Philips | HTD3200/12 | Owner's Manual | Philips Domáce DVD kino 2.1 HTD3200/12 Používateľská príručka

Philips Domáce DVD kino 2.1 HTD3200/12 Používateľská príručka
Vždy pripravení pomôcť
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome
Otázky?
Kontaktujte
Philips
Príručka užívateľa
HTD3200
Obsah
1 Dôležité Bezpečnosť Starostlivosť o váš produkt Starostlivosť o životné prostredie 2 Vaše domáce kino Hlavná jednotka Diaľkové ovládanie 3 Pripojenie a nastavenie Reproduktory Konektory Pripojenie k televízoru Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení 3
3
4
4
5
5
5
8
8
9
9
13
13
13
15
15
16
17
18
18
19
5 Zmena nastavení 21
21
21
22
22
23
24
6 Aktualizácia softvéru 25
25
Obraz Zvuk Jazyk Rodičovská kontrola Úspora energie Obnovenie výrobných nastavení Kontrola verzie softvéru Aktualizácia softvéru pomocou
zariadenia USB alebo disku CD-R 7 Technické údaje výrobku 28
9 Upozornenie 30
30
30
30
10 Kód jazyka 31
11 Register 32
Autorské práva Súlad so smernicami Ochranné známky 11
4 Používanie domáceho kina Výber zvuku Disky Úložné zariadenia USB DivX Možnosti zvuku, videa a obrázkov Rádio Prehrávač MP3 Vytváranie súborov MP3 EasyLink 8 Riešenie problémov 25
26
SK
2
1 Dôležité
Pred začatím používania domáceho kina si
prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.
Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým
dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Pred búrkou odpojte produkt od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
3
SK
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho
kina.
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
• V prípade reproduktorov so stojanmi
použite iba dodané stojany. Stojany pevne
upevnite k reproduktorom. Zostavené
stojany umiestnite na rovný povrch,
ktorý udrží kombinovanú hmotnosť
reproduktora a stojana.
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
• Pri nesprávnom vložení batérií hrozí
výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
•
•
Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince/gombíka,
pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín
od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
• Ak máte podozrenie, že batéria bola
prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok
na batérie bezpečne uzatvorený.
• Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu
detí a kontaktujte výrobcu.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
Starostlivosť o váš produkt
•
•
•
•
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas,
vyberte disky z priečinka na disk.
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
SK
4
2 Vaše domáce
kino
1
2
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše
domáce kino na lokalite www.philips.com/
welcome.
3
24
23
4
5
6
Hlavná jednotka
7
8
22
21
20
19
9
10
a Priečinok na disk
b Panel displeja
c
d
18
11
(Otvoriť/zatvoriť)
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na
disk, prípadne vysunutie disku.
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
12
17
13
16
14
15
e SOURCE
Výber zdroja zvuku alebo videa pre
domáce kino.
f
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
5
SK
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI
CEC prepnúť do pohotovostného
režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink,
stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené
po dobu najmenej troch sekúnd.
•
b
(Otvoriť/zatvoriť)
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na
disk, prípadne vysunutie disku.
c Zdrojové tlačidlá
• DISC: Vyberie disk ako zdroj.
Zobrazenie ponuky disku alebo jej
zatvorenie počas prehrávania disku.
• AUDIO SOURCE: Výber zdroja
zvukového vstupu.
• RADIO: Prepnutie na rádio pásma FM.
• USB: Prepnutie na úložné zariadenie
USB.
d Navigačné tlačidlá
• Navigácia v ponukách.
• V režime videa stlačením tlačidla vľavo
alebo vpravo môžete rýchlo pretáčať
dozadu alebo dopredu a stlačením
tlačidla nahor alebo nadol môžete
pomaly pretáčať dopredu alebo
dozadu.
• V režime rádia stlačením tlačidla vľavo
alebo vpravo vyhľadáte rozhlasovú
stanicu a stlačením tlačidla nahor
alebo nadol jemne doladíte rozhlasovú
frekvenciu.
e OK
Potvrdenie zadania alebo výberu.
f
g
h
BACK
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
k Číselné tlačidlá
Výber položky na prehrávanie.
l ANGLE
Výber video scén natočených kamerou z
rôznych uhlov.
m REPEAT / PROGRAM
• Slúži na výber alebo vypnutie režimu
opakovania.
• V režime rádia slúži na nastavenie
rozhlasovej stanice.
n REPEAT A-B
Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly
alebo skladby na opakované prehrávanie
alebo vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
o CREATE MP3/ZOOM
• Otvorenie ponuky vytvárania súborov
MP3.
• Priblíženie obrazu videoscény alebo
obrázka. Stlačením tlačidiel Navigačné
tlačidlá (vľavo/vpravo) vyberie
koeficient priblíženia.
p
SCREEN FIT
Prispôsobenie formátu obrazu TV
obrazovke.
q SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre video.
•
/ (Predchádzajúci/nasledujúci)
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
• V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
r AUDIO SYNC
• Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
• Stlačte a podržte pre otvorenie
nastavenia oneskorenia zvuku a
potom pomocou tlačidiel +/- nastavte
oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
s SURR
Výber priestorového zvuku alebo
stereofonického zvuku.
i VOL +/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
t
(Zastaviť)
Zastavenie prehrávania.
j SOUND
Výber režimu zvuku.
u
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
SK
6
v
INFO
Prístup k ďalším možnostiam prehrávania
počas prehrávania disku alebo obsahu
úložného zariadenia USB.
w
SETUP
Prístup do ponuky nastavenia alebo jej
ukončenie.
x SLEEP
Prepnutie domáceho kina do
pohotovostného režimu po uplynutí
zvoleného času.
Ovládacie prvky EasyLink
Vďaka funkcii Easylink môžete ovládať svoje
domáce kino a televízor pomocou nasledujúcich
tlačidiel na diaľkovom ovládaní domáceho kina
(pozrite si 'EasyLink' na strane 19).
•
(Pohotovostný režim - zapnutý):
Stlačením a podržaním prepnete domáce
kino, televízor a pripojené zariadenia do
pohotovostného režimu.
•
(Prehrávať/pozastaviť): Obnovenie
činnosti televízora z pohotovostného
režimu a následné spustenie prehrávania
disku, keď je v priečinku na disk vložený
disk s videom.
7
SK
3 Pripojenie a
nastavenie
Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino
k televízoru a iným zariadeniam a potom ho
správne nastaviť.
Informácie o základných pripojeniach vášho
domáceho kina a príslušenstva nájdete
v stručnej úvodnej príručke.
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
Poznámka
•• Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory, ako
napríklad tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu,
okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti
reproduktorov.
Reproduktory
Umiestnenie, pripojenie a nastavenie
reproduktorov pre najlepší priestorový zvuk.
Umiestnenie
Dodržte tieto všeobecné pokyny a následne
nastavte reproduktory.
1
2
Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú
úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite
reproduktory a subwoofer podľa schémy
zobrazenej nižšie.
3
Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
Reproduktory SPEAKER LEFT (ľavý
reproduktor) a SPEAKER RIGHT (pravý
reproduktor):
Umiestnite ľavé a pravé reproduktory
dopredu v rovnakej vzdialenosti od hlavnej
jednotky tak, aby tvorili oblúk a aby boli
oba reproduktory rovnako vzdialené
od miesta, kde sedíte. Najlepší výsledok
dosiahnete, ak nasmerujete reproduktory
k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich
približne do výšky uší (sediaceho človeka).
SUBWOOFER (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter
naľavo alebo napravo od televízora.
Nechajte približne desať centimetrov
voľného priestoru od steny.
SK
8
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
Pripojenie
Pripojte reproduktory a subwoofer k
domácemu kinu podľa pokynov v stručnej
úvodnej príručke.
Konektory
Pripojte k domácemu kinu ďalšie zariadenia.
Predná časť
e VIDEO OUT
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na
televízore.
f AUDIO IN-AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.
g ANTENNA FM
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
Pripojenie k televízoru
a
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
b MUSIC iLINK
Zvukový vstup z prehrávača MP3.
Konektory na zadnej strane
a AC MAINS
Pripojenie k zdroju napájania.
b SPEAKERS
Pripojenie k dodaným reproduktorom a
subwooferu.
c HDMI OUT
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
d OPTICAL
9
SK
Pripojte domáce kino k televízoru a môžete
sledovať videá. Zvuk z televíznych programov
môžete počúvať cez reproduktory domáceho
kina. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré
je k dispozícii na domácom kine a televízore.
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)
Najvyššia kvalita obrazu
Toto domáce kino podporuje rozhranie HDMI
verzie s Audio Return Channel (ARC). Ak je
váš televízor kompatibilný s protokolom HDMI
ARC, pre ľahké a rýchle nastavenie pripojte
domáce kino k TV prostredníctvom pripojenia
HDMI ARC.
Pri použití rozhrania HDMI ARC nepotrebujete
ďalší zvukový kábel na prehrávanie zvuku z
televízora cez domáce kino.
1
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI ARC
na televízore.
Konektor HDMI ARC na televízore môže
byť označený ako HDMI IN alebo HDMI.
Podrobné informácie o konektoroch
televízora nájdete v jeho návode na
používanie.
TV
TV
2
3
Na televízore zapnite rozhranie HDMICEC. Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie televízora.
»» Keď prehrávate disk v domácom
kine, obraz sa automaticky zobrazuje
na televízore a zvuk sa automaticky
prehráva cez domáce kino.
Ak sa zvuk z televízora neprehráva
automaticky cez domáce kino, nastavte
zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie
zvuku pre pripojené zariadenia' na strane
11).
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI
Najvyššia kvalita obrazu
Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI
ARC, pripojte domáce kino k televízoru
pomocou štandardného pripojenia HDMI.
Pri použití štandardného pripojenia HDMI
potrebujete ďalší zvukový kábel, aby ste mohli
prehrávať zvuk z televízora cez domáce kino
(pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 11).
1
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI na
televízore.
Konektor HDMI na televízore môže byť
označený ako HDMI IN.
2
3
4
Na televízore zapnite rozhranie HDMICEC. Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie televízora.
»» Keď prehrávate disk v domácom
kine, obraz sa automaticky zobrazuje
na televízore a zvuk sa automaticky
prehráva cez domáce kino.
Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych
programov cez domáce kino, pripojte ďalší
zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie zvuku
z televízora a iných zariadení' na strane 11).
Ak sa zvuk z televízora neprehráva
automaticky cez domáce kino, nastavte
zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie
zvuku pre pripojené zariadenia' na strane
11).
Poznámka
•• Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na
pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI.
Možnosť 3: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
Základná kvalita obrazu
Ak váš televízor nie je vybavený konektormi
HDMI, pripojte domáce kino k televízoru
pomocou kompozitného pripojenia.
Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo
vysokom rozlíšení.
Pri použití kompozitného pripojenia potrebujete
ďalší zvukový kábel, aby ste mohli prehrávať
zvuk z televízora cez domáce kino (pozrite si
'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení'
na strane 11).
SK
10
1
Pomocou kompozitného videokábla
pripojte konektor VIDEO OUT na
domácom kine ku kompozitnému video
konektoru na televízore.
Konektor kompozitného videa môže
byť označený ako AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE alebo BASEBAND.
Pomocou optického kábla pripojte konektor
OPTICAL na domácom kine ku konektoru
OPTICAL OUT na televízore alebo inom
zariadení.
Digitálny optický konektor môže byť označený
ako SPDIF, SPDIF OUT alebo OPTICAL.
TV
TV
2
3
Na televízore prepnite na správny
obrazový vstup.
Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych
programov cez domáce kino, pripojte ďalší
zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie zvuku
z televízora a iných zariadení' na strane 11).
Na domácom kine opakovane stláčajte
tlačidlo SOURCE, až kým nevyberiete
správny zvukový vstup.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku
pomocou analógových zvukových
káblov
Základná kvalita zvuku
Pomocou analógového kábla pripojte konektory
AUX na domácom kine ku konektorom
AUDIO OUT na televízore alebo inom
zariadení.
Pripojenie zvuku z televízora
a iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez domáce kino.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je
k dispozícii na televízore, domácom kine a
ostatných zariadeniach.
Poznámka
•• Zvukové pripojenia v tomto návode na používanie sú
len odporúčania. Môžete použiť aj iné pripojenia.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho optického kábla
Najvyššia kvalita zvuku
11
SK
VCR
Nastavenie zvuku pre pripojené
zariadenia
Keď pripojíte nejaké zariadenie k vášmu
domácemu kinu, skontrolujte nastavenia zvuku.
1
2
Na televízore a iných zariadeniach zapnite
funkciu HDMI-CEC. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie pre
televízor a iné zariadenie.
Z ponuky reproduktorov televízora
vyberte možnosť „Zosilňovač“. Podrobné
3
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
Na domácom kine zapnite systém
ovládania zvuku a priraďte zvukový vstup
pripojeného zariadenia k správnym
konektorom na domácom kine (pozrite si
'Prehrávanie zvuku cez domáce kino' na
strane 20).
Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s protokolom HDMI-CEC, opakovaným
stláčaním tlačidla SOURCE na domácom
kine vyberte správny zvukový vstup.
SK
12
4 Používanie
domáceho kina
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
1
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Skôr, ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho
zvuku videa alebo hudby.
Režim zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
1
Režim zvuku vyberte opakovaným
stláčaním tlačidla SOUND.
• MOVIE: Vychutnajte si zvuk ako v kine,
špeciálne vylepšený pre filmy.
• MUSIC: Znovu vytvorte pôvodné
nahrávacie prostredie vašej hudby v
štúdiu alebo na koncerte.
• ORIGINAL: Vypočujte si originálny
zvuk vašich filmov a hudby bez
pridaných zvukových efektov.
• NEWS: Vypočujte si každé slovo s
optimalizovaným zvukom reči a čistými
vokálmi.
• GAMING: Vychutnajte si vzrušujúce
arkádové zvuky ideálne pre akčné
videohry alebo hlučné párty.
Režim priestorového zvuku vyberte
opakovaným stláčaním tlačidla SURR.
• SURROUND: Vytvorí veľmi podmanivý
5.1-kanálový zvukový zážitok.
• STEREO: Dvojkanálový stereofónny
zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
Disky
Vaše domáce kino dokáže prehrávať disky DVD,
VCD a CD. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré
ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R
obsahujúce fotografie alebo hudbu.
Čo potrebujete
• Zvukové a video prepojenie medzi
domácim kinom a televízorom.
• Zvukový disk alebo disk s videom.
Prehrávanie diskov
1
2
Do domáceho kina vložte disk.
»» Televízor sa prepne na správny zdroj a
automaticky sa spustí prehrávanie disku.
V opačnom prípade stlačte tlačidlo
DISC.
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 13).
Tlačidlá prehrávania
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
OK
Navigácia v ponukách.
(Prehrávať/
pozastaviť)
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Spustenie, pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
13
SK
Tlačidlo
/
/
Navigačné
tlačidlá
(vľavo/
vpravo)
Navigačné
tlačidlá
(nahor/nadol)
SUBTITLE
DISC
AUDIO
SYNC
SCREEN
FIT
ZOOM
REPEAT
REPEAT A-B
ANGLE
INFO
Postup
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu
alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie smerom
dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Otočenie obrazu v smere
alebo proti smeru hodinových
ručičiek.
Otočenie obrázka vertikálne
alebo horizontálne.
Výber jazyka titulkov pre video.
Prístup do ponuky disku alebo
jej ukončenie.
Výber jazyka zvuku alebo
kanálu.
Prispôsobenie formátu obrazu
TV obrazovke.
Priblíženie obrazu videoscény
alebo obrázka.
Slúži na výber alebo vypnutie
režimu opakovania.
Označenie dvoch bodov v
rámci kapitoly alebo skladby na
opakované prehrávanie alebo
vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
Výber video scén natočených
kamerou z rôznych uhlov.
Prístup k pokročilým
možnostiam pri prehrávaní
zvuku, videa alebo mediálnych
súborov.
Zobrazenie ponuky na diskoch VCD a
SVCD
Slúži na zobrazenie ponuky s obsahom na
diskoch VCD a SVCD.
1
2
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
3
Vyberte položku [PBC] > [Zap.] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak chcete vynechať ponuku s obsahom, vyberte
položku [Vyp.].
•• Počas prehrávania disku VCD/SVCD môžete stlačením
tlačidla DISC zapnúť alebo vypnúť funkciu PBC
(ovládanie prehrávania).
Zobrazenie ponuky pre súbory MP3/
JPEG
Môžete vybrať spôsob zobrazenia obsahu vo
formáte MP3.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zobrazenie MP3/JPEG]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte
tlačidlo OK.
• [Zobr. priečinky]: Zobrazia sa priečinky
súborov MP3.
• [Zobraziť súbory]: Zobrazia sa súbory
MP3.
Synchronizácia obrazu a zvuku
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie zvuku] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Synch.zvuku] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) zosynchronizujte zvuk s videom.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Poznámka
•• Stlačením a podržaním tlačidla AUDIO SYNC na
diaľkovom ovládaní môžete rýchlo otvoriť ponuku
nastavenia synchronizácie zvuku.
SK
14
Úložné zariadenia USB
1
2
Vychutnajte si obrázky, zvuk a video uložené na
úložnom zariadení USB.
3
Čo potrebujete
• Úložné zariadenie USB naformátované
v systéme súborov FAT a kompatibilné
s triedou veľkokapacitných pamäťových
zariadení (Mass Storage Class).
• Predlžovací kábel USB, ak úložné zariadenie
USB nemožno pripojiť ku konektoru.
Poznámka
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Kód DivX(R) VOD] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa registračný kód DivX VOD
pre vaše domáce kino.
Titulky
Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si vybrať jazyk titulkov.
1
Počas prehrávania videa vyberte jazyk
stlačením tlačidla SUBTITLE.
•• Môžete použiť aj digitálne fotoaparáty, ktoré sa pripájajú
pomocou rozhrania USB, ak dokážu prehrávať súbory
bez použitia špeciálneho programu.
Poznámka
•• Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje
Prehrávanie súborov
1
2
3
4
Pripojte úložné zariadenie USB k
domácemu kinu.
Stlačte tlačidlo USB.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Súbor znakov v titulkoch
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 13).
Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor
znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
DivX
Prehrávajte videá DivX z:
• disku (pozrite si 'Disky' na strane 13),
• úložného zariadenia USB. (pozrite si
'Úložné zariadenia USB' na strane 15)
kód VOD pre súbory DivX
Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX
a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX
VOD na stránke www.divx.com.
15
s názvom súboru videa DivX. Napríklad, ak sa súbor
videa volá „movie.avi“, uložte súbor titulkov ako „movie.
srt“ alebo „movie.sub“.
•• Domáce kino dokáže prehrať súbory s titulkami v
nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a
.sami. Tieto súbory sa nezobrazia v súborovej ponuke.
•• Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.
SK
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Titulky DivX] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte požadovaný súbor znakov a
stlačte tlačidlo OK.
Súbor znakov
Jazyk
[Štandardný]
angličtina, albánčina,
dánčina, holandčina,
fínčina, francúzština,
galčina, nemčina, taliančina,
kurdčina (latinka), nórčina,
portugalčina, španielčina,
švédčina a turečtina
albánčina, chorvátčina,
čeština, holandčina,
angličtina, nemčina,
maďarčina, írčina, poľština,
rumunčina, slovenčina,
slovinčina a srbčina
bulharčina, bieloruština,
angličtina, macedónčina,
moldavčina, ruština,
srbčina a ukrajinčina
Grécky
Hebrejský
Zjednodušená čínština
[Stredoeurópske]
[Cyrilika]
[Gréčtina]
[Hebrejčina]
[Čínština (zj.)]
Možnosti videa
1
2
Možnosti zvuku, videa a
obrázkov
Použite pokročilé funkcie pri prehrávaní zvuku,
videa alebo mediálnych súborov z disku alebo
úložného zariadenia USB.
Možnosti zvuku
1
Opakovaným stláčaním tlačidla INFO
prechádzajte cez nasledovné funkcie:
• Zobrazenie informácií o aktuálnej
skladbe a čase.
• [Prejsť na disk:%c%2d:%2d%C]:
Zadaním času disku preskočíte na
špecifickú časť disku.
• [Prejsť na skladbu:%c%2d:%2d%C]:
Zadaním času skladby preskočíte na
špecifickú časť skladby.
• [Vyb. skladbu:%c%2d%C/%2d]: Výber
konkrétnej skladby.
Stlačte tlačidlo INFO.
»» Zobrazí sa ponuka možností videa.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Názov]: Výber konkrétneho titulu.
• [Kapitola]: Výber konkrétnej kapitoly.
• [Sklad.]: Výber konkrétnej stopy (len
disky VCD/SVCD).
• [Zvuk]: Výber jazyka zvuku pre video.
• [Titulky]: Výber jazyka titulkov pre
video.
• [Uhol]: Výber video scén natočených
kamerou z rôznych uhlov.
• [Čas TIT]: Zadaním času titulu
preskočíte na špecifickú časť videa.
• [Čas kap.]: Zadaním času kapitoly
preskočíte na špecifickú časť videa.
• [Čas disku]: Zadaním času disku
preskočíte na konkrétnu časť videa (len
disky VCD/SVCD).
• [Čas skladby]: Zadaním času stopy
preskočíte na konkrétnu časť videa (len
disky VCD/SVCD).
• [Náhľad]: Výber ukážky obsahu disku.
• [Opakov.]: Výber režimu opakovaného
prehrávania.
• [Zobr. času]: Výber informácií
zobrazenia času.
Možnosti obrázkov
1
2
3
Stlačením tlačidla INFO prejdite do
režimu ukážok obrázkov.
»» Zobrazí sa 12 miniatúr obrázkov.
Pomocou tlačidiel
/ prechádzajte na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku
s ukážkami.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a OK
vyberte požadovaný obrázok.
SK
16
Prezentácie
Ladenie staníc
Počas prehrávania zvuku slúži na prístup k
funkciám, ako napr. prezentácia obrázkov a
hudobné prezentácie.
1
Prezentácie obrázkov
Pozrite si prezentácie obrázkov uložených na
disku alebo úložnom zariadení USB.
1
2
3
4
5
Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
Vyberte obrázok a potom na spustenie
prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
Rádio
Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme
FM na vašom domácom kine a uložte až 40
rozhlasových staníc.
Čo potrebujete
• Anténu na príjem vysielania v pásme FM.
Poznámka
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
•• Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický signál,
zobrazí sa výzva, aby ste znova nainštalovali rozhlasové
stanice.
•• Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite
anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja
vyžarovania.
17
2
Stlačte tlačidlo RADIO.
»» Ak už máte nainštalované rozhlasové
stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý
ste počúvali.
Vyberte obrázok z disku alebo úložného
zariadenia USB a stlačte tlačidlo
.
2 Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla .
Hudobné prezentácie
Vytvorte hudobnú prezentáciu, ktorá naraz
prehráva hudbu a zobrazuje obrázky.
1
Pripojte anténu na príjem vysielania v
pásme FM podľa pokynov uvedených v
stručnej úvodnej príručke.
SK
»» Ak ste ešte nenainštalovali žiadne
rozhlasové stanice, na paneli displeja
sa zobrazí správa AUTO INSTALL...
PRESS PLAY. Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
3
Stlačením nasledujúcich tlačidiel môžete
počúvať alebo meniť rozhlasové stanice:
Tlačidlo
/
Navigačné
tlačidlá
(vľavo/
vpravo)
Navigačné
tlačidlá
(nahor/
nadol)
Postup
Výber predvoľby rozhlasovej
stanice.
Vyhľadávanie rozhlasovej stanice.
Jemné ladenie rozhlasovej
frekvencie.
Stlačením tohto tlačidla zastavíte
vyhľadávanie rozhlasových staníc.
Toto tlačidlo stlačte a podržte
stlačené, ak chcete vymazať
prednastavenú rozhlasovú
stanicu.
Tlačidlo
Postup
PROGRAM
Manuálne:
1) Stlačte tlačidlo PROGRAM.
2) Stlačením Číselné tlačidlá
vyberte číslo predvoľby.
3) Stlačením tlačidla OK
uložte rozhlasovú stanicu. 4)
Zopakovaním vyššie uvedených
krokov uložte ďalšie rozhlasové
stanice.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu troch sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové stanice
3
Vytváranie súborov MP3
Domáce kino môžete využívať na
konvertovanie obsahu hudobných diskov CD na
súbory MP3.
Čo potrebujete
• Hudobný disk.
• Úložné zariadenie USB.
1
Počúvanie rádia
2
1
3
2
Stlačte tlačidlo RADIO.
• Ak chcete počúvať predvoľbu
rozhlasovej stanice, stlačte tlačidlo
alebo .
• Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu
a potom ju počúvať, stlačte tlačidlo
Navigačné tlačidlá (vpravo/vľavo).
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory alebo hudbu.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
Prehrávanie hudby
1
2
4
Úroveň hlasitosti zmeníte stlačením tlačidiel
+/- (Hlasitosť).
Prehrávač MP3
Pripojte prehrávač MP3 k domácemu
kinu podľa pokynov uvedených v stručnej
úvodnej príručke.
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO
SOURCE, kým sa na paneli displeja
nezobrazí „MUSIC I-LINK“.
Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3
vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo
hudbu.
5
6
Pripojte k domácemu kinu úložné
zariadenie USB.
Spustite prehrávanie hudobného disku CD
(CDDA/HDCD).
Stlačte tlačidlo CREATE MP3.
»» Zobrazí sa obrazovka vytvorenia
súborov MP3.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Rýchlosť]: Výber rýchlosti zápisu do
súboru.
• [Bit.rých.]: Výber kvality konverzie.
• [Zariad.]: Výber úložného zariadenia
USB, ktoré použijete na ukladanie
súborov MP3.
Prejdite do pravého panela, vyberte
požadované zvukové stopy a stlačte
tlačidlo OK.
• Ak chcete vybrať všetky stopy, prejdite
na položku [Vybr. všet.] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Spustiť] a stlačením
tlačidla OK spustite konverziu na súbory
MP3.
»» Na úložnom zariadení USB sa vytvorí
nový priečinok, ktorý obsahuje tieto
súbory MP3.
•
Ak chcete ukončiť ponuku, vyberte
položku [Ukon.] a potom stlačte
tlačidlo OK.
SK
18
Ovládanie zariadení
Poznámka
•• Počas procesu konverzie nestláčajte žiadne tlačidlá.
•• Na konverziu sa nedajú použiť disky CD so systémom
DTS ani disky s ochranou proti kopírovaniu.
•• Na ukladanie súborov MP3 sa nedajú použiť úložné
zariadenia USB, ktoré sú chránené proti zápisu/
chránené heslom.
EasyLink
Systém domáceho kina podporuje funkciu
Philips EasyLink, ktorá využíva protokol
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control).
Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink,
ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla
HDMI možno ovládať pomocou jedného
diaľkového ovládania.
Spoločnosť Philips nezaručuje 100 %
prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami
HDMI-CEC.
Čo potrebujete
• Zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC.
• Prepojenie zariadení pomocou rozhrania
HDMI.
Zapnutie
1
2
3
4
5
19
Na televízore a ostatných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Bližšie informácie nájdete v návode na
používanie televízora alebo ostatných
zariadení.
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nast. videa] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Nastavenie HDMI] >
[Nastavenie EasyLink] > [EasyLink] a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zap.] a stlačte tlačidlo
OK.
SK
Ovládajte domáce kino a iné pripojené
zariadenia kompatibilné s protokolom HDMICEC pomocou jedného diaľkového ovládania.
Prehrávanie jedným dotykom
Ak aktivujete prehrávanie jedným dotykom,
televízor sa pri spustení prehrávania disku v
domácom kine automaticky prepne na správny
kanál.
Prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo
(Pohotovostný režim), domáce kino a
všetky pripojené zariadenia HDMI-CEC
(ktoré podporujú funkciu jednodotykového
pohotovostného režimu) sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Ak je vo vašom domácom kine zapnutá
funkcia prepnutia do pohotovostného
režimu jedným dotykom, môžete ho do
pohotovostného režimu prepnúť diaľkovým
ovládaním televízora alebo iných zariadení s
protokolom HDMI-CEC.
Ovládanie zvuku systému
Ak prehrávate cez zariadenie, ktoré má vlastný
zvukový výstup pripojený k domácemu kinu,
domáce kino sa automaticky prepne na
príslušný zvukový zdroj.
Ak chcete použiť funkciu jednodotykového
ovládania zvuku, zapnite ovládanie zvuku
systému a podľa pokynov na obrazovke
televízora priraďte pripojené zariadenia ku
vstupným zvukovým konektorom domáceho
kina.
Mapovanie zvukových vstupov
Keď k domácemu kinu pripojíte nové
zariadenie, priraďte toto zariadenie k
vstupnému zvukovému konektoru (pozrite si
'Prehrávanie zvuku cez domáce kino' na strane
20).
Prehrávanie zvuku cez domáce kino
Prehrávajte zvuk z pripojeného zariadenia cez
domáce kino.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nast. videa] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Nastavenie HDMI] >
[Nastavenie EasyLink] > [Ovlád. zvuku
systému] > [Zap.] a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete prehrávať hudbu
prostredníctvom TV reproduktorov,
vyberte možnosť [Vyp.] a preskočte
ďalšie kroky.
Vyberte položku [Nastavenie HDMI] >
[Nastavenie EasyLink] > [Mapov.zvuk.
vstupov] a stlačte tlačidlo OK.
Podľa pokynov na televíznej obrazovke
priraďte zvukové konektory pripojeného
zariadenia k zvukovým vstupom domáceho
kina.
SK
20
5 Zmena nastavení
Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho
domáceho kina.
Výstraha
•• Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na najlepšie
hodnoty pre dané domáce kino. Pokiaľ nemáte dôvod,
pre ktorý by ste chceli niektoré nastavenie zmeniť,
najlepšie je ponechať jeho predvolenú hodnotu.
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
•• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte
Ak si chcete vychutnať výstup HDMI videa vo
vysokom rozlíšení, upravte nastavenia HDMI
videa tak, aby vyhovovali možnostiam vášho
televízora.
1
2
4
BACK. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte
SETUP.
1
2
3
Poznámka
•• Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre televízor.
Ak meníte toto nastavenie, uistite sa, že televízor nové
nastavenia podporuje.
Nastavenia a formát obrazu
3
21
SETUP.
Vyberte položku [Nast. videa] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Zmeňte nasledujúce nastavenia a následne
stlačte tlačidlo OK:
• [TV norma]: Formát videa
podporovaný televízorom.
• [Obrazovka TV]: Formát zobrazenia
obrazu na televízore.
SK
SETUP.
Vyberte položku [Nast. videa] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Nastavenie HDMI] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Zmeňte nasledujúce nastavenia a následne
stlačte tlačidlo OK:
• [Širokouhlý formát]: Nastavenie
širokouhlého formátu TV 16:9.
• [HDMI Video]: Rozlíšenie HDMI.
Podpora obrázkov JPEG vo vysokom rozlíšení.
Zmeňte nastavenia obrazu tak, aby vyhovoval
vašim predstavám.
Stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo
Obraz vo vysokom rozlíšení
Obraz
1
2
[Nast. obrazu]: Nastavenia
preddefinovaných farieb.
Rozlíšenie obrazu
3
Poznámka
tlačidlo
tlačidlo
•
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nast. videa] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [HD JPEG] > [Zap.] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Zvuk
Zmeňte nastavenia zvuku tak, aby vyhovoval
vašim predstavám.
Zvuk HDMI
HDMI zvuk sa automaticky konvertuje na
dvojkanálový zvuk pre reproduktory televízora.
Ak nechcete prehrávať zvuk pomocou
televízora, vypnite HDMI zvuk.
1
2
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie zvuku] a
potom stlačte tlačidlo OK.
3
Vyberte položku [Zvuk HDMI] > [Vyp.] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Jazyk
Vyberte jazyk domovskej ponuky, zvuku a
titulkov.
Domovská ponuka
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
3
4
Vyberte požadovaný jazyk ponuky pre
domáce kino a stlačte tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Titulky] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte jazyk titulkov pre disky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Ponuka disku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Ponuka disku] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk ponuky pre disky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte 4-miestny
kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na
používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 31).
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný,
domáce kino použije predvolený jazyk disku.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zvuk] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Rodičovská kontrola
Vyberte jazyk zvuku pre disky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Obmedzte prístup k diskom.
Password (Heslo)
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte 4-miestny
kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na
používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 31).
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný,
domáce kino použije predvolený jazyk disku.
Titulky disku
1
2
4
Vyberte položku [Jazyk OSD] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Zvuk disku
1
2
3
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo na
prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Heslo] a potom stlačte
tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa ponuka na zmenu hesla.
Podľa pokynov na obrazovke nastavte
alebo zmeňte heslo.
• Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli,
zadajte kombináciu 0000.
Stlačte tlačidlo OK.
SK
22
Ohodnotenie
Automatický pohotovostný režim
Niektoré disky sú nahraté s hodnotením
prístupnosti podľa veku. Domáce kino môžete
nastaviť tak, aby prehrávalo iba disky s vekovým
obmedzením nižším, ako je vek vášho dieťaťa.
Pri prehrávaní z disku alebo úložného zariadenia
USB sa domáce kino automaticky prepne do
pohotovostného režimu ak:
• je v režime pozastaveného alebo
zastaveného prehrávania a
• po dobu 30 minút nebude stlačené žiadne
tlačidlo.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rodič. kontrola] a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte vekové obmedzenie a stlačte
tlačidlo OK.
• Ak chcete prehrať všetky disky bez
ohľadu na hodnotenie prístupnosti,
vyberte úroveň 8.
Na zadanie hesla použite Číselné tlačidlá.
Uzamknutie disku
Ak chcete obmedziť prístup k diskom, ktoré
neobsahujú kódovanie s hodnotením obsahu
alebo kódovanie rodičovskej kontroly, môžete
disky uzamknúť ručne. Na domácom kine
môžete uzamknúť až 20 diskov.
1
2
3
4
Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo
SETUP.
3
Vyberte položku [Zámok disku] >
[Zámok] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa výzva, aby ste zadali heslo.
Zadajte heslo pomocou tlačidiel Číselné
tlačidlá.
»» Disk je uzamknutý.
Ak chcete prehrávať uzamknutý disk,
zadajte heslo.
Úspora energie
Zmenou nasledujúcich nastavení môžete ušetriť
energiu.
SK
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Aut.poh.režim] > [Zap.]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Časovač automatického vypnutia
Nastavte časovač na prepnutie domáceho
kina do pohotovostného režimu po uplynutí
nastavenej doby.
1
2
3
4
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
•
23
1
2
5
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Čas. rež. spánku] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte dobu, po ktorej sa časovač
automatického vypnutia aktivuje.
»» Časovač automatického vypnutia
možno nastaviť až na 60 minút. Ak
je časovač automatického vypnutia
nastavený na možnosť [Vyp.], vypne sa.
Stlačením tlačidla OK aktivujte možnosť.
»» Po určenom čase sa domáce kino
prepne do pohotovostného režimu.
Šetrič obrazovky
Nastavte automatické prepnutie domáceho kina
do režimu šetriča obrazovky, keď:
• je v režime pozastaveného alebo
zastaveného prehrávania a
• po dobu 10 minút nebude stlačené žiadne
tlačidlo.
1
Stlačte tlačidlo
SETUP.
2
3
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Šetrič obr.] > [Zap.] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Panel displeja
Zmeňte jas zobrazovacieho panela domáceho
kina.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Stmav. displeja] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte úroveň jasu a stlačte tlačidloOK.
Obnovenie výrobných
nastavení
Obnovte predvolené nastavenia domáceho kina.
Nie je možné vynulovať nastavenia rodičovskej
kontroly.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvolené] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Reset] a stlačte tlačidlo
OK.
SK
24
6 Aktualizácia
softvéru
Aby ste mohli neustále využívať najlepšie
funkcie a podporu pre vaše domáce kino,
softvér pravidelne aktualizujte. Porovnajte
aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou
verziou na adrese www.philips.com/support.
Kontrola verzie softvéru
1
2
3
Stlačte tlačidlo
SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
2
3
4
5
6
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na webovej stránke podpory spoločnosti
Philips nájdite svoj produkt a položku
Software and Drivers (Softvér a ovládače).
»» Aktualizácia softvéru je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash alebo
disku CD-R.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do
koreňového adresára.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash alebo vyberte disk CD-R z počítača.
Krok číslo 2: Aktualizujte softvér
Vyberte položku [Info. o verzii] a potom
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
Varovanie
•• Ak používate pamäťovú jednotku USB typu Flash, uistite
Aktualizácia softvéru
pomocou zariadenia USB
alebo disku CD-R
Čo potrebujete
• Disk CD-R alebo pamäťovú jednotku
USB typu Flash s minimálnou kapacitou
75 MB. Pamäťová jednotka USB typu Flash
musí byť naformátovaná v systéme FAT.
Nepoužívajte pevný disk USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje
súbory vo formáte ZIP (napríklad
WinZip® pre operačný systém Microsoft®
Windows® alebo Stufflt® pre operačný
systém Macintosh®).
Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér
1
25
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash alebo vložte disk CD-R do počítača.
SK
sa, že sa v priečinku na disky nenachádza žiaden disk, a
že je zatvorený.
1
2
3
Pripojte pamäťovú jednotku USB
typu Flash alebo vložte disk CD-R do
domáceho kina.
Televízor prepnite na správny zdroj pre
domáce kino.
Vykonajte aktualizáciu podľa pokynov na
obrazovke televízora.
»» Po dokončení aktualizácie softvéru sa
domáce kino automaticky vypne. Ak
sa to nestane, odpojte na pár sekúnd
kábel napájania a opätovne ho pripojte.
Poznámka
•• Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie,
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash ani
nevyberajte disk CD-R.
7 Technické údaje
výrobku
•
•
•
Zvuk: .mp3, .wma
Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
Obrázok: .jpg, .jpeg
Zosilňovač
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
•
•
•
•
Regionálne kódy
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina uvádza podporované
regióny.
Krajina
Formáty súborov
DVD
Európa, Spojené kráľovstvo
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
Austrália, Nový Zéland
Rusko, India
Celkový výstupný výkon: 300 W RMS
(30 % THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 2 V
• Music iLink: 1 V
Video
•
•
Systém signálu: PAL/NTSC/Multi
Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Zvuk
•
•
•
Čína
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Optický: TOSLINK
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
• WMA: 64 kb/s – 192 kb/s
Rádio
•
Formáty médií
•
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD,
Video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá
MP3, médiá WMA, médiá DivX, úložné
zariadenie USB
•
•
Rozsah ladenia:
• Európa/Rusko/Čína:
FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
• Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika:
FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
Frekvenčný odozva: FM 200 Hz –
12,5 kHz/±6 dB
SK
26
USB
Laser
•
•
•
•
•
•
Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class
(MSC)
Systém súborov: FAT16, FAT32
Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB
Hlavná jednotka
•
•
•
•
•
Napájanie:
• Európa/Čína/Rusko/India: 220 –
240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Tichomorská Ázia:
110 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Spotreba energie: 55 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: ≤ 0,5 W
Rozmery (Š x V x H):
360 x 58 x 325 (mm)
Hmotnosť: 2,50 kg
Subwoofer
•
•
•
•
•
Výstupný výkon: 150 W RMS (30 % THD)
Impedancia: 8 ohmov
Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
Rozmery (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
Hmotnosť: 2,50 kg
Reproduktory
•
•
•
•
•
•
Výstupný výkon: 2 x 75 W RMS
(30 % THD)
Impedancia reproduktora: 4 ohmy
Budiče reproduktorov: 1 x 63,5 mm (2,5")
s plným rozsahom
Rozmery (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
Hmotnosť: 0,27 kg/kus
Dĺžka kábla: 3 m
Batérie diaľkového ovládania
•
2 x AAA-R03-1,5 V
27
SK
•
•
Typ: polovodičový laser GaAIAs (CD)
Vlnová dĺžka: 645 – 665 nm (DVD),
770 – 800 nm (CD)
Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)
Divergencia lúča: 60 stupňov.
8 Riešenie
problémov
Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.
• Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým
rozlíšením.
• Uistite sa, že televízor podporuje video s
vysokým rozlíšením.
• Na pripojenie k televízoru použite kábel
HDMI.
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy
neodstraňujte kryt produktu.
Zvuk
Obraz
Z reproduktorov domáceho kina nevychádza
žiadny zvuk.
• Zapojte zvukový kábel z domáceho kina
do televízora alebo iných zariadení. Ak je
domáce kino prepojené s TV pomocou
pripojenia HDMI ARC, nepotrebujete
samostatné pripojenie pre zvuk.
• Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie
(pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené
zariadenia' na strane 11).
• Obnovte výrobné nastavenia domáceho
kina (pozrite si 'Obnovenie výrobných
nastavení' na strane 24), vypnite ho a
potom znova zapnite.
• Na domácom kine opakovane stláčajte
tlačidlo SOURCE, až kým nevyberiete
správny zvukový vstup.
Žiadny obraz.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na
správny zdroj pre domáce kino.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez
domáce kino, uistite sa, že je zvuk
televízora stlmený.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní
tohto produktu, pred požiadaním o opravu
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém
pretrváva, získajte podporu na stránke www.
philips.com/support.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na domácom kine nefungujú.
• Odpojte domáce kino od zdroja napájania
a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.
Na televízore pripojenom cez HDMI nie je
obraz.
• Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný.
V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za
nový.
•• Ak k tomu dôjde pri zmene rozlíšenia
videa prenášaného cez HDMI, obnovte
predvolené nastavenia: Stlačením tlačidla
otvorte priečinok na disk a stlačte 304 na
diaľkovom ovládaní.
• Počkajte na automatické obnovenie po 10
sekundách alebo zmeňte nastavenie HDMI
videa (pozrite si 'Rozlíšenie obrazu' na
strane 21).
Zvuk a video nie sú synchronizované.
• 1) Stlačte a podržte tlačidlo AUDIO
SYNC. 2) Stlačením tlačidiel +/- do piatich
sekúnd zosynchronizujte zvuk s obrazom.
Prehrávanie
Nemožno prehrať disk.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje tento
typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na
strane 26).
SK
28
•
•
Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku. (pozrite si 'Regionálne kódy'
na strane 26)
Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R,
uistite sa, že je ukončený.
Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.
• Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
• Uistite sa, že je súbor DivX úplný.
Titulky súboru vo formáte DivX sa
nezobrazujú správne.
• Uistite sa, že názov súboru s titulkami
je rovnaký ako názov súboru s filmom.
(pozrite si 'Titulky' na strane 15)
• Nastavte správny súbor znakov: 1) Stlačte
tlačidlo SETUP. 2) Vyberte položku
[Nastavenie predvolieb] > [Titulky DivX].
3) Vyberte podporovaný súbor znakov. 4)
Stlačte tlačidlo OK.
Nemožno čítať obsah úložného zariadenia
USB.
• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje
formát súborov na úložnom zariadení USB.
Na obrazovke televízora sa zobrazí správa
„input invalid“ (neplatný vstup) alebo znak „x“.
• Prevádzka nie je možná.
Funkcia EasyLink nefunguje.
• Uistite sa, že domáce kino je pripojené k
televízoru EasyLink od spoločnosti Philips
a že je zapnutá funkcia EasyLink (pozrite si
'EasyLink' na strane 19).
Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj
domáce kino.
• Takéto správanie je bežné, ak používate
funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC).
Ak chcete, aby domáce kino pracovalo
nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.
29
SK
9 Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Autorské práva
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany
proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi
USA a inými právami týkajúcimi sa duševného
vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné
inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:
DivX je digitálny formát videa vytvorený
spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s
oficiálnou certifikáciou pre formát DivX , ktoré
prehráva video vo formáte DivX. Navštívte
lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie
a softvérové nástroje na konverziu súborov do
formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEOON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou
pre formát DivX je potrebné zaregistrovať,
aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo
formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak
chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX
VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie
informácie o vykonaní registrácie nájdete na
lokalite vod.divx.com.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI licensing LLC v USA a iných štátoch.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Ochranné známky
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
Oblastné upozornenia
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
DivX , DivX Certified a príslušné logá sú
registrované ochranné známky spoločnosti
DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.
SK
30
10 Kód jazyka
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
31
SK
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
11 Register
ponuka MP3/JPEG
ponuka VCD/SVCD
DivX
kód VOD
titulky
znaková množina
A
aktualizácia softvéru
aktualizácia
kontrola aktuálnej verzie
Anténa na príjem vysielania v pásme FM
automatický pohotovostný režim
25
25
9
23
Ú
Úložné zariadenie USB
možnosti
prehrávanie
technické údaje
Č
časovač vypnutia
16
15
27
23
B
bezpečnosť
likvidácia
používanie produktu
4
3
D
diaľkové ovládanie
batérie
prehľad
disky
DivX
hľadanie podľa času
jazyk ponuky
jazyk zvuku
možnosti
možnosti zvuku
obraz
ovládacie tlačidlá
prehrávanie
synchronizácia obrazu a zvuku
titulky
tituly
uzamknutie/odomknutie
displej
14
14
15
15
15
E
EasyLink (HDMI-CEC)
mapovanie zvukových vstupov
20
ovládacie tlačidlá
7
ovládanie zvuku systému
19
prehrávanie jedným dotykom
19
prehrávanie zvuku
20
prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
19
energia
automatický pohotovostný režim
23
časovač vypnutia
23
jas
24
šetrič obrazovky
23
F
formáty médií
formáty videa
26
26
H
27
5
15
16
22
22
16
16
17
13
13
14
22
16
23
HDMI
nastavenia videa
zvuk
HDMI-CEC
heslo
hľadanie podľa času
hlavná jednotka
prehľad
riešenie problémov
technické údaje
21
21
19
22
16
5
28
27
J
jas
jazyk
kód jazyka
ponuka disku
ponuka na obrazovke
24
31
22
22
SK
32
titulky
zvuk
jazyk zvuku
K
kód VOD pre súbory DivX
konektory
konektory na prednej strane
Š
šetrič obrazovky
M
mapovanie zvukových vstupov
možnosti obrázkov
možnosti videa
možnosti zvuku
MP3
konektor
prehrávanie
vytvorenie súborov MP3
zobrazenie obsahu
22
22
22
15
9
23
20
16
16
16
9
18
18
14
N
nastavenia
automatický pohotovostný režim
časovač vypnutia
HDMI video
HDMI-CEC
heslo
jazyk disku
jazyk ponuky
jazyk titulkov
napájanie
obnoviť
obraz
predvolené
rodičovská kontrola
šetrič obrazovky
video
zvuk
Zvuk HDMI
33
SK
23
23
21
19
22
22
22
22
23
24
21
24
23
23
21
21
21
O
obraz
nastavenia
obrázky JPEG vo vysokom rozlíšení
prezentácie
riešenie problémov
ochranné známky
ohodnotenie
opakovať
ovládanie
Easylink (HDMI-CEC)
hlavná jednotka
prehrávanie disku
rodičovská kontrola
rozhlas
ovládanie zvuku systému
P
panel displeja
Philips Easylink
predvoľba
automatický pohotovostný režim
časovač vypnutia
jazyk ponuky
panel displeja
ponuka disku
šetrič obrazovky
titulky
zmena hesla
zvuk
prehľad
diaľkové ovládanie
HDMI-CEC
hlavná jednotka
konektory
nastavenia
prehrávanie
disky
MP3
prezentácie
riešenie problémov
rozhlas
USB
prehrávanie jedným dotykom
21
21
17
28
30
23
16
7
5
13
22
17
19
5
19
23
23
22
24
22
23
22
22
21
5
19
5
9
21
13
18
17
28
26
15
19
prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
19
prezentácie
hudobné
17
obraz
17
pripojenie
reproduktory
9
TV (HDMI)
10
TV (Kompozitný)
10
R
recyklácia
regionálne kódy
reproduktory
priestorový zvuk
pripojenie
technické údaje
umiestnenie
režim zvuku
riešenie problémov
hlavná jednotka
obraz
prehrávanie
pripojenie
zvuk
rodičovská kontrola
heslo
ohodnotenie
uzamknutie disku
rozhlas
Anténa na príjem vysielania v pásme FM
ladenie staníc
ovládacie tlačidlá
počúvanie rádia
technické údaje
4
26
13
9
27
8
13
28
28
28
28
28
22
23
23
9
17
17
18
26
S
softvér
aktualizácia
kontrola aktuálnej verzie
starostlivosť
produkt
životné prostredie
subwoofer
technické údaje
synchronizácia obrazu a zvuku
25
25
4
4
T
technické údaje produktu
titulky
jazyk
znaková množina
tituly
26
22
15
16
U
umiestnenie
konektory
umiestnenie
USB
formát
9
8
27
V
video
kód VOD pre súbory DivX
nastavenia obrazu
synchronizácia obrazu a zvuku
vypnutie
HDMI-CEC
výrobné nastavenia
vytvorenie súborov MP3
15
21
14
19
24
18
Z
zapnutie
automatický pohotovostný režim
HDMI-CEC
šetrič obrazovky
zosilňovač
zvuk
kvalita
nastavenia
preddefinované režimy
technické údaje
Zvuk HDMI
zvuk
preddefinovaný režim zvuku
priestorový zvuk
riešenie problémov
synchronizácia obrazu a zvuku
23
19
23
26
11
21
13
26
21
13
13
28
14
27
14
SK
34
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HTD3200_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising