Philips | 42PF5320/10 | Owner's Manual | Philips širokouhlý plochý TV 42PF5320/10 Používateľská príručka

Philips širokouhlý plochý TV 42PF5320/10 Používateľská príručka
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 1
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento televízny prijímač.
Táto príručka bola zostavená s cieľom pomôcť Vám pri zapojení
a ovládaní Vášho televízneho prijímača.
Odporúčame Vám, aby ste si príručku dôkladne prečítali.
Dúfame, že s našimi technológiami budete maximálne spokojní.
Obsah
Inštalácia
Potrebujete pomôcť ?
Ak vám tento návod na obsluhu
neposkytne informáciu ktorú
potrebujete, alebo nepomôže
vyriešiť váš problém s TV
prijímačom, obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko
Philips (viď. záručný list). Model a
výrobné číslo, ktoré nájdete na
zadnej strane TV prijímača, si
prosím pripravte skôr, ako
zavoláte servisné stredisko.
Model: 37PF7320
42PF7320
42PF7420
37PF5320
42PF5320
Výrobné číslo:
POZOR!
V prístroji je vysoké
napätie. Pred zložením
krytu je potrebné
vybrať vidlicu sieťového
prívodu zo zásuvky.
Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačidlá na diaľkovom ovládači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Rýchla inštalácia kanálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Triedenie programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Manuálne uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Iné nastavenia z ponuky Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládanie
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nastavenie zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nastavenie vlastností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Používanie režimu monitora počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Používanie režimu HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tlačidlá na pravej strane televízora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Periférnych zariadení
Voľba pripojeného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ostatné zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bočné pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tlačidlá pre ovládanie audio zariadení a DVD . . . . . . . . . 13
Praktické informácie
Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Zhrnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Smernica pre recykláciu
R Obal tohoto výrobku je určený k recyklácii. Riadťe sa, prosím, miestnymi pokynmi pre správnu
likvidáciu.
Slovensky
Zneškodňovanie starých výrobkov
recykláciu
Váš výrobekSmernica
je navržen apre
vyroben
z velmi kvalitních materiálů a komponentů, které mohou
Váš
televízny
prijímač
být recyklovány a znovu využity. využíva znovu využiteľné alebo recyklovateľné
materiály.
Pokud výrobek
nese označení přeškrtnutého koše, znamená to, že výrobek vyhovuje
firmy, ktoré
zberom opotrebovaných
EvropskémuExistujú
nařízeníšpecializované
2002/96/EC. Informujte
sesao zaoberajú
lokálních systémech
odděleného sběru
rozoberajú
ich aŽádáme
zhromažďujú
použiteľné
materiály
tak, abys sa
elektrickéhoprijímačov,
a elektronického
odpadu.
vás tímto,
abyste konali
v souladu
místními
minimalizovalo
(informujte
sa u společně
predajcu).s běžným odpadem.
zákony a nevyhazovali
staré množstvo
elektrickéodpadu
a elektronické
výrobky
Správná likvidace vašeho starého výrobku pomůže ochránit okolní životním prostředí před
potenciálními negativními následky nevhodné likvidace.
1
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 2
Starostlivosť o obrazovku
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým predmetom, ktorý by ju
mohol natrvalo poškriabať, poškodiť alebo zničiť. Na čistenie obrazovky nepoužívajte chemické prostriedky.
Nedotýkajte sa povrchu obrazovky holými rukami ani mastnou utierkou (niektoré prípravky môžu obrazovku
poškodiť). Pred čistením obrazovky odpojte televízny prijímač od siete. Keď je povrch obrazovky zaprášený, jemne
ho utrite savou látkou z bavlny alebo iného mäkkého materiálu, napr. jelenicovou kožou navlhčenou vo vode.
Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, môžu spôsobiť chemické poškodenie. Nepoužívajte tekuté ani sprejové
čistiace prostriedky. Sliny a kvapky vody utrite okamžite, pretože pri dlhšom kontakte s obrazovkou spôsobujú
deformáciu a blednutie farby.
Varovanie týkajúce sa statických obrázkov na TV obrazovke
Charakteristickou vlastnosťou plazmových obrazoviek je, že dlhodobé zobrazenie nemeniaceho sa obrazu môže
spôsobiť jeho následné permanentné zotrvanie na obrazovke. Jedná sa o tzv. "vypálenie luminofóru". Štandardné
použitie TV predpokladá zobrazovanie neustále sa pohybujúceho a meniaceho sa obrazu na obrazovke.
Príprava
& Pokyny pre montáž na stojan
‘ Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky
Podrobné pokyny pre montáž dodaného
držiaku na stenu nájdete na samostatnom
letáku.
Poznámka: Ostatné (nedodané) stojany sú
voliteľným príslušenstvom. Obráťte sa na vášho
dodávateľa.
é Zaistite, aby mohol vzduch voľne cirkulovať cez
vetracie otvory.
v spodnej časti televízora a do sieťovej zásuvky
s napätím v rozsahu 220-240V 50-60Hz.
Poškodenie sieťového kábla môže spôsobiť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Preto
nikdy neklaďte ťažké a ostré predmety resp.TV
prijímač na prívod.
( Diaľkové ovládanie: Odstráňte izolačný pásik z
batérie, čím aktivujete diaľkové ovládanie.
V snahe napomôcť ochrane
životného prostredia,
CR 2025
dodávaná batéria
neobsahuje ortuť, nikel ani
kadmium. Vymeňte batériu.
Vybité batérie
nezahadzujte, ale využite
dostupné možnosti
recyklácie (informujte sa u vášho predajcu).
§ Televízor zapnite stlačením vypínača B.
Kontrolný indikátor zapnutia sa rozsvieti na
zeleno a zapne sa obrazovka. Prejdite priamo ku
kapitole s informáciami o rýchlej inštalácii na
strane 5.Ak televízor zostane v úspornom režime
(červený kontrolný indikátor), stlačte tlačidlo P +
na diaľkovom ovládači.
Kontrolný indikátor pri používaní diaľkového
ovládania bliká.
Kvôli prevencii voči nebezpečným situáciám,
neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako
napr. sviečky na prístroj a ani do jeho blízkosti.
Nevystavujte prístroj teplu, priamemu
slnečnému svetlu, dažďu alebo vode. Zariadenie
nesmie byť vystavené kvapkaniu a žiadny objekt
s tekutinou, ako napr. váza, nesmie byť
umiestnený na vrchu prístroja.
“ Zástrčku antény zasuňte do anténnej zásuvky
x v spodnej časti televízora.
Najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím
priloženého anténneho kábla.
2
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 3
Použitie diaľkového ovládača
(K dispozícii len pri niektorých verziách.)
• Stlačte tlačidlo x.
Obrazovka je rozdelená na 2 časti:
- v ľavej časti sú funkcie Pixel Plus
vypnuté,
- v pravej časti sú funkcie Pixel Plus
zapnuté.
• Pre vypnutie ukážky Pixel Plus
stlačte znovu tlačidlo x.
®Ò‡π†
Tlačidlá pre ovládanie audio
a DVD zariadení.Viď str. 13.
Q Zvuk Surround
Virtual Dolby* Surround
Tento režim je optimálny pre použitie so
signálmi Dolby Surround.
S jeho pomocou si budete môcť
vychutnať priestorový efekt Dolby
Surround Pro Logic aj bez použitia
zadných reproduktorov.Viď Menu
Zvuk, Dolby Virtual, (str. 7).
Poznámka: Funkciu môžete aktivovať i v
menu Zvuk, str. 7).
AV Pre zobrazenie signálu z TV alebo
periférnych zariadení pripojených k
EXT1, EXT2/SVHS2, AV/SVHS3,
PC alebo HD.Viď. tiež str. 11.
h Active control
Funkcia, ktorá optimalizuje kvalitu
obrazu v závislosti na kvalite
prijímaného signálu a okolitom
osvetlení. Stlačením tohto tlačidla
prepnete medzi Vyp., Zapnuté so
senzorom nebo Zap..
MENU Pre vyvolanie alebo opustenie
menu.
Kurzor
Tieto 4 tlačidlá umožňujú pohyb v
menu.
VOL Hlasitosť
Na nastavenie úrovne zvuku.
0/9 Číselné tlačidlá
Pre priamy prístup k programom.V
prípade programov s dvojciferným
označením musíte druhú číslicu vložiť
kým nezmizne pomlčka.
* Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.”Dolby” a symbol dvojitého D-D sú
značkami Dolby Laboratories.
B Pohotovostný režim
Stlačte pre zapnutie/vypnutie TV.
æ PIP zap./vyp (str. 10)
ı Zoznam programov
Zobraziť / vymazať zoznam
programov. Použite tlačidlá oœ pre
voľbu programu a tlačidlo π pre
zobrazenie.
X Režim zvuku
Umožňuje prepnúť programy
vysielané v Stereo a Nicam
Stereo na Mono alebo, pri
dvojjazyčných programoch, voliť
medzi Dual I alebo Dual II.
Symbol Mono je v prípade núteného
prepnutia zobrazený červeno.
f:gb Teletext
Teletextové tlačidlá.Viď str. 8.
OK K dispozícii len v režimoch DVD
alebo AUX.Viď str. 13.
¬ Na vypnutie alebo obnovenie
zvuku.
Predbežné nastavenie obrazu
a a zvuku ¬
Umožňuje prístup ku skupine
predbežného nastavenia obrazu a
zvuku.
Poznamka:Televízor Philips TV bol pri
výrobe nastavený pre prostredie
predajní, ktoré obvykle používajú
neónové osvetlenie. Vzhľadom na to, že
osvetlenie domácností zvyčajne býva
menej intenzívne, doporučujeme vám
zmeniť nastavenie obrazu pomocou
funkcie Smart obraz tak, aby obraz
vyhovoval vašim domácim
podmienkam. Najčastejšie vyhovujúcim
módom je mód Prirodzené
osvetlenie.
P Voľba TV programov
Presun na ďalší alebo predchádzajúci
program. Číslo a zvukový režim sa
zobrazia na niekoľko sekúnd.
U niektorých programov vybavených
teletextov sa názov programu objaví na
spodnej časti obrazovky.
0 Predošlý program
Návrat na predtým sledovaný
program.
3
Slovensky
x Ukážka Pixel Plus zap/vyp
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 4
MODE* Stlačením tohto tlačidla prepnete medzi TV, DVD a AUX.
q Formát 16:9
Obrazy, ktoré prijímate môžu byť prenášané vo formáte 16:9 (široká
obrazovka), alebo 4:3 (tradičná obrazovka). Obrazy 4:3 majú niekedy
čierny pruh hore i dolu (širokouhlý formát).Táto funkcia vám umožní
odstrániť čierne pruhy a optimalizovať zobrazenie na obrazovke.
Použitie rôznych formátov obrazovky
Stlačte tlačidlo q nebo pπ pre voľbu rôznych režimov: 4:3, Film-14:9,
Film-16:9,Titulk. Zoom, Superwide nebo Widescreen.
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3, čierny pruh sa
objavuje na každej strane obrazu.
Film-14:9
Obraz je zväčšený na formát 14:9, malý čierny pruh
pretrváva na každej strane obrazu.
Film-16:9
Obraz je zväčšený na formát 16:9.Tento režim sa
doporučuje pre zviditeľnenie obrazov s čiernym pruhom
hore a dolu (širokouhlý formát).
Titulkový Zoom
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche
obrazovky s ponechaním viditeľných titulkov.
Superwide
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche
obrazovky rozšírením bočných častí obrazu.
Wide Screen
Tento režim umožňuje obnoviť správne proporcie obrazu
vysielaného s pomerom strán 16:9.
Pozor: ak zviditeľňujete obraz 4:3, bude rozšírený v horizontálnej
rovine.
i Informácie na obrazovke
Stlačte pre zobrazenie informácií (ak sú k dispozícii) o zvolenom TV
kanále a programe. Ak tlačidlo podržíte po dobu 5 sekúnd na obrazovke
sa bude permanentne zobrazovať číslo programu.
* Volič režimu
Diaľkové ovládanie Vám umožní riadiť hlavné funkcie videorekordéra.
Stlačením tlačidla MODE si zvolíte požadovaný režim: DVD alebo AUX.
Rozsvieti sa kontrolka dial’kového ovládania a označí zvolený režim. Po 20 sekundách nečinnosti
kontrolka automaticky zhasne (TV režim).
V závislosti od vybavenia sú funkčné nasledujúce tlačidlá:
B, X, ®Ò‡π†, OK, MENU, kurzor, -P+, číselné tlačidlá, i, 0.
4
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 5
Rýchla inštalácia kanálov
Keď prvýkrát zapnete televízor, objaví sa na
obrazovke ponuka.Táto ponuka Vás vyzýva k
voľbe krajiny a jazyka z ponuky.
Plug’n’Play
Country
Language
GB
English
Ak sa ponuka neobjavuje, podržte tlačidlo televízora
MENU, aby sa objavila.
& Pre voľbu vašej krajiny použite tlačidlá oœ
diaľkového ovládania, potom potvrďte tlačidlom
π.
Ak sa vaša krajina v zozname neobjaví, vyberte
voľbu “…”
é Potom si tlačidlami oœ zvoľte jazyk a
potvrďte tlačidlom π.
“ Vyhľadávanie sa spustí automaticky. Všetky TV
programy a rozhlasové stanice, ktoré sú k
dispozícii, sú uložené v pamäti. Úkon potrvá
niekoľko minút. Na obrazovke vidíme postup
vyhľadávania a počet nájdených programov.
Nakoniec sa ponuka stratí.
Ak chcete ukončiť, v alebo prerušiť vyhľadávanie,
stlačte tlačidlo MENU. Ak ste nenašli žiaden
program, pozrite sa do kapitoly rád str. 14.
‘ ATS (Automatic Tuning System)
Ak vysielač alebo káblová sieť prenáša signál
automatického triedenia, programy budú
správne očíslované. Inštalácia je vtedy skončená.
Ak to tak nie je, musíte použiť ponuku
Triedenie, aby ste ich znova očíslovali.
( ACI (Automatic Channel Installation)
Ak je televízor napojený na systém káblovej
televízie, alebo ak je nájdený TV kanál
prenášajúci signál ACI (automatická inštalácia
kanálov), zobrazí sa zoznam programov. Ak nie
je prítomný signál ACI, kanály budú očíslované v
závislosti od vami zvoleného jazyka a krajiny.
Usporiadanie kanálov uskutočníte pomocou
voľby Triedenie.
Niektoré vysielače alebo káblové televízie vysielajú
vlastné parametre triedenia (región, jazyk…).
V tomto prípade musíte označiť svoju voľbu
tlačidlami oœ a potom potvrdiť π.
Triedenie programov
& Stlačte tlačidlo MENU.TV menu sa zobrazí na
obrazovke.
Inštalácia a potom ponuku Triedenie.
“ Zvoľte si program, ktorý chcete prečíslovať
TV menu
použitím tlačidiel oœ a stlačte π.
Jazyk Æ
Krajina Æ
Aut. Uloženie Æ
Man. Uloženie Æ
Triedenie Æ
Názov Æ
•
•
•
•
•
•
0
1
2
3
4
5
‘ Potom použite tlačidlá oœ a zadajte nové
želané číslo a potvrďte p.
( Zopakujte kroky é a è toľkokrát, koľko
programov treba prečíslovať.
§ Ponuku opustíte stlačením i.
Slovensky
Inštalácia
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
é Pomocou kurzorového tlačidla zvoľte ponuku
5
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 6
Manuálne uloženie
Táto ponuka umožňuje ukladať programy po
jednom.
‘ Vyhľadávanie: stlačte π. Začne sa
& Stlačte MENU.
é Vyberte ponuku Inštalácia a potom Manuálne
uloženie.
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Man. Uloženie
TV Systém
Ladenie
Číslo Prog.
Jemné Dolaď.
Uloženie
Europe
(
§
è
“ SYSTÉM: zvoľte Európa (automatická
detekcia*) alebo Západná Európa (norma BG),
Východná Európa (norma DK), Spojené
kráľovstvo (norma I) alebo Francúzsko (norma
LĽ).
* Mimo Francúzska (norma LĽ) musíte vždy zvoliť
voľbu France.
!
ç
vyhľadávanie. Ak sa nájde nejaký program,
vyhľadávanie sa zastaví a zobrazí sa číslo
programu (ak je k dispozícii). Pokračujte ďalej.
Ak poznáte frekvenciu požadovaného
programu, môžete jeho číslo vložiť priamo
pomocou číselné tlačidlá.
Ak nenájdete žiaden program, obráťte sa na
kapitolu Rád (str. 14).
Číslo progr.: Pomocou tlačidiel pπ alebo
číselné tlačidlá vložte príslušné číslo.
Jemné doladenie: ak je príjem nedostatočný,
nastavte pomocou tlačidiel pπ.
Uloženie: stlačte π. Program je uložený.
Opakujte kroky ‘ až è.
Ponuku opustíte stlačením i.
Iné nastavenia z ponuky Inštalácia
& Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte ponuku
Inštalácia.
é Jazyk: zmena jazyka zo zobrazenej ponuky.
“ Krajina: voľba Vašej krajiny.
Toto nastavenie má vplyv na vyhľadávanie,
automatické triedenie programov a zobrazenie
teletextu. Ak sa Vaša krajina v zozname neobjaví,
vyberte voľbu “…”.
‘ Automatické uloženie: na automatické
spustenie vyhľadávania všetkých programov,
ktoré sú vo vašom regióne k dispozícii. Ak
vysielač alebo káblová sieť prenáša signál
automatického triedenia, programy budú
správne očíslované. Ak to tak nie je, na
prečíslovanie musíte použiť ponuku Triedenie
(viď str. 5).
Niektoré vysielače alebo káblové siete vysielajú
vlastné parametre triedenia (región jazyk…). V
tomto prípade musíte označiť svoju voľbu tlačidlami
oœ a potom potvrdiť π. Ak chcete ukončiť alebo
prerušiť vyhľadávanie, stlačte tlačidlo MENU.
Ak ste nenašli žiaden program, obráťte sa na
kapitolu Rady (str.14).
6
( Názov: Ak si želále, môžete programy a
vonkajšie vstupy pomenovať. Pomocou tlačidiel
pπ sa premiestnite do pásma zobrazenia
názvu (5 znakov) a pomocou tlačidiel oœ
zvoľte znaky. Keď je názov zadaný, stlačte
tlačidlo p. Názov programu je uložený.
Poznámka: V priebehu inštalácie sú programy
pomenované automaticky, keď sa vysiela
identifikačný signál.
§ Ponuku opustíte stlačením i.
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 7
Nastavenie obrazu
& Stlačte tlačidlo MENU, potom tlačidlo π.
Objaví sa ponuka Obraz.
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Obraz
Jas
Farba
Kontrast
Ostrosť
Povaha Far.
Uloženie
39
é Použite tlačidlá oœ pre voľbu nastavenia a
Popis nastavení:
• Jas: pôsobí na svetelnosť obrazu.
• Farba: pôsobí na intenzitu farby.
• Kontrast: pôsobí na rozdiel medzi svetlými a
tmavými tónmi.
• Ostrosť: pôsobí na čistotu obrazu.
• Povaha Far.: nastavuje teplotu farieb obrazu. K
dispozícii sú tri nastavenia farieb: Studené
(modrejšia), Normálny (vyvážená) alebo Teplý
(červenšia).
• Uloženie: uloží nastavenie obrazu.
nastavte ju tlačidlami pπ.
“ Akonáhle sú nastavenia vykonané, vyberte voľbu
Uloženie a stlačte π, aby ste ich uložili.
Ponuku opustite stlačením i.
Nastavenie zvuku
& Stlačte MENU, vyberte Zvuk (œ) a stlačte π.
Objaví sa ponuka Zvuk.
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Zvuk
Ekvalizér Æ
Vyváženie Æ
Delta Hlas. Æ
Limit Hlasit Æ
Dolby Virtual Æ
Uloženie Æ
•
•
•
•
•
•
120 Hz
500 Hz
1500 Hz
5 KHz
10 KHz
é Použite tlačidlá oœ na vybratie nastavenia a
tlačidlá pπ na nastavenie.
“ Akonáhle budú nastavenia vykonané, vyberte
voľbu Uložiť a stlačením π ich uložte.
Uložiť nastavenie ekvalizéru, stlačte MENU, vyberte
Uloženie a stlačte π.
‘ Ponuku opustíte stlačením i.
Popis nastavení :
• Ekvalizér: na úpravu farby zvuku (od hlbokého:
120 Hz k prenikavému: 10 kHz).
• Vyváženie: na vyváženie zvuku pravého a
ľavého reproduktora.
• Delta Hlasit.: umožňuje vyrovnávať odchýlky
medzi rôznymi programami alebo vonkajšími
vstupmi. Toto nastavenie je aktívne pre
programy 0 až 40 a vonkajšie vstupy.
• Limit Hlasit.: automatická kontrola hlasitosti
umožňuje obmedziť zvýšenie zvuku najmä pri
zmenách programov a reklame.
• Dolby Virtual: Na aktivovanie / zrušenie efektu
roztiahnutia zvuku.
Tieto nastavenia sú prístupné rovnako tlačidlom Q.
• Uloženie: uložiť nastavenie zvuku.
Nastavenie volieb
π.
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Charakt.
Kontrast+ Æ
NR Æ
Spánok Æ
PIP Æ
•
•
•
•
é Môžete nastavovať.
• Kontrast+: automatické nastavenie kontrastu
obrazu, ktoré nepretržite obnovuje najtmavšiu
časť obrazu na čiernu.
• NR šumu zmierňuje šum obrazu (sneženie).
Toto nastavenie je vhodné pri slabšom príjme.
• Spanok (k dispozícii len pri niektorých verziách):
zvolíme určitý čas automatického
pohotovostného stavu.
• PIP: pre nastavenie veľkosti a pozície PIP
okienka.
“ Ponuku opustíte stlačením i.
7
Slovensky
& Stlačte MENU, vyberte Charakt. (œ) a stlačte
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 8
Teletext
Teletext je informačný systém vysielaný určitými TV stanicami, ktorý môžete prezerať podobne ako
noviny.Taktiež poskytuje titulky pre sluchovo postihnutých ľudí, alebo tých, ktorí neovládajú jazyk, v
ktorom je príslušný program vysielaný (káblové vysielanie, satelitné kanály…).
Stlačte:
Dostanete:
b
Zobrazenie
Umožní zobraziť teletext a ukončiť prácu s teletextom.
Objaví sa obsah so zoznamom rubrík, ku ktorým máte
prístup. Každá rubrika je označená trojmiestnym číslom
stránky.
Ak vybraná stanica teletext nevysiela, zobrazí sa označenie 100
a obrazovka zostane tmavá (v tom prípade vypnite teletext
a zvoľte iný kanál).
0/9
-P+
Výber stranky
Zadajte číslo želanej stránky tlačidlami 0 až 9 alebo -P+.
Príklad: strana 120, vyťukajte 1 2 0. Číslo sa zobrazí vľavo
hore, počítadlo beží, potom sa zobrazí stránka. Ak chcete
prezerať inú stránku, opakujte tento postup.
Ak počítadlo pokračuje vo vyhľadávaní, táto stránka sa nevysiela.
Zvoľte iné číslo.
OOOO
i
kurzor
oœ
Obsah
Zväčšenie
stránky
V dolnej časti obrazovky sú zobrazené farebné pruhy.
Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete pristupovať do
príslušných rubrík či stránok.
Farebné pruhy blikajú, ak príslušná rubrika či stránka nie sú
k dispozícii.
Návrat k obsahu (obyčajne str.100).
Pre zobrazenie hornej a dolnej časti, potom návrat
do normálneho režimu.
g
Zastavenie
striedania
podstranók
Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa automaticky
striedajú.Toto tlačidlo umožňuje zastaviť alebo striedať
podstránky. Označenie _ sa objaví vľavo hore.
:
Dvojstrana
teletextu
Na aktivovanie / deaktivovanie teletextu na dvojstrane.
Aktívna stránka je zobrazená vľavo, nasledujúca vpravo.
Stlačte tlačidlo g, ak chcete zmraziť niektorú stránku
(napríklad obsah). Aktívna stránka bude vpravo.
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu spôsobu, stlačte X.
X
MENU
OOOO
i
8
Priamy
prístup k
rubrikám
Obľúbené
stranky
Pre teletextové programy 0 až 40 môžete uložiť do pamäte
4 obľúbené stránky, ktoré budú následne priamo dostupné
prostredníctvom farebných tlačidiel (červené, zelené, žlté
a modré).
& Stlačte MENU pre prechod do režimu obľúbených
stránok.
é Prejdite na teletextovú stránku, ktorú chcete uložiť do
pamäte.
“ Stlačte farebné tlačidlo podľa vlastnej voľby po dobu 5
sekúnd. Stránka sa uloží.
‘ Opakujte postup v bodoch é a “ pre všetky farebné
tlačidlá.
( Keď teraz prepnete na teletext, vaše obľúbené stránky
sú zobrazené vo farebných políčkach v spodnej časti
obrazovky. Pre návrat k obvyklým rubrikám stlačte
MENU.
Pre zmazanie všetkých uložení držte i po dobu 5 sekúnd.
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 9
Tlačidlá na pravej strane televízora
+
VOLUME
-
MENU/OK
+
PROGRAM
-
POWER
Stlačte :
• POWER : zapnutie a vypnutie televízora.
• + VOLUME - : regulácia hladiny zvuku.
• + PROGRAM - : výber programov.
• MENU: na aktiváciu alebo deaktiváciu ponuky.
Následne môžete tlačidlami + PROGRAM vybrať príslušné nastavenie a tlačidlami
+ VOLUME - vykonať nastavenie.
V prípade, že sa Váš diaľkový ovládač stratil alebo
nefunguje, môžete niektoré základné funkcie
ovládať pomocou tlačidiel umiestnených na pravej
strane Vášho prijímača.
Používanie režimu monitora počítača
Poznámka:
- Pri použití vášho TV vo funkcii PC monitora sa môžu vyskytnúť nevýrazné diagonálne čiary
spôsobené interferenciou okolitého elektromagnetického poľa, neovplyvnia však parametre tohto
výrobku.
- Pre elimináciu tohto javu odporúčame použiť kvalitný DVI/VGA kábel s izolačným filtrom.
Váš televízor sa dá používať ako monitor počítača.
Najprv musíte vykonať pripojenia k počítaču a upraviť
nastavenia (pozrite si stranu 12).
Audio:
Výber zvuku reprodukovaného na televízore
(PC alebo TV).
& Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AV,
Charakt.:
• Fáza/Hodiny *: umožňuje odstrániť
horizontálne (Fáza) alebo vertikálne
(Hodiny) rušivé čiary.
• Format: výber medzi širokouhlou obrazovkou
a originálnym formátom obrazovky počítača.
• PIP: nastavenie veľkosti a umiestnenia
obrazovky PIP.
• Autom. nast. *: automatické nastavenie
umiestnenia obrazu.
Používanie ponuky PC
Stlačením tlačidla MENU získate prístup k
špecifickým nastaveniam režimu monitora
počítača. Použitím kurzora môžete upravovať
nasledujúce nastavenia (nastavenia sa ukladajú
automaticky):
Obraz:
• Jas/Kontrast: nastavenie jasu a kontrastu.
• Horizontálne/Vertikálne*: nastavenie
horizontálneho a vertikálneho umiestnenia
obrazu.
• Povaha Far.: nastavenie odtieňa farieb
(studené, normálny alebo teplý).
Obnovit’ pôvod.:
Obnovenie nastavení od výrobcu (predvolené
nastavenia).
* Tieto nastavenia nie sú dostupné ak je počítač
propojený cez DVI vstup.
Slovensky
zobrazí sa zoznam vstupov.
é Pomocou kurzorov nahor/nadol zvoľte PC a
potom stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie
PC režimu (DVI).
“ Pre návrat do TV režimu opakujte kroky & a
é, zvoľte však TV.
9
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 10
Používanie režimu HD
Režim HD (vysoké rozlíšenie) vám umožňuje
zobrazovať čistejší a ostrejší obraz zo vstupu DVI,
ak používate HD prijímač/prístroj, ktorý poskytuje
programy s vysokým rozlíšením.
Najprv musíte vykonať pripojenia k režim HD
(viz str. 12).
& Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AV,
zobrazí sa zoznam vstupov.
é Pomocou kurzorov nahor/nadol zvoľte HD a
potom stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie
HD režimu..
“ Pre návrat do TV režimu opakujte kroky & a
é, zvoľte však TV.
Použitie HD menu
Stlačte tlačidlo MENU pre sprístupnenie
nastavení HD režimu.
Pomocou kurzorov ich nastavte (parametre sa
automaticky uložia):
Obraz
• Jas: pôsobí na svetelnosť obrazu.
• Farba: pôsobí na intenzitu farby.
• Kontrast: pôsobí na rozdiel medzi svetlými a
tmavými tónmi.
• Ostrosť: pôsobí na čistotu obrazu.
• Povaha Far.: nastavuje teplotu farieb obrazu. K
dispozícii sú tri nastavenia farieb: Studené
(modrejšia), Normálny (vyvážená) alebo Teplý
(červenšia).
• Uloženie: uloží nastavenie obrazu.
Zvuk
• Ekvalizér: na úpravu farby zvuku (od hlbokého:
120 Hz k prenikavému: 10 kHz).
• Vyváženie: na vyváženie zvuku pravého a
ľavého reproduktora.
• Delta Hlas. umožňuje vyrovnávať odchýlky
medzi rôznymi programami alebo vonkajšími
vstupmi. Toto nastavenie je aktívne pre
programy 0 až 40 a vonkajšie vstupy.
• Limit Hlasit.: automatická kontrola hlasitosti
umožňuje obmedziť zvýšenie zvuku najmä pri
zmenách programov a reklame.
• Dolby Virtual: Na aktivovanie / zrušenie efektu
roztiahnutia zvuku.
Tieto nastavenia sú prístupné rovnako tlačidlom Q.
• Uloženie : uložiť nastavenie zvuku.
Charakt.
• Spanok: zvolíme určitý čas automatického
pohotovostného stavu.
• PIP: pre nastavenie veľkosti a pozície PIP
okienka.
• Horiz. posun: pre nastavenie vodorovného
umiestnenia okienka.
Použitie funkcie PIP v režime PC nebo HD
(k dispozícii len pri niektorých verziách)
V režime PC nebo HD môžete aktivovať okno na sledovanie televíznych staníc.
Funkcia PIP umožňuje zároveň zobraziť na obrazovke televízne stanice.
Upozornenie: funkcia PIP je dostupná len ak je počítač pripojený nebo HD prístroj cez DVI vstup ak má váš
PC nebo HD prístroj digitálny výstup (DVI OUT a DVI IN). Viď strana 12.
& Stlačením tlačidla æ zapnite obrazovku funkcie PIP.Televízny obraz je reprodukovaný v malom
okienku.
é Opakovaným tlačením tlačítka æ zmeníte veľkosť okna, prepnete do dvojitého zobazenia a zrušíte.
“ Na zmenu programov na obrazovke funkcie PIP používajte tlačidlá - P +.
Poznámka: V režimu HD PIP není nastevní zvuku přístupné.
10
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 11
Pripojenie periférnych zariadení
Televízor má 2 externé konektory na zadnej stene prístroja (EXT1 a EXT2) a konektory na boku. Na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AV pre zobrazenie zoznamu vstupov a zvoľte TV alebo periférny
prístroj pripojený cez EXT1, EXT2/SVHS2, AV/SVHS3, PC alebo HD.
EXT1 konektor má audio a video vstupy/výstupy a RGB vstupy.
EXT2 konektor má audio a video vstupy/výstupy a S-VHS vstupy.
Bočné konektory zahŕňajú audio vstupy, CVBS/S-VHS vstupy, výstup na slúchadlá.
EXT 2
DVI
EXT 1
AUDIO
ANTENNA
75
IN
IN
Videorekordér
CABLE
EXT 1
ANTENNA
EXT 1
EXT 2
DVI
75
AUDIO
Vykonajte zapojenia uvedené oproti. Používajte kvalitný
eurokonektorový kábel.
Ak váš videorekordér nie je vybavený eurokonektorom, jediný
možný spôsob pripojenia je pomocou anténneho kábla.
Preto budete musieť naladiť prijímač na signál videorekordéra a
priradiť mu programové číslo 0 (pozri ručné ukladanie, str. 5).
Ak chcete prehrávať obraz z videorekordéra, stlačte 0.
Videorekordér s dekóderom
Pripojte dekóder k druhej eurokonektorovej zástrčke
videorekordéra.Takto budete môcť nahrávať kódované
vysielanie.
DECODER
Ostatné zariadenia
EXT 1
EXT 1
EXT 2
DVI
AUDIO
ANTENNA
75
Satelitný prijímač, DVD, dekóder, CDV, hry, atď.
Vykonajte zapojenia uvedené naľavo.
Pripojte prístroj (digitálny dekóder, hry, videorekordér,
niektoré DVD prehrávače (s RGB)) a iné zariadenia do
EXT1.
Slovensky
RECORDER
Navolenie pripojeného zariadenia
Stlačte tlačidlo AV, čím zvolíte EXT1.
11
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 12
Bočné pripojenia
Vykonajte zapojenia uvedené naľavo.
Pomocou tlačidla AV, zvoľte AV/S-VHS3.
Pri monofónnom prístroji zapojte signál na vstup AUDIO L (alebo
AUDIO R). Zvuk bude automaticky reprodukovaný ľavým i
pravým reproduktorom televízora.
Slúchadlá
Tlačidlá - VOLUME + umožnia nastaviť hlasitosť zvuku.
Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať od 32 do 600 ohmov.
IN
IN
Pripojte váš DVI konektor Vstup DVI umožňuje nasledovné TV a počítačové režimy
zobrazenias:
HD
EDTV
SDTV
HDTV
DVI AUDIO
DVI
AUDIO
EXT 2
EXT 1
ANTENNA
75
PC
1
VGA
SVGA
XGA
640 x 480i
640 x 480p
720 x 576p
1920 x 1080i
1280 x 720p
640 x 480
60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600
56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768
60, 70, 75 Hz
Poznámka: Ve vašem počítači nastavte optimální rozlišení 1024x768,
60 Hz. V prípade potreby môžete nastaviť umiestnenie obrazu na
stred obrazovky pomocou kurzorov pπ, oœ.
2
& Zvoľte vhodný typ konektoru, ktorý sa nachádza na vašom
zariadení (DVD, HDTV, STV, PC,...), ktorým chcete prepojit toto
zariadenie s DVI konektorom na vašom televizore.
....
....
Typ konektoru:
Zariadenie:
DVD
HDTV STB
YPbPr / HD-A
VGA
DVI
digitálny prenos
DVD s YPbPr
---
Euro 1080i
---
(budůcnosť)
---
PC
PC
Počitač
DVD s DVI
DVI
(priložené len
pri niektorých verziách)
VGA
é Pokiaľ je to potrebné použite adaptér.
Connector
type:
Device:
Adapter (cable)
YPbPr
VGA
DVI
digital stream
3 cinch to VGA cable VGA to DVI
+ VGA to DVI
“ Prepojte vaše zariadenie s DVI konektorom na spodnej strane
YPbPr
TV 1.
‘ Prepojte zvukové káble 2 so vstupmi zvuku na vašom
televízore AUDIO R (pravý) a L (ľavý).
12
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 13
Tlačidlá pre videorekordér a DVD
Diaľkový ovládač umožňuje riadiť hlavné funkcie VCR alebo DVD.
Stlačte tlačidlo MODE pre voľbu požadovaného režimu: DVD alebo
AUX (videorekordér).
Indikátor na diaľkovom ovládači sa rozsvieti - indikuje zvolený režim.
Po 20 sekundách nečinnosti automaticky zhasne.
Diaľkový ovládač sa automaticky vráti do režimu TV.
Nasledujúce tlačidlá ovládajú funkcie (v závislosti od prístroja):
B
Ò
†
®
º
‡
π
Pohotovostného režimu
Pretáčanie späť
Pretáčanie vpred
Nahrávanie
Pauza
Stop
Prehrávanie
MENU Menu
Kurzor Kurzorová navigácia a nastavenie
OK
Potvrdenie
0-9
Zadávanie čísel
-P+
Voľba programov
i
Zobrazenie informácií
0
T-C funkcia (DVD), funkcia indexu (VCR)
Váš TV je vybavený slotom Kensington Security Slot pre ochranu TV pred ukradnutím.
Bezpečnostný zámok Kensington musí byť zakúpený osobitne.
Zámok Kensington je plastom potiahnutý ocelový kábel so zámkom. Jeden koniec musí byť pevne
prichytený k otvoru v TV a uzamknutý špeciálnym kľúčom. Druhý koniec sa upevňuje k pripevnenej
konštrukcii (pevnému bodu).
® Kensington a MicroSaver sú registrovanými obchodnými značkami ACCO World Corporation s vydanou
registráciou v USA a s platnou prihláškou na registráciu v ostatných krajinách sveta. Všetky ostatné
registrované aj neregistrované obchodné značky sú majetkom ich riadnych vlastníkov.
13
Slovensky
Diaľkový ovládač je kompatibilný so všetkými Philips AV prístrojmi
používajúcimi normu RC5 a všetkými DVD používajúcimi normu RC6.
2441.2 sk
05-10-2005
10:07
Pagina 14
Rady
Blízkosť vrchov alebo vyšších budov môže spôsobovať, echá alebo tiene.V takom
prípade sa pokúste o manuálne doladenie obrazu: pozrite «jemné doladenie» (str.
5), prípadne skúste upraviť vonkajšiu anténu. Pri vnútorných anténach môže byť
príjem v určitých podmienkach zložitý. Môžete ho skvalitniť pootočením antény.
Ak príjem ostane priemerný, použite vonkajšiu anténu.
Ak nemáte
Pripojili ste anténu správne? Zvolili ste správny systém ? (str. 6). Nedokonale
žiadny obraz
zapojený eurokonektor alebo anténa sú často príčinou problémov s obrazom
alebo zvukom (niekedy sa môžu konektory uvoľniť pri hýbaní s TV príjímačom).
Skontrolujte všetky spoje.
Digitálne skreslenie Nízka kvalita obrazu niektorých digitálnych materiálov môže byť spôsobená digitálnym
skreslením obrazu.
V tomto prípade zvoľte "Jemné nastavenie" pomocou tlačidla "Smart" a na
diaľkovom ovládači.
Žiadny zvuk
Ak na niektorých kanáloch vidíte obraz avšak bez zvuku, znamená to, že nemáte
nastavený správny TV systém. Upravte parameter TV systém (str. 6).
Zosilňovač pripojený k televízoru nevydáva žiadne zvuky? Skontrolujte, či ste si
nepomýlili výstup audio so vstupom audio.
Režim PC alebo
Skontrolujte, či ste nakonfigurovali kompatibilné rozlíšenie zobrazenia počítača
PIP nefunguje?
(pozrite si stranu 12).
Slabý príjem
Nereaguje na
diaľkový ovládač
Kontrolka na prijímači pri použití d.o. nebliká? Vymeňte batériu.
Pohotovostný režim Ak prijímač nepríjme počas 15 minút žiadny signál, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
Kvôli úsporám energie je Váš televízor vybavený komponentmi, umožňujúcimi
veľmi nízku spotrebu v pohotovostnom režime (nižšia než 1 W)
Čistenie televízora Obrazovka i skrinka televízora sa má čistiť jedine čistou mäkkou a nechlpatejúcou
handričkou.
Nepoužívať prípravky obsahujúce lieh či rozpúšťadlo.
Stále žiadny
výsledok?
Odpojte sieťový kábel od televízora na 30 sekúnd, a potom ho znovu zapojte.
Ak sa Váš TV prijímač pokazí, nikdy sa nepokúšajte ho opraviť sami, kontaktujte
autorizované servisné stredisko Vášho predajcu.
Zhrnutie
DVI (digitálne vizuálne rozhranie): Norma
digitálneho rozhrania vytvorená skupinou
Digital Display Working Group (DDWG) pre
konverziu analógových signálov do digitálnej
podoby pre zobrazovanie na analógových i
digitálnych monitoroc.
VGA (Video Graphics Array): rozšírený zobrazovací
grafický štandard pre PC.
Signály RGB: Sú to signály troch farieb videa
(červená, zelená a modrá), z ktorých sa skladá
obraz. Použitie týchto signálov umožňuje získať
lepšiu kvalitu obrazu.
Signál S-VHS: Ide o dva osobitné Y/C videosignály
odvodené od záznamových noriem S-VHS a Hi8. Jasový signál Y (čierna a biela) a farebný signál
C sa zaznamenávajú na pásku osobitne.Takto sa
zabezpečuje lepšia kvalita obrazu v porovnaní s
14
štandardným videosignálom (VHS a 8 mm) kde
sú Y/C signály zmiešané a zaznamenáva sa iba
jeden videosignál.
Zvuk Nicam: Proces prenosu zvuku v digitálnom
formáte.
Systém:Televízny obraz nie je vysielaný v rovnakej
forme vo všetkých krajinách. Existujú rozličné
normy: BG, DK, I, a L L'. Parameter TV.Systém
(str. 5) sa používa na nastavenie týchto
odlišných noriem. Je potrebné, aby nedošlo k
zámene so systémom farebného kódovania PAL
alebo SECAM. Systém PAL sa používa vo
väčšine európskych krajín, systém SECAM vo
Francúzsku, v Rusku a vo väčšine afrických
krajín. Vstupy EXT1 a EXT2 umožňujú
pripojenie zdrojov s farebným kódovaním
NTSC.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising