Philips | 32PFS6401/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Mimoriadne tenký FHD TV so systémom Android™ 32PFS6401/12 Používateľská príručka

Philips 6000 series Mimoriadne tenký FHD TV so systémom Android™ 32PFS6401/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
6401 series
www.philips.com/welcome
Návod na použitie
32PFS6401
Obsah
1 Čo je nové
2 Inštalácia
9 Internet
4
1.1 Nový prehliadač
3 Diaľkové ovládanie
3.1 Prehľad tlačidiel
7
3.2 Hlasové vyhľadávanie
3.3 Infračervený snímač
3.4 Batérie
9
3.5 Čistenie
9
46
47
10.1 Informácie o ponuke televízora
10.2 Otvorenie ponuky televízora
11 Zdroje
47
47
48
11.1 Prepnutie na zariadenie
48
11.2 Možnosti televíznych vstupov
11.3 Názov a typ zariadenia
48
11.4 Počítač
48
8
9
12 Nastavenie
10
11
5.1 Inštalácia satelitu
11
5.2 Inštalácia z antény/káblovej TV
14
5.3 Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov
5.4 Informácie o kanáloch
17
5.5 Filtrovanie zoznamu kanálov
23
16
26
14 TV program
67
70
14.1 Čo potrebujete
70
14.2 Údaje TV programu
70
14.3 Používanie TV programu
70
15 Nahrávanie a pozastavenie TV
15.1 Nahrávanie
72
15.2 Pozastavenie TV
6.13 Slúchadlá
30
6.14 Herná konzola
30
6.15 Herný ovládač
31
6.16 Pevný disk USB
31
6.17 Klávesnica USB
32
6.18 USB jednotka Flash
33
6.19 Fotoaparát
33
6.20 Videokamera
33
6.21 Počítač
34
73
16 Smartfóny a tablety
75
16.1 Aplikácia Philips TV Remote
16.2 Google Cast
75
16.3 AirPlay
75
16.4 MHL
75
17 Hry
18 Ambilight
76
77
18.1 Štýl funkcie Ambilight
77
18.2 Vypnutie funkcie Ambilight
18.3 Nastavenia funkcie Ambilight
39
19 Najlepší výber
41
20 Netflix
2
81
77
78
79
19.1 O funkcii Najlepší výber
79
19.2 Aktuálny obsah na televízore
19.3 Televízia na požiadanie
79
19.4 Video na vyžiadanie
79
42
75
76
17.1 Čo potrebujete
17.2 Hranie hry
76
7 Pripojenie televízora so systémom Android
35
8.1 Informácie o aplikáciách
41
8.2 Google Play
41
8.3 Spustenie a zastavenie aplikácie
8.4 Uzamknutie aplikácií
42
8.5 Správa aplikácií
44
56
13.1 Pomocou rozhrania USB
67
13.2 Z počítača alebo zariadenia NAS
67
13.3 Z cloudovej úložnej služby
67
13.4 Ponuka Obľúbené programy, Najpopulárnejšie,
Naposledy prehrané
67
13.5 Prehrávanie videí
68
13.6 Prezeranie fotografií
68
13.7 Prehrávanie hudby
68
29
7.1 Sieť a internet
35
7.2 Konto Google
38
7.3 Galéria aplikácií Philips
38
7.4 Nastavenia systému Android
7.5 Domovská ponuka
39
50
13 Videá, fotografie a hudba
24
6.1 Informácie o pripojení
24
6.2 Porty HDMI
24
6.3 Y Pb Pr – Komponentné video
25
6.4 Scart
26
6.5 Optický zvukový výstup
26
6.6 Rozhranie CAM s prístupovou kartou – CI+
6.7 Prijímač set-top box
27
6.8 Systém domáceho kina (HTS)
27
6.9 Smartfóny a tablety
28
6.10 Prehrávač diskov Blu-ray
28
6.11 DVD prehrávač
29
6.12 Bluetooth – Reproduktory a herné ovládače
48
50
12.1 Často používané nastavenia
12.2 Obraz
50
12.3 Zvuk
54
12.4 Nastavenia funkcie Ambilight
12.5 Eko nastavenia
59
12.6 Všeobecné nastavenia
59
12.7 Hodiny, región a jazyk
62
12.8 Univerzálny prístup
64
12.9 Detský zámok
66
10
4.1 Zapnutie alebo pohotovostný režim
4.2 Tlačidlá na televízore
10
6 Pripojenie zariadení
46
10 Ponuka televízora
5
7
4 Zapínanie a vypínanie
8 Aplikácie
46
9.1 Spustenie internetu
9.2 Možnosti na internete
5
2.1 Prečítajte si o bezpečnosti
5
2.2 Upevnenie televízora na stojan alebo stenu
2.3 Rady týkajúce sa umiestnenia
5
2.4 Napájací kábel
5
2.5 Kábel antény
6
2.6 Satelitná anténa
6
5 Kanály
44
8.6 Odkladanie
4
79
72
21 Multi View
82
21.1 Teletext a televízia
82
21.2 HDMI a TV
82
21.3 Aplikácia Nettv a TV
82
21.4 Aplikácia Nettv a HDMI
82
22 Softvér
83
22.1 Aktualizovať softvér
83
22.2 Verzia softvéru
83
22.3 Automatická aktualizácia softvéru
83
22.4 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
84
22.5 Licencia pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom
84
22.6 Oznámenia
84
23 Špecifikácie
85
23.1 Environmentálne otázky
85
23.2 Príkon
85
23.3 Operačný systém
86
23.4 Príjem
86
23.5 Typ obrazovky
86
23.6 Rozlíšenie obrazového vstupu
23.7 Rozmery a hmotnosti
86
23.8 Pripojiteľnosť
86
23.9 Zvuk
87
23.10 Multimédiá
87
24 Pomoc a podpora
86
88
24.1 Zaregistrujte svoj televízor
88
24.2 Používanie pomocníka
88
24.3 Riešenie problémov
88
24.4 Online pomoc
90
24.5 Podpora a opravy
91
25 Bezpečnosť a údržba
92
25.1 Bezpečnosť
92
25.2 Starostlivosť o obrazovku
93
26 Podmienky používania
94
26.1 Podmienky používania – televízor
94
26.2 Podmienky používania – galéria aplikácií Philips
94
27 Autorské práva
95
27.1 MHL
95
27.2 HDMI
95
27.3 Dolby Digital Plus
95
27.4 DTS 2.0 + Digital Out™
27.5 Microsoft
95
27.6 Wi-Fi Alliance
95
27.7 Kensington
95
27.8 Ostatné ochranné známky
95
96
28 Vyhlásenie k službám a/alebo softvéru
poskytovanými tretími stranami 97
Index
98
3
1
Čo je nové
1.1
Nový prehliadač
Vaše aplikácie Smart TV budú odteraz využívať nový
prehliadač s novým vzhľadom a lepším výkonom!
Pri prístupe k niektorým aplikáciám, ktoré využívajú
nový prehliadač, sa môže vyžadovať opätovné
zadanie používateľského mena a hesla.
Aplikácia internetového prehliadača bude mať aj nový
vzhľad.
Po novom môžete pri prehliadaní internetových
stránok používať ako ukazovateľ tlačidlá so šípkami
na diaľkovom ovládači.
4
• 43PUx6401
VESA MIS-F 200 x 200, M6
• 49PUx6401
VESA MIS-F 400 x 200, M6
• 55PUx6401
VESA MIS-F 400 x 200, M6
2
Inštalácia
2.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Príprava
Najprv zo závitových objímok na zadnej strane
televízora vyberte 4 plastové skrutkovacie viečka.
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Bezpečnostné pokyny.
Výstraha
2.2
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek
inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.
Upevnenie televízora na
stojan alebo stenu
Stojan televízora
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com.
2.3
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou čísla modelu TV.
Rady týkajúce sa
umiestnenia
Upevnenie na stenu
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je
trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte,
oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
Váš televízor je tiež pripravený na inštaláciu pomocou
nástennej konzoly kompatibilnej so systémom VESA
(predáva sa samostatne).
Pri nákupe nástennej konzoly použite nasledujúci kód
VESA. . .
15
cm
2.4
Napájací kábel
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
• 32PFS6401
VESA MIS-F 100 x 100, M4
5
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
2.5
Kábel antény
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitná anténa
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
6
3
Stredná časť
Diaľkové ovládanie
3.1
Prehľad tlačidiel
Horná časť
1 –  Ponuka televízora
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami
televízora.
2 –  SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.
1 –  Pohotovostný režim/zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
3 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností.
2 – Prehrávanie a nahrávanie
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie vzad  na pretáčanie dozadu
• Pretočenie vpred  na pretáčanie dopredu
• Nahrávanie  na spustenie nahrávania
4 –  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
3 –  Ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight
6 -  - EXIT
Prepnutie späť na sledovanie televízie. Zastavenie
interaktívnej televíznej aplikácie.
5 -  BACK
Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod späť na predchádzajúcu stranu
aplikácie/internetovú stránku.
4 –  TV GUIDE
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.
7 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
5 –  LIST
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.
8 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie
zoznamu kanálov počas sledovania televízie.
6 –  Nastavenie
Otvorenie Často používaných nastavení.
9 – Šípky/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
7 –  TOP PICKS
Otvorenie ponuky s odporúčanými programami,
videami na požiadanie (videá na zapožičanie) alebo
on-line TV službami (Catch Up TV).
Ak je k dispozícii.
10 –  HOME
Otvorenie domovskej ponuky.
8 –  SEARCH
Otvorenie stránky s vyhľadávaním.
Spodná časť
7
rozhrania Bluetooth.
Funguje na všetkých televízoroch so systémom
Android.
*Na používanie aplikácie TV Remote Control
potrebujete telefón alebo tablet so systémom
Android verzie 4.3 alebo vyššej.
Spárovanie s televízorom
Súčasťou diaľkového ovládania nie je mikrofón. Ak
chcete využívať hlasové vyhľadávanie, je nutné na
smartfón či tablet so systémom Android najprv
nainštalovať aplikáciu Android TV Remote Control.
1 - Na smartfóne či tablete so systémom Android
vyhľadajte v obchode Google Play položku „Android
TV Remote Control“.
2 - Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Android TV
Remote Control* na smartfóne či tablete so
systémom Android.
3 - Pripojte smartfón alebo tablet so systémom
Android k tej istej sieti, ako je pripojený váš televízor
so systémom Android.
4 - Na smartfóne či tablete so systémom Android
vyberte položku „PhilipsTv“** a na obrazovke
televízora so systémom Android sa zobrazí kód.
5 - Zadaním tohto kódu na smartfóne či tablete so
systémom Android ho spárujte s televízorom so
systémom Android.
1– 
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v
zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.
2 –  Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti.
3 – Číselné tlačidlá
Priame prepnutie kanála.
4 – SUBTITLE
Zapnutie, vypnutie alebo automatické zobrazovanie
titulkov.
5 –  Kanál
Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál
v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie
nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.
*Na používanie aplikácie TV Remote Control
potrebujete telefón alebo tablet so systémom
Android verzie 4.3 alebo vyššej.
6 –  Stlmiť
Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
**Názov televízora so systémom Android záleží od
názvu, ktorý ste nastavili v televíznej sieti.
Prednastavený názov je názov modelu tohto
televízora.
7 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
.
3.2
Hlasové vyhľadávanie
Používanie hlasového vyhľadávania
Prevzatie aplikácie z obchodu
Google play
Pomocou ikony  v hornej časti domovskej ponuky
môžete vyhľadávať videá, hudbu a čokoľvek iné na
internete. Hlasové vyhľadávanie môžete začať
používať kedykoľvek. Alternatívne môžete zadať text
pomocou klávesnice diaľkového ovládania.
Používajte smartfón či tablet so systémom Android
ako diaľkové ovládanie pre televízor so systémom
Android. Jednoducho prepínajte medzi režimami
smerového ovládača, dotykového ovládača
a herného ovládača na ovládanie obsahu či hranie
hier na vašom televízore so systémom Android.
Ťuknutím na mikrofón spustite hlasové vyhľadávanie
alebo zadávajte text do televízora so systémom
Android pomocou klávesnice.
Ak chcete použiť hlasové vyhľadávanie…
1 - Ťuknutím na ikonu  na smartfóne spustíte
hlasové vyhľadávanie.
2 - Ikona  na obrazovke je červená, mikrofón je
aktívny.
3 - Zreteľne vyslovte, čo hľadáte. Zobrazenie
výsledkov môže chvíľu trvať.
4 - Na obrazovke s výsledkami vyhľadávania
môžete vybrať požadovanú položku.
Začnite tým, že telefón či tablet so systémom Android
pripojíte k tej istej sieti ako televízor so systémom
Android alebo televízor vyhľadáte prostredníctvom
8
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Koniec používania.
3.5
Nastavenia hlasového vyhľadávania
Čistenie
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie.
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Ak chcete nastaviť jazyk hlasového vyhľadávania…
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Predvoľby >  Reč a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
3.3
Infračervený snímač
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
 Výstraha
Pred infračervený snímač televízora neklaďte žiadne
predmety, mohli by blokovať infračervený signál.
3.4
Batérie
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na zadnej strane diaľkového ovládania.
1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-R03-1,5 V . Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke
Pomocník po
9
Ukážka.
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať aj zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera. Stlačením páčkového tlačidla
spustíte ukážkový film.
4 - Táto ponuka sa vypne automaticky.
4
Zapínanie a
vypínanie
4.1
Zapnutie alebo pohotovostný
režim
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, vyberte položku  a stlačte páčkové tlačidlo.
Uistite sa, že televízor je pripojený k elektrickej sieti.
Pripojte dodaný napájací kábel k vstupnému
konektoru napájania v zadnej časti televízora.
Kontrolka v spodnej časti televízora sa rozsvieti.
Zapnutie
Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači zapnite
televízor. Alebo stlačte tlačidlo  HOME . Televízor
môžete zapnúť aj stlačením malého páčkového
tlačidla v zadnej časti televízora, ak nemôžete nájsť
diaľkový ovládač alebo sú vybité batérie.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež stlačiť malé páčkové tlačidlo v zadnej
časti televízora.
V pohotovostnom režime zostáva televízor pripojený
k elektrickej sieti, no spotrebováva minimum energie.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, odpojte zástrčku
napájacieho kábla.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
4.2
Tlačidlá na televízore
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú batérie.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte
položku  Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje. Ak
chcete spustiť ukážkový film, stlačte tlačidlo 
10
10 - Ak chcete uložiť konfiguráciu satelitu aj
nainštalované kanály a rozhlasové stanice, vyberte
položku Hotovo.
5
Kanály
5.1
Nastavenia inštalácie satelitu
Inštalácia satelitu
Nastavenia inštalácie satelitu sú prednastavené pre
príslušnú krajinu. Od týchto nastavení závisí, akým
spôsobom televízor vyhľadáva a inštaluje satelity
a ich kanály. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek
zmeniť.
Informácie o inštalácii satelitov
Maximálne 4 satelity
Na tomto televízore môžete nainštalovať maximálne 4
satelity (4 konvertory LNB). Na začiatku inštalácie
vyberte presný počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať. Urýchli to inštaláciu.
Ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie satelitu…
Skôr ako začnete s inštaláciou, uistite sa, že je
satelitná anténa správne pripojená a optimálne
nasmerovaná.
1 - Spustite inštaláciu satelitu.
2 - Na obrazovke slúžiacej na spustenie hľadania
satelitov vyberte položku Nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte počet satelitov, ktoré chcete
nainštalovať, alebo vyberte jeden zo systémov
Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable, môžete pre
jednotlivé tunery vybrať čísla používateľských pásiem
a zadať frekvencie používateľských pásiem.
4 - Po dokončení vyberte položku Ďalej a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V ponuke Nastavenie sa stlačením tlačidla OK
vráťte na obrazovku umožňujúcu spustiť
vyhľadávanie satelitov.
Ak chcete spustiť inštaláciu satelitu…
Navádzací transpondér a LNB
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia
satelitu. V prípade potreby zadajte kód PIN.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit.
4 - Vyberte Hľadať. TV vyhľadá satelity.
5 - Vyberte položku Inštalovať. Na televízore sa
zobrazí aktuálna konfigurácia inštalácie satelitu.
Ak chcete túto konfiguráciu zmeniť, vyberte položku
Nastavenie.
Ak konfiguráciu nechcete meniť, vyberte položku
Vyhľadať. Prejdite na krok 5.
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
Unicable
Na pripojenie satelitnej antény k televízoru môžete
použiť systém Unicable. Na začiatku inštalácie môžete
vybrať systém Unicable pre jeden alebo dva satelity.
Spustenie inštalácie
Moduly CAM satelitov
6 - V časti Systém inštalácie vyberte počet satelitov,
ktoré chcete nainštalovať, alebo vyberte jeden zo
systémov Unicable. Ak vyberiete možnosť Unicable,
môžete pre jednotlivé tunery vybrať čísla
používateľských pásiem a zadať frekvencie
používateľských pásiem. V niektorých krajinách je v
ponuke Ďalšie nastavenia možné upraviť niektoré
odborné nastavenia jednotlivých konvertorov LNB.
7 - Televízor vyhľadá satelity dostupné v rámci
nasmerovania vašej satelitnej antény. Môže to trvať
niekoľko minút. Ak sa nájde satelit, jeho názov a
intenzita signálu sa zobrazia na obrazovke.
8 - Keď televízor nájde požadované satelity, vyberte
položku Inštalovať.
9 - Ak satelit ponúka balíky kanálov, na televízore sa
zobrazia balíky dostupné pre daný satelit. Vyberte
požadovaný balík.
Ak na sledovanie satelitných kanálov používate
modul CAM (modul podmieneného prístupu),
odporúčame, aby bol počas inštalácie satelitu v
televízore daný modul CAM vložený.
Väčšina modulov CAM slúži na odkódovanie kanálov.
Moduly CAM najnovšej generácie (CI+ 1.3 s profilom
prevádzkovateľa) dokážu samostatne nainštalovať
všetky kanály do televízora. Modul CAM vás vyzve na
inštaláciu satelitov a kanálov. Tieto moduly CAM
nielen nainštalujú a odkódujú kanály, ale kanály
zároveň aj pravidelne aktualizujú.
11
Balíky kanálov
Manuálna aktualizácia kanálov
Prevádzkovatelia satelitu môže ponúkať balíky
kanálov, ktoré obsahujú bezplatné kanály (voľne
dostupné) a ponúkajú výber vhodný pre určitú
krajinu. Niektoré satelity ponúkajú balíky
predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je potrebné
zaplatiť.
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
4 - Vyberte položku Aktualizovať kanály. Spustí sa
aktualizácia televízora. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút.
5 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
6 - Vyberte položku Dokončiť a stlačte tlačidlo OK.
Konfigurácia systému Unicable
Systém Unicable
Satelitnú anténu môžete k televízoru pripojiť
pomocou jednokáblového systému, MDU alebo
Unicable. Jednokáblové systémy využívajú na
prepojenie satelitnej antény so všetkými satelitnými
tunermi v systéme jeden kábel. Jednokáblové
systémy sa bežne využívajú v bytových domoch. Ak
používate systém Unicable, televízor vás v priebehu
inštalácie požiada o priradenie čísla používateľského
pásma a zodpovedajúcej frekvencie. V tomto
televízore môžete prostredníctvom systému Unicable
nainštalovať 1 alebo 2 satelity.
Pridanie satelitu
K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
Ak po inštalácii systému Unicable zistíte, že chýbajú
niektoré kanály, pravdepodobne počas inštalácie
prebehla aj ďalšia inštalácia v systéme Unicable.
Znova vykonajte postup inštalácie a nainštalujte
chýbajúce kanály.
Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
Číslo používateľského pásma
Každý satelitný tuner musí byť v rámci systému
Unicable očíslovaný (napr. 0, 1, 2, 3 atď.).
Nastavenie
Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
Dostupné používateľské pásma a ich čísla nájdete na
rozvádzači systému Unicable. Používateľské pásmo
(User band) sa niekedy uvádza vo forme skratky UB.
Existujú rozvádzače systému Unicable ponúkajúce 4
alebo 8 používateľských pásiem. Ak v nastaveniach
vyberiete systém Unicable, televízor vás požiada o
priradenie jedinečného čísla používateľského pásma
pre jednotlivé zabudované satelitné tunery. V
systéme Unicable nemôžu mať dva satelitné tunery
rovnaké číslo používateľského pásma.
Ak chcete pridať satelit…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit.
4 - Vyberte položku Pridať satelit. Zobrazia sa
aktuálne satelity.
5 - Vyberte Hľadať. Televízor vyhľadá nové satelity.
6 - Ak televízor nájde jeden alebo viac satelitov,
vyberte položku Inštalovať. Televízor nainštaluje
kanály nájdených satelitov.
7 - Vyberte položku Dokončiť a stlačením
tlačidla OK kanály a rozhlasové stanice uložte.
Frekvencia používateľského pásma
Spolu s jedinečným číslom používateľského pásma
potrebuje vstavaný satelitný prijímač aj frekvenciu
zvoleného čísla používateľského pásma. Tieto
frekvencie väčšinou nájdete vedľa čísel
používateľských pásiem na rozvádzači systému
Unicable.
12
Odstránenie satelitu
Navádzací transpondér a LNB
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
Ak chcete odstrániť satelity…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Vyhľadať satelit.
4 - Vyberte položku Odstrániť satelit. Zobrazia sa
aktuálne satelity.
5 - Vyberte satelit a stlačením tlačidla OK ho
označte alebo zrušte jeho označenie na odstránenie.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Napájanie LNB
Napájanie konvertorov LNB je predvolene zapnuté.
22 kHz tón
Tón je predvolene nastavený na hodnotu
Automaticky.
Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
Ručná inštalácia
Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
hodnoty.
Ručná inštalácia je určené pre pokročilých
používateľov.
Ručnú inštaláciu môžete použiť na rýchle pridanie
nových kanálov zo satelitného transpondéra. Musíte
poznať frekvenciu a polarizáciu transpondéra.
Televízor nainštaluje všetky kanály z daného
transpondéra. Ak bol daný transpondér už
nainštalovaný, všetky jeho kanály – predchádzajúce
aj nové – sa presunú na koniec zoznamu kanálov
Všetky.
Ak potrebujete zmeniť počet satelitov, nemôžete na
to použiť ručnú inštaláciu. Budete musieť vykonať
kompletnú inštaláciu pomocou ponuky Inštalácia
satelitov.
Problémy
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
• Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
Ak chcete nainštalovať transpondér…
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke. Keď je prvý satelit
nastavený na najsilnejší signál, vyberte položku
Hľadať znova a spustite vyhľadávanie druhého
satelitu.
• Uistite sa, že je nastavená možnosť Dva satelity.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia satelitu.
3 - Vyberte položku Ručná inštalácia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Ak máte nainštalovaný viac ako 1 satelit, vyberte
konvertor LNB, ku ktorému chcete pridať kanály.
5 - Nastavte požadovanú Polarizáciu. Ak
nastavíte Režim prenosovej rýchlosti na
možnosť Ručne, môžete ručne zadať hodnotu
prenosovej rýchlosti do poľa Prenosová rýchlosť.
6 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole)
upravte frekvenciu a vyberte položku Hotovo.
7 - Vyberte položku Vyhľadať a stlačte tlačidlo OK.
Na obrazovke sa zobrazí intenzita signálu.
8 - Ak chcete kanály nového transpondéra uložiť,
vyberte položku Uložiť a stlačte tlačidlo OK.
9 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
• Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po
úplnom dokončení inštalácie.
Všetky satelitné kanály zmizli
• Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
používateľského pásma. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
13
používateľského pásma.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
5 - Vyberte Spustiť.
6 - Vyberte položku Rýchla opätovná inštalácia.
7 - Stlačením tlačidla OK a aktualizujte digitálne
kanály. Môže to trvať niekoľko minút.
8 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
zoznamu kanálov
• Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Rozšírená opätovná inštalácia
Nemôžem odstrániť satelit
Všetky kanály môžete preinštalovať a ponechať
všetky ostatné nastavenia televízora bez zmeny.
• Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
Ak je nastavený kód PIN, pred preinštalovaním
kanálov ho bude potrebné zadať.
Niekedy je príjem nekvalitný
Ak chcete preinštalovať kanály…
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
5 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Rozšírená opätovná inštalácia,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
8 - Vyberte požadovaný typ inštalácie, Anténa (DVBT) alebo Kábel (DVB-C), a stlačte tlačidlo OK.
9 - Vyberte požadovaný typ kanálov, Digitálne
a analógové kanály alebo Iba digitálne kanály,
a stlačte tlačidlo OK.
10 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte digitálne kanály. Môže to
trvať niekoľko minút.
11 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
5.2
Inštalácia z antény/káblovej
TV
Aktualizovať alebo preinštalovať
Aktualizovať digitálne kanály
Aktualizáciu kanálov môžete kedykoľvek spustiť
manuálne.
Ak chcete manuálne spustiť aktualizáciu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanály.
5 - Vyberte Spustiť.
6 - Vyberte položku Aktualizovať digitálne kanály.
7 - Stlačením tlačidla OK a aktualizujte digitálne
kanály. Môže to trvať niekoľko minút.
8 - Stlačením tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Automatická aktualizácia kanálov
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval tieto
kanály.
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu kanálov, pričom sa označia
symbolom  . Kanály bez signálu sa odstránia. Aby
bolo možné kanály automaticky aktualizovať, musí
byť televízor v pohotovostnom režime. Automatickú
aktualizáciu kanálov je možné vypnúť.
Rýchla opätovná inštalácia
Ak chcete opätovne nainštalovať všetky kanály
a použiť predvolené nastavenia, vyberte možnosť
Rýchla opätovná inštalácia.
Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Automatická aktualizácia
Rýchla opätovná inštalácia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
14
kanálov.
5 - Vyberte možnosť Vypnuté.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
prevádzkovateľov káblovej televízie v danej krajine.
Ak sa takýmto vyhľadávaním nenainštalujú žiadne
kanály alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vybrať
rozšírený spôsob Úplné snímanie. Pri tomto postupe
bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať dlhšie.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Veľkosť kroku frekvencie
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz .
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať v
menších krokoch po 1 MHz . Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Ak chcete vypnúť hlásenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv.
3 - V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Vyberte položku Správa o aktualizácii kanálov .
5 - Vyberte možnosť Vypnuté.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Digitálne kanály
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka digitálne kanály, vyhľadávanie digitálnych
kanálov môžete preskočiť.
V niektorých krajinách môže automatická
aktualizácia kanálov prebehnúť počas sledovania
televízie alebo počas pohotovostného režimu.
Analógové kanály
DVB-T alebo DVB-C
Ak viete, že váš prevádzkovateľ káblovej televízie
neponúka analógové kanály, vyhľadávanie
analógových kanálov môžete preskočiť.
Nastavenia štandardu DVB
Režim sieťovej frekvencie
Voľne dostupné/kódované
Ak chcete v rámci funkcie Rýchle vyhľadávanie na
vyhľadávanie kanálov použiť metódu Snímanie
frekvencie, vyberte možnosť Automaticky. Televízor
využije jednu z predefinovaných sieťových frekvencií
(alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) podľa
hodnoty používanej väčšinou prevádzkovateľov
káblovej televízie v danej krajine.
Ak máte predplatené služby platenej televízie a
modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
môžete vybrať možnosť Iba voľne dostupné kanály.
Kvalita príjmu
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte možnosť Ručne.
Môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu
konkrétneho digitálneho kanála. Ak používate
vlastnú anténu, skúste zmeniť jej polohu a tým zlepšiť
príjem signálu.
Sieťová frekvencia
Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho
kanála…
Keď je Režim sieťovej frekvencie nastavený na
hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš prevádzkovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv. V prípade potreby zadajte kód
PIN.
4 - Vyberte položku Digitálne kanály: Test príjmu.
5 - Vyberte Hľadať. Digitálna frekvencia sa zobrazí
pre tento kanál.
6 - Opäť vyberte položku Hľadať a stlačením
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov. Môžete vybrať
rýchlejšiu možnosť Rýchle vyhľadávanie a použiť
predefinované možnosti využívané väčšinou
15
tlačidla OK skontrolujte kvalitu signálu danej
frekvencie. Výsledok testu sa zobrazí na obrazovke.
Príjem môžete skúsiť vylepšiť upravením polohy
antény alebo skontrolovaním zapojenia.
7 - Frekvenciu môžete zmeniť aj sami. Skontrolujte
jednotlivé frekvencie a pomocou tlačidiel  (hore)
alebo  (dole) upravte ich hodnoty. Vyberte
položku Hľadať a stlačením tlačidla OK opäť
skontrolujte príjem.
8 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
5.3
Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov
Kopírovanie zoznamu kanálov
Ak chcete skopírovať zoznam predvolieb kanálov…
1 - Zapnite televízor. Na tomto televízore by mali byť
nainštalované kanály.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov.
5 - Vyberte možnosť Kopírovať do USB. Pri
kopírovaní zoznamu kanálov si od vás televízor môže
vyžiadať kód PIN detskej zámky.
6 - Po ukončení kopírovania odpojte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ručná inštalácia
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
Ak chcete manuálne nainštalovať analógové kanály…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály > Inštalácia z
antény/káblovej tv. V prípade potreby zadajte kód
PIN.
3 - Vyberte položku Analógové kanály: Ručná
inštalácia.
Teraz môžete prekopírovaný zoznam kanálov načítať
do iného televízora značky Philips.
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
položku Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
Verzia zoznamu kanálov
Pozrite si aktuálnu verziu zoznamu kanálov...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Kanály a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Kopírovanie zoznamu
predvolieb kanálov, následne Aktuálna verzia
a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál. Frekvenciu vyhľadávaného kanála môžete
zadať manuálne alebo ho môžete nechať vyhľadať
televízorom. Stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
položku Vyhľadať a dajte kanál automaticky
vyhľadať. Na obrazovke sa zobrazí vyhľadaný kanál,
a ak je slabý príjem, opäť stlačte
položku Vyhľadávať. Ak chcete kanál uložiť, vyberte
položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
• Uložiť
Kanál môžete uložiť s aktuálnym číslom kanála alebo
s novým číslom kanála.
Vyberte možnosť Uložiť aktuálny kanál alebo Uložiť
ako nový kanál. Nakrátko sa zobrazí číslo nového
kanálu.
Načítanie zoznamu kanálov
Do nenainštalovaných televízorov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
16
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Po výbere zoznamu kanálov stláčaním šípok 
(hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý môžete
začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály v
príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
Ikony kanálov
Po automatickej aktualizácii kanálov v zozname
kanálov budú novo nájdené kanály označené
symbolom a  (hviezdička).
Ak uzamknete kanál, bude označený symbolom 
(zámka).
3 najpopulárnejšie kanály sledované inými divákmi v
danom okamihu sú označené číslicou 1, 2 alebo 3.
Do nainštalovaného televízora
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete toto nastavenie overiť, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie všetkých kanálov. Spustite tento
proces, kým nedosiahnete nastavenie pre príslušnú
krajinu. Stlačením tlačidla  BACK zrušte inštaláciu.)
Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom
č. 2.
Ak nie je nastavená správna krajina, je nutné spustiť
preinštalovanie. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie
všetkých kanálov a spustite inštaláciu. Vyberte
správnu krajinu a preskočte vyhľadávanie kanálov.
Inštaláciu dokončite. Po jej ukončení pokračujte
krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položky Kanály > Kopírovanie
zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
5 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Rozhlasové stanice
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch. Inštalácia kanálov
káblového vysielania (DVB-C) zvyčajne zoraďuje
rozhlasové stanice od čísla kanála 1001 nahor.
Tento televízor môže prijímať vysielanie v digitálnom
televíznom štandarde DVB. Televízor nemusí fungovať
správne, ak využijete služby prevádzkovateľa
digitálneho vysielania, ktorý nespĺňa všetky
požiadavky tohto štandardu.
Otvorenie zoznamu kanálov
Vedľa zoznamu so všetkými kanálmi pre každý tuner,
terestriálny/káblový alebo satelitný tuner, si môžete
zvoliť odfiltrovaný zoznam alebo jeden z obľúbených
vami vytvorených zoznamov.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
5.4
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla  LIST* alebo OK otvorte
aktuálny zoznam kanálov.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Informácie o kanáloch
Výber jedného zo zoznamov kanálov...
1 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov.
2 - Vyberte názov zoznamu v hornej časti zoznamu
kanálov a stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
zoznamu.
3 - V ponuke zoznamu vyberte jeden z dostupných
zoznamov kanálov a stlačte tlačidlo OK.
Zoznamy kanálov
O zoznamoch kanálov
Po inštalácii kanálov sa všetky kanály zobrazia
v zozname kanálov. Pri kanáloch sa zobrazujú názvy
a logá, ak sú tieto informácie dostupné.
Tip
V ponuke Zdroje môžete jednoducho prepínať
medzi dvomi tunermi.
Stlačte tlačidlo  ZDROJE a výberom
položky Sledovať TV prepnite na
terestriálny/káblový tuner. Výberom položky Pozerať
satelit prepnite na satelitný tuner.
TV vždy otvorí posledný zvolený kanál pre zvolený
tuner.
Pre každý typ tunera - anténa/kábel (DVB-T/C) alebo
satelit (DVB-S) - je k dispozícii zoznam kanálov so
všetkými nainštalovanými kanálmi. Tento zoznam
môžete filtrovať tak, aby zobrazoval len televízne
alebo len rozhlasové kanály. Prípadne pokiaľ máte
nainštalovaných niekoľko satelitov, môžete odfiltrovať
kanály na jednom satelite.
17
* Ak sa tlačidlo  LIST nachádza na vašom
diaľkovom ovládači
Uzamknutie kanála
Uzamknutie a odomknutie kanálu
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
Vyhľadanie kanála
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
TV dokáže vyhľadať kanál v jednom z troch hlavných
zoznamov kanálov – zozname kanálov pre
terestriálnu, káblovú a satelitnú TV.
Ak chcete uzamknúť kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zamknúť/odomknúť a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť, a stlačte
tlačidlo OK. Uzamknutý kanál sa označí symbolom
 (zámka).
7 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak chcete vyhľadať kanál…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vyhľadať kanál a stlačením
tlačidla OK otvorte textové pole. Text môžete
zadávať pomocou klávesnice diaľkového ovládania
(ak je k dispozícii) alebo klávesnice na obrazovke.
5 - Zadajte číslo, názov, alebo časť názvu a vyberte
tlačidlo Prijať a stlačte tlačidlo OK. TV vyhľadá
názvy vyhovujúcich kanálov vo zvolenom zozname.
Výsledky vyhľadávania sú uvedené ako zoznam
kanálov – názov zoznamu je uvedený v hornej časti.
Výsledky vyhľadávania zmiznú po zvolení ďalšieho
kanálu v zozname alebo uzavretí zoznamu s
výsledkami vyhľadávania.
Odomknutie kanálu…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam kanálov.
V prípade potreby zmeňte zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Zamknúť/odomknúť a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Zadajte svoj 4-ciferný kód PIN, keď oň požiada
TV.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Sledovanie kanálov
Naladenie kanálu
Ak chcete začať sledovať televízne kanály, stlačte
tlačidlo . Televízor prepne na kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Ak uzamknete alebo odomknete kanály v zozname
kanálov, kód PIN stačí zadať raz až do uzavretia
zoznamu kanálov.
Prepínanie kanálov
Kanály prepínajte pomocou
tlačidiel   alebo  .
Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanál.
Vekové obmedzenie
Ak chcete deťom zabrániť sledovať program
nevhodný pre ich vek, môžete nastaviť vekové
obmedzenie.
Ak sú dostupné príslušné informácie z internetu,
televízor uvádza názov a informácie o aktuálnom
programe, ako aj názov a informácie o programe,
ktorý po ňom nasleduje.
Digitálne kanály môžu označovať svoje programy
vekovým obmedzením. Ak je vekové obmedzenie
programu rovnaké alebo vyššie než vek, ktorý ste
nastavili ako vekové obmedzenie pre svoje dieťa,
program bude uzamknutý. Ak chcete sledovať
uzamknutý program, je nutné najprv zadať kód
funkcie Rodičovské obmedzenia.
Predchádzajúci kanál
Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
stlačte tlačidlo  BACK.
Môžete taktiež naladiť kanály zo zoznamu kanálov.
Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie…
18
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka > Rodičovské
obmedzenia.
3 - Zadajte 4-miestny kód detskej zámky. Ak ste kód
ešte nenastavili, vyberte položku Zadať kód v
ponuke Detská zámka. Zadajte 4-miestny kód a
potvrďte ho. Teraz môžete zadať vekové obmedzenie.
4 - V položke Rodičovské obmedzenia vyberte vek.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte typ kanála, pre ktorý využívate modul
CAM, Sledovať TV alebo Pozerať satelit.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položky  Predvoľby > Common Interface.
4 - Vyberte príslušný slot Common Interface
a stlačte tlačidlo  (vpravo).
5 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM a stlačte tlačidlo OK. Nasledujúce stránky
vytvára daný prevádzkovateľ.
Ak chcete vekové obmedzenie vypnúť, vyberte
možnosť Žiadny. V niektorých krajinách je však nutné
nastaviť vekové obmedzenie.
HbbTV na tomto kanáli
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
V prípade niektorých
poskytovateľov/prevádzkovateľov vysielania televízor
uzamyká iba programy s vyšším
obmedzením. Vekové obmedzenie je nastavené pre
všetky kanály.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položky Predvoľby > HbbTV na tomto kanáli a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Možnosti kanálov
Otvorenie možností
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete, či
nastavení televízora je k dispozícii niekoľko možností.
1 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS >  Predvoľby.
2 - Ponuku zatvoríte ďalším stlačením
tlačidla  OPTIONS.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia > Rozšírené > HbbTV.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Premenovanie kanála
Informácie o kanáli
Počas sledovania kanála môžete tento kanál
premenovať.
Môžete zobraziť technické charakteristiky
konkrétneho kanálu, či je digitálny, typ zvuku a pod.
Ak chcete premenovať kanál…
Zobrazenie technických informácií o kanáli…
1 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte položky  Predvoľby > Premenovať
kanál.
3 - Pomocou klávesnice na obrazovke odstráňte
aktuálny názov a zadajte nový.
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku  Predvoľby a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Informácie o kanáli a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Ak ho chcete zatvoriť, stlačte tlačidlo OK.
Bežné rozhranie
Informácie o programe
Ak ste do niektorého zo slotov Common Interface
vložili dekódovaciu kartu, môžete zobraziť informácie
o CAM a operátorovi, prípadne niekoľko nastavení v
spojitosti s CAM.
Zobrazenie podrobností o programe
Zobrazenie informácií o CAM…
1 - Nalaďte kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
Otvorenie ponuky možností...
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
19
položku  Predvoľby a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Informácie o programe a
stlačte tlačidlo OK, aby sa zobrazili informácie o
programe.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
priradenom kanáli v programe.
Zmeniť logo
Ak na začiatku nemáte žiadne informácie o programe,
môžete získať viac informácií o programe vykonaním
nasledujúcich krokov.
Mono/Stereo
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE, pomocou
navigačných tlačidiel vyberte ikonu  v strede a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku TV program > Od
poskytovateľa vysielania a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte jeden z kanálov v televíznom programe,
potom stlačte tlačidlo OK a sledujte vybratý kanál.
4 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
5 - Vyberte položku  Predvoľby > Zmeniť logo.
6 - Vyberte jednu položku zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Zmeniť logo.
8 - Po dokončení sa zobrazia informácie o
priradenom kanáli v programe.
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
1 - Nalaďte analógový kanál.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, and vyberte
položky  Predvoľby > Mono/Stereo a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Výber videa
Obľúbené kanály
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
O obľúbených kanáloch
V zozname obľúbených kanálov môžete vybrať
požadované kanály.
Môžete vytvoriť 8 zoznamov obľúbených kanálov,
ktoré vám uľahčia prepínanie kanálov. Každý zoznam
obľúbených kanálov môžete pomenovať samostatne.
Meniť poradie kanálov je možné len v zozname
obľúbených programov.
Dual I-II
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
Po výbere zoznamu obľúbených kanálov stláčaním
šípok  (hore) alebo  (dole) vyberte kanál, ktorý
môžete začať sledovať stlačením tlačidla OK. Kanály
v príslušnom zozname ladíte len pri používaní tlačidiel
  alebo  .
Priradenie kanálu
Ak na začiatku nemáte žiadne informácie o programe,
môžete vykonať priradenie kanálu, aby ste získali viac
informácií o programe.
Vytvorenie zoznamu obľúbených
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE, pomocou
navigačných tlačidiel vyberte ikonu  v strede a
stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku TV
program > Z internetu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte jeden z kanálov v televíznom programe,
potom stlačte tlačidlo OK a sledujte vybratý kanál.
4 - Počas sledovania kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
5 - Vyberte položku  Predvoľby > Priradiť kanál.
6 - Vyberte jednu položku zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
7 - Vyberte položku Priradiť kanál.
8 - Po dokončení sa zobrazia informácie o
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov zo
zoznamu kanálov...
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla  LIST (ak je
k dispozícii) alebo tlačidla OK otvorte aktuálny
zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vytvoriť zoznam obľúbených a
stlačte tlačidlo OK.
5 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený, a stlačte
tlačidlo  OPTIONS. Kanály sa zobrazujú v zozname
20
napravo v poradí, v akom ich pridávate. Ak chcete
operáciu vrátiť späť, označte kanál v zozname naľavo
a znovu stlačte tlačidlo  OPTIONS. Rozsah
kanálov môžete vybrať aj stlačením tlačidla  (dole)
vyberte posledný kanál rozsahu, ktorý chcete pridať
a potom stlačte tlačidlo OK.
6 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
7 - V televízore sa zobrazí výzva na premenovanie
zoznamu obľúbených. Môžete používať klávesnicu na
obrazovke alebo stlačením tlačidla  BACK skryť
klávesnicu na obrazovke a potom použiť klávesnicu
na zadnej strane diaľkového ovládača (ak je
k dispozícii) na zadanie nového názvu.
Pridanie niekoľkých kanálov
Ak chcete pridať niekoľko za sebou nasledujúcich
programov do zoznamu obľúbených súčasne, môžete
použiť funkciu Vybrať rozsah.
Pridanie rozsahu kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCE.
2 - Vyberte položku Obľúbené programy.
3 - Otvorte zoznam obľúbených, do ktorého chcete
pridať rozsah kanálov.
4 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Upraviť zoznam
obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
6 - V zozname naľavo vyberte prvý kanál rozsahu,
ktorý chcete pridať a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  (dole) vyberte posledný
kanál rozsahu, ktorý chcete pridať a potom stlačte
tlačidlo OK.
8 - Vyberte položku Pridať a stlačte tlačidlo OK.
Kanály sú označené vľavo.
V prípade, že je zoznam kanálov dlhý, môžete vybrať
ľubovoľný kanál, potom stlačením
tlačidla  OPTIONS otvoriť ponuku možností, vybrať
položku Vytvoriť zoznam obľúbených a stlačiť
tlačidlo OK.
Vytvorenie nového zoznamu obľúbených kanálov
skopírovaním existujúceho zoznamu obľúbených
kanálov...
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačte tlačidlo  LIST (ak je
k dispozícii) alebo stlačením tlačidla OK otvorte
aktuálny zoznam kanálov.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Vytvoriť duplikát zoznamu
obľúbených programov a stlačte tlačidlo OK.
5 - V zozname naľavo vyberte kanál, ktorý chcete
označiť ako obľúbený, a stlačte
tlačidlo  OPTIONS. Kanály sa zobrazujú v zozname
napravo v poradí, v akom ich pridávate. Ak chcete
operáciu vrátiť späť, označte kanál v zozname naľavo
a znovu stlačte tlačidlo  OPTIONS. Rozsah
kanálov môžete vybrať aj stlačením tlačidla  (dole)
vyberte posledný kanál rozsahu, ktorý chcete pridať
a potom stlačte tlačidlo OK.
6 - Pridávanie kanálov ukončíte stlačením tlačidla
 BACK.
7 - V televízore sa zobrazí výzva na premenovanie
zoznamu obľúbených. Môžete používať klávesnicu na
obrazovke alebo stlačením tlačidla  BACK skryť
klávesnicu na obrazovke a potom použiť klávesnicu
na zadnej strane diaľkového ovládača (ak je
k dispozícii) na zadanie nového názvu.
Premenovanie zoznamu obľúbených
Premenovať môžete len zoznam obľúbených.
Premenovanie zoznamu obľúbených…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCE.
2 - Vyberte položku Obľúbené programy.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Premenovať zoznam
obľúbených a stlačte tlačidlo OK.
5 - Použite klávesnicu na obrazovke alebo stlačením
tlačidla  BACK skryte klávesnicu na obrazovke,
potom pomocou klávesnice na zadnej strane
diaľkového ovládača (ak je k dispozícii) zadajte nový
názov.
6 - Po skončení otočte diaľkové ovládanie,
vyberte Zavrieť a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Odstránenie zoznamu obľúbených
Odstrániť môžete len zoznam obľúbených.
Odstránenie zoznamu obľúbených…
Taktiež môžete pridať niekoľko programov súčasne
alebo založiť zoznam obľúbených skopírovaním
zoznamu kanálov so všetkými kanálmi a odstránením
kanálov, ktoré nepotrebujete.
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCE.
2 - Vyberte položku Obľúbené programy.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Odstrániť zoznam obľúbených
a stlačte tlačidlo OK.
21
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
Znovu zoradiť kanály
1 - Výberom symbolu  (srdce) v ľavom hornom
rohu obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) a  (hore) vyberte
číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Poradie kanálov môžete zmeniť len v zozname
obľúbených (preskupenie).
Zmena poradia kanálov…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku Obľúbené programy.
2 - Otvorte zoznam obľúbených, ktorý chcete
preskupiť.
3 - V pravom hornom rohu vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Znovu zoradiť kanály a stlačte
tlačidlo OK.
5 - V zozname obľúbených vyberte kanál, ktorý
chcete presunúť, a stlačte OK. (Kanál bude označený
sivým rámom)
6 - Pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole)
presuňte kanál na želané miesto.
7 - Nové umiestnenie potvrdíte stlačením tlačidla OK.
8 - Poradie kanálov môžete meniť rovnakým
spôsobom, kým nezatvoríte zoznam
obľúbených tlačidlom  BACK.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Teletext z pripojeného zariadenia
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Text/Teletext
Stránky teletextu
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte príslušné
zariadenie a stlačte tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránky vyberiete pomocou tlačidiel  a .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. v teletexte stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Prehľad
teletextu T.O.P.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext máte po stlačení
tlačidla  OPTIONS na výber tieto možnosti...
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
22
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Skryť/zobraziť obľúbené stránky
Skrytie alebo zobrazenie zoznamu obľúbených
stránok.
• Vymazať obľúbené stránky
Vymazanie obľúbených stránok.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
5.5
Filtrovanie zoznamu kanálov
Zoznam so všetkými kanálmi môžete filtrovať.
Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval
len TV alebo len rozhlasové stanice. U
terestriálnych/káblových kanálov môžete nastaviť,
aby sa v zozname zobrazovali len voľne šírené alebo
len kódované kanály. Pokiaľ máte nainštalovaných
niekoľko satelitov, môžete filtrovať zoznam
satelitných kanálov podľa jednotlivých satelitov.
Nastavenie filtra na zozname so všetkými kanálmi...
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Keď je na obrazovke otvorený zoznam kanálov,
vyberte názov zoznamu v hornej časti zoznamu
kanálov a stlačením tlačidla OK otvorte ponuku
zoznamu.
4 - V ponuke zoznamu vyberte zoznam, ktorý
chcete filtrovať.
5 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položky Teletext 2.5 > Vypnuté a
stlačte OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
23
6
6.2
Pripojenie zariadení
Porty HDMI
6.1
Kvalita HDMI
Informácie o pripojení
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu použite kábel HDMI.
Sprievodca pripojením
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
V záujme zaručenia optimálnej kvality signálu použite
vysokorýchlostný kábel HDMI a nepoužívajte káble
dlhšie ako 5 m.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
Ak potrebujete pomoc s pripojením viacerých
zariadení k televízoru, navštívte lokalitu Sprievodca
pripojením pre televízor Philips. Tento sprievodca
uvádza informácie o rôznych spôsoboch pripojenia a
typoch káblov, ktoré je potrebné použiť.
Ochrana proti kopírovaniu
Prejdite na lokalitu
www.connectivityguide.philips.com
Káble HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP je
signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
Port antény
HDMI ARC
Ak máte set-top box (digitálny prijímač) alebo
rekordér, pripojte anténne káble tak, aby signál z
antény najskôr prechádzal digitálnym prijímačom
alebo rekordérom, až potom prechádzal do
televízora. Pri takomto pripojení sa z antény alebo
digitálneho prijímača môžu do rekordéra vysielať
ďalšie kanály, ktoré sa dajú nahrávať.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho kina)
tiež disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte ho ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore. Ak
zariadenie pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC,
nemusíte pripájať ďalšie zvukové káble na prenos
zvuku z televízora do systému domáceho kina.
Pripojenie HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový
signál.
Systém domáceho kina môžete pripojiť ku
ktorémukoľvek konektoru HDMI na televízore, ale
funkcia ARC funguje len pre jedno
zariadenie/pripojenie súčasne.
HDMI MHL
Vďaka pripojeniu HDMI MHL môžete prenášať obraz
z vášho smartfónu alebo tabletu so systémom
Android na obrazovku televízora.
Súčasťou konektora HDMI 4 na tomto televízore je
aj technológia MHL 2.0 (Mobile High-Definition
Link).
24
Toto káblové pripojenie ponúka mimoriadnu stabilitu
a šírku pásma, krátke oneskorenie, žiadne bezdrôtové
rušenie a dobrú kvalitu reprodukcie zvuku. A okrem
toho bude pripojenie MHL nabíjať batériu vášho
smartfónu alebo tabletu. Vaše mobilné zariadenie sa
však nebude nabíjať, ak je pripojené k televízoru,
ktorý je iba v pohotovostnom režime.
EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so
zariadeniami iných značiek.
Štandard HDMI CEC pri iných značkách
Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink.
Zistite si, aký pasívny kábel MHL je vhodný pre vaše
mobilné zariadenie. Zvlášť pri konektore HDMI na
televízore si zistite, aký typ konektora musíte pripojiť k
smartfónu alebo tabletu.
Názvy technológií HDMI CEC použité v tomto príklade
sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Pripojenie DVI do HDMI
Ak máte zariadenie vybavené iba konektorom DVI,
môžete ho pripojiť k niektorému z konektorov HDMI
pomocou adaptéra DVI do HDMI.
Ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI,
použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z
konektorov HDMI a na prenos zvuku pripojte kábel
Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) ku
konektorom Audio IN na zadnej strane televízora.
HDMI CEC – EasyLink
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku. Jediný kábel HDMI slúži na prenos
zvukového aj obrazového signálu. Na prenos
televízneho signálu vo vysokom rozlíšení (HD) použite
kábel HDMI. V záujme zaručenia optimálnej kvality
signálu použite vysokorýchlostný kábel HDMI a
nepoužívajte káble dlhšie ako 5 m.
Ochrana proti kopírovaniu
Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP
je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní
obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj
skratkou DRM (Digital Rights Managament).
EasyLink HDMI-CEC
Ak vaše zariadenia pripojené pomocou rozhrania
HDMI podporujú funkciu EasyLink, môžete ich
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink HDMI CEC musí byť zapnutá v
televízore aj v pripojenom zariadení.
6.3
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania televízora.
Funkcia EasyLink používa na komunikáciu s
pripojenými zariadeniami protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia musia
podporovať protokol HDMI CEC a musia byť
pripojené pomocou pripojenia HDMI.
Y Pb Pr – Komponentné
video
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje
vysokokvalitné pripojenie.
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
Nastavenie EasyLink
Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.
Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia
HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou
Počas pripájania spárujte farby konektorov YPbPr
25
(zelený, modrý, červený) s konektormi kábla.
Ak zariadenie využíva aj zvukový kanál, použite
zvukový kábel Audio L/R (cinch).
6.6
Rozhranie CAM
s prístupovou kartou – CI+
Informácie o CI+
Poznámka: Neposkytujeme podporu pre krajiny
v Afrike, na Strednom východe a v ázijskotichomorskom regióne.
CI+
6.4
Televízor podporuje modul podmieneného prístupu
CI+.
Scart
Vďaka modulu CI+ môžete sledovať prémiové
programy v rozlíšení HD (napríklad filmy alebo šport),
ktoré ponúkajú prevádzkovatelia televízneho
vysielania vo vašej oblasti. Tieto programy sú
kódované prevádzkovateľmi televízneho vysielania a
predplatený modul CI+ slúži na ich dekódovanie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy. Tieto programy sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.
SCART predstavuje kvalitné pripojenie.
Pripojenie SCART môžete použiť na prenos
obrazových signálov CVBS a RGB, ale nie na prenos
televíznych signálov s vysokým rozlíšením (HD).
Pripojenie SCART kombinuje obrazový aj zvukový
signál. Pripojenie SCART zároveň podporuje aj
prehrávanie vo formáte NTSC.
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania.
6.5
Optický zvukový výstup
Prístupová karta
Optický zvukový výstup predstavuje vysokokvalitné
zvukové pripojenie.
Prevádzkovatelia digitálnej televízie vám modul CI+
(Modul podmieneného prístupu – CAM) a príslušnú
prístupovú kartu poskytnú, keď si predplatíte ich
prémiové programy.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
Vložte prístupovú kartu do modulu CAM. Postupujte
podľa pokynov, ktoré vám poskytol daný
prevádzkovateľ.
Ak chcete vložiť modul CAM do televízora…
1 - Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
postup vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k
poškodeniu modulu CAM a televízora.
2 - Pri pohľade na zadnú stranu televízora vložte
modul CAM do zásuvky COMMON INTERFACE tak,
aby bola predná strana modulu CAM otočená
smerom k vám.
3 - Vsuňte modul CAM až na doraz. Nechajte ho
26
natrvalo v zásuvke.
Ak digitálny prijímač nedisponuje konektorom HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Po zapnutí televízora môže aktivovanie modulu CAM
niekoľko minút trvať. Ak je vložený modul CAM a sú
zaplatené príslušné poplatky za predplatné (rôzne
druhy predplatného sa môžu líšiť), môžete pomocou
prístupovej karty sledovať kódované kanály.
Automatické vypnutie
Modul CAM a prístupová karta sú určené výlučne pre
váš televízor. Ak modul CAM odpojíte, už nebude
môcť sledovať kódované kanály podporované
modulom CAM.
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Heslá a kódy PIN
Satelitný tuner
Pri niektorých moduloch CAM je na sledovanie
kanálov nutné zadať kód PIN. Keď pre modul CAM
nastavujete kód PIN, odporúčame použiť rovnaký kód
ako používate na odomknutie televízora.
Pripojte kábel satelitnej antény k satelitnému
prijímaču.
Okrem pripojenia antény pripojte zariadenie k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Ak chcete nastaviť kód PIN pre modul CAM…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - V položke Sledovať TV vyberte typ kanála, pre
ktorý využívate modul CAM.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku
Common Interface.
4 - Vyberte televízneho prevádzkovateľa modulu
CAM. Nasledujúce stránky vytvára daný
prevádzkovateľ. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a vyhľadajte informácie o nastavení kódu
PIN.
6.7
Automatické vypnutie
Prijímač set-top box
Ak používate len diaľkové ovládanie digitálneho
prijímača, vypnite túto funkciu. Vypnutím časovača
zabránite vypnutiu televízora po uplynutí 4 hodín bez
stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní televízora.
Prijímač káblovej televízie
Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k
zariadeniu set-top-box (digitálny prijímač) a k
televízoru.
6.8
Systém domáceho kina (HTS)
Pripojenie pomocou rozhrania HDMI
ARC
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Okrem pripojenia antény pripojte digitálny prijímač k
televízoru pomocou kábla HDMI.
HDMI ARC
27
Ak sa na systéme domáceho kina nachádza konektor
HDMI ARC, môžete na pripojenie použiť ktorýkoľvek
konektor HDMI na televízore. Ak zariadenie pripojíte
pomocou pripojenia HDMI ARC, nemusíte pripájať
ďalší zvukový kábel. Pripojenie HDMI ARC kombinuje
zvukový aj obrazový signál.
Všetky konektory HDMI na televízore disponujú aj
rozhraním pre funkciu ARC (Audio Return Channel).
Po pripojení systému domáceho kina však televízor
dokáže vysielať signál ARC len pomocou tohto
pripojenia HDMI.
Problémy so zvukom systému
domáceho kina
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením položky Formát zvukového
výstupu televízora na hodnotu Stereo (Bez
kompresie).
Stlačením tlačidla  otvorte ponuku Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírené > Formát zvukového
výstupu.
Žiaden zvuk
Ak prostredníctvom domáceho kina nepočujete zvuk
televízora, skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI ARC na systéme domáceho kina.
Všetky konektory HDMI na televízore podporujú
funkciu HDMI ARC.
Synchronizácia zvuku a videa
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
6.9
Smartfóny a tablety
Pripojenie cez rozhranie HDMI
Na pripojenie smartfónu alebo tabletu k televízoru
môžete použiť káblové alebo bezdrôtové pripojenie.
Systém domáceho kina (HTS) pripojte k televízoru
pomocou kábla HDMI. Môžete pripojiť zariadenie
Philips Soundbar alebo systém domáceho kina so
zabudovaným prehrávačom diskov.
Bezdrôtové
Pre bezdrôtové pripojenie si z vášho obľúbeného
obchodu s aplikácií prevezmite do smartfónu alebo
tabletu aplikáciu Philips TV Remote.
Ak sa na systéme domáceho kina nenachádza
konektor HDMI ARC, na prenos zvuku z televízora do
systému domáceho kina použite optický zvukový
kábel (Toslink).
Káblové pripojenie
Pre káblové pripojenie použite konektor HDMI 4 MHL,
ktorý sa nachádza na zadnej strane televízora. Ďalšie
informácie nájdete v ponuke Pomocník po výbere
položky Kľúčové slová a vyhľadaní témy HDMI
MHL.
6.10
Prehrávač diskov Blu-ray
Synchronizácia zvuku a videa
Na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k televízoru
použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
Ak zvuk nie je v súlade s obrazom na obrazovke, na
väčšine systémov domáceho kina s prehrávačom
diskov môžete nastaviť oneskorenie prehrávania na
zosynchronizovanie zvuku s videom.
28
pripojíte zvukový panel, zvuk sa prehráva iba
pomocou zvukového panela.
Upozornenie – Synchronizácia zvuku a obrazu
Mnohé systémy reproduktorov s rozhraním
Bluetooth sa vyznačujú vysokou mierou oneskorenia.
V dôsledku vysokej miery oneskorenia znie zvuk až
po zobrazení príslušného obrazu a prichádza k ich
nedokonalej vzájomnej synchronizácii. Než si zakúpite
systém bezdrôtových reproduktorov s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o najnovších modeloch
a vyberte zariadenie s nízkou mierou oneskorenia.
Poraďte sa s predajcom.
Ak prehrávač diskov Blu-ray disponuje funkciou
EasyLink HDMI CEC, môžete ho ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora.
6.11
Spárovanie zariadenia
DVD prehrávač
Bezdrôtový reproduktor umiestnite v okruhu 5 metrov
od televízora. V návode na používanie zariadenia
nájdete podrobné informácie o spárovaní a
bezdrôtovom dosahu. Skontrolujte, či je na televízore
zapnuté nastavenie Bluetooth.
Na pripojenie DVD prehrávača k televízoru použite
kábel HDMI.
Ak sa na zariadení nenachádza konektor HDMI,
môžete použiť kábel SCART.
Po spárovaní bezdrôtového herného ovládača ho
môžete začať používať. Po spárovaní bezdrôtového
reproduktora môžete nastaviť, aby sa zvuk televízora
prehrával pomocou neho. Keď je zariadenie
spárované, nie je ho potrebné spárovať znova, až kým
ho neodstránite.
Ak chcete spárovať bezdrôtový reproduktor s
televízorom…
1 - Zapnite bezdrôtový reproduktor a umiestnite ho v
dosahu televízora.
2 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Bluetooth > Vyhľadať
zariadenie Bluetooth.
5 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zariadenie
tak spárujete s televízorom a v televízore sa uloží toto
pripojenie. Ak bol dosiahnutý maximálny počet
spárovaných zariadení, bude nutné najprv zrušiť
spárovanie niektorého spárovaného zariadenia.
6 - Vyberte typ zariadenia (slúchadlá, subwoofer, …).
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak je DVD prehrávač pripojený pomocou pripojenia
HDMI a disponuje funkciou EasyLink CEC, môžete ho
ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
6.12
Bluetooth – Reproduktory
a herné ovládače
Čo potrebujete
K tomuto televízoru je možné pomocou rozhrania
Bluetooth® pripojiť bezdrôtové zariadenia –
bezdrôtový reproduktor, subwoofer, zvukový panel
alebo slúchadlá. Bezdrôtový herný ovládač je možné
pripojiť aj pomocou rozhrania Bluetooth LE.
* Váš televízor nepodporuje subwoofer ani
reproduktory Bluetooth, ak nie sú kompatibilné
s rozhraním Bluetooth LE.
Ak chcete prehrávať zvuk z televízora pomocou
bezdrôtového reproduktora, musíte tento bezdrôtový
reproduktor spárovať s televízorom. Spárovať je
možné niekoľko bezdrôtových reproduktorov
a maximálne 4 zariadenia s rozhraním Bluetooth LE
(nízka spotreba energie). Televízor dokáže prehrávať
zvuk súčasne iba prostredníctvom jedného
reproduktora. Ak pripojíte subwoofer, zvuk sa
prehráva z televízora aj z pripojeného subwoofera. Ak
** Ak zvukový panel, reproduktor a ďalšie zvukové
zariadenia nie sú kompatibilné s rozhraním Bluetooth
LE, vyžaduje sa pripojenie HDMI.
29
6.13
Výber zariadenia
Slúchadlá
Po spárovaní bezdrôtového reproduktora cez
rozhranie Bluetooth môžete nastaviť, aby sa zvuk
televízora prehrával pomocou neho.
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na zadnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Ak chcete vybrať reproduktor na prehrávanie zvuku
televízora…
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte
položku Reproduktory a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte požadovaný systém reproduktorov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Hlasitosť
slúchadiel.
2 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Odstránenie zariadenia
Môžete pripojiť alebo odpojiť bezdrôtové zariadenie
Bluetooth. Keď je zariadenie Bluetooth pripojené,
môžete používať herný ovládač alebo počúvať zvuk
televízora prostredníctvom bezdrôtového
reproduktora. Bezdrôtové zariadenie Bluetooth je
taktiež možné odstrániť. Ak zariadenie Bluetooth
odstránite, zruší sa jeho spárovanie.
Ak chcete odstrániť alebo odpojiť bezdrôtové
zariadenie…
6.14
Herná konzola
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete.
3 - Vyberte položku Bluetooth > Odstrániť
zariadenie.
4 - Zo zoznamu vyberte bezdrôtové zariadenie.
5 - Vyberte možnosť Odpojiť alebo Odstrániť.
6 - Vyberte položku OK.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak hernú konzolu
pripojíte k televízoru pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
Zapnutie a vypnutie rozhrania
Bluetooth
Ak chcete pripájať bezdrôtové zariadenia Bluetooth,
uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
Ak chcete zapnúť rozhranie Bluetooth…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete.
3 - Vyberte
položku Bluetooth > Zapnutie/vypnutie Bluetooth.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Y Pb Pr
Pripojte hernú konzolu káblom komponentného
videa (Y Pb Pr) a káblom Audio L/R k televízoru.
30
Pripojenie herného ovládača
Na hranie internetových hier môžete k tomuto
televízoru pripojiť niektorý z vybraného radu
bezdrôtových herných ovládačov. Môžete používať
herné ovládače s USB nano prijímačom alebo herné
ovládače s rozhraním Bluetooth.
Ak chcete pripojiť herný ovládač s USB nano
prijímačom…
1 - Pripojte malý nano prijímač k jednému z
konektorov USB na bočnej strane televízora.
Bezdrôtový nano prijímač je súčasťou balenia
herného ovládača.
2 - Keď je herný ovládač zapnutý, môžete ho
používať.
Scart
Pripojte hernú konzolu k televízoru kompozitným
káblom (CVBS) a káblom Audio L/R k televízoru.
Ak sa na hernej konzole nachádza iba výstup Video
(CVBS) a Audio L/R, použite adaptér Video Audio L/R
na SCART (predáva sa samostatne) a pripojte ju
pomocou pripojenia SCART.
K druhému konektoru USB na bočnej strane
televízora môžete pripojiť druhý herný ovládač.
Problémy
Ak chcete predísť prípadnému vzájomnému rušeniu s
inými bezdrôtovými zariadeniami televízora…
• Použite predlžovací kábel USB a posuňte nano
prijímač zhruba 1 meter od televízora.
• Prípadne môžete k televízoru pripojiť napájaný
rozbočovač USB a nano prijímače pripojiť k
rozbočovaču USB.
6.16
Pevný disk USB
Najlepšie nastavenie
Než začnete s hraním hier prostredníctvom
pripojenej hracej konzoly, odporúčame na televízore
nastaviť ideálne nastavenie Hra.
Čo potrebujete
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať digitálne televízne
vysielanie (vysielanie DVB alebo podobné).
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Štýl obrazu > Hra.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Minimum miesta na disku
• Pozastavenie
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB 2.0.
• Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku.
6.15
Herný ovládač
31
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Inštalácia
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Televízor sa vás spýta, či chcete pevný disk USB
používať na ukladanie aplikácií. Ak áno, odpovedzte
na túto otázku kladne.
5 - Po dokončení formátovania pevného disku USB
ho nechajte trvalo pripojený k televízoru.
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
6.17
Klávesnica USB
Pripojenie
Ak chcete počas používania televízora zadávať text,
pripojte k nemu klávesnicu USB (typ USB-HID).
Pripojiť ich môžete pomocou niektorého z konektorov
USB.
Formátovanie
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania, ako aj pred uložením aplikácií,
musíte pripojiť a naformátovať pevný disk USB.
Formátovaním sa z pevného disku USB odstránia
všetky súbory. Ak chcete nahrávať vysielanie
pomocou údajov TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB je nutné nastaviť
pripojenie na internet.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
32
Televízor rozpozná pamäťovú jednotku a otvorí
zoznam s jej obsahom.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Konfigurujte
Inštalácia klávesnice
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak chcete zrušiť sledovanie obsahu na pamäťovej
jednotke USB typu Flash, stlačte tlačidlo  EXIT
alebo vyberte inú činnosť.
Ak chcete odpojiť pamäťovú jednotku USB typu Flash,
môžete ju kedykoľvek vytiahnuť z konektora.
Ďalšie informácie o sledovaní a prehrávaní obsahu
USB jednotky Flash nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Fotografie, videá a hudba .
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB.
6.19
Fotoaparát
Ak chcete zobraziť fotografie uložené v digitálnom
fotoaparáte, pripojte ho priamo k televízoru.
Na pripojenie použite niektorý z konektorov USB na
televízore. Po pripojení fotoaparát zapnite.
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte položku USB.
Môže byť potrebné nastaviť fotoaparát na prenos
obsahu prostredníctvom protokolu PTP (Picture
Transfer Protocol). Pozrite si návod na používanie
digitálneho fotoaparátu.
Špeciálne klávesy
Klávesy na zadávanie textu
• Kláves Enter = OK
• Backspace = odstránenie znaku pred kurzorom
• Klávesy so šípkami = navigácia v rámci textového
poľa
• Ak je nastavené sekundárne rozloženie klávesnice a
chcete prepínať medzi rozloženiami klávesnice,
stlačte súčasne klávesy Ctrl + medzerník.
Ďalšie informácie o prehliadaní fotografií nájdete
v ponuke Pomocník po výbere položky Kľúčové
slová a vyhľadaní témy Fotografie, videá a hudba .
Klávesy pre aplikácie a internetové stránky
• Tab a Shift + Tab = ďalšia a predchádzajúca položka
• Home = prechod na začiatok stránky
• End = prechod na koniec stránky
• Page Up = prechod o stránku vyššie
• Page Down = prechod o stránku nižšie
• + = priblíženie o jeden stupeň
• - = oddialenie o jeden stupeň
• * = prispôsobenie webovej stránky šírke obrazovky
6.20
Videokamera
HDMI
Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak videokameru pripojíte
k televízoru pomocou kábla HDMI.
6.18
USB jednotka Flash
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá.
Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
33
Audio Video LR/Scart
Ideálne nastavenie
Na pripojenie videokamery môžete použiť pripojenie
HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak sa na videokamere
nachádza len výstup Video (CVBS) a Audio L/R,
použite adaptér Video Audio L/R na SCART (predáva
sa samostatne) a pripojte ju pomocou pripojenia
SCART.
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Počítač.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
6.21
Počítač
Pripojenie
K televízoru môžete pripojiť počítač a používať
televízor ako monitor počítača.
Pomocou pripojenia HDMI
Pripojte počítač k televízoru pomocou kábla HDMI.
Pomocou adaptéra DVI do HDMI
Taktiež môžete použiť adaptér DVI do HDMI (predáva
sa samostatne) na pripojenie počítača ku konektoru
HDMI a kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti
3,5 mm) na pripojenie ku konektoru AUDIO IN L/R na
zadnej strane televízora.
34
4 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie.
5 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť v zozname
nenachádza, pretože je jej názov skrytý (je vypnuté
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Pridať novú sieť a názov siete zadajte
manuálne.
6 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku OK a hneď sa pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
7
Pripojenie televízora
so systémom
Android
7.1
Sieť a internet
Wi-Fi On/Off
Domáca sieť
Skôr než sa pokúsite vytvoriť pripojenie, skontrolujte,
či je pripojenie Wi-Fi zapnuté…
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, musí byť
televízor pripojený na internet.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové a káblové siete a
stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi.
4 - Ak je vypnuté, vyberte možnosť Zapnuté a
stlačte tlačidlo O.
Televízor pripojte k domácej sieti
s vysokorýchlostným internetovým
pripojením. Televízor môžete k sieťovému smerovaču
pripojiť bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
Pripojiť sa k sieti
WPS
Bezdrôtové pripojenie
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
Čo potrebujete
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
4 - Vyberte položku WPS.
5 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Použite vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie
na internet.
WPS s kódom PIN
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
Vytvorenie pripojenia
Bezdrôtové
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
35
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
4 - Vyberte položku WPS s kódom PIN .
5 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
6 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Vytvorenie pripojenia
Ak chcete vytvoriť káblové pripojenie…
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
5 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Pripojiť sa k sieti .
6 - Vyberte položku Káblové pripojenie. Televízor
bude neustále vyhľadávať pripojenie k sieti.
7 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Problémy
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Sieťové nastavenia
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
Zobraziť nastavenia siete
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia siete…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zobraziť nastavenie siete.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením. Použite
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Konfigurácia siete
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Ak chcete na televízore nastaviť statickú adresu IP…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Konfigurácie siete a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Statická IP a stlačením tlačidla
OK povoľte možnosť Konfigurácia statickej IP.
5 - Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
36
nakonfigurujte pripojenie.
6 - Môžete zadať číselné hodnoty pre
položky Adresa IP, Maska siete, Brána, DNS 1
alebo DNS 2.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Wi-Fi Smart Screen
Ak chcete pomocou aplikácie Philips TV Remote
sledovať digitálne televízne kanály na smartfóne či
tablete, musíte mať zapnutú funkciu Wi-Fi Smart
Screen. Niektoré kódované kanály nemusí byť možné
prehrať na mobilnom zariadení.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi Smart Screen…
Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN)
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Ak chcete zapnúť funkciu WoWLAN…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN) .
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Názov televíznej siete
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Ak chcete zmeniť názov televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Názov televíznej siete.
4 - Zadajte názov pomocou klávesnice na
obrazovke.
5 - Zadávanie ukončite výberom položky .
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zapnutie pripojenia siete Wi-Fi
Pripojenie Wi-Fi môžete vo svojom televízore zapnúť
alebo vypnúť.
Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
vymazať všetky internetové súbory a prihlásenia
uložené v televízore, ako sú heslá, súbory cookie
a história.
Digital Media Renderer – DMR
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
Ak chcete vymazať pamäť internetu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Vymazať pamäť internetu.
4 - Stlačením tlačidla OK potvrďte.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete zapnúť funkciu DMR…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie a siete
a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položky Káblové pripojenie alebo
Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
37
iného konta.
Zdieľanie súborov
Televízor je možné pripojiť k iným zariadeniam vo
vašej bezdrôtovej sieti, ako napríklad počítaču či
smartfónu. Použiť môžete počítač s operačným
systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X.
Nastavenia systému Android
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Tento televízor umožňuje zobrazovať fotografie a
prehrávať hudbu alebo videá uložené v počítači.
Použite ľubovoľný novší softvér mediálneho servera s
certifikáciou DLNA.
7.2
Konto Google
Prihlásiť
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips so systémom Android, môžete sa
prihlásiť do služieb Google pomocou svojho konta
Google.
Po prihlásení môžete hrať svoje obľúbené hry
prostredníctvom telefónu, tabletu a televízora.
Taktiež sa vám na obrazovke televízora budú
zobrazovať odporúčania na videá a hudbu na mieru,
pričom zároveň získate prístup k portálom YouTube,
Google Play a iným aplikáciám.
7.3
Galéria aplikácií Philips
Prihlásiť
Aplikácie Philips
Na prihlásenie do služieb Google na televízore
použite existujúce konto Google. Konto Google
pozostáva z e-mailovej adresy a hesla. Ak ešte
nemáte konto Google, vytvorte si ho pomocou
počítača alebo tabletu (accounts.google.com). Na
hranie hier prostredníctvom obchodu Google Play je
potrebný profil Google+. Ak ste sa neprihlásili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy sa môžete prihlásiť
neskôr.
Pripojte televízor na internet a vyskúšajte si aplikácie
vybrané spoločnosťou Philips. Aplikácie Galérie
aplikácií Philips sú vyvinuté špeciálne pre
televízor. Aplikácie z galérie aplikácií je možné
prevziať a nainštalovať zadarmo.
Zbierka aplikácií ponúkaných v rámci galérie aplikácií
Philips sa môže v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
Ak sa chcete prihlásiť po vykonaní inštalácie
televízora…
Niektoré aplikácie z galérie aplikácií sú na televízore
vopred nainštalované. Pri inštalácií ďalších aplikácií
z galérie aplikácií budete požiadaní o vyjadrenie
súhlasu s podmienkami používania. Nastavenia
súkromia môžete upraviť podľa vlastných preferencií.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole), vyberte
položky Osobné > Pridať konto a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo OK na položke PRIHLÁSIŤ.
5 - Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju
e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo OK.
6 - Zadajte heslo a stlačením toho istého malého
tlačidla OK sa prihláste.
7 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu z galérie aplikácií…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol a vyberte položky  Zbierka
aplikácií od spoločnosti Philips >  Galéria
aplikácií a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte ikonu aplikácie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Inštalovať a stlačte
tlačidlo OK.
Ak sa chcete prihlásiť pomocou iného konta Google,
najprv sa odhláste a následne sa prihláste pomocou
38
hlasové vyhľadávanie. Môžete nastaviť klávesnicu na
obrazovke alebo umožniť aplikáciám využívať
informácie o vašej polohe. Objavte rôzne nastavenia
systému Android. Ďalšie informácie o týchto
nastaveniach nájdete na
adrese www.support.google.com/androidtv.
Podmienky používania
Ak chcete inštalovať a používať aplikácie z galérie
aplikácií Philips, musíte súhlasiť s podmienkami
používania. Ak ste súhlas s nimi nevyjadrili počas
prvotnej inštalácie televízora, vždy ich môžete
odsúhlasiť neskôr. Od okamihu vyjadrenia súhlasu
s podmienkami používania sa niektoré aplikácie
priamo sprístupnia a zároveň môžete prehliadať
galériu aplikácií Philips, odkiaľ je možné nainštalovať
ďalšie aplikácie.
Ak chcete tieto nastavenia otvoriť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android.
3 - Objavte rôzne nastavenia systému Android.
4 - V prípade potreby stlačením
tlačidla  BACK zatvorte ponuku.
Ak chcete vyjadriť súhlas s podmienkami používania
po vykonaní inštalácie televízora…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Môžete vybrať položku Podmienky používania
a po stlačení tlačidla OK si ich prečítať.
3 - Vyberte položku Prijať a stlačte tlačidlo OK.
Tento súhlas nie je možné odvolať.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
7.5
Domovská ponuka
Informácie o domovskej ponuke
Ak chcete využívať výhody televízora so systémom
Android, pripojte televízor na internet.
Podobne ako pri systéme Android na smartfóne či
tablete sa domovská ponuka nachádza v strede
televízora. V domovskej ponuke môžete spúšťať
všetky aplikácie, prepínať televízne kanály, požičať si
film, zobraziť webovú lokalitu alebo prepnúť na
pripojené zariadenie. V závislosti od nastavenia
televízora a vašej krajiny môže domovská ponuka
obsahovať rôzne položky.
Nastavenia súkromia
Môžete upraviť niektoré nastavenia súkromia pre
aplikácie z galérie aplikácií Philips.
• Môžete povoliť zasielanie technických štatistík
spoločnosti Philips.
• Môžete povoliť zobrazovanie odporúčaní na mieru.
• Môžete povoliť používanie súborov cookie.
• Môžete zapnúť detskú zámku pre aplikácie určené
používateľom starším ako 18 rokov.
Domovská ponuka je rozdelená na riadky…
Odporúčania
V prvom nájdete obľúbené videá, hudobné videá
alebo internetové hity. Môžete upraviť Nastavenia
súkromia v časti Podmienky používania tak, aby boli
povolené návrhy na základe vašich osobných
návykov pri sledovaní.
Ak chcete upraviť nastavenia súkromia galérie
aplikácií Philips…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položky
Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips > Galéria
aplikácií a stlačením tlačidla OK otvorte galériu
aplikácií.
2 - Môžete vybrať Zásady ochrany osobných
údajov a potom stlačiť OK.
3 - Vyberte každé nastavenie a stlačením tlačidla OK
ho povoľte alebo zakážte. Môžete si prečítať
podrobnosti o každom nastavení.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
 Zbierka aplikácií od spoločnosti Philips
Tento riadok obsahuje návrhy z aplikácií.
 Aplikácie
Riadok Aplikácie obsahuje všetky aplikácie, ktoré sú
súčasťou televízora, ako aj aplikácie, ktoré ste si sami
prevzali z obchodu Google Play. V tomto riadku
nájdete aj aplikácie pre televízor, ako
napríklad Sledovať TV, Zdroje, Mediá a iné. Na
začiatku riadka sa zobrazia aplikácie, ktoré ste spustili
naposledy.
7.4
Nastavenia systému Android
 Hry
Môžete nastaviť alebo zobraziť rôzne nastavenia
a informácie súvisiace so systémom Android. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií nainštalovaných
v televízore a nimi využívaný úložný priestor.
Môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať na
V tejto časti môžete spustiť hru v televízore. Ak si
prevezmete hru, zobrazí sa v tomto riadku.
 Nastavenie
V tejto časti môžete otvoriť rôzne nastavenia. Ak však
39
chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte
tlačidlo  a vyberte položku Všetky nastavenia.
Tiež tu môžete otvoriť časť Pomocník.
Pozrite si aj informácie na adrese
www.support.google.com/androidtv
Otvorenie domovskej ponuky
Ak chcete zobraziť domovskú ponuku a otvoriť
položku…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte domovskú
ponuku bez spustenia položky.
Vyhľadávanie a hlasové
vyhľadávanie
Pomocou ikony  v domovskej ponuke môžete
vyhľadávať videá, hudbu a čokoľvek iné na internete.
Hľadaný obsah môžete vysloviť alebo napísať.
Obmedzený profil
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V obmedzenom profile bude možné používať iba
aplikácie, ktoré sami vyberiete. Tento profil je možné
vypnúť iba po zadaní kódu PIN.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
40
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu z knižnice aplikácie,
vyberte titul a stlačte OK.
4 - Na ovládanie môžete použiť tlačidlá 
(zastaviť),  (pozastaviť),  (pretočiť dozadu)
alebo  (pretočiť dopredu) na diaľkovom ovládaní.
5 - Aplikáciu Movies & TV vypnete opakovaným
stlačením tlačidla  BACK alebo
tlačidlom  EXIT.
8
Aplikácie
8.1
Informácie o aplikáciách
V časti  Aplikácie domovskej ponuky môžete
zobraziť všetky nainštalované aplikácie.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Podobne ako aplikácie v smartfóne alebo tablete, aj
aplikácie v televízore ponúkajú špeciálne funkcie,
ktoré obohatia váš divácky zážitok. Aplikácie ako
YouTube, hry, video obchody alebo predpovede
počasia (a iné). Pomocou aplikácie Internet môžete
surfovať po internete.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Hudba
Aplikácie môžu pochádzať z galérie aplikácií Philips
alebo obchodu Google Play™. Na začiatok je
v televízore predinštalovaných niekoľko praktických
aplikácií.
Aplikácia Google Play Music umožňuje prehrávať
vašu obľúbenú hudbu na televízore.
Prostredníctvom aplikácie Google Play Music môžete
zakúpiť hudbu prostredníctvom počítača či mobilného
zariadenia. Na televízore môžete prípadne prihlásiť
svoje prihlásenie na odber v aplikácii Google Play
Music do služby All Access. Rovnako je možné
prehrávať hudbu, ktorú už vlastníte a je uložená
v počítači.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
prihlásenie na odber hudby
8.2
Google Play
Filmy a televízia
Ak chcete spustiť aplikáciu Google Play Music…
Aplikácia Google Play Movies & TV umožňuje
požičať si alebo kúpiť filmy či seriály a sledovať ich na
televízore.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Music a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hudbu a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Music vypnete opakovaným stlačením
tlačidla  BACK alebo tlačidlom  EXIT.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť filmy a relácie
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Ak si chcete požičať film alebo reláciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Movies & TV a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte film alebo reláciu a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku, ktorú chcete zakúpiť, a stlačte
tlačidlo OK. Následne budete prevedení procesom
zakúpenia obsahu.
Hry
Aplikácia Google Play Games umožňuje hrať na
televízore hry. Online alebo offline.
Môžete sa pozrieť, čo práve hrajú vaši priatelia, alebo
sa pridať do hry a vzájomne súperiť. Môžete sledovať
svoje úspechy či začať tam, kde ste hru naposledy
prerušili.
Ak chcete sledovať požičaný alebo zakúpený film či
reláciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
41
obmedzenie, musíte zadať kód PIN.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť nové hry
Ak chcete nastaviť rodičovskú kontrolu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte OK.
3 - Vyberte položku Nastavenie > Rodičovská
kontrola.
4 - Vyberte požadovanú vekovú úroveň.
5 - Po vyžiadaní zadajte kód PIN.
6 - Aplikáciu Google Play Store zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
Spustite aplikáciu Google Play Games, kde vyberte
a nainštalujte nové aplikácie hier priamo na
televízore. Niektoré hry sú bezplatné. Ak na hranie
niektorej z hier potrebujete herný ovládač, zobrazí sa
príslušné hlásenie.
Ak chcete spustiť alebo zastaviť aplikáciu Google Play
Game…
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Games a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte hru, ktorú chcete hrať, alebo novú hru,
ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo OK.
4 - Po dokončení opakovane stlačte
tlačidlo  BACK alebo stlačte tlačidlo  EXIT,
prípadne aplikáciu zastavte pomocou tlačidla na
ukončenie/zastavenie priamo v nej.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
Platby
Ak chcete prostredníctvom televízora platiť
v obchode Google Play, musíte do svojho konta
Google zadať spôsob platby – kreditnú kartu (mimo
územia Spojených štátov). Pri zakúpení filmu alebo
relácie sa platba odráta z tejto kreditnej karty.
Nainštalované hry sa zároveň zobrazia v riadku 
Hry v domovskej ponuke
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ak chcete pridať kreditnú kartu…
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
1 - Na počítači prejdite na adresu
accounts.google.com a prihláste sa do konta Google,
ktoré budete používať v obchode Google Play na
televízore.
2 - Prejdite na adresu wallet.google.com, kde do
konta Google pridáte kreditnú kartu.
3 - Zadajte údaje o kreditnej karte a vyjadrite
súhlas s príslušnými zmluvnými podmienkami.
Google Play Store
Aplikácia Google Play Store umožňuje preberať
a inštalovať nové aplikácie. Niektoré aplikácie sú
bezplatné.
Čo potrebujete
• televízor musí byť pripojený na internet
• musíte sa na televízore prihlásiť pomocou konta
Google
• do konta Google pridajte kreditnú kartu umožňujúcu
zakúpiť aplikácie
8.3
Spustenie a zastavenie
aplikácie
Aplikácie môžete spustiť z domovskej ponuky.
Ak chcete nainštalovať novú aplikáciu…
Ak chcete spustiť aplikáciu…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nižšie a vyberte položky  Aplikácie >
Google Play Store a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať,
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Aplikáciu Google Play Store, zatvoríte
opakovaným stlačením tlačidla  BACK alebo
stlačením tlačidla  EXIT.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol po položku  Aplikácie , vyberte
požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak chcete aplikáciu zatvoriť, stlačte
tlačidlo  BACK alebo  EXIT, prípadne aplikáciu
zastavte pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie
priamo v nej.
Rodičovská kontrola
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
42
8.4
Obmedzený profil
Uzamknutie aplikácií
Informácie o obmedzenom profile
Informácie o uzamknutí aplikácií
Používanie určitých aplikácií môžete obmedziť
prepnutím televízora do obmedzeného profilu.
V domovskej ponuke sa zobrazia iba vami povolené
aplikácie. Na vypnutie obmedzeného profilu je
potrebné zadať kód PIN.
Prístup k aplikáciám nevhodným pre deti môžete
uzamknúť. Aplikácie určené pre osoby staršie ako 18
rokov je možné uzamknúť v galérii aplikácií alebo
nastaviť obmedzený profil v domovskej ponuke.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, nie je
možné…
Od 18 rokov
V prípade uzamknutia aplikácií určených pre osoby
staršie ako 18 rokov si televízor pri spustení takejto
aplikácie vyžiada zadanie kódu PIN. Toto uzamknutie
sa vzťahuje iba na aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú označené ako vhodné od 18 rokov.
• Hľadať ani otvárať aplikácie, ktoré sú označené ako
nepovolené
• Používať obchod Google Play
• Nakupovať filmy ani televízne relácie z aplikácie
Google Play ani hry z aplikácie Google Play Games
• Používať aplikácie tretích strán, ktoré nevyužívajú
prihlásenie Google
Obmedzený profil
Pre domovskú ponuku môžete nastaviť obmedzený
profil, ktorý umožňuje prístup iba k aplikáciám, ktoré
sami povolíte. Pri nastavení a aktivovaní
obmedzeného profilu je potrebné zadať kód PIN.
Keď je aktivovaný obmedzený profil televízora, je
možné…
• Sledovať už požičaný alebo zakúpený obsah
z aplikácie Google Play Movies & TV
• Hrať už zakúpené a nainštalované hry z aplikácie
Google Play Games
• Využívať prístup k nasledujúcim nastaveniam: Sieť
Wi-Fi, Reč a Dostupnosť
• Pridanie príslušenstva Bluetooth
Google Play Store – Vekové obmedzenie
V aplikácii Google Play Store môžete skryť aplikácie
v závislosti od veku osôb, ktoré ich používajú alebo
zakupujú. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť vekové
obmedzenie, musíte zadať kód PIN. Od nastavenia
vekového obmedzenia závisí, ktoré aplikácie je
možné nainštalovať.
Na televízore zostane prihlásené konto Google.
Použitím obmedzeného profilu sa konto Google
neprepne.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Obchod Google Play.
Nastavenie
Ak chcete nastaviť obmedzený profil…
Uzamknutie aplikácií od 18 rokov
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole) a vyberte
položku Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo
OK.
6 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
7 - Vyberte položku Povolené aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
8 - V zozname dostupných aplikácií niektorú
vyberte a stlačením tlačidla OK nastavte, či ju povoliť
alebo nie.
9 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Môžete uzamknúť aplikácie z galérie aplikácií Philips,
ktoré sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.
Týmto nastavením sa riadi nastavenie 18+
v nastaveniach súkromia galérie aplikácií Philips.
Ak chcete uzamknúť aplikácie od 18 rokov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka, vyberte
položku Uzamknutie aplikácií.
3 - Vyberte možnosť Zapnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teraz môžete aktivovať obmedzený profil.
43
Pomocou kódu PIN môžete vždy zmeniť kód PIN
alebo upraviť zoznam povolených a nepovolených
aplikácií.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Aplikácie a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte aplikáciu a stlačte tlačidlo OK. Ak je
aplikácia stále spustená, môžete ju nútene ukončiť
alebo vymazať jej údaje z vyrovnávacej pamäte.
Prevzaté aplikácie môžete odinštalovať.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Aktivovanie
Ak chcete aktivovať (prepnúť na) obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  (dole) a vyberte
položku Osobné > Bezpečnosť
a obmedzenia a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Aktivovať obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
5 - Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.
6 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
Ak na uchovávanie aplikácií používate pevný disk
USB, môžete aplikácie presúvať z pevného disku USB
do pamäte televízora a naopak.
8.6
Odkladanie
Aktivovanie obmedzeného profilu spoznáte podľa
zobrazenia ikony v domovskej obrazovke. Rolujte
dole na položku  Nastavenie a rolujte úplne
doprava.
Môžete si pozrieť, koľko úložného priestoru v internej
pamäti televízora je využitého na aplikácie, hudbu
atď. Rovnako si môžete pozrieť, koľko voľného miesta
ešte máte k dispozícii na inštaláciu nových aplikácií.
Ak sa prevádzka aplikácií spomalí alebo s aplikáciami
nastane problém, skontrolujte úložný priestor.
Ukončenie
Ak sa chcete pozrieť, koľko úložné priestoru
využívate…
Ak chcete ukončiť obmedzený profil…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Nastavenia systému Android
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položky Zariadenie > Úložný priestor
a obnovenie a stlačte tlačidlo OK.
4 - Pozrite si využitý úložný priestor v pamäti
televízora.
5 - Stlačením tlačidla  BACK sa vráťte o krok
späť alebo stlačením tlačidla  EXIT zatvorte
ponuku.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME, rolujte dole na
položku  Nastavenie a rolujte úplne vpravo.
2 - Vyberte položku Obmedzený profil a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Ukončiť obmedzený profil
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Zadajte kód PIN. Na televízore sa ukončí
obmedzený profil.
8.5
Pevný disk USB
Správa aplikácií
Ak k televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pomocou neho rozšíriť pamäť televízora a uložiť tak
viac aplikácií. Televízor bude nové aplikácie ukladať
najprv na pevný disk USB. Niektoré aplikácie
neumožňujú uloženie na pevnom disku USB.
Ak zastavíte aplikáciu a vrátite sa do domovskej
ponuky, aplikácia sa v skutočnosti nevypne. Aplikácia
je naďalej spustená na pozadí, aby bola ihneď
k dispozícii, keď sa ju rozhodnete znova spustiť.
Väčšina aplikácií si v záujme plynulej prevádzky
potrebuje ukladať údaje vo vyrovnávacej pamäti
televízora. Ak chcete optimalizovať celkový výkon
televízora so systémom Android alebo udržať nízke
využitie jeho pamäte, je dobré aplikáciu úplne vypnúť
alebo vymazať údaje konkrétnych aplikácií
z vyrovnávacej pamäte. Taktiež je najvhodnejšie
odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate.
Uvoľnite ukladací priestor
Keď sa na obrazovke televízora zobrazí správa
„Nedostatok miesta v ukladacom priestore...“, prejdite
do ponuky  HOME > Nastavenie > Správa
aplikácií a uvoľnite ukladací priestor odstránením
niekoľkých aplikácií alebo ich uložením na externé
úložisko.
Ak chcete otvoriť zoznam prevzatých a systémových
aplikácií…
44
45
9
Označenie aktuálnej stránky ako obľúbenej.
Internet
Titulky
Výber titulkov, ak sú k dispozícii.
9.1
Spustenie internetu
Na televízore je možné prehliadať internet. Môžete
zobraziť akúkoľvek internetovú lokalitu, no väčšina
z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
• Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie
stránok alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
• Nie je možné odosielať ani preberať súbory.
• Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke
a vždy iba po jednej stránke.
Ak chcete spustiť internetový prehliadač…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položku Aplikácie >  Internet a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zadajte internetovú adresu, vyberte položku 
a stlačte tlačidlo OK.
4 - Ak chcete internet zatvoriť, stlačte
tlačidlo  HOME alebo  EXIT.
9.2
Možnosti na internete
K internetu je k dispozícii niekoľko doplnkov.
Ak chcete otvoriť tieto doplnky…
1 - Keď je otvorená webová lokalita, stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
2 - Vyberte niektorú z položiek a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zadať adresu
Zadanie novej internetovej adresy.
Zobraziť obľúbené
Zobrazenie stránok, ktoré ste označili ako obľúbené.
Znova načítať stránku
Opätovné načítanie internetovej stránky.
Priblížiť stranu
Pomocou posuvnej lišty nastavte percentuálnu
hodnotu priblíženia.
Bezpečnostné informácie
Zobrazenie úrovne zabezpečenia aktuálnej stránky.
Označ. ako obľúbené
46
10
Ponuka televízora
10.1
Informácie o ponuke
televízora
Ak televízor nie je možné pripojiť k internetu,
môžete Ponuku televízora použiť ako domovskú
ponuku.
V ponuke televízora nájdete všetky funkcie
televízora.
10.2
Otvorenie ponuky televízora
Ak chcete otvoriť ponuku televízora a otvoriť
položku…
1 - Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku televízora.
2 - Vyberte požadovanú položku a stlačením
tlačidla OK ju otvorte alebo spustite.
3 - Stlačením tlačidla  BACK zatvoríte ponuku
televízora bez spustenia položky.
47
kábla HDMI a na televízore aj zariadení musí byť
zapnutá funkcia HDMI CEC.
11
Zdroje
Informácie o zariadení
Po otvorení tejto možnosti si môžete pozrieť
informácie o pripojenom zariadení.
11.1
Prepnutie na zariadenie
Zo zoznamu zdrojov môžete prepnúť na ľubovolné
z pripojených zariadení. Môžete prepnúť na tuner
slúžiaci na sledovanie televízie, otvoriť obsah na
pripojenej USB jednotke Flash alebo sledovať
nahrávky, ktoré ste zaznamenali na pripojený pevný
disk USB. Môžete prepnúť na pripojené zariadenia
a sledovať program z nich, digitálneho prijímača
alebo prehrávača diskov Blu-ray.
11.3
Názov a typ zariadenia
Keď k televízoru pripojíte nové zariadenie a televízor
ho zaznamená, môžete mu priradiť ikonu
zodpovedajúcu príslušnému typu zariadenia. Ak
pripojíte zariadenie s káblom HDMI a protokolom
HDMI CEC, televízor automaticky rozpozná typ
zariadenia a zariadeniu priradí príslušnú ikonu.
Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie…
1 - Stlačením tlačidla  SOURCES otvorte ponuku
Zdroje.
2 - Vyberte niektorú z položiek v zozname zdrojov
a stlačte tlačidlo OK. Na televízore sa zobrazí
program alebo obsah daného zariadenia.
3 - Opätovným stlačením
tlačidla  SOURCES ponuku zatvoríte.
Typ zariadenia určuje štýl obrazu a zvuku, hodnoty
rozlíšenia, špecifické nastavenia alebo umiestnenie v
ponuke zdrojov. Výberom optimálnych nastavení sa
nemusíte zaoberať.
Premenovanie alebo zmena typu
Vždy môžete zmeniť názov alebo typ pripojeného
zariadenia. Vyhľadajte ikonu  vpravo od názvu
zariadenia v ponuke Zdroje. Niektoré zdroje
pripájané do televíznych vstupov neumožňujú zmenu
názvu.
Jednodotykové prehrávanie
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete
pomocou diaľkového ovládania televízora zapnúť
prehrávač diskov.
Ak chcete zapnúť prehrávač diskov aj televízor
z pohotovostného režimu a ihneď spustiť
prehrávanie disku, stlačte tlačidlo  (Prehrávanie)
na diaľkovom ovládaní televízora. Zariadenie musí
byť pripojené pomocou kábla HDMI a na televízore aj
zariadení musí byť zapnutá funkcia HDMI CEC.
Ak chcete zmeniť typ zariadenia…
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Stlačením tlačidla  (dole) vyhľadáte všetky
dostupné typy zariadení. Vyberte požadovaný typ
a stlačte tlačidlo OK.
11.2
Možnosti televíznych vstupov
5 - Ak chcete obnoviť typ zariadenia na pôvodný typ
konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
Niektoré zariadenia pripájané do televíznych vstupov
ponúkajú osobité nastavenia.
Ak chcete upraviť nastavenia konkrétneho
televízneho vstupu…
Ak chcete zmeniť názov zariadenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES .
2 - Vyberte televízny vstup zo zoznamu a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS. Tu môžete nastaviť
možnosti vybraného televízneho vstupu.
4 - Opätovným stlačením tlačidla  OPTIONS
zatvoríte ponuku Možnosti.
1 - Vyberte zariadenie v ponuke Zdroje.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete klávesnicu
na obrazovke.
4 - Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového
ovládania môžete vymazať aktuálny názov alebo
zadať nový názov.
5 - Ak chcete obnoviť názov zariadenia na pôvodný
názov konektora, vyberte položku Obnoviť a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte položku Zavrieť a stlačením tlačidla OK
zatvorte túto ponuku.
Ponúkané možnosti…
Ovládacie prvky
Pomocou tejto možnosti môžete ovládať pripojené
zariadenie pomocou diaľkového ovládania
televízora. Zariadenie musí byť pripojené pomocou
48
11.4
Počítač
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Počítač.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
49
12
Obnovenie štýlu
Nastavenie
Keď máte vybraný štýl obrazu, môžete jednotlivé jeho
nastavenia obrazu upraviť v ponuke Všetky
nastavenia > Obraz…
12.1
Často používané nastavenia
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia obrazu pre
štýl Osobné. Štýl obrazu – Štýl Osobné umožňuje
uložiť osobitné nastavenia pre všetky zdroje v ponuke
Zdroje.
Najčastejšie používané nastavenia sa nachádzajú
v ponuke Často používané nastavenia.
Ak chcete otvoriť túto ponuku…
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť,
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ak nechcete nič meniť, stlačte tlačidlo  BACK.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Kliknite na položku Štýl obrazu a potom vyberte
štýl obrazu, ktorý chcete obnoviť.
3 - Vyberte položku Obnoviť štýl a stlačte tlačidlo
OK. Štýl sa obnoví.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
12.2
Obraz
Štýl obrazu
Doma alebo obchod
Výber štýlu
Ak pri každom zapnutí televízora štýl obrazu prepne
možnosť Štýl obrazu späť na Jasné, umiestnenie
televízora je nastavené na možnosť Obchod. Ide o
nastavenie vhodné na propagáciu televízora v
obchode.
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený Štýl obrazu.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Štýl obrazu a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete televízor nastaviť na domáce použite…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Umiestnenie > Doma.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
K dispozícii sú tieto štýly…
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie –
výrobné nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
Nastavenia obrázka
Farba
• Fotografia – ideálne nastavenia na prezeranie
fotografií
Pomocou nastavenia Farba môžete upraviť úroveň
sýtosti farieb obrazu.
• Hra – ideálne na hranie hier
Ak chcete upraviť farby…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Farba a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Prispôsobenie štýlu
Každé upravené nastavenie obrazu, napríklad
položky Farba alebo Kontrast, sa uloží v aktuálne
zvolenej položke Štýl obrazu. To vám umožňuje
upraviť jednotlivé štýly.
Nastavenia pre každý zdroj v ponuke Zdroje možno
uložiť len v štýle Osobné.
50
Kontrast
Rozšírené nastavenia obrazu
Pomocou nastavenia Kontrast môžete upraviť
kontrast obrazu.
Počítač
Ak pripojíte počítač, odporúčame príslušnému
pripojeniu, prostredníctvom ktorého je počítač
pripojený, v ponuke Zdroje priradiť správny názov
typu zariadenia. Ak následne v ponuke Zdroje
prepnete zdroj na Počítač, televízor sa automaticky
nastaví na ideálne nastavenie pre počítače.
Ak chcete upraviť kontrast…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Kontrast a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť ideálne nastavenia televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Počítač.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ostrosť
Pomocou nastavenia Ostrosť môžete upraviť úroveň
ostrosti v jemných detailoch obrazu.
Ak chcete upraviť ostrosť…
Nastavenia farieb
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ostrosť a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvýšenie sýtosti farieb
Pomocou funkcie Zvýšenie sýtosti farieb môžete
zdokonaliť intenzitu farieb a rozlíšenie detailov v
jasných farbách.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Farba > Zvýšenie sýtosti
farieb.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Jas
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
obrazového signálu.
Ak chcete upraviť ostrosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jas a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Teplota farby
Pomocou funkcie Farebná teplota môžete nastaviť
predvolenú teplotu farby alebo vybrať položku
Vlastná a upraviť nastavenie teploty sami pomocou
funkcie Vlastná farebná teplota. Farebná teplota a
Vlastná farebná teplota sú nastavenia určené pre
pokročilých používateľov.
Ak chcete vybrať predvolené nastavenie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
51
položku Rozšírené > Farba > Farebná teplota.
4 - Vyberte
položku Normálny, Teplý alebo Studený. Ak
chcete nastaviť farebnú teplotu sami, môžete vyberte
možnosť Vlastné.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Dynamický kontrast
Pomocou funkcie Dynamický kontrast môžete
nastaviť úroveň, pri ktorej televízor automaticky
zdokonalí detaily tmavých, stredných a svetlých plôch
obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Dynamický
kontrast.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vlastná farebná teplota
Pomocou funkcie Vlastná farebná teplota môžete
sami nastaviť farebnú teplotu. Ak chcete nastaviť
vlastnú farebnú teplotu, najprv v ponuke Farebná
teplota vyberte položku Vlastné nastavenie. Vlastná
farebná teplota je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete nastaviť vlastnú farebnú teplotu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Farba > Vlastná
farebná teplota.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. WP znamená
ukazovateľ bielej farby a BL úroveň čiernej farby. V
rámci tejto ponuky si môžete vybrať aj jednu z
predvolieb.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Kontrast obrazu
Pomocou nastavenia Kontrast obrazu môžete znížiť
rozsah kontrastu obrazu.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Kontrast obrazu.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia kontrastu
Režimy kontrastu
Pomocou funkcie Režim kontrastu môžete nastaviť
úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie
stlmením intenzity obrazovky. Rozhodnite sa pre
najnižšiu spotrebu energie alebo obraz s najvyššou
intenzitou.
Korekcia gama
Pomocou funkcie Svetlosť, môžete nastaviť
nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu.
Svetlosť je nastavenie určené pre pokročilých
používateľov.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Režim kontrastu.
4 - Vyberte položky Štandard, Najlepší
výkon, Najlepší obraz alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete upraviť úroveň…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Kontrast > Korekcia gama.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
52
Nastavenia ostrosti
Formát obrazu
Rozlíšenie Super Resolution
Základné
Pomocou funkcie rozlíšenia Super rozlíšenie môžete
aktivovať vynikajúcu ostrosť najmä v líniách a
kontúrach.
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Ostrosť > Super
Resolution.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  (ak sa nachádza na vašom diaľkovom
ovládači) alebo stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte položky Formát obrazu > Na celú
obrazovku, Prispôsobiť
obrazovke alebo Širokouhlý obraz.
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
• Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
• Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre signál z počítača.
• Širokouhlý obraz – automaticky zväčšuje obraz na
širokouhlý obraz.
Ostrosť, redukcia šumu
Pomocou nastavenia Redukcia šumu, môžete
odfiltrovať a znížiť úroveň šumu v obraze.
Ak chcete nastaviť redukciu šumu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Ostrosť > Redukcia šumu.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pokročilé
Ak dve základné nastavenia nezodpovedajú formátu
obrazu, ktorý chcete dosiahnuť, môžete využiť
rozšírené nastavenia. Rozšírené nastavenia umožňujú
manuálne upraviť formát obrazu na obrazovke.
Obraz môžete priblížiť, natiahnuť alebo posunúť tak,
aby zobrazoval to, čo potrebujete – napr. chýbajúce
titulky alebo panel s prechádzajúcim textom. Ak
upravujete formát obrazu pre konkrétny zdroj,
napríklad pripojenú hernú konzolu, k tomuto
nastaveniu sa môžete vrátiť pri ďalšom použití hernej
konzoly. Televízor pre každé pripojenie uchová
posledné použité nastavenie.
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
Pomocou nastavenia Redukcia MPEG artefaktov
môžete vyhladiť digitálne prechody v obraze.
Artefakty MPEG sa väčšinou javia ako malé štvorčeky
alebo zúbkované okraje v obraze.
Ak chcete zapnúť redukciu artefaktov MPEG…
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte
položku Rozšírené > Ostrosť > Redukcia MPEG
artefaktov.
4 - Vyberte
možnosť Maximum, Stredne, Minimum
alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo  (ak sa nachádza na vašom diaľkovom
ovládači) alebo stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte možnosť Rozšírené a stlačte tlačidlo OK.
3 - Pomocou nastavení Posunutie, Priblíženie,
Natiahnutie alebo Pôvodné upravte obraz.
4 - Alebo ak chcete nastaviť už uložený formát,
vyberte položku Posledné nastavenie a stlačte OK.
5 - Prípadne sa kliknutím na položku Späť vráťte na
nastavenie použité pred otvorením ponuky Formát
obrazu.
• Posunutie – výberom šípok posuňte obraz. Obraz
53
môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Priblíženie – výberom šípok obraz priblížte.
• Natiahnutie – výberom šípok obraz vertikálne alebo
horizontálne natiahnite.
• Späť – výberom sa vrátite na formát obrazu, pri
ktorom ste začali.
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu. Ide o formát pixelov 1:1. Pokročilý režim pre
formát HD a vstup z počítača.
• Hra – ideálne na hranie hier
• Novinky – ideálne na hlas
Obnovenie štýlu
Keď máte vybratý štýl zvuku, môžete jednotlivé
nastavenia zvuku upraviť v
ponuke Konfigurácia > Zvuk…
Vykonané zmeny sa vo vybranom štýle uložia.
Odporúčame upravovať iba nastavenia zvuku pre štýl
Osobné. Štýl zvuku – Štýl Osobné umožňuje uložiť
osobitné nastavenia pre všetky zdroje v ponuke
Zdroje.
Rýchle nastavenie obrazu
Počas prvej inštalácie ste v niekoľkých jednoduchých
krokoch vykonali základné nastavenia obrazu. Tieto
kroky môžete zopakovať v ponuke Rýchle nastavenie
obrazu. Ak ich chcete vykonať, uistite sa, že je na
televízore možné naladiť televízny kanál alebo
zobraziť program z pripojeného zariadenia.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie štýlu…
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Kliknite na položku Štýl zvuku a vyberte štýl
zvuku, ktorý chcete obnoviť.
4 - Vyberte položku Obnoviť štýl. Štýl sa obnoví.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť obraz v niekoľkých jednoduchých
krokoch…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Obraz a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rýchle nastavenie obrazu.
4 - Vyberte Spustiť. Pomocou navigačných tlačidiel
vyberte požadovanú možnosť.
5 - Nakoniec vyberte položku Dokončiť.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia zvuku
Basy
Pomocou nastavenia Basy môžete nastaviť úroveň
nízkych tónov zvuku.
12.3
Ak chcete upraviť úroveň…
Zvuk
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Basy a stlačte tlačidlo 
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Štýl zvuku
Výber štýlu
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvolených nastavení pomocou položky Štýl zvuku.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo .
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Štýl zvuku a potom v zozname
vyberte niektorý zo štýlov.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Výšky
Pomocou nastavenia Výšky môžete nastaviť úroveň
vysokých tónov zvuku.
K dispozícii sú tieto štýly…
Ak chcete upraviť úroveň…
• Osobné – nastavenia zvuku, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Výšky a stlačte tlačidlo 
54
(vpravo).
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Umiestnenie televízora
Počas úvodnej inštalácie sa toto nastavenie nastaví
na možnosť Na TV stojane alebo Na stene. Ak ste od
úvodného nastavenia zmenili umiestnenie televízora,
upravte toto nastavenie na správnu hodnotu, aby sa
zaistila najlepšia reprodukcia zvuku.
Hlasitosť v slúchadlách
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Umiestnenie televízora.
4 - Kliknite na možnosť Na TV stojane alebo Na
stene.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou nastavenia Hlasitosť v slúchadlách môžete
samostatne nastaviť hlasitosť pripojených slúchadiel.
Ak chcete nastaviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hlasitosť v slúchadlách .
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia zvuku
Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Pomocou nastavenia Automatické vyrovnávanie
hlasitosti môžete nastaviť automatické vyvažovanie
náhlych rozdielov v hlasitosti. Tie sa vyskytujú najmä
na začiatku reklám alebo pri prepínaní kanálov.
Hlasitosť subwoofera
Ak k televízoru pripojíte bezdrôtový subwoofer s
rozhraním Bluetooth, môžete mierne zvýšiť alebo
znížiť jeho hlasitosť.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Automatické vyrovnávanie
hlasitosti a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
5 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete mierne upraviť hlasitosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hlasitosť subwoofera.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Surround režim
Čistý zvuk
Pomocou nastavenia Surround režim môžete nastaviť
efekt zvuku reproduktorov televízora.
Funkcia Clear Sound vylepšuje nastavenia zvuku
vhodné pre hlas. Ideálne riešenie na sledovanie
spravodajských programov. Vylepšenie hlasu môžete
zapnúť alebo vypnúť.
Ak chcete nastaviť Surround režim…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Surround režim.
4 - Vyberte položku Stereo alebo Incredible
surround.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Clear Sound.
4 - Vyberte položku Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
55
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Oneskorenie
zvukového výstupu.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Formát zvukového výstupu
Ak váš systém domáceho kina (HTS) podporuje
technológie spracovania viackanálového zvuku ako
Dolby Digital, DTS® a pod., nastavte formát
zvukového výstupu na možnosť Viackanálový.
Pomocou možnosti Viackanálový môže televízor z
televízneho vysielania alebo pripojeného prehrávača
odosielať komprimovaný viackanálový zvuk do
systému domáceho kina. Ak váš systém domáceho
kina nedokáže spracovať viackanálový zvuk, vyberte
možnosť Stereo.
Odchýlka zvukového výstupu
Ak nie je možné nastaviť oneskorenie v systéme
domáceho kina, môžete ho nastaviť v televízore
pomocou možnosti Odchýlka zvukového výstupu.
Ak chcete nastaviť formát zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Formát
zvukového výstupu.
4 - Vyberte položku Viackanálový alebo Stereo.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete synchronizovať zvuk televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Odchýlka
zvukového výstupu.
4 - Pomocou posuvnej lišty nastavte zvukovú
odchýlku.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vyrovnanie zvukového výstupu
Funkciu vyrovnania zvukového výstupu môžete
použiť na vyrovnanie hlasitosti televízora a systému
domáceho kina, keď prepínate medzi týmito
zariadeniami. Rozdiely v hlasitosti môžu byť
spôsobené rôznym spracovaním zvuku.
Reproduktory
Výber reproduktorov
V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť
reproduktory televízora. V prípade pripojenia
domáceho kina alebo bezdrôtového reproduktora s
rozhraním Bluetooth môžete vybrať, ktoré zariadenie
má prehrávať zvuk televízora. V tomto zozname sú
zobrazené všetky dostupné reproduktorové systémy.
Ak chcete vyrovnať rozdiely v hlasitosti…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Vyrovnanie
zvukového výstupu.
4 - Ak je rozdiel v hlasitosti výrazný, vyberte možnosť
Viac. Ak je rozdiel len mierny, vyberte možnosť Menej.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak pre zvukové zariadenie (napr. domáce kino)
používate pripojenie HDMI CEC, môžete vybrať
možnosť Automatické spustenie EasyLink. Televízor
tak zapne požadované zvukové zariadenie, začne do
neho prenášať zvuk a vypne reproduktory televízora.
Ak chcete nastaviť TV reproduktory…
Funkcia Vyrovnanie zvukového výstupu ovplyvní
signál optického zvukového výstupu aj signál HDMI
ARC.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Zvuk a stlačením tlačidla 
(vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Reproduktory a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
5 - Vyberte položku Zapnuté, Vypnuté
alebo Automatické spustenie EasyLink.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Oneskorenie zvukového výstupu
Ak na vašom systéme domáceho kina nastavíte
oneskorenie synchronizácie zvuku, na dosiahnutie
synchronizácie zvuku a obrazu je na televízore
potrebné vypnúť položku Oneskorenie zvukového
výstupu.
Ak chcete vypnúť oneskorenie zvukového výstupu…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
56
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Štýl funkcie Ambilight .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Farba steny.
4 - Na farebnej palete kliknite na farbu
zodpovedajúcu farbe steny za televízorom.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia funkcie Ambilight
Vypnutie TV
12.4
Nastavenia funkcie Ambilight
Štýl funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Vypnutie TV môžete funkciu
Ambilight vypnúť okamžite alebo ju nastaviť tak, aby
sa osvetlenie postupne stlmilo po vypnutí televízora.
Pomalé stlmovanie vám poskytne čas na zapnutie
svetiel v obývačke.
Jas funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Jas môžete nastaviť úroveň jasu
funkcie Ambilight.
Ak chcete upraviť úroveň…
Ak chcete nastaviť spôsob vypnutia funkcie
Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jas.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > Vypnutie TV.
4 - Vyberte položku Zoslabiť a vypnúť alebo
Okamžité vypnutie.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Sýtosť funkcie Ambilight
Pomocou nastavenia Nasýtenie môžete nastaviť
úroveň sýtosti funkcie Ambilight.
Ambilight + hue
Ak chcete upraviť úroveň…
Konfigurujte
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Sýtosť.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1. krok – sieť
Pomocou tohto prvého kroku pripravíte televízor na
vyhľadanie mosta Philips hue. Televízor aj most
Philips hue musia byť pripojené k rovnakej sieti.
Inštalácia…
1 - Pripojte most Philips hue k elektrickej zásuvke.
2 - Pripojte most Philips hue k rovnakému
smerovaču ako televízor – na pripojenie použite
kábel Ethernet.
3 - Zapnite žiarovky hue.
Rozšírené nastavenia funkcie
Ambilight
Ak chcete začať s konfiguráciou…
Pomocou nastavenia Farba steny môžete
neutralizovať vplyv farebnej steny na farby funkcie
Ambilight. Vyberte farbu steny za televízorom a
televízor upraví farby funkcie Ambilight tak, aby sa
javili neskreslené.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight > Ambilight+hue.
3 - Vyberte položku Konfigurovať.
4 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá most Philips hue. Ak televízor ešte
nie je pripojený k vašej sieti, najprv spustí konfiguráciu
siete. Ak sa most Philips hue objaví v zozname…
Ak chcete vybrať farbu steny . . .
prejdite na 2. krok 2 – Most hue.
Farba steny
57
Ďalšie informácie o pripojení televízora k domácej
sieti nájdete v ponuke Pomocník po výbere
položky Kľúčové slová a vyhľadaní témy Siete,
bezdrôtové pripojenie.
do žiarovky pomocou funkcie Ambilight vyšle správna
farba. Výberom posuvného prvku upravte polohu.
4 - Následne zadajte Vzdialenosť medzi žiarovkou a
televízorom. Čím je žiarovka ďalej od televízora, tým je
farba funkcie Ambilight slabšia. Výberom posuvného
prvku upravte vzdialenosť.
5 - Nakoniec nastavte Jas žiarovky. Výberom
posuvného prvku upravte jas.
6 - Konfigurovanie danej žiarivky ukončíte
označením položky OK a stlačením OK.
7 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue môžete
vykonať rovnaký postup pre všetky žiarovky.
8 - Po nastavení konfigurácie žiaroviek
Ambilight+hue vyberte položku Dokončiť a stlačte OK.
2. krok – Most hue
V nasledujúcom kroku prepojíte televízor s mostom
Philips hue.
Televízor je možné pripojiť iba k jednému mostu
hue.
Ak chcete pripojiť most hue…
1 - Keď je televízor pripojený k sieti, zobrazí dostupné
mosty hue. Ak televízor zatiaľ nenašiel váš most hue,
môžete vybrať možnosť Znovu prehľadať a stlačiť
OK.
Ak televízor našiel jediný most hue, ktorý máte k
dispozícii, vyberte názov mosta hue a stlačte OK.
Ak máte k dispozícii viac než jeden most hue, kliknite
na most hue, ktorý chcete použiť, a stlačte OK.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Teraz prejdite k mostu Philips hue a stlačte
tlačidlo prepojenia umiestnené v strede zariadenia.
Tým sa most hue prepojí s televízorom. Tento krok
vykonajte do 30 sekúnd. Televízor potvrdí, či došlo k
úspešnému prepojeniu televízora a mosta hue.
4 - Vyberte položku OK a stlačte OK.
Funkcia Ambilight+hue je pripravená na používanie.
Vypnutie
Vypnutie funkcie Ambilight+hue...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté alebo Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Keď je most Philips hue pripojený k televízoru,
prejdite na stránku Žiarovky hue.
Svetelný efekt
3. krok – Žiarovky hue
Pomocou funkcie Ponorenie môžete nastaviť, ako
presne žiarovky Hue kopírujú funkciu Ambilight.
V nasledujúcom kroku vyberiete žiarovky Philips hue,
ktoré majú byť ovládané funkciou Ambilight.
Pre funkciu Ambilight+hue môžete vybrať maximálne
9 žiaroviek Philips hue.
Nastavenie funkcie Intenzita efektu Ambilight+hue…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Ponorenie.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete vybrať žiarovky pre funkciu Ambilight+hue…
1 - V zozname označte žiarovky, ktoré majú byť
ovládané funkciou Ambilight. Žiarovku označíte tak,
že vyberiete jej názov a stlačíte OK. Každá žiarovka
po označení raz blikne.
2 - Po dokončení procesu vyberte položku OK a
stlačte OK.
Lounge Light+hue
4. krok – Konfigurácia žiarovky
Ak nainštalujete aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky
hue môžu kopírovať svetlo Lounge Light funkcie
Ambilight. Svetlá Philips hue rozšíria efekt svetla
Lounge Light po celej miestnosti. Keď nakonfigurujete
aplikáciu Ambilight+hue, žiarovky hue sa zapnú a
budú automaticky kopírovať svetlo Lounge Light. Ak
nechcete, aby žiarovky hue kopírovali svetlo Lounge
Light, môžete ich vypnúť.
V nasledujúcom kroku nakonfigurujete jednotlivé
žiarovky Philips hue.
Ak chcete nakonfigurovať jednotlivé žiarovky hue…
1 - Vyberte žiarovku, ktorú chcete nastaviť, a stlačte
OK. Vybraná žiarovka bude blikať.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Najprv vyznačte, do akej polohy voči televízoru
ste žiarovku umiestnili. Správnym nastavením Uhla sa
Ak chcete žiarovky vypnúť…
58
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Lounge
Light+hue.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
3 - Kliknite na položku Úspora energie a položka
Štýl obrazu sa automaticky nastaví na Štandard.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Vypnúť obrazovku
Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku televízora
vypnúť za účelom úspory energie.
Ak chcete vypnúť iba obrazovku…
Zobraziť konfiguráciu
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte možnosť Vypnúť obrazovku. Obrazovka
sa vypne.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Pomocou funkcie Zobraziť konfiguráciu môžete
zobraziť aktuálne nastavenia siete Ambilight+hue,
mosta a žiaroviek.
Zobrazenie konfigurácie Ambilight+hue...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Zobraziť
konfiguráciu.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Automatické vypnutie
Ak televízor prijíma televízny signál, no po dobu 4
hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne, aby šetril energiu. Ak
televízor 10 minút neprijme televízny signál ani príkaz
z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky vypne.
Obnovenie konfigurácie
Resetovanie funkcie Ambilight+hue...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Ambilight a stlačením tlačidla
 (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Ambilight+hue > Obnoviť
konfiguráciu. Konfigurácia je obnovená.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia.
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia …
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Časovač vypnutia.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním hodnoty
0 automatické vypnutie deaktivujete.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
12.5
Eko nastavenia
Úspora energie
Eko nastavenia  obsahujú nastavenia televízora
zamerané na ochranu životného prostredia.
Úspora energie
Ak zapnete úsporu energie, televízor automaticky
prepne na štýl obrazu Štandard, čo je energeticky
najúspornejšie nastavenie obrazu.
12.6
Všeobecné nastavenia
Ak chcete televízor nastaviť na úsporu energie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Eko nastavenia a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
59
Pevný disk USB
Konfigurácia a formátovanie pevného disku USB…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Pevný disk USB.
4 - Vyberte položku Spustiť a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Doma alebo obchod
Ak je televízor nainštalovaný v obchode, môžete ho
nastaviť tak, aby zobrazoval reklamný pútač. Štýl
obrazu sa automaticky nastaví na možnosť
Jasné. Časovač vypnutia je vypnutý.
Ďalšie informácie o inštalácii pevného disku nájdete
v ponuke Pomocník po výbere položky Kľúčové
slová a vyhľadaní témy Pevný disk USB, inštalácia
alebo Inštalácia, pevný disk USB.
Ak chcete televízor nastaviť na umiestnenie v
obchode…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Umiestnenie > Obchod.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nastavenia klávesnice USB
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie. Ak ako
primárne rozloženie klávesov vyberiete cyriliku alebo
gréčtinu, ako sekundárne rozloženie môžete nastaviť
latinskú abecedu.
Ak televízor používate v domácnosti, nastavte ho na
možnosť Doma.
Konfigurácia pre obchod
Ak chcete zmeniť nastavenie rozloženia klávesnice, ak
je už rozloženie nastavené…
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
môžete určiť dostupnosť konkrétnych ukážok na
používanie v obchode.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Ak chcete spustiť nastavenie klávesnice, vyberte
položku Nastavenia klávesnice USB.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Konfigurácia pre
obchod a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
4 - Zmeňte nastavenia podľa svojich preferencií.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Jas loga Philips
Môžete nastaviť jas osvetlenia loga Philips na prednej
strane televízora alebo ho úplne vypnúť.
Upravenie alebo vypnutie…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Jas loga Philips a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte položku Minimálne, Stredné, Maximálne
alebo Vypnuté, ak chcete vypnúť osvetlenie loga.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Easy Link
Easy Link
Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
60
do ponuky.
3 - Vyberte položku EasyLink, stlačte tlačidlo 
(vpravo) a o krok ďalej vyberte položku
EasyLink.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Logá kanálov
V niektorých krajinách môže televízor zobrazovať logá
kanálov.
Ak nechcete, aby sa tieto logá zobrazovali, môžete
ich vypnúť.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Ak chcete vypnúť logá…
Ak chcete vypnúť diaľkové ovládanie EasyLink…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku EasyLink > Diaľkové
ovládanie EasyLink.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > Logá
kanálov a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
4 - Vyberte možnosť Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Rozšírené nastavenia
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka stránky HbbTV, musíte
tieto stránky najprv zapnúť v nastaveniach televízora,
aby ste ich mohli prezerať.
TV program
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > HbbTV.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania .
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo OPTIONS, vyberte
položku Predvoľby > HbbTV na tomto kanáli.
3 - Vyberte možnosť Vypnuté.
Z internetu
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Výrobné nastavenia
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
Na televízore môžete obnoviť pôvodné (výrobné)
nastavenia.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položku Rozšírené > TV
program > Z internetu .
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
61
do ponuky.
3 - Vyberte položku Výrobné nastavenia.
4 - Vyberte položkuOK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
zvuk alebo Sekundárny zvuk.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Titulky
Inštalácia televízora
Zapnutie
Môžete zopakovať aj kompletnú inštaláciu televízora.
Televízor sa úplne preinštaluje.
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Pre titulky môžete nastaviť možnosti Zapnuté,
Vypnuté alebo Zapnuté bez zvuku.
Ak chcete titulky zobrazovať automaticky, keď
vysielaný program nie je vo vašom jazyku (teda
jazyku nastavenom pre televízor), vyberte položku
Automaticky. Pri tomto nastavení sa titulky
automaticky zobrazia, aj keď stlmíte zvuk.
Ak chcete zopakovať inštaláciu televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Všeobecné
nastavenia a Preinštalovať televízor.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Nastavenia jazyka titulkov
12.7
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
Hodiny, región a jazyk
Jazyk ponuky
Ak chcete zmeniť jazyk ponúk a hlásení televízora…
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyk > Jazyk ponuky.
4 - Vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
titulkov…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyky > Základné
titulky alebo Sekundárne titulky.
4 - Kliknite na požadovaný jazyk.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Predvoľby jazyka
Nastavenia jazyka zvuku
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Titulky z teletextu
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
Ak nie je k dispozícii zvuk ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk zvuku.
Ak chcete nastaviť preferovaný a sekundárny jazyk
zvuku…
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyky > Základný
62
Niektoré zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu
tiež ponúkať teletext.
Ak chcete otvoriť teletext z pripojeného zariadenia . . .
Jazyky textu/teletextu
Stránky teletextu
1 - Stlačte tlačidlo ,, vyberte zariadenie a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Počas sledovania kanála na zariadení stlačte
tlačidlo  OPTIONS , vyberte položku Zobraziť
tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  a následne
OK.
3 - Stlačením tlačidla  BACK skryjete tlačidlá
zariadenia.
4 - Ak chcete zatvoriť teletext, znovu stlačte
tlačidlo  BACK.
Ak chcete počas sledovania televíznych kanálov
otvoriť teletext, stlačte tlačidlo TEXT.
Ak chcete teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo
TEXT.
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
Digitálny teletext (len Spojené kráľovstvo)
Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania
ponúkajú na svojich digitálnych televíznych kanáloch
špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne
televízne funkcie. Tieto služby zahŕňajú normálny
teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať
položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných
tlačidiel a tlačidiel so šípkami.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Podstránku vyberiete pomocou tlačidiel  alebo .
Ak chcete zatvoriť digitálny teletext, stlačte
tlačidlo  BACK.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciou
T.O.P. Teletext.
Na otvorenie stránok T.O.P. v teletexte stlačte tlačidlo
 OPTIONS a vyberte položku Prehľad teletextu
T.O.P.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext máte po stlačení
tlačidla  OPTIONS na výber tieto možnosti...
• Zmraziť stránku
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Dual Screen/Celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad teletextu T.O.P.
Na otvorenie stránok T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odkryť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Opakov. podstránok
Opakovanie podstránok, ak sú nejaké k dispozícii.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Telext 2.5, ktorá ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku.
Obľúbené stránky
Televízor vytvorí zoznam posledných 10 stránok
teletextu, ktoré ste otvorili. Môžete ich jednoducho
otvoriť znova v stĺpci Obľúbené stránky teletextu.
1 - Výberom hviezdičky v ľavom hornom rohu
obrazovky v režime Teletext zobrazíte stĺpec
obľúbených stránok.
2 - Stláčaním tlačidiel  (dole) alebo  (hore)
vyberte číslo stránky a stlačením tlačidla OK stránku
otvorte.
Zoznam môžete vymazať pomocou možnosti
Vymazať obľúbené stránky.
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete vybrať slovo a v teletexte vyhľadať všetky
miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.
1 - Otvorte stránku teletextu a stlačte tlačidlo OK.
2 - Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
požadované slovo alebo číslo.
3 - Ďalším stlačením tlačidla OK prejdete na
najbližšie miesto výskytu tohto slova alebo čísla.
4 - Ďalším stlačením tlačidla OK znova prejdete na
nasledujúce miesto výskytu.
5 - Vyhľadávanie ukončite stláčaním
tlačidla  (hore), až kým nezostane označená
žiadna položka.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Teletext z pripojeného zariadenia
63
Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk
teletextu . . .
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne. V
niektorých krajinách a u niektorých poskytovateľov
sieťových služieb je nastavenie hodín skryté, aby sa
predišlo nesprávnemu nastaveniu hodín.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Jazyk > Základný
teletext alebo Sekundárny teletext.
4 - Vyberte preferované jazyky teletextu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak chcete nastaviť hodiny televízora ručne (ak je k
dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a
potom Hodiny > Automat. režim hodín a
stlačte OK.
3 - Vyberte položku Manuálne a stlačte OK.
4 - Stlačte tlačidlo  (vľavo) a vyberte
položku Dátum alebo Čas.
5 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) prejdite o jeden krok
späť.
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť teletext 2.5…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Časová zóna
Pre niektoré krajiny môžete pre správne nastavenie
hodín televízora vybrať konkrétne časové pásma.
Ak chcete nastaviť časovú zónu (ak je k dispozícii)…
Hodiny
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hodiny > Časové pásmo.
4 - V závislosti od krajiny môžete na nastavenie
správneho času televízora vybrať časové pásmo
alebo nastaviť časový posun.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Dátum a čas
Automatické
Štandardné nastavenie pre hodiny televízora je
Automaticky. Informácie o čase získava televízor z
prenášaného UTC (koordinovaný univerzálny čas).
Ak čas nie je správny, môžete hodiny televízora
nastaviť na možnosť Závisí od krajiny. Pre niektoré
krajiny môžete vybrať konkrétne časové pásmo alebo
nastaviť časový posun. V niektorých krajinách a u
niektorých poskytovateľov sieťových služieb je
nastavenie hodín skryté, aby sa predišlo
nesprávnemu nastaveniu hodín.
Časovač vypnutia
Pomocou časovača automatického vypnutia môžete
nastaviť televízor tak, aby sa po uplynutí
predvoleného času automaticky prepol do
pohotovostného režimu.
Ak chcete nastaviť hodiny televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a
potom Hodiny > Automat. režim hodín.
3 - Vyberte položku Automaticky alebo Závisí od
krajiny.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) prejdite o jeden krok
späť.
Ak chcete nastaviť časovač vypnutia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Región a jazyk a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Hodiny > Časovač vypnutia.
4 - Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až
na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, funkcia automatického
vypnutia sa vypne. Počas odpočítavania môžete
televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Manuálne
Ak žiadne z automatických nastavení nezobrazuje čas
správne, môžete ho nastaviť manuálne.
Ak však plánujete nahrávanie podľa TV programu,
64
zrakovo postihnutých, musíte najskôr zapnúť funkciu
Zvukový popis.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis, v ponuke
nastavenia musíte najskôr zapnúť funkciu Univerzálny
prístup.
12.8
Univerzálny prístup
Zapnutie
Ak je zapnutá funkcia Zvukový popis, k bežnej
zvukovej stope sa pridá stopa s komentárom
rozprávača.
Ak chcete zapnúť komentár (ak je k dispozícii)…
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
Ak chcete zapnúť funkciu Zvukový popis…
Zapnutie
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - V ďalšom kroku vyberte položku Zvukový popis.
5 - Vyberte možnosť Zapnuté.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny
prístup, v rámci ponuky Univerzálny prístup ju môžete
kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť možnosť Dostupnosť…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - V ďalšom kroku vyberte položku Univerzálny
prístup.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zmieš. hlasitosť
Môžete nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej
stopy a stopy s komentárom.
Ak chcete nastaviť pomer hlasitosti…
Zhoršený sluch
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis > Zmieš.
hlasitosť.
4 - Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny
zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých divákov
alebo divákov so zhoršeným sluchom. Keď je zapnutá
funkcia Zhoršený sluch, televízor automaticky prepne
na tieto prispôsobené titulky, keď sú k dispozícii. Aby
bolo možné zapnúť funkciu Zhoršený sluch, musí byť
zapnutá možnosť Univerzálny prístup.
Ak chcete zapnúť funkciu Zhoršený sluch...
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zhoršený sluch a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvukový efekt
Niektoré zvukové stopy s komentárom môžu
obsahovať rôzne zvukové efekty, napríklad
stereofonický zvuk alebo stišovanie zvuku.
Ak chcete zapnúť Zvukové efekty (ak sú k dispozícii)…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis > Zvukové
efekty.
4 - Vyberte možnosť Zapnuté.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zvukový popis
Zapnutie
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Ak chcete nastaviť zvukovú stopu a efekty pre
65
Nový kód je nastavený.
Reč
Zabudli ste kód PIN detskej zámky?
Zvuková stopa s komentárom môže obsahovať aj
titulky pre hovorené slová.
Ak ste kód zabudli, môžete prepísať ten súčasný a
nastaviť nový kód PIN.
Ak chcete zapnúť tieto titulky (ak sú k dispozícii) . . .
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Zmeniť kód.
4 - Zadajte prepisovací kód 8888.
5 - Teraz zadajte nový kód PIN detskej zámky a
potvrďte ho jeho opätovným zadaním.
6 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Univerzálny
prístup a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do
ponuky.
3 - Vyberte položku Zvukový popis > Reč.
4 - Vyberte položku Opisný alebo Titulky.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Nový kód je nastavený.
12.9
Detský zámok
Vekové obmedzenie
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Rodičovské obmedzenia
a vyberte jeden z vekov v zozname.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Uzamknutie aplikácií
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Uzamknutie aplikácií.
Nastavenie/zmena kódu
Kód PIN detskej zámky slúži na uzamknutie a
odomknutie kanálov a programov.
Ak chcete nastaviť kód zámky alebo zmeniť aktuálny
kód…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Detská zámka a stlačením
tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.
3 - Vyberte položku Zadať kód alebo Zmeniť kód .
4 - Zadajte 4-miestny kód podľa vlastného výberu.
Ak je kód už nastavený, zadajte aktuálny kód detskej
zámky a následne dvakrát zadajte nový kód.
5 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
66
13
Ak chcete prehliadať a prehrávať súbory na počítači…
Videá, fotografie a
hudba
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  Sieť a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia
SimplyShare a stlačením tlačidla  (vpravo)
vyberte požadované zariadenie.
3 - Môžete prehliadať a prehrávať súbory.
4 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
13.1
Pomocou rozhrania USB
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
13.3
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB. Televízor
rozpozná toto zariadenie a zobrazí zoznam
mediálnych súborov.
Môžete prehliadať fotografie a prehrávať hudbu
a videá nahrané na online úložnú službu využívajúcu
technológiu cloud*.
Z cloudovej úložnej služby
Pomocou aplikácie  Cloud Explorer sa môžete
pripájať ku cloudovým hostiteľským službám. Pripojiť
sa môžete za pomoci používateľského mena a hesla.
Ak sa zoznam súborov automaticky nezobrazí…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Ak chcete prehliadať súbory v systéme priečinkov
tak, ako je na jednotke zorganizovaný, vyberte
položku  Zariadenia USB a stlačte
tlačidlo  (vpravo).
3 - Ak chcete zastaviť prehrávanie videí, fotografií
a hudby, stlačte tlačidlo  EXIT.
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte nadol, vyberte
položky  Aplikácie >  Cloud
Explorer a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovanú hostiteľskú službu.
4 - Pripojte a prihláste sa k hostiteľskej službe
pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
5 - Vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete
prehrať, a stlačte tlačidlo OK.
6 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Varovanie
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
* Úložná služba, ako napríklad Dropbox™.
13.2
13.4
Z počítača alebo zariadenia
NAS
Ponuka Obľúbené programy,
Najpopulárnejšie, Naposledy
prehrané
Môžete prehliadať fotografie alebo prehrávať hudbu z
počítača alebo zariadenia NAS (Network Attached
Storage) v domácej sieti.
Zobrazenie obľúbených súborov
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia USB a zvoľte
možnosť  Obľúbené programy.
3 - V zozname nájdete všetky obľúbené súbory.
Televízor a počítač alebo zariadenie NAS sa musia
nachádzať v tej istej sieti. Na počítači alebo zariadení
NAS musí byť nainštalovaný softvér mediálneho
servera. Mediálny server musí byť nastavený na
zdieľanie súborov s televízorom. Televízor zobrazuje
súbory a priečinky podľa organizácie na mediálnom
serveri alebo tak, ako sú uložené v počítači či
zariadení NAS.
Zobrazenie najpopulárnejších súborov
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia USB a zvoľte
možnosť  Najpopulárnejšie.
3 - Môžete stlačiť tlačidlo OK a zobraziť súbory v
zozname alebo stlačiť tlačidlo  OPTIONS a
vymazať zoznam najpopulárnejších súborov.
Televízor nepodporuje zobrazenie titulkov pri prenose
videa z počítača či zariadenia NAS.
Ak mediálny server podporuje vyhľadávanie súborov,
k dispozícii je vyhľadávacie pole.
Zobrazenie naposledy prehraných súborov
67
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Zariadenia USB a zvoľte
možnosť  Naposledy prehrané.
3 - Môžete stlačiť tlačidlo OK a zobraziť súbory v
zozname alebo stlačiť tlačidlo  OPTIONS a
vymazať zoznam naposledy prehraných súborov.
13.6
Prezeranie fotografií
Ovládací panel
Ak chcete počas prehrávania prezentácie zobraziť
alebo skryť ovládací panel, stlačte tlačidlo  INFO*.
13.5
Prehrávanie videí
Ovládací panel
Ak chcete počas prehrávania videa zobraziť alebo
skryť ovládací panel, stlačte tlačidlo  INFO*.
1 - Ovládací panel prehrávania
– : Prechod na predchádzajúcu fotografiu v
priečinku
– : Prechod na nasledujúcu fotografiu v priečinku
- : Pozastavenie prehrávania prezentácie
2 - Označiť ako obľúbené
3 - Spustenie prezentácie
4 - Otočenie fotografie
5 - Náhodný výber: prehrať súbory v náhodnom
poradí
6 - Opakovať: prehrávať všetky fotografie v danom
priečinku raz alebo opakovane.
7 - Zastavenie hudby hrajúcej na pozadí
8 - Nastavenie rýchlosti prezentácie
1 - Lišta priebehu
2 - Ovládací panel prehrávania
– : Prechod na predchádzajúce video v priečinku
– : Prechod na nasledujúce video v priečinku
- : Pretočenie dozadu
- : Pretočenie dopredu
- : Pozastavenie prehrávania
* Ak je tlačidlo  INFO k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
3 - Označiť ako obľúbené
4 - Prehrať všetky videá
5 - Titulky: zapnutie alebo vypnutie titulkov, zapnutie
titulkov počas stlmeného zvuku.
6 - Jazyk titulkov: výber jazyka titulkov
7 - Jazyk zvuku: výber jazyka zvuku
8 - Náhodný výber: prehrať súbory v náhodnom
poradí
9 - Opakovať: prehrávať všetky videá v danom
priečinku raz alebo opakovane.
13.7
Prehrávanie hudby
Ovládací panel
* Ak je tlačidlo  INFO k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
1 - Lišta priebehu
2 - Ovládací panel prehrávania
68
– : Prechod na predchádzajúci hudobný súbor v
priečinku
– : Prechod na nasledujúci hudobný súbor v
priečinku
- : Pretočenie dozadu
- : Pretočenie dopredu
- : Pozastavenie prehrávania
3 - Označiť ako obľúbené
4 - Prehrať všetky hudobné súbory
5 - Náhodný výber: prehrať súbory v náhodnom
poradí
6 - Opakovať: prehrávať všetky hudobné súbory
v danom priečinku raz alebo opakovane
69
V prípade, že niektoré nahrávky zo zoznamu
nahrávok zmizli, mohli sa zmeniť informácie (údaje)
TV programu. Nahrávky urobené pomocou
nastavenia Od poskytovateľa vysielania sa stanú
v zozname neviditeľné, ak dané nastavenie zmeníte
na možnosť Z internetu alebo naopak. Mohlo sa stať,
že televízor sa automaticky prepol na možnosť Z
internetu.
Ak chcete nahrávky sprístupniť v zozname nahrávok,
prejdite na nastavenie, ktoré bolo aktívne v čase, keď
boli nahrávky urobené.
14
TV program
14.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
14.3
Používanie TV programu
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály sledované z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Otvorenie TV programu
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE. TV program zobrazuje kanály zvoleného
tunera.
14.2
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Údaje TV programu
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Funkcia TV program získava informácie (údaje) od
poskytovateľov vysielania alebo z internetu. V
niektorých krajinách a v prípade niektorých kanálov
nemusia byť informácie o TV programe dostupné.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované.
Televízor nedokáže zhromažďovať informácie o TV
programe z kanálov sledovaných z digitálneho
prijímača alebo dekodéra.
Naladenie programu
Z ponuky TV program môžete prepnúť na aktuálny
program.
Televízor sa dodáva s predvoleným nastavením na
možnosť Od poskytovateľa vysielania .
Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál), vyberte
daný program a stlačte tlačidlo OK.
Ak televízor získava informácie z internetu, TV
program dokáže okrem digitálnych programov
zobraziť aj analógové programy. V ponuke TV
programu sa zároveň zobrazuje malá obrazovka s
aktuálnym kanálom.
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe…
Z internetu
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku Predvoľby.
2 - Vyberte položku Informácie o kanáli a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Ak je televízor pripojený na internet, môžete ho
nastaviť tak, aby získaval informácie o TV programe z
internetu.
Ak chcete nastaviť informácie v TV programe…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Všeobecné
nastavenia a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte
do ponuky.
3 - Vyberte položky Rozšírené > TV
program > Z internetu a stlačte tlačidlo OK.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Zmena dňa
TV program dokáže zobraziť plánované programy na
nasledujúce dni (maximálne do 8 dní).
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Vyberte položku Teraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte požadovaný deň.
Chýbajúce nahrávky
70
Nastavenie pripomienky
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
Ak chcete nastaviť pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Nastaviť pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Ak chcete vymazať pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
s pripomienkou.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS.
3 - Vyberte položku Vymazať pripomienku a stačte
tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Hľadať podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Ak chcete vyhľadávať programy podľa žánrov…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte v strede
položku  a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Hľadať podľa žánru a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie*.
V ponuke TV program je program nastavený na
nahrávanie označený ikonou  .
Ak chcete nahrať program…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
možnosť Nahrávanie.
3 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
* Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nahrávanie a
pozastavenie TV.
71
nahrávanie sa spustí iba na 30 minút. Čas skončenia
nahrávania môžete upraviť v zozname Nahrávky.
15
Nahrávanie
a pozastavenie TV
Naplánovať nahrávanie
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
15.1
Nahrávanie
Ak chcete nahrať program…
Čo potrebujete
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
položku Teraz a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Teraz, Neskôr, Zajtra alebo
potrebný deň a stlačením
tlačidla OK alebo  BACK zatvorte ponuku.
4 - Vyberte program, ktorý chcete nahrať, stlačte
tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku  Nahrávaniea stlačte
tlačidlo OK. Nahrávanie programu sa naplánuje. V
prípade prekrývajúceho sa nahrávania sa automaticky
zobrazí varovanie. Ak plánujete nahrávať program vo
vašej neprítomnosti, nezabudnite televízor nechať v
pohotovostnom režime a zapnúť pevný disk USB.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
• spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
V rámci presadzovania legislatívnej ochrany
autorských práv môžu rôzni poskytovatelia vysielania
DVB pomocou technológie Správy digitálnych práv
(DRM) použiť rôzne obmedzenia. V prípade
vysielania chránených kanálov môže byť obmedzené
nahrávanie, platnosť nahrávky a počet jej prehratí.
Nahrávanie môže byť úplne zakázané. Pri pokuse
o nahrávanie chráneného vysielania alebo prehratia
nahrávky s vypršanou platnosťou sa môže zobraziť
chybové hlásenie.
Konflikty nahrávaní
Keď sa časy dvoch naplánovaných nahrávaní
vzájomne prekrývajú, vzniká konflikt nahrávaní.
Konflikt nahrávaní môžete vyriešiť upravením času
začiatku a skončenia nahrávania jedného alebo
obidvoch naplánovaných nahrávaní.
Ak chcete upraviť čas začiatku alebo skončenia
naplánovaného nahrávania…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
3 - V zozname naplánovaných nahrávaní
a pripomienok vyberte položku Nahrávky a stlačte
tlačidlo OK, čím zobrazíte iba naplánované
nahrávania.
4 - Vyberte naplánované nahrávanie, ktoré vzájomne
koliduje s iným naplánovaným nahrávaním, a stlačte
tlačidlo  OPTIONS.
5 - Vyberte položku Nastaviť čas a stlačte
tlačidlo OK.
6 - Vyberte čas začiatku alebo skončenia a zmeňte
ho pomocou tlačidiel  (hore) alebo  (dole).
Vyberte možnosť Prijať a stlačte tlačidlo OK.
7 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Poznámka:
Funkcia nahrávania funguje iba pri digitálnom
televíznom vysielaní. Nie je možné nahrávať obsah
z externých zariadení (napr. cez HDMI).
Nahrávanie programu
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu. Ak údaje TV programu nie sú k dispozícii,
72
Automatická rezerva na konci
Sledovanie nahrávky
Môžete nastaviť časovú rezervu, ktorú televízor
automaticky pridá na koniec každého naplánovaného
nahrávania.
Ak chcete sledovať nahrávku…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
3 - Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
4 - Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  EXIT.
Ak chcete nastaviť automatickú rezervu času
skončenia…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
v pravom hornom rohu položku  a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Automatická rezerva na
konci a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte tlačidlo  (hore)
alebo  (dole) a stlačením tlačidla
OK nastavte
časovú rezervu, ktorá sa automaticky pridá k času
nahrávania. K času nahrávania je možné pridať
maximálne 45 minút.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Odstránenie alebo premenovanie
nahrávky
Ak chcete premenovať alebo odstrániť nahrávku…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačte tlačidlo  INFO /  OPTIONS .
3 - Výberom možnosti Premenovať môžete zmeniť
názov nahrávky alebo ju odstrániť výberom možnosti
Odstrániť.
4 - Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  EXIT.
Manuálne nahrávanie
Môžete naplánovať aj nahrávanie bez prepojenia
s TV programom. Sami tak môžete nastaviť typ
tunera, kanál a čas začiatku aj skončenia.
Ak chcete manuálne naplánovať nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte
položku  Nahrávky.
2 - V hornej časti obrazovky vyberte
položku  Naplánované .
3 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
v pravom hornom rohu položku  a stlačte
tlačidlo OK.
4 - Vyberte položku Načasovať a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Vyberte tuner, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte kanál, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte deň nahrávania a stlačte tlačidlo OK.
8 - Nastavte čas začiatku a skončenia nahrávania.
Vyberte tlačidlo a pomocou tlačidiel  (hore)
a  (dole) nastavte hodiny a minúty.
9 - Vyberte položku Program a stlačením
tlačidla OK naplánujte manuálne nahrávanie.
15.2
Pozastavenie TV
Čo potrebujete
Vysielanie digitálnej televízie môžete pozastaviť
a pokračovať v sledovaní o chvíľu neskôr.
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Nahrávanie sa zobrazí v zozname naplánovaných
nahrávaní a pripomienok.
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Pevný disk USB, inštalácia alebo Inštalácia,
73
pevný disk USB.
Pozastavenie programu
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
• Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
• Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Vysielanie môžete pozastaviť maximálne na
90 minút.
Ak sa chcete vrátiť k živému televíznemu vysielaniu,
stlačte tlačidlo  (Zastaviť).
Znovu prehranie
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
1 - Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2 - Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3 - Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte
opätovné prehrávanie vysielania.
4 - Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte
sledovanie živého vysielania.
74
16
Premietanie obsahu na televízor
Smartfóny a tablety
Ak chcete premietnuť aplikáciu na obrazovku
televízora…
16.1
1 - Na smartfóne či tablete otvorte aplikáciu
s podporou technológie Google Cast.
2 - Ťuknite na ikonu Google Cast.
3 - Vyberte televízor, na ktorý chcete premietať.
4 - Na smartfóne či tablete stlačte tlačidlo
prehrávania. Na televízore by sa mal začať prehrávať
vybraný obsah.
Aplikácia Philips TV Remote
Nová aplikácia Philips TV Remote pre váš smartfón
či tablet odteraz bude vaším najlepším spoločníkom
pri sledovaní televízie.
Aplikácia MyRemote umožňuje ovládať médiá vo
vašom okolí. Posielajte fotografie, hudbu a videá na
veľkú obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Nájdite si v TV programe, čo chcete sledovať,
a pozrite si to na telefóne či televízore. Vďaka
aplikácii TV Remote môžete telefón používať ako
diaľkové ovládanie.
16.3
AirPlay
Ak chcete na televízore so systémom Android
využívať funkciu AirPlay, môžete si prevziať
a nainštalovať niektorú z mnohých aplikácií pre
systém Android, ktoré to umožňujú. Niekoľko týchto
aplikácií nájdete aj v obchode Google Play.
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android, pričom je bezplatná.
16.4
16.2
MHL
Google Cast
Tento televízor podporuje technológiu MHL™.
Ak technológiu MHL podporuje aj vaše mobilné
zariadenie, môžete ho k televízoru pripojiť pomocou
kábla MHL. Pri prepojení pomocou kábla MHL
môžete zobrazenie na displeji mobilného zariadenia
sledovať na obrazovke televízora. Zároveň sa nabíja
batéria vášho mobilného zariadenia. Pripojenie MHL
je ideálne na dlhšie sledovanie filmov alebo hranie
hier z mobilného zariadenia na obrazovke televízora.
Čo potrebujete
Ak aplikácia na vašom mobilnom zariadení podporuje
technológiu Google Cast, môžete danú aplikáciu
prenášať na tento televízor. V príslušnej mobilnej
aplikácii vyhľadajte ikonu Google Cast. Pomocou
mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie na
televízore. Technológia Google Cast funguje
v systémoch Android a iOS.
Nabíjanie
Keď je pripojený kábel MHL, vaše zariadenie sa
nabíja, pokým je zapnutý televízor (nie
v pohotovostnom režime).
Vaše mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej
domácej sieti Wi-Fi ako televízor.
Aplikácie s technológiou Google Cast
Kábel MHL
V súčasnosti každý deň vznikajú nové aplikácie
s podporou technológie Google Cast. Vyskúšať si ju
môžete napríklad prostredníctvom aplikácií, služieb
a lokalít ako YouTube, Chrome, Netflix, Photowall …
či Big Web Quiz pre zariadenie Chromecast. Pozrite si
aj informácie na adrese google.com/cast
Na prepojenie mobilného zariadenia s televízorom je
potrebný pasívny kábel MHL (HDMI na Micro USB).
Na pripojenie mobilného zariadenia môže byť nutný
samostatný adaptér. Kábel MHL pripojte ku
konektoru HDMI 4 MHL na televízore.
Niektoré produkty a funkcie z obchodu Google Play
nie sú dostupné vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie nájdete na adrese
support.google.com/androidtv
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
75
17
Hry
17.1
Čo potrebujete
Tento televízor umožňuje hranie hier…
• z galérie aplikácií v domovskej ponuke
• z obchodu Google Play v domovskej ponuke
• z pripojenej hernej konzoly
Hry z galérie aplikácií a obchodu Google Play je
pred hraním nutné prevziať a nainštalovať na
televízore. Na hranie niektorých hier je potrebný
herný ovládač.
Aby bolo možné inštalovať aplikácie hier z galérie
aplikácií Philips alebo obchodu Google Play, musí byť
televízor pripojený na internet. Aby bolo možné
používať galériu aplikácií, musíte vyjadriť svoj súhlas
s podmienkami používania. Ak chcete používať
aplikácie z obchodu Google Play a obchod Google
Play, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google.
17.2
Hranie hry
Z domovskej ponuky
Ak chcete spustiť hru z domovskej ponuky…
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Rolujte dole na položku  Hry , vyberte hru
a stlačte tlačidlo OK.
3 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Z hernej konzoly
Ak chcete spustiť hru z hernej konzoly…
1 - Zapnite hernú konzolu.
2 - Stlačte tlačidlo  SOURCES a vyberte hernú
konzolu alebo názov pripojenia.
3 - Spustite hru.
4 - Opakovane stlačte tlačidlo  BACK alebo
stlačte tlačidlo  EXIT, prípadne aplikáciu zastavte
pomocou tlačidla na ukončenie/zastavenie priamo
v nej.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Herný ovládač, pripojenie.
76
• Lumina – spája dynamiku zvuku s farebným
videom
• Colora – založené na dynamike zvuku
• Retro – založené na dynamike zvuku
• Spectrum – založené na dynamike zvuku
• Scanner – založené na dynamike zvuku
• Rhytm – založené na dynamike zvuku
• Party – mix všetkých štýlov Podľa zvuku, jeden po
druhom
18
Ambilight
18.1
Štýl funkcie Ambilight
Podľa videa
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Podľa farby
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Ak vyberiete položku Podľa videa, môžete nastaviť
niektorý zo štýlov, ktoré sa prispôsobujú dynamike
obrazu na televíznej obrazovke.
Ak vyberiete možnosť Podľa farby, môžete nastaviť
jeden z prednastavených farebných štýlov.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa videa.
3 - Vyberte požadovaný štýl.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
K dispozícii sú štýly
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa farby.
3 - Vyberte požadovaný štýl.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Podľa videa…
• Štandardný – ideálne na bežné sledovanie televízie
• Prirodzený – čo najvernejšie sa prispôsobuje
obrazu alebo zvuku
• Podmanivý – ideálne na akčné filmy
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
K dispozícii sú štýly
• Horúca láva – odtiene červenej farby
• Hlboká voda – odtiene modrej farby
• Svieža príroda – odtiene zelenej farby
• Hra – ideálne na hranie hier
• Pohodlie – ideálne na pokojný večer
• Relax – ideálne na navodenie salónnej atmosféry
• Teplá biela – rôzne varianty bielej farby
• Studená biela – nemenná farba
Podľa aplikácie
Podľa zvuku
Táto funkcia je k dispozícii, ak ovládate funkciu
Ambilight pomocou aplikácie.
Funkciu Ambilight môžete nastaviť tak, aby sa
prispôsobila dynamike obrazu či zvuku televízneho
programu. Prípadne je možné nastaviť, aby funkcia
Ambilight vytvárala prednastavený farebný štýl alebo
funkciu Ambilight vypnúť.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa aplikácie.
3 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Ak vyberiete položku Podľa zvuku, môžete nastaviť
niektorý zo štýlov, ktoré sa prispôsobujú dynamike
zvuku.
Ak chcete nastaviť štýl funkcie Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte položku Podľa zvuku.
3 - Vyberte požadovaný štýl.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
K dispozícii sú štýly
Podľa farby…
Podľa zvuku…
77
18.2
Vypnutie funkcie Ambilight
Ak chcete vypnúť funkciu Ambilight…
1 - Stlačte tlačidlo  AMBILIGHT.
2 - Vyberte možnosť Vypnuté.
3 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
18.3
Nastavenia funkcie Ambilight
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Ambilight, nastavenia.
78
• musíte prijať Podmienky používania (Tie ste museli
prijať, už keď ste sa pripojili k internetu.)
19
Najlepší výber
19.1
Používanie funkcie Teraz v televízii
O funkcii Najlepší výber
Ak chcete otvoriť funkciu Teraz v televízii…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Teraz v televízii v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Výberom položky Viac otvorte TV program.
Po stlačení tlačidla  Najlepší výber vám televízor
odporučí…
• aktuálne TV programy v časti  Teraz v televízii
• najnovšie videá na požičanie v časti  Video na
vyžiadanie
• online TV služby (Catch Up TV) v časti  TV na
požiadanie
Keď otvoríte funkciu Teraz v televízii, televízoru môže
obnovenie informácií na stránke niekoľko sekúnd
trvať.
Ak chcete využívať funkciu Najlepší výber, pripojte
televízor na internet. Overte si, či súhlasíte s
Podmienkami používania… Informácie a služby
funkcie Najlepší výber sú dostupné len vo vybraných
krajinách.
19.3
Televízia na požiadanie
Podmienky používania
Informácie o televízii na požiadanie
Ak chcete TV povoliť tieto odporúčania, musíte
odsúhlasiť Podmienky používania. Ak chcete získavať
personalizované odporúčania na základe vašich
sledovacích návykov, uistite sa, že ste označili
začiarkavacie políčko pre Poskytovanie osobných
odporúčaní obsahu na pozeranie.
Vďaka funkcii  Televízia na požiadanie si môžete
pozrieť televízne programy, ktoré ste si nestihli
pozrieť, či sledovať svoje obľúbené programy práve
vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Táto služba sa
tiež nazýva Catch Up TV, Replay TV alebo Online TV.
Programy dostupné v rámci služby TV na požiadanie
môžete sledovať bezplatne.
Ak chcete otvoriť podmienky používania…
1 - Stačte tlačidlo  NAJLEPŠÍ VÝBER.
2 - Pomocou navigačných tlačidiel vyberte
v pravom hornom rohu položku , vyberte
položku Podm. používania a stlačte tlačidlo
Funkcia Televízia na požiadanie dokáže poskytovať
personalizované odporúčania programov na základe
inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
OK.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba keď
je funkcia TV na požiadanie k dispozícii.
19.2
Aktuálny obsah na televízore
Používanie televízie na požiadanie
Informácie o funkcii Teraz v televízii
Otvorenie TV na požiadanie…
Prostredníctvom položky  Teraz v televízii
televízor odporúča najpopulárnejšie programy, ktoré
sú práve vo vysielaní.
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  TV na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Vyberte položku Všetky vysielania a stačte
tlačidlo OK. Ak je dostupný viac ako jeden vysielateľ,
môžete vybrať jedného z nich.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Odporúčané programy sa vyberú z vami
nainštalovaných kanálov. Výber sa vykoná z kanálov
z vašej krajiny. Funkcia Teraz v televízii vám môže
poskytnúť aj odporúčania na mieru podľa programov,
ktoré bežne sledujete.
Ak chcete zobrazovať informácie funkcie Teraz v
televízii…
Keď otvoríte funkciu TV na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
• informácie funkcie Teraz v televízii musia byť v danej
krajine dostupné
• na televízore musia byť nainštalované kanály
• Televízor musí byť pripojený k internetu.
• hodiny televízora musia byť nastavené na možnosť
Automaticky alebo Závisí od krajiny
Po spustení programu môžete na ovládanie používať
tlačidlá  (Prehrať) a  (Pozastaviť).
79
19.4
Video na vyžiadanie
Informácie o funkcii Video na
vyžiadanie
Funkcia  Video na vyžiadanie umožňuje
požičiavať si filmy z video obchodov online.
Funkcia Video na vyžiadanie dokáže ponúknuť
personalizované odporúčania na filmy na základe
krajiny, inštalácie televízora a programov, ktoré bežne
sledujete.
Ikona  sa v hornej časti obrazovky zobrazí, iba
keď je k dispozícii funkcia Video na vyžiadanie.
Platby
Keď si zapožičiate alebo zakúpite film, video predajni
môžete bezpečným spôsobom zaplatiť kreditnou
kartou. Väčšina video predajní vás požiada o
vytvorenie prihlasovacieho konta pri zapožičaní
prvého filmu.
Množstvo prenesených údajov
Prenos veľkého množstva videí môže spotrebovať
veľké množstvo údajov a môžete tak prekročiť váš
mesačný limit na prenos údajov cez internet.
Používanie videa na požiadanie
Otvorenie služby Video na vyžiadanie…
1 - Stlačením tlačidla  TOP PICKS otvoríte
ponuku funkcie Najlepší výber.
2 - Vyberte  Video na požiadanie v hornej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo OK.
3 - Ako svoju predvoľbu si vyberte položku Všetky
obchody, Odporúčané alebo Populárne.
4 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Keď otvoríte funkciu Video na požiadanie, televízoru
môže obnovenie informácií na stránke niekoľko
sekúnd trvať.
Ak je dostupná viac ako jedna predajňa, môžete si
vybrať jednu z nich.
Ak si chcete požičať film…
1 - Označenie presuňte na plagát filmu. Po
niekoľkých sekundách sa zobrazia stručné informácie.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte stránku filmu vo
video predajni, kde sa vám zobrazí synopsa filmu.
3 - Potvrďte svoju objednávku.
4 - Platbu vykonajte na TV.
5 - Spustite prehrávanie. Môžete použiť
tlačidlá  (Prehrávanie) a  (Pozastavenie).
80
20
Netflix
Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na
tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor
musí byť pripojený k internetu. Vo vašom regióne
môže byť služba Netflix k dispozícii len po budúcich
softvérových aktualizáciách.
Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla , čím
otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť
priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
81
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
4 - Stlačením tlačidiel   alebo   môžete
prepínať kanály na malej obrazovke.
21
Multi View
21.1
Teletext a televízia
Pri sledovaní teletextu môžete v malom okne
zobrazenia Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
Sledovanie TV kanála počas čítania teletextu…
Poznámka: * Nie každá aplikácia Nettv podporuje
zobrazenie Multi View pre TV kanál. Ak aplikácia
nepodporuje zobrazenie Multi View, na televízore sa
objaví správa: Zobrazenie Multi View nie je
podporované.
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Na obrazovke vyberte možnosť Multi View:
Zapnuté. Kanál, ktorý sledujete, sa zobrazí na malej
obrazovke.
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
21.4
Aplikácia Nettv a HDMI
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
Pri sledovaní videa zo zariadenia pripojeného cez
konektor HDMI môžete v malom okne zobrazenia
Multi View pozerať aj aplikáciu Nettv v Galérii aplikácií.
21.2
HDMI a TV
Pri sledovaní videa zo zariadenia pripojeného cez
konektor HDMI môžete v malom okne zobrazenia
Multi View pozerať aj vysielanie TV kanála.
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté.
Ak chcete počas sledovania videa zo zariadenia
pripojeného cez konektor HDMI sledovať TV kanál*...
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
1 - Stlačte tlačidlo  Multi View * alebo stlačením
tlačidla  otvorte ponuku Ponuka televízora.
2 - Vyberte položku Multi View a stlačte
tlačidlo OK.
3 - Vyberte možnosť Multi View: Zapnuté. Kanál,
ktorý sledujete, sa zobrazí na malej obrazovke.
Poznámka: * Nie každá aplikácia Nettv podporuje
zobrazenie Multi View pre TV kanál. Ak aplikácia
nepodporuje zobrazenie Multi View, na televízore sa
objaví správa: Zobrazenie Multi View nie je
podporované.
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
Ak chcete skryť malú obrazovku, na obrazovke
vyberte položku Multi View: Vypnuté.
Poznámka: * V režime zobrazenia Multi view môžete
sledovať iba obraz TV kanálu, zvuk TV kanálu bude
stlmený.
* Ak je tlačidlo  Multi View k dispozícii na vašom
diaľkovom ovládači
21.3
Aplikácia Nettv a TV
Pri sledovaní aplikácie Nettv v galérii aplikácií môžete
v malom okne zobrazenia Multi View pozerať aj
vysielanie TV kanála.
Ak chcete počas sledovania aplikácie Nettv v galérii
aplikácií sledovať TV kanál…
82
22
aktualizácia a stlačte tlačidlo
Softvér
Identifikácia televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
Na pamäťovú jednotku USB typu Flash sa zapíše
identifikačný súbor.
22.1
Aktualizovať softvér
OK.
Prevzatie softvéru
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
počítača.
2 - Na pamäťovej jednotku USB typu Flash nájdite
súbor update.htm a dvakrát naň kliknite.
3 - Kliknite na položku Poslať ID.
4 - Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
5 - Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťovú jednotku USB typu
Flash. Neumiestňujte ho do priečinka.
Aktualizácia z Internetu
Ak je televízor pripojený k internetu, môže sa zobraziť
požiadavka na aktualizáciu softvéru televízora.
Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu. Ak sa toto
hlásenie zobrazí, odporúčame vykonať aktualizáciu.
Keď je na obrazovke zobrazené hlásenie, vyberte
položku Aktualizovať a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizácia softvéru televízora
1 - Pamäťovú jednotku USB typu Flash znova
pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí
automaticky.
2 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní. Neodpájajte jednotku USB typu Flash.
3 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Aktualizáciu softvéru môžete vyhľadať aj manuálne.
Počas aktualizácie softvéru sa nezobrazuje žiadny
obraz, pričom sa televízor vypne a znova zapne.
Môže sa to stať niekoľkokrát. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút. Počkajte, kým sa činnosť televízora
neobnoví. Počas aktualizovania softvéru nestláčajte
vypínač  na televízore ani na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete sami vyhľadať aktualizáciu…
Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania,
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od
televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia
pokračovať.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie.
3 - Vyberte možnosť Internet.
4 - Televízor na internete vyhľadá aktualizáciu.
5 - Ak je aktualizácia k dispozícii, môžete softvér
ihneď aktualizovať.
6 - Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút.
Nestláčajte tlačidlo  na televízore ani diaľkovom
ovládaní.
7 - Po dokončení aktualizácie sa televízor prepne
späť na kanál, ktorý ste predtým sledovali.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
televízora, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťovej
jednotky USB typu Flash.
22.2
Verzia softvéru
Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru
televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať softvér > Info o
použitom softvéri a stlačte tlačidlo OK.
3 - Zobrazí sa verzia, poznámky k verzii a dátum
vytvorenia. Ak je k dispozícii číslo ESN Netflix, zobrazí
sa aj to.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Softvér televízora môže byť potrebné aktualizovať.
Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťovú jednotku USB typu
Flash na nahranie softvéru do televízora. Použite
pamäťovú jednotku USB typu Flash s 500 MB
voľného priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti
zápisu vypnutá.
Ak chcete aktualizovať softvér televízora…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Vyhľadať aktualizácie.
3 - Vyberte položku USB > Lokálna
83
License) či akúkoľvek inú licenciu otvoreného
zdrojového kódu. Pokyny týkajúce sa získania kópií
tohto softvéru sú uvedené v návode na používanie.
22.3
Automatická aktualizácia
softvéru
SPOLOČNOSŤ TP Vision Netherlands B.V.
NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK
DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ,
VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL TÝKAJÚCICH SA TOHTO
SOFTVÉRU. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
neposkytuje pre tento softvér žiadnu podporu.
Predchádzajúce vyhlásenie nemá vplyv na vaše
záruky a zákonné práva týkajúce sa akéhokoľvek
zakúpeného výrobku od spoločnosti TP Vision
Netherlands B.V. Vzťahuje sa len na tento zdrojový
kód, ktorý máte k dispozícii.
Zapnite Automatickú aktualizáciu softvéru pre
automatickú aktualizáciu softvéru TV. Keď sa
televízor nepoužíva, nechajte ho v pohotovostnom
režime.
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položky Aktualizovať
softvér > Automatická aktualizácia softvéru a
stlačte tlačidlo Zapnuté/Isk. .
3 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
22.6
22.4
Oznámenia
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Môžete nastaviť zobrazovanie oznámení o
dostupnosti nového softvéru televízora na prevzatie
alebo iných záležitostiach týkajúcich sa softvéru.
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
Ak si chcete prečítať tieto oznámenia…
1 - Stlačte tlačidlo , vyberte položku Všetky
nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Aktualizovať
softvér > Oznámenia.
3 - Ak je k dispozícii oznámenie, môžete si ho
prečítať alebo vybrať niektoré z dostupných
oznámení.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite žiadosť v
anglickom jazyku na adresu . . .
open.source@tpvision.com
22.5
Licencia pre softvér s
otvoreným zdrojovým kódom
Informácie o licenciách s otvoreným
zdrojovým kódom
Súbor README pre zdrojový kód častí televízneho
softvéru spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktoré
spadajú pod licencie pre softvér s otvoreným
zdrojovým kódom.
Tento dokument popisuje spôsob distribúcie
zdrojového kódu používaného televízorom
spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktorý spadá
buď pod licenciu GNU GPL (General Public License),
alebo licenciu GNU LGPL (Lesser General Public
84
hodny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu použitia televízora.
23
Špecifikácie
** Keď je televízor vypnutý pomocou diaľkového
ovládania a nie je aktívna žiadna funkcia.
23.1
Environmentálne otázky
Koniec používania
Európsky energetický štítok
Likvidácia použitých produktov a batérií
Európsky energetický štítok informuje o triede
energetickej úspornosti tohto výrobku. Čím je trieda
energetickej úspornosti výrobku bližšie k zelenej
farbe, tým menej energie výrobok spotrebuje.
Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti,
priemernú spotrebu energie výrobku počas
používania a priemernú spotrebu energie za 1 rok.
Hodnoty spotreby energie výrobku môžete tiež nájsť
na webovej stránke Philips pre vašu krajinu na adrese
www.philips.com/TV
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
Technické údaje produktu
32PFS6401
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 80 cm/32 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 34 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 50 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 1920 x 1080p
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
43PUS6401
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 108 cm/43 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 67 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 98 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
49PUS6401
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 123 cm/49 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 87 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 127 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
23.2
Príkon
55PUS6401
• Trieda energetickej efektívnosti: A
• Veľkosť viditeľnej obrazovky: 139 cm/55 palcov
• Spotreba energie v zapnutom režime (W): 91 W
• Ročná spotreba energie (kWh)*: 133 kWh
• Spotreba energie v pohotovostnom režime
(W)**: 0,30 W
• Rozlíšenie obrazovky (pixely): 3840 x 2160p
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/support
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
* Spotreba energie za rok v kWh je založená na
spotrebe energie televízora, ktorý je spustený 4
85
• Funkcie úspory energie: Ekonomický režim, stlmenie
obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia,
ponuka ekologických nastavení.
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
Menovitý výkon uvedený na štítku produktu uvádza
jeho spotrebu energie pri bežnom použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximálny výkon,
uvedený v zátvorkách, sa používa pre účely elektrickej
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7,2).
Počítačové formáty
Rozlíšenie (okrem iných)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
23.3
Operačný systém
Operačný systém Android:
Android Nougat 7
23.7
23.4
Rozmery a hmotnosti
Príjem
32PFS6401
• bez TV stojana:
Šírka 726,5 mm – Výška 438,7 mm – Hĺbka 76,8 mm
– Hmotnosť ±5,63 kg
• s TV stojanom:
Šírka 726,5 mm – Výška 483,3 mm – Hĺbka
168,7 mm – Hmotnosť ±5,89 kg
• Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2 (podpora HEVC), DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Anténny vstup na satelit: 75 ohmov typu F
• Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
• Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB,
výber polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim
tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
43PUx6401
• bez TV stojana:
Šírka 968,2 mm – Výška 575,7 mm – Hĺbka
76,8 mm – Hmotnosť ±9,38 kg
• s TV stojanom:
Šírka 968,2 mm – Výška 623,3 mm – Hĺbka
204,2 mm – Hmotnosť ±9,69 kg
49PUx6401
• bez TV stojana:
Šírka 1 099,2 mm – Výška 645,3 mm – Hĺbka
78,6 mm – Hmotnosť ±11,01 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1099,2 mm – Výška 699,7 mm – Hĺbka
213,2 mm – Hmotnosť ±11,31 kg
23.5
Typ obrazovky
Diagonálny rozmer obrazovky
• 32PFS6401: 80 cm/32 palcov
55PUx6401
• bez TV stojana:
Šírka 1 239,2 mm – Výška 724,7 mm – Hĺbka
84,8 mm – Hmotnosť ±16 kg
• s TV stojanom:
Šírka 1 239,2 mm – Výška 779,5 mm – Hĺbka
231,7 mm – Hmotnosť ±16,3 kg
Rozlíšenie displeja
• 1920 x 1080p
23.6
Rozlíšenie obrazového
vstupu
Formáty videa
Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia
86
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG, PNG, BMP
• Obmedzenia:
– Maximálna celková podporovaná bitová rýchlosť
súboru médií je 30 Mbit/s.
– Maximálna podporovaná bitová rýchlosť videa
súboru médií je 20 Mbit/s.
– Kodek MPEG-4 AVC (H.264) je podporovaný až do
profilu High Profile na úrovni 5.1.
– Kodek H.265 (HEVC) je podporovaný až do profilu
Main/Main 10 do úrovne 5.1
– Kodek VC-1 je podporovaný až do profilu Advanced
Profile @ L3.
23.8
Pripojiteľnosť
Bočná strana TV
• Vstup HDMI 3 – ARC
• Vstup HDMI 4 – MHL – ARC
• USB 2 – USB 3.0 (modré)
• USB 3 – USB 2.0
• 1 x zásuvka rozhrania Common Interface CI+/CAM
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
Zadná strana TV
• Audio vstup (DVI do HDMI) – stereofónny
minikonektor veľkosti 3,5 mm
• SCART: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
Spodná časť televízora
• Vstup HDMI 1
• Vstup HDMI 2
• USB 1 – USB 2.0
• Zvukový výstup – optický Toslink
• Sieť LAN – RJ45
• Anténa (75 ohmov)
• Satelitný tuner
Podporovaný softvér mediálneho servera (DMS)
• Môžete použiť akýkoľvek softvér mediálneho servera
s certifikáciou DLNA V1.5 (trieda DMS).
• Môžete použiť aplikáciu Philips TV Remote (iOS a
Android) na mobilných zariadeniach.
Funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od možností
daného mobilného zariadenia a použitého softvéru.
23.9
Zvuk
• wOOx
• HD Stereo
• Výstupný výkon (RMS): 16 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS 2.0 + Digital Out™
23.10
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0 – USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (vstavané)
• BT2.1 s EDR a BT4.0 s BLE
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Mediálne servery, podporované
• Zásobníky: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vrátane MP3),
WMA (v2 až v9.2), WMA Pro (v9/v10)
87
24
24.3
Pomoc a podpora
Riešenie problémov
24.1
Zapnutie a diaľkové ovládanie
Zaregistrujte svoj televízor
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte.
• Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený.
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Počas zapínania, vypínania či prepínania televízora
do pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Prejdite na stránku www.philips.com/welcome
24.2
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
Používanie pomocníka
Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové ovládanie,
môžete pomocou fotoaparátu mobilného telefónu
skontrolovať, či diaľkový ovládač funguje. Prepnite
telefón do režimu fotoaparátu a namierte diaľkový
ovládač na jeho objektív. Ak na diaľkovom ovládači
stlačíte ľubovoľné tlačidlo a cez fotoaparát vidno
bliknutie červenej diódy LED, diaľkové ovládanie
funguje. Je nutné skontrolovať televízor.
Ak žiadne bliknutie nevidno, diaľkové ovládanie môže
byť pokazené alebo môže mať vybité batérie.
Týmto spôsobom nie je možné kontrolovať diaľkové
ovládania, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo
spárované.
Súčasťou tohto televízora je Pomocník na
obrazovke  .
Zobrazenie Pomocníka
1 - Stlačte tlačidlo  HOME.
2 - Vyberte
položky Nastavenie > Pomocník >
príručka.
Používateľská
Ak chcete funkciu Pomocník prehliadať ako knihu,
vyberte položku Kniha. Ak chcete vyhľadať kľúčové
slovo, vyberte položku Kľúčové slovo.
 Pomocníka je možné otvoriť aj v domovskej
ponuke alebo ponuke televízora.
Pred vykonaním pokynov uvedených v Pomocníkovi
musíte Pomocníka zatvoriť.
Pri niektorých činnostiach, ako (napríklad používanie
teletextu) majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a
nemožno pomocou nich otvoriť Pomocníka.
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k zdroju
napájania v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka a televízor sa následne vráti do
pohotovostného režimu. Ide o bežné fungovanie.
Televízor z pohotovostného režimu znova spustíte
stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní alebo na
televízore.
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne si príslušnú stránku
pomocníka môžete vytlačiť pomocou počítača.
Pomocníka (návod na použitie) si môžete prevziať na
adrese www.philips.com/support
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o
spotrebiteľov televízorov Philips.
88
Obrazový signál z rôznych zariadení sa nemusí na
obrazovke zobrazovať správne. Skontrolujte obrazový
výstup pripojeného zariadenia.
Kanály
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
Obraz počítača nie je stabilný
V technických špecifikáciách skontrolujte, či televízor
podporuje vysielanie DVB-T alebo DVB-C vo vašej
krajine.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a je
vybraná správna sieť.
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
Zvuk
Predtým nainštalované kanály sa nenachádzajú v
zozname kanálov
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
Ak sa nepodarí zachytiť žiadny zvukový signál,
televízor automaticky vypne zvukový výstup – to
neznamená, že nefunguje správne.
Obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia zvuku.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je stlmená alebo
nastavená na nulu.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
• Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne zapnutie
zvukového výstupu HDMI. Ak je zvukové rozhranie
HDMI už povolené, no stále nepočuť žiadny zvuk,
skúste zmeniť digitálny formát zvuku na hodnotu PCM
(impulzová kódová modulácia). Pokyny nájdete v
dokumentoch priložených k danému zariadeniu.
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Skontrolujte, či je ako zdroj zobrazenia vybrané
správne zariadenie.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
Zvuk a žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Slabý príjem antény
• Skontrolujte, či je k televízoru správne pripojená
anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty
môžu mať vplyv na kvalitu príjmu. Ak je to možné,
skúste zvýšiť kvalitu príjmu otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora.
• Ak je príjem slabý len pre jeden kanál, dolaďte tento
kanál.
HDMI a USB
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
• Ak používate adaptér z HDMI na DVI alebo kábel z
HDMI na DVI, uistite sa, že je ku konektoru AUDIO IN
(iba minikonektor) pripojený samostatný zvukový
kábel, ak je takýto konektor k dispozícii.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie nastavená
na hodnotu Doma . V tomto režime môžete
nastavenia meniť a ukladať.
Zobrazuje sa panel s reklamou
Skontrolujte, či je položka Umiestnenie
na hodnotu Doma .
nastavená
Funkcia HDMI EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke
Skúste nastaviť iný formát obrazu.
Formát obrazu sa pri rôznych kanáloch mení
Vyberte iný formát obrazu ako automatický.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC alebo upravujete hlasitosť
Obraz je nesprávne umiestnený
89
zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora,
tento jav je bežný.
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
Bluetooth
Nemožno vykonať spárovanie
• Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania.
Prečítajte si používateľskú príručku k zariadeniu.
• Smerovač a bezdrôtový reproduktor umiestnite čo
najbližšie k televízoru.
• Na miestach so zvýšeným výskytom bezdrôtových
signálov, ako sú napríklad domácnosti s viacerými
bezdrôtovými smerovačmi, môže dochádzať k
problémom s bezdrôtovým pripojením.
• Ak sa pokúšate sprárovať s televízorom niekoľko
zariadení naraz, nemusí to fungovať.
zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na zariadení USB nastavená
podpora použitia ako veľkokapacitného úložného
zariadenia tak, ako je uvedené v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje dané obrazové a
zvukové súbory.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
Pripojenie cez rozhranie Bluetooth sa prerušilo
• Vždy umiestnite bezdrôtový reproduktor v okruhu 5
metrov od televízora.
Synchronizácia zvuku a obrazu pri použití rozhrania
Bluetooth
• Než zakúpite bezdrôtový reproduktor s rozhraním
Bluetooth, informujte sa o kvalite jeho
synchronizácie zvuku a obrazu. Nie všetky zariadenie
Bluetooth umožňujú optimálnu funkčnosť. Poraďte sa
s predajcom.
Wi-Fi
Sieť Wi-Fi sa nenašla alebo je rušená
• Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, telefóny
s technológiou DECT alebo iné zariadenia
používajúce štandard Wi-Fi 802.11b/g/n v blízkosti
televízora.
• Odporúčame používať frekvenciu 5 GHz (802.11ac)
na vašom smerovači, ak je váš televízor v oblasti s
väčším množstvom iných bezdrôtových smerovačov
(bytové domy a pod.).
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Na zjednodušenie inštalácie vašej bezdrôtovej siete
neskrývajte názov vášho smerovača vypnutím
vysielania identifikátora SSID.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Internet
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
1 - Stlačte tlačidlo .
2 - Vyberte ikonu  (Nastavenie) a stlačte
tlačidlo OK.
3 - 5-krát stlačte tlačidlo  (dole).
4 - 3-krát stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
5 - Stlačením tlačidla  BACK ponuku zatvorte.
Pripojenie k sieti Wi-Fi je pomalé
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
• Obmedzte počet zariadení, ktoré používajú rovnaký
smerovač.
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
24.4
Online pomoc
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/support .
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách je možné komunikovať priamo s
niektorým z našich spolupracovníkov a klásť otázky
90
buď priamo, alebo prostredníctvom e-mailu.
Môžete prevziať nový softvér televízora alebo
príručku, ktorú môžete následne otvoriť v počítači.
24.5
Podpora a opravy
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Naši servisní technici sa
v prípade potreby postarajú o opravu.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru.
Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
91
25
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
25.1
Bezpečnosť
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Riziko poškodenia televízora!
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
92
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
25.2
Starostlivosť o obrazovku
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Nedotýkajte sa diód LED funkcie
Ambilight na zadnej strane televízora. Na čistenie
televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol,
chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre
domácnosť.
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
93
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/support a v prípade
potreby vyberte vašu krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
26
Podmienky
používania
26.1
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt TV má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Podmienky používania –
televízor
2016 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že
tento televízor spĺňa základné požiadavky a ďalšie
relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ
o rádiových zariadeniach, smernice 2009/125/ES
o ekodizajne, smernice 2010/30/ES o energetických
štítkoch a smernice 2011/65/ES o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok (RoHS).
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Súlad s normou o elektromagnetických poliach
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva množstvo
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/support sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
Podmienky záruky – riziko poranenia, poškodenia
televízora alebo zrušenia platnosti záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
26.2
Podmienky používania –
galéria aplikácií Philips
Ďalšie informácie nájdete v ponuke Pomocník po
výbere položky Kľúčové slová a vyhľadaní
témy Podmienky používania, galéria aplikácií.
94
práva vyhradené.
27
Autorské práva
27.1
MHL
27.5
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL sú
obchodné známky spoločnosti MHL, LLC.
Microsoft
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
27.2
HDMI
Microsoft PlayReady
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
Vlastníci obsahu využívajú technológiu Microsoft
PlayReady™ na prístup k obsahu s cieľom ochrany
svojho intelektuálneho vlastníctva vrátane obsahu
chráneného autorskými právami.
Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na
prístup k obsahu s ochranou PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne
implementovať obmedzenia používania obsahu,
majitelia obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o odobratie schopnosti zariadenia používať obsah s
ochranou PlayReady. Tento postup neovplyvní
nechránený obsah ani obsah chránený inými
technológiami na kontrolu prístupu. Majitelia obsahu
môžu na prístup k ich obsahu vyžadovať aktualizáciu
technológie PlayReady. Ak túto aktualizáciu
nepovolíte, nebudete môcť získať prístup k obsahu,
ktorý túto aktualizáciu vyžaduje.
27.3
Dolby Digital Plus
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
27.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
27.4
DTS 2.0 + Digital Out™
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited.
DTS, príslušný symbol, DTS a DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými známkami,
pričom DTS 2.0 + Digital Out je ochrannou
známkou spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky
95
27.7
Kensington
(Ak sa používa)
Kensington a Micro Saver sú obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation registrované v
Spojených štátoch amerických s vydanými
registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v
iných krajinách po celom svete.
27.8
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
96
28
Vyhlásenie
k službám a/alebo
softvéru
poskytovanými
tretími stranami
Služby a/alebo softvér poskytované tretími stranami
môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené
bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TP
Vision v takýchto prípadoch nenesie žiadnu
zodpovednosť.
97
Index
Kanál, zoznam kanálov, informácie 17
Kanál, zoznam kanálov, otvoriť 17
Kanál, zoznam kanálov, vyhľadávanie 18
Káblová sieť 36
Klávesnica USB 32
Koniec používania 85
Kontrast 51
Kontrast, dynamický kontrast 52
Kontrast, kontrast obrazu 52
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 16
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, aktuálna verzia 16
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, kopírovanie 16
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov, načítanie 16
Korekcia gama 52
A
Aktualizovať softvér 83
Aktuálny obsah na televízore 79
Ambilight, nastavenia 57
Aplikácia, hlasové vyhľadávanie 8
Aplikácie 41
Automatické vypnutie 59
Automatické vyrovnávanie hlasitosti 55
Ú
Údaje TV programu 70
B
Basy 54
Batérie, diaľkové ovládanie 9
Bezdrôtová sieť 35
Bezpečnostné pokyny 92
Bluetooth 29
Bluetooth, odstránenie zariadenia 30
Bluetooth, spárovanie 29
Bluetooth, výber zariadenia 30
L
Likvidácia televízora a batérií 85
Logo Philips, jas 60
M
Mediálne súbory, z jednotky USB 67
Mediálne súbory, z počítača alebo zariadenia NAS 67
Mediálne súbory, z cloudového úložiska 67
Moduly CAM satelitov 11
Multi View 82
D
Diaľkové ovládanie, infračervený snímač 9
Diaľkové ovládanie, prehľad 7
DMR, Digital Media Renderer 37
Domovská ponuka 39
N
E
Nastavenia systému Android 38
Názov televíznej siete 37
Easy Link 25
Eko nastavenia 59
Európske ekologické označenie 85
O
Ostrosť 51
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov 53
Ostrosť, redukcia šumu 53
Oznámenia 84
F
Farba 50
Formát obrazu 53
Fotoaparát, pripojenie 33
Fotografie, videá a hudba 67
P
Pamäť internetu, vymazanie 36
Pevný disk USB, inštalácia 32
Podmienky používania 94
Podmienky používania, galéria aplikácií 39
Podpora online 90
Pohotovostný režim 10
Pozastavenie TV 73
Počítač, pripojenie 34
Pripojenie antény 6
Pripojenie HDMI-DVI 25
Pripojenie napájania 5
Pripojenie satelitu 6
Pripojenie YPbPr, rady 25
Problém, pripojenie HDMI 89
Problém, pripojenie USB 89
Problémy, diaľkové ovládanie 88
Problémy, jazyk ponuky 90
Problémy, obraz 89
Problémy, zvuk 89
Programy, odporúčania 79
G
Google Play Store 42
H
HDMI MHL 24
HDMI, ARC 24
Herná konzola, pripojenie 30
Herný ovládač, pripojenie 31
Hlasitosť v slúchadlách 55
Hlasové vyhľadávanie, aplikácia 8
Hodnota pre vek 18
I
Inštalácia satelitu 11
Inštalácia siete 35
J
Jas 51
K
R
Kanál 17
Kanál, inštalácia satelitu 11
Kanál, prepnutie na kanál 18
Kanál, vekové obmedzenie 18
Kanál, zoznam kanálov, filtrovať 23
Rýchle nastavenie obrazu 54
Režim kontrastu 52
Rozlíšenie Super Resolution 53
98
S
Satelit, balíky kanálov 12
Satelit, manuálna aktualizácia kanálov 12
Satelit, odstránenie satelitu 13
Satelit, pridanie satelitu 12
Satelit, ručná inštalácia 13
Satelit, Unicable 12
Sieť, bezdrôtové pripojenie 35
Sieť, káblová 36
Sieť, nastavenia 36
Sieť, pripojenie 35
Sieť, statická adresa IP 36
Sieť, vymazať pamäť internetu 37
Sieť, Wi-Fi Smart Screen 37
Sieť, WoWLAN 37
Sieť, WPS 35
Sieť, WPS s kódom PIN 35
Sieť, zapnúť sieť Wi-Fi 37
Sieť, zobrazenie nastavení 36
Slúchadlá, pripojenie 30
Sledovanie televízie 18
Sprievodca pripojením 24
Starostlivosť o obrazovku 93
Starostlivosť o zákazníkov 91
T
Teletext 22
Televízia na požiadanie 79
Teplota farby 51
U
Umiestnenie, umiestnenie televízora 5
Umiestnenie, vzdialenosť pri sledovaní 5
Unicable 12
Univerzálny prístup 65
USB jednotka Flash 33
Uzamknutie aplikácií 43
V
Výber videa 20
Výšky 54
Vekové obmedzenie 18
Video na vyžiadanie 80
Videokamera, pripojenie 33
Vlastná farebná teplota 52
Vypnutie 10
W
Wi-Fi 35
Z
Zapnutie 10
Zhoršený sluch 65
Zhoršený sluch 65
Zhoršený zrak 65
Zrak. postihnutí 65
Zvýšenie sýtosti farieb 51
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 55
Zvukový popis 65
Š
Štýl obrazu 50
Štýl zvuku 54
Č
Časovač vypnutia 64
99
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising