Philips | 60PFL8708S/12 | Owner's Manual | Philips Elevation Ultra tenký LED televízor Smart TV 60PFL8708S/12 Používateľská príručka

Philips Elevation Ultra tenký LED televízor Smart TV 60PFL8708S/12 Používateľská príručka
-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/
78881',0%,'19*50 /1:;<1=>
!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,
?8@A:7B87
CDE)4165
SRXçLWLH
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Prehliadka 3
Smart TV 3
App gallery (Galéria aplikácií) 3
Po!i"ané videá 3
Online TV 3
Sociálne siete 4
Skype 4
Inteligentné telefóny a tablety 4
Pozastavenie TV a nahrávanie 4
Hranie 5
Easy Link 5
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Spustenie aplikácie Skype 72
Kontakty 73
Volanie pomocou slu!by Skype 74
Kredit Skype 75
Nastavenia aplikácie Skype 75
Odhlásenie 76
Podmienky pou!ívania 76
8
8.1
8.2
Hry 77
Hranie hry 77
Hry pre dvoch hrá"ov 77
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
In!talácia 6
Upevnenie televízora na stojan alebo stenu 6
Rady t#kajúce sa umiestnenia 6
Napájací kábel 6
Anténa 6
Satelit 7
Sie$ 7
Pripojenie zariadení 9
Ponuka Nastavenie 18
Bezpe"nos$ a údr!ba 20
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
"pecifikácie televízora 78
Environmentálne otázky 78
Príkon 79
Prijatie 79
Displej 79
Zvuk 79
Multimédiá 79
Pripojite%nos$ 80
Rozmery a hmotnosti 80
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
TV 22
Zapnutie 22
Dia%kové ovládanie 22
Televízne kanály 26
TV sprievodca 35
Prepínanie na zariadenia 36
Titulky a jazyky 37
&asova"e a hodiny 38
Nastavenia obrazu 39
Nastavenia zvuku 43
Nastavenia funkcie Ambilight 45
Univerzálny prístup 47
10
10.1
10.2
10.3
10.4
kódom
Softvér televízora 81
Verzia softvéru 81
Aktualizácia softvéru 81
Softvér s otvoren#m zdrojov#m kódom 81
Licencia pre softvér s otvoren#m zdrojov#m
82
11
11.1
11.2
11.3
11.4
Podpora 83
Zaregistrovanie 83
Pou!ívanie pomocníka a vyh%adávania 83
Online pomoc 83
Starostlivos$ o zákazníkov 83
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Satelitné kanály 49
Sledovanie satelitn#ch kanálov 49
Zoznam satelitn#ch kanálov 49
Ob%úbené satelitné kanály 49
Uzamknutie satelitn#ch kanálov 50
In'talácia satelitu 51
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
3D 56
&o potrebujete 56
Va'e pasívne 3D okuliare 56
Sledovanie vo formáte 3D 56
Optimálne sledovanie 3D 57
Zdravotné upozornenie 57
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
Autorské práva a licencie 84
HDMI 84
Dolby 84
DTS 2.0 + Digital Out™ 84
Skype 84
DLNA Certified® 84
DivX Certified® 84
Microsoft 84
Wi-Fi Alliance 85
Softvér MHEG 85
Ostatné ochranné známky 85
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Smart TV 58
Ponuka Doma 58
Aplikácie funkcie Smart TV 58
Videá, fotografie alebo hudba 61
Multi room (Viac miestností) 64
Pozastavenie TV 65
Nahrávanie 66
Aplikácia MyRemote 67
7
7.1
Skype 72
&o je to Skype? 72
2
Index 86
Obsah
1
Prehliadka
1.1
Smart TV
Pripojte tento LED televízor Philips s funkciou Smart TV na
internet a objavte úplne nov! svet televízie. Mô"ete pou"i#
káblové pripojenie k smerova$u alebo bezdrôtové pripojenie
pomocou rozhrania Wi-Fi.
Nájdite aplikáciu pre videá slu"by YouTube, noviny, online
album fotografií, slu"by Facebook, Twitter a iné aplikácie. K
dispozícii sú aplikácie, pomocou ktor!ch si mô"ete po"i$a#
video z online video obchodu alebo aplikácie na sledovanie
zme'kan!ch programov. Ak v polo"ke App gallery (Galéria
aplikácií) nenájdete to, $o h&adáte, otvorte internetov!
prehliada$ a skúste to nájs# na webe pomocou televízora.
Ak chcete získa# %al'ie informácie, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku App gallery (Galéria
aplikácií).
1.3
Po!i"ané videá
Ak chcete sledova# po!i"ané video, u" nemusíte ís# do
po"i$ovne. Jednoducho si po"i$ajte najnov'í film z vá'ho
miestneho online video obchodu.
Ke% televízor pripojíte k domácej sieti, mô"ete na obrazovke
televízora zobrazi# fotografie z inteligentného telefónu,
prehráva# videá ulo"ené v po$íta$i alebo ovláda# televízor
pomocou tabletu.
Ke% televízor pripojíte na internet, mô"ete si po"i$a# video z
online video obchodu, zobrazi# online TV program alebo si
nahra# ob&úben! seriál na pevn! disk USB. Aplikácie slu"by
Smart TV roz'íria va'e mo"nosti o rôzne zábavné a praktické
slu"by.
Ak chcete získa# %al'ie informácie, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku Smart TV.
Spustite funkciu Smart TV a pridajte aplikáciu online video
obchodu na úvodnú stránku funkcie Smart TV.
Otvorte aplikáciu video obchodu, vytvorte si osobné konto,
vyberte po"adovan! film a spustite prehrávanie.
(iadne otravné preberanie súborov – film mô"ete sledova#
okam"ite*.
Ak chcete získa# %al'ie informácie, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku Po!i"ané videá.
1.2
* Závisí od slu"by prenosu videa vybratého video obchodu.
Otvorte polo"ku App gallery (Galéria aplikácií) funkcie Smart
TV a získajte prístup k aplikáciám – zbierke webov!ch lokalít
prispôsoben!ch na zobrazenie v televízore.
1.4
App gallery (Galéria aplikácií)
Online TV
V%aka aplikáciám Online TV funkcie Smart TV (prúdov! prenos
televízneho vysielania) si mô"ete pozrie# zme'kan! program
alebo jeho sledovanie odlo"i# na neskôr.
Vyh&adajte logo vá'ho ob&úbeného poskytovate&a vysielania v
polo"ke App gallery (Galéria aplikácií).
Prehliadka / Online TV
3
Mô$ete vidie! svojich priate&ov kdeko&vek na svete a zavola! im.
Na uskuto%'ovanie videohovorov potrebujete kameru so
vstavan(m mikrofónom a r(chle pripojenie na internet.
Niektoré televízory Philips majú zabudovanú kameru a
mikrofón.
Ak chcete získa! "al#ie informácie, v polo$ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh&adajte polo$ku Skype.
Ak chcete získa! "al#ie informácie, v polo$ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh&adajte polo$ku Online TV.
1.5
Sociálne siete
1.7
Inteligentné telefóny a tablety
Ak chcete svoj inteligentn( telefón alebo tablet pou$íva! ako
dia&kové ovládanie alebo ovláda% médií, prevezmite si aplikáciu
Philips MyRemote z obchodu s aplikáciami pre vá# inteligentn(
telefón alebo tablet.
Správy od priate&ov u$ nemusíte kontrolova! len na po%íta%i.
Otvorte funkciu Smart TV, otvorte aplikáciu va#ej ob&úbenej
sociálnej siete a odo#lite správu z pohodlia va#ej pohovky.
Funkcia Smart TV podporuje ob&úbené sociálne siete Facebook
a Twitter.
Ak chcete získa! "al#ie informácie, v polo$ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh&adajte polo$ku App gallery (Galéria
aplikácií).
Ovládajte televízor pomocou inteligentného telefónu alebo
tabletu, prepínajte kanály alebo nastavte úrove' hlasitosti.
V"aka aplikácii MyRemote mô$ete pomocou svojho telefónu
alebo tabletu odosiela! fotografie, hudbu alebo videá z vá#ho
po%íta%a do televízora. Ak máte aplikáciu MyRemote
nain#talovanú v tablete, mô$ete zobrazi! televízny program,
pre%íta! si informácie o programoch a prepnú! televízor na
po$adovan( kanál jednoduch(m !uknutím prsta. Aplikácia
MyRemote je dostupná pre systémy iOS a Android.
Ak chcete získa! "al#ie informácie, v polo$ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh&adajte polo$ku Aplikácia MyRemote.
1.6
Skype
V"aka slu$be Skype™ mô$ete bezplatne uskuto%'ova!
videohovory pomocou televízora.
1.8
Pozastavenie TV a nahrávanie
Ak k televízoru pripojíte pevn( disk USB, mô$ete pozastavi! a
nahráva! vysielanie digitálnych televíznych kanálov.
4
Prehliadka / Pozastavenie TV a nahrávanie
Preru!te vysielanie a vybavte si dôle"it# hovor alebo si
jednoducho dajte prestávku po$as sledovania !portového
zápasu – televízor bude vysielanie uklada% na pevn# disk USB.
Potom mô"ete kedyko&vek znova pokra$ova% v sledovaní.
Ak k televízoru pripojíte pevn# disk USB, mô"ete tie" nahráva%
digitálne televízne vysielanie. Nahráva% mô"ete po$as
sledovania programu alebo mô"ete naplánova% nahrávanie
programu v budúcnosti.
Ak chcete získa% 'al!ie informácie, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku EasyLink.
Ak chcete získa% 'al!ie informácie, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku Pozastavenie TV
alebo Nahrávanie.
1.9
Hranie
Ak v ponuke Doma vyberiete svoju hernú konzolu, televízor
sa automaticky prepne na nastavenia, ktoré sú ideálne na
hranie.
Ak hráte hru pre viacer#ch hrá$ov s rozdelenou obrazovkou,
mô"ete nastavi% televízor tak, aby ka"dú $as% obrazovky
zobrazoval na celej obrazovke sú$asne. Ka"d# hrá$ sa tak mô"e
naplno sústredi% na svoje hranie.
Televízor na sú$asné zobrazenie oboch obrazoviek pou"íva
technológiu 3D zobrazenia. Ak chcete hra% hru pre dvoch
hrá$ov pomocou zobrazovania dvoch obrazov na celej
obrazovke, ka"d# hrá$ bude potrebova% 3D okuliare.
Ak chcete získa% 'al!ie informácie, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku Herná konzola alebo
Hry pre dvoch hrá!ov.
1.10
Easy Link
Pomocou funkcie EasyLink mô"ete obsluhova% pripojené
zariadenie, ako napríklad prehráva$ diskov Blu-ray, pomocou
dia&kového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink pou"íva na komunikáciu s pripojen#mi
zariadeniami protokol HDMI CEC.
Prehliadka / Easy Link
5
2
In!talácia
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenos$ na sledovanie televízora je trojnásobok
uhloprie"ky jeho obrazovky. Ke) sedíte, o"i by ste mali ma$ vo
v'!ke stredu obrazovky.
2.1
Upevnenie televízora na stojan
alebo stenu
Stojan televízora
Informácie o in!talácii stojana televízora nájdete v Stru"nej
úvodnej príru"ke dodanej s televízorom. Ak ste príru"ku stratili,
mô#ete si ju prevzia$ na adrese www.philips.com.
Stru"nú úvodnú príru"ku na prevzatie vyh%adajte pomocou
typového "ísla vá!ho TV.
Upevnenie na stenu
Vá! televízor tie# podporuje in!taláciu pomocou nástennej
konzoly kompatibilnej so systémom VESA (predáva sa
samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly pou#ite nasledujúci kód VESA . . .
2.3
Napájací kábel
Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na televízore.
Uistite sa, #e je napájací kábel pevne pripojen' k televízoru.
Dbajte na to, aby sie$ová zástr"ka v sie$ovej zásuvke bola
neustále prístupná.
Pri odpájaní napájacieho kábla v#dy $ahajte za zástr"ku, nikdy nie
za kábel.
VESA MIS-F 200 x 200, M8
Na bezpe"né pripevnenie konzoly pou#ite skrutky s d&#kou
uvedenou v ilustrácii.
Aj napriek tomu, #e tento televízor má v pohotovostnom
re#ime ve%mi nízku spotrebu energie, odpojte napájací kábel, ak
nebudete televízor dlh' "as pou#íva$. U!etríte t'm energiu.
Ak chcete získa$ )al!ie informácie o zapínaní a vypínaní
televízora, v polo#ke Pomocník stla"te tla"idlo * Zoznam a
vyh%adajte polo#ku Pohotovostn" re#im.
V"straha
Montá# televízora na stenu vy#aduje !peciálne zru"nosti a túto
"innos$ by mal vykonáva$ v'lu"ne kvalifikovan' personál. Montá#
televízora na stenu musí sp&(a$ bezpe"nostné normy, ktoré
zoh%ad(ujú hmotnos$ televízora. Pred umiestnením televízora
si dôkladne pre"ítajte aj bezpe"nostné opatrenia.
Spolo"nos$ TP Vision Netherlands B.V nenesie #iadnu
zodpovednos$ za nesprávnu montá# ani akúko%vek inú montá#,
ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
2.2
Rady t"kajúce sa umiestnenia
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku
nebude dopada$ priame svetlo.
• Na dosiahnutie najlep!ieho efektu technológie Ambilight
stlmte osvetlenie v miestnosti.
6
2.4
Anténa
Nájdite konektor na pripojenie antény na zadnej strane
televízora. Pevne pripojte anténny kábel ku konektoru s
ozna"ením Antenna a.
Ku konektoru mô#ete pripoji$ vlastnú anténu alebo kábel so
signálom z anténneho distribu"ného systému (be#ná slu#ba v
niektor'ch oblastiach). Pou#ite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény pou#ite pre vstupné signály DVB-T a
DVB-C.
In!talácia / Anténa
Pomocou softvéru mediálneho servera na va!om po#íta#i
mô%ete prostredníctvom televízora zobrazi$ fotografie a
prehráva$ hudbu alebo videá ulo%ené v po#íta#i.
Pou%ite aktuálnu verziu softvéru mediálneho servera, ako
napríklad Windows Media Player 11, Twonky™ alebo podobné
aplikácie*.
Nain!talujte softvér do po#íta#a a nastavte ho na zdie"anie
mediálnych súborov s televízorom. 'al!ie informácie nájdete v
návode na pou%ívanie daného softvéru mediálneho servera.
Ak chcete súbory zobrazi$ na obrazovke televízora, softvér
mediálneho servera musí by$ spusten& na po#íta#i.
2.5
Satelit
Nájdite konektor satelitu typu F na zadnej strane televízora. Do
tohto konektora pripojte kábel z vá!ho satelitu alebo
rozde"ova#a Unicable.
* Ak chcete získa$ preh"ad o podporovan&ch softvérov&ch
aplikáciách mediálneho servera, v polo%ke Pomocník stla#te
tla#idlo * Zoznam a vyh"adajte polo%ku Softvér mediálneho
servera, podporovan#.
Vytvorenie pripojenia
Postupujte pod"a krokov 1 a% 5.
2.6
Sie!
Bezdrôtové pripojenie
"o potrebujete
Ak chcete pripoji$ televízor na internet bezdrôtovo,
potrebujete bezdrôtov# smerova$. Pou%ite vysokor&chlostné
(!irokopásmové) pripojenie na internet.
Zdie%anie súborov
Televízor doká%e vyh"ada$ a otvori$ súbory z in&ch zariadení v
bezdrôtovej sieti (napríklad z po#íta#a alebo zariadenia NAS).
Mô%ete pou%i$ po#íta# s opera#n&mi systémami Microsoft
Windows XP, Vista alebo Windows 7, systémom Mac OS X
alebo opera#n&m systémom zalo%en&m na platforme Linux.
Softvér mediálneho servera
In!talácia / Sie$
Krok 1 – Skontrolujte, #i je zapnut& smerova# va!ej
bezdrôtovej siete.
Krok 2 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo%ku S Konfigurácia
a stla#te tla#idlo OK.
Krok 3 – Vyberte polo%ku Pripoji! sa k sieti a stla#te tla#idlo
OK.
Krok 4 – Vyberte polo%ku Bezdrôtovo a stla#te tla#idlo OK.
Krok 5 – Vyberte polo%ku Skenovanie, #ím spustíte
vyh"adávanie va!ej bezdrôtovej siete. Ak máte smerova# s
funkciou WPS (chránené nastavenie Wi-Fi), mô%ete vybra$
mo%nos$ WPS. Vyberte po%adovanú polo%ku a stla#te tla#idlo
OK.
- Skenovanie
V&berom polo%ky Skenovanie spustíte vyh"adávanie va!ej
bezdrôtovej siete (bezdrôtového smerova#a). Televízor mô%e
nájs$ viacero bezdrôtov&ch sietí, ktoré sa nachádzajú vo va!ej
blízkosti
- WPS
Ak vá! smerova# disponuje funkciou WPS, mô%ete sa priamo
pripoji$ k smerova#u bez skenovania. Prejdite k smerova#u,
stla#te tla#idlo WPS a do 2 minút sa vrá$te k televízoru. Potom
sa pripojte stla#ením tla#idla Pripojenie.
Ak sa vo va!ej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia, ktoré
pou%ívajú systém bezpe#nostného !ifrovania WEP, funkciou
WPS nemo%no pou%i$.
Ak je na pripojenie potrebn& kód PIN WPS, namiesto
mo%nosti WPS vyberte polo%ku Skenovanie.
Krok 6 – V zozname nájden&ch sietí vyberte va!u bezdrôtovú
sie$ a stla#te tla#idlo OK.
Ak sa va!a sie$ nenachádza v zozname, preto%e jej názov je
skryt& (je vypnuté vysielanie identifikátora SSID smerova#a),
vyberte mo%nos$ Ru$né zadanie a zadajte názov siete
manuálne.
Krok 7 – V závislosti od typu smerova#a mô%ete zada$
!ifrovací k"ú# (WEP, WPA alebo WPA2). Ak ste !ifrovací k"ú#
tejto siete u% zadali, mô%ete vybra$ polo%ku &al'ie a hne( sa
pripoji$.
Ak vá! smerova# podporuje funkciu WPS alebo kód PIN WPS,
mô%ete vybra$ mo%nos$ WPS, PIN WPS alebo (tandard.
Vyberte po%adovanú polo%ku a stla#te tla#idlo OK.
7
- !tandard
Mo!nos" !tandard vyberte, ak chcete manuálne zada" #ifrovací
k$ú% (heslo, prístupovú frázu alebo bezpe%nostn& k$ú%). Na
zadanie #ifrovacieho k$ú%a mô!ete pou!i" klávesnicu na
dia$kovom ovládaní. Zadajte #ifrovací k$ú% a stla%te tla%idlo
Pripojenie.
- PIN WPS
Ak chcete vytvori" zabezpe%ené pripojenie WPS s kódom PIN,
vyberte mo!nos" PIN WPS a stla%te tla%idlo OK. Zapí#te si
zobrazen& 8-cifern& kód PIN a zadajte ho do softvéru
smerova%a v po%íta%i. Vrá"te sa k televízoru a stla%te tla%idlo
Pripojenie. Ak neviete nájs" miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na pou!ívanie softvéru smerova%a.
Krok 8 – Po úspe#nom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Konfigurácia siete
Ak sa nepodarí vytvori" pripojenie, mô!ete skontrolova"
nastavenie funkcie DHCP smerova%a. Funkcia DHCP by mala
by" zapnutá.
Ak ste pokro%il& pou!ívate$ a chcete sie" nakonfigurova" so
statickou adresou IP, nastavte adresu IP televízora na mo!nos"
Statická IP.
Ak chcete nastavi" statickú adresu IP televízora, stla%te tla%idlo
h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Sie"ové nastavenia > Konfigurácia siete >
Statická IP. Ke' je v ponuke zvolená mo!nos" statickej adresy
IP, mô!ete nastavi" adresu IP a 'al#ie potrebné údaje v polo!ke
Statická konfigurácia IP v rovnakej ponuke.
Problémy so sie"ou
Bezdrôtová sie" sa nena#la alebo je ru#ená
• Bezdrôtovú sie" mô!u ru#i" mikrovlnné rúry, telefóny s
technológiou DECT alebo iné zariadenia pou!ívajúce #tandard
Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti televízora.
• Skontrolujte, %i brány firewall vo va#ej sieti povo$ujú prístup k
bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sie" vo va#ej domácnosti nefunguje správne,
skúste pou!i" káblové pripojenie siete.
Nefunguje internet
• Ak je smerova% správne pripojen&, skontrolujte pripojenie
smerova%a na internet.
Pripojenie k po$íta$u a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na pou!itie pre bezdrôtov& smerova%, kde
nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej r&chlosti a
ostatn&ch faktoroch ovplyv(ujúcich kvalitu signálu.
• Smerova% vy!aduje vysokor&chlostné (#irokopásmové)
pripojenie na internet.
Káblové pripojenie
%o potrebujete
Na pripojenie televízora na internet potrebujete sie"ov&
smerova$. Pou!ívajte smerova% s vysokor&chlostn&m
(#irokopásmov&m) pripojením na internet.
8
In#talácia
Postupujte pod$a krokov 1 a! 5.
1 – Pripojte smerova% k televízoru pomocou sie"ového kábla
(kábel Ethernet**).
2 – Skontrolujte, %i je smerova% zapnut&.
3 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
4 – Vyberte polo!ku Pripoji" sa k sieti a stla%te tla%idlo OK.
5 – Vyberte polo!ku Pripoj. káblom a stla%te tla%idlo OK.
Televízor bude neustále vyh$adáva" pripojenie k sieti. Po
úspe#nom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Konfigurácia siete
Ak sa nepodarí vytvori" pripojenie, mô!ete skontrolova"
nastavenie funkcie DHCP smerova%a. Funkcia DHCP by mala
by" zapnutá.
Ak ste pokro%il& pou!ívate$ a chcete sie" nakonfigurova" so
statickou adresou IP, nastavte adresu IP televízora na mo!nos"
Statická IP.
Ak chcete nastavi" statickú adresu IP televízora, stla%te tla%idlo
h,vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Sie"ové nastavenia > Konfigurácia siete >
Statická IP. Ke' je v ponuke zvolená mo!nos" statickej adresy
IP, mô!ete nastavi" adresu IP a 'al#ie potrebné údaje v polo!ke
Statická konfigurácia IP v rovnakej ponuke.
Zdie&anie súborov
Televízor doká!e vyh$ada" a otvori" súbory z in&ch zariadení v
sieti (napríklad z po%íta%a). Mô!ete pou!i" po%íta% s opera%n&mi
systémami Microsoft Windows XP, Vista alebo Windows 7,
systémom Mac OS X alebo opera%n&m systémom Linux.
Softvér mediálneho servera
Pomocou softvéru mediálneho servera vo va#om po%íta%i
mô!ete prostredníctvom obrazovky televízora zobrazova"
fotografie a prehráva" hudbu alebo videá ulo!ené v po%íta%i.
Pou!ite aktuálnu verziu softvéru mediálneho servera, ako
napríklad Windows Media Player 11, Twonky™ alebo podobné
aplikácie*.
Nain#talujte softvér do po%íta%a a nastavte ho na zdie$anie
mediálnych súborov s televízorom. )al#ie informácie nájdete v
návode na pou!ívanie daného softvéru mediálneho servera.
Ak chcete súbory zobrazi" na obrazovke televízora, softvér
mediálneho servera musí by" spusten& na po%íta%i.
* Ak chcete získa" preh$ad o podporovan&ch softvérov&ch
aplikáciách mediálneho servera, v polo!ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh$adajte polo!ku Softvér mediálneho
servera, podporovan'.
**Na splnenie predpisov EMC pou!ite tienen& kábel Ethernet
FTP kat. 5E.
In#talácia / Sie"
Sie!ové nastavenia
Ak chcete otvori! ponuku Sie!ové nastavenia, stla"te tla"idlo
h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla"te tla"idlo OK.
Vyberte mo#nos! Sie!ové nastavenia a stla"te tla"idlo OK.
Zobrazi! nastavenie siete
Pomocou tejto polo#ky mô#ete zobrazi! v$etky aktuálne
nastavenia siete, napríklad adresu IP a MAC, silu signálu,
r%chlos! pripojenia, spôsob $ifrovania, at&.
Typ siete
Pomocou tejto polo#ky mô#ete nastavi! káblové alebo
bezdrôtové pripojenie k sieti.
Konfigurácia siete
Pomocou tejto polo#ky mô#ete nastavi! konfiguráciu siete na
mo#nos! DHCP & Auto IP alebo Statická IP.
Statická konfigurácia IP
Ak je nastavená statická adresa IP, pomocou tejto polo#ky
mô#ete upravi! nastavenia statickej adresy IP.
Digital Media Renderer – DMR
Ak chcete prijíma! multimediálne súbory z inteligentn%ch
telefónov alebo tabletov, nastavte funkciu DMR na mo#nos!
Zapnuté.
Wi-Fi Miracast
Ak chcete získa! &al$ie informácie o technológii Wi-Fi Miracast,
stla"te tla"idlo * Zoznam a vyh'adajte polo#ku Wi-Fi
Miracast™.
2.7
Pripojenie zariadení
Rady t"kajúce sa pripojenia
Sprievodca pripojením
Zariadenie v#dy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnej#ieho dostupného spôsobu pripojenia. Pou#ívajte
kvalitné káble, aby sa zaistil dobr% prenos obrazu aj zvuku.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacer%ch zariadení k
televízoru, nav$tívte lokalitu Sprievodca pripojením pre
televízor Philips. Tento sprievodca uvádza informácie o rôznych
spôsoboch pripojenia a typoch káblov, ktoré je potrebné pou#i!.
Prejdite na lokalitu www.connectivityguide.philips.com
Anténa
Ak máte set-top box (digitálny prijíma") alebo rekordér,
pripojte anténne káble tak, aby signál z antény najskôr
prechádzal digitálnym prijíma"om alebo rekordérom, a# potom
prechádzal do televízora. Pri takomto pripojení sa z antény
alebo digitálneho prijíma"a mô#u do rekordéra vysiela! &al$ie
kanály, ktoré sa dajú nahráva!.
Pripojenia Wi-Fi Miracast
Ak chcete získa! &al$ie informácie o technológii Wi-Fi Miracast,
stla"te tla"idlo * Zoznam a vyh'adajte polo#ku Wi-Fi
Miracast™.
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete získa! &al$ie informácie o funkcii Wi-Fi smart screen,
stla"te tla"idlo * Zoznam a vyh'adajte polo#ky MyRemote
App a WiFi smart screen.
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej sieti nieko'ko televízorov, pomocou tejto
polo#ky mô#ete jednotlivé televízory premenova!.
Vymaza! pamä! internetu
Pomocou polo#ky Vymaza! pamä! internetu mô#ete odstráni!
v$etky internetové súbory ulo#ené v televízore. Odstráni sa
registrácia funkcie Philips Smart TV a nastavenie rodi"ovskej
zámky, prihlásenia do aplikácií video obchodov, v$etky ob'úbené
aplikácie funkcie Smart TV, internetové zálo#ky a história.
Interaktívne aplikácie MHEG mô#u do televízora tie# uklada!
tzv. súbory „cookie“. Tieto súbory sa tie# odstránia.
In$talácia / Pripojenie zariadení
HDMI
HDMI CEC
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvy$$ej kvality obrazu aj
zvuku. Jedin% kábel HDMI slú#i na prenos zvukového aj
obrazového signálu. Na prenos televízneho signálu vo vysokom
rozlí$ení (HD) pou#ite kábel HDMI. V záujme zaru"enia
optimálnej kvality signálu pou#ite vysokor"chlostn" kábel
HDMI a nepou#ívajte káble dlh$ie ako 5 m.
9
EasyLink HDMI-CEC
Ak va!e zariadenia pripojené pomocou rozhrania HDMI
podporujú funkciu EasyLink, mô"ete ich ovláda# pomocou
dia$kového ovládania televízora. Funkcia EasyLink HDMI CEC
musí by# zapnutá v televízore aj v pripojenom zariadení.
Ak chcete získa# %al!ie informácie o funkcii EasyLink, v polo"ke
Pomocník stla&te tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku
EasyLink HDMI CEC.
Pripojenie DVI do HDMI
Ak je va!e zariadenie vybavené len konektorom DVI, pou"ite
adaptér DVI do HDMI. Pou"ite jeden z konektorov HDMI a na
prenos zvuku pripojte kábel Audio L/R (minikonektor ve$kosti
3,5 mm) ku konektorom Audio In VGA/DVI na zadnej strane
televízora.
Ochrana proti kopírovaniu
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál na
ochranu obsahu, ktor' bráni v kopírovaní obsahu z disku DVD
alebo Blu-ray. Ozna&uje sa aj skratkou DRM (Digital Rights
Managament).
Pripojte zariadenie pomocou dodaného kábla adaptéra YPbPr.
Pri pripájaní spárujte farby konektorov YPbPr (zelen', modr',
&erven') na televízore s konektormi kábla.
Ak va!e zariadenie vysiela aj zvukové signály, pou"ite kábel
adaptéra Audio L/R (cinch) na minikonektor (3,5 mm) (nie je
sú&as#ou balenia).
SCART
SCART predstavuje kvalitné pripojenie. Pripojenie SCART
mô"ete pou"i# na prenos obrazov'ch signálov CVBS a RGB, ale
nie na prenos televíznych signálov s vysok'm rozlí!ením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazov' aj zvukov' signál.
HDMI ARC
V!etky konektory HDMI na televízore disponujú aj rozhraním
HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (vä&!inou ide o systém domáceho kina) tie"
disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku ktorémuko$vek
konektoru HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte pripája# %al!ie
zvukové káble na prenos zvuku z televízora do systému
domáceho kina. Pripojenie HDMI ARC kombinuje zvukov' aj
obrazov' signál.
Systém domáceho kina mô"ete pripoji# ku ktorémuko$vek
konektoru HDMI na televízore, ale funkcia ARC funguje len pre
jedno zariadenie/pripojenie sú&asne.
Ak chcete vypnú# funkciu ARC rozhrania HDMI, stla&te tla&idlo
h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla&te tla&idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
HDMI ARC.
Y Pb Pr
Zariadenia pripojte pomocou dodaného kábla adaptéra SCART.
Optick" zvukov" v"stup
Optick" zvukov" v"stup predstavuje vysokokvalitné zvukové
pripojenie. Pomocou tohto optického pripojenia mô"ete
prená!a# zvuk s konfiguráciou kanálov a" do 5.1. Ak va!e
zvukové zariadenie (vä&!inou ide o systém domáceho kina)
nedisponuje konektorom HDMI ARC, mô"ete pripoji# tento
zvukov' kábel do optického zvukového vstupu na systéme
domáceho kina. Pomocou tohto zvukového kábla sa zvuk bude
prená!a# z televízora do systému domáceho kina.
Komponentné video YPbPr predstavuje vysokokvalitné
pripojenie. Pripojenie YPbPr mô"ete pou"íva# pre televízne
signály s vysok'm rozlí!ením (HD). Okrem signálov Y, Pb a Pr
pripojte aj signály pre $av' a prav' zvukov' kanál.
10
In!talácia / Pripojenie zariadení
Typ v!stupného zvukového signálu mô"ete nastavi# tak, aby
zodpovedal schopnostiam vá$ho systému domáceho kina v
oblasti prehrávania zvuku.
Ak chcete získa# %al$ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh'adajte polo"ku Nastavenia v!stupu
zvuku.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, mô"ete
nastavi# synchronizáciu prehrávania zvuku a videa.
Ak chcete získa# %al$ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh'adajte polo"ku Synchronizácia zvuku
a videa.
EasyLink HDMI-CEC
Easy Link
V%aka funkcii EasyLink mô"ete ovláda# pripojené zariadenie
pomocou dia'kového ovláda&a televízora. Funkcia EasyLink
pou"íva na komunikáciu s pripojen!mi zariadeniami rozhranie
HDMI CEC*. Zariadenia musia podporova# protokol HDMI
CEC a musia by# pripojené pomocou pripojenia HDMI.
* Consumer Electronics Control
Po v!bere zariadenia mô"ete dané zariadenie ovláda# pomocou
dia'kového ovládania televízora. Tla&idlá h (Doma) a o
OPTIONS, ako aj iné typické tla&idlá televízora (napríklad
tla&idlo Ambilight), v$ak nebudú slú"i# na ovládanie daného
zariadenia.
Ak sa po"adované tla&idlo nenachádza na dia'kovom ovládaní
televízora, vyberte dané tla&idlo v ponuke Mo"nosti. Stla&te
tla&idlo o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte polo"ku %
Ovládacie prvky. Na obrazovke vyberte po"adované tla&idlo a
stla&te tla&idlo OK.
Niektoré ve'mi $pecifické tla&idlá zariadení sa nemusia
nachádza# v ponuke Ovládacie prvky.
Nastavenia funkcie EasyLink
Televízor sa dodáva so v$etk!mi nastaveniami funkcie EasyLink
zapnut!mi. Jednotlivé nastavenia funkcie EasyLink mô"ete
nezávisle vypína#.
Easy Link
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnú#, stla&te tla&idlo h,
vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla&te tla&idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V$eobecné nastavenia >
EasyLink > EasyLink. Vyberte mo"nos# Vypnuté a stla&te
tla&idlo OK.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink. Uistite sa,
"e sú správne nastavené v$etky nastavenia HDMI-CEC na
pripojen!ch zariadeniach s funkciou EasyLink. Funkcia EasyLink
nemusí fungova# so zariadeniami in!ch zna&iek.
"tandard HDMI CEC pri in!ch zna#kách
(tandard HDMI CEC má pri in!ch zna&kách odli$né názvy.
Napríklad: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink a Viera Link. Nie v$etky zna&ky sú úplne kompatibilné
s funkciou EasyLink.
Názvy technológií HDMI CEC pou"ité v tomto príklade sú
vlastníctvom ich príslu$n!ch vlastníkov.
Obsluha zariadení
Ak chcete ovláda# zariadenie pripojené ku konektoru HDMI s
nastavenou funkciou EasyLink, vyberte po"adované zariadenie
(alebo jeho &innos#) zo zoznamu pripojení televízora. Stla&te
tla&idlo c SOURCE, vyberte po"adované zariadenie
pripojené pomocou pripojenia HDMI a stla&te tla&idlo OK.
In$talácia / Pripojenie zariadení
Dia%kové ovládanie EasyLink
Ak chcete povoli# komunikáciu medzi zariadeniami, ale
nechcete ich ovláda# pomocou dia'kového ovládania televízora,
mô"ete vypnú# funkciu dia'kového ovládania pomocou funkcie
EasyLink.
V ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte polo"ku Dia%kové
ovládanie EasyLink a vyberte mo"nos# Vypnuté.
Pixel Plus link
Niektoré zariadenia, ako napríklad prehráva& diskov DVD alebo
Blu-ray, mô"u vyu"íva# svoj vlastn! systém spracovania kvality
obrazu. Aby ste predi$li zní"eniu kvality spôsobenému
vzájomn!m ru$ením t!chto systémov a systému spracovania
obrazu televízora, odporú&ame systém spracovania obrazu v
danom zariadení zablokova#. Televízor sa dodáva so zapnut!m
pripojením Pixel Plus a vypína spracovanie kvality obrazu na
nov$ích zariadeniach Philips pripojen!ch k televízoru.
Ak chcete vypnú# funkciu Pripojenie Pixel Plus, v ponuke
nastavení funkcie EasyLink vyberte polo"ku Pripojenie Pixel
Plus a vyberte mo"nos# Vypnuté.
Automatické posunutie titulkov
Ak prehrávate disk DVD alebo Blu-ray na prehráva&i Philips s
podporou titulkov, televízor mô"e titulky posunú# nahor. Titulky
budú potom vidite'né bez oh'adu na zvolen! formát obrazu.
Predvolene je v televízore funkcia Automatické posunutie
titulkov zapnutá.
Ak chcete funkciu Automatické posunutie titulkov vypnú#, v
ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte polo"ku
Automatické posunutie titulkov a vyberte mo"nos# Vypnuté.
11
Rozhranie Common Interface CAM
Ak chcete nastavi# heslá alebo kódy PIN televízneho vysielania
prostredníctvom modulu CAM, stla'te tla'idlo h, vyberte
polo"ku S Konfigurácia a stla'te tla'idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia kanála > Common Interface.
Vyberte vá$ho poskytovate%a televízneho vysielania
prostredníctvom modulu CAM a stla'te tla'idlo OK.
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu CI+.
V!aka modulu CI+ mô"ete sledova# prémiové programy v
rozlí$ení HD (napríklad filmy alebo $port), ktoré ponúkajú
poskytovatelia televízneho vysielania vo va$ej oblasti. Tieto
programy sú $ifrované poskytovate%mi televízneho vysielania a
predplaten& modul CI+ slú"i na ich de$ifrovanie.
Poskytovatelia digitálneho televízneho vysielania vám tento
modul CI+ (modul podmieneného prístupu – CAM) poskytnú,
ke! si predplatíte ich prémiové programy. Tieto programy sa
vyzna'ujú vysokou úrov(ou ochrany proti kopírovaniu.
Digitálny prijíma" set-top box (STB)
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k zariadeniu settop-box (digitálny prijíma') a k televízoru.
)al$ie informácie a podmienky získate u vá$ho poskytovate%a
digitálneho televízneho vysielania.
Ak chcete získa# !al$ie informácie o pripojení modulu CAM, v
polo"ke Pomocník stla'te tla'idlo * Zoznam a vyh%adajte
polo"ku Rozhranie Common Interface CAM.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijíma' k televízoru
pomocou kábla HDMI. Ak digitálny prijíma' nedisponuje
konektorom HDMI, mô"ete pou"i# kábel SCART.
CAM
Vlo!te modul CAM
Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny postup
vlo"enia. Pri nesprávnom vlo"ení mô"e dôjs# k po$kodeniu
modulu CAM a televízora.
#asova" vypnutia
Ak pou"ívate len dia%kové ovládanie digitálneho prijíma'a,
vypnite túto funkciu. Zabránite tak automatickému vypnutiu
televízora po uplynutí 4 hodín bez stla'enia tla'idla na
dia%kovom ovládaní televízora.
Vlo"te kartu CAM* do zásuvky rozhrania Common Interface na
televízore. Opatrne vsu(te modul CAM a" na doraz a nechajte
ho natrvalo v zásuvke. Aktivácia modulu CAM mô"e trva#
nieko%ko minút. Odpojením modulu CAM sa slu"ba vysielania
obsahu v televízore vypne.
* Do zásuvky rozhrania Common Interface mô"ete vlo"i# kartu
PC (PCMCIA), do ktorej vlo"íte prístupovú kartu. Obe karty
vám poskytne poskytovate% televízneho vysielania.
Ak je v televízore vlo"en& modul CAM a sú zaplatené
príslu$né poplatky za predplatné (spôsoby pripojenia sa mô"u
lí$i#), mô"ete sledova# televízne vysielanie. Vlo"en& modul
CAM je ur'en& len pre vá$ televízor.
Ak chcete vypnú# funkciu *asova' vypnutia, stla'te tla'idlo h,
vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla'te tla'idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V$eobecné nastavenia >
#asova" vypnutia a nastavte posuvn& prvok na hodnotu 0.
Satelitn% prijíma"
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému prijíma'u.
Nastavenia modulu CAM
12
In$talácia / Pripojenie zariadení
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k televízoru
pomocou kábla HDMI. Ak zariadenie nedisponuje konektorom
HDMI, mô!ete pou!i" kábel SCART.
!asova" vypnutia
Ak pou!ívate len dia#kové ovládanie satelitného prijíma$a,
vypnite túto funkciu. Zabránite tak automatickému vypnutiu
televízora po uplynutí 4 hodín bez stla$enia tla$idla na
dia#kovom ovládaní televízora.
Ak chcete funkciu vypnú", stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku
S Konfigurácia a stla$te tla$idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia TV > V#eobecné nastavenia >
!asova" vypnutia a nastavte posuvn% prvok na hodnotu 0.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza konektor HDMI
ARC, na prenos zvuku z televízora do systému domáceho kina
pou!ite optick% zvukov% kábel.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na vä$&ine
systémov domáceho kina s prehráva$om diskov DVD mô!ete
nastavi" oneskorenie prehrávania na zosynchronizovanie zvuku a
videa. Prípadnú nezhodu si mô!ete v&imnú" napríklad pri
scénach, kde #udia rozprávajú - zvuk vety skon$í, skôr ne! sa im
prestanú h%ba" pery alebo naopak.
Ak chcete získa" 'al&ie informácie, v polo!ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh#adajte polo!ku Synchronizácia zvuku
a videa.
Systém domáceho kina (HTS)
Nastavenia v$stupu zvuku
Connect
Oneskorenie zvukového v$stupu
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru pomocou
kábla HDMI. Mô!ete pripoji" zariadenie Philips Soundbar alebo
systém domáceho kina so zabudovan%m prehráva$om diskov.
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k televízoru by mal
by" obraz na televíznej obrazovke synchronizovan% so zvukom
systému domáceho kina. Prípadnú nezhodu si mô!ete v&imnú"
napríklad pri scénach, kde #udia rozprávajú. Zvuk vety skon$í,
skôr ne! sa im prestanú h%ba" pery (alebo naopak).
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI, mô!ete pou!i"
kábel SCART.
HDMI ARC
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor HDMI
ARC, mô!ete na pripojenie pou!i" ktor%ko#vek konektor HDMI
na televízore. V&etky konektory HDMI na televízore disponujú
aj rozhraním pre kanál ARC (Audio Return Channel). Po
pripojení systému domáceho kina v&ak televízor doká!e vysiela"
signál ARC len pomocou tohto pripojenia HDMI.
Ak zariadenie pripojíte pomocou pripojenia HDMI ARC,
nemusíte pripája" 'al&í zvukov% kábel. Pripojenie HDMI ARC
kombinuje zvukov% aj obrazov% signál.
In&talácia / Pripojenie zariadení
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Pri najnov&ích systémoch domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a v!dy správna.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
13
Niektoré systémy domáceho kina mô!u vy!adova" na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie synchronizácie
zvuku. Na systéme domáceho kina zvy#ujte hodnotu
oneskorenia, k$m obraz nezosúladíte so zvukom. Mô!e by"
potrebná hodnota oneskorenia a! 180 ms. Pre%ítajte si
pou!ívate&skú príru%ku k systému domáceho kina. Ke' máte na
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu oneskorenia, je
potrebné, aby ste v televízore vypli funkciu Oneskorenie
zvukového v$stupu.
Ak chcete vypnú" funkciu Oneskorenie zvukového v$stupu . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
Oneskorenie zvukového v"stupu.
3 – Vyberte polo!ku Vypnuté a stla%te tla%idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Odch"lka zvukového v"stupu
Ak nie je mo!né nastavi" oneskorenie na systéme domáceho
kina, mô!ete zvuk zosynchronizova" v televízore. Mô!ete
nastavi" oneskorenie, ktoré slú!i na kompenzáciu %asu, ktor$
systém domáceho kina potrebuje na spracovanie zvuku.
Hodnotu mô!ete nastavi" v krokoch po 5 ms. Maximálne
nastavenie je -60 ms. Nastavenie polo!ky Oneskorenie
zvukového v$stupu by malo by" zapnuté.
Ak chcete zosynchronizova" zvuk v televízore . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
Odch"lka zvukového v"stupu.
3 - Pomocou posuvného prvku nastavte po!adované
oneskorenie zvuku a stla%te tla%idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Formát v"stupu zvuku
Ak vá# systém domáceho kina podporuje technológie
spracovania viackanálového zvuku ako Dolby Digital, DTS®
alebo podobné, nastavte formát zvukového v$stupu na
mo!nos" Viackanálov$. S mo!nos"ou Viackanálov$ mô!e
televízor z televízneho vysielania alebo pripojeného prehráva%a
odosiela" komprimovan$ viackanálov$ zvuk do systému
domáceho kina. Ak vá# systém domáceho kina nedoká!e
spracova" viackanálov$ zvuk, vyberte mo!nos" Stereo.
Ak chcete nastavi" polo!ku Formát zvukového v$stupu . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
Formát zvukového v"stupu.
3 - Vyberte polo!ku Viackanálov" alebo Stereo.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
14
Vyrovnávanie v"stupu zvuku
Funkciu Vyrovnávanie v$stupu zvuku mô!ete pou!i" na
vyrovnanie hlasitosti televízora a systému domáceho kina, ke'
prepínate medzi t$mito zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti mô!u
by" spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Ak chcete vyrovna" rozdiely v hlasitosti . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
Vyrovnávanie v"stupu zvuku.
3 - Ak je rozdiel v hlasitosti v$razn$, vyberte mo!nos" Viac. Ak
je rozdiel len mierny, vyberte mo!nos" Menej.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Funkcia Vyrovnávanie v$stupu zvuku ovplyvní signál optického
zvukového v$stupu aj signál HDMI-ARC.
Rie!enie problémov
Zvuk s hlasn"m !umom
Ak sledujete video z pripojenej pamä"ovej jednotky USB typu
Flash alebo pripojeného po%íta%a, mô!e dôjs" k skresleniu
zvuku domáceho kina. K vzniku #umu dochádza, ke' zvukov$
alebo obrazov$ súbor obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk
DTS nedoká!e spracova". Problém je mo!né napravi"
nastavením Formátu zvukového v"stupu televízora na hodnotu
Stereo. Prejdite do ponuky Doma > Konfigurácia >
Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené > Formát zvukového
v"stupu
#iadny zvuk
Ak prostredníctvom domáceho kina nepo%ujete zvuk televízora,
skontrolujte nasledujúce aspekty . . .
• Skontrolujte, %i ste kábel HDMI pripojili ku konektoru HDMI
ARC na domácom kine. V#etky konektory HDMI na televízore
sú konektormi HDMI ARC.
• Skontrolujte, %i je polo!ka HDMI ARC televízora nastavená
na hodnotu Zapnuté. Prejdite do ponuky Doma >
Konfigurácia > Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené > HDMI
ARC
Prehráva$ diskov Blu-ray
Na pripojenie prehráva%a diskov Blu-ray k televízoru pou!ite
vysokor"chlostn" kábel HDMI.
In#talácia / Pripojenie zariadení
Ak prehráva! diskov Blu-ray disponuje funkciou EasyLink HDMI
CEC, mô"ete ho ovláda# pomocou dia$kového ovládania
televízora.
Ak chcete získa# %al&ie informácie, v polo"ke Pomocník stla!te
tla!idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku EasyLink HDMI
CEC.
Audio Video LR/Scart
K televízoru mô"ete pripoji# hernú konzolu.
Ak sa na hernej konzole nachádza iba v'stup Video (CVBS) a
Audio L/R, pou"ite adaptér Video Audio L/R na SCART a
pripojte ju pomocou pripojenia SCART.
DVD prehráva!
Na pripojenie DVD prehráva!a k televízoru pou"ite kábel
HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI, mô"ete pou"i#
kábel SCART.
Pevn" disk USB
#o potrebujete
Ak je DVD prehráva! pripojen' pomocou pripojenia HDMI a
disponuje funkciou EasyLink HDMI CEC, mô"ete ho ovláda#
pomocou dia$kového ovládania televízora.
Ak chcete získa# %al&ie informácie, v polo"ke Pomocník stla!te
tla!idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku EasyLink HDMI
CEC.
Herná konzola
Ak ku televízoru pripojíte pevn' disk USB, mô"ete pozastavi#
alebo nahráva# televízne vysielanie. Toto vysielanie musí by#
digitálne (DVB alebo podobné).
Pozastavenie
Ak chcete pozastavi# televízne vysielanie, potrebujete pevn'
disk s minimálne 32 GB vo$ného priestoru a podporou
pripojenia USB 2.0.
Nahrávanie
Ak chcete pozastavi# alebo nahráva# televízne vysielanie,
potrebujete pevn' disk s minimálne 250 GB vo$ného miesta.
HDMI
K televízoru mô"ete pripoji# hernú konzolu.
Mô"ete vyu"i# pripojenie HDMI, YPbPr alebo SCART.
Najlep&iu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu ku konektoru
televízora pripojíte pomocou vysokor"chlostného kábla
HDMI.
TV sprievodca
Skôr ne" si zakúpite pevn' disk USB na nahrávanie,
skontrolujte, !i je vo va&ej krajine mo"né nahráva# vysielanie
digitálnych televíznych kanálov.
Stla!te tla!idlo Guide na dia$kovom ovládaní. Ak sa na stránke
programu zobrazí tla!idlo nahrávania, mô"ete nahráva# programy
z digitálnych televíznych kanálov.
Ak je herná konzola pripojená pomocou pripojenia HDMI a
disponuje funkciou EasyLink HDMI CEC, mô"ete ju ovláda#
pomocou dia$kového ovládania televízora.
In&talácia / Pripojenie zariadení
Ak chcete nain&talova# pevn' disk USB do televízora, v polo"ke
Pomocník stla!te tla!idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku
Pevn" disk USB, in$talácia.
15
In!talácia
Pred pou!ívaním funkcie pozastavenia alebo nahrávania
vysielania musíte pripoji" a naformátova" pevn# disk USB. Ak
chcete nahráva" vysielanie a televízor získava údaje TV
programu z internetu, pred in$taláciou pevného disku USB
musí by" televízor pripojen# na internet.
1 – Pripojte pevn# disk USB k niektorému z konektorov USB
na televízore. Po%as formátovania nepripájajte &al$ie zariadenie
USB do !iadneho z portov.
2 – Zapnite pevn# disk USB a televízor.
3 – Ke& je televízor naladen# na digitálny televízny kanál, stla%te
tla%idlo p (Pozastavenie). Stla%ením tla%idla pozastavenia sa
spustí formátovanie. Po%as formátovania sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia v$etky súbory.
Postupujte pod'a pokynov na obrazovke.
Po dokon%ení formátovania pevného disku USB ho nechajte
trvalo pripojen# k televízoru.
In!talácia klávesnice
Ak chcete nain$talova" klávesnicu USB, zapnite televízor a
pripojte klávesnicu USB k jednému z konektorov USB na
televízore. Ke& televízor prv#krát rozpozná klávesnicu, mô!ete
ur%i" rozlo!enie klávesnice a otestova" toto rozlo!enie.
Ak ako primárne rozlo!enie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gré%tinu, ako sekundárne rozlo!enie mô!ete nastavi" latinskú
abecedu.
Ak chcete neskôr zmeni" rozlo!enie klávesnice, stla%te tla%idlo
h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia >
My! a klávesnica USB > Nastavenia klávesnice a stla%te tla%idlo
OK.
Klávesy na premenovanie kanála
- Enter  = OK
- Backspace z = odstránenie znaku pred kurzorom
- Tla%idlá so $ípkami = navigácia v rámci textového po'a
- Ak je nastavené sekundárne rozlo!enie klávesnice a chcete
prepnú" rozlo!enie, stla%te sú%asne klávesy Alt + Shift.
Varovanie
Pevn# disk USB sa formátuje v#lu%ne pre tento televízor a
ulo!ené záznamy nie je mo!né pou!i" pre in# televízor ani
po%íta%. Súbory nahraté na pevnom disku USB nekopírujte ani
neupravujte pomocou !iadnej aplikácie v po%íta%i. Nahrávky sa
t#m po$kodia. Ke& naformátujete &al$í pevn# disk USB, obsah
pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevn# disk USB
naformátovan# na pou!ívanie s va$ím televízorom pou!i" v
po%íta%i, musíte ho znova naformátova".
Klávesy pre aplikácie funkcie Smart TV a internetové stránky
- Tab a Shift Tab = &al$ia a predchádzajúca polo!ka
- Home = prechod na za%iatok stránky
- End = prechod na koniec stránky
- Page Up = prechod o stránku vy$$ie
- Page Down = prechod o stránku ni!$ie
- + = priblí!enie o krok
- - = oddialenie o krok
- * = prispôsobenie $írke
Ak chcete pozastavi" alebo nahráva" televízne kanály, v polo!ke
Pomocník stla%te tla%idlo * Zoznam a vyh'adajte polo!ku
Pozastavenie TV alebo Nahrávanie.
Ak chcete pripoji" my$ USB, v polo!ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh'adajte polo!ku My! USB.
My! USB
Klávesnica alebo my! USB
Klávesnica USB
Ak chcete po%as pou!ívania televízora zadáva" text, pripojte k
nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
Connect
Ak k televízoru pripojíte my$ USB (typ USB-HID) mô!ete sa
pomocou nej pohybova" po stránkach na internete.
Na internetovej stránke mô!ete jednoduch$ie vybera"
prepojenia a klika" na ne.
K televízoru mô!ete pripoji" klávesnicu a my$.
Na pripojenie pou!ite niektor# z konektorov USB na televízore.
16
In$talácia / Pripojenie zariadení
Pripojenie my!i
Zapnite televízor a pripojte my! USB k jednému z konektorov
USB na televízore. My! USB mô"ete tie" pripoji# k pripojenej
klávesnici USB.
Kliknutia my!i
- "avé kliknutie = OK
- Pravé kliknutie = Spä# b
Pomocou rolovacieho kolieska mô"ete posúva# stránky nahor a
nadol.
Ak chcete pripoji# klávesnicu USB, v polo"ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh%adajte polo"ku Klávesnica USB.
Ak chcete sledova# alebo po$úva# obsah z pamä#ovej jednotky
USB typu Flash, v polo"ke Pomocník stla$te tla$idlo *
Zoznam a vyh%adajte polo"ku Videá, fotografie a hudba.
Fotoaparát
Ak chcete zobrazi# fotografie ulo"ené v digitálnom fotoaparáte,
pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie pou"ite niektor& z konektorov USB na televízore.
Po pripojení fotoaparát zapnite.
R#chlos$
Mô"ete nastavi# r&chlos# my!i, teda r&chlos# jej pohybu po
obrazovke.
Ak chcete nastavi# r&chlos# . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia TV a stla$te tla$idlo OK.
3 - Vyberte polo"ku V!eobecné nastavenia > R#chlos$
kurzora a my!i a stla$te tla$idlo OK.
4 - Stla$ením !ípky u (hore) alebo v (Dole) r&chlos# zv&!ite
alebo zní"ite.
5 - Stla$ením !ípky x (vpravo) nastavenú r&chlos# odskú!ate.
6 - Stla$ením !ípky w (v%avo) sa vrátite k nastavovaniu. Mô"ete
znova upravi# nastavenie.
7 - Stla$ením tla$idla OK ulo"íte zmeny a zatvoríte nastavenie.
8 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky, stla$te tla$idlo
c SOURCE, vyberte polo"ku USB a stla$te tla$idlo OK.
Mô"e by# potrebné nastavi# fotoaparát na prenos obsahu
prostredníctvom protokolu PTP (Picture Transfer Protocol).
Pozrite si návod na pou"ívanie digitálneho fotoaparátu.
Ak chcete získa# 'al!ie informácie o prezeraní fotografií, v
polo"ke Pomocník stla$te tla$idlo * Zoznam a vyh%adajte
polo"ku Videá, fotografie a hudba.
USB jednotka Flash
Z pamä#ovej jednotky USB typu Flash mô"ete prezera#
fotografie alebo prehráva# hudbu a videá.
Pamä#ovú jednotku USB typu Flash vlo"te do jedného z
konektorov USB na televízore, ke' je televízor zapnut&.
Videokamera
Na pripojenie videokamery mô"ete pou"i# prípojku HDMI,
YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere nachádza len
v&stup Video (CVBS) a Audio L/R, pou"ite adaptér Video
Audio L/R na SCART a pripojte ju pomocou pripojenia
SCART.
Najlep!iu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Televízor rozpozná pamä#ovú jednotku a otvorí zoznam s jej
obsahom.
Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky, stla$te tla$idlo
c SOURCE, vyberte polo"ku USB a stla$te tla$idlo OK.
Ak chcete zru!i# sledovanie obsahu na pamä#ovej jednotke
typu Flash, stla$te tla$idlo t TV alebo vyberte inú $innos#.
Ak chcete odpoji# pamä#ovú jednotku USB typu Flash, mô"ete
ju kedyko%vek vytiahnu# z konektora.
In!talácia / Pripojenie zariadení
Videokameru mô"ete k televízoru pripoji# aj pomocou adaptéra
SCART.
17
Ak chcete manuálne nastavi" ideálne nastavenia televízora . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Hra alebo
po!íta! a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos" Hra (hranie) alebo Vypnuté (sledovanie
filmu) a stla#te tla#idlo OK.
4 – Ak je to potrebné, opakovan$m stlá#aním tla#idla b
zatvorte ponuku. Ke% skon#íte s hraním hier, nezabudnite
zmeni" nastavenie Hra alebo po#íta# spä" na mo!nos" Po!íta!.
Po!íta!
K televízoru mô!ete pripoji" po#íta# a pou!íva" televízor ako
monitor po#íta#a.
Pomocou pripojenia HDMI
Pripojte po#íta# k televízoru pomocou kábla HDMI.
Formát obrazu – Nezmenen" formát
Okrem toho mô!ete nastavi" polo!ku Formát obrazu na
mo!nos" Nezmenen$ formát – re!im verného zobrazenia
ka!dého pixelu ur#en$ pre pokro#il$ch pou!ívate&ov (mô!u sa
zobrazi" #ierne pruhy).
1 – Stla#te tla#idlo o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
mo!nos" o Mo#nosti.
2 – Vyberte polo!ku Formát obrazu > Nezmenen" formát a
stla#te tla#idlo OK.
Ak chcete získa" preh&ad o podporovanom rozlí'ení po#íta#a, v
polo!ke Pomocník stla#te tla#idlo * Zoznam a vyh&adajte
polo!ku Rozlí$enia displeja.
Slúchadlá
Slúchadlá mô!ete pripoji" ku konektoru H na televízore. Ide o
minikonektor ve&kosti 3,5 mm. Hlasitos" slúchadiel mô!ete
nastavi" samostatne.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktie! mô!ete pou!i" adaptér DVI do HDMI na pripojenie
po#íta#a ku konektoru HDMI a kábel Audio L/R na pripojenie
ku konektoru AUDIO IN L/R na zadnej strane televízora.
Ak chcete nastavi" hlasitos" . . .
1 - Stla#te tla#idlo o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
polo!ku j Obraz a zvuk.
2 - Stla#te 'ípku v (dole) a vyberte polo!ku Hlasitos% v slúch. a
stla#te tla#idlo OK.
3 - Stla#ením 'ípky u (hore) alebo v (dole) upravíte hlasitos".
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Ideálne nastavenie monitora
Ak je po#íta# v ponuke zdrojov (zoznam pripojení) uveden$ ako
typ zariadenia Po!íta!, televízor automaticky nastaví ideálne
nastavenia pre typ zariadenia Po!íta!.
Ak po#íta# pou!ívate na sledovanie filmov alebo na hranie hier,
mali by ste televízor nastavi" na ideálne nastavenia pre
sledovanie televízie alebo hranie.
18
In'talácia / Ponuka Nastavenie
R!chle nastavenie obrazu
R!chle nastavenie obrazu umo"#uje pomocou nieko$k!ch
jednoduch!ch krokov upravi% základné nastavenia obrazu. Vami
upravené nastavenia sa uchovajú pod ozna&ením 't!l obrazu –
Osobn!. Ak sa niektoré nastavenie zmení, mô"ete sa vráti% k
vlastn!m obrazov!m nastaveniam. Pre ka"dú aktivitu televízora
&i pripojené zariadenie mô"ete individuálne stanovi%
preferované nastavenie obrazu.
In#talácia kanálov
V polo"ke Pomocník stla&te tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte
polo"ku Automatická aktualizácia kanálov alebo Správa o
aktualizácii kanálov. Rovnako mô"ete vyh$ada% polo"ku Ru%ná
in#talácia umo"#ujúcu nain(talovanie analógov!ch kanálov alebo
polo"ku DVB na prepnutie pripojenia antény.
Detsk! zámok
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Rodi%ovská zámka.
Ak sa po&as sledovania televízneho kanála chcete vráti% na
svoje preferované nastavenie obrazu, stla&te tla&idlo o
OPTIONS, v paneli ponuky vyberte mo"nos% j Obraz a
zvuk, vyberte polo"ku "t!l obrazu a mo"nos% Osobn!.
Vyh&ada' satelit
Ak chcete nastavi% R!chle nastavenie obrazu . . .
1 - Stla&te tla&idlo h, vyberte po"adovanú aktivitu alebo
pripojené zariadenie (&i jeho prípojku) a stla&te tla&idlo OK.
2 – Opä% stla&te tla&idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia
a stla&te tla&idlo OK.
3 - Vyberte mo"nos% R!chle nastavenie obrazu a stla&te
tla&idlo OK. Vykonajte po"adované kroky a nastavenie
dokon&ite. Aktivita &i pripojenie sa prispôsobí va(im osobn!m
preferenciám.
Nastavenia satelitu
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku "t!l obrazu.
Nastavenia TV
V ponuke Nastavenia TV mô"ete upravi% v(etky nastavenia pre
Obraz, re"im 3D, Zvuk a funkciu Ambilight. V polo"ke ponuky
V#eobecné nastavenia nájdete rôzne nastavenia, ako napríklad
Menu jazyk, Automatické vypnutie, $asova% vypnutia,
Univerzálny prístup a )al(ie.
V polo"ke Pomocník stla&te tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte
po"adovanú tému alebo nastavenie.
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Satelit, in#talácia.
Jazyky
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo *Zoznam a vyh$adajte polo"ku Jazyk zvuku alebo
Titulky.
In#talácia kanálov
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Satelit, automatická
aktualizácia kanálov alebo Satelit, správa o aktualizácii kanálov
&i Satelit, mo(nosti automatickej aktualizácie.
Detsk! zámok
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Satelit, uzamknutie
kanálov.
Pripojenie k sieti
Vyh&adávanie kanálov
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Kanál, aktualizácia
alebo Kanály, opätovná in#talácia.
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Sie', bezdrôtové
pripojenie alebo Sie', káblová.
Sie'ové nastavenia
Nastavenia kanála
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Sie', nastavenia.
Jazyky
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo *Zoznam a vyh$adajte polo"ku Jazyk zvuku alebo
Titulky.
Aktualizácia softvéru
Univerzálny prístup
Ak chcete získa% )al(ie informácie o nastavení televízora pre
pou"ívate$ov so zrakov!m alebo sluchov!m postihnutím, v
polo"ke Pomocník stla&te tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte
polo"ku Univerzálny prístup.
In(talácia / Ponuka Nastavenie
Ak chcete získa% )al(ie informácie, v polo"ke Pomocník stla&te
tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku Softvér, aktualizácia z
internetu alebo Softvér, aktualizácia pomocou USB.
19
Nastavenia softvéru
Riziko poranenia osôb alebo po%kodenia televízora.
Ak chcete získa! "al#ie informácie, v polo$ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh&adajte polo$ku Softvér, aktuálna
verzia.
• Televízor s hmotnos!ou vy##ou ako 25 kg (55 libier) musia
zdvíha! a prená#a! dve osoby.
• Ak sa rozhodnete namontova! televízor na stojan, pou$ite iba
dodan( stojan. Stojan k televízoru bezpe%ne upevnite. Televízor
umiestnite na hladk( vodorovn( povrch, ktor( udr$í hmotnos!
televízora a stojana.
• Pri montá$i na stenu skontrolujte, %i upevnenie na stenu
bezpe%ne unesie hmotnos! televízora. Spolo%nos! TP Vision
Netherlands B.V. nenesie $iadnu zodpovednos! za nesprávnu
montá$ na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo
po#kodenie.
• Niektoré %asti produktu sú vyrobené zo skla. Preto s ním
manipulujte opatrne, aby ste predi#li zraneniu alebo
po#kodeniu.
Sledovanie uká!ok
Funkcia Sledova" uká!ky v ponuke Konfigurácia umo$'uje
sledova! krátke videá demon#trujúce niektoré z prvkov kvality
obrazu vá#ho televízora.
Aktívne ovládanie
Televízor monitoruje kvalitu prijímaného obrazu, úrove'
pohybu v obraze, jasnej#ie a tmav#ie scény, ako aj svetelné
podmienky v miestnosti. V"aka t(mto hodnotám doká$e
prispôsobi! obraz a ponúknu! %o najkvalitnej#í v(kon.
Riziko po%kodenia televízora!
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke skontrolujte, %i
sa napájacie napätie zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej
strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k napájacej
zásuvke s odli#n(m napätím.
2.9
Bezpe#nos" a údr!ba
Bezpe#nos"
Informácie
Pred pou$ívaním televízora si pre%ítajte v#etky bezpe%nostné
pokyny a uistite sa, $e ste im porozumeli. Ak sa nebudete
riadi! uveden(mi pokynmi a dôjde pritom k po#kodeniu
televízora, záruka sa na takéto po#kodenie nebude vz!ahova!.
Riziko po!iaru alebo úrazu elektrick$m prúdom!
• Televízor nikdy nevystavujte da$"u ani vode. Do blízkosti
televízora nikdy neumiest'ujte nádoby s tekutinami, napríklad
vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina,
okam$ite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred "al#ím
pou$ívaním televízora sa obrá!te na Stredisko starostlivosti o
zákazníkov, ktoré vám poradí, ako postupova! pri kontrole
televízora.
• Televízor, dia&kové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte
nadmernému teplu. Nikdy ich neumiest'ujte do blízkosti
horiacich svie%ok, otvoreného oh'a ani in(ch zdrojov tepla
vrátane priameho slne%ného svetla.
• Do vetracích a in(ch otvorov na televízore nikdy nevkladajte
predmety.
• Nikdy nepokladajte !a$ké predmety na napájací kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástr%ky nepôsobila nadmerná
sila. Uvo&nené zástr%ky mô$u spôsobi! iskrenie alebo po$iar.
Uistite sa, $e pri otá%aní obrazovky sa napájací kábel nadmerne
nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné odpoji!
sie!ovú zástr%ku televízora. Pri odpájaní napájacieho kábla v$dy
!ahajte za zástr%ku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, $e máte v$dy
vo&n( prístup k sie!ovej zástr%ke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
20
Riziko poranenia detí!
Dodr$iavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil
a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiest'ujte na povrch pokryt( látkou ani
in(m materiálom, ktor( mo$no stiahnu!.
• Uistite sa, $e $iadna %as! televízora nepresahuje cez okraje
povrchu, na ktorom je televízor polo$en(.
• Televízor nikdy neumiest'ujte na vysok( nábytok (napríklad
skri'u) bez toho, aby ste pritom nábytok aj televízor upevnili k
stene alebo vhodnej podpere.
• Pou%te deti o nebezpe%enstvách lezenia na nábytok, na
ktorom je umiestnen( televízor.
Riziko prehltnutia batérií.
Dia&kové ovládanie mô$e obsahova! batérie mincového typu,
ktoré mô$u malé deti ve&mi &ahko prehltnú!. Uchovávajte tieto
batérie v$dy mimo dosahu detí.
Riziko prehriatia!
Televízor nikdy neumiest'ujte do tesného priestoru. Okolo
televízora v$dy nechajte vo&né miesto najmenej 10 cm (4
palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy ani iné predmety
nezakr(vali vetracie otvory na televízore.
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény.
Po%as búrky sa nedot(kajte $iadnej %asti televízora, napájacieho
kábla ani kábla antény.
Riziko po%kodenia sluchu!
Vyh(bajte sa dlhodobému pou$ívaniu slúchadiel nastaven(ch na
vysokú hlasitos!.
Nízka teplota
Ak sa televízor prepravuje pri teplote ni$#ej ako 5 °C (41 °F),
pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vyba&te a po%kajte,
k(m jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
In#talácia / Bezpe%nos! a údr$ba
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény.
Po!as búrky sa nedot"kajte #iadnej !asti televízora, napájacieho
kábla ani kábla antény.
Riziko po!kodenia sluchu!
Vyh"bajte sa dlhodobému pou#ívaniu slúchadiel nastaven"ch na
vysokú hlasitos$.
Nízka teplota
Ak sa televízor prepravuje pri teplote ni#%ej ako 5 °C (41 °F),
pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vyba&te a po!kajte,
k"m jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
Starostlivos" o obrazovku
• Nedot"kajte sa obrazovky, netla!te, ne%kriabte ani neudierajte
na 'u #iadnym predmetom.
• Pred !istením odpojte televízor od elektrickej siete.
• Televízor a rám !istite mäkkou vlhkou handri!kou. Utierajte
ho jemne. Nedot"kajte sa diód LED funkcie Ambilight na
zadnej strane televízora. Na !istenie televízora nikdy
nepou#ívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani !istiace
prostriedky pre domácnos$.
• Aby nedochádzalo ku vzniku deformácií a vyblednutiu farieb,
kvapky vody utrite !o najskôr.
• V maximálnej miere sa vyh"bajte statick"m obrazom. Statické
obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlh"
!as. Statické obrazy sú ponuky na obrazovke, !ierne pruhy,
zobrazenie !asu a pod. Ak musíte pou#íva$ statické obrazy,
zní#te kontrast a jas obrazovky, aby nedo%lo k jej po%kodeniu.
Teplota a vlhkos"
V zriedkav"ch prípadoch, v závislosti od teploty a vlhkosti, mô#e
na vnútornej strane predného skla televízora dochádza$ k
nepatrnej kondenzácii (pri niektor"ch modeloch). Ak tomu
chcete predís$, nevystavujte televízor priamemu slne!nému
#iareniu, teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, ke( necháte televízor nieko&ko hodín
zapnut". Skondenzovaná vlhkos$ nepo%kodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
In%talácia / Bezpe!nos$ a údr#ba
21
3
TV
3.1
Zapnutie
Zapnutie a vypnutie
Pred zapnutím televízora nezabudnite pripoji! napájací kábel ku
konektoru na zadnej strane televízora.
Ak biely kontrolka nesvieti, stla"te malé tla"idlo A vpravo na
zadnej strane televízora, "ím aktivujete pohotovostn# re$im
televízora. Biely kontrolka sa rozsvieti.
Ke% je televízor v pohotovostnom re$ime, stla"ením tla"idla A
na dia&kovom ovládaní televízor zapnete. Na zapnutie televízora
mô$ete pou$i! aj tla"idlá CH+, CH- a h.
R!chle spustenie
Ak chcete televízor zapína! r#chlej'ie, mô$ete aktivova! re$im
r!chleho spustenia.
Ak chcete získa! %al'ie informácie, v polo$ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh&adajte polo$ku R!chle spustenie.
Prepnutie do pohotovostného re"imu
Ak chcete televízor prepnú! do pohotovostného re$imu,
stla"te tla"idlo A na dia&kovom ovládaní.
Vypnutie
Ak chcete vypnú! televízor, stla"te malé tla"idlo A vpravo na
zadnej strane televízora. Biely kontrolka sa vypne. Televízor je
v'ak stále pripojen# k elektrickej sieti a pou$íva minimálne
mno$stvo energie. Ak chcete televízor vypnú! úplne, odpojte
zástr"ku napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla v$dy !ahajte za zástr"ku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, $e máte v$dy vo&n# prístup k sie!ovej
zástr"ke, napájaciemu káblu a elektrickej zásuvke.
22
R!chle spustenie
V%aka funkcii r#chleho spustenia mô$ete televízor spusti!
r#chlej'ie. Ak je táto funkcia aktivovaná, po zapnutí televízora z
pohotovostného re$imu sa obraz objaví u$ po nieko&k#ch
sekundách.
Televízor si doká$e zapamäta! zvy"ajné "asy, kedy ho sledujete.
Nieko&ko minút pred "asom, kedy zvy"ajne pozeráte televízor,
sa funkcia r#chleho spustenia automaticky aktivuje, v%aka "omu
sa televízor zapne r#chlej'ie. Mô$ete tie$ nastavi! maximálne 3
pevné "asové obdobia po"as d(a, kedy sa televízor bude
zapína! r#chlej'ie.
Ke% televízor prepnete spä! do pohotovostného re$imu,
funkcia r#chleho zapnutia zostane aktívna, k#m neuplynie
nastavené "asové obdobie.
Aktivácia
Ak chcete aktivova! funkciu r#chleho spustenia, stla"te tla"idlo
h, vyberte polo$ku S Konfigurácia a stla"ením tla"idla OK
otvorte ponuku Konfigurácia.
Vyberte polo$ku Nastavenia TV > V#eobecné nastavenia >
R!chle spustenie > Aktivácia. Mô$ete vybra! automatickú
alebo ru"nú aktiváciu.
- Automatick!
Ak vyberiete mo$nos! Automatick!, funkcia r#chleho spustenia
sa aktivuje automaticky. Televízor si zapamätá va'e zvy"ajné
"asy pozerania televízie a po"as t#chto "asov#ch období aktivuje
funkciu r#chleho spustenia. Ak je aktivovan# automatick# re$im
funkcie r#chleho spustenia, televízor mô$e nastavi! maximálne
4 "asové obdobia trvajúce 1 hodinu.
- Ru$ne
Ak vyberiete mo$nos! Ru$ne, funkcia r#chleho spustenia sa
aktivuje po"as 3 pevne stanoven#ch "asov#ch období po"as
d(a. Mô$ete napríklad nastavi! jedno obdobie ráno, jedno na
obed a jedno ve"er. Trvanie jednotliv#ch období mô$ete
manuálne nastavi!.
Ak je nastavená manuálna aktivácia funkcie r#chleho spustenia,
mô$ete nastavi! aj funkciu Oneskorenie pohotovostného
re"imu. V%aka funkcii Oneskorenie pohotovostného re$imu
mô$ete televízor nastavi! tak, aby funkcia r#chleho spustenia
zostala aktívna aj ist# "as po prepnutí televízora do
pohotovostného re$imu. Oneskorenie mô$ete nastavi! po 15
minútach maximálne na 1 hodinu.
%pecifické vlastnosti
Funkcia r#chleho spustenia sa spustí len vtedy, ak správne
fungujú hodiny televízora.
)asové obdobie aktivácie funkcie r#chleho spustenia nemô$e
by! dlh'ie ako 4 hodiny.
Funkcia r#chleho spustenia zvy'uje spotrebu energie v
pohotovostnom re$ime.
TV / Dia&kové ovládanie
3.2
Dia!kové ovládanie
Preh!ad tla"idiel
Horná "as#
Návrat na prechádzajúci kanál. Opustenie ponuky bez zmeny
nastavenia. Návrat na predchádzajúcu stránku teletextu alebo
internetovú stránku funkcie Smart TV.
5 - SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
6 - i INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií.
7 – OK
Potvrdenie v$beru.
8 - Tla"idlá so &ípkami
Navigovanie nahor, nadol, do%ava alebo doprava.
8 - o OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Mo"nosti.
Spodná "as#
1 – A Pohotovostn$ re%im
Zapnutie televízora alebo prepnutie spä! do pohotovostného
re"imu.
2 – Tla"idlá na prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie x, na spustenie prehrávania
• Pozastavenie p, na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie q, na zastavenie prehrávania
• Preto#enie vzad !, na pretá#anie dozadu
• Preto#enie vpred ‹, na pretá#anie dopredu
• Nahrávanie r, na spustenie nahrávania
3 – GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
4 –c SOURCE
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu pripojení.
5 - 3D
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky 3D
.6 - AMBILIGHT
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight a zapnutie funkcie
Ambilight v pohotovostnom re"ime.
7 - f FORMAT
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát.
8 - TV
Prepnutie na sledovanie kanálov.
Stredná "as#
1 - CH-, Kanál - / Predchádzajúca stránka
Prepnutie na predchádzajúci kanál v zozname kanálov,
predchádzajúcu stránku teletextu alebo predchádzajúcu kapitolu
na disku.
2 - CH+, Kanál + / Nasledujúca stránka
Prepnutie na nasledujúci kanál v zozname kanálov, nasledujúcu
stránku teletextu alebo nasledujúcu kapitolu na disku.
3 – Hlasitos# - a +
Nastavenie úrovne hlasitosti.
4 – **** Farebné tla"idlá
Priamy v$ber mo"ností. Modré tla#idlo * informácie o
otvoren$ch polo"kách a priame otvorenie Pomocníka.
5 – 'íselné tla"idlá a textová klávesnica
Priamy v$ber TV kanála alebo zadávanie textu.
6 – SUBTITLE
Zapnutie alebo vypnutie titulkov, zapnutie titulkov po#as
stlmeného zvuku.
7 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
8 – m, Stlmenie zvuku
Stí&enie zvuku alebo jeho obnovenie.
Klávesnica
1 - h Doma
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
2 - L LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov alebo zoznamu
fotografií, hudby a videí.
3 - / EXIT
Ukon#enie interaktívnej TV aplikácie, napr. Hbb TV.
4 - b Spä#
TV / Dia%kové ovládanie
Preh!ad
Qwerty a Azerty
Preh%ad klávesnice Qwerty/Azerty.*
23
1 - Kláves Fn - Na písanie !ísel a interpunkcie.
2 - ( Shift - Na písanie ve"k#ch písmen.
3 – yMedzerník
4 - !ípky na navigáciu.
5 - Enter - Na potvrdenie zadaného textu.
6 - Backspace - Zma$e znak pred textov#m kurzorom.
7 - " !peciálny znak - Na otvorenie klávesnice na obrazovke
na v#ber znakov s diakritikou alebo symbolov.
8 - Písmená Azerty - Písmená dostupné v prípade, $e v
ponuke Konfigurácia je nastavené rozlo$enie klávesnice Azerty.
* Na va%om dia"kovom ovládaní nájdete v závislosti od oblasti, v
ktorej $ijete, rozlo$enie klávesnice Qwerty/Azerty alebo
Qwerty/Cyrilika.
Qwerty a Cyrilika
Zadávanie textu
Ak chcete zada& text do textového po"a na obrazovke, vyberte
po$adované textové pole a za!nite písa&.
Zadan# text potvrdíte stla!ením tla!idla Enter.
Ve$ké a malé písmená
Ak chcete napísa& ve"ké písmeno, pred napísaním písmena
stla!te kláves ( (Shift).
Ak chcete napísa& nieko"ko ve"k#ch písmen za sebou, po!as
písania stla!te a podr$te kláves (. Ak chcete písa& ve"ké
písmená súvisle, podr$aním klávesy ( na 2 sekundy
zapnete re$im písania ve"k#ch písmen klávesnice.
Ak chcete znova prejs& do re$imu písania mal#ch písmen,
opätovne stla!te kláves (. Ak po!as 20 sekúnd nestla!íte
$iadny kláves, re$im písania ve"k#ch písmen sa automaticky
vypne. Ak stla!íte in# funk!n# kláves, napríklad Fn alebo ",
re$im písania ve"k#ch písmen sa vypne.
Preh"ad klávesnice Qwerty/Cyrilika.*
%ísla a interpunkcia
Ak chcete napísa& !íslo alebo interpunk!né znamienko, pred
napísaním po$adovaného !ísla alebo interpunk!ného znamienka
stla!te kláves Fn. Re$im Fn mô$ete zapnú& alebo vypnú&
rovnako ako re$im písania ve"k#ch písmen.
Internet
Pomocou klávesu Fn mô$ete zadáva& znaky www. alebo .com.
1 - Kláves Fn - Na písanie !ísel a interpunkcie.
2 - ( Shift - Na písanie ve"k#ch písmen.
3 – yMedzerník
4 - !ípky na navigáciu.
5 - Enter - Na potvrdenie zadaného textu.
6 - Backspace - Zma$e znak pred textov#m kurzorom.
7 - " !peciálny znak - Na otvorenie klávesnice na obrazovke
na v#ber znakov s diakritikou alebo symbolov.
8 - î Prepína# Cyrilickej klávesnice - Na prepínanie medzi
Cyrilickou klávesnicou a rozlo$ením Qwerty.
9 - Písmená Cyrilickej klávesnice - Písmená dostupné v
prípade, $e je nastavené Cyrilické rozlo$enie klávesnice.
* Na va%om dia"kovom ovládaní nájdete v závislosti od oblasti, v
ktorej $ijete, rozlo$enie klávesnice Qwerty/Azerty alebo
Qwerty/Cyrilika.
Písanie textu
Pomocou klávesnice na zadnej strane dia"kového ovládania
mô$ete vpisova& text do ktoréhoko"vek textového po"a na
obrazovke. Ak chcete aktivova& tla!idlá klávesnice, oto!te
dia"kové ovládanie klávesnicou nahor. Dia"kové ovládanie dr$te v
dvoch rukách a pí%te oboma palcami.
24
Písmená s diakritikou a symboly
Písmená s diakritikou a symboly nie sú na klávesnici dia"kového
ovládania k dispozícii. Ak chcete napísa& tak#to znak, mô$ete
otvori& klávesnicu na obrazovke.
Klávesnicu na obrazovke otvoríte stla!ením tla!idla ". Na
klávesnici na obrazovke vyh"adajte po$adovan# znak. Rozlo$enie
klávesnice mô$ete prepnú& pomocou farebn#ch tla!idiel. Znak
zadáte stla!ením tla!idla OK. Klávesnica na obrazovke zmizne,
ke' stla!íte znak na klávesnici dia"kového ovládania.
(peciálne znaky mô$ete tie$ zada& pomocou klávesnice na
písanie správ SMS/textovej klávesnice na prednej strane
dia"kového ovládania.
Klávesnica Qwerty, Azerty a Cyrilická klávesnica
(tandardné rozlo$enie klávesnice dia"kového ovládania je
Qwerty.
Klávesnica Azerty
TV / Dia"kové ovládanie
V závislosti od oblasti, v ktorej !ijete, klávesnicu dia"kového
ovládania mo!no nastavi# na rozlo!enie Azerty. Znaky
rozlo!enia Azerty sú znázornené v pravej hornej $asti
príslu%n&ch kláves.
Ak chcete nastavi# rozlo!enie klávesnice na Azerty, . . .
1 - Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$ením tla$idla OK otvoríte ponuku Konfigurácia.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia >
Klávesnica dia"kového ovládania.
3 - Vyberte polo!ku QWERTY alebo AZERTY.
Cyrilická klávesnica
V závislosti od oblasti, v ktorej !ijete, klávesnicu dia"kového
ovládania mo!no nastavi# na Cyriliku.
Znaky Cyriliky sú znázornené v pravej hornej $asti kláves
klávesnice.
Ak chcete písa# Cyrilikou, na dia"kovom ovláda$i stla$te tla$idlo
î.
Ak chcete prepnú# spä# na rozlo!enie Qwerty, opätovne
stla$te tla$idlo î.
Kurzor
Informácie o kurzore
Namiesto pohybovania sa po obrazovke pomocou tla$idiel so
%ípkami mô!ete pou!i# kurzor. Kurzor – modrá %ípka – mô!ete
ovláda# pohybmi dia"kového ovládania podobne, ako ke'
ovládate kurzor na obrazovke po$íta$a pomocou my%i.
Kurzor mô!ete pou!íva# na pohybovanie sa v rámci aplikácií
funkcie Smart TV a internetov#ch stránok na obrazovke
televízora. Niektoré aplikácie funkcie Smart TV nemusia
pou!ívanie kurzora podporova#. Ke' kurzor nie je k dispozícii,
na pohyb po obrazovke mô!ete pou!i# tla$idlá so %ípkami.
Mô!ete upravi# r&chlos# kurzora, prípadne, ak ho nebudete
chcie# pou!íva#, mô!ete ho vypnú#.
*(oraz viac aplikácií funkcie Smart TV bude postupne zavádza#
podporu pre funkciu kurzora.
Pou$ívanie kurzora
Po otvorení úvodnej obrazovky funkcie Smart TV sa kurzor
zobrazí v strede obrazovky televízora.
Polo!te palec na tla$idlo OK - nestlá$ajte ho - a pohybujte
zápästím ruky, v ktorej dr!íte dia"kové ovládanie. Nemusíte
pohybova# celou rukou. Tla$idlo OK mô!ete pusti# a necha#
kurzor tam, kde je. Ke' znova polo!íte palec na tla$idlo OK,
mô!ete opä# pohybova# ovládaním a pou!íva# kurzor.
Po stla$ení tla$idla so %ípkou kurzor zmizne. Ak chcete kurzor
znovu vyvola#, polo!te palec na tla$idlo OK a krátko zatraste
dia"kov&m ovládaním.
Ke' kurzorom zastavíte na prepojení. . .
1 - Kurzor sa rozsvieti.
2 - Stla$ením tla$idla OK otvoríte prepojenie.
Ke' kurzorom zastavíte na textovom poli. . .
Stla$ením tla$idla OK spustíte zadávanie textu.
R#chlos%
Mô!ete upravi# r&chlos# kurzora, teda r&chlos#, ktorou sa
pohybuje po obrazovke.
Ak chcete nastavi# r&chlos# . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV a stla$te tla$idlo OK.
3 - Vyberte polo!ku V!eobecné nastavenia > R#chlos%
kurzora a my!i a stla$te tla$idlo OK.
4 - Stla$ením %ípky u (hore) alebo v (Dole) r&chlos# zv&%ite
alebo zní!ite.
5 - Stla$ením %ípky x (vpravo) nastavenú r&chlos# odskú%ate.
6 - Stla$ením %ípky w (v"avo) sa vrátite k nastavovaniu. Mô!ete
znova upravi# nastavenie.
7 - Stla$ením tla$idla OK ulo!íte zmeny a zatvoríte nastavenie.
Vypnutie
Ak chcete na pohyb v rámci funkcie Smart TV a internetov&ch
stránok pou!íva# len tla$idlá so %ípkami, kurzor mô!ete vypnú#.
Ak chcete vypnú# kurzor . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV a stla$te tla$idlo OK.
3 - Vyberte polo!ku V!eobecné nastavenia > Kurzor
dia"kového ovládania a vyberte polo!ku Vypnú%.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Infra&erven# sníma&
Dia"kové ovládanie televízora vyu!íva na odosielanie príkazov do
televízora rádiové frekvencie (RF). V'aka technológii RF
nemusíte dia"kov&m ovládaním mieri# na televízor.
Televízor v%ak doká!e prijíma# príkazy aj z dia"kového ovládania,
ktoré vyu!íva technológiu IR (infra$ervené signály). Mô!ete
pou!íva# aj takého dia"kové ovládanie, musíte ním v%ak mieri#
na infra$erven& sníma$ na prednej strane televízora.
TV / Dia"kové ovládanie
25
3 – Vyme(te staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAALR03-1,5 V. Dodr"te správnu orientáciu pólov batérií (+ a -).
4 - Zatla#te na modrú svorku, k&m nezasko#í na miesto.
5 – Zalo"te kryt priestoru na batérie a zatla#te na(, k&m
nezasko#í na miesto.
Párovanie
Dia!kové ovládanie asi na 15 sekúnd polo"te, aby sa mohol
nakalibrova$ kurzor.
Dia!kové ovládanie televízora vyu"íva na odosielanie príkazov do
televízora rádiové frekvencie (RF). Na rozdiel od dia!kového
ovládania vyu"ívajúceho infra#ervené signály, mô"ete pomocou
tohto dia!kového ovládania odosiela$ príkazy bez toho, aby ste
ním mierili na televízor.
Ke%"e nemusíte dia!kov&m ovládaním mieri$ na televízor,
mô"ete jednoducho pou"íva$ klávesnicu na zadnej strane
ovládania alebo odosiela$ do televízora príkazy z inej miestnosti
(meni$ hlasitos$ alebo prepína$ kanály). Televízor vás navy'e
upozorní, ke% je batéria dia!kového ovládania takmer vybitá.
Párovanie dia!kového ovládania
Aby mohlo dia!kové ovládanie komunikova$ s televízorom, tieto
dve zariadenia musia by$ spárované. Po spárovaní nemo"no
dané dia!kové ovládanie pou"i$ s in&m televízorom.
Po#as úvodnej in'talácie televízora vás televízor vyzval na
stla#enie tla#idla OK, #ím sa vykonalo spárovanie. Po vypnutí
televízora sa spárovanie ulo"í. S televízorom mô"ete spárova$
maximálne 5 dia!kov&ch ovládaní.
Opätovné párovanie
S televízorom mô"ete spárova$ %al'ie dia!kové ovládanie.
Spôsob spárovania dia!kového ovládania sa lí'i pod!a toho, #i u"
bolo dia!kové ovládanie spárované s in&m televízorom, alebo
e'te nebolo spárované.
• Dia!kové ovládanie je spárované s in"m televízorom
Ak chcete vykona$ párovanie, podr"te dia!kové ovládanie pri
logu Philips (asi 10 cm) a naraz stla#te * #ervené a *
modré tla#idlo. Ak je párovanie úspe'né, zobrazí sa hlásenie.
• Dia!kové ovládanie e#te nie je spárované
Ak chcete vykona$ párovanie, podr"te dia!kové ovládanie pri
logu Philips (asi 10 cm) a stla#te tla#idlo OK. Ak je párovanie
úspe'né, zobrazí sa hlásenie.
Pre pou$itie v obchode
Ak chcete párova$ nov& (e'te nespárovan&) televízor s
dia!kov&m ovládaním, ktoré je u" spárované s in&m televízorom,
podr"te dia!kové ovládanie pri logu Philips (asi 10 cm) a naraz
stla#te * #ervené a * modré tla#idlo. Ak je párovanie
úspe'né, zobrazí sa hlásenie.
Batérie
Ak nebudete dia!kov& ovláda# dlh'í #as pou"íva$, vyberte
batérie.
Batérie likvidujte pod!a nariadení uveden&ch v #asti o ukon#ení
pou"ívania.
Ak chcete získa$ %al'ie informácie, v polo"ke Pomocník stla#te
tla#idlo * Zoznam a vyh!adajte polo"ku Koniec pou$ívania.
%istenie
Toto dia!kové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti
po'kriabaniu.
Dia!kové ovládanie #istite mäkkou navlh#enou handri#kou. Na
#istenie dia!kového ovládania nikdy nepou"ívajte látky ako
alkohol, chemické prípravky ani #istiace prostriedky pre
domácnos$.
3.3
Televízne kanály
Sledovanie televíznych kanálov
Prepínanie kanálov
Ak chcete sledova$ televízne kanály, stla#te tla#idlo t TV.
Televízor prepne na kanál, ktor& ste naposledy sledovali.
Tie" mô"ete stla#ením tla#idla h otvori$ ponuku Doma,
vybra$ polo"ku Sledova& televíziu a stla#i$ tla#idlo OK.
Televízor vás upozorní, ke% sú batérie dia!kového ovládania
takmer vybité.
Ak chcete vymeni$ batérie, otvorte priestor na batérie na
strane dia!kového ovládania s klávesnicou.
1 – Pomocou 'páradla alebo iného tenkého tupého predmetu
stla#te malé 'tvorcové uvo!(ovacie tla#idlo na otvorenie krytu.
2 - Stla#ením malej pá#ky ved!a modrej svorky túto svorku
uvo!níte.
26
Prepínanie kanálov
TV / Televízne kanály
Ak chcete prepína! kanály, stla"te tla"idlo CH+ alebo CH-. Ak
poznáte "íslo po#adovaného kanála, zadajte toto "íslo pomocou
"íseln$ch tla"idiel. Kanál sa prepne po zadaní "ísla a stla"ení
tla"idla OK.
Ak chcete prejs! na predchádzajúci sledovan$ kanál, stla"te
tla"idlo b.
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
Po"as sledovania televízneho kanála stla"te tla"idlo L LIST,
"ím otvoríte zoznamy kanálov.
V tabu%ke vyberte po#adovan$ zoznam.
Ak chcete získa! &al'ie informácie, v polo#ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh%adajte polo#ku Univerzálny prístup.
V#ber videa
Digitálne televízne kanály mô#u ponúka! viacero obrazov$ch
signálov (vysielanie typu multifeed), rozli"né poh%ady alebo uhly
kamier alebo nieko%ko programov v rámci jedného televízneho
kanála. Ak sú takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
Titulky
Pomocou tejto polo#ky mô#ete nastavi! mo#nos! Titulky zap.
alebo Titulky vyp. Ak vyberiete mo#nos! Zapnuté bez zvuku,
titulky sa budú zobrazova!, ke& je zvuk stlmen$ pomocou
tla"idla m.
Jazyk titulkov
Pri sledovaní digitálneho vysielania mô#ete do"asne vybra!
niektor$ dostupn$ jazyk titulkov, ak nie je k dispozícii #iaden z
va'ich preferovan$ch jazykov.
Ak chcete získa! &al'ie informácie, v polo#ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh%adajte polo#ku Titulky.
V zozname kanálov prejdite na po#adovan$ televízny alebo
rozhlasov$ kanál. Ke& je zv$raznená ikona po#adovaného kanála,
stla"te tla"idlo OK. Televízor sa prepne na tento televízny
kanál alebo rozhlasovú stanicu.
Zoznam kanálov mô#e obsahova! nieko%ko stránok s kanálmi.
Ak chcete zobrazi! nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku,
stla"te tla"idlo CH- alebo CH+.
Ak chcete zatvori! zoznam kanálov bez zmeny kanála, znova
stla"te tla"idlo L LIST.
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, po"as in'talácie sa
nain'talujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi rozhlasov$mi
stanicami mô#ete prepína! rovnako ako pri televíznych
kanáloch. In'talácia kanálov káblového vysielania (DVB-C)
zvy"ajne rozhlasové stanice zora&uje od "ísla kanála 1001 nahor.
Mo!nosti po"as sledovania kanálov
Po"as sledovania kanála sú k dispozícii niektoré mo#nosti, ktoré
sa lí'ia pod%a typu kanála (analógov$ alebo digitálny) alebo pod%a
nastavení televízora.
Zobrazenie mo!ností
Po"as sledovania kanála stla"te tla"idlo o OPTIONS a v paneli
ponuky vyberte polo#ku o Mo!nosti.
Jazyky zvuku
Pri sledovaní digitálneho vysielania mô#ete do"asne vybra!
niektor$ dostupn$ jazyk zvuku, ak nie je k dispozícii #iaden z
va'ich preferovan$ch jazykov.
Ak chcete získa! &al'ie informácie, v polo#ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh%adajte polo#ku Jazyky zvuku.
Dual I-II
Táto mo#nos! je k dispozícii, ak zvukov$ signál obsahuje dva
jazyky zvuku, no pri jednom z nich – alebo oboch – nie je
uvedené ozna"enie jazyka.
Common interface
Ak je k dispozícii predplaten$ prémiov$ obsah prostredníctvom
modulu CAM, pomocou tejto mo#nosti mô#ete ur"i!
nastavenia poskytovate%a obsahu.
HbbTV na tomto kanáli
Mô#ete zablokova! stránky slu#by HbbTV na kanáli, ktor$
ponúka slu#bu HbbTV.
Ak chcete získa! &al'ie informácie, v polo#ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh%adajte polo#ku HbbTV.
Stav
Vyberte polo#ku Stav, ak chcete zobrazi! technické informácie o
sledovanom kanáli ("i je analógov$, alebo digitálny) alebo o
pripojenom zariadení.
Zoznamy kanálov
Zoznamy kanálov
V zoznamoch kanálov mô#ete vyh%ada! v'etky nain'talované
televízne a rozhlasové kanály.
Univerzálny prístup
Ak je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, mô#ete nastavi!
niektoré mo#nosti pre sluchovo alebo zrakovo postihnuté
osoby.
TV / Televízne kanály
Okrem zobrazenia zoznamu kanálov V$etky, v ktorom sa
nachádzajú v'etky nain'talované kanály, mô#ete vytvori! zoznam
Ob%úbené programy, zobrazi! len rozhlasové stanice v
zozname Rádio alebo len nedávno pridané kanály v zozname
Nov#.
27
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
Po!as sledovania televízneho kanála stla!te tla!idlo L LIST,
!ím otvoríte zoznamy kanálov.
Vyberte jeden zo zoznamov kanálov.
V zozname kanálov prejdite na po"adovan# televízny alebo
rozhlasov# kanál. Ke$ je zv#raznená ikona po"adovaného kanála,
stla!te tla!idlo OK. Televízor sa prepne na tento televízny
kanál alebo rozhlasovú stanicu.
Zoznam kanálov mô"e obsahova% nieko&ko stránok s kanálmi.
Ak chcete zobrazi% nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku,
stla!te tla!idlo CH- alebo CH+.
Ak chcete zatvori% zoznam kanálov bez zmeny kanála, znova
stla!te tla!idlo L LIST.
Ozna!enie ob"úbeného kanála
V zozname kanálov V#etky mô"ete nastavi% ktor#ko&vek kanál
ako ob&úben#.
Prejdite na po"adovan# kanál v zozname a stla!te polo"ku *
Ozna!i$ ako ob"úbené. Kanál sa pridá do zoznamu ob&úben#ch
kanálov.
Mo%nosti zoznamu kanálov
V závislosti od zoznamu kanálov, ktor# je práve zobrazen#,
mô"ete stla!ením tla!idla o OPTIONS vybera% spomedzi
nasledovn#ch mo"ností:
• Digitálne/analógové
• Vo&ne dostupné/kódované
• Zamknutie alebo odomknutie
1 - Vyberte kanál, ktor# chcete premenova%, z niektorého zo
zoznamov kanálov - V#etky, Ob"úbené, Rádio or Nové.
2 – Stla!te tla!idlo * Premenova$. Text mô"ete zada%
priamo pomocou klávesnice dia&kového ovládania alebo mô"ete
otvori% klávesnicu na obrazovke.
Pou%ívanie klávesnice dia"kového ovládania
Znak zma"ete umiestnením kurzora za po"adovan# znak a
stla!ením tla!idla # del.
Znak zadáte stla!ením klávesu po"adovaného znaku.
Ke$ budete pripravení, pomocou klávesu Enter vyberte polo"ku
Hotovo. Opätovn#m stla!ením klávesu Enter premenovanie
dokon!íte.
Ak chcete získa% $al'ie informácie o pou"ívaní klávesnice,
stla!te tla!idlo * LIST a vyh&adajte polo"ku Dia"kové
ovládanie, klávesnica.
Pou%ívanie klávesnice na obrazovke:
Klávesnicu na obrazovke otvoríte umiestnením kurzora do
textového po&a názvu a stla!ením tla!idla OK.
Znak pred kurzorom zma"ete stla!ením klávesu *
Backspace.
Znak zadáte v#berom po"adovaného znaku pomocou tla!idiel
so 'ípkami a stla!ením tla!idla OK.
Písanie ve&k#ch písmen vyberiete pomocou tla!idla *.
Písanie !ísel a 'peciálnych znakov vyberiete pomocou tla!idla
*.
Po dokon!ení zadávania pomocou tla!idla b klávesnicu na
obrazovke zatvoríte.
Premenovávanie dokon!íte v#berom polo"ky Hotovo a
stla!ením tla!idla OK.
Zmena poradia kanálov
Kanály v zozname ob&úben#ch kanálov mô"ete znovu zoradi% –
zmeni% ich poradie.
Logá kanálov
V niektor#ch krajinách mô"e televízor zobrazova% logá kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, mô"ete ich vypnú%.
Vypnutie mo"nosti Logá kanálov . . .
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V#eobecné nastavenia
> Logá kanálov a stla!te tla!idlo OK.
3 – Vyberte polo"ku Vypnuté a stla!te tla!idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn#m stlá!aním tla!idla b zatvorte
ponuku.
Premenovanie kanálov
Mô"ete premenova% kanály v zozname kanálov.
28
Ak chcete získa% $al'ie informácie, v polo"ke Pomocník stla!te
tla!idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku Ob"úbené kanály.
Ob"úbené kanály
Mô"ete vytvori% zoznam s ob&úben#mi kanálmi, v ktorom sa
nachádzajú len kanály, ktoré chcete sledova%. Ke$ je zvolen#
zoznam ob&úben#ch kanálov, pri prepínaní kanálov sa zobrazia
len ob&úbené kanály.
Vytvorenie zoznamu ob"úben&ch kanálov
1 – Po!as sledovania televízneho kanála stla!te tla!idlo L
LIST, !ím otvoríte zoznamy kanálov.
2 – Vyberte zoznam Ob"úbené programy.
3 – Ak je zoznam prázdny, televízor vás vyzve, aby ste pridali
kanály. Stla!te tla!idlo OK.
TV / Televízne kanály
4 – Pomocou tla!idiel so "ípkami vyberte po#adovan$ kanál a
stla!ením tla!idla OK ho pridajte medzi ob%úbené. Poradie, v
ktorom sa kanály zobrazia v zozname ob%úben$ch kanálov, závisí
od poradia, v akom ste ich pridali.
5 - Pomocou tla!idla * Hotovo v$ber ob%úben$ch kanálov
dokon!íte.
Pridávanie alebo odstra!ovanie ob"úben#ch kanálov
Ak chcete prida& alebo odstráni& kanál zo zoznamu ob%úben$ch
kanálov, otvorte zoznam a stla!te tla!idlo o OPTIONS,
vyberte polo#ku Prida$/odstráni$ ob"úbené programy a stla!te
tla!idlo OK.
Pomocou tla!idiel so "ípkami vyberte po#adovan$ kanál a
stla!ením tla!idla OK ho pridajte alebo odstrá'te zo zoznamu
ob%úben$ch kanálov.
Zmena zoradenia
Kanály v zozname ob%úben$ch kanálov mô#ete znovu zoradi& –
zmeni& ich poradie.
1 – V zozname kanálov Ob"úbené programy zv$raznite kanál,
ktor$ chcete presunú&.
2 – Stla!te tla!idlo *Presunú$.
3 – Pomocou tla!idiel so "ípkami presu'te kanál na po#adované
miesto. Mô#ete tie# priamo zada& novú pozíciu pomocou
!íseln$ch tla!idiel.
4 – Stla!ením tla!idla OK potvr(te novú pozíciu. Ak chcete
zmenu pozície zru"i&, stla!te tla!idlo * Zru%i$.
Mô#ete zv$razni& in$ kanál a zopakova& túto operáciu.
Pridávanie alebo odstra!ovanie ob"úben#ch programov v
in#ch zoznamoch kanálov
Kanály a rozhlasové stanice mô#ete ozna!i& ako ob%úbené v
zozname kanálov V%etky, Rádio aj Nov#.
V t$chto zoznamoch zv$raznite kanál, ktor$ chcete prida& do
zoznamu ob%úben$ch kanálov, a stla!te tla!idlo * Ozna&i$
ako ob"úbené. Kanál sa ozna!í hviezdi!kou s a pridá sa do
zoznamu ob%úben$ch kanálov.
Ak chcete zru"i& ozna!enie ob%úbeného kanálu, zv$raznite
po#adovan$ kanál v ktoromko%vek zozname a stla!te tla!idlo
*Zru%i$ ozn. ob"úb. Kanál sa odstráni zo zoznamu
ob%úben$ch kanálov.
Ak chcete uzamknú& kanál, po!as sledovania kanála stla!ením
tla!idla L LIST otvorte zoznamy kanálov. V ktoromko%vek
zozname vyberte kanál, ktor$ chcete uzamknú&, stla!te tla!idlo
o OPTIONS a vyberte mo#nos& Uzamknú$ kanál. V
zozname kanálov sa uzamknut$ kanál zobrazuje s ikonou zámky
¬.
Ak chcete odomknú& kanál, vyberte uzamknut$ kanál v
zozname kanálov a vyberte mo#nos& Odomknú$ kanál. Budete
musie& zada& kód rodi!ovskej zámky.
Nie je mo#né zablokova& programy z pripojen$ch zariadení.
Rodi&ovská zámka
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú programy
vekovo obmedzené. Ke( je toto obmedzenie vy""ie alebo
rovnaké ako obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho
die&a&a, príslu"n$ program bude uzamknut$.
Ak chcete sledova& uzamknut$ program, musíte zada& kód
rodi!ovskej zámky. Rodi!ovská zámka je nastavená pre v"etky
kanály.
Nastavenie vekového obmedzenia
Stla!te tla!idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla!te
tla!idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia kanála > Rodi&ovská zámka >
Rodi&ovská zámka.
Ak chcete zvoli& vekové obmedzenie, musíte najskôr zada& svoj
4-cifern$ kód rodi!ovskej zámky. Ak kód rodi!ovskej zámky nie
je nastaven$, mô#ete ho nastavi& teraz.
Ke( zadáte kód, mô#ete zvoli& vekové obmedzenie. Ke( sa
vekové obmedzenie programu rovná obmedzeniu, ktoré ste
nastavili pre svoje die&a, alebo ho prevy"uje, program sa
uzamkne. TV bude #iada& o zadanie kódu na odomknutie
programu. U niektor$ch poskytovate%ov TV uzamkne len
programy s vy""ím vekov$m obmedzením.
Nastavenie alebo zmena kódu
Ak chcete nastavi& alebo zmeni& kód Rodi!ovskej zámky,
stla!te tla!idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla!te
tla!idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia kanála > Rodi&ovská zámka >
Zme!te kód.
Zadajte aktuálny kód a potom zadajte dvakrát nov$ kód. Nov$
kód sa nastaví.
Zabudli ste kód?
Ak ste zabudli kód na odomknutie, zatelefonujte na linku
Strediska starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Telefónne
!íslo nájdete v dokumentácii prilo#enej k televízoru alebo na
stránke www.philips.com/support.
Detsk# zámok
Ak chcete zabráni& de&om sledova& ur!it$ kanál alebo program,
mô#ete uzamknú& kanály alebo uzamknú& vekovo neprístupné
programy.
Uzamknutie kanála
Mô#ete uzamknú& kanál, aby ho nemohli sledova& deti. Na
sledovanie uzamknutého kanála je potrebné zada& kód
rodi!ovskej zámky.
TV / Televízne kanály
In%talácia kanálov
Aktualizácia kanálov
Automatická aktualizácia
Ak prijímate digitálne kanály, mô#ete nastavi& televízor tak, aby
automaticky aktualizoval zoznam nov$mi kanálmi.
Aktualizáciu kanálov mô#ete spusti& aj manuálne.
29
Automatická aktualizácia kanálov
Ka!d" de# o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu nain$talovan"ch
kanálov a ulo!í nové. Nové kanály sa ulo!ia do zoznamu V$etky
a do zoznamu Nov". Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú %i odstránia
nain$talované kanály, po spustení televízora sa zobrazí hlásenie.
Televízor musí by& po%as automatickej aktualizácie v
pohotovostnom re!ime.
Ak chcete vypnú& zobrazovanie hlásenia po spustení, stla%te
tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo
OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia kanála a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenie predvolieb > Správa o aktualizácii
kanálov > Vypnuté.
Ak chcete vypnú& automatickú aktualizáciu kanálov, stla%te
tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo
OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia kanála a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenie predvolieb > Automatická
aktualizácia kanálov > Vypnuté.
Spustenie aktualizácie
Ak chcete manuálne spusti& aktualizáciu, stla%te tla%idlo h,
vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Vyh!ada" kanály a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte mo!nos& Aktualizova" kanály a postupujte pod'a
pokynov na obrazovke. Aktualizácia mô!e trva& nieko'ko minút.
3 – Vyberte mo!nos& Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C).
Vyh'adávanie kanálov mô!e trva& nieko'ko minút. Postupujte
pod'a pokynov na obrazovke.
Úplná in$talácia
Ak chcete znova vykona& úplnú in$taláciu televízora . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia TV > V$eobecné nastavenia a
stla%te tla%idlo OK. In$talácia mô!e trva& nieko'ko minút.
Postupujte pod'a pokynov na obrazovke.
V#robné nastavenia
Pomocou funkcie V"robné nastavenia mô!ete obnovi& pôvodné
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
Ak chcete obnovi& pôvodné v"robné nastavenia . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia TV > V$eobecné nastavenia
> V#robné nastavenia a stla%te tla%idlo OK.
3 – Potvr(te stla%ením tla%idla OK.
4 – V prípade potreby opätovn"m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
Úvod
V niektor"ch krajinách mô!e automatická aktualizácia kanálov
prebehnú& po%as sledovania televízie alebo po%as
pohotovostného re!imu.
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je ur%ená pre
predajcov a pokro%il"ch pou!ívate'ov. V niektor"ch krajinách je
funkciu Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov mo!né
pou!íva& len na kopírovanie satelitn"ch kanálov.
Nové kanály
Pomocou funkcie kopírovania zoznamu predvolieb kanálov
mô!ete prekopírova& kanály nain$talované v jednom televízore
do iného televízora Philips rovnakého produktového radu.
V(aka funkcii kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa
mô!ete vyhnú& %asovo náro%nému vyh'adávaniu kanálov a
mô!ete do televízora nahra& vopred definovanú konfiguráciu
zoznamu kanálov. Pou!ite pamä&ovú jednotku typu Flash s
minimálnou kapacitou 1 GB.
Nové kanály pridané po%as automatickej aktualizácie programov
mô!ete jednoducho vyh'ada& v zozname kanálov Nov#. Tie isté
nové kanály sa ulo!ia aj v zozname V$etky alebo Rádio.
Nové kanály zostanú v zozname kanálov Nov", k"m ich
neozna%íte ako ob'úbené alebo k"m sa na ne neprepnete.
Ak chcete ozna%i& kanály ako ob'úbené, v polo!ke Pomocník
stla%te tla%idlo * Zoznam a vyh'adajte polo!ku Ob!úbené
kanály.
Opätovná in$talácia kanálov
Mô!ete vyh'ada& a prein$talova& kanály, a pritom necha& v$etky
ostatné nastavenia televízora nezmenené. Prípadne sa mô!ete
rozhodnú& pre úplnú novú in$taláciu televízora.
Ak je nastaven" kód rodi%ovskej zámky, pred opätovnou
in$taláciou kanálov ho bude potrebné zada&.
Opätovná in$talácia kanálov
Ak chcete len prein$talova& kanály . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Vyh!ada" kanály > Znova nastavi" kanály a
stla%te tla%idlo OK.
30
Podmienky
• Oba televízory sú z produktového radu z toho istého roku.
• Oba televízory majú rovnak" typ hardvéru. Typ hardvéru
mô!ete skontrolova& na typovom $títku na zadnej strane
televízora. Vä%$inou sa uvádza vo forme Q . . . LA
• Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie.
Aktuálna verzia
Aktuálnu verziu softvéru televízora mô!ete skontrolova&
pomocou funkcie Info o pou%itom softvéri v ponuke
Konfigurácia > Nastavenia softvéru.
Kopírovanie zoznamu kanálov
Kopírovanie zoznamu kanálov
1 – Zapnite televízor s nain$talovan"mi kanálmi. Pripojte
pamä&ové zariadenie USB.
2 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
3 – Vyberte polo!ku Nastavenia TV
TV / Televízne kanály
> V!eobecné nastavenia > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov > Kopírova" do USB a stla!te tla!idlo OK. Aby ste
mohli kopírova" zoznam kanálov z televízora, mô#ete by"
vyzvaní, aby ste zadali kód rodi!ovskej zámky, ktor$ ste nastavili
po!as in%talácie.4 – Po ukon!ení kopírovania odpojte pamä"ové
zariadenie USB.
Teraz mô#ete prekopírovan$ zoznam kanálov na!íta" do iného
televízora zna!ky Philips.
Na#ítanie zoznamu kanálov
Na#ítanie kópie zoznamu kanálov
Existujú rôzne spôsoby na!ítania zoznamu kanálov, ktoré sa lí%ia
v závislosti od toho, !i u# je televízor nain%talovan$.
Do televízora, ktor$ e!te nie je nain!talovan$
1 – Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, !ím sa spustí
in%talácia, a vyberte po#adovanú krajinu a jazyk. Mô#ete
presko!i" krok Vyh&ada" kanály. Dokon!ite in%taláciu.
2 – Pripojte pamä"ové zariadenie USB, ktoré obsahuje zoznam
kanálov z iného televízora.
3 – Ak chcete spusti" na!ítanie zoznamu kanálov, stla!te
tla!idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla!te tla!idlo
OK.
4 – Vyberte polo#ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia
> Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírova" do
TV a stla!te tla!idlo OK. Mô#ete by" vyzvaní, aby ste zadali kód
rodi!ovskej zámky televízora.
5 – Televízor oznámi úspe%né prekopírovanie zoznamu kanálov
do televízora. Odpojte pamä"ové zariadenie USB.
Do televízora, ktor$ je u% nain!talovan$
1 – Overte nastavenie krajiny televízora. (Ak chcete overi" toto
nastavenie, stla!te tla!idlo h, vyberte polo#ku S
Konfigurácia a stla!te tla!idlo OK. Vyberte polo#ku Vyh&ada"
kanály > Znova nastavi" kanály a stla!te tla!idlo OK. Stla!te
tla!idlo b a neskôr tla!idlo Zru!i", !ím opustíte ponuku
Vyh&ada" kanály.)
Ak je krajina nastavená správne, pokra!ujte krokom !. 2.
Ak nastavenie krajiny nie je správne, musíte spusti" opätovnú
in%taláciu. Ak chcete spusti" opätovnú in%taláciu, stla!te tla!idlo
h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla!te tla!idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia >
Prein!talova" televízor > OK. Vyberte správnu krajinu a
presko!te postup Vyh&ada" kanály. Dokon!ite in%taláciu. Potom
pokra!ujte krokom !. 2.
2 – Pripojte pamä"ové zariadenie USB, ktoré obsahuje zoznam
kanálov z iného televízora.
3 – Ak chcete spusti" na!ítanie zoznamu kanálov, stla!te
tla!idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla!te tla!idlo
OK.
4 – Vyberte polo#ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia
> Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírova" do
TV a stla!te tla!idlo OK. Mô#ete by" vyzvaní, aby ste zadali kód
rodi!ovskej zámky televízora.
5 – Televízor oznámi úspe%né prekopírovanie zoznamu kanálov
do televízora. Odpojte pamä"ové zariadenie USB.
TV / Televízne kanály
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Ak je vo va%ej krajine dostupn$ príjem vysielania DVB-T aj
DVB-C a tento televízor je pripraven$ na príjem vysielania
DVB-T aj DVB-C vo va%ej krajine, musíte pri in%talácii kanálov
vybra" jeden z t$chto %tandardov.
Ak chcete zmeni" nastavenie DVB a spusti" novú in%taláciu
kanálov, stla!te tla!idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia kanála a stla!te tla!idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenie predvolieb > Pripojenie antény >
Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) a stla!te tla!idlo OK.
Vyberte po#adované nastavenie %tandardu DVB.
In!talácia kanálov DVB-C
Kvôli jednoduch%iemu pou#ívaniu sú v%etky nastavenia
%tandardu DVB-C nastavené automaticky.
Ak vám poskytovate& vysielania DVB-C poskytol konkrétne
hodnoty vysielania DVB-C, napríklad identifikáciu siete alebo
sie"ovú frekvenciu, zadajte tieto hodnoty po!as in%talácie, ke'
vás na to televízor vyzve.
Po!as in%talácie mô#e by" v ponuke Nastavenie potrebné
upravi" re#im vyh&adávania (úplné alebo r$chle) alebo zada"
konkrétnu prenosovú r$chlos". Ak chcete nastavi" po#adovanú
prenosovú r$chlos", najskôr musíte nastavi" polo#ku
Prenosová r$chlos" na mo#nos" Ru#ne.
Konflikty #ísiel kanálov
V niektor$ch krajinách mô#u ma" rôzne televízne kanály
(poskytovatelia vysielania) priradené rovnaké !íslo kanála.
Televízor po!as in%talácie zobrazí zoznam s konfliktami !ísiel
kanálov. V prípade viacer$ch televíznych kanálov bude potrebné
vybra", ktor$ televízny kanál chcete na dané !íslo kanála
nain%talova".
DVB-T + DVB-C
Ak mô#ete pou#íva" anténny vstup DVB-T aj vstup DVB-C,
mô#ete televízor nastavi" tak, aby prijímal vysielanie DVB-T aj
DVB-C. Postupne nain%talujte oba systémy s potrebn$mi
nastaveniami.
Po nastavení obidvoch systémov je potrebné prepnú" vstupn$
anténny signál konektora Antenna na zadnej strane televízora a
nastavi" správny systém televízora, aby ste mohli sledova"
kanály nain%talované v televízore.
Ak chcete vybra" systém DVB-T alebo DVB-C, pozrite si
postup uveden$ vy%%ie.
Nastavenia !tandardu DVB
Re%im prenosovej r$chlosti
Pokia& vám poskytovate& káblovej televízie nezadal %pecifickú
hodnotu prenosovej r$chlosti na in%taláciu televíznych kanálov,
ponechajte nastavenie Re%im prenosovej r$chlosti na hodnote
Automatic.
Ak vám bola zadaná konkrétna hodnota prenosovej r$chlosti,
vyberte mo#nos" Ru#ne. Zadaná hodnota sa v%ak u# mô#e
nachádza" v predefinovanom zozname prenosov$ch r$chlostí.
V$berom mo#nosti Predefinované prenosové r$chlosti
skontrolujte, !i je daná hodnota dostupná automaticky.
31
Predefinované prenosové r!chlosti
Digitálne kanály
Ak je Re"im prenosovej r!chlosti nastaven! na hodnotu
Automatic., televízor bude vyu"íva# jednu z predefinovan!ch
prenosov!ch r!chlostí pod$a hodnoty pou"ívanej vä%&inou
poskytovate$ov káblovej televízie v danej krajine.
Ak viete, "e vá& poskytovate$ káblovej televízie neponúka
digitálne kanály, vyh$adávanie digitálnych kanálov mô"ete
presko%i#.
Vyberte mo"nos# Vypnuté.
Prenosová r!chlos# 1
Analógové kanály
Ke' je Re"im prenosovej r!chlosti nastaven! na hodnotu
Ru$ne, mô"ete zada# prenosovú r!chlos#, ktorú vám poskytol
vá& poskytovate$ káblovej televízie. Na zadanie hodnoty pou"ite
%íselné tla%idlá.
Ak viete, "e vá& poskytovate$ káblovej televízie neponúka
analógové kanály, vyh$adávanie analógov!ch kanálov mô"ete
presko%i#.
Vyberte mo"nos# Vypnuté.
Prenosová r!chlos# 2
Vo%ne dostupné/kódované
Ke' je Re"im prenosovej r!chlosti nastaven! na hodnotu
Ru$ne, mô"ete zada# druhú prenosovú r!chlos#, ktorú vám
poskytol vá& poskytovate$ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty pou"ite %íselné tla%idlá.
Ak máte predplatené slu"by platenej televízie a modul
podmieneného prístupu (CAM), vyberte mo"nos# Vo%ne
dostupné + kódované. Ak nemáte predplatené kanály ani
slu"by platenej televízie, mô"ete vybra# mo"nos# Iba bezplatné
kanály.
Re"im sie#ovej frekvencie
Ak chcete získa# 'al&ie informácie, v polo"ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh$adajte polo"ku CAM – modul
podmieneného prístupu.
Ak chcete pri Snímaní frekvencie na vyh$adávanie kanálov
pou"i# metódu R!chle vyh%adávanie, vyberte mo"nos#
Automatic. Televízor vyu"ije jednu z predefinovan!ch sie#ov!ch
frekvencií (alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) pod$a
hodnoty pou"ívanej vä%&inou poskytovate$ov káblovej televízie v
danej krajine.
Ak ste na vyh$adávanie kanálov dostali konkrétnu hodnotu
sie#ovej frekvencie, vyberte mo"nos# Ru$ne.
Sie#ová frekvencia
Ke' je Re"im sie#ovej frekvencie nastaven! na hodnotu
Ru$ne, pomocou tejto polo"ky mô"ete zada# hodnotu sie#ovej
frekvencie, ktorú vám poskytol vá& poskytovate$ káblovej
televízie. Na zadanie hodnoty pou"ite %íselné tla%idlá.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyh$adávania kanálov. Mô"ete vybra# r!chlej&iu
mo"nos# R!chle vyh%adávanie a pou"i# predefinované mo"nosti
vyu"ívané vä%&inou poskytovate$ov káblovej televízie v danej
krajine.
Ak sa tak!mto vyh$adávaním nenain&talujú "iadne kanály alebo
niektoré kanály ch!bajú, mô"ete vybra# roz&íren! spôsob
Kompletné snímanie. Pri tomto postupe bude vyh$adávanie a
in&talácia kanálov trva# dlh&ie.
Ve%kos# kroku frekvencie
Televízor vyh$adáva kanály v krokoch po 8 MHz.
Ak sa pri tomto postupe nenain&talujú "iadne kanály alebo
niektoré kanály ch!bajú, mô"ete vyh$adáva# v men&ích krokoch
po 1 MHz. Pri vyu"ívaní krokov po 1 MHz bude vyh$adávanie a
in&talácia kanálov trva# dlh&ie.
32
Kvalita príjmu
Ak prijímate digitálne kanály, mô"ete skontrolova# kvalitu a silu
signálu konkrétneho kanála.
Ak pou"ívate vlastnú anténu, skúste zmeni# jej polohu, a t!m
zlep&i# príjem signálu.
Ak chcete skontrolova# kvalitu príjmu digitálneho kanála,
prepnite na dan! kanál.
Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla%te
tla%idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia kanála a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenie predvolieb > Digitálny: Test
príjmu a stla%te tla%idlo OK.
Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je prijíman!
signál slab!, mô"ete sa pokúsi# zmeni# polohu antény. Ak
chcete znovu skontrolova# kvalitu signálu na tejto frekvencii,
vyberte polo"ku Vyh%ada# a stla%te tla%idlo OK.
Ak chcete manuálne zada# konkrétnu digitálnu frekvenciu,
pou"ite %íselné tla%idlá na dia$kovom ovládaní. Mô"ete tie"
vybra# frekvenciu tak, "e pomocou tla%idiel w a x prejdete na
jednotlivé %ísla frekvencie a upravíte ich pomocou tla%idiel u a
v. Ak chcete skontrolova# frekvenciu, vyberte polo"ku Vyh%ada#
a stla%te tla%idlo OK.
Ak na príjem kanálov pou"ívate &tandard DVB-C, dostupné
budú mo"nosti Re"im prenosovej r!chlosti a Predefinované
prenosové r!chlosti. Pod polo"kou Re"im prenosovej r!chlosti
vyberte mo"nos# Automatick!, ak vám poskytovate$ neposkytol
&pecifickú hodnotu prenosovej r!chlosti. Ak chcete zada#
hodnotu prenosovej r!chlosti, pou"ite %íselné tla%idlá.
TV / Televízne kanály
Ru!ná in"talácia
Odstráni $ierne pruhy po bokoch programov vo formáte 4:3.
Formát obrazu sa prispôsobí obrazovke.
Analógové televízne kanály je mo!né in"talova# ru$ne kanál po
kanáli.
• Roz"íren& obraz 16:9
Prispôsobí obraz na formát 16:9.
Ak chcete ru$ne nain"talova# analógové kanály, stla$te tla$idlo
h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla$te tla$idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia kanála a stla$te tla$idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
in"talácia a stla$te tla$idlo OK.
• (irokouhl& obraz
Roztiahne obraz na formát 16:9.
1 – Systém
Ak chcete nastavi# systém televízora, vyberte polo!ku Systém a
stla$te tla$idlo OK.
Vyberte va"u krajinu alebo $as# sveta, v ktorej sa momentálne
nachádzate.
2 – Nájs# kanál
Ak chcete vyh%ada# kanál, vyberte polo!ku Nájs# kanál a stla$te
tla$idlo OK. Vyberte polo!ku Vyh$ada# a stla$te tla$idlo OK.
Frekvenciu mô!ete zada# aj ru$ne. Ak je prijíman& signál slab&,
znovu stla$te tla$idlo Vyh$ada#. Ak chcete kanál ulo!i#, vyberte
polo!ku Hotovo a stla$te tla$idlo OK.
3 – Jemné ladenie
Ak chcete jemne doladi# kanál, vyberte polo!ku Jemné ladenie
a stla$te tla$idlo OK. Kanál mô!ete doladi# pomocou tla$idiel u
alebo v.
Ak chcete nájden& kanál ulo!i#, vyberte polo!ku Hotovo a
stla$te tla$idlo OK.
4 – Ulo%i#
Kanál mô!ete ulo!i# s aktuálnym $íslom kanála alebo s nov&m
$íslom kanála.
Vyberte mo!nos# Ulo%i# tento kanál alebo Ulo%i# ako novú
predvo$bu.
Tieto kroky mô!ete opakova#, a! k&m nevyh%adáte v"etky
dostupné analógové TV kanály.
Formát obrazu
Ak sa v hornej a dolnej $asti obrazovky alebo na oboch stranách
obrazovky zobrazujú $ierne pruhy, mô!ete nastavi# formát
obrazu tak, aby bol zobrazen& na celú obrazovku.
Po$as sledovania televízneho kanála stla$ením tla$idla f
FORMAT otvorte ponuku Formát obrazu:.
Zo zoznamu vyberte po!adovan& formát a stla$te tla$idlo OK.
Formáty obrázkov
V závislosti od obrazu zobrazeného na obrazovke sú dostupné
nasledujúce formáty obrazu:
• Automatická v&pl'
Automaticky zvä$"í obraz na celú obrazovku. Skreslenie obrazu
je minimálne, titulky zostanú vidite%né. Nastavenie nie je
vhodné pre signál z po$íta$a. Pri niektor&ch ne"tandardn&ch
formátoch obrazu sa stále mô!u zobrazova# $ierne pruhy.
• Automatické zvä!"enie
Automaticky zvä$"uje obraz, aby vyplnil $o najvä$"iu $as#
obrazovky bez skreslenia. Mô!u sa zobrazi# $ierne pruhy.
Nevhodné pre signál z po$íta$a.
• Nezmenen& formát
Expertn& re!im pre signál vo vysokom rozlí"ení alebo signál z
po$íta$a. Verné zobrazenie ka!dého pixelu. Pri zobrazení
obrazu z po$íta$a sa mô!u zobrazi# $ierne pruhy.
Teletext
Stránky Teletextu
Otvorenie teletextu
Ak chcete po$as sledovania televíznych kanálov otvori# teletext,
stla$te tla$idlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvori#, znova stla$te tla$idlo TEXT.
V&ber stránky teletextu
V&ber stránky...
• Pomocou $íseln&ch tla$idiel zadajte $íslo stránky.
• Stla$te tla$idlo w alebo x
• Stla$te tla$idlo u alebo v.
• Stla$ením farebného tla$idla vyberte jednu z farebne
ozna$en&ch polo!iek v spodnej $asti obrazovky.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu mô!e obsahova# nieko%ko podstránok. 'ísla
podstránok sa zobrazujú na li"te ved%a $ísla hlavnej stránky.
Ak chcete vybra# podstránku, stla$te tla$idlo w alebo x.
Stránky teletextu T.O.P.
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou Teletext
T.O.P.
Ak chcete v rámci teletextu otvori# stránky Teletext T.O.P.,
stla$te tla$idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku Preh$ad
teletextu T.O.P.
Ob$úbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledn&ch 10 stránok teletextu,
ktoré ste otvorili. Mô!ete ich jednoducho otvori# znova v st(pci
Ob%úbené stránky teletextu.
1 - V&berom hviezdi$ky v %avom hornom rohu obrazovky v
re!ime Teletext zobrazíte st(pec ob%úben&ch stránok.
2 - Pomocou tla$idiel v alebo u vyberiete $íslo stránky a
stla$ením tla$idla OK po!adovanú stránku otvoríte.
Zoznam mô!ete vymaza# pomocou mo!nosti Vymaza#
ob$úbené stránky.
• Superzoom
TV / Televízne kanály
33
Vyh!adávanie v teletexte
Mô!ete vybra" slovo a v teletexte vyh#ada" v$etky miesta, kde
sa toto slovo vyskytuje.
Otvorte stránku teletextu a stla%te tla%idlo OK.
Pomocou tla%idiel so $ípkami vyberte po!adované slovo alebo
%íslo.
&al$ím stla%ením tla%idla OK prejdete na najbli!$ie miesto
v'skytu tohto slova alebo %ísla.
&al$ím stla%ením tla%idla OK znova prejdete na nasledujúce
miesto v'skytu.
Ak chcete vyh#adávanie zastavi", stlá%ajte tla%idlo u, k'm
nezostane ozna%ené ni%.
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré pripojené zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, mô!u
tie! ponúka" teletext.
Ak chcete otvori" teletext z pripojeného zariadenia, stla%te
tla%idlo h, vyberte po!adované zariadenie a stla%te tla%idlo
OK.
Po%as sledovania kanála na danom zariadení stla%te tla%idlo o
OPTIONS, vyberte polo!ku Zobrazi" tla%idlá zariadenia, stla%te
tla%idlo T a potom tla%idlo OK. Stla%ením tla%idla b skryjete
tla%idlá zariadenia.
Ak chcete teletext zatvori", znova stla%te tla%idlo b.
Digitálny teletext (len Spojené krá!ovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho televízneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch $peciálny
digitálny teletext alebo interaktívne televízne funkcie. Tieto
slu!by zah()ajú normálny teletext, v rámci ktorého mô!ete
navigova" a vybera" polo!ky pomocou tla%idiel s %íslami,
farebn'ch tla%idiel a tla%idiel so $ípkami.
Ak chcete digitálny teletext zatvori", stla%te tla%idlo b.
Mo"nosti teletextu
V re!ime teletextu stla%ením tla%idla o OPTIONS vyberte
spomedzi nasledovn'ch polo!iek:
• Zmrazi" stránku
• Dual Screen
• Preh#ad teletextu T.O.P.
• Zvä%$i"
• Odkry"
• Opakov. podstránok
• Skry" ob#úbené stránky
• Vymaza" ob#úbené stránky
• Jazyk
Zmrazi# stránku
Ak chcete zastavi" automatické posúvanie jednotliv'ch
podstránok, stla%te tla%idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku
Zmrazi# stránku.
Dual Screen/Celá obrazovka
Ak chcete sú%asne ved#a seba zobrazi" televízny kanál a
teletext, stla%te tla%idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku Dual
Screen.
Ak chcete prejs" spä" na zobrazenie na celej obrazovke,
vyberte polo!ku Celá obrazovka.
Ak chcete zvä%$i" stránku teletextu na pohodlnej$ie %ítanie,
stla%te tla%idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku Zvä$%i#. Ak
chcete stránku posunú" nadol, stla%te tla%idlo v alebo u.
Odkry#
Ak chcete zobrazi" skryté informácie na stránke, stla%te tla%idlo
o OPTIONS a vyberte polo!ku Odkry#.
Opakov. podstránok
Ak chcete postupne prepína" dostupné podstránky, stla%te
tla%idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku Opakov. podstránok.
Jazyk
Ak chcete prepnú" skupinu znakov, ktorú teletext pou!íva na
správne zobrazenie textu, stla%te tla%idlo o OPTIONS a
vyberte polo!ku Jazyk.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia majú v
ponuke nieko#ko jazykov teletextu.
Ak chcete nastavi" primárny a sekundárny jazyk teletextu,
stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te
tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia kanála, polo!ku Základn& teletext
alebo Sekundárny teletext a vyberte svoje preferované jazyky
teletextu.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupn') ponúka viac farieb a lep$iu grafiku.
Teletext 2.5 je aktivovan' ako $tandardné v'robné nastavenie.
Ak chcete túto funkciu vypnú", stla%te tla%idlo h, vyberte
polo!ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Predvo!by > Teletext 2.5.
Interaktívna televízia
'o je to iTV?
Pomocou funkcie interaktívnej televízie niektorí poskytovatelia
digitálneho vysielania kombinujú svoj be!n' televízny program s
informa%n'mi alebo zábavn'mi stránkami. Na niektor'ch
stránkach mô!ete reagova" na program alebo hlasova",
nakupova" online alebo zaplati" za program videa na po!iadanie.
HbbTV, MHEG, . . .
Poskytovatelia vysielania pou!ívajú rôzne systémy interaktívnej
televízie: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) alebo iTV
(Interactive TV – MHEG). Interaktívna televízia sa niekedy
ozna%uje ako digitálny teletext alebo %ervené tla%idlo. Ka!d'
systém je v$ak odli$n'.
&al$ie informácie získate na webovej lokalite konkrétneho
poskytovate#a vysielania.
Preh!ad teletextu T.O.P.
Ak chcete otvori" teletext T.O.P., stla%te tla%idlo o
OPTIONS a vyberte polo!ku Preh!ad teletextu T.O.P.
Zvä$%i#
34
TV / Televízne kanály
!o potrebujete
Interaktívna televízia je dostupná len na digitálnych TV kanáloch.
Aby ste si mohli plne vychutna! v"hody interaktívnej televízie,
budete potrebova! vysokor"chlostné (#irokopásmové)
pripojenie televízora k internetu.
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte tieto stránky
najprv zapnú! v nastaveniach televízora, aby ste ich mohli
prezera!.
1 – Opä! stla$te tla$idlo h, vyberte polo%ku S Konfigurácia
a stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo%ku Nastavenia TV, a potom vyberte
V"eobecné nastavenia > HbbTV a stla$te tla$idlo OK.
3 – Vyberte mo%nos! Zapnuté a stla$te tla$idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn"m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Ak chcete predís! otváraniu stránok HbbTV na konkrétnom
kanáli, mô%ete tieto stránky zablokova! len pre dan" kanál.
1 - Prela&te na kanál, na ktorom chcete zablokova! stránky
HbbTV.
2 - Stla$te tla$idlo o OPTIONS, vyberte polo%ku HbbTV na
tomto kanáli a stla$te tla$idlo OK.
3 – Vyberte polo%ku Vypnuté a stla$te tla$idlo OK.
!o potrebujete
Pomocou TV programu mô%ete zobrazi! zoznam aktuálnych a
plánovan"ch televíznych programov na va#ich kanáloch. V
závislosti od zdroja informácií (údajov) TV programu sa
zobrazujú analógové aj digitálne kanály alebo len digitálne kanály.
Nie v#etky kanály poskytujú informácie o TV programe.
Televízor doká%e zhroma%&ova! informácie o TV programe pre
kanály, ktoré sú v 'om nain#talované (napr. kanály, ktoré
sledujete pomocou funkcie Watch TV (Sledova! televíziu)).
Televízor nedoká%e zhroma%&ova! informácie o TV programe
pre kanály sledované z digitálneho prijíma$a.
Pou$ívanie TV programu
Otvorenie TV programu
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvori! TV program, stla$te tla$idlo GUIDE.
Ak ho chcete zatvori!, znova stla$te tla$idlo GUIDE.
Stránky iTV
Otvorenie stránok iTV
Vä$#ina kanálov ponúkajúcich slu%bu HbbTV alebo iTV vás
vyzve, aby ste na otvorenie ich interaktívneho programu stla$ili
($ervené) tla$idlo * alebo tla$idlo OK.
Navigácia v rámci stránok iTV
Na navigáciu v rámci stránok iTV mô%ete pou%i! tla$idlá so
#ípkami, farebné tla$idlá, tla$idlá s $íslami a tla$idlo b.
Pomocou tla$idiel x (Prehrávanie), p (Pozastavenie) a q
(Zastavenie) mô%ete ovláda! sledovanie videí v rámci stránok
iTV.
Digitálny teletext (len Spojené krá#ovstvo)
Ak chcete otvori! digitálny teletext, stla$te tla$idlo TEXT. Ak
ho chcete zatvori!, stla$te tla$idlo b.
Zatvorenie stránok iTV
Vä$#ina stránok iTV poskytuje informácie o tla$idle na
zatvorenie.
Ak chcete vynúti! zatvorenie stránky iTV, prepnite na
nasledujúci TV kanál a potom prepnite spä!.
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí vyh(adávanie
informácií o programe v#etk"ch televíznych kanálov. Toto
vyh(adávanie mô%e trva! nieko(ko minút. Údaje TV programu sa
ulo%ia do televízora.
Prepnutie na program
Prepnutie na program
Z TV programu mô%ete prepnú! na aktuálny program.
Ak chcete vybra! niektor" program, pomocou tla$idiel so
#ípkami prejdite na názov daného programu.
Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú naplánované
na neskôr.
Ak chcete prejs! na niektor" program (kanál), vyberte dan"
program a stla$te tla$idlo OK.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobrazi! podrobnosti o zvolenom programe, stla$te
tla$idlo i INFO.
Zmeni% de&
Zmeni% de&
TV program doká%e zobrazi! plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
TV / TV sprievodca
35
Ak sa informácie TV programu získavajú od poskytovate!a
vysielania, mô"ete stla#ením tla#idla CH+ zobrazi$ program na
jeden z nasledujúcich dní. Stla#ením tla#idla CH- sa vrátite na
predchádzajúci de%.
De% mô"ete zmeni$ aj stla#ením tla#idla o OPTIONS a
v&berom polo"ky Zmeni! de".
V&berom mo"ností Predchádzajúci de", Dnes alebo #al$í de"
vyberte po"adovan& de% a stla#te tla#idlo OK.
Ak sa informácie TV programu získavajú z internetu, stla#te
tla#idlo * Vybra! de".
Nastavenie pripomienky
Nastavenie pripomienky
Mô"ete nastavi$ pripomienky, ktoré vás hlásením na obrazovke
upozornia na za#iatok programu.
Ak chcete nastavi$ pripomienku, vyberte po"adovan& program v
#asovom pláne programov a stla#te farebné tla#idlo s
mo"nos$ou Nastavi! pripom. Dan& program sa ozna#í ikonou
hodín ê.
Ak chcete zru'i$ pripomienku, stla#te farebné tla#idlo s
mo"nos$ou Vymaza! pripom.
Ak chcete zobrazi$ zoznam v'etk&ch nastaven&ch pripomienok,
stla#te farebné tla#idlo s mo"nos$ou Naplánované prip.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV program doká"e
okrem digitálnych programov zobrazi$ aj analógové programy. V
ponuke TV programu mô"ete sledova$ aktuálne sledovan&
program v malom okne.
Nastavenie informácií o TV programe
Ak je televízor pripojen& na internet, mô"ete ho nastavi$ tak,
aby získaval informácie o TV programe od poskytovate!a
vysielania.
Ak chcete nastavi$ informácie o TV programe, stla#te tla#idlo
h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla#te tla#idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V$eobecné nastavenia >
TV program.
Vyberte mo"nos$ Z vysiela'a alebo Z Internetu.
Ch(bajúce nahrávky
V prípade, "e niektoré nahrávky zo zoznamu nahrávok zmizli,
mohli sa zmeni$ informácie (údaje) TV programu. Nahrávky
urobené pomocou nastavenia Od poskytovate%a vysielania sa
stanú v zozname nevidite!n&mi ak dané nastavenie zmeníte na
mo"nos$ Z internetu alebo naopak. Mohlo sa sta$, "e televízor
sa automaticky prepol na mo"nos$ Z internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupni$ v zozname nahrávok, prejdite na
nastavenie, ktoré bolo aktívne v #ase, ke( boli nahrávky
urobené.
H%adanie pod%a &ánru
H%adanie pod%a &ánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, mô"ete vyh!ada$ plánované
programy pod!a ich "ánru, napr. filmy, 'port, at(.
Ak chcete vyh!ada$ programy pod!a "ánru, stla#te tla#idlo o
OPTIONS a vyberte polo"ku H%ada! pod%a &ánru.
Vyberte po"adovan& "áner a stla#te tla#idlo OK. Zobrazí sa
zoznam nájden&ch programov.
Nahrávky
Prostredníctvom TV programu mô"ete okam"ite za#a$ nahráva$
alebo naplánova$ nahrávanie po"adovaného televízneho
programu. Pripojte k televízoru pevn& disk USB na ukladanie
nahrávok.
)al'ie informácie o funkcii Nahrávanie získate stla#ením tla#idla
* Zoznam a vyh!adaním polo"ky Nahrávanie.
Prijímanie informácií o TV programe
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovate!ov vysielania alebo z internetu. V niektor&ch
krajinách a v prípade niektor&ch kanálov nemusia by$ informácie
o TV programe dostupné. Televízor doká"e zhroma"(ova$
informácie o TV programe pre kanály, ktoré sú v %om
nain'talované (napr. kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie
Watch TV (Sledova$ televíziu)). Televízor nedoká"e
zhroma"(ova$ informácie o TV programe z kanálov sledovan&ch
z digitálneho prijíma#a alebo dekodéra.
3.5
Prepínanie na zariadenia
Zoznam zdrojov
V zozname pripojení (v ponuke zdrojov) mô"ete nájs$
zariadenia pripojené k televízoru.
Pomocou tejto ponuky zdrojov mô"ete prepnú$ na niektoré
zariadenie.
Ponuka zdrojov
Ak chcete otvori$ ponuku zdrojov, stla#te tla#idlo c
SOURCE.
Ak chcete prepnú$ na niektoré pripojené zariadenie, pomocou
'ípok w (v!avo) alebo x (vpravo) vyberte po"adované zariadenie
a stla#te tla#idlo OK.
V prípade niektor&ch zariadení (zariadenia HDMI-CEC) mô"ete
zo zoznamu pod ikonou zariadenia priamo vybra$ po"adovanú
aktivitu.
Vyberte zariadenie a jeho aktivitu a stla#te tla#idlo OK.
Ak chcete zatvori$ ponuku zdrojov bez v&beru zariadenia, znova
stla#te tla#idlo c.
Automatické rozpoznanie
Televízor sa dodáva s predvolen&m nastavením na mo"nos$
Od poskytovate%a vysielania.
36
TV / Prepínanie na zariadenia
Ke! k televízoru pripojíte nové zariadenie, toto zariadenie sa
automaticky rozpozná a pridá do ponuky zdrojov. Zariadenie sa
zobrazí ako ikona (typ zariadenia) s názvom. Ak typ zariadenia
nezodpovedá pripojenému zariadeniu (napríklad sa zobrazuje
ozna"enie prehráva"a, ale pripojené zariadenie nie je
prehráva"), mô#ete zmeni$ typ zariadenia.
Ak chcete zmeni$ typ zariadenia, stla"te tla"idlo * Typ
zariadenia, vyberte zodpovedajúci typ zariadenia a stla"te
tla"idlo OK.
Ak sa názov zariadenia nezhoduje s dan%m zariadením alebo ak
chcete sami pomenova$ zariadenie, stla"te tla"idlo *
Premenova!. Pomocou klávesnice na dia&kovom ovládaní
zadajte nov% názov.
Ur"enie správneho typu zariadenia vám zjednodu'í pou#ívanie
daného zariadenia. Typ zariadenia ur"uje 't%l obrazu a zvuku,
hodnoty rozlí'enia, 'pecifické nastavenia alebo umiestnenie v
ponuke zdrojov.
Ke! k televízoru pripojíte nové zariadenie, ikona tohto
zariadenia sa presunie na za"iatok ponuky zdrojov.
Ak televízor nerozpozná zariadenie automaticky, vyberte
konektor, ktor% ste pou#ili na pripojenie zariadenia, a nastavte
typ a názov zariadenia.
Pôvodn" názov a ikona
Ak chcete obnovi$ pôvodn% názov a ikonu zariadenia, stla"te
tla"idlo o OPTIONS, v paneli ponuky vyberte kartu Mo#nosti,
vyberte polo#ku Pôvodn" názov a ikona a stla"te tla"idlo OK.
Skenova! pripojenia
Ak chcete znova skenova$ v'etky konektory televízora a
aktualizova$ ponuku zdrojov, stla"te tla"idlo o OPTIONS, v
paneli ponuky vyberte kartu Mo#nosti, vyberte polo#ku
Skenova! pripojenia a stla"te tla"idlo OK.
Z pohotovostného re#imu
Ke! je televízor v pohotovostnom re#ime, mô#ete pomocou
dia&kového ovládania televízora zapnú$ pripojené zariadenie.
Ak chcete zapnú$ len systém domáceho kina a televízor
ponecha$ v pohotovostnom re#ime, stla"te tla"idlo c
SOURCE na dia&kovom ovládaní televízora.
Easy Link
V!aka funkcii EasyLink mô#ete ovláda$ pripojené zariadenie
pomocou dia&kového ovládania televízora. Funkcia EasyLink
pou#íva na komunikáciu s pripojen%mi zariadeniami protokol
HDMI CEC. Zariadenia musia podporova$ protokol HDMI CEC
a musia by$ pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Ak chcete získa$ !al'ie informácie, v polo#ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh&adajte polo#ku EasyLink.
3.6
Titulky a jazyky
Titulky
Zapnutie titulkov
Ak chcete otvori$ ponuku titulkov, stla"te tla"idlo SUBTITLE
.Titulky mô#ete zapnú! alebo vypnú!.
Ak chcete zobrazi$ titulky, ke! vysielan% program nie je vo
va'om jazyku (v nastavenom jazyku televízora), vyberte
mo#nos$ Automatick". Ak vyberiete túto mo#nos$, titulky sa
zobrazia aj pri stlmení zvuku pomocou tla"idla m.
V prípade analógov%ch kanálov musia by$ titulky k dispozícii
prostredníctvom teletextu.
Prehrávanie
Ak chcete zapnú$ prehráva" diskov a televízor z
pohotovostného re#imu a ihne! spusti$ prehrávanie disku
alebo programu, stla"te tla"idlo x (Prehrávanie) na dia&kovom
ovládaní televízora.
Zariadenie by malo by$ pripojené pomocou kábla HDMI a na
televízore aj zariadení musí by$ zapnutá funkciu HDMI CEC.
Systém domáceho kina
Mô#ete zapnú$ systém domáceho kina a po"úva$ zvukov% disk
alebo rozhlasov% kanál a sú"asne ponecha$ televízor v
pohotovostnom re#ime.
TV / Titulky a jazyky
Titulky analógov"ch kanálov
V prípade analógov%ch kanálov musíte titulky manuálne zapnú$
pre ka#d% kanál.
1 – Prepnite na po#adovan% kanál a stla"ením tla"idla Teletext
otvorte teletext.
2 – Zadajte "íslo stránky s titulkami, vä"'inou 888.
3 – Zatvorte teletext opätovn%m stla"ením tla"idla Text.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali mo#nos$ Zapnuté, po"as
sledovania analógového kanála sa v prípade dostupnosti zobrazia
titulky.
Ak chcete zisti$, "i je kanál analógov%, alebo digitálny, prepnite
na dan% kanál a otvorte polo#ku Stav v ponuke Mo#nosti.
37
Titulky digitálnych kanálov
V prípade digitálnych kanálov nie je potrebné nastavova! titulky
pomocou teletextu.
Digitálne kanály mô"u pre jeden program poskytova! titulky v
nieko#k$ch jazykoch. Mô"ete nastavi! preferovan$ primárny a
sekundárny jazyk titulkov. Ak sú k dispozícii titulky v jednom z
t$chto jazykov, televízor ich zobrazí.
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z preferovan$ch
jazykov, mô"ete vybra! in$ dostupn$ jazyk titulkov.
Ak chcete nastavi! primárny a sekundárny jazyk titulkov . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku Konfigurácia a stla%te
tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia kanála, vyberte polo"ku Jazyky
> Základné titulky alebo Sekundárne titulky a stla%te tla%idlo
OK.
3 – Vyberte po"adovan$ jazyk a stla%te tla%idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Ak chcete vybra! jazyk titulkov, ke& nie sú k dispozícii "iadne z
preferovan$ch jazykov . . .
1 – Stla%te tla%idlo o OPTIONS
2 – Vyberte polo"ku Jazyk titulkov, vyberte jazyk, ktor$ chcete
do%asne pou"i!, a stla%te tla%idlo OK.
Jazyk zvuku
Digitálne televízne kanály doká"u v rámci jedného programu
vysiela! zvuk, ktor$ prená'a nieko#ko jazykov. Mô"ete nastavi!
preferovan$ základn$ a sekundárny jazyk zvuku. Ak je po%as
sledovania k dispozícii jeden z t$chto jazykov, televízor prepne
na tento jazyk.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z preferovan$ch
jazykov, mô"ete vybra! in$ dostupn$ jazyk zvuku.
Ak chcete nastavi! základn$ a sekundárny jazyk zvuku . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku Konfigurácia a stla%te
tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia kanála, vyberte polo"ku Jazyky
> Základn! zvuk alebo Sekundárny zvuk a stla%te tla%idlo OK.
3 – Vyberte po"adovan$ jazyk a stla%te tla%idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Ak chcete vybra! jazyk zvuku, ke& nie je k dispozícii "iaden z
preferovan$ch jazykov . . .
1 – Stla%te tla%idlo o OPTIONS
2 – Vyberte polo"ku Jazyk zvuku, vyberte jazyk, ktor$ chcete
do%asne pou"i!, a stla%te tla%idlo OK.
Ak sa v rámci digitálneho kanála vysiela aj pôvodn$ jazyk
programu alebo filmu, mô"ete televízor nastavi! tak, aby
automaticky prepol na tento jazyk zvuku. Ak chcete sledova!
dabovan$ film v pôvodnom znení, nastavte polo"ku Pôvodn$
jazyk na mo"nos! Zapnuté (ak je pôvodn$ jazyk k dispozícii).
Ak chcete nastavi! pôvodn! jazyk . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku Konfigurácia a stla%te
tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia kanála, vyberte polo"ku Jazyky
> Pôvodn! jazyk a stla%te tla%idlo OK.
3 – Vyberte mo"nos! Zapnuté alebo Vypnuté a stla%te tla%idlo
OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Jazyky zvuku pre sluchovo a zrakovo postihnut!ch
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú 'peciálny zvuk a
titulky prispôsobené pre divákov so sluchov$m alebo zrakov$m
postihnutím.
Ak chcete získa! &al'ie informácie, v polo"ke Pomocník stla%te
tla%idlo * Zoznam a vyh#adajte polo"ku Univerzálny prístup.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeni! jazyk ponúk a hlásení televízora . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V"eobecné nastavenia
> Menu jazyk a stla%te tla%idlo OK.
3 – Vyberte po"adovan$ jazyk a stla%te tla%idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
3.7
#asova$e a hodiny
Funkcia automatického vypnutia
Pomocou funkcie automatického vypnutia mô"ete nastavi!
televízor tak, aby sa po uplynutí predvoleného %asu automaticky
prepol do pohotovostného re"imu.
Ak chcete nastavi! automatické vypnutie, stla%te tla%idlo h,
vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla%te tla%idlo OK.
Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V"eobecné nastavenia >
Automatické vypnutie. Pomocou posuvnej li'ty mô"ete
nastavi! %as a" na 180 minút v 5-minútov$ch prírastkoch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického vypnutia sa
vypne.
Po%as odpo%ítavania mô"ete televízor vypnú! aj skôr alebo
vynulova! %as.
Hodiny
Pôvodn! jazyk
38
Ak chcete zisti! aktuálny %as, stla%te tla%idlo GUIDE a pozrite si
údaj o %ase v TV programe.
TV / (asova%e a hodiny
V niektor!ch krajinách digitálne vysielanie neprená"a údaje #asu
UTC (koordinovan! univerzálny #as). V tomto prípade sa
nemusí uskuto#ni$ posun na letn! #as a televízor mô%e
zobrazova$ nesprávny #as.
Ak chcete opravi$ hodiny televízora, stla#te tla#idlo h, vyberte
polo%ku S Konfigurácia a stla#te tla#idlo OK.
Vyberte polo%ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia >
Hodiny a vyberte mo%nos$ Závisí od krajiny.
Vyberte polo%ku Letn" #as a vyberte správne nastavenie.
Ak chcete manuálne nastavi$ #as a dátum, vyberte polo%ku
Ru#ne. Potom zvo&te $as alebo Dátum.
Ak nahrávate programy pomocou slu%by Nahrávanie funkcie
Smart TV, odporú#ame nemeni$ #as a dátum manuálne.
$asova# vypnutia
Ak po#as 4 hodín nestla#íte %iadne tla#idlo na dia&kovom
ovládaní alebo ak televízor 10 minút neprijíma %iaden signál ani
príkazy z dia&kového ovládania, televízor sa automaticky vypne,
aby sa "etrila energia.
Ak televízor pou%ívate ako monitor alebo na sledovanie
televízie pou%ívate digitálny prijíma# (set-top box – STB) a
nepou%ívate dia&kové ovládanie televízora, deaktivujte funkciu
automatického vypnutia.
Ak chcete funkciu deaktivova$, stla#te tla#idlo h, vyberte
polo%ku S Konfigurácia a stla#te tla#idlo OK.
Vyberte polo%ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia >
$asova# vypnutia a nastavte posuvn! prvok na hodnotu 0.
Ak chcete získa$ 'al"ie informácie o ekologick!ch nastaveniach
televízora, v polo%ke Pomocník stla#te tla#idlo * Zoznam a
vyh&adajte polo%ku %etrenie energie.
3.8
Nastavenia obrazu
3 – Vyberte polo%ku Nastavenia TV, prejdite na konkrétne
nastavenie a upravte ho.
4 – Stla#ením tla#idla b zatvoríte ponuku a ulo%íte nastavenie.
Ak chcete obnovi$ pôvodné hodnoty "t!lu obrazu . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo%ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo%ku Nastavenia TV > Obraz > %t"l obrazu a
vyberte "t!l, ktorého nastavenia chcete obnovi$.
3 – Stla#te tla#idlo *Reset. Nastavenia "t!lu sa obnovia.
Ak chcete získa$ 'al"ie informácie o úprave jednotliv!ch
nastavení obrazu, v polo%ke Pomocník stla#te tla#idlo *
Zoznam a vyh&adajte polo%ku Obraz.
Dostupné "t!ly obrazu sú . . .
• Osobné – va"e preferované nastavenia vykonané v polo%ke
R!chle nastavenie obrazu
• Jasné – ideálne na sledovanie po#as d(a
• Prirodzen" – prirodzené nastavenia obrazu
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Úspora energie – energeticky najúspornej"ie nastavenia
• %tandard – "tandardné v!robné nastavenia
• Fotografia – ideálne na prezeranie fotografií
V"razné
Ak sa pri ka%dom zapnutí televízora "t!l obrazu prepne na
mo%nos$ Jasné, umiestnenia televízora je nastavené na
mo%nos$ Obchod. Ide o nastavenie vhodné na propagáciu
televízora v obchode.
Ak chcete televízor nastavi$ na domáce pou%itie. . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo%ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo%ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia
> Umiestenie a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo%nos$ Doma a stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Ponuka Obraz
Kontrast Backlight
%t"l obrazu
Obraz mô%ete jednoducho upravi$ v!berom predvolen!ch
nastavení pomocou polo%ky %t"l obrazu.
1 - Po#as sledovania televízneho kanála stla#te tla#idlo
oOPTIONS, #ím otvoríte ponuku Mo%nosti
2 - V paneli ponuky vyberte polo%ku j Obraz a zvuk a
potom polo%ku %t"l obrazu.
3 – Vyberte po%adovan! "t!l a stla#te tla#idlo OK.
Mô%ete tie% upravi$ konkrétne nastavenia zvoleného "t!lu
obrazu, napríklad jas alebo kontrast. Televízor ulo%í zmenené
nastavenia.
Úprava !t"lu obrazu
Ak chcete upravi$ "t!l obrazu . . .
1 – Vyberte po%adovan! "t!l a stla#te tla#idlo OK.
2 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo%ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
TV / Nastavenia obrazu
Pomocou nastavenia Kontrast Backlight mô%ete
upravi$kontrast obrazu. Ak sledujete 3D obsah, toto nastavenie
sa zmení na Kontrast 3D Backlight.
Ak chcete upravi$ kontrast . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo%ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo%ku Nastavenia TV > Obraz > Kontrast
Backlight.
3 - Stla#te tla#idlo x (v&avo) a upravte hodnotu pomocou
tla#idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Farba
Pomocou nastavenia Farba mô%ete upravi$ úrove( s!tosti farieb
obrazu.
39
Ak chcete upravi! farbu . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Farba.
3 - Stla"te tla"idlo x (v$avo) a upravte hodnotu pomocou
tla"idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Ostros!
Pomocou nastavenia Ostros! mô#ete upravi! úrove& ostrosti v
jemn%ch detailoch obrazu.
Ak chcete upravi! ostros! . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Ostros!.
3 - Stla"te tla"idlo x (v$avo) a upravte hodnotu pomocou
tla"idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Redukcia "umu
Pomocou nastavenia Redukcia "umu, mô#ete odfiltrova! a
zní#i! úrove& 'umu v obraze.
Ak chcete upravi! redukciu 'umu . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Redukcia
"umu.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Maximum,
Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov mô#ete
vyhladi! digitálne prechody v obraze. Artefakty MPEG sa
vä"'inou javia ako malé 'tvor"eky alebo zúbkované okraje v
obraze.
Ak chcete obmedzi! artefakty MPEG . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Redukcia
MPEG artefaktov.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Maximum,
Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
40
Perfect Natural Motion
Pomocou nastavenia Perfect Natural Motion, mô#ete
obmedzi! trhané zobrazenie vidite$né vo filmoch v televízii.
Perfect Natural Motion robí ka#d% pohyb hladk%m a plynul%m.
Ak chcete nastavi! obmedzenie trhaného zobrazenia . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Perfect Pixel
HD > Perfect Natural Motion.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Maximum,
Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Clear LCD
Pomocou nastavenia Clear LCD aktivujete vynikajúcu ostros!
pohybu, lep'iu úrove& "iernej, vysok% kontrast bez blikania
obrazu, plynul% obraz a 'ir'í pozorovací uhol.
Ak chcete túto funkciu zapnú! alebo vypnú! . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Perfect Pixel
HD > Clear LCD.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Super rozlí"enie
Pomocou funkcie rozlí'enia Super resolution mô#ete aktivova!
vynikajúcu ostros! najmä v líniách a kontúrach.
Ak chcete túto funkciu zapnú! alebo vypnú! . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Perfect Pixel
HD > Super rozlí"enie.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Dokonal# kontrast
Pomocou funkcie Dokonal# kontrast mô#ete nastavi! úrove&,
pri ktorej televízor automaticky zdokonalí detaily "iernych,
stredn%ch a svetl%ch plôch obrazu.
Ak chcete nastavi! úrove& . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Perfect Pixel
HD > Dokonal# kontrast.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Maximum,
Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
TV / Nastavenia obrazu
Dynamické podsvietenie
Pomocou funkcie Dynamické podsvietenie mô!ete nastavi"
úrove#, pri ktorej sa dá zní!i" spotreba energie stlmením
intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre najni!$iu spotrebu
energie alebo obraz s najvy$$ou intenzitou.
Ak chcete nastavi" úrove# . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Perfect Pixel
HD > Dynamické podsvietenie.
3 - Stla%te tla%idlo x (vpravo) a vyberte polo!ku Najlep!í obraz,
Najni"!ia spotreba, #tandardné or Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Zv$!enie s$tosti farieb
Pomocou funkcie Zv$!enie s$tosti farieb, mô!ete zdokonali"
intenzitu farieb a rozlí$enie detailov v jasn&ch farbách.
Ak chcete nastavi" úrove# . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Perfect Pixel
HD > Zv$!enie s$tosti farieb.
3 - Stla%te tla%idlo x (vpravo) a vyberte polo!ku Maximum,
Stredne, Minimum alebo Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Roz!írené nastavenia
Sveteln$ senzor
Funkcia Sveteln$ senzor automaticky prispôsobuje nastavenia
obrazu a funkcie Ambilight sveteln&m podmienkam v
miestnosti. Sveteln& senzor mô!ete zapnú" alebo vypnú".
Ak chcete túto funkciu zapnú" alebo vypnú" . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Sveteln$ senzor.
3 - Stla%te tla%idlo x (vpravo) a vyberte polo!ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Svetlos%
Pomocou funkcie Svetlos%, mô!ete nastavi" nelineárne
nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu. Svetlos" je nastavenie
ur%ené pre pokro%il&ch pou!ívate'ov.
Ak chcete nastavi" úrove# . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
TV / Nastavenia obrazu
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Svetlos%.
3 - Stla%te tla%idlo x (v'avo) a upravte hodnotu pomocou
tla%idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Farebná teplota
Pomocou funkcie Farebná teplota mô!ete nastavi" predvolenú
teplotu farby alebo vybra" polo!ku Vlastná a upravi" nastavenie
teploty sami pomocou funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná
teplota a Vlastná farebná teplota sú nastavenia ur%ené pre
pokro%il&ch pou!ívate'ov.
Ak chcete vybra" predvo'bu . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Farebná teplota.
3 - Stla%te tla%idlo x (vpravo) a vyberte polo!ku Normálna,
Teplá alebo Chladná. Ak chcete nastavi" teplotu farby sami,
vyberte polo!ku Vlastná.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota mô!ete sami nastavi"
teplotu farby. Ak chcete nastavi" Vlastnú teplotu farby, najskôr
vyberte polo!ku Vlastná v nastavení Farebná teplota, %ím
sprístupníte ponuku Vlastná farebná teplota. Vlastná farebná
teplota je nastavenie ur%ené pre pokro%il&ch pou!ívate'ov.
Ak chcete nastavi" vlastnú farebnú teplotu . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Vlastná farebná teplota.
3 - Stla%te tla%idlo x (vpravo).
4 - Pomocou tla%idiel so $ípkami vyberte po!adované
nastavenie. (WP znamená ukazovate' bielej farby a BL úrove#
%iernej farby.)
5 - Stla%ením tla%idla OK príslu$né nastavenie potvrdíte. V
rámci tejto ponuky si mô!ete vybra" aj jednu z predvolieb.
6 – V prípade potreby opätovn&m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Kontrast obrazu
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu mô!ete zní!i" kontrast
videa. Ak sledujete 3D obsah, toto nastavenie je prepnuté na
mo!nos" Kontrast obrazu 3D. Kontrast obrazu a Kontrast
obrazu 3D sú nastavenia ur%ené pre pokro%il&ch pou!ívate'ov.
Ak chcete nastavi" úrove# . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Kontrast obrazu.
3 - Stla%te tla%idlo x (v'avo) a upravte hodnotu pomocou
tla%idiel u (hore) or v (dole).
41
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Jas
Pomocou nastavenia Jas mô#ete nastavi$ úrove% jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie ur"ené pre pokro"il!ch
pou#ívate&ov. Menej pokro"il!m pou#ívate&om odporú"ame na
upravenie jasu pou#i$ nastavenie Kontrast Backlight.
Ak chcete nastavi$ úrove% . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Jas.
3 - Stla"te tla"idlo x (v&avo) a upravte hodnotu pomocou
tla"idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Detekcia úrovne "iernej HDMI
Pomocou nastavenia Detekcia úrovne "iernej HDMI mô#ete
automaticky nastavi$ úrove% "iernej prichádzajúceho signálu
HDMI. Ak chcete toto nastavenie vykona$ ru"ne, funkcia
Detekcia úrovne "iernej HDMI musí by$ vypnutá. Detekcia
úrovne "iernej HDMI je nastavenie ur"ené pre pokro"il!ch
pou#ívate&ov. Toto nastavenie je v ponuke Obraz k dispozícii
len ke' je ako zdroj signálu nastavené pripojenie HDMI.
Ak chcete túto funkciu zapnú$ alebo vypnú$ . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Roz!írené >
Detekcia úrovne "iernej HDMI.
3 - Stla"te tla"idlo x (vpravo) a vyberte polo#ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Ovládanie farby
Pomocou nastavenia Ovládanie farby mô#e odborník na ISF
kalibrova$ reprodukciu farieb televízora. Ovládanie farby je
nastavenie ur"ené pre odborníkov na ISF.
Iba re#im RGB
Pomocou nastavenia Iba re#im RGB mô#e odborník na ISF
prepnú$ obrazovku do re#imu farebnej (kály RGB.
Ak chcete nastavenie prepnú$ ru"ne . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 – Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Hra alebo
po"íta".
3 - Vyberte polo#ku Hra, Po"íta" alebo Vypnuté. Ak vyberiete
nastavenie Vypnuté, obnoví sa nastavenia obrazu pre
sledovanie televízie.
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Formát a okraje
Formát obrazu
)al(ie informácie o formáte obrazu získate stla"ením tla"idla
* LIST a vyh&adaním polo#ky Formát obrazu.
Okraje obrazovky
Pomocou nastavenia Okraje obrazovky mô#ete mierne zvä"(i$
obraz tak, aby sa skryli skreslené okraje.
Ak chcete upravi$ okraje . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Formát a
okraje > Okraje obrazovky.
3 - Stla"te tla"idlo x (v&avo) a upravte hodnotu pomocou
tla"idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Posun obrazu
Pomocou nastavenia Posun obrazu mô#ete obraz mierne
posunú$ smerom nahor alebo nadol po obrazovke. Ak sa titulky
zobrazujú len spolovice, posunom obrazu smerom nahor sa
stanú úplne vidite&n!mi.
Ak chcete posunú$ obraz . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Obraz > Formát a
okraje > Posun obrazu.
3 - Stla"te tla"idlo x (v&avo) a upravte hodnotu pomocou
tla"idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Hra alebo po"íta"
Mô#ete televízor prepnú$ na ideálne nastavenie obrazu pre hry
alebo pre pou#itie televízora ako monitoru po"íta"a. Nastavenia
pre re#im Hra a Po"íta" sa lí(ia. Ak je v ponuke Zdroj
nastaven! správny typ zariadenia - Herná konzola alebo Po"íta"
- po prepnutí na príslu(né zariadenie televízor prepne na
ideálne nastavenie automaticky. Ak toto nastavenie prepnete
ru"ne, pri sledovaní televízie alebo iného pripojeného
zariadenia ho nezabudnite vypnú$.
42
Umiestnenie
Ak sa televízor nachádza v obchode, mô#ete ho nastavi$ tak,
aby zobrazoval reklamn! púta". $t%l obrazu sa automaticky
nastaví na mo#nos$ Jasné. Automatick! "asova" vypnutia sa
vypne.
Ak chcete nastavi$ umiestnenie televízora Obchod. . .
TV / Nastavenia obrazu
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia
> Umiestenie a stla!te tla!idlo OK.
3 – Vyberte polo"ku Obchod a stla!te tla!idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn#m stlá!aním tla!idla b zatvorte
ponuku.
Kalibrácia ISF
Vy$a"te z vysokého rozlí%enia obrazovky svojho televízora
maximum v&aka kalibrácii ISF®. Mô"ete po"iada$ o náv%tevu
odborníka na kalibráciu ISF, ktor# na televízore nastaví
najoptimálnej%ie nastavenia obrazu. Rovnako mô"ete nastavi$ aj
kalibráciu ISF funkcie Ambilight.
Po"iadajte svojho predajcu o kalibráciu ISF vá%ho televízora.
Odborník na kalibráciu ISF ulo"í a uzamkne nastavenia ISF ako 2
nastavenia %t#lu obrazu. Po vykonaní kalibrácie stla!te tla!idlo
o OPTIONS, vyberte polo"ku "t#l obrazu a stla!te tla!idlo
OK. Pri sledovaní v jasn#ch sveteln#ch podmienkach vyberte
mo"nos$ ISF De$ a pri tmav#ch podmienkach mo"nos$ ISF
Noc.
Kalibráciu ISF je mo"né vykona$ pre ka"dú !innos$ v ponuke
Doma, ako je sledovanie televízie !i pripojeného prehráva!a
diskov Blu-ray.
Po!as sledovania televízneho kanála stla!ením tla!idla
oOPTIONS otvorte ponuku Mo"nosti a vyberte polo"ku "t#l
zvuku. Vyberte po"adovan# %t#l zvuku a stla!te tla!idlo OK.
"t#ly zvuku
V&aka %t#lom zvuku mô"ete jednoducho prepnú$ na ideálne
nastavenia zvuku pre re! (správy) alebo sledovanie filmov.
Mô"ete tie" upravi$ konkrétne nastavenia zvoleného %t#lu
zvuku, napríklad basy alebo v#%ky. Televízor ulo"í zmenené
nastavenia.
Úprava !t#lu zvuku
Ak chcete upravi$ %t#l zvuku . . .
1 – Vyberte po"adovan# %t#l a stla!te tla!idlo OK.
2 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
3 – Vyberte polo"ku Nastavenia TV, prejdite na konkrétne
nastavenie a upravte ho.
4 – Stla!ením tla!idla b zatvoríte ponuku a ulo"íte nastavenie.
Ak chcete obnovi$ pôvodné hodnoty %t#lu zvuku . . .
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia TV > Zvuk > "t#l zvuku a
vyberte %t#l, ktorého nastavenia chcete obnovi$.
3 – Stla!te tla!idlo *Reset. Nastavenia %t#lu sa obnovia.
Ak chcete získa$ &al%ie informácie o úprave jednotliv#ch
nastavení zvuku, v polo"ke Pomocník stla!te tla!idlo *
Zoznam a vyh(adajte polo"ku Zvuk.
V#hodami kalibrácie sú . . .
• vy%%í jas a ostros$ obrazu
• lep%ie detaily v jasn#ch a tmav#ch !astiach
• hlb%ie a tmav%ie odtiene !iernej
• vy%%ia !istota a kvalita farieb
• ni"%ia spotreba energie
Jednotlivé %t#ly zvuku sú. . .
• Osobné – va%e osobné nastavenia v !asti Prispôsobi$ obraz a
zvuk
• Pôvodné – %tandardné v#robné nastavenia
• Správy – ideálne pre záznam hlasu
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hra – ideálne na hranie hier
• Hudba – ideálne na po!úvanie hudby.
Odborné nastavenia obrazu
Ak vyberiete mo"nos$ ISF De' alebo ISF Noc, k#m e%te nebola
vykonaná kalibrácia ISF televízora, sú k dispozícii niektoré
odborné nastavenia obrazu. Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku
SNastavenie a stla!te tla!idlo OK. Vyberte polo"ku
Nastavenia TV > Obraz > Odborné nastavenia ISF a stla!te
tla!idlo OK.
Nastavenia zvuku
Obnovenie nastavení !t#lu obrazu
Ak chcete obnovi$ pôvodné nastavenia %t#lu obrazu, v ponuke
Mo"nosti vyberte %t#l obrazu, ktor# chcete obnovi$. Potom
stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku SKonfigurácia a stla!te
tla!idlo OK. Vyberte polo"ku Nastavenia TV > Obraz, vyberte
polo"ku Reset a potvr&te v#ber stla!ením tla!idla OK.
Basové tóny
Pomocou nastavenia Basy mô"ete nastavi$ úrove' nízkych
tónov zvuku.
Nastavenia zvuku
Ak chcete nastavi$ úrove' . . .
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia TV > Zvuk > Basy.
3 - Stla!te tla!idlo x (v(avo) a upravte hodnotu pomocou
tla!idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn#m stlá!aním tla!idla b zatvorte
ponuku.
"t#l zvuku
V#!ky
Zvuk mô"ete jednoducho upravi$ v#berom predvolen#ch
nastavení pomocou polo"ky "t#l zvuku.
Pomocou nastavenia V#!ky mô"ete nastavi$ úrove' vysok#ch
tónov zvuku.
3.9
TV / Nastavenia zvuku
43
Ak chcete nastavi! úrove" . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo$ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo$ku Nastavenia TV > Zvuk > V!"ky.
3 - Stla#te tla#idlo x (v%avo) a upravte hodnotu pomocou
tla#idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Surround re#im
Pomocou Surround re#imu mô$ete nastavi! efekt zvuku
reproduktorov televízora. Ak nastavíte efekt Incredible
surround pre sledovanie 2D obsahu, ke' za#nete sledova! 3D
obsah, televízor automaticky prepne na efekt Incredible
surround 3D. Ak nechcete, aby sa televízor prepínal
automaticky, vyberte mo$nos! Vypnuté v ponuke Automatick!
zvuk 3D Incredible Surround.
Ak chcete nastavi! surround re$im . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo$ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo$ku Nastavenia TV > Zvuk > Surround
re#im.
3 - Stla#te tla#idlo x (vpravo) a vyberte polo$ku Stereo,
Incredible surround alebo Incredible surround 3D.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Automatick! zvuk 3D Incredible Surround
Pomocou nastavenia Automatick! zvuk 3D Incredible
Surround mô$ete zablokova! automatické prepínanie na efekt
Incredible surround 3D pri sledovaní 3D obsahu.
Ak chcete túto funkciu zapnú! alebo vypnú! . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo$ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo$ku Nastavenia TV > Zvuk > Automatick!
zvuk 3D Incredible Surround.
3 - Stla#te tla#idlo x (vpravo) a vyberte polo$ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Hlasitos$ do slúchadiel
Pomocou nastavenia Hlasitos$ v slúch. mô$ete samostatne
nastavi! hlasitos! pripojen&ch slúchadiel.
Ak chcete nastavi! hlasitos! . . .
1 - Stla#te tla#idlo o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
polo$ku j Obraz a zvuk.
2 - Stla#te (ípku v (dole) a vyberte polo$ku Hlasitos$ v slúch. a
stla#te tla#idlo OK.
3 - Stla#ením (ípky u (hore) alebo v (dole) upravíte hlasitos!.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
44
Mono/Stereo
Pomocou nastavenia Mono/Stereo mô$ete prepína! medzi
re$imami zvuku mono a stereo. Toto nastavenie je k dispozícii
len pri sledovaní analógového kanála. Ak má digitálny stereo
signál prijíman& s analógov&m signálom nízku kvalitu, mali by ste
re$im zvuku prepnú! na mono.
Ak chcete prepnú! re$im zvuku na mono alebo stereo . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo$ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo$ku Nastavenia kanálov > Mono/Stereo.
3 - Stla#te tla#idlo x (vpravo) a vyberte polo$ku Mono alebo
Stereo.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Ak má vá( televízor zabudovan& satelitn& tuner a sledujete
analógov& kanál zo satelitu, vyberte polo$ku Nastavenia satelitu
v ponuke Konfigurácia.
Roz"írené nastavenia zvuku
Automatické nast. hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické nast. hlasitosti mô$ete
nastavi! automatické vyva$ovanie náhlych rozdielov v hlasitosti,
ktoré sa vyskytujú najmä na za#iatku reklám alebo pri prepínaní
kanálov.
Ak chcete túto funkciu zapnú! alebo vypnú! . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo$ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo$ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz"írené >
Automatické nast. hlasitosti.
3 - Stla#te tla#idlo x (vpravo) a vyberte polo$ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
TV reproduktory
Zvuk z televízora mô$ete prená(a! do pripojeného zvukového
zariadenia – systému domáceho kina alebo zvukového
zosil"ova#a. Pomocou nastavenia TV reproduktory vyberiete
zariadenie, z ktorého chcete po#úva! zvuk z televízora a
spôsob, ak&m ho chcete ovláda!.
Ak vyberiete polo$ku Vypnuté, reproduktory televízora natrvalo
vypnete.
Ak vyberiete polo$ku Zapnuté, reproduktory televízora budú
v$dy zapnuté.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom protokolu
HDMI CEC, mô$ete pou$i! jedno z nastavení funkcie EasyLink.
Ak vyberiete polo$ku EasyLink, televízor bude prená(a! zvuk
do zvukového zariadenia. Po#as prehrávania zvuku in&m
zariadením sa reproduktory televízora vypnú.
Ak vyberiete polo$ku Aut. spustenie EasyLink, televízor zapne
po$adované zvukové zariadenie, za#ne do neho prená(a! zvuk z
televízora a vypne reproduktory televízora.
TV / Nastavenia zvuku
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo Aut. spustenie
EasyLink, stále mô!ete prepína" medzi reproduktormi
televízora alebo zvukového zariadenia v rámci ponuky Obraz a
zvuk.
Ak chcete nastavi" polo!ku reproduktory televízora . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
TV reproduktory.
3 - Stla#te tla#idlo x (vpravo) a vyberte polo!ku Zapnuté,
Vypnuté, EasyLink alebo Aut. spustenie EasyLink.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Ak chcete prepnú" reproduktory v ponuke Obraz a zvuk . . .
1 - Po#as sledovania televízie stla#te tla#idlo o OPTIONS a
vyberte polo!ku j Obraz a zvuk.
2 - Vyberte polo!ku Reproduktory a potom polo!ku TV alebo
Zosil"ova# (zvukové zariadenie).
3 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Oneskorenie zvukového v%stupu
Ak na va%om systéme domáceho kina nastavíte oneskorenie
synchronizácie zvuku, na dosiahnutie synchronizácie zvuku a
obrazu je na televízore potrebné vypnú" oneskorenie
zvukového v$stupu.
Ak chcete získa" 'al%ie informácie, stla#te tla#idlo * LIST a
vyh&adajte polo!ku Oneskorenie zvukového v%stupu.
Odch%lka zvukového v%stupu
Ak nie je mo!né nastavi" oneskorenie na systéme domáceho
kina, mô!ete ho nastavi" v televízore pomocou mo!nosti
Odch$lka zvukového v$stupu.
Ak chcete získa" 'al%ie informácie, stla#te tla#idlo * LIST a
vyh&adajte polo!ku Odch%lka zvukového v%stupu.
Umiestnenie televízora
$ist% zvuk
Funkcia Zvuk Clear Sound vylep%uje nastavenia zvuku vhodné
pre hlas. Ideálne pre spravodajské programy. Vylep%enie hlasu
mô!ete zapnú" alebo vypnú".
Ak chcete túto funkciu zapnú" alebo vypnú" . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Zvuk > Roz!írené >
Zvuk Clear Sound.
3 - Stla#te tla#idlo x (vpravo) a vyberte polo!ku Zapnuté or
Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Po#as úvodnej in%talácie sa toto nastavenie nastaví na mo!nos"
Na TV stojane alebo Montá& na stenu.
Ak ste od úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa zaistila
najlep%ia reprodukcia zvuku.
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia
> Umiestnenie televízora a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos" Na TV stojane alebo Montá& na stenu a
stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
3.10
Formát v%stupu zvuku
Nastavenia funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia formátu v$stupu zvuku mô!ete nastavi"
v$stupn$ zvukov$ signál tak, aby zodpovedal schopnostiam
vá%ho systému domáceho kina v oblasti spracovania zvuku.
Viac informácií získate stla#ením tla#idla * LIST a vyh&adaním
polo!ky Formát zvukového v%stupu.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight
Vyrovnávanie v%stupu zvuku
Stla#ením tla#idla AMBILIGHT na dia&kovom ovládaní otvoríte
ponuku re!imov funkcie Ambilight. Mô!ete prepína" medzi
stavmi funkcie Ambilight, konkrétne Zapnuté alebo Vypnuté.
Mô!ete vybra" aj preferovan$ re!im funkcie Ambilight,
Dynamick% alebo Statick%.
Pomocou funkcie Vyrovnávanie v$stupu zvuku mô!ete vyrovna"
hlasitos" zvuku systému domáceho kina a hlasitos" televízora
pri prepínaní medzi t$mito zariadeniami.
Viac informácií získate stla#ením tla#idla * LIST a vyh&adaním
polo!ky Vyrovnávanie v%stupu zvuku.
HDMI ARC
Ak nechcete vyu!íva" funkciu Audio Return Channel (ARC)
pre !iadne z va%ich pripojení HDMI, mô!ete signál ARC
vypnú".
Ak chcete získa" 'al%ie informácie, stla#te tla#idlo * LIST a
vyh&adajte polo!ku HDMI ARC.
TV / Nastavenia funkcie Ambilight
45
Jas funkcie Ambilight
Statická farba
Pomocou nastavenia Jas mô!ete nastavi" úrove# jasu funkcie
Ambilight.
V Statickom re!ime mô!ete nastavi" statickú farbu funkcie
Ambilight. Mô!ete si ju vytvori" sami alebo vybra" jednu z
dvoch predvolieb bieleho svetla. Pred vytvorením statickej farby
je potrebné nastavi" re!im funkcie Ambilight na mo!nos"
Statick&.
Ak chcete nastavi" úrove# . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Ambilight > Jas.
3 - Stla$te tla$idlo x (v%avo) a upravte hodnotu pomocou
tla$idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Re!im funkcie Ambilight
Funkcia Ambilight mô!e ma" dynamick& alebo statick& re!im. V
dynamickom re!ime televízor kopíruje farby obsahu na
obrazovke. Mô!ete nastavi" r&chlos", akou funkcia Ambilight
reaguje.
V statickom re!ime má funkcia Ambilight nemennú statickú
farbu. Statickú farbu funkcie Ambilight si mô!ete vytvori" aj
sami. Najskôr vyberte re!im funkcie Ambilight, ktor&
preferujete.
Ak chcete vybra" re!im funkcie Ambilight . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Ambilight > Re!im.
3 - Vyberte Dynamick", Statick" alebo Vypnuté.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Dynamická r"chlos#
V dynamickom re!ime mô!ete nastavi" r&chlos", akou funkcia
Ambilight reaguje na obsah na obrazovke. R&chlos" mô!ete
upravova" medzi mo!nos"ami Uvo%nená alebo Dynamická. Pred
upravovaním Dynamickej r&chlosti je potrebné nastavi" re!im
funkcie Ambilight na Dynamick&.
Ak chcete nastavi" r&chlos" . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Ambilight > Dynamick".
3 - Stla$te tla$idlo x (v%avo) a upravte hodnotu pomocou
tla$idiel u (hore) or v (dole).
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Ak chcete vytvori" farbu sami . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Ambilight > Statick" a
stla$te tla$idlo OK.
3 - Vyberte polo!ku Paleta a upravte farbu. Vyberte polo!ku
Nas"tenie a upravte intenzitu farby. Na v&ber a úpravy pou!ite
'ípky. Potvr(te stla$ením tla$idla OK.
4 - Ak si chcete rad'ej vybra" jednu z predvolen&ch farieb,
vyberte polo!ku Teplá biela alebo Studená biela a stla$te
tla$idlo OK.
5 - Vyberte polo!ku Zavrie# a stla$te tla$idlo OK.
6 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Teplá biela ISF
V prípade nastavenia teplá biela ISF mô!ete odborníka na ISF
po!iada" o kalibráciu statickej farby funkcie Ambilight spolu s
kalibráciou obrazu ISF. V ponuke re!imov funkcie Ambilight je
potrebné vybra" polo!ku teplá biela ISF.
Ak chcete vybra" re!im teplej bielej ISF . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Ambilight > Re!im.
3 - Vyberte polo!ku Teplá biela ISF.
4 – V prípade potreby opätovn&m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Odborník mô!e teraz nastavi" statickú farbu v nastavení teplej
bielej ISF v ponuke Roz'írené.
Roz$írené nastavenia funkcie Ambilight
Farba steny
Pomocou nastavenia Farba steny mô!ete neutralizova" vplyv
farebnej steny na farby funkcie Ambilight. Vyberte farbu steny
za televízorom a ten prispôsobí farby funkcie Ambilight tak, aby
sa javili neskreslené.
Ak chcete vybra" farbu steny . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia TV > Ambilight > Roz$írené
> Farba steny.
3 - Vyberte vzorku farby, ktorá sa zhoduje s farbou steny za
televízorom a stla$te tla$idlo OK.
46
TV / Nastavenia funkcie Ambilight
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Vypnutie TV
Pomocou nastavenia Vypnutie TV mô#ete funkciu Ambilight
vypnú$ okam#ite alebo ju nastavi$ tak, aby sa osvetlenie
postupne stlmilo po vypnutí televízora. Pomalé stlmovanie vám
poskytne "as na zapnutie normálneho osvetlenia.
Ak chcete vybra$ nastavenie Vypnutie TV . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a
stla"te tla"idlo OK.
2 - Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Ambilight > Roz!írené
> Vypnutie TV.
3 - Vyberte polo#ku Zoslabi" a vyp. alebo Vypnú" okam#ite.
4 – V prípade potreby opätovn!m stlá"aním tla"idla b zatvorte
ponuku.
Re#im Lounge light
Ke% je televízor v pohotovostnom re#ime, mô#ete zapnutím
funkcie Ambilight v miestnosti vytvori$ efekt osvetlenia Lounge
light. Ak je aktivované r!chle spustenie, osvetlenie Lounge light
nie je k dispozícii.
Ak chcete zapnú$ funkciu Ambilight, ke% je televízor v
pohotovostnom re#ime, stla"te tla"idlo AMBILIGHT.
Ak ste po"as in'talácie nezapli mo#nos$ Univerzálny prístup, v
rámci polo#ky Konfigurácia ju mô#ete kedyko&vek zapnú$.
Ak chcete zapnú$ univerzálny prístup, stla"te tla"idlo h,
vyberte polo#ku SKonfigurácia a stla"te tla"idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia TV > V!eobecné nastavenia >
Univerzálny prístup. Vyberte mo#nos$ Zapnuté a stla"te
tla"idlo OK.
Ke% je v ponuke Konfigurácia zapnut! univerzálny prístup,
mo#nos$ Univerzálny prístup sa pridá do ponuky Mo#nosti.
Zhor!en$ sluch
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú 'peciálny zvuk a
titulky prispôsobené pre divákov so sluchov!m postihnutím.
Ke% je zapnutá polo#ka Zhor'en! sluch, televízor automaticky
prepne na prispôsoben! zvuk a titulky (ak sú k dispozícii). Skôr,
ako zapnete polo#ku Zhor'en! sluch, musíte zapnú$ funkciu
Univerzálny prístup.
Zapnutie
Ak chcete zapnú$ funkciu Zhor'en! sluch, stla"te tla"idlo
oOPTIONS, vyberte polo#ku Univerzálny prístup a stla"te
tla"idlo OK.
Vyberte polo#ku Zhor!en$ sluch, vyberte mo#nos$ Zapnuté a
stla"te tla"idlo OK.
Ak chcete skontrolova$, "i je dostupn! zvuk a titulky pre
divákov so sluchov!m postihnutím, stla"te tla"idlo
oOPTIONS, vyberte polo#ku Jazyk zvuku a vyh&adajte jazyk
zvuku ozna"en! symbolom J.
Ak sa polo#ka Univerzálny prístup nezobrazuje v ponuke
Mo#nosti, zapnite funkciu Univerzálny prístup v ponuke
Konfigurácia.
Ak chcete získa$ %al'ie informácie, v polo#ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh&adajte polo#ku Univerzálny prístup.
Ak chcete zmeni$ farebnú schému funkcie Lounge light, znovu
stla"te tla"idlo AMBILIGHT.
Ak chcete funkciu Lounge light vypnú$, stla"te tla"idlo
AMBILIGHT a nieko&ko sekúnd ho podr#te.
Zrak. postihnutí
Farebnú schému mô#ete nastavi$ aj v ponuke Nastavenia TV.
Ke% je televízor zapnut!, stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku
SKonfigurácia a stla"te tla"idlo OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia TV > Ambilight > Roz!írené >
Lounge light. Vyberte farebnú schému, ktorá sa aktivuje pri
spustení funkcie Lounge light.
Zapnutie
3.11
Univerzálny prístup
Zapnutie
Ak je zapnut! univerzálny prístup, televízor je nastaven! na
pou#itie &u%mi so sluchov!m alebo zrakov!m postihnutím.
Zapnutie
TV / Univerzálny prístup
Digitálne televízne kanály mô#u vysiela$ 'peciálnu zvukovú
stopu s komentárom, ktor! opisuje dianie na obrazovke. Ak
chcete nastavi$ zvukovú stopu a efekty pre zrakovo
postihnut!ch, musíte najskôr zapnú$ funkciu Zvukov! popis. Ak
chcete zapnú$ funkciu Zvukov! popis, musíte najskôr zapnú$
funkciu Univerzálny prístup.
Zvukov$ popis
Ak je zapnutá funkcia Zvukov$ popis, k be#nej zvukovej stope
sa pridá stopa s komentárom rozpráva"a.
Ak chcete zapnú$ komentár (ak je k dispozícii) . . .
1 – Ke% je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, stla"te tla"idlo
o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte mo#nos$ Mo#nosti.
2 – Vyberte mo#nos$ Zvukov$ popis a stla"te tla"idlo OK.
3 – Vyberte mo#nos$ Zapnuté a stla"te tla"idlo OK.
Mô#ete skontrolova$, "i je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
47
V ponuke Mo!nosti vyberte polo!ku Jazyk zvuku a h"adajte
jazyk zvuku ozna#en$ ikonou Ï.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Reproduktory/slúchadlá
Mô!ete nastavi% spôsob reprodukcie zvukovej stopy s
komentárom. Mô!ete nastavi% reprodukciu len z reproduktorov
televízora, len zo slúchadiel alebo z oboch.
Ak chcete nastavi% polo!ku Reproduktory/slúchadlá . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia kanála > Jazyky > Zvukov!
popis > Reproduktory/slúchadlá a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos% Reproduktory, Slúchadlá alebo
Reproduktory + slúchadlá a stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Zmie"an! zvuk
Mô!ete nastavi% pomer hlasitosti normálnej zvukovej stopy a
stopy s komentárom.
Pípnutie klávesov
Pípnutie klávesov poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri ka!dom
stla#ení tla#idla na dia"kovom ovládaní. Hlasitos% pípnutia je
fixná.
Zapnutie
Ak chcete zapnú% funkciu Pípnutie klávesov, stla#te tla#idlo
oOPTIONS, vyberte polo!ku Univerzálny prístup a stla#te
tla#idlo OK.
Vyberte polo!ku Pípnutie klávesov a vyberte mo!nos%
Zapnuté.
Ak sa polo!ka Univerzálny prístup nezobrazuje v ponuke
Mo!nosti, zapnite funkciu Univerzálny prístup v ponuke
Konfigurácia.
Ak chcete získa% 'al&ie informácie, v polo!ke Pomocník stla#te
tla#idlo * Zoznam a vyh"adajte polo!ku Univerzálny prístup.
Ak chcete nastavi% pomer hlasitosti . . .
1 – Stla#te tla#idlo o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
mo!nos% Mo#nosti.
2 – Vyberte polo!ku Zmie"an! zvuk a stla#te tla#idlo OK.
3 – Pomocou &ípok nahor a nadol upravte polohu posuvného
prvku.
4 – Potvr'te stla#ením tla#idla OK.
Zvukov! efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom mô!u obsahova% rôzne
zvukové efekty, napríklad stereofonick$ zvuk alebo sti&ovanie
zvuku.
Ak chcete zapnú% polo!ku Zvukové efekty (ak sú k dispozícii) .
..
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia kanála > Jazyky > Zvukov!
popis > Zvukové efekty a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos% Zapnuté alebo Vypnuté a stla#te tla#idlo
OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Re$
Zvuková stopa s komentárom mô!e obsahova% aj titulky pre
hovorené slová.
Ak chcete zapnú% tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia kanála > Jazyky > Zvukov!
popis > Re$ a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos% Opisn! (zvuk) alebo Titulky a stla#te
tla#idlo OK.
48
TV / Univerzálny prístup
4
Satelitné kanály
4.1
Sledovanie satelitn!ch kanálov
Ak chcete sledova! satelitné kanály, stla"te tla"idlo h, vyberte
polo#ku Satelit a stla"te tla"idlo OK. Televízor sa nastaví na
satelitn$ kanál, ktor$ ste naposledy sledovali.
Zmena kanálov
Ak chcete prepína! kanály, stla"te tla"idlo CH+ alebo CH-.
Televízor prejde na nasledujúci kanál vo zvolenom zozname
kanálov. Ak poznáte "íslo po#adovaného kanála, mô#ete pou#i!
aj "íselné tla"idlá dia%kového ovládania. k chcete prejs! na
predchádzajúci sledovan$ kanál, stla"te tla"idlo b.
Na po#adovan$ kanál mô#ete prejs! aj priamo zo Zoznamu
satelitn$ch kanálov.
Prepínanie zo zoznamu kanálov
Ak chcete prejs! na kanál zo zoznamu kanálov . . .
1 - V$berom polo#ky t alebo Ò z panelu ponuky zoznamu
kanálov vyberte zoznam televíznych alebo satelitn$ch kanálov.
2 - Vyberte po#adovan$ zoznam - V"etky, Ob#úbené
programy, Rádio alebo Nové.
3 - Vyberte kanál z ktoréhoko%vek zo zoznamov a stla"te tla"idlo
OK. Televízor prepne na vybrat$ kanál.
Mo$nosti zoznamu kanálov
Ak chcete zobrazi! mo#nosti zoznamu kanálov pre aktuálny
kanál . . .
1 - Pri zobrazenom zozname v'etk$ch kanálov na obrazovke
vyberte po#adovan$ kanál a stla"te tla"idlo o OPTIONS.
2 – Vyberte po#adovanú mo#nos! a stla"te tla"idlo OK.
Ke& je dokon"ená in'talácia satelitu, v'etky satelitné kanály sú
ulo#ené do zoznamu kanálov. Mô#ete zobrazi! zoznam
v'etk$ch kanálov alebo ho zú#i! len na ob%úbené kanály alebo
rozhlasové stanice. Po aktualizácii kanálov mô#ete nájs!
novopridané kanály v zozname nov$ch kanálov.
Z ka#dého zo zoznamov mô#ete prejs! priamo na po#adovan$
kanál. Zoznam, ktor$ vyberiete v rámci zoznamu kanálov, ur"uje
kanály, na ktoré mô#ete prejs! pomocou tla"idiel CH+ a CH-.
Zmeni! poradie kanálov mô#ete len v rámci zoznamu
ob%úben$ch kanálov.
Mo#nosti dostupné pre satelitné kanály . . .
• Satelit
Filtruje zoznam kanálov len na kanály z konkrétneho satelitu
alebo zobrazuje kanály zo v'etk$ch satelitov.
• Vo#ne dostupné/kódované
Filtruje zoznam kanálov len na vo%ne dostupné kanály, len
kódované kanály alebo oboje. Kódované kanály sa zobrazujú s
ikonou k%ú"a K.
• Uzamknú%
Kanál mô#ete uzamknú!. Najskôr vyberte kanál zo zoznamu,
stla"te tla"idlo o OPTIONS a vyberte polo#ku Uzamknú%.
Budete musie! zada! 4-cifern$ kód rodi"ovskej zámky. V
zozname kanálov sa uzamknut$ kanál zobrazuje s ikonou zámky
¬.
• Odomknú%
Ak chcete odomknú! zamknut$ kanál, zo zoznamu vyberte
uzamknut$ kanál, stla"te tla"idlo o OPTIONS a vyberte
polo#ku Odomknú%. Budete musie! zada! 4-cifern$ kód
rodi"ovskej zámky.
V!ber zoznamu kanálov
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
Zoznam, ktor$ vyberiete v rámci zoznamu kanálov, ur"uje
kanály, na ktoré mô#ete prejs! pomocou tla"idiel CH+ a CH-.
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je ur"ená
pre predajcov a pokro"il$ch pou#ívate%ov. Pomocou funkcie
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov mô#ete prekopírova!
kanály nain'talované v jednom televízore do iného televízora
Philips rovnakého produktového radu. Funkcia kopírovania
zoznamu predvolieb kanálov skopíruje terestriálne aj satelitné
kanály.
(al'ie informácie o kopírovaní zoznamu predvolieb kanálov
získate stla"ením tla"idla * LIST a vyh%adaním polo#ky
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov.
4.2
Zoznam satelitn!ch kanálov
Informácie o zozname kanálov
Ak chcete vybra! zoznam kanálov . . .
1 – Stla"te tla"idlo h, vyberte polo#ku Satelit a stla"te tla"idlo
OK.
2 - Stla"ením tla"idla L LIST otvoríte po#adovan$ zoznam
kanálov. Dan$ zoznam sa zobrazí s aktuálnym zvolen$m
kanálom.
3 - Prejdite hore a vyberte polo#ku V"etky alebo filter zoznamu
Ob#úbené programy, Rádio, TV alebo Nové.
Zoznamy Rádio a Nové sa zobrazujú, len ak sú k dispozícii
rozhlasové stanice resp. sa prostredníctvom aktualizácie kanálov
na'li nové kanály.
Satelitné kanály / Ob%úbené satelitné kanály
49
4.3
Ob!úbené satelitné kanály
Ob!úbené kanály
Kanály mô!ete ozna"i# ako ob$úbené kanály. Va%e ob$úbené
satelitné kanály sa zhroma!&ujú v zozname Ob!úbené
programy zoznamu satelitn'ch kanálov.
Sledovanie ob!úben"ch kanálov
Zria&te si zoznam ob$úben'ch kanálov na jednoduché
prepínanie medzi kanálmi, ktoré chcete sledova#. Poradie
kanálov pod$a va%ich preferencií mô!ete meni# len v rámci
tohto zoznamu.
Ak chcete len prepína# medzi va%imi ob$úben'mi kanálmi
pomocou tla"idiel CH+ a CH-, zo zoznamu kanálov vyberte
zoznam Ob$úbené programy a znova zatvorte zoznam kanálov.
Existujú dva zoznamy ob$úben'ch kanálov, jeden pre televízne
kanály, jeden pre satelitné kanály.
Konfigurácia vá#ho zoznamu ob!úben"ch
kanálov
Ak chcete vytvori# zoznam ob$úben'ch kanálov . . .
1 – Po"as sledovania televízneho kanála stla"te tla"idlo L
LIST, "ím otvoríte zoznam kanálov.
2 - V paneli ponuky vyberte polo!ku t pre televízne alebo
Ò pre satelitné kanály.
3 - Vyberte zoznam Ob!úbené programy.
4 - Televízor vás po!iada, aby ste ihne& za"ali pridáva# kanály.
Stla"te tla"idlo OK. Ak sa chcete neskôr vyhnú# meneniu
poradia, kanály vyberajte v poradí, v ktorom ich chcete ma# v
zozname usporiadané.
5 - Kanál pridáte do zoznamu Ob$úbené programy tak, !e ho
vyberiete a stla"íte tla"idlo OK. Potom mô!ete vybra# &al%í
kanál, ktor' pridáte ako ob$úben' kanál.
6 - Vytváranie zoznamu dokon"íte stla"ením tla"idla *
Hotovo.
Pridanie alebo odstránenie ob!úben"ch
kanálov
1 - Ke& je na obrazovke zobrazen' zoznam kanálov Ob$úbené
programy, vyberte po!adovan' kanál.
2 - Stla"te tla"idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku
Prida$/odstráni$ ob!úbené kanály a stla"te tla"idlo OK. V
tomto zozname v%etk'ch kanálov vyberte kanál, ktor' chcete
ozna"i# ako ob$úben' resp. zru%i# jeho ozna"enie, a stla"te
tla"idlo OK Nemusíte pou!íva# farebné tla"idlá. Vyberte &al%í
kanál, ktor' chcete ozna"i# alebo zru%i# jeho ozna"enie.
3 - V'ber dokon"íte stla"ením tla"idla * Hotovo. Dané
kanály sa pridajú alebo odstránia zo zoznamu ob$úben'ch
kanálov.
Zmena poradia ob!úben"ch kanálov
Poradie kanálov mô!ete meni# len v rámci zoznamu Ob$úbené
programy.
Ak chcete zmeni# poradie kanálov . . .
1 - V zozname Ob$úbené programy vyberte kanál, ktor' chcete
v rámci zoznamu presunú#.
2 – Stla"te tla"idlo *Presunú$.
3 – Pomocou tla"idiel so %ípkami umiestnite kanál na
po!adované miesto. Mô!ete tie! priamo zada# novú pozíciu
pomocou "íseln'ch tla"idiel.
4 - Stla"ením tla"idla OK umiestnenie potvr&te alebo stla"te
tla"idlo * Zru#i$. Teraz mô!ete vybra# in' kanál, ktor' chcete
presunú#.
4.4
Uzamknutie satelitn"ch kanálov
Uzamknutie kanála
Ak chcete de#om zabráni# sledova# ur"it' kanál, mô!ete ho
uzamknú#. Ak chcete sledova# uzamknut' kanál, musíte zada#
4-cifern' kód rodi"ovskej zámky.
Ak chcete uzamknú# kanál . . .
1 – Po"as sledovania televízneho kanála stla"te tla"idlo L
LIST, "ím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Z ktoréhoko$vek zoznamu kanálov vyberte kanál, ktor'
chcete uzamknú#, stla"te tla"idlo o OPTIONS a vyberte
polo!ku Uzamknú$ kanál. Uzamknut' kanál sa v zozname
zobrazuje s ikonou zámky ¬.
Po vytvorení zoznamu ob$úben'ch kanálov do neho mô!ete po
jednom pridáva# kanály. Na pohodlné pridanie alebo
odstránenie viacer'ch kanálov naraz mô!ete prípadne pou!i#
ponuku Prida#/odstráni# ob$úbené kanály.
Ak chcete odomknú# kanál, zo zoznamu kanálov vyberte
uzamknut' kanál a vyberte mo!nos# Odomknú$ kanál. Budete
musie# zada# kód rodi"ovskej zámky. Nemô!ete uzamknú#
program z pripojeného zariadenia - napríklad z pripojeného
digitálneho prijíma"a.
Pridanie alebo odstránenie jedného kanála
Ke& je na obrazovke zobrazen' zoznam kanálov V#etky, Rádio
alebo Nové, vyberte po!adovan' kanál a stla"te tla"idlo *,
"ím ho ozna"íte alebo zru%íte jeho ozna"enie ako ob$úbeného
kanálu. Po!adovan' kanál bude pridan' resp. odstránen' zo
zoznamu ob$úben'ch kanálov.
Pou%ívanie vekového obmedzenia
Ak chcete de#om zabráni# sledova# program nevhodn' pre ich
vek, mô!ete pou!i# vekové obmedzenie.
Pridanie alebo odstránenie viacer"ch kanálov
Ak chcete otvori# ponuku Prida#/odstráni# . . .
50
Satelitné kanály / Uzamknutie satelitn'ch kanálov
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania stanovili vekové
obmedzenia pre svoje programy. Ak je vekové obmedzenie
programu rovné alebo vy!!ie ne" vekové obmedzenie, ktoré
ste nastavili pre va!e die#a, program bude uzamknut$. V
prípade niektor$ch operátorov televízor uzamkne len programy
s vy!!ím obmedzením.
Ak chcete sledova# uzamknut$ program, musíte zada# 4-cifern$
kód rodi%ovskej zámky. Vekové obmedzenie je nastavené pre
v!etky kanály.
Ak chcete nastavi! vek . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia satelitu > Rodi"ovská zámka
> Rodi"ovská zámka a stla%te tla%idlo OK.
3 - Zadajte 4-cifern$ kód rodi%ovskej zámky. Ak ste kód e!te
nenastavili, vyberte polo"ku Zada! kód a stla%te tla%idlo OK.
Zadajte 4-cifern$ kód detskej zámky a potvr&te ho. Teraz
mô"ete nastavi# vekové obmedzenie.
4 - Nastavte vek vá!ho die#a#a a stla%te tla%idlo OK.
5 – V prípade potreby opätovn$m stlá%aním tla%idla b zatvorte
ponuku.
Vekové obmedzenie vypnete v$berom nastavenia veku #iadny.
Kód rodi"ovskej zámky
Mô"ete nastavi# alebo zmeni# kód rodi%ovskej zámky.
Ak chcete kód nastavi# alebo zmeni# . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia satelitu > Rodi"ovská zámka
> Zada! kód alebo Zme$te kód a stla%te tla%idlo OK.
3 - Ak je kód u" nastaven$, zadajte aktuálny kód rodi%ovskej
zámky a potom dvakrát zadajte nov$ kód.
Nov$ kód je nastaven$.
Zabudli ste kód rodi"ovskej zámky?
Ak ste kód zabudli, mô"ete prepísa# ten sú%asn$ a nastavi#
nov$ kód.
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia satelitu > Rodi"ovská zámka
> Zme$te kód a stla%te tla%idlo OK.
3 - Zadajte prepisovací kód 8888.
4 - Teraz zadajte nov$ kód rodi%ovskej zámky a potvr&te ho
jeho opätovn$m zadaním.
4.5
In%talácia satelitu
Informácie o in%talácii satelitu
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore mô"ete nain!talova# maximálne 4 satelity
(4 konvertory LNB). Na za%iatku in!talácie vyberte presn$ po%et
satelitov, ktoré chcete nain!talova#. Ur$chli to in!taláciu.
Unicable
Na pripojenie satelitnej antény mô"ete pou"i# systém
Unicable. Na za%iatku in!talácie vyberte, %i in!talujete satelity
pre systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
MDU - Jednotka Multi-Dwelling-Unit
Satelitn$ prijíma% podporuje jednotku MDU na satelitoch Astra
a Digiturk na satelite Eutelsat. Jednotka MDU na satelite
Türksat nie je podporovaná.
In%talácia satelitov
Satelity mô"ete nain!talova# po%as po%iato%nej konfigurácie
televízora. In!talácia satelitov nasleduje po in!talácii televíznych
kanálov. Ak sledujete len satelitné kanály, in!taláciu televíznych
kanálov mô"ete presko%i#.
In!taláciu nového satelitu mô"ete spusti# kedyko'vek
prostredníctvom ponuky Konfigurácia.
Ak chcete nain!talova# satelitné kanály . . .
1 – Stla%te tla%idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla%te tla%idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Vyh&ada! satelit a stla%te tla%idlo OK.
3 - Vyberte polo"ku Nain%talova! satelity a stla%te tla%idlo OK.
4 - Televízor zobrazí aktuálne nastavenie in!talácie. Ak sa toto
nastavenie zhoduje s po"adovanou in!taláciou satelitov, mô"ete
za%a# s vyh'adávaním satelitov. Vyberte polo"ku Vyh&ada! a
stla%te tla%idlo OK. Prejdite na krok 5. Ak vám aktuálne
nastavenie nevyhovuje, vyberte polo"ku Nastavenia a stla%te
tla%idlo OK. Prejdite na krok 4b.
4b - V ponuke Nastavenia vyberte presn$ po%et satelitov, ktoré
chcete nain!talova#. V prípade, "e pou"ívate systém Unicable,
vyberte polo"ku Unicable pre 1 satelit alebo Unicable pre 2
satelity, pod'a po%tu satelitov, ktoré chcete nain!talova# pre
systém Unicable. Vyberte po"adované nastavenie a stla%te
tla%idlo OK.
4c - Ak ste nastavili presn$ po%et satelitov alebo ste dokon%ili
nastavovanie systému Unicable, vyberte polo"ku Vyh&ada! a
stla%te tla%idlo OK.
5 - Televízor vyh'adá satelity dostupné v rámci nasmerovania
va!ej satelitnej antény. Mô"e to trva# nieko'ko minút. Ak sa
nájde satelit, jeho názov a intenzita signálu sa zobrazia na
obrazovke.
6 - Ak je pre ktor$ko'vek z nájden$ch satelitov k dispozícii balík
kanálov, mô"ete vybra# po"adovan$ balík.
7 - Kanály z nájden$ch satelitov nain!talujete v$berom polo"ky
In%talova! a stla%ením tla%idla OK. Televízor zobrazí po%et
nájden$ch kanálov a rozhlasov$ch staníc.
8 - Nastavenia satelitov, v!etky satelitné kanály a satelitné
rozhlasové stanice ulo"íte v$berom polo"ky Dokon"i! a
stla%ením tla%idla OK.
Tento televízor obsahuje vstavan$ satelitn$ prijíma% vysielania
DVB-S/DVB-S2. Pripojte kábel zo satelitnej antény priamo k
televízoru. Pou"ite koaxiálny kábel vhodn$ na pripojenie
satelitnej antény. Skôr, ako za%nete s in!taláciou, uistite sa, "e
je satelitná anténa správne nasmerovaná.
Satelitné kanály / In!talácia satelitu
51
Balíky kanálov
Informácie o balíkoch kanálov
Satelity mô!u ponúka" balíky kanálov, ktoré obsahujú bezplatné
kanály (vo#ne dostupné) a ponúkajú v$ber vhodn$ pre ur%itú
krajinu. Niektoré satelity ponúkajú balíky predplatného kolekcie kanálov, za ktoré je potrebné zaplati".
Ak si vyberiete predplaten$ balík, televízor vás mô!e po!iada" o
v$ber R$chlej alebo Úplnej in&talácie. Ak chcete nain&talova"
len kanály v balíku, vyberte polo!ku R!chle. Ak chcete
nain&talova" aj v&etky ostatné dostupné kanály, vyberte polo!ku
Úplné. V prípade balíkov predplatného odporú%ame R$chlu
in&taláciu. Ak máte 'al&ie satelity, ktoré nie sú sú%as"ou balíka
predplatného, odporú%ame Úplnú in&taláciu. V&etky
nain&talované kanály nájdete v zozname V&etky.
Systém Unicable pou!íva jeden kábel na pripojenie satelitnej
antény k v&etk$m satelitn$m prijíma%om nachádzajúcich sa v
danom systéme. Unicable sa vä%&inou pou!íva v bytov$ch
domoch. Ak pou!ívate systém Unicable, televízor vás v
priebehu in&talácie po!iada o priradenie pou!ívate#ského pásma
a zodpovedajúcej frekvencie. Na tomto televízore mô!ete
prostredníctvom systému Unicable nain&talova" 1 alebo 2
satelity.
Ak po in&talácii systému Unicable zistíte, !e ch$bajú niektoré
kanály, pravdepodobne po%as in&talácie prebehla aj 'al&ia
in&talácia v systéme Unicable. Znova vykonajte postup in&talácie
a nain&talujte ch$bajúce kanály.
Aktualizácia balíka kanálov
Pomocou nastavenia Aktualizácia balíka kanálov mô!ete do
zoznamu vráti" kanály, ktoré sa v (om predt$m nachádzali, ale
u! sa nenachádzajú. Ch$bajúce kanály boli prevádzkovate#om
satelitu v rámci transpondéra premiestnené. Televízor je
potrebné aktualizova" najnov&ou verziou balíka kanálov.
Ak chcete prevzia" najnov&iu verziu balíka kanálov . . .
1 - Prejdite na webovú lokalitu podpory spolo%nosti Philips
www.philips.com/support a zadajte typové %íslo vá&ho
televízora.
2 - Kliknite na polo!ku Softvér a ovláda"e a vyh#adajte súbor:
satellite_channel_package.upg (alebo .zip).
3 - Prevezmite tento súbor do po%íta%a a skopírujte ho do
kore(ového adresára pamä"ovej jednotky typu Flash, nie do
prie%inka (ak je to potrebné, súbor najskôr rozba#te).
4 - Pripojte pamä"ové zariadenie typu flash k televízoru a
stla%te tla%idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla%te
tla%idlo OK.
5 - Vyberte polo!ku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Aktualizácia balíka kanálov a stla%te tla%idlo OK.
6 - Televízor skopíruje súbor a po!iada vás o okam!ité
spustenie aktualizácie kanálov. Vyberte polo!ku Áno a stla%te
tla%idlo OK. Mô!e to potrva" nieko#ko minút. Ak chcete
aktualizáciu kanálov odlo!i", mô!ete ju vykona" neskôr
pomocou polo!ky Konfigurácia > Vyh#ada$ satelit >
Aktualizova$ kanály.
7 - Po dokon%ení aktualizácie kanálov by ch$bajúce kanály mali
by" opä" na svojom pôvodnom mieste v zozname kanálov.
Konfigurácia systému Unicable
Systém Unicable
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru mô!ete pou!i"
systém Unicable.
%íslo pou&ívate#ského pásma
Ka!d$ satelitn$ prijíma% musí by" v rámci systému Unicable
o%íslovan$ (napr. 0, 1, 2, 3 at'.). Dostupné pou!ívate#ské pásma
a ich %ísla nájdete na rozvádza%i systému Unicable.
Pou!ívate#ské pásmo (User band) sa niekedy uvádza vo forme
skratky UB. Existujú rozvádza%e systému Unicable ponúkajúce 4
alebo 8 pou!ívate#sk$ch pásiem. Ak v nastaveniach vyberiete
systém Unicable, televízor vás po!iada o priradenie
jedine%ného %ísla pou!ívate#ského pásma pre zabudovan$
satelitn$ prijíma%. V systéme Unicable nemô!u ma" dva
satelitné prijíma%e rovnaké %íslo pou!ívate#ského pásma.
Frekvencia pou&ívate#ského pásma
Spolu s jedine%n$m %íslom pou!ívate#ského pásma potrebuje
vstavan$ satelitn$ prijíma% aj frekvenciu zvoleného %ísla
pou!ívate#ského pásma. Tieto frekvencie vä%&inou nájdete ved#a
%ísel pou!ívate#sk$ch pásiem na rozvádza%i systému Unicable.
Pridanie satelitu
K va&ej aktuálnej in&talácii satelitov mô!ete prida" 'al&í satelit.
Táto %innos" nebude ma" vplyv na nain&talované satelity a ich
kanály. Prevádzkovatelia niektor$ch satelitov v&ak nedovo#ujú
pridávanie 'al&ích satelitov.
)al&í satelit by mal by" bran$ ako doplnok, nie je to va&e hlavné
satelitné predplatné %i hlavn$ satelit, ktorého balík kanálov
vyu!ívate. Vä%&inou pridávate 4. satelit ak u! máte nain&talované
3 satelity. Ak máte nain&talované 4 satelity, mali by ste najskôr
zvá!i" odstránenie jedného z nich, preto!e a! potom budete
môc" prida" nov$ satelit.
Nastavenie
52
Satelitné kanály / In&talácia satelitu
Ak máte momentálne nain!talovan" len 1 alebo 2 satelity,
aktuálne nastavenia in!talácie nemusia povo#ova$ pridanie
%al!ieho satelitu. Ak potrebujete zmeni$ nastavenia in!talácie,
musíte zopakova$ celú in!taláciu satelitov. Ak sa vy&aduje
zmena nastavení, nemô&ete pou&i$ polo&ku Prida! satelit.
Ak chcete prida$ satelit . . .
1 – Stla'te tla'idlo h, vyberte polo&ku S Konfigurácia a
stla'te tla'idlo OK.
2 - Vyberte polo&ku Vyh"ada! satelit a stla'te tla'idlo OK.
3 - Vyberte polo&ku Prida! satelit a stla'te tla'idlo OK.
Zobrazia sa aktuálne satelity.
4 - Vyberte polo&ku Prida! a stla'te tla'idlo OK. Televízor
vyh#adá nové satelity.
5 - Ak televízor na!iel jeden alebo viac satelitov, vyberte
polo&ku In#talova! a stla'te tla'idlo OK. Televízor nain!taluje
kanály nájden"ch satelitov.
6 - Nájdené kanály a rozhlasové stanice ulo&íte v"berom
polo&ky Dokon$i! a stla'ením tla'idla OK.
Odobratie satelitu
Mô&ete odstráni$ jeden alebo viacero satelitov z va!ej aktuálnej
in!talácie satelitov. Pri tejto 'innosti sa odstráni satelit aj jeho
kanály. Niektorí prevádzkovatelia satelitov neumo&(ujú
odstra(ovanie satelitu.
Ak chcete odstráni$ satelit . . .
1 – Stla'te tla'idlo h, vyberte polo&ku S Konfigurácia a
stla'te tla'idlo OK.
2 - Vyberte polo&ku Vyh"ada! satelit a stla'te tla'idlo OK.
3 - Vyberte polo&ku Odstráni! satelit a stla'te tla'idlo OK.
Zobrazia sa aktuálne satelity.
4 - Pomocou tla'idiel so !ípkami vyberte satelit, ktor" chcete
odstráni$.
5 - Stla'ením tla'idla OK ozna'te satelit, ktor" chcete
odstráni$. Opätovn"m stla'ením tla'idla OK ozna'enie zru!íte.
6 - Vyberte polo&ku Odstráni!, stla'te tla'idlo OK a potvr%te
odstránenie. Satelity sa odstránia.
7 - Vyberte polo&ku Koniec a stla'ením tla'idla OK zatvoríte
ponuku Odstráni$ satelit.
Zmena poradia a premenovanie kanálov
Mô&ete zmeni$ poradie satelitn"ch kanálov alebo ich
premenova$.
Zmena zoradenia
Poradie kanálov mô&ete meni$ len v rámci zoznamu Ob#úbené
programy. )al!ie informácie o zmene poradia satelitn"ch
kanálov získate stla'ením tla'idla * LIST a vyh#adaním
polo&ky Satelit, zmena poradia kanálov.
Premenovanie kanálov
Mô&ete premenova$ kanály v zozname kanálov.
1 - Vyberte kanál, ktor" chcete premenova$, z niektorého zo
zoznamov kanálov - V#etky, Ob"úbené, Rádio or Nové.
2 – Stla'te tla'idlo * Premenova!. Text mô&ete zada$
priamo pomocou klávesnice dia#kového ovládania alebo mô&ete
otvori$ klávesnicu na obrazovke.
Satelitné kanály / In!talácia satelitu
Pou%ívanie klávesnice dia"kového ovládania
Znak zma&ete umiestnením kurzora za po&adovan" znak a
stla'ením tla'idla # del.
Znak zadáte stla'ením klávesu po&adovaného znaku.
Ke% budete pripravení, pomocou klávesu Enter vyberte polo&ku
Hotovo. Opätovn"m stla'ením klávesu Enter premenovanie
dokon'íte.
Ak chcete získa$ %al!ie informácie o pou&ívaní klávesnice,
stla'te tla'idlo * LIST a vyh#adajte polo&ku Dia"kové
ovládanie, klávesnica.
Pou%ívanie klávesnice na obrazovke:
Klávesnicu na obrazovke otvoríte umiestnením kurzora do
textového po#a názvu a stla'ením tla'idla OK.
Znak pred kurzorom zma&ete stla'ením klávesu *
Backspace.
Znak zadáte v"berom po&adovaného znaku pomocou tla'idiel
so !ípkami a stla'ením tla'idla OK.
Písanie ve#k"ch písmen vyberiete pomocou tla'idla *.
Písanie 'ísel a !peciálnych znakov vyberiete pomocou tla'idla
*.
Po dokon'ení zadávania pomocou tla'idla b klávesnicu na
obrazovke zatvoríte.
Premenovávanie dokon'íte v"berom polo&ky Hotovo a
stla'ením tla'idla OK.
Aktualizácia satelitn&ch kanálov
Ka&d" de( o 4:00 televízor aktualizuje satelitné kanály.
Aktualizácia kanálov vyh#adá nové kanály a pridá ich do zoznamu
kanálov. Kanály, ktoré u& nie sú k dispozícii, sa odstránia, a ak
poskytovate# zmení poradie kanálov v rámci balíka, zoznam
kanálov televízora sa aktualizuje. Aby mohol televízor
automaticky aktualizova$ satelitné kanály, musí by$ v
pohotovostnom re&ime. Aktualizáciu kanálov mô&ete prípadne
vykona$ kedyko#vek sami.
Nové kanály vyh#adané prostredníctvom aktualizácie kanálov
budú ozna'ené písmenom N a zhroma&dené v zozname
Nové. Nové kanály sa pridajú aj do zoznamu v!etk"ch kanálov.
Nové kanály zostanú v zozname kanálov Nové dovtedy, k"m na
ne neprepnete alebo ich neozna'íte ako ob#úbené.
Vypnutie automatickej aktualizácie kanálov
Ak sa chcete vyhnú$ aktualizácii kanálov, mô&ete televízor na
noc úplne vypnú$. Automatickú aktualizáciu mô&ete vypnú$ aj v
ponuke Konfigurácia.
1 – Stla'te tla'idlo h, vyberte polo&ku S Konfigurácia a
stla'te tla'idlo OK.
2 - Vyberte polo&ku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Automatická aktualizácia kanálov a vyberte
polo&ku Vypnuté.
Vypnutie aktualizácie pre konkrétny satelit
53
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia satelitu > Nastavenie
predvolieb > Mo!nos" automatickej aktualizácie.
3 - Pomocou tla!idiel so #ípkami vyberte satelit, ktor$ nechcete
aktualizova%. Stla!ením tla!idla OK zru#te ozna!enie satelitu.
4 - Vyberte polo"ku Hotovo a stla!ením tla!idla OK ponuku
zatvorte.
Televízor nebude aktualizova% kanály zo satelitov, ktorá ste
ozna!ili.
Ru#né spustenie aktualizácie
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Vyh$ada" satelit a stla!te tla!idlo OK.
3 - Vyberte polo"ku Aktualizova" kanály a stla!te tla!idlo OK.
4 - Ak chcete skontrolova%, ktoré zo satelitov sa aktualizujú,
vyberte polo"ku Nastavenia a stla!te tla!idlo OK.
5 - Pomocou tla!idiel so #ípkami ozna!te alebo zru#te
ozna!enie satelitov, ktoré sa majú aktualizova%. Vyberte polo"ku
Hotovo a stla!te tla!idlo OK.
6 - Vyberte polo"ku Aktualizácia a stla!te tla!idlo OK.
Aktualizácia mô"e trva% nieko&ko minút.
7 - Vyberte polo"ku Dokon#i" a stla!te tla!idlo OK.
Zhor%en& sluch
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú #peciálny zvuk a
titulky prispôsobené pre divákov so sluchov$m postihnutím.
Ke' je zapnutá polo"ka Zhor#en$ sluch, televízor automaticky
prepne na prispôsoben$ zvuk a titulky (ak sú k dispozícii). Skôr,
ako zapnete polo"ku Zhor#en$ sluch, musíte zapnú% funkciu
Univerzálny prístup.
Zapnutie
Ak chcete zapnú% funkciu Zhor#en$ sluch, stla!te tla!idlo
oOPTIONS, vyberte polo"ku Univerzálny prístup a stla!te
tla!idlo OK.
Vyberte polo"ku Zhor%en& sluch, vyberte mo"nos% Zapnuté a
stla!te tla!idlo OK.
Ak chcete skontrolova%, !i je dostupn$ zvuk a titulky pre
divákov so sluchov$m postihnutím, stla!te tla!idlo
oOPTIONS, vyberte polo"ku Jazyk zvuku a vyh&adajte jazyk
zvuku ozna!en$ symbolom J.
Ak sa polo"ka Univerzálny prístup nezobrazuje v ponuke
Mo"nosti, zapnite funkciu Univerzálny prístup v ponuke
Konfigurácia.
Ak chcete získa% 'al#ie informácie, v polo"ke Pomocník stla!te
tla!idlo * Zoznam a vyh&adajte polo"ku Univerzálny prístup.
Extra
Zvukov& popis
Doplnky in%talácie kanálov
V nasledujúcich kapitolách nájdete 'al#ie informácie o . . .
• Jazykov$ch preferenciách programov a titulkov
• Nastaveniach univerzálneho prístupu pre sluchovo a zrakovo
postihnut$ch
• Ru!nej in#talácii - in#talácii satelitného transpondéra
Preferované jazyky a titulky
Satelitné kanály mô"u obsahova% rôzne jazyky zvuku, jazyky
titulkov alebo teletextu. Televízor mô"ete nastavi% tak, aby
automaticky prepínal na jazyk zvukovej stopy, jazyk titulkov
alebo jazyk teletextu, ktor$ preferujete, v prípade, "e je v rámci
daného kanála alebo stránok teletextu po"adovan$ jazyk k
dispozícii.
Ak chcete nastavi% preferovan$ jazyk . . .
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Nastavenia satelitu a stla!te tla!idlo OK.
3 - Vyberte polo"ku Jazyky a stla!te tla!idlo OK. Vyberte
po"adované nastavenie.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá!aním tla!idla b zatvorte
ponuku.
Zapnutie
Digitálne televízne kanály mô"u vysiela% #peciálnu zvukovú
stopu s komentárom, ktor$ opisuje dianie na obrazovke. Ak
chcete nastavi% zvuk a efekty zvukového popisu, musíte najskôr
zapnú% funkciu Zvukov$ popis. Ak chcete zapnú% funkciu
Zvukov$ popis, musíte najskôr zapnú% funkciu Univerzálny
prístup.
Zvukov& popis
Ak je zapnutá funkcia Zvukov& popis, k be"nej zvukovej stope
sa pridá stopa s komentárom rozpráva!a.
Ak chcete zapnú% komentár (ak je k dispozícii) . . .
1 – Ke' je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, stla!te tla!idlo
o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte mo"nos% Mo!nosti.
2 – Vyberte mo"nos% Zvukov& popis a stla!te tla!idlo OK.
3 – Vyberte mo"nos% Zapnuté a stla!te tla!idlo OK.
Mô"ete skontrolova%, !i je dostupná zvuková stopa s
komentárom.
V ponuke Mo"nosti vyberte polo"ku Jazyk zvuku a h&adajte
jazyk zvuku ozna!en$ ikonou Ï.
Reproduktory/slúchadlá
Mô"ete nastavi% spôsob reprodukcie zvukovej stopy s
komentárom. Mô"ete nastavi% reprodukciu len z reproduktorov
televízora, len zo slúchadiel alebo z oboch.
Ak chcete nastavi% polo"ku Reproduktory/slúchadlá . . .
1 – Stla!te tla!idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla!te tla!idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia satelitu > Jazyky > Zvukov&
popis > Reproduktory/slúchadlá a stla!te tla!idlo OK.
54
Satelitné kanály / In#talácia satelitu
3 – Vyberte mo!nos" Reproduktory, Slúchadlá alebo
Reproduktory + slúchadlá a stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Zmie!an" zvuk
Mô!ete nastavi" pomer hlasitosti normálnej zvukovej stopy a
stopy s komentárom.
Ak chcete nastavi" pomer hlasitosti . . .
1 – Stla#te tla#idlo o OPTIONS a v paneli ponuky vyberte
mo!nos" Mo#nosti.
2 - Vyberte polo!ku Univerzálny prístup > Zmie!. hlasitos$ a
stla#te tla#idlo OK.
3 – Pomocou %ípok nahor a nadol upravte polohu posuvného
prvku.
4 – Potvr&te stla#ením tla#idla OK.
Zvukov" efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom mô!u obsahova" rôzne
zvukové efekty, napríklad stereofonick$ zvuk alebo sti%ovanie
zvuku.
Ak chcete zapnú" polo!ku Zvukové efekty (ak sú k dispozícii) .
..
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia satelitu > Jazyky > Zvukov"
popis > Zvukové efekty a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos" Zapnuté alebo Vypnuté a stla#te tla#idlo
OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Re%
Zvuková stopa s komentárom mô!e obsahova" aj titulky pre
hovorené slová.
Ak chcete zapnú" tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo!ku Nastavenia satelitu > Jazyky > Zvukov"
popis > Re% a stla#te tla#idlo OK.
3 – Vyberte mo!nos" Opisn" (zvuk) alebo Titulky a stla#te
tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn$m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Ru%ná in!talácia
Ru#ná in%talácia je ur#ené pre pokro#il$ch pou!ívate'ov.
Ru#nú in%taláciu mô!ete pou!i" na r$chle pridanie nov$ch
kanálov zo satelitného transpondéra. Musíte pozna" frekvenciu
a polarizáciu transpondéra. Televízor nain%taluje v%etky kanály z
daného transpondéra. Ak bol dan$ transpondér u!
nain%talovan$, v%etky jeho kanály - predchádzajúce aj nové - sa
presunú na koniec zoznamu kanálov V%etky.
Ak potrebujete zmeni" po#et satelitov, nemô!ete na to pou!i"
ru#nú in%taláciu. Budete musie" vykona" kompletnú in%taláciu
pomocou ponuky In%talácia satelitov.
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Nastavenia satelitu a stla#te tla#idlo OK.
3 - Vyberte polo!ku Nastavenie predvolieb a stla#te tla#idlo
OK.
4 - Vyberte polo!ku Ru%ná in!talácia a stla#te tla#idlo OK.
5 - Ak máte nain%talovan$ viac ako 1 satelit, vyberte
satelit/konvertor LNB, ku ktorému chcete prida" kanály.
6 - Nastavte po!adovanú Polarizáciu. Ak nastavíte Re#im
prenosovej r"chlosti na mo!nos" Ru%ne, mô!ete ru#ne zada"
hodnotu prenosovej r$chlosti do po'a Prenosová r"chlos$.
Zadajte Frekvenciu a spustite vyh'adávanie transpondéra.
7 - Ak sa nájde transpondér, vyberte polo!ku Ulo#i$ a
stla#ením tla#idla OK nov$ transpondér ulo!íte na vybranom
konvertore LNB.
8 - V$berom polo!ku Koniec opustíte ru#nú in%taláciu.
Rie!enie problémov
Televízor nedoká#e nájs$ po#adované satelity alebo
nain!taluje ten ist" satelit dvakrát
• Skontrolujte, #i ste v nastaveniach na za#iatku in%talácie
nastavili správny po#et satelitov. Mô!ete nastavi", aby televízor
vyh'adával jeden, dva alebo 3/4 satelity.
Dvojit" konvertor LNB nedoká#e nájs$ druh" satelit
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedoká!e nájs" druh$,
oto#te anténu o nieko'ko stup(ov. Nasmerujte anténu tak, aby
ste získali #o najsilnej%í signál z prvého satelitu. Skontrolujte
indikátor intenzity signálu prvého satelitu na obrazovke. Ke& je
prv$ satelit nastaven$ na najsilnej%í signál, vyberte polo!ku
H&ada$ znova a spustite vyh'adávanie druhého satelitu.
• Uistite sa, !e je nastavená mo!nos" Dva satelity.
Zmena nastavení in!talácie nevyrie!ila môj problém
• V%etky nastavenia, satelity a kanály sa ulo!ia len po úplnom
dokon#ení in%talácie.
V!etky satelitné kanály zmizli.
• Ak pou!ívate systém Unicable, uistite sa, #i ste v
nastaveniach systému Unicable satelitnému prijíma#u priradili
jedine#né #íslo pou!ívate'ského pásma. Dôvodom mô!e by", !e
rovnaké #íslo pou!ívate'ského pásma pou!íva aj in$ satelitn$
prijíma#.
Zdá sa, #e niektoré satelitné kanály zmizli zo zoznamu
kanálov.
Ak sa zdá, !e niektoré kanály zo zoznamu kanálov zmizli alebo
sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovate' vysielania mohol
zmeni" umiestnenie t$chto kanálov v rámci transpondéra. Ich
polohu v zozname kanálov skúste obnovi" aktualizáciou balíka
kanálov.
Nemô#em odstráni$ satelit
• Predplatené predplatného neumo!(ujú odstránenie satelitu.
Ak chcete satelit odstráni", musíte opätovne vykona"
kompletnú in%taláciu a vybra" in$ balík.
Niekedy je príjem nekvalitn"
• Skontrolujte, #i je satelitná anténa pevne ukotvená. Siln$
vietor (ou mohol pohnú".
• Sne!enie a dá!& mô!u zní!i" kvalitu prijímaného signálu.
Ak chcete nain%talova" transpondér . . .
Satelitné kanály / In%talácia satelitu
55
5
3D
5.1
!o potrebujete
Tento televízor je typu Easy 3D TV.
Na sledovanie 3D obsahu potrebujete:
• naladi! televízny kanál, ktor" vysiela programy v 3D
• po#i$a! si film v 3D z online video obchodu prostredníctvom
funkcie Smart TV
• spusti! prehrávanie filmu v 3D z disku 3D Blu-ray, zariadenia
USB alebo po$íta$a
5.3
Sledovanie vo formáte 3D
Prepínanie do re#imu 3D
Pri prvom rozpoznaní 3D signálu mô#ete nastavi! svoje
preferencie, ktoré chcete v budúcnosti pou#íva! pri prepínaní
do re#imu 3D.
Ak chcete do re#imu 3D prepína! automaticky, vyberte
mo#nos! Automatick%.
Ak chcete najskôr zobrazi! oznámenie, vyberte mo#nos!
Upozorni&.
Ak nechcete prepína! do re#imu 3D, vyberte mo#nos! Bez
3D.
Túto predvo(bu mô#ete kedyko(vek zmeni! v ponuke
Konfigurácia > Nastavenia TV > 3D > Prepnú& na 3D.
Ak potrebujete %al&ie okuliare, objednajte si pasívne 3D
okuliare Philips PTA417 alebo PTA426 (predávajú sa
samostatne). Iné 3D okuliare nemusia by! podporované.
5.2
Spustenie formátu 3D
Ke% sa televízor prepne do re#imu 3D alebo ke% sa zobrazí
oznámenie, #e re#im 3D je dostupn", nasa%te si 3D okuliare.
Pou#ívanie okuliarov
Ak televízor nedoká#e rozpozna! 3D signál (signál neobsahuje
ozna$enie 3D zobrazenia), 3D program sa zobrazuje ako
zdvojen" obraz na obrazovke. Ak chcete prejs! na re#im 3D,
stla$te tla$idlo 3D a vyberte polo#ku Ved'a seba alebo
Vrch/spodok pod(a polohy zdvojeného obrazu.
Va"e pasívne 3D okuliare
Ke% je na obrazovke zobrazen" program vo formáte 3D,
jednoducho si nasa%te 3D okuliare a sledujte program vo
formáte 3D.
Odporú$aná v%"ka sledovania
Najlep&iu kvalitu obrazu po$as sledovania pasívnej 3D
technológie dosiahnete, ak sa va&e o$i nachádzajú zarovno so
stredom obrazovky.
Starostlivos& o 3D okuliare
• Na $istenie &o&oviek pou#ívajte jemnú $istú tkaninu (z
mikrovlákna alebo flanelu), aby sa zabránilo ich po&krabaniu.
• Nepou#ívajte $istiace chemikálie s obsahom alkoholu,
rozpú&!adiel, detergentov ani vosku, benzénu, riedidla,
repelentu proti komárom ani maziva. V prípade pou#itia t"chto
chemikálií by mohlo dôjs! k odfarbeniu alebo popraskaniu
materiálu.
• 3D okuliare nevystavujte priamemu slne$nému #iareniu,
vysok"m teplotám, oh'u ani vode. Tieto vplyvy by mohli
spôsobi! poruchu produktu alebo po#iar.
• Nedovo(te, aby 3D okuliare spadli na zem, neoh"bajte ich, ani
nepôsobte nadmernou silou na ich sklá.
56
Ukon$enie formátu 3D
Ak chcete ukon$i! sledovanie 3D obsahu, stla$te tla$idlo
oOPTIONS, vyberte polo#ku H(bka 3D a vyberte mo#nos!
Vypnuté.
Ke% prepnete na in" kanál alebo pripojené zariadenie, re#im 3D
sa prepne na re#im 2D.
Konverzia 2D na 3D
V&etky 2D programy mô#ete konvertova! do formátu 3D.
Ak chcete konvertova! 2D program na 3D, stla$te tla$idlo 3D,
vyberte polo#ku Konverzia 2D na 3D a potvr%te stla$ením
tla$idla OK.
Ak chcete ukon$i! konverziu 2D na 3D, stla$te tla$idlo 3D,
vyberte polo#ku 2D a stla$te tla$idlo OK alebo pomocou
ponuky Doma prepnite na inú aktivitu. Konverziu neukon$íte
prepnutím kanála.
Mô#ete zmeni! h)bku 3D efektu a nastavi! slab&í alebo
v"raznej&í 3D efekt konverzie z 2D na 3D.
Ak chcete zmeni! h)bku 3D efektu, stla$te tla$idlo
oOPTIONS a vyberte polo#ku H(bka 3D. Vyberte mo#nos!
Vypnuté (bez 3D), Menej (slab&í efekt h)bky 3D), Normálny
(optimálna kvalita 3D) alebo Viac (v"raznej&í efekt h)bky 3D).
3D / Optimálne sledovanie 3D
5.4
Optimálne sledovanie 3D
Pre optimálne sledovanie 3D vám odporú!ame:
• sedie" od televízora vo vzdialenosti, ktorá predstavuje aspo#
3-násobok v$%ky obrazovky televízora, nie v%ak &alej ako 6 m.
• nepou'íva" osvetlenie 'iarivkami (ako je osvetlenie TL alebo
niektoré energeticky úsporné 'iarovky, ktoré pracujú pri nízkej
frekvencii) a vyh$ba" sa priamemu slne!nému 'iareniu, preto'e
ich ú!inkom sa mô'e naru%i" 3D efekt.
5.5
Zdravotné upozornenie
• Sledovanie obrazu vo formáte 3D sa neodporú!a de"om
mlad%ím ako 6 rokov.
• Ak vy alebo va%i rodinní príslu%níci trpíte epileptick$mi alebo
fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu
zdrojov blikajúceho svetla, r$chlemu sledu obrazov alebo pred
sledovaním obrazu v 3D sa pora&te s lekárom.
• Ak zaznamenáte akéko!vek "a#kosti, presta$te sledova"
obraz v 3D a nepú%"ajte sa ihne& do #iadnych potenciálne
nebezpe'n(ch aktivít (napríklad %oférovania automobilu), a#
k(m symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred
&al%ím sledovaním obrazu v 3D sa najskôr pora&te s
odborn(m lekárom.
• Aby nedo%lo k "a'kostiam, ako napr. závratom, bolestiam
hlavy alebo dezorientácii, neodporú!ame sledova" obraz v 3D v
dlh%ích !asov$ch intervaloch.
• 3D okuliare pou'ívajte v$hradne na ú!ely sledovania televízora
v 3D formáte.
• Ak be'ne nosíte dioptrické okuliare alebo kontaktné %o%ovky,
noste 3D okuliare spolu s t$mito okuliarmi !i %o%ovkami.
• Okuliare uchovávajte mimo dosah mal$ch detí, aby ste
predi%li prehltnutiu drobn$ch !astí alebo batérií.
• Rodi!ia musia pri sledovaní obrazu v 3D dohliada" na svoje
deti a uisti" sa, 'e u nich nedochádza k vy%%ie uveden$m
"a'kostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporú!a de"om
mlad%ím ako 6 rokov, ke&'e ich zrakov$ systém e%te nie je
úplne vyvinut$.
• 3D okuliare nepou'ívajte v prípade infekcií o!í ani in$ch
chorôb prenosn$ch kontaktom (napr. zápal spojiviek, v%i at&.).
Za!nite 3D okuliare znova pou'íva", a' ke& bude daná infekcia
úplne potla!ená.
3D / Zdravotné upozornenie
57
6
Pomocou polo!ky Konfigurácia mô!ete nain%talova" kanály
alebo upravi" v%etky nastavenia televízora.
6.1
- Pomocník
Ak vyberiete polo!ku Pomocník a stla$íte tla$idlo OK, otvorí sa
Pomocník na obrazovke. Mô!ete vyh#ada" po!adovanú tému v
abecednom zozname.
Smart TV
Ponuka Doma
Pomocou ponuky Doma mô!ete spusti" akúko#vek aktivitu
televízora.
Po otvorení ponuky Doma mô!ete za$a" sledova" televíziu
alebo disk pomocou vá%ho systému domáceho kina. V ponuke
Doma mô!ete tie! otvori" funkciu Smart TV a surfova" na
internete, pou!íva" slu!bu Skype alebo otvori" Pomocníka, ak
potrebujete informácie o pou!ívaní televízora.
Otvorenie ponuky Doma
Ak chcete otvori" ponuku Doma, stla$te tla$idlo h.
Pomocou tla$idiel so %ípkami vyberte po!adovanú aktivitu a
stla$ením tla$idla OK ju spustite.
Ak chcete zatvori" ponuku Doma bez zmeny aktuálnej aktivity,
stla$te tla$idlo b.
- TV
Ak chcete sledova" televízne kanály, vyberte polo!ku TV a
stla$te tla$idlo OK.
- Satelit
Ak chcete sledova" satelitné kanály, vyberte polo!ku Satelit a
stla$te tla$idlo OK (platí len pre televízory so zabudovan&m
satelitn&m tunerom).
- Smart TV
Ak chcete otvori" úvodnú stránku funkcie Smart TV, vyberte
polo!ku Smart TV a stla$te tla$idlo OK.
- Zdroj
Vyberte polo!ku Zdroj a vyberte pripojené zariadenie zo
zoznamu pod ikonou. Stla$ením tla$idla OK prepnete na
zvolené zariadenie.
- TV program
Ak vyberiete polo!ku TV program a stla$íte tla$idlo OK, otvorí
sa zoznam aktuálnych a plánovan&ch televíznych programov
va%ich kanálov.
- Nahrávky
Vyberte polo!ku Nahrávky a stla$ením tla$idla OK otvorte
zoznam va%ich nahrávok.
- Skype
V&berom tejto polo!ky spustíte slu!bu Skype, pomocou ktorej
mô!ete uskuto$'ova" bezplatné videohovory.
- Konfigurácia
58
6.2
Aplikácie funkcie Smart TV
!o potrebujete
Aby ste si mohli vychutna" aplikácie funkcie Smart TV, musíte
televízor pripoji" k smerova$u s vysokor&chlostn&m
(%irokopásmov&m) pripojením na internet. Mô!ete pou!i"
domácu sie" pripojenú na internet. Nepotrebujete po$íta$.
Ak chcete získa" (al%ie informácie, v polo!ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh#adajte polo!ku Sie".
Tip
Na jednoduch%ie zadávanie textu a pohyb po internetov&ch
stránkach zvá!te pripojenie klávesnice USB a my%i USB k
televízoru.
Ak chcete získa" (al%ie informácie, v polo!ke Pomocník stla$te
tla$idlo * Zoznam a vyh#adajte polo!ku Klávesnica USB
alebo My# USB.
Konfigurujte
Po prvom spustení funkcie Smart TV je potrebné
nakonfigurova" pripojenie. Ak chcete pokra$ova", musíte si
pre$íta" podmienky a súhlasi" s nimi. Ak chcete funkciu Smart
TV zatvori", stla$te tla$idlo b.
Zaregistrovanie
Registrácia do klubu Club Philips.
Vyberte polo!ku Registrácia a stla$te tla$idlo OK.
Zadajte svoju e-mailovú adresu, vyberte polo!ku Pokra$ova" a
stla$te tla$idlo OK.
Potvr(te e-mailovú adresu.
Rodi$ovská kontrola
Ak chcete uzamknú" aplikácie funkcie Smart TV vhodné len
pre dospel&ch od 18 rokov, mô!ete zapnú" rodi$ovskú kontrolu
v&berom mo!nosti Zapnú" a stla$ením tla$idla OK.
Zadajte kód PIN, ktor& chcete pou!íva" na odomknutie.
Potvr(te kód PIN. Aplikácie vhodné len pre dospel&ch od 18
rokov sú teraz uzamknuté.
Ak chcete odomknú" uzamknutú aplikáciu, vyberte ju a stla$te
tla$idlo OK. Televízor vás vyzve, aby ste zadali 4-cifern& kód.
Zmena konfigurácie
Ak chcete zmeni" konfiguráciu pripojenia funkcie Smart TV,
vyma!te pamä" internetu v televízore.
Ak chcete vymaza" pamä" internetu, stla$te tla$idlo h,
vyberte polo!ku S Konfigurácia a stla$te tla$idlo OK.
Vyberte polo!ku Sie"ové nastavenia > Vymaza" pamä"
internetu a stla$te tla$idlo OK.
Smart TV / Aplikácie funkcie Smart TV
V polo"ke App gallery (Galéria aplikácií) nájdete v!etky
dostupné aplikácie.
Úvodná stránka funkcie Smart TV
Úvodná stránka funkcie Smart TV predstavuje va!u bránu do
sveta internetu. Mô"ete si po"i#a$ filmy online, #íta$ noviny,
sledova$ videá a po#úva$ hudbu, nakupova$ online, otvori$
stránku va!ej sociálnej siete (Facebook, Twitter, . . .) alebo
sledova$ televízne programy, ke% vám to najlep!ie vyhovuje,
pomocou funkcie Online TV. Sta#í otvori$ príslu!né aplikácie –
internetové lokality prispôsobené na zobrazenie na televízore.
Ak je vá! televízor pripojen& na internet, mô"ete za#a$ vyu"íva$
funkciu Smart TV.
Otvorenie funkcie Smart TV
Ak chcete otvori$ úvodnú stránku funkcie Smart TV, stla#te
tla#idlo Smart TV.
Mô"ete tie" stla#i$ tla#idlo h, vybra$ polo"ku Smart TV a
stla#i$ tla#idlo OK.
Televízor sa pripojí na internet a otvorí úvodnú stránku funkcie
Smart TV. Mô"e to trva$ nieko'ko sekúnd.
Internet
Aplikácia Internet slú"i na otvorenie internetového prehliada#a
v televízore.
Na obrazovke televízora mô"ete zobrazi$ akúko'vek internetovú
lokalitu, ale vä#!ina z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
- Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie stránok
alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
- Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke a v"dy iba
po jednej stránke.
Odporú"ané aplikácie
V tomto okne spolo#nos$ Philips uvádza rôzne odporú#ané
aplikácie pre va!u krajinu, aplikácie funkcie Online TV alebo
ponuku filmov na po"i#anie z video obchodov. Tieto polo"ky
mô"ete vybra$ a otvori$ priamo v okne Odporú#ané aplikácie.
Vyh#adávanie
Pomocou vyh'adávania mô"ete vyh'adáva$ po"adované aplikácie
v polo"ke App gallery (Galéria aplikácií).
Do textového po'a zadajte k'ú#ové slovo, vyberte polo"ku l a
stla#ením tla#idla OK spustite vyh'adávanie. Pre funkciu
vyh'adávania mô"ete ako k'ú#ové slová zadáva$ názvy, tituly,
"ánre alebo opisné slová.
Mô"ete tie" necha$ textové pole prázdne a vyh'adáva$
najob'úbenej!ie polo"ky/k'ú#ové slová v rôznych kategóriách. V
zozname nájden&ch k'ú#ov&ch slov vyberte po"adované k'ú#ové
slovo a stla#ením tla#idla OK vyh'adajte polo"ky, ktoré obsahujú
dané k'ú#ové slovo.
V zozname aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart TV
mô"ete . . .
Odstráni$ aplikáciu
Ak chcete odstráni$ aplikáciu z úvodnej stránky funkcie Smart
TV, vyberte ikonu aplikácie a stla#te tla#idlo * Odstráni$.
Presunú$ aplikáciu
Ak chcete zmeni$ pozíciu aplikácie v zozname, vyberte ikonu
po"adovanej aplikácie, stla#te tla#idlo * Presunú$ a pomocou
tla#idiel so !ípkami zme(te pozíciu danej aplikácie.
Stla#ením tla#idla OK potvr%te pozíciu.
1 – Aktuálny obsah na televízore
2 – Va!e aplikácie
3 – App gallery (Galéria aplikácií)
4 – Internet
5 – Odporú#ané aplikácie
6 – Vyh'adávanie
7 – Farebné ovládacie tla#idlá
Va!e aplikácie
Aplikácie mô"ete spusti$ z úvodnej stránky funkcie Smart TV.
Ak sa na úvodnej stránke e!te nenachádzajú "iadne aplikácie,
mô"ete ich prida$ z polo"ky App gallery (Galéria aplikácií).
Zoznam va!ich aplikácií mô"e obsahova$ viac strán. Na
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu prejdete pomocou
tla#idiel so !ípkami. Tie" mô"ete stla#i$ tla#idlo CH+
(nasledujúca strana) alebo CH- (predchádzajúca strana).
App gallery (Galéria aplikácií)
Smart TV / Aplikácie funkcie Smart TV
Uzamknú$ aplikáciu
Ak chcete uzamknú$ aplikáciu, vyberte ikonu aplikácie a stla#te
tla#idlo * Uzamknú$.
Ke% uzamknete aplikáciu, musíte zada$ 4-cifern& kód, ktor& bol
po#as konfigurácie funkcie Smart TV nastaven& pre rodi#ovskú
kontrolu. Uzamknutá aplikácia sa v zozname zobrazujte s ikonou
zámky ¬.
Ak chcete odomknú$ aplikáciu, vyberte ikonu aplikácie a stla#te
tla#idlo * Odomknú$. Na odomknutie musíte zada$ 4cifern& kód PIN.
Ohodnoti$ aplikáciu
Mô"ete vybra$ aplikáciu a po stla#ení tla#idla * Hodnotenie
mô"ete vybra$ tla#idlo „pá#i sa mi to“ alebo „nepá#i sa mi to“ a
odosla$ návrh alebo pripomienku. Mô"ete tie" nahlási$ chybnú
aplikáciu.
Zatvori$ funkciu Smart TV
Ak chcete zatvori$ úvodnú stránku funkcie Smart TV, stla#te
tla#idlo h a vyberte inú aktivitu.
59
Spolo!nos" TP Vision Netherlands B.V. nenesie #iadnu
zodpovednos" za obsah ani kvalitu obsahu sprístupneného
poskytovate$mi obsahov%ch slu#ieb.
Pou!ívanie aplikácií
Ak chcete spusti" aplikáciu, musíte ju najskôr prida" do
zoznamu aplikácií na úvodnej stránke funkcie Smart TV.
Aplikácie mô#ete do zoznamu pridáva" z polo#ky App gallery
(Galéria aplikácií).
App gallery (Galéria aplikácií)
V polo#ke App gallery (Galéria aplikácií) mô#ete nájs" v&etky
dostupné aplikácie. Aplikácie sa zobrazujú v zoznamoch pod$a
krajín.
Ak chcete otvori" polo#ku App gallery (Galéria aplikácií),
vyberte ikonu App gallery (Galéria aplikácií) na úvodnej stránke
funkcie Smart TV a stla!te tla!idlo OK.
V polo#ke App gallery (Galéria aplikácií) vyberte po#adovanú
polo#ku pomocou tla!idiel so &ípkami.
Ak chcete zobrazi" aplikácie usporiadané pod$a kategórií, stla!te
tla!idlo * V"etky aplikácie, vyberte po#adovanú kategóriu a
stla!te tla!idlo OK.
Ak chcete zobrazi" aplikácie z inej krajiny, stla!te tla!idlo *
Krajina, vyberte po#adovanú krajinu a stla!te tla!idlo OK.
Ak chcete uzamknú" aplikáciu, vyberte ikonu aplikácie a stla!te
tla!idlo * Uzamknú#.
Ke' uzamknete aplikáciu, musíte zada" 4-cifern% kód, ktor% bol
po!as konfigurácie funkcie Smart TV nastaven% pre rodi!ovskú
kontrolu. Uzamknutá aplikácia sa v zozname zobrazujte s ikonou
zámky ¬.
Ak chcete odomknú" aplikáciu, vyberte ikonu aplikácie a stla!te
tla!idlo * Odomknú#. Na odomknutie musíte zada" 4cifern% kód PIN.
Ak sa chcete vráti" na úvodnú stránku funkcie Smart TV, stla!te
tla!idlo L LIST alebo b.
Pridanie aplikácie do zoznamu va"ich aplikácií
V polo#ke App gallery (Galéria aplikácií) vyberte ikonu
po#adovanej aplikácie a stla!te tla!idlo OK.
Vyberte polo#ku Prida# a stla!te tla!idlo OK.
Mô#ete tie# vybra" polo#ku Prida# a presunú#, pomocou ktorej
pridáte aplikáciu a hne' ju presuniete na po#adovanú pozíciu v
zozname.
Spustenie aplikácie
Ak chcete spusti" aplikáciu, stla!te tla!idlo h a vyberte
polo#ku Smart TV.
Na úvodnej stránke vyberte ikonu aplikácie a stla!te tla!idlo
OK.
Ke' je aplikácia otvorená, pomocou tla!idla b prejdete o 1
krok alebo stránku spä".
Opätovné na$ítanie stránky aplikácie
Ak sa stránka aplikácie nena!ítala správne, mô#ete ju znova
na!íta" stla!ením tla!idla o OPTIONS a v%berom polo#ku
Znova na$íta#.
Zoom
Stránku aplikácie mô#ete priblí#i".
Ak chcete priblí#i" zobrazenie stránky, stla!te tla!idlo o
OPTIONS a vyberte polo#ku Priblí!i# stranu.
60
Pomocou posuvnej li&ty nastavte úrove( priblí#enia.
Obnovením polohy posuvnej li&ty obnovíte normálne
zobrazenie.
Zobrazenie informácií o zabezpe$ení
Mô#ete skontrolova" úrove( zabezpe!enia stránky aplikácie.
Ke' je otvorená stránka aplikácie, stla!te tla!idlo o OPTIONS
a vyberte polo#ku Bezpe$nostné informácie. Ak sa po!as
na!ítavania ved$a animácie na!ítania v spodnej !asti obrazovky
zobrazuje ikona zámky ¬, prenos je zabezpe!en%.
Zatvorenie aplikácie
Ak chcete zatvori" aplikáciu a vráti" sa na úvodnú stránku
funkcie Smart TV, stla!te tla!idlo Smart TV.
Aplikácie videopo!i$ovne
Pomocou aplikácií video obchodov v rámci funkcie Smart TV si
mô#ete po#i!a" svoj ob$úben% film z online video obchodu. Za
po#i!anie mô#ete bezpe!ne zaplati" kreditnou kartou.
Po!i$anie filmu
1 – Otvorte aplikáciu video obchodu vo va&om zozname
aplikácií alebo vyberte odporú!ané video na úvodnej stránke
funkcie Smart TV.
2 – Vyberte po#adovan% film.
3 – Realizujte úhradu online.
4 – Prevezmite video.
5 – Spustite prehrávanie. Mô#ete pou#i" tla!idlá x
(Prehrávanie) a p (Pozastavenie).
Vä!&ina video obchodov vy#aduje vytvorenie konta na
prihlásenie.
Prenos videa
V tomto televízore mô#ete sledova" po#i!ané filmy vo formáte
prúdovo prená&aného videa (tzv. streaming). Film mô#ete
sledova" takmer okam#ite. Ak video obchod vyu#íva
technológiu prúdového prenosu videa, budete mo#no
potrebova" pevn% disk USB, ktor% bude slú#i" ako medzipamä"
na ukladanie videa. Film prená&an% pomocou prúdového
prenosu videa mô#ete pozastavi" alebo spusti" odznova.
Ak je k televízoru pripojen% pevn% disk USB, mô#ete tie#
prevzia" filmy na po#i!anie z video obchodov, ktoré ponúkajú
len po#i!iavanie filmov prostredníctvom prevzatia. Prevzat%
po#i!an% film mô#ete pozastavi" alebo spusti" odznova.
Informácie o !ase zapo#i!ania filmov získate v konkrétnom video
obchode.
Mno!stvo prenesen%ch údajov
Prenos alebo preberanie ve$kého mno#stva videí mô#e
spotrebova" ve$ké mno#stvo údajov a prekro!i" vá& mesa!n%
limit na prenos údajov cez internet.
Online TV
V'aka aplikácii Online TV na úvodnej stránke slu#by Smart TV*
mô#ete sledova" zme&kané televízne programy alebo sledova"
relácie vtedy, ke' vám to najlep&ie vyhovuje.
Smart TV / Aplikácie funkcie Smart TV
Otvorenie aplikácie Online TV
Ak chcete otvori! aplikáciu Online TV, stla"te tla"idlo h a
vyberte polo#ku Smart TV.
Na úvodnej stránke vyberte ikonu O Online TV a stla"te
tla"idlo OK.
Na stránke vyberte po#adovan$ program a stla"ením tla"idla
OK ho mô#ete za"a! sledova!.
Mô#ete pou#i! tla"idlá x (Prehrávanie) a p (Pozastavenie).
Ak chcete súbory zdie%a! s televízorom, v po"íta"i musíte ma!
nain&talovanú softvérovú aplikáciu mediálneho servera, napríklad
Twonky™. Súbory a prie"inky sa na televízore zobrazujú tak,
ako sú usporiadané v po"íta"i
Ak chcete preh%adáva! súbory v po"íta"i, stla"te tla"idlo
SOURCE, vyberte polo#ku Preh!adáva% sie% a stla"te tla"idlo
OK.
Zoznam pod!a poskytovate!a vysielania
Ak chcete zobrazi! programy aplikácie Online TV zoradené
pod%a poskytovate%a vysielania, stla"te tla"idlo * V"etci
poskytovatelia.
Vyberte poskytovate%a vysielania a stla"te tla"idlo OK.
Panel ponuky a usporiadanie
* Ak je táto slu#ba dostupná vo va&ej oblasti.
6.3
Videá, fotografie alebo hudba
Pomocou zariadenia USB alebo po#íta#a
pripojeného k sieti
$o potrebujete
Mô#ete zobrazi! fotografie alebo prehráva! hudbu alebo videá
ulo#ené na pripojenej pamä!ovej jednotke USB typu Flash
alebo pevnom disku USB. Ak je k va&ej domácej sieti pripojen$
po"íta", mô#ete na obrazovke televízora zobrazi! a spusti!
prehrávanie súborov ulo#en$ch v po"íta"i.
Zo zariadenia USB
Ke' je televízor zapnut$, pripojte k jednému z konektorov USB
na televízore pamä!ovú jednotku USB typu Flash alebo pevn$
disk USB. Televízor rozpozná toto zariadenie a zobrazí súbory.
Ak sa zoznam nezobrazí automaticky, stla"te tla"idlo SOURCE,
vyberte polo#ku Preh!adáva% USB a stla"te tla"idlo OK.
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastavi! alebo nahra! program, k$m je
pripojen$ pevn$ disk USB, televízor vás po#iada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto formátovaní sa
odstránia v&etky aktuálne súbory na pevnom disku USB.
Z po#íta#a
Ak sú televízor a po"íta" pripojené k rovnakej sieti, mô#ete
pomocou televízora preh%adáva! a prehráva! súbory ulo#ené v
po"íta"i.
Smart TV / Videá, fotografie alebo hudba
Ke' je k televízoru pripojené zariadenie USB, televízor
usporiada súbory pod%a typu. Prejdite do panela ponuky a
vyberte typ súborov, ktor$ h%adáte.
Ak preh%adávate súbory ulo#ené v po"íta"i, súbory a prie"inky
mô#ete zobrazi! len tak, ako sú usporiadané v po"íta"i.
Panel ponuky
Prejdite do panela ponuky a vyberte typ súborov, ktoré chcete
sledova! alebo prehráva!.
Vyberte mo#nos! P Fotografie, M Hudba alebo ! Videá.
Mô#ete tie# otvori! zobrazenie F Prie#inky a vyh%ada!
po#adovan$ súbor v prie"inkoch.
Triedenie
Ak chcete preh%adáva! fotografie pod%a dátumu, mesiaca, roka
alebo pod%a názvu v abecednom poradí, stla"te tla"idlo *
Usporiada%.
Ak chcete preh%adáva! hudby pod%a albumu, interpreta, #ánru
alebo pod%a názvu v abecednom poradí, stla"te tla"idlo *
Usporiada%.
Videá sú usporiadané v abecednom poradí.
Prezeranie fotografií
Ak chcete zobrazi! fotografie, v paneli ponuky vyberte mo#nos!
P Fotografie, vyberte miniatúru po#adovanej fotografie a
stla"te tla"idlo OK.
Ak sa v jednom prie"inku nachádza viac fotografií, mô#ete
vybra! fotografiu a stla"i! tla"idlo * Prezentácia, "ím spustíte
prezentáciu v&etk$ch fotografií v tomto prie"inku.
Pomocou tla"idiel CH+ a CH- mô#ete prejs! na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu fotografiu.
Ak chcete zastavi! prezentáciu alebo zatvori! fotografiu, stla"te
tla"idlo L LIST alebo q (Zastavenie).
Pri prezentácii mô#ete prehráva! hudbu.
Najskôr spustite prehrávanie hudby, potom spustite
prezentáciu.
1 – Vyberte po#adovanú skladbu alebo prie"inok so skladbami a
stla"te tla"idlo OK.
2 – Stla"te tla"idlo L LIST a vyberte polo#ku P Fotografie.
3 – Vyberte fotografiu alebo prie"inok s fotografiami a stla"te
tla"idlo * Prezentácia.
Informácie
Ak chcete zobrazi! informácie o fotografii (ve%kos!, dátum
vytvorenia, cesta k súboru, at'.), vyberte po#adovanú fotografiu
a stla"te tla"idlo i INFO.
Opätovn$m stla"ením informácie skryjete.
Mo&nosti
Stla"te tla"idlo o OPTIONS.
- Náhodn' v'ber
Náhodné zobrazenie fotografií.
61
- Opakova!
Opakované prehrávanie prezentácie.
- R"chlos! prezentácie
Nastavenie r!chlosti prezentácie.
- Prechody pri prezentácii
Nastavenie "t!lu prechodov medzi fotografiami.
Ak chcete zatvori# re$im Preh#adáva! USB alebo Preh#adáva!
sie!, stla%te tla%idlo h a vyberte inú aktivitu.
Prehra! hudbu
Ak chcete prehráva# hudbu, v paneli ponuky vyberte mo$nos#
M Hudba a stla%te tla%idlo OK.
Ak sa v rovnakom prie%inku nachádza viac skladieb, stla%ením
tla%idla * Prehra! v$etko prehráte v"etky skladby v tomto
prie%inku.
Pomocou tla%idiel CH+ a CH- mô$ete prejs# na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu skladbu.
Ak chcete pozastavi# prehrávanie hudby, stla%te tla%idlo OK.
Opätovn!m stla%ením tla%idla OK obnovíte prehrávanie.
Ak chcete v rámci skladby presko%i# o 10 sekúnd dopredu
alebo o 10 sekúnd dozadu, stla%te tla%idlo x alebo w.
Ak chcete pretá%a# dozadu alebo dopredu, stla%te tla%idlo !
alebo ‹. Opätovn!m stla%ením tla%idiel zr!chlite pretá%anie –
2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Ak chcete zastavi# prehrávanie hudby, stla%te tla%idlo q
(Zastavenie).
Ak stla%íte tla%idlo L LIST alebo b, hudba sa bude prehráva#
&alej.
Informácie
Ak chcete zobrazi# informácie o skladbe (názov, interpret, d'$ka,
at&.), vyberte po$adovanú skladbu a stla%te tla%idlo i INFO.
Opätovn!m stla%ením informácie skryjete.
Mo%nosti
Stla%te tla%idlo o OPTIONS.
- Náhodn" v"ber
Náhodné prehrávanie hudby.
- Opakova!
Prehrávanie skladby jedenkrát alebo opakovane.
Vypnutie obrazovky
Ak po%úvate len hudbu, mô$ete obrazovku televízora vypnú# za
ú%elom úspory energie.
Ak chcete vypnú# obrazovku, stla%te tla%idlo o OPTIONS, v
paneli ponuky vyberte polo$ku fi Eko nastavenia, vyberte
polo$ku Vyp. obraz. a stla%te tla%idlo OK. Ak chcete obrazovku
znova zapnú#, stla%te ktoréko(vek tla%idlo na dia(kovom ovládaní.
Ak chcete zatvori# re$im Preh#adáva! USB alebo Preh#adáva!
sie!, stla%te tla%idlo h a vyberte inú aktivitu.
Prehrávanie videí
Ak chcete prehra# video, v paneli ponuky vyberte mo$nos# "
Videá, vyberte po$adované video a stla%te tla%idlo OK.
Ak sa v rovnakom prie%inku nachádza viac videí, stla%ením
tla%idla * Prehra! v$etko prehráte v"etky videá v tomto
prie%inku.
Pomocou tla%idiel CH+ a CH- mô$ete prejs# na nasledujúce
alebo predchádzajúce video.
62
Ak chcete pozastavi# prehrávanie videa, stla%te tla%idlo OK.
Opätovn!m stla%ením tla%idla OK obnovíte prehrávanie.
Ak chcete v rámci videa presko%i# o 10 sekúnd dopredu alebo
dozadu, stla%te tla%idlo x alebo w.
Ak chcete pretá%a# dozadu alebo dopredu, stla%te tla%idlo !
alebo ‹. Opätovn!m stla%ením tla%idiel zr!chlite pretá%anie –
2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Ak chcete zastavi# prehrávanie videa, stla%te tla%idlo q
(Zastavenie).
Informácie
Ak chcete zobrazi# informácie o videu (pozícia prehrávania,
d'$ka, názov, dátum, at&.), vyberte po$adované video a stla%te
tla%idlo i INFO.
Opätovn!m stla%ením informácie skryjete.
Mo%nosti
Stla%te tla%idlo o OPTIONS.
- Titulky
Ak sú k dispozícii titulky, mô$ete nastavi# mo$nos# Zapnuté,
Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
- Náhodn" v"ber
Náhodné prehrávanie videí.
- Opakova!
Prehrávanie videa jedenkrát alebo opakovane.
- DivX® VOD
Otvorenie registrácie DivX.
Ak chcete zatvori# re$im Preh#adáva! USB alebo Preh#adáva!
sie!, stla%te tla%idlo h a vyberte inú aktivitu.
DivX® VOD
Tento televízor disponuje certifikáciou DivX Certified® a
prehráva videá na po$iadanie DivX vo vysokej kvalite.
Ak chcete prehráva# videá DivX VOD z video obchodu alebo z
po%íta%a, najskôr musíte v televízore aktivova# funkciu DivX
VOD. Aktivácia funkcie DivX VOD v televízore je bezplatná.
Zaregistrovanie
Ak spustíte prehrávanie zapo$i%aného videa DivX, k!m
televízor e"te nie je aktivovan!, televízor zobrazí registra%n! kód
DivX potrebn! na aktiváciu televízora.
Ak chcete televízor zaregistrova#, postupujte pod(a
nasledujúcich krokov.
1 – Ke& sa na obrazovke televízora zobrazí 8-cifern! alebo 10cifern! registra%n! kód, pozna%te si ho a v po%íta%i prejdite na
lokalitu http://vod.divx.com
2 – Do po%íta%a preberte a nain"talujte prehráva% videí DivX.
3 – Spustite prehráva% videí DivX a vytvorte konto DivX (VOD
> Create a DivX Account (Vytvorenie konta DivX) . . .)
4 – V prehráva%i videí DivX zaregistrujte televízor pomocou
registra%ného kódu televízora (VOD > Register a DivX
Certified Device (Registrácia zariadenia s certifikáciou DivX
Certified). . .)
5 – Po v!zve prevezmite a ulo$te registra%né video.
6 – Preneste registra%né video do televízora. Mô$ete pou$i#
pamä#ovú jednotku USB typu Flash alebo sie#ové pripojenie.
7 – Spustite prehrávanie registra%ného videa v televízore. T!m
dokon%íte registráciu a aktivujete slu$bu DivX v televízore.
Podrobnú podporu získate na webovej lokalite slu$by DivX.
Smart TV / Videá, fotografie alebo hudba
Zru!enie registrácie
Mô!ete zru"i# registráciu televízora a deaktivova# prehrávanie
videí DivX VOD.
Ak chcete zru"i# registráciu, stla$te tla$idlo SOURCE, vyberte
polo!ku Preh"adáva# USB a stla$te tla$idlo OK.
Stla$te tla$idlo o OPTIONS, vyberte polo!ku DivX® VOD a
stla$te tla$idlo OK.
DivX®, DivX Certified® a pridru!ené logá sú ochranné
známky spolo$nosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych
spolo$ností a pou!ívajú sa na základe licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát
digitálneho videa vytvoren% spolo$nos#ou DivX, LLC, dcérskou
spolo$nos#ou spolo$nosti Rovi Corporation
.Toto zariadenie je ozna$ené oficiálnym certifikátom DivX
Certified® zariadenia prehrávajúceho formát DivX. Viac
informácií a softvérov%ch nástrojov na konvertovanie súborov do
formátu DivX nájdete na adrese divx.com.
O SLU&BE DIVX VIDEO NA VY&IADANIE: Toto zariadenie s
certifikátom DivX Certified® je pre mo!nos# prehrávania filmov
zakúpen%ch prostredníctvom slu!by DivX VOD (video na
vy!iadanie) nutné registrova#. Svoj registra$n% kód nájdete v
$asti DivX VOD v ponuke konfigurácie zariadenia. Viac
informácií o samotnej registrácii nájdete na adrese
vod.divx.com.
Pomocou technológie Wi-Fi Miracast
$o je Wi-Fi Miracast?
Vá" televízor je zariadenie s certifikáciou Wi-Fi Certified
Miracast™. V'aka funkcii Miracast™ mô!ete sledova# a
bezdrôtovo zdie(a# obrazovku vá"ho smartfónu, tabletu alebo
po$íta$a na obrazovke vá"ho televízora. Mô!ete prená"a# videá
(obraz aj zvuk), zdie(a# fotografie alebo $oko(vek, $o sa nachádza
na obrazovke daného zariadenia. Zariadenie nemusíte ani
pripája# k va"ej domácej sieti. Televízor aj dané zariadenie ma#
certifikáciu Wi-Fi Certified Miracast™ a musia ma# zapnutú
funkciu Miracast.
)al"ie informácie o certifikácii Wi-Fi Certified Miracast™
nájdete na lokalite www.wi-fi.org
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ sú ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
Smart TV / Videá, fotografie alebo hudba
Zapnite slu%bu Miracast
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou Miracast a je
pripraven% zobrazova# obrazovku zariadenia s funkciou Miracast.
Vypnutie funkcie Miracast
Ak nechcete, aby televízor prijímal po!iadavky na zdie(anie
obrazovky od in%ch zariadení, mô!ete funkciu Miracast na
televízore vypnú#.
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Sie#ové nastavenia > Wi-Fi Miracast >
Vypnuté a stla$te tla$idlo OK.
3 – V prípade potreby opätovn%m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Zdie"anie obrazovky na televízore
Ak chcete zdie(a# obrazovku inteligentného telefónu, tabletu
alebo po$íta$a na televízore . . .
1 – Zapnite televízor.
2 - Na zariadení otvorte aplikáciu, napr. Wi-Fi Miracast, Wi-Fi
Direct™, Intel®Wireless Display* alebo podobnú a spustite
vyh(adávanie in%ch zariadení s funkciou Miracast.
3 - Zo zoznamu nájden%ch zariadení vyberte televízor a pripojte
sa.
4 - Na televízore odsúhlaste po!iadavku na pripojenie k
televízoru. Mô!ete by# po!iadaní o zadanie kódu PIN na
televízore - zadajte $íslice pomocou $íseln%ch tla$idiel na
dia(kovom ovládaní. V inom prípade mô!ete by# po!iadaní
televízorom o zadanie kódu PIN na zariadení. Ak sa pripojíte,
televízor zobrazí obrazovku zariadenia.
5 - Na zariadení vyberte videá, fotografie alebo súbory, ktoré
chcete na obrazovke televízora sledova#.
* Funkcia Miracast je podporovaná technológiou WiDi 3.5 a
vy""ou.
Zastavenie zdie"ania obrazovky
Zo zariadenia
Pomocou aplikácie, ktorú pou!ívate na spú"#anie funkcie
Miracast, sa mô!ete odpoji# a zastavi# sledovanie obrazovky
zariadenia na televízore. Televízor sa prepne na posledn%
zvolen% kanál.
Z televízora
Ak chcete zastavi# sledovanie obrazovky zariadenia na
televízore, mô!ete . . .
• stla$i# tla$idlo TV a sledova# televízne vysielanie
• stla$i# tla$idlo h a spusti# inú aktivitu na televízore
• stla$i# tla$idlo c SOURCE, $ím otvoríte ponuku Zdroj a
mô!ete vybra# pripojené zariadenie.
Blokovanie zariadenia
Ke' prv%krát dostanete zo zariadenia po!iadavku na pripojenie,
mô!ete dané zariadenie zablokova#. Táto po!iadavka a v"etky
budúce po!iadavky z tohto zariadenia budú ignorované.
Ak chcete zariadenie blokova#, vyberte polo!ku Blokova# . . . v
okne po!iadaviek a stla$te tla$idlo OK.
63
Odblokovanie v!etk"ch zariadení
V!etky u" pripojené a blokované zariadenia sú ulo"ené v
zozname pripojení Wi-Fi Miracast. Ak zoznam vyma"ete, v!etky
blokované zariadenia budú odblokované.
Ak chcete odblokova# v!etky zariadenia . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 - Vyberte polo"ku Sie#ové nastavenia > Pripojenia Wi-Fi
Miracast a stla$te tla$idlo OK.
3 - Vyberte polo"ku Vymaza# v!etko a stla$ením tla$idla OK
zoznam vyma"ete.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá$aním tla$idla b zatvorte
ponuku.
Blokovanie predt"m pripojeného zariadenia
Ak chcete zablokova# zariadenie, ktoré ste predt%m pripojili,
musíte najskôr vymaza# zoznam pripojení Wi-Fi Miracast. Ak
tento zoznam vyma"ete, budete musie# potvrdi# alebo
zablokova# pripojenie ka"dého zariadenia znova.
Oneskorenie obrazovky
Be"né oneskorenie pri zdie&aní obrazovky prostredníctvom
funkcie Miracast je pribli"ne 1 sekunda. Ak pou"ívate star!ie
zariadenia alebo menej v%konné po$íta$e, toto oneskorenie sa
mô"e pred'"i#.
$pecifické vlastnosti
• Funkcia Miracast na tomto televízore podlieha protokolu
HDCP a nemô"e zobrazova# prémiov% obsah odosielan%
zariadením, ktor% je chránen% proti kopírovaniu.
• Maximálne podporované rozlí!enie videa je 720p.
6.4
Multi room (Viac miestností)
%o je funkcia Multi room (Viac
miestností)?
Ak typové $íslo obidvoch televízorov kon$í na $íslicu 8,
napr. (ve&kos# obrazovky) PFLxxx8, mô"ete pomocou tohto
televízora druh% televízor zapnú# z pohotovostného re"imu. Na
tomto televízore taktie" mô"ete sledova# nahrávky
zaznamenané druh%m televízorom a ulo"ené na pevnom disku,
ktor% je k nemu pripojen%.
Prenosom televízneho kanála prostredníctvom funkcie Multi
room (Viac miestností) sa jeho rozlí!enie zní"i z vysokého HD
na !tandardné SD.
Rozhlasové stanice (iba zvuk) nie je mo"né prená!a#.
%o potrebujete
Ak chcete prená!a# a sledova# TV kanály z druhého televízora
Philips, musí tento druh% televízor slú"i# ako zdroj TV kanálov.
Obidva televízory musia by# pripojené k jednej bezdrôtovej
domácej sieti.
V $asti Pomocník, kapitole Sie# v ponuke In!talácia nájdete
informácie o pripojení tohto televízora k domácej sieti.
Ak $íslo modelu druhého televízora kon$í na $íslicu 7, napr.
(ve&kos# obrazovky) PFLxxx7, a televízor pou"íva najnov!í
softvér, v!etko je pripravené na pou"ívanie.
Na druhom televízore v kapitole Pomocníka s názvom
Aktualizácia softvéru nájdete informácie o aktualizácii softvéru
daného televízora.
Zapnutie z pohotovostného re&imu
Ak typové $íslo obidvoch televízorov kon$í na $íslicu 8, napr.
(ve&kos# obrazovky) PFLxxx8, mô"ete pomocou tohto
televízora druh% televízor zapnú# z pohotovostného re"imu.
Nezabudnite na druhom televízore zapnú# nastavenie Zapnú#
s Wi-Fi.
Ak chcete zapnú# nastavenie Zapnú# s Wi-Fi, stla$te tla$idlo
h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a stla$te tla$idlo OK.
Vyberte mo"nos# Sie#ové nastavenia > Zapnú# s Wi-Fi,
nastavte mo"nos# Zapnuté a stla$te tla$idlo OK.
Ak sú na obidvoch televízoroch splnené v!etky podmienky,
mô"ete pou"íva# funkciu Multi room (Viac miestností).
Pou&ívanie funkcie Multi room (Viac
miestností)
Prvé pou&itie
Pomocou funkcie Multi room (Viac miestností) mô"ete
bezdrôtovo odosiela# (prená!a#) digitálne televízne kanály z
iného televízora Philips do tohto televízora. Prená!a# mô"ete
ak%ko&vek digitálny kanál z druhého televízora, ako aj kanály z
predplatenej prístupovej karty. Ak digitálny kanál mô"ete
sledova# na druhom televízore, mô"ete ho sledova# aj na
tomto. Ak sa v miestnosti, v ktorej sa tento televízor nachádza,
nie je mo"né pripoji# k anténe, mô"ete pomocou funkcie Multi
room sledova# digitálne kanály z ponuky druhého televízora.
64
Ke( za$ínate funkciu Multi room (Viac miestností) pou"íva#
prv%krát, zapnite obidva televízory.
Ke( sa tento televízor prepojí s druh%m televízorom, druh%
televízor sa automaticky zobrazí v ponuke Preh&adáva# sie#, a to
aj vtedy, ak je iba v pohotovostnom re"ime.
Smart TV / Multi room (Viac miestností)
Prenos TV kanála
Pomocou funkcie Multi room (Viac miestností) mô!ete
sledova" aktuálny televízny kanál alebo otvori" zoznam kanálov
druhého televízora. Ak vyberiete ur#it$ kanál zo zoznamu,
druh$ televízor sa tie! prepne na vami vybran$ kanál. Ak má
druh$ televízor zabudovan$ satelitn$ tuner s nain%talovan$mi
kanálmi alebo pripojenú jednotku pevného disku (HDD) s
nahrávkami*, mô!ete na tomto televízore sledova" aj tie. Kanály
nemô!ete prepína", ke& druh$ televízor nahráva, je v re!ime
Pause TV (Pozastavenie TV) alebo pou!íva slu!bu Skype.
Prenos a sledovanie televíznych kanálov z druhého televízora . .
.
1 – Uistite sa, !e je druh$ televízor zapnut$ alebo v
pohotovostnom re!ime*.
2 – Na tomto televízore stla#te tla#idlo c SOURCE, vyberte
mo!nos" Preh!adáva" sie" a stla#te tla#idlo OK.
3 – Ak tento televízor e%te nie je pripojen$ k va%ej domácej
sieti, automaticky sa spustí in%talácia siete. Ak televízor u! je
pripojen$, prejdite na krok 4.
4 – V ponuke Preh!adáva" sie" vyberte názov druhého
televízora a stla#te tla#idlo OK. Ak v domácnosti máte viac
televízorov, odporú#ame názov druhého televízora zmeni".
Zmeni" ho je mo!né priamo v druhom televízore.
5 – Vyberte, #o z druhého televízora chcete sledova" . . .
• ak chcete sledova" aktuálny kanál druhého televízora, vyberte
mo!nos" Current channel (Aktuálny kanál) a stla#te tla#idlo
OK.
• ak chcete otvori" zoznam kanálov druhého televízora, vyberte
mo!nos" Sledova" televíziu a stla#te tla#idlo x (vpravo).
• ak chcete otvori" zoznam satelitn$ch kanálov druhého
televízora, vyberte mo!nos" Sledova" satelit a stla#te tla#idlo x
(vpravo).
• ak chcete otvori" zoznam nahrávok* na druhom televízore,
vyberte mo!nos" Sledova" nahrávky a stla#te tla#idlo x
(vpravo).
• kanály mô!ete prepína" pomocou tla#idiel CH+ a CH-. Kanály
nemô!ete prepína", ke& druh$ televízor nahráva, je v re!ime
Pause TV (Pozastavenie TV) alebo pou!íva slu!bu Skype.
* Ak chcete druh$ televízor zapnú" z pohotovostného re!imu
alebo sledova" nahrávky z jeho pripojeného pevného disku,
musia typové #ísla obidvoch televízorov kon#i" #íslicou 8, napr.
(ve'kos" obrazovky) PFLxxx8.
Názov televízora
Ak chcete zmeni" názov televízora, stla#te tla#idlo h >
Konfigurácia > Sie"ové nastavenia > Názov televíznej siete.
6.5
Pozastavenie TV
Prehrávanie televízneho vysielania mô!ete pozastavi" a neskôr
ho obnovi". Pozastavi" je mo!né iba kanály digitálnej televízie.
Je nutné pripoji" pevn$ disk USB, ktor$ bude slú!i" ako
medzipamä". Vysielanie mô!ete pozastavi" maximálne na dobu
90 minút.
Ak chcete získa" &al%ie informácie, v polo!ke Pomocník stla#te
tla#idlo * Zoznam a vyh'adajte polo!ku Pevn# disk USB,
in$talácia.
Smart TV / Nahrávanie
Pozastavenie alebo obnovenie vysielania
Ak chcete pozastavi" vysielanie, stla#te tla#idlo p
(Pozastavenie). Na obrazovke sa krátko zobrazí li%ta priebehu.
Ak chcete zobrazi" li%tu priebehu, znova stla#te tla#idlo p
(Pozastavenie).
Ak chcete vysielanie opätovne spusti", stla#te tla#idlo x
(Prehrávanie). Ikona na obrazovke signalizuje, !e sledujete
pozastavené vysielanie.
Návrat k skuto%nému televíznemu vysielaniu
Ak chcete prepnú" spä" na skuto#né televízne vysielanie,
stla#te tla#idlo q (Zastavenie).
Po prepnutí na digitálny kanál za#ne pevn$ disk USB uklada"
vysielanie do medzipamäte. Ke& prepnete na in$ digitálny kanál,
do medzipamäte sa za#ne uklada" nové vysielanie a vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vyma!e. Ak prepnete na pripojené
zariadenie (prehráva# diskov Blu-ray alebo digitálny prijíma#),
pevn$ disk USB prestane uklada" vysielanie do medzipamäte a
údaje sa vyma!ú. Vysielanie sa tie! vyma!e, ak televízor
prepnete do pohotovostného re!imu.
Po#as nahrávania programu na pevn$ disk USB nie je mo!né
pozastavi" vysielanie.
Okam&ité opakované prehrávanie
Po#as sledovania vysielania digitálneho televízneho kanála
mô!ete jednoducho okam!ite opakovane prehra" vysielanie.
Ak chcete opakovane prehra" posledn$ch 10 sekúnd vysielania,
stla#te tla#idlo p (Pozastavenie) a stla#te tla#idlo w (V'avo).
Tla#idlo w mô!ete stlá#a" opakovane, a! k$m nedosiahnete
za#iatok vysielania ulo!eného do medzipamäte alebo
maximálny #asov$ rozsah nahrávania.
Li$ta priebehu
Po#as zobrazenia li%ty priebehu na obrazovke mô!ete pomocou
tla#idiel ! (Preto#enie vzad) alebo ‹ (Preto#enie vpred)
vybra" za#iatok prehrávania pozastaveného vysielania.
Opakovan$m stlá#aním t$chto tla#idiel zmeníte r$chlos"
pretá#ania.
'pecifické vlastnosti
• Zvuková stopa s popisom (komentár) pre zrakovo
postihnut$ch nie je dostupná pri prehrávaní obsahu nahraného
pomocou funkcie Pozastavenie TV alebo Nahrávanie.
• Do medzipamäte mô!ete ulo!i" digitálne titulky (DVB) kanála.
Ulo!i" do medzipamäte nie je mo!né titulky vysielané
pomocou textov$ch slu!ieb. Ak chcete skontrolova", #i sú k
dispozícii digitálne titulky (DVB), nala&te príslu%n$ televízny
kanál, stla#te tla#idlo o OPTIONS, v paneli ponuky vyberte
polo!ku L Mo&nosti a v$berom polo!ky Jazyk titulkov otvorte
zoznam titulkov. Do medzipamäte je mo!né uklada" iba jazyk
titulkov, pred ktor$m je uvedená ikona DVB.
65
6.6
Nahrávanie
Nahrávanie programu
!o potrebujete
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete . . .
• pripojen! pevn! disk USB naformátovan! v tomto televízore
• nain"talované digitálne TV kanály v tomto televízore (kanály,
ktoré sledujete pomocou funkcie Watch TV (Sledova#
televíziu))
• prijíma# informácie o kanáloch pre zabudovan! TV program
(od poskytovate$a vysielania alebo z internetu)
Ak chcete nain"talova# pevn! disk USB, v polo%ke Pomocník
stla&te tla&idlo * Zoznam a vyh$adajte polo%ku Pevn" disk
USB, in#talácia.
Okam$ité nahrávanie
Ak chcete nahra# program, ktoré práve sledujete, stla&te
tla&idlo r (Nahrávanie) na dia$kovom ovládaní.
2 – Ke) je program zv!raznen!, stla&te tla&idlo *Nahráva%
alebo stla&te tla&idlo o OPTIONS a vyberte polo%ku
Nahráva%. Televízor na koniec programu pridá ur&itú &asovú
rezervu. V prípade potreby mô%ete &asovú rezervu zvä&"i#.
3 – Vyberte polo%ku Naplánova% a stla&te tla&idlo OK.
Nahrávanie programu sa naplánuje. V prípade prekr!vajúceho sa
nahrávania viacer!ch programov sa automaticky zobrazí
varovanie.
Ak plánujete nahráva# program vo va"ej neprítomnosti,
nezabudnite televízor necha# v pohotovostnom re%ime a
zapnú# pevn! disk USB.
Zoznam nahrávok
Ak chcete zobrazi# zoznam nahrávok a naplánovan!ch
nahrávaní, stla&te tla&idlo h, vyberte polo%ku R Nahrávky a
stla&te tla&idlo OK.
V zobrazenom zozname mô%ete vybra# nahrávku, ktorú chcete
sledova#, odstráni# nahraté programy, upravi# &as skon&enia
prebiehajúceho nahrávania alebo skontrolova# vo$né miesto na
disku. Ak sa údaje TV programu získavajú z internetu, mô%ete
naplánova# nahrávanie manuálnym nastavením &asu za&iatku a
konca nahrávania (na&asované nahrávanie, ktoré sa nevia%e na
konkrétny program). Ak chcete naplánova# na&asované
nahrávanie, vyberte polo%ku Naplánované nahrávanie v hornej
&asti stránky a stla&te tla&idlo OK. Vyberte po%adovan! kanál,
dátum a &asov! rozsah. Nahrávanie potvr)te v!berom polo%ky
Naplánova% a stla&te tla&idlo OK.
Odstránenie naplánovaného nahrávania
Ak chcete odstráni# naplánované nahrávanie, vyberte
po%adované naplánované nahrávanie a stla&te tla&idlo OK.
Mô%ete tie% vybra# naplánované nahrávanie, stla&i# tla&idlo o
OPTIONS a vybra# polo%ku Zru#.nahrávanie.
Ak prijímate informácie TV programu z internetu, pred
potvrdením nahrávania mô%ete v kontextovom okne upravi# &as
ukon&enia nahrávania.
Ak prijímate informácie TV programu od poskytovate$a
vysielania, nahrávanie sa spustí okam%ite. 'as skon&enia
vysielania mô%ete upravi# v zozname nahrávok.
Nahrávanie zastavíte stla&ením tla&idla q (Zastavenie).
Plánovanie nahrávania
Mô%ete naplánova# nahrávanie budúceho programu pre
aktuálny de( alebo nieko$ko dní dopredu (maximálne 8 dní).
1 – Ak chcete naplánova# nahrávanie, stla&te tla&idlo GUIDE.
Na stránke TV programu vyberte kanál a program, ktor! chcete
nahra#.
Ak chcete presko&i# na ur&it! kanál v zozname, mô%ete zada#
&íslo tohto kanála.
Medzi programami kanála sa mô%ete presúva# pomocou tla&idla
x (Doprava) alebo w (Do$ava).
Ak chcete zmeni# dátum zoznamu, stla&te tla&idlo o
OPTIONS a vyberte polo%ku Vybra% de&. V zozname vyberte
po%adovan! de( a stla&te tla&idlo OK. Ak sa informácie TV
programu získavajú z internetu, mô%ete vybra# dátum v hornej
&asti stránky a stla&i# tla&idlo OK.
66
'pecifické vlastnosti
• Po&as nahrávania programu mô%ete sledova# program nahrat!
predt!m.
• Po&as nahrávania nemô%ete prepína# TV kanály.
• Po&as nahrávania nemô%ete pozastavi# TV vysielanie.
• Ak chcete vyu%íva# funkciu nahrávania, musíte ma# presne
nastavené hodiny. Ak hodiny nastavíte manuálne, nahrávanie sa
nemusí podari#.
• Zvukovú stopu s opisom (komentárom) pre zrakovo
postihnut!ch nemo%no nahra#.
• Nahra# mô%ete iba digitálne titulky (DVB) kanála. Nahráva#
nie je mo%né titulky vysielané pomocou textov!ch slu%ieb. Ak
chcete skontrolova#, &i sú k dispozícii digitálne titulky (DVB),
nala)te príslu"n! televízny kanál a stla&te tla&idlo o
OPTIONS, v paneli ponuky vyberte polo%ku L Mo$nosti a
v!berom polo%ky Jazyk titulkov otvorte zoznam titulkov. Nahra#
je mo%né iba jazyk titulkov, pred ktor!m je uvedená ikona DVB.
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledova# nahrávku, stla&te tla&idlo h, vyberte
polo%ku R Nahrávky a stla&te tla&idlo OK.
Smart TV / Nahrávanie
V zozname vyberte po!adovanú nahrávku a stla"ením tla"idla x
(Prehrávanie) spustite prehrávanie.
Mô!ete pou!íva# tla"idlá ‹ (Preto"enie vpred), !
(Preto"enie vzad), p (Pozastavenie) alebo q (Zastavenie) na
dia$kovom ovládaní.
Je zadarmo
Aplikáciu MyRemote si mô!ete prevzia# zadarmo.
V prípade, !e chcete vyu!íva# aj funkcie Wi-Fi smart screen,
mô!e sa na ne vz#ahova# men&í poplatok.
Vypr!anie nahrávky
Poskytovatelia vysielania mô!u obmedzi# po"et dní, po"as
ktor%ch je mo!né nahrávku sledova#. Nahrávka v zozname
mô!e uvádza# po"et dní do vypr&ania.
Neúspe!né nahrávanie
Ke' poskytovate$ vysielania zabráni nahrávaniu alebo ak príde k
preru&eniu preberania, nahrávanie bude ozna"ené ako
Neúspe!né.
Odstránenie nahrávky
Ak chcete odstráni# nahrávku, vyberte po!adovanú nahrávku v
zozname, stla"te tla"idlo o OPTIONS a vyberte polo!ku
Odstráni" nahrávku.
Ak chcete získa# 'al&ie informácie, v polo!ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh$adajte polo!ku Nahrávanie
programu.
Jazyky
Aplikácia MyRemote je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
angli"tina, nem"ina, francúz&tina, talian"ina, &paniel"ina,
portugal"ina, holand"ina a ru&tina.
Ak sa jazyk nastaven% vo va&om mobilnom zariadení nezhoduje
ani s jedn%m z t%chto jazykov, jazyk aplikácie MyRemote sa
automaticky nastaví na angli"tinu.
Aplikácia MyRemote sa neustále vyvíja. Budúce verzie budú
obsahova# e&te viac funkcií a budú postupne k dispozícii.
Aktualizácie aplikácie MyRemote pravidelne kontrolujte v
obchodoch s aplikáciami.
Apple, iPhone a iPad sú ochrann%mi známkami spolo"nosti
Apple Inc., registrovan%mi v Spojen%ch &tátoch a in%ch krajinách.
Android je ochrannou známkou spolo"nosti Google Inc.
Google Play je ochrannou známkou spolo"nosti Google Inc.
Pou$ívanie aplikácie na in%ch televízoroch zna&ky Philips
6.7
Aplikácia MyRemote
Informácie o aplikácii MyRemote
#o táto aplikácia doká$e
Aplikácia MyRemote a tento televízor ponúkajú . . .
• Ovládanie – pou!ívajte smartfón alebo tablet ako dia$kov%
ovláda" televízora
• SimplyShare – zdie$ajte fotografie, hudbu a videá zo
smartfónu "i tabletu
• TV program – prehliadajte televízny program a prepínajte
televízor na po!adované kanály
• Nahrávanie MyRemote – naplánujte pomocou smartfónu
alebo tabletu nahrávanie priamo v TV programe
• Wi-Fi smart screen – sledujte televízne kanály na svojom
smartfóne alebo tablete
Aplikácia MyRemote pri in%ch televízoroch
Aplikáciu MyRemote mô!ete pou!íva# v modeloch televízorov
zna"ky Philips vyroben%ch v roku 2009 a neskôr.
Ak vá& model televízora pochádza z roku 2009, je nutné
aktualizova# jeho softvér a aktivova# protokol JointSpace. Ak
máte model z roku 2010, potrebujete v (om len aktivova#
protokol JointSpace. Modely z roku 2011 a nov&ie sú na
pou!ívanie aplikácie MyRemote u! pripravené.
Ak potrebujete zisti#, v ktorom roku bol vá& televízor vyroben%,
skontrolujte jeho typové "íslo (napr. xxPFLxxx4). Ak je
posledné "íslo 4, ide o model z roku 2009. Ak je posledné
"íslo 5, televízor je modelom z roku 2010. )íslo 6 ozna"uje rok
2011, "íslo 7 rok 2012 a "íslo 8 rok 2013.
Verzia 4.x aplikácie MyRemote je dostupná pre zariadenia
iPhone, iPad a Android™. Funkcie aplikácie MyRemote sa
mô!u lí&i# v závislosti od verzie a opera"ného systému
mobilného zariadenia.
Smart TV / Aplikácia MyRemote
67
Domáca sie!
Ak chcete premenova" televízor . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Sie!ové nastavenia a stla#te tla#idlo OK.
3 - Vyberte polo!ku Názov televíznej siete a stla#ením tla#idla
OK zobrazte aktuálny názov. Sie"ov% názov televízora mô!ete
zmeni" pomocou klávesnice alebo dia'kového ovládania.
4 - Po vykonaní po!adovan%ch zmien vyberte polo!ku Hotovo
a stla#te tla#idlo OK.
5 – V prípade potreby opätovn%m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Zapnutie s Wi-Fi – WoWLAN
Domáca sie!
Aby ste mohli pou!íva" aplikáciu MyRemote, televízor,
smartfón, tablet a po#íta# musia by" pripojené k va$ej domácej
sieti.
Ak chcete pripoji" televízor k domácej sieti . . .
1 - Ak sie"ov% smerova# nie je e$te pripojen%, pripojte ho na
internet ($irokopásmové pripojenie na internet).
2 - Pripojte televízor k vá$mu sie"ovému smerova#u. Mô!ete
pou!i" bezdrôtové alebo káblové pripojenie.
Ak chcete získa" &al$ie informácie, v polo!ke Pomocník stla#te
tla#idlo * Zoznam a vyh'adajte polo!ku Sie!, bezdrôtové
pripojenie alebo Sie!, káblová.
Tento televízor mô!ete z pohotovostného re!imu zapnú"
pomocou smartfónu alebo tabletu. Nastavenie Zapnú! s Wi-Fi
(WoWLAN) musí ma" hodnotu Zapnuté.
Zapnutie tohto nastavenia . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte mo!nosti Sie!ové nastavenia > Zapnú! s Wi-Fi
(WoWLAN).
3 – Vyberte mo!nos" Zapnuté a stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Softvér mediálneho servera
Prevzatie aplikácie
Softvér mediálneho servera
Ak chcete na obrazovke televízora zobrazi" fotografie alebo
prehráva" hudbu a videá ulo!ené v po#íta#i, musíte ma" v
po#íta#i nain$talovan% softvér mediálneho servera. Tento softvér
mediálneho servera nastavte na zdie'anie súborov pomocou
domácej siete.
Ak chcete zobrazi" zoznam softvéru mediálneho servera, ktor%
je kompatibiln% s t%mto televízorom, v polo!ke Pomocník
stla#te tla#idlo* Zoznam a vyh'adajte polo!ku Mediálne
servery, podporované.
Na prevzatie aplikácie MyRemote do smartfónu alebo tabletu
mô!ete pou!i" kódy QR uvedené na tejto stránke. Vyberte
po!adovan% opera#n% systém (alebo typ zariadenia) a pomocou
#íta#ky kódov QR prejdite priamo na stránku na prevzatie.
Apple iPhone
Ak chcete aplikáciu prevzia" do telefónu iPhone, prejdite na
lokalitu Apple App Store a vyh'adajte aplikáciu Philips
MyRemote.
Digital Media Renderer – DMR
Digital Media Renderer – DMR
Ak va$e súbory médií nemo!no prehra" na obrazovke
televízora, skontrolujte, #i máte zapnutú funkciu Digitial Media
Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako v%robné nastavenie.
Ak chcete skontrolova", #i je funkcia DMR zapnutá . . .
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo!ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 - Vyberte polo!ku Sie!ové nastavenia a stla#te tla#idlo OK.
3 - Vyberte polo!ku Digital Media Renderer - DMR a stla#te
tla#idlo OK.
4 – Vyberte mo!nos" Zapnuté a stla#te tla#idlo OK.
5 – V prípade potreby opätovn%m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Apple iPad
Ak chcete aplikáciu prevzia" do tabletu iPad, prejdite na lokalitu
Apple App Store a vyh'adajte aplikáciu Philips MyRemote HD.
Názov televíznej siete
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov, mô!ete tento
televízor premenova" v ponuke Sie"ové nastavenia.
68
Smart TV / Aplikácia MyRemote
Ak chcete otvori! funkciu SimplyShare v aplikácii MyRemote,
!uknite na tla"idlo SimplyShare v ponuke aplikácie MyRemote.
Google play
Ak chcete aplikáciu prevzia! do zariadenia s opera"n#m
systémom Android, prejdite na lokalitu Google play a vyh$adajte
aplikáciu Philips MyRemote.
Vyberte zariadenie, z ktorého chcete odosla" súbor médií
1 – (uknite na biely panel v hornej "asti obrazovky, "ím
otvoríte zoznam dostupn#ch zariadení vo va&ej sieti.
2 - (uknite na po%adované zariadenie v zozname.
Vyberte zariadenie, v ktorom chcete súbor médií prehráva"
1 – (uknite na biely panel v spodnej "asti obrazovky, "ím
otvoríte zoznam dostupn#ch zariadení vo va&ej sieti.
2 - (uknite na po%adované zariadenie v zozname.
Vyberte súbor médií
Niektoré zariadenia umo%'ujúce odosielanie súborov ich
ponúkajú pod$a typu média. V takomto prípade mô%ete vybra!
typ média, ktor# h$adáte – Hudba, Videá alebo Fotografie.
1 – (uknite na typ médií, ktoré h$adáte.
2 – V zobrazenom zozname !uknite na skladbu, video alebo
fotografiu, ktorú chcete prehra! na zvolenom zariadení.
Ponuka aplikácie
V polo%ke App menu (Ponuka aplikácie) MyRemote mô%ete
spú&!a! rôzne funkcie aplikácie MyRemote. Ak chcete funkciu
spusti!, sta"í na 'u !uknú!.
Ak sa chcete vráti! spä! do App menu (Ponuka aplikácie),
!uknite na tla"idlo App menu vo vrchnej "asti tejto stránky.
Rady k nástrojom I
Ak chcete vedie!, na "o slú%ia jednotlivé tla"idlá aplikácie,
!uknite na ikonu I. Na vrchu príslu&n#ch tla"idiel sa zobrazia
rady k jednotliv#m nástrojom.
Ak chcete rady k nástrojom zatvori!, !uknite kdeko$vek na
dotykovú obrazovku.
V!ber zariadenia
V ponuke aplikácie MyRemote mô%ete vybra! zariadenie, na
ktoré chcete jednotlivé funkcie aplikácie pou%i! – napr. tento
televízor. (uknite na tla"idlo Select device (Vybra! zariadenie) v
pravom hornom rohu ponuky aplikácie.
Kompatibilitu aplikácie MyRemote s in#m produktmi zna"ky
Philips si mô%ete overi! na stránke online podpory na adrese
www.philips.com/support. Tie% skontrolujte, "i vá& produkt
zna"ky Philips obsahuje najnov&í softvér.
Kompatibilné formáty súborov médií
Na televízore mô%ete prehráva! ve$a rôznych formátov súborov
médií.
Ak chcete zobrazi! zoznam kompatibiln#ch formátov súborov,
ktoré vá& televízor podporuje, v polo%ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh$adajte polo%ku Formáty prehrávania.
* Kompatibilitu aplikácie MyRemote s va&ím konkrétnym
produktom zna"ky Philips si mô%ete overi! na stránke online
podpory na adrese www.philips.com/support. Tie% skontrolujte,
"i vá& produkt zna"ky Philips obsahuje najnov&í softvér.
TV sprievodca
#o potrebujete
Ak chcete na smartfóne alebo tablete zobrazi! TV program pre
dan# televízor . . .
• v televízore sa musí nachádza! TV program s informáciami o
kanáloch a programoch
• informácie v TV programe musia pochádza! z internetu
• TV program televízora musí by! prepojen# s dan#m
smartfónom "i tabletom
)al&ie informácie o TV programe nájdete po stla"ení tla"idla
* Zoznam v "asti TV program.
Funkcie aplikácie
SimplyShare
Pomocou funkcie SimplyShare mô%ete odosiela! mediálne
súbory, ako sú fotografie, hudba "i videá, zo zariadenia vo va&ej
domácej sieti do iného zariadenia v tejto sieti.*
Smart TV / Aplikácia MyRemote
Nahrávanie pomocou aplikácie MyRemote
Ak chcete pomocou smartfónu alebo tabletu naplánova!
nahrávanie v TV programe . . .
• pripojte k televízoru pevn# disk USB a naformátujte ho
• skontrolujte, "i je zapnuté nastavenie Nahrávanie MyRemote
• ne% za"nete pou%íva! funkciu nahrávania aplikácie MyRemote,
musíte televízor prepnú! do pohotovostného re%imu a znova
zapnú!
69
!al"ie informácie o pripájaní pevného disku USB nájdete po
stla#ení tla#idla * Zoznam v #asti Pevn! disk USB.
Plánovanie nahrávania
In"talácia
Ak chcete na smartfóne #i tablete otvori$ TV program, musí
by$ s dan%m mobiln%m zariadením prepojen%.
Zárove& skontrolujte, #i sa TV program televízora aktualizuje z
internetu.
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo'ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte polo'ku Nastavenia TV > V"eobecné nastavenia
> TV program.
3 – Vyberte mo'nos$ Z Internetu a stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Prepojenie s televízorom
Prepojenie smartfónu alebo tabletu s TV programom televízora
...
1 – Stla#ením tla#idla GUIDE na dia(kovom ovládaní otvorte TV
program v televízore.
2 – Stla#ením tla#idla * ('lté) otvorte zoznam nájden%ch
mobiln%ch zariadení.
3 – Vyberte mo'nos$ Link a mobile device (Prepoji$ s
mobiln%m zariadením) a stla#ením tla#idla OK zobrazíte kód
slú'iaci na prepojenie.
4 – V mobilnom zariadení spustite aplikáciu MyRemote a v
domovskej ponuke stla#te tla#idlo Setup (Konfigurácia).
5 – )uknite na polo'ku TV guide (TV program).
6 – Zadajte kód potrebn% na prepojenie.
Nastavenie funkcie Nahrávanie MyRemote
Ak chcete naplánova$ nahrávanie, musí by$ toto nastavenie
zapnuté.
1 – Stla#te tla#idlo h, vyberte polo'ku S Konfigurácia a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vyberte mo'nosti Sie#ové nastavenia > Nahrávanie
MyRemote.
3 – Vyberte mo'nos$ Zapnuté a stla#te tla#idlo OK.
4 – V prípade potreby opätovn%m stlá#aním tla#idla b zatvorte
ponuku.
Pou$ívanie TV programu
Funkcia TV programu umo'&uje vyvola$ TV program televízora
v smartfóne #i tablete. Mô'ete tak prehliada$ harmonogramy
vysielania televízií a #íta$ informácie o programoch. )uknutím na
názov programu prepnete televízor priamo na po'adovan%
kanál.
Ak je k televízoru pripojen% pevn% disk USB, mô'ete pomocou
smartfónu alebo tabletu naplánova$ nahrávanie televízorom.
Pomocou aplikácie MyRemote mô'ete v TV programe
televízora naplánova$ nahrávanie.
!al"ie informácie o funkcii Nahrávanie získate stla#ením tla#idla
* Zoznam a vyh(adaním polo'ky Nahrávanie.
Ovládanie
Pomocou funkcie Control (Ovládanie) v aplikácii MyRemote
mô'ete svoj smartfón alebo tablet premeni$ na plnohodnotné
dia(kové ovládanie televízora.
)uknite na tla#idlo Control (Ovládanie) a vyberte po'adovan%
televízor (alebo prehráva# diskov Blu-ray #i systém domáceho
kina Philips), ktor% chcete ovláda$.
)uknutím na ikonu zariadenia zobrazíte jeho dia(kové ovládanie.
Wi-Fi Smart Screen
%o potrebujete
V*aka funkcii Wi-Fi smart screen mô'ete digitálne televízne
kanály z televízora sledova$ na smartfóne #i tablete. Ak
pou'ívate opera#n% systém Android, mô'ete sledova$ iba vo(ne
dostupné kanály.
%o potrebujete
Ak chcete televíziu sledova$ na smartfóne #i tablete . . .
• musíte ma$ v televízore nain"talované digitálne televízne
kanály (kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie Watch TV
(Sledova$ televíziu))
• televízor musí by$ zapnut%
• va"a domáca sie$ musí by$ zabezpe#ená. Zabezpe#te sie$
pomocou protokolov WEP, WPA, WPA2 alebo ju nastavte
pomocou funkcie WPS.
• nastavenie Wi-Fi smart screen musí by$ zapnuté. Stla#te
tla#idlo h (Doma) > Konfigurácia > Sie#ové nastavenia >
Wi-Fi smart screen.
Zakúpenie funkcie Wi-Fi smart screen
Ak chcete zobrazi$ TV program, $uknite na tla#idlo TV guide
(TV program) v ponuke aplikácie MyRemote.
Pri prvom po$ukaní na tla#idlo TV programu vás aplikácia
po'iada o prepojenie tabletu a televízora (ak ste ich e"te
neprepojili).
70
Spôsob zakúpenia
Smart TV / Aplikácia MyRemote
!uknutím na polo"ku Wi-Fi smart screen v ponuke App menu
(Ponuka aplikácie) otvorte túto funkciu. Ak ste si túto funkciu
zatia# nezakúpili, budete po"iadaní, aby ste ju kúpili online. Po
zakúpení sa funkcia Wi-Fi smart screen automaticky otvorí a
mô"ete za$a% so sledovaním televízie.
Ak chcete prepnú% na niektor( televízny kanál, raz %uknite na
jeho ikonu.
Ak chcete panel s kanálmi a panel s nástrojmi zatvori%, opä%
%uknite do stredu obrazovky.
Rodi!ovská zámka
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú programy
vekovo obmedzené. Ke& je toto obmedzenie vy''ie alebo
rovnaké ako obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho
die%a%a, príslu'n( program sa uzamkne. Na odomknutie a
sledovanie tohto programu budete potrebova% kód PIN.
Ak chcete funkciu Parental rating (Rodi$ovská zámka) zapnú%,
%uknite na tla$idlo Setup (Konfigurácia) v ponuke aplikácie.
Zapnite funkciu Parental rating (Rodi$ovská zámka), nastavte
kód PIN a nastavte vek. Rodi$ovská zámka nastavená v aplikácii
MyRemote platí pre sledovanie televízie v smartfóne alebo
tablete, nie priamo v televízore.
Ak ste zabudli svoj kód PIN, aplikáciu MyRemote bude nutné
opätovne nain'talova% z obchodu s aplikáciami. Na stránke
nákupu aplikácie Wi-Fi smart screen mô"ete svoj nákup
obnovi% bez toho, aby ste museli opä% plati%.
Panel s nástrojmi
Sledovanie televízneho kanála
Ak chcete sledova% televízny kanál pomocou funkcie Wi-Fi
smart screen, %uknite na polo"ku Wi-Fi smart screen v App
menu (Ponuka aplikácie). Funkcia Wi-Fi smart screen zobrazí
televízny kanál, ktor( práve vysiela v televízore. Ak je televízor
prepnut( na pripojené zariadenie, je televízor nutné prepnú%
spä% na mo"nos% Watch TV (Sledova" televíziu) alebo Watch
satellite (Sledova" satelit) (ak je k dispozícii vstavan( satelitn(
tuner).
Prepínanie televíznych kanálov
Ak chcete prepína% medzi televíznymi kanálmi, posúvajte prst
po dotykovom displeji smartfónu $i tabletu. Posu)te prstom
vpravo, ak chcete sledova% predchádzajúci kanál, alebo v#avo, ak
chcete sledova% nasledujúci kanál. Poradie kanálov je rovnaké,
ako v zozname kanálov televízora.
Na h#adanie a prepínanie televíznych kanálov mô"ete pou"i% aj
panel s kanálmi.
V paneli s nástrojmi funkcie Wi-Fi smart screen mô"ete vybra%
formát obrazu, vybra% zoznam kanálov televízora $i satelitu (ak
je v televízore dostupn(), otvori% rady k jednotliv(m nástrojom
alebo prepnú% televízor do pohotovostného re"imu.
Ak chcete zobrazi% panel s nástrojmi, raz %uknite do stredu
dotykovej obrazovky. Panel s nástrojmi sa zobrazí vo vrchnej
$asti obrazovky spolu s panelom s kanálmi.
Ak chcete panel s nástrojmi a panel s kanálmi zatvori%, opä%
%uknite do stredu obrazovky.
Tla!idlo App menu (Ponuka aplikácie)
Ak sa chcete vráti% spä% do ponuky App menu (Ponuka
aplikácie) MyRemote, %uknite na tla$idlo App menu (Ponuka
aplikácie).
Mierka
Ak chcete upravi% mierku obrazu tak, aby sa prispôsobil $i
úplne vyplnil obrazovku, kliknutím na tla$idlo Mierka, prepnite
medzi t(mito mo"nos%ami.
TV alebo satelit
Ak je v televízore vstavan( satelitn( tuner, mô"ete si vybra%
zoznam kanálov Watch TV (Sledova" televíziu) alebo Watch
satellite (Sledova" satelit). Na tla$idle sa zobrazuje, ktor(
zoznam kanálov je aktuálne vybrat(.
Ak chcete zmeni% aktuálny zoznam kanálov, %uknite na toto
tla$idlo a %uknutím na mo"nos% TV alebo Satelit vyberte
po"adovan( zoznam kanálov. Ak satelitn( tuner nemáte, toto
tla$idlo v(beru nie je dostupné.
Pozastavenie TV vysielania a nahrávanie
Ak v televízore pozastavíte televízne vysielanie alebo spustíte
nahrávanie (na pripojen( pevn( disk USB), funkcia Wi-Fi smart
screen sa preru'í.
Zvuk
Zvuk, ktor( sa prijíma spolu s televíznym kanálom, je
monofónny.
Titulky
Funkcia Wi-Fi smart screen nepodporuje titulky.
Panel s kanálmi
Ak chcete posúva% kanály vy''ie a ni"'ie v zozname televíznych
kanálov mô"ete zobrazi% panel s kanálmi.
Panel s kanálmi zobrazíte jedn(m %uknutím do stredu
dotykovej obrazovky. Panel s kanálmi sa zobrazí na spodnej
strane obrazovky spolu s panelom s nástrojmi vo vrchnej $asti.
Posúvaním panela s kanálmi mô"ete vyh#adáva% konkrétne
televízne kanály.
Smart TV / Aplikácia MyRemote
71
7
Ohnite malú svorku tak, ako je to znázornené na obrázku, a
umiestnite kameru na televízor.
Skype
7.1
!o je to Skype?
V!aka slu"be Skype™ mô"ete bezplatne uskuto#$ova%
videohovory pomocou televízora. Mô"ete vidie% svojich
priate&ov kdeko&vek na svete a hovori% s nimi. Rozprávajte sa s
priate&mi pomocou videohovorov na ve&kej obrazovke televízora.
Oto#te kameru tak, aby smerovala na miesto, kde vä#(inou
sedíte. V nastaveniach aplikácie Skype mô"ete kameru
otestova%, skontrolova% jej zorné pole alebo nastavi% úrove$
priblí"enia.
Kameru mô"ete umiestni% kdeko&vek, ale odporú#a sa
umiestni% ju !alej od reproduktorov televízora.
Ak kamera TV nie je pripojená, aplikácia Skype sa nespustí.
Prihlásenie – nové konto
Ke! je televízor pripojen' na internet a máte k dispozícii
pripevnenú alebo vstavanú kameru, mô"ete v televízore spusti%
aplikáciu Skype.
Ak chcete uskuto#ni% videohovor pomocou slu"by Skype,
potrebujete samostatne predávanú kameru na televízor Philips
PTA317 so vstavan'm mikrofónom a r'chle pripojenie na
internet.
Pred nastavením slu"by Skype musí by% televízor pripojen' na
internet. Televízor mô"ete pripoji% pomocou bezdrôtového
alebo káblového pripojenia.
Ak chcete získa% informácie o pripojení televízora k domácej
sieti a na internet, v polo"ke Pomocník stla#te tla#idlo *
Zoznam a vyh&adajte polo"ku Sie", bezdrôtové pripojenie.
Konto Skype
Ak chcete pou"íva% slu"bu Skype, musíte si vytvori% konto
Skype pre seba alebo pre svoju rodinu. Nové konto Skype
mô"ete vytvori% pomocou televízora alebo na po#íta#i.
Kredit Skype alebo predplatné Skype
V!aka slu"be Skype mô"ete za nízke ceny telefonova% aj na
pevné linky alebo mobilné telefóny. Pomocou po#íta#a si
mô"ete kúpi% kredit Skype alebo predplatné Skype na adrese
www.skype.com
7.2
Spustenie aplikácie Skype
In#talácia kamery
Pripojte kábel TV kamery k jednému z konektorov USB na
televízore.
72
Ak chcete otvori% prihlasovaciu stránku slu"by Skype, stla#ením
tla#idla h otvorte ponuku Doma, vyberte polo"ku Skype a
stla#te tla#idlo OK.
Zadajte svoje Skype meno a heslo, vyberte mo"nos% Prihlási"
a stla#te tla#idlo OK. Na obrazovke sa otvorí ponuka slu"by
Skype.
Zabudli ste Skype meno alebo heslo?
Spustite aplikáciu Skype na po#íta#i a získajte do#asné heslo.
Vytvorenie nového konta
Ak e(te nemáte Skype meno a heslo, na prihlasovacej stránke
na obrazovke televízora si mô"ete vytvori% nové konto.
1 – Na prihlasovacej stránke vyberte polo"ku Nové konto a
stla#te tla#idlo OK.
2 – Vytvorte nové konto.
- Celé meno
Zadajte celé meno.
- Skype meno
Zadajte meno, ktoré budete pou"íva% ako svoje Skype meno.
Va(e Skype meno bude zobrazené v zozname kontaktov
ostatn'ch pou"ívate&ov slu"by Skype. Skype meno sa musí
za#ína% mal'm alebo ve&k'm písmenom. Musí obsahova% 6 a"
32 znakov a mô"e obsahova% #ísla. Skype meno nemô"e
obsahova% medzeru.
- Heslo
Zadajte svoje heslo. Heslo musí obsahova% 6 a" 20 znakov a
musí obsahova% aspo$ jedno písmeno alebo jedno #íslo.
Nemô"e obsahova% (peciálne znaky (obchodná zna#ka, odrá"ka
alebo znak eura). Heslo pre slu"bu Skype nemô"e obsahova%
medzeru.
Skype / Spustenie aplikácie Skype
- E-mail
Zadajte svoju e-mailovú adresu.
3 – Pre!ítajte si podmienky pou!ívania slu"by Skype a vyjadrite
súhlas s ich dodr"iavaním.
4 – Va#e nové konto bolo prijaté a boli ste prihlásení.
Na po!íta!i mô"ete upravi$ alebo doplni$ svoj profil slu!by
Skype. Spustite aplikáciu Skype na po!íta!i, prihláste sa
pomocou svojho Skype mena a hesla a otvorte svoj profil.
Mô"ete zmeni$ svoju profilovú fotografiu, prida$ správu o va#ej
aktuálnej nálade alebo upravi$ nastavenia súkromia.
- Pre#
Va#e kontakty vidia, "e ste prihlásení, ale zrejme nepozeráte
televízor. Kontakty vás stále mô"u skúsi$ kontaktova$.
- Neru$i%
Va#e kontakty vidia, "e ste online, ale neprajete si by$ ru#ení.
Mô"u vám zavola$ a televízor vás upozorní zvukom.
"iadne núdzové hovory
"iadne núdzové hovory – slu"ba Skype nepredstavuje náhradu
za klasick% telefón a nemo"no ju pou"i$ na vykonanie
núdzov%ch hovorov.
7.3
- Nevidite&n'
Pre ostatn%ch pou"ívate'ov budete zobrazení ako v stave offline,
ale stále mô"ete pou"íva$ slu"bu Skype be"n%m spôsobom.
Mô"ete pou"íva$ slu"bu Skype bez toho, aby ste boli ru#ení
prichádzajúcimi hovormi.
Kontakty
- Offline
Tento stav sa automaticky zobrazuje, ke& nie ste prihlásení do
slu"by Skype. Stav offline mô"ete nastavi$ aj manuálne.
Stránka s kontaktmi
Pevné linky alebo mobilné #ísla
Do zoznamu kontaktov mô"ete prida$ aj telefónne !íslo na
pevnú linku alebo mobiln% telefón. Tak%to kontakt bude
ozna!en% touto ikonou.
Na stránke ! Kontakty nájdete zoznam va#ich kontaktov v
slu"be Skype. Kontakty sa vám zobrazia ako Skype mená. Na
tejto stránke mô"ete pridáva$, zablokova$ alebo odstráni$
kontakty. Mô"ete zobrazi$ podrobnosti o kontakte alebo
históriu hovorov s dan%m kontaktom.
Informácie o kontakte
Ak chcete zobrazi$ podrobné informácie o kontakte, vyberte
po"adovan% kontakt a stla!te tla!idlo i INFO.
História kontaktov
Ak chcete zobrazi$ históriu hovorov s niektor%m kontaktom,
stla!te tla!idlo * História kontaktov.
Ke& sa na televízore prihlásite do iného konta Skype, história
v#etk%ch kontaktov vo va#om konte sa vyma"e.
Stav online
Ak chcete zisti$, !i je niektor% kontakt online, skontrolujte ikonu
stavu online ved'a Skype mena tohto kontaktu. Vá# online stav
sa zobrazuje na stránke s kontaktmi rovnako ako aj stav in%ch
kontaktov. No rovnako ako v#etci ostatní pou"ívatelia, aj vy
mô"ete svoj stav online zmeni$.
1 – Na stránke s kontaktmi stla!te tla!idlo o OPTIONS a
vyberte polo"ku Stav online.
2 – V zozname vyberte po"adovan% stav a stla!te tla!idlo OK.
V"dy, ke& zapnete televízor, vá# stav sa zmení na Online.
Pridanie kontaktu
Ak poznáte Skype meno alebo e-mail priate'a, mô"ete ho
jednoducho prida$ do vá#ho zoznamu kontaktov. Ak nepoznáte
Skype meno ani e-mail, mô"ete ho skúsi$ vyh'ada$ pod'a mena.
1 – V paneli ponuky vyberte stránku ! Kontakty. Panel
ponuky mô"ete otvori$ stla!ením tla!idla L LIST alebo tla!idla
b.
2 – Stla!te tla!idlo * Prida% kontakt.
3 – Do textového po'a zadajte Skype meno, e-mailovú adresu
alebo meno. Na zadanie textu pou"ite klávesnicu na dia'kovom
ovládaní.
4 – Vyberte polo"ku Vyh&ada% a stla!te tla!idlo OK.
5 – Aplikácia Skype vyh'adá pou"ívate'ov, ktorí vyhovujú vá#mu
vyh'adávaniu. Ak prejdete na niektor% kontakt a stla!íte tla!idlo
i INFO, zobrazia sa podrobnosti o danom kontakte, ktoré
vám pomô"u zisti$, !i sa naozaj jedná o h'adanú osobu.
6 – Ak ste na#li po"adovanú osobu, vyberte mo"nos$ Prida% a
stla!te tla!idlo OK.
- Online
Toto je normálny stav po prihlásení do slu"by Skype. Va#e
kontakty vidia, "e ste online, a mô"u vás kontaktova$.
Skype / Kontakty
73
Zvolen! kontakt musí odsúhlasi" va#u $iados" o pridanie jeho
mena do vá#ho zoznamu kontaktov. K!m dan! kontakt
neodsúhlasí túto $iados", bude sa zobrazova" v stave offline.
Odsúhlasenie !iadosti o pridanie do kontaktov
Pou$ívatelia slu$by Skype vás mô$u po$iada" o pridanie vá#ho
mena do ich zoznamu kontaktov. Na ich $iados" budete
upozornení. Túto $iados" mô$ete odsúhlasi" alebo odmietnu".
Ak chcete priblí$i" a nastavi" zorné pole kamery, stla&te tla&idlo
* Priblí!enie. Teraz mô$ete upravi" zorné pole pomocou
tla&idiel * Oddiali" alebo * Priblí!i". Na posunutie
zorného po%a mô$ete pou$i" #ípky. Ke' upravíte zorné pole
pod%a potreby, stla&te tla&idlo * Nastavi" priblí!enie.
Ak chcete ukon&i" hovor, vyberte tla&idlo Ukon#i" hovor a
stla&te tla&idlo OK.
Uskuto#nenie hlasového hovoru
Zablokovanie kontaktu
Na stránke ! Kontakty vyberte po$adovan! kontakt a stla&te
tla&idlo * Blokova" kontakt.
Mô$ete uskuto&ni" hovor prostredníctvom slu$by Skype bez
videa, s vypnutou kamerou.
Ak chcete uskuto&ni" hovor bez videa, vyberte po$adovan!
kontakt, vyberte tla&idlo µ Hlasov$ hovor a stla&te tla&idlo
OK.
Ak chcete po&as hovoru stlmi" vá# mikrofón, stla&te tla&idlo
* Stlmi".
Ak chcete ukon&i" hlasov! hovor, vyberte tla&idlo Ukon#i"
hovor a stla&te tla&idlo OK.
Blokovanie kontaktu mô$ete kedyko%vek zru#i". Ak chcete
odblokova" kontakt, vyberte po$adovan! kontakt v zozname a
stla&te tla&idlo* Odblok. kontakt.
Po&as hlasového hovoru mô$ete prejs" na videohovor. Ak
chcete prejs" na videohovor, stla&te tla&idlo * Zapnú"
kameru.
Ktoréhoko%vek pou$ívate%a slu$by Skype mô$ete zablokova", aby
vás nemohol nájs" online. Zablokovan! kontakt vás nebude
môc" kontaktova", nedostane upozornenie a vá# stav v
zozname kontaktov tohto zablokovaného pou$ívate%a bude v$dy
offline.
Kontakt vás mô$e prida" do hlasového hovoru s viacer!mi
ú&astníkmi. Vy nemô$ete pridáva" 'al#ích ú&astníkov.
V zozname kontaktov sa pri zablokovanom kontakte zobrazuje
nasledujúca ikona.
Ak chcete zobrazi" zoznam zablokovan!ch kontaktov, stla&te
tla&idlo o OPTIONS a vyberte polo$ku Blokované kontakty.
Ak chcete odblokova" niektor! kontakt v tomto zozname,
vyberte po$adované meno a stla&te tla&idlo OK.
7.4
Volanie pomocou slu!by Skype
Videohovory a hlasové hovory
Uskuto#nenie videohovoru
Pomocou videohovorov mô$ete bezplatne vola" svojim
priate%om a vidie" ich na obrazovke televízora.
Uskuto#nenie videohovoru
Na stránke ! Kontakty vyberte osobu, ktorej chcete zavola",
vyberte tla&idlo ) Videohovor a stla&te tla&idlo OK.
Ak má volan! kontakt pripojenú kameru a príjme vá# hovor,
mô$ete túto osobu vidie" na celej obrazovke televízora. Ke' je
va#a kamera na televízore zapnutá, modrá kontrolka LED sa
rozsvieti. V malom okne na obrazovke televízora mô$ete vidie",
&o vidí volan! kontakt.
Ak chcete po&as hovoru stlmi" vá# mikrofón, stla&te tla&idlo
* Stlmi".
Ak chcete vypnú" kameru, stla&te tla&idlo * Vypnú" kameru.
74
Hovory na pevné linky a mobilné telefóny
Pomocou slu$by Skype mô$ete vola" aj na pevné linky a
mobilné telefóny. Ak chcete vola" na telefóny, musíte si na
po&íta&i kúpi" kredit Skype alebo predplatné Skype.
Volanie na telefón
1 – V paneli ponuky vyberte polo$ku † Vola" na telefóny.
Panel ponuky mô$ete otvori" stla&ením tla&idla L LIST.
2 – Pomocou tla&idiel dia%kového ovládania zadajte telefónne
&íslo alebo zadajte jednotlivé &ísla pomocou vytá&acej klávesnice
na obrazovke.
Ak chcete zada" + (plus), stla&te tla&idlo * +.
Ak chcete zada" * (hviezdi&ku), stla&te tla&idlo * *.
Ak chcete zada" # (krí$ik), stla&te tla&idlo * #.
Ak chcete vymaza" jednu &íslicu, stla&te tla&idlo * Vymaza"
znak.
3 – Ke' zadáte celé &íslo, vyberte tla&idlo Hovor a stla&ením
tla&idla OK uskuto&nite hovor.
Ak chcete po&as hovoru stlmi" vá# mikrofón, stla&te tla&idlo
* Stlmi".
Ak chcete ukon&i" hovor na telefón, vyberte tla&idlo Ukon#i"
hovor a stla&te tla&idlo OK.
Zoznam nedávnych hovorov
Ak ste prostredníctvom slu$by Skype nedávno volali na
telefóny, v %avej &asti stránky mô$ete vybra" volané telefónne
&íslo.
Ak chcete vymaza" zvolené telefónne &íslo, stla&te tla&idlo *
Vymaza" #íslo.
Ak chcete dané telefónne &íslo prida" do zoznamu kontaktov,
stla&te tla&idlo * Prida" do kontakt.
Skype / Volanie pomocou slu$by Skype
Ak chcete vymaza! v"etky telefónne #ísla, stla#te tla#idlo *
Vymaza! v"etko.
#iadne núdzové hovory – slu$ba Skype nepredstavuje náhradu
za klasick% telefón a nemo$no ju pou$i! na vykonanie
núdzov%ch hovorov.
Prijímanie hovorov
Ke& sledujete televízor a ste prihlásení do slu$by Skype, v
prípade prichádzajúceho hovoru sa na obrazovke zobrazí
hlásenie. V hlásení sa uvádza meno volajúceho a hovor mô$ete
prija! alebo odmietnu!.
Ak chcete prija! hovor, vyberte tla#idlo Odpoveda! v oznámení
a stla#te tla#idlo OK.
Ak chcete odmietnu! hovor, vyberte tla#idlo Odmietnu! a
stla#te tla#idlo OK.
Na obrazovke sa tie$ zobrazujú nové po$iadavky o pridanie do
zoznamu kontaktov.
Skype po$as sledovania zapo%i$an&ch filmov alebo slu%by
pozastavenia TV
Ak po#as sledovania zapo$i#aného filmu od poskytovate'a
vysielania alebo z video obchodu alebo po#as pou$ívania slu$by
pozastavenia TV prijmete hovor Skype, film alebo pozastaven%
program sa preru"í.
Ak chcete pokra#ova! v sledovaní zapo$i#aného filmu, musíte
znova nav"tívi! video obchod alebo stránku poskytovate'a
vysielania. Niektoré video obchody neumo$(ujú znova spusti!
prehrávanie filmu. Ulo$ené údaje pozastaveného televízneho
programu sa stratia.
Skype po$as nahrávania
Po#as nahrávania programu na pripojen% pevn% disk USB
televízor zabráni prijatiu hovoru Skype a zobrazí oznámenie o
neprijatom hovore a mene volajúceho. Na hovor mô$ete
jednoducho odpoveda! zo stránky ê Nedávna aktivita po
dokon#ení nahrávania.
Upozornenia kontaktu
Okrem upozornení na hovory mô$ete by! upozornení aj na
prechod va"ich kontaktov do stavu online alebo offline. Tieto
upozornenia kontaktov mô$ete zmeni! na stránke S
Nastavenie.
Nedávne hovory
Na stránke ê Nedávna aktivita mô$ete zobrazi! nedávne
udalosti slu$by Skype.
Najaktuálnej"ia udalos! slu$by Skype sa zobrazí ako prvá.
Zobrazí sa kontakt, typ udalosti (videohovor alebo telefonick%
hovor) a #as udalosti.
D)$ka uchovávania udalostí slu$by Skype v zozname História
závisí od mno$stva kontaktov a intenzity vyu$ívania slu$by
Skype.
Ak sa na televízore prihlásite do iného konta Skype, história
nedávnych aktivít sa vyma$e.
Hlasová schránka
Ak vám niekto zavolá pomocou slu$by Skype a vy nemô$ete
tento hovor prija!, táto osoba mô$e zanecha! hlasov% odkaz vo
va"ej hlasovej schránke slu$by Skype
Ak chcete necha! odkaz v hlasovej schránke kontaktu, musíte si
zalo$i! hlasovú schránku slu$by Skype v po#íta#i.
Ak nemáte zalo$enú hlasovú schránku, ale kontakt, ktor% vám
volal, má, tento kontakt vám mô$e zanecha! hlasov% odkaz.
Na stránke œ Hlasová schránka mô$ete prehra! odkazy,
ktoré vám kontakty zanechali. Ak sa na paneli ponuky ved'a
ikony hlasovej schránky zobrazuje #íslo, máte nov% hlasov%
odkaz – œ 1.
Prehrávanie odkazu
Ak chcete spusti! prehrávanie odkazu, vyberte ikonu hlasovej
schránky œ v paneli ponuky a stla#te tla#idlo OK. Nov%
hlasov% odkaz si mô$ete vypo#u!, ko'kokrát chcete. Ke& v"ak
zatvoríte stránku œ Hlasová schránka, v"etky prehraté odkazy
sa odstránia zo zoznamu.
Rovnako ako na stránke Kontakty, mô$ete uskuto#ni!
videohovor, hlasov% hovor alebo telefonick% hovor so zvolen%m
kontaktom.
7.5
Kredit Skype
Mô$ete si zakúpi! kredit Skype alebo predplatné Skype.
Pomocou kreditu alebo predplatného Skype potom mô$ete
vola! na pevné linky alebo na mobilné telefóny z vá"ho
televízora.
Zakúpenie kreditu Skype
Ak si chcete zakúpi! kredit Skype alebo predplatné Skype,
prihláste sa do konta Skype na po#íta#i.
Zakúpen% kredit Skype bude k dispozícii aj po prihlásení do
konta Skype na televízore.
Hodnota kreditu a informácie o predplatnom sa uvádzajú na
ka$dej stránke, kde mô$ete uskuto#ni! hovor na telefón.
Nedostato$n& kredit Skype
Ak nemáte dostato#n% kredit Skype na uskuto#nenie hovoru na
telefón, zobrazí sa upozornenie.
Rovnako ako na stránke Kontakty, mô$ete uskuto#ni!
videohovor, hlasov% hovor alebo telefonick% hovor so zvolen%m
kontaktom.
História
Skype / Nastavenia aplikácie Skype
75
7.6
Nastavenia aplikácie Skype
Automatické prihlásenie
Aplikáciu Skype mô!ete nastavi" tak, aby vás automaticky
prihlásila pri ka!dom zapnutí televízora. Nemusíte zadáva"
Skype meno ani heslo.
Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
Vyberte polo!ku Automatické prihlásenie a pomocou tla$idla
OK ozna$te alebo zru%te ozna$enie tejto polo!ky.
Priblí"enie a ur#enie zorného po$a kamery
1 - Stla$te tla$idlo * Priblí"enie.
2 – Stla$te tla$idlo * Oddiali! alebo * Priblí"i!.
3 – Ke& je obrazové pole kamery priblí!ené, mô!ete ho
posunú" nahor, nadol, do(ava alebo doprava, a t#m ho presne
nastavi". Na posúvanie pou!ite tla$idlá %ípok na dia(kovom
ovládaní.
4 – Ke& dokon$íte nastavenie, stla$te tla$idlo * Nastavi!
priblí"enie.
Hlasitos" mikrofónu sa nastavuje automaticky.
Zmena hesla
Mô!ete zmeni" aktuálne heslo slu!by Skype a zada" nové
heslo.
Upozornenia kontaktu
Po$as sledovania televízora mô!ete povoli" alebo zablokova"
upozornenia na stav online va%ich kontaktov.
Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
Vyberte polo!ku Upozornenia kontaktu a pomocou tla$idla
OK ozna$te alebo zru%te ozna$enie tejto polo!ky.
Stav online
1 – Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
2 – Vyberte polo!ku Zmeni! heslo.
3 – Vyberte textové pole Aktuálne heslo a zadajte aktuálne
heslo.
4 – Vyberte textové pole Nové heslo a zadajte nové heslo.
5 – Vyberte textové pole Zopakujte nové heslo a znova
zadajte nové heslo.
6 – Stla$te tla$idlo OK, $ím odo%lete nové heslo na
potvrdenie.
7.7
Mô!ete zmeni" svoj stav online.
Odhlásenie
Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
Vyberte polo!ku Stav online, vyberte stav online, ktor# chcete
zobrazova" pre kontakty, ke& ste online, a stla$te tla$idlo OK.
Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
Ak chcete ukon$i" aplikáciu Skype na televízore, vyberte
polo!ku Odhlási!.
Hlasitos! zvonenia
Mô!ete upravi" hlasitos" zvonenia aplikácie Skype.
Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
Vyberte polo!ku Hlasitos! zvonenia a pomocou %ípok nahor a
nadol upravte úrove' hlasitosti.
7.8
Podmienky pou"ívania
Podmienky pou!ívania slu!by Skype nájdete na adrese
www.skype.com/go/tou
Pre$ítajte si aj vyhlásenie o ochrane osobn#ch údajov na adrese
www.skype.com/privacy
Otestovanie kamery
Mô!ete skontrolova", $i funguje kamera a mikrofón pre aplikáciu
Skype. Rovnako mô!ete priblí!i" a upravi" zorné pole kamery
pod(a toho, $o chcete zobrazi" pre kontakty po$as hovorov.
Otvorte panel ponuky a v#berom polo!ky S Nastavenie
otvorte stránku s nastaveniami.
Vyberte polo!ku Otestova! kameru. Mal by sa zobrazi" obraz
sníman# kamerou, a ke& rozprávate, hlasitos" mikrofónu by
mala znázor'ova" vá% hlas.
76
Skype / Podmienky pou!ívania
8
Hry
8.1
Hranie hry
Ke! je k televízoru pripojená herná konzola, mô"ete sa na
televízore hra# hry.
Spustenie hry
Zapnite hernú konzolu, stla$te tla$idlo h, vyberte ikonu, ktorú
ste nastavili pre hernú konzolu (napr. Hra alebo Prehráva$), a
stla$ením tla$idla OK zobrazte hru.
Ideálne nastavenie pre hry
Pred hraním niektor%ch hier, pri ktor%ch je dôle"itá r%chlos# a
presnos#, nastavte televízor na ideálne nastavenie Hra.
Ak je herná konzola v ponuke zdrojov (zoznam pripojení)
uvedená ako zariadenie typu Hra, televízor automaticky nastaví
ideálne nastavenia (Hra).
Ak je va&a herná konzola nastavená ako Prehráva! a vä$&inu
$asu ju pou"ívate ako prehráva$ diskov, ponechajte typ
zariadenia nastaven% na mo"nos# Prehráva!.
Ak chcete manuálne nastavi# ideálne nastavenia televízora . . .
1 – Stla$te tla$idlo h, vyberte polo"ku S Konfigurácia a
stla$te tla$idlo OK.
2 – Vyberte polo"ku Nastavenia TV > Obraz > Hra alebo
po!íta! a stla$te tla$idlo OK.
3 – Vyberte mo"nos# Hra a stla$te tla$idlo OK.
4 – Ak je to potrebné, opakovan%m stlá$aním tla$idla b
zatvorte ponuku. Ke! skon$íte s hraním hier, nezabudnite
zmeni# nastavenie Hra alebo po$íta$ spä# na mo"nos#
Vypnuté.
Ak chcete získa# informácie o pripojení hernej konzoly k
televízoru, v polo"ke Pomocník stla$te tla$idlo * Zoznam a
vyh'adajte polo"ku Herná konzola, pripojenie.
8.2
"o potrebujete
Ak chcete na tomto televízor hra# hru pre dvoch hrá$ov,
potrebujete súpravu na hranie hier pre dvoch hrá$ov s 2
pasívnymi 3D okuliarmi – Philips PTA436 (predávajú sa
samostatne).
Herná konzola musí by# pripojená pomocou pripojenia HDMI.
Hranie hry pre dvoch hrá!ov
Ak chcete spusti# hru pre dvoch hrá$ov . . .
1 – Stla$te tla$idlo c Zdroj,vyberte hernú konzolu a stla$te
tla$idlo OK.
2 – Na hernej konzole spustite hru a vyberte re"im viacer%ch
alebo dvoch hrá$ov. Vyberte re"im zobrazenia na rozdelenej
obrazovke.
3 – Na dia'kovom ovládaní televízora stla$te tla$idlo o
OPTIONS, vyberte polo"ku j Obraz a zvuk, polo"ku Hranie
pre 2 hrá!ov a stla$te tla$idlo OK*.
4 – Vyberte formát, v akom sa na obrazovke zobrazuje hra v
re"ime rozdelenej obrazovky – Ved#a seba alebo Vrch/spodok
– a stla$te tla$idlo OK. Televízor zobrazí obe obrazovky na celú
obrazovku.
Aby bolo mo"né sledova# dve rozdielne obrazovky, ka"d% hrá$
si nasadí okuliare – pre hrá$a 1 alebo hrá$a 2.
Aktivácia a deaktivácia zobrazenia na rozdelenej obrazovke
V re"ime rozdelenej obrazovky pre dvoch hrá$ov mô"ete
prepína# zo zobrazenia na rozdelenej obrazovke na
kombinované zobrazenie a spä#, aby ste mohli $íta# ponuku hry
alebo sledova# skóre hry.
Medzi zobrazeniami mô"ete prepína# pomocou tla$idla OK na
dia'kovom ovládaní televízora.
Hry pre dvoch hrá!ov
Zastavenie hry pre dvoch hrá!ov
Zobrazenie rozdelenej obrazovky pre dvoch hrá$ov zastavíte
stla$ením tla$idla h a v%berom inej aktivity.
"o je hra pre dvoch hrá!ov
* Ak hranie pre dvoch hrá$ov nie je k dispozícii v ponuke,
stla$te tla$idlo 3D na dia'kovom ovládaní, vyberte polo"ku 2D a
stla$te tla$idlo OK.
Ak hráte hru pre viacer%ch hrá$ov s rozdelenou obrazovkou,
mô"ete televízor nastavi# tak, aby zobrazoval obe $asti
obrazovky pre jednotliv%ch hrá$ov na celú obrazovku. Ka"d% hrá$
tak bude vidie# len svoju $as# hry na celej obrazovke. Televízor
na sú$asné zobrazovanie oboch obrazoviek vyu"íva technológiu
3D zobrazenia.
Ak chcete zobrazi# dva rôzne obrazy na celej obrazovke, ka"d%
hrá$ potrebuje 3D okuliare.
Hry / Hry pre dvoch hrá$ov
77
9
!pecifikácie televízora
9.1
Environmentálne otázky
!etrenie energie
Funkcia úspory energie pozostáva z viacer!ch nastavení
televízora, ktoré pomáhajú chráni" #ivotné prostredie.
Ak chcete otvori" Eko nastavenia, po$as sledovania televíznych
kanálov stla$te tla$idlo *. Aktívne nastavenia sú vyzna$ené
symbolom fi.
Nastavenia zatvoríte opakovan!m stla$ením tla$idla *.
Úspora energie
Toto nastavenie Smart obrazu nastavuje obraz spolu s funkciou
Ambilight na mo#nos", ktorá znamená najvä$%iu energetickú
úsporu. Ak chcete funkciu zapnú", vyberte polo#ku Úspor.
energie v polo#ke Eko nastavenia a stla$te tla$idlo OK.
Ak chcete vypnú" funkciu Úspora energie, vyberte iné
nastavenie Smart obrazu.
Pokro$il! systém riadenia spotreby tohto televízora zaru$uje
najefektívnej%ie vyu#itie spotrebúvanej energie. Mô#ete
skontrolova", ako va%e osobné nastavenia televízora, úrove'
jasu zobrazovaného obrazu a okolité svetelné podmienky
ovplyv'ujú relatívnu spotrebu energie.
Ak chcete overi" relatívnu spotrebu energie, stla$te tla$idlo h
> Konfigurácia > Sledova& uká%ky > Aktívna kontrola a
stla$te tla$idlo OK. Zvo&te niektoré nastavenie a skontrolujte
príslu%né hodnoty.
Európsky energetick" 'títok
Európsky energetick" 'títok informuje o triede energetickej
úspornosti tohto v!robku. (ím je trieda energetickej úspornosti
v!robku bli#%ie k zelenej farbe, t!m menej energie v!robok
spotrebuje.
Na %títku nájdete triedu energetickej ú$innosti, priemernú
spotrebu energie v!robku po$as pou#ívania a priemernú
spotrebu energie za 1 rok. Hodnoty spotreby energie v!robku
mô#ete tie# nájs" na webovej lokalite Philips pre va%u krajinu
na adrese
www.philips.com/TV
Koniec pou%ívania
Vypnutie obrazovky
Ak po$úvate hudbu, obrazovku televízora mô#ete vypnú" za
ú$elom úspory energie. Vyberte polo#ku Vyp. obraz. a stla$te
tla$idlo OK. Ak chcete obrazovku znova zapnú", stla$te
&ubovo&né tla$idlo na dia&kovom ovládaní.
Likvidácia pou%it"ch produktov a batérií
Vá% produkt bol navrhnut! a vyroben! pomocou
vysokokvalitn!ch materiálov a komponentov, ktoré sa dajú
recyklova" a znova vyu#i".
Sveteln" senzor
Zabudovan! senzor okolitého osvetlenia pri jeho zoslabení
automaticky zní#i jas obrazovky, $ím %etrí elektrickú energiu.
Vstavan! sveteln! senzor automaticky nastavuje obraz spolu s
funkciou Ambilight s oh&adom na osvetlenie miestnosti. Ak
chcete zapnú" túto funkciu, vyberte polo#ku Sveteln" senzor a
stla$te tla$idlo OK. Ak funkciu chcete vypnú", znova stla$te
tla$idlo OK.
Ke) sa na produkte nachádza symbol pre$iarknutého ko%a
s kolieskami, znamená to, #e sa na tento produkt vz"ahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
#asova$ vypnutia
Ak po$as 4 hodín nestla$íte #iadne tla$idlo na dia&kovom
ovládaní alebo ak televízor 10 minút neprijíma #iaden signál,
televízor sa automaticky vypne, aby sa %etrila energia. Vyberte
polo#ku #asova$ vypnutia.
Ak televízor pou#ívate ako monitor alebo na sledovanie
televízie pou#ívate digitálny prijíma$ (set-top box – STB) a
nepou#ívate dia&kové ovládanie televízora, vypnite funkciu
automatického vypnutia.
Okrem t!chto ekologick!ch nastavení televízor tie# disponuje
ekologick!mi funkciami t!kajúcimi sa spotreby energie.
Nízka spotreba energie v pohotovostnom re%ime
Najmodernej%í a najpokro$ilej%í systém napájania tohto
televízora zni#uje jeho spotrebu v pohotovostnom re#ime na
mimoriadne nízke hodnoty bez toho, aby t!m akoko&vek
obmedzil funk$nos" tohto re#imu.
Správa napájania
78
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre
elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa pod&a t!chto pravidiel a nevyhadzujte takéto
produkty s be#n!m domov!m odpadom. Správnou likvidáciou
starého produktu pomô#ete zabráni" mo#n!m negatívnym
dopadom na #ivotné prostredie a &udské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ
2006/66/ES nemo#no likvidova" spolu s be#n!m domov!m
odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu
batérií, preto#e správna likvidácia batérií pomô#e zabráni"
negatívnym dopadom na #ivotné prostredie a &udské zdravie.
*pecifikácie televízora / Príkon
9.2
Príkon
Technické údaje v!robku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnej"ie technické údaje k
tomuto v!robku nájdete na adrese www.philips.com/support
Príkon
• Elektrická sie#: AC 220 – 240 V +/–10 %
• Okolitá teplota: 5 °C a$ 35 °C
• Spotreba energie v pohotovostnom re$ime: < 0,1 W
• Funkcie úspory energie: sveteln! senzor, úsporn! re$im Eco,
stlmenie obrazu (pre rádio), %asova% automatického vypnutia,
ponuka úsporn!ch nastavení Eco.
Menovit! v!kon uveden! na "títku produktu uvádza jeho
spotrebu energie pri be$nom pou$ití v domácnosti (IEC 62087
Ed.2). Maximálny v!kon, uveden! v zátvorkách, sa pou$íva pre
ú%ely elektrickej bezpe%nosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
9.3
Prijatie
• Anténny vstup: 75-ohmov! koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
len pre typy TV „. . . T/12“, DVB-C (káblová) QAM
• Prehrávanie analógového videa: NTSC, SECAM; PAL
• Prehrávanie digitálneho videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Pozrite si vybrané krajiny na typovom "títku televízora
• Satelitn! anténny vstup: 75-ohmov! typu F
• Vstupn! frekven%n! rozsah: 950 a$ 2150 MHz
• Vstupn! úrov&ov! rozsah: 25 a$ 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, prenosová r!chlos# 2 a$ 45 M symbolov,
SCPC a MCPC
• Podporované satelity: Astra 19,2 °E, Astra 23,5 °E, Astra 28,2
°E, Hotbird 13,0 °E, TürkSat 42,0 °E, Eutelsat 7 °W, Thor 1
°W
• Podpora Astra HD+
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 a$ 4 konvertory LNB, v!ber
polarity 14/18 V, v!ber pásma 22 kHz, re$im tónovej dávky,
prúd LNB maximálne 300 mA
• Pozrite si vybrané krajiny na typovom "títku televízora
9.4
Displej
Typ
• Uhloprie%ka obrazovky:
60PFL8708: 152 cm/60 palcov
• Rozlí"enie displeja: 1920 x 1080p
• 3D: Easy 3D, hranie dvoch hrá%ov na celej obrazovke, H'bka
Premium 3D, konverzia Premium 2D na 3D
(pecifikácie televízora / Multimédiá
Vstupné rozlí!enia
Formáty videa
Rozlí"enie – obnovovacia frekvencia
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1080p – 50 Hz, 60 Hz
Po"íta"ové formáty
Rozlí"enie (okrem in!ch)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
9.5
Zvuk
HD Stereo 3D wOOx
• V!stupn! v!kon (RMS): 30 W pri 30 % THD
• Zdokonalenie zvuku: automatické vyrovnávanie hlasitosti,
dynamické vylep"enie nízkych tónov, Clear Sound, Incredible
Surround, Incredible Surround 3D
9.6
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vstavané)
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty prehrávania
• Kontajnery: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEGTS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A),
Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Videokodeky: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Zvukové kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3), WMA (v2 a$ v9.2), WMA
Pro (v9/v10)
• Titulky:
- Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), titulky DivX®
79
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a V!chodná Európa
(Windows-1250), Cyrilika (Windows-1251), Gré"tina
(Windows-1253), Ture"tina (Windows-1254), Západná Európa
(Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová r!chlos# súboru médií
je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová r!chlos# videa súboru médií
je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovan! a$ do profilu
High Profile @ L4.1.
– Kodek VC-1 je podporovan! a$ do profilu Advanced Profile @
L3.
*írka 1342 mm – v!&ka 776 mm – h(bka 60 mm – hmotnos#
±25 kg
. . . so stojanom televízora – v!&ka 860 mm – h(bka 236 mm –
hmotnos# ±28 kg
UMv 3104 327 0088.3 - 130814
Wi-Fi Certified Miracast™
Tento televízor podporuje zariadenia s technológiou WiDi 4.x.
DivX®
Ak chcete získa# %al&ie informácie, v polo$ke Pomocník stla"te
tla"idlo * Zoznam a vyh'adajte polo$ku DivX® VOD.
Podporovan! softvér mediálneho servera (DMS)
• PC – Microsoft Windows XP, Vista alebo Windows 7
– Mô$ete pou$i# 'ubovo'n! softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA®.
– Microsoft – Windows Media Player
• Mac OS X
– Mô$ete pou$i# 'ubovo'n! softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA®.
• Mobilné zariadenia
– Philips MyRemote – iOS, Android
- Schopnos# komunikácie s in!mi zariadeniami a v!kon sa mô$e
lí&i# v závislosti od mo$ností daného mobilného zariadenia a
pou$itého softvéru.
Smernice ESD
Tento prístroj sp()a v!konové kritériá A pre ESD. Ak zariadenie
neobnoví "innos# v re$ime zdie'ania v dôsledku
elektrostatického v!boja, je potrebn! zásah pou$ívate'a.
9.7
Pripojite"nos#
• SCART (vrátane adaptéra): Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr (vrátane adaptéra), Audio L/R (stereofónny
minikonektor ve'kosti 3,5 mm)
• Zvukov! vstup Audio In (DVI do HDMI) (stereo minikonektor
ve'kosti 3,5 mm)
• 4 x vstup HDMI s funkciou ARC (3D)
• Zvukov! v!stup Audio Out L/R – synchronizované zobrazenie
(optick!, Toslink)
• Sie# LAN – (RJ45)
• 3 x vstup USB 2.0
• Zásuvka rozhrania Common Interface (CI+/CAM)
• Slúchadlá (stereofónny minikonektor ve'kosti 3,5 mm)
9.8
Rozmery a hmotnosti
60PFL8708
80
*pecifikácie televízora / Rozmery a hmotnosti
10
Softvér televízora
10.1
Verzia softvéru
Ak chcete zobrazi! aktuálnu verziu softvéru v televízore, stla"te
tla"idlo h, vyberte polo#ku S Konfigurácia a stla"te tla"idlo
OK.
Vyberte polo#ku Nastavenia softvéru a stla"te tla"idlo OK.
Vyberte polo#ku Info o pou!itom softvéri a pozrite si polo#ku
Verzia: . . . .
10.2
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru z internetu
Ak je televízor pripojen$ na internet, spolo"nos! TP Vision vám
mô#e zasla! v$zvu na aktualizáciu softvéru televízora. Budete
potrebova! vysokor$chlostné (%irokopásmové) pripojenie na
internet.
Ak sa zobrazí táto v$zva, odporú"ame vám vykona! aktualizáciu.
Vyberte polo#ku Aktualizova". Postupujte pod&a pokynov na
obrazovke.
Nové aktualizácie mô#ete vyh&ada! aj manuálne.
Ak chcete manuálne vyh&ada! aktualizácie, stla"te tla"idlo h,
vyberte polo#ku SKonfigurácia a stla"te tla"idlo OK.
Vyberte polo#ku Aktualizova" softvér a stla"te tla"idlo OK.
Postupujte pod&a pokynov na obrazovke.
Po dokon"ení aktualizácie sa televízor automaticky vypne a
znova zapne. Po"kajte, k$m sa televízor opä! nezapne.
Nepou#ívajte tla"idlo vypína"a A na televízore.
Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB
3 – Prevezmite softvér televízora
Pamä!ové zariadenie USB pripojte k po"íta"u. Na pamä!ovom
zariadení USB vyh&adajte súbor update.htm a dvakrát na'
kliknite. Kliknite na polo#ku Posla" ID. Ak je dostupn$ nov$
softvér, prevezmite súbor vo formáte .zip. Po prevzatí ho
rozba&te a skopírujte súbor autorun.upg na pamä!ové
zariadenie USB. Neumiest'ujte ho do prie"inka.
4 – Aktualizujte softvér televízora
Pamä!ové zariadenie USB znova pripojte k televízoru.
Aktualizácia sa spustí automaticky. Televízor sa na 10 sekúnd
automaticky vypne a znova zapne. (akajte, prosím.
Dodr!iavajte nasledovné pokyny . . .
• nepou#ívajte dia&kové ovládanie
• neodpájajte pamä!ové zariadenie USB od televízora
Ak po"as aktualizácie nastane v$padok napájania, neodpájajte
pamä!ové zariadenie USB od televízora. Po obnovení napájania
bude aktualizácia pokra"ova!.
Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie
Operation successful. Odpojte pamä!ové zariadenie USB a
stla"te tla"idlo A na dia&kovom ovládaní.
Dodr!iavajte nasledovné pokyny . . .
• nestlá"ajte tla"idlo A dvakrát
• nepou#ívajte tla"idlo A na televízore
Televízor sa vypne (na 10 sekúnd) a opä! zapne. (akajte,
prosím.
Softvér televízora sa aktualizoval. Televízor mô#ete znovu
pou#íva!.
Ak chcete zabráni! neúmyselnej aktualizácii softvéru TV,
odstrá'te súbor autorun.upg z pamä!ového zariadenia USB.
10.3
Softvér s otvoren#m zdrojov#m
kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoren$m zdrojov$m
kódom. Spolo"nos! TP Vision Netherlands B.V t$mto ponúka
mo#nos! poskytnutia, na základe po#iadania, kópie úplného
zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoren$m zdrojov$m
kódom chránené autorsk$m právom pou#ité v tomto produkte,
pre ktoré je tak$to spôsob sprístupnenia vy#adovan$
príslu%n$mi licenciami.
Mô#e by! potrebné aktualizova! softvér televízora. Budete
potrebova! po"íta" s vysokor$chlostn$m pripojením na internet
a pamä!ové zariadenie USB na nahratie softvéru do televízora.
Pou#ite pamä!ové zariadenie USB s 256 MB vo&ného priestoru.
Uistite sa, #e ochrana proti zápisu je vypnutá.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia v$robku
pre kohoko&vek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získa!
zdrojov$ kód, po%lite #iados! v anglickom jazyku na adresu . . .
1 – Spustite aktualizáciu softvéru v televízore
Ak chcete spusti! aktualizáciu softvéru, stla"te tla"idlo h,
vyberte polo#ku SKonfigurácia a stla"te tla"idlo OK.
Vyberte polo#ku Aktualizova" softvér > USB a stla"te tla"idlo
OK.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
Holandsko
2 – Identifikujte televízor
Pamä!ové zariadenie USB vlo#te do jedného z konektorov USB
na televízore, vyberte polo#ku Spusti" a stla"te tla"idlo OK. Na
pamä!ové zariadenie USB sa zapí%e identifika"n$ súbor.
Softvér televízora / Licencia pre softvér s otvoren$m zdrojov$m kódom
81
10.4
Licencia pre softvér s
otvoren!m zdrojov!m kódom
82
Softvér televízora / Licencia pre softvér s otvoren!m zdrojov!m kódom
11
11.3
11.1
Ak chcete vyrie$i% problém t"kajúci sa televízora Philips,
obrá%te sa na na$u online podporu. Mô!ete zvoli% svoj jazyk a
zada% modelové &íslo produktu.
Podpora
Zaregistrovanie
Zaregistrujte si svoj televízor a vyu!ite mno!stvo v"hod, medzi
ktoré patria úplná podpora (vrátane preberania súborov),
v"hradn" prístup k informáciám o nov"ch produktoch,
exkluzívne ponuky a z#avy, $anca vyhra% hodnotné ceny a
podie#a% sa na $peciálnych prieskumoch o nov"ch produktoch.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
Online pomoc
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Na lokalite podpory nájdete telefónne &íslo, ktoré vám umo!ní
nás kontaktova% v danej krajine, ale aj odpovede na &asto
kladené otázky (FAQ). V niektor"ch krajinách je mo!né
komunikova% priamo s niektor"m z na$ich spolupracovníkov a
klás% otázky bu' priamo, alebo prostredníctvom e-mailu
Mô!ete prevzia% nov" softvér televízora alebo príru&ku, ktorú
mô!ete následne otvori% v po&íta&i.
11.2
Pou!ívanie pomocníka a
vyh"adávania
11.4
Sú&as%ou tohto televízora je Pomocník na obrazovke.
Potrebné informácie mô!ete vyh#ada% v zozname tém alebo
mô!ete Pomocníka &íta% ako knihu s kapitolami.
Ak potrebujete pomoc, mô!ete zatelefonova% na linku
Strediska starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Telefónne
&íslo nájdete v tla&enej dokumentácii k televízoru.
Alebo nav$tívte na$u webovú lokalitu
www.philips.com/support.
Zobrazenie Pomocníka
Stla&ením tla&idla h otvorte ponuku Doma.
Vyberte polo!ku ? Pomocník a stla&te tla&idlo OK.
Ak chcete zobrazi% abecedn" zoznam tém, vyberte kartu L
Zoznam v paneli ponuky.
Ak chcete Pomocníka &íta% ako knihu, v paneli ponuky vyberte
polo!ku B Kniha.
Starostlivos% o zákazníkov
&íslo modelu a sériové $íslo televízora
Mô!u vás po!iada% o uvedenie &ísla modelu a sériového &ísla
televízora. Tieto &ísla nájdete na $títku na balení alebo na
typovom $títku na zadnej alebo spodnej strane televízora.
Pred vykonaním pokynov uveden"ch v Pomocníkovi musíte
Pomocníka zatvori%.
Pomocníka zatvoríte stla&ením tla&idla b alebo h.
Pri vä&$ine nastavení a mo!ností mô!ete stla&i% tla&idlo *
(modré), &ím zobrazíte informácie o zvolenom nastavení alebo
mo!nosti.
Ak sú pre dané nastavenie alebo mo!nos% k dispozícii
informácie, opätovn"m stla&ením tla&idla * (modré) otvoríte
príslu$nú stránku Pomocníka.
Pri niektor"ch &innostiach (napríklad pou!ívanie teletextu) majú
farebné tla&idlá $pecifické funkcie a nemo!no pomocou nich
otvori% Pomocníka.
Pomocník televízora na va#om tablete, inteligentnom
telefóne alebo po$íta$i
Pomocníka televízora mô!ete prevzia% vo formáte PDF a
zobrazi% ho v inteligentnom telefóne, tablete alebo po&íta&i.
Dlh$ie sekvencie pokynov vykonáte jednoduch$ie, ak si
relevantnú stránku Pomocníka vytla&íte pomocou po&íta&a.
Pomocníka (návod na pou!itie) mô!ete prevzia% na adrese
www.philips.com/support
Podpora / Starostlivos% o zákazníkov
83
12
12.5
12.1
© 2013 Digital Living Network Alliance. V#etky práva
vyhradené.
© 2013 DLNA. V#etky práva vyhradené.
Autorské práva a
licencie
HDMI
HDMI®
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a
logo HDMI sú ochrann!mi známkami alebo registrovan!mi
ochrann!mi známkami spolo"nosti HDMI Licensing LLC v
Spojen!ch #tátoch a in!ch krajinách.
12.2
Dolby
Dolby®
Vyrobené na základe licencie od spolo"nosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky
spolo"nosti Dolby Laboratories.
12.3
DTS 2.0 + Digital Out™
DLNA Certified®
12.6
DivX Certified®
O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho
videa vytvoren! spolo"nos&ou DivX, LCC, dcérskou
spolo"nos&ou spolo"nosti Rovi Corporation. Toto zariadenie je
ozna"ené certifikátom DivX Certified® zariadenia
prehrávajúceho formát DivX. Viac informácií a softvérov!ch
nástrojov na konvertovanie súborov do formátu DivX nájdete
na adrese divx.com.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® je potrebné
zaregistrova&, aby mohlo prehráva& zakúpené videá vo formáte
DivX Video-on-Demand (VOD).
Svoj registra"n! kód nájdete v "asti DivX VOD v ponuke
konfigurácie zariadenia. Viac informácií o samotnej registrácii
nájdete na adrese vod.divx.com.
12.7
Microsoft
DTS 2.0 + Digital Out™
Vyrobené na základe licencie pod$a patentov U.S. ".: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 a %al#ích patentov U.S. a globálnych
patentov, vydan!ch aj "akajúcich na vydanie. DTS, príslu#n!
symbol a DTS spolu s t!mto symbolom sú registrovan!mi
ochrann!mi známkami, pri"om DTS 2.0+Digital Out je
ochrannou známkou spolo"nosti DTS, Inc. Sú"as&ou produktu
je softvér. © DTS, Inc. V#etky práva vyhradené.
12.4
Skype
Skype™ je ochrannou známkou spolo"nosti Skype™ Limited
alebo jej pridru'en!ch spolo"ností.
84
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka spolo"nosti Microsoft Corporation v USA
alebo in!ch krajinách.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu vyu'ívajú technológiu Microsoft PlayReady™ na
prístup k obsahu s cie$om ochrany svojho intelektuálneho
vlastníctva vrátane obsahu chráneného autorsk!mi právami.
Toto zariadenie pou'íva technológiu PlayReady na prístup k
obsahu s ochranou PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie
nedoká'e správne implementova& obmedzenia pou'ívania
obsahu, majitelia obsahu mô'u spolo"nos& Microsoft po'iada& o
odobratie schopnosti zariadenia pou'íva& obsah s ochranou
PlayReady. Tento postup neovplyvní nechránen! obsah ani
obsah chránen! in!mi technológiami na kontrolu prístupu.
Majitelia obsahu mô'u na prístup k ich obsahu vy'adova&
aktualizáciu technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môc& získa& prístup k obsahu, ktor! túto
aktualizáciu vy'aduje.
Autorské práva a licencie / Wi-Fi Alliance
12.8
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™, Miracast™ sú ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
12.9
Softvér MHEG
Autorské práva na softvér MHEG („softvér“) obsiahnut! v
tomto televízore („tento produkt“), ktor! sa vám poskytuje na
ú"ely umo#nenia vyu#ívania interaktívnych funkcií televízora,
vlastní spolo"nos$ S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED
(„vlastník“). Tento softvér máte oprávnenie vyu#íva$ iba v
spojení s t!mto produktom.
12.10
Ostatné ochranné známky
V%etky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky
sú majetkom ich príslu%n!ch vlastníkov.
Autorské práva a licencie / Ostatné ochranné známky
85
Index
3
3D okuliare, pou!ívanie 56
3D okuliare, typ 56
3D, 2D na 3D 56
3D, optimálne sledovanie 57
3D, zdravotné upozornenie 57
3D, "istenie okuliarov 56
A
Aktívne ovládanie 20
Ambilight, dynamická r#chlos$ 46
Ambilight, farba steny 46
Ambilight, ISF 46
Ambilight, jas 46
Ambilight, re!im 46
Ambilight, statická farba 46
Ambilight, umiestnenie televízora 6
Ambilight, vypnutie televízora 47
Aplikácia Internet 59
Aplikácia MyRemote, JointSpace 67
Aplikácia MyRemote, nahrávanie 69
Aplikácia MyRemote, Ovládanie 70
Aplikácia MyRemote, ponuka 69
Aplikácia MyRemote, prevzatie 68
Aplikácia MyRemote, sie$ 68
Aplikácia MyRemote, SimplyShare 69
Aplikácia MyRemote, TV program 69
Aplikácia MyRemote, Wi-Fi smart screen 70
Aplikácie, galéria 60
Aplikácie, hodnotenie 59
Aplikácie, odporú"ané 59
Aplikácie, uzamknutie 59
Aplikácie, vyh%adávanie 59
Automatická aktualizácia kanálov 30
Automatické nast. hlasitosti 44
Automatické posunutie titulkov 11
Automatick# zvuk 3D Incredible Surround 44
B
Balík kanálov, aktualizácia 52
Balíky kanálov 52
Basové tóny 43
Bezpe"nostné pokyny 20
C
CAM – modul podmieneného prístupu 12
CAM, in&talácia 12
CI+ 12
Clear LCD 40
D
Dia%kové ovládanie, Azerty 25
Dia%kové ovládanie, batérie 26
Dia%kové ovládanie, Cyrilika 25
Dia%kové ovládanie, diakritika a symboly 24
Dia%kové ovládanie, klávesnica 24
Dia%kové ovládanie, kurzor 25
Dia%kové ovládanie, párovanie 26
Dia%kové ovládanie, tla"idlá 23
Dia%kové ovládanie, ve%ké písmená 24
Digitálny teletext 34
86
DivX® VOD 62
DMR - Digital Media Renderer 9
Dokonal# kontrast 40
DVB 31
DVB, nastavenia 31
DVI, pripojenie 10
Dynamické podsvietenie 41
E
Easy Link 11
EasyLink, nastavenia 11
EasyLink, pripojenia 10
Eko nastavenia 78
ESD 80
Európsky energetick# &títok 78
F
Farba 39
Farebná teplota 41
Formáty prehrávania 79
Fotoaparát, pripojenie 17
Fotografie, prezentácia 61
Funkcia Ambilight, zapnutie alebo vypnutie 45
H
HbbTV 35
HDCP, ochrana proti kopírovaniu 10
HDMI ARC 10
Herná konzola alebo po"íta", po"íta" 18
Herná konzola, pripojenie A/V LR 15
Herná konzola, pripojenie HDMI 15
Hlasitos$ do slúchadiel 44
Hodiny 39
Hra alebo po"íta" 42
Hra alebo po"íta", hra 77
Hra, dvaja hrá"i 77
Hra, hranie 77
Hra, spustenie pre dvoch hrá"ov 77
Hudobné súbory, prehrávanie 62
I
Ikona zariadenia 36
Infra"erven# sníma" 25
Interaktívna televízia 34
J
Jas 42
Jazyk zvuku 38
Jazyk, ponuky 38
K
Kalibrácia ISF® 43
Kanál, ob%úben# 28
Kanál, premenovanie 28
Kanál, prepínanie 27
Kanál, zmena poradia 29
Kanály, aktualizácia 29
Kanály, logá 28
Kanály, opätovná in&talácia 30
Klávesnica USB 16
Klávesnica, pripojenie 16
Koniec pou!ívania 78
Kontrast Backlight 39
Kontrast obrazu 41
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 30
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, kopírovanie 31
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, na"ítanie 31
Index
Kurzor, informácie 25
Kurzor, pou!ívanie 25
Kurzor, r"chlos# 25
Kurzor, vypnutie 25
Kvalita príjmu 32
Kód rodi$ovskej zámky 29
M
Mediálne servery, podporované 80
MHEG 34
Miracast, blokovanie/odblokovanie 63
Miracast, zastavenie zdie%ania 63
Miracast, zdie%anie obrazovky 63
Miracast™ 63
Mono/Stereo 44
Mo!nosti, po$as sledovania kanála 27
Multi room (Viac miestností), ako 65
Multi room (Viac miestností), konfigurácia 64
Multi room (Viac miestností), $o je 64
My& USB 16
My&, pripojenie 17
My&, r"chlos# 17
N
Nahrávanie po!adovan"ch programov 66
Nahrávanie, okam!ité nahrávanie 66
Nahrávanie, plánovanie nahrávania 66
Nahrávanie, zoznam nahrávok 66
Nahrávky, zoznam 67
Nahrávky, údaje TV programu 36
Názov televíznej siete 9
O
Okraje obrazovky 42
Oneskorenie pohotovostného re!imu 22
Online TV 60
Optick" zvukov" v"stup 10
Ostros# 40
P
Pamä# internetu, vymazanie 9
Pamä#ová jednotka USB typu Flash, pripojenie 17
Perfect Natural Motion 40
Pevn" disk USB, informácie 15
Pevn" disk USB, in&talácia 16
Pixel Plus link 11
Podpora online 83
Pohotovostn" re!im 22
Pomocník, na tablete 83
Pomocník, pou!ívanie 83
Ponuka Doma 58
Ponuka zdrojov 36
Posun obrazu 42
Po!i$iavanie filmov 60
Predefinované prenosové r"chlosti 32
Prein&talovanie televízora 30
Prenos videa 60
Prenosová r"chlos# 32
Priestorov" zvuk 44
Pripojenia, zoznam 36
Pripojenie antény 6
Pripojenie antény, rady 9
Pripojenie HDMI, tipy 9
Pripojenie SCART, rady 10
Pripojenie YPbPr, rady 10
Pripomienka, program 36
Pípnutie klávesov 48
Index
Pôvodn" jazyk 38
R
Redukcia MPEG artefaktov 40
Redukcia &umu 40
Reproduktory/slúchadlá 48
Re$ 48
Re!im prenosovej r"chlosti 31
Re!im sie#ovej frekvencie 32
Rodi$ovská zámka 29
Rozhlasová stanica 27
Ru$ná in&talácia 33
R"chle nastavenie obrazu 19
R"chle spustenie 22
S
Satelit, aktualizácia kanálov 53
Satelit, in&talácia 51
Satelit, jednotka Multi-Dwelling-Unit 51
Satelit, kanály 49
Satelit, ob%úbené kanály 50
Satelit, odstránenie 53
Satelit, premenovanie kanálov 53
Satelit, pridanie 52
Satelit, pripojenie 7
Satelit, Unicable 52
Satelit, uzamknutie kanálov 50
Satelit, vekové obmedzenie 50
Satelit, zmena poradia kanálov 50
Satelit, zoznam kanálov 49
Sie#, bezdrôtové pripojenie 7
Sie#, DHCP 8
Sie#, heslo 8
Sie#, káblová 8
Sie#, nastavenia 9
Sie#, statická adresa IP 8
Sie#ová frekvencia 32
Sie#ov" smerova$ 7
Skype 72
Skype, automatické prihlásenie 76
Skype, história 75
Skype, hlasová schránka 75
Skype, hlasov" hovor 74
Skype, kontakty 73
Skype, kredit 75
Skype, nové konto 72
Skype, odhlásenie 76
Skype, otestovanie kamery 76
Skype, prihlásenie 72
Skype, prijímanie hovorov 75
Skype, stav online 73
Skype, stlmenie zvuku 74
Skype, udalos# 75
Skype, upozornenia 76
Skype, videohovor 74
Skype, volanie na telefóny 74
Skype, zablokovanie kontaktu 74
Skype, zmena hesla 76
Skype, zvonenie 76
Sledovanie televízie 26
Slúchadlá, pripojenie 18
Smart TV, kód PIN 58
Smart TV, registrácia 58
Smart TV, úvodná stránka 59
Snímanie frekvencie 32
Softvér mediálneho servera 8
Softvér s otvoren"m zdrojov"m kódom 81
87
Softvér, aktualizácia pomocou USB 81
Softvér, aktualizácia z internetu 81
Softvér, aktuálna verzia 81
Spotreba energie 78
Sprievodca pripojením 9
Správa o aktualizácii kanálov 30
Starostlivos! o obrazovku 21
Stav 27
Super rozlí"enie 40
Sveteln# senzor 78
Svetlo Lounge light 47
Svetlos! 41
Synchronizácia zvuku a videa 13, 13
Systém domáceho kina, viackanálov# zvuk 14
Systém domáceho kina, vyrovnanie hlasitosti 14
Súbory videa, prehrávanie 62
Zoznamy kanálov 28
Zvuková stopa s komentárom 47
Zvukov# efekt 48
Zv#"enie s#tosti farieb 41
Zásuvka spolo'ného rozhrania 12
!
(asova' vypnutia 38, 78
(ierne pruhy 33
"
)etrenie energie 78
)t#l obrazu 39
)t#l zvuku 43
T
Teletext 33
Teletext, duálne zobrazenie 34
Teletext, konfigurácia 34
Teletext, mo$nosti 34
Teletext, preh%ad teletextu T.O.P. 34
Teletext, zmrazenie 34
Televízia na po$iadanie 61
Titulky 37
Titulky, nahrávanie 66
Titulky, pozastavenie TV 65
TV hodiny 39
TV program, informácie 36
TV reproduktory 44
TV sprievodca 35
U
Umiestnenie televízora 45
Umiestnenie v obchode 42
Univerzálny prístup 47
Upevnenie na stenu, VESA 6
Uzamknutie kanála 29
V
Ve%kos! kroku frekvencie 32
Video obchod 60
Vlastná farebná teplota 41
Vstup napájania 6
Vypnutá obrazovka, vypnú! 62
Vzdialenos! pri sledovaní 6
V#ber videa 27
V#robné nastavenia 30
V#"ky 43
W
Wi-Fi smart screen, panel s kanálmi 71
Wi-Fi smart screen, panel s nástrojmi 71
Wi-Fi smart screen, sledovanie televízie 71
WPS - Chránené nastavenie Wi-Fi 7
WPS, kód PIN 8
WWW. 59
Z
Zapnutie a vypnutie 22
Zapnutie s Wi-Fi 68
Zhor"en# sluch 47, 54
Zmie"an# zvuk 48
Zosil&ova' 45
Zoznam kanálov, Nov# 30
Zoznam programov 35
88
Index
L"#&(%&+,#;"'-(&,"#
!"#$%&'%(
GMGG+NNN+OONP
7)/#"0+3,'/0+GMHG+NNN+OOMF
)$*#'+,-,)$*#'./$
GOG+OGG+GIQ+RGSHQT1-,#?U
)01%(,',2$"3$#04'%(
GII+PNH+FQH+RV"B(*#,+:"W,5U
)"(5'*
GMGG+OGH+GFNQ
9("+@()*"+FPIM+GFNQ
ǎȇǸǭǽǵȌ
ǚǭȃǵǻǺǭǸDzǺǺǻǹDzǽ
ćHVNiUHSXEOLND
FFMMMGMPQ+RXY0&#Y+&(',;U
'DQPDUN
IQFQ+MIHN
6$/&137*(%8
GHMG+QGH+GN+ZP+RGSHNT1X,#?U
ƆƫƫƜƤơ
ƆƨƭƩƪƞƪƫƞƳƧ
(VSDxD
PGF+MM+HG+MI+RGSHGT+[+GSGMT1-,#?U
91&0%'(
ZZMIGZH+RC"6(*,B)8+B\#/8U
:"(%3$
GH+QO+IF+NG+QG+R*"%(*U
+UYDWVND
GH+OOO+ZZ+GH+RV"B(*#,+:"W,5U
;&(*'(
GFNQ+FM+OG+HN+R%6,(-(&(+#(W,"#(*/U
5RPüQl
GIH+ZIGGGNF+RK(',;+*"%(*U
;"$*(%8
GMHM+FHG+HNG+R#(&,"#(*+%(**U
ǝǻǾǾǵȌ
ǮDzǾǼǸǭǿǺǻ
<0"&7$"%,;"$*(%8
GMNN+IIM+GN+MM+RQ:1-,#+7K+*(#8*,#/U
@/'11$,-,@37A$'5,-,@4'55$"(
GMNM+GGG+FPH+RGSGMH+Lab1X,#?U
.DǴDǷFǿDǺ
M+HG+MGG+FGGG+GG+GN+R;'//U
ǞǽǮǵȔǭ
GHH+IFH+ZMNG+RV"B(*#,+:"W,5U
=(&4'(
9LHWĎMDLVWDULIV
6ORYDNLD
F+IIF+HQN+PI+RD#c&'"d&_&#E+6"5"'U
='&7/(%'(
M+Q+FHN+GFPI+RD,/&,#(,0++&(',;(,0U
@*04$%'B(
H+MMM+MI+HF+RV"B(*#,+B*,%U
/X[HPERXUJ/X[HPEXUJ
FNMO+HHGG+R!(&,"#(*/+]);+1+(::/*+#(&,"#(*U
@/0C'
GP+MM+ZF+QG+NG
0DJ\DURUV]iJ
GZ+H+OGG+MHQH+R7/*;^*8,+6Y5_0U
@4$"'#$
GM+QOPF+PGPZ+R*"B(*0(-&(*U
<$8$"*(%8
GPGG+FGF+GM+OH+RGSHGT1-,#?U
ประเทศไทย+RK6(,*(#8U
GF+ZQF+OZQG
<0"#$
FF+PO+HP+HN
7UNL\H
NNN+M+NNQ
>1&$""$'37
GMFG+NG+HH+II+RGSHNQT1X,#?U
D%'&$8,E'%#80C
GMNN+IIM+GN+MM+RQ:1-,#+7K+*(#8*,#/U
3ROVND
3RãĀF]HQLHORNDOQH
ǠǷǽǭȓǺǭ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺǻ
?0"&/#(*
OGO+OM+GF+FQ+RGSHFT1-,#?+$+X`5/*+
GSIGT1-,#?U
!"#$%"#&'(%&)(*+,-(./0+1+2-(./0+#"#+%"#&'(%&)/**/0+1+3)4/'5/' &'(.*,%6/+7,*8/'
9:/%,;,%(&,"#0+('/+0)<=/%&+&"+%6(#./+>,&6")&+#"&,%/?
@6,*,:0+(#8+&6/+@6,*,:0A+06,/*8+/-<*/-+('/+'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+";+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+!?D?
(#8+('/+)0/8+)#8/'+*,%/#0/+;'"-+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+!?D?
3**+'/.,0&/'/8+(#8+)#'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+('/+:'":/' &E+";+&6/,'+'/0:/%&,5/+">#/'0?
FGHI+J+K@+D,0,"#+!/&6/'*(#80+7?D?+++3**+',.6&0+'/0/'5/8?
>>>?:6,*,:0?%"-
>>>?:6,*,:0?%"-10)::"'&
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising