Philips | 47PFL5604H/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 47PFL5604H/12 Používateľská príručka

Philips LCD TV 47PFL5604H/12 Používateľská príručka
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0800 180 016
België/Belgique
80080190
България
00800 11 544 24
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
01 601 1777
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
0-800-500-697
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
1 Upozornenie
2
2 Dôležité
4
3 Váš produkt
8
8
Prehad informácií o televízore
6 Inštalácia kanálov
Automatická inštalácia kanálov
Manuálna inštalácia kanálov
Manuálna aktualizácia zoznamu kanálov
Test digitálneho príjmu
Zmena nastavení úvodných hlásení
7 Pripojenie zariadení
4 Používanie produktu
Zapnutie a vypnutie televízora alebo
prepnutie do pohotovostného režimu
Prepnutie na iný kanál
Nastavenie hlasitosti televízora
Sledovanie pripojených zariadení
Používanie teletextu
5 <alšie funkcie produktu
10
10
10
11
12
13
14
Zmena nastavení jazyka
14
Prístup do domovskej ponuky
15
Zobrazenie ponuky možností
15
Prístup do ponuky nastavenia
16
Zmena nastavení obrazu a zvuku
16
Používanie pokroilých funkcií teletextu 21
Vytváranie a používanie zoznamu
obúbených kanálov
23
Zmena poradia, usporiadanie a
premenovanie kanálov
24
Skrytie a odkrytie kanálov
25
Používanie elektronického sprievodcu
programom
25
Používanie asovaov
27
Používanie rodiovskej zámky
a vekového hodnotenia
27
Používanie titulkov
29
Používanie hodín televízora
30
Zobrazenie fotograí, prehrávanie hudby
a sledovanie videa z pamäového
zariadenia USB
31
Poúvanie digitálnych rozhlasových staníc 33
Používanie funkcie Scenea
33
Aktualizácia softvéru televízora
34
Zmena predvolieb televízora
35
37
37
38
40
40
41
42
42
44
45
Konektory na zadnej strane
Boné konektory
Pripojenie poítaa
Používanie modulu podmieneného
prístupu (CAM)
Priradenie dekodéra kanálov
Používanie funkcie Philips EasyLink
Používanie zámky Kensington
47
47
48
50
8 Informácie o výrobku
51
51
51
51
51
51
52
52
Podporované rozlíšenia obrazovky
Multimédiá
Ladenie, príjem, prenos
Diakové ovládanie
Napájanie
Podporované držiaky televízora
Informácie o sprievodcovi EPG
9 Riešenie problémov
53
53
53
54
54
55
55
55
55
Všeobecné problémy s televízorom
Problémy s televíznymi kanálmi
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Problémy s pripojením HDMI
Problémy s pripojením USB
Problémy s pripojením poítaa
Kontakty
10 Register
56
SK
1
S love nsk y
Spustenie ukážky funkcií televízora
35
Obnova výrobných nastavení televízora 36
Obsah
1 Upozornenie
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné
známky sú majetkom spolonosti Koninklijke
Philips Electronics N.V alebo príslušných
vlastníkov. Spolonos Philips si vyhradzuje
právo na zmenu produktu kedykovek, a to bez
povinnosti rovnako upravi už dodané produkty.
Materiál v tejto príruke sa považuje za
adekvátny pre urené používanie tohto systému.
Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne
moduly alebo postupy používajú na iné
úely, ako sú uvedené v tomto dokumente,
je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti
a vhodnosti. Spolonos Philips zaruuje, že
samotný materiál neporušuje žiadny z patentov
USA. Nevyslovuje ani nenaznauje sa tu žiadna
alšia záruka.
Záruka
• Riziko poranenia, poškodenia televízora
alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy sa
nepokúšajte opravi televízor sami.
• Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom ureným výrobcom.
• Výstražný štítok na zadnej strane
televízora oznauje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy
nedemontujte kryt televízora. Ak je
potrebný servis alebo oprava, vždy
sa obráte na zákaznícku podporu
spolonosti Philips.
•
Nárok na záruku zaniká vykonaním
akýchkovek inností výslovne zakázaných
v tejto príruke, akýchkovek nastavení
a postupov montáže, ktoré sa v tejto
príruke neodporúajú alebo nepovoujú.
2
SK
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt má vysoký poet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že
obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych
obrazových bodov, na obrazovke sa môžu
nepretržite zobrazova ierne body alebo
jasné svetelné body (ervené, zelené alebo
modré). Ide o štrukturálnu vlastnos displeja
(v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Spolonos Philips Electronics Singapore Pte Ltd
týmto ponúka možnos poskytnutia, na základe
požiadania, kópie úplného zdrojového kódu
pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom chránené autorským právom použité
v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre kohokovek, kto dostal
tieto informácie. Ak chcete získa zdrojový
kód, pošlite e-mail na adresu open.source@
philips.com. Ak nechcete použi e-mail alebo
ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného
týžda od odoslania správy na túto e-mailovú
adresu, napíšte na poštovú adresu „Open
Source Team, Philips Intellectual Property &
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven,
The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete
vasnú odpove, pošlite e-mail na vyššie
uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a
vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým
kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v
samostatnom letáku.
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a
predáva mnoho produktov urených pre
zákazníkov, ktoré ako akékovek elektronické
zariadenia majú vo všeobecnosti schopnos
vyžarova a prijíma elektromagnetické signály.
Jedným z hlavných obchodných princípov
spolonosti Philips je uskutoni všetky potrebné
opatrenia na ochranu zdravia a bezpenosti pri
používaní našich produktov s cieom dodrža
všetky príslušné zákonné požiadavky a v
dostatonej miere ich zosúladi s normami EMF,
ktoré platili v ase výroby produktov.
1
2
Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spolonosti ACCO World Corporation
registrované v USA, priom v iných krajinách sú
registrácie vydané alebo akajú na vydanie.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
®
Vyrobené v rámci licencie od spolonosti BBE
Sound, Inc. Licenciu udelila spolonos BBE, Inc
v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich
amerických patentov: 5510752, 5736897. BBE a
symbol BBE sú registrované obchodné známky
spolonosti BBE Sound Inc.
Vyberte kryt poistky a poistku.
Náhradná poistka musí spa normu
BS 1362 a obsahova znaku schválenia
ASTA. Ak poistku stratíte, obráte sa na
svojho predajcu a overte si správny typ.
3
Opätovne nasate kryt poistky.
Z dôvodu dodržania smernice
o elektromagnetickej kompatibilite sa sieová
zástrka a sieový kábel tohto produktu nesmú
odpája.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s
normou VESA sú obchodné známky organizácie
Video Electronics Standards Association.
Windows Media je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka spolonosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
SK
3
S love nsk y
Spolonos Philips je odhodlaná vyvíja, vyrába
a predáva produkty, ktoré nemajú žiadne
nepriaznivé úinky na zdravie. Spolonos
Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude
správne narába poda ich ureného úelu,
môžu sa bezpene používa, a to v súlade s
vedeckými poznatkami, ktoré sú v súasnosti
dostupné.
Spolonos Philips má aktívnu úlohu pri vývoji
medzinárodných noriem EMF a bezpenostných
noriem, o jej umožuje predvída alší vývoj
v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej
produktoch.
Hlavná poistka (platí len v Spojenom
krá=ovstve)
Tento televízor je vybavený schválenou
lisovanou zástrkou. Ak treba vymeni hlavnú
poistku, musí sa vymeni za poistku s rovnakou
hodnotou, aká je uvedená na zástrke (napríklad
10 A).
2 Dôležité
Skôr ako zanete používa televízor, preítajte si
všetky pokyny. Záruka sa nevzahuje na prípady,
ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania
pokynov.
Bezpe@nosJ
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu
daža ani vody. Do blízkosti televízora
nikdy neumiestujte nádoby s tekutinami,
napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo
do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite
ho odpojte od elektrickej zásuvky.
Pred alším používaním požiadajte o
kontrolu televízora službu starostlivosti o
zákazníkov spolonosti Philips.
• Televízor, diakové ovládanie ani batérie
neumiestujte do blízkosti otvoreného
oha ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slneného svetla.
Televízor, diakové ovládanie ani batérie
nikdy neumiestujte do blízkosti svieok
ani iných plameov, aby nedošlo k šíreniu
oha.
•
Do vetracích a iných otvorov na
televízore nikdy nevkladajte predmety.
• Pri otáaní televízora dbajte na to, aby
sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní
napájacieho kábla by mohli uvonené
pripojenia spôsobi iskrenie.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Diakové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte pôsobeniu daža, vody ani
nadmerného tepla.
4
SK
•
Zástrky napájacieho kábla nevystavujte
pôsobeniu sily. Uvonené zástrky
napájacieho kábla môžu spôsobi iskrenie
alebo požiar.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
televízora.
• Televízor s hmotnosou vyššou ako 25 kg
(55 libier) musia zdvíha a prenáša dve
osoby.
• Pri montáži televízora na stojan
používajte iba dodaný stojan. Stojan
bezpene upevnite k televízoru. Televízor
umiestnite na vodorovný povrch, ktorý
udrží hmotnos televízora aj stojana.
• Pri montáži televízora na stenu použite
iba konzolu, ktorá udrží hmotnos
televízora. Konzolu upevnite na stenu,
ktorá udrží hmotnos televízora aj
konzoly. Koninklijke Philips Electronics
N.V. nenesie žiadnu zodpovednos
za nesprávnu montáž na stenu, ktorá
spôsobí nehodu, poranenie alebo
poškodenie.
Riziko poranenia detí.
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa
televízor neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestujte na povrch
pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý
možno stiahnu.
• Skontrolujte, i žiadna as televízora
nepresahuje okraje povrchu.
• Televízor nikdy neumiestujte na vysoký
nábytok (napríklad skriu) bez toho, aby
ste nábytok i televízor neupevnili k stene
alebo vhodnej podpere.
• Poute deti o nebezpeenstvách lezenia
na nábytok, na ktorom je televízor
umiestnený.
Riziko prehriatia!
• Televízor nikdy neumiestujte do
stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania
nechajte okolo televízora minimálne 10
cm (4 palce) voného priestoru. Dbajte na
to, aby vetracie otvory televízora nikdy
nezakrývali závesy ani iné predmety.
StarostlivosJ o obrazovku
•
•
•
V maximálnej miere sa vyhýbajte
statickým obrazom. Statické obrazy sú
obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý
as. Príkladmi sú ponuky, ierne pásy a
as, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak
musíte používa statické obrazy, znížením
kontrastu a jasu predíte poškodeniu
obrazovky.
Pred istením televízor odpojte.
Televízor a rám istite mäkkou a vlhkou
handrikou. Na istenie televízora nikdy
nepoužívajte alkohol, chemické prípravky
ani istiace prostriedky pre domácnos.
•
•
Riziko poškodenia televíznej obrazovky.
Nedotýkajte sa obrazovky, netlate,
neškriabte ani neudierajte na u žiadnym
predmetom.
o najskôr utrite kvapky vody, aby
nedošlo k deformáciám a vyblednutiu
farieb.
S love nsk y
Riziko poškodenia televízora!
• Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej
zásuvke, presvedte sa, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane televízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa
napätie líši.
Riziko poranenia osôb, požiaru alebo
poškodenia napájacieho kábla.
• Na napájací kábel nikdy neumiestujte
televízor ani iné predmety.
• Zachovajte voný prístup k napájaciemu
káblu televízora, aby ste ho mohli
kedykovek jednoducho odpoji od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy
ahajte za zástrku, nikdy nie za kábel.
• Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Poas búrky
sa nedotýkajte žiadnej asti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu!
• Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu
slúchadiel nastavených na vysokú
hlasitos.
Nízka teplota
• Ak televízor prevážate pri teplote nižšej
ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej
zásuvke ho vybate a pokajte, kým sa
teplota televízora neprispôsobí teplote
v miestnosti.
Likvidácia použitých produktov a
batérií
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklova a znova využi.
Ke sa na produkte nachádza symbol
preiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o
lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete zníži možné negatívne následky na
životné prostredie a udské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidova
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií,
pretože správnou likvidáciou pomôžete zníži
negatívne následky na životné prostredie a
udské zdravie.
SK
5
Šetrné vo@i životnému prostrediu
•
•
Vysoká energetická úinnos
Nízka spotreba energie v pohotovostnom
režime
• Navrhnuté s cieom uahi recykláciu
Spolonos Philips sa nepretržite zameriava
na znižovanie dopadov svojich inovatívnych
spotrebiteských produktov na životné
prostredie. Naše snahy zameriavame na
environmentálne zdokonalenia poas výroby,
znižovanie škodlivých látok, energeticky
efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na
konci životnosti a na recykláciu produktu.
Vaka našim environmentálnym snahám získal
tento TV ekologické ocenenie European
Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).
Podrobné informácie o spotrebe v
pohotovostnom režime, záruných
podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii
tohto TV môžete nájs na webovej stránke
spolonosti Philips na lokalite www.philips.
com.
Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k
energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV
získal ekologické ocenenie European Ecolabel
za svoje environmentálne vlastnosti.
Energeticky úsporné vlastnosti
• Senzor okolitého svetla
S cieom úspory energie zníži vstavaný
senzor okolitého svetla jas TV obrazovky,
ke sa zníži úrove okolitého osvetlenia.
6
SK
•
Úspora energie
Nastavenie [Štandard] televízora v sebe
spája hne niekoko nastavení, ktoré
prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite
si položku [Smart nastavenie] v ponuke
[KonQgurácia].
• Nízka spotreba v pohotovostnom
režime
Špikové a technologicky vyspelé
napájacie obvody znižujú spotrebu
energie TV na výnimone nízku úrove,
a to bez straty funkcie nepretržitého
pohotovostného režimu.
Správa napájania
Pokroilá správa napájania tohto TV zaistí
najefektívnejšie využívanie jeho energie.
Môžete zisti, ako vaše osobné nastavenia TV,
úrove jasu v práve zobrazovanom obraze a
okolité svetelné podmienky urujú relatívnu
spotrebu energie.
Spolonos Philips sa nepretržite zameriava
na znižovanie dopadov svojich inovatívnych
spotrebiteských produktov na životné
prostredie. Naše snahy zameriavame na
environmentálne zdokonalenia poas výroby,
znižovanie škodlivých látok, energeticky
efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na
konci životnosti a na recykláciu produktu.
Vaka našim environmentálnym snahám získal
tento TV ekologické ocenenie European
Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).
Podrobné informácie o spotrebe v
pohotovostnom režime, záruných
podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii
tohto TV môžete nájs na webovej stránke
spolonosti Philips na lokalite www.philips.
com.
Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k
energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV
získal ekologické ocenenie European Ecolabel
za svoje environmentálne vlastnosti.
Energeticky úsporné vlastnosti
• Senzor okolitého svetla
S cieom úspory energie zníži vstavaný
senzor okolitého svetla jas TV obrazovky,
ke sa zníži úrove okolitého osvetlenia.
•
Úspora energie
Nastavenie [Štandard] televízora v sebe
spája hne niekoko nastavení, ktoré
prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite
si položku [Smart nastavenie] v ponuke
[KonQgurácia].
Nízka spotreba v pohotovostnom
režime
Špikové a technologicky vyspelé
napájacie obvody znižujú spotrebu
energie TV na výnimone nízku úrove,
a to bez straty funkcie nepretržitého
pohotovostného režimu.
S love nsk y
•
SK
7
f LightGuide: táto funkcia je dostupná len
v modeloch PFL7864H.
3 Váš produkt
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používatemi produktov spolonosti Philips!
Ak chcete naplno využi podporu ponúkanú
spolonosou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na stránke www.philips.com/welcome.
Preh=ad informácií
o televízore
Dia=kový ovláda@
1
28
2
27
3
4
5
26
25
Táto as poskytuje prehad bežne používaných
ovládacích prvkov a funkcií televízora.
6
24
7
8
Bo@né ovládacie prvky a indikátory
9
4
23
3
2
1
22
6
10
11
12
13
14
15
16
17
5
18
a
POWER: Vypína alebo zapína produkt.
Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým
fyzicky neodpojíte zástr@ku.
19
b P/CH +/-: Prepne na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
c
SOURCE: Vyberie pripojené
zariadenia.
d VOLUME +/-: Zvýši alebo zníži hlasitosJ.
e Predný indikátor LED
8
SK
21
20
(Pohotovostný režim - zapnutý)
• Ak je televízor zapnutý, prepne ho
do pohotovostného režimu.
• Ak je televízor v pohotovostnom
režime, zapne ho.
b MHEG/TELETEXT
Zapína alebo vypína teletext.
c
SOURCE
Vyberie pripojené zariadenia.
d Farebné tla@idlá
Slúži na výber úloh alebo možností.
e AD (Popis zvuku)
Platí iba pre Vekú Britániu a aktivuje
zvukový komentár pre zrakovo
postihnutých. Nepodporuje sa vo
všetkých modeloch.
f
(Ponuka Doma)
Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
g
OPTIONS
Slúži na prístup k možnostiam pre
aktuálnu innos alebo výber.
p
q P +/- (Program +/–)
Prepne na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
r
(Naviga@né tla@idlá)
Sprevádza ponukami.
j
INFO
Zobrazuje informácie o programe (ak sú
k dispozícii).
k
(Dozadu)
*Prehadáva smerom dozadu.
l
(Dopredu)
*Prehadáva smerom dopredu.
m
(PrehrávaJ/pozastaviJ )
*Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie.
n
( Zaznamenávanie)
*Spustí alebo zastaví zaznamenávania
videa.
o
( ZastaviJ )
*Zastaví prehrávanie.
FORMAT
Vyberá formát obrazu.
s 0-9 (Xíselné tla@idlá)
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
t
PICTURE
Otvára ponuku obrazu.Nepodporuje sa
vo všetkých modeloch.
u
SOUND
Otvára ponuku zvuku.Nepodporuje sa vo
všetkých modeloch.
v
+/- (HlasitosJ +/–)
Zvýši alebo zníži hlasitos.
w
BACKP/P (Predchádzajúci kanál)
• Slúži na návrat na obrazovku
predchádzajúcej ponuky.
• Slúži na návrat na predchádzajúci
kanál. (Platí iba pre Vekú Britániu:
nepodporuje sa na kanáloch MHEG.)
x
GUIDE
Slúži na zobrazenie alebo opustenie
elektronického sprievodcu programom
(EPG).
h OK
Potvrdzuje zadanie alebo výber.
i
( Vypnutie zvuku)
Vypína alebo obnovuje zvuk.
S love nsk y
a
y SCENEA ( Tapeta)
Zobrazí tapetu na televíznej obrazovke.
Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.
z DEMO
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
{ TV
Slúži na prepnutie na anténový zdroj.
| SUBTITLE
Zapína alebo vypína titulky.
*Slúži na ovládanie pripojeného zariadenia
kompatibilného s funkciou EasyLink.
SK
9
4 Používanie
produktu
Tip
• Televízor v pohotovostnom režime síce
spotrebúva vemi málo energie, energia sa
však naalej spotrebúva. Ke televízor dlhší
as nepoužívate, odpojte napájací kábel od
elektrickej zásuvky.
Táto as vám pomôže pri základnom ovládaní.
Poznámka
Zapnutie a vypnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu
• Ak nemôžete nájs diakové ovládanie a chcete
zapnú televízor z pohotovostného režimu,
stlate tlaidlo P/CH +/- na bonej strane
televízora.
Prepnutie na iný kanál
Zapnutie
• Ak nesvieti predný indikátor LED, stlate
tlaidlo POWER na bonej strane
televízora.
• Ak predný indikátor LED svieti na
erveno, stlate tlaidlo (Pohotovostný
režim - zapnutý) na diakovom ovládai.
Prepnutie do pohotovostného režimu
• Na diakovom ovládai stlate tlaidlo
(Pohotovostný režim - zapnutý).
» Predný indikátor LED zane svieti na
erveno.
Vypnutie
• Stlate tlaidlo POWER na bonej
strane televízora.
» Predný indikátor LED prestane svieti.
10
SK
•
•
•
Stlate tlaidlo P +/- na diakovom
ovládai alebo tlaidlo P/CH +/- na bonej
strane televízora.
Použite Xíselné tla@idlá a zadajte íslo
kanálu.
Použite prehad (pozrite si ‘Prepínanie
kanálov pomocou prehadu kanálov’ na
strane 11) kanálov.
• Ak používate zoznam obúbených kanálov,
Nastavenie hlasitosti
televízora
S love nsk y
Poznámka
môžete vybra iba kanály zo zoznamu.
Prepínanie kanálov pomocou
preh=adu kanálov
Prehad kanálov umožuje zobrazi všetky
dostupné kanály vo formáte mriežky.
1
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
1 2 3 4 5
6 7 RTL 8 8 9 10
11 12 13 14 15
166 177 1 8 1 9 20
Ned 1
N d2
Ned
SBSS 6
RTL 7
B 1
BBC
Comedy
ed
edy
BBC 2
CNN
N
Ned 3
KetNet
KetN
Net
et
Euro
rossp
sp
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickelo
elo
Discover
ve
ver
Animal
ma
mal
National
onal
on
a
HBO
BO
2
Na výber kanálu použite Naviga@né
tla@idlá .
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Zobrazí sa vybratý kanál.
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
• Stlate tlaidlo
+/-.
• Stlate tlaidlo VOLUME +/- na bonej
strane televízora.
Vypnutie alebo obnova zvuku
• Zvuk vypnete stlaením tlaidla .
• Opätovným stlaením tlaidla obnovíte
zvuk.
Poznámka
• Pomocou ponuky [Zvuk] upravte hlasitos
(pozrite si ‘Manuálne úpravy nastavení zvuku’
na strane 20) slúchadiel.
SK
11
Sledovanie pripojených
zariadení
4
Poznámka
• Ak chcete získa jednoduchý prístup, pridajte
nové zariadenia do domovskej ponuky ešte
pred tým, než ich budete vybera.
Stlate tlaidlo OK .
» Poda pokynov na obrazovke vyberte
typ zariadenia a miesto pripojenia.
Po dokonení sprievodcu sa do
domovskej ponuky pridá ikona nového
zariadenia.
Tip
• Ak chcete zachova aktuálny stav zariadení na
obrazovke, z domovskej ponuky odstráte tie
zariadenia, ktoré už nie sú pripojené (pozrite
si ‘Odstránenie zariadení z domovskej ponuky’
na strane 15).
Pridanie zariadenia do domovskej
ponuky
Skôr ako zariadenia pridáte do domovskej
ponuky, musíte ich pripoji a zapnú.
Výber zariadenia v domovskej ponuke
1
Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
Add
Pridať
yourzariadenie
devices
Sledovanie
televízie
Watch
TV
1
Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Na výber požadovaného zariadenia
použite Naviga@né tla@idlá .
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Televízor sa prepne na vybraté
zariadenie.
Prehľadávať
USB
Browse USB
Konfigur.
Setup
Výber zariadenia v zozname zdrojov
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [PridaJ zariadenia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa hlásenie s vybratou
položkou [SpustiJ] a výzvou na
spustenie sprievodcu pridaním nového
zariadenia.
12
SK
1
Stlate tlaidlo
SOURCE .
» Zobrazí sa zoznam zdrojov.
2
Na výber požadovaného zariadenia
použite Naviga@né tla@idlá .
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Televízor sa prepne na vybraté
zariadenie.
S love nsk y
Používanie teletextu
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stránku môžete vybra:
• Zadaním ísla stránky. Použite na to
Xíselné tla@idlá .
• Stlate tlaidlo P +/- alebo Naviga@né
tla@idlá , ím zobrazíte nasledujúcu
alebo predchádzajúcu stránku.
• Na výber farebnej položky použite
Farebné tla@idlá .
• Stlaením tlaidla
BACK , ím
sa vrátite na naposledy zobrazenú
stránku.
3
Stlaením tlaidla MHEG/TELETEXT
opustíte teletext.
SK
13
5 <alšie funkcie
produktu
•
Zmena nastavení jazyka
•
•
Poznámka
• Ak sú nastavenia jazyka správne, preskote
•
tento krok.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] > [Jazyky]
> [Menu jazyk].
» Zobrazí sa zoznam jazykov.
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte jazyk ponuky.
5
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» V ponuke sa použije vybratý jazyk.
Okrem [Menu jazyk] môžete nakongurova
nasledujúce nastavenia jazyka pomocou
ponuky [Jazyky] (platí iba pre digitálne kanály):
14
Jazyky
Menu jazy
CeŠtina
Nastavenie
Nasta
venie pred
predvolie
volieb
b
Zááklad
Zákla
Základ
dný
dn
n
ný zvuk
Dansk
Predv
P
redvoľb
by
Seku
Sek
kun
undárny
dárny
árny zvuk
Deutsch
Deekodér
Dekod
Dek
Základné
Zákla
dné
né titu
n
itulkyy
itulk
it
EÏÏËÓÈÎο
Hodin
d y
Sekundárnee titulky
Sekun
Seku
titu y
English
Rese
set
see na nastav
asta enie
z tov
ovvárne
Základný
Zákla
dný
ný teletext
xt
E
Es
Españ
ol
Sekundárny
Seku
árny
rny tele
t l text
teletex
tex
Franç
ranç
anç
nçais
nç
ais
Zh šený sluch
Zhor
Hrrvaa ski
Hrvat
H
SK
•
•
[Základný zvuk]/[Sekundárny zvuk]
Vyberte základný a sekundárny jazyk
zvuku pre digitálne kanály.
[Základné titulky]/[Sekundárne titulky]
Vyberte základný a sekundárny jazyk
titulkov pre digitálne kanály.
[Základný teletext]/[Sekundárny
teletext]
Vyberte základný a sekundárny jazyk
teletextu pre digitálne kanály.
[Zhoršený sluch]
Ak chcete zobrazi titulky so základným
a sekundárnym jazykov zvuku, vyberte
možnos [Zapnuté].
[Zrakové postihnutie]
V závislosti od dostupnosti vyberte
režim zvukových poznámok pre zrakovo
postihnutých obanov z možností:
[Reproduktory], [Slúchadlá] alebo
[Reproduktory + slúchadlá]. Výberom
možnosti [Vypnuté] vypnete túto funkciu.
[Preferovaný formát zvuku]
Ak chcete dosiahnu reprodukciu zvuku
špikovej kvality pre systémy domáceho
kina, vyberte možnos [Rozšírené]. Ak
chcete dosiahnu špikový reprodukciu
zvuku z reproduktorov TV prijímaa a
základných zvukových systémov, vyberte
možnos [Štandard].
Domovská ponuka vám umožuje jednoduchý
prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam
obrazu a zvuku, ako aj iným užitoným funkciám.
1
Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
Add
Pridať
yourzariadenie
devices
Sledovanie
televízie
Watch
TV
Prehľadávať
USB
Browse USB
Konfigur.
Setup
2
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte položku domovskej ponuky:
• [SledovaJ televíziu]Ak je vybratý iný
zdroj, prepne spä na zdroj antény.
• [KonQgurácia]Slúži na prístup k
ponukám, v ktorých možno meni
obraz, zvuk a iné nastavenia.
• [PridaJ zariadenia]Pridá nové
zariadenia do domovskej ponuky.
• [Preh=adávaJ USB]Ak je pripojené
pamäové zariadenie USB, zobrazí sa
prehadáva obsahu USB.
Odstránenie zariadení z domovskej
ponuky
Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru,
odstráte ho z domovskej ponuky.
1 Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2 Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte zariadenie, ktoré chcete odstráni.
3 Stlate tlaidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa zoznam s vybratou
položkou [OdstrániJ toto zariadenie].
4 Stlate tlaidlo OK.
» Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
odstránenie zariadenia.
5 Stlate tlaidlo OK.
» Zobrazí sa domovská ponuka s
odstráneným zariadením.
Zobrazenie ponuky možností
Ponuka možností poskytuje rýchly prístup k
panelu zážitkov na nastavenie obrazu a zvuku
a k iným užitoným funkciám, napríklad k
funkcii [Stav]. Ponuka [Stav] poskytuje prehad
aktuálnych informácií o televízore.
1
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
Zrakové postihnutie
Hlasitos
Hla
Hlas
ito
itos
osťť - Zrak
Zrakové
ové postih
post
ostih
hn tie
hn
hnu
Tip
Označiť
Ozna
čiť ako obľú
bľ bený
be
ben
• Stlaením tlaidla
(Ponuka Doma) môžete
kedykovek opusti domovskú ponuku.
• Stlaením tlaidla
BACK môžete
kedykovek opusti ponuku [KonQgurácia].
• Stlaením tlaidla OPTIONS môžete
kedykovek opusti ponuku možností.
Comm
mmon
on inter
inter
terrfa
ace
ce
Stav
Hodi
od ny
odi
2
Na výber požadovanej možnosti použite
Naviga@né tla@idlá .
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka vybratej možnosti.
SK
15
S love nsk y
Prístup do domovskej ponuky
Prístup do ponuky nastavenia
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Smart nastavenie].
Ponuka [KonQgurácia] umožuje získa
prístup k nastaveniam obrazu, zvuku a alším
nastaveniam TV prijímaa.
5
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa zoznam inteligentných
nastavení.
1
Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
Osobné
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
Priirodzený
Pr
3
J
Ja
Jas
Jasn
é
Kino
Hra
Hra
Štandard
Štan
dard
Zmena nastavení obrazu a
zvuku
Nastavenia obrazu a zvuku môžete meni tak,
aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použi
vopred denované nastavenia alebo zmeni
nastavenia manuálne.
6
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos:
• [Osobné] Nastaví televízor poda
osobných preferencií nastavených v
ponukách [Obraz] a [Zvuk] v asti
[KonQgurácia].
• [Jasné] Použijú sa sýte a dynamické
nastavenia, ideálne pre použitie pri
dennom svetle.
• [Prirodzený] Použije sa bežné
nastavenie.
• [Kino] Použijú sa nastavenia na
sledovanie lmov.
• [Hra] Použijú sa nastavenia na hranie
hier.
• [Štandard] Použijú sa nastavenia
s najnižšou spotrebou energie.
Štandardné výrobné nastavenie.
7
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Inteligentné nastavenie sa použije.
8
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Poznámka
• Flexibilita možností zmeny nastavení je
obmedzená, ak je umiestnenie TV prijímaa
nastavené do režimu [Obchod]. Po nastavení
umiestnenia TV prijímaa do režimu [Doma]
získate prístup ku všetkým nastaveniam
(pozrite si ‘Zmena predvolieb televízora’ na
strane 35) TV prijímaa.
Používanie inteligentných nastavení
Pomocou inteligentných nastavení môžete
používa predvolené nastavenia obrazu a
zvuku.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
16
SK
Používanie panela obrazových a
zvukových zážitkov
• [Smart nastavenie] – toto nastavenie je
dostupné aj prostredníctvom [Obraz a
zvuk]panela zážitkov (pozrite si ‘Používanie
panela obrazových a zvukových zážitkov’ na
strane 17 ).
Panel zážitkov [Obraz a zvuk] slúži na prístup
k najastejšie používaným nastaveniam obrazu
a zvuku.
Poznámka
Používanie asistenta nastavenia
Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami
obrazu a zvuku.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Obraz] > [Asistent
nastavenia].
5
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
spustenie asistenta nastavení.
6
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [SpustiJ].
7
Stlate tlaidlo OK .
» Poda pokynov na obrazovke vyberte
uprednostované nastavenie obrazu a
zvuku.
• Všetky nastavenia obrazu sú dostupné
prostredníctvom [Obraz] ponuky (pozrite si
‘Manuálne úpravy nastavení obrazu’ na strane
18).
• Všetky nastavenia zvuku sú dostupné
prostredníctvom [Zvuk] ponuky (pozrite si
‘Manuálne úpravy nastavení zvuku’ na strane 20).
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Obraz a zvuk].
» Zobrazí sa panel zážitkov [Obraz a zvuk].
Smart nastavenie
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte nastavenie obrazu alebo zvuku,
ktoré chcete upravi.
4
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka nastavenia obrazu
alebo zvuku.
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
upravte nastavenie obrazu alebo zvuku.
6
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Nastavenie obrazu alebo zvuku sa
použije a znova sa zobrazí panel
zážitkov [Obraz a zvuk].
SK
17
S love nsk y
Poznámka
7
Stlaením tlaidla
ponuku.
BACK opustite
Prostredníctvom panela zážitkov [Obraz
a zvuk]možno nakongurova nasledujúce
nastavenia.
• [Smart nastavenie] Slúži na použitie
predvolených nastavení obrazu a zvuku.
• [Farebná sýtosJ] Upravuje sýtos farieb.
• [Kontrast] Upravuje intenzitu svetlých
astí bez zmeny tmavých astí.
• [Basy] Upravuje úrove basov.
• [Výšky] Upravuje úrove výšok.
• [TV reproduktory] Vypína alebo zapína
reproduktory televízora. Ak je vybratá
možnos [Automatický (EasyLink)],
reproduktory televízora sa vypnú po
zistení obsahu zo systému domáceho
kina, ktorý je kompatibilný s funkciou
EasyLink.
Poznámka
• Možnosti [Basy] a [Výšky] nie sú dostupné, ak
je položka [TV reproduktory] nastavená na
hodnotu [Vypnuté].
Manuálne úpravy nastavení obrazu
1
Stlate tlaidlo PICTURE .
» Zobrazí sa ponuka [Obraz].
3
Stlaením tlaidla
ponuku.
BACK opustite
Tip
• Ponuka [Obraz] je dostupná aj
prostredníctvom [KonQgurácia] ponuky
(pozrite si ‘Prístup do ponuky nastavenia’ na
strane 16).
Možno kongurova nasledujúce nastavenia
obrazu. V závislosti od formátu zdroja obrazu
nemusia by k dispozícii všetky nastavenia
obrazu.
• [Asistent nastavenia] Použite asistenta
nastavení, ktorý vás bude sprevádza
nastaveniami obrazu a zvuku.
• [Kontrast] Upravuje intenzitu svetlých
astí bez zmeny tmavých astí.
• [Jas] Upravuje intenzitu a detaily tmavých
astí.
• [Farebná sýtosJ] Upravuje sýtos farieb.
• [Farebný tón] Kompenzuje farebné
odchýlky pri kódovanom vysielaní
v systéme NTSC.
• [OstrosJ] Upravuje ostros obrazu.
• [Redukcia šumu] Filtruje a znižuje šum
obrazu.
• [Odtie^] Upravuje vyváženie farieb
obrazu.
Poznámka
• Skôr ako zanete nastavova položku [Osobné
Smart nast
as avenie
Asistent
nastavenia
Settings
assistant
Obraz
Picture
Kontr
trrast
a
ZZvvuk
Jas
Ja
as
Funkc
un ie
unkc
i
Farebná sýtosť
Inštalácia
Farebný tóón
Fareb
Aktua
uaalizác
zácia
ia softvér
so tvér
éu
Ostrosť
Redukcia šumu
Odtieň
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá a
OK vyberte a upravte nastavenie obrazu.
18
SK
sfarbenie], vyberte možnosti [Odtie^] >
[Osobné] a stlaením tlaidla OK ju povote.
•
•
[Osobné sfarbenie] Prispôsobuje
nastavenie odtieov.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]
Poskytuje prístup k rozšíreným
nastaveniam:
• [Dynamický kontr.] Vylepšuje
kontrast.
• [Dynamické podsvietenie] Nastavuje
jas podsvietenia televízora vzhadom
na svetelné podmienky.
• [Redukcia MPEG artefaktov] Vyhladí
prechody na digitálnych snímkach.
•
•
•
•
Tip
• Ak je možnos [Režim automatického
formátu] vypnutá, zapnite ju výberom položiek
[Formát obrazu] > [Automatický formát].
•
Zmena formátu obrazu
1
S love nsk y
Túto funkciu môžete zapnú alebo
vypnú.
• [Zvýšenie sýtosti farieb] Umožuje
zobrazi živšie farby a zdokonali
detaily v jasných farbách. Túto
funkciu môžete zapnú alebo vypnú.
[Režim PC] Umožuje upravi nastavenia
obrazu, ke je k televízoru pripojený
poíta prostredníctvom rozhrania
HDMI. Ak je tento režim povolený,
môžete vybra položky [Formát obrazu]
> [Nezmenený formát], ktoré poskytujú
maximálnu úrove detailov obsahu
prenášaného z poítaa.
[Senzor osvetlenia] Dynamicky upravuje
nastavenia, aby zodpovedali svetelným
podmienkam.
[Formát obrazu] Mení formát obrazu.
[Režim automatického formátu] Slúži na
nastavenie obrazového formátu tak, aby
obraz automaticky vyplnil/automaticky sa
zväšil na celú obrazovku.
Stlate tlaidlo
FORMAT.
» Zobrazí sa zoznam obrazových
formátov.
Automatický formát
Su rzoo
Sup
Supe
rzoom
m
Rozšírený obraz 16:9
Širokouhlý obraz
Nez enenýý formát
Nezm
formá
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte formát obrazu.
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Vybratý formát obrazu sa aktivuje.
Tip
• Formáty obrazu sú dostupné aj
prostredníctvom [KonQgurácia] ponuky
(pozrite si ‘Prístup do ponuky nastavenia’ na
strane 16).
[Posun obrazu]Upravuje polohu obrazu.
Môžete vybra nasledujúce formáty obrazu.
Poznámka
Poznámka
• [Farebná sýtosJ] a [Kontrast] – tieto
nastavenia sú dostupné aj prostredníctvom
[Obraz a zvuk]panela zážitkov (pozrite si
‘Používanie panela obrazových a zvukových
zážitkov’ na strane 17 ).
• V závislosti od zdroja obrazu nemusia by k
dispozícii všetky formáty obrazu a nemožno
ich zobrazi na obrazovke.
• Skôr ako zanete nastavova položku
[Nezmenený formát], vyberte možnosti
[Obraz] > [Režim PC] > [Zapnuté] a
stlaením tlaidla OK ju povote.
SK
19
[Automatický formát]
Zväší obraz, aby sa
zmestil na obrazovku
(titulky ostanú viditené).
Odporúa sa na
dosiahnutie minimálneho
skreslenia na obrazovke
(nie však pre režim HD
alebo PC).
[Superzoom] Odstráni
ierne pásy po stranách
programov vysielaných vo
formáte 4 : 3. Neodporúa
sa pre režim HD ani PC.
[Rozšírený obraz 16:9]
Slúži na zmenu klasického
formátu 4:3 na formát
16:9. Neodporúa sa pre
režim HD ani PC.
[Širokouhlý obraz]
Roztiahne klasický formát
4:3 na formát 16:9.
[Nezmenený formát]
Poskytuje maximálnu
úrove detailov obrazu
prenášaného z poítaa. K
dispozícii je len po aktivácii
nastavenia [Režim PC] v
ponuke [Obraz].
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá a
OK vyberte a upravte nastavenie zvuku.
3
Stlaením tlaidla
ponuku.
Tip
• Ponuka [Zvuk] je dostupná aj prostredníctvom
[KonQgurácia] ponuky (pozrite si ‘Prístup do
ponuky nastavenia’ na strane 16).
Môžete nakongurova nasledujúce nastavenia
zvuku. Pri niektorých vysielaniach nemusia by
dostupné všetky nastavenia zvuku.
• [Basy] Upravuje úrove basov.
• [Výšky] Upravuje úrove výšok.
• [HlasitosJ] Upravuje hlasitos.
Poznámka
• Skôr ako zanete nastavova položku
[HlasitosJ - Zrakové postihnutie], povote
položku [Zrakové postihnutie]. Poas
sledovania televízora stlate tlaidlo
OPTIONS a vyberte položku [Zrakové
postihnutie]. Vyberte preferovanú možnos a
stlate tlaidlo OK .
•
Manuálne úpravy nastavení zvuku
1
Stlate tlaidlo SOUND.
» Zobrazí sa ponuka [Zvuk].
•
•
Smart nastavenie
Basy
Obraz
Vý y
Vý
Výšk
Výš
Zvuk
Hlas
asitos
ittosťť
Funkcie
Hlas
asitos
itosťť - Zrak
Zraak
akové
ové post
postihnu
pos
ihnut
hnutie
tie
Inštalácia
Jazykk zvuku
Jazy
zv
Aktualizácia softvéru
D l I/I
Dual
I/III
•
-8
Mono
ono/Ste
no/Sterreo
Basy
TTV reprodukt
uktory
ory
20
SK
BACK opustite
[HlasitosJ - Zrakové postihnutie]
Nastavuje hlasitos zvuku pre zrakovo
postihnutých zmiešaného s bežným
zvukom. Ak je táto možnos dostupná,
zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje
aj zvukové opisy deja odohrávajúceho sa
na obrazovke. Túto možnos môžete tiež
aktivova stlaením tlaidla AD (Popis
zvuku).
[Jazyk zvuku] (Platí len pre digitálne
kanály.) Ak sa vysielajú viaceré jazyky
zvuku, umožuje medzi nimi prepína.
[Dual I-II] (Platí len pre analógové kanály.)
Ak sa zvuk vysiela v duálnom režime,
umožuje prepína medzi jazykmi zvuku.
[Mono/Stereo] Slúži na výber
monofónneho alebo stereofónneho
zvuku, ak je k dispozícii stereofónne
vysielanie.
•
•
•
•
•
[TV reproduktory] Vypína alebo zapína
reproduktory televízora. Ak je vybratá
možnos [Automatický (EasyLink)],
reproduktory televízora sa vypnú po
zistení obsahu zo systému domáceho
kina, ktorý je kompatibilný s funkciou
EasyLink.
[Surround] Aktivuje priestorový zvuk.
[HlasitosJ do slúchadiel] Slúži na
nastavenie hlasitosti slúchadiel.
[Delta hlasitosJ] Vyrovná rozdiely
v hlasitosti medzi kanálmi alebo
pripojenými zariadeniami. Pred zmenou
hlasitosti Delta prepnite na pripojené
zariadenie.
[Stereo vyváženie] Upravuje vyváženie
pravého a avého reproduktora.
[Automatické nast. hlasitosti]
Automaticky obmedzuje neakané zmeny
hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi
kanálmi.
Zmraziť stránku
Dual scr
Dua
screen
een
Odkryť
Odkr
yť
Opakov.
Opak
ov. pods
po sttrán
ánok
án
nok
o
Jazyyk
Jazy
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte požadovanú možnos:
• [ZmraziJ stránku] Zmrazí aktuálnu
stránku.
• [Dual Screen]/[Celá obrazovka]
Zapína a vypína teletext v režime
duálneho zobrazenia.
• [OdkryJ] Skryje alebo zobrazí
skryté informácie na stránke,
napríklad riešenia hádaniek alebo
kvízov.
• [Opakov. podstránok] Umožuje
automaticky prechádza
podstránkami, ak sú k dispozícii.
• [Jazyk] Ak jazyk používa odlišný
súbor znakov, umožuje prepnú
na inú jazykovú skupinu, aby sa
zobrazoval správne.
4
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
Poznámka
• [Basy], [Výšky] a [TV reproduktory] – tieto
nastavenia sú dostupné aj prostredníctvom
[Obraz a zvuk]panela zážitkov (pozrite si
‘Používanie panela obrazových a zvukových
zážitkov’ na strane 17 ). Ak sa podporujú
možnosti [Jazyk zvuku] a [HlasitosJ - Zrakové
postihnutie], prístupné sú priamo z ponuky
možností.
Používanie pokro@ilých funkcií
teletextu
Zobrazenie ponuky možností
teletextu
S love nsk y
•
Tip
• Stlaením tlaidla
OPTIONS môžete
kedykovek opusti ponuku možností.
K funkciám teletextu získate prístup
prostredníctvom ponuky možností teletextu.
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
SK
21
Výber podstránok teletextu
3
Stránka teletextu môže obsahova viacero
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na
ukazovateli veda hlavného ísla stránky.
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá sa
premiestnite na slovo alebo íslo, ktoré
chcete vyhada.
4
Stlaením tlaidla OK spustite
vyhadávanie.
5
Vyhadávanie ukoníte stláaním tlaidla
dovtedy, kým nebude zvýraznené žiadne
slovo alebo íslo.
Poznámka
• Povote opakovanie podstránok ešte pred
tým, než budete vybera podstránky (pozrite
si ‘Zobrazenie ponuky možností teletextu’ na
strane 21).
Zvä@šenie stránok teletextu
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
Kvôli pohodlnejšiemu ítaniu môžete
teletextovú stránku zväši.
2
3
Vyberte stránku teletextu.
1
Stlaením tlaidla alebo vyberte
podstránku.
» Podstránka sa zobrazí na obrazovke.
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlate tlaidlo
FORMAT.
» Obrazovka teletextu sa zväší.
3
Stlaením tlaidla:
•
, ak sa chcete posúva nahor a
nadol na zväšenej obrazovke.
•
FORMAT, ak sa chcete vráti k
normálnej vekosti obrazovky.
Výber tabu=ky stránok teletextového
vysielania
Tabuka stránok (T.O.P) teletextového
vysielania umožuje preskoi z jednej témy
na druhú bez použitia ísel stránok. T.O.P.
teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych
kanáloch.
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlate tlaidlo INFO.
» Zobrazí sa prehad tabuky stránok.
3
4
Používanie teletextu 2.5
Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu graku
než normálny teletext. Ak kanál vysiela teletext
2.5, tento režim bude predvolene zapnutý.
1
Poas sledovania TV prijímaa stlate
tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte predmet.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Zobrazí sa stránka teletextu.
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Predvo=by] > [Teletext 2.5] >
[Zapnuté] alebo [Vypnuté].
» Teletext 2.5 zapnete alebo vypnete.
5
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Vyh=adávanie v teletexte
Vyhadávanie stránok teletextu poda
predmetu alebo slova.
1
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlaením tlaidla OK zvýraznite prvé
slovo alebo íslo.
22
SK
•
Môžete vytvára zoznamy uprednostovaných
televíznych kanálov a jednoducho ich
vyhadáva.
•
•
6
Poznámka
[Rádio] Slúži na zobrazenie iba
rozhlasových kanálov.
[Digitálne] Slúži na zobrazenie iba
digitálnych kanálov.
[Analógový] Slúži na zobrazenie iba
analógových kanálov.
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Vybratý zoznam sa použije v prehade
kanálov.
• Do zoznamov obúbených kanálov možno
pridáva aj digitálne rozhlasové stanice (ak je
táto možnos podporovaná).
Môžete si zobrazi iba kanály v zozname
obúbených kanálov alebo si môžete zobrazi
všetky kanály, ak je zoznam obúbených
kanálov momentálne vybratý.
1
2
Poas sledovania TV prijímaa stlate
tlaidlo OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
Pridávanie a odstra^ovanie kanálov zo
zoznamu ob=úbených kanálov
Tip
• Pred pridaním kanála do zoznamu obúbených
kanálov vyberte [Všetky] kanály.
1
Poas sledovania televízora prepnite na
kanál, ktorý chcete prida alebo odstráni
zo zoznamu obúbených kanálov.
Taktiež môžete stlai tlaidlo OK a
vstúpi do prehadu kanálov. Potom
stlate tlaidlo Naviga@né tla@idlá a
vyberte kanál, ktorý chcete prida alebo
odstráni.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Ozna@iJ ako
ob=úbený] alebo [ZrušiJ ozna@enie ako
ob=úbený].
» V prehade kanálov sa zobrazí
hviezdika, ktorá znamená pridanie
kanála do zoznamu obúbených
kanálov. Ak sa rozhodnete odstráni
kanál zo zoznamu obúbených kanálov,
hviezdika sa stratí.
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
3 4 5
RTL 8
8 9 10
13 14
13
14 15
15
16 17 1 8 1 9 20
Ned 1
1
Ned 2
Zozn.na výber
2
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickkelo
KetNeet
Discoover
National
a
Euro
roos
ossp
Anim
ma
mal
HBO
BO
Označiť ako obľúbený
Znovu zoradiť
Premenovať
Zobraziť skryté kanály
Skryť kanál
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Zozn. na výber].
4
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Zozn. na výber].
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos:
• [Všetky] Slúži na zobrazenie
všetkých kanálov.
• [Ob=úbené programy] Slúži na
zobrazenie kanálov vo vybratom
zozname obúbených kanálov.
SK
23
S love nsk y
Vytváranie a používanie
zoznamu ob=úbených kanálov
Zmena poradia, usporiadanie
a premenovanie kanálov
6
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Kanál sa premiestni na požadované
miesto.
Zmena poradia a usporiadanie
kanálov
7
Stlaením tlaidla
prehad kanálov.
Zmete poradie kanálov (usporiadajte ich) v
prehade poda svojich požiadaviek.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
3
Použite Naviga@né tla@idlá na výber
položky [Znovu zoradiJ] a potom stlate
tlaidlo OK .
» Na obrazovke sa zobrazí správa. Ak
chcete pokraova, prejdite na krok
. 4.
» Ak chcete operáciu zruši a ukoni,
stlate tlaidlo OPTIONS a
postupujte poda pokynov na
obrazovke.
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte kanál, ktorého poradie chcete v
prehade zmeni.
» Okolo vybratého kanála sa zobrazí
okienko.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
11
12 13 14 1155
1 6 1 7 1 8 1 9 20
Ned 1
Ned 2
Ned 3
RTL 4
RTL 5
SBSS 6
SB
RTL 7
RTL 8
Net 5
Nickkelo
e
elo
BBCC 1
BB
BBCC 2
KetNeet
Dis over
Disco
Na ona
Nati
onal
naa
nal
Com
medy
dyy
CNN
N
Euuro
urroos
ossp
p
An mal
Anim
ma
HBO
BO
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
premiestnite kanál na požadované miesto
v prehade.
24
SK
BACK opustite
Premenovanie kanálov
Môžete premenova kanály v zozname
televíznych kanálov.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte kanál, ktorého názov chcete
zmeni.
3
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [PremenovaJ].
» Zobrazí sa obrazovka na zadávanie
údajov.
5
Použite Naviga@né tla@idlá alebo Xíselné
tla@idlá na úpravu názvu a potom stlate
tlaidlo OK .
6
Po dokonení stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[Hotovo].
• Ak chcete vymaza zadaný názov,
vyberte možnos [ZmazaJ].
• Ak chcete zruši akciu, vyberte
možnos [ZrušiJ].
7
8
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
Stlaením tlaidla
prehad kanálov.
BACK opustite
1 2 3 4 5
6 7 RRTL 88 9 10
111 12 13 14 15
16 17 1 8 1 9 20
Ned 1
Ned 2
Skryte kanály v prehade, aby ste predišli
neoprávnenému prístupu.
SBS
BSS 6
RTL 7
1
BBCC 1
BBCC 2
Com
medy
CN
NN
Skrytie kanálov
Poas sledovania TV prijímaa stlate
tlaidlo OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte kanál, ktorý chcete skry.
3
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [SkryJ kanál].
5
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Kanál sa skryje.
6
Stlaením tlaidla
prehad kanálov.
BACK opustite
Odkrytie kanálov
S love nsk y
Skrytie a odkrytie kanálov
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickkelo
kelo
KetNeet
Discoover
National
Euroosp
os
Anim
nim
maal
HBO
O
5
Použite Naviga@né tla@idlá na výber
kanálu, ktorý chcete odkry.
6
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
7
Použite Naviga@né tla@idlá na výber položky
[OdkryJ kanál] a potom stlate tlaidlo OK.
» Kanál sa odkryje.
Poznámka
• Zopakovaním krokov . 5 až 7 môžete odkry
ostatné kanály.
Zobrazte skryté kanály.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
2
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [ZobraziJ skryté
kanály].
4
Stlate tlaidlo OK .
» Skryté kanály sa zobrazujú v prehade
kanálov, ale bez informácií o kanáli.
Zobrazujú sa ako ierne polia.
Používanie elektronického
sprievodcu programom
Poznámka
• Sprievodca EPG nie je dostupný vo
všetkých krajinách. Ak je dostupný, zobrazí
sa sprievodca typu [Teraz]/[<alšie] alebo
sprievodca EPG na 8 dní.
Elektronický sprievodca programom (EPG)
predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý
je dostupný v prípade digitálnych kanálov.
Sprievodca EPG umožuje:
• Zobrazi zoznam vysielaných digitálnych
programov.
• Zobrazi nasledujúce programy.
• Zoskupi programy poda žánrov.
• Nastavi upozornenia na zaiatok programu.
• Nastavi preferované EPG kanály
SK
25
Zapnutie sprievodcu EPG
3
Poznámka
• Pri prvom použití sprievodcu EPG sa zobrazí
výzva na vykonanie aktualizácie. Aktualizáciu
vykonajte poda pokynov na obrazovke.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
GUIDE .
» Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG.
Ned 1
Ned 2
2
3
20:10 Click Chic
NO
N
OW
OW
20:00 Flying Lotus
Ned 3
2000:10
20:10
20:1
220:
:10
1 Th
10
The Man
Man
RTL 4
20:15 Trea
Treasure
T sure
su Ch
Chest
est
st
RTL 5
20:15 Funky Fee
eett
ee
222:3
:30
30 PPoint Blank
Stlaením tlaidla INFO sa prepnete
naspä na pôvodný kanál a stlaením
tlaidla
BACK zobrazíte ponuku
sprievodcu EPG.
Používanie ponuky možností
sprievodcu EPG
Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG
môžete nastavi alebo vymaza pripomienky,
zmeni de a získa prístup k alším
užitoným možnostiam sprievodcu EPG.
NEXT
Poznámka
21:300 ZZ-Team
21
22:440 NCS
• Možnosti sprievodcu EPG sú prístupné len pre
informácie o televíznych kanáloch na 8 dní.
21:30 Cave
2
22:00
SBS 6
20:00 Cleopatra Jam
21:10 Unlucky
ckyy Luke
SBS 7
20:10 She-Wolf
2
21
21:25
Disaster Earth
Veronica
20:05
0
Under The Bridge
20:45 1200 Da
Days of
Stlaením tlaidla:
• tlaidlá Naviga@né tla@idlá , ak sa
chcete posúva okolo obrazovky.
•
INFO, ak chcete zobrazi alšie
informácie o programe (pozrite si
‘Zobrazenie informácií o kanáli alebo
programe’ na strane 26).
•
OPTIONS , ak chcete zobrazi
ponuku možností (pozrite si
‘Používanie ponuky možností
sprievodcu EPG’ na strane 26).
Stlaením tlaidla
BACK sa prepnete
na pôvodný kanál a stlaením tlaidla OK
sa prepnete na vybratý kanál.
Zobrazenie informácií o kanáli alebo
programe
1
Poas sledovania TV prijímaa alebo v
režime EPG stlate tlaidlo INFO.
» Zobrazí sa obrazovka s informáciami o
programe.
2
Stlaením Naviga@né tla@idlá sa môžete
presúva obrazovkami.
26
SK
1
V režime EPG stlate tlaidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností
sprievodcu EPG.
NO
N
OW
Ned 1
20:10 Click Chic
Ned 2
20:00 Flying Loootus
21
21:30
Z-Team
Nedd 3
20:10 The Man
2222:40
2: NCS
Nastaviť pripomienku
22:30 Point Blank
NEXTT
Vyma
Vyma
mazať
m
zať pripomienku
pripomie
prip
omienku
o
nku
RTL
RT
R
TL 4
20:
220:15
0 15 TTreasure
reas ree C
Chest
hest
est
21:30
1:30
20:15
220:1
0 15 Funky
F nky Feeet
2
22:00
Zmeniť
Zmen
meniť deň
deň
RTL
RT
TL 5
Ďalšie
Ďalš
šie
e iinfor
nform
nformá
má
áccie
ce
SB
SBS
BS 6
220:0
0:0
0 00
00 C
Cle
leopatra
p t a Jann
Hľadať
Hľad
ať podľa
podľa žžán
nru
2
21:10 Unlucky Luke
SBS 7
20:110omi
20:10
Sh
She
She-Wolf
Wkylf
Wolf
Naplánované
ané
é pripomienky
pripomie
prip
nky
21
21
21:25
Disaster Earth
Preferované
kan
kaná
20:05l Under The Bridge
Veronica n k
2
20:45
1200 Days
D of
o
Stlaením tlaidiel Naviga@né tla@idlá a
OK vyberte a nastavte možnosti:
• [NastaviJ pripomienku] Slúži na
nastavenie pripomienok programu.
• [VymazaJ pripomienku] Slúži na
odstránenie pripomienok programu.
• [ZmeniJ de^] Slúži na nastavenie da
EPG. Vyberte možnos [Dnes], [<alší
de^] alebo [Predchádzajúci de^].
• [<alšie informácie] Zobrazuje
informácie o programe.
• [H=adaJ pod=a žánru] Slúži na
vyhadávanie televíznych programov
poda žánru.
•
3
[Naplánované pripomienky] Slúži na
zobrazenie zoznamu pripomienok
programu.
[Preferované kanály] Slúži na
nastavenie uprednostovaných
kanálov EPG.
Stlaením tlaidla OPTIONS zobrazte
ponuku možností sprievodcu EPG.
Používanie @asova@ov
Nastavením asovaov môžete v urený as
televízor prepnú do pohotovostného režimu.
Automatické prepnutie televízora
do pohotovostného režimu (@asova@
vypnutia)
asova vypnutia prepne televízor do
pohotovostného režimu po uplynutí vopred
denovaného asu.
Tip
• Poas odpoítavania môžete televízor vypnú
aj skôr alebo vynulova asova vypnutia.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia]
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Funkcie] >
[Automatické vypnutie].
» Zobrazí sa ponuka [Automatické
vypnutie].
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
nastavte as vypnutia.
» asova vypnutia možno nastavi až
na 180 minút v krokoch po piatich
minútach. asova vypnutia vypnete, ak
ho nastavíte na nula minút.
6
Stlaením tlaidla OK aktivujte asova
vypnutia.
» Po uplynutí nastaveného asového
úseku sa televízor prepne do
pohotovostného režimu.
7
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete vráti do domovskej
ponuky, stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
S love nsk y
•
Používanie rodi@ovskej zámky
a vekového hodnotenia
Zamknutím televízora a použitím vekového
hodnotenia môžete deom zabráni v sledovaní
televízneho vysielania.
Nastavenie alebo zmena kódu
rodi@ovskej zámky
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
3
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Funkcie] > [ZadaJ
kód]/[Zme^te kód].
» Zobrazí sa ponuka [ZadaJ
kód]/[Zme^te kód].
5
6
Pomocou Xíselné tla@idlá zadajte kód.
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa hlásenie s potvrdením o
nastavení kódu.
7
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Tip
• Ak zabudnete kód, zadaním hodnoty „8888“
zrušte všetky existujúce kódy.
SK
27
Zamknutie alebo odomknutie
televízora
Zamknutím televízora zabránite prístupu ku
všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Funkcie] >
[Rodi@ovská zámka] > [Zámka]/
[OdomknúJ].
» Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
zadanie kódu rodiovskej zámky.
5
Pomocou Xíselné tla@idlá zadajte kód
rodiovskej zámky.
» Zobrazí sa ponuka [Rodi@ovská
zámka].
6
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Zámka]/[OdomknúJ].
7
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Všetky kanály a pripojené zariadenia sa
uzamknú alebo odomknú.
8
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Použite Naviga@né tla@idlá na výber
položiek [Funkcie] > [Rodi@ovská zámka]
a potom stlate tlaidlo .
» Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
zadanie kódu rodiovskej zámky.
5
Pomocou Xíselné tla@idlá zadajte kód
rodiovskej zámky.
6
Použite Naviga@né tla@idlá a vráte sa
o úrove vyššie do ponuky [Funkcie] >
[Rodi@ovská zámka].
» Sprístupní sa ponuka [Rodi@ovská
zámka].
Nastavenie rodi@ovskej kontroly
Televízor možno nastavi tak, aby vysielal len
programy s vekovým hodnotením vyšším, než
je vek vášho dieaa.
Poznámka
• Skôr ako budete môc nastavi rodiovskú
kontrolu, musíte túto funkciu povoli (pozrite
si ‘Povolenie rodiovskej kontroly’ na strane
28).
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Použite Naviga@né tla@idlá a vyberte
možnosti [Funkcie] > [Rodi@ovská zámka].
» Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
zadanie kódu rodiovskej zámky.
Povolenie rodi@ovskej kontroly
Poznámka
• Rodiovská zámka nie je dostupná vo všetkých
krajinách.
Niektoré stanice s digitálnym vysielaním
hodnotia svoje programy z hadiska vhodnosti
pre dané vekové skupiny divákov. Skôr ako
budete môc nastavi rodiovskú kontrolu,
musíte túto funkciu povoli.
28
SK
Pomocou Xíselné tla@idlá zadajte kód
rodiovskej zámky.
6
Použite Naviga@né tla@idlá a vyberte
vekové hodnotenie. Dané nastavenie
použijete stlaením tlaidla OK .
» Všetky programy s hodnotou pod
vybratým vekovým hodnotením sa
zablokujú.
7
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
•
[Zapnuté bez zvuku] Slúži na
zobrazenie titulkov iba v prípade, ak
je vypnutý zvuk.
7
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Titulky sa zapnú alebo vypnú.
8
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Poznámka
• Zopakovaním tohto postupu aktivujte titulky
na každom analógovom kanáli.
• Ak je zapnutá funkcia EasyLink a vybrali ste
možnos [Zapnuté bez zvuku], titulky sa
nezobrazia (pozrite si ‘Zapnutie alebo vypnutie
funkcie EasyLink’ na strane 49).
Používanie titulkov
Titulky možno aktivova pre každý televízny
kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom
teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T. V
prípade digitálneho vysielania môžete vybra
jazyk titulkov.
Zapnutie alebo vypnutie titulkov
digitálnych TV kanálov
1
Zapnutie alebo vypnutie titulkov
analógových TV kanálov
1
2
3
Prepnite sa na analógový TV kanál.
Poznámka
• Ponuka [Titulky] je dostupná aj
prostredníctvom [KonQgurácia] ponuky
(pozrite si ‘Prístup do ponuky nastavenia’ na
strane 16).
Stlate tlaidlo MHEG/TELETEXT.
Na zadanie trojciferného ísla stránky s
titulkami použite Xíselné tla@idlá .
4
Stlaením tlaidlaMHEG/TELETEXT
vypnite teletext.
5
Stlate tlaidlo SUBTITLE .
» Zobrazí sa ponuka [Titulky].
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos:
• [Zapnuté] Slúži na zapnutie titulkov.
• [Vypnuté] Slúži na vypnutie titulkov.
• [Zapnuté bez zvuku] Slúži na
zobrazenie titulkov iba v prípade, ak
je vypnutý zvuk.
3
Stlate tlaidlo OK .
» Titulky sa zapnú alebo vypnú.
4
Ak chcete skoni, stlate tlaidlo
BACK . Ak sa chcete presunú naspä
do domovskej ponuky, stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
Poznámka
• Ponuka [Titulky] je dostupná aj
prostredníctvom ponuky [KonQgurácia].
6
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos:
• [Zapnuté] Slúži na zapnutie titulkov.
• [Vypnuté] Slúži na vypnutie titulkov.
Stlate tlaidlo SUBTITLE .
» Zobrazí sa ponuka [Titulky].
SK
29
S love nsk y
5
Výber jazyka titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
Poznámka
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Hodiny].
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Na obrazovke TV prijímaa sa zobrazia
hodiny.
• Pokia poda postupu uvedeného nižšie
vyberiete jazyk titulkov na digitálnom
televíznom kanáli, doasne sa vypne
preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke
inštalácie.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Funkcie] > [Jazyk
titulkov].
» Zobrazí sa zoznam jazykov titulkov.
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte jazyk.
6
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Jazyk titulkov sa použije.
Poznámka
• Vyberte uprednostované jazyky titulkov v
[Jazyky] ponuke . Ke sú titulky povolené,
automaticky sa zobrazia v uprednostovaných
jazykoch.
Poznámka
• Ak chcete hodiny deaktivova, zopakujte
postup uvedený vyššie.
Tip
• Hodiny sú dostupné aj prostredníctvom
[KonQgurácia] ponuky (pozrite si ‘Prístup do
ponuky nastavenia’ na strane 16).
Zmena režimu hodín
Režim asu je predvolene nastavený na
hodnotu [Automatický], t. j. dochádza k
synchronizácii hodín TV prijímaa s asom UTC
(Coordinated Universal Time). Ak TV prijíma
nedokáže prijíma vysielanie UTC, nastavte
režim asu na hodnotu [Ru@ne]. Ak je režim
asu nastavený na hodnotu [Ru@ne], asové
údaje sú založené na aktuálnom asovom
pásme (pozrite si ‘Krok . 1: Výber systému’ na
strane 38) a letnom ase (pozrite si ‘Zapnutie
alebo vypnutie letného asu’ na strane 31).
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] > [Hodiny]
> [Automat. režim hodín].
» Zobrazí sa ponuka [Automat. režim
hodín].
Používanie hodín televízora
Na televíznej obrazovke môžete zobrazi
hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny as na
základe asových údajov prijímaných od
poskytovatea televíznych služieb.
Zobrazenie hodín televízora
Na obrazovke TV prijímaa môžete zobrazi
hodiny, t. j. aktuálny as.
30
SK
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Automatický] alebo
[Ru@ne].
6
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Takto nastavíte režim asu.
Pripojenie pamäJového zariadenia
USB a vstup do preh=adáva@a obsahu
1
Zapnite televízor a pripojte pamäové
zariadenie USB k portu USB na bonej
strane televízora .
» Zobrazí sa prehadáva obsahu USB.
Zapnutie alebo vypnutie letného @asu
Ak je režim asu nastavený na hodnotu
[Ru@ne], poda potreby (vzhadom na aktuálne
asové pásmo) zapnite alebo vypnite letný as.
1
Music
Coltraane
Coltr
Red Eyes
Photos
Photo
Miles
Mi
iles
Drivi
ving along
o the A..
Video
deoss
deo
Can
n
Croco
C
Cr
co
odile Tears
Logan
V ponuke [Hodiny] stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[Letný @as].
» Zobrazí sa ponuka [Letný @as].
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Letný @as] alebo
[Štandardný @as].
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Takto zapnete alebo vypnete
nastavenie letného asu pre aktuálne
asové pásmo.
Zobrazenie fotograQí,
prehrávanie hudby
a sledovanie videa z
pamäJového zariadenia USB
Výstraha
• Spolonos Philips nenesie zodpovednos za
nepodporované pamäové zariadenia USB ani
za poškodenie alebo stratu údajov z takéhoto
zariadenia.
TV prijíma disponuje USB konektorom, ktorý
umožuje zobrazova fotograe, poúva
hudbu alebo sledova lmy z pripojeného
pamäového zariadenia USB.
Baarrrel
Ba
elly Br
Breaking Eve
Eve..
Pharoaah
Ph
hS
San.
San
n...
Skkint
Skint
Sk
i t
Antip
ntip
ti op Con..
tip
S
Space
is the Place
Minim
imum
um Ma.
Ma..
Livin
ng for the City
A Tribe
be Called
Ca d
Poznámka
• Prístup do prehadávaa obsahu USB môžete
získa aj výberom možnosti [Preh=adávaJ USB]
v domovskej ponuke.
• Ak pripojíte viacero pamäových zariadení USB
prostredníctvom USB rozboovaa, zobrazí sa
hlásenie s výzvou na výber zariadenia. Stlaením
tlaidla Naviga@né tla@idlá vyberte zariadenie a
výber potvrte stlaením tlaidla OK .
2
Ak chcete zavrie prehadáva obsahu
USB, stlate tlaidlo (HOME ).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
Sledovanie prezentácie fotograQí
1
Ak chcete vybra fotograu, v
prehadávai obsahu USB stlate tlaidlo
Naviga@né tla@idlá .
2
Stlate tlaidlo
alebo OK .
» Ponúc vybratým obrázkom sa spustí
prezentácia.
3
Stlate tlaidlo
•
, ak chcete pozastavi prezentáciu.
•
/ , / alebo P +/-, ak sa chcete
presunú na predchádzajúci alebo
alší obrázok.
•
, ak chcete zastavi prezentáciu a
vráti sa do prehadávaa obsahu USB.
SK
31
S love nsk y
5
Zmena nastavení prezentácie
Zmena nastavení hudby
1
Poas sledovania prezentácie stlate
tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
1
V prehrávai hudby stlate tlaidlo
OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte a nastavte možnosti:
• [Oto@iJ] Otoí obrázok.
• [OpakovaJ] Slúži na opakovanie
prehrávania prezentácie.
• [Náhodne zapnuté] Slúži na
zobrazovanie obrázkov prezentácie v
náhodnom poradí.
• [Náhodne vypnuté] Slúži na zrušenie
zobrazovania obrázkov prezentácie v
náhodnom poradí.
• [RýchlosJ prezentácie] Nastaví
asový interval zobrazenia obrázka.
• [Prechody pri prezentácii] Nastaví
prechod medzi obrázkami.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte a nastavte možnosti:
• [OpakovaJ] Slúži na opakovanie
prehrávania skladby alebo albumu.
• [Náhodne zapnuté]/[Náhodne
vypnuté] Zapína alebo vypína
náhodné prehrávanie skladieb.
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Nastavenie hudby sa použije.
3
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Použije sa nastavenie prezentácie.
Po@úvanie hudby
1
Ak chcete vybra skladbu, v prehadávai
obsahu USB stlate tlaidlo Naviga@né
tla@idlá .
2
Stlate tlaidlo OK .
» V prehrávai hudby sa zane prehráva
vybratá skladba.
3
Stlaením tlaidla:
• P +/-, ak chcete prejs na alšiu alebo
predchádzajúcu skladbu.
•
/ , ak chcete zrýchlene prevíja
skladbu dopredu alebo dozadu.
•
, ak chcete prehra alebo
pozastavi skladbu.
4
Stlaením tlaidla alebo OK zastavíte
prehrávanie a zobrazíte prehadáva
obsahu USB.
32
SK
Sledovanie videa
1
Ak chcete vybra video, v prehadávai
obsahu USB stlate tlaidlo Naviga@né
tla@idlá .
2
Stlate tlaidlo OK .
» V prehrávai videa sa zane prehráva
vybraté video.
3
Stlaením tlaidla:
• P +/-, ak chcete prejs na alšie alebo
predchádzajúce video.
•
/ , ak chcete zrýchlene prevíja
video dopredu alebo dozadu.
•
, ak chcete prehra alebo
pozastavi prehrávanie videa.
4
Stlaením tlaidla alebo OK zastavíte
prehrávanie a zobrazíte prehadáva
obsahu USB.
Zmena nastavení videa
1
V prehrávai videa stlate tlaidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte a nastavte možnosti:
• [Malá obrazov.] Slúži na prehrávanie
videa na malej obrazovke.
• [Celá obrazovka] Slúži na
prehrávanie videa na celej obrazovke.
• [OpakovaJ] Slúži na opakovanie
prehrávania videa.
3
[Náhodne zapnuté]/[Náhodne
vypnuté] Zapína alebo vypína
náhodné prehrávanie videosúborov.
Stlaením tlaidla OK potvrte zmenu
nastavenia.
Odpojenie pamäJového zariadenia USB
Výstraha
• Riate sa týmto postupom, aby nedošlo k
Používanie funkcie Scenea
Aktivovanie funkcie Scenea
Pomocou funkcie Scenea môžete na televíznej
obrazovke zobrazi tapetu vytvorenú z
fotograe. Skontrolujte, i je lokalita televízora
prepnutá na režim [Doma].
1
2
poškodeniu pamäového zariadenia USB.
1
Stlaením tlaidla (HOME ) zavriete
prehadáva obsahu USB.
2
Pred odpojením pamäového zariadenia
USB pokajte pä sekúnd.
1
2
3
4
5
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
OK .
» Zobrazí sa prehad kanálov.
Stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
.
Vyberte funkciu [Scenea] a potom stlate
tlaidlo OK .
» Zobrazí sa predvolený alebo dopredu
naítaný obrázok.
Poznámka
• Poznámka: Ak je asova vypnutia vypnutý,
tapeta sa zobrazí na 240 minút. V opanom
prípade sa zobrazí na dobu trvania asovaa
vypnutia (pozrite si ‘Automatické prepnutie
televízora do pohotovostného režimu (asova
vypnutia)’ na strane 27 ).
Po@úvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, poas
inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne
rozhlasové stanice.
Stlate tlaidlo
Nastavenie obrázku ako prvku Scenea
Poznámka
• Vekos súboru obrázka nesmie by väšia ako
1 MB.
1
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Zozn. na výber].
» Zobrazí sa ponuka [Zozn. na výber].
Pripojte pamäové zariadenie USB k
televízoru.
2
Vyberte položku [Preh=adávaJ USB] a
potom stlate tlaidlo OK .
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Rádio].
3
4
Vyberte obrázok a stlate tlaidlo .
Stlate tlaidlo OK .
» V prehade kanálov sa zobrazí zoznam
dostupných digitálnych rozhlasových
kanálov.
6
Ak chcete vybra rozhlasový kanál, stlate
Naviga@né tla@idlá .
7
Stlate tlaidlo OK .
» Vybratý digitálny rozhlasový kanál
sa bude prehráva prostredníctvom
reproduktorov TV prijímaa.
Vyberte položku [NastaviJ ako Scenea] a
potom stlate tlaidlo OK .
5
Vyberte položku [Áno] a potom stlate
tlaidlo OK .
6
Režim Scenea ukonite stlaením
ubovoného tlaidla.
SK
33
S love nsk y
•
Aktualizácia softvéru
televízora
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Aktualizácia softvéru]
> [Aktualiz. teraz].
Spolonos Philips sa neustále snaží zlepšova
svoje výrobky. Odporúame, aby ste softvér
televízora aktualizovali, vždy ke budú k
dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnos
zistíte na lokalite www.philips.com/support.
5
Stlate tlaidlo OK .
» Spustí sa asistent aktualizácie.
Dokonite aktualizáciu poda pokynov
na obrazovke.
Zistenie aktuálnej verzie softvéru
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Aktualizácia softvéru]
> [Info o použitom softvéri].
5
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.
Aktualizácia softvéru (z webovej
stránky)
Skôr než zanete s týmto postupom:
• Vyhrate si uritý as na dokonenie celej
aktualizácie.
• Pripravte si pamäové zariadenie USB s
minimálne 256 MB voného ukladacieho
priestoru.
• Zabezpete si prístup k poítau s
portom USB a prístupom na Internet.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
34
SK
Aktualizácia softvéru (digitálne
vysielanie)
(Táto funkcia je dostupná len v niektorých
krajinách.) V závislosti od dostupnosti môže
tento televízor prijíma aktualizácie softvéru
prostredníctvom digitálneho vysielania.
Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa hlásenie
s výzvou na vykonanie aktualizácie softvéru.
Dôrazne odporúame, aby ste po zobrazení
výzvy na aktualizáciu softvéru vykonali
aktualizáciu softvéru.
Ak chcete aktualizova softvér neskôr,
postupujte poda pokynov nižšie.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Aktualizácia softvéru]
> [Lokálna aktualizácia].
5
Stlate tlaidlo OK .
» Televízor zane vyhadáva dostupné
aktualizácie softvéru prostredníctvom
digitálneho vysielania.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Predvo=by].
» Zobrazí sa ponuka [Predvo=by].
•
•
•
6
Jazyky
Location
Umiestenie
Home
Doma
Nasta
tavenie predvolieb
Ukkaaz. hla
laasit.
Obchod
Preferences
Predvoľby
Veľko
V
koosť in
kosť
informá
formá
rmácií
cií o kanál
kanáli
Dekod
ko ér
é
EasyLink
EasyL
ink
Hodin
dinyy
Diaľkové
Diaľ
Diaľk
ové ovláda
daniee EasyLi
EasyLi
asyL
syL nk
Pripojeniee P
Pixel Plus
Resett na nastav
asta enie z továrne
á
Jas LightG
LightG
ig uide
uid
Teletext 2.5
5
Stlaením Naviga@né tla@idlá vyberte a
zmete nasledujúce možnosti:
• [Umiestenie] Optimalizuje
nastavenia televízora vzhadom na
jeho umiestnenie – doma alebo v
obchode.
• [Ukazovate= hlasitosti] Pri
nastavovaní hlasitosti zobrazí
ukazovate hlasitosti.
• [Ve=kosJ informácií o kanáli]
Zobrazí informácie o televíznom
kanáli pri každom prepnutí na iný
kanál.
• [EasyLink] Umožuje jedným
dotykom prehráva a prepína do
pohotovostného režimu zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink.
[Dia=kové ovládanie EasyLink] Ak je
zapnutá funkcia EasyLink, umožuje
prenos signálov z tlaidiel diakového
ovládaa.
[Pripojenie Pixel Plus] Ak je zapnutá
funkcia EasyLink a k dispozícii je
viacero nastavení Pixel Plus (ak
napríklad nastavenie Pixel Plus
podporuje televízor aj prehráva
diskov DVD), automaticky sa použije
najlepšie nastavenie.
[Jas LightGuide] Nastavuje jas
predného indikátora LED alebo
indikátora LightGuide.
[Teletext 2.5] Slúži na zapnutie
alebo vypnutie režimu teletext 2.5.
Stlate tlaidlo OK .
» Predvoba televízora sa použije.
Spustenie ukážky funkcií
televízora
(Nepodporuje sa na kanáloch MHEG.)
1
Poas sledovania TV prijímaa stlate
tlaidlo DEMO.
» Zobrazí sa ponuka ukážky.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte ukážku.
3
4
Stlaením tlaidla OK spustite ukážku.
Stlaením tlaidla DEMO alebo
ukonite ukážku.
BACK
SK
35
S love nsk y
•
Zmena predvolieb televízora
Obnova výrobných nastavení
televízora
Nastavením televízora na hodnoty z výroby sa
obnovia predvolené nastavenia obrazu a zvuku.
Nastavenia predvolieb ostanú nezmenené.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] > [Reset na
nastavenie z továrne].
4
Stlate tlaidlo OK .
» Nastavenia TV prijímaa sa obnovia na
predvolené hodnoty z výroby.
36
SK
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [SpustiJ].
4
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa obrazovka aktualizácie
kanálov s vybratou možnosou [Znova
nastaviJ kanály].
Poas úvodného nastavovania televízora vás
systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky
a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové
kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje
pokyny, ako opätovne inštalova a jemne ladi
kanály.
Ak chcete aktualizovať
aktuálny zoznam kanálov,
vyberte položku
Aktualizovať kanály. Ak
chcete znova vyhľadať a
uložiť všetky kanály,
vyberte položku Znova
nastaviť kanály.
Znova nastaviť kanály
Aktualizovať kanály
Automatická inštalácia
kanálov
Táto as obsahuje informácie o spôsobe
automatického vyhadávania a ukladania kanálov.
Výstraha
Inštalácia kanálov
• Možnos [Nastavenie] nemete (neplatí v
Televízor vyhadá a uloží všetky dostupné
digitálne a analógové televízne kanály a tiež
digitálne rozhlasové stanice.
1
V ponuke [Nastavenie predvolieb]
stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Automatická
inštalácia].
2
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
spustenie inštalácie kanála.
Menu jazyk
Automatická inštalácia
yy
Jazyk
p a o aktualizácii kanálov
Spr
S
Sp
Správ
Nastavenie ppredvolieb
pr
príj
p jmu
Te
Test prí
y Tes
álny:
gitálny:
Digit
Aktualizovať analógové kanály
Preferences
Remote control assisttant
Zrušiť
diiny
din
Hodin
á
tovvárne
e z továrne
en
enie
aveni
av
tavenie
sta
nastav
e na nasta
Reset
Spustiť
prípade, ak poskytovate vysielania DVBC poskytne hodnoty možností [SieJová
frekvencia], [IdentiQkácia siete] alebo
[Prenosová rýchlosJ]).
• Nastavením možnosti [Snímanie frekvencie]
na hodnotu [Kompletné snímanie] môžete
výrazne predži as inštalácie.
Poznámka
• Ak máte prístup k vysielaniu DVB-T aj DVB-C
a chcete sledova kanály z oboch sietí, kanály
musíte nainštalova dvakrát – jeden raz pre
vysielanie DVB-T a druhý raz pre vysielanie
DVB-C. Výberom možnosti [Anténa]
nainštalujete kanály DVB-T a výberom
možnosti [Kábel] kanály DVB-C.
• Ak chcete prepína medzi kanálmi DVB-T a
DVB-C (pozrite si ‘Prístup k sieam s kanálmi
DVB-C a DVB-T’ na strane 38).
1
Stlate tlaidlo OK .
» Poda pokynov na obrazovke dokonite
inštaláciu kanálov. Po dokonení
inštalácie kanálov bude vybratá
možnos [Hotovo] a zobrazí sa
zoznam nainštalovaných kanálov.
SK
37
S love nsk y
6 Inštalácia
kanálov
2
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» TV prijíma sa prepne do ponuky
[Nastavenie predvolieb].
Tip
•
4
5
• Po vyhadaní digitálnych televíznych kanálov
sa v zozname nainštalovaných kanálov môžu
zobrazova prázdne ísla kanálov. Uložené
kanály môžete premenova, usporiada alebo
odinštalova poda postupu uvedeného nižšie.
Ak chcete získa prístup ku kanálom
DVB-C (Digital Video Broadcasting
– Cable), vyberte možnos [Kábel].
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
Stlaením tlaidla
BACK opustite
ponuku.
» Televízor sa prepne na vybratú sie.
Manuálna inštalácia kanálov
Prístup k sieJam s kanálmi DVB-C
a DVB-T
Táto možnos sa zobrazí iba v prípade, ak je
vo vašej krajine podporované vysielanie DVBC (Digital Video Broadcasting – Cable). Ak
máte nainštalované kanály DVB-C aj DVB-T,
musíte prepnú na príslušnú sie, aby ste mohli
sledova kanály v tejto sieti.
V tejto asti sa opisuje, ako manuálne
vyhadáva a uklada analógové televízne kanály.
Krok @. 1:Výber systému
Poznámka
• Ak sú nastavenia systému správne, preskote
tento krok.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Nastavenie predvolieb] > [Analóg:
manuálna inštalácia] > [Systém].
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa zoznam oblastných
systémov.
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Nastavenie predvolieb] > [Anténa alebo
kábel DVB] > [Anténa] alebo [Kábel].
• Ak chcete získa prístup ku kanálom
DVB-T (Digital Video Broadcasting
– Terrestrial), vyberte možnos
[Anténa].
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte svoju krajinu alebo oblas.
6
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Použije sa vybratá krajina alebo oblas.
38
SK
1
2
V ponuke [Analóg: manuálna inštalácia]
stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Vyh=adaJ kanál].
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Vyh=adaJ kanál].
Hotovo
3
538.00
MHz
Vyhľadať
Stlate:
• Tlaidlo Naviga@né tla@idlá alebo
Xíselné tla@idlá , ak chcete manuálne
zada frekvenciu kanála.
• Tlaidlo Naviga@né tla@idlá a vyberte
možnos [Vyh=adaJ], a stlaením
tlaidla OK spustíte automatické
vyhadávanie alšieho kanála.
4
Po výbere správnej frekvencie kanála
stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Hotovo].
5
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálna
inštalácia].
6
Ak chcete uloži nový kanál namiesto
aktuálneho kanála, stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[UložiJ tento kanál]. Ak chcete uloži
nový kanál pod novým íslom kanála,
vyberte možnos [UložiJ ako novú
predvo=bu].
7
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Takto uložíte kanál.
Jemné ladenie analógových kanálov
Ke je slabý príjem, analógové kanály môžete
manuálne doladi.
1
Poas sledovania TV Prijímaa vyberte
kanál, ktorý chcete jemne doladi.
2
Stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
4
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Nastavenie predvolieb] > [Analóg:
manuálna inštalácia] > [Jemné ladenie].
6
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Jemné ladenie].
7
Stlate tlaidlo Naviga@né tla@idlá alebo
Xíselné tla@idlá , ak chcete manuálne
zada frekvenciu kanála.
8
Po výbere správnej frekvencie kanála
stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Hotovo], a potom
stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálna
inštalácia].
9
Ak chcete uloži nový kanál namiesto
aktuálneho kanála, stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[UložiJ tento kanál].
10 Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
SK
39
S love nsk y
Krok @. 2:Vyh=adávanie a ukladanie
nových televíznych kanálov
Manuálna aktualizácia
zoznamu kanálov
Ke je televízor prepnutý do pohotovostného
režimu, aktualizácia sa vykonáva každé ráno.
Táto aktualizácia „páruje“ kanály uložené v
zozname predvolieb s kanálmi dostupnými od
prevádzkovatea služby.
Okrem automatickej aktualizácie môžete
zoznam kanálov aktualizova aj manuálne.
Stlate tlaidlo OK .
» Poda pokynov na obrazovke dokonite
aktualizáciu kanálov. Po dokonení
aktualizácie bude vybratá možnos
[Hotovo] a zobrazí sa zoznam
pridaných kanálov.
6
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Inštalácia].
Test digitálneho príjmu
Tip
• Ak chcete vypnú automatickú aktualizáciu, v
ponuke [Inštalácia] stlate Naviga@né tla@idlá
a vyberte položky [Nastavenie predvolieb]
> [Aktualiz. kanálov v poh. režime] , potom
vyberte položku[Vypnuté].
1
V ponuke [Inštalácia] stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[Nastavenie predvolieb] > [Automatická
inštalácia].
2
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa hlásenie s vybratou
možnosou [SpustiJ] a s výzvou na
spustenie aktualizácie kanálov.
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa obrazovka aktualizácie
kanálov.
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [AktualizovaJ kanály].
Ak chcete aktualizovať
aktuálny zoznam kanálov,
vyberte položku
Aktualizovať kanály. Ak
chcete znova vyhľadať a
uložiť všetky kanály,
vyberte položku Znova
nastaviť kanály.
5
Môžete skontrolova kvalitu a intenzitu signálu
digitálnych kanálov. Následne môžete zmeni
polohu a vykona test antény alebo satelitnej
paraboly.
1
V ponuke [Inštalácia] stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[Nastavenie predvolieb] > [Digitálny:
Test príjmu] > [Vyh=adaJ].
2
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Vyh=adaJ].
3
Stlate:
• Tlaidlo Naviga@né tla@idlá alebo
Xíselné tla@idlá , ak chcete manuálne
zada frekvenciu kanála.
• Tlaidlo Naviga@né tla@idlá a vyberte
možnos [Vyh=adaJ], a stlaením
tlaidla OK spustíte automatické
vyhadávanie alšieho kanála.
Ak je kvalita signálu a jeho intenzita
nedostatoná, zmete polohu antény
alebo satelitnej paraboly, a test
zopakujte.
4
Po dokonení stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[Hotovo].
5
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [Inštalácia].
Znova nastaviť kanály
Aktualizovať kanály
Poznámka
• Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania
pretrvávajú, obráte sa na špecializovaného
pracovníka pre oblas inštalácie.
40
SK
S love nsk y
Zmena nastavení úvodných
hlásení
Povote alebo zakážte zobrazovanie hlásení,
ktoré sa zobrazujú pri spustení a uvádzajú, i je
potrebné vykona aktualizáciu kanálov alebo
inštalácie.
1
V ponuke [Inštalácia] stlaením tlaidla
Naviga@né tla@idlá vyberte možnos
[Nastavenie predvolieb] > [Správa o
aktualizácii kanálov].
2
3
Stlate tlaidlo OK .
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
» Takto úvodné hlásenia povolíte alebo
zakážete.
SK
41
7 Pripojenie
zariadení
Ak chcete dosiahnu najlepšiu kvalitu obrazu,
odporúame, aby ste používali nasledujúce typy
pripojení (uvedené sú od najvyššej po základnú
kvalitu):
1
2
3
4
Konektory na zadnej strane
3
2
AUDIO
OUT
SPDIF
OUT
1
EXT 2
(RGB/CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
4
HDMI
VGA
Y Pb Pr (komponentové video)
SCART
VIDEO (kompozitné video)
Poznámka
• Schémy pripojenia uvedené v tejto asti slúžia
len ako príklady. Existujú aj iné typy pripojenia.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
HDMI 3
5
EXT 3
HDMI 2
HDMI 1
TV ANTENNA
6
7
8
Poznámka
• Konektory na zadnej strane modelov s
uhlopriekou 19 – 22 palcov sa môžu mierne
líši od konektorov znázornených na schéme.
• Poet dostupných konektorov HDMI sa líši
v závislosti od modelu televízora.
42
SK
d VGA
Vstup videa z poítaa.
S love nsk y
a EXT 1/EXT 2 (SCART )
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávaov diskov DVD
alebo herných konzol.
VGA
VGA
e AUDIO IN
Vstup zvuku zo zariadení vyžadujúcich
samostatné pripojenie zvuku, napríklad z
poítaa.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
b SPDIF OUT
Výstup digitálneho zvuku do domácich kín
a alších digitálnych zvukových systémov.
f EXT 3 ( Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávaov diskov DVD
alebo herných konzol.
c AUDIO OUT L/R
Výstup analógového zvuku do domácich
kín a alších zvukových systémov.
AUDIO
OUT
EXT 3
AUDIO
IN
SK
43
g HDMI 1/2/3
Vstup digitálneho zvuku a videa
z digitálnych zariadení s vysokým
rozlíšením, napríklad z prehrávaov diskov
Blu-ray.
Bo@né konektory
Pozrite si správnu schému pripojenia pre vašu
vekos televíznej obrazovky:
26-52”
1
19-22”
Poznámka
2
3
4
• Modely s uhlopriekou 19/22 palcov disponujú
iba konektormi HDMI. Konektor HDMI
u týchto modelov je oznaený ako HDMI
(namiesto oznaenia HDMI 1).
5
h TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
6
TV ANTENNA
7
8
a AUDIO IN L/R
Vstup zvuku z analógových zariadení
pripojených ku konektoru VIDEO alebo
S-VIDEO.
44
SK
g HDMI
Vstup digitálneho zvuku a videa
z digitálnych zariadení s vysokým
rozlíšením, napríklad z prehrávaov diskov
Blu-ray.
h SERV. U
Urený výlune na použitie servisnými
pracovníkmi.
Pripojenie po@íta@a
c S-VIDEO
Vstup videa z analógových zariadení,
napríklad zo satelitných prijímaov.
Skôr ako pripojíte po@íta@ k televízoru:
• V poítai nastavte obnovovaciu
frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
• V poítai vyberte podporované
rozlíšenie obrazovky.
• Aktivujte nastavenie [Režim PC] v
ponuke [Obraz] – (pozrite si ‘Manuálne
úpravy nastavení obrazu’ na strane
18). Potom nastavte formát obrazu
[Nezmenený formát].
Pripojte po@íta@ k jednému z nasledujúcich
konektorov:
Poznámka
d
• Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA
Výstup stereofónneho zvuku do
slúchadiel.
vyžadujú alší zvukový kábel.
•
Kábel HDMI
e COMMON INTERFACE
Zásuvka na modul podmieneného
prístupu (CAM).
f USB
Vstup údajov z pamäových zariadení
USB.
SK
45
S love nsk y
b VIDEO
Vstup kompozitného videa z analógových
zariadení, napríklad z videorekordérov.
•
Kábel DVI-HDMI (zadné konektory
HDMI a AUDIO IN)
•
Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI
(bo@né konektory HDMI a AUDIO IN
L/R)
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
DVI
DVI
•
Kábel DVI-HDMI (bo@né konektory
HDMI a AUDIO IN L/R)
•
Kábel VGA
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
VGA
DVI
VGA
•
Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI
(zadné konektory HDMI a AUDIO IN)
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
DVI
46
SK
Prístup k službám modulu CAM
1
Po vložení a aktivácii modulu CAM stlate
tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
Modul podmieneného prístupu (Conditional
Access Module – CAM) poskytujú
poskytovatelia služieb digitálnej televízie na
dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Common interface].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa zoznam aplikácií CAM.
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte aplikáciu CAM.
5
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Vybratá aplikácia CAM sa zapne.
Poznámka
• Informácie o spôsobe vloženia karty Smart
do modulu CAM nájdete v dokumentácii od
poskytovatea služieb.
Pripojenie a aktivácia modulu CAM
Výstraha
• Postupujte poda pokynov uvedených nižšie.
Nesprávne pripojenie modulu CAM môže
poškodi modul CAM a televízor.
1
2
Priradenie dekodéra kanálov
Skôr než zanete používa dekodér digitálnych
kanálov SCART, vyberte kanál, ktorý chcete
dekódova a prirate dekodér ku konektoru
EXT 1 alebo EXT 2.
Vypnite televízor.
1
Poda pokynov vytlaených na module
CAM opatrne zasute modul CAM do
rozhrania COMMON INTERFACE na
bonej strane televízora.
Poas sledovania televízneho vysielania
stlate tlaidlo (Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
3
Stlate tlaidlo OK .
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
4
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Dekodér] > [Kanál].
5
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Stav] a potom
umiestnenie dekodéra (napr. EXT 1 alebo
EXT 2).
6
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Takto priradíte dekodér.
3
Modul CAM pri pripájaní zatlate až na
doraz.
4
Zapnite televízor a pokajte, kým sa
modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu
môže niekoko minút trva. Poas
používania nevyberajte modul CAM zo
zásuvky – vybratím modulu CAM sa
digitálne služby deaktivujú.
SK
47
S love nsk y
Používanie modulu
podmieneného prístupu
(CAM)
Používanie funkcie Philips
EasyLink
Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink,
ktorá používa protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú
pripojené prostredníctvom konektorov HDMI,
možno ovláda pomocou jedného diakového
ovládaa.
Poznámka
• Spolonos Philips neposkytuje záruku na
úplnú schopnos vzájomnej spolupráce so
všetkými zariadeniami HDMI CEC.
Poznámka
• Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink
musí by zapnuté a vybraté ako zdroj.
Funkcie EasyLink
Prehrávanie jedným dotykom
Po pripojení televízora k zariadeniam
podporujúcim prehrávanie jedným dotykom
môžete televízor a zariadenia ovláda
pomocou jedného diakového ovládania.
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
Po pripojení televízora k zariadeniam
podporujúcim pohotovostný režim jedným
dotykom môžete pomocou diakového
ovládania televízora prepína televízor
a všetky pripojené zariadenia HDMI do
pohotovostného režimu.
Ovládanie zvuku systému
Ke pripojíte televízor k zariadeniam
kompatibilným s režimom HDMI CEC,
televízor sa môže automaticky zapnú a
prehra zvuk z pripojeného zariadenia.
Ak chcete použi funkciu ovládania zvuku
jedným dotykom, musíte prepoji zvukový
vstup z pripojeného zariadenia s televízorom.
Na úpravu hlasitosti môžete použi diakové
ovládanie pripojeného zariadenia.
48
SK
Aktivácia ovládacích tla@idiel dia=kového
ovláda@a (RC)
Funkcia aktivácie ovládacích tlaidiel RC
umožuje ovláda zariadenia, ktoré sú
kompatibilné s funkciou EasyLink pomocou
diakového ovládaa TV prijímaa.
Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink
možno ovláda pomocou nasledujúcich
tlaidiel na diakovom ovládai televízora.
Tla@idlo
(PrehrávaJ/
pozastaviJ )
Funkcia EasyLink
Slúži na spustenie,
pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania v
zariadení EasyLink.
( ZastaviJ )
Slúži na zastavenie
prehrávania v zariadení
EasyLink.
Slúži na spustenie alebo
( Zaznamenávanie) zastavenie záznamu videa
v zariadení EasyLink.
Slúži na vyhadávanie
(Predchádzajúce) v zariadení EasyLink
smerom vzad.
(<alšie)
Slúži na vyhadávanie
v zariadení EasyLink
smerom vpred.
0-9 (Xíselné
Slúži na výber názvu,
tla@idlá)
kapitoly alebo skladby,
ak je povolená funkcia
EasyLink.
Slúži na presúvanie sa
ponukami zariadení
(Naviga@né
EasyLink.
tla@idlá)
OK
Slúži na aktivovanie výberu
alebo prístup do ponuky v
zariadení EasyLink.
OPTIONS
Slúži na zobrazenie
ponúk zariadenia
EasyLink. Pamätajte, že
ak stlaíte tlaidlo
(Ponuka Doma), zobrazí
sa ponuka TV prijímaa.
TV
Slúži na prepnutie na zdroj
antény z režimu EasyLink.
(Pohotovostný Slúži na prepnutie televízora
režim - zapnutý) a všetkých zariadení EasyLink
do pohotovostného režimu
(ak je povolená funkcia
EasyLink). Stlate a aspo
3 sekundy podržte tlaidlo
(Pohotovostný režim zapnutý).
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
EasyLink
S love nsk y
Tla@idlá funkcie EasyLink
Poznámka
• Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete
používa, neaktivujte ju.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Predvo=by] > [EasyLink].
» Zobrazí sa ponuka EasyLink.
4
Vyberte možnos [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
5
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Takto povolíte alebo zakážete funkciu
EasyLink.
Povolenie alebo zakázanie aktivácie
klávesov dia=kového ovláda@a
Poznámka
• Skôr ako povolíte prenos signálov z tlaidiel
diakového ovládaa, zapnite funkciu EasyLink.
1
Poas sledovania televízora stlate tlaidlo
(Ponuka Doma).
» Zobrazí sa domovská ponuka.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [KonQgurácia].
» Zobrazí sa ponuka [KonQgurácia].
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Inštalácia] >
[Predvo=by] > [Dia=kové ovládanie
EasyLink].
SK
49
4
Vyberte položku [Zapnuté] a potom
stlate tlaidlo OK .
» Takto povolíte alebo zakážete aktiváciu
klávesov RC na vybratom konektore
HDMI.
Poznámka
• Ak nemôžete opusti ponuku zariadenia,
stlate tlaidlo
OK .
OPTIONS a potom tlaidlo
Nastavenie reproduktorov
televízneho prijíma@a do režimu
EasyLink
Pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho
kina kompatibilného s funkciou EasyLink sa
reproduktory televízora automaticky stlmia.
1
Poas sledovania obsahu zo zariadenia
EasyLink stlate tlaidlo OPTIONS .
» Zobrazí sa ponuka možností.
2
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [TV reproduktory].
» Zobrazí sa ponuka [TV reproduktory].
3
Stlaením tlaidla Naviga@né tla@idlá
vyberte možnos [Automatický
(EasyLink)].
4
Stlaením tlaidla OK potvrte svoj výber.
» Reproduktory TV prijímaa sa nastavia
do režimu EasyLink.
5
Stlaením tlaidla
ponuku.
50
SK
OPTIONS opustite
Používanie zámky Kensington
Na zadnej strane televízora sa nachádza
bezpenostná zásuvka Kensington. Pripevnením
zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály
predmet, napríklad ažký stôl, môžete zabráni
krádeži televízora.
Informácie o výrobku sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné
informácie o výrobku nájdete na stránke www.
philips.com/support.
Multimédiá
•
•
Podporované rozlíšenia
obrazovky
Podporované pamäové zariadenie:
USB (naformátované v systéme FAT
alebo DOS; iba zariadenia kompatibilné
s triedou Mass Storage Class – trieda
vekokapacitného pamäového zariadenia)
Podporované formáty multimediálnych
súborov:
• Obrázky: JPEG
• Zvuk: MP3, LPCM
• Video: MPEG1, MPEG2, H.264/
MPEG-4 AVC
Poznámka
Formáty po@íta@a
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz (podporuje
sa len v televízoroch s kompletným
vysokým rozlíšením)
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1600 x 1200 – 60 Hz (podporuje
sa len v televízoroch s kompletným
vysokým rozlíšením)
• 1920 x 1080 – 60 Hz
Formáty pre video
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz
• Názvy multimediálnych súborov nesmú by
dlhšie ako 128 znakov.
Ladenie, príjem, prenos
•
•
•
•
Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)
Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
DVB-T (Digital Video Broadcasting
– Terrestrial) a DVB-C (Digital Video
Broadcasting – Cable). Preítajte si
zoznam krajín na zadnej strane televízora.
Dia=kové ovládanie
•
•
Typ: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
Batérie: 2 x AAA (typ LR03)
Napájanie
•
•
•
Napájanie: Striedavý prúd, 220 – 240 V,
50 Hz
Spotreba v pohotovostnom režime: <
0,15 W
Teplota okolia: 5 až 35 °C
SK
51
S love nsk y
8 Informácie o
výrobku
Podporované držiaky
televízora
Informácie o sprievodcovi
EPG
Ak chcete televízor upevni na stenu, zakúpte
si držiak televízora od spolonosti Philips alebo
držiak televízora kompatibilný so štandardom
VESA. Medzi stenou a zadnou stranou
televízora nechajte aspo 5,5 cm (2,2 palca),
aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.
Sprievodca EPG na 8 dní je dostupný len v
niektorých krajinách
Varovanie
• Postupujte poda pokynov dodaných s
držiakom televízora. Spolonos Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednos za nesprávnu montáž
televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
Ve=kosJ televíznej
obrazovky
Odporú@aný držiak VESA
19 palcov/48 cm
22 palcov/56 cm
26 palcov/69 cm
32 palcov/81 cm
37 palcov/94 cm
42 palcov/107
cm
47 palcov/119
cm
52 palcov/132
cm
VESA MIS-D 75, 4
VESA MIS-D 100, 4
VESA MIS-E 200, 100, 4
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 400, 400, 6
52
SK
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8
Krajina
Sprievodca EPG na 8 dní
Veká Británia
Francúzsko
Fínsko
Švédsko
Dánsko
Nórsko
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Grécko
Holandsko
eská republika
Belgicko
Rakúsko
Švajiarsko
Estónsko
Litva
Chorvátsko
Maarsko
Írsko
Luxembursko
Posko
Portugalsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Rumunsko
Srbsko
Lotyšsko
Ukrajina
Bulharsko
Kazachstan
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
V tejto asti sa opisujú bežné problémy
a zodpovedajúce riešenia.
Všeobecné problémy s
televízorom
Televízor sa nedá zapnúJ:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky. Pokajte minútu a potom ho
znovu zapojte.
•
Skontrolujte, i je napájací kábel bezpene
zapojený.
Televízor po zapnutí nereaguje na dia=kový
ovláda@ ani na bo@né ovládacie prvky
Ke zapnete televízor, 20 až 25 sekúnd bude
blika predný indikátor LED. Ide o bežný jav.
V tom ase televízor nereaguje na diakový
ovláda ani na boné ovládacie prvky. Ke
sa na obrazovke zobrazí obraz, niekoko
prvých sekúnd bude televízor reagova len na
nasledujúce tlaidlá diakového ovládaa:
+/- ( VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),
(MUTE ) a (Pohotovostný režim – zapnutý).
Všetky tlaidlá možno používa, až ke predný
indikátor LED prestane blika.
Dia=kový ovláda@ nefunguje správne:
•
Skontrolujte, i sú batérie v diakovom
ovládai správne vložené (musí by
dodržaná polarita +/–).
•
Ak sú batérie v diakovom ovládai slabé
alebo vybité, vymete ich.
•
Vyistite šošovku snímaa diakového
ovládaa a televízora.
Svetelný indikátor pohotovostného režimu na
televízore bliká na @erveno:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky. Pokajte, kým televízor
nevychladne, a znovu zapojte napájací
kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráte
sa na službu starostlivosti o zákazníkov
spolonosti Philips.
Zabudli ste kód na odomknutie rodi@ovskej
zámky
•
Zadajte kód 8888.
Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom
jazyku.
•
V ponuke televízora nastavte
uprednostovaný jazyk (pozrite si ‘Zmena
nastavení jazyka’ na strane 14).
Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí
do pohotovostného režimu po@uJ z jeho
vnútra praskanie:
•
Nevyžaduje sa žiadna innos. Praskanie
je vyvolané bežným rozpínaním
a sahovaním televízora, ke sa
ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na
výkon televízora.
Ke} je televízor v pohotovostnom režime,
zobrazí sa úvodná obrazovka a potom sa
televízor vráti do pohotovostného režimu.
•
Ide o bežný jav. Úvodná obrazovka
sa zobrazí po odpojení televízora od
elektrickej siete a opätovnom pripojení.
Problémy s televíznymi
kanálmi
Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v
zozname kanálov:
•
Skontrolujte, i je vybratý správny zoznam
kanálov.
Po@as inštalácie sa nepodarilo nájsJ žiadne
digitálne kanály:
•
Skontrolujte, i televízor podporuje
vysielanie DVB-T, DVB-T Lite alebo DVBC vo vašej krajine. Preítajte si zoznam
krajín na zadnej strane televízora.
SK
53
S love nsk y
9 Riešenie
problémov
Problémy s obrazom
Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
•
Overte, i je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Skontrolujte, i je ako zdroj televízora
vybraté správne zariadenie.
Po@uJ zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
•
Skontrolujte, i sú vybraté správne
nastavenia obrazu.
Anténa prijíma slabý signál televíznych kanálov:
•
Overte, i je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Kvalitu príjmu môžu ovplyvni
reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy a iné veké predmety. Ak je
to možné, pokúste sa zlepši kvalitu
príjmu zmenou smerovania antény alebo
presunutím zariadení alej od televízora.
•
Ak je príjem slabý len na jednom kanáli,
jemne ho dolate.
Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:
•
Overte správnos pripojenia zariadení.
•
Skontrolujte, i sú vybraté správne
nastavenia obrazu.
Televízor neuložil nastavenia obrazu:
• Skontrolujte, i je nastavené umiestnenie
televízora Doma. Tento režim ponúka
možnos zmeny a uloženia nastavení.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je
príliš ve=ký alebo malý:
•
Skúste použi iný formát obrazu.
Umiestnenie obrazu nie je správne:
•
Obrazové signály z niektorých zariadení
sa nemusia správne zmesti na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
Vysielaný obraz je zakódovaný:
•
Na prístup k obsahu budete
pravdepodobne potrebova modul
podmieneného prístupu (CAM). Obráte
sa na svojho operátora.
54
SK
Na obrazovke televízora sa zobrazí
„elektronická nálepka“ s informáciami:
Televízor je v režime [Obchod]. Elektronickú
nálepku odstránite prepnutím televízora do
režimu [Doma]. V ponuke [Doma] vyberte
položky [KonQgurácia] > [Inštalácia] >
[Predvo=by] a ponuku [Umiestenie]. Televízor
musíte prepnú do pohotovostného režimu,
aby sa úplne ukonil režim [Obchod].
Problémy so zvukom
Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:
Poznámka
• Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o
poruchu.
•
Overte správnos pripojenia všetkých
káblov.
•
Skontrolujte, i hlasitos nie je nastavená
na 0.
•
Overte, i nie je vypnutý zvuk.
•
V ponuke Zvuk skontrolujte, i je
aktivované nastavenie reproduktorov
televízora.
•
Skontrolujte, i je výstup zvuku televízora
pripojený k vstupu zvuku na zariadení
systému domáceho kina, ktoré je
kompatibilné s funkciou HDMI CEC
alebo EasyLink. Zvuk by ste mali pou z
reproduktorov systému domáceho kina.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je
nedostato@ná:
•
Skontrolujte, i sú vybraté správne
nastavenia zvuku.
Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len
z jedného reproduktora:
•
Skontrolujte, i je vyváženie zvuku
nastavené na stred.
Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:
•
Upozorujeme, že podpora ochrany
HDCP môže predži as potrebný na
zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI
na obrazovke televízora.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste
prepína medzi zdrojmi – z jedného
zariadenia na druhé a naopak.
•
Ak dochádza k obasným výpadkom
zvuku, overte správnos nastavení
výstupu zo zariadenia HDMI.
•
Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo
kábel HDMI – DVI, overte, i je do
konektora AUDIO L/R alebo AUDIO IN
(iba minikonektor) zapojený alší zvukový
kábel.
Nemožno používaJ funkcie EasyLink:
•
Skontrolujte, i sú zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMICEC. Funkcie EasyLink pracujú len
so zariadeniami kompatibilnými so
štandardom HDMI-CEC.
Ak je zariadenie kompatibilné s funkciou
HDMI CEC alebo EasyLink pripojené k
televízoru, po vypnutí zvuku, zvýšení alebo
znížení jeho úrovne sa na televíznej obrazovke
nezobrazuje ikona vypnutia zvuku alebo
hlasitosti.
•
Po pripojení zariadenia kompatibilného s
funkciou HDMI CEC alebo EasyLink ide o
bežný jav.
•
Skontrolujte, i tento TV podporuje
príslušné formáty zvukových a
obrazových súborov.
Zvukové a obrazové súbory sa neprehrávajú
alebo sa nezobrazujú plynulo
•
Prenosový výkon pamäového zariadenia
USB môže obmedzova rýchlos prenosu
údajov do TV. Výsledkom je nízka kvalita
prehrávania.
Problémy s pripojením
po@íta@a
Zobrazenie obsahu po@íta@a na televíznej
obrazovke nie je stabilné:
•
Skontrolujte, i váš poíta používa
podporované rozlíšenie a obnovovaciu
frekvenciu.
•
Nastavte formát obrazu televízora Bez
zmeny mierky.
Kontakty
Ak nemôžete problém odstráni, pozrite si
asto kladené otázky k tomuto televízoru
v lokalite www.philips.com/support.
Ak sa problém neodstráni, obráte sa na
službu starostlivosti o zákazníkov spolonosti
Philips vo svojej krajine. Zoznam obsahuje táto
používateská príruka.
Varovanie
• Nepokúšajte sa opravova televízor vlastnými
Problémy s pripojením USB
Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:
•
Poda dokumentácie k pamäovému
zariadeniu USB skontrolujte, i je
pamäové zariadenie nastavené v
režime kompatibilnom s triedou
vekokapacitného pamäového zariadenia.
•
Skontrolujte, i je príslušné pamäové
zariadenie USB kompatibilné s týmto TV.
silami. Výsledkom môže by vážne poranenie
osôb, neodstránitené poškodenie televízora
alebo zánik záruky.
Poznámka
• Skôr ako sa obrátite na spolonos Philips,
poznate si model a sériové íslo televízora.
Tieto ísla sú vytlaené na zadnej strane
televízora a na balení.
SK
55
S love nsk y
Problémy s pripojením HDMI
DVB-C a DVB-T
prístup
10 Register
38
E
A
analógové
jemné ladenie
manuálna inštalácia
asistent nastavenia
autom. vyváž. hlasitosti
39
38
17
20
EasyLink
aktivácia klávesov RC
funkcie
Reproduktory TV
tlaidlá
vypnutie
zapnutie
49
48
50
49
49
49
X
@asova@
asova vypnutia
@asova@ vypnutia
@asova@ zapnutia
27
27
27
B
basy
batérie
Bežné rozhranie
bezpe@nosJ
20
51, 5, 53
47, 44
4
F
farby
farebný tón
formát obrazu
riešenie problémov
zmena
fotograQe
podporované formáty
prezentácia
18
18
54
19
51
31
H
D
dekodér kanálov
47
dia=kové ovládanie
aktivácia klávesov
49
batérie
51, 5, 53
prehad
8
riešenie problémov
53
technické parametre
51
digitálne služby
CAM
47
teletext
22, 13, 21
digitálny kanál
jazyk titulkov
30
prístup k sieam DVB-C a DVB-T
38
testovací príjem
40
digitálny rozhlas
33
displej
rozlíšenie
51
Domovská ponuka
odstránenie zariadení
15
prístup
15
Duálne I-II
20
56
SK
HDMI
konektory
riešenie problémov
hlasitosJ
slúchadlá
úprava
vypnutie zvuku
zrakovo postihnutí obania
hlasitosJ v slúchadlách
hodiny
displej
letný as
zmena režimu
hudba
digitálny rozhlas
nastavenia
podporované formáty
USB
44, 42
55
20
11
11, 50
20
20
30
31
30
33
32
51
32
N
inštalácia kanálov
automaticky
manuálne
inteligentné nastavenia
napájanie
nastavenia
jazyk
obraz
predvoby televízie
zvuk
nastavenia zvuku
37
38
16
J
jas
obraz
jazyk
ponuka
riešenie problémov
jazyk zvuku
18
O
obraz
nastavenia
odtie^
Osobné identiQka@né @íslo alebo kód PIN
ostrosJ
42
P
37
38
39, 39
24
10
25
40
24
23
42
42
42
44
18
52
M
Modul Conditional Access Module
modul podmieneného prístupu
Mono/stereo
multimédiá
poúvanie hudby
podporované formáty
sledovanie videa
USB
14
18
35
20
20
14
53
20
K
káble
kvalita
kanály
inštalácia
automaticky
manuálne
ladenie
premenovanie
prepnutie na iný kanál
skrytie kanálov
test príjmu (digitálne kanály)
zmena poradia/preskupenie
zoznam obúbených kanálov
kompozitný kábel
konektory
prehad
USB
USB
kontrast
konzola na montáž na stenu
51, 53
47, 44
47
20
32
51
32
31
18
18
53
18
panel obrazového a zvukového zážitku
17
Pixel Plus
18
po@íta@
technické parametre
51
pohotovostný režim
riešenie problémov
53
pokro@ilé funkcie
batérie
5
váš produkt
5
ponuka
domovská ponuka
15
jazyk
14
ponuka nastavenia
16
riešenie problémov
53
teletext
21
ponuka nastavenia
16
preh=ad kanálov
prístup ku kanálom a ich zmena
11
prenos
riešenie problémov
53
preprava
4
priestorový zvuk
20
príjem
40, 54
pripojenie
HDMI
44
komponentový
42
kompozitný
44
kvalita
42
SK
57
S love nsk y
I
poíta
prehad
riešenie problémov
SCART
S-video
technické parametre
USB
55
42
55
42
44
51
31
R
reproduktory
režim Doma
režim Obchod
Režim po@íta@a
riešenie problémov
rodi@ovská zámka
nastavenie alebo zmena kódu
Zámok TV
20
35
35
18
53
ukážka
umiestnenie
upevnenie na stenu
27
28
V
S
SCART
softvér
aktualizácia
verzia
SPDIF
starostlivosJ o obrazovku
starostlivosJ o životné prostredie
svetelný sníma@
S-Video
42
34
34
42
5
5
18
44
T
Tabu=ka stránok
technické parametre
technické údaje produktu
teletext
duálne zobrazenie
funkcie
podstránky
ponuka
používanie
Tabuka stránok
Teletext 2.5
vyhadávanie
zväšenie stránok
58
SK
Televízor
pohotovostný režim
vypnutie
zapnutie
titulky
jazyk
na analógovom kanáli
na digitálnom kanáli
tuner
22
51
51
21
21
22
21
13
22
22
22
22
10
10
10
30
29
29
51
U
VGA
videá
podporované formáty
sledovanie
výrobné nastavenia
výšky
vyváženie zvuku
35
35
4, 52
42
51
32
36
20
20
Z
zámka
Kensington
zámka Kensington
zariadenia
odstránenie z domovskej ponuky
pridanie do domovskej ponuky
pripojenie
sledovanie
zoznam ob=úbených kanálov
riešenie problémov
vytvorenie
zrakovo postihnutí ob@ania
50
50
15
12
42
12
53
23
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising