Philips | 37PFL9903H/10 | Owner's Manual | Philips Aurea LCD TV 37PFL9903H/10 Používateľská príručka

Philips Aurea LCD TV 37PFL9903H/10 Používateľská príručka
cover 2711.1
19-06-2008
12:13
Pagina 1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DA LCD fjernsyn
РУС ЖК-TB
________________________________ ________________________________
NO LCD-tven
PL
LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SV
LCD-tver
HU LCD televízió
________________________________ ________________________________
FI
LCD television
CZ LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SK LCD televízor
________________________________
cover 2711.1
19-06-2008
12:13
Pagina 2
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 1
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
Dôležité 3
Bezpečnosť 3
Starostlivosť o obrazovku 3
Recyklácia 3
7
7.1
7.2
7.3
2
2.1
2.2
2.3
Váš TV 4
Prehľad televízora 4
Ako si užiť HDTV 5
Hlavné prvky produktu 5
7.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Začíname 5
Umiestnenie TV 5
Upevnenie na stenu - VESA 6
Batérie diaľkového ovládača 9
Anténny kábel 9
Pripojenie k elektrickej sieti 9
4
4.1
Používanie vášho TV 10
Zapnutie alebo vypnutie - pohotovostný
režim 10
Pozeranie TV 11
Sledovanie kanálov z digitálneho
prijímača 11
Pozeranie pripojených zariadení 11
Pozeranie disku DVD 12
Výber stránky teletextu 12
Zmena režimu Ambilight 13
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Lepšie využívanie vášho TV 14
Diaľkový ovládač 14
Jas funkcie LightGuide 17
Menu TV 17
Nastavenie obrazu a zvuku 18
Funkcia Ambilight 21
Teletext 22
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov 23
Elektronický sprievodca programom 24
Časovače a uzamknutia 26
Titulky 27
Zobrazenie a prehrávanie fotografií,
MP3... 27
5.12 Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc 29
5.13 Aktualizácia softvéru 30
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Obsah
Nastavenie predvolieb 32
Automatické nastavenie predvolieb 32
Manuálne nastavenie predvolieb 33
Preskupenie uložených kanálov 34
Automatická správa kanálov 34
Test digitálneho príjmu 35
Výrobné nastavenia 35
8
Technické údaje 52
9
Riešenie problémov 54
10
Register 56
Konfiguračné kódy diaľkového ovládača sa
nachádzajú na konci brožúrky.
Služba Aurea
V prípade, že budete potrebovať pomoc alebo
dôjde k poruche produktu, môžete nám bezplatne
zavolať. Aby sme predišli prerušeniu príjemného
zážitku zo sledovania Aurea, vykonáme opravu TV
priamo u Vás doma alebo Vám ponúkneme TV
Aurea ako náhradu na dobu opravy v našom
servisnom stredisku.
Slovenská Republika
0800 004537 /
0800 004577
Pred zavolaním si, prosím, pripravte číslo modelu a
produktu.
Tieto čísla môžette nájsť na štítku na balení alebo
na zadnej strane a spodnej strane vášho TV.
Aurea registrácia
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.
SLOVENSKY
4.2
4.3
7.5
7.6
7.7
Pripojenie (DVD, prijímač, ...) 36
Prehľad pripojení 36
Informácie o pripojení 37
Pripojenie zariadení pomocou asistenta
pripojenia 38
Pripojenie zariadení bez asistenta
pripojenia 38
Konfigurácia pripojení 44
Príprava na digitálne služby 45
Počítačová sieť 46
1
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Všetky práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
Obchodné značky sú vlastníctvom
spoločnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. alebo ich príslušných
vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo
na zmenu produktu kedykoľvek, a to
bez povinnosti rovnako upraviť už
dodané produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje
za adekvátny pre určené používanie
tohto systému. Ak sa produkt, prípadne
jeho individuálne moduly alebo
postupy, používajú na iné ako v tomto
dokumente určené účely, je potrebné
potvrdenie o ich oprávnenosti a
vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje,
že samotný materiál neporušuje žiadny
z patentov USA. Nevyslovuje sa tu ani
nenaznačuje žiadna ďalšia záruka.
Záruka
Používateľ nesmie vykonávať servis na
žiadnom z komponentov.
Neotvárajte alebo neodpájajte kryty
a do vetracích otvorov nevkladajte
objekty, prípadne nezapájajte objekty,
ktoré nie sú vhodné pre príslušné
konektory. Opravy môžu vykonávať len
servisné strediská spoločnosti Philips
a oficiálne opravárenské dielne.
Nedodržaním tohto postupu zaniká
nárok na akýkoľvek druh záruky
(výslovnú alebo naznačenú).
Vykonaním akýchkoľvek činností
výslovne zakázaných v tejto príručke,
akýchkoľvek nastavení alebo postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke
neodporúčajú alebo nepovoľujú,
zaniká nárok na záruku.
Charakteristické vlastnosti
obrazových bodov
Tento produkt má vysoký počet
farebných obrazových bodov.
Aj napriek tomu, že obsahuje 99,999%
alebo viac efektívnych obrazových
bodov, na obrazovke sa môžu
nepretržite zobrazovať čierne body
alebo jasné svetelné body (červené,
zelené alebo modré). Predstavuje to
štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci
bežných priemyselných noriem) a
nepovažuje sa to za chybu funkčnosti.
Softvér s otvoreným zdrojovým
kódom
Tento televízor obsahuje softvér
s otvoreným zdrojovým kódom.
Spoločnosť Philips vám touto cestou
ponúka možnosť na požiadanie dodať
alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý
neprevyšuje výdavky fyzickej dodávky
2
13:56
Pagina 2
zdrojového kódu) kompletnú kópiu
príslušného zdrojového kódu čitateľnú
zariadením na médiu, ktoré sa bežne
používa na výmenu softvéru.
Táto ponuka platí počas obdobia
3 rokov od dátumu zakúpenia tohto
produktu.
Aby ste získali zdrojový kód, napíšte na
adresu
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgicko
Zhoda s EMF
Spoločnosť Koninklijke Philips
Electronics N.V. vyrába a predáva
mnoho produktov určených pre
zákazníkov, ktoré ako akékoľvek
elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať
a prijímať elektromagnetické signály.
Jedným z vedúcich obchodných
princípov spoločnosti Philips je
uskutočniť všetky potrebné opatrenia
na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
našich produktoch, aby sa dodržali
všetky príslušné zákonné požiadavky
a aby boli v dostatočnej miere
zosúladené s normami EMF, ktoré
platili v čase výroby produktu.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré
nespôsobujú žiadne nepriaznivé efekty
na zdravie.
Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa
s jej produktmi bude správne narábať
podľa ich určeného účelu, môžu sa
bezpečne používať, a to v súlade s
vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu
pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej
umožňuje predvídať ďalší vývoj v
štandardizácii pre skoré integrovanie
v jej produktoch.
Hlavná poistka (Len VB)
Tento TV je vybavený schválenou
lisovanou zástrčkou. Ak by bolo
potrebné vymeniť hlavnú poistku, musí
sa vymeniť za poistku s rovnakou
hodnotou, ako je uvedené na zástrčke
(príklad 10 A).
1. Vyberte kryt poistky a poistku.
2. Náhradná poistka musí byť v súlade
s normou BS 1362 a obsahovať
značku schválenia ASTA. Ak poistku
stratíte, kontaktujte svojho predajcu,
aby ste si overili správny typ.
3. Opätovne nasaďte kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu s normou EMC
sa na tomto produkte nesmie
demontovať sieťová zástrčka od
sieťového kábla.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia
v súlade s normou VESA sú obchodné
známky organizácie Video Electronics
Standards Association.
Vyrobené v rámci licencie
od spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol
dvojitého D G sú obchodné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vyrobené v rámci licencie
od spoločnosti BBE Sound, Inc.
Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc
v rámci jedného alebo viacerých z
nasledujúcich amerických patentov:
5510752, 5736897. BBE a symbol BBE
sú registrované obchodné známky
spoločnosti BBE Sound Inc.
Windows Media je registrovanou
obchodnou známkou alebo
obchodnou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo
iných krajinách
® Kensington a MicroSaver sú
registrované americké obchodné
známky spoločnosti ACCO World
Corporation s vydanými registráciami
a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
DLNA®, logo DLNA
a DNLA Certified™ sú obchodné
známky, servisné známky, prípadne
certifikačné známky aliancie Digital
Living Network Alliance.
Všetky ostatné registrované a
neregistrované obchodné známky
sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov.
2711.1 (PC netwerk) SL
1
19-06-2008
13:56
Dôležité
Pred začatím používania produktu si prečítajte túto
používateľskú príručku.
Venujte pozornosť tejto časti a dôkladne dodržujte
všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie
spôsobené nevzatím do úvahy týchto pokynov.
1.1
Bezpečnosť
• Aby ste predišli skratu, nevystavujte produkt
dažďu alebo vode.
• Aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom, neumiestňujte zdroje
otvoreného ohňa (napr. zapálené sviečky)
blízko k TV.
• Okolo všetkých strán TV nechajte z dôvodu
vetrania aspoň 10 cm (4 palce) voľného
priestoru.
• TV neumiestňujte do blízkosti radiátorov alebo
iných zdrojov tepla.
• Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov,
ako je napríklad knižnica. Uistite sa, že záclony,
skrine a pod. nemôžu zabrániť v prietoku
vzduchu cez vetracie otvory.
• Aby ste predišli poškodeniu, nevkladajte žiadne
objekty do vetracích otvorov.
• Uistite sa, že TV nemôže spadnúť. TV položte na
pevný a rovný povrch a používajte len stojan
dodaný s TV.
• Aby ste predišli poškodeniu sieťového kábla,
nedávajte TV alebo čokoľvek iné na kábel.
Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
• Pri upevnení na otočný stojan alebo nástenný
držiak VESA predchádzajte vytváraniu tlaku na
sieťové konektory. Čiastočne uvoľnené sieťové
konektory môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.
1.2
Pagina 3
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• Statické obrazy
V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Ak to nie je možné, znížte kontrast
a jas obrazovky, aby ste predišli jej poškodeniu.
Statické obrazy sú obrazy, ktoré zostanú
zobrazené na obrazovke po dlhý čas. Príklady
statických obrazov sú: menu na obrazovke,
teletextové stránky, čierne pásy, informácie o trhu
cenných papierov, logá TV kanálov, zobrazenia
času a pod.
1.3
Recyklácia
• Balenie odneste do miestneho recyklačného
centra.
• Staré batérie bezpečne likvidujte v súlade
s miestnymi nariadeniami.
• Tento produkt je navrhnutý a vyrobený pre
recyklovanie materiálu a jeho opätovné použitie.
• Tento produkt sa nemôže likvidovať s iným
komunálnym odpadom. Informujte sa alebo
požiadajte svojho predajcu o informácie o
miestnych podmienkach recyklácie šetrnej voči
životnému prostrediu a nariadeniach platných vo
vašej oblasti. Nekontrolované likvidovanie odpadu
škodí životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.
(EHS 2002/96/ES.
Starostlivosť o obrazovku
Dôležité
SLOVENSKY
• Pred čistením TV odpojte.
• Povrch vyčistite jemnou vlhkou handričkou.
Nepoužívajte žiadnu inú látku (chemický čistiaci
prostriedok alebo prostriedok na čistenie v
domácnosti). Mohlo by to poškodiť obrazovku.
• Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo
poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť.
3
2711.1 (PC netwerk) SL
2
19-06-2008
13:56
Pagina 4
Váš TV
Táto časť vám poskytuje prehľad o ovládacích
prvkoch a funkciách tohto TV.
2.1
Prehľad televízora
Ovládacie prvky
Diaľkový ovládač
1 Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného
režimu
DEMO
1
2
3
4
5
6
7
Funkcia LightGuide
Kontrolka
Snímač diaľkového ovládača
Zvýšenie a zníženie hlasitosti
Menu
Program/nasledujúci a predchádzajúci kanál
Hlavný vypínač
Konektory
1 Konektory na zadnej strane
2 Bočné konektory
Ďalšie informácie nájdete v časti 7 Pripojenia.
2
3
4
5
6
7
8
9
Sledovanie pripojeného zariadenia - DVD,VCR ...
Sprievodca programami
Zvýšenie + alebo zníženie - hlasitosti
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight
Program/nasledujúci + a predchádzajúci - kanál
Zapnutie alebo vypnutie menu
Navigačné a otočné tlačidlo
Farebné tlačidlá
Ďalšie informácie nájdete v časti 5.1 Prehľad
diaľkového ovládača.
4
Váš TV
2711.1 (PC netwerk) SL
2.2
19-06-2008
13:56
Pagina 5
Ako si užiť HDTV ?
Tento televízor dokáže zobrazovať programy
televízie s vysokým rozlíšením (HDTV).
Ale aby ste si mohli užívať HDTV, najskôr
potrebujete mať programy v HD kvalite.
Kvalita zobrazenia tohto televízora bez HD
programov je len kvalita bežného televízora.
Môžete prijímať HD programy …
- od prehrávača diskov Blu-ray s filmami v HD
kvalite, pripojeného do HDMI
- od digitálneho HD prijímača s registráciu
pripojeného do HDMI po kanály v HD rozlíšení
cez kábel, prípadne satelit
- z terestriálneho HD vysielania (DVB-T MPEG4)
- z HD kanála vo vašej sieti DVB-C
- z hracej konzoly (Xbox 360/PlayStation 3)
pripojenej k HDMI, s hrou v HD
Ak chcete viac informácií, kontaktujte svojho
predajcu. Na stránke www.philips.com/support FAQ
nájdete zoznam HD kanálov alebo poskytovateľov
vo vašom štáte.
2.3
Hlavné prvky produktu
Váš nový TV je vybavený najmodernejšími
inováciami v oblasti zvuku a videa.
Váš TV ponúka nasledovné výhody ...
LCD displej s úplným HD rozlíšením
Kompletné HD rozlíšenie 1920x1080p, najvyššie
rozlíšenie zdrojov s HD. Zabezpečuje brilantný
obraz progresívneho snímania bez mihania s
optimálnym jasom a vynikajúcimi farbami.
Multimediálne pripojenie pre okamžité zobrazenie
fotografií alebo prehranie hudby.
3
Začíname
Táto časť vám pomôže pri umiestnení a prvej
inštalácii TV.
3.1
Umiestnenie TV
) Varovanie
Pred umiestnením TV si pozorne prečítajte
bezpečnostné opatrenia v časti 1.1 Bezpečnosť.
• TV s veľkými obrazovkami sú ťažké. TV by mali
prenášať a manipulovať s ním aspoň dve osoby.
• Ideálna vzdialenosť pozerania pre sledovanie TV
je trojnásobok jeho diagonálnej veľkosti obrazovky.
• Na dosiahnutie ideálnych podmienok pozerania
umiestnite TV na mieste, kde svetlo nedopadá
priamo na obrazovku.
• Najlepší efekt funkcie Ambilight môžete vidieť
v miestnosti so zatieneným svetlom.
• Najlepší efekt funkcie Ambilight dosiahnete, ak TV
umiestnite 10 až 20 cm od steny.
• Váš TV je na jeho zadnej strane vybavený
bezpečnostnou zásuvkou Kensington na
uzamknutie pre zabránenie v odcudzeniu.
Zámok značky Kensington zabraňujúci v
ukradnutiu si musíte zakúpiť samostatne.
Ambilight
Pre príjemnejší zážitok zo sledovania a zdokonalené
vnímanie kvality obrazu.
Integrovaný prijímač DVB-T a DVB-C
Okrem klasického analógového televízneho
vysielania dokáže váš televízny prijímač prijímať aj
pozemné digitálne a v niektorých krajinách aj
káblové digitálne televízne aj rozhlasové vysielanie.
SLOVENSKY
Elektronický sprievodca programom - EPG
EPG zobrazuje na obrazovke naplánované digitálne
TV programy. Sprievodca vám môže pripomenúť,
kedy sa programy začnú, zapnite TV atď.
Pripojenie USB/pripojenie k počítačovej sieti
Váš TV
5
2711.1 (PC netwerk) SL
3.2
19-06-2008
13:56
Upevnenie na stenu
TV môžete upevniť na stenu pomocou dodaného
držiaka na stenu.
3.2.1 Odmontovanie stojana televízora
TV stojan sa musí odmontovať od TV, aby sa
umožnilo namontovanie TV na stenu.
‡ Odskrutkujte 4 skrutky, ktoré zaisťujú stojan k
TV.
Pagina 6
3.2.2
Upevnenie držiaka na stenu
) Výstraha
Upevnenie TV na stenu si vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť by mal vykonávať výlučne
kvalifikovaný personál. Upevnenie TV na stenu by
malo vyhovovať normám o bezpečnosti v súlade s
hmotnosťou TV.
Koninklijke Philips Electronics N.V. nepreberá
žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie alebo
za upevnenie, ktoré spôsobí nehodu alebo zranenie.
Pred umiestnením TV si tiež prečítajte
bezpečnostné opatrenia v časti 1.1 Bezpečnosť.
‡ Poukladajte si diely pre upevnenie na stenu.
2x A
® Nadvihnite TV zo stojana.
2x B
® Len trochu zasuňte obidve bezpečnostné
skrutky držiaka pre upevnenie na stenu.
2
Ò Overte si prítomnosť 4 plastových diskov na
zadnej strane TV.
6
Váš TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
† Namontujte 2 podložky
na zadnej strane TV.
13:56
na 2 spodné disky
Pagina 7
◊Umiestnite a vyrovnajte držiak pre upevnenie
na stenu a upevnite ho pevne k stene.
‹ Pripojte všetky káble.
Pozrite si časť 7 Pripojenia.
37"
404mm
648mm
257mm
º Vypočítajte ideálnu polohu vášho TV.
25kg
697.5mm
209.5mm
42"
≈Nadvihnite TV do držiaka pre upevnenie na
stenu.
402mm
30kg
2
Váš TV
SLOVENSKY
Ú TV zaistite v držiaku tak, že ho priskrutkujete k
2 už upevneným skrutkám
.
7
2711.1 (PC netwerk) SL
3.2
19-06-2008
13:56
Pagina 8
Upevnenie na stenu - VESA
) Upozornenie
Pri upevnení na stenu vezmite do úvahy hmotnosť
TV. Nesprávne upevnenie by mohlo spôsobiť vážne
zranenie alebo škodu. Spoločnosť Koninklijke Philips
Electronics N.V. nepreberá žiadnu zodpovednosť za
nesprávne upevnenie alebo za upevnenie, ktoré
spôsobí nehodu alebo zranenie.
Váš TV je pripravený pre upevnenie na stenu v
súlade s normou VESA. Tento držiak nie je súčasťou
dodávky.
Potrebujete jeden z nižšie uvedených kódov normy
VESA, aby ste zakúpili vhodný držiak pre váš TV.
37”/94 cm
42”/107 cm
VESA MIS-F 200, 200, 8
VESA MIS-F 300, 300, 8
Pripravte TV pre upevnenie v súlade s normou VESA.
‡ Nájdite otvory na skrutky podľa normy VESA na
zadnej strane TV.
® Ak by plastový disk prekážal držiaku podľa
normy VESA, tieto 4 disky môžete odskrutkovať.
8
Váš TV
2711.1 (PC netwerk) SL
3.3
19-06-2008
13:56
Pagina 9
Batérie diaľkového ovládača
‡ Otvorte kryt priečinku pre batérie na zadnej
strane diaľkového ovládača.
® Vložte 3 dodané batérie (Typ AAA - LR03 - 1,5 V).
Dodržte správnu polaritu koncov batérií + a (podľa označenia vo vnútri puzdra.)
Ò Zatvorte kryt.
3.5
Napájací kábel
Uchovajte nepretržitý prístup k sieťovej zástrčke pri
sieťovej zásuvke.
TV sa nikdy úplne nevypne a spotrebúva energiu,
pokiaľ sa fyzicky neodpojí sieťový kábel.
Aj napriek tomu, že tento TV má veľmi nízky príkon
v pohotovostnom režime, odpojte sieťový kábel,
ak TV nebudete dlhý čas používať, aby ste šetrili
energiu.
‡ Overte si, či napätie vo vašej sieti zodpovedá
napätiu vytlačenom na nálepke na zadnej strane
TV. Nepripájajte sieťový kábel, ak sa napätie
odlišuje.
® Sieťový kábel pevne zasuňte.
rPoznámka
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhý čas používať,
vyberte batérie.
3.4
Anténny kábel
SLOVENSKY
‡ Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej
strane TV.
® Pevne zapojte anténny kábel do konektora
antény Antenna x.
Váš TV
9
2711.1 (PC netwerk) SL
4
19-06-2008
13:56
Používanie vášho TV
Naučte sa, ako sa váš TV ovláda, aby ste ho mohli
každodenne efektívne používať.
Pagina 10
4.1
Zapnutie alebo vypnutie pohotovostný režim
rPoznámka
Zapnutie televízneho prijímača môže trvať až
15 sekúnd.
Zapnutie TV:
• Ak LED indikátor pohotovostného režimu nesvieti,
na pravej strane TV stlačte tlačidlo B Power.
• Ak LED indikátor pohotovostného režimu svieti,
na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
Funkcia LightGuide zabliká počas spustenia
a úplne sa zapne, keď je TV pripravený na
používanie.
Prepnutie do pohotovostného režimu:
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
Funkcia LightGuide sa vypne a LED indikátor
pohotovostného režimu zostane svietiť.
Vypnutie:
• Stlačte tlačidlo B Power na bočnej strane TV.
Vypne sa LED indikátor funkcie LightGuide a
pohotovostného režimu.
DEMO
10
Používanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
4.2
19-06-2008
13:56
Pozeranie TV
4.2.1 Prepínanie kanálov
‡ Ak chcete prepínať TV kanály:
• stlačte číslo (1 až 999) alebo na diaľkovom
ovládači stlačte tlačidlo P+ alebo P-.
• stlačte tlačidlo Program/Channel - alebo + na
bočných ovládacích prvkoch TV.
® Stlačením tlačidla R sa vrátite na naposledy
zobrazený TV kanál alebo pripojené zariadenie.
Pagina 11
4.3
Sledovanie kanálov
z digitálneho prijímača
‡ Zapnite digitálny prijímač.
Obraz z prijímača sa môže automaticky zobraziť
na obrazovke.
® Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
vášho digitálneho prijímača.
Ak sa obraz nezobrazí:
‡ Stlačte tlačidlo Source v
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte, kde ste
pripojili digitálny prijímač.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
SOURCE
4.2.2 Nastavenie hlasitosti
‡ Ak chcete upraviť nastavenie hlasitosti:
• stlačte tlačidlo V + alebo - na diaľkovom
ovládači
• stlačte tlačidlo Volume + alebo - na bočných
ovládacích prvkoch
vášho TV.
® Ak chcete stíšiť zvuk:
• stlačte tlačidlo ¬ na diaľkovom ovládači
• opätovným stlačením tlačidla ¬ obnovíte
zvuk.
rPoznámka
Ak ste ešte nepripojili svoje zariadenia, pozrite časť
7 Pripojenie.
4.4
Pozeranie pripojených
zariadení
‡ Zariadenie zapnite.
Obraz vášho zariadenia sa môže zobraziť
automaticky.
Ak sa obraz nezobrazí:
® Stlačte tlačidlo Source v.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte, kde ste
pripojili svoje zariadenie.
† Stlačte tlačidlo OK.
SLOVENSKY
rPoznámka
Ak ste ešte nepripojili svoje zariadenia, pozrite časť
7 Pripojenie.
Používanie vášho TV
11
2711.1 (PC netwerk) SL
4.5
19-06-2008
13:56
Pozeranie disku DVD
‡ Zapnite prehrávač DVD.
® Do prehrávača vložte disk DVD. Obraz disku
DVD sa môže automaticky zobraziť na obrazovke.
Ò Na prehrávači DVD stlačte tlačidlo Play π.
Ak sa obraz nezobrazí:
‡ Stlačte tlačidlo Source v
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte, kde ste
pripojili prehrávač DVD.
Ò Stlačte tlačidlo OK. Počkajte niekoľko sekúnd,
kým sa nezobrazí obraz.
† Stlačte tlačidlo Play π.
SOURCE
Pagina 12
4.6
Výber stránky teletextu
Väčšina TV kanálov vysiela informácie
prostredníctvom teletextu.
Aby ste sledovali teletext:
‡ Stlačte tlačidlo Teletext.
Zobrazí sa hlavná strana indexu.
® Aby ste vybrali stranu podľa svojho výberu:
• Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo strany.
• Stlačením tlačidla P- alebo P+, prípadne
tlačidla o alebo œ, alebo tlačidla g zobrazíte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu.
• Stlačením farebného tlačidla vyberiete jednu
z farebne označených položiek na spodnej
strane obrazovky.
• Stlačením tlačidla R sa vrátite na naposledy
zobrazenú stranu.
Ò Opätovným stlačením tlačidla Teletext zapnete
alebo vypnete teletext.
DEMO
DEMO
rPoznámka
Len pre VB: niektoré digitálne TV kanály ponúkajú
špeciálne digitálne textové služby (napríklad BBC1).
Ďalšie informácie o teletexte nájdete v časti
5.6 Teletext.
12
Používanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
4.7
19-06-2008
13:56
Pagina 13
Zmena režimu Ambilight
Režim Ambilight môžete nastaviť v rozsahu
nastavenia odpočinkový až dynamický, aby sa menil
jemne a plynulo až po rýchlo a reagujúco na obraz
na obrazovke.
Nastavenie režimu Ambilight:
‡ Stlačením tlačidla Ambilight funkciu zapnete.
® Stlačením tlačidla Mode zmena intenzity svetla
funkcie Ambilight.
Ò Posuňte spínač funkcie AUREA Ambilight nahor
alebo nadol, aby ste zmenili intenzitu svetla.
Režim LoungeLight
Keď je TV v pohotovostnom režime, funkciu
Ambilight môžete zapnúť.
‡ Stlačte tlačidlo Ambilight.
Počkajte, kým sa funkcia Ambilight nezapne.
® Opakovaným stláčaním tlačidla Mode prepínate
medzi dostupnými efektmi funkcie Ambilight.
Ďalšie informácie o funkcii Ambilight nájdete v časti
5.5 Funkcia Ambilight.
SLOVENSKY
à Tip
Ak si chcete naplno vychutnať funkciu Ambilight,
vypnite alebo stlmte osvetlenie v miestnosti.
Používanie vášho TV
13
2711.1 (PC netwerk) SL
5
19-06-2008
13:56
Pagina 14
Lepšie využívanie
vášho TV
Táto časť sa zaoberá pokročilejším využívaním
vášho TV:
• ako používať ponuky menu,
• úprava nastavení obrazu, zvuku a funkcie
Ambilight,
• ďalšie informácie o teletexte,
5.1
Diaľkový ovládač
5.1.1
Prehľad diaľkového ovládača
•
•
•
•
•
1
2
1
2
3
4
5
6
25
24
DEMO
22, 23
3
4
21
5
20
6
7
8
9
10
11
7
19
12
13
14
14
18
15
17
16
8
ako vytvoriť zoznam obľúbených kanálov,
výhody Elektronického sprievodcu programom,
ako nastaviť uzamknutia a časovače,
ako nastaviť titulky a vybrať jazyk titulkov,
ako môžete zobraziť svoje fotografie alebo
prehrať svoju obľúbenú hudbu z pamäťového
USB zariadenia, z PC alebo z domácej siete.
Pohotovostný režim B
Na zapnutie TV alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
Zdroj v
• Na zapnutie alebo vypnutie menu Zdroj.
• Na výber pripojeného zariadenia alebo
prechod späť na zobrazenie TV.
TV
Nastaví diaľkový ovládač na režim TV.
Teletext
Na zapnutie alebo vypnutie teletextu.
Farebné tlačidlá
• Jednoduchý výber teletextových stránok.
• Jednoduchý výber úloh.
Demo
Na zapnutie menu Demo a predvedenie ukážky
funkcií TV.
Guide a
Na zapnutie alebo vypnutie Elektronického
sprievodcu programom.
Navigačné a otočné tlačidlo
Na navigovanie (o, œ, p, π) alebo presun
doľava, prípadne doprava pri prechádzaní cez
zoznamy alebo nastavenia.
OK
• Na zobrazenie zoznamu predvolieb.
• Na aktivovanie nastavenia.
9 Tlačidlo späť g
Na výber predchádzajúceho programu alebo
predchádzajúcej strany teletextu.
Na odstránenie zoznamu predvolieb.
10 Tlačidlá na ovládanie zvuku a videa
Ò,π/º,†,‡,®
Na ovládanie prehrávača alebo rekordéra DVD,
prehrávača diskov Blu-ray alebo videorekordéra.
Cancel (len pre VB)
Na zrušenie len digitálnych textových alebo
interaktívnych služieb
11 Volume V
Na nastavenie hlasitosti.
Lepšie využívanie vášho TV
19-06-2008
13:56
12 Mute ¬
Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
13 Číselné tlačidlá
Na výber TV kanálu.
14 Clock
Na zobrazenie času na obrazovke.
15 Ambilight
Na zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight.
16 Ambilight AUREA
Zmena intenzity svetla funkcie Ambilight
17 Mode
Na nastavenie dynamického efektu funkcie
Ambilight
18 Predchádzajúci kanál R
Na návrat k predchádzajúcemu zobrazenému
kanálu
19 +P- O kanál vyššie alebo nižšie
Na prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál v zozname predvolieb.
20 Menu Ï
Na zapnutie alebo vypnutie menu
21 Informácie na obrazovke i
Na zobrazenie informácií o kanáli alebo
programe (ak sú dostupné).
22 Dual screen b
Na zobrazenie teletextu v pravej časti
obrazovky a obrazu v ľavej časti obrazovky.
23 Subtitle
Na zapnutie alebo vypnutie režimu titulkov.
24 Formát širokouhlého obrazu q
Na výber formátu obrazu.
25 DVD STB HTS
Na ovládanie pripojených zariadení.
Pozrite si časť 10 Register, aby ste našli časť v
príručke, ktorá sa týka špecifického tlačidla na
diaľkovom ovládači.
5.1.2 Universal remote control
5.1.2 Univerzálny diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač od vášho televízora predstavuje
univerzálny diaľkový ovládač, ktorý dokáže ovládať
iné zariadenia, ako napríklad DVD prehrávače a
rekordéry, digitálne prijímače (koncové zariadenia –
STB) alebo systémy domáceho kina (HTS) od
spoločnosti Philips a mnohých iných značiek.
Pagina 15
‡ Stlačte tlačidlo DVD, STB alebo HTS, aby ste
vybrali DVD, prijímač káblovej televízie (STB)
alebo zariadenie domáceho kina (HTS). Tlačidlo
bude blikať, pokiaľ máte prepnuté na toto
ovládanie.
® Na ovládanie zariadenia použite príslušné
tlačidlá diaľkového ovládača televízora.
Ak zariadenie nereaguje alebo funguje
nesprávne, musíte nastaviť diaľkový ovládač pre
vaše príslušné zariadenie. Pozrite časť 5.1.3
Nastavenie ovládania konkrétneho zariadenia.
Ò Stlačením tlačidla TV sa vrátite do normálneho
režimu ovládania televízora.
Ak sa počas 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo,
diaľkový ovládač sa prepne späť do normálneho
režimu ovládania televízora.
5.1.3
Nastavenie ovládania konkrétneho
zariadenia
Môžete si vybrať z troch spôsobov, ako naprogramovať
diaľkový ovládač pre zariadenie príslušnej značky.
Môžete
- využiť pomoc asistenta univerzálneho diaľkového
ovládania
- zadať konfiguračný kód značky alebo
- spustiť automatické vyhľadanie.
rPoznámka
Diaľkové ovládanie nemusí byť kompatibilné so
všetkými typmi systémov DVD, koncových prijímačov
káblovej televízie a systémov domáceho kina.
Metóda 1: Použitie asistenta univerzálneho
diaľkového ovládania
‡ Zapnite svoje zariadenie.
® Na 4 sekundy stlačte tlačidlo univerzálneho
režimu DVD, STB alebo HTS, aby ste vybrali
univerzálny režim alebo stlačte tlačidlo Menu
Ï a vyberte položky Konfigur. > Inštalácia >
Asistent diaľkového ovládania a vstúpte do
neho stlačením tlačidla Ļ.
- DVD znamená disky DVD, DVD-R, HDD
a Blu-ray
- STB znamená digitálny prijímač a koncové
zariadenie (káblovej alebo satelitnej televízie)
- HTS pre systémy domáceho kina, audio/video
systémy
Diaľkový ovládač je teraz vo zvolenom režime
programovania. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
rPoznámka
Uistite sa, že TV a zariadenie sú v rámci dosahu
diaľkového ovládača.
Lepšie využívanie vášho TV
15
SLOVENSKY
2711.1 (PC netwerk) SL
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 16
Metóda 2: Priame zadanie konfiguračného kódu
Namiesto toho, aby ste použili asistenta diaľkového
ovládania, môžete konfiguračný kód tiež zadať
priamo. Zoznam týchto kódov nájdete podľa značky
a zariadenia na konci tejto príručky.
‡ Na 4 sekundy súčasne stlačte tlačidlo DVD, STB
alebo HTS a OK, aby ste vybrali režim
zariadenia, ktorý potrebujete.
® Zadajte trojčíselný kód pre typ a značku vášho
zariadenia. Niektoré značky majú dostupných
niekoľko konfiguračných kódov a musíte vybrať
z nich ten známy. Môžete ich vyskúšať jeden po
druhom.
Ak ste zadali známy kód, všetky tlačidlá
univerzálneho režimu budú blikať, aby potvrdili
výber. Ak ste zadali neznámy kód, všetky tlačidlá
univerzálneho režimu sa na 2 sekundy rozsvietia.
Zopakujte krok 2 s odlišným kódom.
Ò Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie
a stlačte tlačidlo B, aby ste otestovali, či kód
vaše zariadenie pozná.
Ak ste úspešní, vyskúšajte, či môžete ovládať
všetky funkcie. Ak nie ste úspešní, prípadne
vtedy, ak nemôžete ovládať všetky funkcie,
zopakujte krok 1 a 2 s iným konfiguračným
kódom pre vašu značku.
Metóda 3: Automatické vyhľadávanie všetkých
kódov
Ak ste neboli úspešní pri hľadaní známej značky
alebo kódu, môžete vyskúšať automatické
vyhľadanie všetkých kódov. Automatické
vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút. Ak po
automatickom vyhľadávaní nebude úspešný žiadny
kód, vaše príslušné zariadenie sa nebude dať ovládať
pomocou tohto diaľkového ovládača. V takomto
prípade použite diaľkový ovládač od daného
zariadenia.
‡ Zapnite zariadenie, pre ktoré chcete nastaviť
diaľkový ovládač TV.
®. Počas automatického vyhľadávania nasmerujte
diaľkový ovládač na zariadenie.
Ò Aby ste vybrali požadovaný univerzálny režim,
na 4 sekundy súčasne stlačte tlačidlo DVD, STB
alebo HTS a OK. Nepretržite sa rozsvieti
zvolený univerzálny režim.
† Stlačením tlačidla OK spustíte automatické
vyhľadávanie. Každé dve sekundy, keď sa odošle
nový kód, zabliká tlačidlo B. Diaľkové ovládanie
nechajte namierené na zariadenie.
º Keď sa zariadenie vypne, stlačením tlačidla OK
zastavíte vyhľadávanie.
◊Stlačením tlačidla B zapnete svoje zariadenie.
‹ Použite tlačidlá diaľkového ovládača, aby ste
vyskúšali, či môžete ovládať všetky funkcie.
16
Ak nemôžete ovládať všetky funkcie, opätovným
stlačením tlačidla OK budete pokračovať v
automatickom vyhľadávaní správneho kódu.
≈Ak budete môcť ovládať všetky funkcie, stlačte
práve zvolené tlačidlo univerzálneho režimu, aby
ste potvrdili a skončili automatické vyhľadávanie.
rPoznámka:
Aby ste pozastavili automatické vyhľadávanie, stlačte
tlačidlo OK. Stlačením o alebo œ postupne
vyhľadáte kódy smerom dopredu alebo dozadu,
aby ste našli známy kód pre vaše zariadenie alebo
opätovným stlačením tlačidla OK pokračujte v
automatickom vyhľadávaní.
5.1.4
Trvalé uchovanie diaľkového ovládača
vo zvolenom univerzálnom režime
Ak stlačíte tlačidlo DVD, STB alebo HTS, diaľkový
ovládač môže ovládať iné zariadenia. Ak počas
30 sekúnd nie je stlačené žiadne tlačidlo, diaľkové
ovládanie sa prepne do normálneho režimu
ovládania televízora. Diaľkový ovládač môžete
nastaviť tak, aby si uchoval univerzálny režim, kým sa
nestlačí žiadny iný univerzálny režim, čím sa vypne
30 sekundové prepnutie späť na normálny TV
‡ Stlačte tlačidlo TV.
® Na 4 sekundy súčasne stlačte tlačidlo OK a ¬.
Na 2 sekundy sa rozsvieti tlačidlo B.
Odteraz sa diaľkový ovládač neprepne späť do
normálneho režimu TV. Aby ste obnovili 30
sekundové prepnutie späť do normálneho
režimu TV, postupujte rovnaké kroky 1 a 2.
5.1.5 Prehľad funkcií zariadenia
Pri nastavení diaľkového ovládača na obsluhu
príslušného zariadenia zostanú zachované funkcie
všetkých tlačidiel okrem tlačidiel uvedených v tejto
časti.
• DVD prehrávač
Tlačidlo Menu = ponuka disku DVD
P+/- = predchádzajúca/nasledujúca stopa disku
DVD
• DVD rekordér
Tlačidlo Ò = predchádzajúca stopa disku DVD-R
Tlačidlo † = nasledujúca stopa disku DVD-R
• DVD rekordér s pevným diskom
Tlačidlo Menu = prehľadávač disku DVD-R/
pevného disku
Tlačidlo Ò = predchádzajúca stopa disku DVDR/ pevného disku
Tlačidlo † = nasledujúca stopa disku DVD-R/
pevného disku
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 17
• Prehrávač diskov Blu-ray
Tlačidlo a = ponuka obsahu disku BD
Tlačidlo Menu = ponuka disku BD
• Prijímač digitálnej televízie alebo satelitný prijímač
Bez zmeny funkcií.
• Systém domáceho kina
Tlačidlo Menu = ponuka disku v systéme
domáceho kina
Tlačidlo V = hlasitosť systému domáceho kina
P+/- = predchádzajúca/nasledujúca stopa v
systéme domáceho kina
5.3
Menu TV
Pomocou menu na obrazovke nainštalujete svoj TV,
upravíte nastavenia obrazu, zvuku a funkcie
Ambilight a získate prístup k funkciám. Táto časť
poskytuje prehľad menu a popisuje, ako sa cez ne
pohybovať.
5.3.1 Menu
‡ Stlačením tlačidla Menu Ï zobrazíte menu TV.
® Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu TV.
Menu TV ponúka nasledujúce položky:
TV menu
Smart nastavenie
Obraz
5.1.6
Konfiguračné kódy diaľkového
ovládania
Pozrite si koniec tejto príručky.
Zvuk
Ambilight
Asistent nastavenia
Funkcie
5.2
Jas funkcie LightGuide
Funkcia LightGuide na prednej strane TV naznačuje
spustenie TV.
Po spustení sa funkcia LightGuide nepretržite
rozsvieti. Po zapnutí môžete nastaviť intenzitu svetla
alebo ho vypnúť.
‡ Stlačte položku Menu Ï > Konfigur. >
Inštalácia > Preferencie > Jas LightGuide.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte úroveň
jasu z rozsahu 0 (vypnutý) až 4.
Lepšie využívanie vášho TV
• Smart Nastavenie
Výberom tejto položky nastavíte TV do jedného
z preddefinovaných nastavení. Každé nastavenie
kombinuje obraz, zvuk a funkciu Ambilight.
• Obraz
Vyberte túto položku menu, aby ste upravili
všetky nastavenia obrazu.
• Zvuk
Vyberte túto položku menu, aby ste upravili
všetky nastavenia zvuku.
• Ambilight
Vyberte túto položku menu, aby ste upravili
všetky nastavenia funkcie Ambilight.
• Asistent nastavenia
Použite asistenta nastavenia, aby vás jednoduchým
spôsobom sprevádzal cez základné nastavenia
obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
• Funkcie
Vyberte túto položku pre nastavenie iných
funkcií.
• Konfigur.
Vyberte túto položku
17
SLOVENSKY
Konfigur.
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 18
- pre inštaláciu a aktualizovanie softvéru TV,
- aby ste využili asistenta diaľkovým ovládaním,
ktorý vám pomôže nakonfigurovať vaše diaľkové
ovládanie na ovládanie iných zariadení,
- aby ste využili asistenta pripojenia, ktorý vám
pomôže pripojiť vaše zariadenia k TV.
5.3.2 Používanie menu
Pomocou tohto príkladu sa naučte používať ponuky
menu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï.
Na obrazovke sa zobrazí menu TV.
TV menu
Smart nastavenie
Obraz
Jas
◊Nastavenie upravíte stlačením tlačidla o alebo œ.
‹ Stlačením tlačidla p sa vrátite k nastaveniam
obrazu alebo stlačením tlačidla Menu Ï
opustíte menu TV.
rPoznámka:
Pri nainštalovaní a vysielaní digitálnych kanálov je
dostupných viacero možností.
Zvuk
Ambilight
Asistent nastavenia
Funkcie
5.4
Konfigur.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Obraz.
Ò Stlačením tlačidla π vstúpite do nastavení
obrazu.
Obraz
Kontrast
Jas
Farebn sý
Farebn t
ť 52
4
Redukcia šumu
Odtieň
...
† Stlačením tlačidla œ vyberte možnosť Jas.
Obraz
Jas
98
47
Farebn
Ostrosť
4
Redukcia šumu
Odtieň
...
º Stlačením tlačidla π vstúpite do nastavenia jasu.
18
Pri prvom zapnutí TV ste vybrali uprednostňované
nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu Ambilight.
Nasledujúce časti popisujú, ako tieto nastavenia
upravíte alebo opätovne nastavíte.
Kontrast
90
47
Ostros
Kontrast
Jas
Nastavenie obrazu a zvuku
5.4.1 Smart nastavenie
Nastaví TV do jedného z predvolených nastavení.
Každé nastavenie kombinuje obraz, zvuk a funkciu
Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položku
Smart nastavenie.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte nastavenie.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu TV.
Smart nastavenie: Osobné. Jasné, Štandard, Film,
Šetrenie energie, Hra.
5.4.2 Asistent nastavenia
Použite aplikáciu Asistent nastavenia, aby vás
jednoduchým spôsobom sprevádzala cez základné
nastavenia obrazu a zvuku. Postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï, vyberte položku
Asistent nastavenia a vstúpte do nej stlačením
tlačidla π.
® Stlačením zeleného tlačidla spustíte asistenta.
Ò Stlačením tlačidla p alebo tlačidla π vyberiete
podľa vášho výberu ľavú alebo pravú stranu.
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 19
† Stlačením zeleného tlačidla prejdete na
nasledujúce nastavenie. Budete prechádzať
viacerými nastaveniami.
Po dokončení vás TV požiada, aby ste tieto
nastavenia uložili.
º Stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky svoje
nastavenia.
5.4.3 Nastavenie obrazu
Táto časť opisuje, ako upraviť individuálne všetky
nastavenia obrazu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï.
® Vyberte položku Obraz a stlačte π vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte nastavenie.
- R-WP červenkastý biely bod
- G-WP zelenkastý biely bod
- B-WP modrastý biely bod
- R-BL červenkastá úroveň čiernej
- G-BL Zelenkastá úroveň čiernej
• Funkcia Perfect Pixel HD
Ovláda rozšírené nastavenia rozhrania Perfect
Pixel HD, čím sa dosahuje najlepšia ostrosť,
kontrast, farba a pohyb.
oveň čiernej
Obraz
Perfect Pixel HD
...
Redukcia šumu
HD Nat... Motion
Odtieň
100 Hz Clear LCD
á ostr...
Perfect Pixel HD
Active control
TV menu
Obraz
Senzor osvetlenia
Red. MPEG artef...
Smart nastavenie
Obraz
Kontrast
Formát obrazu
Zvýšenie sýtosti f...
Jas
Režim autom.form.
n
Ambilight
Funkcie
Redukcia šumu
Konfigur.
Odtieň
Perfect Pixe
Pixel HD
Active con
control
o
Formát obrazu
Režim autom.form.
• Kontrast
Mení úroveň jasných častí v obraze, ale uchováva
tmavé časti nezmenené.
• Jas
Zmení úroveň svetla celého obrazu.
• Farba
Zmení úroveň sýtosti.
• Farebný tón
Ak sa vysiela norma NTSC, táto úroveň
kompenzuje odchýlky farieb.
• Redukcia šumu
Odfiltruje a obmedzí šum v obraze. Úroveň
nastavte na Minimum, Stredná, Maximum alebo
Vypnuté.
• Ostrosť
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
• Odtieň
Nastaví farby na stupeň Normálny, Teplý
(červenkasté) alebo Studený (modrasté).
Vyberte položku Osobné, aby ste v menu
Osobné vykonali vlastné nastavenie.
• Osobné
Stlačením zeleného tlačidla vyberiete, aby
každý ukazovateľ zmenil hodnotu:
Lepšie využívanie vášho TV
- HD Natural Motion
Odstraňuje trhaný pohyb a reprodukuje
jemný pohyb, a to hlavne vo filmoch.
- 100 Hz Clear LCD
Zaisťuje vynikajúcu ostrosť reprodukcie pohybu,
lepšiu úroveň čiernej, vysoký kontrast so
stabilným tichým obrazom a väčší zorný uhol.
- Zdokonalená ostrosť
Aktivuje vyššiu ostrosť, najmä v líniách
a kontúrach na obraze.
- Dynamický kontr.
Nastavuje úroveň, pri ktorej TV automaticky
zdokonalí detaily v čiernych, stredných a
svetlých oblastiach obrazu.
- Dynamické podsvietenie
Nastaví úroveň, pri ktorej sa dá znížiť príkon
tak, že sa stlmí intenzita jasu obrazovky.
Vyberte pre najlepší príkon alebo obraz
s najlepšou intenzitou jasu.
- Redukcia MPEG artefaktov
Zjemní prechody digitálneho obrazu.
- Zvýšenie sýtosti farieb
Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie
detailov v jasných farbách
• Active control
Upraví všetky prichádzajúce signály, aby poskytla
najlepší možný obraz.
Zapne alebo vypne funkciu Active control.
• Senzor osvetlenia
Nastaví obraz a nastavenie funkcie Ambilight na
svetelné podmienky v miestnosti. Zapne alebo
vypne senzor osvetlenia.
• Formát obrazu / Režim Automatický formát.
Pozrite si časť 5.4.4 Formát širokouhlého obrazu.
19
SLOVENSKY
ť
Zvuk
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 20
5.4.4 Formát širokouhlého obrazu
Predchádzajte zobrazeniu čiernych pásov na
bočných stranách, prípadne na hornej a dolnej
strane obrazu. Zmení formát obrazu na formát,
ktorý vyplní obrazovku.
‡ Stlačením tlačidla q zapnete menu Formát
obrazu.
DEMO
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte dostupný
formát obrazu.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Stlačením tlačidla o posuniete obraz nahor, aby
ste zobrazili čiastočne zakryté titulky.
à Tip
Pre minimálne rušenie sa odporúča automatický
formát.
• Automatický formát (Nie pre PC.)
Automaticky zväčšuje obraz, aby sa zmestil na
obrazovku. Titulky zostanú viditeľné. Položku
Automatický formát môžete nastaviť v dvoch
rôznych režimoch.
‡ V TV menu vyberte položku Obraz > režim
Automatický formát.
® Vyberte položku
Automaticky vyplniť, aby
ste čo maximálne vyplnili
obrazovku. Vyberte
položku Automatický
zoom, aby ste uchovali
formát originálneho obrazu, ale môžu sa
zobrazovať čierne pásy.
•
Superzoom (Nie pre HD.)
Odstráni čierne pásy po
stranách programov
formátu 4:3. Vzniká
minimálne skreslenie.
•
4:3 (Nie pre HD.)
Zobrazí klasický formát
4:3.
•
Rozšírený obraz 14:9
(Nie pre HD.)
Prispôsobí formát na 14:9.
20
•
Rozšírený obraz 16:9
(Nie pre HD.) Prispôsobí
formát na 16:9.
•
Širokouhlý obraz
Roztiahne formát na 16:9.
•
Nezmenený formát
(Len pre HD a PC.)
Maximálna ostrosť. Na
krajoch sa môže zobraziť
skreslenie. Pri obraze z PC
sa môžu objaviť čierne pásy.
rPoznámka
Nezabudnite pomenovať pripojenie v menu Pripojenie.
Pozrite si časť 7.5.1 Pomenovanie vašich zariadení.
5.4.5 Nastavenie zvuku
Táto časť popisuje spôsob úpravy všetkých nastavení
zvuku.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položku Zvuk.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte nastavenie.
TV menu
Zvuk
Smart nastavenie
Obraz
Ekvalizér
Hlasitosť
Zvuk
Hlas. - zrak. post.
Ambilight
áženie
Funkcie
Dual I/II
Konfigur.
Mono/Stereo
TV reproduktory
rodu
žim
ch...
Delta hlasitosť
Automat. surround
•
Ekvalizér
Mení basy a soprán zvuku. Vyberte každý
ukazovateľ, aby ste zmenili nastavenie.
• Hlasitosť
Mení hlasitosť. Keď nastavujete hlasitosť
pomocou tlačidla V, zobrazí sa ukazovateľ
hlasitosti. Ak nechcete, aby sa zobrazoval,
prejdite na položku Menu > Konfigur. >
Inštalácia > Preferencie a stlačením tlačidla π
vstúpte do zoznamu a vyberte vypnutie
ukazovateľa hlasitosti.
Lepšie využívanie vášho TV
19-06-2008
13:56
Pagina 21
• Hlasitosť – Zrakovo postihnutí (Len VB)
Zmení hlasitosť zvoleného jazyka zvuku pre
zrakovo postihnutých v položke Konfigur., menu
Inštalácia. Pozrite si časť 6.1 Automatická
inštalácia.
• Vyváženie
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého
reproduktora, aby najlepšie vyhovovali vašej
polohe počúvania.
• Jazyk zvuku
Po nainštalovaní a vysielaní digitálnych kanálov
môže byť dostupný zoznam jazykov zvuku pre
aktuálny program.
Aby ste natrvalo zmenili jazyk zvuku, pozrite si
časť 6 Nastavenie predvolieb.
• Dual I/II
Ak sa vysiela, môžete si vybrať medzi dvomi
rôznymi jazykmi.
• Mono/stereo
Ak je dostupné stereofónne vysielanie, môžete
pre každý kanál vybrať možnosť Mono alebo
Stereo.
• Reproduktory TV
Ak ste k TV pripojili zvukový systém, môžete
vypnúť reproduktory TV.
Ak váš zvukový systém podporuje funkciu
Easylink, pozrite si časť 7.2.2 Easylink.
Výberom položky Automatický sa bude zvuk z TV
automaticky reprodukovať cez zvukový systém.
• Surround režim
Na výber priestorovejšieho zvuku, ak sa vysiela
alebo je dostupný z pripojeného zariadenia.
• Hlasitosť do slúchadiel
Mení hlasitosť slúchadiel. Pomocou tlačidla ¬ na
diaľkovom ovládači môžete stíšiť reproduktory TV.
• Automatické vyváženie hlasitosti
Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako
napríklad na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa
prepína z jedného kanálu na druhý. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
• Delta hlasitosť
Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo
pripojenými zariadeniami.
‡ Prepnite na kanál alebo zariadenie, u ktorého
chcete vyrovnať rozdiel v hlasitosti.
® V menu Zvuk vyberte možnosť Delta hlasitosť
a zmeňte úroveň hlasitosti.
• Automat. surround
Prepne TV automaticky na vysielanie najlepšieho
priestorového zvukového režimu. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
Lepšie využívanie vášho TV
5.5
Funkcia Ambilight
Táto časť popisuje spôsob úpravy nastavení funkcie
Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte Ambilight.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte nastavenie.
TVmenu
Ambilight
Smart nastavenie
Obraz
Aktívny režim
Zvuk
Jas
Ambilight
Rozdelenie
Asistent nastavenia
Funkcie
Konfigur.
• Ambilight:
Zapne alebo vypne funkciu Ambilight.
• Aktívny režim
Nastaví funkciu Ambilight medzi odpočinkovým
a dynamickým nastavením.
Odpočinkový: Nastaví funkciu Ambilight tak, aby
sa jemne a plynulo menila s obrazom na
obrazovke.
Dynamický: Nastaví funkciu Ambilight na rýchlu
a pohotovú zmenu.
• Jas:
Zmení výstup svetla funkcie Ambilight.
• Separácia
Nastavuje úroveň rozdielu farieb funkcie
Ambilight na bočných stranách TV. Vypnutie
rozdelenia zobrazí dynamickú, ale jednofarebnú
funkciu Ambilight.
ç Upozornenie
Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu
z infračerveného diaľkového ovládača, umiestnite
svoje zariadenia mimo dosah funkcie Ambilight.
responsive.
SLOVENSKY
2711.1 (PC netwerk) SL
21
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Teletext
5.6.4
Váš televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok,
do ktorej sa ukladajú vysielané teletextové stránky
a podstránky, aby sa skrátila čakacia doba.
Aby ste vybrali stránku teletextu, pozrite časť
4.6 Výber stránky teletextu.
5.6.1 Výber jazyka teletextu
Niektorí vysielatelia digitálnej TV ponúkajú možnosť
vybrať svoj preferovaný jazyk teletextu. Pozrite si
časť 6.1 Automatická inštalácia.
5.6.2 Výber podstránok čísla strany
Číslo strany teletextu môže obsahovať viacero
podstránok. Strany sa zobrazujú na ukazovateli
vedľa hlavného čísla strany.
‡ Stlačte tlačidlo Teletext.
® Vyberte teletextovú stránku.
Ò Stlačením tlačidla p alebo π vyberte podstránku
DEMO
5.6.3
Pagina 22
Výber vysielania teletextové
vysielanie
T.O.P. teletext (Tabuľka stránok) sa nevysiela pri
všetkých TV kanáloch. Jednoducho môžete preskočiť z
jedného predmetu na druhý bez použitia čísel stránok.
‡ Stlačte tlačidlo Teletext.
® Stlačte tlačidlo INFO. Zobrazí sa prehľad T.O.P.
Ò Použite tlačidlá p alebo π, o alebo œ na výber
predmetu.
† Stlačením tlačidla OK zobrazíte stránku.
Dual screen teletext (nie je dostupný
pre kanály so službami digitálneho textu)
Zobrazte TV kanál a teletext vzájomne vedľa seba.
‡ Stlačením tlačidla b zobrazíte Dual screen
teletext.
® Opätovným stlačením Teletext zobrazíte
normálny teletext.
Ò Stlačením tlačidla Teletext vypnete teletext.
5.6.5 Vyhľadanie v teletexte
Rýchlo preskočte na predmet prepojený k sérii čísel
stránok alebo vyhľadávajte špecifické slová na
teletextových stránkach.
‡ Stlačte tlačidlo Teletext.
® Stlačením tlačidla OK označíte prvé slovo alebo
číslo.
Ò Stlačením tlačidiel p alebo π, o alebo œ
preskočíte na nasledujúce slovo alebo číslo na
stránke.
† Stlačením tlačidla OK vyhľadáte stránku, ktorá
obsahuje označené slovo alebo číslo.
º Stláčajte tlačidlo o dovtedy, kým nebude
označené žiadne slovo alebo číslo, aby ste
vyhľadanie ukončili.
5.6.6 Zväčšenie teletextových stránok
Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú stránku
zväčšiť.
‡ Stlačte tlačidlo Teletext a vyberte teletextovú
stránku.
® Stlačením tlačidla q na diaľkovom ovládači
zväčšíte hornú časť stránky.
Ò Opätovným stlačením tlačidla q zobrazíte
zväčšenú spodnú časť stránky.
† Stlačením tlačidla o alebo œ budete prechádzať
cez zväčšenú stránku.
º Opätovným stlačením tlačidla q sa vrátite na
normálnu veľkosť stránky.
DEMO
DEMO
5.6.7 Menu teletextu
Pomocou možností v menu teletextu môžete
odkryť skryté informácie, nechať automaticky
opakovať podstránky a meniť nastavenie znakov.
22
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 23
• Odkryť
Táto funkcia odkryje alebo skryje skryté informácie
na stránke, ako sú riešenia hádaniek alebo puzzle.
• Opakov. podstránok
Ak sú pre zvolenú stranu dostupné podstránky,
môžete automaticky spustiť opakované prechádzanie
cez podstránky.
• Jazyk
Niektoré jazyky používajú odlišnú súpravu znakov.
Prepnite na druhú skupinu, aby ste správne zobrazili
text.
‡ Stlačte tlačidlo Teletext.
® Stlačte tlačidlo Menu Ï.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť.
† Stlačením tlačidla OK zmeníte nastavenie.
º Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu
teletextu.
◊Stlačením tlačidla Teletext ho vypnete.
5.7
Vytvorenie zoznamov
obľúbených kanálov
Zobrazte zoznam Všetky kanály alebo zostavte
zoznam svojich obľúbených kanálov z vašich
preferovaných TV kanálov a staníc rádia.
5.7.1 Výber zoznamu obľúbených kanálov
Získajte informácie, ako vyberiete jeden zo
zoznamov obľúbených kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Prvýkrát po skončení inštalácie sa zobrazí zoznam
všetkých kanálov.V ostatných situáciách sa zobrazí
posledný zvolený zoznam obľúbených položiek.
Všetky kanály
....
EXT 3
Menu Teletextu
Odkryť
Vypnuté
Opakov. podstránok
Vypnuté
Jazyk
Skup II
1 Analó
A
ál 1
2 Digitálne kanály 1
álne kanály 2
4 Rá
é
ály 1
....
Služby digitálneho textu (len VB)
Niektorí vysielatelia digitálnej TV ponúkajú na svojich
kanáloch digitálnej TV príslušný digitálny text alebo
interaktívne služby (napríklad BBC1).Tieto služby
fungujú ako normálny teletext s číslom, farbou
a navigačnými tlačidlami na výber a navigáciu.
‡ Stlačte tlačidlo Teletext.
® Stlačením tlačidiel p alebo π, o alebo œ
vyberte alebo označte položky.
Ò Stlačením jedného z farebných tlačidiel vyberiete
možnosť.
† Potvrďte alebo aktivujte stlačením tlačidla OK.
º Stlačením tlačidla ‡ Cancel zrušíte digitálny text
alebo interaktívne služby.
ç Upozornenie
Služby digitálneho textu sa blokujú, keď sa vysielajú
titulky a v menu Funkcie sú titulky nastavené ako
Zapnuté. Pozrite si časť 5.10 Titulky.
5.6.9 Teletext 2.5
Keď tento teletext vysiela TV kanál, ponúka viac farieb
a lepšiu grafiku.Teletext 2.5 je zapnutý ako predvolené
výrobné nastavenie.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Preferencie > Teletext 2.5 a
stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
® Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp.
Lepšie využívanie vášho TV
Zozn.na výber
® Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky
zoznamy obľúbených kanálov.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte zoznam.
† Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zvolený zoznam obľúbených kanálov.
º Opätovným stlačením tlačidla OK ho opustíte.
5.7.2
Nastavenie zoznamu obľúbených
kanálov
Vytvorte alebo upravte vlastný zoznam obľúbených
kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam.
® Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky
zoznamy obľúbených kanálov.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte zoznam.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Stlačením zeleného tlačidla vstúpite do režimu
úpravy. Zvolený zoznam vyvolá kompletný
zoznam predvolieb.
◊Stlačením tlačidla o alebo œ označte kanál.
‹ Stlačením tlačidla OK označíte (alebo zrušíte
označenie) vyznačeného kanála. Kanál sa pridal
(alebo odstránil zo) do zvoleného zoznamu.
≈Opätovným stlačením zeleného tlačidla opustíte
režim úpravy. Opätovne sa zobrazí zoznam
upravených predvolieb.
23
SLOVENSKY
5.6.8
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
5.7.3
Výber kanálu zo zoznamu
obľúbených kanálov
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam
predvolieb.
® Stlačením tlačidla o označte kanál.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
TV sa naladí na daný kanál.
à Tip
• Použite tlačidlá -P+ na prechod cez jednotlivé
TV kanály zvoleného zoznamu obľúbených
kanálov.
• Číselnými tlačidlami ešte môžete vybrať kanály,
ktoré nie sú označené ako obľúbené.
Pagina 24
5.8
Elektronický sprievodca
programom - EPG -
Elektronický sprievodca programom predstavuje
sprievodcu na obrazovke pre naplánované digitálne
TV kanály. Môžete prechádzať cez programy, vybrať
ich a zobraziť podľa času, názvu alebo žánra.
Existujú dva typy EPG, „Aktuálny program a
nasledujúci“ a EPG na „7 alebo 8 dní“.
Po nastavení a vysielaní digitálnych kanálov sa
sprístupní aj EPG. „Aktuálny program a nasledujúci“
je dostupný vždy, ale EPG na „7 alebo 8 dní“ je
dostupný len v niektorých krajinách.
Pomocou menu EPG môžete...
• zobraziť zoznam práve vysielaných programov,
• zobraziť nasledujúci program,
• zoskupiť programy podľa žánru,
• nastaviť pripomienky, kedy sa programy začnú,
• nastaviť preferované EPG kanály,
• atď.
-
5.8.1 Zapnutie EPG
‡ Stlačte tlačidlo a.
DEMO
Zobrazí sa nasledujúci typ EPG:
EPG typu „Aktuálny program a nasledujúci“
Zobrazia sa podrobné informácie o aktuálnom
programe.
26 BBC1
Ut, 12 Sep
09:17
Názov: Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Koniec
Ďalšie
Stlačením - P + môžete meniť kanál.
Alebo
EPG na „7 alebo 8 dní“
Prijatie údajov EPG môže nejaký čas trvať.
Zobrazí sa zoznam TV programov.
24
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Sprievod. programom
Ut, 12 Sep
o
09:55
Commonwealth
Ďalšie
BBC ONE
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32 This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
10:15
09:20
Moonlighting
Pripomeň
Pagina 25
Pozeraj
13:50 Anastasia
Preskoč
Daddio
Info
00 0 - EEN
® Pomocou farebných tlačidiel môžete aktivovať
funkcie zobrazené v spodnej časti obrazovky.
• Ďalšie: na zobrazenie informácií o ďalšom
programe.
• Pripomeň: na označenie alebo zrušenie
označenia programu ako pripomienkovača.
• Pozeraj: na pozeranie alebo počúvanie
aktuálneho programu.
• Preskoč na...: na preskočenie na nasledujúci
alebo predchádzajúci deň.
• Info: na zobrazenie informácií o zvolenom
programe (ak sú dostupné).
Ò Stlačením tlačidla a opustíte EPG.
5.8.2
Ďalšie informácie o EPG na „7 alebo
8 dní“
Možnosti Hľadať podľa žánru, Naplánované
pripomienky atď. sa spravujú v menu Sprievod.
programom.
‡ Stlačte tlačidlo a.
® Stlačte tlačidlo Menu Ï.
Zobrazí sa menu Sprievod. programom.
Sprievod. program. Program ?
Hľľ ť
ľ žánru 11:50 Working Lunch
ľa
Napl. pripomienky 11:55 Melrose Place
á
Zí
13:00 In aller Freund
ť
SLOVENSKY
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť v
menu.
† Stlačením tlačidla π do nej vstúpte.
º Stlačením tlačidla o alebo œ uskutočnite svoj
výber.
◊Stlačením tlačidla OK ho aktivujete alebo stlačením
zeleného tlačidla si ho pozriete
‹ Stlačením tlačidla a opustíte EPG.
rPoznámka
V menu Sprievod. programom sa zobrazia iba kanály
označené ako Preferované EPG kanály.
Lepšie využívanie vášho TV
25
2711.1 (PC netwerk) SL
5.9
19-06-2008
13:56
Pagina 26
Časovače a uzamknutia
Táto časť opisuje, ako sa TV zapne alebo vypne v
určenom čase a ako sa TV uzamkne alebo odomkne.
Ò Zadajte nulovací kód 8-8-8-8.
† Zadajte nový osobný kód.
º Potvrďte nový zadaný kód.
Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový kód.
5.9.1
5.9.4
Automatické prepnutie do
pohotovostného režimu
Automatické vypnutie prepne TV po určitom čase do
pohotovostného režimu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači a
vyberte položky Funkcie > Auto vypn. a stlačením
tlačidla π vstúpite na panel automatického
vypnutia.
® Stlačením tlačidla o alebo œ nastavte čas až do
180 minút v krokoch po 5 minút. Ak sa
automatické vypnutie nastaví na 0 minút, vypne sa.
Počas odpočítavania môžete vždy vypnúť TV aj skôr
alebo vynulovať čas.
5.9.2 Automatické zapnutie TV
Časový spínač zapne TV automaticky z pohotovostného
režimu na určený kanál a v určenom čase.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači a
vyberte položky Funkcie > Časov.spín. a stlačením
tlačidla π vstúpte do ponuky Časový spínač.
® Pomocou tlačidla p alebo π, o alebo œ vyberte
položky menu a vstúpte postupne do nich, aby ste
nastavili kanál, deň v týždni alebo denne a čas
spustenia.
Ò Potvrďte stlačením tlačidla OK.
† Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
à Tip
Aby ste vypli časový spínač, vyberte možnosť Vyp.
v menu Časov.spín.
5.9.3 Uzamknutie TV kanálov a programov
Uzamknite TV kanály a/alebo programy z pripojených
zariadení, aby ste zabránili deťom v ich sledovaní.
Uzamknite a odomknite ich pomocou štvorčíselného
kódu.
Nastavenie alebo zmena kódu
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači a
vyberte položky Funkcie > Nastaviť alebo Zmeniť
kód a stlačením tlačidla π zadajte svoj kód.
® Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Menu Funkcie sa znova zobrazí so správou
potvrdzujúcou, že váš kód sa vytvoril alebo zmenil.
Zabudli ste svoj kód?
‡ Vyberte položku Zmeňte kód.
® Stlačte tlačidlo π.
26
Aktivovanie alebo deaktivovanie
rodičovskej zámky
Ak ste kód nastavili, môžete uzamknúť všetky kanály a
zariadenia, uzamknúť špecifický kanál alebo zariadenie,
nastaviť čas, po ktorom sa všetky kanály a zariadenia
uzamknú alebo nastaviť vek vášho dieťaťa pre
rodičovské ohodnotenie, keď sa nainštalujú a vysielajú
digitálne kanály.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï.
® Vyberte položky Funkcie > Rodičovská zámka a
stlačením tlačidla π.
Ò Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
† Vyberte jednu z možností.
º Stlačte tlačidlo π.
Uzamknutie alebo odomknutie všetkých kanálov
a pripojených zariadení
‡ Vyberte možnosti Zámka alebo Odomknúť.
Uzamknutie konkrétneho programu alebo všetkých
kanálov od určitého času
Rodičovská zámka Vlastn zámok
Z mka
Vlastn zámok
Zá
úť
Odomknúť
Rodičovsk
ľ
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Vlastný
zámok.
Ò Opätovným stlačením tlačidla π vstúpite do
ponuky Zamknúť po.
† Výberom možnosti Zap. zapnete zámku časovača.
º Stlačte tlačidlo p.
◊Vyberte položku Čas.
‹ Stlačte tlačidlo π.
≈Zadajte čas pomocou tlačidiel o alebo œ a π.
Ú Stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie jedného alebo viacerých kanálov
a pripojených zariadení
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Vstúpite stlačením tlačidla π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Zámok predvoľby.
† Stlačte tlačidlo π.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte kanál(y),
ktoré chcete uzamknúť alebo odomknúť.
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 27
◊Zakaždým stlačte tlačidlo OK, aby ste uzamkli
alebo odomkli kanál.
Nastavenie vekového hodnotenia pre digitálny
program
Niektorí digitálni vysielatelia majú svoje programy
ohodnotené (v závislosti od vašej krajiny). Keď je
ohodnotenie vyššie ako vek vášho dieťaťa, program
sa uzamkne.
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Vstúpite stlačením tlačidla π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Rodičovská zámka.
† Stlačte tlačidlo π.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte odhad veku.
◊Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu
Rodičovská zámka.
5.10 Titulky
Pre každý TV kanál môžete nastaviť titulky
prichádzajúce z vysielania teletextu alebo DVB-T
(digitálne).
Ak sú nastavené a vysielajú sa digitálne kanály,
môžete nastaviť svoj preferovaný jazyk titulkov.
TVmenu
Funkcie
Smart nastavenie
Obraz
Common interface
Titulky
Zvuk
Jazyk titulkov
Ambilight
Funkcie
Konfigur.
ť
ód
Časový spínač
Demo
5.10.3 Výber jazyka digitálnych titulkov
Ak sa titulky vysielajú pri digitálnych kanáloch,
môžete zo zoznamu vysielaných jazykov vybrať
preferovaný jazyk titulkov. Preferovaný jazyk titulkov
nastavený v menu Inštalácia sa dočasne zruší.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Funkcie > Jazyk titulkov
a stlačením tlačidla π vstúpte do zoznamu
dostupných jazykov.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte jazyk
titulkov.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
5.11 Zobrazenie a prehrávanie
fotografií a hudby
rPoznámka
Stránka titulkov teletextu analógových kanálov sa
musí uložiť pre každý TV kanál samostatne.
5.10.2 Aktivovanie alebo deaktivovanie
zobrazovania titulkov
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Funkcie > Titulky a stlačením
tlačidla π vstúpte do zoznamu.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte možnosť
Zap., aby sa titulky zobrazovali stále alebo
možnosť Zapnuté bez zvuku, aby sa titulky
zobrazovali len v prípade, keď je zvuk stíšený
pomocou tlačidla ¬ na diaľkovom ovládači.
Ò Stlačením tlačidla p sa vrátite do menu
Funkcie.
Lepšie využívanie vášho TV
Pozerajte obrázky alebo počúvajte hudbu uloženú
na zariadení USB (nedodáva sa s TV), videokamere
(len pre fotografie) alebo zo sieťového PC.
Pozerajte svoje obrázky ako prezentáciu alebo
sledujte vlastné zoznamy prehrávanej hudby.
rPoznámka
Spoločnosť Philips nepreberá zodpovednosť
v prípade, ak produkt vaše zariadenie USB
nepodporuje a ani neprijíma zodpovednosť za
škodu alebo stratu uložených údajov.
5.11.1 Zapojenie zariadenia USB
‡ Zapojte zariadenie na bočnej strane TV, zatiaľ čo
je TV zapnutý.
Zobrazí sa správa, že sa zaznamenalo zariadenie
USB.
rPoznámka
V prípade, že k zariadeniu USB automaticky
nezískate prístup, stlačte tlačidlo Source v >
USB/pamäťové karty a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Strana a stlačením tlačidla OK
zobrazte obsah videokamery.
SLOVENSKY
5.10.1 Zobrazovanie titulkov z analógových
TV kanálov
‡ Vyberte analógový TV kanál.
® Stlačením tlačidla Teletext zapnete teletext.
Ò Zadajte trojciferné číslo strany stránky titulkov.
† Stlačením tlačidla Teletext vypnete teletext.
27
13:56
Pagina 28
5.11.2 Odpojenie zariadenia USB
‡ Stlačte tlačidlo Source v.
® Odpojte zariadenie USB.
Ò Sledujte program vybratím položky TV alebo
iného pripojeného zariadenia.
5.11.3 Sledovanie obrázkov, spustenie
prezentácie a prehrávanie hudby
Vyhľadajte obrázky v albume Obrázky vo vašom
zariadení USB.
‡ Vyberte priečinok Obrázky pre obrázkové
súbory, ktoré ste uložili na zariadenie USB.
USB
Obraz
Hudba
Obraz
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
® Stlačením tlačidla π vstúpite do priečinku Obraz.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte obrázok
alebo obrázkový album.
Obraz
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
Nastavenia prezentácie
• Detaily/Viac detailov
Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť
a nasledujúci obrázok v prezentácii.
• Prechod
Zobrazuje zoznam dostupných štýlov prechodu
obrázkov. Vyberte stlačením tlačidla o alebo œ
a aktivujte stlačením tlačidla OK.
• Trvanie snímky
Nastaví časové oneskorenie pre prechod
obrázkov: Malá, Stredná alebo Dlhá.
• Otočiť
Na otočenie obrázka.
• Spustiť/Zobraziť/Pauza
Na zastavenie, pozastavenie a opätovné pustenie
prezentácie.
Náhľady
Sledujte prehľad obrázkov vo zvolenom albume.
‡ Vyberte album s obrázkami.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu
obrázkov.
Ò Stlačte modré tlačidlo.
† Stlačením tlačidla o alebo œ, p alebo π
označte obrázok.
º Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok.
◊Stlačením tlačidla p sa vrátite na prehľad náhľadov.
‹ Opätovným stlačením modrého tlačidla sa
vrátite na zoznam obrázkov.
USB
Afrika_2001
—
19-06-2008
—
2711.1 (PC netwerk) SL
Kenya.jpg
Kenya.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Kenya.jpg
Cairo.jpg
† Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok alebo
spustíte prezentáciu obrázkov v albume.
º Stlačením tlačidla OK sa prezentácia pozastaví.
Opätovným stlačením ju znova spustíte.
◊Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom
ovládači pre aktivovanie príslušnej funkcie,
uvedenej na spodnej strane obrazovky.
Ak sa vyplo zobrazenie panelu funkcií v spodnej
časti obrazovky, stlačte ktorékoľvek farebné
tlačidlo, aby sa znovu zobrazil.
‹ Stlačte tlačidlo p a vyberte druhý obrázok
alebo album.
28
Počúvanie hudby
Vyhľadajte svoje skladby v albume Hudba na vašom
zariadení USB.
‡ Vyberte priečinok Hudba pre hudobné súbory,
ktoré ste uložili na zariadenie USB.
® Stlačením tlačidla π vstúpte do priečinku Hudba.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte skladbu
alebo hudobný album.
† Stlačením tlačidla OK prehráte zvolenú skladbu
alebo prehráte skladbu, za ktorou nasleduje
nasledujúca skladba z rovnakého albumu.
º Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom
ovládači pre aktivovanie príslušnej funkcie, ktorá
je uvedená na spodnej strane obrazovky.
Ak sa vyplo zobrazenie panelu funkcií v spodnej
časti obrazovky, stlačte ktorékoľvek farebné
tlačidlo, aby sa znovu zobrazil.
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 29
Nastavenia hudby
• Detaily
Zobrazí názov súboru.
• Opakovať jednu/všetky
Opakuje všetky skladby v albume, kým skladbu
nezastavíte alebo opakuje len jednu zvolenú
skladbu, kým skladbu nezastavíte.
• Náhodne
Prehrávajte skladby v náhodnom poradí.
Prezentácia s hudbou v pozadí
Sledujte prezentáciu vašich uložených obrázkov,
ktoré doprevádza vaša uložená hudba v pozadí.
‡ Najskôr vyberte album so skladbami a potom
stlačte tlačidlo OK.
® Označte priečinok Obrázok, vyberte album
s obrázkami a stlačte tlačidlo OK.
5.12 Počúvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.
Počúvanie digitálnej rozhlasovej stanice:
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa menu Všetky kanály.
® Pomocou číselných tlačidiel zvoľte rozhlasovú
stanicu, ktorá je dostupná od čísla kanálu 400
a vyššie. Informácie o znovuzoradení nájdete
v časti 6.3.3 Znovuzoradenie kanálov.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
5.11.4 Sledovanie fotografií alebo počúvanie
hudby z PC
Aby ste sledovali fotografie a počúvali hudbu
z pripojeného PC, uistite sa:
- že je zapnutý váš router a PC
- že je na PC spustená aplikácia serveru médií.
Pozrite si časť 7.7 PC sieť.
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Source v.
® Vyberte položku PC sieť a stlačte tlačidlo π.
Počkajte, kým sa nezapne obsah PC.
Ò Vyberte obsah, ktorý chcete sledovať alebo
počúvať a stlačte tlačidlo π.
† Použite tlačidlá p alebo π, o alebo œ,
aby ste prešli cez fotografické alebo hudobné
súbory, prípadne priečinky.
º Stlačením tlačidla OK budete sledovať alebo
počúvať.
◊Stlačením tlačidla p prejdete späť na
predchádzajúci zoznam.
SLOVENSKY
V prípade problémov s prehrávaním súborov alebo
v prípade, že sa váš PC nezobrazí v ponuke PC
siete, pozrite si časť 9 Riešenie problémov.
Lepšie využívanie vášho TV
29
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 30
5.13 Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať
svoje produkty. Môžete obdržať odporúčanie, aby ste
aktualizovali softvér TV. Aby ste aktualizovali softvér
svojho TV, potrebujete pamäťové USB zariadenie
(nedodáva sa).
Krok 2: Prevzatie softvéru z PC na
zariadenie USB
‡ Zapojte pamäťové USB zariadenie k PC, ktorý
je pripojený k Internetu.
Overte, či vaše pamäťové USB zariadenie obsahuje
aspoň 128 MB voľného miesta. Uistite sa, že je
vypnutá ochrana proti prepísaniu. Niektoré
zariadenia USB nefungujú s vaším TV.
® Na zariadení USB nájdite a otvorte súbor
update.htm.
Ò Prečítajte si pokyny na obrazovke a kliknite na
tlačidlo Poslať ID.
Ak je dostupný nový softvér, aktualizácia sa
prevezme na pamäťové USB zariadenie.
† Odpojte pamäťové USB zariadenie od PC.
5.13.1 Pomocník pri aktualizácii
Pomocník pri aktualizácii vám pomôže aktualizovať
softvér vášho TV.
Krok 3: Prenos aktualizácie softvéru do TV
Prevzatý softvér na pamäťovom USB zariadení sa
musí teraz nahrať do vášho TV.
Krok 1: Identifikácia TV
TV sa musí identifikovať na vaše pamäťové USB
zariadenie.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï > Konfigur.
® Stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Aktualizácia softvéru.
† Stlačte tlačidlo π.
ç Upozornenie
• Počas aktualizácie softvéru neodpájajte pamäťové
USB zariadenie od TV.
• Ak sa počas aktualizácie vyskytne výpadok elektriny,
neodpájajte pamäťové USB zariadenie od TV.
TV bude pokračovať v aktualizácii hneď po
obnovení napájania.
Aktualizácia softv...
In talácia
Pomocní
‡ Zapnite TV.
® Zasuňte pamäťové USB zariadenie do USB
konektoru na bočnej strane TV.
Aktualizácia softv... Info o použ. softv..
Lokálna aktualiz...
ámenie
USB
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Pomocník pri aktualizácii.
◊Stlačte tlačidlo π.
‹Aktivujete stlačením tlačidla OK.
≈Zapojte pamäťové USB zariadenie k USB
konektoru na bočnej strane TV.
Zobrazí sa menu TV.
ÚPokračujte stlačením zeleného tlačidla.
Zobrazí sa správa, že TV úspešne zapísal
identifikačný súbor na pamäťové USB zariadenie.
œ Dokončite opätovným stlačením zeleného tlačidla.
π Pamäťové USB zariadenie odpojte od TV.
30
Ò TV sa vypne. Obrazovka zostane na približne
10 sekúnd tmavá. Čakajte a nepoužívajte
vypínač napájania B na TV.
USB
Lepšie využívanie vášho TV
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 31
≈TV sa opätovne znova zapne. Aktualizácia sa
dokončila.
† Automaticky sa spustí proces aktualizácie.
Čakajte, prosím.
USB
Aktualizácia sa dokončí, keď sa na obrazovke
zobrazí správa „Činnosť sa úspešne dokončila“.
Pr
g
Operation Successful! Re
USB
º Od TV odpojte pamäťové USB zariadenie.
5.13.2 Aktualizácia softvéru prostredníctvom
digitálneho vysielania (DVB-T)
Váš TV môže automaticky prijímať nový softvér zo
systému digitálneho vysielania.
Ak sa na obrazovke zobrazí správa o aktualizácii,
výslovne sa odporúča, aby ste okamžite aktualizovali
softvér - vyberte položku Teraz.
Vyberte položku Neskôr, ak chcete byť upozornení
neskôr.
Vyberte položku Zrušiť, aby ste prerušili aktualizáciu
(neodporúča sa). Ak ste aktualizáciu zrušili, stále
môžete vykonať aktualizáciu sami, a to cez položky
TV menu > Konfigur. > Aktualizácia softvéru >
Miestne aktualizácie.
USB
◊Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
Nestláčajte viackrát ako raz a nepoužívajte
tlačidlo Power B na zapnutie TV.
SLOVENSKY
‹ TV sa vypne. Obrazovka zostane na približne
10 sekúnd tmavá. Počkajte, prosím.
Lepšie využívanie vášho TV
31
2711.1 (PC netwerk) SL
6
19-06-2008
13:56
Pagina 32
Nastavenie
predvolieb
Pri prvom zapnutí TV ste vybrali jazyk menu TV
a nainštalovali sa všetky dostupné kanály.
Táto kapitola poskytuje pokyny o spôsobe
preinštalovania kanálov, ako aj iné užitočné
funkcie s informáciami o kanáloch.
rPoznámka:
Preinštalovanie upraví zoznam všetkých kanálov a nové
pridané kanály sa nepridajú do žiadneho zoznamu
obľúbených kanálov.
6.1
Automatické nastavenie
predvolieb
Táto časť popisuje spôsob automatického vyhľadania a
uloženia všetkých dostupných kanálov.
Krok 1: Menu jazyk
Nastaví jazyk menu TV.
Prejdite na ďalší krok, ak sú nastavenia jazyka správne.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači a
vyberte položky Konfigur. > Inštalácia > Jazyky a
stlačením tlačidla π vstúpite do Menu jazyk.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoj jazyk.
Ò Potvrďte stlačením tlačidla OK.
† Stlačením tlačidla p sa vráťte do menu Inštalácia.
Inštalácia
Jazyky
Jazyky
Menu jazyk
Zá
Nastav. predvolieb
Predvoľby
ľ
á
Zá
Zmeniťť názov zariad. Základný teletext
á
teletext
xt
Nastavenie zvuku
...
Zhorš
Menu jazyk ponúka nasledujúce nastavenia jazyka, keď
sa nainštalujú a vysielajú digitálne kanály.
• Uprednostňovaný jazyk zvuku
Vyberte si jeden z dostupných jazykov zvuku ako
základný uprednostňovaný jazyk a sekundárny
uprednostňovaný jazyk.
• Uprednostňované jazyky titulkov
Vyberte si jeden z dostupných jazykov titulkov ako
základný uprednostňovaný jazyk a sekundárny
uprednostňovaný jazyk. Pozrite si časť 5.10 Titulky.
32
• Uprednostňované jazyky teletextu
Vyberte jeden z dostupných jazykov teletextu ako
základný uprednostňovaný jazyk a sekundárny
uprednostňovaný jazyk.
• Zhoršený sluch
Výberom možnosti Zap. zobrazíte verziu titulkov pre
ľudí so sluchovým postihnutím vášho preferovaného
jazyka zvuku alebo titulkov (ak je dostupný).
• Zrakovo postihnutí (len VB)
Zvolením tejto položky budete počuť dodatočný
zvukový komentár (ak je dostupný) vo vašom
zvolenom jazyku prostredníctvom reproduktorov
televízora alebo cez slúchadlá, prípadne cez obe
zariadenia.
rPoznámka:
Ak sa zapnú funkcie zrakovo postihnutých a sluchovo
postihnutých, jazyk zrakovo postihnutých bude mať
prioritu pre zvuk, jazyk pre sluchovo postihnutých pre
titulky.
• Uprednostňovaný formát zvuku
Vyberte svoj uprednostňovaný a dostupný formát
zvuku, aby ste dosiahli najlepšiu reprodukciu zvuku.
Vyberte položku Rozšírený pre najlepšiu
reprodukciu zvuku, ak je k TV pripojený systém
domáceho kina.Vo všetkých ostatných prípadoch
vyberte položku Štandard.
Krok 2: Vyberte svoju krajinu
Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate.TV nainštaluje a
nastaví TV kanály podľa vašej krajiny. Prejdite na
nasledujúci krok, ak je výber vašej krajiny správny.
‡ Stlačením tlačidla œ vyberiete položku Nastavenie
predvolieb.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Nastavenie
predvolieb. Označí sa položka Automatická
inštalácia.
Ò Stlačením tlačidla π vstúpite do menu.
† Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam krajín.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoju
krajinu.
◊Stlačením zeleného tlačidla.
Automatická inšt...
Automatická št...
Aktualizácia inštal...
ť teraz
Úvodná správa
á
á
í
Preskupiť
Nastavenie predvolieb
19-06-2008
13:56
Pagina 33
Krok 3:Voľba Antény alebo Kábla
Táto voba je dostupná, len ak tento televízny prijímač
dokáže prijímať vysielanie DVB-C vo vašej krajine.
Potvrdením voľby Anténa sa nainštalujú všetky
dostupné kanály vysielané pozemným digitálnym (DVBT) aj analógovým spôsobom.
Potvrdením voľby Kábel sa nainštalujú všetky dostupné
kanály vysielané káblovým digitálnym (DVB-C) aj
analógovým spôsobom.
‡ Stlačením o alebo œ zvoľte možnosť Anténa
alebo Kábel.
® Stlačte Ďalšie.
Ò V prípade požiadania zadajte Identifikáciu siete,
ktorú ste dostali od vášho poskytovateľa.
rPoznámka:
Nastavenie predvolieb kanálov môžete vykonať tak pri
pripojení k digitálnej anténe, ako aj pri pripojení ku
káblovému rozvodu. Preto inštaláciu vykonajte dvakrát.
Pri výbere medzi predvoľbami kanálov pre Anténu
alebo Kábel musíte prepnúť medzi voľbami Anténa a
Kábel v ponuke Nastavenie predvolieb > Anténa/
Kábel.
Krok 4: Inštalácia televíznych a rozhlasových
staníc
Váš televízny prijímač vyhľadá a uloží všetky dostupné
digitálne a analógové televízne kanály a všetky
dostupné digitálne rozhlasové stanice.
Ak ste v kroku 3 zvolili možnosť Kábel, máte dostupnú
ponuku Nastavenia. Pokiaľ vám váš poskytovateľ
nedodal špecifické hodnoty nastavenia Sieťová
frekvencia, Identifikácia siete alebo Prenosová rýchlosť,
nechajte tieto nastavenia nezmenené. Pri zmene
nastavení sa riaďte pokynmi na obrazovke. Na
zadávanie číslic používajte numerické tlačidlá. Môžete
tiež zvoliť, či sa majú inštalovať aj analógové kanály
alebo nie.
‡ Zvoľte položku Spustiť.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Ak ste zvolili možnosť Kábel, televízny prijímač si
môže vyžiadať Identifikáciu siete, ktorú vám dodal
váš poskytovateľ. Zadajte toto ID pomocou
numerických tlačidiel.
® Po dokončení inštalácie stlačte Dokončiť a vráťte sa
do ponuky inštalácie kanálov.
Ò Stlačením tlačidla Menu ponuku ukončíte.
Krok 5: Výber hodín, časového pásma
a letného času
Dostupné len vtedy, keď zvolená krajina podporuje
digitálne vysielanie.
Prejdite na nasledujúci krok, ak sa tento krok na vás
nevzťahuje.
‡ Stlačením tlačidla œ vyberiete položku Hodiny.
® Vstúpite stlačením tlačidla π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte Režim
automatického času.
† Stlačením tlačidla π do nej vstúpte.
Inštalácia
Hodiny
...
Autom. režim hodín
Asistent pripojenia
Časová zóna
Zmeniťť názov zariad. Letný čas
Ru
štalácia siete
Hodiny
Výrobné nastavenia
Režim automatického času
Výberom položky Automatický prikážete TV, aby vždy
získal správny čas. Automaticky sa nastaví časové pásmo
a letný čas.
Vyberte položku Ručne, keď vo vašej oblasti nie je
dostupný univerzálny koordinovaný čas (UTC).
Časové pásmo/letný čas
Keď ste vybrali režim automatického času ručne,
vyberte svoje miestne časové pásmo a vyberte medzi
Štandardným (zimným) a Letným časom (letný).
SLOVENSKY
2711.1 (PC netwerk) SL
à Tip
Po nájdení digitálnych TV kanálov sa v zozname
predvolieb kanálov môžu zobrazovať aj prázdne čísla
kanálov. Ak si želáte premenovať, znovu zoradiť alebo
odinštalovať uložené kanály, pozrite si časť 6.3
Preskupenie uložených kanálov.
Nastavenie predvolieb
33
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 34
6.2 Analóg: manuálna inštalácia
Pomocou ručnej inštalácie môžete postupne manuálne
naladiť analógové TV kanály.
6.2.1 Výber systému
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Analógový: manuálna inštalácia.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Manuálna
inštalácia. Označí sa možnosť Systém.
Ò Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu systému.
† Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoju krajinu
alebo oblasť sveta, v ktorej sa teraz nachádzate.
º Stlačením tlačidla p sa vrátite do menu Ručná
inštalácia.
6.2.3 Jemné ladenie kanálu
Keď je príjem nekvalitný, jemne dolaďte nájdený kanál.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Analógový: manuálna inštalácia > Jemné ladenie.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Jemné
ladenie.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ nastavíte frekvenciu
† Po skončení jemného ladenia stlačte tlačidlo p.
º Vyberte Uložiť tento kanál, ak chcete uložiť jemne
doladený kanál pod súčasným číslom kanálu.
◊Vstúpite stlačením tlačidla π.
‹ Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
≈Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu
Nastavenie predvolieb.
6.3
Analó
álna ...
Automatická inšt...
ém
Aktualizácia inštal... Vyhľada
ľ ť
Preskupenie uložených
kanálov
Ak chcete premenovať, znovu zoradiť, odinštalovať
alebo preinštalovať uložené kanály.
Úvodná správa
á
ál
ú ...
ť
6.2.2 Vyhľadanie a uloženie nového kanála
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Analógový: manuálna inštalácia > Vyhľadať.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Vyhľadať.
Ò Stlačením červeného tlačidla zadáte frekvenciu
sami alebo stlačením zeleného tlačidla vyhľadáte
nasledujúci kanál.
à Tip
Ak poznáte frekvenciu, zadajte tri číslice frekvencie
pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
† Pri nájdení nového kanála stlačte tlačidlo p.
º Vyberte Uložiť ako nový kanál, ak chcete uložiť
nový kanál pod novým číslom kanála.
◊Vstúpite stlačením tlačidla π.
‹ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa Hotovo.
≈Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu
Nastavenie predvolieb.
34
6.3.1 Premenovanie kanálu
Priraďte názov kanálu alebo zmeňte názov kanálu, ku
ktorému sa ešte nezadal názov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu
predvolieb.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ v zozname kanálov
vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
† Stlačte červené tlačidlo.
º Stlačením tlačidla p alebo π vyberte znak alebo
tlačidlom o, prípadne tlačidlom œ zmeňte znaky.
Medzera, čísla a iné špeciálne znaky sa nachádzajú
medzi z až A.
◊Skončite stlačením zeleného tlačidla alebo tlačidla
OK.
à Tip
Pomocou žltého tlačidla sa dajú odstrániť všetky znaky.
Pomocou modrého tlačidla môžete odstrániť označený
znak.
Nastavenie predvolieb
19-06-2008
13:56
Pagina 35
6.3.2
Odinštalovanie alebo preinštalovanie
kanálu
Na odinštalovanie uloženého kanálu tak, že už sa
nebude dať naladiť. Preinštalovanie odinštalovaného
kanálu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu
predvolieb.
Ò Stlačte tlačidlo o alebo œ v zozname kanálov, aby
ste vybrali kanál, ktorý chcete odinštalovať alebo
preinštalovať.
† Stlačením zeleného tlačidla kanál odinštalujete
alebo preinštalujete.
º Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
6.4.2 Automatické vyhľadávanie
Túto aktualizáciu konfigurácie môžete kedykoľvek
spraviť aj sami.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Aktualizácia inštalácie.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Aktualizácia
inštalácie.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Spustíte stlačením zeleného tlačidla. Spustí sa
aktualizácia a niekoľko minút bude prebiehať.
º Ak sa aktualizácia dokončila, stlačte červené
tlačidlo, aby ste sa vrátili do menu Nastavenie
predvolieb.
◊Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
6.5
6.3.3 Znovuzoradenie kanálov
Zmeňte poradie uložených kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu
predvolieb.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ v zozname
predvolieb vyberte kanál, ktorý chcete znovu
zoradiť.
† Stlačením žltého tlačidla budete v zozname
predvolieb presúvať označený kanál smerom nahor.
º Stlačením modrého tlačidla budete v zozname
predvolieb presúvať označený kanál smerom nadol.
◊Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
6.4
Správa kanálov
6.4.1 Automatické vyhľadávanie
Raz za deň sa o 3:00 automaticky vyhľadajú všetky
dostupné TV kanály. Nechajte TV v pohotovostnom
režime. Dávnejšie nájdené kanály sa aktualizujú a uložia
sa nové kanály. Kanály, ktoré sa pri aktualizácii už nenašli,
sa zo zoznamu predvolieb odstránia. Keď správa
kanálov našla alebo odstránila kanály, zobrazí sa správa
pri spustení TV.Túto správu môžete aktivovať alebo
deaktivovať.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Úvodná správa.
® Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp.
Nastavenie predvolieb
Test digitálneho príjmu
Ak prijímate digitálne TV vysielanie, môžete
skontrolovať kvalitu a silu signálu konkrétneho kanálu.
‡ Vyberte kanál.
® Stlačte tlačidlo Menu Ï.
Ò Vyberte položky Konfigur. > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Digitálny: test príjmu.
† Zadajte stlačením tlačidla π.
º Stlačte tlačidlo OK.
◊Stlačením zeleného tlačidla spustíte test. Zobrazí sa
informácia o kvalite a intenzite signálu tohto kanálu.
‹ Zlepšenie signálu môžete dosiahnuť zmenou
frekvencie pomocou kurzorových tlačidiel alebo jej
priamym zadaním pomocou numerických tlačidiel.
≈Ak sú kvalita a intenzita signálu postačujúce, môžete
frekvenciu uložiľ stlačením zeleného tlačidla.
Ú Stlačením červeného tlačidla sa vrátite do menu
Nastavenie predvolieb.
œ Stlačením tlačidla Menu Ï ponuku ukončíte.
à Tip
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, kontaktujte
špecializovaného inštalatéra antén.
6.6
Výrobné nastavenia
Možno sa budete chcieť vrátiť na pôvodné výrobné
nastavenia. Obnovia sa len nastavenia obrazu, zvuku a
funkcie Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Inštalácia > Výrobné nastavenia.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do menu Výrobné
nastavenia.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
SLOVENSKY
2711.1 (PC netwerk) SL
35
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
7
Pripojenie
7.1
Prehľad pripojení
13:56
Pagina 36
Bočné konektory
1 Slúchadlá
Stereofónny minikonektor
2 Vstup zvuku Ľ/P
Vstupný konektor Audio L/R, ktorý sa použije
spoločne s konektormi Video alebo S-Video na
bočnej strane TV.
3 Video
Vstupný konektor Video, ktorý sa používa
spoločne s konektormi Audio L/R na bočnej
strane TV.
4 S-Video
Vstupný konektor S-Video, ktorý sa používa
spoločne s konektormi Audio L/R na bočnej
strane TV.
5 USB
Konektor USB.
6 HDMI na bočnej strane
Vstup HDMI
7 Rozhranie Common Interface
Zásuvka modulov Conditional Access (CAM)
Konektory na zadnej strane
8 EXT1, EXT2
9
Konektory Scart pre DVD, videorekordér, digitálny
prijímač, hernú konzolu atď.
EXT3
Konektory Component Video Y Pb Pr a Audio L/R
pre DVD, digitálny prijímač alebo hernú konzolu atď.
Konektory VGA a Audio L/R pre PC.
10 Service UART
Len pre servis.
11 Výstup digitálneho Zvuku
Konektor Cinch s výstupom zvuku pre systém
domáceho kina atď.
12 Výstup Zvuku Ľ/P
Konektory Cinch s výstupom zvuku pre systém
domáceho kina atď.
13 Vstup Antenna
14 Sieť
Konektor domácej siete.
15 HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3
Konektor HDMI vstupu pre prehrávač diskov
Blu-ray, digitálny prijímač s vysokým rozlíšením
alebo hernú konzolu s vysokým rozlíšením atď.
16 Vstup Audio L/R [DVI do HDMI]
Konektory vstupu zvuku Ľ/P, ktoré sa použijú
spoločne s pripojením DVI do HDMI.
36
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
7.2
19-06-2008
13:56
Pagina 37
Informácie o pripojení
7.2.1 Čo potrebujete vedieť
Vaše zariadenie pripojte pomocou pripojenia
s najvyššou možnou kvalitou.
Pohľadajte najkvalitnejší spôsob pripojenia na vašom
zariadení. Dané pripojenie použite na prepojenie k TV.
HDMI - Najvyššia kvalita ★★★★★
Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz a kvalitu
zvuku. Jeden kábel kombinuje signály obrazu a
zvuku. HDMI použite pre TV signály s HD (vysokým
rozlíšením). HDMI s EasyLink ponúka jednoduchú
prevádzku vašich pripojených zariadení, keď tieto
zariadenia majú normu HDMI s CEC. Pozrite si časť
7.2.2 EasyLink.
Zariadenie pripojené k TV prostredníctvom rozhrania
HDMI dokáže len vysielať zvukové a video signály
do vášho TV. Zariadenie nedokáže prijímať alebo
zaznamenávať zvuk a video z vášho TV.
YPbPr – Vyššia kvalita ★★★★
Použite pripojenia Component Video YPbPr spolu
s konektormi ľavého a pravého zvuku. Pri pripájaní
zosúlaďte farby káblov.
YPbPr dokáže zvládnuť HD TV signály.
Komponentové video
Kábel YPbPr
- červený, zelený, modrý
kábel Ľ/P zvuku
- červený, biely
Scart - Dobrá kvalita ★★★
Jeden kábel kombinuje signály obrazu a zvuku.
Konektory Scart dokážu zvládnuť RGB video, ale
nedokážu zvládnuť signály HD TV.
Kábel HDMI (max. 5 m)
à Tip
DVI do HDMI – Najvyššia kvalita ★★★★
V prípade, že má vaše zariadenie len pripojenie DVI,
použite adaptér DVI do HDMI.
Pripojte kábel Audio L/R do konektora Audio In L/R
(DVI do HDMI) pre zvuk.
Tento konektor Audio In (DVI do HDMI) musíte
priradiť ku konektoru HDMI 1, 2 alebo 3, ktorý
používate pre toto zariadenie. Pozrite si časť
7.5.2 Konfigurácia zvuku (ak je sostupné).
Kábel Scart
S-Video - Dobrá kvalita ★★
Použite kábel S-Video spolu s káblom Audio L/R
(cinch). Pri pripájaní zosúlaďte farby káblov.
Kábel S-Video
Pripojenie
SLOVENSKY
r Poznámka
HDMI podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection). HDCP je signál zabraňujúci
v kopírovaní, ktorý sa dodáva s HD obsahom (disk
DVD alebo disk Blu-ray).
Kábel Audio L/R
- červený, biely
37
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 38
Video - Základná kvalita ★
Použite kábel Video (Cinch) spolu s káblom Audio
L/R (Cinch). Pri pripájaní zosúlaďte farby káblov.
7.2.3
Zobrazenie synchronizovaného
výstupu zvuku
Aby ste dosiahli najlepšiu zhodu obrazu a
nahovoreného zvuku na obrazovke, pripojte systém
domáceho kina k výstupom Audio L/R alebo Digital
Audio. Pozrite si schémy 7.4.4 a 7.4.8.
Nepripájajte zvukový signál DVD prehrávača,
digitálneho prijímača alebo iného audio/video
zariadenia priamo k systému domáceho kina.
7.3
Kombinované video - žltý kábel a kábel Audio L/R
- červený, biely
7.2.2 HDMI s EasyLink
Zariadenia, ktoré sú pripojené pomocou HDMI
a ktoré majú normu HDMI CEC, môžu vzájomne
fungovať.
‡ Stlačte položku Menu Ï > Konfigur. >
Inštalácia > Preferencie a stlačením tlačidla π
vstúpte do zoznamu.
® Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
EasyLink.
Ò Zadajte stlačením tlačidla π.
† Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte položku
Zap. alebo Vyp.
º Vyberte položku Zap., aby ste aktivovali EasyLink
EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami iných značiek.
Jednodotykové prehrávanie
Vložte disk DVD a stlačte tlačidlo Play. TV sa zapne
z pohotovostného režimu a automaticky zobrazí
program DVD.
Pohotovostný režim systému
Stlačte tlačidlo B na diaľkovom ovládači na dlhšie
ako 2 sekundy, aby ste prepli pripojené zariadenia
do pohotovostného režimu.
Pripojenie zariadení
pomocou asistenta
pripojenia (ak je dostupné)
Použite asistenta pripojenia na to, aby vám ukázal
spôsob pripojenia vašich zariadení k TV.
Automaticky nastaví všetky potrebné nastavenia.
Svoje zariadenia môžete pripojiť aj bez použitia
asistenta pripojenia. Pozrite si časť 7.4 Pripojenie
zariadení bez asistenta pripojenia.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Konfigur. > Inštalácia >
Asistent pripojenia.
® Stlačením tlačidla π spustite asistenta pripojenia
a stlačením tlačidla OK.
7.4
Pripojenie zariadení bez
asistenta pripojenia
Pripojenia zobrazené v tejto časti predstavujú
odporúčania pre najpoužívanejšie prípady.
Možné sú tiež iné riešenia.
Keď sa pripojí zariadenie, TV potrebuje vedieť,
aké pripojenie ste vykonali. Pozrite si časť
7.5 Konfigurácia pripojení.
Ovládanie zvuku systému
Keď pripojíte zvukový systém, môžete počúvať zvuk
z TV cez zvukový systém, zatiaľ čo sú stíšené
reproduktory TV. Pozrite si časť 5.4.5 Nastavenia
zvuku, reproduktory TV.
r Poznámka
Uistite sa, že sú všetky funkcie HDMI-CEC v
zariadeniach HDMI-CEC (napr. Systém domáceho
kina) správne nastavené.
38
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 39
7.4.1 DVD prehrávač
Použite kábel Scart na pripojenie zariadenia
k vstupu EXT1 na zadnej strane TV.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
L
L
AUDIO
VGA / Y Pb Pr AUDIO
OUT
OUT
R
R
DVD Player
7.4.2
DVD rekordér alebo digitálny
prijímač
Použite kábel Scart a 2 anténne káble.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
L
L
AUDIO
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
OUT
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
7.4.3 DVD rekordér a digitálny prijímač
Použite 3 káble Scart a 3 anténne káble.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
L
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
OUT
OUT
OUT
IN
Receiver / Cable box
SLOVENSKY
DVD Recorder
IN
Pripojenie
39
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 40
7.4.4
DVD rekordér a systém domáceho
kina
Použite kábel scart, 2 anténne káble a 1 kábel zvuku
(cinch).
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
L
L
AUDIO
VGA / Y Pb Pr AUDIO
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
OUT
OUT
OUT
R
R
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Recorder
Home Theatre System
7.4.5
DVD rekordér a DVD systém
domáceho kina
Použite 2 káble scart, 2 anténne káble a 1 kábel
digitálneho zvuku (cinch).
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
L
L
AUDIO
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
OUT
OUT
OUT
DVD Recorder
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Home Theatre System
7.4.6 Satelitný prijímač
Použite kábel Scart a 2 anténne káble.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
L
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
OUT
Satellite receiver
40
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 41
7.4.7
Digitálny prijímač s HD/satelitný
prijímač s HD
Použite kábel HDMI a 2 anténne káble.
NETWORK
L
HDMI
OUT
R
AUDIO IN
[ DVI HDMI ]
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
OUT
IN
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
7.4.8
DVD-R, systém domáceho kina
a digitálny prijímač
Použite 3 káble scart, 3 anténne káble a 1 kábel
zvuku (cinch).
EXT 3
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
OUT
OUT
L
L
AUDIO
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
OUT
DVD Recorder
OUT
IN
IN
Digital Receiver
DIGITAL
AUDIO
IN
Home Theatre System
7.4.9 Prehrávač diskov Blu-ray
Použite kábel HDMI.
NETWORK
L
R
HDMI 2
HDMI 3
SLOVENSKY
AUDIO IN
[ DVI HDMI ]
HDMI 1
HDMI
OUT
Blu-ray Disc player
Pripojenie
41
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 42
7.4.10 Herná konzola
Najpraktickejšie pripojenia hernej konzoly sú na
bočnej strane TV.
7.4.11 Videokamera
Najpraktickejšie pripojenie videokamery je na
bočnej strane TV.
r Poznámka
Aby ste predišli meškaniu obrazu, prepnite televízor
do herného režimu. Stlačte Menu > TV menu >
Smart nastavenia > Hra.
Pripojené na bočnej strane TV
Použite pripojenie HDMI alebo pripojenia Video
a Audio L/R, prípadne použite pripojenia S-Video
a Audio L/R.
Pripojené na bočnej strane TV
Použite pripojenie HDMI alebo pripojenia S-Video
a Audio L/R, prípadne pripojenia Video a Audio L/R.
Pripojené na zadnej strane TV
Použite pripojenie HDMI alebo pripojenia
EXT3-YPbPr a Ľ/P zvuk pre kvalitu s vysokým
rozlíšením.
Pripojené na zadnej strane TV
Na zaistenie kvality s vysokým rozlíšením použite
pripojenie HDMI alebo pripojenia EXT3-YPbPr
a Audio L/R
EXT 3
VGA +
Y Pb Pr
VGA
Y
Pb
Pr
VGA
L
R
VGA +
Y Pb Pr
Y
Pb
HDMI 1
HDMI 2
VGA / Y Pb Pr AUDIO
EXT 3
HDMI 3
Pr
HDMI 1
42
HDMI 2
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
R
HDMI 3
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 43
7.4.12 Osobný počítač
Svoj PC môžete pripojiť priamo k TV.
TV funguje ako monitor vášho PC.
Na zaistenie viacerých funkcií môžete pripojiť PC
do PC siete. Pozrite si časť 7.7 PC sieť.
Na použitie TV ako monitora môžete pripojiť PC
na bočnej strane pomocou adaptéra DVI do HDMI
alebo pomocou kábla PC do TV. Prípadne môžete
pripojiť PC na zadnej strane pomocou pripojenia
VGA.
Pripojenie PC k TV
Použite výstupný kábel PC-TV do S-Video a zvukový
kábel pre Ľ/P zvuk na pripojenie k bočnej strane TV.
AUDIO L/R
S-VIDEO
ç Upozornenie
Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu
frekvenciu monitora počítača na 60 Hz.
à Tip
Nastavte formát obrazu TV na možnosť Nezmenený
formát v položke Formát obrazu, aby sa dosiahla
maximálna ostrosť obrazu. Pozrite si časť
5.4.4 Formát širokouhlého obrazu.
Pripojenie DVI k HDMI
Pomocou adaptéra DVI do HDMI uskutočnite
pripojenie k bočnému konektoru HDMI.
AUDIO L/R
S-VIDEO
Pripojenie VGA
Použite kábel VGA na pripojenie PC ku konektoru
EXT3 na zadnej strane TV.
Pripojte kábel pre Ľ/P zvuk ku konektoru EXT3
Audio L/R.
VGA
AUDIO L/R
EXT 3
VGA
VGA +
Y Pb Pr
b
Pr
AUDIO L/R
DVI-HDMI
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
R
VGA
HDMI
AUDIO L/R
Podporované rozlíšenia PC monitora nájdete v časti
8 Technické údaje.
SLOVENSKY
Pripojte Ľ/P zvuk k zvukovému konektoru na bočnej
strane na zaistenie zvuku.
AUDIO L/R
Pripojenie
43
2711.1 (PC netwerk) SL
7.5
19-06-2008
13:56
Pagina 44
Konfigurácia pripojení
TV musí vedieť, aké pripojenia ste vykonali, a ktoré
zariadenie je pripojené ku ktorému konektoru.
Ak ste použili asistenta pripojení, konfigurácia
pripojenia sa už vykonala.
7.5.1 Pomenovanie vašich zariadení
Pomenujte pripojené zariadenia na zabezpečenie
jednoduchého výberu a najlepšieho narábania so
signálom.
Ku konektoru, ktorý používate pre dané zariadenie,
priraďte typ zariadenia (DVD, videorekordér, hra, ...).
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Konfigur. > Inštalácia >
Zmeniť názov zariadení.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte konektor
používaný pripojeným zariadením.
† Stlačte tlačidlo π.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte typ
zariadenia.
◊Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
7.5.3 Kanály dekodéra
Dekodéry, ktoré dekódujú kanál antény, sú pripojené
ku konektorom EXT1 alebo EXT2 (scart).
Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude
dekódovať. Potom priraďte pripojenie, kde je
dekodér pripojený
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Konfigur. > Inštalácia >
Dekodér > Kanál.
® Stlačením tlačidla π vstúpite do zoznamu.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte kanál na
dekódovanie.
† Stlačte tlačidlo p a prejdite späť, aby ste vybrali
položku Stav.
º Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte konektor,
ktorý používa dekodér.
◊Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
Inštalácia
Decodér
...
Kanál
Asistent pripojenia
Stav
Zmeniťť názov zariad.
Ru náá inštalácia siete
7.5.2 Konfigurácia zvuku (ak je sostupné)
Ak použijete konektor Audio In L/R (DVI do HDMI)
pre zariadenie pripojené k HDMI na zadnej strane
TV, priraďte tento vstup zvuku k HDMI 1, 2 alebo 3,
kde je zariadenie pripojené.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Konfigur. > Inštalácia >
Nastavenie zvuku.
® Dvakrát stlačte tlačidlo π.
Ò Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte
pripojenie HDMI, ktoré by malo byť spojené
s týmto vstupom zvuku.
44
Hodiny
Výrobné nastavenia
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
7.6
19-06-2008
13:56
Pagina 45
Príprava na digitálne služby
Zakódované digitálne TV kanály sa dajú dekódovať
pomocou modulu Conditional Access (CAM) a
karty Smart Card, ktoré vám poskytne poskytovateľ
služby digitálnej TV. Modul CAM môže aktivovať
viacero služieb, a to v závislosti od vami zvoleného
poskytovateľa (napr. platená TV).
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
poskytovateľa služby digitálnej TV.
7.6.1
Zapojenie modulu Conditional Access
- CAM
) Varovanie
Pred zapojením modulu CAM vypnite svoj TV.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
smer vloženia. Nesprávne zapojenie modulu môže
poškodiť modul CAM a váš TV.
‡ Opatrne zapojte modul CAM do zásuvky
Common interface na bočnej strane TV,
až kým sa úplne nezasunie.
® Modul CAM nechajte neustále zasunutý
v zásuvke Common interface.
Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko
minút. Odpojením modulu CAM sa služba digitálnej
TV deaktivuje.
COMMON INTERFACE
Pripojenie
SLOVENSKY
7.6.2 Menu Common interface
Z tohto menu máte prístup k nainštalovanej službe
modulu CAM. Aplikácie a ich fungovanie, obsah a
správy na obrazovke pochádzajú od poskytovateľa
služby modulu CAM.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači
a vyberte položky Funkcie > Common interface.
Táto možnosť menu je dostupná v prípade,
že je zapojený modul CAM a nadviazal kontakt
s poskytovateľom.
45
2711.1 (PC netwerk) SL
7.7
19-06-2008
13:56
Počítačová sieť
Môžete prepojiť svoj TV a PC sieť vo svojej
domácnosti. Sledovať svoje fotografie a počúvať
svoju hudbu z akéhokoľvek prepojeného PC na TV.
Funkcia počítačovej siete na tomto TV je
certifikovaná v rámci DLNA.
Môžete používať systém Microsoft Windows XP
alebo Vista, Intel Mac OSX alebo Linux.
Pagina 46
† Niektorý softvér media server potrebuje
nastavenie pre zdieľanie vašich súborov s TV.
V softvéri media server sa tento TV zobrazuje
ako číslo - číslo MAC alebo IP.
Zapnite TV a router, aby sa toto čislo zobrazilo
v softvéri media server.
Vyberte číslo TV v softvéri media server a
nastavte server tak, aby zdieľal súbory s týmto
číslom.
Pri softvéri media server, ktorý je označený * v
časti 8 Technické údaje, sú dostupné podrobné
pokyny pre nastavenie v on-line používateľskej
príručke.
Napíšte číslo svojho modelu TV na
www.philips.com/support.
V rozšírenej používateľskej príručke si pozrite
časť 7.7 PC sieť.
Firewall, bezpečnostný systém vo vašom počítači,
môže tiež blokovať sieťové pripojenie.
Umožnite softvéru media server, aby mal prístup
k sieti.
Príklad siete domáceho PC
7.7.1 Čo potrebujete
Aby ste nastavili svoj TV v sieti domáceho PC,
potrebujete:
• router a PC v domácej sieti,
• sieťový kábel,
• aktuálny softvér serveru médií (Windows, media
Player 11 alebo podobný) v počítači.
Kompletný zoznam kompatibilného softvéru
serveru médií nájdete v časti 8 Technické údaje.
7.7.2 Nastavenie pripojení PC siete
Na TV nemusíte vykonať žiadne špeciálne
nastavenia, aby sa automaticky pripojil k sieti.
‡ Pripojte sieťový kábel z routeru do konektora
Network
na zadnej strane TV.
® Zapnite router. Nastavte router na možnosť
DHCP zapnuté.
Ò Zapnite počítač a spustite softvér media server.
º Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Source v.
◊Vyberte položku PC sieť a stlačte tlačidlo π.
Môže nejaký čas trvať, kým sa TV pripojí.
‹ Použite farebné a navigačné tlačidlá/tlačidlá na
otáčanie, aby ste prechádzali cez svoje priečinky
alebo prehrávali svoje súbory.
Ak sa TV nemôže pripojiť k sieti, naštudujte si príručku
od serverového softvéru, routeru alebo PC.
7.7.3 Ručné nastavenie siete
Niektoré pokročilé nastavenia siete sa dajú nastaviť
na TV. DHCP je nastavené na možnosť Zapnuté, aby
sa automaticky pripájalo k sieti.
Stlačte Menu Ï > Konfigur. > Inštalácia > Ručná
sieťová inštalácia.
NETWORK
L
R
AUDIO IN
[ DVI HDMI ]
HDMI 1
46
HDMI 2
HDMI 3
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 47
7.7.4 Nastavenia serverov médií
Servery médií sa musia nastaviť, aby bolo možné
zdieľanie ich súborov a priečinkov.
Dôkladným dodržiavaním pokynov nastavte svoj
špecifický server.
Windows Media Player v11 v operačnom
systéme Windows Vista
1
2
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z
ponuky položku Library (Knižnica) a potom vyberte
položku Media sharing (Zdieľanie médií).
Nastavte položku Network discovery (Zisťovanie
siete) na možnosť On (Zapnuté). Nastavte položku
File sharing (Zdieľanie súborov) na možnosť On
(Zapnuté). Prejdite späť do okna Media Sharing
(Zdieľanie médií) v programe Windows Media
Player a začiarknite políčko Share my media (Zdieľať
moje médiá). Kliknite na tlačidlo OK.
Keď sa pripojí TV cez router k PC a všetko je
zapnuté, v okne Media sharing (Zdieľanie médií) sa
TV zobrazí ako Unknown Device (Neznáme
zariadenie). Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo
Allow (Povoliť).
V okne Media Sharing (Zdieľanie médií) začiarknite
políčko Share my media (Zdieľať moje médiá).
Kliknite na tlačidlo OK.
1
2
1
Ak sa nenašlo žiadne sieťové pripojenie a nemôžete
začiarknuť toto políčko, kliknutím na tlačidlo
Networking (Sieť) zobrazte okno Network and
Sharing Center (Centrum sietí)...
Pripojenie
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z
ponuky položku Library (Knižnica) a potom vyberte
položku Add to Library (Pridať do knižnice).
47
SLOVENSKY
2
Aby ste zmenili určité nastavenia zdieľania, môžete
otvoriť okno Settings (Nastavenia).
Keď sa ikona zariadenia (TV) začiarkne zelenou
odškrtávacou značkou, kliknite na tlačidlo OK.
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 48
1
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) vyberte
položku My folders and those of others that I can
access (Moje priečinky a priečinky ostatných
používateľov, do ktorých mám povolený prístup) a
kliknite na tlačidlo Advanced Options (Rozšírené
možnosti).
2
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) sa
zobrazí novopridaný priečinok. Môžete pridať viac
priečinkov na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo OK
pridáte súbory do knižnice.
1
2
S otvorenou položkou Advanced Options
(Rozšírené možnosti) môžete do zoznamu na
zdieľanie pridať špecifické priečinky. Kliknite na
tlačidlo Add (Pridať).
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
1
Windows Media Player v11 v operačnom
systéme Windows XP
V okne Add Folder (Pridať priečinok) vyberte
priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami,
ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami (TV).
Kliknite na tlačidlo OK.
48
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
V programe Windows Media Player vyberte z
ponuky položku Library (Knižnica) a potom vyberte
položku Media sharing (Zdieľanie médií)...
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 49
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) vyberte
položku My folders and those of others that I can
access (Moje priečinky a priečinky ostatných
používateľov, do ktorých mám povolený prístup) a
kliknite na tlačidlo Advanced Options (Rozšírené
možnosti).
V okne Media Sharing (Zdieľanie médií) začiarknite
políčko Share my media (Zdieľať moje médiá).
Keď sa pripojí TV cez router k PC a všetko je
zapnuté, v okne Media sharing (Zdieľanie médií) sa
TV zobrazí ako Unknown Device (Neznáme
zariadenie). Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo
Allow (Povoliť).
S otvorenou položkou Advanced Options
(Rozšírené možnosti) môžete do zoznamu na
zdieľanie pridať špecifické priečinky. Kliknite na
tlačidlo Add (Pridať).
1
2
3
Aby ste zmenili určité nastavenia zdieľania, môžete
otvoriť okno Settings (Nastavenia).
Keď sa ikona zariadenia (TV) začiarkne zelenou
odškrtávacou značkou, kliknite na tlačidlo OK.
1
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
V okne Add Folder (Pridať priečinok) vyberte
priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami,
ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami (TV).
Kliknite na tlačidlo OK.
SLOVENSKY
V programe Windows Media Player vyberte z
ponuky položku Library (Knižnica) a potom vyberte
položku Add to Library (Pridať do knižnice).
Pripojenie
49
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
V okne Add To Library (Pridať do knižnice) sa
zobrazí novopridaný priečinok. Môžete pridať viac
priečinkov na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo OK
pridáte súbory do knižnice.
Pagina 50
Dialógové okno vám oznámi, že sa spustila služba
serveru médií. Kliknite na tlačidlo OK.
Kliknite na kartu Sharing (Zdieľanie).
1
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
Kliknite na ikonu zeleného plus a vyberte položku
Add folder (Pridať priečinok)...
1
2
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
TVersity v.0.9.10.3 v operačnom systéme
Windows XP
V dialógovom okne Add media (Pridať médiá)
kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať).
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
Kliknite na kartu Settings (Nastavenia) a potom
kliknite na tlačidlo Start Sharing (Začať zdieľanie).
1
2
1
V okne Browse for Folder (Vyhľadať priečinok)
vyberte priečinok s hudbou, fotografiami alebo
videami, ktoré chcete zdieľať.
Kliknite na tlačidlo OK.
50
Pripojenie
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 51
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
1
Twonky Media v4.4.2 v operačnom systéme
Macintosh OS X
2
Nastavenie pre sieťové zdieľanie
V aplikácii Twonky Media kliknite na položky Basic
Setup (Základné nastavenie) > First steps (Prvé
kroky).
V tomto okne môžete zmeniť názov servera, ktorý
sa zobrazí na vašom TV.
V modrom rámiku kliknite na názov pevného disku,
aby ste prehliadali k priečinku s hudbou,
fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať s
inými zariadeniami (TV).
Kliknite na položky Basic Setup (Základné nastavenie)
> Clients/Security (Klienti/Zabezpečenie).
Začiarknite políčko vedľa položky Enable sharing for
1
2
new clients automatically (Automaticky povoliť
zdieľanie pre nových klientov).
Nastavenie priečinkov pre zdieľanie
Potom kliknite na položku Rescan content
directories (Prehľadať znova adresáre s obsahom).
V niektorých prípadoch sa týmto postupom
nemusia sprístupniť všetky súbory a priečinky.
Kliknite na položky Support (Podpora) >
Troubleshooting (Riešenie problémov) a potom
kliknite na položku Rebuild database (Znova
zostaviť databázu), aby ste sa uistili, že všetko dobre
funguje. Toto prestavanie môže nejaký čas trvať.
Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli
vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.
SLOVENSKY
Kliknite na položky Basic Setup (Základné
nastavenie) > Sharing (Zdieľanie).
Niektoré „Content Locations“ (Umiestnenia
obsahu) sa už mohli nastaviť automaticky. Aby ste
pridali priečinok (umiestnenie obsahu), ktorý sa
bude zdieľať v sieti, kliknite na tlačidlo Browse
(Prehľadávať).
Kliknutím na tlačidlo Select (Vybrať) vyberte
priečinok pre zdieľanie.
Teraz kliknite na položku Save Changes (Uložiť
zmeny).
Pripojenie
51
2711.1 (PC netwerk) SL
8
19-06-2008
13:56
Technické údaje
Obraz/displej
• Typ displeja: LCD W-UXGA s plným HD
• Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080 pixelov
• Zdokonalenie obrazu Perfect Pixel HD
• Spracovanie 1080p 24/25/30/50/60 Hz
• 100 Hz Clear LCD
Podporované rozlíšenia obrazovky
• Formáty počítača
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
640 x 480p
60Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p
60Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p
60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p 60Hz (HDMI)
1920 x 1080i
60Hz (HDMI)
1920 x1080p
60Hz (HDMI)
• Formáty videa
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Tuner/príjem/vysielanie
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2,
MPEG4, ak je dostupný)
• Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: terestriálne DVB
(pozrite si zvolené krajiny na typovom štítku TV)
Zvuk
• Systém zvuku:
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Multimédiá
• Pripojenia: USB
• Formáty prehrávania: MP3, prezentácia (.alb)
JPEG, MPEG1, MPEG2.
52
Pagina 52
Podporovaný softvér media server
• Windows Media Player 11 (v systéme Microsoft
Windows XP* alebo Vista*)
• PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (v systéme PC*
a Intel Mac OSX*)
• Sony Vaio media server (v systéme Microsoft
Windows XP alebo Vista)
• TVersity v.0.9.10.3 (v systéme Windows XP*)
• Nero 8 - Nero MediaHome (v systéme Microsoft
Windows XP)
• DiXiM (v systéme Windows XP)
• Macrovision Network Media Server (v systéme
Windows XP)
• Fuppes (v systéme Linux)
• UShare (v systéme Linix)
• Philips Media Manager (v systéme Microsoft
Windows XP)
• Philips NAS SPD8020
* Pre tento softvér media server sú dostupné
podrobné pokyny v on-line používateľskej
príručke na lokalite www.philips.com/support.
Podporované formáty USB/pamäťového zariadenia
• FAT 16, FAT 32, NTFS.
Diaľkový ovládač
• Typ: RC4491
• Batérie: 3 veľkosti AAA - typu LR03 - 1,5 V
Možnosti pripojenia
Zadná strana
• EXT1 (Scart): Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• EXT2 (Scart): Audio L/R, vstup CVBS, RGB,
• EXT3: Y Pb Pr alebo VGA, zvuk Ľ/P
• Vstup HDMI 1 (HDMI 1.3a pre všetky pripojenia
HDMI)
• Vstup HDMI 2
• Vstup HDMI 3
• Vstup zvuku Ľ/P (DVI do HDMI)
• Výstup zvuku Ľ/P - synchronizovaný displej
• Výstup Digital Audio out (koaxiálny-Cinch-S/PDIF) synchronizovaný displej
• Sieť - (RJ45)
Bočný
• Bočný vstup HDMI
• Vstup S-Video (Y/C)
• Vstup obrazu (CVBS)
• Vstup zvuku Ľ/P
• Slúchadlá (stereofónny minikonektor)
• USB
• Zásuvka spoločného rozhrania
Technické údaje
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 53
Napájanie
• Sieťové napájanie: AC 220-240 V (±10%)
• Príkon pri napájaní a pohotovostnom režime:
Pozrite si technické údaje na lokalite
www.philips.com
• Teplota v okolí: 5°C - 35°C
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti
o technických údajoch nájdete na lokalite
www.philips.com/support.
Rozmery a hmotnosti (približne)
Model TV
37PFL9903
42PFL9903
- šírka
- výška
- hĺbka
- hmotnosť
TV + stojan
- šírka
- výška
- hĺbka
- hmotnosť
953mm
604mm
101mm
± 25kg
1054mm
658mm
100mm
± 28kg
1054mm
731mm
265mm
± 32,5kg
SLOVENSKY
953mm
677mm
242mm
± 28,5kg
Technické údaje
53
2711.1 (PC netwerk) SL
9
19-06-2008
13:56
Pagina 54
Riešenie problémov
Televízor a diaľkové ovládanie
TV sa nedá zapnúť
• Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.
• Skontrolujte, či nie sú vybité alebo netečú batérie v
diaľkovom ovládači. Skontrolujte ich správne umiestnenie
pólov + / -.
TV môžete zapnúť pomocou tlačidiel na TV.
• Odpojte sieťový kábel, počkajte minútu a znova ho zapojte.
Skúste znova zapnúť
TV nereaguje na diaľkový ovládač
• Skontrolujte, či nie sú vybité alebo netečú batérie v
diaľkovom ovládači. Skontrolujte ich správne umiestnenie
pólov + / -.
• Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a TV.
TV sa vypne a bliká červená kontrolka
• Odpojte sieťový kábel, počkajte minútu a znova ho zapojte.
Skontrolujte, či je dostatočný priestor na vetranie. Počkajte,
kým sa TV neschladí. Keď sa TV nereštartuje do
pohotovostného režimu a znova sa vyskytne blikanie,
zavolajte do nášho strediska podpory zákazníkov.
Zabudli ste svoj kód na odomknutie rodičovskej zámky
• Pozrite si časť 5.9.3 Zadanie kódu/zmena kódu.
Nesprávny jazyk v TV menu?
Jazyk zmeníte podľa týchto krokov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu Ï na diaľkovom ovládači.
® Pomocou tlačidla œ označte posledný riadok menu.
Ò Stlačte trikrát tlačidlo π.
† Stlačením tlačidla o alebo œ vyberte svoj jazyk.
º Stlačte tlačidlo OK.
◊Stlačením tlačidla Menu Ï opustíte menu.
TV kanály
Zmizli niektoré TV kanály
• Skontrolujte, či je zvolený správny zoznam kanálov.
• Možno sa kanál odinštaloval v menu Preskupiť.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
• Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje DVB-T a DVBC vysielanie vo vašej krajine. Pozrite na nálepku „Digital TV
Country Compatibility“ (Zoznam podporovaných krajín) na
zadnej strane televízneho prijímača.
54
Obraz
Funkcia LightGuide je zapnutá, ale nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Skontrolujte, či je zvolené správne zariadenie.
Zvuk je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte nastavenie kontrastu alebo jasu v menu.
TV obraz je nízkej kvality
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu obrazu.
Pokúste sa zlepšiť obraz tak, že zmeníte smerovanie antény
alebo umiestnite zariadenia ďalej od TV.
• Skontrolujte, či je v menu Ručná inštalácia zvolený správny
systém TV.
• Ak je slabý signál len pri určitom kanály, vyskúšajte tento
kanál doladiť v menu Jemné ladenie. Pozrite si časť 6.2.3.
Obraz má nekvalitnú farbu
• Skontrolujte nastavenia farieb v menu Obraz.
Vyberte ktorékoľvek z nastavení obnovenia štandardného
nastavenia v menu Smart nastavenie. Pozrite si časť 5.4.1.
• Skontrolujte pripojenia a káble pripojených zariadení.
Pri pripojení hernej jonzoly obraz mešká
• Aby ste predišli meškaniu obrazu, prepnite televízor do
herného režimu. Stlačte Menu > TV menu > Smart
nastavenia > Hra.
TV si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho opätovne
zapol
• Skontrolujte, či je TV nastavený na možnosť Doma v
položkách TV menu > Konfigur. > Inštalácia > Preferencie
> Menu Umiestnenie.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je veľmi veľký
alebo malý
• V menu Formát obrazu vyberte vhodnejší formát obrazu.
Pozrite si časť 5.4.4 Formát širokouhlého obrazu.
• Pomenujte vaše pripojené zariadenie v menu Pripojenie,
aby ste získali najlepšiu manipuláciu so signálom.
Pozrite si časť 7.5.1 Pomenovanie vašich zariadení.
Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne
• Niektoré signály obrazu z niektorých zariadení sa správne
nezmestia na obrazovku. Pomocou navigačného tlačidla na
diaľkovom ovládači môžete posunúť obraz. Skontrolujte
výstup signálu zariadenia.
Riešenie problémov
19-06-2008
13:56
Pagina 55
Zvuk
Pripojenie USB
Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk
• Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na 0.
• Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom ¬.
• Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
• Ak sa nezaznamená žiadny signál zvuku,TV zvuk
automaticky vypne. Toto predstavuje správne fungovanie a
nenaznačuje to zlyhanie.
TV nezobrazuje komponent zariadenia USB
• Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v súlade s
„triedou veľkokapacitného zariadenia“.
• USB zariadenie môže potrebovať špecifický softvér
ovládača. Nanešťastie sa tento softvér nedá nahrať do
vášho TV.
Nevidím svoje súbory v menu Multimédiá.
• Nepodporujú sa všetky zvukové a obrazové súbory. Pozrite
si časť 8 Technické údaje.
Zvuk je nekvalitný
• Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť Stereo.
• Skontrolujte Ekvalizér v menu Zvuk.
• Vyberte akékoľvek zo Smart nastavení v menu.
Zvuk vychádza len z jedného reproduktora
• Skontrolujte, či Stereo vyváženie nie je nastavené extrémne
doľava alebo doprava.
Zvukové oneskorenie pri pripojení zariadenia HTS-DVD
• Pozrite si návod na použitie zariadenia HTS-DVD, kde
nájdete informácie o nastavení oneskorenia zvukovej
synchronizácie. Ak oneskorenie nie je možné nastaviť,
vypnite funkciu HD Natural Motion v ponuke Obraz >
Pixel Plus. Pozrite si časť 5.4.3 Nastavenia obrazu.
Pripojenie HDMI
Problémy so zariadeniami pripojenými prostredníctvom
HDMI
• Pri postupe HDMI - HDCP môže niekoľko sekúnd trvať,
kým TV zobrazí obraz zo zariadenia.
• Ak TV nerozpozná zariadenie a obrazovka nezobrazí žiadny
obraz, vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia na druhé a
znovu naspäť, aby ste reštartovali postup HDCP.
• Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku, pozrite si
používateľskú príručku, aby ste si overili nastavenie výstupu.
Ak to nepomôže, pripojte dodatočný zvukový kábel.
• Ak sa použije adaptér DVI do HDMI, overte, či je zapojené
dodatočné zvukové pripojenie na dokončenie pripojenia
DVI.
• Kombinácia HDMI a EasyLink nepracuje
- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje štandard
HDMI CEC. Pozrite si návod na používanie dodávaný spolu
so zariadením.
- Skontrolujte, či je kábel HDMI riadne pripojený.
- Skontrolujte, či je funkcia Easylink riadne aktivovaná v
ponuke Konfigur., Inštalácia a Predvoľby.
- Skontrolujte, či je systémové ovládanie zvuku vo vašich
zvukových zariadeniach HDMI CEC správne nastavené.
Pozrite si návod na používanie dodávaný spolu s vaším
zvukovým zariadením.
Zvukové a obrazové súbory sa plynulo neprehrávajú
• Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje prenosovú
rýchlosť.
Osobný počítač
Zobrazenie PC na mojom TV nie je stabilné alebo nie je
synchronizované
• Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim rozlíšenia.
Pozrite si časť 8 Technické údaje.
Nemôžem nájsť svoje PC súbory v PC
• Overte, či sa do priečinka pridali súbory.
• Nepodporujú sa všetky formáty súborov. Pozrite si časť 8
Technické údaje.
Počítačové súbory sa nezobrazujú v ponuke počaítačaovej
siete
• Musíte nastaviť počítačový server médií na zdieľanie
súborov s TV. Pozrite si časť 7.6.2 Vytvorenie pripojenia k
počítačovej sieti.
Počítačové súbory sa neprehrávajú
• Pozrite si časť 8 Technické údaje pre podporované formáty
súborov.
Ak sa váš problém nevyriešil
Vypnite svoj TV a znova ho zapnite. Môže to pomôcť. Ak to
nepomôže. Zavolajte do nášho strediska podpory zákazníkov
alebo si pozrite našu webovú stránku
www.philips.com/support.
Pozrite si telefónne čísla strediska podpory zákazníkov na
poslednej strane tejto príručky.
Pred zavolaním si, prosím, pripravte číslo modelu TV a
produktu.
Tieto čísla môžete nájsť na štítku na balení alebo na typovom
štítku na zadnej a spodnej strane vášho TV.
) Varovanie
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
Riešenie problémov
55
SLOVENSKY
2711.1 (PC netwerk) SL
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 56
10 Register
100 Hz Clear LCD 5,19
A
Active Control 19
Aktualizácia softvéru 30
Ambilight
LoungeLight 13
aktívy režim 21
menu/nastavenie 21
režimy 21
Analóg
ručná inštalácia 33
TV kanály 33
Anténa
kábel 9
pripojenie 9
so zariadeniami 36
Asistent nastavenia 18
Autom. surround 21
Automatická inštalácia 32
Automatické vypnutie 26
Autom. vyváženie hlasitosti 21
Automatický formát 20
Automatický režim hodín 33
Diaľkový ovládač
režim 15
prehľad 14
nastavovací kód 18
univerzálny 15
Digitálny
audio out 36
jazyk titulkov 27
prijímač 39
prijímač s HD 41
textové služby 23
testovací príjem 35
Doma
poloha 54
sieťový asistent 46
Dual I/II 19
Dual screen 15
DVB-T 5
DVD
pripojenie 39
prehrávanie 12
prehrávač 39
rekordér 39,40
Dynamické podsvietenie 19
Dynamický kontrast 19
B
Batérie 3, 9
Bezpečnosť 3
Bezpečnostná zásuvka
Kensington 5
Biely bod 19
E
EasyLink 38
Ekvalizér 23
Elektronický sprievodca
programom 24
Externé 1,2,3 (EXT) 36
C
Common interface (CAM)
menu 45
priečinok 36,45
Č
Časovače 26
Časové pásmo 33
Časový spínač 26
Čistenie obrazovky 3
F
Farba
menu 19
tlačidlá 4,14
Farebný odtieň 19
Formát širokouhlého obrazu 20
Formáty videa 52
Fotoaparát (fotografie) 42
Funkcia LightGuide 17
Hlasitosť
menu 20
zrakovo postihnutí 21
Hodiny 15,33
Hudba 27
I
Inštalácia
automatická 32
manuálna 33
manuálna sieťová inštalácia 46
menu 32
aktualizácia 34
Inteligentné nastavenia 18
J
Jas 19
ambilight 22
Jazyk
menu 32
titulky 27
zvuk 21
Jemné ladenie 34
K
Kanál
zoznam Všetky kanály 23
zoznam obľúbených položiek 23
inštalácia 32
uzamknutie 26
Kábel HDMI 37
Scart 37
S-Video 37
Video 38
YPbPr 37
Kontrast 19
Kód 26
Krajina
výber 32
L
Letný čas 33
D
H
M
Dekodér kanál 44
Delta hlasitosť 21
DHCP 46
Diaľkový ovládač
asistent 15
batérie 9
HDCP 37
HDMI pripojenie 37
Herná konzola 42
Hlasitosť
ukazovateľ 20
tlačidlo 14
menu TV nastavenie 18
Modul CA 45
Mono 21
56
Register
2711.1 (PC netwerk) SL
19-06-2008
13:56
Pagina 57
N
Nastavenie zvuku 44
Nezmenený formát 20
O
Obnovenie štandard.
nastavenia 35
Obraz
formát 20
menu 19
Odmontujte stojan 6
Odtieň 19
Osobné sfarbenie 19
Osobný počítač
pripojenie 43
rozlíšenia obrazovky 52
Ostrosť 19
P
Perfect Pixel HD 19
Pohotovostný režim 14,26
Pomenovanie zariadení 44
Preferovaný formát zvuku 32
Prehrávač diskov Blu-ray 41
Premenovať 34
Preskupenie kanálov 34
Pripojenie Scart 37
Pripojenie
najlepší 37
nastavenie 44
prehľad 36
Vlastný zámok 26
Správa kanálov 34
predchádzajúci 15
preskupenie 34
uloženie/inštalácia 33
Starostlivosť o obrazovku 3
Statické obrazy 3
Stereo 21
Super zoom 20
Systém domáceho kina 40
Vyhľadať
kanály 33
teletextové stránky 22
Výber programu nahor/nadol 15
Y
YPbPr 37
Z
T
Tabuľka stránok T.O.P 22
Technické údaje 52
Teletext 22
digitálny 23
dual screen 22
jazyk 22
menu 22
strana 22
teletext 2.5 23
Titulky 27
jazyk 32
posunutie 20
Tlačidlo Menu 14
Tlačidlo OK 14
Tlačidlo stíšenia 14
Tlačidlo(á)
farba 14
na TV 4
na diaľkovom ovládači 4,14
Zadanie kódu 26
Zapnutie 10
Zariadenie
pripojenie 38
pomenovanie 44
pozeranie 9
Zdokonalená ostrosť 20
Zmena kódu 26
Znovuzoradenie 35
Zobrazovanie fotografií 28
Zoznam obľúbených kanálov 24
Zvuk
menu 22
surround režim 22
R
S
Satelitný prijímač 40
Senzor osvetlenia 19
Sieťové nastavenie 46
Sieťový kábel 9
Sluchovo postihnutí 34
Slúchadlá
pripojenie 4,36
hlasitosť 21
Register
U
Umiestnenie 54
Umiestnenie TV 5
Univerzálny diaľkový ovládač 15
Univerzálny režim 15
USB
konektor 36
zariadenie 27
zobrazovanie fotografií 28
Uzamknutia 26
Ú
Úroveň čiernej 19
Úspora energie 18
V
SLOVENSKY
Recyklácia 3
Redukcia šumu 19
Redukcia MPEG artefaktov 19
Rekordér 39
Reproduktory TV 21
Režim LoungeLight 13
Riešenie problémov 54
Rodičovská zámka 26
Rozhlasová stanica 29
Rozšírený obraz 20
VCR
pripojenie 39
VGA 43
Videokábel 38
Videokamera 42
57
2711.1 (PC netwerk) SL
58
19-06-2008
13:56
Pagina 58
2711.1_cod_DA_SK
19-06-2008
12:13
Pagina 1
Koды уcтaнoвки пультa ДУ
Kody konfiguracji pilota zdalnego sterowania
Távvezérlő beviteli kódok táblázata
Kódy nastavení na dálkovém ovládání
Konfiguračné kódy pre diaľkový ovládač
Opsætningskoder til fjernbetjeningen
Oppsettskoder for fjernkontroll
Inställningskoder för fjärrkontroller
Kaukosäätimen asetuskoodit
DVD
DVD player
DVD recorder
DVD-R HDD
Blu-ray Disc
STB
HTS
Digital receiver Home Theatre Systems
- DVB-T
Amplifier
Satellite receiver
- DVB-S
Cable receiver
- DVB-C
Daewoo 0007, 0008, 0009, 0125, 0139,
0261, 0286
DVD Codes
Jeutech 0056
JVC
0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214,
Dalton
0069
0215, 0216, 0217, 0237, 0238,
PHILIPS 0000, 0001, 0002, 0003, 0013,
Dansai
0054, 0188
0239, 0240, 0276, 0277, 0278,
0021, 0030, 0049, 0100, 0105,
Daytek
0110, 0121
0107, 0111, 0123, 0127, 0131,
DEC
0060
0135, 0145, 0150, 0153,
Denon 0015, 0039, 0166, 0173, 0184
0154,0155, 0156, 0161, 0163,
Denver 0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308
Kingavon 0060
0164, 0177, 0193, 0197, 0204,
Denzel
0051
Kiss
0051, 0061
0221, 0225, 0226, 0231, 0232,
Desay
0059
Koda
0060
0233, 0258, 0260, 0271, 0273,
Diamond 0055, 0126
KXD
0062
0275, 0288, 0289, 0295, 0301,
Digitor
Lawson 0126
0310, 0311, 0312, 0318, 0320,
DK Digital 0134, 0292
Lecson
0054
0325, 0333, 0341, 0342, 0343,
Dmtech
0005
Lenco
0060
0354, 0355
LG
0067
Dual
0051
Aiwa
0028, 0109, 0140, 0171, 0303
DVX
0126
Aika
0020
Easy Home
0062
0279, 0293, 0329, 0335
Kenwood
0015, 0043, 0138, 0181, 0186,
0300
0026, 0114, 0160, 0213, 0304,
0324, 0338, 0352, 0359
Life
0022, 0023, 0024
Akura 0066
Eclipse
0055
Lifetec
0022, 0023, 0024, 0037
Alba
0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256
Elta
0015, 0033, 0136
Limit
0126
Apex
0040
Eltax
0290
Loewe
0021, 0146, 0174
Bang & Olufsen 0071
Emerson 0026
LogicLab 0126
Best Buy 0062
Enzer
0051
Luxor
Bosston
Finlux
0055
Magnavox 0049, 0060, 0100
Brandt 0049, 0115, 0132, 0191
Fisher
0029
Magnum 0024, 0037
Brittannia 0053
Gericom 0144
Marantz 0030, 0164, 0175, 0176
Bush
Global Solutions 0126
Matsui
0132, 0194
0119, 0120, 0134, 0141, 0147,
Global sphere 0126
MBO
0046
0183, 0185, 0189, 0256
0056
0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064,
0144
Go Video 0018
Mediencom
Cambridge Audio 0055, 0070
Goldstar
Medion 0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064
CAT
Goodmans 0004, 0060, 0064, 0119, 0144,
0057, 0058
0114
0147, 0169, 0179, 0187, 0236, 0256
Celestial 0068
0053
Metz
0055
MiCO
0055
Centrex 0144
Graetz 0051
Micromaxx 0022, 0023, 0024, 0037
Centrum 0058
Grundig 0021, 0031, 0139, 0144, 0148
Micromedia 0049
CGV
H&B
0060, 0061
Micromega
0105, 0271
Cinevision 0063
Haaz
0055, 0126
Microstar
0022, 0023, 0024, 0037
Classic
Harman/Kardon 0045
Mirror
Clatronic 0060
HiMAX 0062
Mitsubishi 0017, 0101
Conia
0050
Hitachi 0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209,
Mizuda 0060, 0062
Crypto
0065
0284, 0302, 0317, 0330
C-Tech
0126
0055
0034
CyberHome 0108, 0124, 0137
0064
Monyka0051
Humax 0157
Mustek
Innovation 0022, 0023, 0024, 0037
Mx Onda 0055
0034, 0256, 0296
1
2711.1_cod_DA_SK
NAD
19-06-2008
12:13
0044
Pagina 2
Shinco
0035
STB Codes
Naiko 0144
Sigmatek 0062
Nakamichi 0048
Silva
Neufunk 0051
Singer 0055, 0126
0066, 0068, 0069, 0073, 0085,
NU-TEC 0050
Skymaster 0033, 0034, 0126
0087, 0095, 0097, 0098, 0105,
Omni
Skyworth 0066
0109, 0113, 0114, 0117, 0122,
Onkyo 0025, 0049, 0100, 0182
SM Electronic 0126
0124, 0174, 0176, 0184, 0187,
Optim 0054
Sony
0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178,
0206, 0207, 0208, 0211, 0213,
0192, 0222, 0223, 0224, 0228,
0281, 0282, 0285, 0297, 0298,
Orava 0060
0229, 0230, 0282, 0297, 0306,
0301, 0304, 0325, 0331, 0358,
Orion 0185
0309, 0316, 0323, 0351
0360, 0361, 0386, 0387, 0393,
0053
Optimus
Oritron
0066
0019, 0103
0024
PHILIPS 0000, 0001, 0003, 0020, 0043,
Soundmaster 0126
0395, 0412, 0421, 0429, 0434
Soundmax0126
ABC
Pacific 0126
Standard
AB Sat 0100, 0122, 0123, 0132
Palsonic
Star Cluster
P&B
0060
0052
0126
0126
0432
AGS
0122
Starmedia 0060
Akai
0043, 0105
0200, 0243, 0244, 0245,0246, 0247,
Supervison 0126
Alba
0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045,
0248, 0249, 0250, 0251, 0252,
Synn
0253, 0254, 0266, 0267, 0274,
Tatung 0125
Alcatel 0430, 0431
0291, 0294, 0313, 0314, 0315,
TCM
Aldes 0004, 0005, 0006, 0072, 0107
Panasonic 0015, 0165, 0184, 0198, 0199,
0126
0087, 0107, 0123, 0209, 0270
0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073,
0319, 0336, 0347, 0348, 0349,
0074, 0075, 0076, 0077, 0078,
Allsat 0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105
0356, 0358
0079, 0080, 0081, 0082, 0083,
Allsonic 0005, 0010, 0072, 0108, 0115
Philips Magnavox 0013
0084, 0085, 0086, 0087, 0088,
Alltech 0089, 0123
Pioneer0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128,
0089, 0090, 0091, 0092, 0134,
Alpha 0105
0210, 0269, 0272
Altai
0149, 0159, 0180, 0201, 0202,
Proline
Teac
0019, 0050, 0126, 0168
Amitronica 0123
0255, 0263, 0305, 0321, 0326,
Tec
0066
Ampere 0008, 0078, 0222
0327, 0328, 0337, 0344, 0345,
Technics 0170, 0184
0346, 0353, 0357
Telefunken
0144, 0194
Tevion 0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126
Provision 0060
Raite
Thomson
0051
RCA
0035
REC
0052, 0053
RedStar
0078
0203, 0206, 0207, 0208, 0242,
0066
Tokai
Amstrad 0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096,
0058
0101, 0106, 0123, 0127, 0128,
0155, 0222, 0225, 0274, 0275,
0010, 0011, 0093, 0094, 0095,
0278, 0317, 0388, 0405,
0096, 0097, 0098, 0099, 0102,
Amstrad 0435
0115, 0162, 0167, 0191, 0331, 0332
Anglo 0123
0051, 0066
Ankaro 0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115,
Toshiba 0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190,
0123
0126
0211, 0212, 0218, 0218, 0220,
Anttron
Revoy 0061
0234, 0235, 0264, 0265, 0281
Apollo 0002
Reoc
0002, 0005, 0068, 0087
Roadstar 0004, 0052, 0060
TruVision 0062
Rowa 0050, 0144
Vtrek 0065
Rownsonic 0058
Wharfedale 0027, 0055, 0126
Armstrong 0105, 0225
Saba
Arcon 0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280,
0405
Wintel 0056
ASA
0079
Sabaki 0126
Xbox 0102 ,0115
Asat
0043, 0105
Sampo 0036
Xenon 0334
ASLF
0123
Samsung 0018, 0196, 0205, 0210, 0227,
Xlogic 0126
AST
0014, 0074
0241, 0259, 0270, 0272, 0283,
XMS
Astacom 0095, 0122
0287, 0299, 0322, 0339, 0340
Yakumo 0144
Aston 0053, 0271
Sansui 0055, 0126
Yamada 0144
Astra
Sanyo 0257, 0262, 0285, 0298
Yamaha 0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184,
0115, 0132
ScanMagic 0256
Schneider 0004, 0005, 0006, 0024
Scott
0069, 0118
SEG
0004, 0042, 0051, 0126, 0152
Sharp 0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280,
0350
Sherwood 0041
2
0052
0271, 0307
0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082,
0119, 0123, 0225
Astro 0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087,
0108, 0113, 0114, 0115, 0116,
0119, 0283, 0392
AudioTon 0005, 0025, 0087
Aurora 0126
Austar 0126, 0157
Avalon 0078
2711.1_cod_DA_SK
19-06-2008
12:13
Pagina 3
Axiel
0122
Daewoo 0123, 0188
Fidelity 0071, 0090, 0116, 0275, 0405
Axis
0010, 0013, 0021, 0077, 0082, 0108,
Dansat 0007, 0061, 0068
Finlandia 0003, 0064
D-Box 0103
Filmnet 0433
Barcom0009
DDC
Filmnet Cablecrypt 0411, 0427
Best
Decca 0023
Filmnet Comcrypt 0411
Blaupunkt 0017, 0066, 0113
Delega 0004
Finlux 0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292,
Blue Sky 0123, 0128
Dew
Boca
Diamond 0024
Finnsat 0021, 0055
0115, 0405
0009, 0010, 0108, 0115
0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222,
0004, 0107
0363, 0413
0021, 0077
Digiality 0119
Flair Mate 0123
Boston 0122, 0222
Digipro 0129
Foxtel 0126, 0131, 0157, 0435
Brain Wave 0019, 0075, 0094
Discoverer 0112, 0118
Fracarro 0045, 0102
Brandt 0049, 0334, 0335, 0336
Discovery 0122
France Satellite/TV 0028
Broadcast 0018, 0076
Diseqc 0122
France Telecom 0429, 0434
Broco 0082, 0123
Diskxpress 0009, 0284
Freebox 0210
BSkyB 0101, 0155, 0183, 0216
Distratel 0128
Freecom 0002, 0032, 0113, 0116
BT
Distrisat 0105
Freesat 0089, 0127
BT Satellite 0049, 0095, 0277
Ditristrad 0025
FTE
Bubu Sat 0123
DNR
0094
FTEmaximal 0115, 0123
Bush
DNT
0016, 0043, 0078, 0105
Fuba
0225, 0237, 0242, 0251
0122
0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061,
0068, 0107, 0200, 0207
BVV
0094
Cabletime 0406, 0407, 0408, 0424, 0426,
0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277
0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017,
0028, 0030, 0043, 0064, 0078,
Dong Woo 0036
0108, 0110, 0113, 0115, 0323
Drake 0026, 0327
DStv
0126
Fugionkyo 0129
Dune 0108, 0115
Galaxi 0009
Cambridge 0091, 0116
Dynasat
Galaxis 0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031,
Canal Satellite 0073, 0109, 0114
Echostar 0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123,
0428
0121
Canal+ 0047, 0115
0132, 0279, 0286, 0287, 0288,
Channel Master 0004, 0107
0294, 0342, 0343, 0344, 0345
Chaparral 0040
Einhell 0002, 0005, 0071, 0072, 0116, 0123,
0222, 0225, 0275
Cherokee 0122, 0132
0110, 0115, 0126, 0157, 0293,
0295, 0346
Galaxisat 0074
Gardiner 0124
GEC
0409
Chess 0052, 0112, 0118, 0123, 0322
Elap
CityCom 0003, 0022, 0098, 0110, 0119,
Elekta 0006
General Instrument 0425, 0432
Elsat
0092, 0123
GMI
Elta
0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108,
Goldbox 0073, 0109, 0114
0124, 0157
Clatronic 0019, 0075
0122, 0123
0050, 0072, 0077, 0082, 0108,
Clemens Kamphus 0033
0115
Goldstar 0032
0002
Gooding
Clyde Cablevison 0409
Emanon
CNT
Emme Esse 0010, 0020, 0033, 0102, 0108,
0006
0115, 0121
Colombia 0222
0225
Granada 0064
Grandin 0062, 0111
Columbia 0222
Engel
Columbus 0028
Ep Sat 0003
Grothusen 0002, 0032
Comag 0222
Eurieult 0111, 0127, 0128
Grundig 0003, 0005, 0017, 0020, 0044,
Comcrypt 0433
Eurocrypt 0064
0054, 0065, 0066, 0097, 0101,
Commander 0069
Eurodec 0055
0106, 0113, 0116, 0117, 0126,
Commlink0005, 0072
Europa 0069, 0085, 0105, 0105, 0119
0128, 0155, 0166, 0167, 0169,
Comtec
0021, 0072, 0077
Europhon 0119, 0222
0175, 0282, 0298, 0325, 0388,
Condor
0010, 0108, 0115, 0119
Eurosat 0225
Connexions 0016, 0078, 0108, 0115, 0284
0123
0117, 0412
Goodmans 0003, 0031, 0186, 0195
Eurosky
Conrad 0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116,
0119, 0222
G-Sat 0068
0119, 0222, 0225
Hanseatic 0039, 0086, 0118
Eurostar 0104, 0110, 0119, 0121, 0124,
Conrad Electronics 0119, 0123
0393, 0405, 0412
0010, 0108, 0110, 0115, 0116,
Haensel & Gretel 0119, 0222
0225
Hantor 0002, 0019, 0036, 0075
0123
Hanuri 0006
Contec 0021, 0022, 0077, 0085
Eutelsat
Cosat 0025
Eutra
Crown 0225
Exator 0002, 0005, 0087
Hauppage 0179, 0198
Cryptovision 0410
Fenner 0112, 0115, 0118, 0123
Heliocom 0008, 0119
Cybermax 0057
Ferguson 0003, 0007, 0020, 0055, 0061,
Helium 0119
Daeryung 0016
0089
0068, 0182, 0289, 0290, 0291, 0391
Hase & Igel 0094
Hinari 0004, 0068, 0107
3
2711.1_cod_DA_SK
19-06-2008
12:13
Lennox 0025
Mnet
0081, 0084, 0113, 0115, 0116,
Lenson
Morgan Sydney 0056
0119, 0122, 0127, 0165, 0322,
Lexus 0105
0323, 0328, 0389, 0413
LG
0032
0019, 0075
Life
0050
0003, 0020, 0212, 0313
Lifesat 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086,
Hirschmann 0017, 0033, 0066, 0078, 0079,
Hisawa
Hitachi
Pagina 4
0029, 0116
0427, 0433
Morgan’s 0037, 0043, 0085, 0091, 0105,
0123, 0222, 0225
Motorola 0125
Movie Time 0419
0222
0108, 0112, 0115, 0118, 0123,
Mr Zapp 0434
Houston 0025, 0069
0222, 0297, 0303, 0347, 0372
Multichoice
HNE
Humax
0157, 0161, 0163, 0190, 0215,
Lifetec 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297,
0303, 0347, 0372
0217, 0296, 0346
Huth
Multitec 0052, 0112, 0347
Lorenzen 0069, 0094, 0096, 0119, 0222
Muratto 0015, 0032, 0074
0069, 0072, 0075, 0076, 0077,
Lorraine 0032
Mysat 0123
0085, 0119, 0130, 0222, 0225, 0272
Lupus 0010, 0108, 0115
Navex 0019, 0075
Luxor 0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275,
NEC
0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033,
Hypson0111
0313, 0323, 0388
ID Digital 0157
Imex
0054, 0126, 0433
Multistar 0034, 0036
0111
Lyonnaise 0055
0041, 0067, 0302
Network 0068
Neuhaus
0013, 0025, 0029, 0069, 0082,
0085, 0094, 0116, 0119, 0123
Imperial 0031, 0045
M & B 0086, 0118
Ingelen 0127
Macab 0055, 0434
Neusat 0094, 0123
Innovation 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,
Manata 0095, 0111, 0122, 0123, 0222
NextWave 0051, 0130, 0273
Manhattan 0003, 0006, 0020, 0025, 0095,
Nikko 0123, 0225
0297, 0303, 0347, 0372
0122, 0269, 0383
Inernational 0222
Nokia 0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103,
Interstar 0129
Marantz 0043
0114, 0156, 0170, 0196, 0221,
Intertronic 225
Mascom 0006, 0081
0233, 0235, 0241, 0253, 0254,
Intervision 0025, 0088, 0119
Maspro 0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089,
0257, 0262, 0263, 0264, 0265,
0332, 0333, 0396, 0400, 0413
0328, 0393, 0412
0103, 0284, 0313, 0323, 0413
Jerrold 0414, 0420, 0422, 0425, 0432
0284, 0310, 0311, 0320, 0323,
0094, 0113, 0117, 0123, 0289,
ITT/Nokia0003, 0020, 0064, 0079, 0084,
Matsui
0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117,
0122, 0412
Johansson 0019, 0075
JOK
0093, 0095, 0122
Max
0119
JSR
0025
MB
0039, 0086, 0118
JVC
0117, 0186, 0412
Nomex 0058
Nordmende 0002, 0003, 0004, 0006, 0055,
0075, 0107, 0290, 0324, 0391
Noos 0434
Mediabox 0073, 0109, 0114
Nova
Kamm 0123
Mediamarkt 0225
Novis 0019, 0075
Kathrein 0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066,
Mediasat
Oceanic 0024
0113, 0122, 0123, 0124, 0132,
0013, 0073, 0082, 0109, 0114,
0116
0081, 0087, 0098, 0105, 0110,
Medion 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108,
0126
Octagon 0002, 0005, 0021, 0077, 0087
Okano 0033, 0034, 0225
0152, 0157, 0159, 0160, 0189,
0115, 0123, 0222, 0297, 0303,
Ondigital 0070, 0386, 0387
0218, 0283, 0299, 0300, 0324,
0335, 0347, 0372
Optex 0022, 0025
Medison 0123
Optus 0114, 0126, 0130
Kathrein Eurostar 0110
Mega
Orbit 0014
Key West 0222
Melectronic 0124
Klap
0122
Metronic 0002, 0005, 0006, 0009, 0062,
Konig 0119
0072, 0087, 0098, 0111, 0123,
Osat
Kosmos
0124, 0128, 0359, 0366, 0367,
Otto Versand 0017
0368, 0369, 0382
Pace
0362, 0371, 0381, 0392, 0395
KR
0043, 0105
0032, 0033, 0034, 0081
0005, 0087, 0089
Orbitech 0002, 0083, 0085, 0112, 0114,
0116, 0390
0005, 0106, 0388
0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044,
0061, 0068, 0070, 0101, 0122,
Kreiselmeyer 0017, 0066, 0113
Metz
K-SAT 0123
Micro Electronic 0116, 0119, 0123
0132, 0155, 0183, 0199, 0201,
Kyostar 0002, 0087, 0222
Micro Technology 0082, 0123
0202, 0203, 0205, 0289, 0301,
L&S Electronic 0115, 0222
Micromaxx 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,
Lasat
0017, 0066, 0113
0115, 0297, 0303, 0347, 0372
0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077,
0091, 0108, 0110, 0112, 0115,
Microstar 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,
0297, 0303, 0347, 0372
0119, 0222, 0334, 0335, 0336
0307, 0329, 0394
Pacific
0024
Packsat 0122
Palcom
0004, 0012, 0028, 0029, 0107
Lemon 0094
Microtec 0123
Palladium 0116, 0117, 0225, 0412
Lenco 0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094,
Minerva
Palsat 0112, 0116
0108, 0110, 0115, 0119, 0123, 0277
Leng
4
0019
0017, 0117, 0412
Mitsubishi 0003, 0017, 0049
Paltec 0012
Mitsumi 0037
Panasat 0120, 0126
2711.1_cod_DA_SK
19-06-2008
12:13
Panasoic 0003, 0020, 0044, 0101, 0155, 0192,
0318
Panda
Pagina 5
Sat Team 0123
Start Trak 0002
Satcom 0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119,
Strong 0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108,
0114, 0115, 0126, 0129, 0231,
0306
0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119
0232, 0234, 0238, 0243, 0245,
Patriot 0122, 0222
Satec
Phoenix 0021, 0031, 0068, 0077
Satelco 0108, 0115
Phonotrend 0003, 0005, 0025, 0033, 0072,
Satford 0018, 0076
STVO 0111
Satline
Sumida 0225
0346
Pioneer 0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415,
0416
0020, 0068, 0123
0088
0253, 0266, 0284
Satmaster 0018, 0076
Sunny Sound 0108, 0115
SatPartner 0002, 0005, 0006, 0019, 0032,
Sunsat 0082, 0123
0033, 0075
Polsat 0055
Sunstar 0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307
Polytron 0022
Satplus
0112
Super Sat 0121
Predki 0019, 0075
Schacke 0087
Supermax 0130
Preisner 0078, 0085, 0091, 0222
Schneider 0010, 0050, 0052, 0057, 0097,
Systec 0222
0112, 0122, 0285, 0303, 0347, 0385
Premiere 0025, 0047, 0073, 0109, 0114,
0157, 0253, 0254, 0266
Schwaiger 0022, 0024, 0039, 0051, 0068,
Tandberg 0055
Tandy 0005
Priesner 0225
0085, 0086, 0112, 0118, 0119,
Tantec 0003, 0020, 0028, 0029, 0289
Profile 0038, 0122
0128, 0222, 0272, 0299, 0305,
Tatung 0023
Promax0003
0335, 0337, 0339, 0340, 0341,
TCM
Prosat 0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088,
0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385
0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133,
0134, 0135, 0136, 0137, 0138,
Scientific Atlanta 0417, 0418
0139, 0140, 0141, 0142, 0143,
Prosonic 0096
SCS
0144, 0145, 0146, 0147, 0148,
Protek 0024
Sedea Electronique 0129, 0222
Provision 0006
Seemann 0013, 0016, 0082, 0108, 0225
Techniland 0018, 0076
PVP Stereo Visual Matrix 0422
SEG
TechniSat 0016, 0029, 0060, 0083, 0105,
0107, 0270
Pye
0117
Quadral 0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088,
0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132
0110
0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086,
0297, 0303, 0347, 0372
0096, 0108, 0115, 0118, 0139,
0112, 0114, 0116, 0150, 0151,
0229, 0231, 0234, 0250, 0258,
0164, 0185, 0194, 0213, 0214,
0317, 0384
0220, 0224, 0226, 0236, 0239,
0240, 0260, 0267, 0308, 0309,
Quelle 0017, 0071, 0110, 0119, 0275
Seleco
Quiero 0055
Septimo 0128
Radiola 0043, 0105
Servi Sat 0111, 0123
Technology 0126
Radix 0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247,
Siemens 0017, 0066, 0091, 0113
Technosat 0130
Silva
Technowelt 0119, 0128, 0222
0256, 0380, 0397, 0399
0025, 0102
0032
0390, 0398
Rainbow 0005, 0087, 0089
Skantin 0123
Teco
Rediffusion 0041
Skardin 0013, 0082
Tele+1 0411, 0427, 0433
Redpoint 0013, 0082
Skinsat 0116
Telanor 0004
RedStar 0010, 0108, 0115
SKR
0123
Telasat
RFT
SKY
0125
Teleciel 0087
0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105
0037, 0225
0039, 0086, 0110, 0118, 0119
Roadstar 0123
Sky Digital 0044
Telecom 0123
Roch
Skymaster0005, 0039, 0052, 0072, 0086,
Teledirekt 0068
0111
Telefunken
0002, 0020, 0049, 0095, 0122,
Rover 0088, 0115, 0123
0088, 0104, 0112, 0118, 0123,
Ruefach 0038
0139, 0149, 0158, 0219, 0227,
0330, 0334, 0335, 0336
Saba
0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094,
0246, 0249, 0255, 0268, 0321,
Teleka 0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094,
0095, 0110, 0119, 0122, 0128,
0322, 0347, 0348, 0349, 0350,
0270, 0289, 0290, 0319, 0326,
0351, 0352, 0374
0116, 0119, 0225, 0280, 0393
Telemaster 0006
Skymax 0043, 0105
Telemax 0035
Sabre 0003
SkySat 0112, 0116, 0118, 0119, 0123
Telepiu 0427, 0433
Sagem 0055, 0099, 0434
Skyvision 0025
Telesat 0039, 0086, 0118, 0119
Sakura 0021, 0031, 0077
SL
Telestar 0029, 0112, 0114, 0116
Salora 0041, 0064, 0302, 0307
SM Electronic 0112, 0123
Teletech 0104
Samsung 0002, 0153, 0154, 0162, 0193, 0204,
Smart 0110, 0123, 0127, 0222
Televes 0003, 0056, 0222, 0365
Sony
0044, 0114, 0276
Telewire 0025
SR
0037, 0222, 0225, 0290
Tempo
0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391
0280
SAT
0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116,
0405
0094, 0222
Starcom 0432
Sat Cruiser 0130
Starland 0052, 0123
Sat Partner 0116
Starring0019, 0075
0130
Tevion 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123,
0297, 0303, 0347, 0372
5
2711.1_cod_DA_SK
19-06-2008
12:13
Thomson 0003, 0011, 0027, 0046, 0049,
Wisi
Pagina 6
0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024,
LG
0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119,
0055, 0073, 0110, 0114, 0119,
0248, 0252, 0259, 0261, 0262,
0122, 0123, 0168, 0172, 0173,
0312, 314, 0315, 0316, 0356, 0375,
Magnavox 0127
0376, 0377, 0378, 0379
Mustek
0177, 0178, 0180, 0181, 0290,
0330, 0391, 0401, 0402, 0403, 0404
Wittenberg 0405
0207, 0314
0012
Panasonic
Woorisat
Thorn 0003, 0007, 0020, 0289, 0291
World 0075
0076, 0077, 0147, 0148, 0149,
Tioko 0022, 0222
Worldsat 0122
0158, 0159, 0160, 0171, 0172,
Tokai
Xrypton 0108, 0115
0173, 0174, 0177, 0189, 0190,
Tonna 0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123
Xsat
0191, 0195, 0196, 0236, 0237,
Torx
0432
Zaunkonig 0094
TPS
0048
Zehnder 0006, 0009, 0010, 0015, 0034,
Triad
0014, 0015, 0032, 0074, 0312
0105
0006
0010, 0011, 0019, 0035, 0036,
Thorens 0024
0037, 0038, 0039, 0042, 0075,
0123, 0132
0074, 0096, 0098, 0108, 0110,
0286, 0287, 0297, 0298, 0299,
0300, 0301, 0302, 0315, 0318
Pioneer
0025, 0084, 0085, 0138, 0139,
Triasat 0030, 0080, 0116
0115, 0124, 0171, 0219, 0299,
0209, 0210, 0226, 0227, 0249,
Triax
0317, 0381, 0382
0282, 0283, 0284, 0285, 0292,
0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123,
0222, 0334, 0364
Zenith 0125
0293, 0294, 0310, 0316, 0317
Turnsat 0123
Zinwell 0157
Saba
Tvonics 0182
Zodiac 0005, 0087
Samsung
0101, 0102
UEC
0126, 0131
Uher
0112
Sanyo 0014, 0016, 0082, 0083, 0167
Sharp 0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134,
HTS Codes
0155, 0181, 0182, 0230, 0238,
Uniden 0042, 0090
Unisat 0021, 0077, 0105, 0222, 0225
0017, 0088, 0089, 0250, 0251,
0252
Twinner 0056, 0111, 0123, 0222, 0365
Philips
0239, 0303, 0304
0000, 0002, 0003, 0004, 0009,
Sony
0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043,
Unitor 0009, 0019
0020, 0027, 0030, 0031, 0032,
United Cable 0422
0033, 0034, 0052, 0062, 0063,
0049, 0050, 0051, 0116, 0120,
Universum
0064, 0065, 0066, 0067, 0071,
0122, 0123, 0124, 0140, 0141,
0110, 0113, 0117, 0119, 0292,
0078, 0079, 0080, 0081, 0121,
0142, 0143, 0144, 0145, 0146,
0412, 0413
0127, 0161, 0176, 0272, 0273,
0156, 0157, 0175, 0184, 0185,
Variosat 0017, 0066, 0113
0274, 0275, 0276, 0277, 0278,
0186, 0187, 0188, 0192,
Vega
0279, 0280, 0281, 0295, 0296,
0017, 0066, 0079, 0090, 0096,
0115
Ventana 0043, 0105
Vestel
0308, 0309, 0312, 0313
Sony
0096
0193, 0197, 0198, 0205, 0206,
0207, 0208, 0217, 0218, 0228,
Via Digital 0046
0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162,
0229, 0234, 0234, 0255, 0256,
Videoway 0423
0163, 0168, 0169, 0170, 0199,
0257, 0260, 0261, 0269, 0270,
Visionic 0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122,
0200, 0201, 0288, 0289, 0290, 0291
Viasat 0132
0123, 0353, 0354, 0355, 0356
Aiwa
Alba
0100
Visiopass 0413, 0429, 0434
Denon 0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073
Visiosat122, 140, 156
Denver
Viva
DK digital
0069
0028, 0086, 0087, 0105, 0106
0007
Vivanco0059
Eltax
Vivid
Goodmans 0103, 0104
0131
Harman/Kardon 0045
V-Tech 0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124,
Hitachi
Wela
0085
0022, 0041, 0095, 0096, 0097
JVC 0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057,
0125, 0126, 0128, 0129, 0150,
Welltech 0112
0151, 0164, 0165, 0183, 0211,
WeTeKom 0112, 0116, 0118
0212, 0213, 0219, 0220, 0221,
Wevasat 0003
0222, 0223, 0224, 0225, 0231,
Wewa 0003
0232, 0233, 0240, 0241, 0242,
Winersat
0019, 0075
Wintergarten 0072
Wisi
0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066,
0074, 0078, 0085, 0093, 0113,
0116, 0119, 0143, 0148, 0223,
6
0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110,
Teac
0053, 0054, 0267, 0268
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116
Technics 0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153,
0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248
0005
Vortec 0002, 0070, 0280
0304, 0313
0271, 0305, 0306, 0311
TCM
0262, 0263, 0264, 0265, 0266
Kenwood 0018, 0094, 0155, 0194, 0202,
0203, 0204, 0214, 0215, 0216,
0230, 0243, 0244, 0245, 0253, 0254
Thomson
0130, 0131, 0135, 0136, 0137,
0175, 0178, 0179, 0180, 0205
Yamaha 0026, 0093, 0258, 0259
cover 2711.1
19-06-2008
12:13
Pagina 3
cover 2711.1
19-06-2008
12:13
Pagina 4
Aureau service
Type nr.
Product nr.
GSM
Mobile
Portable
Printed in Belgium
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising