Philips | HTL5120S/12 | Owner's Manual | Philips Reproduktor Soundbar HTL5120S/12 Používateľská príručka

Philips Reproduktor Soundbar HTL5120S/12 Používateľská príručka
Vždy pripravení pomôcť
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome
Otázky?
Kontaktujte
Philips
Príručka užívateľa
HTL5120
Obsah
1 Dôležité 2
2
3
3
3
2 Váš systém SoundBar 4
4
4
6
3 Pripojenie 7
7
Bezpečnosť Starostlivosť o váš produkt Starostlivosť o životné prostredie Pomoc a podpora Hlavná jednotka Diaľkové ovládanie Konektory Pripojenie k televízoru Pripojenie digitálnych zariadení
prostredníctvom pripojenia HDMI Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení 4 Používanie systému SoundBar Nastavenie hlasitosti Výber zvuku Prehrávač MP3 Prehrávanie zvukového obsahu cez
rozhranie Bluetooth Automatický pohotovostný režim Obnovenie výrobných nastavení 5 Pripevnenie zariadenia SoundBar
na stenu Upevnenie na stenu 7
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
6 Technické údaje výrobku 13
7 Riešenie problémov 14
8 Upozornenie 15
15
15
Súlad so smernicami Ochranné známky SK
1
1 Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Pred búrkou odpojte produkt od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
systému SoundBar!
2
SK
•
V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
• Pri nesprávnom vložení batérií hrozí
výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince/gombíka,
pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín
od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
•
•
•
Ak máte podozrenie, že batéria bola
prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok
na batérie bezpečne uzatvorený.
Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu
detí a kontaktujte výrobcu.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
Starostlivosť o váš produkt
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Pomoc a podpora
Spoločnosť Philips poskytuje rozsiahlu podporu
online. Navštívte našu webovú lokalitu na
adrese www.philips.com/support, kde môžete:
• prevziať úplný návod na používanie,
• vytlačiť stručnú úvodnú príručku,
• pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii
len pre niektoré modely),
• nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
• odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
• poradiť sa so zamestnancom podpory
prostredníctvom živého rozhovoru.
Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte
svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho
výrobku.
Môžete sa tiež obrátiť na službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Skôr než sa obrátite na spoločnosť
Philips, poznačte si číslo modelu a sériové číslo
svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej
alebo na spodnej časti svojho výrobku.
SK
3
2 Váš systém
SoundBar
•
•
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém
SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.
•
Hlavná jednotka
•
Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.
Bluetooth
a
(Pohotovostný režim zapnutý/Indikátor pohotovostného
režimu)
• Zapnutie systému SoundBar alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Keď je systém SoundBar v
pohotovostnom režime, indikátor
pohotovostného režimu svieti
načerveno.
b Indikátor hlasitosti/Indikátory zdroja
Keď zmeníte hlasitosť, rozsvietia sa
indikátory hlasitosti indikujúce úroveň
hlasitosti.
Po výbere zdroja sa rozsvieti indikátor
zdroja.
• HDMI ARC: Rozsvieti sa, keď ako
vstupný zdroj zvolíte možnosť HDMI
ARC.
4
SK
•
HDMI 1: Rozsvieti sa, keď ako vstupný
zdroj zvolíte možnosť HDMI IN 1.
Bliká päť sekúnd, keď prehráte zvuk vo
formáte Dolby.
HDMI 2: Rozsvieti sa, keď ako vstupný
zdroj zvolíte možnosť HDMI IN 2.
Bliká päť sekúnd, keď prehráte zvuk vo
formáte DTS.
OPTICAL: Rozsvieti sa, keď prepnete
na optický vstupný zdroj.
AUX/Bluetooth: Rozsvieti sa, keď
prepnete na analógový vstupný zdroj.
Bliká, keď prepnete na režim Bluetooth.
COAXIAL: Rozsvieti sa, keď prepnete
na koaxiálny vstupný zdroj.
c Indikátor hlasitosti/Indikátor V. SURR
• Keď zmeníte hlasitosť, rozsvietia sa
indikátory hlasitosti indikujúce úroveň
hlasitosti.
• Rozsvieti sa, keď zvolíte zvuk vo
formáte Virtual Surround.
d Indikátor hlasitosti/Indikátor zdroja
MUSIC iLINK
• Keď zmeníte hlasitosť, rozsvietia sa
indikátory hlasitosti indikujúce úroveň
hlasitosti.
• Rozsvieti sa, keď ako vstupný zdroj
zvolíte možnosť MUSIC iLINK.
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
1
2
17
3
4
16
Bluetooth
5
15
6
7
14
8
13
9
10
11
12
e COAX
Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne
pripojenie.
f MUSIC iLINK
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie
MUSIC iLINK.
g AUTO VOLUME ON/OFF
Zapnutie alebo vypnutie automatickej
hlasitosti.
h AUDIO SYNC +/Zvýšenie alebo zníženie oneskorenia zvuku.
i +/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
j TREBLE +/Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.
k BASS +/Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.
l V.SURR
Prepínanie medzi stereofónnym a
virtuálnym priestorovým zvukom.
m
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
• Zapnutie systému SoundBar alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI
CEC prepnúť do pohotovostného
režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink,
stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené
po dobu najmenej troch sekúnd.
b HDMI 1
Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN 1.
c HDMI 2
Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI IN 2.
(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
n NIGHT MODE ON/OFF
Zapnutie a vypnutie nočného režimu.
o Bluetooth
Prepnutie do režimu Bluetooth.
p AUX
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
q HDMI ARC
Prepnutie zdroja na pripojenie HDMI ARC.
Výstup HDMI ARC možno zvoliť len v
prípade, ak pripojíte systém SoundBar k
televízoru kompatibilnému so štandardom
HDMI ARC prostredníctvom konektora
HDMI ARC.
d OPTICAL
Prepnutie zdroja zvuku na optické
pripojenie.
SK
5
Pripojenie k zdroju napájania.
Konektory
Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými
je vybavený váš systém SoundBar.
e AUDIO IN-AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.
f DIGITAL IN-COAXIAL
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
Zadné konektory
g DIGITAL IN-OPTICAL
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
a MUSIC iLINK
Zvukový vstup z prehrávača MP3.
Spodné konektory
g
6
5
4
1
2
3
a HDMI IN 1
Slúži na pripojenie k výstupu HDMI na
digitálnom zariadení.
b HDMI IN 2
Slúži na pripojenie k výstupu HDMI na
digitálnom zariadení.
c TO TV-HDMI OUT (ARC)
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
d AC MAINS~
6
SK
1
3 Pripojenie
Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém
SoundBar k televízoru a iným zariadeniam.
Informácie o základných pripojeniach systému
SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej
úvodnej príručke.
2
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
systéme SoundBar ku konektoru HDMI
ARC na televízore.
• Konektor HDMI ARC na televízore
môže byť označený rôzne. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
Na televízore zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
Pripojenie k televízoru
Pripojte systém SoundBar k televízoru. Zvuk
z televíznych programov môžete počúvať cez
systém SoundBar. Použite to najkvalitnejšie
pripojenie, ktoré je k dispozícii na systéme
SoundBar a televízore.
Pripojenie k televízoru cez rozhranie
HDMI (ARC)
Systém SoundBar podporuje rozhranie HDMI
s funkciou Audio Return Channel (ARC). Ak je
váš televízor kompatibilný s rozhraním HDMI
ARC, môžete prehrávať zvuk televízora cez
systém SoundBar pomocou jedného kábla
HDMI.
TV
Poznámka
•• Ak televízor nie je kompatibilný so štandardom HDMI
ARC, pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého sa
bude zvuk televízora prehrávať cez systém SoundBar.
(pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 8)
•• Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na
pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI.
Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.
Pripojenie digitálnych
zariadení prostredníctvom
pripojenia HDMI
Pripojte digitálne zariadenie, napríklad settop box, DVD/Blu-ray prehrávač alebo hernú
konzolu, k systému SoundBar prostredníctvom
jedného pripojenia HDMI. Keď takýmto
spôsobom pripojíte tieto zariadenia a spustíte
prehrávanie súboru alebo hru,
• obraz sa automaticky zobrazí na televízore
a
• zvuk sa automaticky prehráva cez systém
SoundBar.
1
2
Pomocou vysokorýchlostného kábla
HDMI prepojte konektor HDMI OUT na
digitálnom zariadení s konektorom HDMI
IN 1/2 na systéme SoundBar.
Pripojte systém SoundBar pomocou
pripojenia HDMI OUT (ARC).
SK
7
•
3
Ak televízor nie je kompatibilný s
protokolom HDMI CEC, vyberte
správny vstup videa na televízore.
Na pripojených zariadeniach zapnite
ovládanie prostredníctvom protokolu
HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návode
na používanie daného zariadenia.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho koaxiálneho
kábla
Dobrá kvalita zvuku
Pripojenie zvuku z televízora
a iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez reproduktory systému SoundBar.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je
k dispozícii na televízore, systéme SoundBar a
ostatných zariadeniach.
1
Poznámka
•• Keď sú systém SoundBar a televízor prepojené cez
Pomocou koaxiálneho kábla pripojte
konektor COAXIAL na systéme SoundBar
ku konektoru COAXIAL/DIGITAL OUT
na televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny koaxiálny konektor môže byť
označený ako DIGITAL AUDIO OUT.
konektor HDMI ARC, nie je potrebné pripojenie zvuku.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho optického kábla
Možnosť 3: Pripojenie zvuku
pomocou analógových zvukových
káblov
Základná kvalita zvuku
1
Najvyššia kvalita zvuku
TV
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na systéme SoundBar ku
konektorom AUDIO OUT na televízore
alebo inom zariadení.
DVD
1
8
Pomocou optického kábla pripojte
konektor OPTICAL na systéme SoundBar
ku konektoru OPTICAL OUT na
televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny optický konektor môže byť
označený ako SPDIF alebo SPDIF
OUT.
SK
4 Používanie
systému
SoundBar
Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho
zvuku videa alebo hudby.
Režim priestorového zvuku
Táto časť vám poskytne návod, ako používať
systém SoundBar na prehrávanie zvuku z
pripojených zariadení.
Skôr, ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Pri ostatných zariadeniach prepnite systém
SoundBar k správnemu zdroju.
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
1
»» Keď indikátor V.SURR na hlavnej
jednotke zhasne, bude znieť
dvojkanálový stereo zvuk, ktorý je
ideálny na počúvanie hudby.
Nastavenie hlasitosti
1
Stlačením tlačidla +/- (Hlasitosť) zvýšite/
znížite úroveň hlasitosti.
• Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo
(Vypnutie zvuku).
• Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu
tlačidlo (Vypnutie zvuku) alebo
stlačte tlačidlo +/- (Hlasitosť).
Indikátor hlasitosti
• Keď zmeníte hlasitosť, na hlavnej
jednotke sa rozsvieti jeden alebo niekoľko
Indikátor hlasitosti (max. 8 indikátorov),
čo signalizuje úroveň hlasitosti. Čím viac
indikátorov sa rozsvieti, tým vyššia je
hlasitosť.
0
60
Bluetooth
•
Ak päť sekúnd nestlačíte tlačidlo hlasitosti,
indikátory hlasitosti zhasnú a rozsvieti sa
indikátor aktuálneho zdroja a zvukového
režimu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V.SURR zapnete alebo vypnete režim
priestorového zvuku.
»» Keď je zapnutý režim priestorového
zvuku, na hlavnej jednotke sa rozsvieti
indikátor V.SURR. Vytvorí priestorový
poslucháčsky zážitok.
Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok)
a nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.
1
Stlačením tlačidla TREBLE +/- alebo BASS
+/- zmeníte úroveň výšok alebo basov.
Indikátor výšok/basov
• Pri zmene úrovne výšok alebo basov
budú všetky indikátory na hlavnej
jednotke postupne, jeden po druhom
blikať. Ak nastavíte úroveň výšok alebo
basov na minimum, všetky indikátory
zhasnú.
Automatická hlasitosť
Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí
na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej
hlasitosti.
1
Stlačením tlačidla AUTO VOLUME
ON/OFF zapnite alebo vypnite funkciu
automatickej hlasitosti.
SK
9
»» Keď zapnete alebo vypnete funkciu
automatickej hlasitosti, indikátor
V.SURR raz blikne.
Synchronizácia obrazu a zvuku
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
1
Stlačením tlačidla AUDIO SYNC +/zosynchronizujete zvuk s obrazom.
Nočný režim
Na tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť
hlasných zvukov pri prehrávaní zvuku. Nočný
režim je dostupný iba pri digitálnych zvukových
stopách vo formáte Dolby.
1
Stlačením tlačidla NIGHT MODE ON/
OFF zapnite alebo vypnite nočný režim.
»» Keď zapnete alebo vypnete nočný
režim, indikátor V.SURR raz blikne.
Poznámka
3
Prehrávanie zvukového
obsahu cez rozhranie
Bluetooth
Cez rozhranie Bluetooth pripojte systém
SoundBar k zariadeniu Bluetooth (napr. iPad,
iPhone, iPod touch, telefón so systémom
Android, prípadne notebook), aby ste získali
možnosť počúvať zvukové súbory uložené v
príslušnom zariadení cez systém Soundbar.
Čo potrebujete
• Zariadenie Bluetooth s podporou
Bluetooth profilu A2DP a verziou
Bluetooth 2.1 + EDR.
• Prevádzkový dosah medzi systémom
SoundBar a zariadením s podporou
rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov
(30 stôp).
1
•• Ak je zapnutá automatická hlasitosť, nie je možné
aktivovať nočný režim.
Prehrávač MP3
2
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory alebo hudbu.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
1
2
10
Pomocou stereofonického zvukového
kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte
prehrávač MP3 ku konektoru MUSIC
iLINK na systéme SoundBar.
Stlačte tlačidlo MUSIC iLINK.
SK
Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3
vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo
hudbu.
3
Stlačením tlačidla Bluetooth na diaľkovom
ovládaní prepnite systém SoundBar do
režimu Bluetooth.
»» Indikátor AUX/Bluetooth bude rýchlo
blikať.
Na zariadení Bluetooth zapnite rozhranie
Bluetooth, vyhľadajte a zvoľte Philips
HTL5120 za účelom nadviazania spojenia
(postup povolenia rozhrania Bluetooth
nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu
Bluetooth).
• Po výzve zadať heslo zadajte „0000“.
»» Počas pripojenia indikátor bliká
pomalšie.
Čakajte, kým zo systému SoundBar
nezaznie pípnutie.
»» Keď sa úspešne nadviaže pripojenie cez
Bluetooth, indikátor AUX/Bluetooth
sa rozsvieti.
4
5
»» Ak pripojenie zlyhá, indikátor
AUX/Bluetooth bliká nepretržite
pomalším tempom.
V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte
zvukové súbory.
• Ak vám počas prehrávania niekto
zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví.
Po skončení hovoru sa prehrávanie
obnoví.
1
Stlačte tlačidlá TREBLE+, VOL-, a BASS+ v
priebehu troch sekúnd.
»» Po dokončení obnovy výrobných
nastavení sa systém SoundBar
automaticky vypne a reštartuje.
Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth,
vyberte iný zdroj.
• Keď prepnete späť na režim Bluetooth,
pripojenie Bluetooth zostane aktívne.
Poznámka
•• Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením
a systémom SoundBar, ako sú steny, kovové puzdrá
pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v
blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
•• Ak chcete systém SoundBar pripojiť k inému zariadeniu
Bluetooth, zakážte momentálne pripojené zariadenie
Bluetooth.
•• Spoločnosť Philips nedokáže zaručiť 100 %
kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.
Automatický pohotovostný
režim
Keď prehrávate médiá z pripojeného zariadenia,
systém SoundBar sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak:
• 30 minút nestlačíte tlačidlo na výber zdroja
a
• nerozpozná sa prehrávanie žiadneho zvuku
ani obrazu z pripojeného zariadenia.
Obnovenie výrobných
nastavení
Nastavenia systému SoundBar môžete
obnoviť na predvolené hodnoty, ktoré boli
naprogramované pri výrobe.
SK
11
5 Pripevnenie
zariadenia
SoundBar na
stenu
Pred montážou systému SoundBar na stenu
si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.
(pozrite si 'Bezpečnosť' na strane 2)
Upevnenie na stenu
Poznámka
•• Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie
žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu,
ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej
krajine.
•• Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly.
•• Pred montážou na stenu nemusíte zo spodnej strany
systému SoundBar odstrániť štyri gumené nožičky,
pretože v opačnom prípade ich už nebude možné
upevniť späť.
Dĺžka/priemer skrutiek
V závislosti od typu inštalácie na stenu tohto
držiaka je potrebné použiť skrutky s vhodnou
dĺžkou a priemerom.
3 - 3.5mm
> 25mm
12
SK
Informácie o spôsobe montáže systému
SoundBar na stenu nájdete v návode pre
montáž na stenu.
6 Technické údaje
výrobku
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
•
••
••
Budiče reproduktora: 2 x 102 mm (4")
basový reproduktor + 2 x 25,4 mm (1")
výškový reproduktor
Rozmery (Š x V x H): 1010 x 81 x 154 mm
Hmotnosť: 3,9 kg
Upevnenie na stenu
••
••
Rozmery (Š x V x H): 40 x 100 x 26,5 mm
Hmotnosť: 0,1 kg/kus
Batérie diaľkového ovládania
Zosilňovač
•
•
•
•
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Celkový výstupný výkon: 120 W RMS (+/0,5 dB, 30 % THD)/96 W RMS (+/- 0,5 dB,
10 % THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 800 mV
• Music iLink: 550 mV
Zvuk
•
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Bluetooth
••
••
Profily Bluetooth: A2DP
Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1 + EDR
Hlavná jednotka
••
••
••
•
Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
Spotreba energie: 40 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: ≤ 0,5 W
Impedancia reproduktorov:
• Basový reproduktor: 3 ohmy
• Výškový reproduktor: 12 ohmov
SK
13
7 Riešenie
problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy
neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní
tohto produktu, pred požiadaním o opravu
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém
pretrváva, získajte podporu na stránke www.
philips.com/support.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na systéme SoundBar nefungujú.
• Odpojte systém SoundBar od zdroja
napájania a o niekoľko minút ho opätovne
pripojte.
Zvuk
Z reproduktorov systému SoundBar
nevychádza žiaden zvuk.
• Zapojte zvukový kábel zo systému
SoundBar do televízora alebo iných
zariadení. Samostatný zvukový kábel na
pripojenie však nepotrebujete, keď:
• systém SoundBar a televízor sú
pripojené prostredníctvom pripojenia
HDMI ARC alebo
• zariadenie je pripojené ku konektoru
HDMI IN na systéme SoundBar.
• Obnovte výrobné nastavenia systému
SoundBar (pozrite si 'Obnovenie
výrobných nastavení' na strane 11).
• Na diaľkovom ovládaní vyberte správny
zvukový vstup.
• Skontrolujte, či systém SoundBar nemá
stlmený zvuk.
14
SK
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém
SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora
stlmený.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
• Stlačením tlačidla AUDIO SYNC +/zosynchronizujete zvuk s obrazom.
Bluetooth
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k systému
SoundBar.
• Zariadenie nepodporuje kompatibilné
profily požadované pre systém SoundBar.
• Na zariadení ste neaktivovali funkciu
Bluetooth. Pozrite si návod na používanie
daného zariadenia, v ktorom nájdete
informácie o aktivácii tejto funkcie.
• Zariadenie nie je správne pripojené.
Pripojte zariadenie správne. (pozrite
si 'Prehrávanie zvukového obsahu cez
rozhranie Bluetooth' na strane 10)
• Systém SoundBar už je pripojený k inému
zariadeniu s podporou rozhrania Bluetooth.
Odpojte pripojené zariadenie a skúste
znova.
Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného
zariadenia Bluetooth je nízka.
• Príjem rozhrania Bluetooth je slabý.
Zariadenie umiestnite bližšie k systému
Soundbar alebo odstráňte prekážky medzi
zariadením a systémom SoundBar.
Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále
pripája a odpája.
• Príjem rozhrania Bluetooth je slabý.
Zariadenie umiestnite bližšie k systému
Soundbar alebo odstráňte prekážky medzi
zariadením a systémom SoundBar.
• Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu WiFi, aby nedochádzalo k rušeniu.
• Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa
rozhranie Bluetooth môže automaticky
deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nejde
o poruchu ani chybu systému SoundBar.
8 Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto
vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo
verzii PDF (Portable Document Format) v
elektronickom návode na používanie na lokalite
www.philips.com/support.
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
Označenie a logo Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich
používa na základe licencie.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Ochranné známky
Vyrobené v licencii a na základe amerických
patentov č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
a iných amerických a celosvetových
registrovaných patentov alebo patentov v
prebiehajúcom patentovom konaní. DTS,
symbol a spojenie DTS a symbolu sú
registrované ochranné známky a logá DTS
Digital Surround a DTS sú ochranné známky
spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou produktu je aj
softvér. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
SK
15
Philips Consumer Lifestyle
HK-1236- HTL5120/12
Year 2012
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
..............................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de
laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
HTL5120/12
..................................
...............................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
SOUNDBAR SPEAKER
.................................................................
(product description, description du produit)
_
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55013:2001+A1: 2003+A2: 2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN62301:2005
EN62311:2008
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 301489-1 V1.9.2: 2011
EN 301489-17 V2.1.1: 2009
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC(R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Telefication
NB
The Notified Body ............................................... performed ...................................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’intervention)
12214133/AA/00
And issued the certificate, ....................................................................................
(et a délivré le certificat)
Remarks:
(certificate number / numéro du certificat)
(Remarques:)
Drachten, Netherlands, August 30, 2012
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
16
A.Speelman, CL Compliance Manager
...............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
_
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HTL5120_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising