Philips | 23PFL5322/58 | Owner's Manual | Philips širokouhlý plochý TV 23PFL5322/58 Používateľská príručka

Philips širokouhlý plochý TV 23PFL5322/58 Používateľská príručka
Türkçe
Slovenský
Česky
Polski
Pyccкий
Magyar
Français
English
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
0900 1101211
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0845 601 0354
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
€0.07/min
€0.06/min
free
local
local
€0.09/min
€0.10/min
free
free
local
€0.08/min
local
€0.10/min
local
local
local
free
€0.10/min
local
local
local
Recyklácia
Obal tohto výrobku je recyklovateľný.
O správnom postupe likvidácie sa
informujte na miestnych úradoch.
Informácie o výrobku
• Ta televizor porabi v načinu pripravljenosti
minimalno električne energije, zato je njegov
vpliv na okolje manjši.
Likvidácia starého výrobku
Informujte sa, prosím, spôsobe likvidácie
elektrických a elektronických zariadení vo vašom
regióne. Riaďte sa, prosím, miestnymi pravidlami
a nelikvidujte staré výrobky spolu s domovým
odpadom. Správny spôsob likvidácie vášho
starého výrobku pomôže predchádzať negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Likvidácia batérií
Dodané batérie neobsahujú ťažké kovy ortuť
a kadmium. Informujte sa o možnostiach likvidácie
použitých batérií vo vašom regióne.
Zadná
strana
televízora
• V pohotovostnom režime je spotreba
energie tohto zariadenia je nižšia ako 2 W.
• Informácie o spotrebe elektrickej energie tohto
zariadenia nájdete na štítku na zadnej strane TV.
• Bližšie informácie o tomto výrobku nájdete v
popise výrobku na adrese
www.philips.com/support.
Poznámka
Špecifikácie a informácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Slovenský
Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z kvalitných materiálov a súčiastok, ktoré môžu byť
recyklované a znovu použité. Ak sa na výrobku
nachádza symbol preškrtnutej nádoby na odpad,
tento výrobok podlieha Európskej direktívy
2002/96/EC.
• Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa,
prosím, na službu podpory pre zákazníkov
vo vašej krajine. Príslušné telefónne čísla
a adresy sú uvedené v dodanom
celosvetovom záručnom liste.
1
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento televízny prijímač.
Táto príručka je zostavená tak, aby slúžila ako pomôcka pri inštalácii a obsluhe TV prijímača.
Odporúčame vám, aby ste si ju pozorne prečítali.
Obsah
Slovenský
Bezpečnostné informácie ...............................................................................................................................2
Príprava / Začíname.........................................................................................................................................3
Tlačidlá a konektory na TV prijímači ..........................................................................................................4
Tlačidlá na diaľkovom ovládači .....................................................................................................................5
Rýchla inštalácia ................................................................................................................................................6
Triedenie programov ......................................................................................................................................6
Automatické uloženie programov ...............................................................................................................7
Manuálne uloženie programov......................................................................................................................7
Pomenovanie programov ...............................................................................................................................8
Nastavenia obrazu a zvuku ............................................................................................................................8
Používanie funkcií Kontrast+ a Spánok ......................................................................................................9
Používanie funkcií Smart Picture a Smart Sound ....................................................................................9
Formáty obrazu ..............................................................................................................................................10
Teletext ............................................................................................................................................................11
Používanie TV prijímača ako PC monitora ..............................................................................................12
Používanie TV prijímača v režime HD (High Definition – vysoké rozlíšenie) ................................13
Používanie TV prijímača ako FM rozhlasového prijímača ....................................................................14
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie DVD/VHS videorekordéra ......................................................................................................16
Pripojenie osobného počítača.....................................................................................................................17
Pripojenie HD zariadenia .............................................................................................................................18
Pripojenie iných zariadení (satelitný prijímač, dekodér, herná konzola atď.)..................................19
Pripojenie videokamery, kamkordéra, slúchadiel .................................................................................19
Riešenie problémov .....................................................................................................................................20
Slovník ..............................................................................................................................................................21
Technické údaje..............................................................................................................................................22
1
Bezpečnostné informácie
X
X
X
Do jednej zásuvky nezapájajte príliš veľa zariadení.
Mohli by ste tým spôsobiť jej preťaženie, čo
by mohlo mať za následok požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
X
X
X
• Povrch alebo obrazovku TV prijímača čistite
jemným utieraním hygroskopickou vatou alebo
tkaninou, prípadne iným jemným materiálom,
ako je napríklad jelenica. Nepoužívajtepríliš
navlhčenú tkaninu, z ktorej kvapká voda. Na
čistenie TV prijímača nepoužívajte acetón,
toluén alebo alkohol. Z bezpečnostných
dôvodov najskôr odpojte sieťový prívod od
zásuvky.
• Počas búrky sa z bezpečnostných dôvodov
nedotýkajte žiadnej časti TV prijímača,
sieťového prívodu ani antény.
X
Nevystavujte TV prijímač a batérie z diaľkového
ovládača nadmerným teplotám, priamemu
slnečnému žiareniu, dažďu, alebo vode.
X
Slovenský
• Neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa,
napríklad sviečky, do blízkosti TV prijímača.
• Neumiestňujte vázu naplnenú vodou na vrch,
alebo do blízkosti TV prijímača. Rozliata voda
v TV prijímači môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom. Po rozliatí vody s TV prijímačom
nenarábajte. Ihneď odpojte zástrčku zo
zásuvky a nechajte TV prijímač skontrolovať
odborníkom.
Napájací kábel (dodaný) zastrčte do zásuvky
(smerujúcej nadol) na boku televízora a do
elektrickej zásuvky v stene.
Odpojením kábla zo zásuvky na zadnej strane TV
prijímača, alebo odpojením zástrčky zo zásuvky na
stene odpojíte hlavné napájanie.
Zásuvka na elektrický kábel na TV prijímači sa
používa na odpojenie zariadenia.
X
Sieťový prívod pri manipulácii uchopte
za zástrčku. Neťahajte za samotný sieťový prívod.
Sieťový prívod nezapájajte do poškodenej alebo
zle upevnenej zásuvky. Zástrčku zasuňte do
zásuvky v celej dĺžke. Uvoľnená zástrčka môže
zapríčiniť iskrenie a následný požiar.
Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)
•
•
2
Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába
a predáva množstvo výrobkov určených pre
zákazníkov, ktoré, ako každé elektronické
zariadenie, dokážu vysielať a prijímať
elektromagnetické signály.
Jednou z hlavných obchodných zásad
spoločnosti Philips je prijať všetky potrebné
zdravotné a bezpečnostné opatrenia, ktoré
zaručia, že naše výrobky spĺňajú všetky
platné právne nariadenia, a že sú v súlade
so štandardmi EMF, platnými v čase výroby
týchto produktov.
•
•
•
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú
žiadne negatívne zdravotné následky.
Spoločnosť Philips prehlasuje, že ak sa jej
výrobky používajú na vopred stanovený
účel, podľa dostupných vedeckých dôkazov
nepredstavujú žiadne zdravotné riziko.
Spoločnosť Philips zohráva aktívnu
rolu vo vývoji medzinárodných EMF
a bezpečnostných štandardov, čo jej
umožňuje predvídať ďalšie pokroky
štandardizácie a môže ich integrovať do
svojich produktov.
Príprava / Začíname
1
3
2
4
5121
15PF 5121
20PF 5321
23PF
Ochrannú fóliu odstráňte až po ukončení montáže na stojan, resp. na stenu a po pripojení
konektorov.
S televízorom, prosím, zaobchádzajte opatrne. Na čistenie lesklej prednej strany televízora
používajte iba jemnú dodanú handričku.
• Presvedčte sa, že povrch, na ktorý TV prijímač
pokladáte, je vhodný, stabilný a unesie váhu TV
prijímača.
• Pred zavesením TV prijímača na stenu sa uistite,
či je stena udrží váhu TV prijímača. Montáž
televízora na stenu by mala byť vykonaná kvalifikovaným technikom. Nevhodná a nesprávna
montáž môže spôsobiť, že prijímač nebude
bezpečný.
• Pripojenia nemusia byť vykonané pred zavesením televízora, ale káble musia byť do televízora zapojené.
• Či už TV prijímač umiestnite na rovný povrch,
alebo stenu, uistite sa, že vzduch môže voľne
prúdiť cez ventilačné otvory. Neumiestňujte TV
prijímač do stiesneného priestoru.
•
Informácie o spotrebe elektrickej energie
tohto zariadenia nájdete na štítku na zadnej
strane TV.
Výstraha: Skontrolujte, či je napätie elektrickej
zásuvky u vás doma zhodné s napätím vytlačeným
na nálepke na zadnej strane televízora.
Ak je TV prijímač namontovaný na otočnej
základni alebo otočnom ramene, dajte si
pri otáčaní TV pozor, aby ste napájací kábel
nenapínali. Napnutím napájacieho kábla môžete
uvoľniť spojenie. Potom by mohlo dôjsť k
elektrickému výboju a mohol by vzniknúť požiar.
Slovenský
1 Umiestnenie televízneho prijímača
3 Používanie diaľkového ovládača
• Vložte dve dodané batérie. Uistite sa, že ste
batérie správne umiestnili podľa ploarity (+)
a (-) (je to naznačené vo vnútri).
4 ZapnutieTV prijímača
2 Pripojenia
• Koncovku antény zapojte do konektora
na spodnej strane TV prijímača.
• Zástrčku sieťového prívodu zapojte do elektrickej
zásuvky (220 – 240 V 50/60 Hz).
• Informácie o ďalších zapojeniach si prečítajte
v časti „Pripojenie externých zariadení“stranách
16 až 19.
• Televízor zapnete stlačením tlačidla POWER
(Napájanie). Rozsvieti sa zelená kontrolka
a obrazovka sa rozsvieti.
• Pokiaľ bol televízor ponechaný v
pohotovostnom režime (svieti červená
kontrolka), stlačte tlačidlo P – / + na
diaľkovom ovládači.
Poznámka: Nenechávajte TV prijímač v
pohotovostnom režime počas dlhšieho obdobia.
Namiesto toho odpojte TV prijímač zo zapájania.
3
Tlačidlá a konektory na TV prijímači
1
2
3
4
11
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
Slovenský
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
TV
75Ω
:
FM
ANT
6
7
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
5
8
1 Vypínač POWER : umožňuje zapnúť alebo
vypnúť TV prijímač. Poznámka : Aj po vypnutí
TV prijímača vypínačom POWER ostávajú jeho
obvody pod napätím.
2 Tlačidlá PROGRAM –/+ : umožňujú výber
programov.
3 Tlačidlo MENU : umožňuje vyvolať alebo
opustiť menu. Pomocou tlačidiel PROGRAM
–/+ môžete vybrať želanú položku menu
a pomocou tlačidiel VOLUME –/+ potvrdiť jej
výber a vykonať potrebné nastavenia.
4 Tlačidlá VOLUME –/+: umožňujú nastaviť hlasitosť.
5 Konektor POWER : Zástrčku sieťového
prívodu zapojte do elektrickej zásuvky.
6 Konektor TV antény : Do konektora TV
antény zapojte koncovku kábla antény.
4
9
10
7 Konektor FM antény: Do konektora FM
antény zapojte kábel rozhlasovej antény.
8 Slúži len pre potreby servisu.
9 Konektor EXT1: umožňuje pripojenie
zariadení, ako sú DVD alebo VHS prehrávač,
resp. videorekordér, dekodér alebo herná
konzola.
10 Konektor DVI-I (HD /PC) : umožňuje
pripojenie HD (high definition) zariadenia
pracujúceho so signálom s v vysokým rozlíšením
alebo osobného počítača s DVI/VGA výstupom.
11 Bočné konektory (AV/SVHS) : umožňuje pripojenie
zariadení, ako sú videokamera alebo kamkordér.
Umožňujú tiež pripojenie slúchadiel na diskrétny
posluch zvuku.
Podrobnejšie informácie o pripojeniach
si prečítajte na stranách 16 až 19.
1
6
Tlačidlo MENU
Umožňuje vyvolať alebo opustiť menu TV prijímača.
7
Tlačidlá kurzora
Tieto 4 tlačidlá sa používajú na výber
a nastavenie položiek menu.
8
Tlačidlá na nastavenie hlasitosti ( – VOL + )
Umožňujú nastaviť hlasitosť.
Tlačidlá funkcií Smart Picture /
Smart Sound
Umožňujú voľbu vopred definovaných skupín
nastavení obrazu a zvuku (pozri stranu 9).
Tlačidlo na zobrazenie informácií
na obrazovke
Umožňuje zobraziť/zrušiť zobrazenie informácií
o čísle programu, zvukovom režime a čase
zostávajúcom do automatického vypnutia TV
prijímača.
11
12
2
3
9
4
13
5
6
10
14
7
15
8
11
Tlačidlo zvukového režimu
Umožňuje prepnúť príjem programov
vysielaných v režime Stereo a Nicam Stereo
na režim Mono. V prípade dvojjazyčných
programov umožňuje voľbu medzi režimom
Dual 1 a Dual 2. Keď je vysielanie prepnuté na
monofónny príjem, indikátor Mono svieti načerveno.
12
Tlačidlo zoznamu programov
Umožňuje zobraziť/zrušiť zobrazenie zoznamu
programov. Pomocou tlačidiel Î ï vyberiete želaný
program a pomocou tlačidla Æ zobrazíte
príslušné vysielanie.
13
Tlačidlo teletextu (pozri stranu 11).
14
Tlačidlo režimu priestorového zvuku
Umožňuje zapnúť/vypnúť priestorový zvukový
efekt. V prípade stereofónneho zvuku umožňuje
tento efekt navodiť dojem, že sa reproduktory
nachádzajú ďalej ako v skutočnosti.
15
Tlačidlo na stlmenie zvuku
Umožňuje stlmiť alebo obnoviť zvuk.
16
Tlačidlá na výber TV programov (P –/+)
Umožňujú zvoliť nasledujúci alebo
predchádzajúci program. Po prepnutí
programu sa na niekoľko sekúnd zobrazí
informácia o čísle programu a zvukovom
režime.
16
9
17
10
18
1
Tlačidlo pohotovostného režimu
Umožňuje prepnúť TV prijímač do
pohotovostného režimu. Ak chcete TV prijímač
,
znova zapnúť, stlačte tlačidlo
až
, P – / + (PROGRAM – / +) alebo AV.
2
Tlačidlo časovaného vypnutia
Umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého
sa TV prijímač automaticky prepne do
pohotovostného režimu (pozri stranu 9).
Tlačidlo AV
Umožňuje zobraziť zoznam zdrojov signálu na
voľbu TV vysielania alebo externého zariadenia
priradeného vstupu EXT1, AV/SVHS, PC, HD
alebo Rádio.
Tlačidlá na obsluhu teletextu (pozri stranu 11)
3
4
5
Tlačidlo na voľbu formátu obrazu
(pozri stranu 10).
Slovenský
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
V prípade niektorých TV programov sa v spodnej časti
obrazovky zobrazí názov programu.
17
/ Číselné tlačidlá
Umožňujú priamy výber programov. V prípade
programov s 2-ciferným označením musíte
druhú číslicu zadať, kým nezmizne pomlčka.
18
Tlačidlo predchádzajúceho/aktuálneho
programu
Umožňuje prepínať medzi naposledy
sledovaným a aktuálnym programom.
5
Rýchla inštalácia
Pri prvom zapnutí TV prijímača
sa na obrazovke zobrazí menu. V tomto
menu môžete vybrať krajinu a jazyk,
v ktorom sa menu budú zobrazovať:
Zapoj a hraj
Krajina
Í GB Æ
Jazyk
English
POZNÁMKA
Ak sa vyššie uvedené menu nezobrazí, nalaďte
kanály pomocou funkcie Aut.Uloženie
(pozri stranu 7). Ak sa menu zobrazí, vykonajte
nasledujúce kroky.
Slovenský
1 Pomocou tlačidiel Î ï na diaľkovom
ovládači vyberte krajinu a výber podtvrďte
stlačením tlačidla Æ
Ak sa vaša krajina v zozname nezobrazí,
vyberte možnosť
“. . . “
2 Pomocou tlačidiel Í Æ vyberte jazyk.
3 Vyhľadávanie TV programov sa spustí
automaticky. Uložia sa všetky dostupné
TV programy. Tento úkon trvá niekoľko
minút. Priebeh vyhľadávnia TV programov
a počet nájdených programov sú zobrazené
na TV obrazovke. Po ukončení vyhľadávania
programov sa menu stratí.
Ak chcete ukončiť alebo prerušiť vyhľadávanie
pred jeho dokončením, H stlačte tlačidlo.
POZNÁMKA
Funkcia ATS (Automatic Tuning System
– systém automatického ladenia)
Ak vysielač alebo káblová sieť prenášajú signál
automatického triedenia, programy budú
správne očíslované. V takomto prípade
bude uvedenie TV prijímača do prevádzky
dokončené. Ak signál prenášaný nie je, musíte
na správne očíslovanie programov použiť
menu Triedenie.
Funkcia ACI (Automatic Channel
Installation - automatická inštalácia
programov)
Ak sa zistí prítomnosť káblového systému
alebo TV kanála vysielajúceho signál ACI,
zobrazí sa zoznam programov. Bez
prítomnosti signálu ACI budú programy
očíslované v závislosti na voľbe jazyka
a krajiny. Na ich prečíslovanie môžete použiť
menu Triedenie.
Niektoré vysielače alebo káblové siete vysielajú
svoje vlastné parametre triedenia (región, jazyk
atď.). V takom prípade označte svoju voľbu
pomocou tlačidiel Í Æ
Triedenie programov
1 Stlačte tlačidlo H. Na obrazovke sa zobrazí
TV Menu.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Æ
•
0
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
Æ
2 Stlačte tlačidlo ï vyberte menu Inštalácia
a stlačením tlačidla Æ do menu Inštalácia
vstúpte.
6
3 Pomocou tlačidla ï vyberte položku
Triedenie a pomocou tlačidla Æ
aktivujte režim triedenia.
4 Pomocou tlačidielÎ ï vyberte číslo
programu, ktorý chcete presunúť a pomocou
tlačidla Æ aktivujte režim triedenia (šípka
kurzora teraz smeruje doľava).
5 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte nové číslo
programu a pomocou tlačidla Í výber
potvrďte. (Šípka teraz smeruje doprava
a triedenie je dokončené).
6 Pri každom programe, ktorý chcete
prečíslovať, opakujte kroky 4 a 5 .
7 Ak chcete menu opustiť, stlačte
tlačidlo.
Ë
Automatické uloženie programov
1 Stlačte tlačidlo H.
2 Pomocou tlačidla ï vyberte položku
Inštalácia a pomocou tlačidla Æ vstúpte
do menu Inštalácia (položka Jazyk
je zvýraznená).
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
POZNÁMKA : Ak prerušíte vyhľadávanie počas
automatického ukladania, neuložia sa všetky
kanály. Aby sa uložili všetky kanály, je potrebné
proces automatického vyhľadávania a ukladania
programov celý zopakovať.
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Í
English
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
3 Pred pokračovaním v procese automatického
uloženia programov vyberte pomocou
tlačidiel Í Æ želané menu *Jazyk .
4 Pomocou tlačidiel ï vyberte menu Krajina
a pomocou tlačidiel Í Æ vyberte želanú krajinu.
5 Pomocou tlačidla ï vyberte položku Aut.
Uloženie a pomocou tlačidla Æ spustite
automatické vyhľadávanie programov. Uložia
sa všetky dostupné TV programy. Tento
úkon trvá niekoľko minút. Priebeh
vyhľadávania a počet nájdených programov
sú zobrazené na obrazovke. Ak chcete
ukončiť alebo prerušiť vyhľadávanie pred jeho
dokončením, stlačte H tlačidlo.
* Výber jazyka
Ak z nejakého dôvodu vyberiete jazyk, ktorému
nerozumiete, vykonaním nasledujúceho postupu
môžete obnoviť nastavenie preferovaného jazyka:
– stlačením tlačidla Ë opustite aktuálne
menu.
– stlačením tlačidla H vstúpte do TV menu.
– stláčaním tlačidla ï zvýraznite ŠTVRTÚ
položku TV menu.
– stlačením tlačidla Æ prejdite do menu Inštalácia
– pomocou tlačidiel Í Æ vyberte
preferovaný jazyk (menu sa budú zobrazovať
vo vybratom jazyku).Ďalej môžete pokračovať
v automatickom nastavení TV programov.
Slovenský
TV Menu
6 Ak chcete menu opustiť, stlačte
tlačidlo Ë.
Manuálne uloženie programov
Toto menu umožňuje postupné ukladanie
jednotlivých programov.
1 Stlačte tlačidlo H.
2 Pomocou tlačidla ï vyberte položku
Inštalácia a pomocou tlačidla Æ
vstúpte do menu Inštalácia .
3 Pomocou tlačidla ï vyberte položku Man.
Uloženie a pomocou tlačidla Æ vstúpte
do menu Man. Uloženie .
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte v menu Man.
Uloženie položky ktoré chcete nastaviť alebo
aktivovať.
TV Menu
Man.Uloženie
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
TV Systém
Európa
Ladenie
Æ
Číslo Prog.
Æ
Jemné Doladeniet
Æ
Uloženie
Æ
5 TV Systém : Pomocou tlačidiel Í Æ vyberte
nastavenie
Európa (automatické zisťovanie*),
France (LL’ štandard),
UK (I štandard),
Záp.Eur. (BG štandard),
Vých.Eur. (DK štandard).
* Neplatí pre Francúzsko (LL’ štandard),
kde musíte vybrať nastavenie France.
6 Ladenie :
Stlačte tlačidlo Æ Vyhľadávanie sa spustí
automaticky. Po nájdení programu
sa vyhľadávanie zastaví a zobrazí sa jeho názov
(ak je k dispozícii). Prejdite na ďalší krok.
Ak poznáte frekvenciu želaného programu,
môžete ju zadať priamo pomocou tlačidiel
až
.
Ak sa nenájde žiadny obraz, prečítajte si časť
„Riešenie problémov“na stranách 20 – 21.
7
Číslo Prog. :
až
Pomocou tlačidiel
Í Æ zadajte želané číslo.
alebo tlačidiel
8
Jemné Doladenie:
Ak nie je kvalita príjmu uspokojivá, môžete
ju pomocou tlačidiel Í Æ upraviť.
9
Uloženie :
Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo Æ .
Program bude uložený.
10 V prípade každého každého programu, ktorý
chcete uložiť, opakujte kroky 6 až 9 .
11 Ak chcete menu opustiť, stlačte
tlačidlo Ë.
7
Pomenovanie programov
3 Pomocou tlačidla ï vyberte položku Názov
a pomocou tlačidla Æ aktivujte režim
zadávania názvov.
V prípade potreby môžete TV program
pomenovať.
1 Stlačte tlačidlo
H.
2 Pomocou tlačidla ï vyberte položku
Inštalácia a pomocou tlačidla Æ vstúpte do
menu Inštalácia.
5 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte želané znaky
(maximálne 5 znakov). Pomocou tlačidiel
Í Æ sa môžete pohybovať v poli na zadávanie
názvu.
TV Menu
Inštalácia
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte program,
ktorý chcete pomenovať a pomocou tlačidla Æ
aktivujte režim zadávania názvov.
Æ
Æ
Æ
6 Stláčajte tlačidlo Æ kým sa názov nezobrazí
v pravom hornom rohu TV obrazovky.
Názov bude uložený.
Æ
Æ
8
Æ
Nastavenia obrazu a zvuku
1 Stlačte tlačidlo
H.
Popis položiek menu Obraz
2 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku
Obraz alebo Zvuk.
Slovenský
3 Pomocou tlačidiel Í Æ vstúpte do menu
Obraz alebo Zvuk.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Obraz
Jas:
Farba
Kontrast
Ostrosť
Povaha Far.
Uloženie
39
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Kontrast : umožňuje zmeniť rozdiel medzi
svetlými a tmavými tónmi.
Ostrosť : umožňuje zvýšiť alebo znížiť
úroveň ostrosti za účelom vylepšenia detailov obrazu.
Povaha Far. : umožňuje zmeniť spôsob podania
farieb: Studené (modrý nádych), Normálny
(vyvážené podanie) alebo Teplý (červený nádych).
Popis položiek menu Zvuk
Ekvalizér : umožňuje upraviť vlastnosti zvuku
(od basov s frekvenciou 100 Hz až po výšky
s frekvenciou 8000 Hz).
Zvuk
Ekvalizér
Vyváženie
Delta Hlas.
Limit Hlasit.
Incr. Surround
Uloženie
Farba : umožňuje zmeniť intenzitu farieb.
Uloženie : umožňuje uložiť nastavenia obrazu.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jas : umožňuje zmeniť svetlosť obrazu.
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1000 Hz
3000 Hz
8000 Hz
Æ
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte želanú položku
menu Obraz alebo Zvuk a pomocou tlačidiel
Í Æ vykonajte potrebné nastavenie položky.
5 Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo Ë.
Vyváženie : umožňuje vyvážiť hlasitosť zvuku
reprodukovaného ľavým a pravým reproduktorom.
Delta Hlas. : používa sa na vyrovnanie odchýlok
hlasitosti medzi rôznymi programami alebo
vonkajšími vstupmi. Poznámka : Programy 0 až 40
majú individuálne nastavenie hlasitosti, programy
od 41 vyššie majú spoločné nastavenie.
Limit Hlasit. : umožňuje predchádzať náhlym
zvýšeniam hlasitosti, najmä pri zmenách programov
a pri reklamách.
Incr. Surround : vyberte si medzi Incredible
Surround a Stereo, ak sa nachádzate v stereo
režime vysielania a medzi Mono a Spatial (Priest.
Zvuk) ak je vysielanie Mono. Nastavenie tejto
položky je prístupné aj pomocou f tlačidla
Uloženie : umožňuje uložiť nastavenia zvuku.
8
Používanie funkcií Kontrast+ a Spánok
1 Stlačte tlačidlo H.
2 Pomocou tlačidla ï vyberte položku Funkcie
a pomocou tlačidla Æ vstúpte do menu Funkcie.
3 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku
menu Funkcie a pomocou tlačidiel Í Æ
vykonajte potrebné nastavenie.
4 Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo Ë.
Popis položiek menu Funkcie
Kontrast+ :
– optimalizuje celkový kontrast obrazu
za účelom vylepšenia viditeľnosti obrazu.
– ak chcete funkciu aktivovať, zvoľte nastavenie Zap.
Spánok :
– umožňuje určiť *časový úsek, za ktorý
sa má TV prijímač automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu.
– ak chcete funkciu deaktivovať, zvoľte nastavenie Vyp.
*časový úsek
• 15, 30, 45 alebo 60 minút
• 90 alebo 120 minút
• 180 alebo 240 minút
POZNÁMKA : V priebehu poslednej minúty
časového úseku nastaveného pomocou funkcie
Spánok sa na obrazovke zobrazí odpočítavanie.
Stlačením akéhokoľvek tlačidla na diaľkovom
ovládači môžete nastavenie funkcie Spánok zrušiť.
Používanie funkcií Smart Picture a Smart Sound
Opakovaným stláčaním tlačidla
sa prepínajte medzi jednotlivými položkami
a vyberte si želaný režim.
Prirodzené
Sýte : Tento režim predstavuje nastavenie jasného
a ostrého obrazu vhodné na použitie v
svetlom prostredí a na predvedenie kvality
obrazu TV prijímača pri použití kvalitného
zdroja signálu.
Prirodzené : Tento režim je vhodný na
sledovanie obrazu v obývačkev
prípade signálu priemernej kvality.
Multimédia
Jemné : Tento režim je určený na použitie v
prípade signálu nízkej kvality.
Je vhodný na sledovanie obrazu v
obývačke.
Osob.Nastav.
Multimédia : Tento režim je vhodný na
premietanie grafických aplikácií.
Jemné
Sýte
Popis položiek menu Obraz
alebo
Slovenský
Funkcia Smart Picture (inteligentný obraz) ponúka
na výber z 5 nastavení obrazu: Sýte, Prirodzené,
Jemné, Multimédia a Osob.Nastav..
Osob.Nastav.: Tento režim predstavuje
individuálne nastavenie vlastností
obrazu.
Funkcia Smart Sound (inteligentný zvuk) ponúka
na výber zo 4 nastavení zvuku : Divadlo, Hudba,
Reč a Osob.Nastav..
Popis položiek menu Zvuk
Opakovaným stláčaním tlačidla sa prepínajte
medzi jednotlivými položkami a vyberte si želaný
režim.
Hudba : Tento režim zvýrazní nízkofrekvenčné
tóny (zosilní basy).
Hudba
Divadlo
alebo
Reč
Osob.Nastav.
Divadlo: Tento režim zosilní dojem z akčných
scén (zosilní basy a výšky).
Reč :
Tento režim zvýrazní vysokofrekvenčné
tóny (zosilní výšky).
Osob.Nastav. :Tento režim predstavuje
individuálne nastavenie vlastností
zvuku.
POZNÁMKA : Nastavenie položky Osob.
Nastav. predstavuje nastavenia vykonané v menu
Obraz/Zvuk v hlavnom menu. Toto je jediná
položka menu Smart Picture / Smart Sound,
ktorej nastavenie je možné meniť. Všetky ostatné
položky sú už prednastavené.
9
Formáty obrazu
Prijímaný obraz môže byť vysielaný vo formáte 16 : 9 (širokouhlý obraz) alebo 4 : 3 (štandardný
zobrazovací pomer). V prípade obrazu vo formáte 4 : 3 sa môže v ľavej a pravej časti obrazovky
zobraziť čierne pásy. Táto funkcia vám umožňuje optimalizovať obraz na obrazovke.
Ak je váš TV prijímač vybavený obrazovkou formátu 4 : 3
Pomocou tlačidla
ë
(alebo tlačidiel Î ï) vyberte želaný režim.
4:3
Tento režim vám odporúčame použiť, ak chcete obraz vo formáte 4 : 3 zobraziť
na celej ploche obrazovky.
Expanzia 4:3
Ak zvolíte tento režim, obraz bude vertikálne roztiahnutý, čím sa stratia
horizontálne čierne pásy.
Kompresia 16:9
Tento režim vám odporúčame použiť, keď chcete skomprimovať obraz filmového
materiálu na formát letterbox. Keď zvolíte tento režim, v hornej a dolnej časti TV
obrazovky budú zobrazené horizontálne čierne pásy.
Ak je váš TV prijímač vybavený obrazovkou formátu 16 : 9
Slovenský
Pomocou tlačidla ë (alebo tlačidiel Í Æ) vyberte želaný režim. Tento TV prijímač
je vybavený aj funkciou automatického prepínania, ktorá v prípade, že je spolu s programom vysielaný
aj zvláštny signál, automaticky zvolí správny formát obrazu.
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4 : 3, na bokoch obrazovky sú zobrazené
čierne pásy.
Zoom 14:9
Obraz je zväčšený na formát 14 : 9, na bokoch obrazovky ostávajú zobrazené úzke
čierne pásy.
Zoom 16:9
Obraz je zväčšený na formát 16 : 9. Tento režim vám odporúčame použiť
v prípade obrazu, ktorý má navrchu a naspodku čierne pásy (formát letterbox).
Titulk. Zoom
Tento režim sa používa pri zobrazovaní obrazu vo formáte 4 : 3 na celej ploche
obrazovky tak, aby titulky ostali viditeľné.
SuperWide
Tento režim sa používa pri zobrazovaní obrazu vo formáte 4 : 3 na celej ploche
obrazovky tak, že sa rozšíria bočné časti obrazu.
Widescreen
Tento režim umožňuje zobraziť obraz na celej ploche obrazovky.
10
Teletext
Teletext je informačný systém vysielanými niektorými TV stanicami, v ktorom môžete informácie vyhľadávať
podobne ako v novinách. Ponúka aj prístup k titulkom pre sluchovo postihnutých ľudí alebo tých, ktorí
neovládajú jazyk, v ktorom je príslušný program vysielaný (káblové siete, satelitné kanály atď.).
3
5
1
Jedným stlačením tlačidla zapnete zobrazenie teletextu.
2 Výber stránky
Pomocou tlačidiel 0 až 9 alebo tlačidiel P –/+ zadáte číslo
želanej stránky. Príklad: ak chcete zobraziť stránku č. 120,
zadajte číslo120. Číslo sa zobrazí v ľavom hornom rohu
obrazovky. Po vyhľadaní stránky sa počítadlo zastaví.
Ak chcete zobraziť inú stránku, úkon zopakujte.
Ak počítadlo neprestáva vyhľadávať stránku, znamená
to, že informácie tejto stránky nie sú vysielané. V takomto
prípade zvoľte iné číslo.
3 Priamy prístup
V dolnej časti obrazovky sú zobrazené farebné pruhy.
Na prístup k týmto rubrikám, resp. stránkam sú určené
4 farebné tlačidlá. Ak príslušná rubrika alebo strana nie
sú k dispozícii, farebné pruhy blikajú.
Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na stránku s obsahom
(zvyčajne je to stránka č. 100).
Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré
sa automaticky postupne striedajú. Toto tlačidlo sa používa
na zastavenie alebo pokračovanie striedania podstránok.
zobrazí označenie.
Vľavo hore sa
teletextu a prekrytie
obrazu TV vysielania
teletextovou
stránkou
8
k rubrikám
2
4 Obsah
4
5 Zastavenie alebo
obnovenie
zobrazenia
podstránky
Dvojstránkový
6
teletext
7 Skryté
6
9
informácie
Zobrazí sa obsah so zoznamom rubrík, ku ktorým máte
prístup. Vyberte kanál, cez ktorý je teletext vysielaný.
Druhým stlačením tlačidla prekryjete obraz TV vysielania
zobrazením teletextovej stránky. Tretím stlačením tlačidla
opustíte režim zobrazenia teletextu.
Toto tlačidlo umožňuje aktivovať alebo deaktivovať
dvojstránkové zobrazenie teletextu. Aktívna stránka
je zobrazená vľavo, nasledujúca vpravo. Ak chcete ë
stránku podržať (napr. stránku s obsahom), stlačte
tlačidlo. Aktívna stránka sa potom zobrazí vpravo. Ak
chcete obnoviť normálny režim, stlačte tlačidlo ê .
POZNÁMKA : Použiteľné len v prípade TV prijímačov
s formátom obrazovky 16 : 9.
Toto tlačidlo umožňuje zobraziť alebo skryť skryté
informácie (riešenia hier).
8 Zväčšenie stránky
Tieto tlačidlá umožňujú zobraziť hornú alebo dolnú časť
stránky. Opätovným stlačením obnovíte normálnu veľkosť
stránky.
9 Obľúbené stránky
Namiesto štandardných farebných pásov zobrazených
naspodku obrazovky si môžete uložiť 4 obľúbené stránky
na prvých 40 programoch, ku ktorým potom máte prístup
pomocou farebných tlačidiel (červené, zelené, žlté, modré).
Po nastavení sa tieto obľúbené stránky otvoria ako
predvolené vždy, keď vyberiete funkciu teletextu.
9
Slovenský
6
7
1 Zapnutie/vypnutie
1 Stlačením tlačidla H aktivujte režim obľúbených stránok.
9
4
2 Pomocou tlačidiel
zadajte číslo
teletextovej stránky, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú
stránku.
3 Stlačte farebné tlačidlo podľa vlastného výberu
a 3 sekundy ho podržte . Stránka bude uložená.
4 Kroky 3 až 4 zopakujte aj v prípade ostatných
farebných tlačidiel.
5 Ak chcete režim obľúbených stránok opustiť, stlačte
tlačidlo H.
6 Ak chcete opustiť režim teletextu, dvakrát stlačte
tlačidlo ¤.
11
Používanie TV prijímača ako PC monitora
•
•
POZNÁMKA
Ak televízor používate ako monitor k počítaču, môžu sa na obrazovke za podmienok
používania v elektromagnetických poliach objaviť rušivé mierne diagonálne čiary. Nemá
to však vplyv na činnosť TV prijímača.
V záujme čo najlepšieho obrazu vám na prepojenie zariadení odporúčame použiť kvalitný
DVI kábel.
Tento TV prijímač môžete používať ako monitor
počítaču.
DÔLEŽITÉ
Ak chcete TV prijímač používať ako PC
monitor, je potrebné vykonať nasledovné
kroky :
Výber režimu PC
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači
zobrazte zoznam zdrojov signálu.
Zdroj
Slovenský
Æ
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Æ
2 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku PC
a pomocou tlačidla Æ prepnite TV prijímač do
režimu PC.
3 Ak chcete obnoviť režim TV, stlačte tlačidlo
, vyberte položku TV a pomocou tlačidla
Æ voľbu potvrďte.
Podporované formáty obrazovky PC
monitora
Analógový a digitálny PC
režim
Stlačením tlačidla H menu PC.
Pomocou tlačidiel Î ï vstúpte do položky
a pomocou tlačidiel Í Æ vykonajte potrebné
nastavenia (nastavenia budú automaticky
uložené).
Položky menu PC
DVI-I vstup TV prijímača MUSÍTE prepojiť s DVI
výstupom počítača. Zariadenia vybavené len VGA
konektorom môžete prepojiť pomocou VGA/DVI
adaptéra. Podrobnejšie informácie o zapojeniach
si prečítajte na strane 16.
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Používanie menu PC
• Obraz :
– Jas / Kontrast: umožňuje upraviť jas a kontrast.
– Horizontálne / Vertikálne *: umožňuje upraviť
horizontálnu a vertikálnu polohu obrazu.
– Povaha Far. : umožňuje zmeniť spôsob
podania farieb : Studené (modrý nádych),
Normálny (vyvážené podanie) alebo Teplý
(červený nádych).
• Audio : umožňuje zvoliť zvukový signál,
ktorý sa má reprodukovať na TV prijímači
(TV, PC alebo FM).
• Funkcie :
– Fáza/Hodiny* : umožňuje odstrániť
zobrazovanie horizontálnych (Fáza)
a vertikálnych (Hodiny) rušivých čiar.
– Format : V prípade širokouhlého TV prijímača
si môžete vybrať medzi zobrazením obrazu
na celej ploche obrazovky alebo v pôvodnom
formáte. V prípade TV prijímačov s obrazovkou
formátu 4 : 3 môžete použiť len Prirodzený
formát.
– Autom. nast.* : Pri tomto nastavení
budú poloha obrazu a a položky Fáza/Hodiny
nastavené automaticky.
• Obnoviť pôvod.: umožňuje obnoviť pôvodné
nastavenia.
* Tieto nastavenia sú dostupné len v prípade pripojenia TV
prijímača k počítaču s VGA výstupom.
20”/51 cm
23”/58 cm
4:3
16:9
VGA
WXGA
√
√
X
X
X
X
X
√
√
X
√
√
Rozlíšenie
1
2
3
4
5
6
640 x 350
640 x 480
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1280 x 768
√ Podporované
12
X
Nepodporované
Používanie TV prijímača v režime HD (High Definition – vysoké rozlíšenie)
Režim HD
Režim HD (High Definition – vysoké rozlíšenie)
vám umožňuje sledovať čistý a ostrý obraz
pomocou HD prijímača/zariadenia pripojeného
cez DVI-I vstup, ktoré dokáže prenášať signál
s vysokým rozlíšením.
DÔLEŽITÉ
Ak chcete TV prijímač používať v režime HD,
je potrebné vykonať nasledovné kroky :
Prepojte DVI výstup HD prijímača s DVI-I
vstupom tohto LCD TV prijímača. Ak je HD
prijímač vybavený len HDMI konektorom, je
potrebné použiť konverzný DVI/HDMI kábel.
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači
zobrazte zoznam zdrojov signálu.
Zdroj
Pomocou tlačidiel Î ï vyberte želanú položku
a pomocou tlačidiel Í Æ vykonajte potrebné
nastavenia.
Menu HD Inštalácia
Položky menu Obraz a Zvuk sú v režime HD
rovnaké ako položky menu Obraz a Zvuk v režime
TV a majú aj rovnakú funkciu (pozri stranu 8).
Funkcie menu HD
Slovenský
• Spánok : Prečítajte si časť „Používanie funkcií
Kontrast+ a Spánok“ na strane 9.
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Stlačením tlačidla H vyvolajte menu HD.
Nastavenia obrazu a zvuku v režime HD
Voľba režimu HD
Æ
Používanie menu HDs
POZNÁMKA : V menu HD nemôžete zvoliť
položku Inštalácia. V režime HD nie je funkcia
Inštalácia k dispozícii.
Prepojte audio výstupy (červený a biely
konektor) HD prijímača so vstupným DVI
AUDIO IN konektorom na TV prijímači.
Podrobnejšie informácie o zapojeniach si
prečítajte na strane 18.
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku HD
a pomocou tlačidla Æ prepnite TV prijímač
do režimu HD.
Ak chcete obnoviť režim TV, stlačte tlačidlo
vyberte položku TV a pomocou tlačidla
Æ výber potvrďte.
• Horizontálny posun : Umožňuje upraviť
horizontálnu polohu obrazu.
Æ
Podporované formáty obrazovky HD zobrazovača
Analógový a digitálny
HD režim
20”/51 cm
23”/58 cm
4:3
16:9
VGA
Formát signálu
WXGA
Analógový
Digitálny
Analógový
Digitálny
X
√
X
X
√
X
√
√
√
√
√
1
2
SDTV 480i
SDTV 576i
√
√
3
4
5
6
EDTV 480p
√
√
EDTV 576p
√
√
HDTV 720p
√
X
X
HDTV 1080i
X
√
√
√
√ Podporované
X Nepodporované
13
Používanie TV prijímača ako FM rozhlasového prijímača
H Tento TV prijímač môžete používať ako
FM rozhlasový prijímač a počúvať obľúbené
rozhlasové stanice.
DÔLEŽITÉ
Ak chcete TV prijímač používať ako FM
rozhladový prijímač, je potrebné vykonať
nasledovné kroky:
Zapojte koncovku kábla rozhlasovej antény
do konektora FM antény na zadnom paneli
TV prijímača.
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
POZNÁMKA : V menu Rádio nemôžete
zvoliť položku Obraz V režime FM
rozhlasového prijímača nie je funkcia Obraz k
dispozícii.
Položky menu Rádio
• Inštalácia
– Jazyk .: Umožňuje zvoliť preferovaný jazyk menu.
* Výber jazyka
Ak z nejakého dôvodu vyberiete jazyk, ktorému
nerozumiete, vykonaním postupu uvedeného
na strane 7 môžete obnoviť nastavenie
preferovaného jazyka.
– Aut.Uloženie : Umožňuje naladiť FM rozhlasové
stanice automaticky (vyhľadanie všetkých staníc).
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači
zobrazte zoznam zdrojov signálu.
Zdroj
Slovenský
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Æ
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
– Man.Uloženie : Umožňuje naladiť FM
rozhlasové stanice manuálne (postupné
vyhľadávanie jednotlivých staníc). Pomocou
tlačidla ï vyberte položku Číslo Prog.
a pomocou tlačidiel Í Æ zadajte preferované
číslo programu.
Æ
“ Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku
Rádio a pomocou tlačidla Æ prepnite TV
prijímač do režimu FM rozhlasového prijímača.
‘ Ak chcete obnoviť režim TV, stlačte tlačidlo
vyberte položku TV a pomocou tlačidla
Æ voľbu potvrďte.
Používanie menu Rádio
Stlačením tlačidla
H
vyvolajte menu Rádio.
Rádio menu
Inštalácia
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Í
English
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Pomocou tlačidiel Î ï vyberte želanú
položku a pomocou tlačidiel Í Æ vykonajte
potrebné nastavenia.
14
POZNÁMKA : Ak prerušíte vyhľadávanie počas
automatického ukladania, neuložia sa všetky
kanály.
Ak budete chcieť uložiť všetky dostupné FM
rozhlasové stanice, budete musieť proces
automatického vyhľadávania a ukladania staníc
celý zopakovať.
Ak chcete naladenú stanicu uložiť do pamäte,
vyberte položku Uloženie a stlačte tlačidlo Æ FM
rozhlasová stanica bude uložená.
– Triedenie : Táto položka funguje rovnako ako
funkcia Triedenie v režime TV prijímača (pozri
stranu 6).
– Názov : Táto funkcia funguje rovnako ako
funkcia Názov v režime TV prijímača (pozri
stranu 8).
POZNÁMKA : V menu Rádio nemôžete zvoliť
položku Krajina V režime FM rozhlasového
prijímača nie je funkcia Krajina k dispozícii.
Používanie TV prijímača ako FM rozhlasového prijímača
Používanie menu Rádio
• Zvuk
Položky menu zvuk v režime FM rozhlasového
prijímača sú rovnaké ako v režime TV prijímača
a a majú tiež rovnakú funkciu (pozri stranu 8).
• Funkcie
– Šetrič obr. : Zvolením možnosti „Zap.“
funkciu šetriča obrazovky aktivujete.
Zvolením možnosti „Vyp.“ funkciu
deaktivujete.
Rádio menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Zvuk
Ekvalizér
Vyváženie
Delta Hlas.
Limit Hlasit.
Incr. Surround
Uloženie
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1000 Hz
3000 Hz
8000 Hz
• Spánok : Prečítajte si časť „Používanie funkcií
Kontrast+ a Spánok“ na strane 9.
Æ
Slovenský
POZNÁMKA : V menu Rádio nemôžete zvoliť
položku Delta Hlas..V režime FM rozhlasového
prijímača nie je funkcia Delta Hlas. k dispozícii.
Používanie zvukových funkcií režimu FM rozhlasového prijímača
Funkcia Smart Sound (inteligentný zvuk)menu
Rádio ponúka na výber zo 4 nastavenízvuku :
Klasika, Jazz, Pop a Osob.Nastav.
Klasika
Okrem položky Osob.Nastav. sú nastavenia
ostatných troch hudobných režimov vopred
zadefinované. Ak chcete v menu Zvuk vybrať
želané frekvencie, použite položku Osob.Nastav..
Po vybratí želaných frekvencií vyberte položku
Uloženie a stlačením tlačidla Æ uložte vykonané
osobné nastavenia do pamäte.
Položky
menu zvuk v režime FM
rozhlasového prijímača sú rovnaké ako v režime
TV prijímača a a majú tiež rovnakú funkciu (pozri
stranu 8). Opakovaným stláčaním tlačidla sa
prepínajte medzi jednotlivými položkami a vyberte
si želaný režim.
Jazz
Pop
Osob.Nastav.
15
Pripojenie externých zariadení
Tento TV prijímač je vybavený jedným konektorom na pripojenie externého zariadenia umiestneným v
jeho spodnej časti (EXT1) a ďalšími konektormi naboku.
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači zobrazte zoznam zdrojov signálu. Pomocou tlačidiel Î ï
vyberte položku EXT1, AV/SVHS, PC, HD alebo Rádio, podľa toho, aké zariadenie ste k TV prijímaču pripojili.
Pomocou tlačidla Æ prepnite TV prijímač do vybratého režimu.
R
AUDIO
IN
L
TV
75Ω
:
VIDEO
IN
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
Zdroj
Pripojenie DVD/VHS videorekordéra
TV
Slovenský
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Æ
Rádio
Tlačidlo AV
3
2
1
DEKODÉR
4
K videorekordéru pripojte kábel antény 1. Prepojte obidve zariadenia pomocou kvalitného kábla s
konektorom SCART 2 , čím dosiahnete najlepšiu možnú kvalitu obrazu. Ak pripájaný videorekordér nie je
vybavený konektorom SCART, budete hío môcť pripojiť jedine pomocou kábla antény 3. V takom prípade
budete musieť naladiť testovací signál videorekordéra a priradiť ho programu číslo 0 alebo uložiť predvoľbu
testovacieho signálu pod niektorým z programov 90 až 99 (pozri časť „Manuálne uloženie programov na strane
7). Prečítajte si tiež užívateľskú príručku k videorekordéru.
Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam zdrojov signálua pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku EXT1.
Pomocou tlačidla Æ prepnite na vybratý zdroj signálu.
Pripojenie dekodéra a videorekordéra
Pomocou kábla s konektorom SCART 4 prepojte konektor SCART na dekodéri s druhým
konektorom SCART na videorekordéri. Prečítajte si tiež užívateľskú príručku k videorekordéru.
Dekodér môžete tiež pomocou kábla s konektorom SCART pripojiť priamo ku konektoru EXT1.
DÔLEŽITÉ : Ak budete chcieť pripojiť dekodér Canal + , pripojte ho priamo ku konektoru SCART
EXT 1 na TV prijímači.
16
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie osobného počítača
Pripojenie pomocou konektorov DVI (PC) a
DVI-I (TV prijímač)
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
PC vybavený
konektorom DVI
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
Æ
S-VIDEO
Tlačidlo AV
DVI
AUDIO
IN
TV
75Ω
:
FM
ANT
Slovenský
Pripojenie pomocou konektorov VGA (PC) a
DVI-I (TV prijímač)
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
PC vybavený
konektorom
VGA
R
AUDIO
IN
L
Konverzný VGA/DVI
adaptér
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
& Prepojte DVI výstup počítača s DVI-I vstupom LCD TV prijímača. Ak je počítač vybavený len VGA
konektorom, pripojte ho pomocou konverzného DVI/VGA kábla.
é Prepojte audiovýstup počítača s DVI AUDIO IN vstupom na TV prijímači.
“ Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam zdrojov signálu a pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku PC.
Pomocou tlačidla Æ prepnite na vybratý zdroj signálu.
17
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie HD (High Definition – vysoké rozlíšenie) zariadenia
Pripojenie pomocou konektorov DVI a DVI-I
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
Pripojenie pomocou konektorov HDMI a DVI-I
TV
75Ω
:
DVI-I
(HD/PC)
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
Konverzný HDMI/
DVI-I kábel
R
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
L
HD zariadenie
VIDEO
IN
VIDEO
IN
S-VIDEO
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
HD zariadenie
DVI
AUDIO
IN
Pripojenie pomocou konektorov CVI a DVI-I
Slovenský
Zdroj
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Æ
Tlačidlo AV
Červený/zelený/modrý
konektor
1
R
AUDIO
IN
L
Biely
alebo červený
konektor
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
HD zariadenie
2
Ak používate HD zariadenie pracujúce so signálom vo vysokom rozlíšení, môžete prostredníctvom
nasledujúceho zapoujenia zobraziť takýto signál na tomto TV prijímači.
& Prepojte DVI/CVI výstup na HD zariadení s DVI-I vstupom na LCD TV prijímači. Ak je HD
zariadenie vybavené len HDMI konektorom, budete musieť prepojenie vykonať pomocou kábla
s konverzným DVI/HDMI adaptérom (pozri vyššie uvedené nákresy).
é Prepojte audiovýstup (červený a biely konektor) HD prijímača s DVI AUDIO IN vstupom na TV
prijímači.
“ Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam zdrojov signálu a pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku HD.
Pomocou tlačidla the Æ prepnite na vybratý zdroj signálu.
18
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie iných zariadení (satelitný prijímač, dekodér, herná konzola atď.)
TV
75Ω
:
EXT1
FM
ANT
Zdroj
DVI-I
(HD/PC)
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio
Æ
Tlačidlo AV
3
1
4
2
VIDEOREKORDÉR
& Pomocou káblou antény 1, 2 a 3 prepojte zariadenia tak, ako je znázornené na obrázku (len v
prípade, že je externé zariadenie vybavené vstupným/výstupným konektorom TV antény).
é Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu obrazu, pripojte zariadenie pomocou kábla s konektorom
SCART 4 ku konektoru EXT1.
Slovenský
“ Rovnakým spôsobom ako v prípade videorekordéra nalaďte testovací signál externého zariadenia.
Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam zdrojov signálu a pomocou tlačidiel Î ï vyberte položku EXT1.
Pomocou tlačidla Æ prepnite na vybratý zdroj signálu.
Pripojenie videokamery, kamkordéra, slúchadiel
R
AUDIO
IN
L
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
VIDEO
IN
S-VIDEO
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
DVI
AUDIO
IN
Pripojenie videokamery alebo kamkordéra
& Pripojte videokameru alebo kamkordér tak, ako je znázornené na obrázku.
é V prípade monofónneho zariadenia použite na pripojenie konektory VIDEO IN (žltý) a AUDIO L
(biely). V prípade stereofónneho zariadenia použite aj konektor AUDIO R (červený). Ak chcete
pripojiť zariadenie vybavené S-VHS konektorom, pripojte ho pomocou S-Video kábla k S-VIDEO
vstupu. Vstup VIDEO IN nezapájajte.
POZNÁMKA : Ak použijete obidva typy zapojenia, signál bude vedený cez S-VIDEO konektor, nie
cez VIDEO IN konektor.
“ Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam zdrojov signálu a pomocou tlačidiel Î ï key vyberte položku AV/
SVHS. Pomocou tlačidla Æ prepnite na vybratý zdroj signálu.
Pripojenie slúchadiel
& Koncovku kábla slúchadiel zapojte do konektora tak, ako je znázornené na obrázku.
é V záujme čo najvyššej kvality zvuku použite slúchadlá s impedanciou 32 až 600 ohmov.
Poznámka : Zvuk reprodukovaný TV prijímačom bude stlmený. Zvuk budete môcť počúvať len cez slúchadlá.
19
Riešenie problémov
V tejto časti je uvedený zoznam problémov, ktoré sa počas prevádzky TV prijímača môžu vyskytnúť.
Skôr ako navštívite servis, pokúste sa problém vyriešiť podľa nasledujúcich pokynov.
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na obrazovke nie je
zobrazený žiadny obraz.
• Problém je v napájaní.
• TV prijímač nie je zapnutý.
• Skontrolujte, či je správne zapojený sieťový prívod. Ak sa
TV prijímač stále nedá zapnúť, odpojte sieťový prívod od
elektrickej zásuvky. Počkajte 60 sekúnd a sieťový prívod znova
zapojte. Potom TV prijímač znova zapnite.
• Stlačte tlačidlo POWER na TV prijímači.
Príjem signálu je slabý
(zrnitý obraz a šum).
• Anténa nie je správne pripojená.
• Vysielaný signál je slabý.
• Je nastavený nesprávny TV
systém.
• Skontrolujte, či je anténa správne pripojená ku konektoru na
zadnom paneli TV prijímača.
• Skúste obraz manuálne doladiť (pozri stranu 7).
• Skontrolujte, či je vybratý správny TV systém (pozri stranu 7).
Nezobrazuje sa obraz.
• Chyba spočíva v anténe alebo
jej kábli.
• Skontrolujte, či sú konektory SCART a konektory antény
správne zapojené.
• Vybrali ste nesprávny zdroj
signálu.
• Skontrolujte, či je vybratý správny zdroj signálu. Stlačením
zobrazte zoznam zdrojov signálu a vyberte
tlačidla
správny zdroj.
• Je nastavený nesprávny TV
systém.
• Skontrolujte, či je vybratý správny TV systém (pozri stranu 7).
• Hlasitosť je stíšená na
najnižšiu úroveň.
• Zvuk je stlmený.
• Nastavte vyššiu úroveň hlasitosti.
• Skontrolujte, či nie je zapnutý režim stlmenia zvuku ([).
.
Ak áno, deaktivujte ho stlačením tlačidla
• Namierte diaľkový ovládač priamo na senzor na prednom
paneli TV prijímača..
• Odpojte slúchadlá.
V prípade niektorých TV
programov nie je počuť
zvuk.
Nie je počuť zvuk.
Slovenský
• Sú pripojené slúchadlá.
20
Zvuk je rušený.
• Činnosť TV prijímača je rušená
prevádzkou iných elektrických
zariadení.
• Skúste používané elektrické zariadenie, napríklad fén, vysávač a
pod., vypnúť.
Nerozumiete
nastavenému jazyku
menu.
• Náhodne ste vybrali nesprávny
jazyk menu.
• Stlačením tlačidla Ë opustite zobrazené menu. Stlačením
tlačidla X vyvolajte hlavné menu. Pomocou tlačidla H vyberte
štvrtú položku hlavného menu. Pomocou tlačidla ï prejdite
na ďalšiu úroveň menu a pomocou tlačidiel Í Æ vyberte
správny jazyk.
TV prijímač nereaguje
na obsluhu diaľkovým
ovládačom.
• Batérie nie sú správne vložené.
• Batérie sú vybité.
• Skontrolujte, či sú batérie vložené správne s ohľadom na ich
polaritu.
Na obrazovke sa občas
zobrazujú červené,
modré, zelené a čierne
body.
• Ide o jav typický pre panely z
tekutých kryštálov (LCD).
• Tento jav neznamená problém. Panel z tekutých kryštálov je
vyrobený technológiou s veľmi vysokou presnosťou, ktorá
poskytuje jemné detaily obrazu. Občas sa na obrazovke môže
objaviť niekoľko neaktívnych bodov červenej, modrej, zelenej
alebo čiernej farby. Na činnosť TV prijímača to však nemá
žiadny vplyv.
V režime HD je obraz
prerušovaný, prípadne
bliká.
• Zlyhala *HDCP autentifikácia
(pozri slovník).
• Ak v prípade pripojeného digitálneho zariadenia (DVD
prehrávač alebo prijímač digitálneho vysielania) došlo k
zlyhaniu HDCP autentifikácie, zobrazuje sa šum. Prečítajte si
užívateľskú príručku k pripojenému digitálnemu zariadeniu.
• Použite štandardný konverzný HDMI - DVI.
Nie je reprodukovaný
žiadny obraz ani zvuk,
ale červený indikátor na
prednom paneli svieti.
• TV prijímač je prepnutý v
pohotovostnom režime.
• Stlačte tlačidlo
• Skúste vymeniť batérie.
.
Riešenie problémov
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nie je možné vyvolať
menu Inštalácia.
• TV prijímač prepnutý v režime
AV, EXTERNAL alebo HD.
• Stlačte tlačidlo AV a vyberte režim TV. Menu inštalácia
môžete následne vyvolať pomocou tlačidla Menu.
Režim PC nefunguje.
• Zapojenia nie sú správne
vykonané.
• Skontrolujte správnosť zapojení (pozri časť „Pripojenie
osobného počítača“ na strane 17).
• Je vybratý nesprávny zdroj
signálu.
• Skontrolujte správnosť zapojení (pozri časť „Pripojenie
osobného počítača“ na strane 17).
• Je nastavené nesprávne
rozlíšenie obrazovky.
• Skontrolujte, či je vybratý správny zdroj signálu. Stlačením
zobrazte zoznam zdrojov signálu a vyberte
tlačidla
správny zdroj.
• Použili ste nesprávne
nastavenie grafickej karty
počítača.
• Skontrolujte, či je na počítači nastavené kompatibilné
rozlíšenie monitora (pozri časť „Pripojenie osobného
počítača“ na strane 17).
• Skontrolujte nastavenia grafickej karty počítača.
• Signál nie je správne
vyhodnotený.
V režime PC sú v hornej • Na počítači je nastavená príliš
a dolnej časti obrazovky
vysoká obnovovacia frekvencia.
zobrazené čierne pásy.
• Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový prívod.
• Pomocou tlačidla P + na diaľkovom ovládači prepnite na vyšší
kanál a následne pomocou tlačidla P – prepnite na nižší kanál.
• Zmeňte nastavenie obnovovacej frekvencie na 60 Hz.
Slovenský
Pri pripojení cez SVideo konektor nie sú
farby dostatočne živé.
Slovník
DVI (Digital Visual Interface) : Ide o digitálne rozhranie
vytvorené skupinou Digital Display Working Group
(DDWG). Umožňuje prevod analógových signálov do
digitálnej podoby vhodnej pre digitálne i analógové
monitory.
VGA (Video Graphics Array) : a Ide o bežný
štandard grafických zobrazovacích systémov pre
osobné počítače.
RGB signály : Ide o tri farebné videosignály
(červená, zelená a modrá farba), Red z ktorých sa
skladá obraz. Použitie týchto signálov umožňuje
získať lepšiu kvalitu obrazu.
S-VHS signály : Ide o 2 oddelené Y/C
videosignály generované záznamovými štandardami
S-VHS a Hi-8. Jasový signál Y (čierna a biela)
a farebný signál C sa zaznamenávajú na pásku
osobitne. Takto sa zabezpečuje lepšia kvalita
obrazu v porovnaní so štandardným videosignálom
(VHS a 8 mm) kde sú Y/C signály zmiešané a
zaznamenáva sa iba jeden videosignál.
Zvuk v systéme NICAM : Ide o proces
umožňujúci prenos digitálneho zvukového signálu.
16 : 9 : Ide o pomer medzi šírkou a výškou
obrazovky. V prípade širokouhlých TV prijímačov
je pomer strán obrazovky 16 : 9, v prípade
štandardných TV prijímačov je tento pomer 4 : 3.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) : Ide o
digitálne audio/video rozhranie umožňujúce prenos
nekomprimovaného signálu medzi TV prijímačom a
audio/video zariadením vybaveným funkciou HDMI,
ako je napríklad prijímač digitálneho vysielania, DVD
prehrávač alebo A/V prijímač. Rozhranie HDMI
podporuje prenos kvalitného videosignálu s vysokým
rozlíšením spolu s dvojkanálovým digitálnym zvukovým
signálom.
TV Systém : Televízny obraz nie je vo všetkých
krajinách vysielaný rovnakým spôsobom. Existujú
rozličné normy: BG, DK, I a LL’. Výber vhodnej normy
umožňuje nastavenie TV Systém (pozri stranu 6). TV
systém je potrebné odlíšiť od systémov kódovania
farieb PAL alebo SECAM. Systém PAL sa používa
vo väčšine európskych krajín, systém SECAM vo
Francúzsku, v Rusku a vo väčšine afrických krajín. USA
a Japonsko používajú odlišný systém – NTSC.
HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection):
Technológia HDCP kóduje prenos digitálneho signálu
medzi zdrojom videosignálu alebo vysielačom, ako
je napríklad počítač, DVD prehrávač alebo prijímač
digitálneho vysielania a digitálnym zobrazovačom alebo
prijímačom, ako je napríklad monitor, TV prijímač
alebo projektor.
21
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 39021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising