Philips | 22PFL3415H/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 22PFL3415H/12 Používateľská príručka

Philips LCD TV 22PFL3415H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
19PFL3405H/12
22PFL3405H/12
26PFL3405H/12
19PFL3405H/05
22PFL3405H/05
26PFL3405H/05
22PFL3415H/12
SK
Príručka užívateľa
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000 205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.03 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
(022) 349-15-05
Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Schweizer Festnetztarif
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
6 Inštalácia kanálov
1 Upozornenie
2
2 Dôležité
4
30
30
31
32
32
32
Automatická inštalácia kanálov
Manuálna inštalácia kanálov
Premenovanie kanálov
Preskupenie kanálov
Test digitálneho príjmu
7 Pripojenie zariadení
3 Televízor
Bočné ovládacie prvky a indikátory
Diaľkové ovládanie
4 Používanie televízora
Zapnutie a vypnutie televízora alebo
prepnutie do pohotovostného režimu
Prepnutie na iný kanál
Sledovanie pripojených zariadení
Nastavenie hlasitosti televízora
Používanie teletextu
5 Ďalšie funkcie televízora
Zobrazenie ponúk televízora
Premenovanie zariadení z domovskej
ponuky
Odstráni zariadenia z domovskej ponuky
Zmena nastavení obrazu a zvuku
Používanie ponuky univerzálneho prístupu
Používanie pokročilých funkcií teletextu
Vytváranie a používanie zoznamu
obľúbených kanálov
Používanie elektronického sprievodcu
programom
Používanie hodín televízora
Používanie časovačov
Používanie zámkov televízora
Používanie titulkov
Zobrazovanie fotografií a prehrávanie
hudby z pamäťového zariadenia USB
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc
Aktualizácia softvéru televízora
Zmena predvolieb televízora
Prístup ku kanálu dekodéra
Spustenie ukážky funkcií televízora
Obnova výrobných nastavení televízora
8
8
8
10
10
10
11
11
12
13
13
13
14
14
17
18
19
20
21
22
23
24
33
33
34
36
Zadné konektory
Bočné konektory
Pripojenie počítača
Používanie modulu podmieneného
prístupu (CAM)
Používanie funkcie Philips EasyLink
Používanie zámky Kensington
37
38
39
8 Informácie o výrobku
40
40
40
40
40
40
41
41
Podporované rozlíšenia obrazovky
Multimédiá
Ladenie, príjem, prenos
Diaľkový ovládač
Napájanie
Podporované držiaky televízora
Technické údaje produktu
9 Riešenie problémov
42
42
42
43
43
43
44
44
Všeobecné problémy s televízorom
Problémy s televíznymi kanálmi
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Problémy s pripojením HDMI
Problémy s pripojením počítača
Kontakty
10 Register
45
25
27
27
28
29
29
29
SK
1
Slovensky
Obsah
1 Upozornenie
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné
známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke
Philips Electronics N.V alebo príslušných
vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje
právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne
moduly alebo postupy, používajú na iné ako v
tomto dokumente uvedené účely, je potrebné
potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti.
Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žiadny z patentov USA.
Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia
záruka.
Záruka
• Riziko poranenia, poškodenia televízora
alebo neplatnosti záruky! Nikdy sa
nepokúšajte opraviť televízor vlastnými
silami.
• Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom určeným výrobcom.
• Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte
kryt televízora. Ak je potrebný servis
alebo oprava, vždy sa obráťte na
zákaznícku podporu spoločnosti Philips.
Nárok na záruku zaniká vykonaním
akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení
a postupov montáže, ktoré sa v tejto
príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.
2
SK
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj
napriek tomu, že obsahuje minimálne
99,999 % efektívnych obrazových bodov,
na obrazovke sa môžu nepretržite
zobrazovať čierne body alebo jasné
svetelné body (červené, zelené alebo
modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť
displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics
N.V. vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú
vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a
prijímať elektromagnetické signály.
Jedným z vedúcich obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia
a bezpečnosti pri našich produktoch,
aby sa dodržali všetky príslušné zákonné
požiadavky a aby boli v dostatočnej miere
zosúladené s normami EMF, ktoré platili v
čase výroby produktu.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré
nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky
na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne
narábať podľa ich určeného účelu, môžu
sa bezpečne používať, a to v súlade
s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre
skoré integrovanie v jej produktoch.
Hlavná poistka (platí len pre Veľkú
Britániu)
Tento televízor je vybavený schválenou
lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť
hlavnú poistku, musí sa vymeniť za
poistku s rovnakou hodnotou, aká je
uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).
1
2
Vyberte kryt poistky a poistku.
Náhradná poistka musí spĺňať normu
BS 1362 a obsahovať značku schválenia
ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na
svojho predajcu a overte si správny typ.
3
Slovensky
Opätovne nasaďte kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu so smernicou
o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba
nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel
tohto produktu.
Autorské práva
®
Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spoločnosti ACCO World Corporation
registrované v USA, pričom v iných krajinách sú
registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná len vo vybraných
modeloch.
HDMI, logo HDMI a označenie High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI licensing LLC.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
SK
3
2 Dôležité
Pred začatím používania televízora si prečítajte
všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady,
ku ktorým dôjde následkom nedodržania
pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu
dažďa alebo vody. Do blízkosti televízora
nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami,
napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo
do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite
ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred
ďalším používaním televízora požiadajte
o jeho kontrolu službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
• Televízor , diaľkový ovládač ani batérie
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy
neumiestňujte do blízkosti sviečok ani
iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu
ohňa.
•
•
4
Do vetracích a iných otvorov na
televízore nikdy nevkladajte predmety.
Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby
sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní
napájacieho kábla by mohli uvoľnené
pripojenia spôsobiť iskrenie.
SK
Riziko skratu alebo požiaru.
• Diaľkový ovládač ani batérie nikdy
nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani
nadmerného tepla.
• Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte
pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky
napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie
alebo vznik požiaru.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
televízora.
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Pri montáži televízora na stojan
používajte iba dodaný stojan. Stojan k
televízoru bezpečne upevnite. Televízor
umiestnite na vodorovný povrch, ktorý
udrží kombinovanú hmotnosť televízora
aj stojana.
• Pri montáži televízora na stenu použite
iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť
televízora. Konzolu upevnite na stenu,
ktorá udrží kombinovanú hmotnosť
televízora aj konzoly. Spoločnosť
Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie
žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu,
poranenie alebo poškodenie.
Riziko poranenia detí.
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa
televízor neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch
pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý
možno stiahnuť.
• Skontrolujte, či žiadna časť televízora
nepresahuje okraje povrchu.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký
nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby
ste nábytok i televízor neupevnili k stene
alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia
na nábytok, na ktorom je televízor
umiestnený.
Starostlivosť o obrazovku
•
•
•
•
•
V maximálnej miere sa vyhýbajte
statickým obrazom. Statické obrazy sú
obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý
čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a
čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak
musíte používať statické obrazy, znížením
kontrastu a jasu predíďte poškodeniu
obrazovky.
Pred čistením televízor odpojte.
Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou
handričkou. Na čistenie televízora nikdy
nepoužívajte alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
Riziko poškodenia televíznej obrazovky.
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte
ani neudierajte na obrazovku žiadnym
predmetom.
Čo najskôr utrite kvapky vody, aby
nedošlo k deformáciám a vyblednutiu
farieb.
Slovensky
Riziko prehriatia!
• Televízor nikdy neumiestňujte do
stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania
nechajte okolo televízora minimálne 10
cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na
to, aby vetracie otvory televízora nikdy
nezakrývali závesy ani iné predmety.
Riziko poškodenia televízora!
• Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej
zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane televízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa
napätie líši.
Riziko poranenia osôb, požiaru alebo
poškodenia napájacieho kábla.
• Na napájací kábel nikdy neumiestňujte
televízor ani iné predmety.
• Zachovajte voľný prístup k napájaciemu
káblu televízora, aby ste ho mohli
kedykoľvek jednoducho odpojiť od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy
ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
• Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky
sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu.
• Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu
slúchadiel nastavených na vysokú
hlasitosť.
Nízke teploty
• Ak televízor prevážate pri teplotách
nižších ako 5 °C, pred pripojením k
elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte,
kým sa teplota televízora neprispôsobí
teplote v miestnosti.
SK
5
Likvidácia použitých produktov a
batérií
Šetrné voči životnému prostrediu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený
pomocou vysokokvalitných materiálov a
komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a
znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o
lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou starého produktu
pomôžete zabrániť možným negatívnym
následkom pre životné prostredie a ľudské
zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách
separovaného zberu batérií, pretože
správna likvidácia pomáha zabrániť možným
negatívnym následkom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
6
SK
•
•
Vysoká energetická účinnosť
Nízka spotreba energie v pohotovostnom
režime
• Navrhnuté s cieľom uľahčiť recykláciu
Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava
na znižovanie dopadov svojich inovatívnych
spotrebiteľských produktov na životné
prostredie. Naše snahy zameriavame na
environmentálne zdokonalenia počas výroby,
znižovanie škodlivých látok, energeticky
efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na
konci životnosti a na recykláciu produktu.
Vďaka našim environmentálnym snahám získal
tento TV ekologické ocenenie European
Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).
Podrobné informácie o spotrebe v
pohotovostnom režime, záručných
podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii
tohto TV môžete nájsť na webovej stránke
spoločnosti Philips na lokalite
www.philips.com.
Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k
energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV
získal ekologické ocenenie European Ecolabel
za svoje environmentálne vlastnosti.
Slovensky
Energeticky úsporné vlastnosti
• Úspora energie
Nastavenie úspory energie TV v sebe
spája hneď niekoľko nastavení TV, ktoré
prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite
si inteligentné nastavenia v ponuke
nastavení.
• Nízka spotreba v pohotovostnom
režime
Špičkové a technologicky vyspelé
napájacie obvody znižujú spotrebu
energie TV na výnimočne nízku úroveň,
a to bez straty funkcie nepretržitého
pohotovostného režimu.
Správa napájania (Táto funkcia je dostupná len
vo vybraných modeloch)
Pokročilá správa napájania tohto TV zaistí
najefektívnejšie využívanie jeho energie.
Môžete zistiť, ako vaše osobné nastavenia TV,
úroveň jasu v práve zobrazovanom obraze a
okolité svetelné podmienky určujú relatívnu
spotrebu energie.
Koniec používania
Informácie o správnej likvidácii televízora a
batérií nájdete v kapitole „Likvidácia použitých
produktov a batérií“ v používateľskej príručke
(pozrite si ‘Likvidácia použitých produktov a
batérií’ na strane 6).
SK
7
Diaľkové ovládanie
3 Televízor
1
2
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
22
21
20
19
Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných
ovládacích prvkov a funkcií televízora.
3
4
5
6
7
8
Bočné ovládacie prvky a
indikátory
1
18
9
17
10
11
16
12
2
13
3
15
14
4
5
a
b
+/-: Zvýši alebo zníži hlasitosť.
(Domov): Zapína alebo vypína
domovskú ponuku.
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
• Ak je televízor zapnutý, prepne ho
do pohotovostného režimu.
• Ak je televízor v pohotovostnom
režime, zapne ho.
b
MENU
Zapína alebo vypína zobrazenie hlavnej
ponuky.
c P/CH +/-: Prepne na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
d
(Napájanie): Vypína alebo zapína
produkt. Produkt nie je nikdy úplne
vypnutý, kým fyzicky neodpojíte
zástrčku.
e Snímač diaľkového ovládača.
8
SK
c MHEG/TELETEXT
Zapína alebo vypína teletext.
SOURCE
Vyberie pripojené zariadenia.
q
e Farebné tlačidlá
Slúži na výber úloh alebo možností.
f AD (Popis zvuku) (iba pre RF digitálne
televízie)
Platí iba pre Veľkú Britániu a aktivuje
zvukový komentár pre zrakovo
postihnutých.
g
OPTIONS
Slúži na prístup k možnostiam pre
aktuálnu činnosť alebo výber.
h OK
Umožňuje potvrdiť položku alebo výber
a pri sledovaní televízora zobraziť prehľad
kanálov.
i
(Navigačné tlačidlá)
Sprevádza ponukami.
j
INFO
Zobrazuje dostupné informácie
o programe. Ak informácie zaberajú
viacero strán, na nasledujúcu stranu
prejdete stlačením tlačidla OPTIONS.
k
(Vypnutie zvuku)
Vypína alebo obnovuje zvuk.
l P +/- (Program +/–)
Prepne na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Po zobrazení
ponuky televízora umožňuje presunúť sa
o stránku nahor alebo nadol.
m 0-9 (Číselné tlačidlá)
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
n
PICTURE (Inteligentný obraz)
Spúšťa ponuku obrazu.
o
SOUND (Inteligentný zvuk)
Spúšťa ponuku zvuku.
p
+/- (Hlasitosť +/–)
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
BACK P/P (Predchádzajúci kanál)
Slúži na návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
• Umožňuje návrat na naposledy
sledovaný kanál.
•
r
GUIDE
Umožňuje prepínať medzi prehľadom
kanálov a zoznamom programov.
s SUBTITLE (iba pre RF digitálne televízie)
Zapína alebo vypína titulky.
t DEMO (používa sa len vo vybraných
modeloch)
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
u
FORMAT
Vyberá formát obrazu.
v
INCR. SURR
V prípade stereofónnych zdrojov zapína
režim Incredible Surround. V prípade
monofónnych zdrojov zapína režim
priestorového zvuku.
Používanie diaľkového ovládača
Slovensky
d
Diaľkový ovládač používajte v blízkosti
televízora a mierte ním na snímač
diaľkového ovládača. Dbajte na to, aby sa
medzi diaľkovým ovládačom a televízorom
nenachádzal nábytok, steny ani iné predmety.
~5m
~30˚
SK
9
4 Používanie
televízora
Tip
• Televízor v pohotovostnom režime síce
spotrebúva veľmi málo energie, energia sa
však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší
čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od
elektrickej zásuvky.
Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní
televízora.
Poznámka
Zapnutie a vypnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu
• Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete
zapnúť televízor z pohotovostného režimu,
stlačte tlačidlo P/CH +/- na bočnej strane
televízora.
Prepnutie na iný kanál
•
•
•
•
Zapnutie
• Ak nesvieti indikátor pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo Napájanie ( ) na
bočnej strane televízora.
• Ak indikátor pohotovostného režimu
svieti na červeno, na diaľkovom ovládači
stlačte tlačidlo (Pohotovostný režim
- zapnutý).
Prepnutie do pohotovostného režimu
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
(Pohotovostný režim - zapnutý).
» Indikátor pohotovostného režimu
začne svietiť na červeno.
Vypnutie
• Stlačte tlačidlo (Napájanie) na bočnej
strane televízora.
» Indikátor pohotovostného režimu sa
vypne.
10
SK
Stlačte tlačidlo P +/- na diaľkovom
ovládači alebo tlačidlo P/CH +/- na bočnej
strane televízora.
Použite Číselné tlačidlá a zadajte číslo
kanálu.
Stlačením tlačidla OK zobrazte prehľad
kanálov.
Stlačením tlačidla
BACK P/P
na diaľkovom ovládači prepnite na
predchádzajúci kanál.
Poznámka
• Ak používate zoznam obľúbených kanálov,
môžete vybrať iba kanály zo zoznamu (pozrite
si ‘Výber zoznamu obľúbených kanálov’ na
strane 19).
Prepínanie kanálov pomocou
prehľadu kanálov
Nastavenie hlasitosti
televízora
Prehľad kanálov umožňuje zobraziť všetky
dostupné kanály vo formáte mriežky.
1
Stlačte tlačidlo OK.
» Zobrazí sa prehľad kanálov.
2
Pomocou tlačidiel
sa môžete
pohybovať v prehľade kanálov.
3
Stlačením tlačidla OK vyberte kanál.
Sledovanie pripojených
zariadení
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
• Stlačte tlačidlo
+/-.
Vypnutie alebo obnovenie zvuku
• Zvuk vypnete stlačením tlačidla .
• Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
zvuk.
Slovensky
Poznámka
• Ak chcete príslušné zariadenie vybrať v
televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnúť.
Používanie tlačidla zdrojov
1
Stlačte tlačidlo
SOURCE.
» Zobrazí sa zoznam zdrojov.
2
3
Stlačením tlačidla
vyberte zariadenie.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
» Televízor sa prepne na vybraté
zariadenie.
SK
11
Používanie teletextu
1
Stlačte tlačidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
2
Požadovanú stránku vyberiete
nasledujúcim spôsobom:
• Na zadanie čísla stránky použite
Číselné tlačidlá.
• Stlačením tlačidla P +/- zobrazíte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu
stránku.
• Na výber farebnej položky použite
Farebné tlačidlá.
• Stlačením tlačidla
BACK sa vrátite
na naposledy zobrazenú stránku.
3
Stlačením tlačidla MHEG/TELETEXT
opustíte teletext.
12
SK
Zobrazenie ponúk televízora
Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte
nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup
k ďalším funkciám.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
» Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
Prid.zariadenie
Premenovanie zariadení z
domovskej ponuky
Po pridaní nového zariadenia do domovskej
ponuky ho môžete premenovať podľa svojich
preferencií.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností.
4
Stlačením tlačidla
vyberte položku
[Premenov.zar.] a potom stlačte tlačidlo
OK.
» Zobrazí sa pole na zadanie textu.
5
6
Pomocou tlačidiel
7
Vyberte možnosť [Hotovo] a stlačením
tlačidla OK dokončite premenovávanie
zariadení.
Nastavenie
Sledovať TV
2
3
4
Pomocou tlačidiel
sa môžete
pohybovať v nasledujúcich ponukách.
• [Sledovať TV]: Ak je vybratý iný
zdroj, prepne späť na zdroj antény.
• [Prid.zariadenie]: Pridá nové
zariadenia do domovskej ponuky.
• [Nastavenie]: Slúži na prístup k
ponukám, v ktorých možno meniť
obraz, zvuk a iné nastavenia.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
zariadenie, ktoré chcete premenovať.
vyberte znaky.
Stlačením tlačidla OK potvrďte jednotlivé
znaky.
Poznámka
Slovensky
5 Ďalšie funkcie
televízora
• Názov zariadenia môže pozostávať až zo 16
znakov.
• Stlačením tlačidla [Aa] zmeníte veľké písmeno
na malé a naopak.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Stlačením tlačidla
ponuku.
MENU opustite
Tip
• Po výbere možnosti [Prid.zariadenie] vyberte
správne zariadenie a konektor podľa pokynov
na obrazovke.
SK
13
Odstráni zariadenia z
domovskej ponuky.
Používanie funkcie inteligentného
obrazu
Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru,
odstráňte ho z domovskej ponuky.
Pomocou funkcie inteligentného obrazu
môžete vybrať vopred definované nastavenia
obrazu.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
4
Stlačte tlačidlo
5
Vyberte položku [Odstrániť] a potom
stlačte tlačidlo OK.
» Vybraté zariadenie sa odstráni z
domovskej ponuky.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
OPTIONS.
1
Stlačte tlačidlo
PICTURE.
» Zobrazí sa ponuka [Smart obraz].
2
Pomocou tlačidiel
vyberte niektoré z
nasledujúcich nastavení.
• [Osobné nastavenie]: Použijú sa
nastavenia vybraté v ponuke [Asist.
nast.].
• [Živé]: Použijú sa intenzívne a
dynamické nastavenia.
• [Štandard]: Nastavenia obrazu sa
upravia tak, aby vyhovovali väčšine
prostredí a typov videa.
• [Kino]: Použijú sa nastavenia určené
na sledovanie filmov.
• [Hra]: Použijú sa nastavenia určené
pre hry.
• [Úspora energie]: Použijú sa
energeticky nenáročné nastavenia.
• [Prirodzené]: Použije sa najlepšia
kvalita obrazu.
• [Vlastné]: Obsahuje vlastné
nastavenia obrazu.
3
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
» Nastaví sa vybraté nastavenie
inteligentného obrazu.
Stlačením tlačidla
vyberte položku
[Odstr.zariadenie] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Zmena nastavení obrazu a
zvuku
Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak,
aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť
vopred definované nastavenia alebo zmeniť
nastavenia manuálne.
Poznámka
• Pri sledovaní televízora alebo používaní
externých zariadení stlačte tlačidlo
OPTIONS a výberom položky [Obraz a
zvuk] získate rýchly prístup k nastaveniam
obrazu a zvuku.
Manuálne úpravy nastavení obrazu
Používanie asistenta nastavenia
Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami
obrazu a zvuku.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Pomocou tlačidiel
vyberte
nasledujúce nastavenia.
[Smart obraz]: Poskytuje prístup k
vopred definovaným nastaveniam
inteligentného obrazu.
[Kontrast videa]: Upravuje intenzitu
obsahu videa. Nemení oblasti v
protisvetle.
1
2
Stlačte tlačidlo
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Obraz] >
[Asist.nast.].
•
3
Stlačte tlačidlo OK.
» Zobrazí sa ponuka [Asist.nast.]. Podľa
pokynov na obrazovke vyberte svoje
preferované nastavenia obrazu.
•
14
SK
MENU.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Obraz].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Kontrast]: Upravuje intenzitu oblastí v
protisvetle. Nemení obsah videa.
[Jas]: Upravuje intenzitu a detaily tmavých
častí.
[Farba]: Upravuje sýtosť farieb.
[Farebný nádych]: Kompenzuje farebné
odchýlky.
[Ostrosť]: Upravuje ostrosť obrazu.
[Redukcia šumu]: Filtruje a znižuje šum
obrazu.
[Odtieň]: Upravuje vyváženie farieb
obrazu.
[Vlastný odtieň]: Prispôsobuje nastavenie
odtieňov. (K dispozícii je iba v prípade,
ak sú vybraté možnosti [Odtieň] >
[Vlastné].)
[Digital Crystal Clear]: Jemne nastaví
každý obrazový bod tak, aby zodpovedal
okolitým obrazovým bodom. Výsledkom
je skvelý obraz s vysokým rozlíšením.
• [Dyn.kontrast]: Vylepšuje kontrast.
Odporúča sa nastavenie [Stredné].
• [Dyn.podsviet.]: Nastavuje jas
podsvietenia televízora vzhľadom na
svetelné podmienky.
• [Redukcia MPEG]: Vyhladí prechody
na digitálnych snímkach. Túto funkciu
môžete zapnúť alebo vypnúť.
• [Vylepšenie farieb]: Umožňuje
zobraziť živšie farby a zdokonaliť
detaily v jasných farbách. Túto
funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
[Režim PC]: Nastaví obraz, keď
je k televízoru pripojený počítač
prostredníctvom konektora HDMI alebo
DVI.
[Formát obrazu]: Mení formát obrazu.
[Veľkosť obr.]: Upravuje oblasť
zobrazenia. (Po nastavení maximálnej
hodnoty sa môžu zobraziť nerovné
okraje obrazu alebo šum.)
[Horiz. posun]: Nastaví obraz
horizontálne pre pripojenie PC-VGA,
DVI, HDMI alebo YPbPr.
[Vertik. posun]: Nastaví obraz vertikálne
pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI
alebo YPbPr.
Zmena formátu obrazu
1
Stlačte tlačidlo
FORMAT.
» Zobrazí sa ukazovateľ formátu obrazu.
2
Pomocou tlačidiel
vyberte formát
obrazu.
» Vybratý formát obrazu sa aktivuje.
3
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Súhrnné informácie o formátoch
obrazu
Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia
obrazu.
Poznámka
• V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia
byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.
[Auto. formát]: (Nie
je určený pre režim
počítača.) Automaticky
zväčší obraz, aby sa čo
najlepšie prispôsobil
obrazovke. Titulky ostanú
viditeľné.
[Superzoom]: (Nie je
určený pre režim HD a
režim počítača.) Odstráni
čierne pásy po stranách
programov vysielaných
vo formáte 4 : 3. Vzniká
minimálne skreslenie.
[4 : 3]: Zobrazí klasický
formát 4 : 3.
[Zväčšiť titulky]: Zobrazí
obraz vo formáte 4 :
3 na celú obrazovku,
pričom bude vidno titulky.
Čiastočne sa odreže
vrchná časť obrazu.
SK
15
Slovensky
•
[Rozš.obr.14:9]: (Nie je
určený pre režim HD a
režim počítača.) Prispôsobí
formát 4 : 3 formátu 14 : 9.
[Rozš.obr.16:9]: (Nie je
určený pre režim HD a
režim počítača.) Prispôsobí
formát 4 : 3 formátu 16 : 9.
[Širokouhlý]: Prispôsobí
formát 4:3 formátu 16:9.
[Nezmenený formát]:
Platí iba pre režim HD
a režim počítača a iba
pre vybrané modely.
Poskytuje maximálnu
ostrosť. Určité skreslenie
môžu spôsobovať systémy
vysielacej spoločnosti.
Najlepšie výsledky
dosiahnete, ak nastavíte
širokouhlé rozlíšenie
obrazovky počítača.
Používanie funkcie inteligentného
zvuku
Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete
vybrať vopred definované nastavenia zvuku.
1
Stlačte tlačidlo SOUND.
» Zobrazí sa ponuka [Smart zvuk].
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
nasledujúce nastavenia.
• [Vlastné]: Použijú sa nastavenia
upravené v ponuke Zvuk.
• [Štandard]: Nastavenia zvuku sa
upravia tak, aby vyhovovali väčšine
prostredí a typov zvuku.
• [Správy]: Použijú sa nastavenia
určené pre hovorené slovo, napríklad
pre spravodajské relácie.
• [Film]: Použijú sa nastavenia určené
pre filmy.
3
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
» Nastaví sa vybraté nastavenie
inteligentného zvuku.
Manuálne úpravy nastavení zvuku
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Pomocou tlačidiel
vyberte
nasledujúce nastavenia.
[Smart zvuk]: Poskytuje prístup k vopred
definovaným nastaveniam inteligentného
zvuku.
[Basy]: Upravuje úroveň basov.
[Výšky]: Upravuje úroveň výšok.
[Synch.dig.zvuku/obr.]: Zapína alebo
vypína synchronizáciu zvuku a obrazu.
Po zapnutí tejto funkcie televízor
synchronizuje zvukový a obrazový výkon.
Po vypnutí musíte funkciu synchronizácie
zvuku a obrazu upraviť v externom
zariadení pripojenom k televízoru.
(Dostupné len s pripojením SPDIF.)
[Hlasitosť]: Upravuje hlasitosť.
•
•
•
•
•
16
SK
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Zvuk].
» Zobrazí sa ponuka [Zvuk].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Hlasitosť pre zrakovo postih.]:
Nastavuje hlasitosť zvuku pre zrakovo
postihnutých zmiešaného s bežným
zvukom. Ak je táto možnosť dostupná,
zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje
aj zvukové popisy deja odohrávajúceho sa
na obrazovke. Túto možnosť môžete tiež
aktivovať stlačením tlačidla AD (Popis
zvuku). (Platí len pre oblasť Spojeného
kráľovstva.)
[Vyváženie]: Upravuje vyváženie pravého
a ľavého reproduktora.
[Jazyk zvuku]: K dispozícii pri digitálnych
kanáloch, pokiaľ sa vysiela viacero jazykov.
Zobrazí dostupné jazyky zvuku.
[Duálne I - II]: Slúži na výber jazykov
zvuku, ak sa zvuk vysiela v duálnom
režime.
[Mono/stereo]: Slúži na výber
monofónneho alebo stereofónneho
zvuku, ak je k dispozícii stereofónne
vysielanie.
[Reprodukt.TV]: Zapína alebo vypína
reproduktory televízora. (K dispozícii je
len po zapnutí funkcie Easylink.)
[Surround]: Aktivuje priestorový zvuk.
[Hlas.v slúch.]: Slúži na nastavenie
hlasitosti slúchadiel.
[Autom. vyváž. hlasitosti]: Automaticky
obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti,
napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
[Hlasit. Delta]: Vyrovná rozdiely v
hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými
zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti
Delta prepnite na pripojené zariadenie.
[SPDIF OUT]: Vyberá typ výstupu
digitálneho zvuku.
• [PCM]: Konvertuje zvuk, ktorý nie je
vo formáte PCM, na zvuk vo formáte
PCM.
• [Multikanálový]: Umožňuje výstup
zvuku do domáceho kina.
Používanie ponuky
univerzálneho prístupu
Ponuku univerzálneho prístupu môžete
aktivovať počas prvej inštalácie. Po aktivovaní
môžete pri sledovaní televízora alebo
externých zariadení rýchlo pristupovať k
ponukám pre zrakovo a sluchovo postihnuté
osoby.
Tip
• Ponuku univerzálneho prístupu môžete tiež
zapnúť výberom možností [Nastavenie]
> [Inštalácia] > [Predvoľby] > [Univerz.
prístup] > [Zapnuté].
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností televízora.
2
Vyberte možnosť [Univerz. prístup] a
stlačením tlačidla OK alebo prejdite do
ponuky.
3
Pomocou tlačidiel
vyberte niektorú
z nasledujúcich možností a stlačením
tlačidla OK na ňu prejdite.
• [Sluchovo postihnutí]: Zapína
alebo vypína titulky pre sluchovo
postihnutých.
• [Zrakovo postihnutí]: Umožňuje
vybrať reproduktor, slúchadlá alebo
obidve možnosti pre zvuk [Hlasitosť
pre zrakovo postih.]. Výberom
možnosti [Vypnuté] vypnete
popis zvuku. (Platí len pre oblasť
Spojeného kráľovstva.)
• [Hlasitosť pre zrakovo postih.]:
Umožňuje nastaviť hlasitosť zvuku
pre zrakovo postihnutých.
Tip
• Na príslušné možnosti prejdete stlačením
farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
SK
17
Slovensky
•
Používanie pokročilých funkcií
teletextu
Zobrazenie ponuky možností
teletextu
K funkciám teletextu získate prístup
prostredníctvom ponuky možností teletextu.
1
Stlačte tlačidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
3
Pomocou tlačidiel
vyberte niektorú z
nasledujúcich možností.
• [Odkryť]: Skryje alebo odhalí skryté
informácie na stránke, napríklad
riešenia hádaniek alebo kvízov.
• [Opak.podstránky]: Umožňuje
automaticky prechádzať
podstránkami, ak sú k dispozícii.
• [Jazyk]: Ak jazyk používa odlišný
súbor znakov, umožňuje prepnúť
na inú jazykovú skupinu, aby sa
zobrazoval správne.
• [Zmraziť stránku]: Zmrazí aktuálnu
stránku.
• [Duálne zobrazenie] / [Celá
obrazovka]: Zapína a vypína teletext
v režime duálneho zobrazenia.
4
Pomocou tlačidiel
vyberte
požadovanú možnosť a stlačením tlačidla
OK ju potvrďte.
5
Stlačením tlačidla
BACK opustite
ponuku možností teletextu.
18
SK
Výber podstránok teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať viacero
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na
ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.
1
Stlačte tlačidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
požadovanú stránku teletextu.
3
Pomocou tlačidiel
prejdite na
požadovanú podstránku.
Výber tabuľky stránok teletextového
vysielania
Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového
vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy
na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P.
teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych
kanáloch.
1
Stlačte tlačidlo MHEG/TELETEXT.
» Zobrazí sa obrazovka teletextu.
2
Stlačte tlačidlo INFO.
» Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
3
Pomocou tlačidiel
príslušný predmet.
4
Stlačením tlačidla OK zobrazte príslušnú
stránku.
vyberte
Vytváranie a používanie
zoznamu obľúbených kanálov
Poznámka
• V zobrazenom prehľade kanálov sú všetky
obľúbené kanály označené hviezdičkou.
Výber zoznamu obľúbených kanálov
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK, čím zobrazíte prehľad kanálov.
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
3
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Vybrať zoznam] a stlačením tlačidla OK
ju potvrďte.
» Zobrazia sa možnosti zoznamu kanálov.
4
Vyberte položku [Obľúbené] a potom
stlačte tlačidlo OK.
» V prehľade kanálov sa zobrazia iba
kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.
Pridanie kanálu do zoznamu
obľúbených kanálov
Tip
• Pred pridaním kanálu do zoznamu obľúbených
kanálov si prezrite si všetky kanály.
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK.
» Zobrazí sa prehľad kanálov.
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu
obľúbených kanálov.
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
4
Vyberte položku [Ozn.ako obľúbené] a
potom stlačte tlačidlo OK.
» Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených
kanálov.
Poznámka
• Kým do zoznamu obľúbených kanálov
nepridáte kanály, prehľad obľúbených kanálov
bude prázdny.
Poznámka
Zobrazenie všetkých kanálov
Môžete opustiť zoznam obľúbených kanálov a
prezrieť si všetky nainštalované kanály.
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK.
» Zobrazí sa prehľad kanálov.
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
3
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Vybrať zoznam] a stlačením tlačidla OK
alebo ju potvrďte.
4
Vyberte položku [Všetko] a potom
stlačte tlačidlo OK.
» V prehľade kanálov sa zobrazia všetky
kanály.
• Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov
označené hviezdičkou.
Odstránenie kanálu zo zoznamu
obľúbených kanálov
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK.
» Zobrazí sa prehľad kanálov.
2
Pomocou tlačidiel
ktorý chcete odstrániť.
3
4
Stlačte tlačidlo
vyberte kanál,
OPTIONS.
Vyberte položku [Zrušiť označenie ako
obľúbené] a potom stlačte tlačidlo OK.
» Kanál sa odstráni.
SK
19
Slovensky
Môžete vytvoriť zoznam preferovaných
televíznych kanálov, aby ste ich mohli
jednoducho nájsť.
Používanie elektronického
sprievodcu programom
Elektronický sprievodca programom (EPG)
predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý
je dostupný v prípade digitálnych kanálov.
Sprievodca EPG umožňuje:
• Zobraziť zoznam vysielaných digitálnych
programov.
• Zobraziť nasledujúce programy.
• Zoskupiť programy podľa žánrov.
• Nastaviť upozornenia na začiatok
programu.
• Nastaviť preferované EPG kanály
Používanie sprievodcu EPG
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
GUIDE.
» Zobrazí sa obrazovka plánovania
sprievodcu EPG.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
» Zobrazí sa ponuka sprievodcu
programom.
3
Pomocou tlačidiel
vyberte
požadovanú možnosť a stlačením tlačidla
OK ju potvrďte.
4
Stlačením tlačidla MENU opustite
ponuku sprievodcu EPG.
Poznámka
Zapnutie sprievodcu EPG
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
GUIDE.
» Zobrazí sa obrazovka plánovania
sprievodcu EPG s informáciami o
naplánovaných programoch.
Poznámka
• Údaje sprievodcu EPG sú dostupné iba vo
vybraných krajinách a ich načítanie môže chvíľu
trvať.
Tip
• Stláčaním tlačidla
GUIDE môžete prepínať
medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.
• V ponuke sprievodcu EPG sa zobrazia len
kanály uvedené v zozname [Preferované
kanály EPG].
Používanie ponuky možností
sprievodcu EPG
Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG
môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky,
zmeniť deň a získať prístup k ďalším
užitočným možnostiam sprievodcu EPG.
1
2
3
20
SK
Stlačte tlačidlo
GUIDE.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG.
Pomocou tlačidiel
vyberte niektorú z
nasledujúcich možností.
• [Nastaviť pripom.] / [Vymaz.
pripomienku]: Slúži na nastavenie
alebo odstránenie pripomienok
programu.
• [Zmeniť deň]: Slúži na nastavenie
dňa EPG.
• [Zobraziť info]: Zobrazuje
informácie o programe.
• [Hľadať podľa žánru]: Slúži na
vyhľadávanie TV programov podľa
žánru.
•
•
4
5
[Plánované pripomienky]: Slúži na
zobrazenie zoznamu pripomienok
programu. K dispozícii len pre
budúce programy.
[Preferované kanály EPG]: Slúži
na nastavenie uprednostňovaných
kanálov EPG.
Stlačením tlačidla OK prejdite na danú
možnosť alebo ju aktivujte.
Stlačením tlačidla
BACK opustite
ponuku sprievodcu EPG.
Zobrazenie hodín televízora
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností televízora.
2
3
Vyberte možnosť [Hodiny].
Stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
• Ak chcete hodiny deaktivovať, zopakujte
postup uvedený vyššie.
Tip
• Stláčaním tlačidla
GUIDE môžete prepínať
medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.
Zmena režimu hodín
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Automaticky] alebo [Manuálne].
4
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Používanie hodín televízora
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť
hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na
základe časových údajov prijímaných od
poskytovateľa televíznych služieb.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Hodiny] > [Režim automat. času].
Manuálne nastavenie hodín televízora
V niektorých krajinách musíte hodiny
televízora nastaviť manuálne.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
MENU.
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Funkcie] > [Hodiny].
» Zobrazí sa ponuka [Hodiny].
Čas zadajte pomocou tlačidiel
.
Výberom možnosti [Hotovo] potvrďte
nastavenie.
Stlačením tlačidla
ponuku.
MENU opustite
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Pomocou tlačidiel
časové pásmo.
4
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Slovensky
Zmena časového pásma
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Hodiny] > [Časové pásmo].
vyberte svoje
Poznámka
• Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak
vyberiete možnosti [Režim automat. času] >
[Manuálne] (v krajinách s prenosom údajov o
čase).
Poznámka
• Ak je vo vybratej krajine podporované
digitálne vysielanie, hodiny budú prioritne
zobrazovať časové údaje od poskytovateľa
služieb digitálnej televízie.
SK
21
Nastavenie letného času
1
2
Stlačte tlačidlo
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Časovač vypn.].
» Zobrazí sa ponuka [Časovač vypn.].
3
Pomocou tlačidiel
vyberte hodnotu
medzi 0 a 180 minútami.
» Časovač vypnutia možno nastaviť
v krokoch po piatich minútach. Ak
nastavíte hodnotu 0, časovač vypnutia
sa deaktivuje.
4
Stlačením tlačidla OK zapnite časovač
vypnutia.
» Po určenom čase sa televízor prepne
do pohotovostného režimu.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Hodiny] > [Letný čas].
3
Stlačením tlačidla OK alebo
ponuky [Letný čas].
4
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Štandardný čas] alebo [Letný čas].
5
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
prejdite do
Poznámka
• Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak
vyberiete možnosti [Režim automat. času] >
[Manuálne].
Automatické zapnutie televízora
(časovač zapnutia)
Používanie časovačov
Nastavením časovačov môžete v určený čas
televízor prepnúť do pohotovostného režimu.
Tip
V určenom čase môžete televízor prepnúť na
určený kanál z pohotovostného režimu alebo
režimu zapnutia.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky
[Časovač zapnutia].
• [Aktivovať]: Umožňuje vybrať, ako
často sa bude televízor zapínať.
• [Čas]: Umožňuje nastaviť čas, kedy
sa televízor zapne.
• [Číslo prog.]: Umožňuje vybrať kanál
alebo pripojené zariadenie.
4
Stlačením tlačidla
ponuku.
• Skôr ako začnete používať časovače, nastavte
hodiny televízora.
Automatické prepnutie televízora
do pohotovostného režimu (časovač
vypnutia)
Časovač vypnutia prepne televízor do
pohotovostného režimu po uplynutí vopred
definovaného času.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Časovač zapnutia].
MENU opustite
Tip
Tip
• Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.
1
Stlačte tlačidlo
22
SK
MENU.
• Výberom možností [Časovač zapnutia] >
[Aktivovať] > [Vypnuté] deaktivujete túto
funkciu.
Používanie zámkov televízora
Zamknutím ovládacích prvkov televízora
môžete deťom zabrániť v sledovaní určitých
programov alebo kanálov.
6
Stlačením tlačidla
ponuku.
MENU opustite
Poznámka
• Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom
zapnutí televízora.
Nastavenie alebo zmena kódu PIN
3
Stlačte tlačidlo
musieť zadávať pri každom zapnutí televízora.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Zadanie kódu] / [Zmeniť kód].
» Zobrazí sa ponuka [Zadanie kódu] /
[Zmeniť kód].
Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá.
» Kód PIN vytvorte alebo zmeňte podľa
pokynov na obrazovke.
Tip
Uzamknutie alebo odomknutie
jedného alebo viacerých kanálov
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK, čím zobrazíte prehľad kanálov.
2
Pomocou tlačidiel
vyberte kanál,
ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť.
3
4
Stlačte tlačidlo
• Ak kód zabudnete, zadaním hodnoty 8888
zrušte všetky existujúce kódy.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
Pri oboch voľbách kanál uzamknete alebo
odomknete stlačením tlačidla OK.
» Pri prvom uzamknutí alebo odomknutí
kanálu sa zobrazí výzva na zadanie
kódu PIN.
6
Zadajte kód a stlačte tlačidlo OK.
» Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa ikona
zámku.
7
Ak chcete zamknúť alebo odomknúť
ďalšie kanály, zopakujte tento postup.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Zámok TV].
» Zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Zamknúť kanál] alebo [Odomknúť
kanál].
5
Zamknutie alebo odomknutie
televízora
Zamknutím televízora zabránite prístupu ku
všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.
OPTIONS.
Poznámka
Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá.
» Zobrazí sa ponuka [Zámok TV].
• Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom
4
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Zámok] alebo [Odomknúť].
5
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
» Všetky kanály a pripojené zariadenia sa
uzamknú alebo odomknú.
P +/- na diaľkovom ovládači sa uzamknuté
kanály preskočia.
• Ak sa pokúsite získať prístup k uzamknutým
kanálom z prehľadu kanálov, zobrazí sa výzva
na zadanie kódu PIN.
zapnutí televízora.
• Pri prepínaní medzi kanálmi pomocou tlačidiel
SK
23
Slovensky
1
2
• Ak vyberiete možnosť [Zámok], kód budete
Nastavenie rodičovskej kontroly
Používanie titulkov
Niektoré stanice s digitálnym vysielaním
hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti
pre dané vekové skupiny divákov. Televízor
možno nastaviť tak, aby vysielal len programy
s vekovým hodnotením vyšším, než je vek
vášho dieťaťa.
Titulky možno aktivovať pre každý televízny
kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom
teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T. V
prípade digitálneho vysielania môžete vybrať
jazyk titulkov.
1
2
Stlačte tlačidlo
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Rodič.kontrola].
» Zobrazí sa obrazovka na nastavenie
kódu.
3
Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá.
» Zobrazí sa ponuka rodičovskej kontroly.
4
Pomocou tlačidiel
vyberte
požadované vekové hodnotenie.
5
6
Aktivácia titulkov na analógových
televíznych kanáloch
1
2
3
Vyberte analógový televízny kanál.
4
Stlačením tlačidla MHEG/TELETEXT
vypnite teletext.
5
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
» Zobrazí sa ponuka [Režim titulkov].
6
Ak chcete, aby sa titulky vždy zobrazovali,
vyberte možnosť [Zapnuté]. Ak chcete,
aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku,
vyberte možnosť [Zap. pri vyp.zvuku].
7
8
Stlačením tlačidla OK aktivujte titulky.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla
ponuku.
MENU opustite
Stlačte tlačidlo MHEG/TELETEXT.
Na zadanie trojciferného čísla stránky s
titulkami použite Číselné tlačidlá.
Zopakovaním tohto postupu aktivujte
titulky na každom analógovom kanáli.
Tip
• Titulky deaktivujete výberom možností [Režim
titulkov] > [Vypnuté].
Aktivácia titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
24
SK
1
Počas sledovania digitálnych kanálov
stlačte tlačidlo SUBTITLE.
» Zobrazí sa ponuka [Režim titulkov].
2
Ak chcete, aby sa titulky vždy zobrazovali,
vyberte možnosť [Zapnuté]. Ak chcete,
aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku,
vyberte možnosť [Zap. pri vyp.zvuku].
3
Stlačením tlačidla OK aktivujte titulky.
Výber jazyka titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
Poznámka
Zobrazovanie fotografií
a prehrávanie hudby z
pamäťového zariadenia USB
• Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie
vyberiete jazyk titulkov na digitálnom
televíznom kanáli, dočasne sa vypne
preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke
inštalácie.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Stlačením tlačidla OK alebo
zoznam dostupných jazykov.
Výstraha
• Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť
za nepodporovanie niektorých pamäťových
zariadení USB ani za poškodenie či stratu
údajov uložených v zariadení.
MENU.
prejdite na
4
Pomocou tlačidiel
vyberte
požadovaný jazyk titulkov.
5
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Tip
Pomocou konektora USB môžete zobrazovať
fotografie alebo prehrávať hudobné skladby
uložené v pamäťovom zariadení USB.
1
2
Zapnite televízor.
3
Stlačením tlačidla
vyberte
možnosť [Prezerať USB].
4
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
» Zobrazí sa prehliadač obsahu
zariadenia USB v režime miniatúr.
• Ponuku [Jazyk titulkov] môžete zobraziť aj
počas sledovania televízora, a to stlačením
tlačidiel OPTIONS > [Jazyk titulkov].
Pripojte pamäťové zariadenie USB k
televízoru.
» Zobrazí sa domovská ponuka.
Slovensky
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Jazyk titulkov].
Tip
• Pomocou tlačidla
GUIDE prepnite medzi
zobrazením miniatúr a súborov.
Prezeranie fotografií
1
V prehliadači obsahu zariadenia USB
stlačte tlačidlo , čím prejdete do
priečinka [Obraz].
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
fotografiu alebo album fotografií.
3
Stlačením tlačidla OK zobrazíte fotografiu
na celú obrazovku.
Tip
• V režime zobrazenia na celú obrazovku sa
môžete medzi fotografiami presúvať pomocou
tlačidiel
.
SK
25
Zobrazenie prezentácie fotografií
Počúvanie hudby
1
Po zobrazení fotografie na celú obrazovku
stlačte tlačidlo OK.
» Spustí sa prezentácia od vybratej
fotografie.
1
2
Prezentáciu môžete ovládať pomocou
týchto tlačidiel:
• OK pozastavíte prezentáciu.
•
presuniete sa dozadu alebo
dopredu na nasledujúcu snímku.
•
BACK zastavíte prezentáciu.
Počas zobrazenia prehliadača obsahu
zariadenia USB v režime miniatúr vyberte
možnosť [Hudba] a stlačením tlačidla
potvrďte výber.
• Pomocou tlačidla GUIDE prepnite
medzi zobrazením miniatúr a
súborov.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
hudobnú skladbu alebo album.
3
Stlačením tlačidla OK prehrajte vybratú
skladbu.
Zmena nastavení prezentácie
1
2
3
Počas prezentácie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností
prezentácie.
Pomocou tlačidiel
vyberte niektorú z
nasledujúcich možností.
• [Spustiť prezent.] / [Zastaviť
prezent.]: Spustí alebo zastaví
prezentáciu.
• [Prechody prezent.]: Nastaví
prechod medzi obrázkami.
• [Frekv. prezentáci]: Nastaví časový
interval zobrazenia obrázka.
• [Otočiť obraz]: Otočí obrázok.
• [Zobraziť info]: Zobrazuje názov
obrázka, dátum, veľkosť a nasledujúci
obrázok v prezentácii.
Stlačením tlačidla OK potvrďte
nastavenie.
Poznámka
• Možnosti [Otočiť obraz] a [Zobraziť info] sa
zobrazia len vtedy, ak stlačením tlačidla OK
pozastavíte prezentáciu.
26
SK
Tlačidlo
OK
/
Funkcia
Pozastavenie, obnovenie alebo
zastavenie prehrávania.
Prechod na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu skladbu.
Nastavenia hudby
Počas počúvania hudby môžete stlačením
tlačidla OPTIONS získať prístup k
nasledujúcim nastaveniam hudby.
• [Spustiť prehrávanie] / [Zastaviť
prehrávanie]: Spúšťa alebo zastavuje
prehrávanie hudby.
• [Opakovať] / [Režim prehrávania]:
Zopakuje skladbu. / Vypína opakované
prehrávanie a prehrá skladbu alebo album
len raz.
• [Náhodný výber zap.] / [Náhodný výber
vyp.]: Zapína alebo vypína náhodné
prehrávanie skladieb.
• [Zobraziť info]: Zobrazí názov súboru.
• [Reprodukt.TV] (Je k dispozícii len vtedy,
keď je aktívna funkcia Easylink): Zapína
alebo vypína reproduktory televízora.
• [Zvuk]: Upravuje nastavenie zvuku.
Zobrazovanie prezentácií s hudbou
Prezentáciu fotografií môžete zobrazovať
spolu s hudbou v pozadí.
1
2
3
4
5
Vyberte album so skladbami.
Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
BACK sa vráťte do
prehliadača obsahu zariadenia USB.
Aktualizácia softvéru
televízora
Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať
svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér
televízora aktualizovali vždy, keď budú k
dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnosť
zistíte na lokalite www.philips.com/support.
Vyberte album s fotografiami.
Stlačte tlačidlo OK.
Odpojenie pamäťového zariadenia
USB
Zistenie aktuálnej verzie softvéru
1
2
Výstraha
• Riaďte sa týmto postupom, aby nedošlo k
Stlačte tlačidlo
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Akt. soft.] >
[Inf.o aktuál.soft.].
» Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o aktuálnom softvéri.
poškodeniu pamäťového zariadenia USB.
2
Stlačením tlačidla
BACK opustite
prehliadač obsahu zariadenia USB.
Počkajte päť sekúnd a odpojte pamäťové
zariadenie USB.
Počúvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas
inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne
rozhlasové stanice.
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK, čím zobrazíte prehľad kanálov.
2
3
Stlačte tlačidlo
4
OPTIONS.
Preberanie softvéru
1
V počítači otvorte webový prehliadač a
navštívte lokalitu www.philips.com/support.
2
Do počítača si prevezmite najnovší súbor
s aktualizáciou softvéru.
3
4
Dekomprimujte súbor ZIP.
Slovensky
1
Skopírujte súbor autorun.upg do
koreňového adresára zariadenia USB.
Aktualizovanie softvéru
Softvér televízora môžete aktualizovať
pomocou pamäťového zariadenia USB
alebo funkcie OAD (terestriálne preberanie
softvéru).
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosti
[Vybrať zoznam] > [Rádio].
» Zobrazí sa prehľad rozhlasových staníc.
Pomocou tlačidiel
vyberte
požadovanú rozhlasovú stanicu a
stlačením tlačidla OK ju začnite počúvať.
Poznámka
• Ak chcete zrušiť zobrazenie rozhlasových
staníc a zobraziť všetky kanály, vyberte
možnosti [Vybrať zoznam] > [Všetko].
SK
27
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Pripojte pamäťové zariadenie USB k
televízoru.
1
Ak sa obrazovka aktualizácie softvéru
nezobrazí automaticky, vyberte možnosti
[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Lokál.
aktual.] > [USB].
2
Stlačením tlačidla OK vykonajte manuálnu
aktualizáciu softvéru.
3
Dokončite aktualizáciu podľa pokynov na
obrazovke.
Zmena predvolieb televízora
Pomocou ponuky Preferencie prispôsobte
nastavenia televízora.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Pomocou tlačidiel
príslušnú predvoľbu.
4
5
Stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
• Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor
reštartuje.
Aktualizácia pomocou funkcie OAD
1
Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T),
televízor automaticky prijíma softvérové
aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí
hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru:
• Výberom možnosti [Aktualizovať]
vykonáte okamžitú aktualizáciu
softvéru.
• Výberom možnosti [Pripomenúť
neskôr] opustíte aktualizačnú
obrazovku v danom čase. Neskôr sa
zobrazí pripomienka aktualizácie.
• Výberom možnosti [Zrušiť]
vynecháte aktualizáciu.
2
Ak vyberiete možnosť [Zrušiť],
aktualizáciu pomocou funkcie OAD
môžete vykonať manuálne výberom
možností [Nastavenie] > [Akt. soft.] >
[Lokál.aktual.] > [OAD].
3
Vyberte dostupnú verziu aktualizácie
OAD a stlačte tlačidlo OK.
4
Podľa pokynov na obrazovke spustite
aktualizáciu.
Poznámka
• Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor
reštartuje.
28
SK
MENU.
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Predvoľby].
• [Umiestnenie]: Optimalizuje
nastavenia televízora vzhľadom na
jeho umiestnenie – doma alebo v
obchode.
• [Ukaz. hlasit.]: Pri nastavovaní
hlasitosti zobrazí ukazovateľ
hlasitosti.
• [Informácie o kanáli]: Zobrazí
informácie o televíznom kanáli pri
každom prepnutí na iný kanál. Ak
chcete zobraziť informácie o kanáli,
vyberte možnosť [Max.]. Ak chcete
vypnúť informácie o kanáli, vyberte
možnosť [Vypnuté].
• [Univerz. prístup]: Zapína alebo
vypína ponuku univerzálneho
prístupu.
• [EasyLink]: Umožňuje jedným
dotykom prehrávať a prepínať do
pohotovostného režimu zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink.
• [Pixel Plus Link]: Nastavenia
televízora budú mať prednosť pred
nastaveniami pripojených zariadení.
(Je k dispozícii len vtedy, keď je
aktívna funkcia Easylink).
• [E-nálepka]: (Iba pre režim Obchod.)
Nastaví umiestnenie elektronickej
nálepky.
Stlačením tlačidla
ponuku.
vyberte
MENU opustite
Prístup ku kanálu dekodéra
Do výberu televíznych kanálov môžete
zaradiť aj kanály prenášané prostredníctvom
dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vyberať
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Dekodér musí byť pripojený ku konektoru
EXT1 (SCART).
Nastavenie kanálu dekodéra
Spustenie ukážky funkcií
televízora
Pomocou ukážok môžete lepšie porozumieť
funkciám televízora. Niektoré ukážky nie sú
dostupné vo všetkých modeloch. Dostupné
ukážky sa zobrazujú v zozname ponúk.
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
DEMO.
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
demonštračnú ukážku a stlačením tlačidla
OK si ju prezrite.
3
Stlačením tlačidla DEMO opustite
ponuku.
Priraďte kanály z dekodéra.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Stlačením tlačidla
[Dekodér].
4
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Kanál] a stlačením tlačidla ju potvrďte.
5
Vyberte kanál, ktorý chcete priradiť
kanálu dekodéra, a stlačením tlačidla OK
potvrďte výber.
6
Vyberte možnosť [Stav] a stlačením
tlačidla ju potvrďte.
7
Vyberte konektor [EXT 1] (SCART)
používaný dekodérom.
8
9
Stlačte tlačidlo OK.
MENU.
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Dekodér].
Stlačením tlačidla
ponuku.
prejdite do ponuky
MENU opustite
Poznámka
• Ak kanál dekodéra nechcete priradiť, vyberte
možnosť [Žiadne].
Obnova výrobných nastavení
televízora
Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu
a zvuku televízora. Nastavenia inštalácie kanálov
ostanú nezmenené.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Stlačením tlačidla prejdite na možnosť
[Výrob.nastavenie].
4
Výberom možnosti [Resetovať] spustite
obnovenie.
5
6
Stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Výrob.nastavenie].
Stlačením tlačidla
ponuku.
MENU opustite
SK
29
Slovensky
MENU.
6 Inštalácia
kanálov
Počas úvodného nastavovania televízora vás
systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky
a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové
kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje
pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť
kanály.
3
Stlačením tlačidla OK alebo prejdite do
ponuky.
» Zobrazí sa ponuka krajín.
4
Pomocou tlačidiel
krajinu.
5
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
» Na obrazovke sa zobrazí sprievodca
inštaláciou kanálov.
Krok č. 3: Inštalácia kanálov
Automaticky nainštalujte dostupné analógové
a digitálne televízne kanály a digitálne
rozhlasové stanice.
Automatická inštalácia
kanálov
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe
automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.
1
Na obrazovke sprievodcu inštaláciou
kanálov vyberte možnosť [Kompletná
inštalácia].
2
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
» Televízor spustí vyhľadávanie a uloží
všetky dostupné kanály.
3
Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo
OK, čím opustíte inštalačnú ponuku.
Krok č. 1:Výber jazyka ponúk
1
2
Stlačte tlačidlo
vyberte svoju
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Jazyk] > [Jazyk ponuky].
Aktualizácia zoznamu kanálov
3
Stlačením tlačidla OK alebo
ponuky [Jazyk ponuky].
4
Pomocou tlačidiel
požadovaný jazyk.
5
6
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Môžete aktivovať automatickú aktualizáciu
kanálov, ktorá sa spustí v pohotovostnom
režime televízora. Kanály uložené v televízore
sa budú každé ráno aktualizovať podľa
vysielaných informácií o kanáloch.
Stlačením tlačidla
[Inštalácia].
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Výberom možnosti [Zapnuté] aktivujte
automatickú aktualizáciu. Výberom
možnosti [Vypnuté] ju deaktivujete.
prejdite do
vyberte
sa vráťte do ponuky
Krok č. 2:Výber krajiny
Vyberte krajinu, v ktorej inštalujete televízor.
V televízore sa nainštalujú kanály dostupné pre
danú krajinu.
1
2
Stlačte tlačidlo
30
SK
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia]
> [Inštalácia kanálov] > [Automatické
vyhľadávanie kanálov].
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštalácia kanálov] > [Aktual.v poh.rež.].
5
Stlačením tlačidla OK spustite
vyhľadávanie.
» Ak je kanál nedostupný na vybratej
frekvencii, stlačením tlačidla OK
vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál.
6
Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo
BACK.
7
Ak chcete uložiť nový kanál pod novým
číslom kanála, pomocou tlačidiel
vyberte možnosť [Ulož. ako nový kan.].
8
Stlačením tlačidla OK prejdite na
možnosť [Ulož. ako nový kan.] a potom
stlačte tlačidlo OK.
9
Stlačením tlačidla sa vráťte do ponuky
[Inštalácia kanálov].
Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať
a uložiť analógové televízne kanály.
Krok č. 1:Výber systému
Poznámka
• Ak sú nastavenia systému správne, preskočte
tento krok.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštalácia kanálov] > [Analóg.: manuál.
inštal.].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg.: manuál.
inštal.].
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Systém] a následným stlačením tlačidla
na ňu prejdite.
4
Pomocou tlačidiel
vyberte svoju
krajinu alebo oblasť.
5
6
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla sa vráťte do ponuky
[Inštalácia kanálov].
Krok č. 2:Vyhľadanie a uloženie
nových televíznych kanálov
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštalácia kanálov] > [Analóg.: manuál.
inštal.].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg.: manuál.
inštal.].
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Vyhľadať] a následným stlačením tlačidla
na ňu prejdite.
Krok č. 3: Jemné ladenie analógových
kanálov
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Jemné ladenie] a následným stlačením
tlačidla na ňu prejdite.
4
Pomocou tlačidiel
frekvenciu.
5
6
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Inštalácia kanálov] > [Analóg.: manuál.
inštal.].
» Zobrazí sa ponuka [Analóg.: manuál.
inštal.].
nastavte
Pomocou tlačidiel
vyberte možnosť
[Uložiť tento kanál] na uloženie čísla
kanálu.
7
Stlačením tlačidla prejdite na možnosť
[Uložiť tento kanál] a potom stlačte
tlačidlo OK.
8
Stlačením tlačidla sa vráťte do ponuky
[Inštalácia kanálov].
Pomocou tlačidiel
manuálne
zadajte trojcifernú frekvenciu.
SK
31
Slovensky
Manuálna inštalácia kanálov
Premenovanie kanálov
Kanály môžete premenovať. Názov sa zobrazí
po výbere kanálu.
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK, čím zobrazíte prehľad kanálov.
2
3
Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
4
Stlačením tlačidla
vyberte položku
[Premen.kanál] a potom stlačte tlačidlo
OK.
» Zobrazí sa pole na zadanie textu.
5
6
Pomocou tlačidiel
7
Vyberte možnosť [Hotovo] a stlačením
tlačidla OK dokončite premenovávanie
kanálov.
vyberte znaky.
Stlačením tlačidla OK potvrďte jednotlivé
znaky.
Tip
• Stlačením tlačidla [Aa] zmeníte veľké písmeno
na malé a naopak.
Preskupenie kanálov
Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v
akom sa zobrazujú.
1
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo
OK, čím zobrazíte prehľad kanálov.
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
3
Stlačením tlačidla
vyberte položku
[Preskupiť] a potom stlačte tlačidlo OK.
4
Vyberte kanál, ktorého poradie chcete
zmeniť. Potom stlačte tlačidlo OK.
» Vybratý kanál sa zvýrazní.
5
Pomocou tlačidiel
premiestnite
zvýraznený kanál na požadované miesto a
potom stlačte tlačidlo OK.
32
SK
6
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
» Na obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Preskup. dokonč.].
7
8
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla
prehľad kanálov.
BACK opustite
Test digitálneho príjmu
Môžete skontrolovať kvalitu a intenzitu signálu
digitálnych kanálov. Následne môžete zmeniť
polohu a vykonať test antény alebo satelitnej
paraboly.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
4
Stlačením tlačidla
5
Stlačením tlačidla OK potvrďte frekvenciu
a opätovným stlačením tlačidla OK
potvrďte možnosť [Vyhľadať].
6
Po dokončení vyberte možnosť [Uložiť],
čím frekvenciu uložíte.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia]
> [Inštalácia kanálov] > [Ručné
vyhľadávanie kanálov].
prejdite do ponuky.
Pomocou tlačidiel
zadajte
frekvenciu kanálu, ktorý chcete otestovať.
Poznámka
• Ak je kvalita signálu a jeho intenzita
nedostatočná, zmeňte polohu antény alebo
satelitnej paraboly, a test zopakujte.
• Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania
pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného
pracovníka pre oblasť inštalácie.
7 Pripojenie
zariadení
a HDMI 1
Vstup digitálneho zvuku a videa
z digitálnych zariadení s vysokým
rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov
Blu-ray.
Táto časť opisuje spôsob pripojenia zariadení
pomocou rôznych konektorov. Príklady sú
uvedené v Stručnej príručke.
Poznámka
• Na pripájanie zariadení k televízoru môžete
používať rôzne typy konektorov.
b EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávačov diskov DVD
alebo herných konzol.
Slovensky
Zadné konektory
Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA
vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si
‘Pripojenie počítača’ na strane 36).
SK
33
c TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
f PC IN (VGA a AUDIO)
Vstup zvuku a videa z počítača.
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
TV ANTENNA
VGA
VGA
d EXT 1 (CVBS a RGB)
Vstup analógového zvuku a videa z
analógových alebo digitálnych zariadení,
napríklad z prehrávačov diskov DVD
alebo herných konzol.
e SPDIF OUT
Výstup digitálneho zvuku do domácich kín
a ďalších digitálnych zvukových systémov.
SPDIF OUT
34
SK
g SERV. U
Na aktualizáciu softvéru.
Bočné konektory
a COMMON INTERFACE
Zásuvka na modul podmieneného
prístupu (CAM).
d USB
Vstup údajov z pamäťových zariadení
USB.
b AUDIO L/R
Vstup zvuku z analógových zariadení
pripojených ku konektoru VIDEO.
e
(Slúchadlo)
Výstup stereofónneho zvuku do
slúchadiel.
f HDMI (K dispozícii je iba pri
televízoroch s uhlopriečkou 66 cm (26
palcov).)
Vstup digitálneho zvuku a videa
z digitálnych zariadení s vysokým
rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov
Blu-ray.
Slovensky
c VIDEO
Vstup kompozitného videa z analógových
zariadení, napríklad z videorekordérov.
SK
35
•
Pripojenie počítača
Skôr ako pripojíte počítač k televízoru
• V počítači nastavte obnovovaciu
frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
• V počítači vyberte podporované
rozlíšenie obrazovky.
Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich
konektorov:
Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
DVI
Poznámka
• Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA
vyžadujú ďalší zvukový kábel.
•
Kábel HDMI
•
Kábel VGA
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
Kábel DVI-HDMI
VGA
VGA
•
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
DVI
36
SK
Používanie modulu
podmieneného prístupu
(CAM)
Modul podmieneného prístupu (Conditional
Access Module – CAM) poskytujú
poskytovatelia služieb digitálnej televízie na
dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.
Prístup k službám modulu CAM
1
Po pripojení a aktivácii modulu CAM
stlačte tlačidlo MENU.
2
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] >
[Common Interface].
» Na obrazovke sa zobrazia aplikácie
ponúkané poskytovateľom služieb
digitálnej televízie.
Poznámka
• Informácie o spôsobe vloženia karty Smart
do modulu CAM nájdete v dokumentácii od
poskytovateľa služieb.
Poznámka
• Táto položka ponuky je k dispozícii iba v
prípade, ak je modul CAM správne pripojený
a aktivovaný.
Pripojenie a aktivácia modulu CAM
Výstraha
• Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
1
Vypnite televízor a odpojte ho od
elektrickej zásuvky.
2
Podľa pokynov vytlačených na module
CAM opatrne zasuňte modul CAM do
rozhrania COMMON INTERFACE na
bočnej strane televízora.
3
Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na
doraz.
4
Televízor znova zapojte do elektrickej
zásuvky.
5
Zapnite televízor a počkajte, kým sa
modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu
môže niekoľko minút trvať. Počas
používania nevyberajte modul CAM zo
zásuvky – vybratím modulu CAM sa
digitálne služby deaktivujú.
Slovensky
Nesprávne pripojenie modulu CAM môže
poškodiť modul CAM a televízor.
SK
37
Používanie funkcie Philips
EasyLink
Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink,
ktorá používa protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú
pripojené prostredníctvom konektorov HDMI,
možno ovládať pomocou jedného diaľkového
ovládača.
Poznámka
• Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
EasyLink
Poznámka
• Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete
používať, neaktivujte ju.
1
2
Stlačte tlačidlo
3
Vyberte možnosť [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.
MENU.
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] >
[Predvoľby] > [EasyLink].
• Spoločnosť Philips neposkytuje záruku na
úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so
všetkými zariadeniami HDMI CEC.
Funkcie EasyLink
Prehrávanie jedným dotykom
Po pripojení televízora k zariadeniam
podporujúcim prehrávanie jedným dotykom
môžete televízor a zariadenia ovládať
pomocou jedného diaľkového ovládača.
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
Po pripojení televízora k zariadeniam
podporujúcim pohotovostný režim jedným
dotykom môžete pomocou diaľkového
ovládača televízora prepínať televízor a
všetky pripojené zariadenia HDMI do
pohotovostného režimu.
Ovládanie zvuku systému
Keď pripojíte televízor k zariadeniam
kompatibilným s režimom HDMI CEC,
televízor sa môže automaticky zapnúť a
prehrať zvuk z pripojeného zariadenia.
Ak chcete použiť funkciu ovládania zvuku
jedným dotykom, musíte prepojiť zvukový
vstup z pripojeného zariadenia s televízorom.
Na úpravu hlasitosti môžete použiť diaľkový
ovládač pripojeného zariadenia.
38
SK
Používanie prehrávania jedným
dotykom
1
Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte
tlačidlo prehrávania na zariadení.
» Televízor sa automaticky prepne na
správny zdroj.
Používanie pohotovostného režimu
jedným dotykom
1
Stlačte tlačidlo (Pohotovostný režim zapnutý) na diaľkovom ovládači televízora
alebo zariadenia.
» Televízor a všetky pripojené zariadenia
HDMI sa prepnú do pohotovostného
režimu.
Nastavenie reproduktorov TV
prijímača do režimu EasyLink
Pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho
kina kompatibilného s funkciou EasyLink sa
reproduktory televízora automaticky stlmia.
1
Podľa pokynov v predchádzajúcej časti
povoľte prehrávanie jedným dotykom
a prepnutie do pohotovostného
režimu jedným dotykom v zariadeniach
kompatibilných s funkciou Easylink
(pozrite si ‘Zapnutie alebo vypnutie
funkcie EasyLink’ na strane 38).
2
3
Stlačte tlačidlo
4
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Zvuk] >
[Reprodukt.TV] > [Zapnuté], čím
vypnete funkciu ovládania zvuku systému
a zapnete reproduktory televízora.
Používanie zámky Kensington
Na zadnej strane televízora sa nachádza
bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripevnením
zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály
predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť
krádeži televízora.
MENU.
Slovensky
Pomocou tlačidiel
vyberte
možnosti [Nastavenie] > [Zvuk] >
[Reprodukt.TV] > [EasyLink].
» Po zistení obsahu prichádzajúceho zo
systému kompatibilného s funkciou
Easylink sa automaticky vypnú
reproduktory televízora.
Poznámka
• Ak chcete stlmiť reproduktory televízora,
vyberte možnosti [Reprodukt.TV] >
[Vypnuté].
SK
39
8 Informácie o
výrobku
Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné
informácie o výrobku nájdete na stránke
www.philips.com/support.
Podporované rozlíšenia
obrazovky
Formáty počítača
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 720 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz
• 1360 x 768 – 60 Hz
Formáty pre video
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Multimédiá
•
•
Podporované pamäťové zariadenie: USB
(podporujú sa iba pamäťové zariadenia
USB so systémom súborov FAT alebo
FAT 32)
Podporované formáty multimediálnych
súborov:
• Obrázky: JPEG
• Zvuk: MP3
Poznámka
• Názvy multimediálnych súborov nesmú byť
dlhšie ako 128 znakov.
Ladenie, príjem, prenos
•
•
•
•
•
Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)
DVB: terestriálne DVB, DVB-T MPEG4
Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K;
PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
Pásma ladenia: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF
Diaľkový ovládač
•
•
Typ: PF01E09B
Batérie: 2 x AAA (typ LR03)
Napájanie
•
•
•
40
SK
Sieťové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
Spotreba v pohotovostnom režime:
< 0,3 W
Teplota okolia: 5 až 40 °C
Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte
si držiak televízora od spoločnosti Philips. Medzi
stenou a zadnou stranou televízora nechajte
aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k
poškodeniu káblov a konektorov.
Varovanie
• Postupujte podľa pokynov dodaných s
držiakom televízora. Spoločnosť Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž
televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
Veľkosť
televíznej
obrazovky
(palce)
19
22
26
Požadovaný Požadované
rozstup
upevňovacie
(mm)
skrutky
(≤ 10 mm)
75 x 75
4 x M4
75 x 75
4 x M4
75 x 75
4 x M4
Technické údaje produktu
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
19PFL3405H
• Bez stojana televízora
• Rozmery (š x v x h): 455 x 303,7 x
56 (mm)
• Hmotnosť: 3,16 kg
• So stojanom televízora
• Rozmery (š x v x h): 455 x 328,7 x
137,9 (mm)
• Hmotnosť: 3,32 kg
22PFL3405H / 22PFL3415H
• Bez stojana televízora
• Rozmery (š x v x h): 526,02 x 343,5
x 55,79 (mm)
• Hmotnosť: 4,0 kg
• So stojanom televízora
• Rozmery (š x v x h): 526,02 x 369,5 x
148,96 (mm)
• Hmotnosť: 4,2 kg
26PFL3405H
• Bez stojana televízora
• Rozmery (š x v x h): 637,4 x 410,8 x
63 (mm)
• Hmotnosť: 5,21 kg
• So stojanom televízora
• Rozmery (š x v x h): 637,41 x 447,25
x 170 (mm)
• Hmotnosť: 5,5 kg
SK
41
Slovensky
Podporované držiaky
televízora
Táto časť popisuje bežné problémy
a zodpovedajúce riešenia.
Po zapnutí a vypnutí televízora alebo prepnutí
do pohotovostného režimu počuť z jeho
vnútra praskanie:
•
Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie
je vyvolané bežným rozpínaním
a sťahovaním televízora, keď sa
ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na
výkon televízora.
Všeobecné problémy s
televízorom
Problémy s televíznymi
kanálmi
Televízor sa nedá zapnúť:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky. Počkajte minútu a potom ho
znovu zapojte.
•
Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne
zapojený.
Diaľkový ovládač nefunguje správne:
•
Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom
ovládači správne vložené (musí byť
dodržaná polarita +/–).
•
Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé
alebo vybité, vymeňte ich.
•
Vyčistite šošovku snímača diaľkového
ovládača a televízora.
Svetelný indikátor pohotovostného režimu na
televízore bliká načerveno:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky. Počkajte, kým televízor
nevychladne, a znovu zapojte napájací
kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte
sa na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips.
Zabudli ste kód na odomknutie funkcie
Zámok TV:
•
Zadajte kód 8888.
Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom
jazyku.
•
V ponuke televízora nastavte
uprednostňovaný jazyk.
Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v
zozname kanálov:
•
Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam
kanálov.
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne
digitálne kanály:
•
Skontrolujte, či televízor podporuje
vysielanie DVB-T, DVB-T Lite alebo
DVB-C vo vašej krajine.
Niektoré kanály nie sú v mojom televízore
nainštalované automaticky:
•
Počas inštalácie nezabudnite vybrať
krajinu, v ktorej televízor (pozrite si
‘Krok č. 2: Výber krajiny’ na strane 30)
inštalujete.
9 Riešenie
problémov
42
SK
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
•
Overte, či je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Skontrolujte, či je ako zdroj televízora
vybraté správne zariadenie.
Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
•
Skontrolujte, či sú vybraté správne
nastavenia obrazu.
Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:
•
Overte, či je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť
reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy a iné veľké predmety. Ak je
to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu
príjmu zmenou smerovania antény alebo
presunutím zariadení ďalej od televízora.
•
Ak je príjem zlý len na jednom kanáli,
jemne ho dolaďte.
Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:
•
Overte správnosť pripojenia zariadení.
•
Skontrolujte, či sú vybraté správne
nastavenia obrazu.
Televízor neuložil nastavenia obrazu:
• Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie
televízora Doma. Tento režim ponúka
možnosť zmeny a uloženia nastavení.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je
príliš veľký alebo malý:
•
Skúste použiť iný formát obrazu.
Umiestnenie obrazu nie je správne:
•
Obrazové signály z niektorých zariadení
sa nemusia správne zmestiť na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
Nemôžem odstrániť elektronickú nálepku
zobrazenú na displeji televízora.
•
Ak chcete odstrániť logá a obrázky,
nastavte umiestnenie svojho televízora na
možnosť Doma.
1. Stlačte tlačidlo MENU.
2. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Inštalácia] > [Predvoľby] > [Umiestnenie].
3. Vyberte položku [Doma] a stlačte tlačidlo OK.
Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:
Poznámka
• Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o
poruchu.
•
Overte správnosť pripojenia všetkých
káblov.
•
Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená
na 0.
•
Overte, či nie je vypnutý zvuk.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je
nedostatočná:
•
Skontrolujte, či sú vybraté správne
nastavenia zvuku.
Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len
z jedného reproduktora:
•
Skontrolujte, či je vyváženie zvuku
nastavené na stred.
Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:
•
Upozorňujeme, že podpora ochrany
HDCP môže predĺžiť čas potrebný na
zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI
na obrazovke televízora.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste
prepínať medzi zdrojmi – z jedného
zariadenia na druhé a naopak.
•
Ak dochádza k občasným výpadkom
zvuku, overte správnosť nastavení
výstupu zo zariadenia HDMI.
•
Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo
kábel HDMI – DVI, overte, či je do
konektora AUDIO (iba minikonektor)
zapojený ďalší zvukový kábel.
SK
43
Slovensky
Problémy s pripojením HDMI
Problémy s pripojením
počítača
Zobrazenie obsahu počítača na televíznej
obrazovke nie je stabilné:
•
Skontrolujte, či váš počítač používa
podporované rozlíšenie a obnovovaciu
frekvenciu.
•
Nastavte formát obrazu televízora Bez
zmeny mierky.
Kontakty
Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si
časté otázky k tomuto produktu na stránke
www.philips.com/support.
Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na
službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo svojej krajine. Zoznam nájdete v
časti Ďalšie informácie.
Varovanie
• Produkt sa nepokúšajte opravovať vlastnými
silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie
osôb, neodstrániteľné poškodenie produktu
alebo zánik záruky.
Poznámka
• Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane
televízora a na balení.
44
SK
E
10 Register
A
31
33
14
Č
časovač
časovač vypnutia
časovač zapnutia
pohotovostný režim
22
22
22
40, 6
4
C
CAM
37
D
dekodér
dekodér kanálov
diaľkový ovládač
batérie
prehľad
technické parametre
digitálne služby
CAM
teletext
digitálny kanál
testovací príjem
titulky
digitálny rozhlas
displej
rozlíšenie
38
38
38
28
F
B
batérie
bezpečnosť
39
38
29
29
40, 6
8
40
37
12, 18
32
25
27, 30
40
formát obrazu
riešenie problémov
zmena
formát videa
technické parametre
43
15
40
H
HDMI
hlasitosť
automatické vyvažovanie
delta
úprava
vypnutie zvuku
hodiny
displej
nastavenie
hodnotenie obsahu
hudba
digitálny rozhlas
s prezentáciou
USB
43, 33, 34
16
16
11
11, 39
21
21
24
27
27
26
I
inštalácia kanálov
automaticky
ručne
inteligentné nastavenia
inteligentný obraz
inteligentný zvuk
30
31
14, 16
14
16
SK
45
Slovensky
analógové
jemné ladenie
anténa
asistent nastavenia
EasyLink
ovládanie zvuku systému
prehrávanie jedným dotykom
prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
vypnutie
zapnutie
elektronická nálepka
J
N
jazyk
ponuka
riešenie problémov
titulky
jemné ladenie kanálov
napájanie
nastavenia
obraz
zvuk
nastavenia obrazu
nastavenia zvuku
30
42
25
31
K
kanály
aktualizácia
inštalácia
automaticky
ručne
jemné ladenie
ladenie
mriežka
premenovanie
prepnutie
riešenie problémov
test príjmu (digitálne kanály)
zámka
zmena poradia / preskupenie
zoznam
zoznam obľúbených kanálov
karta Smart
Kód PIN
konektory
HDMI
prehľad
USB
koniec životnosti
konzola na nástennú montáž
krajina
19
30
31
31
31
11
32
10
42
32
23
32
19
19
37
23
43, 33
33
25
6
41
30
6
M
Modul Conditional Access Module
multimédiá
46
SK
14
16, 14
14
16
O
L
likvidácia
40
37
40
OAD
obnovenie predvolených nastavení
odpojenie zariadenia USB
28
29
27
P
počítač
pripojenie
rozlíšenie obrazovky
Počítač
pripojenie
rozlíšenie
podstránky teletextu
pohotovostný režim
ponuka
hlavná ponuka
jazyk
teletext
univerzálny prístup
ponuka univerzálneho prístupu
predvoľby
predvolené nastavenia
Prehľad informácií o televízore
prehľad kanálov
prehrávanie jedným dotykom
premenovanie kanálov
prenos
prepnutie
kanály
zapnutie a vypnutie
zdroj
44, 36
40
36, 44
40
18
10
13
30
18
17
17
28
29
8
11
38
32
40, 42
10
10
11
R
recyklácia
redukcia prvkov MPEG
registrácia produktu
režim Doma
režim Obchod
riešenie problémov
rodičovská kontrola
rodičovská zámka
Kód PIN
zamknutie kanálov
zamknutie pripojených zariadení
zámok podľa ohodnotenia
rozhlas
rozlíšenie
6
14
8
28
28
42
24
23
23
23
24
27
40
S
softvér
aktualizácia
terestriálne preberanie
verzia
spoločné rozhranie
spotreba energie
starostlivosť
starostlivosť o obrazovku
starostlivosť o životné prostredie
stlmenie reproduktorov televízora
T
Tabuľka stránok
technické parametre
technické údaje
technické údaje produktu
teletext
funkcie
podstránky
ponuka
používanie
Tabuľka stránok
teletext MHEG
titulky
jazyk
na analógovom kanáli
na digitálnom kanáli
18
40
40
40
18
18
18
12
18
12
25
24
24
U
ukážka
umiestnenie
doma alebo v obchode
krajina
upevnenie na stenu
USB
aktualizácia softvéru
odpojenie zariadenia USB
počúvanie hudby
prezeranie fotografií
29
28
30
4
28
27
26
25
V
28
28
27
37
40
5
5
6
39
výrobné nastavenia
29
SK
47
Slovensky
prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
38
prepojenie Pixel Plus
28
preprava
4
preskupenie kanálov
32
prezentácia
s hudbou
27
zobrazenie
26
príjem
32, 43
pripojenie
anténa
33
Počítač
44, 36
Z
zámka
Kód PIN
Zámka Kensington
zamknutie kanálov
zamknutie pripojených zariadení
zámok podľa ohodnotenia
Zámka Kensington
Zámok TV
Kód PIN
zamknutie kanálov
zamknutie pripojených zariadení
zámok podľa ohodnotenia
zariadenia
zariadenia
odstránenie
premenovanie
pridanie do domovskej ponuky
pripojenie
sledovanie
zhoršený sluch
zmena poradia kanálov
zoznam
zoznam obľúbených kanálov
zoznam obľúbených kanálov
pridanie do zoznamu
vytvorenie zoznamu
zobrazenie zoznamu
48
SK
23
39
23
23
24
39
23
23
23
24
11
14
13
13
33
11
17
32
19
19
19
19
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising