Philips | 32PHT4101/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 32PFT4101/12 Používateľská príručka

Philips 4000 series Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 32PFT4101/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
4201 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
32PFH4101
32PFT4101
32PFT4101
32PHH4101
32PHT4101
40PFH4101
40PFT4101
48PFH4101
48PFT4101
Obsah
1 Prehliadka televízora
3
1.1 Pozastavenie TV a nahrávanie
1.2 Easy Link
3
2 Inštalácia
12 Videá, fotografie a hudba
4
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
4
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
4
2.4 Napájací kábel
4
2.5 Kábel antény
4
2.6 Satelit
5
3 Pripojenie zariadení
4
13 Nastavenie
43
8
14 Špecifikácie
12
14.1 Environmentálne otázky
45
14.2 Príjem pri modeloch PxH/PxT
14.3 Displej
46
14.4 Príkon
47
14.5 Rozmery a hmotnosti
47
14.6 Pripojiteľnosť
47
14.7 Zvuk
47
14.8 Multimédiá
48
8
15 Softvér
45
46
49
15.1 Aktualizácia softvéru
49
15.2 Verzia softvéru
49
15.3 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
15.4 Open source license
49
14
14
4.2 Tlačidlá na televízore (pre sériu 4100, 4200, 4101,
4111, 4201, 6300 a 630)
14
4.3 Funkcia automatického vypnutia
14
4.4 Časovač vypnutia
14
16.1 Riešenie problémov
52
16.2 Zaregistrovanie
53
16.3 Pomocník
53
16.4 Online pomoc
54
16.5 Starostlivosť o zákazníkov/opravy
16
17 Bezpečnosť a údržba
55
17.1 Bezpečnosť
55
17.2 Starostlivosť o obrazovku
56
6.1 Zoznamy kanálov
18
6.2 Sledovanie televíznych kanálov
18
6.3 Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
22
18.1 Podmienky používania
57
18.2 Ochranné známky a autorské práva
7 Inštalácia kanálov – anténa, kábel
24
Index
8 TV program
24
27
8.1 Čo potrebujete
27
8.2 Používanie TV programu
27
9 Nahrávanie a pozastavenie TV
9.1 Nahrávanie
29
9.2 Pozastavenie TV
10 Zdroje
29
30
32
10.1 Prepnutie na zariadenie
10.2 Z pohotovostného režimu
10.3 Easy Link
32
11 Časovače a hodiny
52
54
18 Podmienky používania, autorské práva a
licencie 57
18
7.1 Aktualizácia kanálov
24
7.2 Opätovná inštalácia kanálov
7.3 DVB-T alebo DVB-C
24
7.4 Ručná inštalácia
26
49
16 Riešenie problémov a podpora
5.1 Prehľad tlačidiel (pre sériu 4000, 4100, 4200, 4101,
4111, 4201 a 5210)
16
5.2 Infračervený snímač
17
5.3 Batérie
17
5.4 Čistenie
17
6 Televízne kanály
37
13.1 Obraz
37
13.2 Zvuk
40
13.3 Všeobecné nastavenia
4.1 Zapnutie, pohotovostný režim alebo vypnutie
5 Diaľkové ovládanie
34
12.1 Pomocou rozhrania USB
34
12.2 Prehrávanie videí
34
12.3 Prezeranie fotografií
34
12.4 Prehrávanie hudby
35
6
3.1 Informácie o pripojení
6
3.2 Rozhranie Common Interface – CAM
3.3 Digitálny prijímač set-top box (STB)
3.4 Satelitný prijímač
9
3.5 Systém domáceho kina (HTS)
9
3.6 Prehrávač diskov Blu-ray
10
3.7 DVD prehrávač
11
3.8 Herná konzola
11
3.9 Pevný disk USB
11
3.10 Pamäťová jednotka USB typu Flash
3.11 Videokamera – HDMI
12
3.12 Počítač
12
3.13 Slúchadlá
13
4 Zapnutie
33
11.1 Funkcia automatického vypnutia
11.2 Hodiny
33
11.3 Časovač vypnutia
33
3
32
32
33
2
59
57
1
Prehliadka
televízora
1.1
Pozastavenie TV a
nahrávanie
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť a nahrávať vysielanie digitálnych
televíznych kanálov.
Prerušte vysielanie a vybavte si dôležitý hovor alebo
si jednoducho dajte prestávku počas sledovania
športového zápasu – televízor bude vysielanie
ukladať na pevný disk USB. V sledovaní môžete
neskôr opäť pokračovať.
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete tiež
nahrávať digitálne televízne vysielanie. Nahrávať
môžete počas sledovania programu alebo môžete
naplánovať nahrávanie programu v budúcnosti.
1.2
Easy Link
Pomocou funkcie EasyLink môžete obsluhovať
pripojené zariadenie, ako napríklad prehrávač diskov
Blu-ray, pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC.
3
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
2
Inštalácia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
2.3
V časti Pomocník prejdite na položku Bezpečnosť a
údržba > Bezpečnosť.
Rady týkajúce sa
umiestnenia
2.2
– Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
– Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
– Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
TV stojan
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho TV.
2.4
Upevnenie na stenu
Napájací kábel
Pre sériu 4101, 4111
– Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
– Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
– Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
– Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA . . .
Na bezpečné pripevnenie konzoly použite skrutky s
dĺžkou uvedenou v ilustrácii.
– 32Pxx4101 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)
– 40PFx4101, 40PFT4111 – VESA MIS-F 200 x 200,
M4 (minimum 12 mm, maximum 16 mm)
– 48PFx4101 – VESA MIS-F 200 x 200,
M6 (minimum 12 mm, maximum 16 mm)
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
4
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
ANTENNA na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelit
– Pre modely PHK/PFK
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
5
3
Pripojenie zariadení
3.1
Informácie o pripojení
Ochrana proti kopírovaniu
Sprievodca pripojením
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil
dobrý prenos obrazu aj zvuku.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
HDMI ARC
Konektor HDMI 1 na televízore disponuje rozhraním
HDMI ARC (Audio Return Channel). Ak zariadenie
(väčšinou ide o systém domáceho kina) tiež
disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
konektoru HDMI 1 na televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Port Antenna
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
Ak chcete vypnúť funkciu ARC pripojenia HDMI,
stlačte tlačidlo , vyberte možnosť Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK. Vyberte položku Nastavenia TV >
Zvuk > Rozšírené > HDMI 1 – ARC.
HDMI CEC – EasyLink
Easy Link
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Porty HDMI
Kvalita HDMI
Nastavenie EasyLink
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Na prenos televízneho signálu
použite kábel HDMI.
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
6
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
ovládania televízora, môžete vypnúť funkciu
diaľkového ovládania pomocou funkcie EasyLink.
Pomocou diaľkového ovládania televízora môžete
ovládať viacero zariadení kompatibilných s
protokolom HDMI-CEC.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
V ponuke nastavení funkcie EasyLink vyberte položku
Diaľkové ovládanie EasyLink a vyberte možnosť
Vypnuté.
Obsluha zariadení
Pripojenie DVI do HDMI
Ak chcete ovládať zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI s nastavenou funkciou EasyLink, vyberte
požadované zariadenie (alebo jeho činnosť) zo
zoznamu pripojení televízora. Stlačte tlačidlo 
SOURCES , vyberte požadované zariadenie
pripojené do konektora HDMI a stlačte tlačidlo OK.
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť k niektorému z konektorov HDMI
pomocou adaptéra DVI do HDMI.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z
konektorov HDMI a na prenos zvuku pripojte kábel
Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku
konektorom Audio In na zadnej strane televízora.
Po výbere zariadenia môžete dané zariadenie ovládať
pomocou diaľkového ovládania televízora. Tlačidlá
 a  OPTIONS a niektoré ďalšie tlačidlá na
televízore však nebudú slúžiť na ovládanie daného
zariadenia.
Ak sa požadované tlačidlo nenachádza na diaľkovom
ovládaní televízora, vyberte dané tlačidlo v ponuke
Možnosti.
Stlačte tlačidlo  OPTIONS a na paneli s ponukami
vyberte položku Ovládacie prvky. Na obrazovke
vyberte požadované tlačidlo zariadenia a stlačte
tlačidlo OK.
Niektoré veľmi špecifické tlačidlá zariadení sa
nemusia nachádzať v ponuke Ovládacie prvky.
Ochrana proti kopírovaniu
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Optický zvukový výstup
Poznámka: Na diaľkové ovládanie televízora budú
reagovať iba zariadenia s podporou funkcie
diaľkového ovládania EasyLink.
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné
zvukové pripojenie. Pomocou tohto optického
pripojenia môžete prenášať zvuk s konfiguráciou
kanálov až do 5.1. Ak vaše zvukové zariadenie
(väčšinou ide o systém domáceho kina) nedisponuje
konektorom HDMI ARC, môžete toto pripojenie využiť
prostredníctvom konektora Audio In, optického
pripojenia na systéme domáceho kina. Optický
zvukový výstup vysiela zvuk z televízora do systému
domáceho kina.
Zapnutie a vypnutie funkcie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutými všetkými
nastaveniami funkcie EasyLink. Jednotlivé nastavenia
funkcie EasyLink môžete nezávisle vypínať.
Úplné vypnutie funkcie EasyLink. . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > EasyLink.
3. Vyberte položku EasyLink.
4. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Typ výstupného zvukového signálu môžete nastaviť
tak, aby zodpovedal schopnostiam vášho systému
domáceho kina v oblasti prehrávania zvuku.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak chcete povoliť komunikáciu medzi zariadeniami,
ale nechcete ich ovládať pomocou diaľkového
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke,
7
môžete nastaviť synchronizáciu prehrávania zvuku a
videa.
CAM
Vložte modul CAM
Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
Scart
SCART predstavuje kvalitné pripojenie. Pripojenie
SCART môžete použiť na prenos obrazových signálov
CVBS a RGB, ale nie na prenos televíznych signálov s
vysokým rozlíšením (HD). Pripojenie SCART
kombinuje obrazový aj zvukový signál.
Zariadenia pripojte pomocou kábla s adaptérom
SCART.
Vložte kartu CAM do zásuvky rozhrania Common
Interface na televízore.
Opatrne vsuňte modul CAM až na doraz tak, aby
predná strana karty bola otočená k vám.
Kartu ponechajte natrvalo v zásuvke.
Aktivovanie modulu CAM môže niekoľko minút trvať.
Odpojením modulu CAM sa vysielacia služba na
televízore deaktivuje.
Ak je v televízore vložený modul CAM a sú zaplatené
príslušné poplatky za predplatné (spôsoby pripojenia
sa môžu líšiť), môžete sledovať televízne vysielanie.
Vložený modul CAM je určený len pre váš televízor.
3.2
Rozhranie Common Interface
– CAM
3.3
Digitálny prijímač set-top box
(STB)
CI+
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú poskytovatelia televízneho vysielania
vo vašej oblasti. Tieto programy sú kódované
poskytovateľmi televízneho vysielania a predplatený
modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Poskytovatelia digitálneho televízneho vysielania vám
modul CI+ (Modul podmieneného prístupu – CAM) a
príslušnú prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte
ich prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
Ďalšie informácie o daných podmienkach získate u
svojho poskytovateľa digitálneho televízneho
vysielania.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Automatické vypnutie
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Zabránite tým
automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách
bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora.
8
Ak chcete vypnúť funkciu Časovač vypnutia, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Časovač vypnutia a nastavte posuvný
prvok na hodnotu Vypnuté.
konektoru HDMI 1 na televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
3.4
Satelitný prijímač
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
Pripojenie cez rozhranie HDMI
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Automatické vypnutie
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Zabránite tým
automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách
bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
Ak chcete vypnúť funkciu Časovač vypnutia, stlačte
tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Časovač vypnutia a nastavte
posuvný prvok na hodnotu Vypnuté.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
3.5
Nastavenia výstupu zvuku
Systém domáceho kina (HTS)
Oneskorenie zvukového výstupu
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Vďaka najnovším systémom domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
HDMI ARC
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Konektor HDMI 1 na televízore disponuje rozhraním
HDMI ARC (Audio Return Channel). Ak zariadenie
(väčšinou ide o systém domáceho kina) tiež
disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
9
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
3. Vyberte položku Viackanálový alebo Stereo.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete vypnúť funkciu Oneskorenie zvukového
výstupu... . .
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Oneskorenie zvukového výstupu.
3. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Vyrovnávanie výstupu
zvuku.
3. Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
V prípade potreby opätovným stláčaním tlačidla 
zatvorte ponuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore. Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku. Hodnotu môžete
nastaviť v krokoch po 1 ms. Maximálne nastavenie je
– 12 ms. Nastavenie položky Oneskorenie zvukového
výstupu by malo byť zapnuté.
Funkcia Vyrovnávanie výstupu zvuku ovplyvní signál
optického zvukového výstupu aj signál HDMI-ARC.
Ak chcete zosynchronizovať zvuk v televízore... . .
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Oneskorenie zvukového
výstupu.
3. Pomocou posuvného prvku nastavte požadované
oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
Formát výstupu zvuku
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Žiaden zvuk
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte nasledujúce aspekty... . .
– Skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI 1 na systéme domáceho kina.
– Skontrolujte, či je položka HDMI ARC televízora
nastavená na hodnotu Zapnuté.
Prejdite do ponuky  > Konfigurácia > Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > HDMI 1-ARC.
Ak chcete nastaviť položku Formát zvukového
výstupu... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
10
3.6
Prehrávač diskov Blu-ray
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
Najlepšie nastavenie
Než začnete s hraním hier prostredníctvom
pripojenej hracej konzoly, odporúčame na televízore
nastaviť ideálne nastavenie Hra.
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Štýl aktivity.
3. Vyberte položku Hra, Počítač alebo Televízor.
Výberom možnosti Televízor obnovíte nastavenia
obrazu určené na sledovanie televízie.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
3.7
DVD prehrávač
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
3.9
Pevný disk USB
Čo potrebujete
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto
vysielanie musí byť digitálne (DVB alebo podobné).
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 32 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
Nahrávanie
3.8
Herná konzola
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku.
HDMI
TV program
Skôr než si zakúpite pevný disk USB na nahrávanie,
skontrolujte, či je vo vašej krajine možné nahrávať
vysielanie digitálnych televíznych kanálov.
Stlačte tlačidlo  TV GUIDE na diaľkovom ovládaní.
Ak sa na stránke TV programu zobrazí tlačidlo
nahrávania, môžete nahrávať.
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
11
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB.
3.10
1. Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov
USB na televízore. Počas formátovania nepripájajte
ďalšie zariadenie USB do žiadneho z portov.
2. Zapnite pevný disk USB a televízor.
3. Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Pamäťová jednotka USB typu
Flash
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky,
stlačte tlačidlo  SOURCES , vyberte položku USB a
stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Formátovanie
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
3.11
Videokamera – HDMI
Varovanie
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
1. Pripojte pevný disk USB k niektorému z konektorov
USB na televízore. Počas formátovania nepripájajte
ďalšie zariadenie USB do žiadneho z portov.
2. Zapnite pevný disk USB a televízor.
3. Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
12
3.12
3.13
Počítač
Slúchadlá
Pripojenie
Bočná strana
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na
televízore. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Pomocou pripojenia HDMI
Ak chcete nastaviť hlasitosť... . .
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Hlasitosť slúchadiel a stlačte
tlačidlo OK.
3. Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
upravte hlasitosť.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI na
pripojenie počítača ku konektoru HDMI a kábel Audio
L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) na pripojenie ku
konektoru AUDIO IN L/R na zadnej strane televízora.
Najlepšie nastavenie
Ideálne nastavenie monitora
Ak je počítač v ponuke zdrojov (zoznam pripojení)
uvedený ako typ zariadenia Počítač, televízor
automaticky nastaví ideálne nastavenia pre typ
zariadenia Počítač.
Ak počítač používate na sledovanie filmov alebo na
hranie hier, mali by ste televízor nastaviť na ideálne
nastavenia pre sledovanie televízie alebo hranie.
Ak chcete manuálne nastaviť ideálne nastavenia
televízora... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Štýl aktivity.
3. Vyberte položku Hra, Počítač alebo Televízor.
Výberom možnosti Televízor obnovíte nastavenia
obrazu určené na sledovanie televízie.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Keď skončíte s hraním hier, nezabudnite zmeniť
nastavenie Hra späť na možnosť Počítač.
13
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera.
4. Táto ponuka sa vypne automaticky.
4
Zapnutie
4.1
Ak chcete televízor vypnúť, vyberte položku  a
stlačte páčkové tlačidlo.
Zapnutie, pohotovostný
režim alebo vypnutie
4.3
Pre sériu 4100, 4200, 4101, 4111
a 4201
Funkcia automatického
vypnutia
Skôr než zapnete televízor, skontrolujte, či ste
konektor POWER na zadnej strane televízora pripojili
k elektrickej sieti.
Pomocou funkcie automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, keď kontrolka nesvieti, stlačte malý páčkový
ovládač na zadnej strane televízora. Kontrolka sa
rozsvieti.
Ak chcete nastaviť časovač automatického vypnutia...
..
Keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačením
tlačidla  na diaľkovom ovládači ho zapnete.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie.
Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až na
180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak nastavíte
hodnotu 0 minút, funkcia automatického vypnutia sa
vypne. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať čas.
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Vypnutie
Ak chcete televízor vypnúť, stlačte páčkový ovládač.
Kontrolka sa vypne.
Televízor zostáva pripojený k elektrickej sieti, no
spotrebováva minimum energie.
4.4
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
Časovač vypnutia
4.2
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Tlačidlá na televízore (pre
sériu 4100, 4200, 4101, 4111,
4201, 6300 a 630)
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie.
3. Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
1. Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2. Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte položku
 Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje.
3. Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
14
15
5
Diaľkové ovládanie
5.1
Prehľad tlačidiel (pre sériu
4000, 4100, 4200, 4101, 4111,
4201 a 5210)
Horná časť
1.  SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam
pripojených zariadení.
2. Farebné tlačidlá
Funkcie tlačidiel závisia od pokynov na obrazovke.
3.  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
1.  Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
4.  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
2. Tlačidlá na prehrávanie
– Prehrávanie  na spustenie prehrávania
– Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
– Zastavenie  na zastavenie prehrávania
– Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
– Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
– Nahrávanie  na spustenie nahrávania
5.  HOME
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.
3.  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
8. Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
4.  SETUP
Otvorenie ponuky Nastavenia.
9. Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
5.  FORMAT
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.
10.  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
Stredná časť
Spodná časť
6.  EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie.
7.  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
1.  Hlasitosť
16
Nastavenie úrovne hlasitosti.
2. Číselné tlačidlá a textová klávesnica
Priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.
3. SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických
titulkov.
4.  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
5.  Stlmiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
6. TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.
5.2
Infračervený snímač
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
5.3
Batérie
1. Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2. Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-LR03-1,5 V. Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3. Kryt priestoru na batérie uložte späť na miesto.
4. Zatlačte ho nadol, až kým nezapadne na miesto.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
5.4
Čistenie
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
17
6
6.2
Televízne kanály
Sledovanie televíznych
kanálov
6.1
Zoznamy kanálov
Sledovanie kanálov
O zoznamoch kanálov
Naladenie kanálu
Ak chcete sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor sa prepne na televízny kanál,
ktorý ste naposledy sledovali.
Po inštalácii kanálov sa všetky kanály zobrazia
v zozname kanálov. Pri kanáloch sa zobrazujú názvy
a logá, ak sú tieto informácie dostupné.
Prepínanie kanálov
Po výbere zoznamu kanálov stláčaním šípok 
(hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý môžete
začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály v
príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
– Kanály prepínajte pomocou tlačidiel  
alebo  .
– Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte
toto číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením
tlačidla OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanál.
Ikony kanálov
Predchádzajúci kanál
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom a  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
– Ak chcete prejsť na predchádzajúci sledovaný
kanál, stlačte tlačidlo .
Zoznam kanálov
Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
 LIST , čím otvoríte zoznamy kanálov.
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch. Inštalácia kanálov
káblového vysielania (DVB-C) zvyčajne zoraďuje
rozhlasové stanice od čísla kanála 1001 nahor.
Zoznam kanálov môže obsahovať niekoľko stránok
s kanálmi. Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku, stlačte
tlačidlo  + alebo  .
Ak chcete zatvoriť zoznam kanálov bez zmeny kanála,
znova stlačte tlačidlo  LIST .
Rozhlasové stanice
Otvorenie zoznamu kanálov
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
1. Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2. Stlačením tlačidla  LIST otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3. Opätovným stlačením tlačidla  LIST zavrite
zoznam kanálov.
Uzamknutie kanála
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Ak chcete zabrániť deťom sledovať určitý kanál alebo
program, môžete uzamknúť kanály alebo uzamknúť
vekovo neprístupné programy.
Filtrovanie zoznamu kanálov
Zoznam so všetkými kanálmi môžete filtrovať.
Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval
len TV alebo len rozhlasové stanice.
Môžete uzamknúť kanál, aby ho nemohli sledovať
deti. Aby bolo uzamknutý kanál možné sledovať, je
potrebné najprv zadať kód detského zámku.
Programy z pripojených zariadení nie je možné
uzamknúť.
Nastavenie filtra na zozname so všetkými kanálmi...
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2. Stlačením tlačidla  OPTIONS otvorte ponuku
Možnosti.
3. Vyberte možnosť Zoznam a následne vyberte z
možností Všetko, Obľúbené, Rádio a Nové kanály.
Ak chcete uzamknúť kanál... . .
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2. V ktoromkoľvek zozname vyberte kanál, ktorý
18
chcete uzamknúť.
3. Stlačte tlačidlo  OPTIONS a kliknite na
položku Uzamknúť kanál. V zozname kanálov je
uzamknutý kanál označený ikonou zámku .
zadať nový kód, zadajte 8888.
Možnosti kanálov
Ak chcete odomknúť kanál, vyberte uzamknutý kanál
v zozname kanálov, stlačte tlačidlo  OPTIONS a
vyberte možnosť Odomknúť kanál. Budete musieť
zadať kód detského zámku.
Otvorenie možností
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete
(analógový alebo digitálny), či nastavení televízora je
k dispozícii niekoľko možností.
Rodičovská zámka
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete použiť vekové
obmedzenie.
Otvorenie ponuky možností...
1. Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS .
2. Zatvoríte ďalším stlačením tlačidla  OPTIONS .
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania stanovili
vekové obmedzenia pre svoje programy. Ak je vekové
obmedzenie programu rovnaké alebo vyššie než vek,
ktorý ste nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje
dieťa, program bude uzamknutý.
Ak chcete sledovať uzamknutý program, je nutné
najprv zadať kód detského zámku. Vekové
obmedzenie je nastavené pre všetky kanály.
Titulky a jazyk titulkov
Zapnutie
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie... . .
Pri titulkoch môžete nastaviť možnosti Titulky
vypnuté, Titulky zapnuté alebo Automaticky.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála > Detský
zámok > Rodičovské obmedzenia a stlačte
tlačidlo OK.
3. Zadajte 4-miestny kód detskej zámky. Zadajte
4-miestny kód a potvrďte ho. Teraz môžete zadať
vekové obmedzenie.
4. Zadajte vek a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
6. Vekové obmedzenie vypnete výberom nastavenia
veku Žiadny.
Automatické
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
Uprednostnený jazyk titulkov môžete zvoliť pod
položkou Jazyk titulkov.
Televízor bude žiadať o zadanie kódu na odomknutie
programu. V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším obmedzením.
Uprednostnené jazyky titulkov
Titulky digitálnych kanálov
V prípade digitálnych kanálov nie je potrebné
nastavovať titulky pomocou teletextu.
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor ich zobrazí.
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
Nastavenie alebo zmena kódu zámku
Ak chcete nastaviť kód zámku alebo zmeniť aktuálny
kód... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála > Detský
zámok > Zmeňte kód a stlačte tlačidlo OK.
3. Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód
detského zámku a následne dvakrát zadajte nový
kód.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
titulkov... . .
Nový kód je nastavený.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a následne
položku Jazyky.
Zabudli ste kód?
Ak chcete kód prepísať v prípade, ak ho zabudnete, a
19
3. Vyberte položku Primárny jazyk titulkov
alebo Sekundárny jazyk titulkov a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
tlačidlo OK.
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Vybratie jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Ak chcete vybrať jazyk zvuku, keď nie je k dispozícii
žiaden z preferovaných jazykov... . .
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
1. Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2. Vyberte položku Jazyk zvuku, vyberte jazyk zvuku,
ktorý chcete dočasne použiť, a stlačte tlačidlo OK.
Jazyky zvuku pre sluchovo a zrakovo
Ak chcete nastaviť jazyk titulkov, keď nie je k dispozícii
žiadny z vašich preferovaných jazykov…
postihnutých
1. Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
2. Vyberte položku Jazyk titulkov a dočasne vyberte
jeden z jazykov titulkov.
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým
alebo zrakovým postihnutím.
Titulky analógových kanálov
Výber videa
V prípade analógových kanálov musíte titulky
manuálne zapnúť pre každý kanál.
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
1. Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2. Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3. Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a otvorte položku Stav v
ponuke Možnosti.
Dual I-II
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
Jazyk zvuku
Bežné rozhranie
Preferovaný jazyk zvuku
Ak je k dispozícii predplatený prémiový obsah
prostredníctvom modulu CAM, pomocou tejto
možnosti môžete určiť nastavenia poskytovateľa
obsahu.
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
Aplikácie MHP
Zapnutie a vypnutie aplikácií MHP.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
zvuku... . .
Stav
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a následne
položku Jazyky.
3. Vyberte položku Primárny jazyk zvuku
alebo Sekundárny jazyk zvuku a stlačte
Vyberte položku Stav, ak chcete zobraziť technické
informácie o sledovanom kanáli (či je analógový,
alebo digitálny) alebo o pripojenom zariadení.
20
Obľúbené kanály
Text/Teletext
O obľúbených kanáloch
teletextu
Môžete vytvoriť zoznam s obľúbenými kanálmi, v
ktorom sa nachádzajú len kanály, ktoré chcete
sledovať. Keď je zvolený zoznam obľúbených
kanálov, pri prepínaní kanálov sa zobrazia len
obľúbené kanály.
Ak chcete počas sledovania TV kanálov otvoriť
teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov
1. Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2. Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3. Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  LIST, čím otvoríte zoznam kanálov.
2. Výberom možnosti Všetky zobrazíte všetky kanály.
3. Vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla 
(žltého) ho označte ako obľúbený.
4. Vybraný kanál sa označí symbolom .
5. Úkon dokončíte stlačením tlačidla . Dané kanály
sa pridajú do zoznamu obľúbených kanálov.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených,
vyberte daný kanál pomocou tlačidla  a stlačením
tlačidla  (žltého) zrušte označenie obľúbeného
kanála.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. textu v rámci teletextu
stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Prehľad teletextu T.O.P.
Zmena poradia kanálov
Poradie kanálov môžete meniť len v rámci zoznamu
Obľúbené programy.
Obľúbené stránky
1. V zozname kanálov Obľúbené zvýraznite kanál,
ktorý chcete presunúť.
2. Stlačte tlačidlo  (zelené).
3. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.
4. Stláčaním navigačných tlačidiel posuňte
zvýraznený kanál na iné miesto a stlačte tlačidlo OK.
5. Po dokončení stlačením
tlačidla  EXIT zatvorte Zoznam obľúbených
kanálov.
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1. Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2. Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK otvorte stránku.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Premenovanie kanálov
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete premenovať kanály v zozname kanálov.
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1. Z niektorého zo zoznamov kanálov vyberte kanál,
ktorý chcete premenovať.
2. Stlačte tlačidlo  (červené).
3. Text môžete zadať pomocou klávesnice na
obrazovke.
1. Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte požadované
slovo alebo číslo.
3. Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na najbližšie
miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4. Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5. Vyhľadávanie ukončite stláčaním tlačidla  (hore),
až kým nie nebude nič označené.
Teletext z pripojeného zariadenia
21
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
1. Stlačte tlačidlo , vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2. Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne OK.
3. Stlačením tlačidla  skryjete tlačidlá zariadenia.
4. Ak chcete zatvoriť teletext, znova stlačte
tlačidlo .
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála > Jazyky.
3. Vyberte položku Primárny teletext alebo
Sekundárny teletext.
4. Vyberte preferované jazyky teletextu.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť Teletext 2.5... . .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte tlačidlo
.
1. Stlačte tlačidlo TEXT.
2. Počas sledovania teletextu stlačte tlačidlo 
OPTIONS.
3. Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4. Stlačením (v prípade potreby opakovaným)
tlačidla  zatvorte ponuku.
Možnosti teletextu
V režime teletextu stlačením tlačidla  OPTIONS
vyberte spomedzi nasledovných položiek... . .
– Zmraziť stránku/Zrušiť zmrazenie stránky
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
6.3
Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov
– Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
– Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
Úvod
– Zväčšiť/Normálne zobrazenie
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
Funkcia Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov je
určená pre predajcov a pokročilých používateľov. V
niektorých krajinách je funkciu Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov možné používať len na
kopírovanie satelitných kanálov.
– Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
Pomocou funkcie Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a
môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
– Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
– Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
– Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Podmienky
– Oba televízory sú z produktového radu z toho
istého roku.
– Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ
hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku na
zadnej strane televízora. Väčšinou sa uvádza vo
22
forme Q . . . LA
– Oba televízory majú kompatibilné verzie softvéru.
Do nainštalovaného televízora
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Aktuálna verzia
Aktuálnu verziu softvéru televízora môžete
skontrolovať pomocou funkcie Inf. o aktuál. soft. v
položke  > Konfigurácia > Nastavenia softvéru.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1. Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete overiť nastavenia, stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte
položku Vyhľadať kanály > Znova nastaviť kanály a
stlačte tlačidlo OK. Vyhľadávanie kanálov opustíte
stlačením tlačidla  a následne tlačidla Zrušiť.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Ak chcete spustiť preinštalovanie,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK. Vyberte položku Nastavenia
TV > Všeobecné nastavenia > Preinštalovať
TV > OK. Vyberte správnu krajinu a preskočte
vyhľadávanie kanálov. Inštaláciu dokončite. Po jej
ukončení pokračujte krokom 2.
2. Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje
zoznam kanálov z iného televízora.
3. Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Kopírovať zoznam
kanálov > Kopírovať do TV a stlačte tlačidlo OK.
Televízor si od vás môže vyžiadať zadanie kódu
detského zámku.
5. Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu
kanálov do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam kanálov... . .
1. Zapnite televízor s nainštalovanými kanálmi.
Pripojte pamäťové zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Kopírovať zoznam
kanálov > Kopírovať do USB a stlačte tlačidlo OK.
Aby bolo možné skopírovať zoznam kanálov z tohto
televízora, môže sa zobraziť výzva na zadanie kódu
detského zámku, ktorý ste nastavili počas inštalácie.
4. Po ukončení kopírovania odpojte pamäťové
zariadenie USB.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
Načítanie zoznamu kanálov
Do nenainštalovaných televízorov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1. Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Môžete preskočiť krok Vyhľadať kanály.
Inštaláciu dokončite.
2. Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje
zoznam kanálov z iného televízora.
3. Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Kopírovať zoznam
kanálov > Kopírovať do TV a stlačte tlačidlo OK.
Televízor si od vás môže vyžiadať zadanie kódu
detského zámku.
5. Televízor oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu
kanálov do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
23
7
Nové kanály
Inštalácia kanálov –
anténa, kábel
Nové kanály pridané počas automatickej aktualizácie
kanálov môžete jednoducho vyhľadať v zozname
kanálov Nové. Tie isté nové kanály sa uložia aj v
zozname kanálov Všetky alebo Rádio.
Nové kanály zostanú v zozname kanálov Nové, kým
ich neoznačíte ako obľúbené alebo kým sa na ne
neprepnete.
7.1
Aktualizácia kanálov
Automatická aktualizácia
7.2
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Opätovná inštalácia kanálov
Automatická aktualizácia kanálov
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
Preinštalovanie všetkých kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nové.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Aby bolo možné kanály
automaticky aktualizovať, musí byť televízor
v pohotovostnom režime.
Ak je nastavený kód PIN, pred preinštalovaním
kanálov ho bude potrebné zadať.
Ak chcete preinštalovať kanály…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Vyhľadávať kanály > Znova
nastaviť kanály a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte krajinu, kde inštalujete televízor.
4. Vyberte možnosť Anténa
(DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) . Vyhľadávanie
kanálov môže trvať niekoľko minút. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Ak chcete vypnúť hlásenia po spustení... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenie predvolieb > Správa o
aktualizácii kanálov > Vypnuté.
Ak chcete vypnúť automatickú aktualizáciu kanálov... .
.
Inštalácia televízora
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenie predvolieb >
Automatická aktualizácia kanálov > Vypnuté.
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovanie TV a stlačte tlačidlo OK.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Spustenie aktualizácie
Ak chcete aktualizáciu spustiť ručne... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Aktualizovať kanály a postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút.
7.3
DVB-T alebo DVB-C
V niektorých krajinách môže automatická aktualizácia
kanálov prebehnúť počas sledovania televízie alebo
počas pohotovostného režimu.
24
postupe bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Príjem vysielania DVB-T alebo DVB-C
Nastavenia štandardu DVB
Zobrazenie nastavení DVB
Identifikácia ID siete
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Vyhľadať kanály a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Znova nastaviť kanály.
4. Vyberte krajinu, kde inštalujete televízor.
5. Vyberte položku Kábel (DVB-C).
6. Vyberte možnosť Spustiť vyhľadávanie kanálov
alebo NastaveniaDVB-C.
7. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Keď je Hľadanie frekvencie nastavené na
hodnotu Rýchle, pomocou tejto položky môžete
zadať sieťové ID, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ
káblovej televízie. Na zadanie hodnoty použite
číselné tlačidlá.
Digitálne kanály
Ak viete, že váš poskytovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť. Vyberte možnosť
Vypnuté.
Režim prenosovej rýchlosti
Analógové kanály
Pokiaľ vám poskytovateľ káblovej televízie nezadal
špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti na inštaláciu
televíznych kanálov, ponechajte nastavenie Režim
prenosovej rýchlosti na hodnote Automatic.
Ak viete, že váš poskytovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť. Vyberte
možnosť Vypnuté.
Ak vám bola zadaná konkrétna hodnota prenosovej
rýchlosti, vyberte možnosť Ručne. Zadaná hodnota sa
však už môže nachádzať v preddefinovanom
zozname prenosových rýchlostí. Výberom možnosti
Preddefinované prenosové rýchlosti skontrolujte, či je
daná hodnota dostupná automaticky.
Voľne dostupné/kódované
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
Prenosová rýchlosť
Keď je Režim prenosovej rýchlosti nastavený na
hodnotu Ručne, môžete zadať prenosovú rýchlosť,
ktorú vám poskytol váš poskytovateľ káblovej
televízie. Na zadanie hodnoty použite číselné tlačidlá.
Kvalita príjmu
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
Sieťová frekvencia
Keď je Hľadanie frekvencie nastavené na hodnotu
Rýchle alebo Rozšírené, pomocou tejto položky
môžete zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám
poskytol váš poskytovateľ káblovej televízie. Na
zadanie hodnoty použite číselné tlačidlá.
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
1. Nalaďte kanál.
2. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Nastavenia kanála a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyberte položku Nastavenie
predvolieb > Digitálne: Test príjmu a stlačte
tlačidlo OK.
5. Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK
. Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál.
6. Opäť vyberte položku Hľadať a stlačením
tlačidla OK skontrolujte kvalitu signálu danej
frekvencie. Výsledok testu sa zobrazí na obrazovke.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
preddefinované možnosti využívané väčšinou
poskytovateľov káblovej televízie v danej krajine.
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob Úplné vyhľadávanie. Pri tomto
25
Príjem môžete skúsiť vylepšiť upravením polohy
antény alebo skontrolovaním zapojenia.
7. Frekvenciu môžete zmeniť aj sami. Skontrolujte
jednotlivé frekvencie a pomocou tlačidiel  (hore)
alebo  (dole) upravte ich hodnoty. Vyberte
položku Hľadať a stlačením tlačidla OK opäť
skontrolujte príjem.
7.4
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete ručne nainštalovať analógové kanály... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia kanála > Nastavenie
predvolieb > Analógové: manuálna inštalácia a
stlačte tlačidlo OK.
– Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte položku
Systém a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate.
– Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál a stlačte tlačidlo OK. Vyberte položku
Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK. Frekvenciu môžete
zadať aj ručne. Ak je prijímaný signál slabý, znovu
stlačte tlačidlo Hľadať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
– Jemné ladenie
Ak chcete jemne doladiť kanál, vyberte položku
Jemné ladenie a stlačte tlačidlo OK. Kanál môžete
doladiť pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete nájdený kanál uložiť, vyberte položku
Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
– Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť tento kanál alebo Uložiť ako
nový kanál.
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové TV kanály.
26
8
Zmeniť deň
TV program
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
8.1
Ak sa informácie TV programu získavajú od
poskytovateľa vysielania, môžete stlačením tlačidla
 + zobraziť program na jeden z nasledujúcich dní.
Stlačením tlačidla   sa vrátite na predchádzajúci
deň.
Deň môžete zmeniť aj stlačením tlačidla  OPTIONS
a výberom položky Zmeniť deň.
Výberom možností Predchádzajúci deň, Dnes alebo
Ďalší deň vyberte požadovaný deň a stlačte tlačidlo
OK.
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované
(napr. kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie Watch
TV (Sledovať televíziu)). Televízor nedokáže
zhromažďovať informácie o TV programe pre kanály
sledované z digitálneho prijímača.
Nastavenie pripomienky
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
8.2
Používanie TV programu
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
Otvorenie TV programu
Ak chcete nastaviť pripomienku…
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE.
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program v
budúcnosti.
2. Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3. Vyberte položku Nastaviť pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Ak chcete vymazať pripomienku…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program s
pripomienkou.
2. Stlačte tlačidlo  OPTIONS .
3. Vyberte položku Vymazať pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
Naladenie programu
Prepnutie na program
Hľadanie podľa žánru
Z TV programu môžete prepnúť na aktuálny program.
Ak chcete vybrať niektorý program, pomocou tlačidiel
so šípkami prejdite na názov daného programu.
Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú
naplánované na neskôr.
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadať programy podľa žánru, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Hľadať podľa
žánru.
Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe, stlačte tlačidlo  INFO .
27
Zoznam pripomienok
Môžete zobraziť zoznam nastavených pripomienok.
Zoznam pripomienok
Ak chcete otvoriť zoznam pripomienok…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4. V zozname naplánovaných nahrávok a
pripomienok vyberte kartu Pripomienky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte len pripomienky.
5. Stlačením farebného
tlačidla  Odstrániť odstránite zvolenú
pripomienku. Stlačením farebného
tlačidla  Záznam nahráte zvolený program.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie*.
V ponuke TV program je program nastavený na
nahrávanie označený ikonou  .
Zoznam nahrávok zobrazíte stlačením
tlačidla Nahrávky. Program, z ktorého sa má
nahrávať, je označený ikonou  (červená bodka)
pred názvom programu.
Ak chcete nahrať program…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Záznam .
Ak chcete zrušiť nahrávanie…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
nastavený na nahrávanie.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Vymazať nahrávku .
28
Čo potrebujete
2. V TV programe vyberte kanál a program, ktorý
chcete nahrať. Stláčaním tlačidiel  (Vpravo) alebo
 (Vľavo) môžete prechádzať programy jednotlivých
kanálov. Pomocou farebného
tlačidla  Deň vyberte požadovaný deň.
3. Keď je požadovaný program zvýraznený, stlačte
farebné tlačidlo  Nahrávanie . Nahrávanie
programu sa naplánuje. V prípade prekrývajúceho sa
nahrávania sa automaticky zobrazí varovanie. Ak
plánujete nahrávať program vo vašej neprítomnosti,
nezabudnite televízor nechať v pohotovostnom
režime a zapnúť pevný disk USB.
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Zoznam nahrávok
9
Nahrávanie
a pozastavenie TV
9.1
Nahrávanie
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
Nahrávky môžete prehliadať a spravovať
prostredníctvom zoznamu nahrávok. Vedľa zoznamu
nahrávok je uvedený samostatný zoznam pre
naplánované nahrávania a pripomienky.
– pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore,
– digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore,
– prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program,
– spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Ak chcete otvoriť zoznam nahrávok…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. V zozname nahrávok vyberte
karty Nové, Pozreté alebo Vypršalo a stlačením
tlačidla OK aktivujte filter zobrazenia.
4. Keď v zozname vyberiete nahrávku, môžete ju
odstrániť stlačením farebného
tlačidla  Odstrániť alebo zastaviť prebiehajúce
nahrávanie pomocou farebného tlačidla  Zastaviť
nahrávanie. Nahrávku môžete premenovať stlačením
farebného tlačidla  Premenovať .
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
Niektorí prevádzkovatelia digitálnej televízie
nepovoľujú nahrávanie kanálov.
Nahrávanie programu
Poskytovatelia vysielania môžu obmedziť počet dní,
počas ktorých je možné nahrávku sledovať. Po
skončení tohto obdobia sa nahrávka označí ako
nahrávka s vypršanou platnosťou. Nahrávka v
zozname môže uvádzať počet dní do vypršania.
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo
ak príde k prerušeniu vysielania, nahrávanie bude
označené ako Neúspešné.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu. Ak údaje TV programu nie sú k dispozícii,
nahrávanie sa spustí iba na 30 minút. Čas skončenia
nahrávania môžete upraviť v zozname Nahrávky.
Konflikty nahrávaní
Keď sa časy dvoch naplánovaných nahrávaní
vzájomne prekrývajú, vzniká konflikt nahrávaní.
Konflikt nahrávaní môžete vyriešiť upravením času
začiatku a skončenia nahrávania jedného alebo
obidvoch naplánovaných nahrávaní.
Plánovanie nahrávania
Ak chcete upraviť čas začiatku alebo skončenia
naplánovaného nahrávania…
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4. V zozname naplánovaných nahrávaní
a pripomienok vyberte kartu Nahrávky a stlačte
Ak chcete nahrať program…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
29
tlačidlo OK, čím zobrazíte naplánované nahrávania.
5. Vyberte naplánované nahrávanie, ktoré vzájomne
koliduje s iným naplánovaným nahrávaním, a stlačte
farebné tlačidlo  Nastaviť čas .
6. Vyberte čas začiatku alebo skončenia a zmeňte ho
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
Vyberte možnosť Prijať a stlačte tlačidlo OK.
9.2
Pozastavenie TV
Čo potrebujete
Vysielanie digitálnej televízie môžete pozastaviť
a pokračovať v sledovaní o chvíľu neskôr.
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
Manuálne nahrávanie
– pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore,
– digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore,
– prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program,
Môžete naplánovať aj nahrávanie bez prepojenia
s TV programom. Sami tak môžete nastaviť typ
tunera, kanál a čas začiatku aj skončenia.
Ak chcete manuálne naplánovať nahrávanie…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačte tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku
Program a stlačte tlačidlo OK.
5. Vyberte tuner, z ktorého chcete nahrávať, a stlačte
tlačidlo OK.
6. Vyberte kanál, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
7. Vyberte deň nahrávania a stlačte tlačidlo OK.
8. Nastavte čas začiatku a skončenia nahrávania.
Vyberte tlačidlo a pomocou tlačidiel  (hore)
a  (dole) nastavte hodiny a minúty.
9. Vyberte položku Program a stlačením
tlačidla OK naplánujte manuálne nahrávanie.
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
Pozastavenie programu
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). V spodnej časti obrazovky
sa nakrátko zobrazí lišta priebehu.
Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Nahrávanie sa zobrazí v zozname naplánovaných
nahrávaní a pripomienok.
Sledovanie nahrávky
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad) a
 (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Ak chcete sledovať nahrávku…
1. Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3. V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
4. Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
5. Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  EXIT.
Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na
90 minút.
Ak sa chcete vrátiť k živému televíznemu vysielaniu,
stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
Znovu prehranie
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
1. Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2. Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
30
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3. Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte opätovné
prehrávanie vysielania.
4. Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte sledovanie
živého vysielania.
31
10
Zdroje
10.1
Prepnutie na zariadenie
V zozname pripojení (v ponuke zdrojov) môžete nájsť
zariadenia pripojené k televízoru. Pomocou tejto
ponuky zdrojov môžete prepnúť na niektoré
zariadenie.
Ponuka zdrojov
Ponuku zdrojov otvoríte stlačením tlačidla 
SOURCES .
Ak chcete prepnúť na niektoré pripojené zariadenie,
pomocou šípok  (vľavo) alebo  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zatvoriť ponuku zdrojov bez výberu
zariadenia, znova stlačte tlačidlo  SOURCES.
10.2
Z pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
pripojené zariadenie.
Prehrávanie
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov a televízor z
pohotovostného režimu a ihneď spustiť prehrávanie
disku alebo programu, stlačte tlačidlo 
(Prehrávanie) na diaľkovom ovládaní televízora.
Zariadenie by malo byť pripojené pomocou kábla
HDMI a na televízore aj zariadení musí byť zapnutá
funkciu HDMI CEC.
Systém domáceho kina
Môžete zapnúť systém domáceho kina a počúvať
zvukový disk alebo rozhlasový kanál a súčasne
ponechať televízor v pohotovostnom režime.
Ak chcete zapnúť len systém domáceho kina a
televízor ponechať v pohotovostnom režime, stlačte
tlačidlo  SOURCES na diaľkovom ovládaní
televízora.
10.3
Easy Link
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC.
Zariadenia musia podporovať protokol HDMI CEC a
musia byť pripojené pomocou pripojenia HDMI.
32
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
11
Časovače a hodiny
11.1
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia . .
Funkcia automatického
vypnutia
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Časovač vypnutia a nastavte posuvný
prvok na hodnotu 0 (Vypnuté).
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pomocou funkcie automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Ak chcete nastaviť časovač automatického vypnutia...
..
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie.
Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až na
180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak nastavíte
hodnotu 0 minút, funkcia automatického vypnutia sa
vypne. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať čas.
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
11.2
Hodiny
Ak chcete zistiť aktuálny čas, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE a pozrite si údaj o čase v TV programe.
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša
údaje UTC (koordinovaný univerzálny čas). V tomto
prípade sa nemusí uskutočniť posun na letný čas a
televízor môže zobrazovať nesprávny čas.
Ak chcete opraviť hodiny televízora... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Automat. režim hodín. a
vyberte možnosť Závisí od krajiny.
3. Vyberte položku Letný čas a vyberte správne
nastavenie.
11.3
Časovač vypnutia
Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na
diaľkovom ovládaní alebo ak televízor 10 minút
neprijme žiaden signál ani príkazy z diaľkového
ovládania, televízor sa automaticky vypne, aby sa
šetrila energia.
33
Videá, fotografie a
hudba
stlačením tlačidla OK pozastavte prehrávanie, na
obrazovke vyberte položku  a stlačte tlačidlo OK.
– Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastaviť).
– Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo .
12.1
Lišta priebehu
Pomocou rozhrania USB
Ak chcete počas prehrávania videa zobraziť lištu
priebehu (pozícia prehrávania, dĺžka, názov, dátum,
atď.), stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
12
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov.
Možnosti videa
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
videa môžete…
– Titulky
Zobrazenie titulkov, ak sú dostupné.
Ak sa zoznam súborov automaticky nezobrazí…
1. Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku  Zariadenia USB a stlačením
tlačidla  (vpravo) vyberte požadované zariadenie
USB.
– Jazyk zvuku
Prehrávanie jazyka zvuku, ak je dostupný.
– Opakovať, Prehrať raz
Opakované alebo jednorazové prehrávanie videí.
Môžete prehliadať súbory v systéme priečinkov tak,
ako je na jednotke zorganizovaný.
– Náhodný výber zapnutý, Náhodný výber vypnutý
Prehrávanie videí v nastavenom poradí alebo
náhodne.
Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
Varovanie
– Zobraziť info
Zobrazenie názvu súboru.
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
– Nastavenia titulov
Nastavenie farby a pozície titulkov, ak je dostupné.
12.2
12.3
Prehrávanie videí
Prezeranie fotografií
Prehrávanie videí
Prezeranie fotografií
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Ak chcete na televízore prehrať video…
Ak chcete zobraziť všetky fotografie na televízore…
Vyberte položku  Videá , vyberte názov
požadovaného súboru a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položky  Fotografie , následne
Všetky a stlačte tlačidlo OK.
– Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
– Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
– Ak chcete prejsť na nasledujúce video v priečinku,
Ak chcete zobraziť fotografiu na televízore…
Vyberte položku  Fotografie , vyberte názov
súboru a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete na televízore spustiť prezentáciu…
34
Ak sa v priečinku nachádza viac fotografií, môžete
spustiť prezentáciu.
– Náhodný výber vypnutý, Náhodný výber zapnutý
Zobrazenie obrázkov v postupnom alebo náhodnom
poradí.
Ak chcete spustiť prezentáciu…
1. Vyberte priečinok s fotografiami.
2. Stlačte farebné tlačidlo  Prezentácia .
– Otočiť obraz
Otočenie fotografie.
– Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu
prejdete stlačením tlačidla  (vpravo – nasledujúca)
alebo  (vľavo – predchádzajúca).
– Prezentáciu pozastavíte stlačením tlačidla OK.
Opätovné prehrávanie spustíte opätovným stlačením
tlačidla OK.
– Prezentáciu zastavíte stlačením
tlačidla OK a následne tlačidla .
– Zobraziť info
Zobrazenie názvu obrázka, dátumu, veľkosti
a nasledujúceho obrázka v prezentácii.
– Zastaviť hudbu
Zastavenie hudby hrajúcej na pozadí.
Informácie
12.4
Ak chcete zobraziť informácie o fotografii (veľkosť,
dátum vytvorenia, cesta k súboru, atď.), vyberte
požadovanú fotografiu a stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
Prehrávanie hudby
Prehrávanie hudby
Spôsob otvorenia zoznamu mediálnych súborov na
televízore závisí od typu zariadenia, na ktorom sú
súbory uložené. Pozrite si kapitoly uvedené vyššie.
Prezentácia s hudbou
Môžete sledovať prezentáciu svojich fotografií
a zároveň počúvať hudbu. Hudbu je nutné spustiť
pred spustením prezentácie.
Ak chcete na televízore prehrať skladbu…
Vyberte položku  Hudba , vyberte názov súboru
a stlačte tlačidlo OK
Ak chcete k prezentácii spustiť hudbu…
Ak sa v priečinku nachádza viacero skladieb, môžete
ich počúvať jednu po druhej.
1. Vyberte požadovanú skladbu alebo priečinok so
skladbami a stlačte tlačidlo OK.
2. Stlačením tlačidla  INFO skryjete informácie
o súbore a lištu priebehu.
3. Stlačte tlačidlo .
4. Teraz môžete pomocou navigačných šípok vybrať
priečinok s fotografiami.
5. Vyberte priečinok s fotografiami a stlačte
tlačidlo  Prezentácia .
6. Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla .
– Ak chcete pozastaviť prehrávanie skladby, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
– Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
– Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu
v priečinku, stlačením tlačidla OK pozastavte
prehrávanie, na obrazovke vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
– Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo , pričom sa prehrávanie hudby nepreruší.
– Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, stlačte
tlačidlo  (Zastavenie).
Možnosti fotografií
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
fotografie na obrazovke môžete…
Lišta priebehu
– Spustiť prezentáciu, Zastaviť prezentáciu
Spustenie alebo zastavenie prezentácie.
Ak chcete počas prehrávania skladby zobraziť lištu
priebehu (pozícia prehrávania, dĺžka, názov, dátum,
atď.), stlačte tlačidlo  INFO .
Opätovným stlačením informácie skryjete.
– Prechody prezentácie
Nastavenie prechodu medzi jednotlivými obrázkami.
– Frekvencia prezentácie
Nastavenie času zobrazenia jednotlivých fotografií.
– Opakovať, Prehrať raz
Opakované alebo jednorazové zobrazenie
obrázkov.
35
Možnosti hudby
Možnosti pri prehrávaní hudby...
– Zastaviť prehrávanie
Zastavenie prehrávania hudby.
– Opakovať, Prehrať raz
Opakované alebo jednorazové prehrávanie
skladieb.
– Náhodný výber zapnutý, Náhodný výber vypnutý
Prehrávanie skladieb v nastavenom poradí alebo
náhodne.
– Zobraziť info
Zobrazenie názvu súboru.
36
13
Doma alebo obchod
Nastavenie
Ak sa pri každom zapnutí televízora prepne Štýl
obrazu späť na Jasné, umiestnenie televízora je
nastavené na možnosť Obchod. Ide o nastavenie
vhodné na propagáciu televízora v obchode.
13.1
Obraz
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Doma a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Štýl obrazu
Výber štýlu
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Štýl
obrazu a potom v zozname vyberte niektorý zo
štýlov.
3. Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
Nastavenia obrazu
Farba
Dostupné štýly obrazu sú...
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
– Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
– Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
– Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
– Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie
– výrobné nastavenie
– Film – ideálne na sledovanie filmov
– Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
– Úspora energie – energeticky najúspornejšie
nastavenia
Ak chcete upraviť farbu...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Farba.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Kontrast
Prispôsobenie štýlu
S funkciou Kontrast môžete nastaviť jas
podsvietenia displeja.
Každé upravené nastavenie obrazu, napríklad
položky Farba alebo Kontrast sa uloží v aktuálne
zvolenej položke Štýl obrazu. To vám umožňuje
upraviť jednotlivé štýly.
Ak chcete nastaviť úroveň...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz >
Kontrast.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Obnovenie štýlu
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia obrazu pre
štýl Osobné. Štýl obrazu – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
Ostrosť
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Obnoviť
štýl a vyberte štýl obrazu, ktorého nastavenia chcete
obnoviť.
3. Stlačte tlačidlo OK. Štýl sa obnoví.
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Ak chcete upraviť ostrosť...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo
37
OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Ostrosť.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Farebná teplota
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastné a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Rozšírené nastavenia obrazu
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
Hra alebo počítač
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Farba.
3. Vyberte položku Teplota farieb a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Studený. Ak
chcete nastaviť farebnú teplotu sami, môžete vyberte
možnosť Vlastné.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak používate hernú konzolu so zabudovaným
prehrávačom diskov Blu-ray Disc, jej názov typu
môže byť nutné nastaviť na Disk Blu-ray. Pomocou
možnosti Štýl aktivity môžete manuálne zapnúť
optimálne nastavenia na hranie hier. Keď sa vrátite k
sledovaniu televízie, nezabudnite prepnúť na
nastavenie Televízor.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete nastaviť
vlastnú farebnú teplotu, najprv v ponuke Teplota
farieb vyberte položku Vlastné. Vlastná teplota farieb
je nastavenie určené pre pokročilých používateľov.
Ak chcete nastavenie zapnúť manuálne…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Štýl aktivity.
3. Vyberte položku Hra, Počítač alebo Televízor.
Výberom možnosti Televízor obnovíte nastavenia
obrazu určené na sledovanie televízie.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Farba.
3. Vyberte položky Vlastná teplota farieb a stlačte
tlačidlo OK.
3. Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. WP znamená
ukazovateľ bielej farby a BL úroveň čiernej farby. V
rámci tejto ponuky si môžete vybrať aj jednu z
predvolieb.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Nastavenia farieb
Zvýšenie sýtosti farieb
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
Ak chcete upraviť úroveň…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Farba.
3. Vyberte položku Zvýšenie sýtosti farieb a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Nastavenia kontrastu
Režimy kontrastu
Pomocou funkcie Režim kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Ak chcete upraviť úroveň…
1. Stlačte tlačidlo
38
, vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Kontrast > Režim kontrastu.
3. Vyberte položky Štandard, Najlepší
výkon, Najlepší obraz, alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Svetlosť
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Dynamický kontrast
Ak chcete upraviť úroveň…
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete
nastaviť úroveň, pri ktorej televízor automaticky
zdokonalí detaily tmavých, stredných a svetlých plôch
obrazu.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Kontrast > Korekcia
gama.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Kontrast >
Dynamický kontrast.
3. Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Nastavenia ostrosti
Super rozlíšenie
Pomocou funkcie rozlíšenia Super rozlíšenie môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä v líniách a
kontúrach.
Jas
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavenie určené pre
pokročilých používateľov. Menej pokročilým
používateľom odporúčame na upravenie jasu obrazu
použiť nastavenie Kontrast.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia
TV > Obraz > Rozšírené > Ostrosť > Super
rozlíšenie.
3. Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete upraviť úroveň…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Kontrast > Jas.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Redukcia šumu
Pomocou nastavenia Redukcia šumu môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu.
3. Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Kontrast obrazu
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Kontrast > Kontrast obrazu.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
39
tlačidla  zatvorte ponuku.
Redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Posun obrazu
Pomocou nastavenia Posun obrazu môžete mierne
posunúť polohu obrazu.
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
Ak chcete posunúť obraz...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky Nastavenia TV > Obraz >
Rozšírené > Ostrosť > Redukcia MPEG artefaktov.
3. Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Formát
a okraje > Posun obrazu.
3. Upravte polohu pomocou tlačidiel  (hore), 
(dole),  (vpravo) alebo  (vľavo).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
13.2
Formát a okraje
Zvuk
Formát obrazu
Štýl zvuku
Ak sa v hornej a dolnej časti obrazovky alebo na
oboch stranách obrazovky zobrazujú čierne pruhy,
môžete nastaviť formát obrazu tak, aby bol zobrazený
na celú obrazovku.
Výber štýlu
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
Zmena formátu obrazu...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Formát
a okraje > Formát obrazu.
3. Zo zoznamu vyberte požadovaný formát a stlačte
tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Štýl
zvuku a potom v zozname vyberte niektorý zo štýlov.
3. Vyberte štýl a stlačte tlačidlo OK.
Jednotlivé štýly zvuku sú...
1. Počas sledovania televízneho kanála stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Formát obrazu.
2. Zo zoznamu vyberte požadovaný formát a stlačte
tlačidlo OK.
– Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
– Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
– Film – ideálne na sledovanie filmov
– Hudba – ideálne na počúvanie hudby
– Hra – ideálne na hranie hier
– Správy – ideálne pre záznam hlasu
Okraje obrazovky
Obnovenie štýlu
Pomocou nastavenia Okraje obrazovky môžete
mierne zväčšiť obraz tak, aby sa skryli skreslené
okraje.
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia zvuku pre štýl
Osobné. Štýl zvuku – Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky pripojené zariadenia v
ponuke Zdroje.
Ak chcete zmeniť formát obrazu počas sledovania
televízora...
Ak chcete upraviť okraje...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Obraz > Formát
a okraje > Okraje obrazovky.
3. Nastavte hodnotu pomocou tlačidiel  (hore)
alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Obnoviť
štýl.
40
upravte hlasitosť.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Nastavenia zvuku
Basy
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
Rozšírené nastavenia zvuku
Ak chcete nastaviť úroveň...
Automatické vyrovnávanie hlasitosti
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Basy.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Automatické vyrovnávanie hlasitosti.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte možnosť
Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
Ak chcete nastaviť úroveň...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Výšky.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a upravte hodnotu
pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
TV reproduktory
Zvuk z televízora môžete prenášať do pripojeného
zvukového zariadenia – systému domáceho kina
alebo zvukového systému. Pomocou nastavenia TV
reproduktory môžete vybrať zariadenie, z ktorého
chcete počúvať zvuk z televízora, a spôsob, akým ho
chcete ovládať.
– Ak vyberiete položku Vypnuté, reproduktory
televízora natrvalo vypnete.
– Ak vyberiete položku Zapnuté, reproduktory
televízora budú vždy zapnuté.
Surround režim
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
protokolu HDMI CEC, môžete použiť jedno z
nastavení funkcie EasyLink.
– Ak vyberiete položku EasyLink, televízor bude
prenášať zvuk do zvukového zariadenia. Počas
prehrávania zvuku iným zariadením sa reproduktory
televízora vypnú.
– Ak vyberiete položku Aut. spustenie EasyLink,
televízor zapne požadované zvukové zariadenie,
začne do neho prenášať zvuk z televízora a vypne
reproduktory televízora.
Ak máte aktivovanú funkciu EasyLink alebo Aut.
spustenie EasyLink, stále môžete prepínať medzi
reproduktormi televízora alebo zvukového zariadenia
v rámci ponuky Obraz a zvuk.
Ak chcete nastaviť surround režim...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Surround režim.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku
Stereo, Incredible surround.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Hlasitosť do slúchadiel
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúch. môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete nastaviť položku TV reproduktory...
Ak chcete nastaviť hlasitosť... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> TV reproduktory.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku
Vypnuté, Zapnuté, EasyLink alebo Aut. spustenie
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Hlasitosť slúchadiel.
3. Stláčaním tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
41
EasyLink.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Pomocou funkcie Vyrovnanie zvukového výstupu
môžete vyrovnať hlasitosť zvuku systému domáceho
kina a hlasitosť televízora pri prepínaní medzi týmito
zariadeniami.
Čistý zvuk
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
Funkcia Zvuk Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Vyrovnanie zvukového
výstupu.
3. Vyberte položky Viac, Stredne alebo Menej a
potom stlačte tlačidlo OK.
4. Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
5. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Zvuk Clear Sound.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Oneskorenie zvukového výstupu
Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k
televízoru by mal byť obraz na televíznej obrazovke
synchronizovaný so zvukom systému domáceho kina.
HDMI1-ARC
Ak nechcete využívať funkciu Audio Return Channel
(ARC) pre žiadne z vašich pripojení HDMI, môžete
signál ARC vypnúť.
Automatická synchronizácia zvuku s videom
Vďaka najnovším systémom domáceho kina Philips je
synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy
správna.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> HDMI 1 – ARC.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Oneskorenie synchronizácie zvuku
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Na systéme domáceho kina
zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz
nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota
oneskorenia až 180 ms. Prečítajte si používateľskú
príručku k systému domáceho kina. Keď máte v
systéme domáceho kina nastavenú hodnotu
oneskorenia, je potrebné, aby ste v televízore vypli
funkciu Oneskorenie zvukového výstupu.
Formát zvukového výstupu
Pomocou nastavenia Formát zvukového výstupu
môžete nastaviť výstupný zvukový signál tak, aby
zodpovedal schopnostiam vášho systému domáceho
kina v oblasti spracovania zvuku.
Ak chcete vypnúť funkciu Oneskorenie zvukového
výstupu... . .
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu...
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
3. Stlačte tlačidlo  (vpravo) a vyberte položku
Viackanálový alebo Stereo.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Zvuk > Rozšírené
> Oneskorenie zvukového výstupu.
3. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
42
tlačidla  zatvorte ponuku.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Odchýlka zvukového výstupu.
Manuálne
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne...
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Automat. režim hodín a
vyberte možnosť Manuálne.
3. Vyberte položky Dátum a Čas na nastavenie.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia
TV > Zvuk > Rozšírené > Oneskorenie zvukového
výstupu.
3. Pomocou posuvného prvku nastavte požadované
oneskorenie zvuku a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Časová zóna
13.3
Ak chcete nastaviť časovú zónu…
Všeobecné nastavenia
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Časové pásmo.
3. Vyberte niektorú z časových zón.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Jazyk ponuky.
3. Kliknite na požadovaný jazyk.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Funkcia automatického vypnutia
Pomocou funkcie automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Hodiny
Ak chcete nastaviť časovač automatického vypnutia...
..
Dátum a čas
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie.
Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až na
180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak nastavíte
hodnotu 0 minút, funkcia automatického vypnutia sa
vypne. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať čas.
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Automatické
V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša
údaje UTC (koordinovaný univerzálny čas). V tomto
prípade sa nemusí uskutočniť posun na letný čas a
televízor môže zobrazovať nesprávny čas.
Ak nahrávate programy obsiahnuté v TV programe,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie Hodiny skryté, aby sa
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
Ak chcete hodiny televízora napraviť automaticky…
Časovač vypnutia
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Hodiny > Automat. režim hodín a
vyberte možnosť Závisí od krajiny.
3. Vyberte položku Letný čas a vyberte správne
nastavenie.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
43
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
3. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
Inštalácia televízora
1. Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Automatické vypnutie.
3. Výberom miesta v posuvného prvku upravte
hodnotu. Zadaním hodnoty 0 (Vypnuté) časovač
vypnutia vypnete.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovanie TV a stlačte tlačidlo OK.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Inštalácia
môže trvať niekoľko minút.
Umiestnenie
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Doma a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Umiestnenie televízora
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie televízora a stlačte tlačidlo
OK.
3. Kliknite na možnosť Na TV stojane alebo Na
stene.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Výrobné nastavenia
Na televízore môžete obnoviť pôvodné (výrobné)
nastavenia.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Výrobné nastavenia a stlačte tlačidlo
OK.
44
hodnoty.
14
Špecifikácie
Európsky energetický štítok
14.1
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej lokalite Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Environmentálne otázky
Šetrenie energie
Eko nastavenia obsahujú nastavenia zamerané na
ochranu životného prostredia.
Ak chcete otvoriť ponuku Eko nastavenia, počas
sledovania televíznych kanálov stlačte tlačidlo .
Opätovným stlačením tlačidla  zatvorte Eko
nastavenia.
Úspora energie
Tento štýl obrazu nastaví obraz na možnosť, ktorá
prináša najväčšiu úsporu energie.
Technické údaje produktu
Pre sériu 4101, 4111
Vypnutie obrazovky
32PHx4101
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku a stlačte
tlačidlo OK. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí
stlačiť ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 30 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 44 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Spotreba energie vo vypnutom režime
(W): 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1366 x 768
Automatické vypnutie
Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na
diaľkovom ovládaní alebo ak televízor 10 minút
neprijíma žiaden signál, televízor sa automaticky
vypne, aby sa šetrila energia.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, vypnite funkciu automatického vypnutia.
32PFx4101
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 32 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 47 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Spotreba energie vo vypnutom režime
(W): 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
Okrem ekologických nastavení televízor tiež
disponuje ekologickými technológiami týkajúcimi sa
spotreby energie.
Vypnutie neaktívnych zariadení
Vypnutie pripojených zariadení s funkciou EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ktoré
práve nie sú aktívne.
40PFx4101
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 102 cm/40 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 42 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 61 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Spotreba energie vo vypnutom režime
(W): 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
Správa napájania
Pokročilý systém riadenia spotreby tohto televízora
zaručuje najefektívnejšie využitie spotrebúvanej
energie. Môžete skontrolovať, ako vaše osobné
nastavenia televízora, úroveň jasu zobrazovaného
obrazu a okolité svetelné podmienky ovplyvňujú
relatívnu spotrebu energie.
Ak chcete skontrolovať relatívnu spotrebu energie... . .
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Sledovať ukážky > Ukážka
Active Control a stlačte tlačidlo OK.
3. Zvoľte niektoré nastavenie a skontrolujte príslušné
40PFT4111
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 100 cm/40 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 42 W
45
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 61 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Spotreba energie vo vypnutom režime
(W): 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
48PFx4101
– Trieda energetickej efektívnosti: A+
– Veľkosť viditeľnej obrazovky: 121 cm/48 palcov
Spotreba energie v zapnutom režime (W): 56 W
– Ročná spotreba energie (kWh)*: 82 kWh
– Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
– Spotreba energie vo vypnutom režime
(W): 0,30 W
– Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080
14.2
Príjem pri modeloch PxH/PxT
– Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
– Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
– DVB: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM 2K/8K,
DVB-T2: len pre typy TV „. . . T/12“; DVB-C (káblová)
QAM
– Analógové prehrávanie videa: NTSC; SECAM; PAL
– Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
– Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
14.3
Displej
Koniec používania
Typ
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
Pre sériu 4101, 4111
Diagonálny rozmer obrazovky:
– 32Pxx4101: 80 cm/32 palcov
– 40Pxx4101: 102 cm/40 palcov
– 40PFT4111: 100 cm/40 palcov
– 48Pxx4101: 121 cm/48 palcov
Rozlíšenie displeja:
– PFx41x1: 1920 x 1080
– PHx4101: 1366 x 768
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Rozlíšenia displeja
Počítačové formáty – HDMI (rozlíšenie –
obnovovacia frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
Počítačové formáty – VGA (rozlíšenie – obnovovacia
frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
46
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz*
76,8 mm – Hmotnosť ±6,8 kg
– s TV stojanom:
Šírka 903,5 mm – Výška 564,8 mm – Hĺbka
195,2 mm – Hmotnosť ±6,89 kg
48Pxx4101
Formáty videa (rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
– bez TV stojana:
Šírka 1 081,8 mm – Výška 636,8 mm – Hĺbka
80,2 mm – Hmotnosť ±12,4 kg
– s TV stojanom:
Šírka 1 081,8 mm – Výška 675,7 mm – Hĺbka
230,8 mm – Hmotnosť ±12,56 kg
14.6
* Iba pre modely PFxxxxx.
Pripojiteľnosť
14.4
Pre sériu 4101, 4111 a 4201
Príkon
,Pre model PxK4101 a PxK4201
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
Zadná strana TV
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– SERV. JEDN. Servisný port
– SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
– Satelit
Príkon
– Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
– Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
– Spotreba energie v pohotovostnom režime: menej
než 0,3 W
– Funkcie úspory energie: Ekonomický režim,
stlmenie obrazu (pre rádio), časovač automatického
vypnutia, ponuka ekologických nastavení.
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7,2).
Pre model PxH4101/PxT4101,
40PFT4111 a
PxH4201/PxT4201
14.5
Zadná strana TV
Rozmery a hmotnosti
– HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
– HDMI 2
– SERV. JEDN. Servisný port
– SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
– ZVUKOVÝ VSTUP (DVI/VGA): stereo minikonektor
veľkosti 3,5 mm
– DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF
– TV ANTÉNA: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC)
Pre sériu 4101, 4111
32Pxx4101
– bez TV stojana:
Šírka 726,5 mm – Výška 438,8 mm – Hĺbka
79,2 mm – Hmotnosť ±4,88 kg
– s TV stojanom:
Šírka 726,5 mm – Výška 477,4 mm – Hĺbka
170,5 mm – Hmotnosť ±4,96 kg
Bočná strana TV
– CI: Bežné rozhranie
– USB
– Slúchadlá: stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm
40Pxx4101, 40PFT4111
– bez TV stojana:
Šírka 903,5 mm – Výška 525,2 mm – Hĺbka
47
14.7
Zvuk
Pre sériu 4101, 4111
– Mono/Stereo
– Zdokonalenie zvuku: Incredible Surround, Clear
Sound
– Výstupný výkon:
16 W (RMS pri 15 % THD)
14.8
Multimédiá
Poznámka: Poznámka: Názvy multimediálnych
súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.
Podporované multimediálne pripojenia
– USB (FAT/FAT 32/NTFS): Pripájajte iba zariadenia
s rozhraním USB, ktorých spotreba je 500 mA alebo
nižšia.
Podporované obrazové súbory
– JPEG: *.jpg, *.jpeg
– PNG: *.png.jpg
Podporované zvukové súbory
– MPEG1: *.mp3
Podporované súbory videa
– *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg
Podporovaný formát titulkov
– SRT: podpora viacerých jazykov
48
15
15.2
Softvér
Verzia softvéru
15.1
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora...
Aktualizácia softvéru
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia softvéru a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Info o použitom softvéri a pozrite
si položku Verzia vydania .
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač a pamäťové zariadenie
USB na nahratie softvéru do televízora. Použite
pamäťové zariadenie USB s 256 MB voľného
priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti zápisu
vypnutá.
1. Spustenie aktualizácie softvéru v TV
Ak chcete spustiť aktualizáciu softvéru... . .
Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku Aktualizovať softvér > USB a stlačte
tlačidlo OK.
15.3
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
2. Identifikácia televízora
Pamäťové zariadenie USB vložte do jedného z
konektorov USB na televízore.
Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK. Na
pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný
súbor.
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
3. Prevzatie softvéru pre TV
Pamäťové zariadenie USB pripojte k počítaču.
V pamäťovom zariadení USB nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
Kliknite na možnosť Poslať ID.
Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťové zariadenie USB.
Neumiestňujte ho do priečinka.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
4. Aktualizácia softvéru televízora
Pamäťové zariadenie USB znova pripojte k televízoru.
Aktualizácia sa spustí automaticky.
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne.
Čakajte.
15.4
Open source license
Dodržiavajte nasledujúce pokyny... . .
– nepoužívajte diaľkové ovládanie,
– neodpájajte pamäťové zariadenie USB od
televízora.
Open source license
Open source license statement
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora.
Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.
Acknowledgements and License Texts for any open
source software used in this product.
This is a document describing the distribution of the
source code used in this product, which fall either
under the GNU General Public License (the GPL), or
the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or
any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software
can be found in the documentation supplied with this
product.
TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER,
49
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE.
libjpeg (6b)
Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.
TP Vision offers no support for this software. The
preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any product(s) you
purchased. It only applies to this source code made
available to you.
Source: http://libjpeg.sourceforge.net/
zlib (1.2.7)
A massively spiffy yet delicately unobtrusive
compression library
libsqlite3 (3.7.14)
Source: www.zlib.net
SQLite is a C library that implements an SQL database
engine.
Programs that link with the SQLite library can have
SQL database access without running a separate
RDBMS process.
libdirectfb (1.4.11)
DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device.
Source: http://linuxappfinder.com/package/libsqlite
3-0
libpng
It is a complete hardware abstraction layer with
software fallbacks for every graphics operation that is
not supported by the underlying hardware. DirectFB
adds graphical power to embedded systems and sets
a new standard for graphics under Linux.
libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.
Source: www.libpng.org
Source: http://directfb.org/
OpenSSL (1.0.0.d)
libTomMath (0.42.0)
The OpenSSL Project is a collaborative effort to
develop a robust, commercial-grade, full-featured,
and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer
Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength
general purpose cryptography library. The project is
managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and
develop the OpenSSL toolkit and its related
documentation.
LibTom Projects are open source libraries written in
portable C under WTFPL. The libraries supports a
variety of cryptographic and algebraic primitives
designed to enable developers and students to
pursue the field of cryptography much more
efficiently.
Source: http://libtom.org/
Source: www.openssl.org
MTD utility (1.5.0)
MTD subsystem (stands for Memory Technology
Devices) provides an abstraction layer for raw flash
devices. It makes it possible to use the same API
when working with different flash types and
technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND,
ECC'd NOR, etc.
libboost (1.51)
Boost provides free peer-reviewed portable C++
source libraries, and emphasize libraries that work
well with the C++ Standard Library.
Boost libraries are intended to be widely useful, and
usable across a broad spectrum of applications.
MTD subsystem does not deal with block devices like
MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices
are not raw flashes but they have a Flash Translation
layer inside, which makes them look like block
devices. These devices are the subject of the Linux
block subsystem, not MTD.
The Boost license encourages both commercial and
non-commercial use.
Source: www.boost.org
Source: http://www.linux-
50
mtd.infradead.org/source.html
libscew
The aim of SCEW is to provide an easy interface
around the XML Expat parser, as well as a simple
interface for creating new XML documents. It provides
functions to load and access XML elements without
the need to create Expat event handling routines
every time you want to load a new XML document.
SCEW is freely available for download under the
terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
(LGPL).
Source: http://www.nongnu.org/scew/
libexpat
Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags).
Source: http://expat.sourceforge.net/
libdrm
libdrm provides core library routines for the X Window
System to directly interface with video hardware
using the Linux kernel's Direct Rendering Manager
(DRM).
Source: http://dri.freedesktop.org/libdrm/
FFMpeg (0.6)
A complete, cross-platform solution to record,
convert and stream audio and video.
Source: www.ffmpeg.org
51
16
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Riešenie problémov
a podpora
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Televízor spustíte z pohotovostného
režimu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
alebo na televízore.
16.1
Riešenie problémov
Kanály
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
1. Stlačte tlačidlo , vyberte položku Konfigurácia a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Nastavenia TV > Všeobecné
nastavenia > Jazyk ponuky a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
4. V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  zatvorte ponuku.
zozname kanálov
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Všeobecné
TV sa nedá zapnúť
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
– Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Obraz
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
– Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
– Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
– Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Zvuk a žiadny obraz
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
– Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Slabý príjem antény
– Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
– Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
– Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte
tento kanál.
Slabý zvuk zariadenia
– Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
– Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
52
– Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
– Ak dochádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
– Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma.
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Funkcia EasyLink nefunguje
Skúste nastaviť iný formát obrazu. Stlačte tlačidlo .
– Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Obraz je nesprávne umiestnený
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
Obraz počítača nie je stabilný
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
zariadenia USB
– Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC, je tento jav bežný.
– Skontrolujte, či je na úložnom zariadení USB
nastavená podpora použitia ako veľkokapacitného
úložného zariadenia tak, ako je uvedené v
dokumentácii daného úložného zariadenia.
– Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
– Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové
a zvukové súbory.
Zvuk
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
prerušovane
– Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
zvuku.
– Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
– Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
– Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
– Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov
systému domáceho kina.
– Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
– Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
16.2
Zaregistrovanie
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
Pripojenia
HDMI
– V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže dôjsť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
53
16.3
Pomocník
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na obrazovke.
Zobrazenie Pomocníka
1. Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Doma.
2. Vyberte položku Pomocník a stlačte tlačidlo OK.
UMv_v9_20160323
UMv_v10_20160331
UMv_v11_20160505
16.4
Online pomoc
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support.
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
16.5
Starostlivosť o
zákazníkov/opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v
tlačenej dokumentácii k televízoru.
Alebo navštívte našu webovú lokalitu
www.philips.com/support.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
54
17
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
Bezpečnosť a
údržba
– Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
17.1
Bezpečnosť
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
– Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg
(55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
– Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
Zabezpečte televízor proti spadnutiu
– Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
Vždy zabezpečte televízor proti spadnutiu pomocou
dodanej nástennej konzoly. Konzolu nainštalujte a
pripevnite k nej televízor, aj keď ho umiestňujete na
podlahu.
– Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
Informácie o inštalácii nájdete v Stručnej úvodnej
príručke dodanej s televízorom. Ak ste príručku stratili,
môžete si ju prevziať na adrese www.philips.com
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou typového čísla vášho TV.
Riziko poškodenia televízora!
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
Riziko požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom
– Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
Riziko poranenia
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a nespôsobil poranenie:
– Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
– Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje
cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
– Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
– Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste pritom nábytok aj
televízor upevnili k stene alebo vhodnej opore.
– Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
– Do vetracích ani iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
Riziko prehltnutia batérií!
– Nikdy nepokladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
– Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
55
vyblednutiu farieb, kvapky vody utrite čo najskôr.
Riziko prehriatia
V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom.
Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené
na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú ponuky na
obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak
musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas
obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízka teplota
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
17.2
Starostlivosť o obrazovku
– Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
– Pred čistením odpojte televízor od elektrickej siete.
– Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Na čistenie televízora nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
– Aby nedochádzalo ku vzniku deformácií a
56
spoločnosti Philips. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú. Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov Tento produkt LCD/LED má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že
obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych
obrazových bodov, sa na obrazovke môžu nepretržite
zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body
(červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu
vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
18
Podmienky
používania,
autorské práva a
licencie
18.1
Podmienky používania
Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že
tento televízor spĺňa základné požiadavky a ďalšie
relevantné ustanovenia smernice 1999/5/ES
o rádiovom zariadení a koncových
telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom
uznávaní ich zhody (RTTE), smernice 2004/108/ES
o elektromagnetickej kompatibilite (EMC), smernice
2006/95/ES o nízkom napätí, smernice 2009/125/ES
o energetickej účinnosti a smernice 2011/65/ES
o obmedzení používania určitých nebezpečných
látok (RoHS).
2016 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Od júna 2016 sú v platnosti tieto smernice:
2014/53/EÚ (Rádiové zariadenia), 2009/125/ES
(Ekodizajn), 2010/30/EÚ (Energetické štítky)
a 2011/65/ES (RoHS)
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
V súlade s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí spoločnosť TP Vision
Europe B.V. vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek
elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti
schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické
signály. Jedným z hlavných obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky
príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere
ich zosúladiť s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí (EMF), ktoré platili v čase
výroby produktov. Spoločnosť Philips je odhodlaná
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú
žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť TP
Vision potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude
správne narábať podľa ich určeného účelu, sú
bezpečné na používanie, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji
medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných
noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v
štandardizácii pre skoré integrovanie v jej
produktoch.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru a
príručka uložená v pamäti televízora alebo prevzatá z
webovej lokality spoločnosti sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
Europe B.V. zaručuje, že samotný materiál neporušuje
žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje
sa žiadna ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision Europe
B.V. nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu
tohto dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips. Podmienky záruky Riziko
poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia
platnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť
televízor sami. Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na
zadnej strane televízora označuje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt
televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa
obráťte na službu starostlivosti o zákazníkov
57
18.2
Ostatné ochranné známky
Ochranné známky a autorské
práva
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
HDMI
HDMI®
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
Dolby
Dolby®
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Softvér MHEG
Autorské práva na softvér MHEG („softvér“)
obsiahnutý v tomto televízore („tento produkt“), ktorý
sa vám poskytuje na účely umožnenia využívania
interaktívnych funkcií televízora, vlastní spoločnosť
S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („vlastník“). Tento
softvér máte oprávnenie využívať iba v spojení s
týmto produktom.
Kensington
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
58
Index
59
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
60
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising