Philips | 49PFS5302/12 | Owner's Manual | Philips 5300 series Tenký LED televízor Smart TV s rozlíšením Full HD 49PFS5302/12 Používateľská príručka

Philips 5300 series Tenký LED televízor Smart TV s rozlíšením Full HD 49PFS5302/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
5302 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
43PFS5302
49PFS5302
Obsah
1 Prehliadka televízora
1.1 Smart TV
4
1.2 App gallery (Galéria aplikácií)
1.3 Požičané videá
4
1.4 Pozastavenie TV a nahrávanie
1.5 Inteligentné telefóny a tablety
2 Inštalácia
11 Pomocné programy
4
4
4
5
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
5
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
5
2.4 Napájací kábel
5
2.5 Kábel antény
6
2.6 Satelit
6
3 Sieť
5
5 Zapínanie a vypínanie
15.1 Aplikácia Philips TV Remote
15.2 Miracast
45
15.3 MHL
46
15.4 Smart TV
46
7 Kanály
17 Nastavenie
25
18 Siete
50
51
66
19 Inštalácia kanálov
67
19.1 Inštalácia z antény/káblovej TV
67
19.2 Inštalácia satelitu
69
19.3 Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
20 Softvér
73
75
20.1 Aktualizácia softvéru
75
20.2 Verzia softvéru
75
20.3 Lokálne aktualizácie
75
20.4 Vyhľadať aktualizácie OAD
75
20.5 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
76
20.6 Licencia pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom
76
21 Špecifikácie
87
21.1 Environmentálne otázky
87
21.2 Príkon
87
21.3 Príjem
88
21.4 Typ obrazovky
88
21.5 Rozlíšenie obrazového vstupu
21.6 Rozmery a hmotnosti
88
21.7 Pripojiteľnosť
88
21.8 Zvuk
88
21.9 Multimédiá
89
35
35
9 Nahrávanie a pozastavenie TV
10 Ponuka Doma
45
45
17.1 Rýchle nastavenia
51
17.2 Obraz
51
17.3 Zvuk
55
17.4 Eko nastavenia
57
17.5 Všeobecné nastavenia
58
17.6 Hodiny a jazyk
61
17.7 Univerzálny prístup
63
29
9.1 Nahrávanie
37
9.2 Pozastavenie TV
43
50
28
8.1 Čo potrebujete
35
8.2 Údaje TV programu
35
8.3 Používanie TV programu
43
16.1 Používanie funkcie Multi room (Viac miestností)
7.1 Inštalácia kanálov
29
7.2 Prepínanie kanálov
29
7.3 Zoznamy kanálov
29
7.4 Výber filtra zoznamu
30
7.5 Sledovanie kanálov
30
7.6 Text/Teletext
33
7.7 Interaktívny TV
34
8 TV program
42
16 Multi room (Viac miestností)
27
6.1 Prehľad tlačidiel
27
6.2 Infračervený snímač
6.3 Batérie
28
6.4 Čistenie
28
42
15 Inteligentné telefóny a tablety
14
5.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim
25
5.2 Tlačidlá na televízore
25
5.3 Funkcia automatického vypnutia
25
5.4 Časovač vypnutia
26
6 Diaľkové ovládanie
13 Zdroje
14.1 Pomocou rozhrania USB
43
14.2 Z počítača
43
14.3 Panel ponuky a usporiadanie
14.4 Prehrávanie videí
43
14.5 Prezeranie fotografií
44
14.6 Prehrávanie hudby
44
11
4.1 Informácie o pripojení
11
4.2 Rozhranie CAM s prístupovou kartou – CI+
4.3 Prijímač set-top box
15
4.4 Systém domáceho kina (HTS)
16
4.5 Inteligentné telefóny a tablety
18
4.6 Prehrávač diskov Blu-ray
18
4.7 DVD prehrávač
19
4.8 Slúchadlá
19
4.9 Herná konzola
19
4.10 Pevný disk USB
20
4.11 Klávesnica USB
21
4.12 Myš USB
22
4.13 Pamäťová jednotka USB typu Flash
22
4.14 Fotoaparát
23
4.15 Videokamera
23
4.16 Počítač
23
41
14 Videá, fotografie a hudba
7
4 Pripojenie zariadení
12 Netflix
40
13.1 Prepnutie na zariadenie
42
13.2 Možnosti televíznych vstupov
13.3 Skenovať pripojenia
42
13.4 Hra alebo počítač
42
7
3.1 Sieť a internet
39
10.1 Informácie o domovskej ponuke
10.2 Otvorenie ponuky Doma
39
4
37
38
22 Pomoc a podpora
39
2
90
88
22.1 Zaregistrujte svoj televízor
90
22.2 Používanie Pomocníka
90
22.3 Riešenie problémov
90
22.4 Online pomoc
92
22.5 Starostlivosť o zákazníkov/opravy
23 Bezpečnosť a údržba
23.1 Bezpečnosť
92
93
93
24 Podmienky používania
25 Autorské práva
95
96
25.1 MHL
96
25.2 HDMI
96
25.3 Dolby Digital Plus
96
25.4 DTS 2.0 + Digital Out™
96
25.5 DTVi
96
25.6 Java
96
25.7 Microsoft
96
25.8 Wi-Fi Alliance
96
25.9 Kensington
97
25.10 Softvér MHEG
97
25.11 Ostatné ochranné známky
97
26 Vyhlásenie k službám a/alebo softvéru
poskytovanými tretími stranami 98
Index
99
3
1
video obchodu na úvodnú stránku funkcie Smart TV.
Prehliadka
televízora
Otvorte aplikáciu video obchodu, vytvorte si osobné
konto, vyberte požadovaný film a spustite
prehrávanie. Žiadne otravné preberanie súborov –
film môžete sledovať okamžite*.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Požičané videá.
1.1
Smart TV
* Závisí od služby prenosu videa vybratého video
obchodu.
Pripojte tento LED televízor Philips s funkciou Smart
TV na internet a objavte úplne nový svet televízie.
Môžete použiť káblové pripojenie k smerovaču alebo
bezdrôtové pripojenie pomocou rozhrania Wi-Fi.
1.4
Pozastavenie TV a
nahrávanie
Keď televízor pripojíte k domácej sieti, môžete na
obrazovke televízora zobraziť fotografie z
inteligentného telefónu, prehrávať videá uložené v
počítači alebo ovládať televízor pomocou tabletu.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť a nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Keď televízor pripojíte na internet, môžete si požičať
video z online video obchodu, prečítať si online TV
program alebo si nahrať obľúbený seriál na pevný
disk USB.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo
si jednoducho dajte prestávku počas sledovania
športového zápasu – televízor bude vysielanie
ukladať na pevný disk USB. Potom si ho môžete
kedykoľvek znova pozrieť. Ak k televízoru pripojíte
pevný disk USB, môžete tiež nahrávať digitálne
televízne vysielanie. Nahrávať môžete počas
sledovania programu alebo môžete naplánovať
nahrávanie programu v budúcnosti.
Aplikácie služby Smart TV rozšíria vaše možnosti
o rôzne zábavné a praktické služby.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Smart TV.
1.2
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku Pozastavenie
TV alebo Nahrávanie.
App gallery (Galéria aplikácií)
Otvorte položku App gallery (Galéria aplikácií) funkcie
Smart TV a získajte prístup k aplikáciám – zbierke
webových lokalít prispôsobených na zobrazenie
v televízore.
1.5
K dispozícii sú aplikácie, pomocou ktorých si môžete
požičať video z online video obchodu alebo aplikácie
na sledovanie zmeškaných programov.
Inteligentné telefóny a
tablety
Ak v položke App gallery (Galéria aplikácií) nenájdete
to, čo hľadáte, otvorte internetový prehliadač
a skúste to nájsť na webe pomocou televízora.
Prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Philips TV
Remote App. Táto bezplatná aplikácia je k dispozícii
pre systém Android aj iOS.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku App gallery (Galéria
aplikácií).
Pomocou aplikácie MyRemote môžete teraz v
smartfóne alebo tablete ovládať médiá okolo seba.
Posielajte fotografie, hudbu a videá na veľkú
obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Otvorte si TV program a naplánujte nahrávanie na
zajtra. Televízor sa doma už postará o zvyšok. Vďaka
aplikácii MyRemote máte všetko pod kontrolou. Aj
keď chcete napríklad iba trochu znížiť hlasitosť
televízora.
1.3
Požičané videá
Ak chcete sledovať požičané video, už nemusíte ísť
do požičovne. Jednoducho si požičajte najnovší film
z miestneho online video obchodu.
Spustite funkciu Smart TV a pridajte aplikáciu online
4
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
2
Inštalácia
Výstraha
Ak si chcete prečítať pokyny, v ponuke Pomocník
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Bezpečnostné pokyny.
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
2.2
2.3
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
Rady týkajúce sa
umiestnenia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
TV stojan
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou čísla modelu TV.
Upevnenie na stenu
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
2.4
Napájací kábel
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
• 32PHx5302
VESA MIS-F 100 x 100, M4
• 43PFx5302
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• 49PFx5302
VESA MIS-F 400 x 200, M6
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
Pre sériu 5362
5
2.6
Satelit
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Zapnutie.
Pre sériu 5362
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
Pre sériu 5362
6
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Ručné zadanie a zadajte názov siete
manuálne.
6 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku Hotovo a hneď sa pripojiť.
Ak smerovač podporuje funkciu WPS alebo kód PIN
WPS, vyberte možnosť WPS, PIN
WPS alebo Štandard. Vyberte položku a stlačte
tlačidlo OK.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
3
Sieť
3.1
Sieť a internet
Domáca sieť
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips, televízor musí byť pripojený na
internet.
Televízor pripojte k domácej sieti
s vysokorýchlostným internetovým
pripojením. Televízor môžete k sieťovému smerovaču
pripojiť bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
WPS
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
Pripojenie k sieti
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku WPS a potom stlačte tlačidlo
OK.
4 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
5 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
6 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Bezdrôtové pripojenie
Čo potrebujete
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
WPS s kódom PIN
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť WPS s kódom PIN a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
5 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
6 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie pripojenia
Bezdrôtové
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie…
1 - Skontrolujte, či je zapnutý smerovač vašej
bezdrôtovej siete.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Bezdrôtový a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť nenachádza v
zozname, pretože jej názov je skrytý (je vypnuté
7
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Káblové pripojenie a stlačte
tlačidlo OK. Televízor bude neustále vyhľadávať
pripojenie k sieti.
6 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Problémy
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Sieťové nastavenia
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Zobraziť nastavenie siete
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia siete…
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Zobraziť nastavenie siete a
stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opakovaným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Konfigurácia siete
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením.
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
Ak chcete na televízore nastaviť statickú adresu IP…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Konfigurácia siete a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Statická IP a stlačením tlačidla
OK povoľte možnosť Konfigurácia statickej IP.
4 - Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
nakonfigurujte pripojenie.
5 - Môžete zadať číselné hodnoty pre
položky Adresa IP, Maska siete, Brána, DNS 1
alebo DNS 2.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Sieť a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
4 - Vyberte položku Pripojiť sa k sieti a stlačte
Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Ak chcete zapnúť funkciu WoWLAN…
8
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN) a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Resetovanie pripojení Wi-Fi Miracast
Vymažte zoznam pripojených a zablokovaných
zariadení, ktoré sa používajú pomocou funkcie
Miracast.
Ak chcete vymazať pripojenia Miracast…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Resetovanie pripojení Wi-Fi
Miracast a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Vymazať všetko a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Digital Media Renderer – DMR
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
Ak chcete zapnúť funkciu DMR…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Digital Media Renderer – DMR a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Názov televíznej
siete a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte názov pomocou klávesnice na
obrazovke.
4 - Zmenu potvrďte stlačením možnosti Hotovo.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie pripojenia siete Wi-Fi
Pripojenie Wi-Fi môžete vo svojom televízore zapnúť
alebo vypnúť.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Zapnutie/vypnutie
Wi-Fi a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia služby Netflix
Pomocou možnosti Nastavenia služby Netflix
môžete zobraziť číslo ESN alebo deaktivovať
zariadenie služby Netflix.
Ak chcete zadať Nastavenia Netflix…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Nastavenia Netflix a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie funkcie Wi-Fi Miracast
Zapnite funkciu Wi-Fi Miracast, aby ste mohli zdieľať
obsah obrazovky smartfónu, tabletu alebo počítača
na televízore.
Ak chcete zapnúť funkciu Miracast...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Wi-Fi Miracast a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
vymazať všetky internetové súbory a prihlásenia
uložené v televízore, ako sú heslá, súbory cookie
a história.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Miracast™, zapnutie.
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Vymazať pamäť internetu a
9
stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zdieľanie súborov
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo
vašej bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či
smartfónu. Použiť môžete počítač s operačným
systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X.
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a
prehrávať hudbu alebo videá uložené v počítači.
10
4
Pripojenie zariadení
4.1
Informácie o pripojení
Sprievodca pripojením
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
Porty HDMI
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Kvalita HDMI
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu použite kábel HDMI.
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Port Antenna
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
Pre sériu 5362
Ochrana proti kopírovaniu
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Pre sériu 5362
11
HDMI ARC
Len konektor HDMI 2 na televízore disponuje
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho
kina) takisto disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte
ho ku konektoru HDMI 2 na televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
Pre sériu 5362
HDMI MHL
Vďaka pripojeniu HDMI MHL môžete prenášať obraz
z vášho smartfónu alebo tabletu so systémom
Android na obrazovku televízora.
Súčasťou konektora HDMI 1 na tomto televízore je
aj technológia MHL 2.0 (Mobile High-Definition
Link).
EasyLink HDMI-CEC
Toto káblové pripojenie ponúka mimoriadnu stabilitu
a šírku pásma, krátke oneskorenie, žiadne bezdrôtové
rušenie a dobrú kvalitu reprodukcie zvuku. A okrem
toho bude pripojenie MHL nabíjať batériu vášho
smartfónu alebo tabletu. Vaše mobilné zariadenie sa
však nebude nabíjať, ak je pripojené k televízoru,
ktorý je iba v pohotovostnom režime.
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania
HDMI podporujú funkciu EasyLink, môžete ich
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink HDMI CEC musí byť zapnutá v
televízore aj v pripojenom zariadení.
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Zistite si, aký pasívny kábel MHL je vhodný pre vaše
mobilné zariadenie. Zvlášť pri konektore HDMI na
televízore si zistite, aký typ konektora musíte pripojiť k
smartfónu alebo tabletu.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
HDMI CEC – EasyLink
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
Easy Link
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) použite
kábel HDMI. V záujme zaručenia optimálnej kvality
signálu použite vysokorýchlostný kábel HDMI a
nepoužívajte káble dlhšie ako 5 m.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Obsluha zariadení
Ak chcete ovládať zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI s nastavenou funkciou EasyLink, vyberte
požadované zariadenie (alebo jeho činnosť) zo
12
zoznamu pripojení televízora. Stlačte tlačidlo 
SOURCES , vyberte požadované zariadenie
pripojené do konektora HDMI a stlačte tlačidlo OK.
Pripojenie Pixel Plus
Niektoré zariadenia, ako napríklad prehrávač diskov
DVD alebo Blu-ray, môžu využívať svoj vlastný
systém spracovania kvality obrazu. Aby ste predišli
zníženiu kvality spôsobenému vzájomným rušením
týchto systémov a systému spracovania obrazu
televízora, odporúčame zablokovať systém
spracovania obrazu v danom zariadení. Televízor sa
dodáva so zapnutým pripojením Pixel Plus a vypína
spracovanie kvality obrazu na novších zariadeniach
Philips pripojených k televízoru.
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať
pomocou diaľkového ovládania televízora.
Tlačidlá  Domov a  OPTIONS a niektoré
ďalšie tlačidlá na televízore však nebudú slúžiť na
ovládanie daného zariadenia.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom
ovládaní televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke
Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a na paneli s ponukami
vyberte položku Ovládacie prvky. Na obrazovke
vyberte požadované tlačidlo zariadenia a stlačte
tlačidlo OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa
nemusia nachádzať v ponuke Ovládacie prvky.
Ak chcete zapnúť/vypnúť pripojenie Pixel Plus…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku EasyLink > Prepojenie Pixel
Plus a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Na diaľkové ovládanie televízora budú reagovať
iba zariadenia s podporou funkcie diaľkového
ovládania EasyLink.
Zapnutie a vypnutie funkcie EasyLink
Funkciu EasyLink môžete zapnúť alebo vypnúť.
Televízor sa dodáva so zapnutými nastaveniami
funkcie EasyLink.
Automatické vypnutie zariadení
Televízor môžete nastaviť tak, aby vypol pripojené
zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC,
keď sa nevyužívajú ako aktívny zdroj. Televízor
prepne pripojené zariadenie do pohotovostného
režimu po 10 minútach nečinnosti.
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a o krok ďalej vyberte položku
EasyLink.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ochrana proti kopírovaniu
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
EasyLink, diaľkové ovládanie
Ak chcete umožniť komunikáciu medzi zariadeniami,
ale nechcete ich ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora, môžete vypnúť funkciu
diaľkového ovládania EasyLink.
Y Pb Pr – Komponentné video
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje vysoko
kvalitné pripojenie.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť diaľkové ovládanie
EasyLink…
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položky EasyLink > Diaľkové ovládanie
Easylink a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Počas pripájania spárujte farby konektorov YPbPr
(zelený, modrý, červený) s konektormi kábla.
Ak zariadenie využíva aj zvukový kanál, použite
zvukový kábel Audio L/R (cinch).
13
Optický zvukový výstup
Optický zvukový výstup predstavuje vysoko kvalitné
zvukové pripojenie.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Pre sériu 5362
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť
tak, aby zodpovedal schopnostiam vášho systému
domáceho kina v oblasti prehrávania zvuku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Nastavenia výstupu zvuku.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke,
môžete nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a
videa.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa .
CVBS – Audio L R
CVBS – Komponentné video
predstavuje vysokokvalitné pripojenie. Okrem signálu
CVBS pripája aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové
konektory.
Pre sériu 5362
Pre sériu 5362
4.2
Rozhranie CAM
s prístupovou kartou – CI+
14
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Pre sériu 5362
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
Heslá a kódy PIN
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
Prístupová karta
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM. Nasledujúce stránky vytvára daný
prevádzkovateľ. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a vyhľadajte informácie o nastavení kódu
PIN.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
4.3
Prijímač set-top box
Prijímač káblovej televízie
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
Pre sériu 5362
15
Pre sériu 5362
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Automatické vypnutie
Pre sériu 5362
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
4.4
Automatické vypnutie
Systém domáceho kina (HTS)
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Časovač vypnutia.
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
HDMI ARC
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor
HDMI ARC, môžete na pripojenie použiť konektor
HDMI 2 na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou pripojenia HDMI ARC, nemusíte pripájať
ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI ARC kombinuje
zvukový aj obrazový signál.
Konektor HDMI 2 na televízore disponuje aj
rozhraním pre funkciu ARC (Audio Return Channel).
Po pripojení systému domáceho kina však televízor
dokáže vysielať signál ARC len pomocou tohto
pripojenia HDMI.
Satelitný tuner
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
16
Pre sériu 5362
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa .
Synchronizácia zvuku a videa
Nastavenia výstupu zvuku
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Synchronizácia zvuku a videa .
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Pri najnovších systémoch domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
Pripojenie cez rozhranie HDMI
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pre sériu 5362
17
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Viac, Stredne alebo Menej a
potom stlačte tlačidlo OK.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore. Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu môžete
nastaviť v krokoch po 5 ms. Maximálne nastavenie je
–60 ms.
4 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní
signál optického zvukového výstupu aj signál HDMI
ARC.
Nastavenie položky Oneskorenie zvukového výstupu
by malo byť zapnuté.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou posuvného prvku nastavte
požadované oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením položky Formát zvukového
výstupu televízora na hodnotu Stereo (Bez
kompresie).
Formát zvukového výstupu
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Stlačením
tlačidla  vyberte Zvuk >
zvukového výstupu.
Rozšírené >
Formát
Žiaden zvuk
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI2 ARC na systéme domáceho kina.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Formát zvukového
výstupu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Multikanálový, Stereo (bez
kompresie) alebo Multikanálový (premostenie)
a potom stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
4.5
Inteligentné telefóny a
tablety
Na pripojenie smartfónu alebo tabletu k televízoru
môžete použiť káblové alebo bezdrôtové pripojenie.
Bezdrôtové
Pre bezdrôtové pripojenie si z vášho obľúbeného
obchodu s aplikácií prevezmite do smartfónu alebo
tabletu aplikáciu Philips TV Remote.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Káblové pripojenie
Pre káblové pripojenie použite konektor HDMI 1
MHL, ktorý sa nachádza na zadnej strane
televízora. Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné tlačidlo 
Kľúčové slová a vyhľadajte položku HDMI MHL.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Vyrovnanie
18
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
4.6
Prehrávač diskov Blu-ray
Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii EasyLink,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
EasyLink HDMI CEC.
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
4.8
Slúchadlá
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na zadnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Pre sériu 5362
Pre sériu 5362
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
4.7
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položky Zvuk
> Hlasitosť v slúchadlách a stlačte OK.
2 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pre sériu 5362
4.9
Herná konzola
19
HDMI
CVBS – Audio L R
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
CVBS – Komponentné video
predstavuje vysokokvalitné pripojenie. Okrem signálu
CVBS pripája aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové
konektory.
Najlepšie nastavenie
Než začnete s hraním hier prostredníctvom
pripojenej hracej konzoly, odporúčame na televízore
nastaviť ideálne nastavenie Hra.
Pre sériu 5362
Keď dohráte hru a začnete opäť sledovať televízor,
nezabudnite nastavenie Hra alebo počítač prepnúť
späť na možnosť Vypnuté.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a potom vyberte typ zariadenia, ktoré chcete
používať. Ak chcete prepnúť späť na televíziu, kliknite
na položku Vypnuté.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Y Pb Pr – Komponentné video
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného
videa (Y Pb Pr) a káblom Audio L/R k televízoru.
4.10
Pevný disk USB
Čo potrebujete
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto
vysielanie musí byť digitálne (DVB alebo podobné).
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB.
Pre sériu 5362
Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku. Ak chcete nahrávať vysielanie a televízor
získava údaje TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB musí byť televízor
pripojený na internet.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB, inštalácia.
20
Inštalácia
Formátovanie
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory. Ak chcete nahrávať
vysielanie pomocou údajov TV programu z internetu,
pred inštaláciou pevného disku USB je nutné nastaviť
pripojenie na internet.
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Televízor sa vás spýta, či chcete pevný disk USB
používať na ukladanie aplikácií. Ak áno, odpovedzte
na túto otázku kladne.
5 - Po dokončení formátovania pevného disku USB
ho nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Pre sériu 5362
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Pre sériu 5362
21
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky
4.11
Klávesnica USB
Pripojenie
4.12
Ak chcete počas používania televízora zadávať text,
pripojte k nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
Myš USB
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov
USB.
Pripojenie myši USB
Ak k televízoru pripojíte myš USB (typ USB-HID)
môžete sa pomocou nej pohybovať po stránkach na
internete.
Na internetovej stránke môžete jednoduchšie vyberať
položky a klikať na prepojenia.
Pripojenie myši
Zapnite televízor a pripojte myš USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Myš USB môžete tiež
pripojiť k pripojenej klávesnici USB.
Konfigurujte
Kliknutia myši
• Ľavé kliknutie = OK
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Pomocou rolovacieho kolieska môžete posúvať
stránky nahor a nadol.
Rýchlosť myši
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice a stlačte tlačidlo OK.
Špeciálne klávesy
Klávesy na zadávanie textu
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového
poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a
chcete prepnúť rozloženie, stlačte súčasne klávesy
Ctrl + medzerník.
4.13
Pamäťová jednotka USB typu
Flash
Klávesy pre aplikácie a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
22
Pre sériu 5362
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
4.16
Počítač
Ak chcete získať ďalšie informácie o sledovaní
a prehrávaní obsahu USB jednotky Flash, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Fotografie, videá a hudba .
Pripojenie
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
4.14
Pomocou pripojenia HDMI
Fotoaparát
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na
televízore. Po pripojení fotoaparát zapnite.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos
obsahu prostredníctvom protokolu PTP (Picture
Transfer Protocol). Pozrite si návod na používanie
digitálneho fotoaparátu.
Ak chcete získať ďalšie informácie o prehliadaní
fotografií, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
Fotografie, videá a hudba .
4.15
Ideálne nastavenie
Videokamera
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Toto ideálne nastavenie môžete manuálne prepnúť
na možnosť Vypnuté, ak chcete sledovať televízor,
alebo Hra, ak chcete hrať hru z pripojenej hracej
konzoly (po ukončení hrania hry nezabudnite toto
nastavenie opäť vypnúť).
Ak prepnete na niektorý zdroj a zmeníte
nastavenie Hra alebo počítač, nastavenie sa uloží
pre vybraný zdroj.
23
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Hra alebo počítač
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Kliknite na možnosť Hra (pre hranie hier) alebo
možnosť Počítač (pre sledovanie filmov).
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Keď skončíte hranie hry, nezabudnite prepnúť
nastavenie Hra alebo počítač na možnosť Vypnuté.
24
5
5.2
Zapínanie a
vypínanie
Tlačidlá na televízore
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
5.1
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte
položku  Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje. Ak
chcete spustiť ukážkový film, stlačte tlačidlo 
Ukážka.
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera. Stlačením páčkového tlačidla
spustíte ukážkový film.
4 - Táto ponuka sa vypne automaticky.
Zapnutie alebo pohotovostný
režim
Skôr než zapnete televízor, skontrolujte, či ste
konektor POWER na zadnej strane televízora pripojili
k elektrickej sieti.
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, vyberte položku  a stlačte páčkové tlačidlo.
Pre sériu 5362
Pre sériu 5362
Keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačením
tlačidla  na diaľkovom ovládači
ho zapnete. Televízor môžete zapnúť aj stlačením
malého páčkového tlačidla v zadnej časti televízora,
ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač alebo sú vybité
batérie.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež stlačiť malé páčkové tlačidlo v zadnej
časti televízora.
5.3
Funkcia automatického
vypnutia
V pohotovostnom režime zostáva televízor pripojený
k elektrickej sieti, no spotrebováva minimum energie.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Časovač vypnutia a stlačte
25
tlačidlo OK.
2 - Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až
na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického
vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania môžete
televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
5.4
Časovač vypnutia
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Eko
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte možnosť Časovač vypnutia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologických
nastaveniach televízora, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Eko nastavenia.
26
6
Diaľkové ovládanie
6.1
Prehľad tlačidiel
Horná časť
1 –  Doma
Otvorenie domovskej ponuky.
2 –  SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
3 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom 
otvoríte funkciu Pomocník.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
4 –  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
5 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu
aplikácie/internetovú stránku.
2 – Prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
6 -  - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie. Zastavenie
interaktívnej televíznej aplikácie.
3 –  Formát obrazu
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
7 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
5 –  Vyhľadávanie
Otvorenie stránky s vyhľadávaním.
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie
zoznamu kanálov počas sledovania televízie.
6 –  Nastavenie
Otvorenie ponuky Nastavenia.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
7 –  SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.
10 –  MULTIVIEW
Otvorene ďalšej malej obrazovky.
8 –  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
Spodná časť
Stredná časť
27
6.3
Batérie
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na zadnej strane diaľkového ovládania.
1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-R03-1,5 V . Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
1– 
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v
zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.
2 –  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Koniec používania.
3 – Číselné tlačidlá
Priame prepnutie kanála.
4 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo automatické zobrazovanie
titulkov.
6.4
Čistenie
5 –  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
6 –  Stlmiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
7 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
6.2
Infračervený snímač
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
 Výstraha
Pred infračervený snímač televízora neklaďte žiadne
predmety, mohli by blokovať infračervený signál.
28
7
O zoznamoch kanálov
Kanály
Keď je dokončená inštalácia satelitu, všetky satelitné
kanály sú uložené do zoznamu kanálov. Môžete
zobraziť zoznam všetkých kanálov alebo ho zúžiť len
na obľúbené kanály alebo rozhlasové stanice. Po
aktualizácii kanálov môžete nájsť novo pridané kanály
v zozname nových kanálov.
7.1
Inštalácia kanálov
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Kanál, inštalácia z antény , Kanál,
inštalácia z káblovej TV alebo Kanál, inštalácia zo
satelitu.
Z každého zo zoznamov môžete prejsť priamo na
požadovaný kanál. Zoznam, ktorý vyberiete v rámci
zoznamu kanálov, určuje kanály, na ktoré môžete
prejsť pomocou tlačidiel  + a  -.
Zmeniť poradie kanálov môžete len v rámci zoznamu
obľúbených kanálov.
7.2
Prepínanie kanálov
Prepínanie zo zoznamu kanálov
• Ak chcete sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor sa prepne na televízny kanál,
ktorý ste naposledy sledovali.
• Takisto môžete stlačením
tlačidla  Domov otvoriť ponuku Domov, vybrať
položku Kanály a stlačiť tlačidlo OK.
• Kanály prepínajte pomocou
tlačidiel  + alebo  -. Ak poznáte číslo
požadovaného kanála, zadajte toto číslo pomocou
číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla OK po zadaní
čísla ihneď prepnete kanály
• Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
stlačte tlačidlo  BACK.
Ak chcete prejsť na kanál zo zoznamu kanálov. . .
1 - Výberom položky  alebo  z panela ponuky
zoznamu kanálov vyberte zoznam televíznych alebo
satelitných kanálov.
2 - Vyberte zoznam.
3 - Vyberte kanál z ktoréhokoľvek zoznamu a stlačte
tlačidlo OK. Televízor prejde na zvolený kanál.
Obľúbené satelitné kanály
Obľúbené kanály
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
Kanály môžete označiť ako obľúbené kanály. Vaše
obľúbené satelitné kanály sa zhromažďujú v zozname
Obľúbené zoznamu satelitných kanálov.
Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 LIST , čím otvoríte zoznamy kanálov.
Zoznam kanálov môže obsahovať niekoľko stránok
s kanálmi. Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku, stlačte
tlačidlo  + alebo  -.
Sledovanie obľúbených kanálov
Zriaďte si zoznam obľúbených kanálov na
jednoduché prepínanie medzi kanálmi, ktoré chcete
sledovať.
Ak chcete len prepínať medzi svojimi obľúbenými
kanálmi pomocou tlačidiel  + a  -, vyberte
zoznam Obľúbené programy a znova zatvorte
zoznam kanálov.
Ak chcete zatvoriť zoznam kanálov bez zmeny kanála,
znova stlačte tlačidlo  LIST .
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch.
Existujú dva zoznamy obľúbených kanálov, jeden pre
televízne kanály, jeden pre satelitné kanály.
Konfigurácia vášho zoznamu obľúbených kanálov
7.3
Ak chcete vytvoriť zoznam obľúbených kanálov... . .
Zoznamy kanálov
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo  LIST ,
čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - V paneli ponuky vyberte položku  pre satelitné
kanály.
3 - Vyberte zoznam Obľúbené programy.
4 - Televízor vás požiada, aby ste začali pridávať
29
kanály. Stlačte tlačidlo OK. Ak sa chcete neskôr
vyhnúť meneniu poradia, kanály vyberajte v poradí, v
ktorom ich chcete mať v zozname usporiadané.
5 - Kanál pridáte do zoznamu Obľúbené programy
tak, že ho vyberiete a stlačíte tlačidlo OK. Potom
môžete vybrať ďalší kanál, ktorý pridáte ako obľúbený
kanál.
6 - Ak chcete dokončiť nastavenie, stlačte
tlačidlo  BACK .
zvoleným kanálom.
3 - Prejdite hore a vyberte položku Všetky alebo
filter zoznamu.
Zoznamy Rádio a Nové sa zobrazujú, len ak sú k
dispozícii rozhlasové stanice resp. sa prostredníctvom
aktualizácie kanálov našli nové kanály.
7.5
Sledovanie kanálov
Pridanie alebo odstránenie obľúbených kanálov
Naladenie kanálu
Ak chcete pridať programy do zoznamu obľúbených
alebo ich odstrániť... . .
Ak chcete začať sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor prepne na kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Výberom možnosti Všetky zobrazíte všetky
kanály.
3 - Vyberte požadovaný kanál a stlačením
tlačidla  ho označte ako obľúbený.
4 - Vybratý kanál sa označí symbolom .
5 - Ak chcete dokončiť nastavenie, stlačte
tlačidlo  BACK . Dané kanály sa pridajú do
zoznamu obľúbených kanálov.
Prepínanie kanálov
Kanály prepínajte pomocou
tlačidiel   alebo  –.
Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanál.
Predchádzajúci kanál
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených,
stlačením tlačidla odstráňte označenie
obľúbeného kanála.
Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
stlačte tlačidlo  BACK.
Uzamknutie kanála
Zmena poradia obľúbených kanálov
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Poradie kanálov môžete meniť len v rámci zoznamu
Obľúbené programy.
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
1 - V zozname kanálov Obľúbené zvýraznite kanál,
ktorý chcete presunúť.
2 - Stlačte tlačidlo .
3 - Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním navigačných tlačidiel posuňte
zvýraznený kanál na iné miesto a stlačte tlačidlo OK.
5 - Po dokončení stlačením
tlačidla  EXIT zatvorte Zoznam obľúbených
kanálov.
Ak chcete uzamknúť kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte Uzamknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV. Uzamknutý kanál sa označí symbolom  (zámka).
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
7.4
Výber filtra zoznamu
Zoznam, ktorý vyberiete v rámci zoznamu kanálov,
určuje kanály, na ktoré môžete prejsť pomocou
tlačidiel  + a  .
Odomknutie kanálu…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - Vyberte kanál, ktorý chcete odomknúť.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS,
vyberte Odomknúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete vybrať zoznam kanálov... . .
1 - Stlačte tlačidlo  Domov a vyberte
položku Satelit a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačením tlačidla  LIST otvorte zoznam
kanálov. Daný zoznam sa zobrazí s aktuálnym
30
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
k dispozícii niekoľko možností.
Otvorenie ponuky možností...
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS .
2 - Zatvoríte ďalším stlačením
tlačidla  OPTIONS .
Ak uzamknete alebo odomknete kanály v zozname
kanálov, kód PIN stačí zadať raz až do uzavretia
zoznamu kanálov.
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Detská zámka.
Univerzálny prístup
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Rodičovská zámka
Výber videa
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód
funkcie Rodičovská zámka.
Titulky
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
Zapnutie
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Detská
zámka > Rodičovská zámka a stlačte tlačidlo OK.
2 - Zadajte 4-miestny kód detskej zámky. Ak ste kód
ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód a
potvrďte ho. Teraz môžete zadať vekové obmedzenie.
3 - Prejdite späť v ponuke Rodičovská zámka, kliknite
na príslušný vek a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Titulky môžete zapnúť alebo vypnúť. Prípadne
môžete zvoliť možnosť Automaticky.
Automatické
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
Uprednostňovaný jazyk titulkov môžete zvoliť pod
položkou Jazyk titulkov.
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Možnosti kanálov
Otvorenie možností
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete
(analógový alebo digitálny), či nastavení televízora je
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
31
prepnite na daný kanál a stlačte položku  INFO .
Vybratie jazyka zvuku
Ak nie je k dispozícii žiaden z preferovaných jazykov
zvuku, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov. Ak
nie sú k dispozícii žiadne jazyky zvykových stôp, túto
možnosť nie je možné vybrať.
Jazyk titulkov
Uprednostnené jazyky titulkov
Ak chcete nastaviť jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
Digitálne vysielanie môže pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk zvuku a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
Dual I-II
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
2 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
Bežné rozhranie
Ak ste do niektorého zo slotov Common Interface
vložili dekódovaciu kartu, môžete zobraziť informácie
o CAM a operátorovi, prípadne niekoľko nastavení v
spojitosti s CAM.
Výber jazyka titulkov
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
Zobrazenie informácií o CAM…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM, Sledovať TV alebo Sledovať satelit.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte príslušný slot Common Interface
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM a stlačte tlačidlo OK. Nasledujúce stránky
vytvára daný prevádzkovateľ.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a dočasne
vyberte jeden z jazykov titulkov.
Jazyk zvuku
Preferovaný jazyk zvuku
HbbTV na tomto kanáli
Digitálne vysielanie dokáže pre program ponúknuť
niekoľko zvukových stôp v rôznych jazykoch. Môžete
nastaviť preferovaný základný a sekundárny jazyk
zvuku. Ak je počas sledovania k dispozícii jeden z
týchto jazykov, televízor prepne na príslušný jazyk
zvuku.
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
HbbTV na tomto kanáli a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a vyberte položku Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
2 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > HbbTV.
2 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
32
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Prehľad T.O.P. teletextu
Aplikácie MHP
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Zapnutie a vypnutie aplikácií MHP.
Mono/Stereo
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
Možnosti teletextu
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
1 - Nalaďte analógový kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Mono/Stereo a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Stav
Vyberte položku Stav, ak chcete zobraziť technické
informácie o sledovanom kanáli (či je analógový,
alebo digitálny) alebo o pripojenom zariadení.
Zdieľať
Umožňuje používateľovi zdieľať svoju aktivitu na
sociálnych sieťach (napríklad Twitter alebo e-mail).
7.6
Text/Teletext
Konfigurácia teletextu
teletextu
Jazyk teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
Výber stránky teletextu
Podstránky teletextu
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položky Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
33
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku HbbTV na tomto kanáli.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Používanie iTV
Otvorenie stránok iTV
Väčšina kanálov ponúkajúcich funkciu HbbTV alebo
iTV vás vyzve, aby ste na otvorenie ich interaktívneho
programu stlačili tlačidlo  (červené) alebo tlačidlo
OK.
7.7
Interaktívny TV
Navigácia v rámci stránok iTV
Informácie o funkcii iTV
Na navigáciu v rámci stránok iTV môžete použiť
tlačidlá so šípkami, farebné tlačidlá, tlačidlá s číslami a
tlačidlo  BACK.
Pomocou tlačidiel  (Prehrávanie), 
(Pozastavenie) a  (Zastavenie) môžete ovládať
sledovanie videí v rámci stránok iTV.
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí
poskytovatelia digitálneho vysielania kombinujú svoj
bežný televízny program s informačnými alebo
zábavnými stránkami. Na niektorých stránkach
môžete reagovať na program alebo hlasovať,
nakupovať online alebo zaplatiť za program videa na
požiadanie.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Ak chcete otvoriť digitálny teletext, stlačte tlačidlo
TEXT. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK .
HbbTV, MHEG, . . .
Vysielatelia využívajú rôzne systémy interaktívnej
televízie: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
alebo iTV (interaktívna TV - MHEG). Interaktívny TV sa
niekedy označuje ako digitálny teletext alebo červené
tlačidlo. Každý systém je však odlišný.
Zatvorenie stránok iTV
Väčšina stránok iTV poskytuje informácie o tlačidle na
zatvorenie.
Ak chcete vynútiť zatvorenie stránky iTV, prepnite na
nasledujúci TV kanál a potom stlačte
tlačidlo  BACK.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
konkrétneho poskytovateľa vysielania.
Čo potrebujete
Informácie o interaktívnom TV
Interaktívny TV je dostupný len na digitálnych TV
kanáloch. Aby ste si mohli plne vychutnať výhody
interaktívneho TV, budete potrebovať
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
televízora k internetu.
Pomocou funkcie interaktívneho TV niektorí
poskytovatelia digitálneho vysielania kombinujú svoj
bežný televízny program s informačnými alebo
zábavnými stránkami.
Poznámka:
HbbTV
• Pomocou tejto funkcie nie je možné prevziať súbory
do televízora.
• Nie všetky televízne programy, reklamy a funkcie
obsahujú informácie v podobe skrytých titulkov.
• Na tento digitálny obsah nie je možné reagovať.
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Rozšírené > HbbTV a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte možnosť Zapnuté.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
konkrétneho poskytovateľa vysielania.
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
34
nahrávok zmizli, mohli sa zmeniť informácie (údaje)
TV programu. Nahrávky urobené pomocou
nastavenia Od poskytovateľa vysielania sa stanú v
zozname neviditeľnými, ak dané nastavenie zmeníte
na možnosť Z internetu alebo naopak. Mohlo sa stať,
že televízor sa automaticky prepol na možnosť Z
internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupniť v zozname nahrávok,
prejdite na nastavenie, ktoré bolo aktívne v čase, keď
boli nahrávky urobené.
8
TV program
8.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
8.3
Používanie TV programu
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály sledované z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE. TV program zobrazuje kanály zvoleného
tunera.
8.2
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Údaje TV programu
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Naladenie programu
Z ponuky TV program môžete prepnúť na aktuálny
program.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
Z internetu
1 - Stlačte tlačidlo  INFO.
2 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Zmeniť deň
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položky Všeobecné
nastavenia > TV program > Z internetu a stlačte
tlačidlo OK.
2 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak sa informácie TV programu získavajú od vysielacej
spoločnosti, stlačením tlačidla + môžete zobraziť
program na niektorý z nasledujúcich dní. Stlačením
tlačidla  – sa vrátite na predchádzajúci deň.
Deň môžete zmeniť aj stlačením tlačidla  OPTIONS
a výberom položky Zmeniť deň.
Výberom možností Predchádzajúci deň, Dnes alebo
Ďalší deň vyberte požadovaný deň a stlačte tlačidlo
OK.
Prístup k položke TV program môžete tiež získať
prostredníctvom položky Obslužné programy.
Chýbajúce nahrávky
V prípade, že niektoré nahrávky zo zoznamu
35
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Záznam .
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
Ak sa informácie TV programu získavajú od vysielacej
spoločnosti, stlačením tlačidla + môžete zobraziť
program na niektorý z nasledujúcich dní. Stlačením
tlačidla  – sa vrátite na predchádzajúci deň.
Ak chcete zrušiť nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
nastavený na nahrávanie.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Vymazať nahrávku .
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete zmeniť deň…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Zmeniť deň, potom
položku Predchádzajúci deň, Dnes alebo Ďalší
deň a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nastavenie pripomienky
Môžete nastaviť pripomienky, ktoré vás hlásením na
obrazovke upozornia na začiatok programu.
• Ak chcete nastaviť pripomienku, vyberte program
v časovom pláne a stlačte tlačidlo  s
možnosťou Nastaviť pripomienku. Program sa označí
ikonou hodín.
• Ak chcete zrušiť pripomienku, stlačte farebné tlačidlo
 s možnosťou Vymazať pripomienku.
• Ak chcete zobraziť zoznam všetkých nastavených
pripomienok, stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
možnosť Všetky pripomienky.
Hľadanie podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadávať programy podľa žánrov…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3 - Vyberte položku Hľadať podľa žánru a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
5 - Môžete nastaviť pripomienky alebo naplánovať
nahrávanie pre zvolený program.
6 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie*.
Zoznam nahrávok zobrazíte stlačením
tlačidla Nahrávky. Program, z ktorého sa má
nahrávať, je označený ikonou  (červená bodka)
pred názvom programu.
Ak chcete nahrať program…
36
poskytovateľa vysielania, nahrávanie sa spustí
okamžite. Čas skončenia vysielania môžete upraviť v
zozname nahrávok.
9
Nahrávanie
a pozastavenie TV
Plánovanie nahrávania
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní).
9.1
Nahrávanie
1 - Ak chcete naplánovať nahrávanie, stlačte
tlačidlo  TV Program .
Na stránke TV programu vyberte kanál a program,
ktorý chcete nahrať.
Ak chcete preskočiť na určitý kanál v zozname,
môžete zadať číslo tohto kanála.
Stláčaním tlačidiel  (vpravo) a  (vľavo) môžete
prechádzať programy jednotlivých kanálov.
Ak chcete zmeniť dátum zoznamu, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Zmeniť
deň. V zozname vyberte požadovaný deň a stlačte
tlačidlo OK. Ak sa informácie TV programu získavajú
z internetu, môžete vybrať dátum v hornej časti
stránky a stlačiť tlačidlo OK.
2 - Keď je požadovaný program zvýraznený, stlačte
tlačidlo Nahrávanie. Televízor na koniec programu
pridá určitú časovú rezervu. V prípade potreby
môžete časovú rezervu zväčšiť.
3 - Vyberte položku Načasovať a stlačte
tlačidlo OK. Nahrávanie programu sa naplánuje.
V prípade prekrývajúceho sa nahrávania sa
automaticky zobrazí varovanie.
Ak plánujete nahrávať program vo vašej
neprítomnosti, nezabudnite televízor nechať v
pohotovostnom režime a zapnúť pevný disk USB.
Čo potrebujete
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
• spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
Niektorí prevádzkovatelia digitálnej televízie
nepovoľujú nahrávanie kanálov.
Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii
pevného disku USB, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB, inštalácia.
Poznámka:
Funkcia nahrávania funguje iba pri digitálnom
televíznom vysielaní. Nie je možné nahrávať obsah
z externých zariadení (napr. cez HDMI).
Zoznam nahrávok
Ak chcete zobraziť zoznam nahrávok a načasovaných
nahrávaní, stlačte tlačidlo  Domov , vyberte
položku Pomocné programy >  Nahrávky a
stlačte tlačidlo OK.
Nahrávanie programu
V tomto zozname môžete vybrať nahrávku, ktorú
chcete sledovať, odstrániť nahrané programy, upraviť
čas skončenia prebiehajúceho nahrávania alebo
skontrolovať voľné miesto na disku. Ak sa údaje TV
programu získavajú z internetu, v zozname môžete
naplánovať nahrávanie aj nastavením času začiatku a
konca nahrávania (načasované nahrávanie, ktoré sa
neviaže na konkrétny program). Ak chcete nastaviť
načasované nahrávanie, vyberte položku Načasovať
nahrávanie v hornej časti stránky a stlačte
tlačidlo OK. Zadajte kanál, dátum a časový rozsah.
Ak chcete potvrdiť nahrávanie, vyberte
položku Načasovať a stlačte tlačidlo OK.
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu.
• Ak prijímate informácie TV programu z internetu,
pred potvrdením nahrávania môžete v kontextovom
okne upraviť čas ukončenia nahrávania.
• Ak prijímate informácie TV programu od
Odstránenie naplánovaného nahrávania
Vyberte načasované nahrávanie, stlačte
37
tlačidlo  Odstrániť a stlačte tlačidlo
OK.
9.2
Pozastavenie TV
Špecifické vlastnosti
Televízne vysielanie môžete pozastaviť a pokračovať
v sledovaní neskôr. Pozastaviť je možné iba kanály
digitálnej televízie. Je nutné pripojiť pevný disk USB,
ktorý bude slúžiť ako medzipamäť. Vysielanie môžete
pozastaviť maximálne na 90 minút.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB.
• Počas nahrávania programu môžete sledovať
program nahratý predtým.
• Počas nahrávania nemôžete prepínať TV kanály.
• Počas nahrávania nemôžete pozastaviť TV
vysielanie.
• Ak chcete využívať funkciu nahrávania, musíte mať
presne nastavené hodiny. Ak hodiny televízora
manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí správne
fungovať.
• Zvukovú stopu s opisom (komentárom) pre zrakovo
postihnutých nemožno nahrať.
• Nahrať môžete iba digitálne titulky (DVB) kanála.
Nahrávať nie je možné titulky vysielané pomocou
teletextových služieb. Ak chcete skontrolovať, či sú k
dispozícii digitálne titulky (DVB), nalaďte príslušný
televízny kanál a stlačte tlačidlo  OPTIONS ,
vyberte položku Jazyk titulkov a otvorte zoznam
titulkov. Nahrať je možné iba jazyk titulkov, pred
ktorým je uvedená ikona DVB.
Pozastavenie alebo obnovenie vysielania
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). Na obrazovke sa krátko
zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie). Ikona na obrazovke
signalizuje, že sledujete pozastavené vysielanie.
Návrat k skutočnému televíznemu vysielaniu
Ak sa chcete vrátiť k práve vysielanému televíznemu
programu, stlačte tlačidlo  (Zastavenie).
Po prepnutí na digitálny kanál začne pevný disk USB
ukladať vysielanie do medzipamäte. Keď prepnete na
iný digitálny kanál, do medzipamäte sa začne ukladať
nové vysielanie a vysielanie predchádzajúceho
kanála sa vymaže. Ak prepnete na pripojené
zariadenie (prehrávač diskov Blu-ray alebo digitálny
prijímač), pevný disk USB prestane ukladať vysielanie
do medzipamäte a údaje sa vymažú. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledovať nahrávky. . .
1 - Stlačte tlačidlo  Domov , vyberte
položku Pomocné programy >  Nahrávky a
stlačte tlačidlo OK.
2 - V zozname vyberte požadovanú nahrávku
a stlačením tlačidla  (Prehrať) spustite prehrávanie.
Môžete používať tlačidlá  (Pretočenie vpred), 
(Pretočenie vzad),  (Pozastavenie) alebo 
(Zastavenie) na diaľkovom ovládaní.
Počas nahrávania programu na pevný disk USB nie je
možné pozastaviť vysielanie.
Vypršanie nahrávky
Okamžité opakované prehrávanie
Poskytovatelia vysielania môžu obmedziť počet dní,
počas ktorých je možné nahrávku sledovať. Nahrávka
v zozname môže uvádzať počet dní do vypršania.
Počas sledovania vysielania digitálneho televízneho
kanála môžete jednoducho okamžite opakovane
prehrať vysielanie.
Ak chcete opakovane prehrať posledných 10 sekúnd
vysielania, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie) a
následne tlačidlo  (Vľavo).
Tlačidlo  môžete stláčať opakovane, až kým
nedosiahnete začiatok vysielania uloženého do
medzipamäte alebo maximálny časový rozsah
nahrávania.
Neúspešné nahrávanie
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo
ak príde k prerušeniu vysielania, nahrávanie bude
označené ako Neúspešné.
Odstránenie nahrávky
Ak chcete odstrániť nahrávku, vyberte požadovanú
nahrávku v zozname, stlačte tlačidlo  Odstrániť a
stlačte tlačidlo OK.
Lišta priebehu
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte tlačidlo
 Kľúčové slová a vyhľadajte položku Nahrávanie
programu.
38
10
Ponuka Doma
10.1
Informácie o domovskej
ponuke
Kanály
Tento riadok obsahuje všetky kanály.
Zdroje
Tento riadok obsahuje dostupné zdroje v tomto
televízore.
Pomocné programy
Tento riadok obsahuje funkcie televízora dostupné
pre používateľa.
Rýchle nastavenia
Tento riadok obsahuje nastavenia dostupné pre
používateľa.
10.2
Otvorenie ponuky Doma
Ak chcete zobraziť domovskú ponuku a otvoriť
položku…
1 - Stlačte tlačidlo  Domov .
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte domovskú
ponuku bez spustenia položky.
39
11
Pomocné programy
Smart TV
Otvorte stránku služby Smart TV.
TV program
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
program.
TV
Nahrávanie
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Nahrávanie.
Kanál
Zobrazenie zoznamu kanálov.
Aktualizácia softvéru
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Aktualizovať softvér.
Ukážky
Prehrávanie položky Ukážky pre ukážku v tomto
televízore.
Pomocník
Otvorí sa stránka Pomocník.
40
12
Netflix
Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na
tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor
musí byť pripojený k internetu.
Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla , čím
otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť
priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
41
kábla HDMI a na televízore aj zariadení musí byť
zapnutá funkcia HDMI CEC.
13
Zdroje
Informácie o zariadení
Po otvorení tejto možnosti si môžete pozrieť
informácie o pripojenom zariadení.
13.1
Prepnutie na zariadenie
Zo zoznamu zdrojov môžete prepnúť na ľubovolné
z pripojených zariadení. Môžete prepnúť na tuner
slúžiaci na sledovanie televízie, otvoriť obsah na
pripojenej USB jednotke Flash alebo sledovať
nahrávky, ktoré ste zaznamenali na pripojený pevný
disk USB. Môžete prepnúť na pripojené zariadenia
a sledovať program z nich, digitálneho prijímača
alebo prehrávača diskov Blu-ray.
13.3
Skenovať pripojenia
Ak chcete znova skenovať všetky pripojenia
a aktualizovať ponuku zdrojov, stlačte
tlačidlo  Skenovať pripojenia. (ak je
tlačidlo  dostupné v spodnej časti obrazovky.)
Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie…
13.4
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Vyberte niektorú z položiek v zozname zdrojov
a stlačte tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí
program alebo obsah daného zariadenia.
3 - Opätovným stlačením
tlačidla  SOURCES ponuku zatvoríte.
Hra alebo počítač
Od typu zariadenia závisí štýl obrazu a zvuku,
hodnoty rozlíšenia a iné technické vlastnosti.
Výberom optimálnych nastavení sa nemusíte
zaoberať.
Jednodotykové prehrávanie
Pri niektorých zariadeniach nie je typ zariadenia tak
jednoznačný. Herná konzola môže obsahovať
zabudovaný prehrávač diskov Blu-ray, pričom sa typ
nastaví na Prehrávač, pretože sa väčšinou využíva na
prehrávanie diskov. Pri takýchto zariadeniach môžete
dočasne prepnúť na ideálne nastavenia na hranie
hier. Prípadne môžete prepnúť na ideálne nastavenia
pre pripojený počítač.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
prehrávač diskov.
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov aj televízor
z pohotovostného režimu a ihneď spustiť
prehrávanie disku, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie)
na diaľkovom ovládaní televízora. Zariadenie musí
byť pripojené pomocou kábla HDMI a na televízore aj
zariadení musí byť zapnutá funkcia HDMI CEC.
Nastavenie Hra alebo počítač je možné použiť len
vtedy, keď nastavenie v ponuke Zdroje prepnete na
pripojené zariadenie. Nastavenie Hra alebo počítač
zostáva pre vybrané zariadenie uložené.
13.2
Možnosti televíznych vstupov
Ak chcete manuálne prepnúť na ideálne nastavenia
na hranie hier a používanie počítača…
Niektoré zariadenia pripájané do televíznych vstupov
ponúkajú osobité nastavenia.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Obraz > Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Hra alebo Počítač a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hra, Počítač alebo Vypnuté.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete upraviť nastavenia konkrétneho
televízneho vstupu…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte televízny vstup zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS . Tu môžete nastaviť
možnosti vybraného televízneho vstupu.
4 - Opätovným stlačením tlačidla  OPTIONS
zatvoríte ponuku Možnosti.
Keď hry dohráte, nezabudnite nastavenie prepnúť
späť na hodnotu Vypnuté.
Ponúkané možnosti…
Ovládacie prvky
Pomocou tejto možnosti môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania
televízora. Zariadenie musí byť pripojené pomocou
42
14
14.3
Videá, fotografie a
hudba
Panel ponuky a usporiadanie
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB, televízor
usporiada súbory podľa typu. Prejdite do panela
ponuky a vyberte požadovaný typ súborov.
Ak prehľadávate súbory uložené v počítači, súbory a
priečinky môžete zobraziť len tak, ako sú usporiadané
v počítači.
14.1
Pomocou rozhrania USB
Panel ponuky
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov.
Prejdite do panela ponuky a vyberte typ súborov,
ktoré chcete sledovať alebo prehrávať.
Vyberte
položku Fotografie , Hudba alebo Film alebo
Videá . Môžete takisto otvoriť
zobrazenie  Priečinky a vyhľadať požadovaný
súbor v priečinkoch.
Ak sa zoznam súborov automaticky nezobrazí…
Usporiadanie
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia
USB a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3 - Môžete prehliadať súbory v systéme priečinkov
tak, ako je na jednotke zorganizovaný.
4 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
Ak chcete prehľadávať fotografie podľa dátumu,
mesiaca, roka alebo podľa názvu v abecednom
poradí, stlačte tlačidlo  Usporiadať .
Ak chcete prehľadávať hudbu podľa albumu,
interpreta, žánru alebo podľa názvu v abecednom
poradí, stlačte tlačidlo  Usporiadať .
Videá sú usporiadané v abecednom poradí.
Varovanie
14.4
Prehrávanie videí
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
Prehrávanie videí
• Ak chcete prehrať video, v paneli ponuky vyberte
položku Film alebo Videá, vyberte požadované
video a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa v rovnakom priečinku nachádza viac videí,
stlačením tlačidla  Prehrať všetko prehráte všetky
videá v tomto priečinku.
• Pomocou tlačidiel  + alebo  - môžete prejsť
na nasledujúce alebo predchádzajúce video.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete v rámci videa preskočiť o 10 sekúnd
dopredu alebo dozadu, stlačte tlačidlo  alebo .
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastaviť).
14.2
Z počítača
Ak sú televízor a počítač pripojené k rovnakej sieti,
môžete pomocou televízora prehľadávať a prehrávať
súbory uložené v počítači.
Ak chcete súbory zdieľať s televízorom, v počítači
musíte mať nainštalovanú softvérovú aplikáciu
mediálneho servera, napríklad Twonky™. Súbory
a priečinky sa na televízore zobrazujú tak, ako sú
usporiadané v počítači.
Ak chcete prehľadávať súbory v počítači, stlačte
tlačidlo  SOURCES , vyberte položku Prehľadávať
sieť a stlačte tlačidlo OK.
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o videu (pozícia
prehrávania, dĺžka, názov, dátum atď.), vyberte
požadované video a stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
43
Možnosti videa
Možnosti fotografií
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
videa môžete…
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
fotografie na obrazovke môžete…
• Titulky – Ak sú k dispozícii titulky, môžete nastaviť
možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zap. pri
vyp.zvuku.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrávať všetky videá v danom
priečinku raz alebo opakovane.
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrať prezentáciu raz alebo
opakovane.
• Rýchlosť prezentácie – Nastaviť rýchlosť
prezentácie.
• Prechody pri prezentácii – Nastaviť štýl prechodov
medzi jednotlivými fotografiami.
14.5
14.6
Prezeranie fotografií
Prehrávanie hudby
Prezeranie fotografií
Prehrávanie hudby
Ak chcete zobraziť fotografie, v paneli ponuky
vyberte možnosť Fotografie, vyberte miniatúru
požadovanej fotografie a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa v jednom priečinku nachádza viac fotografií,
môžete vybrať fotografiu a stlačiť
tlačidlo  Prezentácia , čím spustíte prezentáciu
všetkých fotografií v tomto priečinku.
Pomocou tlačidiel  + alebo  - môžete prejsť
na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu.
Ak chcete zastaviť prezentáciu alebo zatvoriť
fotografiu, stlačte tlačidlo  (Zastavenie).
• Ak chcete prehrávať hudbu, v paneli ponuky
vyberte položku Hudba, vyberte požadovanú
skladbu a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa v rovnakom priečinku nachádza viac skladieb,
stlačením tlačidla  Prehrať všetko prehráte všetky
skladby v tomto priečinku.
• Pomocou tlačidiel  + alebo  - môžete prejsť
na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie hudby, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete v rámci skladby preskočiť o 10 sekúnd
dopredu alebo o 10 sekúnd dozadu, stlačte
tlačidlo  alebo .
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, stlačte
tlačidlo  (Zastavenie).
Informácie
Informácie
Ak chcete zobraziť informácie o fotografii (veľkosť,
dátum vytvorenia, cesta k súboru, atď.), vyberte
požadovanú fotografiu a stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Prezentácia s hudbou
Môžete sledovať prezentáciu svojich fotografií
a zároveň počúvať hudbu. Hudbu je nutné spustiť
pred spustením prezentácie fotografií.
Ak chcete zobraziť informácie o skladbe (názov,
interpret, dĺžka trvania atď.), vyberte požadovanú
skladbu a stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Ak chcete k prezentácii spustiť hudbu…
1 - Vyberte požadovanú skladbu alebo priečinok so
skladbami a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stlačením tlačidla  INFO skryjete zoznam
prehliadača.
3 - Stlačte tlačidlo  BACK.
4 - Teraz môžete pomocou navigačných šípok vybrať
priečinok s fotografiami.
5 - Vyberte priečinok s fotografiami a stlačte
tlačidlo  Prehrať všetko .
6 - Prezentáciu zastavíte stlačením
tlačidla  BACK.
Možnosti hudby
Možnosti pri prehrávaní hudby...
• Náhodný výber – Prehrať súbory v náhodnom
poradí.
• Opakovať – Prehrávať všetky skladby v danom
priečinku raz alebo opakovane.
44
Televízor aj dané zariadenie musia mať certifikáciu WiFi CERTIFIED Miracast™ a zapnutú funkciu Miracast.
15
Inteligentné
telefóny a tablety
Funkcia Miracast na tomto televízore podlieha
protokolu HDCP a zo zariadenia teda nemôže
zobrazovať prémiový obsah chránený proti
kopírovaniu. Maximálne podporované rozlíšenie
videa je 720p pre rozhranie Wi-Fi s frekvenciou
2,4 GHz a 1080p pre rozhranie Wi-Fi s frekvenciou
5 GHz.
15.1
Aplikácia Philips TV Remote
Ďalšie informácie o certifikácii Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ nájdete na lokalite www.wi-fi.org
Nová aplikácia Philips TV Remote pre váš smartfón
či tablet odteraz bude vaším najlepším spoločníkom
pri sledovaní televízie.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ sú
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
Aplikácia MyRemote umožňuje ovládať médiá vo
vašom okolí. Posielajte fotografie, hudbu a videá na
veľkú obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Nájdite si v TV programe, čo chcete sledovať,
a pozrite si to na telefóne či televízore. Vďaka
aplikácii TV Remote môžete telefón používať ako
diaľkové ovládanie.
Zapnutie funkcie Miracast
Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi Miracast zapnutá.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Sieť a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Wi-Fi Miracast a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android, pričom je bezplatná.
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Wi-Fi Smart Screen.
Zdieľanie obrazovky na televízore
Ak chcete zdieľať obrazovku smartfónu, tabletu alebo
počítača na televízore…
1 - Zapnite televízor.
2 - V ponuke nastavení zariadenia nastavte
premietanie či zrkadlenie zobrazovaného obsahu.
Funkcia Miracast využíva technológiu Wi-Fi Direct™.
3 - Na zariadení dajte vyhľadať dostupné zariadenia
s funkciou Miracast a vyberte televízor, ku ktorému
sa chcete pripojiť.
4 - Na televízore potvrďte požiadavku na pripojenie.
Môžete byť požiadaní o zadanie kódu PIN na
televízore - zadajte číslice pomocou číselných
tlačidiel na diaľkovom ovládaní. Na zariadení sa
prípadne môže zobraziť výzva na zadanie kódu PIN.
Po nadviazaní pripojenia sa televízor zobrazí na
obrazovke zariadenia.
5 - Na zariadení vyberte videá, fotografie alebo
súbory, ktoré chcete sledovať na obrazovke
televízora.
15.2
Miracast
Informácie o funkcii Wi-Fi Miracast
Pomocou funkcie Wi-Fi Miracast™ môžete na
televízore prehliadať fotografie alebo prehrávať
hudbu a videá z mobilných zariadení. Príslušné
mobilné zariadenie a televízor musia byť vzájomne
v dosahu, čo väčšinou znamená byť umiestnené
v rovnakej miestnosti.
Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie podporuje
funkciu Miracast.
Váš televízor je zariadenie s certifikáciou Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™. Vďaka funkcii Miracast™
môžete sledovať a bezdrôtovo zdieľať obrazovku
vášho smartfónu, tabletu alebo počítača na
obrazovke vášho televízora. Môžete prenášať videá
(obraz aj zvuk), zdieľať fotografie alebo čokoľvek, čo
sa nachádza na obrazovke daného zariadenia.
Zariadenie nemusíte ani pripájať k vašej domácej sieti.
* Funkcia Miracast je podporovaná technológiou WiDi
3.5 a vyššou.
Toto pripojenie Wi-Fi (napr. „DIRECT_tvname“) je
možné nájsť aj v zoznamoch dostupných sietí iných
sieťových zariadení, napr. prenosného počítača. Dané
pripojenie však môžu využívať iba zariadenia s
45
podporou funkcie Wi-Fi Miracast.
Oneskorenie obrazovky
Bežné oneskorenie pri zdieľaní obrazovky
prostredníctvom funkcie Miracast je približne 1
sekunda. Ak používate staršie alebo menej výkonné
zariadenia, toto oneskorenie sa môže predĺžiť.
Zastavenie zdieľania
Zdieľanie obrazovky môžete ukončiť pomocou
televízora aj mobilného zariadenia.
Zo zariadenia
15.3
Pomocou aplikácie, ktorú používate na spúšťanie
funkcie Miracast, sa môžete odpojiť a zastaviť
sledovanie obrazovky zariadenia na televízore.
Televízor sa prepne na posledný zvolený kanál.
MHL
Tento televízor podporuje technológiu MHL™.
Ak technológiu MHL podporuje aj vaše mobilné
zariadenie, môžete ho k televízoru pripojiť pomocou
kábla MHL. Pri prepojení pomocou kábla MHL
môžete zobrazenie na displeji mobilného zariadenia
sledovať na obrazovke televízora. Zároveň sa nabíja
batéria vášho mobilného zariadenia. Pripojenie MHL
je ideálne na dlhšie sledovanie filmov alebo hranie
hier z mobilného zariadenia na obrazovke televízora.
Z televízora
Ak chcete zastaviť sledovanie obrazovky zariadenia
na televízore, môžete . . .
• stlačením tlačidla  EXIT sledovať televízne
vysielanie,
• stlačením tlačidla  Domov spustiť inú aktivitu na
televízore,
• stlačením tlačidla  SOURCES otvoriť ponuku
zdrojov a vybrať pripojené zariadenie.
Nabíjanie
Keď je pripojený kábel MHL, vaše zariadenie sa
nabíja, pokým je zapnutý televízor (nie
v pohotovostnom režime).
Blokovanie zariadenia
Kábel MHL
Keď prvýkrát dostanete zo zariadenia požiadavku na
pripojenie, môžete dané zariadenie zablokovať. Táto
požiadavka a všetky budúce požiadavky z tohto
zariadenia budú ignorované.
Na prepojenie mobilného zariadenia s televízorom je
potrebný pasívny kábel MHL (HDMI na Micro USB).
Na pripojenie mobilného zariadenia môže byť nutný
samostatný adaptér. Kábel MHL pripojte ku
konektoru HDMI 1 MHL na televízore.
Ak chcete zablokovať zariadenie…
Vyberte možnosť Blokovať... a stlačte tlačidlo
OK.
Odblokovanie všetkých zariadení
Všetky už pripojené aj blokované zariadenia sú
uložené v zozname pripojení Wi-Fi Miracast. Ak
zoznam vymažete, všetky blokované zariadenia budú
odblokované.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Ak chcete odblokovať všetky zablokované
zariadenia…
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku HDMI MHL.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Sieť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Resetovanie pripojení Wi-Fi
Miracast a stlačte tlačidlo OK. Zoznam sa vymaže.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Blokovanie predtým pripojeného zariadenia
15.4
Smart TV
Informácie o funkcii Smart TV
Ak chcete zablokovať zariadenie, ktoré ste predtým
pripojili, musíte najskôr vymazať zoznam pripojení WiFi Miracast. Ak tento zoznam vymažete, budete
musieť potvrdiť alebo zablokovať pripojenie každého
zariadenia znova.
Pripojte tento televízor na internet a objavte úplne
nový svet televízie. Môžete použiť káblové pripojenie
k smerovaču alebo bezdrôtové pripojenie pomocou
rozhrania Wi-Fi.
Keď televízor pripojíte k domácej sieti, môžete na
obrazovke televízora zobraziť fotografie z
46
inteligentného telefónu, prehrávať videá uložené v
počítači alebo ovládať televízor pomocou tabletu.
Aplikácie funkcie Smart TV
Keď televízor pripojíte na internet, môžete si požičať
video z online video obchodu, prečítať si online TV
program alebo si nahrať obľúbený seriál na pevný
disk USB. Aplikácie služby Smart TV rozšíria vaše
možnosti o rôzne zábavné a praktické služby.
Otvorenie funkcie Smart TV
Čo potrebujete
Stačí otvoriť príslušné aplikácie – internetové lokality
prispôsobené na zobrazenie na televízore. Ak je váš
televízor pripojený na internet, môžete začať využívať
funkciu Smart TV.
Úvodná stránka funkcie Smart TV predstavuje vašu
bránu do sveta internetu. Pomocou funkcie Online TV
si môžete požičať filmy online, čítať noviny, sledovať
videá a počúvať hudbu, nakupovať online, sledovať
televízne programy, keď vám to najlepšie vyhovuje.
Aby ste si mohli vychutnať aplikácie funkcie Smart
TV, musíte televízor pripojiť k smerovaču
s vysokorýchlostným (širokopásmovým) pripojením
na internet. Môžete použiť domácu sieť pripojenú na
internet. Nepotrebujete počítač.
Otvorenie funkcie Smart TV
Ak chcete otvoriť úvodnú stránku funkcie Smart TV,
stlačte tlačidlo  Smart TV .
Úvodnú stránku môžete otvoriť aj stlačením
položky  Domov > Pomocné programy, vyberte
položku  Smart TV a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku Sieť.
Tip
Na jednoduchšie zadávanie textu a pohyb po
internetových stránkach zvážte pripojenie klávesnice
USB a myši USB k televízoru.
Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položky Klávesnica USB alebo Myš USB.
Televízor sa pripojí na internet a otvorí úvodnú
stránku funkcie Smart TV. Môže to trvať niekoľko
sekúnd.
Zatvoriť funkciu Smart TV
Ak chcete zatvoriť úvodnú stránku funkcie Smart TV,
stlačte tlačidlo  Domov a vyberte inú aktivitu.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za obsah ani kvalitu obsahu
sprístupneného poskytovateľmi obsahových služieb.
Nastavenie funkcie Smart TV
Po prvom spustení funkcie Smart TV je potrebné
nakonfigurovať pripojenie. Ak chcete pokračovať,
musíte si prečítať podmienky a súhlasiť s nimi. Ak
funkciu Smart TV nechcete nastaviť, stlačte
tlačidlo  BACK.
Úvodná stránka funkcie Smart TV
1234567-
Rodičovská kontrola
Ak chcete uzamknúť aplikácie pre dospelých od 18
rokov. . .
1 - Zapnite rodičovskú kontrolu funkcie Smart TV
výberom položky Zapnúť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Zadajte kód PIN, ktorý chcete používať na
odomknutie.
3 - Potvrďte kód PIN.
Aplikácie apps prístupné pre dospelých od 18 rokov
sú teraz uzamknuté. Ak chcete otvoriť zamknutú
aplikáciu, vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte
tlačidlo OK. Televízor vás vyzve, aby ste zadali
4-ciferný kód.
Aktuálny obsah na televízore
Vaše aplikácie
App gallery (Galéria aplikácií)
Internet
Odporúčané aplikácie
Vyhľadávanie
Farebné ovládacie tlačidlá
Vaše aplikácie
Aplikácie môžete spustiť z úvodnej stránky funkcie
Smart TV. Ak sa na úvodnej stránke ešte
nenachádzajú žiadne aplikácie, môžete ich pridať
z položky App gallery (Galéria aplikácií).
App gallery (Galéria aplikácií)
V položke App gallery (Galéria aplikácií) nájdete
všetky dostupné aplikácie.
Internet
Aplikácia Internet slúži na otvorenie internetového
prehliadača v televízore.
Na obrazovke televízora môžete zobraziť akúkoľvek
internetovú lokalitu, ale väčšina z nich nie je
prispôsobená na zobrazenie na televíznej obrazovke.
47
- Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie
stránok alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
- Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke
a vždy iba po jednej stránke.
Ak chcete priblížiť stránku aplikácie. . .
1 – Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Priblížiť stranu.
2 – Pomocou posuvnej lišty nastavte úroveň
priblíženia.
3 – Obnovením polohy posuvnej lišty obnovíte
normálne zobrazenie.
Odporúčané aplikácie
V tomto okne spoločnosť Philips uvádza rôzne
odporúčané aplikácie pre vašu krajinu, aplikácie
funkcie Online TV alebo ponuku filmov na požičanie
z video obchodov. Tieto položky môžete vybrať a
otvoriť priamo v okne Odporúčané aplikácie.
Zobrazenie informácií o zabezpečení
Môžete skontrolovať úroveň zabezpečenia stránky
aplikácie.
Na stránke aplikácie stlačte tlačidlo  OPTIONS a
vyberte položku Bezpečnostné informácie. Ak sa
počas načítavania vedľa animácie načítania
v spodnej časti obrazovky zobrazuje ikona zámky ,
prenos je zabezpečený.
Vyhľadávanie
Pomocou vyhľadávania môžete vyhľadávať
požadované aplikácie v položke App gallery (Galéria
aplikácií).
Do textového poľa zadajte kľúčové slovo, vyberte
položku  a stlačením tlačidla OK spustite
vyhľadávanie. Pre funkciu vyhľadávania môžete ako
kľúčové slová zadávať názvy, tituly, žánre alebo
opisné slová.
Môžete takisto nechať textové pole prázdne a
vyhľadávať najobľúbenejšie položky/kľúčové slová v
rôznych kategóriách. V zozname nájdených
kľúčových slov vyberte požadované kľúčové slovo a
stlačením tlačidla OK vyhľadajte položky, ktoré
obsahujú dané kľúčové slovo.
Ohodnotiť aplikáciu
Môžete vybrať aplikáciu a po stlačení
tlačidla  Hodnotenie môžete vybrať možnosť
„páči sa mi to“ alebo „nepáči sa mi to“ a odoslať návrh
alebo pripomienku. Môžete takisto nahlásiť chybnú
aplikáciu.
Správa aplikácií
V zozname aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart
TV môžete. . .
• Odstrániť aplikáciu
Ak chcete odstrániť aplikáciu zo zoznamu, vyberte
ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo  Odstrániť .
Aplikácia naďalej zostane k dispozícii v časti App
gallery (Galéria aplikácií).
• Presunúť aplikáciu
Ak chcete zmeniť pozíciu aplikácie v zozname,
vyberte ikonu aplikácie, stlačte tlačidlo 
Presunúť a pomocou navigačných tlačidiel zmeňte
pozíciu danej aplikácie. Stlačením tlačidla OK
potvrďte pozíciu.
• Spravovať aplikáciu
Ak chcete spravovať aplikáciu zo zoznamu, vyberte
ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo  Spravovať .
Otvorenie aplikácie
Ak chcete otvoriť aplikáciu, musíte ju najskôr pridať do
zoznamu aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart
TV. Aplikácie môžete do zoznamu pridávať z položky
App gallery (Galéria aplikácií).
Zoznam vašich aplikácií na úvodnej stránke funkcie
Smart TV môže mať niekoľko strán. Na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu stranu prejdete pomocou
tlačidiel so šípkami.
Otvorenie aplikácie
Ak chcete otvoriť aplikáciu. . .
1 – Stlačte tlačidlo  Domov > Pomocné
programy >  Smart TV .
2 – Na úvodnej stránke vyberte ikonu aplikácie a
stlačte tlačidlo OK.
Keď je aplikácia otvorená, pomocou tlačidla 
BACK prejdete o 1 krok alebo stránku späť.
App gallery (Galéria aplikácií)
Otvorte položku App gallery (Galéria aplikácií) funkcie
Smart TV a získajte prístup k aplikáciám – zbierke
webových lokalít prispôsobených na zobrazenie v
televízore.
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete zatvoriť aplikáciu a vrátiť sa na úvodnú
stránku funkcie Smart TV, stlačte tlačidlo  Smart TV .
Nájdite aplikáciu pre videá služby YouTube, noviny,
online album fotografií a ďalšie aplikácie.
K dispozícii sú aplikácie, pomocou ktorých si môžete
požičať video z online video obchodu, alebo
aplikácie na sledovanie zmeškaných programov. Ak v
položke App gallery (Galéria aplikácií) nenájdete to,
čo hľadáte, otvorte internetový prehliadač a skúste to
nájsť na webe pomocou televízora.
Opätovné načítanie stránky aplikácie
Ak sa stránka aplikácie nenačítala správne, môžete ju
znova načítať stlačením tlačidla  OPTIONS a
výberom položky Znova načítať.
Priblíženie
48
Vyberte poskytovateľa vysielania a stlačte tlačidlo OK.
Aplikácie videopožičovne
* Ak je táto služba dostupná vo vašej oblasti.
Pomocou aplikácií video obchodov v rámci funkcie
Smart TV si môžete požičať svoj obľúbený film
z online video obchodu. Zaplatiť za ne môžete
kreditnou kartou prostredníctvom zabezpečeného
pripojenia.
Multi View
Počas používania aplikácie Smart TV alebo
prehliadania internetu môžete zároveň sledovať
aktuálny televízny kanál. V zobrazení Multi View sa
vedľa obrazovky aplikácie Smart TV otvorí malá
obrazovka s televíznym kanálom.
Požičanie filmu
1 - Otvorte aplikáciu video obchodu vo vašom
zozname aplikácií alebo vyberte odporúčané video
na úvodnej stránke funkcie Smart TV.
2 - Vyberte požadovaný film.
3 - Realizujte úhradu online.
4 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť
tlačidlá  (Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
Ak chcete otvoriť zobrazenie Multi view…
1 - Stlačením tlačidla  SMART TV otvorte funkciu
Smart TV.
2 - Otvorenie aplikácie.
3 - Stlačením tlačidla  MULTI VIEW otvorte malú
obrazovku.
4 - Stláčaním tlačidiel  + alebo  - prepnite
televízny kanál na malej obrazovke.
Väčšina video obchodov vyžaduje vytvorenie konta
na prihlásenie.
Prenos videa
Na tomto televízore môžete sledovať požičané filmy
vo formáte prenášaného videa. Film môžete sledovať
takmer okamžite. Možno budete potrebovať pevný
disk USB, ktorý bude slúžiť ako medzipamäť na
ukladanie videa. Ak je k televízoru pripojený pevný
disk USB, môžete tiež prevziať filmy na požičanie z
video obchodov, ktoré ponúkajú len požičiavanie
filmov prostredníctvom prevzatia. Prevzatý požičaný
film môžete pozastaviť alebo spustiť odznova.
Informácie o čase zapožičania filmov získate v
konkrétnom video obchode.
Obnovenie funkcie Smart TV
Ak chcete obnoviť pripojenie funkcie Smart TV,
vymažte pamäť internetu v televízore.
Odstránia sa registrácia funkcie Philips Smart TV a
nastavenie rodičovskej zámky, prihlásenia do aplikácií
video obchodov, všetky obľúbené aplikácie funkcie
Smart TV, internetové záložky a história.
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
Množstvo prenesených údajov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Sieť a stlačením tlačidla  (vpravo)
vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Vymazať pamäť internetu a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Prenos alebo preberanie veľkého množstva videí
môže spotrebovať veľké množstvo údajov a prekročiť
váš mesačný limit na prenos údajov cez internet.
Online TV
Vďaka aplikácii Online TV na úvodnej stránke služby
Smart TV* môžete sledovať zmeškané televízne
programy alebo sledovať relácie vtedy, keď vám to
najlepšie vyhovuje.
Otvorenie aplikácie Online TV
Ak chcete otvoriť aplikáciu Online TV. . .
1 - Stlačte tlačidlo  Smart TV .
2 - Na úvodnej stránke vyberte ikonu  Online TV a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Na stránke vyberte požadovaný program a
stlačením tlačidla OK ho môžete začať sledovať.
Môžete použiť tlačidlá  (Prehrávanie)
a  (Pozastavenie).
Zoznam podľa poskytovateľa vysielania
Ak chcete zobraziť programy aplikácie Online TV
zoradené podľa poskytovateľa vysielania, stlačte
tlačidlo  Všetci poskytovatelia .
49
16
Multi room (Viac
miestností)
16.1
Používanie funkcie Multi
room (Viac miestností)
Prvé použitie
Keď začínate funkciu Multi room (Viac miestností)
používať prvýkrát, zapnite obidva televízory.
Keď sa tento televízor prepojí s druhým televízorom,
druhý televízor sa automaticky zobrazí v ponuke
Prehľadávať sieť, a to aj vtedy, ak je iba v
pohotovostnom režime.
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Sieť a stlačením tlačidla  (vpravo)
vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Názov televíznej
siete a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte názov pomocou klávesnice na
obrazovke.
4 - Zmenu potvrďte stlačením tlačidla Hotovo.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
50
17
Reproduktory
Nastavenie
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
reproduktory.
17.1
Rýchle nastavenia
Vstup do ponuky Rýchle nastavenia:
TV
Hodiny
Stlačením tlačidla  SETUP na diaľkovom ovládači
vyhľadáte často používané nastavenia v ponuke
Rýchle nastavenia.
V pravom hornom rohu obrazovky televízora sa
zobrazia hodiny.
Funkcia automatického vypnutia
Eko nastavenia
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Časovač vypnutia.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Eko nastavenia.
17.2
Štýl obrazu
Obraz
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Štýl obrazu.
Štýl obrazu
Výber štýlu
Formát obrazu
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Štýl obrazu.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Obraz > Štýl obrazu a potom
v zozname vyberte niektorý zo štýlov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Štýl zvuku
K dispozícii sú tieto štýly…
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Štýl zvuku.
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie –
výrobné nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
Hlasitosť do slúchadiel
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Hlasitosť v slúchadlách.
Prispôsobenie štýlu
Každé upravené nastavenie obrazu, napríklad
položky Farba alebo Kontrast sa uloží v aktuálne
zvolenej položke Štýl obrazu. To vám umožňuje
upraviť jednotlivé štýly.
Nastavenia pre každé pripojené zariadenie v ponuke
Zdroje možno uložiť len v štýle Osobné.
51
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Kontrast a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Obnovenie štýlu
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia obrazu pre
štýl Osobné. Štýl obrazu – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Kliknite na položku Obraz > Štýl obrazu a
potom vyberte štýl obrazu, ktorý chcete obnoviť.
3 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl a stlačte
tlačidlo OK. Štýl sa obnoví.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ostrosť
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Ak chcete upraviť ostrosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Ostrosť a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Doma alebo obchod
Ak sa pri každom zapnutí televízora prepne Štýl
obrazu späť na Jasné, umiestnenie televízora je
nastavené na možnosť Obchod. Ide o nastavenie
vhodné na propagáciu televízora v obchode.
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
Rozšírené nastavenia obrazu
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položky Umiestnenie > Doma a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Hra alebo počítač
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Nastavenia obrazu
Ak používate hernú konzolu so zabudovaným
prehrávačom diskov Blu-ray Disc, jej názov typu
môže byť nutné nastaviť na Disk Blu-ray. Pomocou
možnosti Hra alebo počítač môžete manuálne
zapnúť optimálne nastavenia na hranie hier. Keď sa
vrátite k sledovaniu televízie, nezabudnite nastavenie
Hra alebo Počítač vypnúť.
Farba
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
Ak chcete upraviť farby…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Farba a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete manuálne prepnúť na ideálne nastavenia
na hranie hier a používanie počítača…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Obraz > Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Hra alebo Počítač a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hra, Počítač alebo Televízor.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Kontrast
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť
kontrast obrazu.
Ak chcete upraviť kontrast…
52
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia farieb
Zvýšenie sýtosti farieb
Nastavenia kontrastu
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
Režimy kontrastu
Pomocou funkcie Režim kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti
farieb a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Režim
kontrastu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Štandard, Najlepší
výkon, Najlepší obraz, alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Farebná teplota
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastné a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Dynamický kontrast
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete
nastaviť úroveň, pri ktorej televízor automaticky
zdokonalí detaily tmavých, stredných a svetlých plôch
obrazu.
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Farba > Farebná
teplota a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Studený. Ak
chcete nastaviť farebnú teplotu sami, môžete vyberte
možnosť Vlastné.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Dynamický
kontrast a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete nastaviť
vlastnú farebnú teplotu, najprv v ponuke Farebná
teplota vyberte položku Vlastné nastavenie. Vlastná
farebná teplota je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Jas
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov. Menej pokročilým
používateľom odporúčame na upravenie jasu obrazu
použiť nastavenie Kontrast.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Farby > Vlastná
farebná teplota a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Jas a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
53
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Redukcia šumu
Pomocou nastavenia Redukcia šumu môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
Kontrast obrazu
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Kontrast
obrazu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Korekcia gama
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Ostrosť > Redukcia MPEG
artefaktov a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte
položky Rozšírené > Kontrast > Svetlosť a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Formát obrazu
Nastavenia ostrosti
Vyplňte nastavenia obrazovky
Rozlíšenie Super Resolution
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Pomocou funkcie rozlíšenia Super rozlíšenie môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä v líniách a
kontúrach.
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Ostrosť > Super
rozlíšenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Formát obrazu a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Na celú
obrazovku, Prispôsobiť obrazovke alebo Širokouhlý
obraz a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
• Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
54
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
• Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre signál z počítača.
Štýl zvuku
Výber štýlu
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Štýl zvuku a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pokročilé
Ak dve základné nastavenia nezodpovedajú formátu
obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, môžete využiť
rozšírené nastavenia. Rozšírené nastavenia umožňujú
manuálne upraviť formát obrazu na obrazovke.
K dispozícii sú tieto štýly…
Obraz môžete priblížiť, natiahnuť alebo posunúť tak,
aby zobrazoval čo potrebujete – napr. chýbajúce
titulky alebo panel s prechádzajúcim textom. Ak
upravujete formát obrazu pre konkrétny zdroj,
napríklad pripojenú hernú konzolu, k tomuto
nastaveniu sa môžete vrátiť pri ďalšom použití hernej
konzoly. Televízor pre každé pripojenie uchová
posledné použité nastavenie.
• Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
• Hra – ideálne na hranie hier
• Novinky – ideálne na hlas
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Obraz a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Formát obrazu a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pomocou nastavení Posledné nastavenie,
Posunutie, Priblíženie, Natiahnutie alebo Pôvodné
upravte obraz. Kliknutím na položku Späť sa vrátite
na nastavenie použité pred otvorením ponuky Formát
obrazu.
• Posledné nastavenie – Kliknutím sa vrátite na
posledné nastavenie.
• Posunutie – výberom šípok posuňte obraz. Obraz
môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Priblíženie – výberom šípok obraz priblížte.
• Natiahnutie – výberom šípok obraz vertikálne alebo
horizontálne natiahnite.
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu. Ide o formát pixelov 1:1. Pokročilý režim pre
formát HD a vstup z počítača.
• Späť – výberom sa vrátite na formát obrazu, pri
ktorom ste začali.
Obnovenie štýlu
Keď máte vybratý štýl zvuku, môžete jednotlivé
nastavenia zvuku upraviť v
ponuke Konfigurácia > Zvuk…
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia zvuku pre štýl
Osobné. Štýl zvuku – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Kliknite na položku Štýl zvuku a vyberte štýl
zvuku, ktorý chcete obnoviť.
4 - Stlačte farebné tlačidlo  Obnoviť štýl . Štýl sa
obnoví
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
17.3
Nastavenia zvuku
Zvuk
Basy
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
55
2 - Vyberte položku Basy a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
TV reproduktory
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného
zvukového zariadenia – systému domáceho kina
alebo zvukového systému.
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať
zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora
> Vyp., reproduktory televízora natrvalo vypnete.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora
> Zap., reproduktory televízora zostanú neustále
zapnuté.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, môžete použiť jedno z
nastavení funkcie EasyLink.
• Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude
prenášať zvuk do zvukového zariadenia. Počas
prehrávania zvuku iným zariadením sa reproduktory
televízora vypnú.
• Ak vyberiete položku Automatické spustenie
EasyLink, televízor zapne požadované zvukové
zariadenie, začne do neho prenášať zvuk z televízora
a vypne reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo
Automatické spustenie EasyLink, môžete aj naďalej v
prípade potreby prepínať medzi reproduktormi
televízora.
Ak chcete nastaviť Surround režim…
Ak chcete nastaviť TV reproduktory…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Režim Surround a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Stereo alebo Incredible
surround.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Zvuk a stlačením tlačidla  (vpravo)
vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Reprodukt.TV a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Zap., Vyp., EasyLink
alebo Automatické spustenie EasyLink.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Výšky a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Surround režim
Rozšírené nastavenia zvuku
Ak chcete reproduktory zapnúť priamo…
Automatické vyváženie hlasitosti
1 - Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položku Rýchle
nastavenia > Reproduktory a vyberte
položku TV alebo Zosilňovač (zvukový systém).
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Automatické vyrovnávanie
hlasitosti a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Čistý zvuk
Funkcia Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
56
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Clear Sound a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a
stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Odchýlka zvukového výstupu.
Hlasitosť v slúchadlách
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúchadlách môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Formát zvukového výstupu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Formát zvukového výstupu.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách a
stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Vyrovnanie zvukového
výstupu.
Umiestnenie televízora
Oneskorenie zvukového výstupu
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte
oneskorenie synchronizácie zvuku, na dosiahnutie
synchronizácie zvuku a obrazu je na televízore
potrebné vypnúť položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Zvuk a stlačením tlačidla  (vpravo)
vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položku Umiestnenie televízora a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Kliknite na možnosť Na TV stojane alebo Na
stene.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
17.4
Eko nastavenia
Úspora energie
Odchýlka zvukového výstupu
Eko nastavenia  obsahujú nastavenia televízora
zamerané na ochranu životného prostredia.
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Odchýlka zvukového výstupu.
Úspora energie
Ak zapnete úsporu energie, televízor automaticky
prepne na štýl obrazu Štandard, čo je energeticky
najúspornejšie nastavenie obrazu.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Zvuk a
stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
2 - Vyberte položky Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou posuvného prvku nastavte
požadované oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
Ak chcete televízor nastaviť na úsporu energie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Eko
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
57
2 - Kliknite na položku Úspora energie a
položka Štýl obrazu sa automaticky nastaví na
Štandard.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
17.5
Všeobecné nastavenia
Jazyky
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Nastavenia jazyka.
Vypnutie obrazovky
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
Hodiny
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Eko
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v
položke Pomocník stlačte tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Nastavenie hodín.
Funkcia automatického vypnutia
Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Časovač vypnutia.
Časovač vypnutia
Časovač vypnutia
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Časovač vypnutia.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Easy Link
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Eko
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte možnosť Časovač vypnutia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku EasyLink, stlačte
tlačidlo  (vpravo) a o krok ďalej vyberte
položku EasyLink.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Easy Link
Ak chcete získať ďalšie informácie o ekologických
nastaveniach televízora, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Eko nastavenia.
EasyLink, diaľkové ovládanie
Ak chcete vypnúť diaľkové ovládanie EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položky EasyLink > Diaľkové ovládanie
Easylink a stlačte tlačidlo OK.
58
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Konfigurácia pre obchod
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
môžete určiť dostupnosť konkrétnych ukážok na
používanie v obchode.
Nastavenia klávesnice USB
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku Konfigurácia pre
obchod a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku pútač a potom položku Panel
s reklamou alebo Reklamný pútač, ktorá bude
zobrazovať ukážku funkcií v obchode.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB a stlačte tlačidlo
OK.
TV program
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte položku
program, údaje a informácie .
TV
Nastavenia myši
Ak chcete upraviť rýchlosť pohybu myši USB....
Logá kanálov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Ak chcete otvoriť položku s nastaveniami
rýchlosti myši, vyberte položku Nastavenia myši a
stlačte tlačidlo OK.
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá
kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete
ich vypnúť.
Ak chcete vypnúť logá…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku Logá kanálov a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Doma alebo obchod
Ak je televízor nainštalovaný v obchode, môžete ho
nastaviť tak, aby zobrazoval reklamný pútač. Štýl
obrazu sa automaticky nastaví na možnosť
Jasné. Časovač vypnutia je vypnutý.
Ak chcete televízor nastaviť na umiestnenie v
obchode…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položky Umiestnenie > Obchod a
stlačte OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku HbbTV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak televízor používate v domácnosti, nastavte ho na
možnosť Doma.
59
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
3 - Vyberte položku Zapnúť a stlačte tlačidlo
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte HBB TV na
tomto kanáli a stlačte OK.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazenie názvu profilu modulu CAM
OK.
Ak chcete zobraziť názov profilu pripojenej karty
CAM...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku Názov profilu modulu CAM a
stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výrobné nastavenia
Na televízore môžete obnoviť pôvodné (výrobné)
nastavenia.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
Univerzálny prístup
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku Výrobné nastavenia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Rodičovská zámka
Inštalácia televízora
Rodičovská zámka
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Detská
zámka a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položku Rodičovská zámka a vyberte
jeden z vekov v zozname.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a potom položku Preinštalovanie TV.
2 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov
Nastavenie/zmena kódu
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov, kopírovanie.
Kód PIN detskej zámky slúži na uzamknutie a
odomknutie kanálov a programov.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Detská
zámka a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položku Zadať kód alebo Zmeniť
kód a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zadajte 4-miestny kód podľa vlastného výberu.
Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód detskej
zámky a následne dvakrát zadajte nový kód.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia modulu CAM
Zapnutie profilu prevádzkovateľa
Ak chcete zapnúť profil prevádzkovateľa rozhrania CI+
CAM na jednoduchú inštaláciu a aktualizáciu
kanálov...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
2 - Vyberte položku Profil prevádzkovateľa CAM a
stlačte tlačidlo OK.
Nový kód je nastavený.
60
alebo Sekundárny zvuk a stlačte tlačidlo OK.
2 - Kliknite na požadovaný jazyk.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zabudli ste kód PIN detskej zámky?
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a
nastaviť nový kód PIN.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Detská
zámka a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položku Zmeniť kód a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zadajte prepisovací kód 8888.
4 - Teraz zadajte nový kód PIN detskej zámky a
potvrďte ho jeho opätovným zadaním.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vybrať jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiaden z preferovaných jazykov zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Kliknite na položku Jazyk zvuku a kliknite na
dočasne požadovaný jazyk zvuku.
Titulky
Zapnutie
Nový kód je nastavený.
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Pre titulky môžete nastaviť možnosti Zapnuté,
Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
Ak chcete titulky zobrazovať automaticky, keď
vysielaný program nie je vo vašom jazyku (teda
jazyku nastavenom pre televízor), vyberte položku
Automaticky. Pri tomto nastavení sa titulky
automaticky zobrazia, aj keď stlmíte zvuk.
Kód PIN CAM
Ak chcete získať ďalšie informácie,
v ponuke Pomocník, stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku PIN CAM.
17.6
Nastavenia jazyka titulkov
Hodiny a jazyk
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Jazyk > Jazyk ponuky a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Kliknite na požadovaný jazyk.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Kliknite na požadovaný jazyk.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Predvoľby jazyka
Nastavenia jazyka zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2 - Vyberte položku Jazyk titulkov a kliknite na
dočasne požadovaný jazyk.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
Titulky z teletextu
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Jazyky > Základný zvuk
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
61
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Informácie
o kanáli v ponuke  OPTIONS (Možnosti).
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Jazyky textu/teletextu
teletextu
1 - Stlačte tlačidlo ,, vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
Obľúbené stránky
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) alebo  (hore)
vyberte číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku
otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
62
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Manuálne
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Automat. režim hodín a
vyberte možnosť Manuálne.
2 - Vyberte položky Dátum a Čas na nastavenie.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
Časová zóna
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť časovú zónu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Časové pásmo a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte niektorú z časových zón.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
Manuálne nastavenie časového posunu
Ak chcete upraviť časový posun…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Manuálne nastavenie
časového posunu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Hodiny
17.7
Dátum a čas
Univerzálny prístup
Automatické
Zapnutie
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša
údaje UTC (koordinovaný univerzálny čas). V tomto
prípade sa nemusí uskutočniť posun na letný čas a
televízor môže zobrazovať nesprávny čas.
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
Ak nahrávate programy obsiahnuté v TV programe,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie Hodiny skryté, aby sa
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
Zapnutie
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny
prístup, v rámci ponuky Univerzálny prístup ju môžete
kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť možnosť Dostupnosť…
Ak chcete hodiny televízora napraviť automaticky…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Automat. režim hodín a
vyberte možnosť Závisí od krajiny.
2 - Vyberte položku Letný čas a vyberte správne
nastavenie.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - V ďalšom kroku vyberte položku Univerzálny
prístup.
63
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
nastavenia musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny
prístup.
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej
zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom
rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
Keď sa zapne možnosť Univerzálny prístup, do
ponuky Možnosti pribudne voľba Univerzálny
prístup.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položku Zvukový popis a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - V ďalšom kroku vyberte položku Zvukový popis.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zhoršený sluch
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých divákov
alebo divákov so zhoršeným sluchom. Keď je zapnutá
funkcia Zhoršený sluch, televízor automaticky prepne
na tieto prispôsobené titulky, keď sú k dispozícii. Aby
bolo možné zapnúť funkciu Zhoršený sluch, musí byť
zapnutá možnosť Univerzálny prístup.
Ak chcete zapnúť možnosť Zvukový popis počas
sledovania televízora...
Ak chcete zapnúť funkciu Zhoršený sluch...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položku Zhoršený sluch a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 – Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte možnosť Zvukový popis a stlačte tlačidlo
OK.
Môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke s možnosťami vyberte položku Jazyk zvuku
a vyhľadajte jazyk zvuku označený ikonou .
Ak chcete zapnúť možnosť Zhoršený sluch počas
sledovania televízora...
1 – Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačte tlačidlo OK.
2 – Vyberte položku Zhoršený sluch a vyberte
položku Zapnuté.
Reproduktory/slúchadlá
Pomocou položky Reproduktory/Slúchadlá môžete
nastaviť spôsob reprodukcie zvukovej stopy
s komentárom.
Môžete nastaviť reprodukciu len z reproduktorov
televízora, len zo slúchadiel alebo z oboch.
Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky
pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo
 OPTIONS , vyberte položku Jazyk zvuku a
vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .
Ak chcete nastaviť reproduktory/slúchadlá…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položky Zvukový
popis > Reproduktory/Slúchadlá a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Vyberte
možnosť Reproduktory, Slúchadlá alebo
Reproduktory + slúchadlá a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak sa položka Dostupnosť nezobrazí v ponuke
Možnosti, zapnite položku Univerzálny prístup v
ponuke nastavenia.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre
zrakovo postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu
Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, v ponuke
Zmiešaný zvuk
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom.
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti…
64
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položky Zvukový popis > Zmieš. hlasitosť
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvukový efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu
obsahovať rôzne zvukové efekty, napríklad
stereofonický zvuk alebo stišovanie zvuku.
Ak chcete zapnúť Zvukové efekty (ak sú k dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položky Zvukový popis > Zvukové efekty
a stlačte tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Reč
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj
titulky pre hovorené slová.
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Univerz.
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
2 - Vyberte položky Zvukový
popis > Reč a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Opisný alebo Titulky a stlačte
tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
65
18
Siete
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení
televízora do siete, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Sieť.
66
19
Manuálna aktualizácia kanálov
Inštalácia kanálov
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
19.1
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
Inštalácia z antény/káblovej
TV
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte OK.
2 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Aktualizovať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Aktualizácia kanálov
Automatická aktualizácia kanálov
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Opätovná inštalácia kanálov
Automatická aktualizácia kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nové.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Aby bolo možné kanály
automaticky aktualizovať, musí byť televízor
v pohotovostnom režime.
Preinštalovanie všetkých kanálov
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
Ak je nastavený kód PIN, pred preinštalovaním
kanálov ho bude potrebné zadať.
Ak chcete preinštalovať kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte OK.
2 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Preinštalovať
kanály a stlačte tlačidlo
OK.
6 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte
možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) .
8 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte kanály. Môže to trvať
niekoľko minút.
9 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete vypnúť hlásenia po spustení... . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte OK.
2 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Automatická aktualizácia
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Ak chcete vypnúť hlásenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte OK.
2 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Správa o aktualizácii
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Inštalácia televízora
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
V niektorých krajinách môže automatická
aktualizácia kanálov prebehnúť počas sledovania
televízie alebo počas pohotovostného režimu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Preinštalovať televízor a stlačte
tlačidlo OK.
2 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Áno a stlačením
tlačidla OK ju potvrďte.
67
4 - Televízor sa úplne preinštaluje. Všetky nastavenia
sa obnovia a nainštalované kanály sa nahradia.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
rozšírený spôsob Úplné vyhľadávanie. Pri tomto
postupe bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Veľkosť kroku frekvencie
DVB-T alebo DVB-C
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz .
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať v
menších krokoch po 1 MHz . Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Nastavenia štandardu DVB
Zobrazenie nastavení DVB
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia z
antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
2 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Preinštalovať kanály,
následne Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Kábel (DVB-C).
8 - Vyberte možnosť Spustiť vyhľadávanie kanálov
alebo NastaveniaDVB-C.
9 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Digitálne kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť.
Analógové kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť.
Režim sieťovej frekvencie
Voľne dostupné/kódované
Ak chcete v rámci funkcie Rýchle vyhľadávanie na
vyhľadávanie kanálov použiť metódu Snímanie
frekvencie, vyberte možnosť Automaticky. Televízor
využije jednu z preddefinovaných sieťových frekvencií
(alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) podľa
hodnoty používanej väčšinou poskytovateľov
káblovej televízie v danej krajine.
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
Ak chcete získať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku CAM, modul podmieneného
prístupu.
Sieťová frekvencia
Kvalita príjmu
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš poskytovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
preddefinované možnosti využívané väčšinou
poskytovateľov káblovej televízie v danej krajine.
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Digitálne kanály: Test
príjmu a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
68
prijímaný signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť
polohu antény. Ak chcete znovu skontrolovať kvalitu
signálu na tejto frekvencii, vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete manuálne zadať konkrétnu digitálnu
frekvenciu, použite číselné tlačidlá na diaľkovom
ovládaní. Frekvenciu môžete vybrať aj tak, že
pomocou tlačidiel  a  umiestnite šípku na číslo
a pomocou tlačidiel  a  číslo zmeníte. Ak
chcete skontrolovať frekvenciu, vyberte
položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
• Uloženie
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť aktuálny kanál alebo Uložiť
ako nový kanál a stlačte tlačidlo OK. Nakrátko sa
zobrazí číslo nového kanálu.
Ak na príjem kanálov používate štandard DVB-C,
dostupná bude možnosť Režim prenosovej rýchlosti.
Pod položkou Režim prenosovej rýchlosti vyberte
možnosť Automaticky, ak vám poskytovateľ
neposkytol špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti.
Ak chcete zadať hodnotu prenosovej rýchlosti,
použite číselné tlačidlá.
Inštalácia satelitu
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
19.2
Informácie o inštalácii satelitov
Tento televízor má zabudované dva satelitné tunery
DVB-S/DVB-S2.
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4
satelity (4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie
vyberte presný počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete manuálne nainštalovať analógové kanály…
Unicable
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
z antény/káblovej TV a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
2 - Vyberte položku Analógové kanály: Ručná
inštalácia a stlačte tlačidlo OK.
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru môžete
použiť systém Unicable. Na začiatku inštalácie môžete
vybrať systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
MDU - Jednotka Multi-Dwelling-Unit
Zabudované satelitné tunery podporujú jednotku
MDU na satelitoch Astra a Digiturk na satelite
Eutelsat. Jednotka MDU na satelite Türksat nie je
podporovaná.
Spustenie inštalácie
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál a stlačte tlačidlo OK. Frekvenciu
vyhľadávaného kanála môžete zadať manuálne alebo
ho môžete nechať vyhľadať televízorom. Stlačením
tlačidla  (vpravo) vyberte
položku Vyhľadať a stlačením tlačidla OK dajte
kanál automaticky vyhľadať. Na obrazovke sa zobrazí
vyhľadaný kanál, a ak je slabý príjem, opäť stlačte
položku Vyhľadávať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
Skôr ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že je
satelitná anténa správne pripojená a optimálne
nasmerovaná.
Ak chcete spustiť inštaláciu satelitu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
satelitu a stlačte tlačidlo OK. V prípade potreby
zadajte kód PIN.
2 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
TV vyhľadá satelity.
4 - Vyberte položku Inštalovať a stlačte
tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí aktuálna
konfigurácia inštalácie satelitu.
Ak chcete túto konfiguráciu zmeniť, vyberte položku
Nastavenie.
Ak konfiguráciu nechcete meniť, vyberte položku
Vyhľadať. Prejdite na krok 5.
• Jemné ladenie
Ak chcete jemne doladiť kanál, vyberte položku
Jemné ladenie a stlačte tlačidlo OK. Kanál môžete
doladiť pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete nájdený kanál uložiť, vyberte položku
Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
69
5 - V časti Systém inštalácie vyberte počet satelitov,
ktoré chcete nainštalovať, alebo vyberte jeden zo
systémov Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable,
môžete pre jednotlivé tunery vybrať čísla
používateľských pásiem a zadať frekvencie
používateľských pásiem. V niektorých krajinách je v
ponuke Ďalšie nastavenia možné upraviť niektoré
odborné nastavenia jednotlivých konvertorov LNB.
6 - Televízor vyhľadá satelity dostupné v rámci
nasmerovania vašej satelitnej antény. Môže to trvať
niekoľko minút. Ak sa nájde satelit, jeho názov a
intenzita signálu sa zobrazia na obrazovke.
7 - Keď televízor nájde požadované satelity, vyberte
položku Inštalovať.
8 - Ak satelit ponúka balíky kanálov, na televízore sa
zobrazia balíky dostupné pre daný satelit. Vyberte
požadovaný balík. Niektoré balíky ponúkajú rýchlu a
úplnú inštaláciu dostupných kanálov – v takomto
prípade si vyberte jednu možnosť. Na televízore sa
nainštalujú satelitné kanály a rozhlasové stanice.
9 - Ak chcete uložiť konfiguráciu satelitu aj
nainštalované kanály a rozhlasové stanice, vyberte
položku Dokončiť.
Moduly CAM satelitov
Ak na sledovanie satelitných kanálov používate
modul CAM (modul podmieneného prístupu),
odporúčame, aby bol počas inštalácie satelitu v
televízore daný modul CAM vložený.
Väčšina modulov CAM slúži na odkódovanie kanálov.
Moduly CAM najnovšej generácie (CI+ 1.3 s profilom
prevádzkovateľa) dokážu samostatne nainštalovať
všetky kanály do televízora. Modul CAM vás vyzve na
inštaláciu satelitov a kanálov. Tieto moduly CAM
nielen nainštalujú a odkódujú kanály, ale kanály
zároveň aj pravidelne aktualizujú.
Balíky kanálov
Informácie o balíkoch kanálov
Satelity môžu ponúkať balíky kanálov, ktoré obsahujú
bezplatné kanály (voľne dostupné) a ponúkajú výber
vhodný pre určitú krajinu. Niektoré satelity ponúkajú
balíky predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je
potrebné zaplatiť.
Nastavenia inštalácie satelitu
Ak si vyberiete predplatený balík, televízor vás môže
požiadať o výber rýchlej alebo kompletnej inštalácie.
Ak chcete nainštalovať len kanály v balíku, vyberte
položku Iba kanály prevádzkovateľa satelitu. Ak
chcete okrem balíka nainštalovať aj všetky ostatné
dostupné kanály, vyberte položku Všetky satelitné
kanály. V prípade balíkov predplatného odporúčame
Rýchlu inštaláciu. Ak máte ďalšie satelity, ktoré nie sú
súčasťou balíka predplatného, odporúčame Úplnú
inštaláciu. Všetky nainštalované kanály nájdete v
zozname Všetky.
Nastavenia inštalácie satelitu sú prednastavené pre
príslušnú krajinu. Od týchto nastavení závisí, akým
spôsobom televízor vyhľadáva a inštaluje satelity
a ich kanály. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek
zmeniť.
Ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie satelitu…
1 - Spustite inštaláciu satelitu.
2 - Na obrazovke slúžiacej na spustenie hľadania
satelitov vyberte položku Nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať, alebo vyberte jeden zo systémov
Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable, môžete pre
jednotlivé tunery vybrať čísla používateľských pásiem
a zadať frekvencie používateľských pásiem.
4 - Po dokončení vyberte položku Ďalej a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V ponuke Nastavenie stlačením farebného
tlačidla  Hotovo sa vráťte na obrazovku
umožňujúcu spustiť vyhľadávanie satelitov.
Aktualizácia balíkov kanálov
Pomocou nastavenia Aktualizácia balíka kanálov
môžete do zoznamu vrátiť kanály, ktoré sa v ňom
predtým nachádzali, ale už sa nenachádzajú.
Chýbajúce kanály boli prevádzkovateľom satelitu
v rámci transpondéra premiestnené. Televízor je
potrebné aktualizovať najnovšou verziou balíka
kanálov.
Navádzací transpondér a LNB
Ak chcete prevziať najnovšiu verziu balíka kanálov. . .
1 – Prejdite na webovú lokalitu podpory spoločnosti
Philips www.philips.com/support a zadajte typové
číslo vášho televízora.
2 – Kliknite na položku Softvér a ovládače a
vyhľadajte súbor: Súbor PredefinedSortingList
3 – Prevezmite tento súbor do počítača a skopírujte
ho do koreňového adresára pamäťovej jednotky typu
Flash, nie do priečinka (ak je to potrebné, súbor
najskôr rozbaľte).
4 – Pripojte pamäťové zariadenie typu flash k
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
70
televízoru a stlačte tlačidlo , vyberte
položku Inštalácia zo satelitu a stlačte tlačidlo OK.
5 – Vyberte položku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Aktualizácia balíka kanálov a stlačte
tlačidlo OK.
6 – Televízor skopíruje súbor a požiada vás o
okamžité spustenie aktualizácie kanálov. Vyberte
položku Áno a stlačte tlačidlo OK. Môže to trvať
niekoľko minút. Ak chcete aktualizáciu kanálov
odložiť, môžete ju vykonať neskôr pomocou
položky Konfigurácia > Vyhľadať
satelit > Aktualizovať kanály.
7 – Po dokončení aktualizácie kanálov by chýbajúce
kanály mali byť opäť na svojom pôvodnom mieste v
zozname kanálov.
Frekvencia používateľského pásma
Spolu s jedinečným číslom používateľského pásma
potrebuje vstavaný satelitný prijímač aj frekvenciu
zvoleného čísla používateľského pásma. Tieto
frekvencie väčšinou nájdete vedľa čísel
používateľských pásiem na rozvádzači systému
Unicable.
Pridanie satelitu
K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
Konfigurácia systému Unicable
Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
Systém Unicable
Satelitnú anténu môžete k televízoru pripojiť
pomocou jednokáblového systému, MDU alebo
Unicable. Jednokáblové systémy využívajú na
prepojenie satelitnej antény so všetkými satelitnými
tunermi v systéme jeden kábel. Jednokáblové
systémy sa bežne využívajú v bytových domoch. Ak
používate systém Unicable, televízor vás v priebehu
inštalácie požiada o priradenie čísla používateľského
pásma a zodpovedajúcej frekvencie. V tomto
televízore môžete prostredníctvom systému Unicable
nainštalovať 1 alebo 2 satelity.
Nastavenie
Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Ak po inštalácii systému Unicable zistíte, že chýbajú
niektoré kanály, pravdepodobne počas inštalácie
prebehla aj ďalšia inštalácia v systéme Unicable.
Znova vykonajte postup inštalácie a nainštalujte
chýbajúce kanály.
Ak chcete pridať satelit…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
satelitu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Pridať satelit a stlačte
tlačidlo OK. Zobrazia sa aktuálne satelity.
4 - Vyberte položku Pridať a stlačte tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá nové satelity.
5 - Ak televízor nájde jeden alebo viac satelitov,
vyberte položku Inštalovať a stlačte tlačidlo OK.
Televízor nainštaluje kanály nájdených satelitov.
6 - Nájdené kanály a rozhlasové stanice uložíte
výberom položky Dokončiť a stlačením tlačidla OK.
Číslo používateľského pásma
Každý satelitný tuner musí byť v rámci systému
Unicable očíslovaný (napr. 0, 1, 2, 3 atď.).
Dostupné používateľské pásma a ich čísla nájdete na
rozvádzači systému Unicable. Používateľské pásmo
(User band) sa niekedy uvádza vo forme skratky UB.
Existujú rozvádzače systému Unicable ponúkajúce 4
alebo 8 používateľských pásiem. Ak v nastaveniach
vyberiete systém Unicable, televízor vás požiada o
priradenie jedinečného čísla používateľského pásma
pre jednotlivé zabudované satelitné tunery. V
systéme Unicable nemôžu mať dva satelitné tunery
rovnaké číslo používateľského pásma.
Odstránenie satelitu
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
Ak chcete odstrániť satelity…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
71
satelitu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Vyhľadať satelit a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Odstrániť satelit a stlačte
tlačidlo OK. Zobrazia sa aktuálne satelity.
4 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte satelit,
ktorý chcete odstrániť.
5 - Stlačením tlačidla OK označte satelit, ktorý
chcete odstrániť. Opätovným stlačením tlačidla OK
zrušíte označenie.
6 - Vyberte položku Odstrániť a potvrďte ju
stlačením tlačidla OK. Satelity sa odstránia.
7 - Vyberte položku Koniec a stlačením tlačidla OK
zatvoríte ponuku Odstrániť satelit.
Zmena poradia a premenovanie
kanálov
Môžete zmeniť poradie satelitných kanálov alebo ich
premenovať.
Zmena zoradenia
Poradie kanálov môžete meniť len v rámci zoznamu
Obľúbené programy. Ďalšie informácie o zmene
poradia satelitných kanálov získate stlačením
tlačidla  Kľúčové slová a vyhľadaním
položky Satelit, zmena poradia kanálov.
Premenovanie kanálov
Môžete premenovať kanály v zozname kanálov.
1 – Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, z
niektorého zo zoznamov kanálov – Všetky,
Obľúbené, Rádio alebo Nové.
2 – Stlačte tlačidlo  Premenovať . Text môžete
zadať priamo pomocou klávesnice diaľkového
ovládania alebo môžete otvoriť klávesnicu na
obrazovke.
Ručná inštalácia
Ručná inštalácia je určené pre pokročilých
používateľov.
Ručnú inštaláciu môžete použiť na rýchle pridanie
nových kanálov zo satelitného transpondéra. Musíte
poznať frekvenciu a polarizáciu transpondéra.
Televízor nainštaluje všetky kanály z daného
transpondéra. Ak bol daný transpondér už
nainštalovaný, všetky jeho kanály – predchádzajúce
aj nové – sa presunú na koniec zoznamu kanálov
Všetky.
Ak potrebujete zmeniť počet satelitov, nemôžete na
to použiť ručnú inštaláciu. Budete musieť vykonať
kompletnú inštaláciu pomocou ponuky Inštalácia
satelitov.
Používanie klávesnice na obrazovke
• Klávesnicu na obrazovke otvoríte umiestnením
kurzora do textového poľa názvu a stlačením
tlačidla OK.
• Znak pred kurzorom odstránite stlačením
klávesu  Backspace .
• Ak chcete zadať znak, vyberte požadovaný znak
pomocou tlačidiel so šípkami a stlačte tlačidlo OK.
• Písanie veľkých písmen vyberiete pomocou tlačidla
.
• Písanie čísel a špeciálnych znakov vyberiete
pomocou tlačidla .
• Po dokončení zadávania zatvoríte klávesnicu
na obrazovke stlačením tlačidla  BACK .
• Premenovanie dokončíte výberom položky Hotovo
a stlačením tlačidla OK.
Ak chcete nainštalovať transpondér…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Inštalácia
satelitu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ručná inštalácia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Ak máte nainštalovaný viac ako 1 satelit, vyberte
konvertor LNB, ku ktorému chcete pridať kanály.
4 - Nastavte požadovanú Polarizáciu. Ak
nastavíte Režim prenosovej rýchlosti na
možnosť Ručne, môžete ručne zadať hodnotu
prenosovej rýchlosti do poľa Prenosová rýchlosť.
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole)
upravte frekvenciu a vyberte položku Hotovo.
6 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Na obrazovke sa zobrazí intenzita signálu.
7 - Ak chcete kanály nového transpondéra uložiť,
vyberte položku Uložiť a stlačte tlačidlo OK.
8 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Navádzací transpondér a LNB
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
Napájanie LNB
Napájanie konvertorov LNB je predvolene zapnuté.
22 kHz tón
72
Tón je predvolene nastavený na hodnotu
Automaticky.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
hodnoty.
19.3
Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov
Problémy
Kopírovanie zoznamu kanálov
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
1 - Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položky Všeobecné
nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Kopírovať do USB a stlačte
tlačidlo OK. Pri kopírovaní zoznamu kanálov si od vás
televízor môže vyžiadať kód PIN detskej zámky.
5 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke. Keď je prvý satelit
nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku
Hľadať znova a spustite vyhľadávanie druhého
satelitu.
• Uistite sa, že je nastavená možnosť Dva satelity.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
Verzia zoznamu kanálov
• Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po
úplnom dokončení inštalácie.
Pozrite si aktuálnu verziu zoznamu kanálov...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položky Všeobecné
nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktuálna verzia a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Všetky satelitné kanály zmizli
• Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
používateľského pásma. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
používateľského pásma.
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
Načítanie zoznamu kanálov
zoznamu kanálov
• Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Do nenainštalovaných televízorov
Nemôžem odstrániť satelit
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
• Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
Niekedy je príjem nekvalitný
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
73
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov > Kopírovať do TV a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Do nainštalovaných televízorov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete toto nastavenie overiť, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie všetkých kanálov. Spustite tento
proces, kým nedosiahnete nastavenie pre príslušnú
krajinu. Stlačením tlačidla  BACK zrušte inštaláciu.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie
všetkých kanálov a spustite inštaláciu. Vyberte
správnu krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov.
Inštaláciu dokončite. Po jej ukončení pokračujte
krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov > Kopírovať do TV a stlačte
tlačidlo OK. V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
74
súbor autorun.upg na pamäťové zariadenie USB.
Neumiestňujte ho do priečinka.
4 - Aktualizácia softvéru televízora
Pamäťové zariadenie USB znova pripojte k televízoru.
Aktualizácia sa spustí automaticky.
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne.
Čakajte.
20
Softvér
20.1
Aktualizácia softvéru
Dodržiavajte nasledujúce pokyny... . .
Aktualizácia z Internetu
• nepoužívajte diaľkové ovládanie
• neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora
Ak je televízor pripojený na internet, môže sa zobraziť
požiadavka TP Vision na aktualizáciu softvéru
televízora. Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu.
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora.
Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.
Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí
hlásenie Operation successful (Operácia úspešná).
Vytiahnite pamäťové zariadenie USB a stlačte
tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Ak sa zobrazí táto výzva, odporúčame vám vykonať
aktualizáciu.
Vyberte položku Aktualizovať. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Dodržiavajte nasledujúce pokyny... . .
Nové aktualizácie môžete vyhľadať aj manuálne.
Ak chcete vyhľadať aktualizáciu. . .
• nestláčajte tlačidlo  dvakrát
• nestláčajte vypínač na televízore
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne.
Čakajte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie a potom stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte možnosť Internet a stlačte tlačidlo OK
. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Softvér televízora sa aktualizoval. Televízor môžete
znova používať.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
TV, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťového
zariadenia USB.
Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky
vypne a znova zapne.
Počkajte, kým sa televízor opäť nezapne.
20.2
Aktualizácia zo zariadenia USB
Verzia softvéru
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťové zariadenie USB na
nahranie softvéru do televízora. Použite pamäťové
zariadenie USB s 512 MB voľného priestoru. Uistite
sa, že je ochrana proti zápisu vypnutá.
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Aktualizovať
softvér > Info o použitom softvéri a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Zobrazí sa verzia Verzia vydania . Ak je
k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí sa aj to.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Spustenie aktualizácie softvéru v TV
Stlačte tlačidlo , vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Identifikácia televízora
Pamäťové zariadenie USB vložte do jedného z
konektorov USB na televízore.
Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK. Na
pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný
súbor.
3 - Prevzatie softvéru pre TV
Pamäťové zariadenie USB pripojte k počítaču.
V pamäťovom zariadení USB nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
Kliknite na možnosť Poslať ID.
Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
20.3
Lokálne aktualizácie
Pre predajcov a pokročilých používateľov...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Aktualizovať
softvér > Lokálne aktualizácie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
75
ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL TÝKAJÚCICH SA TOHTO
SOFTVÉRU. Spoločnosť Philips neposkytuje pre tento
softvér žiadnu podporu. Predchádzajúce vyhlásenie
nemá vplyv na vaše záruky a zákonné práva týkajúce
sa akéhokoľvek zakúpeného výrobku od spoločnosti
Philips. Vzťahuje sa len na tento zdrojový kód, ktorý
máte k dispozícii.
20.4
Vyhľadať aktualizácie OAD
Vyhľadajte bezdrôtovú aktualizáciu softvéru...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie OAD a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Spustiť teraz. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Open source
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to
be small, efficient, highly customizable, and portable
while capable of producing high-quality output
(glyph images).
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the FreeType Project license,
which can be found below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
20.5
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.
Source: http://www.zlib.net/
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
open.source@tpvision.com
20.6
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string
manipulation.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the ICU license, which can be
found below.
Source: http://www.icu-project.org/
Licencia pre softvér s
otvoreným zdrojovým kódom
Informácie o licenciách s otvoreným
zdrojovým kódom
libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
Vyhlásenia a texty licencií pre všetok softvér s
otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto
televízore Philips.
Tento dokument popisuje spôsob distribúcie
zdrojového kódu používaného televízorom Philips,
ktorý spadá buď pod licenciu GNU GPL (General
Public License), alebo licenciu GNU LGPL (Lesser
General Public License) či akúkoľvek inú licenciu
otvoreného zdrojového kódu. Pokyny ako získať
zdrojový kód pre tento softvér nájdete v
používateľskej príručke.
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.
Source: http://www.ijg.org/
SPOLOČNOSŤ PHILIPS NEPOSKYTUJE ŽIADNE
ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ
libmng (1.0.10)
76
libmng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining Multiple-Image Network
Graphics.MNG is the animation extension to the
popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libmng license, which can
be found below.
Source:
http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling
and abstraction layer, and integrated windowing
system with support for translucent windows and
multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel
modifications.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the DirectFB license, which
can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/fil
es/remote_applications_SDK/remote_spplications_S
DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot
loader, GPL license.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the u-Boot loader license,
which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/
u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use clientside URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used
by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Linux Kernel license,
which can be found below.
Source: http://www.kernel.org
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the c-ares license, which can
be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite license, which can
be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be
found below.
Source:
http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SquashFS license, which
can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
77
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the ``system calls'' and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write
Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The
supplier for these tools is Atheros.These pieces of
software are made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found
below.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the WPA Supplicant license,
which can be found below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide
a driver for new hardware, by providing a generic
interface between the hardware drivers and the upper
layers of the system. Hardware drivers need to know
nothing about the storage formats used, such as FTL,
FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the
device's contents to the user in an appropriate form
will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the mtd-utils license, which
can be found below.
Source: http://www.linuxmtd.infradead.org/index.html
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the ntfsprogs license, which
can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user
level applications uniform access to USB devices
across many different operating systems. libusb is an
open source project licensed under the GNU Lesser
General Public License version 2.1.Many participants
in the libusb community have helped and continue to
help with ideas, implementation, support and
improvements for libusb.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb license, which can
be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the fuse license, which can
be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for
use on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libiconv license, which
can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb-compat license,
which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the electric-fence license,
which can be found below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFenc
e/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are
enabled.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the electric-fence license,
which can be found below.
Source: www.live555.com
78
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the QT license, which can be
found below.
Source: http://qt.nokia.com/
In addition, most sh scripts can be run by Bash
without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to
exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with
the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the e2fsprogs license, which
can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory
searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful
directory search and file locating capabilities to other
commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the alsa license, which can be
found below.
Source: http://www.alsa-project.org
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C
or Pascal is a time-consuming inconvenience that
may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the lvm2 license, which can
be found below.
Source:
ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in userspace.
Source: http://www.arg0.net/encfs
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files
for lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++
source libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU
project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging
facility for C programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network
programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for
Linux networking. It was originally maintained by
Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter,
that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates
useful features from the Korn shell (ksh) and C shell
(csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX
P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities
used by Linux systems to load and manage kernel
modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/M
79
ain_Page
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/
0.9.8cvs20050303-3/
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0, and
more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and
multiple highlights and forms characters and functionkey mapping, and has all the other SYSV-curses
enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux
kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.
3/basicnet/net-tools.html
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving
files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widelyused Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may
easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals
without X-Windows support, etc.
Source:
http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful
utilities that use the proc filesystem. We're not about
changing the world, but providing the system
administrator with some help in common tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but
aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourri
lhes/Linux/Tools.html
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor.
Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input,
performs some operation (or set of operations) on it,
and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences
of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used
inside Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linuxng/
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a
specification for the encryption of electronic data.
Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared
towards?embedded systems.
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is
supposed to make it easy to run an HTTP server as
80
part of another application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This
piece of software is made available under the terms
and conditions of the LGPL v2.1 license
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicro
httpd-0.9.9.tar.gz
Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of
Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic
discovery of devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/Acknow
ledgements and License Texts for any open source
software used in this Philips TV.
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser
written in ANSI C, and a small validating JSON
generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/
lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c21
82efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
This is a document describing the distribution of the
source code used on the Philips TV, which fall either
under the GNU General Public License (the GPL), or
the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or
any other open source license. Instructions to obtain
source code for this software can be found in the user
manual.
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is
a specific construction for calculating a message
authentication code (MAC) involving a cryptographic
hash function in combination with a secret
cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously
verify both the data integrity and the authentication
of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or
SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC;
the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or
HMAC-SHA1 accordingly.
Source:
http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE. Philips offers no support for this
software. The preceding does not affect your
warranties and statutory rights regarding any Philips
product(s) you purchased. It only applies to this
source code made available to you.
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to
be small, efficient, highly customizable, and portable
while capable of producing high-quality output
(glyph images).
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the FreeType Project license,
which can be found below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++
software development toolkit for SOAP/XML Web
services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data
bindings.
Part of the software embedded in this product is
gSOAP software. Portions created by gSOAP are
Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia
inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.
Source: http://www.zlib.net/
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that
simplifies HTML document traversing, event handling,
animating, and Ajax interactions for rapid web
development.
Source: http://jquery.com/
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for
building control points, devices, and bridges that are
compliant with Version 1.0 of the UPnP Device
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string
manipulation.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the ICU license, which can be
81
found below.
Source: http://www.icu-project.org/
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be
found below.
Source:
http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.
Source: http://www.ijg.org/
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining Multiple-Image Network
Graphics.MNG is the animation extension to the
popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libmng license, which can
be found below.
Source:
http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling
and abstraction layer, and integrated windowing
system with support for translucent windows and
multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel
modifications.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the DirectFB license, which
can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/fil
es/remote_applications_SDK/remote_spplications_S
DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot
loader, GPL license.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the u-Boot loader license,
which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/
u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use clientside URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used
by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Linux Kernel license,
which can be found below.
Source: http://www.kernel.org
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the c-ares license, which can
be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self82
contained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite license, which can
be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
http://www.libusb.org/
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb-compat license,
which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SquashFS license, which
can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,
Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write
Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the ``system calls'' and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The
supplier for these tools is Atheros.These pieces of
software are made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found
below.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the WPA Supplicant license,
which can be found below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide
a driver for new hardware, by providing a generic
interface between the hardware drivers and the upper
layers of the system. Hardware drivers need to know
nothing about the storage formats used, such as FTL,
FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the
device's contents to the user in an appropriate form
will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the mtd-utils license, which
can be found below.
Source: http://www.linuxmtd.infradead.org/index.html
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the ntfsprogs license, which
can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user
level applications uniform access to USB devices
across many different operating systems. libusb is an
open source project licensed under the GNU Lesser
General Public License version 2.1.Many participants
in the libusb community have helped and continue to
help with ideas, implementation, support and
improvements for libusb.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb license, which can
be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the fuse license, which can
be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for
use on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libiconv license, which
83
can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging
facility for C programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the electric-fence license,
which can be found below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFenc
e/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter,
that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates
useful features from the Korn shell (ksh) and C shell
(csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX
P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash
without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are
enabled.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the electric-fence license,
which can be found below.
Source: www.live555.com
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the QT license, which can be
found below.
Source: http://qt.nokia.com/
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to
exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with
the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the e2fsprogs license, which
can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory
searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful
directory search and file locating capabilities to other
commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the alsa license, which can be
found below.
Source: http://www.alsa-project.org
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C
or Pascal is a time-consuming inconvenience that
may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the lvm2 license, which can
be found below.
Source:
ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in userspace.
Source: http://www.arg0.net/encfs
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files
for lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++
source libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU
84
project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network
programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for
Linux networking. It was originally maintained by
Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linuxng/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities
used by Linux systems to load and manage kernel
modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/M
ain_Page
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared
towards?embedded systems.
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/
0.9.8cvs20050303-3/
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0, and
more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and
multiple highlights and forms characters and functionkey mapping, and has all the other SYSV-curses
enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux
kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.
3/basicnet/net-tools.html
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving
files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widelyused Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may
easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals
without X-Windows support, etc.
Source:
http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful
utilities that use the proc filesystem. We're not about
changing the world, but providing the system
administrator with some help in common tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but
aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourri
lhes/Linux/Tools.html
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor.
Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input,
performs some operation (or set of operations) on it,
and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences
ezxml (0.8.6)
85
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used
inside Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
bindings.
Part of the software embedded in this product is
gSOAP software. Portions created by gSOAP are
Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia
inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that
simplifies HTML document traversing, event handling,
animating, and Ajax interactions for rapid web
development.
Source: http://jquery.com/
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a
specification for the encryption of electronic data.
Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for
building control points, devices, and bridges that are
compliant with Version 1.0 of the UPnP Device
Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is
supposed to make it easy to run an HTTP server as
part of another application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This
piece of software is made available under the terms
and conditions of the LGPL v2.1 license
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicro
httpd-0.9.9.tar.gz
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of
Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic
discovery of devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser
written in ANSI C, and a small validating JSON
generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/
lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c21
82efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is
a specific construction for calculating a message
authentication code (MAC) involving a cryptographic
hash function in combination with a secret
cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously
verify both the data integrity and the authentication
of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or
SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC;
the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or
HMAC-SHA1 accordingly.
Source:
http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++
software development toolkit for SOAP/XML Web
services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data
86
21
Koniec používania
Špecifikácie
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
21.1
Environmentálne otázky
Európsky energetický štítok
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej stránke Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Technické údaje produktu
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
32PHx5302
• Trieda energetickej efektívnosti: A+
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 24 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 35 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1366 x 768p
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
43PFx5302
• Trieda energetickej efektívnosti: A++
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 108 cm/43 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 34 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 50 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
49PFx5302
• Trieda energetickej efektívnosti: A++
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 123 cm/49 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 37 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 54 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
21.2
Príkon
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
• Funkcie úspory energie: Ekonomický režim, stlmenie
obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia,
ponuka ekologických nastavení.
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
87
jeho spotrebu energie pri bežnom použití
v domácnosti (IEC62087). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely
elektrickej bezpečnosti (IEC60065).
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
21.3
Príjem
21.6
Rozmery a hmotnosti
• Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Anténny vstup na satelit: 75 ohmov typu F
• Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
• Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB,
výber polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim
tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
32PHx5302
• bez TV stojana:
Šírka 726,49 mm – Výška 438,8 mm – Hĺbka
79,24 mm – Hmotnosť ±4,81 kg
• s TV stojanom:
Šírka 726,49 mm – Výška 491,02 mm – Hĺbka
185,62 mm – Hmotnosť ±5,16 kg
43PFx5302
• bez TV stojana:
Šírka 968,2 mm – Výška 575,9 mm – Hĺbka
79,5 mm – Hmotnosť ±8,89 kg
• s TV stojanom:
Šírka 968,2 mm – Výška 627,4 mm – Hĺbka 241 mm
– Hmotnosť ±11,02 kg
49PFx5302
• bez TV stojana:
Šírka 1 099,2 mm – Výška 645,4 mm – Hĺbka
81,2 mm – Hmotnosť ±11,12 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1 099,2 mm – Výška 695,9 mm – Hĺbka
258,9 mm – Hmotnosť ±13,7 kg
21.4
Typ obrazovky
Diagonálny rozmer obrazovky
• 32PHx5302: 80 cm/32 palcov
• 43PFx5302: 108 cm/43 palcov
• 49PFx5302: 123 cm/49 palcov
Rozlíšenie displeja
• PHx: 1366 x 768p
• PFx: 1920 x 1080p
21.7
Pripojiteľnosť
Bočná strana TV
• Vstup HDMI 1 – MHL
• USB 1
• USB 2
• 1 x zásuvka rozhrania Common Interface CI+/CAM
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
21.5
Rozlíšenie obrazového
vstupu
Formáty videa
Zadná strana TV
• CVBS/Y Pb Pr : CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R
• Vstup HDMI 2 – ARC
• Zvukový výstup – optický Toslink
• Sieť LAN – RJ45
• Anténa (75 ohmov)
• Satelitný tuner
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Počítačové formáty
Rozlíšenie (okrem iných)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
88
21.8
Zvuk
• HD Stereo
• Výstupný výkon (RMS): 16 W
• Dolby® Digital Plus
• DTS 2.0 + Digital Out™
21.9
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (vstavané)
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Mediálne servery, podporované
• Zásobníky: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H.264), VC-1, WMV9, HEVC,
VP9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital
Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3), WMA
(v2 až v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť
súboru médií je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa
súboru médií je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do
profilu High Profile @ L4.1.
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced
Profile @ L3.
Certifikát Wi-Fi
Tento televízor je kompatibilný so zariadeniami s
certifikáciou Miracast
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)
• Môžete použiť akýkoľvek softvér mediálneho servera
s certifikáciou DLNA V1.5 (trieda DMS).
• Môžete použiť aplikáciu Philips TV Remote (iOS a
Android) na mobilných zariadeniach.
Funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od možností
daného mobilného zariadenia a použitého softvéru.
89
22
Zapnutie a diaľkové ovládanie
Pomoc a podpora
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
22.1
Zaregistrujte svoj televízor
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
22.2
Používanie Pomocníka
Zobrazenie Pomocníka
Stlačením tlačidla  (modré) priamo otvorte funkciu
Pomocník. V Pomocníkovi sa automaticky otvorí
kapitola, ktorá najbližšie súvisí s tým, čo práve robíte
alebo čo je na televízore vybrané. Abecedne
zoradené témy zobrazíte stlačením farebného
tlačidla  Kľúčové slová .
Ak chcete funkciu Pomocník prehliadať ako knihu,
vyberte položku Kniha.
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi
musíte Pomocníka zatvoriť.
Ak chcete funkciu Pomocník zatvoriť, stlačte farebné
tlačidlo  Zavrieť .
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie
teletextu) majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a
nemožno pomocou nich otvoriť Pomocníka.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Televízor spustíte z pohotovostného
režimu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
alebo na televízore.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
22.3
Riešenie problémov
90
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Kanály
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Obraz počítača nie je stabilný
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
Zvuk
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
zozname kanálov
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento
kanál.
HDMI a USB
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Funkcia HDMI EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie
na hodnotu Doma .
nastavená
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC alebo upravujete hlasitosť
zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora,
tento jav je bežný.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Skúste nastaviť iný formát obrazu.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Obraz je nesprávne umiestnený
zariadenia USB
91
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a
zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
22.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support .
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
Wi-Fi a internet
22.5
Sieť Wi-Fi sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Starostlivosť o
zákazníkov/opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v
tlačenej dokumentácii k televízoru.
Alebo navštívte našu webovú lokalitu
www.philips.com/support .
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Nesprávny jazyk ponuky
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Jazyk > Jazyk ponuky a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Kliknite na požadovaný jazyk.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
92
23
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
23.1
Bezpečnosť
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Riziko poškodenia televízora!
Riziko požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
93
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízka teplota
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
94
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
24
Podmienky
používania
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
2017 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že
tento televízor spĺňa základné požiadavky a ďalšie
relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ
o rádiových zariadeniach, smernice 2009/125/ES
o ekodizajne, smernice 2010/30/ES o energetických
štítkoch a smernice 2011/65/ES o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok (RoHS).
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva množstvo
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/support sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
95
práva vyhradené.
25
Autorské práva
25.1
MHL
25.5
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
DTVi
Značka a logo DTVi sú registrované známky univerzít
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUCRio) a Federal University of Paraíba (UFPB).
25.6
Java
25.2
Java a všetky ochranné známky so systémom Java
spojené sú registrované ochranné známky
spoločnosti Oracle a jej pridružených spoločností v
Spojených štátoch a iných krajinách.
HDMI
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
25.7
Microsoft
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
25.3
Dolby Digital Plus
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft
PlayReady™ na prístup k obsahu s cieľom ochrany
svojho intelektuálneho vlastníctva vrátane obsahu
chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na
prístup k obsahu s ochranou PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
implementovať obmedzenia používania obsahu,
majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s
ochranou PlayReady. Tento postup neovplyvní
nechránený obsah ani obsah chránený inými
technológiami na kontrolu prístupu. Majitelia obsahu
môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať aktualizáciu
technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu,
ktorý túto aktualizáciu vyžaduje.
25.4
DTS 2.0 + Digital Out™
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited.
DTS, príslušný symbol, DTS a DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými známkami,
pričom DTS 2.0 + Digital Out je ochrannou
známkou spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky
96
25.8
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
25.9
Kensington
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
25.10
Softvér MHEG
Autorské práva na softvér MHEG („softvér“)
obsiahnutý v tomto televízore („tento produkt“), ktorý
sa vám poskytuje na účely umožnenia využívania
interaktívnych funkcií televízora, vlastní spoločnosť
S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („vlastník“). Tento
softvér máte oprávnenie využívať iba v spojení s
týmto produktom.
25.11
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
97
26
Vyhlásenie
k službám a/alebo
softvéru
poskytovanými
tretími stranami
Služby a/alebo softvér poskytované tretími stranami
môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené
bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TP
Vision v takýchto prípadoch nenesie žiadnu
zodpovednosť.
98
Index
Jazyk textu, základný 33
Jazyk titulkov 32
Jazyk titulkov, sekundárne 32
Jazyk titulkov, základné 32
Jazyk zvuku 32
Jazyk zvuku, sekundárny 32
Jazyk zvuku, základný 32
A
Anténa, ručná inštalácia 69
App gallery (Galéria aplikácií) 48
Automatická aktualizácia kanálov 67
Automatické vypnutie 26
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 56
B
K
Basy 55
Bezdrôtová sieť 7
Bezpečnostné pokyny 93
Kanál 29
Kanál, automatická aktualizácia kanálov 67
Kanál, inštalácia satelitu 69
Kanál, inštalácia z antény 67
Kanál, inštalácia z káblovej TV 67
Kanál, manuálna aktualizácia kanálov 67
Kanál, možnosti 31
Kanál, preinštalovanie 67
Kanál, prepnutie na kanál 30
Kanál, rozhlasové stanice 29
Kanál, TV program 35
Kanál, vekové obmedzenie 31
Kanál, zoznam kanálov 29
Kanál, zoznam kanálov, filtrovať 30
Kanál, zoznam kanálov, informácie 29
Kanál, zoznam kanálov, otvoriť 29
Káblová sieť 8
Káblová TV, ručná inštalácia 69
Kód PIN CAM 15
Klávesnica USB 22
Klávesnica USB, pripojenie 22
Koniec používania 87
Kontaktovanie spoločnosti Philips 92
Kontrast 52
Kontrast podsvietenia 52
Kontrast, dynamický kontrast 53
Kontrast, kontrast obrazu 54
Kontrast, režim kontrastu 53
Kontrast, svetlosť 54
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 73
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, aktuálna verzia 73
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, kopírovanie 73
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, načítanie 73
Korekcia gama 54
Kvalita príjmu 68
C
CAM, modul podmieneného prístupu 14
CI+ 14
D
Detský zámok 60
Diaľkové ovládanie a batérie 28
Digitálny teletext 33
DMR, Digital Media Renderer 9
Domovská ponuka 39
DVB (Digital Video Broadcast) 68
E
Easy Link 12
EasyLink, Diaľkové ovládanie 13
EasyLink, nastavenia 13
EasyLink, zapnutie a vypnutie 13
Eko nastavenia 57
Európske ekologické označenie 87
F
Farba 52
Farba, vlastná farebná teplota 53
Farba, zvýšenie sýtosti farieb 53
Farby, farebná teplota 53
Formát obrazu 54
Formát obrazu, rozšírený 55
Formát obrazu, základný 54
Formát zvukového výstupu 18
Fotoaparát, pripojenie 23
Fotografie, videá a hudba 43
H
HbbTV 34
Herná konzola, pripojenie 19
Hlasitosť v slúchadlách 57
Hodnota pre vek 31
Hra alebo počítač 42
Hra alebo počítač, nastavenie 52
L
Likvidácia televízora a batérií 87
Logá kanálov 59
M
Médiá 43
Mediálne súbory, z jednotky USB 43
Mediálne súbory, z počítača alebo zariadenia NAS 43
Miracast™, zapnutie 45
Moduly CAM satelitov 70
Možnosti kanála 31
I
Incredible Surround 56
Interaktívny TV 34
Interaktívny TV, informácie 34
Inštalácia siete 7
Inštalácia televízora 67
N
I
Na stene, Umiestnenie televízora 57
Na TV stojane, Umiestnenie televízora 57
Nahrávanie 37
Nahrávanie, údaje TV programu 35
Nastavenia jazyka 61
iTV 34
J
Jazyk textu, sekundárny 33
99
Nastavenia výstupu zvuku 17
Nastavenie hodín 63
O
Obraz, farba 52
Obraz, kontrast podsvietenia 52
Obraz, ostrosť 52
Odchýlka zvukového výstupu 18
Oneskorenie zvukového výstupu 17
Opraviť 92
Optický zvukový výstup, tipy 14
Ostrosť 52
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 54
Ostrosť, redukcia šumu 54
Ostrosť, Super Resolution 54
P
Pevný disk USB, inštalácia 21
Pevný disk USB, priestor na disku 20
Podpora online 92
Podpora, online 92
Pozastavenie TV 38
Požičané videá 49
Počítač, pripojenie 23
Prístupová karta, CAM 14
Prehrávač diskov Blu-ray, pripojenie 19
Preinštalovanie televízora 67
Pripojenie antény 6
Pripojenie napájania 5
Pripojenie Pixel Plus 13
Pripojenie satelitu 6
Pripojenie YPbPr, rady 13
Problémy 90
Problémy, diaľkové ovládanie 90
Problémy, jazyk ponuky 92
Problémy, kanály 91
Problémy, obraz 91
Problémy, pripojenie, internet 92
Problémy, pripojenie, Wi-Fi 92
Problémy, zvuk 91
R
Smart TV 46
Snímanie frekvencie 68
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 76
Softvér, aktualizácia 75
Správa o aktualizácii kanálov 67
Sprievodca pripojením 11
Starostlivosť o zákazníkov 92
Surround režim 56
Synchronizácia videa so zvukom 17
Synchronizácia zvuku a videa 17
Systém domáceho kina, viackanálový zvuk 18
Systém domáceho kina, vyrovnanie hlasitosti 18
T
Technické údaje produktu 87
Teletext 33
Testovať príjem 68
Titulky 31
Tlačidlá na televízore 25
TV program 35
TV program, údaje a informácie 35
TV program, pripomienka 36
U
Umiestnenie, umiestnenie televízora 5
Umiestnenie, vzdialenosť pri sledovaní 5
Unicable 71
Univerzálny prístup 63
Univerzálny prístup, Osoby so zhoršeným sluchom 64
Univerzálny prístup, Reproduktory/slúchadlá 64
V
Výber videa 31
Výšky 56
Vekové obmedzenie 31
Veľkosť kroku frekvencie 68
Videokamera, pripojenie 23
Vymazanie pripojenia Miracast 9
Vymazať pamäť internetu 9
Vyrovnanie zvukového výstupu 18
W
Redukcia MPEG artefaktov 54
Redukcia šumu 54
Režim sieťovej frekvencie 68
Wi-Fi 7
WoWLAN 8
S
Zapnutie 25
Zaregistrujte svoj výrobok 90
Zásuvka rozhrania Common Interface 14
Zhoršený sluch 63
Zhoršený sluch 64
Zhoršený zrak 63
Zrak. postihnutí 64
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 56
Zvuk, basy 55
Zvuk, Clear Sound 56
Zvuk, hlasitosť v slúchadlách 57
Zvuk, Surround režim 56
Zvuk, výšky 56
Zvuková stopa s komentárom 64
Zvukový popis 64
Satelit, balíky kanálov 70
Satelit, odstránenie satelitu 71
Satelit, pridanie satelitu 71
Satelit, ručná inštalácia 72
Satelit, Unicable 71
Sieť, bezdrôtové pripojenie 7
Sieť, káblová 8
Sieť, nastavenia 8
Sieť, názov televíznej siete 9
Sieť, pripojenie 7
Sieť, problém 8
Sieť, statická adresa IP 8
Sieť, vymazanie pripojenie Wi-Fi Miracast 9
Sieť, WoWLAN 8
Sieť, WPS 7
Sieť, WPS s kódom PIN 7
Sieť, zapnúť sieť Wi-Fi 9
Sieť, zobrazenie nastavení 8
Sieťová frekvencia 68
Slúchadlá, pripojenie 19
Sledovanie televízie 30
Z
Š
Štýl obrazu 51
Štýl zvuku 55
Č
Časovač vypnutia 25
100
Časovač vypnutia 26
Čistý zvuk 56
101
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
102
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising