Philips | 55PUS6452/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Veľmi tenký TV s rozlíšením 4K so syst. Android TV 49PUS6452/12 Používateľská príručka

Philips 6000 series Veľmi tenký TV s rozlíšením 4K so syst. Android TV 49PUS6452/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
6452 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
43PUS6452
49PUS6452
55PUS6452
Obsah
1 Čo je nové
8.5 Správa aplikácií
47
8.6 Odkladanie
47
4
1.1 Ponuka všetkých zdrojov
1.2 Najlepší výber
4
1.3 Prehliadač médií
5
2 Inštalácia
4
9 Internet
6
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
6
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
6
2.4 Napájací kábel
6
2.5 Kábel antény
7
2.6 Satelitná anténa
7
3 Diaľkové ovládanie
11 Zdroje
14 TV program
28
60
71
74
14.1 Čo potrebujete
74
14.2 Údaje TV programu
74
14.3 Používanie TV programu
74
15 Nahrávanie a pozastavenie TV
15.1 Nahrávanie
76
15.2 Pozastavenie TV
6.12 Slúchadlá
32
6.13 Herná konzola
32
6.14 Herný ovládač
33
6.15 Pevný disk USB
34
6.16 Klávesnica USB
35
6.17 USB jednotka Flash
35
6.18 Fotoaparát
36
6.19 Videokamera
36
6.20 Počítač
36
77
16 Smartfóny a tablety
79
16.1 Aplikácia Philips TV Remote
16.2 Google Cast
79
16.3 AirPlay
79
16.4 MHL
79
17 Hry
18 Ambilight
80
81
18.1 Štýl funkcie Ambilight
81
18.2 Vypnutie funkcie Ambilight
18.3 Nastavenia funkcie Ambilight
42
19 Najlepší výber
44
20 Netflix
2
85
81
82
83
19.1 O funkcii Najlepší výber
83
19.2 Aktuálny obsah na televízore
19.3 Televízia na požiadanie
83
19.4 Video na vyžiadanie
83
45
79
80
17.1 Čo potrebujete
17.2 Hranie hry
80
7 Pripojenie televízora so systémom Android
38
8.1 Informácie o aplikáciách
44
8.2 Google Play
44
8.3 Spustenie a zastavenie aplikácie
8.4 Uzamknutie aplikácií
45
52
13.1 Pomocou rozhrania USB
71
13.2 Z počítača alebo zariadenia NAS
71
13.3 Z cloudovej úložnej služby
71
13.4 Ponuka Obľúbené programy, Najpopulárnejšie,
Naposledy prehrané
71
13.5 Prehrávanie videí
72
13.6 Prezeranie fotografií
72
13.7 Prehrávanie hudby
72
31
8 Aplikácie
52
13 Videá, fotografie a hudba
18
26
7.1 Sieť a internet
38
7.2 Konto Google
41
7.3 Galéria aplikácií Philips
41
7.4 Nastavenia systému Android
7.5 Domovská ponuka
42
50
12.1 Často používané nastavenia
12.2 Obraz
52
12.3 Zvuk
57
12.4 Nastavenia funkcie Ambilight
12.5 Eko nastavenia
62
12.6 Všeobecné nastavenia
63
12.7 Hodiny, región a jazyk
65
12.8 Univerzálny prístup
68
12.9 Detský zámok
69
13
6.1 Informácie o pripojení
26
6.2 Porty HDMI
26
6.3 Y Pb Pr – Komponentné video
28
6.4 Scart
28
6.5 Optický zvukový výstup
28
6.6 Rozhranie CAM s prístupovou kartou – CI+
6.7 Systém domáceho kina (HTS)
29
6.8 Smartfóny a tablety
30
6.9 Prehrávač diskov Blu-ray
30
6.10 DVD prehrávač
31
6.11 Bluetooth – Reproduktory a herné ovládače
49
49
50
12 Nastavenie
10
12
5.1 Inštalácia satelitu
13
5.2 Inštalácia z antény/káblovej TV
16
5.3 Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
5.4 Informácie o kanáloch
19
49
11.1 Prepnutie na zariadenie
50
11.2 Možnosti televíznych vstupov
11.3 Názov a typ zariadenia
50
11.4 Počítač
50
12
4.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim
4.2 Tlačidlá na televízore
12
48
10.1 Informácie o ponuke televízora
10.2 Otvorenie ponuky televízora
8
4 Zapínanie a vypínanie
6 Pripojenie zariadení
48
10 Ponuka televízora
6
3.1 Prehľad tlačidiel
8
3.2 Hlasové vyhľadávanie
9
3.3 Používanie klávesnice diaľkového ovládania
3.4 Infračervený snímač
11
3.5 Batérie
11
3.6 Čistenie
11
5 Kanály
48
9.1 Spustenie internetu
9.2 Možnosti na internete
83
76
21 Multi View
86
21.1 Teletext a televízia
86
21.2 HDMI a TV
86
21.3 Aplikácia Nettv a TV
86
21.4 Aplikácia Nettv a HDMI
86
22 Softvér
87
22.1 Aktualizovať softvér
87
22.2 Verzia softvéru
87
22.3 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
87
22.4 Licencia pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom
88
22.5 Oznámenia
115
23 Špecifikácie
116
23.1 Environmentálne otázky
116
23.2 Príkon
116
23.3 Operačný systém
117
23.4 Príjem
117
23.5 Rozlíšenie obrazového vstupu
23.6 Rozmery a hmotnosti
117
23.7 Pripojiteľnosť
117
23.8 Zvuk
118
23.9 Multimédiá
118
24 Pomoc a podpora
117
119
24.1 Zaregistrujte svoj televízor
119
24.2 Používanie pomocníka
119
24.3 Riešenie problémov
119
24.4 Online pomoc
121
24.5 Podpora a opravy
122
25 Bezpečnosť a údržba
123
25.1 Bezpečnosť
123
25.2 Starostlivosť o obrazovku
124
26 Podmienky používania
125
26.1 Podmienky používania – televízor
125
26.2 Podmienky používania – galéria aplikácií Philips
125
27 Autorské práva
126
27.1 MHL
126
27.2 Ultra HD
126
27.3 HDMI
126
27.4 Dolby Digital Plus
126
27.5 Microsoft
126
27.6 Wi-Fi Alliance
126
27.7 Kensington
126
27.8 Ostatné ochranné známky
127
28 Vyhlásenie k službám a/alebo softvéru
poskytovanými tretími stranami 128
Index
129
3
1
Čo je nové
1.1
Ponuka všetkých zdrojov
Informácie o ponuke všetkých
zdrojov
Keď stlačíte tlačidlo  SOURCES prvý krát, zobrazia
sa pokyny ako nastaviť ponuku zdrojov.
Vylepšená ponuka zdrojov obsahuje bežnú ponuku
zdrojov a jednoducho otvoriteľný TV program. Tiež
si môžete pomocou tlačidla  (tlačidlo plus) nastaviť
pripomienku alebo naplánovať nahrávanie v TV
programe.
Vylepšený TV program
Prehľadný a lepšie vyzerajúci TV program. Vyberte si
program a prečítajte si informácie o ňom alebo
stlačením tlačidla  nastavte pripomienku alebo
naplánujte nahrávanie.
Ponuka všetkých zdrojov predstavuje TV program
v novom štýle a nový jednoduchý prehliadač
programov.
Zoznam obľúbených kanálov  je teraz
súčasťou  ponuky zdrojov. Súčasťou sú aj
zoznamy kanálov z oboch tunerov
–  Anténa/kábel a  Satelit.
Nová ponuka zdrojov obsahuje všetky pripojené
zariadenia, ako aj všetky tunery, takže používateľ
v nej nájde všetky dostupné zdroje televízora.
1.2
Najlepší výber
Pomocou funkcie  TOP PICKS vám televízor
odporúča aktuálne televízne programy, najnovšie
videá na zapožičanie a online TV služby, ktoré
môžete sledovať.
1 - Stačte tlačidlo  NAJLEPŠÍ VÝBER.
2 - Vyberte jeden program a pomocou tlačidla plus
() naplánujte nahrávanie, nastavte pripomienku
alebo si prehliadnite program.
3 - Pomocou šípky/navigačných tlačidiel vyberte 3
bodky v pravom hornom rohu obrazovky. Potom
stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
s možnosťami ( OPTIONS).
Prepnutie z tunera, kanálu a TV
programu
Vyberte zdroj tunera a stlačením tlačidla  otvorte
zoznam kanálov. Opätovným stlačením
tlačidla  otvoríte  TV program, vďaka ktorému
zistíte, čo sa práve vysiela. Na zoznam kanálov sa
vrátite stlačením tlačidla .
Stlačte tlačidlo  pre spustenie nahrávania alebo
stlačte tlačidlo  pre nastavenie pripomienky.
4
4 - Počas prehrávania sa v spodnej časti obrazovky
nachádza sekundárny ovládací panel. Pomocou šípok
a stlačením tlačidla OK vyberte požadovanú
možnosť.
Výberom tlačidla  označíte program ako
obľúbený.
1.3
Prehliadač médií
Prehliadajte svoje média podľa svojich predstáv alebo
jednoducho označte akýkoľvek kanál, pieseň či
fotografiu ako obľúbené.
1 - Stlačením tlačidla plus ( ) označte ľubovoľný
kanál, video, pieseň alebo fotografiu ako obľúbené.
2 - Videá, piesne a fotografie môžete prehliadať
v zobrazení mriežky alebo zoznamu.
3 - Pomocou šípky/navigačných tlačidiel vyberte 3
bodky v pravom hornom rohu obrazovky. Potom
stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
s možnosťami ( OPTIONS).
Zobrazenie mriežky
Zobrazenie zoznamu
5
• 43PUS6432, 43PUS6452
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• 49PUS6432, 49PUS6452
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• 55PUS6432, 55PUS6452
VESA MIS-F 400 x 200, M6
2
Inštalácia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Bezpečnostné pokyny.
Výstraha
2.2
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
Stojan televízora
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
2.3
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou čísla modelu TV.
Rady týkajúce sa
umiestnenia
Upevnenie na stenu
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
15
cm
2.4
Napájací kábel
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
• 32PFS6402
VESA MIS-F 100 x 100, M4
6
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitná anténa
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
7
3
Stredná časť
Diaľkové ovládanie
3.1
Prehľad tlačidiel
Horná časť
1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
2 – Šípky / navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
3 –  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu
aplikácie/internetovú stránku.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
4 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
2 –  AMBILIGHT
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight
5 –  HOME
Otvorenie domovskej ponuky.
3 –  TOP PICKS
Otvorenie ponuky s odporúčanými programami,
videami na požiadanie (videá na zapožičanie) alebo
on-line TV službami (Catch Up TV).
Ak je k dispozícii.
Spodná časť
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
5 –  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
6 –  SETTINGS
Otvorenie Často používaných nastavení.
7 –  EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie. Opustenie
interaktívnej televíznej aplikácie.
8 –  SEARCH
Otvorenie stránky s vyhľadávaním.
9 –  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
1 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností.
10 –
 Ponuka televízora
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami
televízora.
2 –  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
3 – Číselné tlačidlá
Priame prepnutie kanála.
4 – SUBTITLE
Zapnutie alebo vypnutie titulkov, zapnutie titulkov
8
počas stlmeného zvuku.
Spárovanie s televízorom
5 – Prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
Súčasťou diaľkového ovládania nie je mikrofón. Ak
chcete využívať hlasové vyhľadávanie, je nutné na
smartfón či tablet so systémom Android najprv
nainštalovať aplikáciu Android TV Remote Control.
1 - Na smartfóne či tablete so systémom Android
vyhľadajte v obchode Google Play položku „Android
TV Remote Control“.
2 - Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Android TV
Remote Control* na smartfóne či tablete so
systémom Android.
3 - Pripojte smartfón alebo tablet so systémom
Android k tej istej sieti, ako je pripojený váš televízor
so systémom Android.
4 - Na smartfóne či tablete so systémom Android
vyberte položku „PhilipsTv“** a na obrazovke
televízora so systémom Android sa zobrazí kód.
5 - Zadaním tohto kódu na smartfóne či tablete so
systémom Android ho spárujte s televízorom so
systémom Android.
6– 
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v
zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.
7 –  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
8 –  Stíšiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
9 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
*Na používanie aplikácie TV Remote Control
potrebujete telefón alebo tablet so systémom
Android verzie 4.3 alebo vyššej.
3.2
**Názov televízora so systémom Android záleží od
názvu, ktorý ste nastavili v televíznej sieti.
Prednastavený názov je názov modelu tohto
televízora.
Hlasové vyhľadávanie
Prevzatie aplikácie z obchodu
Google play
.
Používajte smartfón či tablet so systémom Android
ako diaľkové ovládanie pre televízor so systémom
Android. Jednoducho prepínajte medzi režimami
smerového ovládača, dotykového ovládača
a herného ovládača na ovládanie obsahu či hranie
hier na vašom televízore so systémom Android.
Ťuknutím na mikrofón spustite hlasové vyhľadávanie
alebo zadávajte text do televízora so systémom
Android pomocou klávesnice.
Používanie hlasového vyhľadávania
Pomocou ikony  v hornej časti domovskej ponuky
môžete vyhľadávať videá, hudbu a čokoľvek iné na
internete. Hlasové vyhľadávanie môžete začať
používať kedykoľvek. Alternatívne môžete zadať text
pomocou klávesnice diaľkového ovládania.
Ak chcete použiť hlasové vyhľadávanie…
Začnite tým, že telefón či tablet so systémom Android
pripojíte k tej istej sieti ako televízor so systémom
Android alebo televízor vyhľadáte prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.
1 - Ťuknutím na ikonu  na smartfóne spustíte
hlasové vyhľadávanie.
2 - Ikona  na obrazovke je červená, mikrofón je
aktívny.
3 - Zreteľne vyslovte, čo hľadáte. Zobrazenie
výsledkov môže chvíľu trvať.
4 - Na obrazovke s výsledkami vyhľadávania
môžete vybrať požadovanú položku.
Funguje na všetkých televízoroch so systémom
Android.
*Na používanie aplikácie TV Remote Control
potrebujete telefón alebo tablet so systémom
Android verzie 4.3 alebo vyššej.
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
9
• Ak chcete zadať viac po sebe nasledujúcich veľkých
písmen, stlačte kláves  a počas písania ho podržte.
• Ak chcete stále zadávať veľké písmená, stlačením a
podržaním klávesu  po dobu 2 sekúnd prepnete
klávesnicu do režimu písania veľkých písmen.
• Ak chcete vypnúť režim písania veľkých písmen,
znovu stlačte kláves . Ak počas 20 sekúnd
nestlačíte žiadny kláves, režim písania veľkých písmen
sa automaticky vypne.
Nastavenia hlasového vyhľadávania
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie.
Ak chcete nastaviť jazyk hlasového vyhľadávania…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Predvoľby >  Reč a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
4 – Tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
• Ak chcete napísať číslo alebo interpunkčné
znamienko, pred napísaním požadovaného čísla
alebo interpunkčného znamienka stlačte kláves Fn.
5 –  Medzerník
6 – Navigácia a OK
7 –  Zdieľanie
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
3.3
Používanie klávesnice
diaľkového ovládania
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti
od oblasti, v ktorej žijete, rozloženie klávesnice
Qwerty/Azerty alebo Qwerty/Cyrilika.
Písanie textu
Prehľad – Qwerty a Cyrilika
Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vpisovať text do ktoréhokoľvek
textového poľa na obrazovke.
Prehľad klávesnice Qwerty/Cyrilika.*
Ak chcete písať text…
1 - Ak ešte nie je vybraté textové pole, vyberte ho.
2 - Ak chcete aktivovať tlačidlá klávesnice, otočte
diaľkové ovládanie klávesnicou nahor. Diaľkové
ovládanie držte v dvoch rukách a píšte oboma
palcami.
3 - Zadaný text potvrdíte stlačením tlačidla OK.
1 – Znaky Cyriliky
Znaky ponúkané, keď je klávesnica prepnutá na
Cyriliku.
Prehľad – Qwerty a Azerty
Prehľad klávesnice Qwerty/Azerty.*
2 –  Prepnutie klávesnice na Cyriliku
Prepnutie klávesnice na znaky Cyriliky a späť na
Qwerty.
3 –  Shift
Písanie veľkých písmen.
2– 
Odstránenie znaku.
• Ak chcete zadať viac po sebe nasledujúcich veľkých
písmen, stlačte kláves  a počas písania ho podržte.
• Ak chcete stále zadávať veľké písmená, stlačením a
podržaním klávesu  po dobu 2 sekúnd prepnete
klávesnicu do režimu písania veľkých písmen.
• Ak chcete vypnúť režim písania veľkých písmen,
znovu stlačte kláves . Ak počas 20 sekúnd
nestlačíte žiadny kláves, režim písania veľkých písmen
sa automaticky vypne.
3 –  Shift
Písanie veľkých písmen.
4 – Tlačidlo Fn
Zadanie čísla alebo interpunkčného znamienka.
1 – Znak Azerty
Poloha znaku, ak je rozloženie klávesnice nastavené
na AZERTY.
10
• Ak chcete napísať číslo alebo interpunkčné
znamienko, pred napísaním požadovaného čísla
alebo interpunkčného znamienka stlačte kláves Fn.
vyberte batérie.
• Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
5 –  Medzerník
6 –  Zdieľanie
Zdieľanie aktuálne sledovaného obsahu online.
3.6
Čistenie
7 – Navigácia a OK
8– 
Odstránenie znaku.
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
* Na vašom diaľkovom ovládaní nájdete v závislosti
od oblasti, v ktorej žijete, rozloženie klávesnice
Qwerty/Azerty alebo Qwerty/Cyrilika.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
3.4
Infračervený snímač
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
 Výstraha
Pred infračervený snímač televízora neklaďte žiadne
predmety, mohli by blokovať infračervený signál.
3.5
Batérie
Výmena batérií
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na prednej strane v dolnej časti diaľkového
ovládania.
1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-LR03-1,5 V. Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
11
Ukážka.
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera. Stlačením páčkového tlačidla
spustíte ukážkový film.
4 - Táto ponuka sa vypne automaticky.
4
Zapínanie a
vypínanie
4.1
Zapnutie alebo pohotovostný
režim
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, vyberte položku  a stlačte páčkové tlačidlo.
Uistite sa, že televízor je pripojený k elektrickej sieti.
Pripojte dodaný napájací kábel k vstupnému
konektoru napájania v zadnej časti televízora.
Kontrolka v spodnej časti televízora sa rozsvieti.
Zapnutie
Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači zapnite
televízor. Alebo stlačte tlačidlo  HOME . Televízor
môžete zapnúť aj stlačením malého páčkového
tlačidla v zadnej časti televízora, ak nemôžete nájsť
diaľkový ovládač alebo sú vybité batérie.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež stlačiť malé páčkové tlačidlo v zadnej
časti televízora.
V pohotovostnom režime zostáva televízor pripojený
k elektrickej sieti, no spotrebováva minimum energie.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
4.2
Tlačidlá na televízore
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte
položku  Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje. Ak
chcete spustiť ukážkový film, stlačte tlačidlo 
12
zobrazia balíky dostupné pre daný satelit. Vyberte
požadovaný balík.
10 - Ak chcete uložiť konfiguráciu satelitu aj
nainštalované kanály a rozhlasové stanice, vyberte
položku Hotovo.
5
Kanály
5.1
Inštalácia satelitu
Nastavenia inštalácie satelitu
Informácie o inštalácii satelitov
Nastavenia inštalácie satelitu sú prednastavené pre
príslušnú krajinu. Od týchto nastavení závisí, akým
spôsobom televízor vyhľadáva a inštaluje satelity
a ich kanály. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek
zmeniť.
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4
satelity (4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie
vyberte presný počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
Ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie satelitu…
1 - Spustite inštaláciu satelitu.
2 - Na obrazovke slúžiacej na spustenie hľadania
satelitov vyberte položku Nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať, alebo vyberte jeden zo systémov
Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable, môžete pre
jednotlivé tunery vybrať čísla používateľských pásiem
a zadať frekvencie používateľských pásiem.
4 - Po dokončení vyberte položku Ďalej a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V ponuke Nastavenie sa stlačením tlačidla OK
vráťte na obrazovku umožňujúcu spustiť
vyhľadávanie satelitov.
Unicable
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru môžete
použiť systém Unicable. Na začiatku inštalácie môžete
vybrať systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
Spustenie inštalácie
Skôr ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že je
satelitná anténa správne pripojená a optimálne
nasmerovaná.
Ak chcete spustiť inštaláciu satelitu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia
satelitu. V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit.
4 - Vyberte Hľadať. TV vyhľadá satelity.
5 - Vyberte položku Konfigurovať. Na televízore sa
zobrazí aktuálna konfigurácia inštalácie satelitu.
Ak chcete túto konfiguráciu zmeniť, vyberte položku
Nastavenie.
Ak konfiguráciu nechcete meniť, vyberte položku
Vyhľadať. Prejdite na krok 7.
Navádzací transpondér a LNB
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
6 - V časti Systém inštalácie vyberte počet satelitov,
ktoré chcete nainštalovať, alebo vyberte jeden zo
systémov Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable,
môžete pre jednotlivé tunery vybrať čísla
používateľských pásiem a zadať frekvencie
používateľských pásiem. Používateľské pásmo
nájdete v smerovači Unicable. V niektorých krajinách
je v ponuke Ďalšie nastavenia možné upraviť
niektoré odborné nastavenia jednotlivých
konvertorov LNB.
7 - Televízor vyhľadá satelity dostupné v rámci
nasmerovania vašej satelitnej antény. Môže to trvať
niekoľko minút. Ak sa nájde satelit, jeho názov a
intenzita signálu sa zobrazia na obrazovke.
8 - Keď televízor nájde požadované satelity, vyberte
položku Inštalovať.
9 - Ak satelit ponúka balíky kanálov, na televízore sa
Moduly CAM satelitov
Ak na sledovanie satelitných kanálov používate
modul CAM (modul podmieneného prístupu),
odporúčame, aby bol počas inštalácie satelitu v
televízore daný modul CAM vložený.
Väčšina modulov CAM slúži na odkódovanie kanálov.
Moduly CAM najnovšej generácie (CI+ 1.3 s profilom
prevádzkovateľa) dokážu samostatne nainštalovať
všetky kanály do televízora. Modul CAM vás vyzve na
inštaláciu satelitov a kanálov. Tieto moduly CAM
nielen nainštalujú a odkódujú kanály, ale kanály
zároveň aj pravidelne aktualizujú.
13
Balíky kanálov
Manuálna aktualizácia kanálov
Prevádzkovatelia satelitu môže ponúkať balíky
kanálov, ktoré obsahujú bezplatné kanály (voľne
dostupné) a ponúkajú výber vhodný pre určitú
krajinu. Niektoré satelity ponúkajú balíky
predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je potrebné
zaplatiť.
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
4 - Vyberte položku Aktualizovať kanály. Spustí sa
aktualizácia televízora. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút.
5 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
6 - Vyberte položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Konfigurácia systému Unicable
Systém Unicable
Satelitnú anténu môžete k televízoru pripojiť
pomocou jednokáblového systému, MDU alebo
Unicable. Jednokáblové systémy využívajú na
prepojenie satelitnej antény so všetkými satelitnými
tunermi v systéme jeden kábel. Jednokáblové
systémy sa bežne využívajú v bytových domoch. Ak
používate systém Unicable, televízor vás v priebehu
inštalácie požiada o priradenie čísla používateľského
pásma a zodpovedajúcej frekvencie. V tomto
televízore môžete prostredníctvom systému Unicable
nainštalovať 1 alebo 2 satelity.
Pridanie satelitu
K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
Ak po inštalácii systému Unicable zistíte, že chýbajú
niektoré kanály, pravdepodobne počas inštalácie
prebehla aj ďalšia inštalácia v systéme Unicable.
Znova vykonajte postup inštalácie a nainštalujte
chýbajúce kanály.
Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
Číslo používateľského pásma
Každý satelitný tuner musí byť v rámci systému
Unicable očíslovaný (napr. 0, 1, 2, 3 atď.).
Nastavenie
Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Dostupné používateľské pásma a ich čísla nájdete na
rozvádzači systému Unicable. Používateľské pásmo
(User band) sa niekedy uvádza vo forme skratky UB.
Existujú rozvádzače systému Unicable ponúkajúce 4
alebo 8 používateľských pásiem. Ak v nastaveniach
vyberiete systém Unicable, televízor vás požiada o
priradenie jedinečného čísla používateľského pásma
pre jednotlivé zabudované satelitné tunery. V
systéme Unicable nemôžu mať dva satelitné tunery
rovnaké číslo používateľského pásma.
Ak chcete pridať satelit…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit.
4 - Vyberte položku Pridať satelit. Zobrazia sa
aktuálne satelity.
5 - Vyberte Hľadať. Televízor vyhľadá nové satelity.
6 - Ak televízor nájde jeden alebo viac satelitov,
vyberte položku Inštalovať. Televízor nainštaluje
kanály nájdených satelitov.
7 - Vyberte položku Dokončiť a stlačením
tlačidla OK kanály a rozhlasové stanice uložte.
Frekvencia používateľského pásma
Spolu s jedinečným číslom používateľského pásma
potrebuje vstavaný satelitný prijímač aj frekvenciu
zvoleného čísla používateľského pásma. Tieto
frekvencie väčšinou nájdete vedľa čísel
používateľských pásiem na rozvádzači systému
Unicable.
14
Odstránenie satelitu
Navádzací transpondér a LNB
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
Ak chcete odstrániť satelity…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit.
4 - Vyberte položku Odstrániť satelit. Zobrazia sa
aktuálne satelity.
5 - Vyberte satelit a stlačením tlačidla OK ho
označte alebo zrušte jeho označenie na odstránenie.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Napájanie LNB
Napájanie konvertorov LNB je predvolene zapnuté.
22 kHz tón
Tón je predvolene nastavený na hodnotu
Automaticky.
Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
Ručná inštalácia
Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
hodnoty.
Ručná inštalácia je určené pre pokročilých
používateľov.
Ručnú inštaláciu môžete použiť na rýchle pridanie
nových kanálov zo satelitného transpondéra. Musíte
poznať frekvenciu a polarizáciu transpondéra.
Televízor nainštaluje všetky kanály z daného
transpondéra. Ak bol daný transpondér už
nainštalovaný, všetky jeho kanály – predchádzajúce
aj nové – sa presunú na koniec zoznamu kanálov
Všetky.
Ak potrebujete zmeniť počet satelitov, nemôžete na
to použiť ručnú inštaláciu. Budete musieť vykonať
kompletnú inštaláciu pomocou ponuky Inštalácia
satelitov.
Problémy
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
• Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
Ak chcete nainštalovať transpondér…
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke. Keď je prvý satelit
nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku
Hľadať znova a spustite vyhľadávanie druhého
satelitu.
• Uistite sa, že je nastavená možnosť Dva satelity.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Ručná inštalácia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Ak máte nainštalovaný viac ako 1 satelit, vyberte
konvertor LNB, ku ktorému chcete pridať kanály.
5 - Nastavte požadovanú Polarizáciu. Ak
nastavíte Režim prenosovej rýchlosti na
možnosť Ručne, môžete ručne zadať hodnotu
prenosovej rýchlosti do poľa Prenosová rýchlosť.
6 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole)
upravte frekvenciu a vyberte položku Hotovo.
7 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Na obrazovke sa zobrazí intenzita signálu.
8 - Ak chcete kanály nového transpondéra uložiť,
vyberte položku Uložiť a stlačte tlačidlo OK.
9 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
• Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po
úplnom dokončení inštalácie.
Všetky satelitné kanály zmizli
• Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
používateľského pásma. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
15
používateľského pásma.
môžete ho vypnúť.
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
Ak chcete vypnúť hlásenie…
zoznamu kanálov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Správa o aktualizácii kanálov .
5 - Vyberte možnosť Vypnuté.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
• Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Nemôžem odstrániť satelit
• Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
V niektorých krajinách môže automatická
aktualizácia kanálov prebehnúť počas sledovania
televízie alebo počas pohotovostného režimu.
Niekedy je príjem nekvalitný
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
Manuálna aktualizácia kanálov
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
5.2
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
Inštalácia z antény/káblovej
TV
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
5 - Vyberte Spustiť.
6 - Vyberte položku Aktualizovať digitálne kanály,
vyberte možnosť Ďalej.
7 - Vyberte položku Spustiť a aktualizujte digitálne
kanály. Môže to trvať niekoľko minút.
8 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Aktualizovať kanály
Automatická aktualizácia kanálov
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval tieto
kanály.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia. Aby
bolo možné kanály automaticky aktualizovať, musí
byť televízor v pohotovostnom režime. Automatickú
aktualizáciu kanálov je možné vypnúť.
Preinštalovanie všetkých kanálov
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Automatická aktualizácia
kanálov.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak je nastavený kód PIN, pred preinštalovaním
kanálov ho bude potrebné zadať.
Ak chcete preinštalovať kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
5 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Preinštalovať kanály,
následne Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
16
8 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
9 - Vyberte požadovaný typ inštalácie, Anténa (DVBT) alebo Kábel (DVB-C), a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
11 - Vyberte požadovaný typ kanálov, Digitálne
a analógové kanály alebo Iba digitálne kanály,
a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Ďalej a stlačte tlačidlo OK.
13 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte digitálne kanály. Môže to
trvať niekoľko minút.
14 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať v
menších krokoch po 1 MHz . Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Digitálne kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť.
Analógové kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť.
DVB-T alebo DVB-C
Nastavenia štandardu DVB
Režim sieťovej frekvencie
Voľne dostupné/kódované
Ak chcete v rámci funkcie Rýchle vyhľadávanie na
vyhľadávanie kanálov použiť metódu Snímanie
frekvencie, vyberte možnosť Automaticky. Televízor
využije jednu z predefinovaných sieťových frekvencií
(alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) podľa
hodnoty používanej väčšinou prevádzkovateľov
káblovej televízie v danej krajine.
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
Kvalita príjmu
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
Sieťová frekvencia
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš prevádzkovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv. V prípade potreby zadajte kód
PIN.
4 - Vyberte položku Digitálne kanály: Test príjmu.
5 - Vyberte Hľadať. Digitálna frekvencia sa zobrazí
pre tento kanál.
6 - Opäť vyberte položku Hľadať a stlačením
tlačidla OK skontrolujte kvalitu signálu danej
frekvencie. Výsledok testu sa zobrazí na obrazovke.
Príjem môžete skúsiť vylepšiť upravením polohy
antény alebo skontrolovaním zapojenia.
7 - Frekvenciu môžete zmeniť aj sami. Skontrolujte
jednotlivé frekvencie a pomocou tlačidiel  (hore)
alebo  (dole) upravte ich hodnoty. Vyberte
položku Hľadať a stlačením tlačidla OK opäť
skontrolujte príjem.
8 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
predefinované možnosti využívané väčšinou
prevádzkovateľov káblovej televízie v danej krajine.
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob Úplné snímanie. Pri tomto postupe
bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať dlhšie.
Veľkosť kroku frekvencie
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz .
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
17
jednotku USB typu Flash.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
Ak chcete manuálne nainštalovať analógové kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv. V prípade potreby zadajte kód
PIN.
3 - Vyberte položku Analógové kanály: Ručná
inštalácia.
Verzia zoznamu kanálov
Pozrite si aktuálnu verziu zoznamu kanálov...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov, následne Aktuálna verzia
a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál. Frekvenciu vyhľadávaného kanála môžete
zadať manuálne alebo ho môžete nechať vyhľadať
televízorom. Stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
položku Vyhľadať a dajte kanál automaticky
vyhľadať. Na obrazovke sa zobrazí vyhľadaný kanál,
a ak je slabý príjem, opäť stlačte
položku Vyhľadávať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
Načítanie zoznamu kanálov
Do nenainštalovaných televízorov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
• Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť aktuálny kanál alebo Uložiť
ako nový kanál. Nakrátko sa zobrazí číslo nového
kanálu.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
5.3
Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
Do nainštalovaného televízora
1 - Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov.
5 - Vyberte možnosť Kopírovať do USB. Pri
kopírovaní zoznamu kanálov si od vás televízor môže
vyžiadať kód PIN detskej zámky.
6 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete toto nastavenie overiť, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie všetkých kanálov. Spustite tento
proces, kým nedosiahnete nastavenie pre príslušnú
krajinu. Stlačením tlačidla  BACK zrušte inštaláciu.)
18
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie
všetkých kanálov a spustite inštaláciu. Vyberte
správnu krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov.
Inštaláciu dokončite. Po jej ukončení pokračujte
krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
káblového vysielania (DVB-C) zvyčajne zoraďuje
rozhlasové stanice od čísla kanála 1001 nahor.
Tento televízor môže prijímať vysielanie v digitálnom
televíznom štandarde DVB. Televízor nemusí fungovať
správne, ak využijete služby prevádzkovateľa
digitálneho vysielania, ktorý nespĺňa všetky
požiadavky tohto štandardu.
Otvorenie zoznamu kanálov
Vedľa zoznamu so všetkými kanálmi pre každý tuner,
terestriálny/káblový alebo satelitný tuner, si môžete
zvoliť odfiltrovaný zoznam alebo jeden z obľúbených
vami vytvorených zoznamov.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
5.4
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla  LIST* alebo OK otvorte
aktuálny zoznam kanálov.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Informácie o kanáloch
Výber jedného zo zoznamov kanálov...
1 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov.
2 - Vyberte názov zoznamu v hornej časti zoznamu
kanálov a stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
zoznamu.
3 - V ponuke zoznamu vyberte jeden z dostupných
zoznamov kanálov a stlačte tlačidlo OK.
Zoznamy kanálov
O zoznamoch kanálov
Po inštalácii kanálov sa všetky kanály zobrazia
v zozname kanálov. Pri kanáloch sa zobrazujú názvy
a logá, ak sú tieto informácie dostupné.
Tip
V ponuke Zdroje môžete jednoducho prepínať
medzi dvomi tunermi.
Stlačte tlačidlo  ZDROJE a výberom
položky Sledovať TV prepnite na
terestriálny/káblový tuner. Výberom položky Pozerať
satelit prepnite na satelitný tuner.
TV vždy otvorí posledný zvolený kanál pre zvolený
tuner.
Pre každý typ tunera - anténa/kábel (DVB-T/C) alebo
satelit (DVB-S) - je k dispozícii zoznam kanálov so
všetkými nainštalovanými kanálmi. Tento zoznam
môžete filtrovať tak, aby zobrazoval len televízne
alebo len rozhlasové kanály. Prípadne pokiaľ máte
nainštalovaných niekoľko satelitov, môžete odfiltrovať
kanály na jednom satelite.
Po výbere zoznamu kanálov stláčaním šípok 
(hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý môžete
začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály v
príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
* Ak sa tlačidlo  LIST nachádza na vašom
diaľkovom ovládači
Filtrovanie zoznamu kanálov
Ikony kanálov
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom a  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
3 najpopulárnejšie kanály sledované inými divákmi v
danom okamihu sú označené číslicou 1, 2 alebo 3.
Zoznam so všetkými kanálmi môžete filtrovať.
Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval
len TV alebo len rozhlasové stanice. U
terestriálnych/káblových kanálov môžete nastaviť,
aby sa v zozname zobrazovali len voľne šírené alebo
len kódované kanály. Pokiaľ máte nainštalovaných
niekoľko satelitov, môžete filtrovať zoznam
satelitných kanálov podľa jednotlivých satelitov.
Rozhlasové stanice
Nastavenie filtra na zozname so všetkými kanálmi...
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch. Inštalácia kanálov
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov,
19
stlačte tlačidlo  BACK.
vyberte názov zoznamu v hornej časti zoznamu
kanálov a stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
zoznamu.
4 - V ponuke zoznamu vyberte zoznam, ktorý
chcete filtrovať.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Môžete taktiež naladiť kanály zo zoznamu kanálov.
Uzamknutie kanála
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
Vyhľadanie kanála
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
TV dokáže vyhľadať kanál v jednom z troch hlavných
zoznamov kanálov – zozname kanálov pre
terestriálnu, káblovú a satelitnú TV.
Ak chcete uzamknúť kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zamknúť/odomknúť a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť, a stlačte
tlačidlo OK. Uzamknutý kanál sa označí symbolom
 (zámka).
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete vyhľadať kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanál a stlačením
tlačidla OK otvorte textové pole. Text môžete
zadávať pomocou klávesnice diaľkového ovládania
(ak je k dispozícii) alebo klávesnice na obrazovke.
5 - Zadajte číslo, názov, alebo časť názvu a vyberte
tlačidlo Prijať a stlačte tlačidlo OK. TV vyhľadá
názvy vyhovujúcich kanálov vo zvolenom zozname.
Odomknutie kanálu…
Výsledky vyhľadávania sú uvedené ako zoznam
kanálov – názov zoznamu je uvedený v hornej časti.
Výsledky vyhľadávania zmiznú po zvolení ďalšieho
kanálu v zozname alebo uzavretí zoznamu s
výsledkami vyhľadávania.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zamknúť/odomknúť a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Sledovanie kanálov
Naladenie kanálu
Ak chcete začať sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor prepne na kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Ak uzamknete alebo odomknete kanály v zozname
kanálov, kód PIN stačí zadať raz až do uzavretia
zoznamu kanálov.
Prepínanie kanálov
Kanály prepínajte pomocou
tlačidiel   alebo  .
Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanál.
Vekové obmedzenie
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Ak sú dostupné príslušné informácie z internetu,
televízor uvádza názov a informácie o aktuálnom
programe, ako aj názov a informácie o programe,
ktorý po ňom nasleduje.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
Predchádzajúci kanál
Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
20
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód
funkcie Rodičovské obmedzenia.
Bežné rozhranie
Ak ste do niektorého zo slotov Common Interface
vložili dekódovaciu kartu, môžete zobraziť informácie
o CAM a operátorovi, prípadne niekoľko nastavení v
spojitosti s CAM.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka > Rodičovské
obmedzenia.
3 - Zadajte 4-miestny kód detskej zámky. Ak ste kód
ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód a
potvrďte ho. Teraz môžete zadať vekové obmedzenie.
4 - V položke Rodičovské obmedzenia vyberte vek.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zobrazenie informácií o CAM…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM, Sledovať TV alebo Pozerať satelit.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položky  Predvoľby > Common Interface.
4 - Vyberte príslušný slot Common Interface
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM a stlačte tlačidlo OK. Nasledujúce stránky
vytvára daný prevádzkovateľ.
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
HbbTV na tomto kanáli
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete, či
nastavení televízora je k dispozícii niekoľko možností.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položky Predvoľby > HbbTV na tomto kanáli a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Otvorenie ponuky možností...
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
1 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS >  Predvoľby.
2 - Ponuku zatvoríte ďalším stlačením
tlačidla  OPTIONS.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Rozšírené > HbbTV.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Možnosti kanálov
Otvorenie možností
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
Premenovanie kanála
Počas sledovania kanála môžete tento kanál
premenovať.
Ak chcete premenovať kanál…
Informácie o kanáli
1 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položky  Predvoľby > Premenovať
kanál.
3 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
Môžete zobraziť technické charakteristiky
konkrétneho kanálu, či je digitálny, typ zvuku a pod.
Zobrazenie technických informácií o kanáli…
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku  Predvoľby a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Informácie o kanáli a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Ak ho chcete zatvoriť, stlačte tlačidlo OK.
21
3 - Vyberte jeden z kanálov v televíznom programe,
potom stlačte tlačidlo OK a sledujte vybratý kanál.
4 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
5 - Vyberte položku  Predvoľby > Priradiť
kanál.
6 - Vyberte jednu položku zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Priradiť kanál.
8 - Po dokončení sa zobrazia informácie o
priradenom kanáli v programe.
Informácie o programe
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku  Predvoľby a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Informácie o programe a
stlačte tlačidlo OK, aby sa zobrazili informácie o
programe.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Zmeniť logo
Ak na začiatku nemáte žiadne informácie o programe,
môžete získať viac informácií o programe vykonaním
nasledujúcich krokov.
Mono/Stereo
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE, pomocou
navigačných tlačidiel vyberte ikonu  v strede a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku TV program > Od
poskytovateľa vysielania a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte jeden z kanálov v televíznom programe,
potom stlačte tlačidlo OK a sledujte vybratý kanál.
4 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
5 - Vyberte položku  Predvoľby > Zmeniť logo.
6 - Vyberte jednu položku zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Zmeniť logo.
8 - Po dokončení sa zobrazia informácie o
priradenom kanáli v programe.
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
1 - Nalaďte analógový kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, and vyberte
položky  Predvoľby > Mono/Stereo a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Výber videa
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
Obľúbené kanály
O obľúbených kanáloch
V zozname obľúbených kanálov môžete vybrať
požadované kanály.
Môžete vytvoriť 8 zoznamov obľúbených kanálov,
ktoré vám uľahčia prepínanie kanálov. Každý zoznam
obľúbených kanálov môžete pomenovať samostatne.
Meniť poradie kanálov je možné len v zozname
obľúbených programov.
Dual I-II
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
Po výbere zoznamu obľúbených kanálov stláčaním
šípok  (hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý
môžete začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály
v príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
Priradenie kanálu
Ak na začiatku nemáte žiadne informácie o programe,
môžete vykonať priradenie kanálu, aby ste získali viac
informácií o programe.
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE, pomocou
navigačných tlačidiel vyberte ikonu  v strede a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku TV
program > Z internetu a stlačte tlačidlo OK.
Vytvorenie zoznamu obľúbených
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov zo
zoznamu kanálov...
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
22
2 - Stlačením tlačidla  LIST (ak je
k dispozícii) alebo tlačidla OK otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vytvoriť zoznam obľúbených a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený, a stlačte
tlačidlo  OPTIONS. Kanály sa zobrazujú v zozname
napravo v poradí, v akom ich pridávate. Ak chcete
operáciu vrátiť späť, označte kanál v zozname naľavo
a znovu stlačte tlačidlo  OPTIONS. Rozsah
kanálov môžete vybrať aj stlačením tlačidla  (dole)
vyberte posledný kanál rozsahu, ktorý chcete pridať
a potom stlačte tlačidlo OK.
6 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
7 - V televízore sa zobrazí výzva na premenovanie
zoznamu obľúbených. Môžete používať klávesnicu na
obrazovke alebo stlačením tlačidla  BACK skryť
klávesnicu na obrazovke a potom použiť klávesnicu
na zadnej strane diaľkového ovládača (ak je
k dispozícii) na zadanie nového názvu.
Taktiež môžete pridať niekoľko programov súčasne
alebo založiť zoznam obľúbených skopírovaním
zoznamu kanálov so všetkými kanálmi a odstránením
kanálov, ktoré nepotrebujete.
Pridanie niekoľkých kanálov
Ak chcete pridať niekoľko za sebou nasledujúcich
programov do zoznamu obľúbených súčasne, môžete
použiť funkciu Vybrať rozsah.
Pridanie rozsahu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCE.
2 - Vyberte položku Obľúbené programy.
3 - Otvorte zoznam obľúbených, do ktorého chcete
pridať rozsah kanálov.
4 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Upraviť zoznam
obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
6 - V zozname naľavo vyberte prvý kanál rozsahu,
ktorý chcete pridať a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  (dole) vyberte posledný
kanál rozsahu, ktorý chcete pridať a potom stlačte
tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Pridať a stlačte tlačidlo OK.
Kanály sú označené vľavo.
V prípade, že je zoznam kanálov dlhý, môžete vybrať
ľubovoľný kanál, potom stlačením
tlačidla  OPTIONS otvoriť ponuku možností, vybrať
položku Vytvoriť zoznam obľúbených a stlačiť
tlačidlo OK.
Premenovanie zoznamu obľúbených
Vytvorenie nového zoznamu obľúbených kanálov
skopírovaním existujúceho zoznamu obľúbených
Premenovať môžete len zoznam obľúbených.
Premenovanie zoznamu obľúbených…
kanálov...
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačte tlačidlo  LIST (ak je
k dispozícii) alebo stlačením tlačidla OK otvorte
aktuálny zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vytvoriť duplikát zoznamu
obľúbených programov a stlačte tlačidlo OK.
5 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený, a stlačte
tlačidlo  OPTIONS. Kanály sa zobrazujú v zozname
napravo v poradí, v akom ich pridávate. Ak chcete
operáciu vrátiť späť, označte kanál v zozname naľavo
a znovu stlačte tlačidlo  OPTIONS. Rozsah
kanálov môžete vybrať aj stlačením tlačidla  (dole)
vyberte posledný kanál rozsahu, ktorý chcete pridať
a potom stlačte tlačidlo OK.
6 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
7 - V televízore sa zobrazí výzva na premenovanie
zoznamu obľúbených. Môžete používať klávesnicu na
obrazovke alebo stlačením tlačidla  BACK skryť
klávesnicu na obrazovke a potom použiť klávesnicu
na zadnej strane diaľkového ovládača (ak je
k dispozícii) na zadanie nového názvu.
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCE.
2 - Vyberte položku Obľúbené programy.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Premenovať zoznam
obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
5 - Použite klávesnicu na obrazovke alebo stlačením
tlačidla  BACK skryte klávesnicu na obrazovke,
potom pomocou klávesnice na zadnej strane
diaľkového ovládača (ak je k dispozícii) zadajte nový
názov.
6 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie,
vyberte Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Odstránenie zoznamu obľúbených
Odstrániť môžete len zoznam obľúbených.
Odstránenie zoznamu obľúbených…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCE.
2 - Vyberte položku Obľúbené programy.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
23
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Odstrániť zoznam obľúbených
a stlačte tlačidlo OK.
teletextu T.O.P.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
Znovu zoradiť kanály
1 - Výberom symbolu  (srdce) v ľavom hornom
rohu obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených (preskupenie).
Zmena poradia kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku Obľúbené programy.
2 - Otvorte zoznam obľúbených, ktorý chcete
preskupiť.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Znovu zoradiť kanály a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V zozname obľúbených vyberte kanál, ktorý
chcete presunúť, a stlačte OK. (Kanál bude označený
sivým rámom)
6 - Pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
presuňte kanál na želané miesto.
7 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla OK.
8 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezatvoríte zoznam
obľúbených tlačidlom  BACK.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Text/Teletext
Stránky teletextu
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte príslušné
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  a .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. v teletexte stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Prehľad
24
stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext máte po stlačení
tlačidla  OPTIONS na výber tieto možnosti...
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Skryť/zobraziť obľúbené stránky
Skrytie alebo zobrazenie zoznamu obľúbených
stránok.
• Vymazať obľúbené stránky
Vymazanie obľúbených stránok.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položky Teletext 2.5 > Vypnuté a
25
6
6.2
Pripojenie zariadení
Porty HDMI
6.1
Kvalita HDMI
Informácie o pripojení
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu použite kábel HDMI.
Sprievodca pripojením
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Ak zariadenie pripojené cez rozhranie HDMI
nefunguje správne, skúste, či sa problém nevyrieši
iným nastavením HDMI Ultra HD. Ďalšie informácie
nájdete v ponuke Pomocník po výbere
položky Kľúčové slová a vyhľadaní témy HDMI
Ultra HD.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Port antény
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
Ochrana proti kopírovaniu
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP 2.2
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
HDMI ARC
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore. Ak
zariadenie pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC,
nemusíte pripájať ďalšie zvukové káble na prenos
zvuku z televízora do systému domáceho kina.
Pripojenie HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
Systém domáceho kina môžete pripojiť ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore, ale
26
funkcia ARC funguje len pre jedno
zariadenie/pripojenie súčasne.
EasyLink HDMI-CEC
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania
HDMI podporujú funkciu EasyLink, môžete ich
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink HDMI CEC musí byť zapnutá v
televízore aj v pripojenom zariadení.
HDMI MHL
Vďaka pripojeniu HDMI MHL môžete prenášať obraz
z vášho smartfónu alebo tabletu so systémom
Android na obrazovku televízora.
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Súčasťou konektora HDMI 4 na tomto televízore je
aj technológia MHL 2.0 (Mobile High-Definition
Link).
Toto káblové pripojenie ponúka mimoriadnu stabilitu
a šírku pásma, krátke oneskorenie, žiadne bezdrôtové
rušenie a dobrú kvalitu reprodukcie zvuku. A okrem
toho bude pripojenie MHL nabíjať batériu vášho
smartfónu alebo tabletu. Vaše mobilné zariadenie sa
však nebude nabíjať, ak je pripojené k televízoru,
ktorý je iba v pohotovostnom režime.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
Zistite si, aký pasívny kábel MHL je vhodný pre vaše
mobilné zariadenie. Zvlášť pri konektore HDMI na
televízore si zistite, aký typ konektora musíte pripojiť k
smartfónu alebo tabletu.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Pripojenie DVI do HDMI
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť k niektorému z konektorov HDMI
pomocou adaptéra DVI do HDMI.
HDMI CEC – EasyLink
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) použite
kábel HDMI. V záujme zaručenia optimálnej kvality
signálu použite vysokorýchlostný kábel HDMI a
nepoužívajte káble dlhšie ako 5 m.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z
konektorov HDMI a na prenos zvuku pripojte kábel
Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku
konektorom Audio IN na zadnej strane televízora.
27
Ochrana proti kopírovaniu
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
6.3
Y Pb Pr – Komponentné
video
6.5
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje
vysokokvalitné pripojenie.
Optický zvukový výstup
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné
zvukové pripojenie.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Počas pripájania spárujte farby konektorov YPbPr
(zelený, modrý, červený) s konektormi kábla.
Ak zariadenie využíva aj zvukový kanál, použite
zvukový kábel Audio L/R (cinch).
6.4
Scart
6.6
SCART predstavuje kvalitné pripojenie.
Rozhranie CAM
s prístupovou kartou – CI+
Pripojenie SCART môžete použiť na prenos
obrazových signálov CVBS a RGB, ale nie na prenos
televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový
signál. Pripojenie SCART zároveň podporuje aj
prehrávanie vo formáte NTSC.
28
Informácie o CI+
Poznámka: Neposkytujeme podporu pre krajiny
v Afrike, na Strednom východe a v ázijskotichomorskom regióne.
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
Heslá a kódy PIN
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
Prístupová karta
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - V položke Sledovať TV vyberte typ kanála, pre
ktorý využívate modul CAM.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM. Nasledujúce stránky vytvára daný
prevádzkovateľ. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a vyhľadajte informácie o nastavení kódu
PIN.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
natrvalo v zásuvke.
6.7
Systém domáceho kina (HTS)
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
HDMI ARC
29
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor
HDMI ARC, môžete na pripojenie použiť ktorýkoľvek
konektor HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou pripojenia HDMI ARC, nemusíte pripájať
ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI ARC kombinuje
zvukový aj obrazový signál.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním pre funkciu ARC (Audio Return Channel).
Po pripojení systému domáceho kina však televízor
dokáže vysielať signál ARC len pomocou tohto
pripojenia HDMI.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením položky Formát zvukového
výstupu televízora na hodnotu Stereo (Bez
kompresie).
Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
Žiaden zvuk
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI ARC na systéme domáceho kina.
Všetky konektory HDMI na televízore podporujú
funkciu HDMI ARC.
Pripojenie cez rozhranie HDMI
6.8
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Na pripojenie smartfónu alebo tabletu k televízoru
môžete použiť káblové alebo bezdrôtové pripojenie.
Smartfóny a tablety
Bezdrôtové
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
Pre bezdrôtové pripojenie si z vášho obľúbeného
obchodu s aplikácií prevezmite do smartfónu alebo
tabletu aplikáciu Philips TV Remote.
Káblové pripojenie
Pre káblové pripojenie použite konektor HDMI 4 MHL,
ktorý sa nachádza na zadnej strane televízora. Ďalšie
informácie nájdete v ponuke Pomocník po výbere
položky Kľúčové slová a vyhľadaní témy HDMI
MHL.
30
6.9
6.11
Prehrávač diskov Blu-ray
Bluetooth – Reproduktory
a herné ovládače
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
6.10
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Spárovanie zariadenia
Bezdrôtový reproduktor umiestnite v okruhu 5 metrov
od televízora. V návode na používanie zariadenia
nájdete podrobné informácie o spárovaní a
bezdrôtovom dosahu. Skontrolujte, či je na televízore
zapnuté nastavenie Bluetooth.
Po spárovaní bezdrôtového herného ovládača ho
môžete začať používať. Po spárovaní bezdrôtového
reproduktora môžete nastaviť, aby sa zvuk televízora
prehrával pomocou neho. Keď je zariadenie
spárované, nie je ho potrebné spárovať znova, až kým
ho neodstránite.
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Ak chcete spárovať bezdrôtový reproduktor s
televízorom…
1 - Zapnite bezdrôtový reproduktor a umiestnite ho v
dosahu televízora.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
31
4 - Vyberte položku Bluetooth > Vyhľadať
zariadenie Bluetooth.
5 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zariadenie
tak spárujete s televízorom a v televízore sa uloží toto
pripojenie. Ak bol dosiahnutý maximálny počet
spárovaných zariadení, bude nutné najprv zrušiť
spárovanie niektorého spárovaného zariadenia.
6 - Vyberte typ zariadenia (slúchadlá, subwoofer, …).
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie a vypnutie rozhrania
Bluetooth
Ak chcete pripájať bezdrôtové zariadenia Bluetooth,
uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
Ak chcete zapnúť rozhranie Bluetooth…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete.
3 - Vyberte
položku Bluetooth > Zapnutie/vypnutie Bluetooth.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výber zariadenia
Po spárovaní bezdrôtového reproduktora cez
rozhranie Bluetooth môžete nastaviť, aby sa zvuk
televízora prehrával pomocou neho.
6.12
Ak chcete vybrať reproduktor na prehrávanie zvuku
televízora…
Slúchadlá
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Reproduktory a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte požadovaný systém reproduktorov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na zadnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Hlasitosť
slúchadiel.
2 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odstránenie zariadenia
Môžete pripojiť alebo odpojiť bezdrôtové zariadenie
Bluetooth. Keď je zariadenie Bluetooth pripojené,
môžete používať herný ovládač alebo počúvať zvuk
televízora prostredníctvom bezdrôtového
reproduktora. Bezdrôtové zariadenie Bluetooth je
taktiež možné odstrániť. Ak zariadenie Bluetooth
odstránite, zruší sa jeho spárovanie.
Ak chcete odstrániť alebo odpojiť bezdrôtové
zariadenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete.
3 - Vyberte položku Bluetooth > Odstrániť
zariadenie.
4 - Zo zoznamu vyberte bezdrôtové zariadenie.
5 - Vyberte možnosť Odpojiť alebo Odstrániť.
6 - Vyberte položku OK.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
6.13
Herná konzola
32
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
Najlepšie nastavenie
Než začnete s hraním hier prostredníctvom
pripojenej hracej konzoly, odporúčame na televízore
nastaviť ideálne nastavenie Hra.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
Y Pb Pr
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Štýl obrazu > Hra.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného
videa (Y Pb Pr) a káblom Audio L/R k televízoru.
6.14
Herný ovládač
Pripojenie herného ovládača
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Môžete používať
herné ovládače s USB nano prijímačom alebo herné
ovládače s rozhraním Bluetooth.
Ak chcete pripojiť herný ovládač s USB nano
prijímačom…
Scart
1 - Pripojte malý nano prijímač k jednému z
konektorov USB na bočnej strane televízora.
Bezdrôtový nano prijímač je súčasťou balenia
herného ovládača.
2 - Keď je herný ovládač zapnutý, môžete ho
používať.
Pripojte hernú konzolu k televízoru kompozitným
káblom (CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Ak sa na hernej konzole nachádza iba výstup Video
(CVBS) a Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R
na SCART (predáva sa samostatne) a pripojte ju
pomocou pripojenia SCART.
K druhému konektoru USB na bočnej strane
televízora môžete pripojiť druhý herný ovládač.
33
Problémy
Ak chcete predísť prípadnému vzájomnému rušeniu s
inými bezdrôtovými zariadeniami televízora…
• Použite predlžovací kábel USB a posuňte nano
prijímač zhruba 1 meter od televízora.
• Prípadne môžete k televízoru pripojiť napájaný
rozbočovač USB a nano prijímače pripojiť k
rozbočovaču USB.
6.15
Pevný disk USB
Varovanie
Čo potrebujete
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať digitálne televízne
vysielanie (vysielanie DVB alebo podobné).
Minimum miesta na disku
• Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
• Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku.
Formátovanie
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania, ako aj pred uložením aplikácií,
musíte pripojiť a naformátovať pevný disk USB.
Formátovaním sa z pevného disku USB odstránia
všetky súbory. Ak chcete nahrávať vysielanie
pomocou údajov TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB je nutné nastaviť
pripojenie na internet.
Inštalácia
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
34
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Televízor sa vás spýta, či chcete pevný disk USB
používať na ukladanie aplikácií. Ak áno, odpovedzte
na túto otázku kladne.
5 - Po dokončení formátovania pevného disku USB
ho nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB.
Špeciálne klávesy
Klávesy na zadávanie textu
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového
poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a
chcete prepínať medzi rozloženiami klávesnice,
stlačte súčasne klávesy Ctrl + medzerník.
Klávesy pre aplikácie a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky
6.16
Klávesnica USB
Pripojenie
Ak chcete počas používania televízora zadávať text,
pripojte k nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
6.17
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov
USB.
USB jednotka Flash
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
Konfigurujte
Inštalácia klávesnice
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
35
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Audio Video LR/Scart
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Na pripojenie videokamery môžete použiť pripojenie
HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere
nachádza len výstup Video (CVBS) a Audio L/R,
použite adaptér Video Audio L/R na SCART (predáva
sa samostatne) a pripojte ju pomocou pripojenia
SCART.
Ďalšie informácie o sledovaní a prehrávaní obsahu
USB jednotky Flash nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Fotografie, videá a hudba .
6.18
Fotoaparát
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na
televízore. Po pripojení fotoaparát zapnite.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos
obsahu prostredníctvom protokolu PTP (Picture
Transfer Protocol). Pozrite si návod na používanie
digitálneho fotoaparátu.
6.20
Počítač
Ďalšie informácie o prehliadaní fotografií nájdete
v ponuke Pomocník po výbere položky Kľúčové
slová a vyhľadaní témy Fotografie, videá a hudba .
Pripojenie
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
6.19
Pomocou pripojenia HDMI
Videokamera
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI (predáva
sa samostatne) na pripojenie počítača ku konektoru
HDMI a kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti
3,5 mm) na pripojenie ku konektoru AUDIO IN L/R na
zadnej strane televízora.
36
Ideálne nastavenie
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Počítač.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
37
5 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť v zozname
nenachádza, pretože je jej názov skrytý (je vypnuté
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Pridať novú sieť a názov siete zadajte
manuálne.
6 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku OK a hneď sa pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
7
Pripojenie televízora
so systémom
Android
7.1
Sieť a internet
Wi-Fi On/Off
Skôr než sa pokúsite vytvoriť pripojenie, skontrolujte,
či je pripojenie Wi-Fi zapnuté…
Domáca sieť
Televízor pripojte k domácej sieti
s vysokorýchlostným internetovým
pripojením. Televízor môžete k sieťovému smerovaču
pripojiť bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi.
4 - Ak je vypnuté, vyberte možnosť Zapnuté a
stlačte tlačidlo O.
Pripojiť sa k sieti
WPS
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, musí byť
televízor pripojený na internet.
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
Bezdrôtové pripojenie
Čo potrebujete
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
4 - Vyberte položku WPS.
5 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
WPS s kódom PIN
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
Vytvorenie pripojenia
Bezdrôtové
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
4 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
38
4 - Vyberte položku WPS s kódom PIN .
5 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
5 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
6 - Vyberte položku Káblové pripojenie. Televízor
bude neustále vyhľadávať pripojenie k sieti.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Problémy
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Sieťové nastavenia
Zobraziť nastavenia siete
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia siete…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zobraziť nastavenie siete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením. Použite
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Konfigurácia siete
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Ak chcete na televízore nastaviť statickú adresu IP…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Konfigurácie siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Statická IP a stlačením tlačidla
OK povoľte možnosť Konfigurácia statickej IP.
5 - Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
39
nakonfigurujte pripojenie.
6 - Môžete zadať číselné hodnoty pre
položky Adresa IP, Maska siete, Brána, DNS 1
alebo DNS 2.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Niektoré kódované kanály nemusí byť možné
prehrať na mobilnom zariadení.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi Smart Screen…
Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN)
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Ak chcete zapnúť funkciu WoWLAN…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN) .
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Názov televíznej siete.
4 - Pomocou klávesnice diaľkového ovládania
zadajte názov.
5 - Zadávanie ukončite výberom položky .
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie pripojenia siete Wi-Fi
Pripojenie Wi-Fi môžete vo svojom televízore zapnúť
alebo vypnúť.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
vymazať registráciu na serveri Philips a nastavenia
rodičovskej zámky, prihlásenia do aplikácií video
obchodov, všetky obľúbené aplikácie funkcie Smart
TV, internetové záložky a históriu. Interaktívne
aplikácie MHEG môžu do televízora tiež ukladať tzv.
súbory „cookie“. Tieto súbory sa tiež odstránia.
Digital Media Renderer – DMR
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
Ak chcete zapnúť funkciu DMR…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Vymazať pamäť internetu.
4 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
40
najprv sa odhláste a následne sa prihláste pomocou
iného konta.
Zdieľanie súborov
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo
vašej bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či
smartfónu. Použiť môžete počítač s operačným
systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X.
Nastavenia systému Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a
prehrávať hudbu alebo videá uložené v počítači.
Použite ľubovoľný novší softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA.
7.2
Konto Google
Prihlásiť
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, môžete sa
prihlásiť do služieb Google pomocou svojho konta
Google.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Po prihlásení môžete hrať svoje obľúbené hry
prostredníctvom telefónu, tabletu a televízora.
Taktiež sa vám na obrazovke televízora budú
zobrazovať odporúčania na videá a hudbu na mieru,
pričom zároveň získate prístup k portálom YouTube,
Google Play a iným aplikáciám.
7.3
Galéria aplikácií Philips
Prihlásiť
Aplikácie Philips
Na prihlásenie do služieb Google na televízore
použite existujúce konto Google. Konto Google
pozostáva z e-mailovej adresy a hesla. Ak ešte
nemáte konto Google, vytvorte si ho pomocou
počítača alebo tabletu (accounts.google.com). Na
hranie hier prostredníctvom obchodu Google Play je
potrebný profil Google+. Ak ste sa neprihlásili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy sa môžete prihlásiť
neskôr.
Pripojte televízor na internet a vyskúšajte si aplikácie
vybrané spoločnosťou Philips. Aplikácie Galérie
aplikácií Philips sú vyvinuté špeciálne pre
televízor. Aplikácie z galérie aplikácií je možné
prevziať a nainštalovať zadarmo.
Zbierka aplikácií ponúkaných v rámci galérie aplikácií
Philips sa môže v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
Ak sa chcete prihlásiť po vykonaní inštalácie
televízora…
Niektoré aplikácie z galérie aplikácií sú na televízore
vopred nainštalované. Pri inštalácií ďalších aplikácií
z galérie aplikácií budete požiadaní o vyjadrenie
súhlasu s podmienkami používania. Nastavenia
súkromia môžete upraviť podľa vlastných preferencií.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Pridať konto a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo OK na položke PRIHLÁSIŤ.
5 - Pomocou klávesnice diaľkového ovládania
zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte malé
tlačidlo OK na pravej strane klávesnice.
6 - Zadajte heslo a stlačením toho istého malého
tlačidla OK sa prihláste.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu z galérie aplikácií…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol a vyberte položky  Zbierka
aplikácií od spoločnosti Philips >  Galéria
aplikácií a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Inštalovať a stlačte
tlačidlo OK.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou iného konta Google,
41
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Podmienky používania
Ak chcete inštalovať a používať aplikácie z galérie
aplikácií Philips, musíte súhlasiť s podmienkami
používania. Ak ste súhlas s nimi nevyjadrili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy ich môžete
odsúhlasiť neskôr. Od okamihu vyjadrenia súhlasu
s podmienkami používania sa niektoré aplikácie
priamo sprístupnia a zároveň môžete prehliadať
galériu aplikácií Philips, odkiaľ je možné nainštalovať
ďalšie aplikácie.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Ak chcete vyjadriť súhlas s podmienkami používania
po vykonaní inštalácie televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Môžete vybrať položku Podmienky používania
a po stlačení tlačidla OK si ich prečítať.
3 - Vyberte položku Prijať a stlačte tlačidlo OK.
Tento súhlas nie je možné odvolať.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
7.5
Domovská ponuka
Informácie o domovskej ponuke
Ak chcete využívať výhody televízora so systémom
Android, pripojte televízor na internet.
Podobne ako pri systéme Android na smartfóne či
tablete sa domovská ponuka nachádza v strede
televízora. V domovskej ponuke môžete spúšťať
všetky aplikácie, prepínať televízne kanály, požičať si
film, zobraziť webovú lokalitu alebo prepnúť na
pripojené zariadenie. V závislosti od nastavenia
televízora a vašej krajiny môže domovská ponuka
obsahovať rôzne položky.
Nastavenia súkromia
Môžete upraviť niektoré nastavenia súkromia pre
aplikácie z galérie aplikácií Philips.
• Môžete povoliť zasielanie technických štatistík
spoločnosti Philips.
• Môžete povoliť zobrazovanie odporúčaní na mieru.
• Môžete povoliť používanie súborov cookie.
• Môžete zapnúť detskú zámku pre aplikácie určené
používateľom starším ako 18 rokov.
Domovská ponuka je rozdelená na riadky…
Odporúčania
V prvom nájdete obľúbené videá, hudobné videá
alebo internetové hity. Môžete upraviť Nastavenia
súkromia v časti Podmienky používania tak, aby boli
povolené návrhy na základe vašich osobných
návykov pri sledovaní.
Ak chcete upraviť nastavenia súkromia galérie
aplikácií Philips…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Môžete vybrať Zásady ochrany osobných
údajov a potom stlačiť OK.
3 - Vyberte každé nastavenie a stlačením tlačidla OK
ho povoľte alebo zakážte. Môžete si prečítať
podrobnosti o každom nastavení.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
 Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips
Tento riadok obsahuje návrhy z aplikácií.
 Aplikácie
Riadok Aplikácie obsahuje všetky aplikácie, ktoré sú
súčasťou televízora, ako aj aplikácie, ktoré ste si sami
prevzali z obchodu Google Play. V tomto riadku
nájdete aj aplikácie pre televízor, ako
napríklad Sledovať TV, Zdroje, Mediá a iné. Na
začiatku riadka sa zobrazia aplikácie, ktoré ste spustili
naposledy.
7.4
Nastavenia systému Android
 Hry
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
V tejto časti môžete spustiť hru v televízore. Ak si
prevezmete hru, zobrazí sa v tomto riadku.
 Nastavenie
V tejto časti môžete otvoriť rôzne nastavenia. Ak však
42
chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte
tlačidlo  a vyberte položku Všetky nastavenia.
Tiež tu môžete otvoriť časť Pomocník.
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
Otvorenie domovskej ponuky
Ak chcete zobraziť domovskú ponuku a otvoriť
položku…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte domovskú
ponuku bez spustenia položky.
Vyhľadávanie a hlasové
vyhľadávanie
Pomocou ikony  v domovskej ponuke môžete
vyhľadávať videá, hudbu a čokoľvek iné na internete.
Hľadaný obsah môžete vysloviť alebo napísať.
Obmedzený profil
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V obmedzenom profile bude možné používať iba
aplikácie, ktoré sami vyberiete. Tento profil je možné
vypnúť iba po zadaní kódu PIN.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
43
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu z knižnice aplikácie,
vyberte titul a stlačte OK.
4 - Na ovládanie môžete použiť tlačidlá 
(zastaviť),  (pozastaviť),  (pretočiť dozadu)
alebo  (pretočiť dopredu) na diaľkovom ovládaní.
5 - Aplikáciu Movies & TV vypnete opakovaným
stlačením tlačidla  BACK alebo
tlačidlom  EXIT.
8
Aplikácie
8.1
Informácie o aplikáciách
V časti  Aplikácie domovskej ponuky môžete
zobraziť všetky nainštalované aplikácie.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Podobne ako aplikácie v smartfóne alebo tablete, aj
aplikácie v televízore ponúkajú špeciálne funkcie,
ktoré obohatia váš divácky zážitok. Aplikácie ako
YouTube, hry, video obchody alebo predpovede
počasia (a iné). Pomocou aplikácie Internet môžete
surfovať po internete.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Hudba
Aplikácie môžu pochádzať z galérie aplikácií Philips
alebo obchodu Google Play™. Na začiatok je
v televízore predinštalovaných niekoľko praktických
aplikácií.
Aplikácia Google Play Music umožňuje prehrávať
vašu obľúbenú hudbu na televízore.
Prostredníctvom aplikácie Google Play Music môžete
zakúpiť hudbu prostredníctvom počítača či mobilného
zariadenia. Na televízore môžete prípadne prihlásiť
svoje prihlásenie na odber v aplikácii Google Play
Music do služby All Access. Rovnako je možné
prehrávať hudbu, ktorú už vlastníte a je uložená
v počítači.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
prihlásenie na odber hudby
8.2
Google Play
Filmy a televízia
Ak chcete spustiť aplikáciu Google Play Music…
Aplikácia Google Play Movies & TV umožňuje
požičať si alebo kúpiť filmy či seriály a sledovať ich na
televízore.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Music a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hudbu a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Music vypnete opakovaným stlačením
tlačidla  BACK alebo tlačidlom  EXIT.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť filmy a relácie
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Ak si chcete požičať film alebo reláciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku, ktorú chcete zakúpiť, a stlačte
tlačidlo OK. Následne budete prevedení procesom
zakúpenia obsahu.
Hry
Aplikácia Google Play Games umožňuje hrať na
televízore hry. Online alebo offline.
Môžete sa pozrieť, čo práve hrajú vaši priatelia, alebo
sa pridať do hry a vzájomne súperiť. Môžete sledovať
svoje úspechy či začať tam, kde ste hru naposledy
prerušili.
Ak chcete sledovať požičaný alebo zakúpený film či
reláciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
44
obmedzenie, musíte zadať kód PIN.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť nové hry
Ak chcete nastaviť rodičovskú kontrolu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte OK.
3 - Vyberte položku Nastavenie > Rodičovská
kontrola.
4 - Vyberte požadovanú vekovú úroveň.
5 - Po vyžiadaní zadajte kód PIN.
6 - Aplikáciu Google Play Store zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Spustite aplikáciu Google Play Games, kde vyberte
a nainštalujte nové aplikácie hier priamo na
televízore. Niektoré hry sú bezplatné. Ak na hranie
niektorej z hier potrebujete herný ovládač, zobrazí sa
príslušné hlásenie.
Ak chcete spustiť alebo zastaviť aplikáciu Google Play
Game…
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Games a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte hru, ktorú chcete hrať, alebo novú hru,
ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Po dokončení opakovane stlačte
tlačidlo  BACK alebo stlačte tlačidlo  EXIT,
prípadne aplikáciu zastavte pomocou tlačidla na
ukončenie/zastavenie priamo v nej.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Platby
Ak chcete prostredníctvom televízora platiť
v obchode Google Play, musíte do svojho konta
Google zadať spôsob platby – kreditnú kartu (mimo
územia Spojených štátov). Pri zakúpení filmu alebo
relácie sa platba odráta z tejto kreditnej karty.
Nainštalované hry sa zároveň zobrazia v riadku 
Hry v domovskej ponuke
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ak chcete pridať kreditnú kartu…
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
1 - Na počítači prejdite na adresu
accounts.google.com a prihláste sa do konta Google,
ktoré budete používať v obchode Google Play na
televízore.
2 - Prejdite na adresu wallet.google.com, kde do
konta Google pridáte kreditnú kartu.
3 - Zadajte údaje o kreditnej karte a vyjadrite
súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami.
Google Play Store
Aplikácia Google Play Store umožňuje preberať
a inštalovať nové aplikácie. Niektoré aplikácie sú
bezplatné.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť aplikácie
8.3
Spustenie a zastavenie
aplikácie
Aplikácie môžete spustiť z domovskej ponuky.
Ak chcete nainštalovať novú aplikáciu…
Ak chcete spustiť aplikáciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať,
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Google Play Store, zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Rodičovská kontrola
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol po položku  Aplikácie , vyberte
požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak chcete aplikáciu zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK alebo  EXIT, prípadne aplikáciu
zastavte pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie
priamo v nej.
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
45
8.4
Obmedzený profil
Uzamknutie aplikácií
Informácie o obmedzenom profile
Informácie o uzamknutí aplikácií
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V domovskej ponuke sa zobrazia iba vami povolené
aplikácie. Na vypnutie obmedzeného profilu je
potrebné zadať kód PIN.
Prístup k aplikáciám nevhodným pre deti môžete
uzamknúť. Aplikácie určené pre osoby staršie ako 18
rokov je možné uzamknúť v galérii aplikácií alebo
nastaviť obmedzený profil v domovskej ponuke.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
Od 18 rokov
V prípade uzamknutia aplikácií určených pre osoby
staršie ako 18 rokov si televízor pri spustení takejto
aplikácie vyžiada zadanie kódu PIN. Toto uzamknutie
sa vzťahuje iba na aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú označené ako vhodné od 18 rokov.
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
Obmedzený profil
Pre domovskú ponuku môžete nastaviť obmedzený
profil, ktorý umožňuje prístup iba k aplikáciám, ktoré
sami povolíte. Pri nastavení a aktivovaní
obmedzeného profilu je potrebné zadať kód PIN.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Google Play Store – Vekové obmedzenie
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
obmedzenie, musíte zadať kód PIN. Od nastavenia
vekového obmedzenia závisí, ktoré aplikácie je
možné nainštalovať.
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Obchod Google Play.
Nastavenie
Ak chcete nastaviť obmedzený profil…
Uzamknutie aplikácií od 18 rokov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole) a vyberte
položku Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo
OK.
6 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
7 - Vyberte položku Povolené aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
8 - V zozname dostupných aplikácií niektorú
vyberte a stlačením tlačidla OK nastavte, či ju povoliť
alebo nie.
9 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Môžete uzamknúť aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.
Týmto nastavením sa riadi nastavenie 18+
v nastaveniach súkromia galérie aplikácií Philips.
Ak chcete uzamknúť aplikácie od 18 rokov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka, vyberte
položku Uzamknutie aplikácií.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teraz môžete aktivovať obmedzený profil.
46
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte aplikáciu a stlačte tlačidlo OK. Ak je
aplikácia stále spustená, môžete ju nútene ukončiť
alebo vymazať jej údaje z vyrovnávacej pamäte.
Prevzaté aplikácie môžete odinštalovať.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Pomocou kódu PIN môžete vždy zmeniť kód PIN
alebo upraviť zoznam povolených a nepovolených
aplikácií.
Aktivovanie
Ak chcete aktivovať (prepnúť na) obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole) a vyberte
položku Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Aktivovať obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
5 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
6 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Ak na uchovávanie aplikácií používate pevný disk
USB, môžete aplikácie presúvať z pevného disku USB
do pamäte televízora a naopak.
8.6
Odkladanie
Aktivovanie obmedzeného profilu spoznáte podľa
zobrazenia ikony v domovskej obrazovke. Rolujte
dole na položku  Nastavenie a rolujte úplne
doprava.
Môžete si pozrieť, koľko úložného priestoru v internej
pamäti televízora je využitého na aplikácie, hudbu
atď. Rovnako si môžete pozrieť, koľko voľného miesta
ešte máte k dispozícii na inštaláciu nových aplikácií.
Ak sa prevádzka aplikácií spomalí alebo s aplikáciami
nastane problém, skontrolujte úložný priestor.
Ukončenie
Ak sa chcete pozrieť, koľko úložné priestoru
využívate…
Ak chcete ukončiť obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Úložný priestor
a obnovenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pozrite si využitý úložný priestor v pamäti
televízora.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, rolujte dole na
položku  Nastavenie a rolujte úplne vpravo.
2 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ukončiť obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte kód PIN. Na televízore sa ukončí
obmedzený profil.
8.5
Pevný disk USB
Správa aplikácií
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pomocou neho rozšíriť pamäť televízora a uložiť tak
viac aplikácií. Televízor bude nové aplikácie ukladať
najprv na pevný disk USB. Niektoré aplikácie
neumožňujú uloženie na pevnom disku USB.
Ak zastavíte aplikáciu a vrátite sa do domovskej
ponuky, aplikácia sa v skutočnosti nevypne. Aplikácia
je naďalej spustená na pozadí, aby bola ihneď
k dispozícii, keď sa ju rozhodnete znova spustiť.
Väčšina aplikácií si v záujme plynulej prevádzky
potrebuje ukladať údaje vo vyrovnávacej pamäti
televízora. Ak chcete optimalizovať celkový výkon
televízora so systémom Android alebo udržať nízke
využitie jeho pamäte, je dobré aplikáciu úplne vypnúť
alebo vymazať údaje konkrétnych aplikácií
z vyrovnávacej pamäte. Taktiež je najvhodnejšie
odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate.
Ak chcete otvoriť zoznam prevzatých a systémových
aplikácií…
47
9
Označenie aktuálnej stránky ako obľúbenej.
Internet
Titulky
Výber titulkov, ak sú k dispozícii.
9.1
Spustenie internetu
Na televízore je možné prehliadať internet. Môžete
zobraziť akúkoľvek internetovú lokalitu, no väčšina
z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
• Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie
stránok alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
• Nie je možné odosielať ani preberať súbory.
• Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke
a vždy iba po jednej stránke.
Ak chcete spustiť internetový prehliadač…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položku Aplikácie >  Internet a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zadajte internetovú adresu, vyberte položku 
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak chcete internet zatvoriť, stlačte
tlačidlo  HOME alebo  EXIT.
9.2
Možnosti na internete
K internetu je k dispozícii niekoľko doplnkov.
Ak chcete otvoriť tieto doplnky…
1 - Keď je otvorená webová lokalita, stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte niektorú z položiek a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zadať adresu
Zadanie novej internetovej adresy.
Zobraziť obľúbené
Zobrazenie stránok, ktoré ste označili ako obľúbené.
Znova načítať stránku
Opätovné načítanie internetovej stránky.
Priblížiť stranu
Pomocou posuvnej lišty nastavte percentuálnu
hodnotu priblíženia.
Bezpečnostné informácie
Zobrazenie úrovne zabezpečenia aktuálnej stránky.
Označ. ako obľúbené
48
10
Ponuka televízora
10.1
Informácie o ponuke
televízora
Ak televízor nie je možné pripojiť k internetu,
môžete Ponuku televízora použiť ako domovskú
ponuku.
V ponuke televízora nájdete všetky funkcie
televízora.
10.2
Otvorenie ponuky televízora
Ak chcete otvoriť ponuku televízora a otvoriť
položku…
1 - Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku televízora.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku
televízora bez spustenia položky.
49
kábla HDMI a na televízore aj zariadení musí byť
zapnutá funkcia HDMI CEC.
11
Zdroje
Informácie o zariadení
Po otvorení tejto možnosti si môžete pozrieť
informácie o pripojenom zariadení.
11.1
Prepnutie na zariadenie
Zo zoznamu zdrojov môžete prepnúť na ľubovolné
z pripojených zariadení. Môžete prepnúť na tuner
slúžiaci na sledovanie televízie, otvoriť obsah na
pripojenej USB jednotke Flash alebo sledovať
nahrávky, ktoré ste zaznamenali na pripojený pevný
disk USB. Môžete prepnúť na pripojené zariadenia
a sledovať program z nich, digitálneho prijímača
alebo prehrávača diskov Blu-ray.
11.3
Názov a typ zariadenia
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie a televízor
ho zaznamená, môžete mu priradiť ikonu
zodpovedajúcu príslušnému typu zariadenia. Ak
pripojíte zariadenie s káblom HDMI a protokolom
HDMI CEC, televízor automaticky rozpozná typ
zariadenia a zariadeniu priradí príslušnú ikonu.
Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie…
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Vyberte niektorú z položiek v zozname zdrojov
a stlačte tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí
program alebo obsah daného zariadenia.
3 - Opätovným stlačením
tlačidla  SOURCES ponuku zatvoríte.
Typ zariadenia určuje štýl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlíšenia, špecifické nastavenia alebo umiestnenie v
ponuke zdrojov. Výberom optimálnych nastavení sa
nemusíte zaoberať.
Premenovanie alebo zmena typu
Vždy môžete zmeniť názov alebo typ pripojeného
zariadenia. Vyhľadajte ikonu  vpravo od názvu
zariadenia v ponuke Zdroje. Niektoré zdroje
pripájané do televíznych vstupov neumožňujú zmenu
názvu.
Jednodotykové prehrávanie
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
prehrávač diskov.
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov aj televízor
z pohotovostného režimu a ihneď spustiť
prehrávanie disku, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie)
na diaľkovom ovládaní televízora. Zariadenie musí
byť pripojené pomocou kábla HDMI a na televízore aj
zariadení musí byť zapnutá funkcia HDMI CEC.
Ak chcete zmeniť typ zariadenia…
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Stlačením tlačidla  (dole) vyhľadáte všetky
dostupné typy zariadení. Vyberte požadovaný typ
a stlačte tlačidlo OK.
11.2
Možnosti televíznych vstupov
5 - Ak chcete obnoviť typ zariadenia na pôvodný typ
konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
Niektoré zariadenia pripájané do televíznych vstupov
ponúkajú osobité nastavenia.
Ak chcete upraviť nastavenia konkrétneho
televízneho vstupu…
Ak chcete zmeniť názov zariadenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte televízny vstup zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS. Tu môžete nastaviť
možnosti vybraného televízneho vstupu.
4 - Opätovným stlačením tlačidla  OPTIONS
zatvoríte ponuku Možnosti.
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
5 - Ak chcete obnoviť názov zariadenia na pôvodný
názov konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
Ponúkané možnosti…
Ovládacie prvky
Pomocou tejto možnosti môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania
televízora. Zariadenie musí byť pripojené pomocou
50
11.4
Počítač
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Počítač.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
51
12
Prispôsobenie štýlu
Nastavenie
Každé upravené nastavenie obrazu, napríklad
položky Farba alebo Kontrast, sa uloží v aktuálne
zvolenej položke Štýl obrazu. To vám umožňuje
upraviť jednotlivé štýly.
Nastavenia pre každý zdroj v ponuke Zdroje možno
uložiť len v štýle Osobné.
12.1
Často používané nastavenia
Najčastejšie používané nastavenia sa nachádzajú
v ponuke Často používané nastavenia.
Ak chcete otvoriť túto ponuku…
Obnovenie štýlu
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť,
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak nechcete nič meniť, stlačte tlačidlo  BACK.
Keď máte vybraný štýl obrazu, môžete jednotlivé jeho
nastavenia obrazu upraviť v ponuke Všetky
nastavenia > Obraz…
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia obrazu pre
štýl Osobné. Štýl obrazu – Štýl Osobné umožňuje
uložiť osobitné nastavenia pre všetky zdroje v ponuke
Zdroje.
12.2
Obraz
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
Štýl obrazu
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Kliknite na položku Štýl obrazu a potom vyberte
štýl obrazu, ktorý chcete obnoviť.
3 - Vyberte položku Obnoviť štýl a stlačte tlačidlo
OK. Štýl sa obnoví.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výber štýlu
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Štýl obrazu a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Doma alebo obchod
Ak pri každom zapnutí televízora štýl obrazu prepne
možnosť Štýl obrazu späť na Jasné, umiestnenie
televízora je nastavené na možnosť Obchod. Ide o
nastavenie vhodné na propagáciu televízora v
obchode.
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie –
výrobné nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
• Hra – ideálne na hranie hier
• ISF Deň – na kalibráciu ISF
• ISF Noc – na kalibráciu ISF
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Umiestnenie > Doma.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pre obsah HDR sú k dispozícii tieto štýly...
• HDR Vlastné
• HDR Jasné farby
• HDR Prirodzené
• HDR Štandardné
• HDR Film
• HDR Fotografia
• ISF Deň
• ISF Noc
• HDR Hra
Nastavenia obrázka
Farba
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
Ak chcete upraviť farby…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
52
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Farba a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia obrazu
Počítač
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť
kontrast obrazu.
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Ak chcete upraviť kontrast…
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Kontrast a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Počítač.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Kontrast
Nastavenia farieb
Ostrosť
Zvýšenie sýtosti farieb
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
Ak chcete upraviť ostrosť…
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ostrosť a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti
farieb.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Jas
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu.
Teplota farby
Ak chcete upraviť ostrosť…
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastná a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jas a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
53
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Farba > Farebná teplota.
4 - Vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Studený. Ak
chcete nastaviť farebnú teplotu sami, môžete vyberte
možnosť Vlastné.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odborník na kalibráciu ISF uloží a uzamkne
nastavenia ISF ako 2 nastavenia štýlu obrazu.
Po dokončení kalibrácie ISF stlačte tlačidlo ,
vyberte položku Štýl obrazu a následne položku ISF
Deň alebo ISF Noc. Možnosť ISF Deň vyberte, ak
chcete televízor sledovať pri jasnejších svetelných
podmienkach, možnosť ISF Noc na sledovanie v tme.
Farebný tón
Ak chcete nastaviť hodnotu Farebný tón…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Farba > Ovládanie farby.
4 - Vyberte položku Farebný tón a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete nastaviť
vlastnú farebnú teplotu, najprv v ponuke Farebná
teplota vyberte položku Vlastné nastavenie. Vlastná
farebná teplota je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Farba > Vlastná
farebná teplota.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. WP znamená
ukazovateľ bielej farby a BL úroveň čiernej farby. V
rámci tejto ponuky si môžete vybrať aj jednu z
predvolieb.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nasýtenie
Ak chcete nastaviť hodnotu Nasýtenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Farba > Ovládanie farby.
4 - Vyberte položku Nasýtenie a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia regulácie farieb
Ovládanie farby ISF
Pomocou nastavenia Ovládanie farby ISF môže
odborník na ISF kalibrovať reprodukciu farieb
televízora. Ovládanie farby je nastavenie určené pre
odborníkov na ISF.
Obnoviť všetky
Pomocou položky Obnoviť všetky môžete obnoviť
všetky na predvolené hodnoty.
Vyťažte z obrazovky svojho televízora maximum
vďaka kalibrácii ISF®. Požiadajte o návštevu
odborníka na kalibráciu ISF, ktorý na televízore
nastaví najoptimálnejšie nastavenia obrazu. Rovnako
môžete nastaviť aj kalibráciu ISF funkcie Ambilight.
Požiadajte svojho predajcu o kalibráciu ISF.
Ak chcete obnoviť všetky hodnoty v
ponuke Ovládanie farieb …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Farba > Ovládanie farby.
4 - Vyberte položku Obnoviť všetky.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Kalibrácia prináša výhody…
• vyšší jas a ostrosť obrazu
• lepšie detaily v jasných a tmavých častiach
• hlbšie a tmavšie odtiene čiernej
• vyššia čistota a kvalita farieb
• nižšia spotreba energie
54
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
ISF – Režim iba RGB
Režim iba RGB je odborné nastavenie umožňujúce
aktivovať iba farebnú škálu RGB. Ak chcete upraviť
hodnoty v ponuke Režim iba RGB, najskôr
nastavte ISF deň alebo ISF noc v ponuke Štýl
obrazu.
Kontrast obrazu
Ak chcete nastaviť hodnotu Režim iba RGB…
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Farba > Režim
iba RGB.
4 - Vyberte položky Červená, Zelená, Modrá alebo
Vypnuté (ak chcete vypnúť režim RGB).
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Kontrast obrazu.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia kontrastu
Režimy kontrastu
Korekcia gama
Pomocou funkcie Režim kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete upraviť úroveň…
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Režim kontrastu.
4 - Vyberte položky Štandard, Najlepší
výkon, Najlepší obraz alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Korekcia gama.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Dynamický kontrast
Nastavenia ostrosti
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete
nastaviť úroveň, pri ktorej televízor automaticky
zdokonalí detaily tmavých, stredných a svetlých plôch
obrazu.
Ultra vysoké rozlíšenie
Pomocou funkcie rozlíšenia Ultra rozlíšenie môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä pri líniách a
kontúrach obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Dynamický
kontrast.
4 - Vyberte
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Ostrosť > Ultra
Resolution.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
55
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Motion.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ostrosť, redukcia šumu
Pomocou nastavenia Redukcia šumu, môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
Formát obrazu
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Základné
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  (ak sa nachádza na vašom diaľkovom
ovládači) alebo stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položky Formát obrazu > Na celú
obrazovku, Prispôsobiť
obrazovke alebo Širokouhlý obraz.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
• Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre signál z počítača.
• Širokouhlý obraz – automaticky zväčšuje obraz na
širokouhlý obraz.
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Ostrosť > Redukcia MPEG
artefaktov.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pokročilé
Ak dve základné nastavenia nezodpovedajú formátu
obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, môžete využiť
rozšírené nastavenia. Rozšírené nastavenia umožňujú
manuálne upraviť formát obrazu na obrazovke.
Nastavenia pohybu
Obraz môžete priblížiť, natiahnuť alebo posunúť tak,
aby zobrazoval to, čo potrebujete – napr. chýbajúce
titulky alebo panel s prechádzajúcim textom. Ak
upravujete formát obrazu pre konkrétny zdroj,
napríklad pripojenú hernú konzolu, k tomuto
nastaveniu sa môžete vrátiť pri ďalšom použití hernej
konzoly. Televízor pre každé pripojenie uchová
posledné použité nastavenie.
Natural Motion
Pomocou nastavenia Natural Motion môžete
obmedziť trhané zobrazenie viditeľné vo filmoch
v televízii. Vďaka technológii Natural Motion je každý
pohyb hladký a plynulý.
Ak chcete upraviť trhané zobrazenie…
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Pohyb > Natural
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  (ak sa nachádza na vašom diaľkovom
ovládači) alebo stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte možnosť Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
56
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
3 - Pomocou nastavení Posunutie, Priblíženie,
Natiahnutie alebo Pôvodné upravte obraz.
4 - Alebo ak chcete nastaviť už uložený formát,
vyberte položku Posledné nastavenie a stlačte OK.
5 - Prípadne sa kliknutím na položku Späť vráťte na
nastavenie použité pred otvorením ponuky Formát
obrazu.
• Posunutie – výberom šípok posuňte obraz. Obraz
môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Priblíženie – výberom šípok obraz priblížte.
• Natiahnutie – výberom šípok obraz vertikálne alebo
horizontálne natiahnite.
• Späť – výberom sa vrátite na formát obrazu, pri
ktorom ste začali.
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu. Ide o formát pixelov 1:1. Pokročilý režim pre
formát HD a vstup z počítača.
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
• Hra – ideálne na hranie hier
• Novinky – ideálne na hlas
Obnovenie štýlu
Keď máte vybratý štýl zvuku, môžete jednotlivé
nastavenia zvuku upraviť v
ponuke Konfigurácia > Zvuk…
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia zvuku pre štýl
Osobné. Štýl zvuku – Štýl Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky zdroje v ponuke
Zdroje.
Rýchle nastavenie obrazu
Počas prvej inštalácie ste v niekoľkých jednoduchých
krokoch vykonali základné nastavenia obrazu. Tieto
kroky môžete zopakovať v ponuke Rýchle nastavenie
obrazu. Ak ich chcete vykonať, uistite sa, že je na
televízore možné naladiť televízny kanál alebo
zobraziť program z pripojeného zariadenia.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Kliknite na položku Štýl zvuku a vyberte štýl
zvuku, ktorý chcete obnoviť.
4 - Vyberte položku Obnoviť štýl. Štýl sa obnoví.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť obraz v niekoľkých jednoduchých
krokoch…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rýchle nastavenie obrazu.
4 - Vyberte Spustiť. Pomocou navigačných tlačidiel
vyberte požadovanú možnosť.
5 - Nakoniec vyberte položku Dokončiť.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia zvuku
Basy
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
12.3
Ak chcete upraviť úroveň…
Zvuk
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Basy a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Štýl zvuku
Výber štýlu
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Štýl zvuku a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
57
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Surround režim.
4 - Vyberte položku Stereo alebo Incredible
surround.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Výšky a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Umiestnenie televízora
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Umiestnenie televízora.
4 - Kliknite na možnosť Na TV stojane alebo Na
stene.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Hlasitosť v slúchadlách
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúchadlách môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách .
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia zvuku
Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Hlasitosť subwoofera
Ak k televízoru pripojíte bezdrôtový subwoofer s
rozhraním Bluetooth, môžete mierne zvýšiť alebo
znížiť jeho hlasitosť.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hlasitosť subwoofera.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Automatické vyrovnávanie
hlasitosti a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
5 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Surround režim
Čistý zvuk
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Ak chcete nastaviť Surround režim…
Funkcia Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
Ak chcete mierne upraviť hlasitosť…
58
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Clear Sound.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte
oneskorenie synchronizácie zvuku, na dosiahnutie
synchronizácie zvuku a obrazu je na televízore
potrebné vypnúť položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Formát zvukového výstupu
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Odchýlka zvukového výstupu.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Formát
zvukového výstupu.
4 - Vyberte položku Viackanálový alebo Stereo.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu.
4 - Pomocou posuvnej lišty nastavte zvukovú
odchýlku.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Reproduktory
Výber reproduktorov
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť
reproduktory televízora. V prípade pripojenia
domáceho kina alebo bezdrôtového reproduktora s
rozhraním Bluetooth môžete vybrať, ktoré zariadenie
má prehrávať zvuk televízora. V tomto zozname sú
zobrazené všetky dostupné reproduktorové systémy.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Vyrovnanie
zvukového výstupu.
4 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak pre zvukové zariadenie (napr. domáce kino)
používate pripojenie HDMI CEC, môžete vybrať
možnosť Automatické spustenie EasyLink. Televízor
tak zapne požadované zvukové zariadenie, začne do
neho prenášať zvuk a vypne reproduktory televízora.
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní
signál optického zvukového výstupu aj signál HDMI
ARC.
Ak chcete nastaviť TV reproduktory…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
59
3 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Reproduktory a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
5 - Vyberte položku Zapnuté, Vypnuté
alebo Automatické spustenie EasyLink.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia funkcie
Ambilight
Farba steny
Pomocou nastavenia Farba steny môžete
neutralizovať vplyv farebnej steny na farby funkcie
Ambilight. Vyberte farbu steny za televízorom a
televízor upraví farby funkcie Ambilight tak, aby sa
javili neskreslené.
12.4
Nastavenia funkcie Ambilight
Ak chcete vybrať farbu steny . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Farba steny.
4 - Na farebnej palete kliknite na farbu
zodpovedajúcu farbe steny za televízorom.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Štýl funkcie Ambilight
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Štýl funkcie Ambilight .
Nastavenia funkcie Ambilight
Jas funkcie Ambilight
Vypnutie TV
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
funkcie Ambilight.
Pomocou nastavenia Vypnutie TV môžete funkciu
Ambilight vypnúť okamžite alebo ju nastaviť tak, aby
sa osvetlenie postupne stlmilo po vypnutí televízora.
Pomalé stlmovanie vám poskytne čas na zapnutie
svetiel v obývačke.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jas.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť spôsob vypnutia funkcie
Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Vypnutie TV.
4 - Vyberte položku Zoslabiť a vypnúť alebo
Okamžité vypnutie.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Sýtosť funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Nasýtenie môžete nastaviť
úroveň sýtosti funkcie Ambilight.
Ak chcete upraviť úroveň…
Ladenie ISF
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Sýtosť.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak televízor kalibruje odborník na ISF, je možné
nakalibrovať statickú farbu funkcie Ambilight. Na
kalibráciu si môžete vybrať akúkoľvek farbu. Po
vykonaní kalibrácie ISF si môžete vybrať statickú farbu
ISF.
Ak chcete vybrať statickú farbu ISF…
Stlačte tlačidlo  (Ambilight), vyberte možnosť
ISF a stlačte OK.
Nastavenie ladenia ISF…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
60
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Ladenie ISF.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete pripojiť most hue…
1 - Keď je televízor pripojený k sieti, zobrazí dostupné
mosty hue. Ak televízor zatiaľ nenašiel váš most hue,
môžete vybrať možnosť Znovu prehľadať a stlačiť
OK.
Ak televízor našiel jediný most hue, ktorý máte k
dispozícii, vyberte názov mosta hue a stlačte OK.
Ak máte k dispozícii viac než jeden most hue, kliknite
na most hue, ktorý chcete použiť, a stlačte OK.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Teraz prejdite k mostu Philips hue a stlačte
tlačidlo prepojenia umiestnené v strede zariadenia.
Tým sa most hue prepojí s televízorom. Tento krok
vykonajte do 30 sekúnd. Televízor potvrdí, či došlo k
úspešnému prepojeniu televízora a mosta hue.
4 - Vyberte položku OK a stlačte OK.
Obnova nastavenia ladenia ISF…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Obnoviť
nastavenia ISF.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Keď je most Philips hue pripojený k televízoru,
prejdite na stránku Žiarovky hue.
Ambilight + hue
3. krok – Žiarovky hue
Konfigurujte
V nasledujúcom kroku vyberiete žiarovky Philips hue,
ktoré majú byť ovládané funkciou Ambilight.
Pre funkciu Ambilight+hue môžete vybrať maximálne
9 žiaroviek Philips hue.
1. krok – sieť
Pomocou tohto prvého kroku pripravíte televízor na
vyhľadanie mosta Philips hue. Televízor aj most
Philips hue musia byť pripojené k rovnakej sieti.
Ak chcete vybrať žiarovky pre funkciu Ambilight+hue…
1 - V zozname označte žiarovky, ktoré majú byť
ovládané funkciou Ambilight. Žiarovku označíte tak,
že vyberiete jej názov a stlačíte OK. Každá žiarovka
po označení raz blikne.
2 - Po dokončení procesu vyberte položku OK a
stlačte OK.
Inštalácia…
1 - Pripojte most Philips hue k elektrickej zásuvke.
2 - Pripojte most Philips hue k rovnakému
smerovaču ako televízor – na pripojenie použite
kábel Ethernet.
3 - Zapnite žiarovky hue.
Ak chcete začať s konfiguráciou…
4. krok – Konfigurácia žiarovky
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight > Ambilight+hue.
3 - Vyberte položku Konfigurovať.
4 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá most Philips hue. Ak televízor ešte
nie je pripojený k vašej sieti, najprv spustí konfiguráciu
siete. Ak sa most Philips hue objaví v zozname…
V nasledujúcom kroku nakonfigurujete jednotlivé
žiarovky Philips hue.
Ak chcete nakonfigurovať jednotlivé žiarovky hue…
1 - Vyberte žiarovku, ktorú chcete nastaviť, a stlačte
OK. Vybraná žiarovka bude blikať.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Najprv vyznačte, do akej polohy voči televízoru
ste žiarovku umiestnili. Správnym nastavením Uhla sa
do žiarovky pomocou funkcie Ambilight vyšle správna
farba. Výberom posuvného prvku upravte polohu.
4 - Následne zadajte Vzdialenosť medzi žiarovkou a
televízorom. Čím je žiarovka ďalej od televízora, tým je
farba funkcie Ambilight slabšia. Výberom posuvného
prvku upravte vzdialenosť.
5 - Nakoniec nastavte Jas žiarovky. Výberom
posuvného prvku upravte jas.
6 - Konfigurovanie danej žiarivky ukončíte
označením položky OK a stlačením OK.
7 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue môžete
vykonať rovnaký postup pre všetky žiarovky.
prejdite na 2. krok 2 – Most hue.
Ďalšie informácie o pripojení televízora k domácej
sieti nájdete v ponuke Pomocník po výbere
položky Kľúčové slová a vyhľadaní témy Siete,
bezdrôtové pripojenie.
2. krok – Most hue
V nasledujúcom kroku prepojíte televízor s mostom
Philips hue.
Televízor je možné pripojiť iba k jednému mostu
hue.
61
8 - Po nastavení konfigurácie žiaroviek
Ambilight+hue vyberte položku Dokončiť a stlačte OK.
Zobraziť konfiguráciu
Funkcia Ambilight+hue je pripravená na používanie.
Pomocou funkcie Zobraziť konfiguráciu môžete
zobraziť aktuálne nastavenia siete Ambilight+hue,
mosta a žiaroviek.
Zobrazenie konfigurácie Ambilight+hue...
Vypnutie
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Zobraziť
konfiguráciu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vypnutie funkcie Ambilight+hue...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté alebo Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Obnovenie konfigurácie
Resetovanie funkcie Ambilight+hue...
Svetelný efekt
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Obnoviť
konfiguráciu. Konfigurácia je obnovená.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou funkcie Ponorenie môžete nastaviť, ako
presne žiarovky Hue kopírujú funkciu Ambilight.
Nastavenie funkcie Intenzita efektu Ambilight+hue…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Ponorenie.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
12.5
Eko nastavenia
Úspora energie
Eko nastavenia  obsahujú nastavenia televízora
zamerané na ochranu životného prostredia.
Lounge Light+hue
Ak nainštalujete aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky
hue môžu kopírovať svetlo Lounge Light funkcie
Ambilight. Svetlá Philips hue rozšíria efekt svetla
Lounge Light po celej miestnosti. Keď nakonfigurujete
aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky hue sa zapnú a
budú automaticky kopírovať svetlo Lounge Light. Ak
nechcete, aby žiarovky hue kopírovali svetlo Lounge
Light, môžete ich vypnúť.
Úspora energie
Ak zapnete úsporu energie, televízor automaticky
prepne na štýl obrazu Štandard, čo je energeticky
najúspornejšie nastavenie obrazu.
Ak chcete televízor nastaviť na úsporu energie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Kliknite na položku Úspora energie a položka
Štýl obrazu sa automaticky nastaví na Štandard.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete žiarovky vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Lounge
Light+hue.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
62
pokynov na obrazovke.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vypnúť obrazovku
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
Ďalšie informácie o inštalácii pevného disku nájdete
v ponuke Pomocník po výbere položky Kľúčové
slová a vyhľadaní témy Pevný disk USB, inštalácia
alebo Inštalácia, pevný disk USB.
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku. Obrazovka
sa vypne.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia klávesnice USB
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Automatické vypnutie
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Jas loga Philips
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Časovač vypnutia.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Môžete nastaviť jas osvetlenia loga Philips na prednej
strane televízora alebo ho úplne vypnúť.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Jas loga Philips a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Minimálne, Stredné, Maximálne
alebo Vypnuté, ak chcete vypnúť osvetlenie loga.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
12.6
Všeobecné nastavenia
Pevný disk USB
Konfigurácia a formátovanie pevného disku USB…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Pevný disk USB.
4 - Vyberte položku Spustiť a postupujte podľa
63
Doma alebo obchod
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak je televízor nainštalovaný v obchode, môžete ho
nastaviť tak, aby zobrazoval reklamný pútač. Štýl
obrazu sa automaticky nastaví na možnosť
Jasné. Časovač vypnutia je vypnutý.
Ak chcete vypnúť diaľkové ovládanie EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku EasyLink > Diaľkové
ovládanie EasyLink.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete televízor nastaviť na umiestnenie v
obchode…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Umiestnenie > Obchod.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
HDMI s rozlíšením Ultra HD
Ak televízor používate v domácnosti, nastavte ho na
možnosť Doma.
Tento televízor dokáže zobrazovať signály Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu rozpoznať TV s technológiou Ultra
HD a nemusia fungovať správne alebo môžu mať
skreslený obraz alebo zvuk. Ak chcete zabrániť
nesprávnemu fungovaniu takéhoto zariadenia,
môžete nastaviť kvalitu signálu na úroveň, s ktorou si
zariadenie poradí. Ak zariadenie nepracuje so
signálmi Ultra HD, môžete funkciu Ultra HD pre toto
pripojenie HDMI vypnúť.
Konfigurácia pre obchod
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
môžete určiť dostupnosť konkrétnych ukážok na
používanie v obchode.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Konfigurácia pre
obchod a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
4 - Zmeňte nastavenia podľa svojich preferencií.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenie UHD 4:4:4/4:2:2 podporuje signály UHD
YCbCr 4:4:4/4:2:2. Nastavenie UHD 4:2:0 podporuje
signály UHD YCbCr 4:2:0.
Ak chcete nastaviť kvalitu signálu...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku HDMI Ultra HD.
4 - Vyberte možnosť UHD 4:4:4/4:2:2, UHD
4:2:0 alebo UHD vypnuté .
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Easy Link
Easy Link
Ak je obraz a zvuk zariadenia pripojeného
k rozhraniu HDMI 1 alebo HDMI 2 rušený,
pripojte zariadenie
k rozhraniu HDMI 3 alebo HDMI 4 na tomto
televízore.
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a o krok ďalej vyberte položku
EasyLink.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Problémy, HDMI alebo Problémy, pripojenie
HDMI.
64
Rozšírené nastavenia
HbbTV
TV program
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > HbbTV.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania .
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo OPTIONS, vyberte
položku Predvoľby > HbbTV na tomto kanáli.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
Z internetu
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Výrobné nastavenia
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
Na televízore môžete obnoviť pôvodné (výrobné)
nastavenia.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > TV
program > Z internetu .
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Výrobné nastavenia.
4 - Vyberte položkuOK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Logá kanálov
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá
kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete
ich vypnúť.
Inštalácia televízora
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak chcete vypnúť logá…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Logá
kanálov a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné
nastavenia a Preinštalovať televízor.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
65
12.7
Nastavenia jazyka titulkov
Hodiny, región a jazyk
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyk > Jazyk ponuky.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Predvoľby jazyka
Nastavenia jazyka zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyky > Základný
zvuk alebo Sekundárny zvuk.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Jazyky textu/teletextu
Stránky teletextu
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Titulky
Zapnutie
Výber stránky teletextu
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Ak chcete vybrať stránku . . .
Pre titulky môžete nastaviť možnosti Zapnuté,
Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
Ak chcete titulky zobrazovať automaticky, keď
vysielaný program nie je vo vašom jazyku (teda
jazyku nastavenom pre televízor), vyberte položku
Automaticky. Pri tomto nastavení sa titulky
automaticky zobrazia, aj keď stlmíte zvuk.
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
66
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránku vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. v teletexte stlačte tlačidlo
 OPTIONS a vyberte položku Prehľad teletextu
T.O.P.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext máte po stlačení
tlačidla  OPTIONS na výber tieto možnosti...
Obľúbené stránky
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) alebo  (hore)
vyberte číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku
otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo ,, vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
67
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Časová zóna
Pre niektoré krajiny môžete pre správne nastavenie
hodín televízora vybrať konkrétne časové pásma.
Ak chcete nastaviť časovú zónu (ak je k dispozícii)…
Hodiny
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hodiny > Časové pásmo.
4 - V závislosti od krajiny môžete na nastavenie
správneho času televízora vybrať časové pásmo
alebo nastaviť časový posun.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Dátum a čas
Automatické
Štandardné nastavenie pre hodiny televízora je
Automaticky. Informácie o čase získava televízor z
prenášaného UTC (koordinovaný univerzálny čas).
Ak čas nie je správny, môžete hodiny televízora
nastaviť na možnosť Závisí od krajiny. Pre niektoré
krajiny môžete vybrať konkrétne časové pásmo alebo
nastaviť časový posun. V niektorých krajinách a u
niektorých poskytovateľov sieťových služieb je
nastavenie hodín skryté, aby sa predišlo
nesprávnemu nastaveniu hodín.
Časovač vypnutia
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Ak chcete nastaviť hodiny televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a
potom Hodiny > Automat. režim hodín.
3 - Vyberte položku Automaticky alebo Závisí od
krajiny.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) prejdite o jeden krok
späť.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hodiny > Časovač vypnutia.
4 - Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až
na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického
vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania môžete
televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Manuálne
Ak žiadne z automatických nastavení nezobrazuje čas
správne, môžete ho nastaviť manuálne.
Ak však plánujete nahrávanie podľa TV programu,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie hodín skryté, aby sa
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
12.8
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne (ak je k
dispozícii)…
Zapnutie
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a
potom Hodiny > Automat. režim hodín a
stlačte OK.
3 - Vyberte položku Manuálne a stlačte OK.
4 - Stlačte tlačidlo  (vľavo) a vyberte
položku Dátum alebo Čas.
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) prejdite o jeden krok
späť.
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
Univerzálny prístup
Zapnutie
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny
prístup, v rámci ponuky Univerzálny prístup ju môžete
kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť možnosť Dostupnosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
68
ponuky.
3 - V ďalšom kroku vyberte položku Univerzálny
prístup.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zmieš. hlasitosť
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom.
Zhoršený sluch
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis > Zmieš.
hlasitosť.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých divákov
alebo divákov so zhoršeným sluchom. Keď je zapnutá
funkcia Zhoršený sluch, televízor automaticky prepne
na tieto prispôsobené titulky, keď sú k dispozícii. Aby
bolo možné zapnúť funkciu Zhoršený sluch, musí byť
zapnutá možnosť Univerzálny prístup.
Ak chcete zapnúť funkciu Zhoršený sluch...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zhoršený sluch a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvukový efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu
obsahovať rôzne zvukové efekty, napríklad
stereofonický zvuk alebo stišovanie zvuku.
Ak chcete zapnúť Zvukové efekty (ak sú k dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis > Zvukové
efekty.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre
zrakovo postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu
Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, v ponuke
nastavenia musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny
prístup.
Reč
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj
titulky pre hovorené slová.
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej
zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom
rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis > Reč.
4 - Vyberte položku Opisný alebo Titulky.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - V ďalšom kroku vyberte položku Zvukový popis.
5 - Vyberte možnosť Zapnuté.
69
Nový kód je nastavený.
12.9
Detský zámok
Vekové obmedzenie
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rodičovské obmedzenia
a vyberte jeden z vekov v zozname.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Uzamknutie aplikácií
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Uzamknutie aplikácií.
Nastavenie/zmena kódu
Kód PIN detskej zámky slúži na uzamknutie a
odomknutie kanálov a programov.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Zadať kód alebo Zmeniť kód .
4 - Zadajte 4-miestny kód podľa vlastného výberu.
Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód detskej
zámky a následne dvakrát zadajte nový kód.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nový kód je nastavený.
Zabudli ste kód PIN detskej zámky?
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a
nastaviť nový kód PIN.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Zmeniť kód.
4 - Zadajte prepisovací kód 8888.
5 - Teraz zadajte nový kód PIN detskej zámky a
potvrďte ho jeho opätovným zadaním.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
70
13
Ak chcete prehliadať a prehrávať súbory na počítači…
Videá, fotografie a
hudba
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  Sieť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia
SimplyShare a stlačením tlačidla  (vpravo)
vyberte požadované zariadenie.
3 - Môžete prehliadať a prehrávať súbory.
4 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
13.1
Pomocou rozhrania USB
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
13.3
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov.
Môžete prehliadať fotografie a prehrávať hudbu
a videá nahrané na online úložnú službu využívajúcu
technológiu cloud*.
Z cloudovej úložnej služby
Pomocou aplikácie  Cloud Explorer sa môžete
pripájať ku cloudovým hostiteľským službám. Pripojiť
sa môžete za pomoci používateľského mena a hesla.
Ak sa zoznam súborov automaticky nezobrazí…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete prehliadať súbory v systéme priečinkov
tak, ako je na jednotke zorganizovaný, vyberte
položku  Zariadenia USB a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položky  Aplikácie >  Cloud
Explorer a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hostiteľskú službu.
4 - Pripojte a prihláste sa k hostiteľskej službe
pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
5 - Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
* Úložná služba, ako napríklad Dropbox™.
13.2
13.4
Z počítača alebo zariadenia
NAS
Ponuka Obľúbené programy,
Najpopulárnejšie, Naposledy
prehrané
Môžete prehliadať fotografie alebo prehrávať hudbu z
počítača alebo zariadenia NAS (Network Attached
Storage) v domácej sieti.
Zobrazenie obľúbených súborov
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia USB a zvoľte
možnosť  Obľúbené programy.
3 - V zozname nájdete všetky obľúbené súbory.
Televízor a počítač alebo zariadenie NAS sa musia
nachádzať v tej istej sieti. Na počítači alebo zariadení
NAS musí byť nainštalovaný softvér mediálneho
servera. Mediálny server musí byť nastavený na
zdieľanie súborov s televízorom. Televízor zobrazuje
súbory a priečinky podľa organizácie na mediálnom
serveri alebo tak, ako sú uložené v počítači či
zariadení NAS.
Zobrazenie najpopulárnejších súborov
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia USB a zvoľte
možnosť  Najpopulárnejšie.
3 - Môžete stlačiť tlačidlo OK a zobraziť súbory v
zozname alebo stlačiť tlačidlo  OPTIONS a
vymazať zoznam najpopulárnejších súborov.
Televízor nepodporuje zobrazenie titulkov pri prenose
videa z počítača či zariadenia NAS.
Ak mediálny server podporuje vyhľadávanie súborov,
k dispozícii je vyhľadávacie pole.
Zobrazenie naposledy prehraných súborov
71
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia USB a zvoľte
možnosť  Naposledy prehrané.
3 - Môžete stlačiť tlačidlo OK a zobraziť súbory v
zozname alebo stlačiť tlačidlo  OPTIONS a
vymazať zoznam naposledy prehraných súborov.
13.6
Prezeranie fotografií
Ovládací panel
Ak chcete počas prehrávania prezentácie zobraziť
alebo skryť ovládací panel, stlačte tlačidlo  INFO
alebo tlačidlo OK.
13.5
Prehrávanie videí
Ovládací panel
Ak chcete počas prehrávania videa zobraziť alebo
skryť ovládací panel, stlačte tlačidlo  INFO alebo
tlačidlo OK.
1 - Ovládací panel prehrávania
– : Prechod na predchádzajúcu fotografiu v
priečinku
– : Prechod na nasledujúcu fotografiu v priečinku
- : Pozastavenie prehrávania prezentácie
2 - Označiť ako obľúbené
3 - Spustenie prezentácie
4 - Otočenie fotografie
5 - Náhodný výber: prehrať súbory v náhodnom
poradí
6 - Opakovať: prehrávať všetky fotografie v danom
priečinku raz alebo opakovane.
7 - Zastavenie hudby hrajúcej na pozadí
8 - Nastavenie rýchlosti prezentácie
1 - Lišta priebehu
2 - Ovládací panel prehrávania
– : Prechod na predchádzajúce video v priečinku
– : Prechod na nasledujúce video v priečinku
- : Pretočenie dozadu
- : Pretočenie dopredu
- : Pozastavenie prehrávania
* Ak je tlačidlo  INFO k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
3 - Označiť ako obľúbené
4 - Prehrať všetky videá
5 - Titulky: zapnutie alebo vypnutie titulkov, zapnutie
titulkov počas stlmeného zvuku.
6 - Jazyk titulkov: výber jazyka titulkov
7 - Jazyk zvuku: výber jazyka zvuku
8 - Náhodný výber: prehrať súbory v náhodnom
poradí
9 - Opakovať: prehrávať všetky videá v danom
priečinku raz alebo opakovane.
13.7
Prehrávanie hudby
Ovládací panel
Ak chcete počas prehrávania hudby zobraziť alebo
skryť ovládací panel, stlačte tlačidlo  INFO alebo
tlačidlo OK.
* Ak je tlačidlo  INFO k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
72
1 - Lišta priebehu
2 - Ovládací panel prehrávania
– : Prechod na predchádzajúci hudobný súbor v
priečinku
– : Prechod na nasledujúci hudobný súbor v
priečinku
- : Pretočenie dozadu
- : Pretočenie dopredu
- : Pozastavenie prehrávania
3 - Označiť ako obľúbené
4 - Prehrať všetky hudobné súbory
5 - Náhodný výber: prehrať súbory v náhodnom
poradí
6 - Opakovať: prehrávať všetky hudobné súbory
v danom priečinku raz alebo opakovane
* Ak je tlačidlo  INFO k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
73
V prípade, že niektoré nahrávky zo zoznamu
nahrávok zmizli, mohli sa zmeniť informácie (údaje)
TV programu. Nahrávky urobené pomocou
nastavenia Od poskytovateľa vysielania sa stanú
v zozname neviditeľné, ak dané nastavenie zmeníte
na možnosť Z internetu alebo naopak. Mohlo sa stať,
že televízor sa automaticky prepol na možnosť Z
internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupniť v zozname nahrávok,
prejdite na nastavenie, ktoré bolo aktívne v čase, keď
boli nahrávky urobené.
14
TV program
14.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
14.3
Používanie TV programu
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály sledované z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE. TV program zobrazuje kanály zvoleného
tunera.
14.2
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Údaje TV programu
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Naladenie programu
Z ponuky TV program môžete prepnúť na aktuálny
program.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania .
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
Z internetu
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku Predvoľby.
2 - Vyberte položku Informácie o kanáli a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > TV
program > Z internetu a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zmena dňa
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Vyberte položku Teraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný deň.
Chýbajúce nahrávky
74
Nastavenie pripomienky
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
Ak chcete nastaviť pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Nastaviť pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete vymazať pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
s pripomienkou.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Vymazať pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Hľadať podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadávať programy podľa žánrov…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte v strede
položku  a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hľadať podľa žánru a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie*.
V ponuke TV program je program nastavený na
nahrávanie označený ikonou  .
Ak chcete nahrať program…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
možnosť Nahrávanie.
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
* Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nahrávanie a
pozastavenie TV.
75
15
Naplánovať nahrávanie
Nahrávanie
a pozastavenie TV
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
Ak chcete nahrať program…
15.1
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
položku Teraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Teraz, Neskôr, Zajtra alebo
potrebný deň a stlačením
tlačidla OK alebo  BACK zatvorte ponuku.
4 - Vyberte program, ktorý chcete nahrať, stlačte
tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku  Nahrávaniea stlačte
tlačidlo OK. Nahrávanie programu sa naplánuje. V
prípade prekrývajúceho sa nahrávania sa automaticky
zobrazí varovanie. Ak plánujete nahrávať program vo
vašej neprítomnosti, nezabudnite televízor nechať v
pohotovostnom režime a zapnúť pevný disk USB.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nahrávanie
Čo potrebujete
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
• spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Konflikty nahrávaní
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
Keď sa časy dvoch naplánovaných nahrávaní
vzájomne prekrývajú, vzniká konflikt nahrávaní.
Konflikt nahrávaní môžete vyriešiť upravením času
začiatku a skončenia nahrávania jedného alebo
obidvoch naplánovaných nahrávaní.
V rámci presadzovania legislatívnej ochrany
autorských práv môžu rôzni poskytovatelia vysielania
DVB pomocou technológie Správy digitálnych práv
(DRM) použiť rôzne obmedzenia. V prípade
vysielania chránených kanálov môže byť obmedzené
nahrávanie, platnosť nahrávky a počet jej prehratí.
Nahrávanie môže byť úplne zakázané. Pri pokuse
o nahrávanie chráneného vysielania alebo prehratia
nahrávky s vypršanou platnosťou sa môže zobraziť
chybové hlásenie.
Ak chcete upraviť čas začiatku alebo skončenia
naplánovaného nahrávania…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naplánovaných nahrávaní
a pripomienok vyberte položku Nahrávky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte iba naplánované
nahrávania.
4 - Vyberte naplánované nahrávanie, ktoré vzájomne
koliduje s iným naplánovaným nahrávaním, a stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
5 - Vyberte položku Nastaviť čas a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte čas začiatku alebo skončenia a zmeňte
ho pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
Vyberte možnosť Prijať a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nahrávanie programu
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu. Ak údaje TV programu nie sú k dispozícii,
nahrávanie sa spustí iba na 30 minút. Čas skončenia
nahrávania môžete upraviť v zozname Nahrávky.
Automatická rezerva na konci
Môžete nastaviť časovú rezervu, ktorú televízor
automaticky pridá na koniec každého naplánovaného
nahrávania.
Ak chcete nastaviť automatickú rezervu času
76
tlačidla  EXIT.
skončenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
v pravom hornom rohu položku  a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Automatická rezerva na
konci a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  (hore)
alebo  (dole) a stlačením tlačidla
OK nastavte
časovú rezervu, ktorá sa automaticky pridá k času
nahrávania. K času nahrávania je možné pridať
maximálne 45 minút.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
15.2
Pozastavenie TV
Čo potrebujete
Vysielanie digitálnej televízie môžete pozastaviť
a pokračovať v sledovaní o chvíľu neskôr.
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
Manuálne nahrávanie
Môžete naplánovať aj nahrávanie bez prepojenia
s TV programom. Sami tak môžete nastaviť typ
tunera, kanál a čas začiatku aj skončenia.
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Ak chcete manuálne naplánovať nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V hornej časti obrazovky vyberte
položku  Naplánované .
3 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
v pravom hornom rohu položku  a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Načasovať a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte tuner, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte kanál, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte deň nahrávania a stlačte tlačidlo OK.
8 - Nastavte čas začiatku a skončenia nahrávania.
Vyberte tlačidlo a pomocou tlačidiel  (hore)
a  (dole) nastavte hodiny a minúty.
9 - Vyberte položku Program a stlačením
tlačidla OK naplánujte manuálne nahrávanie.
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Pevný disk USB, inštalácia alebo Inštalácia,
pevný disk USB.
Pozastavenie programu
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
• Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). V spodnej časti obrazovky
sa nakrátko zobrazí lišta priebehu.
• Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
• Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Nahrávanie sa zobrazí v zozname naplánovaných
nahrávaní a pripomienok.
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledovať nahrávku…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
3 - Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
4 - Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na
90 minút.
Ak sa chcete vrátiť k živému televíznemu vysielaniu,
stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
77
Znovu prehranie
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
1 - Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2 - Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3 - Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte
opätovné prehrávanie vysielania.
4 - Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte
sledovanie živého vysielania.
78
16
Premietanie obsahu na televízor
Smartfóny a tablety
Ak chcete premietnuť aplikáciu na obrazovku
televízora…
16.1
1 - Na smartfóne či tablete otvorte aplikáciu
s podporou technológie Google Cast.
2 - Ťuknite na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televízor, na ktorý chcete premietať.
4 - Na smartfóne či tablete stlačte tlačidlo
prehrávania. Na televízore by sa mal začať prehrávať
vybraný obsah.
Aplikácia Philips TV Remote
Nová aplikácia Philips TV Remote pre váš smartfón
či tablet odteraz bude vaším najlepším spoločníkom
pri sledovaní televízie.
Aplikácia MyRemote umožňuje ovládať médiá vo
vašom okolí. Posielajte fotografie, hudbu a videá na
veľkú obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Nájdite si v TV programe, čo chcete sledovať,
a pozrite si to na telefóne či televízore. Vďaka
aplikácii TV Remote môžete telefón používať ako
diaľkové ovládanie.
16.3
AirPlay
Ak chcete na televízore so systémom Android
využívať funkciu AirPlay, môžete si prevziať
a nainštalovať niektorú z mnohých aplikácií pre
systém Android, ktoré to umožňujú. Niekoľko týchto
aplikácií nájdete aj v obchode Google Play.
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android, pričom je bezplatná.
16.4
16.2
MHL
Google Cast
Tento televízor podporuje technológiu MHL™.
Ak technológiu MHL podporuje aj vaše mobilné
zariadenie, môžete ho k televízoru pripojiť pomocou
kábla MHL. Pri prepojení pomocou kábla MHL
môžete zobrazenie na displeji mobilného zariadenia
sledovať na obrazovke televízora. Zároveň sa nabíja
batéria vášho mobilného zariadenia. Pripojenie MHL
je ideálne na dlhšie sledovanie filmov alebo hranie
hier z mobilného zariadenia na obrazovke televízora.
Čo potrebujete
Ak aplikácia na vašom mobilnom zariadení podporuje
technológiu Google Cast, môžete danú aplikáciu
prenášať na tento televízor. V príslušnej mobilnej
aplikácii vyhľadajte ikonu Google Cast. Pomocou
mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie na
televízore. Technológia Google Cast funguje
v systémoch Android a iOS.
Nabíjanie
Keď je pripojený kábel MHL, vaše zariadenie sa
nabíja, pokým je zapnutý televízor (nie
v pohotovostnom režime).
Vaše mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej
domácej sieti Wi-Fi ako televízor.
Aplikácie s technológiou Google Cast
Kábel MHL
V súčasnosti každý deň vznikajú nové aplikácie
s podporou technológie Google Cast. Vyskúšať si ju
môžete napríklad prostredníctvom aplikácií, služieb
a lokalít ako YouTube, Chrome, Netflix, Photowall …
či Big Web Quiz pre zariadenie Chromecast. Pozrite si
aj informácie na adrese google.com/cast
Na prepojenie mobilného zariadenia s televízorom je
potrebný pasívny kábel MHL (HDMI na Micro USB).
Na pripojenie mobilného zariadenia môže byť nutný
samostatný adaptér. Kábel MHL pripojte ku
konektoru HDMI 4 MHL na televízore.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
79
17
Hry
17.1
Čo potrebujete
Tento televízor umožňuje hranie hier…
• z galérie aplikácií v domovskej ponuke
• z obchodu Google Play v domovskej ponuke
• z pripojenej hernej konzoly
Hry z galérie aplikácií a obchodu Google Play je
pred hraním nutné prevziať a nainštalovať na
televízore. Na hranie niektorých hier je potrebný
herný ovládač.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie hier z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
17.2
Hranie hry
Z domovskej ponuky
Ak chcete spustiť hru z domovskej ponuky…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte dole na položku  Hry , vyberte hru
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Z hernej konzoly
Ak chcete spustiť hru z hernej konzoly…
1 - Zapnite hernú konzolu.
2 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte hernú
konzolu alebo názov pripojenia.
3 - Spustite hru.
4 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Herný ovládač, pripojenie.
80
• Lumina – spája dynamiku zvuku s farebným
videom
• Colora – založené na dynamike zvuku
• Retro – založené na dynamike zvuku
• Spectrum – založené na dynamike zvuku
• Scanner – založené na dynamike zvuku
• Rhytm – založené na dynamike zvuku
• Party – mix všetkých štýlov Podľa zvuku, jeden po
druhom
18
Ambilight
18.1
Štýl funkcie Ambilight
Podľa videa
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Podľa farby
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Ak vyberiete položku Podľa videa, môžete nastaviť
niektorý zo štýlov, ktoré sa prispôsobujú dynamike
obrazu na televíznej obrazovke.
Ak vyberiete možnosť Podľa farby, môžete nastaviť
jeden z prednastavených farebných štýlov.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa videa.
3 - Vyberte požadovaný štýl.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
K dispozícii sú štýly
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa farby.
3 - Vyberte požadovaný štýl.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Podľa videa…
• Štandardný – ideálne na bežné sledovanie televízie
• Prirodzený – čo najvernejšie sa prispôsobuje
obrazu alebo zvuku
• Podmanivý – ideálne na akčné filmy
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
K dispozícii sú štýly
Podľa farby…
• Horúca láva – odtiene červenej farby
• Hlboká voda – odtiene modrej farby
• Svieža príroda – odtiene zelenej farby
• Teplá biela ISF – nemenná farba
• Studená biela – nemenná farba
• Hra – ideálne na hranie hier
• Pohodlie – ideálne na pokojný večer
• Relax – ideálne na navodenie salónnej atmosféry
Podľa aplikácie
Podľa zvuku
Táto funkcia je k dispozícii, ak ovládate funkciu
Ambilight pomocou aplikácie.
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa aplikácie.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak vyberiete položku Podľa zvuku, môžete nastaviť
niektorý zo štýlov, ktoré sa prispôsobujú dynamike
zvuku.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
18.2
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa zvuku.
3 - Vyberte požadovaný štýl.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
K dispozícii sú štýly
Vypnutie funkcie Ambilight
Ak chcete vypnúť funkciu Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnosť Vypnuté.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
Podľa zvuku…
81
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
18.3
Nastavenia funkcie Ambilight
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Ambilight, nastavenia.
82
• musíte prijať Podmienky používania (Tie ste museli
prijať, už keď ste sa pripojili k internetu.)
19
Najlepší výber
19.1
Používanie funkcie Teraz v televízii
O funkcii Najlepší výber
Ak chcete otvoriť funkciu Teraz v televízii…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Teraz v televízii v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Výberom položky Viac otvorte TV program.
Po stlačení tlačidla  Najlepší výber vám televízor
odporučí…
• aktuálne TV programy v časti  Teraz v televízii
• najnovšie videá na požičanie v časti  Video na
vyžiadanie
• online TV služby (Catch Up TV) v časti  TV na
požiadanie
Keď otvoríte funkciu Teraz v televízii, televízoru môže
obnovenie informácií na stránke niekoľko sekúnd
trvať.
Ak chcete využívať funkciu Najlepší výber, pripojte
televízor na internet. Overte si, či súhlasíte s
Podmienkami používania… Informácie a služby
funkcie Najlepší výber sú dostupné len vo vybraných
krajinách.
19.3
Televízia na požiadanie
Podmienky používania
Informácie o televízii na požiadanie
Ak chcete TV povoliť tieto odporúčania, musíte
odsúhlasiť Podmienky používania. Ak chcete získavať
personalizované odporúčania na základe vašich
sledovacích návykov, uistite sa, že ste označili
začiarkavacie políčko pre Poskytovanie osobných
odporúčaní obsahu na pozeranie.
Vďaka funkcii  Televízia na požiadanie si môžete
pozrieť televízne programy, ktoré ste si nestihli
pozrieť, či sledovať svoje obľúbené programy práve
vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Táto služba sa
tiež nazýva Catch Up TV, Replay TV alebo Online TV.
Programy dostupné v rámci služby TV na požiadanie
môžete sledovať bezplatne.
Ak chcete otvoriť podmienky používania…
1 - Stačte tlačidlo  NAJLEPŠÍ VÝBER.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
v pravom hornom rohu položku , vyberte
položku Podm. používania a stlačte tlačidlo
Funkcia Televízia na požiadanie dokáže poskytovať
personalizované odporúčania programov na základe
inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
OK.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia TV na požiadanie k dispozícii.
19.2
Aktuálny obsah na televízore
Používanie televízie na požiadanie
Informácie o funkcii Teraz v televízii
Otvorenie TV na požiadanie…
Prostredníctvom položky  Teraz v televízii
televízor odporúča najpopulárnejšie programy, ktoré
sú práve vo vysielaní.
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  TV na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Všetky vysielania a stačte
tlačidlo OK. Ak je dostupný viac ako jeden vysielateľ,
môžete vybrať jedného z nich.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Odporúčané programy sa vyberú z vami
nainštalovaných kanálov. Výber sa vykoná z kanálov
z vašej krajiny. Funkcia Teraz v televízii vám môže
poskytnúť aj odporúčania na mieru podľa programov,
ktoré bežne sledujete.
Ak chcete zobrazovať informácie funkcie Teraz v
televízii…
Keď otvoríte funkciu TV na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
• informácie funkcie Teraz v televízii musia byť v danej
krajine dostupné
• na televízore musia byť nainštalované kanály
• Televízor musí byť pripojený k internetu.
• hodiny televízora musia byť nastavené na možnosť
Automaticky alebo Závisí od krajiny
Po spustení programu môžete na ovládanie používať
tlačidlá  (Prehrať) a  (Pozastaviť).
83
19.4
Video na vyžiadanie
Informácie o funkcii Video na
vyžiadanie
Funkcia  Video na vyžiadanie umožňuje
požičiavať si filmy z video obchodov online.
Funkcia Video na vyžiadanie dokáže ponúknuť
personalizované odporúčania na filmy na základe
krajiny, inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba
keď je k dispozícii funkcia Video na vyžiadanie.
Platby
Keď si zapožičiate alebo zakúpite film, video predajni
môžete bezpečným spôsobom zaplatiť kreditnou
kartou. Väčšina video predajní vás požiada o
vytvorenie prihlasovacieho konta pri zapožičaní
prvého filmu.
Množstvo prenesených údajov
Prenos veľkého množstva videí môže spotrebovať
veľké množstvo údajov a môžete tak prekročiť váš
mesačný limit na prenos údajov cez internet.
Používanie videa na požiadanie
Otvorenie služby Video na vyžiadanie…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Video na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ako svoju predvoľbu si vyberte položku Všetky
obchody, Odporúčané alebo Populárne.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Keď otvoríte funkciu Video na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Ak je dostupná viac ako jedna predajňa, môžete si
vybrať jednu z nich.
Ak si chcete požičať film…
1 - Označenie presuňte na plagát filmu. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazia stručné informácie.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte stránku filmu vo
video predajni, kde sa vám zobrazí synopsa filmu.
3 - Potvrďte svoju objednávku.
4 - Platbu vykonajte na TV.
5 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť
tlačidlá  (Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
84
20
Netflix
Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na
tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor
musí byť pripojený k internetu. Vo vašom regióne
môže byť služba Netflix k dispozícii len po budúcich
softvérových aktualizáciách.
Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla , čím
otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť
priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
85
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
4 - Stlačením tlačidiel   alebo   môžete
prepínať kanály na malej obrazovke.
21
Multi View
21.1
Teletext a televízia
Pri sledovaní teletextu môžete v malom okne
zobrazenia Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
Sledovanie TV kanála počas čítania teletextu…
Poznámka: * Nie každá aplikácia Nettv podporuje
zobrazenie Multi View pre TV kanál. Ak aplikácia
nepodporuje zobrazenie Multi View, na televízore sa
objaví správa: Zobrazenie Multi View nie je
podporované.
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Na obrazovke vyberte možnosť Multi View:
Zapnuté. Kanál, ktorý sledujete, sa zobrazí na malej
obrazovke.
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
21.4
Aplikácia Nettv a HDMI
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
Pri sledovaní videa zo zariadenia pripojeného cez
konektor HDMI môžete v malom okne zobrazenia
Multi View pozerať aj aplikáciu Nettv v Galérii aplikácií.
21.2
HDMI a TV
Pri sledovaní videa zo zariadenia pripojeného cez
konektor HDMI môžete v malom okne zobrazenia
Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté.
Ak chcete počas sledovania videa zo zariadenia
pripojeného cez konektor HDMI sledovať TV kanál*...
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
Poznámka: * Nie každá aplikácia Nettv podporuje
zobrazenie Multi View pre TV kanál. Ak aplikácia
nepodporuje zobrazenie Multi View, na televízore sa
objaví správa: Zobrazenie Multi View nie je
podporované.
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
Poznámka: * V režime zobrazenia Multi view môžete
sledovať iba obraz TV kanálu, zvuk TV kanálu bude
stlmený.
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
21.3
Aplikácia Nettv a TV
Pri sledovaní aplikácie Nettv v galérii aplikácií môžete
v malom okne zobrazenia Multi View pozerať aj
vysielanie TV kanála.
Ak chcete počas sledovania aplikácie Nettv v galérii
aplikácií sledovať TV kanál…
86
22
Identifikácia televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore.
2 - Vyberte položku Zapísať na USB a stlačte
tlačidlo OK. Na pamäťovú jednotku USB typu Flash
sa zapíše identifikačný súbor.
Softvér
22.1
Aktualizovať softvér
Prevzatie softvéru
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
počítača.
2 - Na pamäťovej jednotku USB typu Flash nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
3 - Kliknite na položku Poslať ID.
4 - Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
5 - Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťovú jednotku USB typu
Flash. Neumiestňujte ho do priečinka.
Aktualizácia z Internetu
Ak je televízor pripojený k internetu, môže sa zobraziť
požiadavka na aktualizáciu softvéru televízora.
Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu. Ak sa toto
hlásenie zobrazí, odporúčame vykonať aktualizáciu.
Keď je na obrazovke zobrazené hlásenie, vyberte
položku Aktualizovať a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizácia softvéru televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash znova
pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí
automaticky.
2 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní. Neodpájajte jednotku USB typu Flash.
3 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Aktualizáciu softvéru môžete vyhľadať aj manuálne.
Počas aktualizácie softvéru sa nezobrazuje žiadny
obraz, pričom sa televízor vypne a znova zapne.
Môže sa to stať niekoľkokrát. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút. Počkajte, kým sa činnosť televízora
neobnoví. Počas aktualizovania softvéru nestláčajte
vypínač  na televízore ani na diaľkovom ovládaní.
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od
televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia
pokračovať.
Ak chcete sami vyhľadať aktualizáciu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie.
3 - Vyberte možnosť Internet.
4 - Televízor na internete vyhľadá aktualizáciu.
5 - Ak je aktualizácia k dispozícii, môžete softvér
ihneď aktualizovať.
6 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní.
7 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
televízora, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťovej
jednotky USB typu Flash.
22.2
Verzia softvéru
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať softvér > Info o
použitom softvéri a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zobrazí sa verzia, poznámky k verzii a dátum
vytvorenia. Ak je k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí
sa aj to.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťovú jednotku USB typu
Flash na nahranie softvéru do televízora. Použite
pamäťovú jednotku USB typu Flash s 500 MB
voľného priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti
zápisu vypnutá.
Ak chcete aktualizovať softvér televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie.
3 - Vyberte položku USB a stlačte tlačidlo OK.
87
22.3
Open Source
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Android (6+)
This tv contains the Android Marshmello Software.
Android is a Linux-based operating system designed
primarily for touchscreen mobile devices such as
smartphones and tablet computers. This software will
also be reused in TPVision Android based TV's.The
original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the Apache license version 2, which can
be found below. Android APACHE License Version 2
(http://source.android.com/source/licenses.html) This
includes all external sources used by offical Android
AOSP.
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
open.source@tpvision.com
linux kernel (3.10.79)
This tv contains the Linux Kernel.The original
download site for this software is :
http://www.kernel.org/.This piece of software is made
available under the terms and conditions of the GPL
v2 license, which can be found below. Additionally,
following exception applies : "NOTE! This copyright
does *not* cover user programs that use kernel
services by normal system calls - this is merely
considered normal use of the kernel, and does *not*
fall under the heading of "derived work". Also note
that the GPL below is copyrighted by the Free
Software Foundation, but the instance of code that it
refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and
others who actually wrote it. Also note that the only
valid version of the GPL as far as the kernel is
concerned is _this_ particular version of the license (ie
v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly
otherwise stated. Linus Torvalds"
22.4
Licencia pre softvér s
otvoreným zdrojovým kódom
Informácie o licenciách s otvoreným
zdrojovým kódom
Súbor README pre zdrojový kód častí televízneho
softvéru spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktoré
spadajú pod licencie pre softvér s otvoreným
zdrojovým kódom.
Tento dokument popisuje spôsob distribúcie
zdrojového kódu používaného televízorom
spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktorý spadá
buď pod licenciu GNU GPL (General Public License),
alebo licenciu GNU LGPL (Lesser General Public
License) či akúkoľvek inú licenciu otvoreného
zdrojového kódu. Pokyny týkajúce sa získania kópií
tohto softvéru sú uvedené v návode na používanie.
libcurl (7.21.7)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS,
Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP,
SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading,
HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!The original download site for this
software is : http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT
AND PERMISSION NOTICECopyright (c) 1996 - 2010,
Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.All rights
reserved.Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any purposewith or
without fee is hereby granted, provided that the
above copyrightnotice and this permission notice
appear in all copies.THE SOFTWARE IS PROVIDED
SPOLOČNOSŤ TP Vision Netherlands B.V.
NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK
DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ,
VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL TÝKAJÚCICH SA TOHTO
SOFTVÉRU. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
neposkytuje pre tento softvér žiadnu podporu.
Predchádzajúce vyhlásenie nemá vplyv na vaše
záruky a zákonné práva týkajúce sa akéhokoľvek
zakúpeného výrobku od spoločnosti TP Vision
Netherlands B.V. Vzťahuje sa len na tento zdrojový
kód, ktorý máte k dispozícii.
88
"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USEOR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.Except as contained in this notice,
the name of a copyright holder shall notbe used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealingsin this Software without prior written
authorization of the copyright holder.
for the use of any IJG author's name or company
namein advertising or publicity relating to this
software or products derived fromit. This software
may be referred to only as "the Independent JPEG
Group'ssoftware".We specifically permit and
encourage the use of this software as the basis
ofcommercial products, provided that all warranty or
liability claims areassumed by the product vendor.
libpng (1.4.1)
libpng is the official Portable Network Graphics (PNG)
reference library (originally called pnglib). It is a
platform-independent library that contains C
functions for handling PNG images. It supports almost
all of PNG's features, is extensible.The original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng
license
libfreetype (2.4.2)
FreeType is a software development library, available
in source and binary forms, used to render text on to
bitmaps and provides support for other font-related
operationsThe original download site for this software
is : https://github.com/julienr/libfreetypeandroidFreetype License
dvbsnoop (1.2)
dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer
program.For generating CRC32 values required for
composing PAT, PMT, EIT sectionsThe original
download site for this software is : https://github.com
/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.cG
PL v2
http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html
libjpeg (8a)
This package contains C software to implement JPEG
image encoding, decoding, and transcoding.This
software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.----------------------The
authors make NO WARRANTY or representation,
either express or implied,with respect to this software,
its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a
particular purpose. This software is provided "AS IS",
and you,its user, assume the entire risk as to its
quality and accuracy.This software is copyright (C)
1991-1998, Thomas G. Lane.All Rights Reserved
except as specified below.Permission is hereby
granted to use, copy, modify, and distribute
thissoftware (or portions thereof) for any purpose,
without fee, subject to theseconditions:(1) If any part
of the source code for this software is distributed,
then thisREADME file must be included, with this
copyright and no-warranty noticeunaltered; and any
additions, deletions, or changes to the original
filesmust be clearly indicated in accompanying
documentation.(2) If only executable code is
distributed, then the accompanyingdocumentation
must state that "this software is based in part on the
work ofthe Independent JPEG Group".(3) Permission
for use of this software is granted only if the user
acceptsfull responsibility for any undesirable
consequences; the authors acceptNO LIABILITY for
damages of any kind.These conditions apply to any
software derived from or based on the IJG code,not
just to the unmodified library. If you use our work, you
ought toacknowledge us.Permission is NOT granted
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents.The
original download site for this software is :
http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005
Aaron Voisine. This piece of software is made
available under the terms and conditions of the MIT
license, which can be found below.
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++
software development toolkit for SOAP/XML Web
services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data
bindings.Part of the software embedded in this
product is gSOAP software. Portions created by
gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van
Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE
SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART
PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
89
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software includes an implementation of the AES
Cipher, licensed by Brian GladmanThe original
download site for this software is :
http://www.gladman.me.uk/This piece of software is
licensed by Brian Gladman
libUpNp (1.2.1)
The original download site for this software is :
http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
BSD.
restlet (2.1.7)
Restlet is a lightweight, comprehensive, open source
REST framework for the Java platform. Restlet is
suitable for both server and client Web applications. It
supports major Internet transport, data format, and
service description standards like HTTP and HTTPS,
SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The original
download site for this software is :
http://restlet.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the
Apache License version 2.
live555 (0.82)
Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original
download site for this software is :
http://www.live555.comThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license, which can be found below.
dnsmasq
FaceBook SDK (3.0.1)
Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS
forwarder and DHCP serverThe original download site
for this software is : https://android.googlesource.com
/platform/external/dnmasqThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the
GPL v2 license, which can be found below.
This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK
for Android is the easiest way to integrate your
Android app with Facebook's platform. The SDK
provides support for Login with Facebook
authentication, reading and writing to Facebook APIs
and support for UI elements such as pickers and
dialogs.The original download site for this software is :
https://developer.facebook.com/docs/androidThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of the Apache License version 2.
TomCrypt (1.1)
iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionThe
original download site for this software is : http://man
pages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcry
pt.3.htmlThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the DO WHAT THE
FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
ffmpeg (2.1.3)
This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, crossplatform solution to record, convert and stream audio
and video.The original download site for this software
is : http://ffmpeg.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the GPL
v2 license, which can be found below.
u-boot (2011-12)
U-boot is a boot loader for embedded boards based
on ARM, MIPS and other processors, which can be
installed in a boot ROM and used to initialize and test
the hardware or to download and run application
codeThis piece of software is made available under
the terms and conditions of the GPL v2 license, which
can be found below.
gson (2.3)
This TV uses gson. Gson is a Java library that can be
used to convert Java Objects into their JSON
representation. It can also be used to convert a JSON
string to an equivalent Java object. Gson can work
with arbitrary Java objects including pre-existing
objects that you do not have source-code of.The
original download site for this software is :
https://code.google.com/p/google-gson/This piece
of software is made available under the terms and
conditions of the Apache License 2.0
AsyncHttpclient (1.4.6)
The original download site for this software is :
http://loopj.com/android-async-http/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the APACHE LICENSE 2.0
httpclient-4.4.1.1 (4.4.1.1)
90
This is needed to import
cz.msebera.android.httpclient used by
AssyncHttpClientThe original download site for this
software is : http://mvnrepository.com/artifact/cz.mse
bera.android/httpclient/4.4.1.1This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
APACHE LICENSE 2.0
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
Jackson Parser (2.x)
EMX (0.9c)
Ipepg client uses Jackson Parser for string
manipualation.The original download site for this
software is : https://github.com/FasterXML/jacksoncoreThis piece of software is made available under
the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0
Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc
suite. Opera uses modified versions of the sprintf and
sscanf methods from this C library.* The emx libraries
are not distributed under the GPL. Linking an *
application with the emx libraries does not cause the
executable * to be covered by the GNU General
Public License. You are allowed * to change and copy
the emx library sources if you keep the copyright *
message intact. If you improve the emx libraries,
please send your * enhancements to the emx author
(you should copyright your * enhancements similar to
the existing emx libraries).
Opera Web Browser (SDK 3.5)
This TV contains Opera Browser Software.
dlmalloc (2.7.2)
Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original
download site for this software is :
http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
freetype (2.4.8)
Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font
engine that is designed to be small, efficient, highly
customizable and portable, while capable of
producing high-quality output (glyph images).The
original download site for this software is : http://ww
w.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License
double-conversion
Opera uses double-conversion library by Florian
Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and
strtod).The original download site for this software is :
http://code.google.com/p/doubleconversionCopyright 2006-2011, the V8 project
authors. All rights reserved.Redistribution and use in
source and binary forms, with or withoutmodification,
are permitted provided that the following conditions
aremet: * Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary
form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with
the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor
the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software
without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR
HKSCS (2008)
Opera uses HKSCS: The Government of the Hong
Kong Special Administrative Region HKSCS
mappingsThe original download site for this software
is : http://www.ogcio.gov.hkBefore downloading the
Software or Document provided on this Web page,
you should read the following terms (Terms of Use).
By downloading the Software and Document, you are
deemed to agree to these terms.1. The Government of
the Hong Kong Special Administrative Region
(HKSARG) has the right to amend or vary the terms
under this Terms of Use from time to time at its sole
discretion.2. By using the Software and Document,
you irrevocably agree that the HKSARG may from
time to time vary this Terms of Use without further
notice to you and you also irrevocably agree to be
bound by the most updated version of the Terms of
Use.3. You have the sole responsibility of obtaining
the most updated version of the Terms of Use which
is available in the "Digital 21" Web site (http://www.og
cio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t
erms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG
shall grant you a non-exclusive license to use the
Software and Document for any purpose, subject to
clause 5 below.5. You are not allowed to make copies
of the Software and Document except it is incidental
91
to and necessary for the normal use of the Software.
You are not allowed to adapt or modify the Software
and Document or to distribute, sell, rent, or make
available to the public the Software and Document,
including copies or an adaptation of them.6. The
Software and Document are protected by copyright.
The licensors of the Government of Hong Kong
Special Administrative Region are the owners of all
copyright works in the Software and Document. All
rights reserved.7. You understand and agree that use
of the Software and Document are at your sole risk,
that any material and/or data downloaded or
otherwise obtained in relation to the Software and
Document is at your discretion and risk and that you
will be solely responsible for any damage caused to
your computer system or loss of data or any other
loss that results from the download and use of the
Software and Document in any manner whatsoever.8.
In relation to the Software and Document, HKSARG
hereby disclaims all warranties and conditions,
including all implied warranties and conditions of
merchantability, fitness for a particular purpose and
non-infringement.9. HKSARG will not be liable for any
direct, indirect, incidental, special or consequential
loss of any kind resulting from the use of or the
inability to use the Software and Document even if
HKSARG has been advised of the possibility of such
loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to
indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its
officers and employees from any and all third party
claims, liability, damages and/or costs (including, but
not limited to, legal fees) arising from your use of the
Software and Document, your violation of the Terms
of Use or infringement of any intellectual property or
other right of any person or entity.11. The Terms of Use
will be governed by and construed in accordance
with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any
provision of the Terms of Use will be effective only if
in writing and signed by HKSARG or its
representative.13. If for any reason a court of
competent jurisdiction finds any provision or portion
of the Terms of Use to be unenforceable, the
remainder of the Terms of Use will continue in full
force and effect.14. The Terms of Use constitute the
entire agreement between the parties with respect to
the subject matter hereof and supersedes and
replaces all prior or contemporaneous
understandings or agreements, written or oral,
regarding such subject matter.15.In addition to the
licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants
you a non-exclusive limited licence to reproduce and
distribute the Software and Document with the
following conditions:(i) not for financial gain unless it
is incidental;(ii) reproduction and distribution of the
Software and Document in complete and unmodified
form; and(iii) when you distribute the Software and
Document, you agree to attach the Terms of Use and
a statement that the latest version of the Terms of
Use is available from the "Office of the Government
Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio
.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/term
s.htm).
IANA (Dec 30 2013)
Opera uses Internet Assigned Numbers Authority:
Character encoding tag names and numbers.The
original download site for this software is :
https://www.iana.org
ICU (3)
Opera uses ICU : International Components for
Unicode: Mapping table for GB18030The original
download site for this software is : http://site.icu-proj
ect.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html
MozTW (1.0)
Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003
mapping tables.The original download site for this
software is : https://moztw.orgThis piece of software
is made available under the terms and conditions of
CCPL
NPAPI (0.27)
Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h,
npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed
as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original
download site for this software is : wiki.mozilla.orgThis
piece of software is made available under the terms
and conditions of mozilla public licencse (MPL) as
described below.
openssl (1.0.0g)
Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL
project and based on SSLeay.The original download
site for this software is : www.openssl.orgOpenSSL
license
Unicode (4.0)
Opera uses Unicode : Data from the Unicode
character database.The original download site for this
software is : www.unicode.orghttp://www.unicode.org
/copyright.html
Webp (0.2.0)
Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding
images in the WebP format. Products may use it to
decode WebP images. The turbo servers will
eventually re-decode images to WebP.The original
download site for this software is :
92
https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1
https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/
Additional IP Rights Grant (Patents)"This
implementation" means the copyrightable works
distributed byGoogle as part of the WebM
Project.Google hereby grants to you a perpetual,
worldwide, non-exclusive,no-charge, royalty-free,
irrevocable (except as stated in this section)patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import,transfer, and otherwise run, modify and
propagate the contents of thisimplementation of VP8,
where such license applies only to those
patentclaims, both currently owned by Google and
acquired in the future,licensable by Google that are
necessarily infringed by thisimplementation of VP8.
This grant does not include claims that would
beinfringed only as a consequence of further
modification of thisimplementation. If you or your
agent or exclusive licensee institute ororder or agree
to the institution of patent litigation against anyentity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
allegingthat this implementation of VP8 or any code
incorporated within thisimplementation of VP8
constitutes direct or contributory patentinfringement,
or inducement of patent infringement, then any
patentrights granted to you under this License for this
implementation of VP8shall terminate as of the date
such litigation is filed.
_________________________________
Zlib (1.2.3)
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation,
Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of
the Free Software Foundation's software and to any
other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is
covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
Opera uses zlib as compression libraryThe original
download site for this software is :
http://zlib.netCopyright (C) 1995-2004 Jean-loup
Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is',
without any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is granted to
anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions: 1. The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not
required. 2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be misrepresented as
being the original software. 3. This notice may not be
removed or altered from any source distribution. Jeanloup Gailly jloup@gzip.org Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid anyone to deny you these rights or to ask
you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright
the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want
to make certain that everyone understands that there
is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want
its recipients to know that what they have is not the
TPVision is grateful to the groups and individuals
above for their contributions.
93
original, so that any problems introduced by others
will not reflect on the original authors' reputations.
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Program.
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone's free
use or not licensed at all.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with a
work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software
interchange; or,
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based
on the Program (independent of having been made
by running the Program). Whether that is true
depends on what the Program does.
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange;
or,
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
c) Accompany it with the information you received as
to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the
terms of this License.
The source code for a work means the preferred form
of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts
used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the
source code distributed need not include anything
that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does
not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an
announcement.)
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the
source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
94
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented
by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to
freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive
source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do
these things.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
Each version is given a distinguishing version number.
If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library
after making changes to the library and recompiling it.
And you must show them these terms so they know
their rights.
NO WARRANTY
________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc.
To protect each distributor, we want to make it very
clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and
passed on, the recipients should know that what they
have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems
that might be introduced by others.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of
a free program by obtaining a restrictive license from
a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in
this license.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
also counts as the successor of the GNU Library
Public License, version 2, hence the version number
2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is
free for all its users.
Most GNU software, including some libraries, is
covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License,
applies to certain designated libraries, and is quite
different from the ordinary General Public License.
We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
When a program is linked with a library, whether
95
statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if
the entire combination fits its criteria of freedom. The
Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
modifications and/or translated straightforwardly into
another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for
all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
We call this license the "Lesser" General Public
License because it does Less to protect the user's
freedom than the ordinary General Public License. It
also provides other free software developers Less of
an advantage over competing non-free programs.
These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running a program using
the Library is not restricted, and output from such a
program is covered only if its contents constitute a
work based on the Library (independent of the use of
the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by
limiting the free library to free software only, so we
use the Lesser General Public License.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
?a) The modified work must itself be a software
library.
?b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
In other cases, permission to use a particular library in
non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C Library in nonfree programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant,
the GNU/Linux operating system.
?c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
?d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than
as an argument passed when the facility is invoked,
then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure that
the user of a program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to run that
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work based on
the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library
in order to run.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be
optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to
A "library" means a collection of software functions
and/or data prepared so as to be conveniently linked
with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
96
each and every part regardless of who wrote it.
supply a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices, you must
include the copyright notice for the Library among
them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these
things:
Thus, it is not the intent of this section to claim rights
or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on
the Library.
?a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable linked with
the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files
in the Library will not necessarily be able to recompile
the application to use the modified definitions.)
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not a
library.
?b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already
present on the user's computer system, rather than
copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the
library, if the user installs one, as long as the modified
version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the
same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
However, linking a "work that uses the Library" with
the Library creates an executable that is a derivative
of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
?c) Accompany the work with a written offer, valid for
at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this
distribution.
?d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
When a "work that uses the Library" uses material
from a header file that is part of the Library, the object
code for the work may be a derivative work of the
Library even though the source code is not. Whether
this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a
library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
?e) Verify that the user has already received a copy of
these materials or that you have already sent this user
a copy.
For an executable, the required form of the "work that
uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable
from it. However, as a special exception, the materials
to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If such an object file uses only numerical parameters,
data structure layouts and accessors, and small
macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work under
the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not
they are linked directly with the Library itself.
It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that
do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both
them and the Library together in an executable that
you distribute.
You must give prominent notice with each copy of the
work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must
97
?a) Accompany the combined library with a copy of
the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
?b) Give prominent notice with the combined library
of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
______________________________
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section has
the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.
MIT LICENSE
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining
a copy of this software and associated
documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
permit persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to
Each version is given a distinguishing version number.
If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the
Library does not specify a license version number,
you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,
NO WARRANTY
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
_______________________________
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
BSD LICENSE
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT,
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS
AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
_____________________________
98
Apache
"Object" form shall mean any form resulting
from mechanical
License
Version 2.0,
January 2004
transformation or translation of a Source form,
including but
http://www.apache.org/licenses/
not limited to compiled object code,
generated documentation,
and conversions to other media types.
TERMS AND CONDITIONS FOR USE,
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
"Work" shall mean the work of authorship,
whether in Source or
1. Definitions.
Object form, made available under the
License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached
to the work
"License" shall mean the terms and conditions
for use, reproduction,
(an example is provided in the Appendix
below).
and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Derivative Works" shall mean any work,
whether in Source or Object
"Licensor" shall mean the copyright owner or
entity authorized by
form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the
the copyright owner that is granting the
License.
editorial revisions, annotations, elaborations,
or other modifications
"Legal Entity" shall mean the union of the
acting entity and all
represent, as a whole, an original work of
authorship. For the purposes
other entities that control, are controlled by, or
are under common
of this License, Derivative Works shall not
include works that remain
control with that entity. For the purposes of
this definition,
separable from, or merely link (or bind by
name) to the interfaces of,
"control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the
the Work and Derivative Works thereof.
direction or management of such entity,
whether by contract or
"Contribution" shall mean any work of
authorship, including
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent
(50%) or more of the
the original version of the Work and any
modifications or additions
outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
to that Work or Derivative Works thereof, that
is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner
"You" (or "Your") shall mean an individual or
Legal Entity
or by an individual or Legal Entity authorized
to submit on behalf of
exercising permissions granted by this License.
the copyright owner. For the purposes of this
definition, "submitted"
"Source" form shall mean the preferred form
for making modifications,
means any form of electronic, verbal, or
written communication sent
including but not limited to software source
code, documentation
to the Licensor or its representatives, including
but not limited to
source, and configuration files.
99
communication on electronic mailing lists,
source code control systems,
institute patent litigation against any entity
(including a
and issue tracking systems that are managed
by, or on behalf of, the
cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work
Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but
or a Contribution incorporated within the Work
constitutes direct
excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise
or contributory patent infringement, then any
patent licenses
designated in writing by the copyright owner
as "Not a Contribution."
granted to You under this License for that
Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
"Contributor" shall mean Licensor and any
individual or Legal Entity
4. Redistribution. You may reproduce and
distribute copies of the
on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and
Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without
subsequently incorporated within the Work.
modifications, and in Source or Object form,
provided that You
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms
and conditions of
meet the following conditions:
this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual,
(a) You must give any other recipients of the
Work or
worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable
Derivative Works a copy of this License;
copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of,
and
publicly display, publicly perform, sublicense,
and distribute the
(b) You must cause any modified files to carry
prominent notices
Work and such Derivative Works in Source or
Object form.
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any
Derivative Works
3. Grant of Patent License. Subject to the terms
and conditions of
that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and
this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual,
attribution notices from the Source form
of the Work,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable
excluding those notices that do not
pertain to any part of
(except as stated in this section) patent license
to make, have made,
the Derivative Works; and
use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work,
where such license applies only to those
patent claims licensable
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as
part of its
by such Contributor that are necessarily
infringed by their
distribution, then any Derivative Works
that You distribute must
Contribution(s) alone or by combination of
their Contribution(s)
include a readable copy of the
attribution notices contained
with the Work to which such Contribution(s)
was submitted. If You
within such NOTICE file, excluding those
notices that do not
100
pertain to any part of the Derivative
Works, in at least one
with Licensor regarding such Contributions.
of the following places: within a NOTICE
text file distributed
6. Trademarks. This License does not grant
permission to use the trade
as part of the Derivative Works; within
the Source form or
names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor,
documentation, if provided along with
the Derivative Works; or,
except as required for reasonable and
customary use in describing the
within a display generated by the
Derivative Works, if and
origin of the Work and reproducing the
content of the NOTICE file.
wherever such third-party notices
normally appear. The contents
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by
applicable law or
of the NOTICE file are for informational
purposes only and
agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each
do not modify the License. You may add
Your own attribution
Contributor provides its Contributions) on an
"AS IS" BASIS,
notices within Derivative Works that You
distribute, alongside
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or
or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided
implied, including, without limitation, any
warranties or conditions
that such additional attribution notices
cannot be construed
of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
as modifying the License.
PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the
You may add Your own copyright statement to
Your modifications and
appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any
may provide additional or different license
terms and conditions
risks associated with Your exercise of
permissions under this License.
for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or
for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use,
8. Limitation of Liability. In no event and under no
legal theory,
reproduction, and distribution of the Work
otherwise complies with
whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise,
the conditions stated in this License.
unless required by applicable law (such as
deliberate and grossly
5. Submission of Contributions. Unless You
explicitly state otherwise,
negligent acts) or agreed to in writing, shall
any Contributor be
any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work
liable to You for damages, including any
direct, indirect, special,
by You to the Licensor shall be under the
terms and conditions of
incidental, or consequential damages of any
character arising as a
this License, without any additional terms or
conditions.
result of this License or out of the use or
inability to use the
Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify
Work (including but not limited to damages for
loss of goodwill,
the terms of any separate license agreement
you may have executed
work stoppage, computer failure or
malfunction, or any and all
101
other commercial damages or losses), even if
such Contributor
Licensed under the Apache License, Version 2.0
(the "License");
has been advised of the possibility of such
damages.
you may not use this file except in compliance
with the License.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing
You may obtain a copy of the License at
the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer,
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
and charge a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity,
Unless required by applicable law or agreed to in
writing, software
or other liability obligations and/or rights
consistent with this
distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS,
License. However, in accepting such
obligations, You may act only
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied.
on Your own behalf and on Your sole
responsibility, not on behalf
See the License for the specific language
governing permissions and
of any other Contributor, and only if You agree
to indemnify,
limitations under the License.
defend, and hold each Contributor harmless
for any liability
incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason
of your accepting any such warranty or
additional liability.
_____________________________
This copy of the libpng notices is provided for your
convenience. In case of
END OF TERMS AND CONDITIONS
any discrepancy between this copy and the notices in
the file png.h that is
APPENDIX: How to apply the Apache License to
your work.
included in the libpng distribution, the latter shall
prevail.
To apply the Apache License to your work,
attach the following
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]"
If you modify libpng you may insert additional notices
immediately following
replaced with your own identifying
information. (Don't include
this sentence.
the brackets!) The text should be enclosed in
the appropriate
comment syntax for the file format. We also
recommend that a
This code is released under the libpng license.
file or class name and description of purpose
be included on the
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1,
February 25, 2010, are
same "printed page" as the copyright notice
for easier
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn RandersPehrson, and are
identification within third-party archives.
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.2.5
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
with the following individual added to the list of
102
Contributing Authors
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.88,
Cosmin Truta
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 October 3, 2002, are
John Bowler
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson,
and are
Kevin Bracey
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6
Sam Bushell
Magnus Holmgren
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors
Greg Roelofs
Tom Tanner
Simon-Pierre Cadieux
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January
1996, are
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42,
Inc.
and with the following additions to the disclaimer:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors"
There is no warranty against interference with your
enjoyment of the
is defined as the following set of individuals:
library or against infringement. There is no
warranty that our
Andreas Dilger
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
or needs. This library is provided with all faults,
and the entire
Paul Schmidt
Tim Wegner
risk of satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with
the user.
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The
Contributing Authors
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6,
March 20, 2000, are
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed
or implied,
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and
are
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96,
fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc.
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the
use of the PNG
Tom Lane
Reference Library, even if advised of the possibility of
such damage.
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Permission is hereby granted to use, copy, modify,
and distribute this
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May
1997, are
103
source code, or portions hereof, for any purpose,
without fee, subject
The FreeType Project
to the following restrictions:
LICENSE
----------------------------
be misrepresented as being the original source.
2006-Jan-27
source or altered source distribution.
Copyright 1996-2002,
2006 by
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without
David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg
fee, and encourage the use of this source code as a
component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this
source code in a product, acknowledgment is not
required but would be
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several
archive packages;
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about"
some of them may contain, in addition to the
FreeType font engine,
boxes and the like:
various tools and contributions which rely on, or
relate to, the
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
FreeType Project.
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the
This license applies to all files found in such
packages, and
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).
which do not fall under their own explicit
license. The license
affects thus the FreeType font engine,
the test programs,
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI
Certified Open Source is a
documentation and makefiles, at the very least.
certification mark of the Open Source Initiative.
This license was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion
February 25, 2010
and use of free software in commercial and
freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
_____________________________
This software is based in part on the work of the
FreeType Team.
o We don't promise that this software works.
However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution)
----------------------
104
Throughout this license, the terms `package',
`FreeType Project',
o You can use this software for whatever you
want, in parts or
and `FreeType archive' refer to the set of
files originally
full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage)
distributed by the authors (David Turner,
Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they
named as alpha,
o You may not pretend that you wrote this
software. If you use
beta or final release.
it, or only parts of it, in a program, you
must acknowledge
somewhere in your documentation that
you have used the
`You' refers to the licensee, or person using the
project, where
FreeType code. (`credits')
`using' is a generic term including compiling the
project's source
code as well as linking it to form a `program' or
`executable'.
We specifically permit and encourage the
inclusion of this
This program is referred to as `a program
using the FreeType
software, with or without modifications, in
commercial products.
engine'.
We disclaim all warranties covering The
FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.
This license applies to all files distributed in
the original
FreeType Project, including all source
code, binaries and
Finally, many people asked us for a
preferred form for a
documentation, unless otherwise stated in
the file in its
credit/disclaimer to use in compliance with this
license. We thus
original, unmodified form as distributed in the
original archive.
encourage you to use the following text:
If you are unsure whether or not a particular file
is covered by
"""
this license, you must contact us to verify this.
Portions of this software are copyright ?<year>
The FreeType
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000
by David Turner,
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as
specified below.
Please replace <year> with the value from the
FreeType version you
actually use.
--------------
THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY
Legal Terms
===========
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
--------------
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
105
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
our work, you must acknowledge us. However,
no fee need be paid
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE
USE OR THE INABILITY TO
to us.
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
-----------------------------Neither the FreeType authors and contributors
nor you shall use
This license grants a worldwide, royalty-free,
perpetual and
the name of the other for commercial, advertising,
or promotional
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile,
purposes without specific prior written permission.
display, copy, create derivative works of,
distribute and
We suggest, but do not require, that you use one
or more of the
sublicense the FreeType Project (in both source
and object code
following phrases to refer to this software in your
documentation
forms) and derivative works thereof for any
purpose; and to
or advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
authorize others to exercise some or all of the
rights granted
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
herein, subject to the following conditions:
As you have not signed this license, you are
not required to
o Redistribution of source code must retain
this license file
accept it. However, as the FreeType
Project is copyrighted
(`FTL.TXT') unaltered; any additions,
deletions or changes to
material, only this license, or another one
contracted with the
the original files must be clearly indicated in
accompanying
authors, grants you the right to use, distribute,
and modify it.
documentation. The copyright notices
of the unaltered,
Therefore, by using, distributing, or modifying
the FreeType
original files must be preserved in all
copies of source
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms
files.
of this license.
o Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that
-----------
states that the software is based in part of
the work of the
There are two mailing lists related to FreeType:
FreeType Team, in the distribution
documentation. We also
o freetype@nongnu.org
encourage you to put an URL to the FreeType
web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as
These conditions apply to any software derived
from or based on
future and wanted additions to the library
and distribution.
the FreeType Project, not just the unmodified
files. If you use
If you are looking for support, start in this
list if you
106
haven't found anything to help you in the
documentation.
including portions thereof.
1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means
a mechanism generally
o freetype-devel@nongnu.org
accepted in the software development
community for the electronic
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues,
transfer of data.
specific licenses, porting, etc.
1.5. "Executable" means Covered Code in any
form other than Source
Our home page can be found at
Code.
http://www.freetype.org
1.6. "Initial Developer" means the individual or
entity identified
as the Initial Developer in the Source Code
notice required by Exhibit
--- end of FTL.TXT ---
A.
_____________________________
1.7. "Larger Work" means a work which
combines Covered Code or
MOZILLA PUBLIC
LICENSE
portions thereof with code not governed by the
terms of this License.
Version 1.1
1.8. "License" means this document.
--------------1.8.1. "Licensable" means having the right to
grant, to the maximum
extent possible, whether at the time of the
initial grant or
1.0.1. "Commercial Use" means distribution or
otherwise making the
subsequently acquired, any and all of the rights
conveyed herein.
Covered Code available to a third party.
1.1. "Contributor" means each entity that creates
or contributes to
1.9. "Modifications" means any addition to or
deletion from the
the creation of Modifications.
substance or structure of either the Original
Code or any previous
1.2. "Contributor Version" means the
combination of the Original
Modifications. When Covered Code is released
as a series of files, a
Code, prior Modifications used by a Contributor,
and the Modifications
Modification is:
A. Any addition to or deletion from the
contents of a file
made by that particular Contributor.
containing Original Code or previous
Modifications.
1.3. "Covered Code" means the Original Code or
Modifications or the
combination of the Original Code and
Modifications, in each case
B. Any new file that contains any part of
the Original Code or
107
previous Modifications.
to cause the direction or management of such
entity, whether by
contract or otherwise, or (b) ownership of more
than fifty percent
1.10. "Original Code" means Source Code of
computer software code
(50%) of the outstanding shares or beneficial
ownership of such
which is described in the Source Code notice
required by Exhibit A as
entity.
Original Code, and which, at the time of its
release under this
License is not already Covered Code governed
by this License.
2.1. The Initial Developer Grant.
The Initial Developer hereby grants You a worldwide, royalty-free,
1.10.1. "Patent Claims" means any patent
claim(s), now owned or
non-exclusive license, subject to third party
intellectual property
hereafter acquired, including without
limitation, method, process,
claims:
and apparatus claims, in any patent Licensable
by grantor.
(a) under intellectual property rights
(other than patent or
trademark) Licensable by Initial
Developer to use, reproduce,
1.11. "Source Code" means the preferred form of
the Covered Code for
modify, display, perform, sublicense and
distribute the Original
making modifications to it, including all modules
it contains, plus
Code (or portions thereof) with or
without Modifications, and/or
any associated interface definition files, scripts
used to control
as part of a Larger Work; and
compilation and installation of an Executable,
or source code
(b) under Patents Claims infringed by the
making, using or
differential comparisons against either the
Original Code or another
selling of Original Code, to make, have
made, use, practice,
well known, available Covered Code of the
Contributor's choice. The
sell, and offer for sale, and/or otherwise
dispose of the
Source Code can be in a compressed or
archival form, provided the
Original Code (or portions thereof).
appropriate decompression or de-archiving
software is widely available
(c) the licenses granted in this Section
2.1(a) and (b) are
for no charge.
effective on the date Initial Developer
first distributes
1.12. "You" (or "Your") means an individual or a
legal entity
Original Code under the terms of this
License.
exercising rights under, and complying with all
of the terms of, this
License or a future version of this License
issued under Section 6.1.
(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above,
no patent license is
For legal entities, "You" includes any entity
which controls, is
granted: 1) for code that You delete from
the Original Code; 2)
controlled by, or is under common control with
You. For purposes of
separate from the Original Code; or 3)
for infringements caused
this definition, "control" means (a) the power,
direct or indirect,
by: i) the modification of the Original
108
Code or ii) the
granted: 1) for any code that Contributor
has deleted from the
combination of the Original Code with
other software or devices.
Contributor Version; 2) separate from
the Contributor Version;
3) for infringements caused by: i) third
party modifications of
2.2. Contributor Grant.
Subject to third party intellectual property
claims, each Contributor
Contributor Version or ii) the
combination of Modifications made
hereby grants You a world-wide, royalty-free,
non-exclusive license
by that Contributor with other software
(except as part of the
Contributor Version) or other devices; or
4) under Patent Claims
(a) under intellectual property rights
(other than patent or
infringed by Covered Code in the
absence of Modifications made by
trademark) Licensable by Contributor, to
use, reproduce, modify,
that Contributor.
display, perform, sublicense and
distribute the Modifications
created by such Contributor (or portions
thereof) either on an
3.1. Application of License.
unmodified basis, with other
Modifications, as Covered Code
The Modifications which You create or to which
You contribute are
and/or as part of a Larger Work; and
governed by the terms of this License, including
without limitation
Section 2.2. The Source Code version of
Covered Code may be
(b) under Patent Claims infringed by the
making, using, or
distributed only under the terms of this License
or a future version
selling of Modifications made by that
Contributor either alone
of this License released under Section 6.1, and
You must include a
and/or in combination with its
Contributor Version (or portions
copy of this License with every copy of the
Source Code You
of such combination), to make, use, sell,
offer for sale, have
distribute. You may not offer or impose any
terms on any Source Code
made, and/or otherwise dispose of: 1)
Modifications made by that
version that alters or restricts the applicable
version of this
Contributor (or portions thereof); and 2)
the combination of
License or the recipients' rights hereunder.
However, You may include
Modifications made by that Contributor
with its Contributor
an additional document offering the additional
rights described in
Version (or portions of such
combination).
Section 3.5.
(c) the licenses granted in Sections 2.2(a)
and 2.2(b) are
3.2. Availability of Source Code.
effective on the date Contributor first
makes Commercial Use of
Any Modification which You create or to which
You contribute must be
the Covered Code.
made available in Source Code form under the
terms of this License
either on the same media as an Executable
version or via an accepted
(d) Notwithstanding Section 2.2(b)
above, no patent license is
Electronic Distribution Mechanism to anyone to
109
whom you made an
obtains such knowledge after
Executable version available; and if made
available via Electronic
the Modification is made available as
described in Section 3.2,
Distribution Mechanism, must remain available
for at least twelve (12)
Contributor shall promptly modify the
LEGAL file in all copies
months after the date it initially became
available, or at least six
Contributor makes available thereafter
and shall take other steps
(6) months after a subsequent version of that
particular Modification
(such as notifying appropriate mailing
lists or newsgroups)
has been made available to such recipients.
You are responsible for
reasonably calculated to inform those
who received the Covered
ensuring that the Source Code version remains
available even if the
Code that new knowledge has been
obtained.
Electronic Distribution Mechanism is maintained
by a third party.
(b) Contributor APIs.
If Contributor's Modifications include an
application programming
3.3. Description of Modifications.
You must cause all Covered Code to which You
contribute to contain a
interface and Contributor has knowledge
of patent licenses which
file documenting the changes You made to
create that Covered Code and
are reasonably necessary to implement
that API, Contributor must
the date of any change. You must include a
prominent statement that
also include this information in the
LEGAL file.
the Modification is derived, directly or indirectly,
from Original
(c)
Code provided by the Initial Developer and
including the name of the
Representations.
Contributor represents that, except as
disclosed pursuant to
Initial Developer in (a) the Source Code, and (b)
in any notice in an
Section 3.4(a) above, Contributor
believes that Contributor's
Executable version or related documentation in
which You describe the
Modifications are Contributor's original
creation(s) and/or
origin or ownership of the Covered Code.
Contributor has sufficient rights to grant
the rights conveyed by
3.4. Intellectual Property Matters
this License.
(a) Third Party Claims.
If Contributor has knowledge that a
license under a third party's
3.5. Required Notices.
You must duplicate the notice in Exhibit A in
each file of the Source
intellectual property rights is required to
exercise the rights
Code. If it is not possible to put such notice in
a particular Source
granted by such Contributor under
Sections 2.1 or 2.2,
Code file due to its structure, then You must
include such notice in a
Contributor must include a text file with
the Source Code
location (such as a relevant directory) where a
user would be likely
distribution titled "LEGAL" which
describes the claim and the
to look for such a notice. If You created one or
more Modification(s)
party making the claim in sufficient detail
that a recipient will
You may add your name as a Contributor to the
notice described in
know whom to contact. If Contributor
110
Exhibit A. You must also duplicate this License
in any documentation
that the license for the
Executable version does not attempt to limit or
alter the recipient's
for the Source Code where You describe
recipients' rights or ownership
rights in the Source Code version from the rights
set forth in this
rights relating to Covered Code. You may
choose to offer, and to
License. If You distribute the Executable version
under a different
charge a fee for, warranty, support, indemnity or
liability
license You must make it absolutely clear that
any terms which differ
obligations to one or more recipients of
Covered Code. However, You
from this License are offered by You alone, not
by the Initial
may do so only on Your own behalf, and not on
behalf of the Initial
Developer or any Contributor. You hereby agree
to indemnify the
Developer or any Contributor. You must make it
absolutely clear than
Initial Developer and every Contributor for any
liability incurred by
any such warranty, support, indemnity or
liability obligation is
the Initial Developer or such Contributor as a
result of any such
offered by You alone, and You hereby agree to
indemnify the Initial
terms You offer.
Developer and every Contributor for any
liability incurred by the
3.7. Larger Works.
Initial Developer or such Contributor as a result
of warranty,
You may create a Larger Work by combining
Covered Code with other code
support, indemnity or liability terms You offer.
not governed by the terms of this License and
distribute the Larger
3.6. Distribution of Executable Versions.
Work as a single product. In such a case, You
must make sure the
You may distribute Covered Code in Executable
form only if the
requirements of this License are fulfilled for the
Covered Code.
requirements of Section 3.1-3.5 have been met
for that Covered Code,
and if You include a notice stating that the
Source Code version of
If it is impossible for You to comply with any of
the terms of this
the Covered Code is available under the terms
of this License,
License with respect to some or all of the
Covered Code due to
including a description of how and where You
have fulfilled the
statute, judicial order, or regulation then You
must: (a) comply with
obligations of Section 3.2. The notice must be
conspicuously included
the terms of this License to the maximum extent
possible; and (b)
in any notice in an Executable version, related
documentation or
describe the limitations and the code they
affect. Such description
collateral in which You describe recipients'
rights relating to the
must be included in the LEGAL file described in
Section 3.4 and must
Covered Code. You may distribute the
Executable version of Covered
be included with all distributions of the Source
Code. Except to the
Code or ownership rights under a license of
Your choice, which may
extent prohibited by statute or regulation, such
description must be
contain terms different from this License,
provided that You are in
sufficiently detailed for a recipient of ordinary
skill to be able to
compliance with the terms of this License and
111
understand it.
the Initial
Developer, Original Code or Contributor in the
notice described in
Exhibit A shall not of themselves be deemed to
be modifications of
This License applies to code to which the Initial
Developer has
this License.)
attached the notice in Exhibit A and to related
Covered Code.
COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS
LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,
6.1. New Versions.
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
Netscape Communications Corporation
("Netscape") may publish revised
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT
THE COVERED CODE IS FREE OF
and/or new versions of the License from time to
time. Each version
DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING.
will be given a distinguishing version number.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE COVERED CODE
6.2. Effect of New Versions.
Once Covered Code has been published under
a particular version of the
IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE
PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,
License, You may always continue to use it
under the terms of that
YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY
OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE
version. You may also choose to use such
Covered Code under the terms
COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER
of any subsequent version of the License
published by Netscape. No one
OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL
PART OF THIS LICENSE. NO USE OF
other than Netscape has the right to modify the
terms applicable to
ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED
HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.
Covered Code created under this License.
6.3. Derivative Works.
8.1. This License and the rights granted
hereunder will terminate
If You create or use a modified version of this
License (which you may
automatically if You fail to comply with terms
herein and fail to cure
only do in order to apply it to code which is not
already Covered Code
such breach within 30 days of becoming aware
of the breach. All
governed by this License), You must (a) rename
Your license so that
sublicenses to the Covered Code which are
properly granted shall
the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL",
"Netscape",
survive any termination of this License.
Provisions which, by their
"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase
do not appear in your
nature, must remain in effect beyond the
termination of this License
license (except to note that your license differs
from this License)
shall survive.
and (b) otherwise make it clear that Your
version of the license
8.2. If You initiate litigation by asserting a
patent infringement
contains terms which differ from the Mozilla
Public License and
claim (excluding declatory judgment actions)
against Initial Developer
Netscape Public License. (Filling in the name of
112
or a Contributor (the Initial Developer or
Contributor against whom
Version directly or
indirectly infringes any patent where such claim
is resolved (such as
You file such action is referred to as
"Participant") alleging that:
by license or settlement) prior to the initiation of
patent
(a) such Participant's Contributor Version
directly or indirectly
infringement litigation, then the reasonable
value of the licenses
infringes any patent, then any and all rights
granted by such
granted by such Participant under Sections 2.1
or 2.2 shall be taken
Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2
of this License
into account in determining the amount or
value of any payment or
shall, upon 60 days notice from Participant
terminate prospectively,
license.
unless if within 60 days after receipt of notice
You either: (i)
8.4. In the event of termination under Sections
8.1 or 8.2 above,
agree in writing to pay Participant a mutually
agreeable reasonable
all end user license agreements (excluding
distributors and resellers)
royalty for Your past and future use of
Modifications made by such
which have been validly granted by You or any
distributor hereunder
Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim
with respect to
prior to termination shall survive termination.
the Contributor Version against such
Participant. If within 60 days
of notice, a reasonable royalty and payment
arrangement are not
UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO
LEGAL THEORY, WHETHER TORT
mutually agreed upon in writing by the parties
or the litigation claim
(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR
OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL
is not withdrawn, the rights granted by
Participant to You under
DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR
ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,
Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate
at the expiration of
OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES,
BE LIABLE TO ANY PERSON FOR
ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
the 60 day notice period specified above.
CHARACTER INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,
(b) any software, hardware, or device, other
than such Participant's
WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR
MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER
Contributor Version, directly or indirectly
infringes any patent, then
COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF
SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN
any rights granted to You by such Participant
under Sections 2.1(b)
INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES. THIS LIMITATION OF
and 2.2(b) are revoked effective as of the date
You first made, used,
LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
DEATH OR PERSONAL INJURY
sold, distributed, or had made, Modifications
made by that
RESULTING FROM SUCH PARTY'S
NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW
Participant.
PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
8.3. If You assert a patent infringement claim
against Participant
EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
alleging that such Participant's Contributor
113
THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU.
expressly excluded.
Any law or regulation which provides that the
language of a contract
shall be construed against the drafter shall not
apply to this
The Covered Code is a "commercial item," as
that term is defined in
License.
48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of
"commercial computer
software" and "commercial computer software
documentation," as such
As between Initial Developer and the
Contributors, each party is
terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48
responsible for claims and damages arising,
directly or indirectly,
C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through
227.7202-4 (June 1995),
out of its utilization of rights under this License
and You agree to
all U.S. Government End Users acquire Covered
Code with only those
work with Initial Developer and Contributors to
distribute such
rights set forth herein.
responsibility on an equitable basis. Nothing
herein is intended or
shall be deemed to constitute any admission of
liability.
This License represents the complete
agreement concerning subject
matter hereof. If any provision of this License is
held to be
Initial Developer may designate portions of the
Covered Code as
unenforceable, such provision shall be
reformed only to the extent
"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed"
means that the Initial
necessary to make it enforceable. This License
shall be governed by
Developer permits you to utilize portions of the
Covered Code under
California law provisions (except to the extent
applicable law, if
Your choice of the NPL or the alternative
licenses, if any, specified
any, provides otherwise), excluding its conflictof-law provisions.
by the Initial Developer in the file described in
Exhibit A.
With respect to disputes in which at least one
party is a citizen of,
or an entity chartered or registered to do
business in the United
EXHIBIT A -Mozilla Public License.
States of America, any litigation relating to this
License shall be
``The contents of this file are subject to the
Mozilla Public License
subject to the jurisdiction of the Federal Courts
of the Northern
Version 1.1 (the "License"); you may not use this
file except in
District of California, with venue lying in Santa
Clara County,
compliance with the License. You may obtain a
copy of the License at
California, with the losing party responsible for
costs, including
http://www.mozilla.org/MPL/
without limitation, court costs and reasonable
attorneys' fees and
Software distributed under the License is
distributed on an "AS IS"
expenses. The application of the United Nations
Convention on
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
either express or implied. See the
Contracts for the International Sale of Goods is
114
License for the specific language governing
rights and limitations
22.5
Oznámenia
under the License.
Môžete nastaviť zobrazovanie oznámení o
dostupnosti nového softvéru televízora na prevzatie
alebo iných záležitostiach týkajúcich sa softvéru.
The Original Code is
______________________________________.
Ak si chcete prečítať tieto oznámenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Oznámenia.
3 - Ak je k dispozícii oznámenie, môžete si ho
prečítať alebo vybrať niektoré z dostupných
oznámení.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
The Initial Developer of the Original Code is
________________________.
Portions created by ______________________
are Copyright (C) ______
_______________________. All Rights Reserved.
Contributor(s):
______________________________________.
Alternatively, the contents of this file may be
used under the terms
of the _____ license (the "[___] License"), in
which case the
provisions of [______] License are applicable
instead of those
above. If you wish to allow use of your version
of this file only
under the terms of the [____] License and not to
allow others to use
your version of this file under the MPL, indicate
your decision by
deleting the provisions above and replace
them with the notice and
other provisions required by the [___] License.
If you do not delete
the provisions above, a recipient may use your
version of this file
under either the MPL or the [___] License."
[NOTE: The text of this Exhibit A may differ
slightly from the text of
the notices in the Source Code files of the
Original Code. You should
use the text of this Exhibit A rather than the text
found in the
Original Code Source Code for Your
Modifications.]
115
23
Koniec používania
Špecifikácie
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
23.1
Environmentálne otázky
Technické údaje produktu
32PFS6402
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 34 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 50 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
43PUS64x2
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 108 cm/43 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 67 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 98 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
49PUS64x2
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 123 cm/49 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 87 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 127 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
55PUS64x2
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 139 cm/55 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 91 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 133 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
23.2
Príkon
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
• Funkcie úspory energie: Ekonomický režim, stlmenie
obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia,
ponuka ekologických nastavení.
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
116
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7,2).
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
23.6
23.3
Rozmery a hmotnosti
Operačný systém
32PFS6402
• bez TV stojana:
Šírka 726,5 mm – Výška 438,7 mm – Hĺbka 76,8 mm
– Hmotnosť ±5,63 kg
• s TV stojanom:
Šírka 726,5 mm – Výška 483,3 mm – Hĺbka
168,7 mm – Hmotnosť ±5,89 kg
Operačný systém Android:
Android Marshmallow 6.0
23.4
Príjem
43PUS64x2
• bez TV stojana:
Šírka 968,2 mm – Výška 575,7 mm – Hĺbka
76,8 mm – Hmotnosť ±9,38 kg
• s TV stojanom:
Šírka 968,2 mm – Výška 623,3 mm – Hĺbka
204,2 mm – Hmotnosť ±9,69 kg
• Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2 (podpora HEVC), DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Anténny vstup na satelit: 75 ohmov typu F
• Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
• Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB,
výber polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim
tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
49PUS64x2
• bez TV stojana:
Šírka 1 099,2 mm – Výška 645,3 mm – Hĺbka
78,6 mm – Hmotnosť ±11,01 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1099,2 mm – Výška 699,7 mm – Hĺbka
213,2 mm – Hmotnosť ±11,31 kg
55PUS64x2
• bez TV stojana:
Šírka 1 239,2 mm – Výška 724,7 mm – Hĺbka
84,8 mm – Hmotnosť ±16 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1 239,2 mm – Výška 779,5 mm – Hĺbka
231,7 mm – Hmotnosť ±16,3 kg
23.5
Rozlíšenie obrazového
vstupu
23.7
Formáty videa
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
Pripojiteľnosť
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Bočná strana TV
• Vstup HDMI 3 – ARC
• Vstup HDMI 4 – MHL – ARC
• USB 2 – USB 2.0
• USB 3 – USB 3.0 (modré)
• 1 x zásuvka rozhrania Common Interface CI+/CAM
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
Počítačové formáty
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI) – stereofónny
minikonektor veľkosti 3,5 mm
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
Rozlíšenie (okrem iných)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
Spodná časť televízora
• Vstup HDMI 1 – HDCP 2.2
• Vstup HDMI 2 – HDCP 2.2
117
• USB 1 – USB 2.0
• Zvukový výstup – optický Toslink
• Sieť LAN – RJ45
• Anténa (75 ohmov)
• Satelitný tuner
• Môžete použiť akýkoľvek softvér mediálneho servera
s certifikáciou DLNA V1.5 (trieda DMS).
• Môžete použiť aplikáciu Philips TV Remote (iOS a
Android) na mobilných zariadeniach.
Funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od možností
daného mobilného zariadenia a použitého softvéru.
23.8
Zvuk
• wOOx
• HD Stereo
• Výstupný výkon (RMS): 20 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS Premium Sound ™
23.9
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0 – USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (vstavané)
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Mediálne servery, podporované
• Zásobníky: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3),
WMA (v2 až v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG, PNG, BMP
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť
súboru médií je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa
súboru médií je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do
profilu High Profile na úrovni 5.1.
– Kodek H.265 (HEVC) je podporovaný až do profilu
Main/Main 10 do úrovne 5.1
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced
Profile @ L3.
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)
118
24
24.3
Pomoc a podpora
Riešenie problémov
24.1
Zapnutie a diaľkové ovládanie
Zaregistrujte svoj televízor
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
24.2
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Používanie pomocníka
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na
obrazovke  .
Zobrazenie Pomocníka
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte
položky Nastavenie > Pomocník >
príručka.
Používateľská
Ak chcete funkciu Pomocník prehliadať ako knihu,
vyberte položku Kniha. Ak chcete vyhľadať kľúčové
slovo, vyberte položku Kľúčové slovo.
 Pomocníka je možné otvoriť aj v domovskej
ponuke alebo ponuke televízora.
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi
musíte Pomocníka zatvoriť.
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie
teletextu) majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a
nemožno pomocou nich otvoriť Pomocníka.
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k zdroju
napájania v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka a televízor sa následne vráti do
pohotovostného režimu. Ide o bežné fungovanie.
Televízor z pohotovostného režimu znova spustíte
stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní alebo na
televízore.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
119
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Kanály
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Obraz je nesprávne umiestnený
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Obraz počítača nie je stabilný
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
zozname kanálov
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Kanál DVB-T2 HEVC
Zvuk
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T HEVC vo vašej krajine
a znova nainštalujte kanál DVB-T.
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento
kanál.
HDMI a USB
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Ak je obraz a zvuk zariadenia pripojeného
k rozhraniu HDMI 1 alebo HDMI 2 rušený,
pripojte zariadenie
k rozhraniu HDMI 3 alebo HDMI 4 na tomto
televízore.
• Ak prichádza k rušeniu obrazu a zvuku zariadenia
pripojeného cez rozhranie HDMI, skúste, či sa
problém nevyrieši iným nastavením HDMI Ultra HD.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy HDMI Ultra HD.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie
na hodnotu Doma .
nastavená
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Skúste nastaviť iný formát obrazu.
120
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
• Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Funkcia HDMI EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Bluetooth
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC alebo upravujete hlasitosť
zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora,
tento jav je bežný.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Nemožno vykonať spárovanie
• Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania.
Prečítajte si používateľskú príručku k zariadeniu.
• Smerovač a bezdrôtový reproduktor umiestnite čo
najbližšie k televízoru.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením.
• Ak sa pokúšate sprárovať s televízorom niekoľko
zariadení naraz, nemusí to fungovať.
zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a
zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
Pripojenie cez rozhranie Bluetooth sa prerušilo
• Vždy umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
Synchronizácia zvuku a obrazu pri použití rozhrania
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
Bluetooth
• Než zakúpite bezdrôtový reproduktor s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o kvalite jeho
synchronizácie zvuku a obrazu. Nie všetky zariadenie
Bluetooth umožňujú optimálnu funkčnosť. Poraďte sa
s predajcom.
Wi-Fi
Internet
Sieť Wi-Fi sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Odporúčame používať frekvenciu 5 GHz (802.11ac)
na vašom smerovači, ak je váš televízor v oblasti s
väčším množstvom iných bezdrôtových smerovačov
(bytové domy a pod.).
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Na zjednodušenie inštalácie vašej bezdrôtovej siete
neskrývajte názov vášho smerovača vypnutím
vysielania identifikátora SSID.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte ikonu  (Nastavenie) a stlačte
tlačidlo OK.
3 - 5-krát stlačte tlačidlo  (dole).
4 - 3-krát stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Pripojenie k sieti Wi-Fi je pomalé
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
• Obmedzte počet zariadení, ktoré používajú rovnaký
smerovač.
121
24.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support .
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
24.5
Podpora a opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Naši servisní technici sa
v prípade potreby postarajú o opravu.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru.
Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
122
25
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
25.1
Bezpečnosť
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Riziko poškodenia televízora!
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
123
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
25.2
Starostlivosť o obrazovku
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Nedotýkajte sa diód LED funkcie
Ambilight na zadnej strane televízora. Na čistenie
televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol,
chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
124
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
26
Podmienky
používania
26.1
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Podmienky používania –
televízor
2016 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že
tento televízor spĺňa základné požiadavky a ďalšie
relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ
o rádiových zariadeniach, smernice 2009/125/ES
o ekodizajne, smernice 2010/30/ES o energetických
štítkoch a smernice 2011/65/ES o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok (RoHS).
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva množstvo
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/support sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
26.2
Podmienky používania –
galéria aplikácií Philips
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Podmienky používania, galéria aplikácií.
125
27
Autorské práva
27.1
MHL
27.5
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Microsoft
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
27.2
Ultra HD
Logo DIGITALEUROPE UHD je obchodná známka
Microsoft PlayReady
asociácie DIGITALEUROPE.
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft
PlayReady™ na prístup k obsahu s cieľom ochrany
svojho intelektuálneho vlastníctva vrátane obsahu
chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na
prístup k obsahu s ochranou PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
implementovať obmedzenia používania obsahu,
majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s
ochranou PlayReady. Tento postup neovplyvní
nechránený obsah ani obsah chránený inými
technológiami na kontrolu prístupu. Majitelia obsahu
môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať aktualizáciu
technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu,
ktorý túto aktualizáciu vyžaduje.
27.3
HDMI
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
27.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
27.4
Dolby Digital Plus
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
126
27.7
Kensington
(Ak sa používa)
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
27.8
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
127
28
Vyhlásenie
k službám a/alebo
softvéru
poskytovanými
tretími stranami
Služby a/alebo softvér poskytované tretími stranami
môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené
bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TP
Vision v takýchto prípadoch nenesie žiadnu
zodpovednosť.
128
Index
A
Aktualizovať softvér 87
Aktuálny obsah na televízore 83
Ambilight, nastavenia 60
Aplikácia, hlasové vyhľadávanie 9
Aplikácie 44
Automatické vypnutie 63
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 58
Ú
Údaje TV programu 74
B
Basy 57
Bezdrôtová sieť 38
Bezpečnostné pokyny 123
Bluetooth 31
Bluetooth, odstránenie zariadenia 32
Bluetooth, spárovanie 31
Bluetooth, výber zariadenia 32
D
Kanál, zoznam kanálov, filtrovať 19
Kanál, zoznam kanálov, informácie 19
Kanál, zoznam kanálov, otvoriť 19
Kanál, zoznam kanálov, vyhľadávanie 20
Káblová sieť 39
Klávesnica USB 35
Koniec používania 116
Kontrast 53
Kontrast, dynamický kontrast 55
Kontrast, kontrast obrazu 55
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 18
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, aktuálna verzia 18
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, kopírovanie 18
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, načítanie 18
Korekcia gama 55
L
Likvidácia televízora a batérií 116
Logo Philips, jas 63
M
Diaľkové ovládanie, infračervený snímač 11
Diaľkové ovládanie, prehľad 8
DMR, Digital Media Renderer 40
Domovská ponuka 42
Mediálne súbory, z jednotky USB 71
Mediálne súbory, z počítača alebo zariadenia NAS 71
Mediálne súbory, z cloudového úložiska 71
Moduly CAM satelitov 13
Multi View 86
E
N
Eko nastavenia 62
Nasýtenie 54
Nastavenia systému Android 41
Natural Motion 56
F
Farba 52
Farba, ovládanie farby 54
Farebný tón 54
Formát obrazu 56
Fotoaparát, pripojenie 36
Fotografie, videá a hudba 71
O
Ostrosť 53
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 56
Ostrosť, redukcia šumu 56
Oznámenia 115
G
P
Google Play Store 45
Pamäť internetu, vymazanie 39
Pevný disk USB 34
Podmienky používania 125
Podmienky používania, galéria aplikácií 42
Podpora online 122
Pohotovostný režim 12
Pohyb, Natural Motion 56
Pozastavenie TV 77
Počítač, pripojenie 36
Pripojenie DVI-HDMI 27
Pripojenie YPbPr 28
Pripojenie, napájací kábel 6
Pripojenie, pripojenie antény 7
Pripojenie, pripojenie satelitu 7
Pripojenie, USB jednotka Flash 35
Problémy, diaľkové ovládanie 119
Problémy, jazyk ponuky 121
Problémy, obraz 120
Problémy, Pripojenie HDMI 120
Problémy, Pripojenie USB 120
Problémy, zvuk 120
Programy, odporúčania 83
H
HDMI MHL 27
HDMI s rozlíšením Ultra HD 64
HDMI, ARC 26
HDMI-CEC, EasyLink 27
Herná konzola, pripojenie 32
Herný ovládač, pripojenie 33
Hlasitosť v slúchadlách 58
Hlasové vyhľadávanie, aplikácia 9
Hodnota pre vek 20
I
Inštalácia satelitu 13
Inštalácia siete 38
J
Jas 53
K
Kanál 19
Kanál, inštalácia satelitu 13
Kanál, prepnutie na kanál 20
Kanál, vekové obmedzenie 20
R
129
Rýchle nastavenie obrazu 57
Režim kontrastu 55
Časovač vypnutia 68
S
Satelit, balíky kanálov 14
Satelit, manuálna aktualizácia kanálov 14
Satelit, odstránenie satelitu 15
Satelit, pridanie satelitu 14
Satelit, ručná inštalácia 15
Satelit, Unicable 14
Sieť, bezdrôtové pripojenie 38
Sieť, káblová 39
Sieť, nastavenia 39
Sieť, názov televíznej siete 40
Sieť, pripojenie 38
Sieť, statická adresa IP 39
Sieť, Wi-Fi Smart Screen 40
Sieť, WoWLAN 40
Sieť, WPS 38
Sieť, WPS s kódom PIN 38
Sieť, zapnúť sieť Wi-Fi 40
Sieť, zobrazenie nastavení 39
Slúchadlá 32
Sledovanie televízie 20
Sprievodca pripojením 26
Starostlivosť o obrazovku 124
Starostlivosť o zákazníkov 122
T
Teletext 24
Televízia na požiadanie 83
Teplota farby 53
U
Ultra vysoké rozlíšenie 55
Umiestnenie, umiestnenie televízora 6
Umiestnenie, vzdialenosť pri sledovaní 6
Unicable 14
Univerzálny prístup 68
Uzamknutie aplikácií 46
V
Výber videa 22
Výšky 58
Vekové obmedzenie 20
Video na vyžiadanie 84
Videokamera, pripojenie 36
Vlastná farebná teplota 54
Vymazať pamäť internetu 40
Vypnutie 12
W
Wi-Fi 38
Z
Zapnutie 12
Zhoršený sluch 69
Zhoršený sluch 68
Zhoršený zrak 68
Zrak. postihnutí 69
Zvýšenie sýtosti farieb 53
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 58
Zvukový popis 69
Š
Štýl obrazu 52
Štýl zvuku 57
Č
130
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
131
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising