Philips | HTB3540/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino 5.1 3D Blu-ray HTB3540/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino 5.1 3D Blu-ray HTB3540/12 Používateľská príručka
Vždy pripravení pomôcť
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support
Otázky?
Kontaktujte
Philips
Príručka užívateľa
HTB3510
HTB3540
HTB3570
Obsah
1 Dôležité Bezpečnosť Starostlivosť o váš produkt Starostlivosť o životné prostredie Zdravotné upozornenie pri sledovaní
v 3D 2 Vaše domáce kino Hlavná jednotka Diaľkové ovládanie Konektory 3 Pripojenie a nastavenie Pripojenie reproduktorov Pripojenie k televízoru Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení Nastavenie reproduktorov Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMICEC) Pripojenie k domácej sieti a jej
nastavenie 4 Používanie domáceho kina Prístup do domovskej ponuky Disky Dátové súbory Úložné zariadenia USB Možnosti zvuku, videa a obrázkov Rádio Prehrávač MP3 Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone Prehľadávanie počítača
prostredníctvom siete DLNA Výber zvuku 2
2
3
3
4
5
5
5
6
8
8
9
10
11
11
13
15
15
15
17
18
18
20
21
5 Zmena nastavení 27
27
27
28
28
28
28
29
29
6 Aktualizácia softvéru 30
30
Nastavenia jazyka Nastavenia obrazu a videa Nastavenia zvuku Nastavenia rodičovskej kontroly Nastavenia displeja Nastavenia úspory energie Nastavenie reproduktorov Obnovenie predvolených nastavení Kontrola verzie softvéru Aktualizácia softvéru pomocou
zariadenia USB Aktualizácia softvéru cez internet 30
31
7 Technické údaje výrobku 32
8 Riešenie problémov 36
9 Upozornenie 38
Autorské práva 38
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 38
Súlad so smernicami 38
Ochranné známky 38
10 Kód jazyka 40
11 Register 41
21
23
25
SK
1
1 Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Batérie (súprava batérií alebo vstavané
batérie) nesmú byť vystavené zdrojom
nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad
slnečné žiarenie, oheň alebo podobné
zdroje tepla.
• Pred búrkou odpojte produkt od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
2
SK
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho
kina.
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
• V prípade reproduktorov so stojanmi
použite iba dodané stojany. Stojany pevne
upevnite k reproduktorom. Zostavené
stojany umiestnite na rovný povrch,
ktorý udrží kombinovanú hmotnosť
reproduktora a stojana.
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
•
Pri nesprávnom vložení batérií hrozí
výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince/gombíka,
pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín
od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
• Ak máte podozrenie, že batéria bola
prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok
na batérie bezpečne uzatvorený.
• Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu
detí a kontaktujte výrobcu.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
Starostlivosť o váš produkt
•
•
•
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas,
vyberte disky z priečinka na disk.
•
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
SK
3
Zdravotné upozornenie pri
sledovaní v 3D
Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi,
pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov
blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov
alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte
s lekárom.
Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr.
závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii,
neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších
časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek
ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a
nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne
nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania
automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak
symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním
obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným
lekárom.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D
dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich
nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam.
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom
mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém
ešte nie je úplne vyvinutý.
4
SK
2 Vaše domáce
kino
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips (napr. upozornenia na
aktualizácie softvéru k produktu), zaregistrujte
svoj produkt na adrese www.philips.com/
welcome.
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
a
b
c
n
d
o
e
f
Hlavná jednotka
Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.
a b c de f
g
p
q
h
i
r
j
s
k
l
a
(Otvoriť/zatvoriť)
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na
disk.
b
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
c
(Zastaviť)
Zastavenie prehrávania.
u
a
d SOURCE
Výber zdroja zvuku alebo videa pre
domáce kino.
e
+/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
f
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
t
m
b
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI
CEC prepnúť do pohotovostného
režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink,
stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené
po dobu najmenej troch sekúnd.
•
(Ponuka Doma)
Prístup do domovskej ponuky.
SK
5
c Zdrojové tlačidlá
• DISC/POP-UP MENU : Vyberie disk
ako zdroj.Zobrazenie ponuky disku
alebo jej zatvorenie počas prehrávania
disku.
• RADIO : Prepnutie na rádio pásma FM.
• SOURCE : Výber zdroja zvukového
vstupu.
l Alfanumerické tlačidlá
Slúžia na zadávanie hodnôt alebo písmen
(štýl zadávania SMS).
d BACK
• Návrat na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• V režime rádia stlačením a podržaním
vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej
stanice.
o OPTIONS
• Prístup k ďalším možnostiam
prehrávania počas prehrávania disku
alebo obsahu úložného zariadenia USB.
• V režime rádia slúži na nastavenie
rozhlasovej stanice.
e Navigačné tlačidlá
• Navigácia v ponukách.
• Ak chcete spustiť automatické
vyhľadávanie, v režime rádia stlačte
tlačidlo vľavo alebo vpravo.
• V režime rádia stlačením tlačidiel nahor
a nadol naladí frekvenciu rádia.
p
(Prehrávanie)
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
q
(Pozastavenie)
Pozastavenie prehrávania.
r
(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
f OK
Potvrdenie zadania alebo výberu.
g
/ (Predchádzajúci/nasledujúci)
• Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
• V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
h
(Zastaviť)/ (Otvoriť/zatvoriť)
• Zastavenie prehrávania.
• Stlačením a podržaním tlačidla na tri
sekundy sa otvorí alebo zatvorí disk.
i
/
(Vyhľadávanie smerom dozadu /
Vyhľadávanie smerom dopredu)
Vyhľadávanie vzad alebo vpred.
Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte
rýchlosť vyhľadávania.
j
+/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
m AUDIO
Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
n TOP MENU
Prístup k hlavnej ponuke disku.
s
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich
ukončenie.
t SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre video.
u Farebné tlačidlá
Výber úloh alebo možností pre disky Bluray.
Konektory
Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými
je vybavené vaše domáce kino.
Konektory na prednej strane
k SMART TV
Táto funkcia nie je dostupná v tejto verzii.
ab
6
SK
a AUDIO IN
Zvukový vstup z prehrávača MP3 (3,5 mm
konektor).
b
•
•
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia
USB.
Pripojením vysokokapacitného
úložného zariadenia USB získate
prístup k obsahu služby BD-Live.
h DIGITAL IN-OPTICAL
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
i HDMI OUT (ARC)
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
j LAN
Pripojenie k vstupu siete LAN na
širokopásmovom modeme alebo
smerovači.
Zadné konektory
f
g hij
a AC MAINS
Pevný kábel sieťového napájania.
b SPEAKERS
Pripojenie k dodaným reproduktorom a
subwooferu.
c DIGITAL IN-COAXIAL
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
d AUDIO IN-AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.
e USB(VOD)
Zásuvka na úložné zariadenie USB. Úložné
zariadenie USB sa používa na zapožičanie
videí online.
f FM ANTENNA
Pripojenie k dodanej anténe FM.
g VIDEO OUT
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na
televízore.
SK
7
3 Pripojenie a
nastavenie
SUB
WOOFER
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
FRONT
RIGHT
Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino
k televízoru a iným zariadeniam a potom ho
správne nastaviť.
Informácie o základných pripojeniach vášho
domáceho kina a príslušenstva nájdete
v stručnej úvodnej príručke.
REAR
LEFT
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
REAR
RIGHT
* Skutočné tvary reproduktorov sa môžu líšiť
od znázornenia na obrázku.
Poznámka
•• Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory, ako
napr. tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu,
okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti
reproduktorov. Na dosiahnutie optimálneho nastavenia,
ktoré vám najviac vyhovuje, sa nebojte experimentovať
s polohou reproduktorov.
Pripojenie reproduktorov
Aby bolo pripojenie jednoduchšie, káble
reproduktorov sú farebne označené. Ak chcete
k domácemu kinu pripojiť reproduktor, kábel
reproduktora pripojte ku konektoru s rovnakou
farbou.
Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú
úlohu pri nastavení efektu priestorového
zvuku. Najlepší efekt dosiahnete, ak všetky
reproduktory natočíte smerom k miestu, kde
sedíte, a nastavíte ich približne do výšky svojich
uší (v sede).
Pri umiestňovaní reproduktorov sa riaďte týmito
všeobecnými pokynmi.
1
2
3
4
8
SK
Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
Reproduktor FRONT CENTER (predný
stredový):
Umiestnite stredový reproduktor priamo
pred miesto, kde sedíte, nad alebo pod
televízor.
Reproduktor FRONT LEFT (ľavý predný) a
FRONT RIGHT (pravý predný):
Umiestnite ľavý a pravý reproduktor
dopredu, v rovnakej vzdialenosti od
stredového reproduktora. Dbajte na to,
aby sa ľavý, pravý a stredný reproduktor
nachádzali v rovnakej vzdialenosti od
miesta, kde sedíte.
Reproduktor REAR LEFT (ľavý zadný) a
REAR RIGHT (pravý zadný):
5
Umiestnite zadné priestorové
reproduktory naľavo a napravo od miesta,
kde sedíte, buď v jednej rovine s týmto
miestom alebo do polohy mierne za ním.
2
SUBWOOFER (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter
naľavo alebo napravo od televízora.
Nechajte približne 10 centimetrov voľného
priestoru od steny.
Pripojenie k televízoru
Na televízore zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
• Protokol HDMI-CEC je funkcia,
ktorá umožňuje ovládať zariadenia
kompatibilné s protokolom CEC a
pripojené prostredníctvom kábla
HDMI pomocou jediného diaľkového
ovládania, napríklad súčasne ovládať
hlasitosť televízora a domáceho kina.
(pozrite si 'Nastavenie funkcie EasyLink
(ovládanie prostredníctvom protokolu
HDMI-CEC)' na strane 11)
Pripojte domáce kino k televízoru a môžete
sledovať videá. Zvuk televízora môžete
prehrávať cez reproduktory domáceho kina.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k
dispozícii na domácom kine a televízore.
3
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
pomocou štandardného konektora
HDMI
Najvyššia kvalita obrazu
Toto domáce kino podporuje rozhranie
HDMI verzie s Audio Return Channel (ARC).
Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním
HDMI ARC, môžete prehrávať zvuk televízora
cez reproduktory domáceho kina pomocou
jedného kábla HDMI.
Ak sa zvuk televízora neprehráva cez
reproduktory domáceho kina, nastavte
zvuk manuálne. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 12)
Najvyššia kvalita obrazu
Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI
ARC, pripojte domáce kino k televízoru
pomocou štandardného pripojenia HDMI.
TV
TV
1
1
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI ARC
na televízore.
• Konektor HDMI ARC na televízore
môže byť označený rôzne. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
2
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI na
televízore.
Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého
sa bude zvuk televízora prehrávať cez
reproduktory domáceho kina (pozrite
si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 10).
SK
9
3
4
Na televízore zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
• Protokol HDMI-CEC je funkcia,
ktorá umožňuje ovládať zariadenia
kompatibilné s protokolom CEC a
pripojené prostredníctvom kábla
HDMI pomocou jediného diaľkového
ovládania, napríklad súčasne ovládať
hlasitosť televízora a domáceho kina.
(pozrite si 'Nastavenie funkcie EasyLink
(ovládanie prostredníctvom protokolu
HDMI-CEC)' na strane 11)
Ak sa zvuk televízora neprehráva cez
reproduktory domáceho kina, nastavte
zvuk manuálne. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 12)
Poznámka
•• Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na
pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI.
Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.
Možnosť 3: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
Základná kvalita obrazu
Ak váš televízor nedisponuje konektormi
HDMI, použite pripojenie kompozitného videa.
Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo
vysokom rozlíšení.
TV
•
2
3
4
Konektor kompozitného videa
môže byť označený ako AV IN,
COMPOSITE alebo BASEBAND.
Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého
sa bude zvuk televízora prehrávať cez
reproduktory domáceho kina (pozrite
si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 10).
Keď sledujete televízne programy,
opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE
na domácom kine vyberte správny zvukový
vstup.
Keď sledujete videá, prepnite televízor na
správny vstup videa. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie televízora.
Pripojenie zvuku z televízora
a iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez reproduktory domáceho kina.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je
k dispozícii na televízore, domácom kine a
ostatných zariadeniach.
Poznámka
•• Keď sú vaše domáce kino a televízor prepojené cez
konektor HDMI ARC, nie je potrebné pripojenie zvuku
(pozrite si 'Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou
konektora HDMI (ARC)' na strane 9).
Možnosť 1: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho optického kábla
Najvyššia kvalita zvuku
1
10
Pomocou kompozitného videokábla
pripojte konektor VIDEO OUT na
domácom kine ku konektoru VIDEO IN
na televízore.
SK
TV
1
Pomocou optického kábla pripojte
konektor OPTICAL na domácom kine ku
konektoru OPTICAL OUT na televízore
alebo inom zariadení.
• Digitálny optický konektor môže byť
označený ako SPDIF alebo SPDIF
OUT.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho koaxiálneho
kábla
Najvyššia kvalita zvuku
VCR
Nastavenie reproduktorov
Manuálne nastavte reproduktory a vychutnajte
si prispôsobený priestorový zvuk.
Skôr ako začnete
Vykonajte potrebné pripojenia opísané v
stručnej úvodnej príručke a potom prepnite
televízor na správny zdroj pre domáce kino.
1
Pomocou koaxiálneho kábla prepojte
konektor COAXIAL na domácom kine s
konektorom COAXIAL/DIGITAL OUT na
televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny koaxiálny konektor môže byť
označený ako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnosť 3: Pripojenie zvuku
pomocou analógových zvukových
káblov
Základná kvalita zvuku
1
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na domácom kine ku
konektorom AUDIO OUT na televízore
alebo inom zariadení.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Audio] > [Nastavenie
reproduktorov].
Zadajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov, a potom počúvajte
testovacie tóny a zmeňte úroveň hlasitosti.
Na dosiahnutie ideálneho nastavenia
sa nebojte s polohou reproduktorov
experimentovať.
Nastavenie funkcie EasyLink
(ovládanie prostredníctvom
protokolu HDMI-CEC)
Systém domáceho kina podporuje funkciu
Philips EasyLink, ktorá využíva protokol
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control).
Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink,
ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla
HDMI možno ovládať pomocou jedného
diaľkového ovládania.
SK
11
Poznámka
•• Rôzni výrobcovia nazývajú funkciu ovládania
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC rozdielne.
Informácie o vašom zariadení nájdete v používateľskej
príručke daného zariadenia.
•• Spoločnosť Philips nezaručuje 100 %
prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami HDMICEC.
Skôr ako začnete
• Pripojte domáce kino k zariadeniu
s podporu protokolu HDMI-CEC
prostredníctvom pripojenia HDMI.
• Vykonajte potrebné pripojenia opísané
v stručnej úvodnej príručke a potom
prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Zapnutie funkcie EasyLink
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [EasyLink] > [EasyLink]
> [Zapnúť].
Na televízore a iných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Bližšie informácie nájdete v návode na
používanie televízora alebo iných zariadení.
• V televízore nastavte zvukový výstup
na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač)
(namiesto reproduktorov televízora).
Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
Ovládacie prvky funkcie EasyLink
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať
svoje domáce kino, televízor a iné pripojené
zariadenia s podporou protokolu HDMI-CEC
pomocou jedného diaľkového ovládania.
• [Prehrávanie jedným dotykom]
(Jednodotykové prehrávanie): Keď je v
priečinku na disk vložený disk s videom,
12
SK
•
•
•
stlačením tlačidla (Prehrávanie) obnovíte
činnosť televízora z pohotovostného
režimu a spustíte prehrávanie disku.
[Pohotovostný režim jedným dotykom]
(Jednodotykový pohotovostný režim): Ak
je zapnutý jednodotykový pohotovostný
režim, domáce kino môžete prepnúť
do pohotovostného režimu diaľkovým
ovládaním televízora alebo iných zariadení
podporujúcich funkcie HDMI-CEC.
[Ovládanie zvuku systému] (Ovládanie
zvuku systému):Ak je zapnuté ovládanie
zvuku systému, zvuk pripojeného zariadenia
sa bude po spustení prehrávania na danom
zariadení automaticky prehrávať cez
reproduktory domáceho kina.
[Mapovanie zvukových vstupov]
(Mapovanie zvukových vstupov):Ak
ovládanie zvuku systému nefunguje,
priraďte pripojené zariadenie k správnemu
vstupnému zvukovému konektoru
domáceho kina. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 12)
Poznámka
•• Ak chcete zmeniť nastavenia ovládania pomocou
funkcie EasyLink, stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a
vyberte položku [Nastavenie] > [EasyLink].
Nastavenie zvuku
Ak sa zvuk z pripojeného zariadenia neprehráva
cez reproduktory domáceho kina, postupujte
takto:
• Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach
zapli funkciu EasyLink (pozrite si
'Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)'
na strane 11) a
• v televízore nastavte zvukový výstup
na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač)
(namiesto reproduktorov televízora).
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora a
•
1
2
3
4
5
nastavte ovládanie zvuku pomocou funkcie
EasyLink.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Výstraha
•• Oboznámte sa s princípmi fungovania sieťového
smerovača, softvéru mediálneho servera a sietí. Ak je
to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú
k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips
nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie
údajov.
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [EasyLink] > [Ovládanie
zvuku systému] > [Zapnúť].
• Ak chcete prehrávať hudbu
prostredníctvom TV reproduktorov,
vyberte možnosť [Vypnúť] a
preskočte ďalšie kroky.
Vyberte položku [EasyLink] > [Mapovanie
zvukových vstupov].
Podľa pokynov na obrazovke priraďte
pripojené zariadenie ku vstupným
zvukovým konektorom domáceho kina.
• Ak pripájate domáce kino k televízoru
prostredníctvom pripojenia HDMI
ARC, uistite sa, že zvuk televízora sa
priradí k vstupu ARC na domácom
kine.
Skôr ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia opísané
v stručnej úvodnej príručke a potom
prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Vytvorenie káblovej siete
Čo potrebujete
• Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
• Sieťový smerovač (so zapnutým
protokolom DHCP).
LAN
Pripojenie k domácej sieti a
jej nastavenie
Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču
na vytvorenie siete a môžete využívať:
• Prenášaný multimediálny obsah (pozrite si
'Prehľadávanie počítača prostredníctvom
siete DLNA' na strane 23)
• Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone (pozrite si 'Ovládanie
pomocou telefónu typu smartphone' na
strane 21)
• Aplikácie BD Live (pozrite si 'Funkcie BDLive na diskoch Blu-ray' na strane 17)
• Aktualizácia softvéru (pozrite si
'Aktualizácia softvéru cez internet' na
strane 31)
www
1
2
3
4
5
Pomocou sieťového kábla pripojte
konektor LAN na domácom kine k
sieťovému smerovaču.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Sieť] > [Inštalácia
siete] > [Káblová (Ethernet)].
Dokončite inštaláciu podľa pokynov na
obrazovke.
SK
13
•
6
Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku
[Skúsiť znova] a potom stlačte tlačidlo
OK.
Vyberte položku [Dokončiť] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
• Ak chcete zobraziť nastavenia siete,
vyberte položku[Nastavenie] > [Sieť]
> [Zobraziť nastavenia siete].
Úprava sieťového názvu
Určte názov domáceho kina, aby sa vo vašej
domácej sieti dalo jednoducho identifikovať.
1
2
3
4
5
14
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Pomenujte svoj
produkt:].
Na zadanie mena stlačte Alfanumerické
tlačidlá.
Vyberte položku [Hotovo] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
SK
4 Používanie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Skôr ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Dokončite úvodné nastavenie. Úvodné
nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí
domáceho kina, alebo ak ste toto
nastavenie nedokončili.
• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino (napríklad HDMI, AV IN).
Disky
Domáce kino dokáže prehrať disky DVD, VCD,
CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky,
ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu
CD-R obsahujúce fotografie, videá alebo hudbu.
1
2
Do domáceho kina vložte disk.
Ak sa prehrávanie disku nespustí
automaticky, stlačte tlačidlo DISC alebo
vyberte položku [prehrať Disk] z
domovskej ponuky.
3
Na ovládanie prehrávania použite diaľkové
ovládanie (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania'
na strane 15).
• Počas prehrávania disku Blu-ray
môžete počuť tichý zvuk. Je to bežný
jav. Neznamená to, že vaše domáce
kino je chybné.
Prístup do domovskej ponuky
Tlačidlá prehrávania
Domovská ponuka poskytuje jednoduchý
prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniu a
ďalším užitočným funkciám domáceho kina.
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
Navigácia v ponukách.
Nahor/nadol: Otočenie obrazu
v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Spustenie alebo obnovenie
prehrávania.
Pozastavenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
Stlačením a podržaním na tri
sekundy sa otvorí alebo zatvorí
priečinok na disk.
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu
alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu.
Pomalé vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu, keď je video
pozastavené.
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa základná ponuka.
Stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá a OK a
vyberte nasledovné možnosti:
• [prehrať Disk]: Spustenie prehrávania
disku.
• [prehľadávať USB]: Otvorenie
prehľadávača obsahu zariadenia USB.
• [Smart TV]: Táto funkcia nie je
dostupná v tejto verzii.
• [prehľadávať PC]: Otvorenie
prehľadávača obsahu počítača.
• [Nastavenie]: Prístup k ponukám na
zmenu nastavenia videa, zvuku a iných
nastavení.
Stlačením tlačidla
opustite ponuku.
(Ponuka Doma)
OK
(Prehrávanie)
/
/
/
SK
15
Tlačidlo
Postup
SUBTITLE
DISC/ POPUP MENU
Výber jazyka titulkov pre video.
Prístup do ponuky disku alebo
jej ukončenie.
Prístup k pokročilým
možnostiam pri prehrávaní
zvuku, videa alebo mediálnych
súborov (pozrite si 'Možnosti
zvuku, videa a obrázkov' na
strane 18).
OPTIONS
3
Synchronizácia obrazu a zvuku
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo .
Vyberte položku AUD SYNC a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s
videom.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
Domáce kino dokáže prehrávať video z diskov
Blu-ray 3D. Pred prehrávaním disku s obsahom
v 3D si prečítajte zdravotné upozornenie pri
sledovaní obrazu v 3D.
Čo potrebujete
• 3D televízor
• 3D okuliare kompatibilné s vaším 3D
televízorom
• Disk Blu-ray s videom v 3D
• Vysokorýchlostný kábel HDMI 1
2
16
Pomocou vysokorýchlostného kábla
HDMI pripojte domáce kino k televízoru s
podporou režimu 3D.
Uistite sa, že je zapnuté nastavenie 3D
videa. Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma)
a vyberte položku [Nastavenie] >
SK
[Obraz] > [Sledovanie videa v 3D] >
[Automatický].
• Ak chcete prehrávať disky 3D v režime
2D, vyberte položku [Vypnúť].
Spustite prehrávanie disku Blu-ray 3D a
nasaďte si 3D okuliare.
• Počas vyhľadávania v rámci videa a
v niektorých režimoch prehrávania
sa video zobrazuje v režime 2D.
Zobrazenie videa sa znova prepne do
režimu 3D, keď obnovíte prehrávanie.
Poznámka
•• Aby ste predišli blikaniu, zmeňte jas obrazovky.
Funkcia Bonus View (Bonusové
zobrazenie) na diskoch Blu-ray
Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu
Bonus View (Bonusové zobrazenie), si môžete
vychutnať extra obsah, napr. komentáre v
malom okne na obrazovke. Funkcia Bonus
View (Bonusové zobrazenie) je tiež známa pod
názvom Picture–In–Picture (Obraz v obraze).
1
2
3
4
5
Zapnite funkciu Bonus View (Bonusové
zobrazenie) v ponuke disku Blu-ray.
Počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností.
Vyberte položku [Výber PIP] > [PIP].
• V závislosti od videa sa zobrazí menu
PIP [1] alebo [2].
• Ak chcete vypnúť funkciu Bonus
View (Bonusové zobrazenie), vyberte
možnosť [Vypnúť].
Vyberte možnosť [2. jazyk zvuku] alebo
[2. jazyk titulkov].
Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray
Získajte prístup k ďalším funkciám na
diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live, ako
napr. internetovej diskusii s režisérom, najnovším
ukážkam filmov, hrám, tapetám alebo melódiám
zvonenia.
Služby a obsah BD-Live sa pri jednotlivých
diskoch líši.
Čo potrebujete
• Disk Blu-ray s obsahom BD-Live
• Úložné zariadenie USB s pamäťou aspoň
1 GB
1
2
3
4
5
Dátové súbory
Domáce kino dokáže prehrávať obrázky,
zvukové súbory a súbory videa uložené na
disku alebo na úložnom zariadení USB. Pred
prehrávaním súboru skontrolujte, či daný formát
súboru domáce kino podporuje (pozrite si
'Formáty súborov' na strane 32).
1
2
Pripojte domáce kino k domácej sieti a na
internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej
sieti a jej nastavenie' na strane 13).
Pripojte úložné zariadenie USB
ku konektoru
(USB) na čelnej strane
domáceho kina a prevezmite obsah služby
BD-Live.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma)
a vyberte položku [Nastavenie] >
[Rozšírené] > [Zabezpečenie BD-Live] >
[Vypnúť].
• Funkciu BD-Live vypnete výberom
možnosti [Zapnúť].
V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a
stlačte tlačidlo OK.
»» Spustí sa načítavanie služby BD-Live.
Čas načítania závisí od daného disku a
dostupného internetového pripojenia.
Pomocou tlačidla Navigačné tlačidlá sa
pohybujte v rámci služby BD-Live a potom
vyberte niektorú možnosť stlačením
tlačidla OK.
Poznámka
•• Ak chcete vymazať pamäť úložného zariadenia,
stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a vyberte položky
[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Vymazať pamäť].
Spustite prehrávanie súborov z disku alebo
úložného zariadenia USB.
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
• Ak chcete obnoviť prehrávanie videa
od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte
tlačidlo (Prehrávanie).
• Ak chcete prehrávať video od začiatku,
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak chcete prehrávať súbory s ochranou DivX DRM,
pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla
HDMI.
Titulky
Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si vybrať jazyk titulkov.
Poznámka
•• Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s
názvom filmového súboru. Napríklad, ak sa súbor videa
volá „film.avi“, pomenujte súbor titulkov ako „film.srt“
alebo „film.sub“.
•• Domáce kino podporuje nasledovné formáty súborov:
.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Ak sa titulky
nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.
1
2
3
Počas prehrávania videa vyberte jazyk
stlačením tlačidla SUBTITLE.
Ak sa pri prehrávaní videa DivX alebo
RMVB/RM titulky nezobrazujú správne,
zmeňte súbor znakov pomocou
nasledujúcich krokov.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
SK
17
4
»» Zobrazí sa ponuka možností.
Vyberte položku [Znaková množina]
a potom vyberte súbor znakov, ktorý
podporuje titulky.
Európa, India, LATAM a Rusko
Súbor znakov
Jazyk
[Štandardný]
angličtina, albánčina, dánčina,
holandčina, fínčina, francúzština,
galčina, nemčina, taliančina,
kurdčina (latinka), nórčina,
portugalčina, španielčina,
švédčina a turečtina
albánčina, chorvátčina, čeština,
holandčina, angličtina, nemčina,
maďarčina, írčina, poľština,
rumunčina, slovenčina, slovinčina
a srbčina
bulharčina, bieloruština,
angličtina, macedónčina,
moldavčina, ruština, srbčina a
ukrajinčina
gréčtina
estónčina, lotyština a litovčina
[Stredná
Európa]
[Cyrilika]
[Gréčtina]
[Baltské]
Kód VOD pre súbory DivX
Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX
a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX
VOD na stránke www.divx.com.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [DivX®
VOD kód].
»» Zobrazí sa registračný kód DivX VOD
pre vaše domáce kino.
Úložné zariadenia USB
Prezerajte si obrázky, počúvajte zvukový
obsah a pozerajte videá uložené na úložnom
zariadení USB, napríklad v prehrávači MP4 alebo
digitálnom fotoaparáte.
Čo potrebujete
• Úložné zariadenie USB naformátované
v systéme súborov FAT alebo NTFS a
kompatibilné s triedou veľkokapacitných
pamäťových zariadení (Mass Storage
Class).
• Súbor médií v jednom z podporovaných
formátov súborov (pozrite si 'Formáty
súborov' na strane 32).
Poznámka
•• Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač
USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s
konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí
rozpoznať.
1
2
3
4
5
Pripojte pamäťové zariadenie USB ku
konektoru
(USB) na domácom kine.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [prehľadávať USB] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 15).
Možnosti zvuku, videa a
obrázkov
Použite rozšírené funkcie pri prehrávaní
obrázkov, zvukových súborov alebo súborov
videa z disku alebo úložného zariadenia USB.
18
SK
•
•
Možnosti zvuku
Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej
skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania
zvuku.
1
•
Opakovaným stláčaním tlačidla OPTIONS
prechádzajte cez nasledovné funkcie:
• Opakované prehrávanie aktuálnej
skladby alebo súboru.
• Opakované prehrávanie všetkých
skladieb na disku alebo v priečinku.
• Vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
•
•
Možnosti videa
Počas sledovania videa vyberte možnosti ako
napr. titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času
alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie
sú dostupné v závislosti od zdroja videa.
1
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností videa.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku pre
video.
• [Jazyk titulkov]: Výber jazyka titulkov
pre video.
• [Posunutie titulkov]: Nastavenie
polohy titulkov na obrazovke.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií
o prehrávanom obsahu.
• [Znaková množina]: Slúži na výber
súboru znakov, ktorý podporuje titulky
DivX.
• [Hľadanie podľa času]: Zadaním času
scény preskočí na špecifickú časť videa.
• [2. jazyk zvuku]: Výber druhého jazyka
zvuku pre Blu-ray video.
• [2. jazyk titulkov]: Výber druhého
jazyka titulkov pre Blu-ray video.
• [Tituly]: Výber konkrétneho titulu.
• [Kapitoly]: Výber konkrétnej kapitoly.
• [Zoznam uhlov]: Výber iného uhla
kamery.
•
[Ponuky]: Zobrazenie ponuky disku.
[Výber PIP]: Zobrazte okno obrazu
v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray,
ktorý podporuje bonusové zobrazenie.
[Približovanie]: Priblíženie obrazu
videoscény alebo obrázka. Stlačením
tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
[Opakovať]: Opakovanie kapitoly
alebo titulu.
[Opakovať A-B]: Označenie dvoch
bodov v rámci kapitoly alebo skladby
na opakované prehrávanie alebo
vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
[Nastavenia obrazu]: Výber
preddefinovaných nastavení farieb.
Možnosti obrázkov
Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť
alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do
prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.
1
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností obrázku.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Otočiť +90]: Otočenie obrázka
o 90 stupňov v smere hodinových
ručičiek.
• [Otočiť -90]: Otočenie obrázka o
90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
• [Približovanie]: Priblíženie obrazu
videoscény alebo obrázka. Stlačením
tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií o
obrázku.
• [Trvanie jednej snímky]: Výber
rýchlosti zobrazenia každého obrázka
prezentácie.
• [Animácia snímok]: Výber animácie pre
prezentáciu.
SK
19
[Nastavenia obrazu]: Výber
preddefinovaných nastavení farieb.
[Opakovať]: Opakované prehrávanie
vybratého priečinka.
•
•
•
2
Hudobná prezentácia
Ak sa súbory obrázkov a zvukové súbory
nachádzajú na rovnakom disku alebo úložnom
zariadení USB, môžete vytvoriť hudobnú
prezentáciu.
1
2
3
4
5
Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
Vyberte obrázok a potom spustite
prehrávanie prezentácie tlačidlom
(Prehrávanie).
Stlačením tlačidla
prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
Poznámka
•• Uistite sa, že vaše domáce kino podporuje dané
formáty obrázkov a zvuku (pozrite si 'Formáty súborov'
na strane 32).
Rádio
Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme
FM na vašom domácom kine a uložte až
40 rozhlasových staníc.
Poznámka
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
•• Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický signál,
zobrazí sa výzva, aby ste znova nainštalovali rozhlasové
stanice.
1
20
Pripojte anténu FM ku konektoru FM
ANTENNA na domácom kine.
SK
3
Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem,
umiestnite anténu ďalej od televízora
alebo iného zdroja žiarenia.
Opakovane stláčajte tlačidlo RADIO, až kým
sa na paneli displeja nezobrazí RADIO.
»» Ak už máte nainštalované rozhlasové
stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý
ste počúvali.
»» Ak ste ešte nenainštalovali žiadne
rozhlasové stanice, na paneli displeja
sa zobrazí správa AUTO INSTALL...
PRESS PLAY. Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní
môžete počúvať alebo meniť rozhlasové
stanice.
Tlačidlá prehrávania
Tlačidlo
Postup
/
alebo
Alfanumerické
tlačidlá
Navigačné
tlačidlá
Výber predvoľby rozhlasovej
stanice.
BACK
Vľavo/vpravo: Vyhľadávanie
rozhlasovej stanice.
Nahor/nadol: Jemné ladenie
rozhlasovej frekvencie.
Stlačením tohto tlačidla
zastavíte vyhľadávanie
rozhlasových staníc.
Toto tlačidlo stlačte a
podržte stlačené, ak chcete
vymazať prednastavenú
rozhlasovú stanicu.
Tlačidlo
OPTIONS
SUBTITLE
Postup
Manuálne:
1) Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2) Stlačením tlačidla /
vyberte požadovanú
predvoľbu.
3) Opätovným stlačením
tlačidla
OPTIONS
uložte rozhlasovú stanicu.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu troch sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové
stanice.
Prepínanie medzi
stereofonickým a
monofónnym zvukom.
Ladiaca mriežka
V niektorých krajinách je možné prepnúť
ladiacu mriežku pásma FM z 50 kHz na
100 kHz. Pri prepnutí ladiacej mriežky sa
vymažú všetky predvoľby rozhlasových staníc.
1
2
3
Stlačením tlačidla RADIO na diaľkovom
ovládaní prepnite zariadenie do režimu
rádia.
Stlačte tlačidlo .
Stlačením a podržaním tlačidla
(Prehrávanie) prepnete medzi pásmom
50 kHz a 100 kHz.
Prehrávač MP3
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
1
Pomocou stereofonického zvukového
kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte
2
3
prehrávač MP3 ku konektoru AUDIO-IN
na domácom kine.
• Ak používate stereofonický zvukový
kábel so 6,5 mm koncovkou, pripojte
prehrávač MP3 k domácemu kinu
pomocou adaptéra z 3,5 na 6,5 mm
konektor.
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE,
až kým sa na paneli displeja nezobrazí
AUDIO-IN.
Pomocou tlačidiel na prehrávači
MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory.
Ovládanie pomocou telefónu
typu smartphone
Pomocou mobilného zariadenia, ako napríklad
telefónu iPhone (systém iOS 3.1.3 alebo novšia
verzia), telefónu so systémom Android (verzia
2.1 alebo novšia), zariadenia iPad alebo tabletu
môžete:
• Ovládať domáce kino
• Prehľadávať disk s údajmi alebo úložné
zariadenie USB
• Prenášať a zdieľať obsah zo zariadení
pripojených k vašej domácej sieti
Skôr ako začnete
• Pripojte domáce kino, mobilné zariadenie
a ďalšie zariadenia kompatibilné s DLNA k
rovnakej sieti.
• Vždy, keď je to možné, používajte
káblové pripojenie, aby ste zaručili čo
najlepšiu kvalitu obrazu.
• Upravte sieťový názov svojho domáceho
kina (pozrite si 'Úprava sieťového názvu'
na strane 14).
• Prevezmite aplikáciu Philips MyRemote do
mobilného zariadenia.
• V prípade zariadení iPhone alebo iPad
vyhľadajte aplikáciu na lokalite App
Store (App Store).
• V prípade telefónu alebo tabletu so
systémom Android vyhľadajte aplikáciu
na lokalite Market (Market).
SK
21
Ovládať domáce kino
1
2
V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu
MyRemote.
Na úvodnej obrazovke vyberte domáce
kino (podľa jeho sieťového názvu).
»» V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
lišta prehľadávania.
•
3
Ak sa domáce kino nenájde,
skontrolujte pripojenie k sieti alebo
ťuknutím na kartu Devices vo
svojom mobilnom zariadení zopakujte
vyhľadávanie.
Pomocou nasledujúcich kariet môžete
otvoriť ďalšie možnosti.
• Na predchádzajúcu obrazovku sa
vrátite stlačením tlačidla späť.
Možnosť
Postup
App
Home
Media
Návrat na domovskú obrazovku
vášho zariadenia.
DISC: Prehľadávanie a prehrávanie
súborov uložených na disku s
údajmi.
USB: Prehľadávanie a prehrávanie
súborov uložených na úložnom
zariadení USB.
Otvorenie diaľkového ovládania v
mobilnom zariadení. Potiahnutím
prsta po obrazovke doľava alebo
doprava zobrazíte ďalšie tlačidlá.
V mobilnom zariadení sa zobrazia
len relevantné tlačidlá. Niektoré
funkcie, ako napríklad zapnutie
z pohotovostného režimu alebo
dlhé stlačenie tlačidla, nie sú
v mobilnom zariadení dostupné.
Remote
4
22
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
požadovanú možnosť alebo dokončite
nastavenie.
SK
Prenos multimediálneho obsahu
(SimplyShare)
Aplikácia Philips SimplyShare vám umožňuje
prenášať multimediálny obsah (ako napr.
obrázky, zvukové súbory a videosúbory)
pomocou vášho telefónu typu smartphone a
prehrávať tento obsah pomocou domáceho
kina alebo iného zariadenia kompatibilného s
protokolom DLNA v rovnakej domácej sieti.
Skôr ako začnete
• Do mobilného zariadenia nainštalujte
aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú
s protokolom DLNA, ako je napr. aplikácia
Twonky Media Server.
• Zapnite zdieľanie mediálnych súborov.
Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke konkrétneho softvéru mediálneho
servera.
1
2
3
Spustite aplikáciu mediálneho servera v
mobilnom zariadení. V prípade telefónov
typu iPhone alebo s operačným systémom
Android otvorte aplikáciu MyRemote.
V ponuke mobilného zariadenia vyberte
položku SimplyShare.
»» Vaše domáce kino a ďalšie zariadenia
v domácej sieti sa automaticky
rozpoznajú a zobrazia na obrazovke.
Vyberte požadované zariadenie v sieti.
»» Zobrazia sa priečinky vo vybranom
zariadení. Názvy priečinkov sa môžu
líšiť v závislosti od mediálneho servera.
•
4
5
Ak sa priečinky nezobrazia, povoľte
zdieľanie médií vo vybranom zariadení,
aby bol obsah dostupný na zdieľanie.
Vyberte mediálny súbor, ktorý sa má
prehrať.
V ponuke mobilného zariadenia vyberte
domáce kino, na ktorom chcete mediálny
súbor prehrávať.
• Niektoré mediálne súbory sa
nemusia zobraziť alebo prehrať
kvôli problémom s kompatibilitou.
Skontrolujte, ktoré formáty súborov
podporuje vaše domáce kino.
6
Prehrávanie ovládajte pomocou svojho
mobilného zariadenia.
Prehľadávanie počítača
prostredníctvom siete DLNA
Získajte prístup a prehrávajte obrázky, zvukové
súbory a súbory videa z počítača alebo
mediálneho servera v domácej sieti pomocou
domáceho kina.
Skôr ako začnete
• Do zariadenia nainštalujte aplikáciu
mediálneho servera kompatibilnú s DLNA.
Prevezmite si aplikáciu, ktorá vám vyhovuje
najlepšie. Napríklad,
• Windows Media Player 11 alebo
novšiu verziu pre počítače PC
• Twonky Media Server pre počítače
Mac alebo PC
• Zapnite zdieľanie mediálnych súborov.
Na zjednodušenie ovládania sme zahrnuli
kroky pre nasledujúce aplikácie:
• Windows Media Player 11 (pozrite si
'Program Microsoft Windows Media
Player 11' na strane 23)
• Windows Media Player 12 (pozrite si
'Program Microsoft Windows Media
Player 12' na strane 24)
• Twonky Media pre počítače Mac
(pozrite si 'Macintosh OS X Twonky
Media (v4.4.2)' na strane 24)
Poznámka
Skôr ako začnete
• Pripojte domáce kino k domácej sieti.
Vždy, keď je to možné, používajte káblové
pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu
kvalitu obrazu.
• Pripojte počítač a ďalšie mobilné zariadenia
kompatibilné s DLNA k rovnakej domácej
sieti.
• Uistite sa, že brána firewall vo vašom
počítači povoľuje spustenie programov
Media Player (alebo že sa softvér
mediálneho servera nachádza v zozname
výnimiek brány firewall).
• Zapnite počítač a smerovač.
Program Microsoft Windows Media
Player 11
1
2
3
4
5
•• Ďalšie informácie o týchto aplikáciách alebo iných
mediálnych serveroch nájdete v návode na používanie
softvéru mediálneho servera.
Nastavenie softvéru mediálneho
servera
Ak chcete zapnúť zdieľanie médií, je potrebné
nastaviť softvér mediálneho servera.
6
V počítači spustite program Windows
Media Player.
Kliknite na kartu Knižnica a vyberte
možnosť Zdieľanie médií.
Pri prvom vybratí položky Zdieľanie
médiísa zobrazí kontextová ponuka.
Začiarknite okienko Zdieľať moje médiá
a kliknite na tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa obrazovka Zdieľanie médií.
Skontrolujte, či na obrazovke Zdieľanie
médií vidíte zariadenie označené ako
Neznáme zariadenie.
»» Ak sa neznáme zariadenie nezobrazí
ani po približne jednej minúte,
skontrolujte, či spojenie neblokuje
brána firewall počítača.
Vyberte neznáme zariadenie a kliknite na
položku Povoliť.
»» Vedľa zariadenia sa objaví zelená
značka začiarknutia.
Pri predvolenom nastavení program
Windows Media Player zdieľa obsah týchto
priečinkov: Hudba, Obrázky a Videá.
Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných
priečinkoch, vyberte položky Knižnica >
Pridať do knižnice.
»» Zobrazí sa obrazovka Pridať do
knižnice.
SK
23
•
7
8
V prípade potreby vyberte možnosť
Rozšírené možnosti na zobrazenie
zoznamu monitorovaných priečinkov.
Vyberte možnosť Moje priečinky a
priečinky ostatných používateľov, do
ktorých mám povolený prístup, a potom
kliknite na možnosť Pridať.
Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie
priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne
súbory.
8
1
2
V počítači spustite program Windows
Media Player.
3
V programe Windows Media Player kliknite
na kartu Prúd a vyberte možnosť Zapnúť
vysielanie prúdov mediálnych údajov.
»» Zobrazí sa obrazovka Možnosti
vysielania prúdov mediálnych údajov.
4
2
3
4
5
6
7
24
Kliknite na možnosť Zapnúť vysielanie
prúdov mediálnych údajov.
»» Vrátite sa na obrazovku programu
Windows Media Player.
Kliknite na kartu Prúd a vyberte možnosť
Ďalšie možnosti vysielania prúdov údajov.
»» Zobrazí sa obrazovka Možnosti
vysielania prúdov mediálnych údajov.
5
6
Skontrolujte, či na obrazovke Lokálna sieť
vidíte mediálny program.
»» Ak sa mediálny program nezobrazí,
skontrolujte, či spojenie neblokuje
brána firewall počítača.
Vyberte mediálny program a kliknite na
možnosť Povolené.
»» Pri mediálnom programe sa zobrazí
zelená šípka.
Pri predvolenom nastavení program
Windows Media Player zdieľa obsah týchto
priečinkov: Hudba, Obrázky a Videá.
Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných
priečinkoch, kliknite na kartu Usporiadať
a vyberte položku Spravovať knižnice >
Hudba.
SK
Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie
priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne
súbory.
Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)
Program Microsoft Windows Media
Player 12
1
»» Zobrazí sa obrazovka Umiestnenia
knižníc hudby.
Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať
30 dňovú skúšobnú verziu zdarma do
svojho počítača Macintosh, navštívte
stránku www.twonkymedia.com.
V počítači Macintosh spustite program
Twonky Media.
Na obrazovke Twonky Media Server
vyberte položky Basic Setup (Základné
nastavenie) a First Steps (Úvodné kroky).
»» Zobrazí sa obrazovka First steps
(Úvodné kroky).
Zadajte názov svojho mediálneho servera
a kliknite na možnosť Save Changes
(Uložiť zmeny).
Späť na obrazovke Twonky Media vyberte
položky Basic Setup (Základné nastavenie)
a Sharing (Zdieľanie).
»» Zobrazí sa obrazovka Sharing
(Zdieľanie).
Vyhľadajte a vyberte priečinky určené na
zdieľanie a potom vyberte položku Save
Changes (Uložiť zmeny).
»» Počítač Macintosh automaticky
vykonáva opätovné preskenovanie
týchto priečinkov, takže sú vždy
pripravené na zdieľanie.
Prehrávanie súborov z počítača
Poznámka
•• Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z
počítača sa uistite, že je domáce kino pripojené k
domácej sieti a softvér mediálneho servera je správne
nastavený.
1
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
2
3
Vyberte položku [prehľadávať PC] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte požadované zariadenie v sieti.
»» Zobrazia sa priečinky vo vybranom
zariadení. Názvy priečinkov sa môžu
líšiť v závislosti od mediálneho servera.
•
4
5
Ak sa priečinky nezobrazia,
skontrolujte, či ste povolili zdieľanie
médií vo vybranom zariadení, aby bol
obsah dostupný na zdieľanie.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
• Niektoré mediálne súbory sa
nemusia prehrať kvôli problémom
s kompatibilitou. Skontrolujte
formát súborov, ktoré domáce kino
podporuje.
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho
zvuku videa alebo hudby.
Stlačte tlačidlo .
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým
nastaveniam na obrazovke.
Možnosti
zvuku
Popis
SURROUND
Výber priestorového zvuku
alebo stereofonického zvuku.
Výber režimu zvuku.
Vytvorenie oneskorenia
zvuku tak, aby sa zhodoval s
rýchlosťou videa.
Zníženie náhlych zmien
hlasitosti, napríklad počas
televíznych reklám.
SOUND
AUD SYNC
AUTO VOL
3
Vyberte jednu z možností a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla BACK zatvorte ponuku.
• Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo,
ponuka sa automaticky ukončí.
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
1
2
3
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 15).
Výber zvuku
1
2
4
4
Stlačte tlačidlo .
Vyberte položku SURROUND a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) vyberte nastavenie na
displeji:
• AUTO: Priestorový zvuk založený na
prenose zvuku.
• MULTI-CH: Tradičná konfigurácia
kanálov 5.1 pre uvoľňujúci filmový
zážitok.
• STEREO: Dvojkanálový stereofonický
zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Režim zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
1
2
3
4
Uistite sa, že je zapnuté dodatočné
spracovanie zvuku na výstupe
reproduktorov (pozrite si 'Nastavenie
reproduktorov' na strane 29).
Stlačte tlačidlo .
Vyberte položku SOUND a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) vyberte nastavenie na
displeji:
• AUTO: Automatický výber nastavenia
zvuku podľa prenosu zvuku.
• BALANCED: Vypočujte si originálny
zvuk svojich filmov a hudby bez
pridaných zvukových efektov.
• POWERFUL: Vychutnajte si vzrušujúce
arkádové zvuky ideálne pre akčné
videá alebo hlučné párty.
SK
25
•
•
•
•
5
BRIGHT: Oživte jednotvárne filmy a
hudbu pomocou pridaných zvukových
efektov.
CLEAR: Zachyťte každý detail hudby
a vychutnajte si zreteľné dialógy vo
filmoch.
WARM: Pohodlne si vypočujte
hovorené slovo a hudobné vokály.
PERSONAL: Prispôsobte si zvuk podľa
vlastných preferencií.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok),
stredných frekvencií (stredov) a nízkych
frekvencií (basov) domáceho kina.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo .
Vyberte položku SOUND > PERSONAL
a potom stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá
(vpravo).
Tlačidlami Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) meňte basy, stredné alebo vysoké
frekvencie.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Automatická hlasitosť
Funkciu automatickej hlasitosti zapnite, ak
chcete znížiť náhle zmeny hlasitosti, napríklad
počas televíznych reklám.
1
2
3
4
26
Stlačte tlačidlo .
Vyberte položku AUTO VOL a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
vyberte možnosť ON alebo OFF.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
SK
5 Zmena nastavení
Nastavenia domáceho kina sú už
nakonfigurované pre optimálny výkon. Ak
nemáte dôvod zmeniť nastavenie, odporúčame
ponechať predvolené nastavenie.
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
•• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte
BACK. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte
(Ponuka Doma).
Nastavenia jazyka
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
1
2
3
4
Poznámka
tlačidlo
tlačidlo
Nastavenia obrazu a videa
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Jazyk ponuky]: Výber jazyka
zobrazenia pre ponuku.
• [Zvuk]: Výber jazyka zvuku pre disky.
• [Titulok]: Výber jazyka titulkov pre
disky.
• [Ponuka disku]: Výber jazyka ponuky
pre disky.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Tv type]: Ak sa video nezobrazí
správne, vyberte typ TV (systém farieb).
• [TV obrazovka]: Výber formátu obrazu
prispôsobeného veľkosti televíznej
obrazovky.
• [HDMI video]: Výber rozlíšenia
obrazového signálu, ktorý vychádza
z konektora HDMI OUT (ARC) na
domácom kine. Ak si chcete vychutnať
obsah v danom rozlíšení, uistite sa, že
televízor toto rozlíšenie podporuje.
• [HDMI Deep Color]: Zobrazenie
skutočného sveta na vašej televíznej
obrazovke prostredníctvom
prehrávania živého obrazu s miliardou
farieb. Domáce kino musí byť
pripojené k televízoru vybavenému
funkciou Deep Color pomocou kábla
HDMI.
• [Nastavenia obrazu]: Výber
predvolených nastavení farieb pre
zobrazenie videa.
• [Sledovanie videa v 3D]: Nastavenie
videa HDMI tak, aby podporovalo
video v režime 3D alebo 2D.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte 4-miestny
kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na
používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 40).
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný,
domáce kino použije predvolený jazyk disku.
Poznámka
•• Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor
podporuje nové nastavenia.
SK
27
•
Nastavenia zvuku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
•
Vyberte položku [Zvuk] a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Nočný režim]: Vhodné na počúvanie
v tichom prostredí. Zníženie hlasitosti
hlasných zvukov domáceho kina.
Nočný režim je dostupný iba pri
diskoch DVD a Blu-ray so zvukovou
stopou Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby True HD.
• [HDMI zvuk]: Nastavenie prehrávania
zvuku HDMI cez reproduktory
televízora alebo vypnutie prehrávania
zvuku HDMI cez reproduktory
televízora.
• [Nastavenie reproduktorov]:
Nastavenie reproduktorov, ktoré
prináša najlepší zážitok z priestorového
zvuku.
• [Predvolené nastav. zvuku]: Obnovte
nastavenia ekvalizéra všetkých režimov
zvuku na predvolené hodnoty.
Nastavenia displeja
1
2
3
4
Nastavenia rodičovskej
kontroly
1
2
3
4
28
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Automatické posunutie titulkov]:
Zapnutie alebo vypnutie automatickej
zmeny polohy titulkov na televízoroch,
ktoré podporujú túto funkciu.
• [Zobrazovací panel]: Nastavenie jasu
displeja na prednom paneli domáceho
kina.
• [VCD PBC]: Zapnutie alebo vypnutie
navigácie v ponuke obsahu diskov
VCD a SVCD s funkciou ovládania
prehrávania.
Nastavenia úspory energie
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
1
2
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
3
SK
[Zmeniť heslo]: Nastavenie alebo
zmena hesla na prístup k funkciám
rodičovskej kontroly. Ak nemáte
heslo alebo ste ho zabudli, zadajte
kombináciu 0000.
[Rodičovská kontrola]: Obmedzenie
prístupu k diskom nahratým s
hodnotením prístupnosti podľa veku.
Ak chcete prehrať všetky disky bez
ohľadu na hodnotenie prístupnosti,
vyberte úroveň 8 alebo [Vypnúť].
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
4
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Šetrič obrazovky]: Prepnutie
domáceho kina do režimu šetriča
obrazovky po 10 minútach nečinnosti.
• [Automatický pohotovostný
režim]: Prepnutie domáceho kina
do pohotovostného režimu po
30 minútach nečinnosti. Tento časovač
funguje iba vtedy, keď je prehrávanie
disku alebo obsahu zo zariadenia USB
pozastavené alebo zastavené.
• [Časovač vypnutia]: Nastavenie
časovača režimu spánku tak,
aby sa domáce kino preplo do
pohotovostného režimu po uplynutí
nastaveného času.
Obnovenie predvolených
nastavení
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Obnoviť
predvolené nastavenia] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [OK] a na potvrdenie
stlačte tlačidlo OK.
»» Nastavenia domáceho kina sa
obnovia na predvolené hodnoty,
okrem niektorých nastavení, napríklad
nastavení rodičovskej kontroly alebo
registračného kódu DivX VOD.
Nastavenie reproduktorov
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Zdokonalený zvuk]: Vyberte možnosť
[Zapnúť], ak chcete zapnúť dodatočné
spracovanie zvuku na výstupe
reproduktorov a zapnúť nastavenie
funkcie karaoke (ak váš výrobok
podporuje funkciu Karaoke). Ak chcete
prehrať pôvodný zvuk disku, vyberte
možnosť [Vypnúť].
Tip
•• Pred výberom preddefinovaného režimu zvuku najskôr
zapnite dodatočné spracovanie zvuku (pozrite si 'Režim
zvuku' na strane 25).
SK
29
6 Aktualizácia
softvéru
Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží
zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli
využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne
aktualizujte softvér.
Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s
najnovšou verziou na adrese www.philips.com/
support. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná
na lokalite podpory spoločnosti Philips,
aktualizujte softvér domáceho kina na najnovšiu
verziu.
Výstraha
•• Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne
nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť Philips nie
je zodpovedná za problémy spôsobené prechodom na
staršiu verziu softvéru.
Kontrola verzie softvéru
Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorý je
nainštalovaný v domácom kine.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] >
[Informácie o verzii].
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
Aktualizácia softvéru
pomocou zariadenia USB
Čo potrebujete
• Zariadenie USB typu Flash naformátované
v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou
30
SK
•
•
pamäťou 256 MB. Nepoužívajte pevný disk
USB.
Počítač s prístupom na internet.
Archivačný program, ktorý podporuje
formát súborov ZIP.
Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér
1
2
3
4
5
6
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na webovej stránke podpory spoločnosti
Philips nájdite svoj produkt a položku
Software and Drivers (Softvér a ovládače).
»» Aktualizácia softvéru je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do
koreňového adresára.
»» Súbory sa vyextrahujú do priečinka
UPG_ALL v pamäťovej jednotke USB
typu Flash.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash od počítača.
Krok číslo 2: Aktualizujte softvér
Výstraha
•• Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
1
2
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash obsahujúcu prevzatý súbor k
domácemu kinu.
• Uistite sa, že je priečinok na disk
zatvorený a že sa v ňom nenachádza
žiadny disk.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
3
4
5
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia softvéru] > [USB].
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
aktualizáciu.
»» Dokončenie procesu aktualizácie trvá
asi 5 minút.
Aktualizácia softvéru cez
internet
1
2
3
4
5
Pripojte domáce kino k domácej sieti s
vysokorýchlostným pripojením na internet
(pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej
nastavenie' na strane 13).
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia softvéru] > [Sieť].
»» Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí
sa výzva na spustenie alebo zrušenie
aktualizácie.
»» Preberanie súboru aktualizácie môže
trvať dlhšie, v závislosti od podmienok
domácej siete.
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
aktualizáciu.
»» Dokončenie procesu aktualizácie trvá
asi 5 minút.
»» Po dokončení aktualizácie sa domáce
kino automaticky vypne a znovu zapne.
Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
SK
31
7 Technické údaje
výrobku
Formáty súborov
•
•
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
•
Regionálne kódy
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina uvádza podporované
regióny.
Krajina
Európa,
Spojené kráľovstvo
Ázia a Pacifik,
Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
DVD
BD
A
A
Austrália,
Nový Zéland
Rusko, India
Čína
Zvuk:
• .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a,
.flac, .ogg
• .ra (dostupné len v Tichomorskej Ázii
a Číne)
Video:
• .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv,
.m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
• .rmvb, .rm, .rv (dostupné len v
Tichomorskej Ázii a Číne)
Obrázok: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png
Formáty zvuku
Domáce kino podporuje nasledujúce zvukové
súbory.
( súbory .ra sú podporované len
v Tichomorskej Ázii a Číne)
Prípona Kontajner Zvukový
kodek
Bitová rýchlosť
.mp3
.wma
.aac
MP3
ASF
AAC
Max. 320 kbit/s
Max. 192 kbit/s
Max. 192 kbit/s
.wav
.m4a
.mka
WAV
MKV
MKA
C
C
Formáty médií
•
32
AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové
CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory,
médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus
HD, úložné zariadenie USB
SK
.ra
.flac
RM
FLAC
MP3
WMA
AAC, HEAAC
PCM
AAC
PCM
Dolby
Digital
DTS core
MPEG
MP3
WMA
AAC, HEAAC
AAC, HEAAC
Cook
FLAC
27,648 Mbit/s
192 kbit/s
27,648 Mbit/s
640 kbit/s
1,54 Mbit/s
912 kbit/s
Max. 320 kbit/s
Max. 192 kbit/s
Max. 192 kbit/s
Max. 192 kbit/s
96 469 bit/s
Max. 24 bit/s
Prípona Kontajner Zvukový
kodek
Bitová rýchlosť
.ogg
Variabilná
bitová rýchlosť,
maximálna
veľkosť bloku
4 096
Max. 320 kbit/s
OGG
Vorbis
MP3
Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4
Zvukový kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
Dolby Digital,
MPEG, MP3,
AAC, HE-AAC,
DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbit/s
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@4,2
38,4 Mbit/s
25 Mbit/s
Formáty pre video
Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, na
domácom kine môžete prehrávať videosúbory
s nasledujúcimi charakteristikami:
• Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov pri
• Frekvencia snímok: 6 ~ 30 snímok za
sekundu.
Súbory .avi v kontajneri AVI
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM,
Dolby
Digital,
DTS
core,
MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x,
DivX 6.x
Max.
10 Mbit/s
MPEG 1, MPEG 2
MPEG 4 SP/ASP
H.264/AVC až
do HiP@4.2
WMV9
40 Mbit/s
38,4 Mbit/s
25 Mbit/s
45 Mbit/s
Súbory .divx v kontajneri AVI
Zvukový kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital, MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x,
DivX 5.x,
DivX 6.x
Max.
10 Mbit/s
Súbory .mkv v kontajneri MKV
Zvukový kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital, DTS
core, MPEG,
MP3, WMA,
AAC, HE-AAC,
DD+
DivX Plus
HD
30 Mbit/s
MPEG 1,
MPEG 2
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@4,2
WMV9
40 Mbit/s
38,4 Mbit/s
25 Mbit/s
45 Mbit/s
Súbory .m2ts v kontajneri MKV
Zvukový kodek
Kodek
videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital, DTS core,
MPEG, MP3,
WMA, AAC, HEAAC, DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbit/s
MPEG 4 ASP 38,4 Mbit/s
H.264/AVC 25 Mbit/s
HiP@4,2
WMV9
45 Mbit/s
SK
33
Súbory .asf a .wmv v kontajneri ASF
•
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová rýchlosť
•
Dolby Digital,
MP3, WMA,
DD+
MPEG 4 ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC
HiP@4,2
WMV9
25 Mbit/s
45 Mbit/s
Video
•
•
Súbory .mpg a .mpeg v kontajneri PS
Zvukový kodek
Kodek
videa
Bitová
rýchlosť
PCM, DTS core,
MPEG, MP3
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbit/s
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová rýchlosť
MP3,
AAC
H.264/AVC až
do HiP@4.2
H.263
25 Mbit/s
38,4 Mbit/s
Súbory .3gp v kontajneri 3GP
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová rýchlosť
AAC,
HE-AAC
MPEG 4 ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC až
do HiP@4.2
Max. 25 Mbit/s
Súbory .rm, .rv a .rmvb v kontajneri RM
(dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
Zvukový kodek
Kodek videa
Bitová rýchlosť
AAC, COOK
RV30, RV40
40 Mbit/s
Zosilňovač
•
•
Celkový výstupný výkon: 1000 W RMS
(30 % THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
34
SK
Systém signálu: PAL/NTSC
Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Zvuk
•
•
Súbory .flv v kontajneri FLV
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 2 V
• AUDIO IN: 1 V
•
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
• WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s
Rádio
•
•
•
Rozsah ladenia:
• Európa/Rusko/Čína: FM 87,5 –
108 MHz (50 kHz)
• Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika:
FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
Frekvenčný odozva: FM 180 Hz –
12,5 kHz/±3 dB
USB
•
•
•
•
Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class
(MSC)
Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
Port USB: 5 V 500 mA (pre každý port)
Hlavná jednotka
•
•
•
•
•
Napájanie:
• Európa/Čína: 220 – 240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia:
110 – 127 V/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
• Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
Spotreba energie: 160 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: ≤ 0,5 W
Rozmery (Š x V x H): 435 x 58 x 280 mm
Hmotnosť: 2,66 kg
Subwoofer
•
•
•
•
•
•
Výstupný výkon: 166 W RMS (30 % THD)
Impedancia: 4 ohmy
Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
Rozmery (Š x V x H): 178 x 300 x 343 mm
Hmotnosť: 3,66 kg
Dĺžka kábla: 3,3 m
•
•
•
•
Hmotnosť (predný):
• HTB3510: 0,53 kg/kus
• HTB3540: 0,53 kg/kus
• HTB3570: 2,66 kg/kus
Hmotnosť (zadný):
• HTB3510: 0,56 kg/kus
• HTB3540/HTB3570: 2,72 kg/kus
Dĺžka kábla (predný): 3,25 m
Dĺžka kábla (zadný): 10,25 m
Batérie diaľkového ovládania
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ lasera (Dióda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/–10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
Reproduktory
Stredový reproduktor:
• Výstupný výkon: 166 W RMS (30 % THD)
• Impedancia reproduktora: 4 ohmy
• Budiče reproduktorov: 1 x 78 mm (3")
úplný rozsah
• Rozmery (Š x V x H): 223 x 100 x 80 mm
• Hmotnosť: 0,65 kg
• Dĺžka kábla: 2,25 m
Predný/zadný reproduktor:
• Výstupný výkon: 4 x 166 W RMS (30 %
THD)
• Impedancia reproduktora: 4 ohmy
• Budiče reproduktorov: 1 x 78 mm (3")
úplný rozsah
• Rozmery (Š x V x H):
• HTB3510: 90 x 185 x 82 mm (predný/
zadný)
• HTB3540: 90 x 185 x 82 mm (predný);
247 x 1090 x 242 mm (zadný)
• HTB3570: 247 x 1090 x 242 mm
(predný/zadný)
SK
35
8 Riešenie
problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy
neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní
tohto produktu, pred požiadaním o opravu
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém
pretrváva, získajte podporu na stránke www.
philips.com/support.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na domácom kine nefungujú.
• Odpojte domáce kino od zdroja napájania
a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.
• Uistite sa, že povrch tlačidiel nie je v
kontakte so žiadnym vodivým materiálom
ako napríklad kvapka vody, kov a pod.
Obraz
Žiadny obraz.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na
správny zdroj pre domáce kino.
Na televízore pripojenom cez HDMI nie je
obraz.
• Uistite sa, že na pripojenie domáceho kina
a televízora používate vysokorýchlostný
kábel HDMI. Niektoré štandardné káble
HDMI nezobrazujú správne niektoré druhy
obrázkov, 3D video alebo funkciu Deep
Color.
• Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný.
V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za
nový.
36
SK
•
•
Stlačením tlačidla (Ponuka Doma), a
potom tlačidiel 731 na diaľkovom ovládaní
obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.
Zmeňte nastavenie videa cez HDMI
alebo počkajte 10 sekúnd na automatické
obnovenie pôvodného stavu (pozrite si
'Nastavenia obrazu a videa' na strane 27).
Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.
• Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým
rozlíšením.
• Uistite sa, že televízor podporuje video s
vysokým rozlíšením.
• Na pripojenie k televízoru použite kábel
HDMI.
Zvuk
Z reproduktorov domáceho kina nevychádza
žiadny zvuk.
• Zapojte zvukový kábel z domáceho
kina do televízora alebo iných zariadení.
Ak je však domáce kino prepojené s
televízorom pomocou pripojenia HDMI
ARC, nepotrebujete samostatné pripojenie
pre zvuk.
• Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie
(pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane
12).
• Obnovte výrobné nastavenia domáceho
kina, vypnite ho a potom znova zapnite.
• Na domácom kine opakovane stláčajte
tlačidlo SOURCE, až kým nevyberiete
správny zvukový vstup.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez
domáce kino, uistite sa, že je zvuk
televízora stlmený.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
• 1) Stlačte tlačidlo .
2) Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(vľavo/vpravo) vyberte položku AUD
SYNC, a potom stlačte tlačidlo OK.
3) S tlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s
videom.
Prehrávanie
Nemožno prehrať disk.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje tento
typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na
strane 32).
• Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku. (pozrite si 'Regionálne kódy'
na strane 32)
• Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R,
uistite sa, že je ukončený.
Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.
• Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
• Uistite sa, že je súbor DivX úplný.
Titulky DivX alebo RMVB/RM sa nezobrazujú
správne.
• Uistite sa, že názov súboru s titulkami
je rovnaký ako názov súboru s filmom.
(pozrite si 'Titulky' na strane 17)
• Nastavte správny súbor znakov:
1) Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2) Vyberte položku [Znaková množina].
3) Vyberte podporovaný súbor znakov.
4) Stlačte tlačidlo OK.
Nemožno čítať obsah úložného zariadenia
USB.
• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje
formát súborov na úložnom zariadení USB.
Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry
(Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.
• Prevádzka nie je možná.
Funkcia EasyLink nefunguje.
• Uistite sa, že domáce kino je pripojené
k televízoru s funkciou EasyLink od
spoločnosti Philips a že je funkcia EasyLink
zapnutá (pozrite si 'Nastavenie funkcie
EasyLink (ovládanie prostredníctvom
protokolu HDMI-CEC)' na strane 11).
•
U televízorov pochádzajúcich od rôznych
výrobcov sa môže ovládanie pomocou
HDMI CEC nazývať rôzne. Postup jeho
zapnutia nájdete v používateľskej príručke
k televízoru.
Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj
domáce kino.
• Takéto správanie je bežné, ak používate
funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC).
Ak chcete, aby domáce kino pracovalo
nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.
Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené
k sieti. (pozrite si 'Pripojenie k domácej
sieti a jej nastavenie' na strane 13)
• Uistite sa, že sieť je nastavená. (pozrite si
'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie'
na strane 13)
• Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie
BD-Live.
• Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite
si 'Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray' na
strane 17).
Zariadenie prehralo 3D video v režime 2D.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
3D televízoru pomocou kábla HDMI.
• Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a
že je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Bluray videa (pozrite si 'Funkcie BD-Live na
diskoch Blu-ray' na strane 17).
Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa
DivX s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí
čierna obrazovka.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom
televízore.
SK
37
9 Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Autorské práva
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany
proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi
USA a inými právami týkajúcimi sa duševného
vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné
inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
Tento výrobok obsahuje technológiu
autorských práv získanú od spoločnosti
Verance Corporation na základe licencie a je
chránený patentmi v USA č. 7,369,677 a ďalšími
americkými a celosvetovo registrovanými
patentmi a patentmi v prebiehajúcom
patentovom konaní, ako aj autorskými právami a
ochrannými obchodnými tajomstvami pre určité
aspekty tejto technológie. Cinavia je ochrannou
známkou spoločnosti Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance.
Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
Upozornenie - Cinavia
Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania nepovolených kópií
niektorých komerčne vyrobených filmov, videí
a sprievodnej hudby. Keď sa zistí zakázané
použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa správa a
prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Ďalšie informácie o technológii Cinavia získate v
zákazníckom informačnom online centre Cinavia
na webovej stránke http://www.cinavia.com. Ak
chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií
o technológii Cinavia formou e-mailu, pošlite
korešpondenčný lístok so svojou e-mailovou
adresou na: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
38
SK
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Ltd.
týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe
požiadania, kópie úplného zdrojového kódu
pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom chránené autorským právom použité
v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od
zakúpenia produktu pre kohokoľvek, kto
dostal tieto informácie. Ak chcete získať
zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu
open.source@philips.com. Ak nechcete použiť
e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie
o prijatí do jedného týždňa od odoslania
správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na
poštovú adresu „Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven, Holandsko.“ Ak na svoj list
nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na
vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Ochranné známky
„Blu-ray 3D “ a logo „Blu-ray 3D “ sú
ochranné známky asociácie Blu-ray Disc
Association.
„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka
spoločnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v
USA a/alebo iných krajinách.
Vyrobené v licencii a na základe amerických
patentov č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 a iných amerických a celosvetových
registrovaných patentov alebo patentov v
prebiehajúcom patentovom konaní. DTS-HD,
symbol a spojenie DTS-HD a symbolu sú
registrované ochranné známky. DTS-HD Master
Audio | Essential je registrovaná ochranná
známka spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou
produktu je softvér. DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
dcérskych spoločností a používajú sa na základe
licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX
VIDEO: DivX je formát digitálneho videa
vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Rovi. Toto je oficiálne
certifikované zariadenie pre formát DivX
, ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie
informácie a softvérové nástroje na konverziu
súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEOON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou
DivX certified je potrebné zaregistrovať, aby
mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte
DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete
získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v
ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie
o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.
divx.com.
S certifikátom DivX Certified® potvrdzujúcim
prehrávanie videa formátu DivX® a DivX Plus®
HD (H.264/MKV) až do rozlíšenia 1080p HD
vrátane prémiového obsahu.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných
krajinách.
CLASS 1
LASER PRODUCT
DivX , DivX Certified , DivX Plus HD
a pridružené logá sú ochranné známky
spoločnosti Rovi Corporation alebo jej
SK
39
10 Kód jazyka
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
40
SK
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
11 Register
2
2. jazyk titulkov
2. jazyk zvuku
3
3D disk v režime 2D
3D video
5
5.1-kanálové reproduktory
A
aktualizácia softvéru
aktualizácia softvéru (cez internet)
animácia snímok
automatická hlasitosť
automatické posunutie titulkov
automatický pohotovostný režim
Ú
Úložné zariadenie USB
Č
časovač vypnutia
B
batérie
BD-Live
bezpečnosť režimu 3D
Blu-ray
Bonus View (Bonusové zobrazenie)
D
dátové súbory
diaľkové ovládanie
DivX
dodatočné spracovanie zvuku
domáca sieť
domovská ponuka
E
Easylink (HDMI-CEC)
16
16
16
16
8
30
31
19
26
28
28
18
28
35
17
4
15
16
17
5
17
29
13
15
11
F
formáty médií
formáty súborov
formáty videa
formáty zvuku
funkcia Deep Color
32
32
34
32
27
H
HDMI ARC
HDMI-CEC
hlavná jednotka
hudobné prezentácie
9
11
5
20
I
internet
13
J
jas
jazyk disku
jazyk ponuky
jazyk titulkov
jazyk zvuku
28
27
27
27
27
K
káblová sieť
kód jazyka
kód VOD (DivX)
konektory
13
40
18
6
L
ladiaca mriežka
likvidácia
21
3
Š
špecifikácie reproduktorov
32
Ž
životné prostredie
3
SK
41
M
manuálne nastavenie
možnosti
možnosti obrázkov
možnosti videa
možnosti zvuku
N
náhodný výber
nastavenia napájania
nastavenia obrazu
nastavenia videa
nastavenia zvuku
nastavenie reproduktorov
názov zariadenia
nočný režim
O
obraz v obraze
opakovať
ovládacie tlačidlá (disk)
ovládacie tlačidlá (rádio)
ovládacie tlačidlá (zariadenie USB)
11
18
19
19
19
19
28
27
27
28
11
14
28
16
19
15
20
15
R
recyklácia
regionálne kódy
riešenie problémov (obraz)
riešenie problémov (prehrávanie)
riešenie problémov (zvuk)
rodičovská kontrola
rozlíšenie obrazu
rozšírené nastavenia
S
synchronizácia obrazu a zvuku
S
sieť
sledovanie v režime 3D
U
umiestnenie reproduktorov
V
P
panel displeja
28
PBC (ovládanie prehrávania)
28
poloha titulkov
28
ponuka disku
27
preddefinovaný režim zvuku
25
predvoľba
27
predvolené nastavenia
29
prehrávanie disku
15
prehrávanie jedným dotykom
12
prehrávanie obsahu z PC
24
prehrávanie obsahu z úložného zariadenia USB
18
prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
12
priestorový zvuk
25
pripojenie k televízoru
9
pripojenie videa (HDMI ARC)
9
pripojenie videa (kompozitné video)
10
pripojenie videa (štandardné pripojenie HDMI) 9
42
pripojenie zvuku (analógový kábel)
pripojenie zvuku (HDMI ARC)
SK
VCD
verzia softvéru
vymazanie pamäte služby BD-Live
výrobné nastavenia
vysunutie disku
Z
zmena hesla
znaková množina
zosilňovač
zvuk
Zvuk HDMI
zvuk z iných zariadení
Z
zdieľanie médií
zdokonalený zvuk
11
9
3
32
36
37
36
28
27
29
16
13
16
8
28
30
17
29
5
28
17
34
25
28
10
23
29
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
HTB3510/3540/3570_12_UM_V2.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising