu ako
„tapetu“ obrazovky. Vyberte ktorúkoľvek fotografiu z vašej
zbierky a vytvorte si na stene vlastný obraz.
Prečítajte si kapitolu Bližšie informácie o ... > Scenea.
1.5.1 Na obrazovke
Práve čítate vstavaný návod na použitie.
Tento návod obsahuje všetky informácie potrebné na
inštaláciu a prevádzku tohto televízora.
Návod na použitie môžete otvoriť alebo zatvoriť stlačením
žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní.
Skôr, ako vykonáte dané pokyny, zatvorte návod pomocou
žltého tlačidla.
Pri ďalšom otvorení návodu sa zobrazí tá strana, na ktorej
ste ho naposledy ukončili.
1.5.2 Na internete
Tlačiteľná verzia tohto návodu na použitie je dostupná na
internete.
Návod na použitie si môžete pozrieť alebo vytlačiť na
stránke www.philips.com/support
2.1.1
Prehľad diaľkového ovládania
1/6
1 Pohotovostný režim O
Zapnutie televízora alebo jeho prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
2 Doma h
Otvorenie alebo zatvorenie základnej ponuky.
3 Guide g
Otvorenie alebo zatvorenie sprievodcu programom.
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu s obsahom pri
prezeraní multimediálneho obsahu.
4 Options o
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností zobrazujúcej
dostupné možnosti.
...
2.1.1
Prehľad diaľkového ovládania
2/6
5 Navigačné tlačidlo
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
6 Tlačidlo OK
Otvorenie prehľadu kanálov.
Aktivácia výberu.
7 Back b
Prechod späť alebo ukončenie ponuky bez zmeny
nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúci TV kanál alebo
predchádzajúcu stránku teletextu.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu služby Net TV.
8 Info i
Zobrazenie informácií o kanáli alebo programe, ak sú k
dispozícii.
...
2.1.1
Prehľad diaľkového ovládania
3/6
9 Tlačidlá pre zvuk a video T, P, Q, S, R
Prehrávanie multimediálnych súborov.
Ovládanie prehrávača diskov pripojeného pomocou
rozhrania EasyLink HDMI-CEC.
10 Hlasitosť V
Na nastavenie hlasitosti.
11 Stlmenie zvuku m
Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
12 Kanál/program nahor a nadol
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v
prehľade kanálov.
Prepnutie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku
teletextu.
13 Format f
Na výber formátu obrazu.
...
2.1.1
Prehľad diaľkového ovládania
4/6
14 Tlačidlo TV
Prepnutie diaľkového ovládania do režimu televízora.
15 Subtitle
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky titulkov.
16 Teletext/MHEG
Otvorenie alebo zatvorenie Teletextu/MHEG.
17 Source s
Výber pripojeného zariadenia zo zoznamu zdrojov.
...
2.1.1
Prehľad diaľkového ovládania
5/6
18 Červené tlačidlo/Demo
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Demo
Jednoduchý výber teletextových stránok
19 Zelené tlačidlo
Jednoduchý výber teletextových stránok
20 Žlté tlačidlo
Otvorenie alebo zatvorenie návodu na použitie.
Jednoduchý výber teletextových stránok
21 Modré tlačidlo
Jednoduchý výber teletextových stránok
...
2.1.1
Prehľad diaľkového ovládania
6/6
22 Číselné tlačidlá
Výber TV kanála alebo zadávanie čísiel a textu.
23 Picture A
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Obraz.
24 Sound N
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zvuk.
2.1.2 Batérie
Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania
a vložte 2 pribalené batérie (typ AAA-LR03-1,5 V).
Dbajte na správnu orientáciu pólov batérií + a - (+ a - sú
vyznačené vnútri).
Ak diaľkové ovládanie nepoužívate po dlhšiu dobu,
vyberte z neho batérie.
Batérie likvidujte podľa nariadení uvedených v časti
o ukončení používania. Prečítajte si časť Začíname >
Dôležité > Ukončenie používania.
2.2.1
Prehľad kanálov
Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad
kanálov. Tento prehľad zobrazuje TV kanály a prípadné
rozhlasové stanice nainštalované vo vašom televízore.
Pomocou tlačidiel u alebo v, w, alebo x prejdete na
daný kanál či stanicu. Stlačením tlačidla OK môžete potom
sledovať alebo počúvať vybraný kanál alebo stanicu.
Tlačidlom Back b ukončíte prehľad kanálov bez zmeny
kanála.
1/5
2.2.1
Prehľad kanálov
2/5
Pri zobrazenom prehľade kanálov na obrazovke môžete
stlačením tlačidla Options o prejsť na nasledovné
funkcie:
Označiť ako obľúbený
Zozn.na výber
Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o ... >
Obľúbené kanály.
Výber kanálov, ktoré sa zobrazia v prehľade kanálov. Keď
je v prehľade kanálov nastavený filter, počas sledovania
televízora môžete pomocou tlačidla P+/- prechádzať
kanálmi filtrovaného prehľadu.
Keď je kanál zvýraznený v prehľade kanálov, môžete ho
nastaviť ako obľúbený kanál.
...
2.2.1
Prehľad kanálov
Znovu zoradiť
Pozíciu kanálov v prehľade môžete meniť.
3/5
3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na
požadovanú pozíciu.
1 Výberom možnosti Znovu zoradiť v ponuke Možnosti o
spustíte znovuzoradenie kanálov.
4 Stlačením tlačidla OK potvrďte pozíciu.
2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo OK.
Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.Ak
chcete zastaviť znovuzoraďovanie, stlačte tlačidlo Options
o a vyberte Koniec.
...
...
2.2.1
Prehľad kanálov
4/5
Premenovať
Skryť kanál
Môžete premenovať kanál.
Túto možnosť vyberte, keď chcete v prehľade kanálov
skryť určitý kanál. Keď daný kanál skryjete, bude pri
nasledujúcom otvorení prehľadu kanálov skrytý.
1 V prehľade kanálov prejdite na kanál, ktorý chcete
premenovať.
2 Vyberte možnosť Premenovať v ponuke Možnosti o.
3 Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite požadovanú
možnosť. Stlačením tlačidla Back b odstránite znak.
Pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania prejdite
na požadovaný znak tak, ako pri písaní SMS/textovej
správy. Pomocou číselného tlačidla 0 zadajte špeciálny
znak. Výberom možnosti Zmazať odstránite celý zadaný
text.
4 Premenovanie ukončíte výberom položky Hotovo a
stlačením tlačidla OK.
Ak chcete odkryť skryté kanály, vyberte možnosť Zobraziť
skryté kanály v ponuke Možnosti o.
...
2.2.1
Prehľad kanálov
Zobraziť skryté kanály
Môžete zobraziť všetky kanály, vrátane skrytých kanálov.
Kanály môžete skryť alebo odkryť.
1 Vyberte možnosť Zobraziť skryté kanály v ponuke
Možnosti o.
2 Prejdite na daný kanál.
3 Stlačte tlačidlo Options o a vyberte možnosť Skryť
alebo Odkryť kanál.
Môžete prejsť na iný kanál a zopakovať túto operáciu.
5/5
Ak chcete ukončiť zobrazenie Zobraziť skryté kanály,
vyberte položku Koniec v ponuke Options. Pri ďalšom
otvorení bude prehľad prispôsobený.
2.2.2 Domah
Ponuka Doma obsahuje aktivity, ktoré vykonávate s
televízorom.
Ponuku Doma otvoríte tlačidlom h.
Ak chcete spustiť niektorú z aktivít, pomocou navigačných
tlačidiel zvýraznite danú položku a stlačte tlačidlo OK.
Pomocou položky Pridať zariadenia môžete pridať aktivitu,
ktorá bude vždy priradená k určitému zariadeniu.
Ponuku Doma zatvoríte opätovným stlačením tlačidla h.
2.2.3 Pridať zariadenia
Keď pripojíte nejaké zariadenie k televízoru, vždy ho
pridajte ako položku do ponuky Doma. Keď je táto položka
v ponuke Doma, môžete jednoducho prepnúť televízor na
toto zariadenie.
V ponuke Doma vyberte položku Pridať zariadenia a stlačte
tlačidlo OK. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Televízor vás požiada, aby ste vybrali zariadenie a
konektor, ku ktorému je toto zariadenie pripojené.
Odteraz bude toto zariadenie súčasťou ponuky Doma.
Ak chcete odstrániť zariadenie z ponuky Doma, stlačte
tlačidlo Options o a v zozname vyberte položku Odstrániť
zariadenie. Stlačte tlačidlo OK.
2.2.4 Konfigurácia
Položka Konfigurácia v ponuke Doma obsahuje väčšinu
nastavení televízora.
V ponuke Doma vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
V ponuke Konfigurácia môžete ...
Pomocou tlačidiel w alebo x, u, alebo v vyberte položku
a stlačte tlačidlo OK.
• meniť nastavenia obrazu alebo zvuku,
• nastavovať niektoré špeciálne funkcie,
• aktualizovať alebo preinštalovávať TV kanály,
• pripájať sa na sieť,
• aktualizovať softvér televízora,
• ...
Ponuku Konfigurácia ukončíte stlačením tlačidla Back b.
2.2.5 Options (Možnosti) o
Ponuka Options (Možnosti) obsahuje pohodlné nastavenia
týkajúce sa položiek, ktoré sú práve zobrazené na
obrazovke.
Keď v ktoromkoľvek momente stlačíte tlačidlo Options
o, zobrazia sa dostupné možnosti.
Ukončite opätovným stlačením tlačidla Options o.
2.2.6
Guide (Sprievodca) g
Pomocou ponuky Guide (Sprievodca) zobrazíte zoznam
naplánovaných TV programov (iba pri digitálnom
vysielaní). Tlačidlom Guide taktiež zobrazíte zoznam vašich
fotografií, hudby alebo videí z pripojenej počítačovej siete
alebo pamäťového zariadenia USB.
Počas sledovania televízie stlačením tlačidla Guide g
spustíte Sprievodcu programom, ak sú tieto informácie
dostupné.
...
1/2
2.2.6
Guide (Sprievodca) g
Počas prehľadávania počítačovej siete alebo pamäťového
zariadenia USB stlačením tlačidla Guide g zobrazíte jeho
obsah.
Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o... >
Sprievodca programom alebo Bližšie informácie o... >
Multimédiá.
2/2
2.3.1 Prepínanie kanálov
Ak chcete prepínať medzi jednotlivými kanálmi, stlačte
tlačidlo P + alebo — na diaľkovom ovládaní. Ak poznáte
číslo daného kanála, môžete použiť číselné tlačidlá.
Ak sa chcete prepnúť späť na predchádzajúci kanál,
stlačte tlačidlo Back b.
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako pri
TV kanáloch. Rozhlasové stanice zvyčajne začínajú od čísla
kanála 400 nahor.
Prehľad kanálov
Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad
kanálov. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte kanál a
stlačením tlačidla OK prepnete na daný kanál.
Tlačidlom Back b ukončíte prehľad kanálov bez zmeny
kanála.
2.3.2 Informácie o programe
Pri sledovaní digitálneho TV kanála sú k dispozícii
informácie o aktuálnom a nasledujúcom programe.
Počas sledovania TV stlačením tlačidla Info i zobrazíte
informácie o programe na kanáli, ktorý práve sledujete.
Zobrazenie informácií o programe ukončíte opätovným
stlačením tlačidla Info i.
Options (Možnosti) o
Keď sú na obrazovke informácie o programe, stlačením
tlačidla Options o zobrazíte informácie o kvalite
digitálneho kanála, ktorý práve sledujete.
2.3.3 Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak je televízor zapnutý, stlačením tlačidla O na diaľkovom
ovládaní ho prepnete do pohotovostného režimu.
Rozsvieti sa červený indikátor tlačidla pohotovostného
režimu.
Hoci je spotreba energie televízora v pohotovostnom
režime minimálna, energia sa neustále spotrebúva.
Keď sa televízor dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame ho
vypnúť tlačidlom O na televízore a odpojiť napájací kábel
televízora z elektrickej zásuvky.
Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete prepnúť
televízor do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo O na
bočnej strane televízora. Televízor sa tým vypne.
Televízor znova zapnete stlačením tlačidla O.
2.3.4 Inteligentné Smart nastavenie
Televízor môžete prepnúť do jedného z preddefinovaných
nastavení najvhodnejších pre obsah, ktorý práve sledujete.
Každé nastavenie kombinuje obraz a zvuk.
Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Options o a vyberte
možnosť Obraz a zvuk. Stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť Smart nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
Zo zoznamu vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
• Osobné – nastaví televízor podľa vašich osobných
preferencií nastavených v ponukách Obraz a Zvuk v
ponuke Konfigurácia.
• Jasné – sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie
pri dennom svetle.
• Prirodzený – prirodzené nastavenia obrazu.
• Film – ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
• Hra – ideálne nastavenia pre hranie hier.
• Štandard – štandardné výrobné a energeticky
najúspornejšie nastavenia.
2.3.5
Formát obrazu
1/2
Ak sa na obrazovke objavia čierne pruhy, upravte formát
obrazu. Ideálne nastavenie zmení formát obrazu na
formát, ktorý vyplní celú obrazovku.
Na výber máte nasledujúce nastavenia formátu obrazu …
Počas sledovania TV stlačením tlačidla Format f spustíte
ponuku Formát obrazu, kde vyberte dostupný formát
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
Automaticky zväčšuje obraz, aby vyplnil obrazovku.
Minimálne skreslenie obrazu, titulky zostávajú viditeľné.
Ak sú v programe skryté titulky, tlačidlom u posuniete
titulky nahor.
V ponuke Konfigurácia > Obraz > Režim automatického
formátu môžete vybrať jedno z 2 nastavení pre
Automatický formát ...
Automatický formát
Nevhodné pre PC.
• Automatická výplň, ak chcete maximálne vyplniť
obrazovku.
• Automatické zväčšenie, ak chcete ponechať pôvodný
formát obrazu, môžu sa zobrazovať čierne pruhy.
...
2.3.5
Formát obrazu
2/2
Superzoom
Širokouhlý obraz
Odstráni čierne pásy po bokoch programov formátu 4:3.
Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.
Roztiahne formát na 16:9.
Formát 4:3
Zobrazuje program vo formáte 4:3.
Rozšírený obraz 16:9
Prispôsobí formát na pomer strán 16:9.
Nezmenený formát
Maximálna ostrosť. Na krajoch sa môže zobraziť
skreslenie. Pri obrázkoch z PC sa môžu objaviť čierne pásy.
Len pri vysokom rozlíšení a z počítača.
2.4 Sledovanie filmu z disku DVD/BD
Ak chcete sledovať film z disku DVD alebo Blu-ray
pomocou prehrávača diskov, zapnite prehrávač, vložte doň
disk a na prehrávači stlačte tlačidlo prehrávania Play. Na
obrazovke sa automaticky objaví obraz z disku DVD/BD.
Ak sa obraz z disku DVD/BD neobjaví, stlačte tlačidlo h
na diaľkovom ovládaní a v ponuke Doma vyberte danú
položku. Stlačte tlačidlo OK.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa neobjaví obraz z disku
DVD/BD.
Ak prehrávač diskov ešte nie je v ponuke Doma, prečítajte
si časť Používanie televízora > Ponuky > Pridať zariadenia.
2.5 Sledovanie TV pomocou digitálneho prijímača
Keď sledujete TV pomocou digitálneho prijímača
so službou predplatenou u káblovej alebo satelitnej
spoločnosti, pripojte prijímač a pridajte ho do ponuky
Doma.
Ak chcete pridať prijímač do ponuky Doma, prečítajte si
časť Používanie televízora > Ponuky > Pridať zariadenia.
Ak chcete sledovať program z prijímača, zapnite prijímač.
Ak sa automaticky neobjaví program z prijímača stlačte
tlačidlo h a vyberte položku prijímača v ponuke Doma.
Stlačte tlačidlo OK.
Na výber televíznych kanálov použite diaľkové ovládanie
digitálneho prijímača.
2.6 Sledovanie TV z pripojeného zariadenia
Keď ste pridali pripojené zariadenie ako položku do
ponuky Doma, môžete ho jednoducho a priamo vybrať a
sledovať jeho program.
Ak chcete pridať zariadenie do ponuky Doma, prečítajte si
časť Používanie televízora > Ponuky > Pridať zariadenia.
Ak chcete sledovať TV z pripojeného zariadenia, stlačte
tlačidlo h a vyberte položku zariadenia v ponuke Doma.
Stlačte tlačidlo OK.
Ak sa pripojené zariadenie nenachádza v ponuke Doma,
vyberte pripojené zariadenie v ponuke Source.
Stlačením tlačidla s Source na diaľkovom ovládaní
alebo na bočnej strane televízora zobrazíte zoznam
zdrojov.
Vyberte dané zariadenie alebo jeho konektor a stlačte
tlačidlo OK.
2.7.1 Výhody služby Net TV
Služba Net TV ponúka internetové služby a webové lokality
upravené pre zobrazenie na televízore. Internetové stránky
môžete prehliadať pomocou diaľkového ovládania
televízora. Môžete tak prehrávať filmy, prezerať obrázky,
počúvať hudbu, čítať zaujímavé informácie, hrať hry
a omnoho viac – a to všetko vhodne prispôsobené pre
televíznu obrazovku.
Špecifické vlastnosti
• Keďže služba Net TV je internetovým systémom, je
možné ju časom upraviť tak, aby ešte lepšie slúžila pre
svoj účel.
• Je možné, že niektoré z jej súčastí sa časom rozšíria,
zmenia alebo prestanú využívať.
• Služba Net TV zobrazuje stránky cez celú obrazovku a
vždy iba 1 stránku.
• Nie je možné prevziať ani ukladať súbory, ani inštalovať
žiadne softvérové doplnky.
2.7.2 Čo potrebujete?
Aby ste mohli využívať službu Net TV, musíte pripojiť
televízor k smerovaču s vysokorýchlostným pripojením na
internet.
Prečítajte si kapitolu Nastavenie > Sieť.
Po vytvorení pripojenia vyberte službu Net TV v ponuke
Doma a začnite s jej nastavovaním na obrazovke.
Prečítajte si kapitolu Net TV > Prvé použitie.
2.7.3
Prvé použitie
Pri prvom pripojení k službe Net TV sa na obrazovke
televízora zobrazí výzva na potvrdenie súhlasu s
Podmienkami používania. Keď potvrdíte súhlas s týmito
podmienkami, budete požiadaní o registráciu v rámci
služby Net TV. Po jej dokončení môžete upraviť nastavenia
Rodičovskej kontroly.
1/3
Výhody registrácie
Po registrácii v systéme Net TV sa budú stránky, ktoré
ste označili ak obľúbené alebo uzamknuté, ukladať v
jeho záložnej pamäti. Taktiež sa ukladá posledných 16
navštívených webových adries (adries URL). Tieto položky
môžete zdieľať i s ďalšími televízormi s podporou služby
Net TV v prípade, že ich zaregistrujete s tou istou emailovou adresou. Po úspešnej registrácii môžete tieto
položky opätovne obnoviť i po náhodnom vymazaní
zoznamu služby Net TV pomocou možnosti Vymazať
históriu.
2.7.3
Prvé použitie
Ako sa registrovať
Na registráciu budete potrebovať e-mailovú adresu a
počítač s pripojením na internet. Ak pri prvom spustení
registráciu preskočíte, môžete sa zaregistrovať i neskôr
pomocou úvodnej stránky služby Net TV.
Na spustenie registrácie služby Net TV musíte na televíznej
obrazovke zadať svoju e-mailovú adresu. Na jej napísanie
použite tlačidlá diaľkového ovládania tak, ako pri písaní
SMS/textovej správy. Vyberte možnosť Registrácia a
stlačte tlačidlo OK.
2/3
Správa na obrazovke vás upozorní, keď sa na zadanú
adresu odošle registračný e-mail. Tento e-mail otvorte
v počítači a kliknite v ňom na odkaz smerujúci k
registračnému formuláru. Formulár vyplňte a následne
odošlite.
Na televízore stlačte tlačidlo OK a ďalším stlačením
tlačidla OK otvorte úvodnú stránku služby Net TV.
...
2.7.3
Prvé použitie
3/3
Výhody Rodičovskej kontroly
Zapnutie Rodičovskej kontroly
Pri zapnutej funkcii Rodičovskej kontroly ...
Pri prvom spustení úvodnej stránky služby Net TV sa na
obrazovke televízora zobrazí otázka, či si želáte zapnúť
Rodičovskú kontrolu. V prípade, že ju zapnete, televízor
si vyžiada osobný kód na jej uzamknutie/odomknutie.
Pomocou číselných tlačidiel ovládania zadajte 4-miestny
kód na Uzamknutie/odomknutie služby Net TV. Výber
potvrďte opätovným zadaním toho istého kódu.
• môžete uzamykať a odomykať niektoré služby alebo ich
celé kategórie
• sú niektoré služby nevhodné pre deti automaticky
uzamknuté, pričom existuje možnosť ich odomknúť
Špecifické vlastnosti
• Je možné uzamknúť iba služby na stránkach služby Net
TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné
uzamknúť.
• Služby sú uzamknuté v rámci jednej krajiny. Kategórie sa
uzamykajú pre všetky krajiny.
Služba Net TV je teraz pripravená na použitie.
2.7.4
Prehľadávanie služby Net TV
Ak chcete prehľadávať stránky služby Net TV, zatvorte
tento návod na použitie a na diaľkovom ovládaní stlačte
tlačidlo h, službu spustite výberom možnosti Prehľadáv.
Net TV v ponuke Doma a stlačením tlačidla OK. Televízor
sa automaticky pripojí k službe Net TV a otvorí jej úvodnú
stránku.
Ak chcete službu Net TV ukončiť, stlačte tlačidlo h a
vyberte inú aktivitu.
...
1/6
2.7.4
Prehľadávanie služby Net TV
2/6
Úvodná stránka služby Net TV
Stránka Prehliadať všetko
Úvodná stránka služby Net TV zobrazuje vaše obľúbené
služby a niektoré odporúčané služby. Z tejto stránky
môžete prehľadávať možnosti služby Net TV.
Stránka Prehliadať všetko obsahuje všetky služby.
Jednotlivé funkcie služby Net TV vyberte pomocou tlačidiel
u alebo v, w, alebo x. Službu otvorte pomocou tlačidla
OK.
Stlačením tlačidla Back b sa vrátite späť o jednu stránku.
Na tejto stránke Prehliadať všetko môžete prehľadávať
služby Net TV podľa jednotlivých kategórií. Vyberte
kategóriu a stlačte tlačidlo OK.
Prehľadávať inú krajinu
Na stránke Prehliadať všetko si môžete prepnúť na
konkrétnu krajinu služby Net TV. Iné krajiny môžu ponúkať
iné služby.
Vyberte možnosť Prehľadávať: ..., vyberte inú krajinu a
stlačte tlačidlo OK.
...
2.7.4
Prehľadávanie služby Net TV
Označiť obľúbené položky
Môžete označiť až 12 obľúbených služieb.
Ak chcete službu označiť ako obľúbenú, označte jej ikonu
a stlačte tlačidlo Options o. Vyberte možnosť Označiť
obľúbenú položku a stlačte tlačidlo OK.
Všetky vaše obľúbené služby sa budú zobrazovať na
úvodnej stránke služby Net TV. Na stránke Prehliadať
všetko budú tieto služby označené hviezdičkou F.
Ak si želáte zrušiť označenie služby, použite ponuku
Možnosti.
3/6
Ak chcete označiť ako obľúbené viacero služieb naraz,
vyberte na úvodnej stránke služby Net TV alebo na stránke
Prehliadať všetko možnosť Označiť obľúbené položky
a stlačte tlačidlo OK. Teraz môžete vyberať požadované
služby a označovať ich pomocou tlačidla OK. V prípade
potreby môžete otvoriť stránku Prehliadať všetko. Režim
označovania obľúbených služieb ukončíte výberom
možnosti Hotovo a stlačením tlačidla OK.
Ako obľúbené je možné označiť iba jednotlivé služby Net
TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné
označiť týmto spôsobom.
...
2.7.4
Prehľadávanie služby Net TV
4/6
Otvoriť Internetové webové lokality
Prístup na internet
Služba Net TV umožňuje otvárať i bežné internetové
webové lokality. Môžete teda prehľadávať akékoľvek
internetové stránky, no majte na pamäti, že väčšina z
nich nie je prispôsobená na prehliadanie na televíznej
obrazovke a televízor niektoré softvérové doplnky (napr. na
zobrazenie videoklipov na stránke) nepodporuje.
Na stránke Prehliadať všetko vyberte možnosť Zadať
webovú adresu a stlačte tlačidlo OK. Pomocou klávesnice
zobrazenej na obrazovke zadajte požadovanú webovú
adresu – po vybratí každého požadovaného znaku stlačte
tlačidlo OK.
Pomocou tlačidiel u alebo v, w, alebo x prechádzajte
medzi dostupnými prepojeniami na otvorenej internetovej
stránke a stlačením tlačidla OK ich aktivujte.
...
2.7.4
Prehľadávanie služby Net TV
Posúvanie otvorených internetových stránok
Pomocou tlačidiel P - a + môžete stránku posúvať smerom
nahor a nadol.
Priblíženie otvorených internetových stránok
Otvorenú internetovú stránku môžete priblížiť alebo
oddialiť. Stlačte tlačidlo Format f.
Pomocou šípok hore a dole priblížte/oddiaľte zobrazenie
stránky na požadovanú veľkosť.
...
5/6
2.7.4
Prehľadávanie služby Net TV
Zmazanie histórie
Môžete zmazať pamäť služby Net TV.
Ak chcete vymazať ochranný kód Rodičovskej kontroly,
heslá, súbory cookies a históriu, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Vymazať pamäť služby Net TV.
6/6
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie
žiadnu zodpovednosť za obsah ani kvalitu obsahu
ponúkaného poskytovateľmi služieb v oblasti obsahu.
2.7.5 Net TV – Televízny program
Hneď po pripojení k službe Net TV načíta televízor
informácie o televíznom programe z internetu. Môžete
však opätovne nastaviť načítavanie programových
informácií od poskytovateľa digitálneho vysielania.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h
> Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby > Sprievod.
programom a vyberte možnosť Vysielač.
V ani jednom z prípadov spoločnosť Philips nie je
zodpovedná za poskytované informácie o televíznom
programe.
2.7.6
Rodičovská kontrola
Pomocou systému Rodičovskej kontroly služby Net TV
môžete uzamknúť niektoré jej služby a kategórie služieb.
Ak je služba uzamknutá, musíte na jej otvorenie zadať
bezpečnostný kód.
Ak chcete službu uzamknúť, musí byť zapnutý systém
Rodičovskej kontroly. Rodičovská kontrola je zapnutá, ak
sa pri pripojení k službe Net TV zobrazí ikona zámku.
1/3
Zapnutie Rodičovskej kontroly
Ak ste systém Rodičovskej kontroly ešte nezapli, zatvorte
tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h > Prehľadáv.
Net TV. Po zobrazení úvodnej stránky služby Net TV na
obrazovke stlačte tlačidlo Možnosti o a vyberte možnosť
Povoliť rodičovskú kontrolu. Televízor zobrazí výzvu,
aby ste zadali osobný kód na uzamknutie a odomknutie
systému – pomocou číselných tlačidiel diaľkového
ovládania zadajte 4-miestny kód na uzamknutie/
odomknutie. Opätovný zadaním rovnakého štvorčíslia kód
potvrdíte.
...
2.7.6
Rodičovská kontrola
2/3
Uzamknutie služby alebo kategórie
Špecifické vlastnosti
Na úvodnej stránke služby Net TV alebo stránke Prehliadať
všetko vyberte službu alebo kategóriu. Stlačte tlačidlo
Možnosti o, ďalej možnosť Uzamknúť službu a tlačidlo
OK. Ak sa navrchu ikony služby zobrazí symbol zámku,
služba je uzamknutá.
• Je možné uzamknúť iba služby na stránkach služby Net
TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné
uzamknúť.
Odomknutie
• Kód Rodičovskej kontroly služby Net TV a kód
Rodičovskej zámky sú 2 rôzne kódy.
Ak chcete službu alebo kategóriu odomknúť, označte ju a
stlačte tlačidlo Options o a následne možnosť Odstrániť
uzamknutie.
• Služby sú uzamknuté v rámci jednej krajiny. Kategórie sa
uzamykajú pre všetky krajiny.
• Po registrácii služby Net TV a vypnutí Rodičovskej
kontroly v ponuke Možnosti sa uchovávajú všetky
uzamknutia tak, aby ste ich mohli pri opätovnom spustení
Rodičovskej kontroly opäť použiť.
...
2.7.6
Rodičovská kontrola
Zabudli ste svoj kód?
Ak kód Rodičovskej kontroly zabudnete, je možné pamäť
služby Net TV vymazať a zadať kód nový.
Prečítajte si kapitolu Používanie televízora > Net TV >
Zmazanie histórie.
3/3
2.7.7 Zmazanie histórie
Varovanie
Zmazanie histórie
Ak vymažete pamäť služby Net TV pomocou funkcie
Vymazať históriu, budete musieť pri ďalšom pripojení k
službe Net TV zopakovať registráciu. Ak ste sa už predtým
zaregistrovali, môžete obnoviť svoje pôvodné obľúbené
služby a pôvodné kódy.
Môžete zmazať pamäť služby Net TV.
Ak chcete vymazať ochranný kód Rodičovskej kontroly,
heslá, súbory cookies a históriu, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Vymazať pamäť služby Net TV.
3.1.1 Výber stránky teletextu
Väčšina televíznych kanálov vysiela informácie
prostredníctvom teletextu.
Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Teletext.
Teletext ukončíte opätovným stlačením tlačidla Teletext.
Výber stránky...
• Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
• Tlačidlom P +/- alebo u alebo v alebo b zobrazíte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
• Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z farebne
označených položiek v spodnej časti obrazovky.
3.1.2 Výber jazyka teletextu
Niektorí vysielatelia digitálnej TV majú v ponuke niekoľko
jazykov teletextu. Môžete si vybrať primárny a sekundárny
jazyk.
Stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Jazyky
> Primárny alebo Sekundárny teletext a vyberte vaše
preferované jazyky teletextu.
3.1.3 Výber podstránok teletextu
Číslo strany teletextu môže obsahovať viacero podstránok.
Strany sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla
strany.
Ak sú na danej stránke teletextu k dispozícii podstránky,
môžete ich vybrať pomocou tlačidiel w alebo x.
3.1.4 Výber stránok teletextu T.O.P.
Pomocou teletextu T.O.P. môžete jednoducho prechádzať
z jedného predmetu na druhý bez používania čísiel
stránok.
Nie všetky kanály vysielajú teletext T.O.P.
Stlačte tlačidlo Info i, keď je teletext zapnutý.
Zobrazí sa prehľad stránok teletextu T.O.P.
Vyberte predmet a stlačením tlačidla OK zobrazte danú
stránku.
3.1.5 Vyhľadávanie v teletexte
V teletexte môžete rýchlo prejsť na predmet, ktorý je
prepojený zo sériou čísiel stránok. Na stránkach teletextu
môžete zároveň vyhľadávať špecifické slová.
Zapnite teletext a stlačte tlačidlo OK. Zvýraznené bude prvé
slovo alebo prvé číslo indexu stránky na obrazovke.
Na nasledujúce slovo alebo číslo na stránke prejdete
tlačidlami w alebo x, u, alebo v.
Stlačením tlačidla OK vyhľadáte stránku, ktorá obsahuje
zvýraznené slovo alebo číslo.
Po každom stlačení tlačidla OK sa zobrazí nasledujúca
stránka, ktorá obsahuje zvýraznené slovo alebo číslo.
Funkciu Vyhľadať ukončíte stláčaním tlačidla u, až kým
nie je zvýraznené žiadne slovo ani číslo.
3.1.6
Možnosti teletextu
Keď máte zapnutý teletext, stlačením tlačidla Options o
na diaľkovom ovládaní môžete zobraziť skryté informácie,
nechať v automatickom cykle zobrazovať podstránky,
zmeniť nastavenia znakov, zmraziť stránku teletextu,
zobraziť TV kanál a teletext súčasne alebo znova zobraziť
stránku teletextu na celú obrazovku.
Zmraziť stránku
Zastavenie automatickej rotácie podstránok alebo
zastavenie počítadla stránok, keď ste zadali nesprávne
číslo stránky alebo keď je stránka nedostupná.
1/2
Dual Screen/Celá obrazovka
Nie je k dispozícii pre služby Digitálny text.
Vyberte možnosť Dual Screen, čím zobrazíte TV kanál a
teletext vedľa seba.
Výberom možnosti Celá obrazovka zobrazíte teletext znova
na celú obrazovku.
Odkryť
Táto funkcia odkryje alebo skryje skryté informácie na
stránke, ako sú riešenia hádaniek alebo puzzle.
...
3.1.6
Možnosti teletextu
2/2
Opakov. podstránok
Zväčšenie stránky teletextu
Ak sú pre zvolenú stranu dostupné podstránky, môžete
automaticky spustiť opakované prechádzanie cez
podstránky.
Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú stránku
zväčšiť.
Jazyk
Niektoré jazyky používajú odlišnú súpravu znakov. Prepnite
na druhú skupinu znakov, aby ste správne zobrazili text.
V teletexte stlačením tlačidla f zväčšíte hornú časť
stránky a opätovným stlačením tlačidla f zobrazíte
zväčšenú spodnú časť stránky. Tlačidlami u alebo v
môžete rolovať po zväčšenej stránke.
Opätovným stlačením tlačidla f sa vrátite k zobrazeniu
normálnej veľkosti stránky.
3.1.7 Digitálny text (len Veľká Británia)
Niektorí poskytovatelia vysielania digitálnej TV ponúkajú
na svojich digitálnych TV kanáloch špeciálny digitálny
text alebo interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto
služby zahŕňajú normálny teletext – výber a navigácia sa
vykonávajú pomocou číselných, farebných a navigačných
tlačidiel.
Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Teletext a vyberte
alebo zvýraznite položky.
Pomocou farebných tlačidiel vyberte danú možnosť a
tlačidlom OK ju potvrďte alebo aktivujte.
Stlačením tlačidla S zrušíte digitálne textové alebo
interaktívne služby.
Služby digitálneho textu sú zablokované, keď sa vysielajú
titulky a v ponuke Funkcie sú Titulky nastavené ako
Zapnuté.
Prečítajte si časť Titulky a jazyky > Titulky.
3.1.8 Teletext 2.5
Keď TV kanál vysiela Teletext 2.5, ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Teletext 2.5 je zapnutý ako predvolené výrobné nastavenie.
Ak ho chcete vypnúť, vyberte h > Konfigurácia >
Inštalácia > Predvoľby > Teletext 2.5.
3.2 Obľúbené kanály
Po dokončení inštalácie sa všetky TV a rozhlasové kanály
pridajú do prehľadu kanálov.
V tomto prehľade môžete označovať kanály ako obľúbené
a nastaviť, aby prehľad kanálov zobrazoval len tieto
obľúbené kanály.
Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad
kanálov. Pri zvýraznenom kanáli stlačte tlačidlo Options
o. Vyberte Označiť ako obľúbený a zvýraznený kanál sa
zmení na obľúbený. Obľúbené kanály sú označené ikonou
F. Označenie kanála ako obľúbeného zrušíte pomocou
položky Zrušiť označenie ako obľúbený.
Zozn.na výber
Pomocou možnosti Zozn.na výber v prehľade kanálov
môžete nastaviť, aby prehľad zobrazoval len vaše
obľúbené kanály.
Prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Prehľad
kanálov.
3.3.1
Sprievodca programom
Elektronický sprievodca programom je pomocná funkcia
na obrazovke pre naplánované TV programy. Tohto
sprievodcu zabezpečujú poskytovatelia vysielania alebo
služba Net TV. Môžete nastaviť pripomienku, ktorá zobrazí
správu na začiatku programu, alebo vybrať program podľa
žánru.
Počas sledovania TV stlačením tlačidla Guide g spustíte
sprievodcu programom. Ak je k dispozícii, zobrazí sa
zoznam aktuálnych TV programov. Načítanie týchto
informácií môže určitý čas trvať.
Sprievodcu programom ukončíte stlačením tlačidla Guide
g.
...
1/3
3.3.1
Sprievodca programom
2/3
Posúvajte sa v zozname a vyberte program.
Options (Možnosti) o
Info i
V zozname sprievodcu programom môžete stlačením
tlačidla Options o vybrať nasledujúce položky ...
Ak chcete otvoriť podrobnosti a súhrn programu, stlačte
tlačidlo Info i.
• Nastaviť pripomienku
Ak chcete, aby sa na obrazovke na začiatku programu
zobrazila správa, vyberte Nastaviť pripomienku a stlačte
tlačidlo OK. Program sa označí ikonou ©. Ak chcete túto
správu zrušiť, vyberte Vymazať pripomienku a stlačte
tlačidlo OK. Ak chcete priamo prepnúť na TV kanál s
daným programom, vyberte Sledovať kanál a stlačte
tlačidlo OK.
Ak je nastavená pripomienka, je dostupná možnosť
Naplánované pripomienky so zoznamom všetkých
pripomienok.
• Zmeniť deň
Zobrazenie programov predchádzajúceho alebo
nasledujúceho dňa.
• Ďalšie informácie
Otvorí informačnú obrazovku s podrobnosťami a súhrnom
o programe.
...
3.3.1
Sprievodca programom
3/3
• Hľadať podľa žánru
Špecifické vlastnosti
Zobrazenie všetkých programov podľa žánru. Vyberte
program a stlačením tlačidla Info i zobrazíte ďalšie
informácie alebo nastavíte pripomienku.
Ak je zdrojom informácií pre sprievodcu programom
poskytovateľ vysielania alebo operátor, v sprievodcovi
programom sa zobrazí prvých 40 kanálov z prehľadu
kanálov. Ďalších 10 kanálov môžete pridať sami.
• Zoznam preferovaných programov
Nastavenie kanálov na zobrazovanie v sprievodcovi
programom (max. 50 kanálov).
Niektorí poskytovatelia vysielania alebo operátori dokážu
zobraziť prvých 170 kanálov a vy môžete pridať ďalších
10 kanálov. V takom prípade sprievodca programom
naplánuje všetky programy pre aktuálny deň a nasledujúce
3 dni.
3.3.2 Nastavenie
Ak chcete vybrať zdroj informácií pre sprievodcu
programom, stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia
> Predvoľby > Sprievod. programom.
Zo siete
Pokiaľ sa nepripojíte k službe Net TV, informácie
sprievodcu pochádzajú od poskytovateľa vysielania. Keď
sa televízor pripojí k službe Net TV, výberom možnosti
Zo siete nastavíte ako zdroj informácií pre sprievodcu
Internet.
Z vysielača
Informácie sprievodcu pochádzajú od poskytovateľa
vysielania alebo operátora.
3.4.1 Automatické vypnutie
Pomocou funkcie Automatické vypnutie môžete televízor
prepnúť do pohotovostného režimu v určenom čase.
Zatvorte návod na použitie a stlačte h > Konfigurácia >
Funkcie > Automatické vypnutie.
Pomocou posuvného prvku funkcie Automatické vypnutie
môžete nastaviť čas až 180 minút v 5 minútových krokoch.
Ak sa automatické vypnutie nastaví na 0 minút, vypne sa.
Počas odpočítavania môžete vždy vypnúť TV aj skôr alebo
vynulovať čas.
3.4.2
Rodičovská zámka
Ak chcete zabrániť deťom sledovať TV, môžete televízor
uzamknúť alebo zablokovať vekovo neprístupné
programy.
Nastavenie kódu rodičovskej zámky
Skôr než pomocou Rodičovskej zámky uzamknete TV
alebo nastavíte vekové obmedzenie, zadajte osobný
uzamykací kód v položke h > Konfigurácia > Funkcie >
Zadať kód.
Zadajte štvorčíselný kód pomocou číselných tlačidiel.
V prípade potreby môžete tento kód kedykoľvek zmeniť.
1/2
Rodičovská zámka
Keď ako nastavenie rodičovskej zámky vyberiete možnosť
Zámka, uzamknete tým všetky TV kanály a programy zo
zariadení.
Keď je nastavená zámka, musíte na odomknutie televízora
zadať svoj osobný kód.
Zámka sa aktivuje v momente, keď zatvoríte ponuku na
obrazovke alebo prepnete televízor do pohotovostného
režimu.
...
3.4.2
Rodičovská zámka
2/2
Rodičovská kontrola
Zabudli ste kód?
Keď ako nastavenie rodičovskej zámky vyberiete možnosť
Rodičovská zámka, umožníte tým nastavenie veku vo
vekovom zozname rodičovskej zámky. Nastavte vek svojho
dieťaťa. Programy s vyšším alebo rovnakým obmedzením
veku budú zablokované.
Ak ste zabudli kód na odomknutie, zatelefonujte na linku
Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips
vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v dokumentácii
priloženej k TV alebo navštívte stránku www.philips.com/
support
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie v tomto zozname,
prečítajte si časť Bližšie informácie o... > Časovače a zámky
> Vekové obmedzenie.
Stlačte h > Konfigurácia > Funkcie > Zmeňte kód a zadajte
nulovací kód, ktorý ste dostali zo Strediska starostlivosti
o zákazníkov. Zadajte nový osobný kód a potvrďte ho.
Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový kód.
3.4.3 Vekové obmedzenie
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú
programy vekovo obmedzené, v závislosti od vašej krajiny.
Keď je toto obmedzenie vyššie alebo rovnaké ako
obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho dieťaťa,
príslušný program bude zablokovaný.
Ak chcete zadať vekové obmedzenie, stlačte tlačidlo h
> Konfigurácia > Funkcie > Rodičovská zámka a vyberte
možnosť Rodičovská zámka.
Keď je pre položku Rodičovská zámka vybratá možnosť
Rodičovská zámka, prejdite na položku h > Konfigurácia
> Funkcie > Rodičovská zámka a vyberte vekové
obmedzenie pre programy, ktoré je dovolené sledovať.
Program s vyšším alebo rovnakým obmedzením veku
bude zablokovaný a TV na odblokovanie daného programu
požiada o zadanie kódu. Niektorí operátori blokujú len
programy s vyšším obmedzením.
Vekové obmedzenie sa aktivuje v momente, keď zatvoríte
ponuku na obrazovke alebo televízor prepnete do
pohotovostného režimu.
Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o … >
Časovače a zámky > Rodičovská zámka.
3.5.1
Titulky
1/3
Väčšinou sú pre program k dispozícii titulky. Môžete
nastaviť, aby sa titulky zobrazovali nepretržite. V závislosti
od kanála – či ide o analógový alebo digitálny kanál – sa na
nastavenie nepretržitých titulkov používa odlišná metóda.
Pre analógové kanály
Pre digitálne kanály je možné nastaviť preferovaný jazyk
titulkov.
Zadajte trojmiestne číslo stránky pre stránku s titulkami,
najčastejšie 888, a opätovným stlačením tlačidla Teletext
vypnite teletext. V prípade dostupnosti sa zobrazia titulky.
Ak chcete nastaviť nepretržité zobrazovanie titulkov,
vyberte analógový TV kanál a stlačením tlačidla Teletext
zapnite teletext.
Každý analógový kanál je potrebné nastaviť osobitne.
...
3.5.1
Titulky
Ponuka titulkov
Ak chcete nastaviť nepretržité zobrazovanie titulkov,
stlačte tlačidlo Subtitle.
Vyberte možnosť Vypnuté, Zapnuté alebo Zapnuté bez
zvuku.
Pri nastavení Zapnuté bez zvuku bude televízor zobrazovať
titulky len vtedy, keď bude zvuk stlmený tlačidlom m.
...
2/3
3.5.1
Titulky
Jazyky titulkov digitálnych kanálov
Ak sú titulky dostupné pri digitálnych kanáloch, môžete
zo zoznamu vysielaných jazykov vybrať preferovaný jazyk
titulkov.
Pozrite si časť h > Konfigurácia > Funkcie > Jazyk titulkov.
Zo zoznamu dostupných jazykov vyberte jazyk titulkov a
stlačte tlačidlo OK.
Preferovaný jazyk titulkov nastavený v menu Inštalácia sa
dočasne zruší.
3/3
3.5.2 Jazyky zvuku
Digitálne TV kanály dokážu spolu s programom vysielať
zvuk v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť vaše
preferované jazyky, na ktoré sa kanál prepne, pokiaľ sú
vysielané.
Ak chcete nastaviť preferované jazyky zvuku, stlačte
tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Jazyky > Základný
zvuk. V tejto ponuke Jazyky môžete nastaviť aj sekundárny
jazyk.
Televízor sa automaticky prepne na nastavené jazyky,
pokiaľ sa príslušný jazyk vysiela.
Ak chcete skontrolovať, či je jazyk zvuku k dispozícii,
stlačte tlačidlo Options o a vyberte možnosť Jazyk zvuku.
Zo zoznamu môžete vybrať iný jazyk zvuku.
Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk
a titulky prispôsobené pre osoby so zrakovým alebo
sluchovým postihnutím. Prečítajte si časť Bližšie
informácie o... > Univerzálny prístup.
3.6.1
Prehľadávať USB
1/2
Prezeranie fotografií alebo prehrávanie hudby a videa na
televízore z pamäťového zariadenia USB.
Keď je na obrazovke zobrazený zoznam s obsahom
zariadenia USB, vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a
stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo prehrávania P.
Zapojte zariadenie USB do konektora USB na ľavej strane
televízora. Televízor musí byť zapnutý.
Začne sa prehrávať hudobná skladba, prezentácia
fotografií alebo video.
Televízor rozpozná toto zariadenie a na obrazovke otvorí
zoznam zobrazujúci obsah zariadenia USB.
Ak sa obsah nezobrazí, stlačte tlačidlo h > Prehľadávať
USB a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete prehrávanie pozastaviť, opätovne stlačte
tlačidlo P.
Ak chcete preskočiť na nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo
x alebo P +.
Ak chcete preskočiť na predchádzajúci súbor, stlačte
tlačidlo w alebo P -.
Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu v hudobnom
súbore, stlačte tlačidlo Q.
Tlačidlom Options o môžete aktivovať možnosti Prehrať
jedenkrát, Opakovať, Náhodne, Otočiť a mnoho ďalších.
...
3.6.1
Prehľadávať USB
Sledovanie videa
V ponuke Sprievodcu vyberte video a stlačte tlačidlo
prehrávania P.
Ak chcete video pozastaviť, stlačte tlačidlo pozastavenia
P.
Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu, stlačte tlačidlo
Q – raz pre pomalý posun a dvakrát pre rýchly posun.
Opätovným stlačením prejdete na štandardnú rýchlosť.
Stlačením tlačidla Options o môžete aktivovať možnosti
Celá obrazovka, Malá obrazov., Prehrať jedenkrát a pod.
2/2
Ak chcete ukončiť prehľadávanie obsahu zariadenia USB,
stlačte tlačidlo h a vyberte inú aktivitu alebo odpojte
pamäťové zariadenie USB.
3.6.2
Prehľadávať počítačovú sieť
Prezeranie fotografií alebo prehrávanie hudby a videa na
televízore z počítača alebo iného úložného zariadenia vo
vašej domácej sieti.
Ak chcete prehľadávať vašu domácu počítačovú sieť,
najskôr nastavte sieťové pripojenie. Prečítajte si časť
Nastavenie > Sieť.
Ak ešte nie je nainštalovaná sieť, pri prvom spustení
funkcie Prehľadávať počítačovú sieť sa spustí Sieťová
inštalácia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1/2
Prehľadávať počítačovú sieť
Zatvorte tento návod, stlačte tlačidlo h a v ponuke Doma
vyberte možnosť Prehľadávať počítačovú sieť, potom
stlačte tlačidlo OK.
Po zapnutí počítača a smerovača zobrazí televízor obsah
multimediálneho servera z vášho počítača.
Keď je na obrazovke zobrazený zoznam s obsahom PC,
vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo OK
alebo tlačidlo prehrávania P.
Začne sa prehrávať hudobná skladba, prezentácia
fotografií alebo video.
...
3.6.2
Prehľadávať počítačovú sieť
Ak chcete prehrávanie pozastaviť, opätovne stlačte
tlačidlo P.
Ak chcete preskočiť na nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo
x alebo P +.
Ak chcete preskočiť na predchádzajúci súbor, stlačte
tlačidlo w alebo P -.
Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu v hudobnom
súbore, stlačte tlačidlo Q.
Tlačidlom Options o môžete aktivovať možnosti Prehrať
jedenkrát, Opakovať, Náhodne, Otočiť a mnoho ďalších.
2/2
Sledovanie videa
V ponuke Sprievodcu vyberte video a stlačte tlačidlo
prehrávania P. Ak chcete video pozastaviť, stlačte tlačidlo
pozastavenia P.
Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu, stlačte tlačidlo
Q – raz pre pomalý posun a dvakrát pre rýchly posun.
Opätovným stlačením prejdete na štandardnú rýchlosť.
Stlačením tlačidla Options o môžete aktivovať možnosti
Celá obrazovka, Malá obrazov., Prehrať jedenkrát a pod.
Ak chcete ukončiť prácu s počítačovou sieťou, stlačte
tlačidlo h a vyberte inú aktivitu.
3.7
Scenea
Pomocou funkcie Scenea môžete nastaviť fotografiu ako
„tapetu“ obrazovky. Vyberte ktorúkoľvek fotografiu zo
svojej zbierky.
Stlačením tlačidla h otvorte ponuku Doma, vyberte
možnosť Scenea a stlačte tlačidlo OK. Fotografia sa zobrazí
ako tapeta a zvuk je vypnutý.
Funkciu Scenea ukončíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla
na diaľkovom ovládaní.
...
1/3
3.7
Scenea
Pred zapnutím funkcie Scenea odporúčame nastaviť
televízor na energeticky úsporné nastavenia Štandard.
Stlačte tlačidlo o a vyberte možnosť Obraz a zvuk > Smart
nastavenie > Štandard.
2/3
Výber novej fotografie
1 Pripojte k televízoru zariadenie USB, ktoré obsahuje vašu
novú fotografiu. Táto fotografia musí byť vo formáte JPEG.
2 Pomocou navigačných tlačidiel označte danú fotografiu
v zozname s obsahom zariadenia USB. Ak sa zoznam s
obsahom nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo h a
vyberte možnosť Prehľadávať USB.
3 S označenou novou fotografiou stlačte tlačidlo o a
vyberte možnosť Nastaviť ako Scenea. Potvrďte súhlas s
prepísaním aktuálnej fotografie.
4 Odpojte zariadenie USB a výberom možnosti Scenea v
ponuke Doma zobrazte novú fotografiu.
...
3.7
Scenea
Obmedzenia
Keď je zapnutá funkcia Scenea, televízor sa po 4 hodinách
automaticky prepne do pohotovostného režimu. 1 minútu
predtým, ako sa televízor prepne do pohotovostného
režimu, sa zobrazí správa. Prepnutie do pohotovostného
režimu zabráni nadbytočnej spotrebe energie, ak
zabudnete, že je funkcia Scenea zapnutá.
Ak je nastavené Automatické vypnutie, televízor sa
taktiež prepne do pohotovostného režimu po uplynutí
nastaveného času.
3/3
3.8.1 Zhoršený sluch
Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk
a titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým
postihnutím.
Ak chcete zapnúť zvuk a titulky pre sluchovo postihnutých
divákov, stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia
> Jazyky > Zhoršený sluch. Vyberte možnosť Zapnuté a
stlačte tlačidlo OK.
Televízor zapne zvuk a titulky pre divákov so sluchovým
postihnutím, ak sú dostupné.
Ak chcete zistiť, či sú dostupné zvuk a titulky pre divákov
so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo Options o,
vyberte možnosť Jazyk zvuku a vyhľadajte jazyk zvuku
označený ikonou ucha.
3.8.2 Zrakové postihnutie
Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk
prispôsobený pre osoby so zrakovým postihnutím.
Normálny zvuk sa zmiešava s doplnkovým komentárom.
Ak chcete zapnúť zvuk pre zrakovo postihnutých divákov,
počas sledovania digitálneho TV kanála stlačte tlačidlo
Options o a vyberte možnosť Zrakové postihnutie.
Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.
Televízor zapne zvuk pre divákov so zrakovým
postihnutím, ak je dostupný.
V ponuke Options môžete zadať, či zvuk pre divákov so
zrakovým postihnutím bude počuť len z Reproduktorov,
Slúchadiel alebo z Reproduktorov + slúchadiel.
V ponuke Options môžete tiež cez položku Hlasitosť
- Zrakové postihnutie meniť hlasitosť doplnkového
komentára.
Ak chcete zistiť, či je dostupný doplnkový zvukový
komentár pre divákov so zrakovým postihnutím v
príslušnom jazyku, stlačte tlačidlo Options o, vyberte
možnosť Jazyk zvuku a vyhľadajte jazyk zvuku označený
ikonou oka.
4.1.1 Inteligentné Smart nastavenie
Televízor môžete prepnúť do jedného z preddefinovaných
nastavení najvhodnejších pre obsah, ktorý práve sledujete.
Každé nastavenie kombinuje obraz a zvuk.
Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Options o a vyberte
možnosť Obraz a zvuk. Stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť Smart nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
Zo zoznamu vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
• Osobné – nastaví televízor podľa vašich osobných
preferencií nastavených v ponukách Obraz a Zvuk v
ponuke Konfigurácia.
• Jasné – sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie
pri dennom svetle.
• Prirodzený – prirodzené nastavenia obrazu.
• Film – ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
• Hra – ideálne nastavenia pre hranie hier.
• Štandard – štandardné výrobné a energeticky
najúspornejšie nastavenia.
4.1.2
Obraz
V ponuke Obraz môžete jednotlivo upravovať všetky
nastavenia obrazu.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Obraz.
Tlačidlami w alebo x, u, alebo v vyberte a upravte dané
nastavenie.
Stlačením tlačidla OK aktivujete dané nastavenie.
1/4
• Asistent nastavení
Použite aplikáciu Asistent nastavenia, ktorá vás
jednoduchým spôsobom prevedie cez základné
nastavenia obrazu.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
• Kontrast
Mení úroveň jasu v obraze, ale úroveň tmavých častí
zostáva nezmenená.
• Jas
Zmení úroveň svetla celého obrazu.
• Farebná sýtosť
Zmení úroveň sýtosti.
...
4.1.2
Obraz
2/4
• Farebný tón
• Osobné sfarbenie
Ak sa vysiela norma NTSC, táto úroveň kompenzuje
odchýlky farieb.
Pomocou posuvného prvku zmeňte farebnú teplotu
obrazu...
• Ostrosť
- R-WP červenkastý biely bod
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
- G-WP zelenkastý biely bod
• Redukcia šumu
- B-WP modrastý biely bod
Odfiltruje a obmedzí šum v obraze. Úrovne môžete
nastaviť na Minimum, Stredné, Maximum alebo Vypnuté.
- R-BL červenkastá úroveň čiernej
• Odtieň
Nastaví farby na stupeň Normálny, Teplý (červenkasté)
alebo Studený (modrasté). Pomocou položky Osobné
môžete v ponuke Osobné vykonať vlastné nastavenie.
- G-BL Zelenkastá úroveň čiernej
...
4.1.2
Obraz
3/4
• Pixel Precise HD
- Dynamický kontr.
Ovláda pokročilé nastavenia technológie Pixel Precise HD.
Nastavuje úroveň, pri ktorej TV automaticky zdokonalí
detaily v čiernych, stredných a svetlých oblastiach obrazu.
- HD Natural Motion
Odstraňuje trhaný pohyb a reprodukuje jemný pohyb, a to
hlavne vo filmoch.
- 100 Hz LCD
Ponúka rýchly čas odozvy pri zobrazovaní jednotlivých
pixelov pre vynikajúcu ostrosť pohybu vo všetkých vašich
filmoch a športoch.
- Dynamické podsvietenie
Nastaví úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity jasu obrazovky. Rozhodnite sa pre
najlepšiu spotrebu energie alebo obraz s najlepšou
intenzitou jasu
...
4.1.2
Obraz
4/4
- Redukcia MPEG artefaktov
• Svetelný senzor
Vyhladí digitálne prechody v obraze.
Upraví obraz automaticky podľa svetelných podmienok v
miestnosti. Zapne alebo vypne senzor osvetlenia.
- Zvýšenie sýtosti farieb
Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie detailov v
jasných farbách
• Formát obrazu/Režim automatického formátu
Prečítajte si časť Používanie televízora > Sledovanie TV >
Úprava formátu obrazu
• Režim PC
• Posun obrazu
Prepne televízor na ideálne predefinované nastavenie pre
prípad pripojenia počítača.
Slúži na posúvanie obrazu zvisle po obrazovke pomocou
navigačných tlačidiel.
4.1.3
Zvuk
V ponuke Zvuk môžete jednotlivo upravovať všetky
nastavenia zvuku.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Zvuk.
1/3
• Basy
Upraví nízke tóny zvuku. Nastavenie zmeníte pomocou
príslušného ovládacieho prvku.
• Výšky
Tlačidlami w alebo x, u, alebo v vyberte a upravte dané
nastavenie.
Upraví vysoké tóny zvuku. Nastavenie zmeníte pomocou
príslušného ovládacieho prvku.
Stlačením tlačidla OK aktivujete dané nastavenie.
• Hlasitosť
Mení hlasitosť.
Ak nechcete, aby sa zobrazovala lišta s hlasitosťou, stlačte
tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby >
Ukazovateľ hlasitosti. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte
tlačidlo OK.
...
4.1.3
Zvuk
2/3
• Hlasitosť – Zrakové postihnutie
• Mono/stereo
Upraví hlasitosť zvoleného jazyka pre divákov so zrakovým
postihnutím. (Iba vo Veľkej Británii.)
Ak je dostupné stereofónne vysielanie, môžete pre každý
kanál vybrať možnosť Mono alebo Stereo.
• Jazyk zvuku
• TV reproduktory
Zobrazí zoznam vysielaných jazykov zvuku digitálnych TV
kanálov.
Ak ste k TV pripojili zvukový systém, môžete vypnúť
reproduktory TV.
Preferovaný jazyk zvuku môžete nastaviť v položke h >
Konfigurácia > Inštalácia > Jazyky > Základný zvuk.
Ak váš zvukový systém podporuje funkciu EasyLink,
prečítajte si časť Pripojenia > Nastavenia pripojenia >
EasyLink.
• Dual I/II
Ak to vysielanie umožňuje, môžete si vybrať medzi dvomi
rôznymi jazykmi.
Výberom položky Automatický (EasyLink) sa bude
zvuk z televízora automaticky reprodukovať cez váš
audiosystém.
...
4.1.3
Zvuk
3/3
• Surround
• Stereo vyváženie
Prepne televízor automaticky na najlepší režim
priestorového zvuku, v závislosti od vysielania. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora, aby
najlepšie vyhovovali vašej polohe pri počúvaní.
• Hlasitosť do slúchadiel
Mení hlasitosť slúchadiel.
Zvuk vychádzajúci z TV reproduktorov môžete stíšiť
tlačidlom m.
• Delta hlasitosť
Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo
pripojenými zariadeniami. Najskôr prepnite na kanál alebo
zariadenie, u ktorého chcete vyrovnať rozdiel v hlasitosti.
• Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako napríklad
na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa prepína z jedného
kanálu na druhý. Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4.1.4 Výrobné nastavenia
Nastavenia môžete vrátiť na pôvodné výrobné nastavenia.
Obnovia sa len nastavenia obrazu a zvuku.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Reset na nastavenie z továrne a
potom stlačte tlačidlo OK.
4.2.1
Znovu zoradiť a premenovať
Po prvej inštalácii môžete zmeniť poradie nainštalovaných
kanálov alebo ich premenovať. Usporiadajte televízne
kanály v prehľade kanálov podľa vašich požiadaviek alebo
im dajte rozpoznateľný názov.
Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad
kanálov. Prehľad kanálov zobrazí TV kanály a rozhlasové
stanice nainštalované vo vašom televízore.
Ak ich chcete inak zoradiť alebo premenovať, stlačte
tlačidlo Options o a vyberte požadovanú možnosť.
1/2
Znovu zoradiť
Pozíciu kanálov v prehľade môžete meniť.
1 Výberom možnosti Znovu zoradiť v ponuke Možnosti o
spustíte znovuzoradenie kanálov.
2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo OK.
...
4.2.1
Znovu zoradiť a premenovať
3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na
požadovanú pozíciu.
4 Stlačením tlačidla OK potvrďte pozíciu.
Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.
Ak chcete zastaviť znovuzoraďovanie, stlačte tlačidlo
Options o a vyberte Koniec.
2/2
Premenovať
Môžete premenovať kanál.
1 V prehľade kanálov prejdite na kanál, ktorý chcete
premenovať.
2 Vyberte možnosť Premenovať v ponuke Možnosti o.
3 Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite požadovanú
možnosť. Stlačením tlačidla Back b odstránite znak.
Pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania prejdite
na požadovaný znak tak, ako pri písaní SMS/textovej
správy. Pomocou číselného tlačidla 0 zadajte špeciálny
znak. Výberom možnosti Zmazať odstránite celý zadaný
text.
4 Premenovanie ukončíte výberom položky Hotovo a
stlačením tlačidla OK.
4.2.2
Aktualizovať kanály
Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia
kanálov.
Pri digitálnych kanáloch môžete nastaviť televízor tak, aby
automaticky pridával alebo odstraňoval kanály. Zároveň
môžete ručne spúšťať aktualizáciu kanálov.
1/2
Automatická aktualizácia
Ak chcete nastaviť automatickú aktualizáciu digitálnych
TV kanálov, nechajte televízor v pohotovostnom režime.
Raz denne, o 6:00 vykoná televízor aktualizáciu pôvodne
nájdených kanálov a uloží nové kanály. Prázdne kanály sa z
prehľadu kanálov odstránia.
Po vykonaní aktualizácie kanálov sa pri spustení televízora
zobrazí hlásenie.
Ak nechcete, aby sa zobrazovalo toto hlásenie, vyberte
možnosť Nie v položke h > Konfigurácia > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Správa o aktualizácii kanálov.
...
4.2.2
Aktualizovať kanály
Ak nechcete aktualizovať počas pohotovostného režimu,
vyberte možnosť Nie v položke h > Konfigurácia >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Aktualiz. kanálov v
poh. režime.
2/2
Manuálna aktualizácia
Ak chcete kedykoľvek sami manuálne aktualizovať kanály,
stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Nastavenie
predvolieb > Automatická inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
Spustite aktualizáciu a vyberte možnosť Aktualizovať
kanály.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
4.2.3 Opätovná inštalácia kanálov
Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia
kanálov.
Túto úplnú inštaláciu môžete vykonať znova a nastaviť
jazyk, krajinu a nainštalovať všetky dostupné TV kanály.
Úplná inštalácia
Ak chcete preinštalovať televízor, stlačte tlačidlo h
> Konfigurácia > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Automatická inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
Spustite inštaláciu a vyberte možnosť Preinštalovať
kanály.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
Ak chcete nájdené kanály znovu zoradiť alebo
premenovať, prečítajte si časť Nastavenie > Kanály >
Znovu zoradiť a premenovať.
4.2.4
Kvalita digitálneho príjmu
Ak prijímate digitálne TV vysielanie (DVB) cez vlastnú
anténu (DVB-T) alebo pomocou TV tunera prijímate
digitálne káblové kanály (DVB-C), môžete skontrolovať
kvalitu a intenzitu signálu kanála.
Ak je príjem nekvalitný, môžete ho zlepšiť zmenou
polohy antény. Najvhodnejšie je obrátiť sa na odborníka
špecializovaného na montáž antén.
1/2
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu takéhoto digitálneho
kanála, vyberte príslušný kanál, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Test
príjmu > Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa digitálna frekvencia pre tento kanál.
Ak je príjem nekvalitný, môžete zmeniť polohu antény.
Vyberte Vyhľadať a stlačením tlačidla OK sa znova
skontroluje intenzita signálu tejto frekvencie.
...
4.2.4
Kvalita digitálneho príjmu
Môžete sami zadať konkrétnu digitálnu frekvenciu.
Vyberte frekvenciu – tlačidlami x a w umiestnite šípky
na číslo a tlačidlami u a v zmeňte jeho hodnotu. Stlačte
tlačidlo Vyhľadať a táto frekvencia sa skontroluje.
2/2
Ak prijímate kanál pomocou DVB-C, zobrazia sa možnosti
Režim prenosovej rýchlosti a Prenosová rýchlosť.
Pre možnosť Režim prenosovej rýchlosti vyberte možnosť
Automatický, pokiaľ vám poskytovateľ káblovej televízie
neposkytol špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti.
Túto hodnotu môžete zadať do poľa Prenosová rýchlosť
pomocou číselných tlačidiel.
4.2.5
Ručná inštalácia analógových kanálov
Analógové TV kanály je možné ladiť ručne kanál po kanáli.
Ak chcete spustiť ručnú inštaláciu analógových kanálov,
stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Nastavenie
predvolieb > Ručná inštalácia – Analógový.
Postupujte podľa každého kroku tejto ponuky.
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nenastavíte všetky
dostupné analógové TV kanály.
1 Systém – Ak máte vlastnú anténu, musíte zvoliť krajinu
alebo časť sveta, odkiaľ pochádza príslušný TV kanál.
Ak prijímate TV kanály z káblového systému, stačí zvoliť
krajinu alebo časť sveta len raz.
2 Vyhľadať kanál – Vyhľadajte analógový TV kanál.
Vyhľadávanie začne automaticky, ale frekvenciu môžete
zadať ručne. Ak je príjem kanála nekvalitný, zopakujte
hľadanie tlačidlom Hľadať znova. Ak chcete tento TV kanál
uložiť, zvoľte položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
...
1/2
4.2.5
Ručná inštalácia analógových kanálov
3 Jemné ladenie – Nájdený kanál jemne doladíte tlačidlami
u a v. Po jemnom doladení kanála stlačte tlačidlo Hotovo.
4 Uložiť – Nájdený kanál je možné uložiť na aktuálne číslo
kanála tlačidlom Uložiť tento kanál alebo s novým číslom
kanála tlačidlom Uložiť ako novú predvoľbu.
2/2
4.2.6 Jemné ladenie analógových kanálov
Keď je príjem analógového TV kanála nekvalitný, môžete
ho skúsiť jemne doladiť.
Ak chcete jemne doladiť analógové kanály, stlačte tlačidlo
h > Konfigurácia > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Manuálna inštalácia – Analógový > Jemné ladenie.
Kanál jemne doladíte tlačidlami u a v. Po jemnom
doladení kanála stlačte tlačidlo Hotovo.
Tento jemne doladený kanál môžete uložiť na aktuálne
číslo kanála tlačidlom Uložiť tento kanál alebo s novým
číslom kanála tlačidlom Uložiť ako novú predvoľbu.
4.2.7 DVB-T alebo DVB-C
Ak je vo vašej krajine dostupný príjem vysielania DVB-T aj
DVB-C a tento televízor je pripravený pre príjem DVB-T aj
DVB-C vo vašej krajine, pred inštaláciou TV kanálov musíte
vybrať jednu z možností – DVB-T alebo DVB-C.
Ak chcete vybrať príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C,
stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Nastavenie
predvolieb > Anténa alebo kábel DVB.
Pre inštaláciu DVB-T vyberte možnosť Anténa.
Pre inštaláciu DVB-C vyberte možnosť Kábel.
Inštalácia kanálov DVB-C
Všetky TV nastavenia DVB-C sa upravia automaticky, ale
sieť DVB-C môže vyžadovať určité nastavenia určené
poskytovateľom DVB-C. Keď si televízor vyžiada tieto
nastavenia alebo hodnoty, zadajte ich.
Na televízore môžete nainštalovať systém DVB-T aj DVBC. V takom prípade musíte vykonať dve inštalácie kanálov.
Najskôr vykonajte inštaláciu so zvolenou možnosťou
Anténa, a potom so zvolenou možnosťou Kábel. Po
inštalácii sa v prehľade kanálov zobrazia TV kanály pre
systém DVB-T aj DVB-C.
4.2.8 Nastavenie hodín
Digitálne TV vysielanie v niektorých krajinách nevysiela
informácie koordinovaného univerzálneho času (UTC
– Coordinated Universal Time). Preto môže dôjsť k
ignorovaniu zmeny letného a zimného času. Toto môžete
napraviť prostredníctvom nastavenia hodín.
Ak televízor zobrazuje nesprávny čas, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Hodiny > Automat. režim hodín a
vyberte možnosť Ručne.
V ponuke Letný čas vyberte možnosť Štandardný čas
(zima) alebo Letný čas (leto), podľa vášho miestneho času.
4.3.1 Výhody siete
Počítačová sieť
Net TV
Ak je televízor pripojený k počítačovej sieti, môžete
prehrávať fotografie, hudbu a filmy z počítača alebo
úložného zariadenia v tejto sieti.
Ak je televízor pripojený k počítačovej sieti pripojenej na
internet, môžete pripojiť televízor do siete Net TV. Úvodná
stránka služby Net TV ponúka filmy, obrázky, hudbu,
infozábavu, hry a veľa ďalšieho obsahu – všetko vhodné
pre vašu TV obrazovku.
Po nainštalovaní siete vyberte v ponuke Doma možnosť
Prehľadávať počítačovú sieť, čím zobrazíte obsah
počítača.
Po nainštalovaní siete vyberte v základnej ponuke
možnosť Prehľadáv. Net TV otvoríte úvodnú stránku služby
Net TV.
4.3.2
Čo potrebujete?
Ak chcete pripojiť televízor k počítačovej sieti a internetu,
musíte mať v sieti zapojený smerovač. Smerovač musí
mať zapnutú funkciu DHCP.
Aby ste mohli využívať službu Net TV, musíte pripojiť
televízor k smerovaču s vysokorýchlostným pripojením na
internet.
Ak chcete k TV pripojiť smerovač, potrebujete sieťový
kábel (ethernet).
...
1/2
4.3.2
Čo potrebujete?
Funkcia počítačovej siete má certifikát DLNA 1.0.
Na vašom počítači môžete použiť systém Microsoft
Windows XP alebo Vista,
Intel Mac OSX alebo Linux.
Ak chcete obsah počítača zdieľať prostredníctvom
televízora, v počítači musí byť nainštalovaný aktuálny
softvér mediálneho servera.
Prehrávač Windows Media Player 11 alebo podobný
program.
Niektoré softvérové aplikácie mediálneho servera musia
byť nastavené na zdieľanie súborov s televízorom.
Zoznam podporovaných softvérových aplikácií mediálneho
servera nájdete v časti Technické údaje > Multimédiá.
2/2
4.3.3 Inštalácia siete s káblovým pripojením
Sieť s káblovým pripojením nainštalujete podľa postupu
zobrazovaného na obrazovke.
Skôr než začnete s inštaláciou siete, pripojte smerovač k
televízoru pomocou sieťového kábla a zapnite ho.
Ak chcete pustiť inštaláciu siete s káblovým pripojením,
zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Sieť > Sieťová inštalácia a
stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Televízor bude neustále vyhľadávať sieťové pripojenie.
Po zobrazení výzvy potvrďte svoj súhlas s Licenčnou
zmluvou koncového používateľa.
Najnovšiu Licenčnú zmluvu koncového používateľa
nájdete na lokalite www.philips.com.
4.3.4 Sieťové nastavenia
Sieťové nastavenia v televízore slúžiace na pripojenie
k smerovaču sú štandardné a nastavené automaticky.
To umožňuje jednoduché pripojenie do ľubovoľnej
dostupnej siete.
V prípade problémov so sieťovým pripojením môžete
zadať špecifické nastavenia vhodné pre sieť u vás doma.
V prípade pochybností požiadajte o pomoc niekoho so
znalosťami sieťových nastavení.
Ak chcete nastaviť špecifické sieťové nastavenia, stlačte
tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Sieť > Režim siete
alebo … > Konfigurácia IP.
4.3.5
Nastavenia serverov
médií
V okne Media Sharing (Zdieľanie médií) začiarknite
políčko Share my media (Zdieľať moje médiá).
Kliknite na tlačidlo OK.
Servery médií sa musia nastaviť, aby bolo možné
zdieľanie ich súborov a priečinkov. Dôkladným
dodržiavaním pokynov nastavte svoj špecifický server.
1
Windows Media Player v11 v operačnom systéme
Windows Vista
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z ponuky
položku Library (Knižnica) a potom vyberte položku
Media sharing (Zdieľanie médií.
2
Ak sa nenašlo žiadne sieťové pripojenie a nemôžete
začiarknuť toto políčko, kliknutím na tlačidlo
Networking (Sieť) zobrazte okno Network and Sharing
Center (Centrum sietí), …
1
2
Nastavte položku Network discovery (Zisťovanie siete)
na možnosť On (Zapnuté). Nastavte položku File
sharing (Zdieľanie súborov) na možnosť On (Zapnuté).
Prejdite späť do okna Media Sharing (Zdieľanie médií)
v programe Windows Media Player a začiarknite
políčko Share my media (Zdieľať moje médiá).
Kliknite na tlačidlo OK.
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z ponuky
položku Library (Knižnica) a potom vyberte položku
Add to Library (Pridať do knižnice).
Keď sa pripojí TV cez router k PC a všetko je zapnuté,
v okne Media sharing (Zdieľanie médií) sa TV zobrazí
ako Unkown Device (Neznáme zariadenie).
Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo Allow
(Povoliť).
1
2
Aby ste zmenili určité nastavenia zdieľania, môžete
otvoriť okno Settings (Nastavenia).
Keď sa ikona zariadenia (TV) začiarkne zelenou
odškrtávacou značkou, kliknite na tlačidlo OK.
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) vyberte
položku My folders and those of others that I can
access (Moje priečinky a priečinky ostatných
používateľov, do ktorých mám povolený prístup) a
kliknite na tlačidlo Advanced Options (Rozšírené
možnosti)...
1
2
S otvorenou položkou Advanced Options (Rozšírené
možnosti) môžete do zoznamu na zdieľanie pridať
špecifické priečinky. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) sa zobrazí
novopridaný priečinok. Môžete pridať viac priečinkov
na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo OK pridáte súbory
do knižnice.
1
V okne Add Folder (Pridať priečinok) vyberte priečinok
s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete
zdieľať s inými zariadeniami (TV).
Kliknite na tlačidlo OK.
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
1
2
Windows Media Player v11 v operačnom systéme
Windows XP
1
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z ponuky
položku Library (Knižnica) a potom vyberte položku
Media sharing (Zdieľanie médií) ...
2
3
Aby ste zmenili určité nastavenia zdieľania, môžete
otvoriť okno Settings (Nastavenia).
Keď sa ikona zariadenia (TV) začiarkne zelenou
odškrtávacou značkou, kliknite na tlačidlo OK.
.
V okne Media Sharing (Zdieľanie médií) začiarknite
políčko Share my media (Zdieľať moje médiá).
Keď sa pripojí TV cez router k PC a všetko je zapnuté,
v okne Media sharing (Zdieľanie médií) sa TV zobrazí
ako Unkown Device (Neznáme zariadenie). Vyberte
zariadenie a kliknite na tlačidlo Allow (Povoliť).
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z ponuky
položku Library (Knižnica) a potom vyberte položku
Add to Library (Pridať do knižnice).
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) vyberte
položku My folders and those of others that I can
access (Moje priečinky a priečinky ostatných
používateľov, do ktorých mám povolený prístup) a
kliknite na tlačidlo Advanced Options (Rozšírené
možnosti)..
S otvorenou položkou Advanced Options (Rozšírené
možnosti) môžete do zoznamu na zdieľanie pridať
špecifické priečinky. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
1
V okne Add Folder (Pridať priečinok) vyberte priečinok
s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete
zdieľať s inými zariadeniami (TV).
Kliknite na tlačidlo OK.
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) sa zobrazí
novopridaný priečinok. Môžete pridať viac priečinkov
na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo OK pridáte súbory
do knižnice.
Dialógové okno vám oznámi, že sa spustila služba
serveru médií. Kliknite na tlačidlo OK.
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
Kliknite na kartu Sharing (Zdieľanie).
1
TVersity v.0.9.10.3 v operačnom systéme Windows XP
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
Kliknite na kartu Settings (Nastavenia) a potom
kliknite na tlačidlo Start Sharing (Začať zdieľanie).
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
1
Kliknite na ikonu zeleného plus a vyberte položku Add
folder (Pridať priečinok)…
2
1
2
V dialógovom okne Add media (Pridať médiá) kliknite
na tlačidlo Browse (Prehľadávať).
Twonky Media v4.4.2 v operačnom systéme Macintosh
OS X
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
1
V okne Browse for Folder (Vyhľadať priečinok) vyberte
priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré
chcete zdieľať.
Kliknite na tlačidlo OK.
V aplikácii Twonky Media kliknite na položky Basic
Setup (Základné nastavenie) > First steps (Prvé kroky).
V tomto okne môžete zmeniť názov servera, ktorý sa
zobrazí na vašom TV
.
1
2
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV
.
Kliknite na položky Basic Setup (Základné nastavenie)
> Clients/Security (Klienti/Zabezpečenie).
Začiarknite políčko vedľa položky Enable sharing for
new clients automatically (Automaticky povoliť
zdieľanie pre nových klientov).
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
Kliknite na položky Basic Setup (Základné nastavenie)
> Sharing (Zdieľanie). Niektoré „Content Locations“
(Umiestnenia obsahu) sa už mohli nastaviť
automaticky. Aby ste pridali priečinok (umiestnenie
obsahu), ktorý sa bude zdieľať v sieti, kliknite na
tlačidlo Browse (Prehľadávať).
1
2
V modrom rámiku kliknite na názov pevného disku,
aby ste prehliadali k priečinku s hudbou, fotografiami
alebo videami, ktoré chcete zdieľať s inými
zariadeniami (TV).
Kliknutím na tlačidlo Select (Vybrať) vyberte priečinok
pre zdieľanie.
Teraz kliknite na položku Save Changes (Uložiť
zmeny).
Potom kliknite na položku Rescan content directories
(Prehľadať znova adresáre s obsahom).
V niektorých prípadoch sa týmto postupom nemusia
sprístupniť všetky súbory a priečinky.
Kliknite na položky Support (Podpora) >
Troubleshooting (Riešenie problémov) a potom
kliknite na položku Rebuild database (Znova zostaviť
databázu), aby ste sa uistili, že všetko dobre funguje.
Toto prestavanie môže nejaký čas trvať.
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
4.4.1 Z internetu
V niektorých prípadoch je potrebné aktualizovať
softvér televízora. Ak je váš televízor pripojený k
smerovaču s pripojením na internet, môžete aktualizovať
softvér televízora priamo z internetu. Potrebujete
vysokorýchlostné pripojenie na internet.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Aktualizácia softvéru > Aktualiz. teraz, a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť Internet a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky vypne
a znova zapne. Počkajte, kým sa televízor opäť nezapne;
nepoužívajte tlačidlo vypínača O na televízore.
Ak je televízor pripojený na internet, zobrazí pri spustení
hlásenie o dostupnosti nového softvéru.
4.4.2 Prostredníctvom pamäťového zariadenia USB
V niektorých prípadoch je potrebné aktualizovať softvér
televízora. Spustite aktualizáciu softvéru v televízore.
Potom prevezmite softvér televízora z internetu do svojho
počítača. Pomocou pamäťového zariadenia USB načítajte
softvér z počítača do televízora.
Príprava
Potrebujete počítač s vysokorýchlostným pripojením na
internet. Potrebujete pamäťové zariadenie USB s voľnou
kapacitou 256 MB, ktoré má vypnutú ochranu proti zápisu.
Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia s televízorom
fungovať.
...
1/3
4.4.2 Prostredníctvom pamäťového zariadenia USB
1 Identifikácia
2 Prevzatie z počítača do zariadenia USB
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Aktualizácia softvéru > Aktualiz. teraz, a
stlačte tlačidlo OK.
Keď je identifikačný súbor televízora zapísaný na zariadení
USB, pripojte zariadenie USB do počítača s pripojením
na internet. V zariadení USB nájdite súbor „update.htm“ a
dvakrát naň kliknite. Kliknite na možnosť Poslať ID. Ak je k
dispozícii nový softvér, prevezme sa do zariadenia USB.
Vyberte možnosť USB a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Televízor vás požiada, aby ste zapojili zariadenie USB do
konektora USB na ľavej strane televízora.
...
2/3
4.4.2 Prostredníctvom pamäťového zariadenia USB
3 Prevzatie zo zariadenia USB do televízora
Zapojte pamäťové zariadenie USB znova do televízora.
Podľa pokynov na obrazovke spustite aktualizáciu nového
softvéru televízora. Televízor sa na 10 sekúnd automaticky
vypne a znova zapne. Čakajte prosím.
Nikdy…
• nepoužívajte diaľkové ovládanie,
• počas aktualizácie softvéru neodpájajte pamäťové
zariadenie USB od televízora.
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora. Po
obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.
Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie
Operation succesful (Operácia úspešná). Odpojte
zariadenie USB a stlačte tlačidlo O na diaľkovom ovládaní.
Nikdy…
• nestláčajte dvakrát tlačidlo O
• nepoužívajte tlačidlo vypínača O na televízore
Televízor sa vypne (na 10 sekúnd) a opäť zapne. Čakajte
prosím.
Aktualizácia softvéru televízora je dokončená.
Teraz môžete televízor opäť používať.
3/3
5.1.1 Napájací kábel
Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený k
televízoru. Uistite sa, že sieťová zástrčka v elektrickej
zásuvke je vždy ľahko prístupná.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku,
nikdy nie za kábel.
Aj napriek tomu, že tento televízor má v pohotovostnom
režime veľmi nízku spotrebu energie, odpojte napájací
kábel, ak nebudete televízor dlhý čas používať. Ušetríte
tým energiu.
5.1.2 Kábel antény
Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej strane
televízora. Pevne pripojte anténny kábel do zásuvky
označenej Antenna a.
5.2.1 Kvalita kábla
Pred pripojením zariadení k televízoru skontrolujte, akými
konektormi je príslušné zariadenie vybavené. Zariadenie
pripojte k televízoru pomocou pripojenia s najvyššou
možnou kvalitou. Kvalitné káble zabezpečia dobrý prenos
obrazu a zvuku.
Pripojenia zobrazené v tejto časti návodu na použitie
predstavujú odporúčania pre najpoužívanejšie prípady.
Možné sú tiež iné riešenia.
Bližšie informácie o konkrétnych typoch káblov a
dostupných pripojeniach nájdete v časti Informácie o
kábloch > HDMI … atď.
Pridať zariadenia
Keď pripojíte nejaké zariadenie k televízoru, vždy ho
pridajte ako položku do ponuky Doma. Keď je táto položka
v ponuke Doma, môžete jednoducho prepnúť televízor na
toto zariadenie.
Ak chcete pridať nové zariadenie, stlačte tlačidlo h >
Pridať zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5.2.2
HDMI
Pripojenie cez rozhranie HDMI poskytuje najvyššiu kvalitu
obrazu a zvuku.
Jeden kábel HDMI v sebe kombinuje obrazové aj zvukové
signály.
Rozhranie HDMI použite pre TV signály s vysokým
rozlíšením (HD).
Kábel HDMI prenáša obrazové a zvukové signály len
jedným smerom, na rozdiel od kábla Scart.
Nepoužívajte kábel HDMI dlhší ako 5 m.
...
1/2
5.2.2
HDMI
2/2
Rozhranie HDMI podporuje parameter HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál
zabraňujúci kopírovaniu, ktorý je súčasťou HD obsahu
(disk DVD alebo disk Blu-ray).
Funkcia EasyLink
DVI do HDMI
Prečítajte si časť Pripojenia > Nastavenia pripojenia >
EasyLink HDMI-CEC.
V prípade, že má vaše zariadenie len pripojenie DVI,
použite adaptér DVI na HDMI. Použite jeden z konekorov
HDMI a pre zvuk pripojte zvukový kábel Audio L/R do mini
konektora Audio In Left / Right, HDMI / DVI na zadnej
strane televízora.
HDMI s EasyLink ponúka jednoduchú prevádzku vašich
pripojených zariadení, keď tieto zariadenia majú normu
HDMI s CEC.
5.2.3 YPbPr – Komponentné video
Pripojenie Komponentné video YPbPr použite spolu s
pripojením Audio L/R pre zvuk.
Pri pripájaní spárujte farby konektorov YPbPr s konektormi
kábla. YPbPr dokáže prenášať TV signály vo vysokom
rozlíšení (HD).
5.2.4 Scart
Kábel Scart v sebe kombinuje obrazové aj zvukové signály.
Konektory Scart dokážu prenášať videosignály s normou
RGB, ale nie TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).
5.2.5 S-Video
Použite kábel S-Video spolu so zvukovým káblom Audio L/
R (typ „cinch“).
Pri pripájaní spárujte farby zvukových konektorov s
konektormi kábla.
5.2.6 Video
Použite kábel Video (typ „cinch“) spolu so zvukovým
káblom Audio L/R (typ „cinch“).
Pri pripájaní spárujte farby zvukových konektorov s
konektormi kábla.
5.2.7 VGA
Pomocou kábla VGA (konektor DE15) pripojíte k televízoru
počítač. Prostredníctvom tohto pripojenia môžete
používať televízor ako počítačový monitor. Môžete pridať
kábel Audio L/R pre zvuk.
Prečítajte si časť Pripojenia > Pripojenie ďalších zariadení
> Televízor ako počítačový monitor.
5.3.1 Prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač
Pomocou kábla HDMI pripojte prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač ku konektoru HDMI na zadnej strane televízora.
5.3.2
Systém domáceho kina s DVD
Najskôr pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.
1/3
5.3.2
Systém domáceho kina s DVD
Na záver pomocou kábla „cinch“ pre digitálny zvuk, prípadne analógového kábla Audio Out L/R pripojte zariadenie k televízoru.
2/3
5.3.2
Systém domáceho kina s DVD
3/3
Zvukový výstup Audio Out L/R
Synchronizácia zvuku a videa (synch.)
Ak na systéme domáceho kina nie je žiadny digitálny
zvukový výstup, môžete použiť analógové pripojenie Audio
Out L/R na televízore.
Ak zvuk nie je v súlade s videom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s DVD môžete nastaviť
oneskorenie, aby zvuk a video prebiehali súbežne.
Nepripájajte zvukový signál z DVD prehrávača ani iného
zariadenia priamo k systému domáceho kina. Vždy veďte
zvuk najskôr cez televízor.
5.3.3
DVD rekordér
Najskôr pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k DVD rekordéru aj televízoru.
1/2
5.3.3
DVD rekordér
Na záver pomocou kábla Scart pripojte DVD rekordér ku konektoru Scart na zadnej strane televízora.
2/2
5.3.4 Prijímač digitálnej alebo satelitnej televízie
Najskôr pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k prijímaču aj televízoru.
1/2
5.3.4 Prijímač digitálnej alebo satelitnej televízie
Na záver pomocou kábla Scart pripojte prijímač k zadnej časti televízora.
2/2
5.3.5 Prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér
Najskôr pomocou 3 anténnych káblov pripojte prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér k televízoru.
1/3
5.3.5 Prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér
Potom pomocou kábla Scart pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.
2/3
5.3.5 Prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér
Na záver pomocou 2 káblov Scart prepojte tieto 2 zariadenia a televízor.
3/3
5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina
Najskôr pomocou 3 anténnych káblov prepojte tieto 2 zariadenia s televízorom.
1/5
5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina
Potom pomocou kábla Scart pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.
2/5
5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina
Potom pomocou 2 káblov Scart pripojte prijímač digitálnej televízie k DVD rekordéru a DVD dekodér k televízoru.
3/5
5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina
Potom pomocou kábla HDMI pripojte systém domáceho kina k televízoru.
4/5
5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina
Na záver pomocou kábla „cinch“ pre digitálny zvuk pripojte systém domáceho kina k televízoru.
5/5
5.3.7
Digitálny HD prijímač
Najskôr pomocou 2 anténnych káblov pripojte digitálny HD prijímač k televízoru.
1/2
5.3.7
Digitálny HD prijímač
Pomocou kábla HDMI pripojte digitálny HD prijímač k televízoru.
2/2
5.4.1
Herná konzola
K zadnej strane televízora pripojte hernú konzolu. Môžete
použiť pripojenie cez konektory HDMI, YPbPr, S-Video
alebo Video. Nikdy nesmiete súčasne pripojiť konektory SVideo a Video.
Informácie o pripojení hernej konzoly nájdete na
nasledujúcich stranách.
1/3
Oneskorovanie obrazu
Aby nedochádzalo k oneskorovaniu obrazu, prepnite
televízor do režimu Hra.
Zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo Options
o a vyberte možnosť Obraz a zvuk. Stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť Smart nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť Hra a stlačte tlačidlo OK.
...
5.4.1
Herná konzola
Na pripojenie hernej konzoly k zadnej strane televízora použite kábel HDMI.
2/3
5.4.1
Herná konzola
3/3
Alebo na pripojenie hernej konzoly k zadnej strane televízora použite kábel S-video alebo video kábel spolu so zvukovým káblom
Audio L/R.
5.4.2 Herná konzola s HD
Pomocou kábla HDMI alebo káblov YPbPr pripojte hernú
konzolu s vysokým rozlíšením k televízoru.
Prečítajte si tiež časť Pripojenia > Pripojenie ďalších
zariadení > Hra.
5.4.3 Fotoaparát
Ak chcete prezerať fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, môžete ho pripojiť priamo k televízoru
pomocou portu USB umiestneného na jeho bočnej strane.
Po pripojení kábla fotoaparát zapnite.
V prípade, že sa zoznam obsahu fotoaparátu nezobrazí
automaticky, bude zrejme potrebné nastaviť fotoaparát
na prenos dát pomocou protokolu PTP (Picture Transfer
Protocol). Skontrolujte návod na použitie digitálneho
fotoaparátu.
5.4.4
Videokamera
K zadnej časti televízora pripojte videokameru. Môžete
použiť pripojenie cez konektory HDMI, YPbPr, S-Video
alebo Video. Nikdy nesmiete súčasne pripojiť konektory SVideo a Video.
Informácie o pripojení videokamery nájdete na
nasledujúcich stranách.
...
1/3
5.4.4
Videokamera
Pomocou kábla HDMI pripojte videokameru k zadnej časti televízora.
2/3
5.4.4
Videokamera
Alebo videokameru pripojte k zadnej časti televízora pomocou kábla S-video alebo Video spolu so zvukovým káblom Audio L/R.
3/3
5.4.5
Televízor ako počítačový monitor
Televízor môžete pripojiť k počítaču ako počítačový
monitor.
Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu frekvenciu
monitora počítača na 60 Hz.
Informácie o pripojení počítača nájdete na nasledujúcich
stranách.
Ideálne nastavenie televízora
Formát TV obrazu nastavte na Nezmenený formát, čím
dosiahnete najlepšiu ostrosť obrazu. Počas sledovania
TV stlačte tlačidlo Options o, vyberte možnosť Formát
obrazu a potom možnosť Nezmenený formát.
Podporované rozlíšenia z počítača
Zoznam podporovaných rozlíšení nájdete v časti Technické
údaje > Rozlíšenia displeja.
...
1/3
5.4.5
Televízor ako počítačový monitor
Pomocou adaptéra DVI na HDMI pripojte počítač ku konektoru HDMI a kábel Audio L/R ku konektoru Audio L/R na zadnej strane
televízora.
2/3
5.4.5
Televízor ako počítačový monitor
3/3
Pomocou kábla VGA pripojte počítač ku konektoru VGA a kábel Audio L/R ku konektoru VGA Audio L/R na zadnej strane televízora.
5.4.6 Dekodér
Pomocou kábla Scart pripojte dekodér, ktorý dekóduje
analógové signály z antény. Použite konektor EXT1 alebo
EXT2 na zadnej strane televízora.
Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude
dekódovať. Potom priraďte pripojenie, ku ktorému je
dekodér pripojený.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Dekodér. Vyberte možnosť
Kanál a nastavte kanál, ktorý chcete dekódovať. Vyberte
možnosť Stav a nastavte konektor, ktorý chcete používať
pre dekodér.
5.5.1
Modul Conditional Access Module (CAM)
Zakódované digitálne TV kanály možno dekódovať
pomocou modulu (CAM) (Conditional Access Module).
Operátori digitálnych TV služieb poskytujú modul
CAM, keď si predplatíte ich služby. Ďalšie informácie
a podmienky získate u vášho poskytovateľa služieb
digitálnej TV.
Vloženie modulu CAM
Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny smer
vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k poškodeniu
modulu CAM a televízora.
Nájdite zásuvku Common interface na zadnej strane
televízora. Opatrne zasuňte modul CAM až na doraz a
nechajte ho natrvalo v zásuvke.
Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko minút.
Odpojením modulu CAM sa táto služba na televízore
deaktivuje.
...
1/2
5.5.1
Modul Conditional Access Module
Sledovanie služby CAM
Ak je vložený modul CAM a sú zaplatené registračné
poplatky, televízor zobrazí program poskytovateľa služieb
digitálnej TV. Aplikácie a ich fungovanie, obsah a správy na
obrazovke pochádzajú zo služby CAM.
Nastavenia modulu CAM
Ak chcete zadať heslá alebo kódy PIN pre službu CAM,
stlačte tlačidlo h > Konfigurácia > Funkcie > Common
interface. Vyberte poskytovateľa služby CAM a stlačte
tlačidlo OK.
2/2
5.5.2 Common Interface Plus CI+
Tento televízor dokáže spolupracovať s modulom CI+
conditional access.
Technológia CI+ umožňuje poskytovateľom služieb
vysielať prémiové digitálne programy vo vysokom rozlíšení
so zvýšenou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Informácie o pripojení modulu CI+ CAM nájdete v kapitole
CAM – Modul Conditional Access Module.
5.6.1 Pripojenie ku káblovej sieti
Ak chcete nastaviť pripojenie ku káblovej sieti, prečítajte si
všetky kapitoly v časti Nastavenie > Sieť.
Skôr než začnete s inštaláciou siete, pripojte smerovač k
televízoru pomocou sieťového kábla a zapnite ho.
5.7.1
Funkcia EasyLink
Ak je dané zariadenie vybavené štandardom HDMI-CEC,
dokáže spolupracovať s televízorom.
Prepojte televízor s daným zariadením pomocou kábla
HDMI. Televízor sa dodáva so zapnutou funkciu EasyLink.
Ak chcete funkciu EasyLink vypnúť, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby > EasyLink.
1/2
S funkciou EasyLink sú dostupné nasledujúce funkcie:
• Prehrávanie jedným dotykom
Vložte disk a stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení.
Televízor sa zapne z pohotovostného režimu a automaticky
zobrazí program disku.
• Pohotovostný režim systému
Na diaľkovom ovládaní televízora stlačte na 2 sekundy
tlačidlo O a pripojené zariadenia sa prepnú do
pohotovostného režimu.
...
5.7.1
Funkcia EasyLink
2/2
• Ovládanie zvuku systému
Pomenovanie štandardu HDMI-CEC pri iných značkách
Ak pripojíte audiosystém, môžete počúvať zvuk z
televízora cez tento audiosystém. TV reproduktory sa
automaticky stlmia.
Štandard HDMI-CEC má pri iných značkách odlišné názvy.
Príklady niektorých názvov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...
Televízor sa dodáva s reproduktormi nastavenými na
funkciu EasyLink (Automatický). Ak chcete TV reproduktory
vypnúť alebo nechať vždy zapnuté, stlačte tlačidlo h >
Konfigurácia > Zvuk > TV reproduktory.
Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na danom zariadení. Funkcia EasyLink nemusí
fungovať so zariadeniami iných značiek.
5.7.2 Diaľkové ovládanie EasyLink
Predtým, ako budete pokračovať s diaľkovým ovládaním
EasyLink, prečítajte si časť Pripojenia > Nastavenia
pripojenia > EasyLink HDMI-CEC.
Ak chcete zapnúť diaľkové ovládanie EasyLink, stlačte
tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby >
Diaľkové ovládanie EasyLink.
Pomocou diaľkového ovládania EasyLink sa príkazy
diaľkového ovládania televízora odosielajú priamo
do zariadenia, ktorého obsah/vysielanie sledujete na
televízore. Nie je potrebné najskôr zvoliť zariadenie na
diaľkovom ovládaní.
Okrem tlačidla Doma h budú dané zariadenie ovládať
všetky príkazy diaľkového ovládania. Niektoré príkazy
nemusia so zariadením fungovať.
Upozornenie Ide o pokročilé nastavenie. Skontrolujte, či sú
všetky zariadenia vhodné pre toto nastavenie. Nevhodné
zariadenia nebudú reagovať. Predtým, ako natrvalo
zapnete diaľkové ovládanie EasyLink, najskôr túto funkciu
vyskúšajte.
Ak chcete prepnúť späť na ovládanie televízora, stlačte
tlačidlo h a vyberte možnosť Sledovať televíziu
Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte tlačidlo h a
vyberte iné zariadenie.
5.7.3 Pripojenie Pixel Plus
Niektoré zariadenia, ako napríklad prehrávače diskov
DVD alebo Blu-ray, môžu využívať svoj vlastný systém
spracovania kvality obrazu. Aby ste predišli zníženiu kvality
spôsobenému vzájomným rušením týchto systémov
spracovania TV obrazu, odporúčame systém spracovania
v danom zariadení zablokovať. Pripojenie Pixel Plus
umožňuje zablokovanie týchto systémov.
Zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo h
vyberte položku Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby >
Pripojenie Pixel Plus. Výberom možnosti Zapnuté vypnete
systém spracovania obrazu pripojených zariadení.
5.7.4 Synchronizácia zvuku
Po pripojení systému domáceho kina by mali byť
obraz na televíznej obrazovke a zvuk domáceho kina
synchronizované. Nezhodu si môžete všimnúť napríklad
pri scénach, kde ľudia rozprávajú. V prípade, že dokončia
vetu skôr, než sa im prestanú hýbať pery, budete musieť
na systéme domáceho kina upraviť oneskorenie zvukovej
synchronizácie.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie
systému domáceho kina.
V prípade, že systém domáceho kina neumožňuje úpravu
tohto nastavenia alebo použitie nastavenie neponúklo
uspokojivý výsledok, môžete skúsiť vypnúť systém
spracovania obrazu HD Natural Motion v televízore.
Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo h
> Konfigurácia > Obraz > Perfect Pixel HD > HD Natural
Motion.
6.1 Kontaktné informácie
Varovanie
Kontaktné informácie – Starostlivosť o zákazníkov
Ak sa televízor pokazí, NIKDY sa nepokúšajte opraviť ho
sami.
Ak problém s televízorom nevyriešite, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo vašej krajine.
Ak problém nevyriešite pomocou rád a návrhov v časti
Riešenie problémov, skúste televízor vypnúť a znova
zapnúť.
Alebo navštívte našu webovú lokalitu www.philips.com/
support
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na typovom
štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.
6.2
Televízor a diaľkové ovládanie
1/2
TV sa nedá zapnúť
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
• Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel.
• Skontrolujte, či nie sú vybité alebo nevytiekli batérie v
diaľkovom ovládaní. Skontrolujte správne umiestnenie ich
pólov + / -.
• Skontrolujte, či nie sú vybité alebo nevytiekli batérie v
diaľkovom ovládaní. Skontrolujte správne umiestnenie ich
pólov + / -.
• Odpojte napájací kábel, počkajte približne minútu a
znova ho zapojte. Skúste televízor znova zapnúť.
• Televízor môžete zapnúť aj pomocou tlačidiel na
televízore.
• Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládania
a televízora.
• Skontrolujte, či je vypnuté diaľkové ovládanie EasyLink.
• Počas zahrievania televízora, ktoré trvá okolo dvoch
minút, je možné, že televízor a niektoré externé zariadenia
nebudú okamžite reagovať na príkazy z diaľkového
ovládania. Zariadenie funguje správne a nie je poškodené.
...
6.2
Televízor a diaľkové ovládanie
TV sa vypne a bliká červená kontrolka
• Odpojte napájací kábel, počkajte približne minútu a
znova ho zapojte. Skontrolujte, či je dostatočný priestor na
vetranie. Počkajte, kým televízor nevychladne.
Ak sa televízor nereštartuje z pohotovostného režimu a
znova dochádza k blikaniu, zavolajte do nášho Strediska
starostlivosti o zákazníkov.
Zabudli ste kód na odomknutie detského zámku:
• Prečítajte si časť Časovače a zámky > Rodičovská zámka.
2/2
6.3 Televízne kanály
Zmizli niektoré TV kanály
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
• Skontrolujte, či je zvolený správny zoznam pre Prehľad
kanálov. Prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky >
Prehľad kanálov.
• Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie
DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Pozrite si štítok „Digital
TV Country Compatibility“ (Zoznam krajín s podporou
digitálneho TV vysielania) na zadnej strane televízora.
• Kanál mohol byť v prehľade kanálov skrytý. Prečítajte si
časť Používanie televízora > Ponuky > Prehľad kanálov.
6.4
Obraz
1/3
Bez obrazu
TV obraz je nízkej kvality
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie.
• Neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu obrazu.
Pokúste sa zlepšiť obraz tým, že zmeníte smerovanie
antény alebo umiestnite zariadenia ďalej od TV.
Zvuk je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte nastavenie kontrastu alebo jasu v menu.
• Skontrolujte, či je v ponuke Ručná inštalácia vybraný
správny systém TV.
• Ak je slabý signál len pri určitom kanáli, vyskúšajte tento
kanál doladiť v ponuke Jemné ladenie. Prečítajte si časť
Konfigurácia > Inštalácia > Analóg: manuálna inštalácia.
...
6.4
Obraz
Obraz má nekvalitnú farbu
• Skontrolujte nastavenia farieb v ponuke Obraz. Vyberte
akékoľvek nastavenie zo Smart nastavení v ponuke
Konfigurácia
• Skontrolujte pripojenia a káble pripojených zariadení.
2/3
Televízor si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho
opätovne zapol
• Skontrolujte, či je televízor nastavený na možnosť Doma
v ponuke Doma > Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby >
Umiestnenie.
Pri pripojení hernej konzoly sa obraz oneskoruje
Obraz nezodpovedá obrazovke, pretože je príliš veľký
alebo malý
• Aby nedochádzalo k oneskorovaniu obrazu, prepnite
televízor do režimu Hra. Zo Smart nastavení v ponuke
Konfigurácia vyberte možnosť Hra.
• Stlačte tlačidlo f a v ponuke Formát obrazu vyberte
vhodnejší formát obrazu.
...
6.4
Obraz
Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne
• Niektoré signály obrazu z určitých zariadení nemajú
na obrazovke správnu veľkosť. Pomocou kurzorových
tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete posunúť obraz.
Skontrolujte výstup signálu zariadenia.
3/3
6.5 Zvuk
Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk
Zvuk vychádza len z jedného reproduktora
• Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na 0.
• Skontrolujte, či nie je možnosť Stereo vyváženie
nastavená extrémne doľava alebo doprava.
• Skontrolujte, či nebol zvuk stíšený pomocou tlačidla m.
• Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
• Ak nie je zistený žiadny signál zvuku, televízor zvuk
automaticky vypne. Toto je bežný prevádzkový jav a
nepredstavuje poruchu.
Zvuk je nekvalitný
• Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť Stereo.
• Vyberte ktorékoľvek zo Smart nastavení v ponuke h >
Konfigurácia > Smart nastavenie.
Zvukové oneskorenie pri pripojení systému domáceho
kina s DVD.
• Pozrite si návod na použitie zariadenia DVD, kde
nájdete informácie o nastavení oneskorenia zvukovej
synchronizácie. Ak oneskorenie nie je možné nastaviť,
vypnite funkciu HD Natural Motion v ponuke h >
Konfigurácia > Obraz > Perfect Pixel HD.
6.6
Zariadenia
Pripojenie HDMI
• V priebehu funkcie HDMI-HDCP môže niekoľko sekúnd
trvať, kým televízor zobrazí obraz zo zariadenia.
• Ak TV nerozpozná zariadenie a obrazovka nezobrazí
žiadny obraz, vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia na
druhé a znovu naspäť, aby ste reštartovali postup HDCP.
• Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku, pozrite
si návod na použitie, pomocou ktorého skontrolujte
nastavenie výstupu. Ak to nepomôže, pripojte dodatočný
zvukový kábel.
1/2
• Ak sa použije adaptér DVI do HDMI, overte, či je zapojené
dodatočné zvukové pripojenie, aby bolo pripojenie DVI
úplné.
HDMI s funkciou EasyLink
• Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje štandard
HDMI-CEC a je správne nastavené. Pozrite si návod na
použitie dodaný so zariadením.
• Skontrolujte, či je kábel HDMI riadne pripojený.
• Skontrolujte, či je funkcia EasyLink aktivovaná v ponuke
h Konfigurácia > Inštalácia > Predvoľby > EasyLink.
6.6
Zariadenia
2/2
• Skontrolujte, či je správne nastavené systémové
ovládanie zvuku vo vašich zvukových zariadeniach HDMICEC. Pozrite si návod na použitie dodaný so zvukovým
zariadením.
Zobrazenie z počítača na televízore je nestabilné
alebo nesynchronizované (pri použití televízora ako
počítačového monitora)
Diaľkové ovládanie EasyLink
• Skontrolujte, či ste v PC vybrali správny režim rozlíšenia.
Prečítajte si časť Technické údaje > Rozlíšenia displeja.
• Niektoré zariadenia majú rovnaké funkcie, ale
nepodporujú špecifické príkazy diaľkového ovládania.
Prečítajte si časť Pripojenia > EasyLink HDMI-CEC >
Diaľkové ovládanie EasyLink.
• Nastavte obnovovaciu frekvenciu počítača na 60 Hz.
6.7 Multimédiá
Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB
• Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v súlade s
„triedou veľkokapacitného zariadenia“.
• Zariadenie USB môže vyžadovať špecifický softvér
ovládača. Tento softvér však nemožno prevziať do vášho
televízora.
V ponuke Prehľadávať počítačovú sieť sa nezobrazujú
súbory z počítača
• Skontrolujte, či ste do priečinka v počítači pridali súbory.
• Nie sú podporované všetky formáty súborov. Prečítajte si
časť Technické údaje > Multimediálne formáty.
• Nie sú podporované všetky zvukové a obrazové súbory.
Prečítajte si časť Technické údaje.
• Musíte nastaviť mediálny server počítača, aby zdieľal
súbory s televízorom. Prečítajte si časť Nastavenie > Sieť >
Čo potrebujete?.
Obsah zo zariadenia USB sa neprehráva plynule
Súbory z počítača sa neprehrávajú
• Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje prenosovú
rýchlosť.
• Prečítajte si časť Technické údaje > Multimediálne
formáty.
6.8 Sieť
Domáca sieť sa nenašla
Služba Net TV nefunguje
• Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a má zapnutú
funkciu DHCP.
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
televízoru prístup do siete.
Služba Net TV pracuje pomaly
• Vaša domáca sieť môže vyžadovať špecifické sieťové
nastavenia. V prípade pochybností požiadajte o pomoc
osobu so znalosťami v oblasti sieťových nastavení.
Ak chcete nastaviť špecifické sieťové nastavenia, stlačte
tlačidlo h > Konfigurácia > Inštalácia > Sieť > Režim siete
alebo ... > Konfigurácia IP.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie na
internet.
7.1 Napájanie a príjem
Technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Bližšie podrobnosti o parametroch tohto produktu nájdete
na stránke
www.philips.com/support.
Napájanie
• Elektrická sieť: AC 220 - 240 V +/-10 %
• Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
• Napájanie a spotreba energie – pozrite si technické
parametre na lokalite www.philips.com
Príjem
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
• Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4
(pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku televízora)
• Pásma tunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
7.2 Zobrazenie a zvuk
Obraz/displej
Zvuk
• Typ displeja: Ultratenký LCD displej s rozlíšením Full HD a
podsvietením diódami LED
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W
• Uhlopriečka: 40 palcov/102 cm
• Pomer strán: Širokouhlý 16:9
• Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080 pixelov
• Zdokonalenie obrazu Pixel Precise HD
• Spracovanie 1080p 24/25/30/50/60 Hz
• 100 Hz LCD
• Priestorový zvuk Incredible Surround
• Nicam Stereo
7.3 Podporované rozlíšenia displeja
Formáty videa
Počítačové formáty
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 640 x 480 – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 600 x 800 – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 576p – 50 Hz
• 1280 x 768 – 60 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1360 x 765 – 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz
• 1 080p – 50 Hz, 60 Hz
• 1920 x 1080 – 60 Hz
• 1920 x 1080 – 60 Hz
7.4
Multimédiá
1/2
Pripojenia
Formáty prehrávania
• USB
• MP3
• Ethernet UTP5
• Statické obrázky: JPEG
Podporované formáty USB/pamäťových zariadení
• FAT 16, FAT 32, NTFS
• MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
• MPEG-Program Stream PAL
• AVI
Pripojenie počítačovej siete
• H.264 (MPEG-4 AVC)
- Certifikát DLNA 1.0
• WMA v2 až do v9.2
• WMV9
...
7.4
Multimédiá
Podporované softvérové aplikácie mediálneho servera
• Windows Media Player 11 (pre systém Microsoft Windows
XP alebo Vista)
• Google (pre systém XP)
• Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (pre platformu PC a
Intel MacOX)
• Sony Vaio-mediaserver (pre systém Microsoft Windows
XP alebo Vista)
• TVersity v.0.9.10.3 (pre systém Microsoft Windows XP)
• Nero 8 – Nero MediaHome (pre systém Microsoft
Windows XP)
• DiXiM (pre systém Microsoft Windows XP)
• Macrovision Network-mediaserver (pre systém Microsoft
Windows XP)
• Fuppes (pre systém Linux)
• uShare (pre systém Linux)
2/2
• Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
7.5 Pripojiteľnosť
Zadná strana
• Bočný vstup HDMI
• EXT1 (scart): Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• Vstup S-Video (Y/C)
• EXT2 (scart): Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• Vstup obrazu (CVBS)
• EXT3:Y Pb Pr alebo VGA, Audio L/R
• Zvukový vstup Ľ/P
• VGA, Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm)
• Slúchadlá (stereofónny minikonektor veľkosti 3,5 mm)
• Vstup HDMI 1 (HDMI 1.3a pre všetky pripojenia HDMI)
• Zásuvka rozhrania Common Interface
• Vstup HDMI 2
• Vstup HDMI 3
• Audio In L/R – DVI do HDMI (minikonektor veľkosti 3,5
mm)
• Výstup zvuku Audio Out L/R – synchronizované
zobrazenie
• Výstup Digital Audio (koaxiál-cinch-S/PDIF) –
synchronizované zobrazenie
• Sieť – (RJ45)
Bočné
• USB
7.6 Rozmery a hmotnosti
40PFL7664
Šírka 958 mm
Výška 580 mm
Hĺbka 40 mm
Hmotnosť ±15 kg
… s TV stojanom
Výška 628 mm
Hĺbka 220 mm
Hmotnosť ±18 kg
UMv 3104 327 0022.2 - 091001
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
• Televízor ani diaľkové ovládanie nikdy nevystavujte
pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
• Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do
jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od
elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips, ktoré vám pomôže nechať
televízor skontrolovať.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie
neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných
zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
• Sviečky a ostatné zdroje otvoreného ohňa vždy
udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tohto
výrobku.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu
spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
• Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani
iné predmety.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti.
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok,
na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia vždy
zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Na pripevnenie televízora k stojanu použite iba
dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite.
Umiestnite televízor na plochý a vodorovný povrch,
ktorý má dostatočnú nosnosť pre daný televízor.
• Ak televízor upevňujete na stenu, použite vhodné
montážne vybavenie a na pripevnenie zvoľte pevnú stenu, aby ste zabezpečili bezpečné uchytenie
televízora vzhľadom na jeho hmotnosť. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť
za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu
alebo poranenie.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.
Riziko prehriatia
• Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na
to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali
závesy ani iné predmety.
Búrky s bleskam
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky
a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti
televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplotách nižších ako 5
°C, televízor rozbaľte a počkajte, kým sa jeho teplota
nevyrovná teplote miestnosti, v ktorej má byť televízor
nainštalovaný.
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú vlastníctvom
spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných
vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu
kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.
Materiál v návode na použitie sa považuje za adekvátny pre určené
používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne
moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti.
Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny
z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia
záruka.
Záruka
Žiadny komponent nie je určený na opravu používateľom. Nikdy
neotvárajte ani neodpájajte kryty a do vetracích otvorov nikdy
nevkladajte predmety, ani nezapájajte predmety, ktoré nie sú vhodné
pre príslušné konektory. Opravy môžu vykonávať len servisné strediská spoločnosti Philips a oficiálne opravárenské dielne. Nedodržaním
tohto postupu zaniká nárok na akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo
naznačenú). Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností
výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení alebo
postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD má vysoký počet farebných obrazových bodov.
Hoci obsahuje 99,999 % alebo viac účinných obrazových bodov, na
obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne bodky alebo svetlé
body (červené, zelené alebo modré). Toto sa považuje za štrukturálnu
vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem) a nie za
poruchu.
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
Spoločnosť Philips vám touto cestou ponúka možnosť na požiadanie
dodať alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý neprevyšuje výdavky
fyzickej dodávky zdrojového kódu) úplnú kópiu príslušného zdrojového kódu čitateľnú zariadením na médiu, ktoré sa bežne používa na
výmenu softvéru. Táto ponuka platí počas obdobia 3 rokov od dátumu
zakúpenia tohto produktu. Aby ste získali zdrojový kód, napíšte na
adresu
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium
Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické
zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov
Europe — EC Declaration of Conformity
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na
ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali
všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere
zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať
produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé efekty na zdravie.
Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne
narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných
noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné
známky organizácie Video Electronics Standards Association.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“,
„Pro Logic“ a symbol dvojitého D sú obchodné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti BBE Sound, Inc. Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc v rámci jedného alebo viacerých z
nasledujúcich amerických patentov: 5510752, 5736897. BBE a symbol
BBE sú registrované obchodné známky spoločnosti BBE Sound Inc.
Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Kensington a MicroSaver sú obchodné známky spoločnosti ACCO
World Corporation registrované v Spojených štátoch amerických s
vydanými registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v iných
krajinách po celom svete.
DLNA®, logo DLNA a DNLA Certified™ sú obchodné známky, servisné
známky, prípadne certifikačné známky aliancie Digital Living Network
Alliance.
Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares
that this television is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Deutsch
Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V.
dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/
EG befindet.
Français
Par la présente Philips Innovative Applications N.V.
déclare que cet appareil de télévision est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V.
dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Español
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V.
dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Português
Philips Innovative Applications N.V. declara que este
televisor está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Eλληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications
N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ H ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Svenska
Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att
denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at
utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V.
erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten
että tämaä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan ‘Television’ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm
fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Íslenska
Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir
því að ‘Television’ er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym
oświadcza, że ‘Telewizor’ jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
A copy of the Declaration of Conformity is
available at :
http://www.philips.com/support
Magyar
Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb
előírásainak.
Česky
Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje,
že tento televizor je ve shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/
ES.
This equipment may be operated in the following European countries …
Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje,
že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta
televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele.
Latviski
Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka
‘Televizors’ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja,
kad šis ‘Televizorius’ atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
This equipment can be operated in other nonEuropean countries.
Info for UK only.
Information about how to
re-tune your TV during the
digital TV switchover.
Digital UK, the body leading the digital TV
switchover, will advise you when you need to
re-tune during the switchover.
If you choose to connect your TV to satellite or
cable with a digital box then it will not be
affected by switchover, and you won’t need to
re-tune.
If you have any questions, please contact your
equipment supplier or call Digital UK on …
0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk
How to re-tune:
To find out how to re-tune your TV, check
this user manual for details.
Go to section 6 Install channels.
If you do not re-tune your channels when
advised to do so by Digital UK, you may lose
some or all of your channels until you do
re-tune. You should re-tune your TV every
few months to check for any new channels.
If you are missing any channels, it may be
that they are not available in your area, or
that your aerial needs upgrading.
When does switchover happen?
*Copeland switches on October 17, 2007
Television in the UK is going digital, bringing us
all more choice and new services. Starting in
late 2007 and ending in 2012, television
services in the UK will go completely digital, TV
region by TV region.
Please see the next page to find out when your
area switches to digital.
Digital UK is the independent, non-profit
organisation leading the process of digital TV
switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do
to prepare for the move to digital, and when
they need to do it.
How the switchover affects
your TV equipment:
Your new TV has a digital tuner built in, which
means it is ready to receive the Freeview signal
by simply plugging it into your aerial socket
(check if you can get digital TV through your
aerial now, or whether you’ll have to wait until
switchover, at www.digitaluk.co.uk).
When the TV switchover happens in your area,
there are at least two occasions when you will
need to re-tune your TV in order to continue
receiving your existing TV channels, and also to
pick up new ones.
The exact date you switch
depends on the transmitter
you are served by. To check
when you switch, go to
Digital UK’s postcode
checker on
www.digitaluk.co.uk
Check your ITV news service
or look at Teletext page 106
to see what TV region you’re
in.
Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†
† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and
1p per minute evenings and weekends. Rates may vary
for calls from non-BT lines.
Diagramma elettronico / Electronic diagram
Flash
FPGA
DVB-T
DVB-C
CVBS
WiFi
LED DIMMING
HDMI MUX
USB 2.0
Dimming
www.philips.com/tv
Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising