Philips | 43PFS4132/12 | Owner's Manual | Philips 4100 series Mimoriadne tenký LED televízor 32PHS4132/12 Používateľská príručka

Philips 4100 series Mimoriadne tenký LED televízor 32PHS4132/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
4132 series
www.philips.com/TVsupport
Návod na použitie
32PFS4132
32PFT4132
32PHS4132
32PHT4132
43PFS4132
43PFT4132
49PFS4132
49PFT4132
Obsah
1 Získajte podporu
3
11 Otvorenie ponúk nastavení TV
1.1 Identifikácia a registrácia televízora
3
1.2 Pomocník v televízore a používateľská príručka
11.1 Prehľad ponuky Doma
46
11.2 Ponuka Obslužné programy
46
11.3 Rýchle nastavenia a všetky nastavenia
11.4 Všetky nastavenia
46
3
3
1.3 Pomocník a používateľská príručka online
1.4 Starostlivosť o zákazníkov/opravy
3
2 Softvér
12 Environmentálne otázky
5
3 Stručný návod
6
13 Špecifikácie
3.1 Diaľkové ovládanie
6
3.2 Infračervený snímač
7
3.3 Páčkové tlačidlo – miestne ovládanie (ak je
k dispozícii)
7
54
56
4.1 Prečítajte si o bezpečnosti
9
4.2 Umiestnenie televízora
9
4.3 Zapnutie televízora
11
13.1 Napájanie (série 4022, 4032, 4112, 4132)
13.2 Napájanie (séria 4232)
56
13.3 Príjem
56
13.4 Rozlíšenie displeja
56
13.5 Rozlíšenie obrazového vstupu
57
13.6 Zvuk
57
13.7 Multimédiá
58
13.8 Pripojiteľnosť
58
5 Pripojenia
14 Riešenie problémov
4 Inštalácia
9
14
14.1 Rady
60
14.2 Zapnutie
60
14.3 Diaľkové ovládanie
14.4 Kanály
61
14.5 Obraz
61
14.6 Zvuk
61
14.7 HDMI
61
14.8 USB
62
5.1 Sprievodca pripojením
14
5.2 Anténa (série 4022, 4032, 4132 a 4232)
14
5.3 Anténa (séria 4112)
14
5.4 Satelit pre série 4022, 4032, 4132 a 4232 (ak je
k dispozícii)
15
5.5 Satelit pre sériu 4112 (ak je k dispozícii)
15
5.6 Video zariadenie (série 4022, 4032, 4132 a 4232)
16
5.7 Video zariadenie (séria 4112)
18
5.8 Zvukové zariadenie (série 4022, 4032, 4132 a 4232)
16 Autorské práva
23
28
6.1 Zoznam zdrojov
28
6.2 Premenovanie zariadenia
7 Kanály
67
Index
29
8 TV program
36
39
8.1 Čo potrebujete
39
8.2 Používanie TV programu
39
9 Nahrávanie a pozastavenie TV
41
9.1 Čo potrebujete
41
9.2 Nahrávanie
41
9.3 Pozastavenie TV
42
10 Videá, fotografie a hudba
10.1 Pomocou rozhrania USB
10.2 Fotografie
44
10.3 Videá
44
10.4 Hudba
45
66
67
17.1 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
67
17.2 Licencia pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom
29
Inštalovanie kanála
29
Zoznam kanálov
35
Voľba filtrovania kanálov
Obľúbené kanály
36
64
64
66
17 Otvorený zdrojový kód
28
7.1 Informácie o kanáloch a prepínanie kanálov
7.2
7.3
7.4
7.5
63
16.1 HDMI
66
16.2 Dolby Audio
66
16.3 DTS 2.0 + Digital Out™
66
16.4 Ostatné ochranné známky
5.13 Zariadenie USB (séria 4112)
24
5.14 Sieťové pripojenie služby Freeview (TV série
xxPxT4xx2/05)
25
6 Prepnutie zdroja
60
15.1 Bezpečnosť
63
15.2 Starostlivosť o obrazovku
15.3 Podmienky používania
5.9 Zvukové zariadenie (séria 4112)
20
5.10 Počítač
21
5.11 Rozhranie CAM s prístupovou kartou – CI+
22
5.12 Zariadenie USB (série 4022, 4032, 4132 a 4232)
56
60
15 Bezpečnosť a údržba
19
46
54
54
12.1 Európsky energetický štítok
12.2 Technické údaje produktu
12.3 Koniec používania
55
5
2.1 Aktualizovať softvér
2.2 Verzia softvéru
5
46
44
44
2
70
1
1.3
Získajte podporu
Pomocník a používateľská
príručka online
1.1
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Identifikácia a registrácia
televízora
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Identifikácia televízora – číslo modelu a sériové číslo
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
Zaregistrujte svoj televízor
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o odstraňovaní
problémov televízora a často kladené otázky (FAQ)...
Prejdite na
adresu http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
1.2
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
Pomocník v televízore
a používateľská príručka
Stlačte tlačidlo  Nastavenia >
Pomocník
V ponuke Pomocník môžete jednoducho vykonať
aktualizáciu softvéru, obnoviť predvolené nastavenia
televízora a prečítať si používateľskú príručku.
1.4
– Aktualizovať softvér: Skontrolujú sa dostupné
aktualizácie softvéru.
Starostlivosť o
zákazníkov/opravy
– Používateľská príručka: V používateľskej príručke
si prečítate informácie o televízore.
– Riešenie problémov: Slúži na vyhľadávanie
odpovedí na najčastejšie otázky.
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Naši servisní technici sa
v prípade potreby postarajú o opravu.
– Výrobné nastavenia: Všetky nastavenia sa obnovia
na nastavenia z výroby.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru.
Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu.
– Preinštalovať televízor: Televízor sa preinštaluje
a zopakuje sa kompletná inštalácia.
– Kontaktné údaje: Zobrazí sa telefónne číslo alebo
webová adresa pre vašu krajinu alebo región.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
3
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
4
2
Lokálna aktualizácia
Softvér
Pre predajcov a pokročilých používateľov...
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizovať
softvér > Lokálna aktualizácia.
2.1
Aktualizovať softvér
Vyhľadať aktualizácie
Vyhľadať aktualizácie OAD
(bezdrôtové prevzatie)
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie.
Vyhľadajte bezdrôtovú aktualizáciu softvéru.
Budete potrebovať počítač a pamäťové zariadenie
USB na nahratie softvéru do televízora. Použite
pamäťové zariadenie USB s 256 MB voľného
priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti zápisu
vypnutá.
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie OAD.
2.2
1. Spustenie aktualizácie softvéru v TV
–  (Doma) > Nastavenia > Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie.
Verzia softvéru
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
2. Identifikácia televízora
– Do jedného z konektorov USB na televízore
zasuňte pamäťové zariadenie USB.
Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK. Na
pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný
súbor.
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizovať
softvér > Info o použitom softvéri
3. Prevzatie softvéru pre TV
– Do počítača zasuňte pamäťové zariadenie USB.
– V pamäťovom zariadení USB nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
– Kliknite na možnosť Poslať ID.
– Vyberte svoj región.
– Ak je k dispozícii nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťové zariadenie USB.
Neumiestňujte ho do priečinka.
4. Aktualizácia softvéru televízora
– Pamäťové zariadenie USB znova zasuňte do
televízora. Aktualizácia sa spustí automaticky.
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne.
Čakajte.
Dodržiavajte nasledujúce pokyny... . .
– nepoužívajte diaľkové ovládanie,
– neodpájajte pamäťové zariadenie USB od
televízora.
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora.
Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.
5
3
Stručný návod
3.1
Diaľkové ovládanie
Batérie a čistenie
Výmena batérií
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
1.  Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na zadnej strane diaľkového ovládania.
2. Tlačidlá na prehrávanie
– Prehrávanie  na spustenie prehrávania
– Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
– Zastavenie  na zastavenie prehrávania
– Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
– Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
– Nahrávanie  na spustenie nahrávania
1. Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2. Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-R03-1,5 V . Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3.  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
4.  FORMAT
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
5.  SETUP
Otvorenie ponuky Nastavenia.
Stredná časť
3. Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
– Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
– Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa pokynov
uvedených v časti o ukončení používania.
Čistenie
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
1.  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
Prehľad tlačidiel
2.  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam
pripojených zariadení.
Horná časť
3. Farebné tlačidlá
Funkcie tlačidiel závisia od pokynov na obrazovke.
4.  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
6
5.  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
3.2
6.  EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie.
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
Infračervený snímač
7.  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
8. Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
9. Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
10.  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
Spodná časť
 Výstraha
Pred infračervený snímač televízora neklaďte žiadne
predmety, mohli by blokovať infračervený signál.
3.3
Páčkové tlačidlo – miestne
ovládanie (ak je k dispozícii)
Tlačidlá na televízore
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú
batérie.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
1.  Stlmiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
2.  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
3. Číselné tlačidlá
Priamy výber televízneho kanála.
4. SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických
titulkov.
1. Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
5.  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
2. Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte položku
 Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje.
6. TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.
7
Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte hlasitosť
či prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci
kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole môžete
prechádzať zoznamom zdrojov vrátane možnosti
výberu tunera.
Táto ponuka sa vypne automaticky.
8
4
Upevnenie na stenu
Inštalácia
Televízor série 4022
4.1
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Pokyny nájdete v používateľskej príručke
v kapitole Bezpečnosť a údržba .
4.2
Umiestnenie televízora
Rady týkajúce sa umiestnenia
– 22Pxx4022 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
– 24Pxx4022 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
– Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
– Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
– Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Stojan televízora
Televízor série 4032
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou čísla modelu TV.
9
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
– 24Pxx4032 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
– 32Pxx4032 – VESA MIS-F 100 x 100,
M4 (minimum 10 mm, maximum 14 mm)
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Televízor série 4112 – 32-palcový, 39-palcový
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
– 32Pxx4112 – VESA MIS-F 200, M4 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)
– 39Pxx4112 – VESA MIS-F 200, M6 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)
Televízor série 4112 – 43-palcový
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 2 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
– 43Pxx4112 – VESA MIS-F 200 x 100,
M6 (minimum 9 mm, maximum 10 mm)
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
10
Televízor série 4132
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
– 22PFx4232 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minimum
10 mm, maximum 10,5 mm)
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
– 32Pxx4132 – VESA MIS-F 100 x 100,
M4 (minimum 10 mm, maximum 14 mm)
– 43Pxx4132 – VESA MIS-F 200 x 200,
M6 (minimum 10 mm, maximum 15 mm)
– 49Pxx4132 – VESA MIS-F 400 x 200,
M6 (minimum 10 mm, maximum 15 mm)
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Výstraha
4.3
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Zapnutie televízora
Pripojenie napájacieho kábla (série
4022, 4032, 4132)
– Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
– Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
– Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
– Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
Televízor série 4232
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
11
Pri 22"/24" modeloch
Pri 32"/39" modeloch
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Pripojenie napájacieho kábla (séria
4112)
Pripojenie napájacieho kábla (séria
4232)
– Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
– Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
– Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
– Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
– Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
– Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
– Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
– Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
Pri 43“ modeli
12
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Zapnutie alebo pohotovostný režim
Skôr než zapnete televízor, skontrolujte, či ste
konektor POWER na zadnej strane televízora pripojili
k elektrickej sieti.
Zapnutie
Stlačte tlačidlo napájania na bočnej alebo zadnej
strane televízora.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
13
5
Pripojenia
5.1
Sprievodca pripojením
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Pri 22"/24" modeloch
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
5.2
Anténa (série 4022, 4032,
4132 a 4232)
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
5.3
Anténa (séria 4112)
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
14
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
Pri 43“ modeli
Pri 22"/24" modeloch
Pri 32"/39" modeloch
5.4
Satelit pre série 4022, 4032,
4132 a 4232 (ak je
k dispozícii)
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
5.5
Satelit pre sériu 4112 (ak je
k dispozícii)
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
Pri 43“ modeli
15
Pri 32"/39" modeloch
Pri 22"/24" modeloch
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
5.6
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
Video zariadenie (série 4022,
4032, 4132 a 4232)
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
Ochrana proti kopírovaniu
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
HDMI
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
16
HDMI – DVI
Pripojenie HDMI CEC – funkcia
EasyLink
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť ku konektoru HDMI 2 pomocou
adaptéra DVI do HDMI.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC k televízoru ich môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora. Funkcia EasyLink
HDMI CEC musí byť zapnutá v televízore aj v
pripojenom zariadení.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite konektor
HDMI 2 a na prenos zvuku pripojte kábel Audio L/R
(minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku konektoru Audio In
na zadnej strane televízora.
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
Zapnutie funkcie EasyLink
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > EasyLink > Zapnuté.
Ovládanie zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC pomocou diaľkového ovládača
televízora
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > Diaľkové
ovládanie EasyLink > Zapnuté
Pri 22"/24" modeloch
Poznámka:
– Funkcia EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami
iných značiek.
– Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink. Názvy technológií HDMI CEC použité v
tomto príklade sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov.
SCART
SCART predstavuje kvalitné pripojenie.
Pripojenie SCART môžete použiť na prenos
obrazových signálov CVBS a RGB, ale nie na prenos
televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový
signál. Pripojenie SCART zároveň podporuje aj
prehrávanie vo formáte NTSC.
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
17
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
Ochrana proti kopírovaniu
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
5.7
Video zariadenie (séria 4112)
HDMI
Pripojenie HDMI CEC – funkcia
EasyLink
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC k televízoru ich môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora. Funkcia EasyLink
HDMI CEC musí byť zapnutá v televízore aj v
pripojenom zariadení.
Pri 43“ modeli
Zapnutie funkcie EasyLink
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > EasyLink > Zapnuté.
Pri 32"/39" modeloch
Ovládanie zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC pomocou diaľkového ovládača
televízora
 (Doma) >
18
Nastavenia >
Všeobecné
nastavenia > EasyLink > Diaľkové
ovládanie EasyLink > Zapnuté
5.8
Poznámka:
Zvukové zariadenie (série
4022, 4032, 4132 a 4232)
– Funkcia EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami
iných značiek.
HDMI ARC
– Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink. Názvy technológií HDMI CEC použité v
tomto príklade sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov.
Len konektor HDMI 1 televízora disponuje
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho
kina) takisto disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte
ho ku konektoru HDMI 1 na televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
CVBS – Audio L R
Pripojte zariadenie k televízoru kompozitným káblom
(CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Digitálny zvukový výstup – optický
Pri 43“ modeli
Optický zvukový výstup predstavuje vysoko kvalitné
zvukové pripojenie.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
Pri 32"/39" modeloch
Pri 22"/24" modeloch
19
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
Digitálny zvukový výstup – optický
Optický zvukový výstup predstavuje vysoko kvalitné
zvukové pripojenie.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Pri 43“ modeli
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
Slúchadlá
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na bočnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Pri 32"/39" modeloch
5.9
Zvukové zariadenie (séria
4112)
HDMI ARC
Len konektor HDMI 1 televízora disponuje
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho
kina) takisto disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte
ho ku konektoru HDMI 1 na televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
20
Slúchadlá
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na bočnej
alebo zadnej strane televízora. Ide o minikonektor
veľkosti 3,5 mm. Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť
samostatne.
Pri 43“ modeli
Pri 22"/24" modeloch
Pri 32"/39" modeloch
5.10
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
Počítač
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
HDMI – DVI
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť ku konektoru HDMI 2 pomocou
adaptéra DVI do HDMI.
VGA (ak je k dispozícii)
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom VGA,
použite kábel VGA. Použite konektor VGA a na
prenos zvuku pripojte kábel Audio L/R (minikonektor
veľkosti 3,5 mm) ku konektoru Audio In na zadnej
strane televízora.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite konektor
HDMI 2 a na prenos zvuku pripojte kábel Audio L/R
(minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku konektoru Audio In
na zadnej strane televízora.
Pri 22"/24" modeloch
Pri 32"/39"/43"/49" modeloch
21
Prístupová karta (série 4022, 4032,
4132 a 4232)
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
* Sieťový port má len séria xxPxTxxx2/05
** Port satelitu má len séria xxPxSxxx2
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1. Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2. Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3. Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
Ideálne nastavenia
 (Doma) > Nastavenia >
Rozšírené > Počítač
Obraz >
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenie televízora na
použitie vo funkcii monitora počítača, nastavte túto
možnosť na Zapnuté.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
* K dispozícii len pri zdrojoch HDMI a VGA.
5.11
Rozhranie CAM
s prístupovou kartou – CI+
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
Informácie o CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
22
Prístupová karta (séria 4112)
Sledovanie kanála prostredníctvom
prístupovej karty
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Sledovať môžete aj kanály nainštalované pomocou
kariet CI/CAM.
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
2. Vyberte položku: Zoznam kanálov CI+ .
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1. Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2. Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3. Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
Nastavenie hesiel a kódov PIN
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
 (Doma) >
CAM
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Nastavenia >
Detská zámka >
PIN
5.12
Zariadenie USB (série 4022,
4032, 4132 a 4232)
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
USB jednotka Flash
Pri 43“ modeli
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a
videá. Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
konektora USB na televízore, keď je televízor
zapnutý.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Pri 32"/39" modeloch
23
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Pevný disk USB
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať digitálne televízne
vysielanie (vysielanie DVB alebo podobné).
Minimum miesta na disku
– Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie,
potrebujete pevný disk s minimálne 4 GB voľného
priestoru a s podporou pripojenia USB.
– Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 32 GB voľného priestoru na
disku.
5.13
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a
videá. Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
konektora USB na televízore, keď je televízor
zapnutý.
Zariadenie USB (séria 4112)
USB jednotka Flash
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Nahrávanie
Pri 43“ modeli
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 32 GB voľného priestoru na
disku.
1. Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov
USB na televízore. Počas formátovania nepripájajte
ďalšie zariadenie USB do žiadneho z portov.
2. Zapnite pevný disk USB a televízor.
3. Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pri 32"/39" modeloch
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
24
Pevný disk USB
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať digitálne televízne
vysielanie (vysielanie DVB alebo podobné).
Minimum miesta na disku
– Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie,
potrebujete pevný disk s minimálne 4 GB voľného
priestoru a s podporou pripojenia USB.
– Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 32 GB voľného priestoru na
disku.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB.
Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 32 GB voľného priestoru na
disku.
5.14
Sieťové pripojenie služby
Freeview (TV série
xxPxT4xx2/05)
1. Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov
USB na televízore. Počas formátovania nepripájajte
ďalšie zariadenie USB do žiadneho z portov.
2. Zapnite pevný disk USB a televízor.
Sieť
3. Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Informácie o sieti
Sieťový port a funkcie sa použijú iba na prenos
obsahu prostredníctvom služby Freeview HD.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Pri 43“ modeli
Pripojenie k sieti (série 4022, 4032, 4132 a 4232)
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
Pri 32"/39" modeloch
25
Pri 32"/39" modeloch
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1. Pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového
kábla (kábel Ethernet**).
2. Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3. Ak chcete prejsť do ponuky, stlačte tlačidlo
 (Doma) , vyberte položku Nastavenia > Sieť
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4. Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte
tlačidlo OK.
5. Vyberte položku Káblové pripojenie a stlačte
tlačidlo OK. Televízor bude neustále vyhľadávať
pripojenie k sieti.
6. Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1. Pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového
kábla (kábel Ethernet**).
2. Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3. Ak chcete prejsť do ponuky, stlačte tlačidlo
 (Doma) , vyberte položku Nastavenia > Sieť
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
4. Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte
tlačidlo OK.
5. Vyberte položku Káblové pripojenie a stlačte
tlačidlo OK. Televízor bude neustále vyhľadávať
pripojenie k sieti.
6. Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Pripojenie k sieti (séria 4112)
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
Pri 43“ modeli
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
26
Sieťové nastavenia
 (Doma) > Nastavenia >
nastavenia siete
Sieť >
Zobraziť
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
 (Doma) >
siete
Nastavenia >
Sieť > Konfigurácia
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
nakonfigurujte pripojenie. Môžete zadať číselné
hodnoty pre položky Adresa IP, Maska
siete, Brána, DNS 1 alebo DNS 2.
27
6
Prepnutie zdroja
6.1
Zoznam zdrojov
– Ponuku zdrojov otvoríte stlačením tlačidla 
SOURCES .
– Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie, vyberte
ho šípkami  (nahor) alebo  (nadol)
a stlačte OK.
– Ak chcete zatvoriť ponuku zdrojov bez výberu
zariadenia, znova stlačte tlačidlo  SOURCES.
6.2
Premenovanie zariadenia
– Premenovanie alebo nahradenie ikony zariadenia
umožňujú len zdroje HDMI, VGA (ak je k dispozícii)
a SCART (ak je k dispozícii)
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte možnosť
HDMI alebo VGA (ak je k dispozícii).
2. Vyberte možnosť  Upraviť a stlačte OK.
3. Vyberte jednu z ikon zariadení a stlačte OK.
V poli na zadanie textu sa zobrazí predvolený názov.
4. Vyberte možnosť Premenovať a pomocou
klávesnice na obrazovke zadajte nový názov.
– Ak chcete zadať malé písmená, stlačte
tlačidlo  (červené)
– Ak chcete zadať veľké písmená, stlačte
tlačidlo  (zelené)
– Ak chcete zadať čísla a symboly, stlačte
tlačidlo  (žlté)
– Ak chcete odstrániť znak, stlačte
tlačidlo  (modré)
5. Po dokončení úprav vyberte položku Hotovo.
28
7
7.2
Kanály
Inštalovanie kanála
7.1
Anténa a kábel
Informácie o kanáloch
a prepínanie kanálov
Manuálne vyhľadávanie kanálov a nastavenia
kanála
Vyhľadávanie kanálov
Ak chcete sledovať TV kanály
Aktualizácia existujúceho zoznamu kanálov
– Stlačte tlačidlo . Televízor sa prepne na televízny
kanál, ktorý ste naposledy sledovali.
– Stlačte tlačidlo  (Doma) > Kanály a
stlačte OK.
– Kanály môžete prepínať stlačením
tlačidla  + alebo  -.
– Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte
toto číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením
tlačidla OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanály
– Ak chcete prejsť na predchádzajúci sledovaný
kanál, stlačte tlačidlo  BACK .
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Vyhľadať
kanály > Aktualizácia kanálov
Preinštalovanie všetkých kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Vyhľadať
kanály > Preinštalovať kanály
1. Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate, a stlačte
tlačidlo OK.
2. Vyberte
možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) a
vyberte položku, ktorú chcete preinštalovať.
3. Vyberte položku Digitálne a analógové kanály , Iba
digitálne kanály alebo Len analógové kanály.
4. Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte kanály. Môže to trvať
niekoľko minút.
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
– Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 LIST , čím otvoríte zoznamy kanálov.
– Zoznam kanálov môže obsahovať niekoľko stránok
s kanálmi. – Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku, stlačte
tlačidlo  + alebo  –.
– Ak chcete zatvoriť zoznam kanálov bez zmeny
kanála, znova stlačte tlačidlo  LIST .
Ikony kanálov
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
Nastavenia kanála
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Vyhľadať
kanály > Preinštalovať kanály
1. Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate, a stlačte
tlačidlo OK.
2. Vyberte
možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) a
vyberte položku, ktorú chcete preinštalovať.
3. Vyberte položku Digitálne a analógové kanály , Iba
digitálne kanály alebo Len analógové kanály.
4. Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
5. Nastavenia obnovíte stlačením tlačidla 
(červené) alebo dokončíte stlačením tlačidla 
(zelené).
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch.
Tento televízor môže prijímať vysielanie v digitálnom
televíznom štandarde DVB. Televízor nemusí fungovať
správne, ak využijete služby prevádzkovateľa
digitálneho vysielania, ktorý nespĺňa všetky
požiadavky tohto štandardu.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov.
– Rýchle: Rýchlejší spôsob, pri ktorom sa uplatnia
preddefinované nastavenia, ktoré používa väčšina
poskytovateľov káblovej televízie vo vašej krajine.
– Max.: Ak sa vyššie uvedeným spôsobom
nenainštalujú žiadne kanály alebo niektoré kanály
chýbajú, môžete vybrať rozšírený spôsob Max. Pri
29
tomto postupe bude vyhľadávanie a inštalácia
kanálov trvať dlhšie.
– Rozšírené: Ak ste na účely vyhľadávania kanálov
dostali konkrétnu hodnotu sieťovej frekvencie,
vyberte možnosť Rozšírené.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Aby bolo možné kanály
automaticky aktualizovať, musí byť televízor
v pohotovostnom režime.
Režim sieťovej frekvencie
Ak chcete v rámci režimu Rýchle na vyhľadávanie
kanálov použiť funkciu Hľadanie frekvencie, vyberte
možnosť Automaticky. Televízor využije jednu z
preddefinovaných sieťových frekvencií (alebo HC –
navádzací (tzv. homing) kanál) podľa hodnoty
používanej väčšinou poskytovateľov káblovej televízie
v danej krajine.
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť
Ručne.
Kanál, automatická aktualizácia kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Správa o aktualizácii
kanálov
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Sieťová frekvencia
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš poskytovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
Digitálny: Test príjmu
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Digitálny: test príjmu
Režim prenosovej rýchlosti
Pokiaľ vám poskytovateľ káblovej televízie nezadal
špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti na
inštaláciu televíznych kanálov, ponechajte
nastavenie Režim prenosovej rýchlosti na
hodnote Automaticky.
Ak vám bola zadaná konkrétna hodnota prenosovej
rýchlosti, vyberte možnosť Manuálne.
Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je
prijímaný signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť
polohu antény. Ak chcete znovu skontrolovať kvalitu
signálu na tejto frekvencii, vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete manuálne zadať konkrétnu digitálnu
frekvenciu, použite číselné tlačidlá na diaľkovom
ovládaní. Frekvenciu môžete vybrať aj tak, že
pomocou tlačidiel  a
 umiestnite šípku na číslo
a pomocou tlačidiel  a  číslo zmeníte. Ak chcete
skontrolovať frekvenciu, vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK.
Prenosová rýchlosť
Keď je položka Režim prenosovej
rýchlosti nastavená na hodnotu Manuálne, môžete
zadať prenosovú rýchlosť pomocou číselných
tlačidiel.
Ak na príjem kanálov používate štandard DVB-C,
dostupná bude možnosť Režim prenosovej rýchlosti.
Pod položkou Režim prenosovej rýchlosti vyberte
možnosť Automaticky, ak vám poskytovateľ
neposkytol špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti.
Ak chcete zadať hodnotu prenosovej rýchlosti,
vyberte položku Prenosová rýchlosť a použite
číselné tlačidlá alebo tlačidlá  a .
Voľne dostupné/kódované
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
vyberte možnosť Iba bezplatné kanály.
Automatické vyhľadanie kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Automatická aktualizácia
kanálov
Analógový: Ručná inštalácia
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
z antény/káblovej TV > Analógový: Ručná
inštalácia
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
Automatická aktualizácia kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nové.
30
Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál a stlačte tlačidlo OK. Frekvenciu
vyhľadávaného kanála môžete zadať manuálne alebo
ho môžete nechať vyhľadať televízorom. Stlačte
tlačidlo OK, vyberte príkaz Vyhľadať a stlačením
tlačidla OK sa kanál vyhľadá automaticky. Na
obrazovke sa zobrazí vyhľadaný kanál, a ak je slabý
príjem, opäť stlačte položku Vyhľadávať. Ak chcete
kanál uložiť, vyberte položku Hotovo a stlačte
tlačidlo OK.
Aktualizovať kanály
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Vyhľadať satelit > Aktualizácia kanálov
Kedykoľvek môžete manuálne spustiť aktualizáciu
kanálov. Pridajú sa nové kanály a nedostupné kanály
sa odstránia.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
Preinštalovanie kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Vyhľadať satelit > Preinštalovať kanály
Jemné ladenie
Ak chcete jemne doladiť kanál, vyberte položku
Jemné ladenie a stlačte tlačidlo OK. Kanál môžete
doladiť pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete nájdený kanál uložiť, vyberte položku
Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
Satelity a kanály môžete manuálne nanovo vyhľadať.
1. Vyberte možnosť, ktorú chcete preinštalovať.
2. Kanály aktualizujete výberom položky Nastavenia
alebo Spustiť.
Uloženie
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte položku Uložiť a stlačte tlačidlo OK.
Nakrátko sa zobrazí číslo nového kanálu.
Ponuka nastavení
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
– Typ pripojenia
Vyberte počet satelitov, ktoré chcete nainštalovať.
Televízor nastaví príslušný typ pripojenia automaticky.
Stlačte tlačidlo  Resetovať, ak chcete resetovať,
alebo stlačte tlačidlo  Hotovo, keď dokončíte
nastavenia.
• Maximálne 4 satelity – Na tomto televízore môžete
nainštalovať maximálne 4 satelity (4 konvertory
LNB). Na začiatku inštalácie vyberte presný počet
satelitov, ktoré chcete nainštalovať. Urýchli to
inštaláciu.
• Unicable – Na pripojenie satelitnej antény
k televízoru môžete použiť systém Unicable. Na
začiatku inštalácie môžete vybrať systém Unicable
pre jeden alebo dva satelity.
Satelit (ak je k dispozícii)
Informácie o inštalácii satelitov
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4
satelity (4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie
vyberte presný počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
– Nastavenia modulu LNB
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
Unicable
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru môžete
použiť systém Unicable. Na začiatku inštalácie môžete
vybrať systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
MDU - Jednotka Multi-Dwelling-Unit
Zabudované satelitné tunery podporujú jednotku
MDU na satelitoch Astra a Digiturk na satelite
Eutelsat. Jednotka MDU na satelite Türksat nie je
podporovaná.
• Napájanie LNB – Napájanie konvertorov LNB je
predvolene zapnuté.
• 22 kHz tón – Tón je predvolene nastavený na
hodnotu Automaticky.
• Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
– Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
Spustenie inštalácie
31
hodnoty.
Pridanie satelitu alebo odstránenie satelitu
vyberte položku Všetky neusporiadané kanály. V
prípade balíkov predplatného odporúčame Rýchlu
inštaláciu. Ak máte ďalšie satelity, ktoré nie sú
súčasťou balíka predplatného, odporúčame úplnú
inštaláciu. Všetky nainštalované kanály nájdete
v zozname kanálov.
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Vyhľadať satelit > Pridať satelit
alebo Odstrániť satelit
Automatické vyhľadanie kanálov
V prípade potreby zadajte kód PIN.
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Automatická aktualizácia kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Vyhľadanie satelitu > Pridať satelit
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
• K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
• Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
• Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Automatická aktualizácia kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nové.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Aby bolo možné kanály
automaticky aktualizovať, musí byť televízor
v pohotovostnom režime.
Kanál, automatická aktualizácia kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Správa o aktualizácii kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Vyhľadanie satelitu > Odstrániť satelit
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
Ručná inštalácia
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
satelitu > Manuálna inštalácia
Zoznam satelitných kanálov
 (Doma) > Nastavenia >
Zoznam satelitných kanálov
Inštalácia satelitu >
Manuálna inštalácia satelitu.
Ak chcete vybrať preferovaný zoznam satelitných
kanálov, stlačením tlačidla  LIST otvorte satelitné
kanály.
– LNB – Vyberte modul LNB, pre ktorý chcete pridať
nové kanály.
Satelity môžu ponúkať balíky kanálov, ktoré obsahujú
bezplatné kanály (voľne dostupné) a ponúkajú výber
vhodný pre určitú krajinu. Niektoré satelity ponúkajú
balíky predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je
potrebné zaplatiť.
– Režim prenosovej rýchlosti – Ak chcete zadať
prenosovú rýchlosť, vyberte možnosť Manuálne.
– Polarizácia – Vyberte požadovanú polarizáciu.
– Frekvencia – Zadajte frekvenciu transpondéra.
– Hľadať – Vyhľadajte transpondér.
Ak chcete nainštalovať len kanály v balíku, vyberte
položku Z usporiadaného balíka . Ak chcete okrem
balíka nainštalovať aj všetky ostatné dostupné kanály,
32
Riešenie problémov
Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
Úvod
– Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Funkcia kopírovania zoznamu predvolieb kanálov je
určená pre predajcov a pokročilých používateľov.
Pomocou funkcie Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov
a môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
– Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke. Keď je prvý satelit
nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku
Hľadať znova a spustite vyhľadávanie druhého
satelitu.
– Uistite sa, že je nastavená možnosť Dva satelity.
Podmienky
– Oba televízory sú z produktového radu z toho
istého roku. Skontrolujte názov modelu televízora
a poslednú číslicu. (Napr.: xxPxx4xx2, 2 znamená
produkt z roku 2017)
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
– Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia až po
úplnom dokončení inštalácie.
– Oba televízory majú kompatibilné verzie softvéru;
skontrolujte číslo.
Všetky satelitné kanály zmizli
– Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
užívateľského pásma. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
používateľského pásma.
Kopírovanie zoznamu kanálov, kontrola verzie
zoznamu kanálov
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
zoznamu kanálov
1. Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2. Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3. Stlačte tlačidlo
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov.
4. Vyberte položku Kopírovať do USB a stlačte
tlačidlo OK. Pri kopírovaní zoznamu kanálov si od vás
televízor môže vyžiadať kód PIN detskej zámky.
5. Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
6. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
– Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Nemôžem odstrániť satelit
– Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
Niekedy je príjem nekvalitný
– Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
– Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
Pozrite si aktuálnu verziu zoznamu kanálov...
1. Stlačte tlačidlo
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov.
33
2. Vyberte položku Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov, následne položku Aktuálna verzia a stlačte
tlačidlo OK.
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
kanálov > Kopírovať do TV a potom tlačidlo
V prípade potreby zadajte kód PIN.
OK.
4. Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu
kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash.
Načítanie zoznamu kanálov
Možnosti kanálov
Do nenainštalovaných televízorov
Otvorenie možností
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete
(analógový alebo digitálny), či nastavení televízora je
k dispozícii niekoľko možností.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1. Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
Otvorenie ponuky možností...
1. Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS .
2. Zatvoríte ďalším stlačením tlačidla  OPTIONS .
2. Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash, ktorá
obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3. Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte
tlačidlá  (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov > Kopírovať do TV a potom tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
Titulky
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Môžete si vybrať medzi možnosťami Titulky
zapnuté a Titulky vypnuté. Prípadne môžete zvoliť
možnosť Automaticky.
4. Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu
kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash.
Automatické
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
Do nainštalovaného televízora
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Uprednostňovaný jazyk titulkov môžete zvoliť pod
položkou Jazyk titulkov.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1. Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete overiť toto nastavenie, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie kanálov. Spustite tento proces, kým
nedosiahnete nastavenie pre príslušnú krajinu.
Stlačením tlačidla  BACK zrušte inštaláciu.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie
kanálov a spustite inštaláciu. Vyberte správnu
krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov. Inštaláciu
dokončite. Po jej ukončení pokračujte krokom 2.
Jazyk titulkov
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
Jazyk zvuku
Ak nie je k dispozícii žiaden z preferovaných jazykov
zvuku, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov. Ak
nie sú k dispozícii žiadne jazyky zvykových stôp, túto
možnosť nie je možné vybrať.
2. Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash, ktorá
obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3. Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte
tlačidlá  (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
34
Dual I-II
Možnosti zoznamu kanálov
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
Otvorenie menu možností
Postup otvorenia menu možností zoznamu kanálov...
Ak je k dispozícii predplatený prémiový obsah
prostredníctvom modulu CAM, pomocou tejto
možnosti môžete určiť nastavenia poskytovateľa
obsahu.
1. Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2. Stlačením tlačidla  LIST otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte jednu
z možností.
4. Opätovným stlačením tlačidla  LIST zavrite
zoznam kanálov.
Mono/Stereo
Premenovanie kanála
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
1. Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2. Stlačením tlačidla  LIST otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3. Vyberte jeden kanál, ktorý chcete premenovať.
4. Stlačte tlačidlo  OPTIONS > Premenovať kanál
a stlačte OK.
5. V poli na zadanie textu stlačením tlačidla OK
otvoríte klávesnicu na obrazovke alebo ju výberom
možnosti Skryť skryjete.
6. Pomocou navigačných klávesov vyberte znak
a potom stlačte OK.
– Ak chcete zadať malé písmená, stlačte tlačidlo 
(červené)
– Ak chcete zadať veľké písmená, stlačte
tlačidlo  (zelené)
– Ak chcete zadať čísla a symboly, stlačte
tlačidlo  (žlté)
– Ak chcete odstrániť znak, stlačte
tlačidlo  (modré)
7. Po dokončení úprav vyberte položku Hotovo.
8. Opätovným stlačením tlačidla  LIST zavrite
zoznam kanálov.
Bežné rozhranie
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
1. Nalaďte analógový kanál.
2. Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Mono/Stereo a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3. Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Stav
Výberom položky Stav zobrazíte technické
informácie o kanáli.
Hodiny
V rohu televíznej obrazovky môžete zobraziť aktuálny
čas.
Vytvorenie alebo úprava zoznamu obľúbených
kanálov
7.3
Zoznam kanálov
 LIST >  OPTIONS >
obľúbených
Otvorenie zoznamu kanálov
Vytvoriť zoznam
Vyberte kanál a stlačením tlačidla OK ho pridajte
do zoznamu obľúbených kanálov. Po dokončení
stlačte tlačidlo  Hotovo.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
1. Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2. Stlačením tlačidla  LIST otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3. Stlačte tlačidlo  OPTIONS > Vybrať zoznam
kanálov a vyberte jeden zoznam kanálov, ktorý
chcete sledovať.
4. Opätovným stlačením tlačidla  LIST zavrite
zoznam kanálov.
 LIST
>  OPTIONS >
Upr. obľ. kan.
Vyberte kanál a stlačením tlačidla OK ho pridajte do
zoznamu obľúbených kanálov alebo ho z neho
odstráňte. Po dokončení stlačte tlačidlo  Hotovo.
35
7.4
Výber rozsahu kanálov
 LIST
>  OPTIONS >
Voľba filtrovania kanálov
Vybrať rozsah kanálov
Vyberte rozsah kanálov v zozname obľúbených
kanálov. Po dokončení stlačte OK.
 LIST
>  OPTIONS > Voľba filtrovania kanálov
Vyberte niektorú z kombinácii kanálov zobrazených
v zozname kanálov.
Výber zoznamu kanálov
 LIST
>  OPTIONS >
Vybrať zoznam kanálov
7.5
V zozname obľúbených kanálov vyberte rozsah
kanálov. Po dokončení stlačte OK.
Obľúbené kanály
O obľúbených kanáloch
Uzamknutie, odomknutie kanála
 LIST >  OPTIONS >
Odomknúť kanál
Môžete vytvoriť zoznam s obľúbenými kanálmi, v
ktorom sa nachádzajú len kanály, ktoré chcete
sledovať. Keď je zvolený zoznam obľúbených
kanálov, pri prepínaní kanálov sa zobrazia len
obľúbené kanály.
Zamknúť kanál,
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
Vytvorenie zoznamu obľúbených
Uzamknutý kanál bude mať pri svojom logu ikonu .
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2. Vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla
 Označiť ako obľúbené ho označte ako obľúbený.
3. Vybraný kanál sa označí symbolom .
4. Ak chcete dokončiť nastavenie, stlačte
tlačidlo  BACK . Dané kanály sa pridajú do
zoznamu obľúbených kanálov.
5. Ak chcete zobraziť len kanály, ktoré ste zvolili vo
svojom novom zozname obľúbených, prejdite do
časti Všetky kanály antény, stlačte tlačidlo OK,
vyberte možnosť Anténa – obľúbené kanály (alebo
Možnosti > Vybrať zoznam kanálov > Anténa –
obľúbené kanály).
Vyhľadanie kanálov
 LIST
>  OPTIONS >
Vyhľadať kanál
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
1. Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2. Stlačením tlačidla  LIST otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3. Stlačte tlačidlo  OPTIONS > Vyhľadať kanál
a stlačte tlačidlo OK.
V poli na zadanie textu stlačením tlačidla OK otvoríte
klávesnicu na obrazovke alebo ju stlačením tlačidla
 BACK skryjete.
* Môžete efektívne vytvoriť svoj vlastný zoznam
obľúbených kanálov v požadovanom poradí
výberom obľúbených kanálov (stlačte
tlačidlo  Označiť ako obľúbené v zozname).
Pomocou navigačných klávesov vyberte znak
a potom stlačte tlačidlo OK.
– Ak chcete zadať malé písmená, stlačte
tlačidlo  (červené)
– Ak chcete zadať veľké písmená, stlačte
tlačidlo  (zelené)
– Ak chcete zadať čísla a symboly, stlačte
tlačidlo  (žlté)
– Ak chcete odstrániť znak, stlačte
tlačidlo  (modré)
Vyberte zoznam obľúbených
 LIST
>  OPTIONS >
Vybrať zoznam kanálov
V zozname obľúbených kanálov vyberte rozsah
kanálov. Po dokončení stlačte OK.
4. Po dokončení úprav vyberte položku Hotovo.
5. Opätovným stlačením tlačidla  LIST zavrite
zoznam kanálov.
36
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Odstránenie kanála zo zoznamu
obľúbených
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených,
vyberte ho pomocou tlačidla  a potom stlačte
tlačidlo  Zrušiť označenie ako obľúbené, čím
kanál vyradíte zo zoznamu obľúbených.
* Teletext možno otvoriť, len ak sú kanály
nainštalované priamo v internom tuneri televízora
a televízor je nastavený na režim televízie. Ak sa
používa set-top box, teletext nebude v televízore
k dispozícii. V takomto prípade môžete použiť
teletext na set-top boxe.
Znovu zoradiť kanály
Kanály v zozname obľúbených kanálov môžete
znovu zoradiť – zmeniť ich poradie.
Možnosti teletextu
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 LIST >  OPTIONS > Vybrať zoznam kanálov.
2. Vyberte položku Anténa – Obľúbené
kanály, Kábel – Obľúbené kanály alebo
Satelit – Obľúbené kanály* a stlačte tlačidlo
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
– Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
OK.
3. Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
Znovu zoradiť kanály.
– Duálne zobrazenie/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.
– Prehľad stránok teletextu
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
5. Stláčaním navigačných tlačidiel posuňte
zvýraznený kanál na iné miesto a stlačte tlačidlo OK.
– Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
6. Po dokončení stlačte OK.
* Satelitný kanál možno vyhľadať len na modeloch
xxPxSxxx2.
– Odhaliť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
– Opak. podstránku
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
Text/Teletext
– Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
Stránky teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
– Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
Konfigurácia teletextu
1. Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2. Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3. Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
Podstránky teletextu
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Nastavenie > Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) prejdite
do ponuky.
2. Vyberte položku Jazyky a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3. Vyberte položku Prim. jazyk telet alebo Sek. jazyk
telete a stlačte tlačidlo OK.
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  a .
Prehľad T.O.P. teletextu
37
4. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
1. Stlačte tlačidlo TEXT.
2. Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
38
8
Zmena dňa
TV program
Ak sa informácie TV programu získavajú od
poskytovateľa vysielania, môžete stlačením tlačidla
 + zobraziť program na jeden z nasledujúcich dní.
Stlačením tlačidla  – sa vrátite na predchádzajúci
deň.
8.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
Deň môžete zmeniť aj stlačením tlačidla  OPTIONS
a výberom položky Zmeniť deň.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované
(napr. kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie Watch
TV (Sledovať televíziu)). Televízor nedokáže
zhromažďovať informácie o TV programe pre kanály
sledované z digitálneho prijímača.
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
Nastavenie pripomienky
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
Ak chcete nastaviť pripomienku…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program v
budúcnosti.
2. Stlačte tlačidlo  Nastaviť pripom. a potom
stlačte OK.
8.2
Používanie TV programu
Ak chcete vymazať pripomienku…
Otvorenie TV programu
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program s
pripomienkou, ktorú spoznáte podľa ikony 
(hodiny).
2. Stlačte tlačidlo  Vymaz.pripomienku, vyberte
možnosť Áno a potom stlačte OK.
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE.
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Hľadať podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Naladenie programu
Ak chcete vyhľadať programy podľa žánru, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Hľadať podľa
žánru.
Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
Prepnutie na program
Z TV programu môžete prepnúť na aktuálny program.
Ak chcete vybrať niektorý program, pomocou tlačidiel
so šípkami prejdite na názov daného programu.
Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú
naplánované na neskôr.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Zoznam pripomienok
Môžete zobraziť zoznam nastavených pripomienok.
Zobrazenie podrobností o programe
Zoznam pripomienok
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe, stlačte tlačidlo  INFO .
Ak chcete otvoriť zoznam pripomienok…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku Všetky pripomienky.
3. V zozname pripomienok vyberte pripomienku,
ktorú chcete odstrániť, a vybratá pripomienka sa
39
označí symbolom .
4. Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť Vymazať
vybraté a stlačte OK.
5. Ak chcete zavrieť zoznam pripomienok, vyberte
položku Zatvoriť.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie.
V ponuke TV program je program nastavený na
nahrávanie označený ikonou  .
Zoznam nahrávok zobrazíte stlačením
tlačidla Nahrávky. Program, z ktorého sa má
nahrávať, je označený ikonou  (červená bodka)
pred názvom programu.
Ak chcete nahrať program…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Záznam .
Ak chcete zrušiť nahrávanie…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
nastavený na nahrávanie.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Vymazať nahrávku .
40
9
Nahrávanie
a pozastavenie TV
9.1
Čo potrebujete
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať digitálne televízne
vysielanie (vysielanie DVB alebo podobné).
Varovanie
Minimum miesta na disku
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
– Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie,
potrebujete pevný disk s minimálne 4 GB voľného
priestoru a s podporou pripojenia USB.
– Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 32 GB voľného priestoru na
disku.
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
9.2
Pozastavenie
Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB.
Čo potrebujete
Nahrávanie
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 32 GB voľného priestoru na
disku.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
– pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore,
– digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore,
– prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program,
– spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
1. Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov
USB na televízore. Počas formátovania nepripájajte
ďalšie zariadenie USB do žiadneho z portov.
2. Zapnite pevný disk USB a televízor.
3. Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
V rámci presadzovania legislatívnej ochrany
autorských práv môžu rôzni poskytovatelia vysielania
DVB pomocou technológie Správy digitálnych práv
(DRM) použiť rôzne obmedzenia. V prípade
vysielania chránených kanálov môže byť obmedzené
nahrávanie, platnosť nahrávky a počet jej prehratí.
Nahrávanie môže byť úplne zakázané. Pri pokuse
o nahrávanie chráneného vysielania alebo prehratia
nahrávky s vypršanou platnosťou sa môže zobraziť
chybové hlásenie.
Poznámka:
41
Funkcia nahrávania funguje iba pri digitálnom
televíznom vysielaní. Nie je možné nahrávať obsah
z externých zariadení (napr. cez HDMI).
farebného tlačidla  Nastaviť čas zmeniť čas
začiatku a skončenia nahrávania.
Sledovanie nahrávky
Nahrávanie programu
Ak chcete sledovať nahrávku…
Okamžité nahrávanie
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
4. Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
5. Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  EXIT.
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu. Ak údaje TV programu nie sú k dispozícii,
nahrávanie sa spustí iba na 30 minút. Čas skončenia
nahrávania môžete upraviť v zozname Nahrávky.
9.3
Pozastavenie TV
Naplánovať nahrávanie
Čo potrebujete
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
Vysielanie digitálnej televízie môžete pozastaviť
a pokračovať v sledovaní o chvíľu neskôr.
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
– pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore,
– digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore,
– prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program,
Ak chcete nahrať program…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. V ponuke TV program vyberte kanál a program,
ktorý chcete nahrať. Stláčaním tlačidiel  (vpravo)
a  (vľavo) môžete prechádzať programy
jednotlivých kanálov.
3. Keď je požadovaný program zvýraznený, stlačte
farebné tlačidlo  Nahrávanie . Nahrávanie
programu sa naplánuje. V prípade prekrývajúceho sa
nahrávania sa automaticky zobrazí varovanie. Ak
plánujete nahrávať program vo vašej neprítomnosti,
nezabudnite televízor nechať v pohotovostnom
režime a zapnúť pevný disk USB.
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
Zoznam nahrávok
Pozastavenie programu
Nahrávky môžete prehliadať a spravovať
prostredníctvom zoznamu nahrávok. Vedľa zoznamu
nahrávok je uvedený samostatný zoznam pre
naplánované nahrávania a pripomienky.
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). V spodnej časti obrazovky
sa nakrátko zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Ak chcete otvoriť zoznam nahrávok…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. Keď je v zozname vybratá určitá nahrávka,
môžete ju odstrániť farebným
tlačidlom  Odstrániť . Nahrávku môžete
premenovať stlačením farebného
tlačidla  Premenovať . Prípadne môžete stlačením
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
42
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na
90 minút.
Ak sa chcete vrátiť k živému televíznemu vysielaniu,
stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
Znovu prehranie
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
1. Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2. Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3. Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte opätovné
prehrávanie vysielania.
4. Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte sledovanie
živého vysielania.
43
10
Možnosti fotografií
Videá, fotografie a
hudba
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
fotografie na obrazovke môžete…
Spustiť prezentáciu, Zastaviť prezent.
Spustenie alebo zastavenie prezentácie.
10.1
Prechody prezentácie
Nastavenie prechodu medzi jednotlivými obrázkami.
Pomocou rozhrania USB
Frekvencia prezentácie
Nastavenie času zobrazenia jednotlivých fotografií.
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
Opakovať, Prehrať raz
Opakované alebo jednorazové zobrazenie
obrázkov.
Keď je televízor zapnutý, ku konektoru USB na
televízore pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
alebo pevný disk USB.
Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a môžete prehľadávať svoje
súbory v štruktúre priečinkov na pevnom disku USB.
Náhodný výber vypnutý, Náhodný výber zapnutý
Zobrazenie obrázkov v postupnom alebo náhodnom
poradí.
Varovanie
Otočiť obraz
Otočenie fotografie.
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
10.3
Videá
10.2
Prehrávanie videí
Fotografie
Ak chcete na televízore prehrať video…
Prezeranie fotografií
Vyberte položku  Videá , vyberte názov
požadovaného súboru a stlačte tlačidlo OK.
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3. Vyberte položku Fotografie. Stlačením
tlačidla  Zoznam môžete použiť zobrazenie
zoznamu alebo opätovným stlačením
tlačidla  Náhľady prepnúť na zobrazenie
náhľadov.
– Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
– Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
– Ak chcete preskočiť na ďalšie alebo predchádzajúce
video v priečinku, stlačte  + alebo  –.
– Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastaviť).
– Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo .
Zobrazenie súboru s fotografiou
Otvorenie súboru s videom
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3. Vyberte položku Fotografie a vyberte jednu
z fotografií. Stlačením tlačidla OK zobrazíte vybratú
fotografiu.
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3. Vyberte položku Videá. Stlačením
tlačidla  Zoznam môžete použiť zobrazenie
zoznamu alebo opätovným stlačením
tlačidla  Náhľady prepnúť na zobrazenie
náhľadov.
Otvorenie priečinku s fotografiami
44
Prehratie súboru s videom
Prehratie hudobného súboru
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3. Vyberte položku Videá a vyberte niektoré z videí.
Vybraté video môžete prehrať stlačením tlačidla OK,
prípadne môžete stlačiť tlačidlo  Prehrať všetko
a prehrať všetky súbory s videom v priečinku
s videami .
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3. Vyberte položku Hudba a vyberte niektorú zo
skladieb. Vybratú skladbu môžete prehrať stlačením
tlačidla OK, prípadne môžete stlačiť
tlačidlo  Prehrať všetko a prehrať všetky
hudobné súbory v priečinku s hudbou .
Možnosti videa
Možnosti hudby
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
videa môžete…
Možnosti pri prehrávaní hudby...
Opakovať, Prehrať raz
Opakované alebo jednorazové prehrávanie
skladieb.
Titulky
Ak sú k dispozícii titulky, môžete ich zobraziť. Vyberte
možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zap. pri vyp.zvuku.
Náhodný výber zapnutý, Náhodný výber vypnutý
Prehrávanie skladieb v nastavenom poradí alebo
náhodne.
Jazyk titulkov
Použitie jazyka titulkov, ak je dostupný.
Tabuľka znakov
Vyberte niektorý zo systémov znakov.
Jazyk zvuku
Prehrávanie jazyka zvuku, ak je dostupný.
Náhodný výber zapnutý, Náhodný výber vypnutý
Prehrávanie videí v nastavenom poradí alebo
náhodne.
Opakovať, Prehrať raz
Opakované alebo jednorazové prehrávanie videí.
Zobraziť info
Zobrazenie informácií o súbore, ako napr. zvukový
režim.
Nastavenia tituliek
Nastavenie farby titulkov, veľkosti písma titulkov,
oneskorenia synchronizácie času (ak sú titulky k
dispozícii).
10.4
Hudba
Prehrávanie hudby
Otvorenie priečinku s hudbou
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3. Vyberte položku Hudba. Hudobné súbory sa
zobrazia ako zoznam.
45
11
11.3
Otvorenie ponúk
nastavení TV
Rýchle nastavenia a všetky
nastavenia
11.1
Prehľad ponuky Doma
Stlačením tlačidla  SETUP na diaľkovom ovládači
vyhľadáte často používané nastavenia v ponuke
Rýchle nastavenia.
Stlačte tlačidlo  (Doma), vyberte jednu
z nasledujúcich ponúk a stlačte OK.
– Štýl obrazu: Vyberte jeden z predvolených štýlov
na získanie ideálneho obrazu.
Kanály
– Formát obrazu: Vyberte jeden z predvolených
formátov obrazu, ktorý vyhovuje veľkosti obrazovky.
Ponuka Rýchle nastavenia:
Tento riadok obsahuje všetky kanály.
– Stlačením tlačidla OK otvoríte program televízora.
– Štýl zvuku: Vyberte jeden z predvolených štýlov
zvuku na zaistenie ideálnych nastavení zvuku.
– Stlačením tlačidla  (vľavo) sa zobrazia kanály
s logom kanálu. Ak chcete zobraziť všetky kanály,
vyberte položku Zobraziť všetky.
– Hlasitosť slúchadiel: Upravte hlasitosť pripojených
slúchadiel.
Zdroje
– Výstup zvuku: Nastavte prehrávanie zvuku
prostredníctvom televízora alebo pripojeného
zvukového systému.
Tento riadok obsahuje dostupné zdroje v tomto
televízore.
– Hodiny: V pravom hornom rohu obrazovky
televízora sa zobrazia hodiny.
Pomocné programy
– Časovač vypnutia: Nastavte automatické
prepnutie televízora do pohotovostného režimu po
stanovenom čase.
Tento riadok obsahuje funkcie televízora dostupné
pre používateľa.
Nastavenie
– Všetky nastavenia: Zobrazí sa ponuka všetkých
nastavení.
Tento riadok obsahuje nastavenia dostupné pre
používateľa.
– Pomocník: Jednoducho získajte aktualizáciu
softvéru, obnovte predvolené nastavenia televízora
a prečítajte si používateľskú príručku.
11.2
Ponuka Obslužné programy
Ponuka Všetky nastavenia:
TV program
Stlačte tlačidlo  (Doma) na diaľkovom ovládači,
vyberte položku Nastavenia a stlačte OK.
Otvorte TV program. Ak potrebujete ďalšie
informácie, pozrite si kapitolu TV program
v používateľskej príručke.
Nahrávky
11.4
Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si
v používateľskej príručke kapitolu Nahrávanie
a pozastavenie TV .
Všetky nastavenia
Nastavenia obrázka
Kanály
Zobrazenie zoznamu kanálov.
Štýl obrazu
Aktualizácia softvéru
Výber štýlu
Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si
kapitolu Softvér v používateľskej príručke.
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený štýl obrazu.
Ukážky
 (Doma) > Nastavenia >
Prehrávanie položky Ukážky pre ukážku v tomto
televízore.
Dostupné štýly obrazu sú...
46
Obraz >
Štýl obrazu
– Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení
– Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
– Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
– Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie
– Film – ideálne na sledovanie filmov
– Hra – ideálne na hranie hier
Nastavenia farieb
 (Doma) > Nastavenia >
Rozšírené > Farba
Obraz >
Zvýšenie sýtosti farieb
Vytvorenie vlastného štýlu
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti farieb
Môžete upraviť a uložiť nastavenia obrazu v rámci
práve vybratého štýlu obrazu, ako je
napríklad Farba, Kontrast alebo Ostrosť.
Nastavte úroveň sýtosti farieb a detailov v jasných
farbách výberom z možností Maximum, Stredne
alebo Minimum.
Obnovenie štýlu
Výber predvolenej farebnej teploty
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu, vráťte sa
k položke Štýl obrazu a stlačte
tlačidlo  Obnovenie štýlu.
 (Doma) >
Rozšírený >
Nastavte požadovanú farebnú teplotu výberom
z možností Normálna, Teplá alebo Studená .
Farba, Kontrast, Ostrosť, Jas
Úprava farby obrazu
 (Doma) > Nastavenia >
Vlastná farebná teplota
Obraz > Farba
Stláčaním šípok  (hore) alebo
hodnotu sýtosti farieb obrazu.
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírený > Farba > Vlastná farebná teplota
 (dole) upravíte
Ak chcete nastaviť farebnú teplotu sami, vyberte v
ponuke Farebná teplota možnosť Vlastné
nastavenie. Stláčaním šípok  (hore) alebo 
(dole) zvýšite alebo znížite nastavenú hodnotu.
Úprava kontrastu obrazu
 (Doma) > Nastavenia >
Nastavenia > Obraz >
Farba > Farebná teplota
Obraz > Kontrast
Stláčaním šípok  (hore) alebo
hodnotu kontrastu obrazu.
 (dole) upravíte
Nastavenia kontrastu
Znížením hodnoty kontrastu znížite spotrebu energie.
Režimy kontrastu
Úprava ostrosti obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírený > Kontrast > Režim kontrastu
 (Doma) > Nastavenia >
Obraz > Ostrosť
Stláčaním šípok  (hore) alebo
hodnotu ostrosti obrazu.
Výberom z možností Normálne, Optimalizované pre
obraz, Optimalizované na úsporu energie nastavíte
spôsob automatického zníženia kontrastu na
dosiahnutie najnižšej spotreby energie alebo
najvyššej kvality obrazu. Ak chcete úpravu kontrastu
vypnúť, vyberte možnosť Vypnuté.
 (dole) upravíte
Rozšírené nastavenia obrazu
Počítač
 (Doma) > Nastavenia >
Rozšírené > Počítač
Dynamický kontrast
Obraz >
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírené > Kontrast > Dynamický kontrast
Výberom z možností Maximum, Stredne
alebo Minimum nastavte úroveň, pri ktorej televízor
automaticky zdokonalí detaily v tmavých, stredne
tmavých a svetlých oblastiach obrazu.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenie televízora na
použitie vo funkcii monitora počítača, nastavte túto
možnosť na Zapnuté.
* K dispozícii len pri zdrojoch HDMI a VGA.
47
Kontrast obrazu, Korekcia gama
Formát a okraje
Kontrast obrazu
 (Domov)
a okraje
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírené > Kontrast > Kontrast obrazu
Stláčaním šípok  (hore) alebo
úroveň kontrastu obrazu.
 (dole) upravte
> Nastavenia >
Obraz >
Formát
Formát obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
a okraje > Formát obrazu
Formát
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírené > Kontrast > Svetlosť
Ak sa v hornej a dolnej časti obrazovky alebo na
oboch stranách obrazovky zobrazujú čierne pruhy,
môžete nastaviť formát obrazu tak, aby bol zobrazený
na celú obrazovku.
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) môžete
nastaviť nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu
obrazu.
Okraje obrazovky
Korekcia gama
 (Doma) > Nastavenia > Obraz > Formát
a okraje > Formát obrazu > Okraje obrazovky
Rozlíšenie Super Resolution
 (Doma) > Nastavenia >
Ostrosť > Super Resolution
Obraz >
Pomocou nastavenia Okraje obrazovky môžete
mierne zväčšiť obraz tak, aby sa skryli skreslené
okraje.
Rozšírené >
Ak chcete získať vynikajúcu ostrosť línií a detailov,
vyberte možnosť Zapnuté.
Nastavenia zvuku
Štýl zvuku
Jasný obraz
 (Doma) >
Jasný obraz
Nastavenia >
Obraz >
Výber štýlu
Rozšírené >
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvoleného štýlu zvuku.
Redukcia šumu
 (Doma) > Nastavenia >
Zvuk >
Štýl zvuku
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírené > Jasný obraz > Redukcia šumu
K dispozícii sú nasledujúce štýly zvuku...
– Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
– Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
– Film – ideálne na sledovanie filmov
– Hudba – ideálne na počúvanie hudby
– Hra – ideálne na hranie hier
– Správy – ideálne pre reč
Výberom
z možností Maximum, Stredne, Minimum nastavte
úroveň odstránenia šumu obrazu vo videoobsahu.
Šum sa väčšinou javí ako malé pohybujúce sa bodky
na obrazovke.
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
Vytvorenie vlastného štýlu
 (Doma) > Nastavenia > Obraz >
Rozšírené > Jasný obraz > Redukcia MPEG
artefaktov
Môžete upraviť a uložiť nastavenia zvuku v rámci
práve vybratého štýlu zvuku, ktorým môžu byť
napríklad Basy alebo Výšky.
Výberom možnosti Zapnuté zaistíte plynulé digitálne
prechody v rámci obrazu.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Obnovenie štýlu
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu, vráťte sa
k položke Štýl zvuku a stlačte
tlačidlo  Obnovenie štýlu.
48
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) nastavte
hodnotu delta hlasitosti reproduktora televízora.
Basy, výšky
Basy
 (Doma) > Nastavenia >
Zvuk >
Stláčaním šípok  (hore) alebo
úroveň nízkych tónov zvuku.
Basy
Nastavenia výstupu zvuku
 (dole) upravte
 (Domov) > Nastavenia >
Rozšírené > Výstup zvuku
Zvuk >
Nastavte prehrávanie zvuku prostredníctvom
televízora alebo pripojeného zvukového systému.
Výšky
 (Doma) > Nastavenia >
Zvuk >
Stláčaním šípok  (hore) alebo
úroveň vysokých tónov zvuku.
Výšky
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať
zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
– Ak vyberiete položku Reproduktory televízora sú
vypnuté, reproduktory televízora nastálo vypnete.
– Ak vyberiete položku TV reproduktory,
reproduktory televízora zostanú neustále zapnuté.
 (dole) upravte
Hlasitosť v slúchadlách
 (Doma) > Nastavenia >
slúchadiel
Zvuk >
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, vyberte položku Zvukový
systém HDMI. Počas prehrávania zvuku iným
zariadením sa reproduktory televízora vypnú.
Hlasitosť
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) nastavte
osobitnú hlasitosť pripojených slúchadiel.
Čistý zvuk
Priestorový zvuk
 (Doma) >
Nastavenia >
Zvuk >
 (Doma) > Nastavenia >
Rozšírený > Čistý zvuk
Priestorový zvuk
Výberom možnosti Zapnuté vylepšíte zvuk hovorenej
reči. Ideálne riešenie na sledovanie spravodajských
programov.
Vyberte priestorový efekt zvuku zo zabudovaných
reproduktorov televízora.
Umiestnenie televízora
 (Doma) >
televízora
Nastavenia >
Zvuk >
Nastavenia digitálneho výstupu
Zvuk > Umiestnenie
Nastavenia digitálneho výstupu sú k dispozícii pre
optický zvukový signál a signál HDMI ARC.
Formát digitálneho výstupu
V záujme zaistenia najlepšej možnej reprodukcie
zvuku vyberte nastavenie Na TV stojane alebo Na
stene.
 (Doma) > Nastavenia > Zvuk >
Rozšírené > Formát digitálneho výstupu
Nastavte výstupný zvukový signál televízora podľa
schopností pripojeného systému domáceho kina.
Rozšírené nastavenia zvuku
– Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania multikanálového zvuku,
položku Formát digitálneho výstupu nastavte na
možnosť Multikanálový. Pomocou možnosti
Multikanálový môže televízor odosielať
komprimovaný multikanálový zvuk z televízneho
vysielania alebo pripojeného prehrávača do systému
domáceho kina.
Ovládanie hlasitosti
Automatické vyváženie hlasitosti
 (Doma) > Nastavenia > Zvuk >
Automat. vyváženie hlasitosti
Rozšírené >
Ak chcete zapnúť vyrovnávanie náhlych rozdielov
v hlasitosti, nastavte možnosť Zapnuté. Tieto
rozdiely sa vyskytujú najmä pri prepínaní kanálov.
Ak váš systém domáceho kina nedokáže spracovať
multikanálový zvuk, vyberte možnosť Stereo.
Hlasitosť Delta
Vyrovnanie digitálneho výstupu
 (Doma) > Nastavenia > Zvuk >
Rozšírené > Hlasitosť Delta
 (Doma) > Nastavenia > Zvuk >
Rozšírené > Vyrovnanie digitálneho výstupu
49
Nastavte úroveň hlasitosti zariadenia, ktoré je
pripojené k digitálnemu zvukovému výstupu (SPDIF)
alebo HDMI.
Nastavenie automatického vypnutia televízora
 (Doma) > Nastavenia > Eko
nastavenia > Automatické vypnutie.
– Ak chcete dosiahnuť vyššiu hlasitosť, vyberte
možnosť Viac.
– Ak chcete dosiahnuť jemnejšiu hlasitosť, vyberte
možnosť Menej.
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním
hodnoty 0 (Vypnuté) automatické vypnutie
deaktivujete.
Po výbere nastavenia Automatické vypnutie sa
televízor automaticky vypne, aby šetril energiu.
* Ak televízor prijíma televízny signál, no počas 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne
Oneskorenie digitálneho výstupu
 (Doma) > Nastavenia > Zvuk >
Rozšírené > Oneskorenie digitálneho výstupu
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Ak je oneskorenie zvuku
nastavené na vašom systéme domáceho kina, toto
nastavenie vypnite.
* Ak televízor 10 minút neprijme televízny signál ani
príkaz z diaľkového ovládania, automaticky sa vypne.
* Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia nastavením hodnoty na 0.
Odchýlka digitálneho výstupu (k dispozícii iba pri
zapnutí oneskorenia digitálneho výstupu)
 (Domov) > Nastavenia > Zvuk >
Rozšírené > Odchýlka digitálneho výstupu
Všeobecné nastavenia
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore.
Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku.
Hodnotu môžete nastaviť v krokoch po 5 ms.
Maximálne nastavenie je 60 ms.
Nastavenia pripojenia
Pevný disk USB
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Pevný disk USB
Pred nahrávaním kanála na pevný disk USB musíte
tento disk nastaviť a naformátovať.
Profil prevádzkovateľa CAM
Eko nastavenia
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Profil prevádzkovateľa CAM
Nastavenie úrovne úspory energie
Zapnutím profilu prevádzkovateľa rozhrania CI+ CAM
umožníte jednoduchú inštaláciu a aktualizáciu
kanálov.
 (Doma) > Nastavenia > Eko
nastavenia > Úspora energie
Výberom z možností Minimium, Stredne
alebo Maximum nastavte rôzne úrovne úspory
energie, prípadne režim úspory energie vypnite
výberom možnosti Vypnuté.
Pripojenie HDMI CEC – funkcia EasyLink
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC k televízoru ich môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora. Funkcia EasyLink
HDMI CEC musí byť zapnutá v televízore aj v
pripojenom zariadení.
Nastavenie vypnutia obrazovky na zníženie spotreby
energie
 (Doma) Nastavenia >
obrazovku
Eko nastavenia >
Vyp.
Zapnutie funkcie EasyLink
Výberom položky Vyp. obrazovku sa vypne
obrazovka televízora. Ak chcete obrazovku znova
zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > EasyLink > Zapnuté.
Ovládanie zariadení kompatibilných so štandardom
50
HDMI CEC pomocou diaľkového ovládača
Nastavenia regiónu a jazyka
televízora
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > Diaľkové ovládanie
EasyLink > Zapnuté.
Jazyk
 (Doma) > Nastavenia >
a jazyk > Jazyk
Región
Poznámka:
Zmena jazyka ponuky a hlásení televízora
– Funkcia EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami
iných značiek.
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Jazyk > Jazyk ponuky
– Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink. Názvy technológií HDMI CEC použité v
tomto príklade sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov.
Nastavenie preferovaného jazyka zvuku
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Jazyk > Primárny jazyk zvuku,
Sekundárny jazyk zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Umiestnenie – Doma alebo Obchod
Výber umiestenia televízora
 (Doma) > Nastavenia >
nastavenia > Umiestenie
Všeobecné
Výberom možnosti Obchod sa štýl obrazu prepne
späť na možnosť Živé a budete môcť upraviť
nastavenia pre obchod.
Režim je vhodný na propagáciu televízora v predajni.
Nastavenie preferovaného jazyka titulkov
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Jazyk > Primárny jazyk
titulkov, Sekundárny jazyk titulkov
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Obnova nastavení a preinštalovanie televízora
Obnova všetkých nastavení televízora na pôvodné
hodnoty
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Výrobné nastavenia
Nastavenie preferovaného jazyka teletextu
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Jazyk > Základný teletext, Sekundárny
teletext
Zopakovanie úplnej inštalácie televízora a nastavenie
späť na stav prvého zapnutia
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovať televízor
Zadajte kód PIN a vyberte možnosť Áno – televízor
sa kompletne preinštaluje. Všetky nastavenia sa
obnovia a nainštalované kanály sa
nahradia. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Hodiny
 (Doma) > Nastavenia >
a jazyk > Hodiny
Región
Automatické nastavenie hodín
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Automat. režim hodín
– Hodiny televízora sú štandardne nastavené na
možnosť Automaticky. Informácie o čase získava
51
televízor z prenášaného UTC (koordinovaný
univerzálny čas).
prístup >
– Ak čas nie je správny, hodiny televízora môžete
nastaviť na možnosť Závisí od krajiny.
Univerzálny prístup >
Zapnuté.
Univerzálny prístup pre osoby so zhoršeným
sluchom
Manuálne nastavenie hodín
 (Doma) > Nastavenia > Univerzálny
prístup > Zhoršený sluch > Zapnuté
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Automat. režim
hodín > Manuálne
– Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú
špeciálny zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých
divákov alebo divákov so zhoršeným sluchom.
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Dátum, Čas
– Ak je funkcia zapnutá, televízor automaticky
prepne na prispôsobený zvuk a titulky (ak sú
k dispozícii).
Ak chcete upraviť hodnotu, vráťte sa do
predchádzajúcej ponuky a vyberte položku
Dátum a Čas.
Univerzálny prístup pre nevidiace osoby či osoby so
Poznámka:
zhoršeným zrakom
– Ak sa pri žiadnom z automatických nastavení čas
nezobrazuje správne, môžete ho nastaviť manuálne.
 (Doma) > Nastavenia > Univerzálny
prístup > Zvukový popis > Zvukový popis >
Zapnuté
– Ak plánujete nahrávanie podľa TV programu,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne.
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Nastavenie časového pásma alebo časového posunu
 (Doma) > Nastavenia > Univerzálny
prístup > Zvukový popis > Zvukový
popis > Zmieš. hlasitosť, Zvukové efekty, Reč,
Reproduktory/Slúchadlá
oblasti
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Časová zóna
Vyberte niektorú z časových zón.
– Ak vyberiete možnosť Zmieš. hlasitosť, budete
môcť nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom. Stláčaním šípok 
(hore) alebo  (dole) zvýšite alebo znížite
nastavenú hodnotu.
Nastavenie automatického prepnutia televízora do
pohotovostného režimu po stanovenom čase
– Ak chcete zapnúť rôzne zvukové efekty v stope
s komentárom (napr. stereo alebo stišovanie zvuku),
nastavte položku Zvukové efekty na
možnosť Zapnuté.
 (Doma) > Nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Časovač vypnutia
Nastavenie automatického prepnutia televízora do
pohotovostného režimu po stanovenom
čase. Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až
na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, časovač vypnutia sa
vypne. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať čas.
– Výberom položky Reč nastavíte predvoľbu pre
reč. Na výber máte možnosti Popisné alebo Titulky.
– Ak chcete nastaviť zvuk z reproduktorov televízora
alebo pripojených slúchadiel, vyberte
položku Reproduktory/Slúchadlá.
Nastavenia univerzálneho prístupu
 (Doma) >
Nastavenia >
Nastavenia uzamknutia
Univerzálny prístup
Nastavenie a zmena kódu
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
Nastavenie nového kódu alebo zmena kódu
 (Doma) > Nastavenia >
kód, Zmeniť kód
Detská zámka >
Zadať
Zapnutie nastavení univerzálneho prístupu
Kód detskej zámky slúži na uzamknutie a odomknutie
kanálov a programov.
 (Doma) >
Poznámka: Ak ste kód PIN zabudli, môžete prepísať
Nastavenia >
Univerzálny
52
ten súčasný na hodnotu 8888 a zadať nový kód.
Uzamknutie programov
 (Doma) >
zámka >
Nastavenia >
Detská
Rodičovská zámka
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
Kód PIN CAM
 (Doma) >
Nastavenia >
Detská zámka >
PIN
CAM
Nastavenie kódu PIN modulu CAM pre nahrávanie.
53
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
12
Environmentálne
otázky
Televízor série 4032
24PHx4032
12.1
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 60 cm/24 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 18 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 27 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1366 x 768
Európsky energetický štítok
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej stránke Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
24PFx4032
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 60 cm/24 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 19 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 28 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
12.2
Technické údaje produktu
32PHx4032
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 31 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 46 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1366 x 768
Televízor série 4022
22PFx4022
– Trieda energetickej efektívnosti: A
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 55 cm/22 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 20 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 30 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
24PHx4022
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 60 cm/24 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 18 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 27 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1366 x 768
Televízor série 4132
32PHx4132
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 31 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 46 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1366 x 768
24PFx4022
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 60 cm/24 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 19 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 28 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
32PFx4132
– Trieda energetickej efektívnosti: A
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 35 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 52 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
54
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
43PFx4132
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 108 cm/43 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 40 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 59 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
49PFx4132
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 123 cm/49 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 51 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 75 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
Televízor série 4232
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
22PFx4232
– Trieda energetickej efektívnosti: A
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 55 cm/22 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 19 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 28 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
12.3
Koniec používania
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
55
13
Pre televízor série PxT
Špecifikácie
– Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
– Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
– DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
– Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
– Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
– Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
13.1
Napájanie (série 4022, 4032,
4112, 4132)
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
* Iba modely s režimom DVB-T2
Pre televízor série PxS
Príkon
– Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
– Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
– Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
– Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
– DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
– Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
– Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
– Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
– Anténový vstup na satelit: 75 ohmov typu F
– Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
– Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
– DVB-S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
– LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory
LNB, výber polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz,
režim tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 8.0).
13.2
Napájanie (séria 4232)
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
* Iba modely s režimom DVB-T2, DVB-S2
13.4
Príkon
Rozlíšenie displeja
– Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
– Napájací kábel: 12-voltový kábel
– Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
Televízor série 4022
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Diagonálny rozmer obrazovky
– 22PFx4022: 55 cm/22 palcov
– 24Pxx4022: 60 cm/24 palcov
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 8.0).
Rozlíšenie displeja
– PHx4022: 1366 x 768
– PFx4022: 1920 x 1080
13.3
Príjem
Televízor série 4032
Diagonálny rozmer obrazovky
– 24Pxx4032: 60 cm/24 palcov
– 32PHx4032: 80 cm/32 palcov
Rozlíšenie displeja
56
– PHx4032: 1366 x 768
– PFx4032: 1920 x 1080
Rozlíšenie (okrem iných)
Diagonálny rozmer obrazovky
– 640 x 480p – 60 Hz
– 800 x 600p – 60 Hz
– 1024 x 768p – 60 Hz
– 1280 x 768p – 60 Hz
– 1360 x 765p – 60 Hz
– 1360 x 768p – 60 Hz
– 32PHx4112: 80 cm/32 palcov
– 39PHx4112: 98 cm/39 palcov
– 43PFx4112: 108 cm/43 palcov
Pre televízor série PFx
Rozlíšenie displeja
Formáty videa
– PHx4112: 1366 x 768
– PFx4112: 1920 x 1080
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
Televízor série 4112
– 480i – 60 Hz
– 480p – 60 Hz
– 576i – 50 Hz
– 576p – 50 Hz
– 720p – 50 Hz, 60 Hz
– 1080i – 50 Hz, 60 Hz
– 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Televízor série 4132
Diagonálny rozmer obrazovky
– 32Pxx4132: 80 cm/32 palcov
– 43PFx4132: 108 cm/43 palcov
– 49PFx4132: 123 cm/49 palcov
Počítačové formáty
Rozlíšenie (okrem iných)
Rozlíšenie displeja
– 640 x 480p – 60 Hz
– 800 x 600p – 60 Hz
– 1024 x 768p – 60 Hz
– 1280 x 768p – 60 Hz
– 1360 x 765p – 60 Hz
– 1360 x 768p – 60 Hz
– 1280 x 1024p – 60 Hz
– 1920 x 1080p – 60 Hz
– PHx4132: 1366 x 768
– PFx4132: 1920 x 1080
Televízor série 4232
Diagonálny rozmer obrazovky
– 22PFx4232: 55 cm/22 palcov
13.6
Rozlíšenie displeja
Zvuk
– PFx4022: 1920 x 1080
Televízor série 4022
13.5
– Výstupný výkon (RMS): 6 W
– Dolby Audio
– DTS 2.0+ Digital out™
Rozlíšenie obrazového
vstupu
Pre televízor série PHx
Televízor série 4032
Formáty videa
– Výstupný výkon (RMS): 16 W (32"), 6 W (24")
– Dolby Audio
– DTS 2.0+ Digital out™
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
– 480i – 60 Hz
– 480p – 60 Hz
– 576i – 50 Hz
– 576p – 50 Hz
– 720p – 50 Hz, 60 Hz
– 1080i – 50 Hz, 60 Hz
– 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Počítačové formáty
57
– SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Satelit
Televízor série 4112
– Výstupný výkon (RMS): 16 W
– Dolby Audio
– DTS 2.0+ Digital out™
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
Televízor série 4132
Séria PxT4xx2
– Výstupný výkon (RMS): 16 W
– Dolby Audio
– DTS 2.0+ Digital out™
Zadná strana TV
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– VGA
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI/VGA): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
– SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Sieť LAN – RJ45 (pre službu Freeview HD)*
Televízor série 4232
– Výstupný výkon (RMS): 6 W
– Dolby Audio
– DTS 2.0+ Digital out™
13.7
Multimédiá
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
Podporované systémy súborov zariadení USB
– USB (FAT/FAT 32/NTFS): Pripájajte iba zariadenia
s rozhraním USB, ktorých spotreba je 500 mA alebo
nižšia.
* Iba séria xxPxT4xx2/05
Televízor série 4032, 4132 (32-pacový,
43-palcový, 49-palcový)
Mediálne servery, podporované
– Kodeky obrázkov: JPEG, GIF, PNG, BMP
– Audio kodeky: MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), AC3,
AAC, HE-AAC, DTS 2.0
Séria PxS4xx2
Zadná strana TV
– Video kodeky: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
– SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Satelit
– Titulky: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
13.8
Pripojiteľnosť
Televízor série 4022, 4032, 4132, 4232
(22-palcový, 24-palcový)
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
Séria PxS4xx2
Zadná strana TV
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– VGA
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI/VGA): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
Séria PxT4xx2
Zadná strana TV
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
58
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
– SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Sieť LAN – RJ45 (pre službu Freeview HD)*
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Satelit
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
Pre model PxT4112
* Iba séria xxPxT4xx2/05
Zadná strana TV
Televízor série 4112 (43-palcový)
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– AV IN (CVBS, L, R)
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Sieť LAN – RJ45 (pre službu Freeview HD)*
Pre model PxS4112
Zadná strana TV
Bočná strana TV
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– AV IN (CVBS, L, R)
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Satelit
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
* Iba séria xxPxT4xx2/05
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
Pre model PxT4112
Zadná strana TV
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– AV IN (CVBS, L, R)
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Sieť LAN – RJ45 (pre službu Freeview HD)*
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
* Iba séria xxPxT4xx2/05
Televízor série 4112 (32-palcový,
39-palcový)
Pre model PxS4112
Zadná strana TV
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– AV IN (CVBS, L, R)
59
– Odpojte od televízora všetky pripojené zariadenia
a skúste ho zapnúť.
14
Riešenie problémov
14.1
– Ak na televízore svieti svetlo pohotovostného
režimu, televízor nemusí reagovať na diaľkové
ovládanie.
Rady
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Ak neviete nájsť riešenie svojho problému
s televízorom v časti Riešenie problémov, potrebné
informácie môžete nájsť pomocou tlačidla 
Nastavenia > Pomocník > Používateľská príručka.
Ak v používateľskej príručke nenájdete odpoveď na
svoju otázku, môžete prejsť na webové stránky
podpory spoločnosti Philips.
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Ak je TV v pohotovostnom režime,
zapnete ho stlačením tlačidla  (Pohotovostný
režim/zapnutie) na diaľkovom ovládaní alebo na
televízore.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o odstraňovaní
problémov televízora a často kladené otázky (FAQ)...
Prejdite na
adresu http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect
TV sa sám vypína
Ak sa televízor zrazu náhle vypne, je možné, že je
zapnuté nastavenie Automatické
vypnutie S nastavením Automatické vypnutie sa
televízor vypne po tom, čo po dobu 4 hodín neprijme
žiadne signály diaľkového ovládania. Ak nechcete,
aby sa televízor automaticky vypínal, túto funkciu
môžete deaktivovať.
Ak televízor 10 minút neprijme televízny signál ani
príkaz z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky
vypne.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
14.3
Diaľkové ovládanie
14.2
Zapnutie
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
TV sa nedá zapnúť
– Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
Minútu počkajte a potom ho znova pripojte.
Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Skúste televízor znova zapnúť.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
– Zapojte televízor do inej sieťovej zásuvky a skúste
ho zapnúť.
60
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
– Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Zobrazuje sa panel s reklamou
– Skontrolujte, či je položka Umiestnenie
na hodnotu Doma .
nastavená
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
– Skúste nastaviť iný formát obrazu.
14.4
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Kanály
– Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Obraz je nesprávne umiestnený
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
– Obrazový signál z niektorých zariadení sa nemusí
na obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte
obrazový výstup pripojeného zariadenia.
Obraz počítača nie je stabilný
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
– Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
zozname kanálov
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
14.6
Zvuk
14.5
Obraz
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
– Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
– Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybraté
správne zariadenie.
– Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
– Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
zvuku.
– Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
– Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
– Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
– Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov
systému domáceho kina.
– Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Zvuk a žiadny obraz
– Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Slabý príjem antény
– Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
– Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
– Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte
tento kanál pomocou ručnej inštalácie.
Slabý zvuk zariadenia
– Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
– Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
61
14.7
HDMI
HDMI
– V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže dôjsť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
– Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
– Ak dochádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
– Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Funkcia EasyLink nefunguje
– Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
– Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC, je tento jav bežný.
14.8
USB
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
zariadenia USB
– Skontrolujte, či je na úložnom zariadení USB
nastavená podpora použitia ako veľkokapacitného
úložného zariadenia tak, ako je uvedené v
dokumentácii daného úložného zariadenia.
– Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
– Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové
a zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
prerušovane
– Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
62
15
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
– Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg
(55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
– Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
15.1
Bezpečnosť
Dôležité!
– Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
– Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Riziko poškodenia televízora!
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
– Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
– Televízor, diaľkový ovládač ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
– Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
– Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje
cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
– Do vetracích ani iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
– Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste pritom nábytok aj
televízor upevnili k stene alebo vhodnej opore.
– Nikdy nepokladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
– Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
– Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
– Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
63
vyblednutiu farieb, kvapky vody utrite čo najskôr.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
– V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
Búrky s bleskami
15.3
Podmienky používania
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
2017 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/support sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
15.2
Starostlivosť o obrazovku
– Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
– Pred čistením odpojte televízor od elektrickej siete.
– Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Na čistenie televízora nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
– Aby nedochádzalo ku vzniku deformácií a
64
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že
tento televízor spĺňa základné požiadavky a ďalšie
relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ
o rádiových zariadeniach, smernice 2009/125/ES
o ekodizajne, smernice 2010/30/ES o energetických
štítkoch a smernice 2011/65/ES o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok (RoHS).
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva množstvo
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
65
16
16.4
Autorské práva
Ostatné ochranné známky
16.1
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
HDMI
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
16.2
Dolby Audio
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
16.3
DTS 2.0 + Digital Out™
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited.
DTS, príslušný symbol, DTS a DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými známkami,
pričom DTS 2.0 + Digital Out je ochrannou
známkou spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky
práva vyhradené.
66
zakúpeného výrobku od spoločnosti TP Vision
Netherlands B.V. Vzťahuje sa len na tento zdrojový
kód, ktorý máte k dispozícii.
17
Otvorený zdrojový
kód
Otvorený zdrojový kód
17.1
uboot loader
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
busybox (v1.23.2)
BusyBox combines tiny versions of many common
UNIX utilities into a single small executable. It
provides replacements for most of the utilities you
usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities
in BusyBox generally have fewer options than their
full-featured GNU cousins; however, the options that
are included provide the expected functionality and
behave very much like their GNU counterparts.
BusyBox provides a fairly complete environment for
any small or embedded system.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
Source: https://busybox.net/
open.source@tpvision.com
17.2
libz (1.2.8)
Licencia pre softvér s
otvoreným zdrojovým kódom
zlib is designed to be a free, general-purpose, legally
unencumbered -- that is, not covered by any patents
-- lossless data-compression library for use on
virtually any computer hardware and operating
system. The zlib data format is itself portable across
platforms.
Informácie o licenciách s otvoreným
zdrojovým kódom
Súbor README pre zdrojový kód častí televízneho
softvéru spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktoré
spadajú pod licencie pre softvér s otvoreným
zdrojovým kódom.
Source: http://www.zlib.net/
Tento dokument popisuje spôsob distribúcie
zdrojového kódu používaného televízorom
spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktorý spadá
buď pod licenciu GNU GPL (General Public License),
alebo licenciu GNU LGPL (Lesser General Public
License) či akúkoľvek inú licenciu otvoreného
zdrojového kódu. Pokyny týkajúce sa získania kópií
tohto softvéru sú uvedené v návode na používanie.
libcurl (7.49.1)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS,
Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP,
SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading,
HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy
tunneling and more.
SPOLOČNOSŤ TP Vision Netherlands B.V.
NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK
DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ,
VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL TÝKAJÚCICH SA TOHTO
SOFTVÉRU. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
neposkytuje pre tento softvér žiadnu podporu.
Predchádzajúce vyhlásenie nemá vplyv na vaše
záruky a zákonné práva týkajúce sa akéhokoľvek
Source: http://curl.haxx.se/libcurl/
67
the community or a corporation. It is also highly
portable: FFmpeg compiles, runs, and passes our
testing infrastructure FATE across Linux, Mac OS X,
Microsoft Windows, the BSDs, Solaris, etc. under a
wide variety of build environments, machine
architectures, and configurations.
log4c (1.2.1)
Apache log4cxx is a logging framework for C++
patterned after Apache log4j, which uses Apache
Portable Runtime for most platform-specific code
and should be usable on any platform supported by
APR. Apache log4cxx is licensed under the Apache
License, an open source license certified by the Open
Source Initiative.
Source: https://www.ffmpeg.org/
Source:
https://logging.apache.org/log4cxx/latest_stable/
libfreetype (2.6.3)
FreeType is a freely available software library to
render fonts.
libtinycompress (1.1)
A library to handle compressed formats like MP3 etc.
It is written in C, designed to be small, efficient, highly
customizable, and portable while capable of
producing high-quality output (glyph images) of most
vector and bitmap font formats.
Source: http://git.alsaproject.org/?p=tinycompress.git;a=summary
Source: http://www.freetype.org/
Gstreamer (V1.0)
GStreamer is a plugin-based framework licensed
under the LGPL.
libglibc (2.19)
Source:
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/lic
ensing.html
The GNU C Library project provides the core libraries
for the GNU system and GNU/Linux systems, as well
as many other systems that use Linux as the kernel.
Source: https://www.gnu.org/software/libc/
mxml (2.8)
libstdc++ (6.0.20)
Source: http://michaelrsweet.github.io/mxml/
libc++ is a new implementation of the C++ standard
library, targeting C++11.
All of the code in libc++ is dual licensed under the MIT
license and the UIUC License (a BSD-like license).
libiconv (1.14)
International text is mostly encoded in Unicode. For
historical reasons, however, it is sometimes still
encoded using a language or country dependent
character encoding.
Source: http://libcxx.llvm.org/
Source: https://www.gnu.org/software/libiconv/
libfribidi (0.19.6)
GNU FriBidi is an implementation of the Unicode
Bidirectional Algorithm (bidi).
libavcodec, libavformat, libavutil
GNU FriBidi has no required dependencies. The list of
projects using GNU FriBidi is growing and they
provide a wealth of examples of using the various
APIs to learn from.
FFmpeg is the leading multimedia framework, able to
decode, encode, transcode, mux, demux, stream,
filter and play pretty much anything that humans and
machines have created. It supports the most obscure
ancient formats up to the cutting edge. No matter if
they were designed by some standards committee,
Source: https://fribidi.org/
68
libsqlite3 (3.7.14)
SQLite is a C library that implements an SQL database
engine.
Programs that link with the SQLite library can have
SQL database access without running a separate
RDBMS process.
Source: http://linuxappfinder.com/package/libsqlite
3-0
libpng
libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.
Source: www.libpng.org
OpenSSL (1.0.0.d)
The OpenSSL Project is a collaborative effort to
develop a robust, commercial-grade, full-featured,
and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer
Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength
general purpose cryptography library. The project is
managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and
develop the OpenSSL toolkit and its related
documentation.
Source: www.openssl.org
libjpeg (6b)
Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.
Source: http://libjpeg.sourceforge.net/
libdirectfb (1.4.11)
DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device.
It is a complete hardware abstraction layer with
software fallbacks for every graphics operation that is
not supported by the underlying hardware. DirectFB
adds graphical power to embedded systems and sets
a new standard for graphics under Linux.
Source: http://directfb.org/
69
Index
A
N
Aktualizácia satelitných kanálov 31
Aktualizácia softvéru – lokálna aktualizácia 5
Aktualizácia softvéru – OAD 5
Aktualizovať softvér 5
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 49
Automatický režim hodín 51
Napájací kábel 11
Nastavenia farieb 47
Nastavenia jazyka 51
Nastavenia zvuku 48
Nastavenia času 51
Nastavenie kódu PIN 52
Nastavenie obrazu počítača 47
Ú
O
Úspora energie 50
Obnova nastavení televízora 51
Obraz, farba 47
Obraz, kontrast 47
Obraz, ostrosť 47
Obľúbené kanály 36
Odchýlka digitálneho výstupu 49
Odstránenie satelitu 32
Oneskorenie digitálneho výstupu 49
Opraviť 3
Optický 19
Ostrosť 47
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 48
Ostrosť, redukcia šumu 48
B
Basy 49
Batérie 6
Bezpečnosť a údržba 63
D
Dátum 51
Detský zámok 52
Diaľkové ovládanie 6
Diaľkové ovládanie a batérie 6
Digitálny zvukový výstup 19
Domovská ponuka 46
Dynamický kontrast 47
P
E
Pevný disk USB 24
Pevný disk USB, formátovanie 50
Podpora spoločnosti Philips 3
Pohotovostný režim 13
Ponuka Obslužné programy 46
Ponuka Pomocník 3
Ponuka Rýchle nastavenia 46
Používateľská príručka 3
Používateľská príručka online 3
Preinštalovanie satelitných kanálov 31
Premenovanie zariadenia 28
Pridanie satelitu 32
Priestorový zvuk 49
Pripojenie antény 14
Pripojenie HDMI 16
Pripojenie HDMI – CEC 17
Pripojenie HDMI – DVI 17
Pripojenie počítača 21
Pripojenie satelitu 15
Pripojenie slúchadiel 20
Pripojenie VGA 21
Pripojenie zariadenia 14
Problémy 60
Profil prevádzkovateľa CAM 50
Easy Link 17
F
Farba 47
Formát digitálneho výstupu 49
Formát obrazu 48
H
HDMI ARC 19
Hlasitosť Delta 49
Hlasitosť v slúchadlách 49
I
Identifikácia televízora 3
Informácie o kontakte 3
Inštalovanie kanála 29
Inštalovanie kanála – anténa 29
Inštalovanie kanála – kábel 29
Inštalovanie kanála – satelit 31
J
Jasný obraz 48
Jazyk ponuky 51
Jazyk teletextu 51
Jazyk titulkov 51
Jazyk zvuku 51
R
Registrácia televízora 3
Reproduktory alebo slúchadlá 52
Režim kontrastu obrazu 47
Riešenie problémov 60
Rozlíšenie Super Resolution 48
Rozšírené nastavenia kontrastu obrazu 47
Rozšírené nastavenia obrazu 47
K
Kanál, filtrovanie kanálov 36
Kanál, premenovanie kanála 35
Kanály 29
Karta CI 22
Kód PIN CAM 53
Koniec používania 55
Kontrast 47
Kontrast obrazu 48
Korekcia gama 48
S
Starostlivosť o zákazníkov 3
T
70
Teletext 37
Teplota farby 47
U
Umiestnenie televízora 9
Univerzálny prístup 52
Upevnenie na stenu 9
USB jednotka Flash 23
V
Verzia softvéru 5
Videá, fotografie a hudba 44
Vyhľadanie kanálov 36
Vyrovnanie digitálneho výstupu 49
Vzdialenosť pri sledovaní 9
Z
Zapnutie a vypnutie 13
Zhoršený sluch 52
Zmena kódu PIN 52
Zmena na letný čas 51
Zmieš. hlasitosť 52
Znovu zoradiť kanály 37
Zoznam satelitných kanálov 32
Zoznam zdrojov 28
Zvýšenie sýtosti farieb 47
Zvukové efekty 52
Zvukový popis 52
Š
Štýl obrazu 46
Štýl zvuku 48
Č
Čas 51
Časovač vypnutia 51
Časová zóna 51
71
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising