Philips | HTS3540/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino 5.1 HTS3540/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino 5.1 HTS3540/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS3540
Obsah
1
7
Upozornenie 2
2
2
2
2
Autorské práva
Súlad so smernicami
Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)
Ochranné známky
Aktualizovanie softvéru 15
Kontrola verzie softvéru 15
Aktualizácia softvéru z disku CD-R alebo
zariadenia USB 15
8
Technické údaje výrobku 16
9
Riešenie problémov 17
2
Dôležité
3
Vaše domáce kino 5
Hlavná jednotka 5
Diaľkové ovládanie 5
4
Pripojenie domáceho kina 7
Konektory
7
Pripojenie k televízoru 7
3
Bezpečnosť 3
Starostlivosť o produkt 4
Likvidácia použitých produktov a batérií 4
10 Register19
Pripojenie zvuku z televízora alebo iných
zariadení
8
6
Používanie domáceho kina
9
Skôr, ako začnete 9
Výber zvuku 9
Prehrávanie disku 9
Prehrávanie z úložného zariadenia USB 11
Ďalšie funkcie prehrávania pre disk alebo
zariadenie USB 11
Prehrávanie z rádia 11
Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných
zariadení
12
Vytváranie zvukových súborov MP3 12
Zmena nastavení
Prístup do ponuky nastavenia
Zmena všeobecných nastavení
Zmena nastavení zvuku
Zmena nastavení videa
Zmena nastavení predvolieb
Slovens ky
5
13
13
13
14
14
14
SK
1
1
Upozornenie
Autorské práva
Poznámka
•• Podľa smernice EMC (2004/108/EC) nesmie
byť sieťová zástrčka tohto produktu odpojená
od napájacieho kábla.
Ochranné známky
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti
kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a
inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva
spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo
a demontáž sú zakázané.
Autorské práva v Spojenom kráľovstve
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže
byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon
z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov
z rokov 1958 až 1972.
Súlad so smernicami
Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/
ES (EMC).
Hlavná poistka (platí len pre
Veľkú Britániu)
Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou
zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí
sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je
uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).
Vyberte kryt poistky a poistku.
Náhradná poistka musí spĺňať normu BS
1362 a obsahovať značku schválenia ASTA.
Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho
predajcu a overte si správny typ.
Opätovne nasaďte kryt poistky.
1
2
3
2
SK
DivX , DivX Certified a príslušné logá sú
registrované ochranné známky spoločnosti DivX,
Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.
Certifikácia DivX Ultra na prehrávane videa
vo formáte DivX s pokročilými funkciami a
prémiovým obsahom.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:
DivX je digitálny formát videa vytvorený
spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s
oficiálnou certifikáciou pre formát DivX, ktoré
prehráva video vo formáte DivX. Navštívte
lokalitu www.divx.com, kde nájdete ďalšie
informácie a softvérové nástroje na konverziu
súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ONDEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou pre
formát DivX je potrebné zaregistrovať, aby
mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Videoon-Demand (VOD). Aby ste vytvorili registračný
kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení
vášho zariadenia. S týmto kódom prejdite na
lokalitu vod.divx.com, kde dokončíte proces
registrácie a získate ďalšie informácie o videu vo
formáte DivX VOD.
2
Windows Media a logo Windows sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Dôležité
Pred začatím používania domáceho kina si
prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.
Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde
v dôsledku nedodržania pokynov.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI licensing LLC v USA a iných štátoch.
Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Oblastné upozornenia
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
•• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
•• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte
do blízkosti otvoreného ohňa ani iných
zdrojov tepla vrátane priameho slnečného
svetla.
•• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
•• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
•• Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej
zásuvky.
•• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
•• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho
kina.
•• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
SK
3
Slovens ky
Bezpečnosť
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
•• V prípade reproduktorov so stojanmi
použite iba dodané stojany. Stojany pevne
upevnite k reproduktorom. Zostavené
stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý
udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora
a stojana.
•• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
•• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
•• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
•• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
Riziko prehriatia!
•• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
•• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické atď.).
•• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy,
ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
•• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Starostlivosť o produkt
••
••
••
••
4
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte
disky z priečinka na disk.
Produkt čistite iba pomocou tkaniny z
mikrovlákna.
SK
Likvidácia použitých produktov
a batérií
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že
sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica
2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme
separovaného zberu pre elektrické a elektronické
zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože správnou
likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Vaše domáce kino
Diaľkové ovládanie
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce
kino na lokalite www.philips.com/welcome.
Hlavná jednotka
a
b
v
c
d
u
t
a Priečinok na disk
e
f
g
b
(Otvoriť/zatvoriť)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
priehradky na disk.
s
c
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustí, pozastaví alebo obnoví prehrávanie.
r
d
(Zastaviť)
• Zastaví prehrávanie.
• V režime rádia vymaže aktuálnu
vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
q
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapne domáce kino alebo ho prepne do
pohotovostného režimu.
p
o
k
n
m
e
f SOURCE
Vyberie zdroj zvuku/videa pre domáce kino.
g
•
•
/
h
i
j
Slovens ky
3
l
Prejde na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo
súbor.
V režime rádia vyberie predvoľbu
rozhlasovej stanice.
h Panel displeja
i Koliesko na ovládanie hlasitosti
SK
5
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapne domáce kino alebo ho prepne do
pohotovostného režimu.
b
OPEN/CLOSE
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
priehradky na disk.
c SLEEP
Prepne domáce kino do pohotovostného
režimu po uplynutí nastaveného času.
d
e
SETUP
Slúži na prístup alebo opustenie ponuky
nastavení.
•
•
•
f
(Navigačné tlačidlá)
Navigácia v ponukách.
V režime videa stlačením tlačidla vľavo
alebo vpravo rýchlo pretáčate dozadu
alebo dopredu.
V režime rádia stlačením tlačidla vľavo
alebo vpravo vyhľadáte rozhlasovú
stanicu a stlačením tlačidla nahor
alebo nadol jemne doladíte rozhlasovú
frekvenciu.
INFO
Zobrazí informácie o prehrávanom obsahu.
g Tlačidlá prehrávania
Ovládanie prehrávania.
h SURR (Priestorový zvuk)
Prepne na režim priestorového alebo
stereofónneho zvuku.
i AUDIO SYNC
• Vyberá jazyk zvuku alebo kanál.
• Stlačením a podržaním
zosynchronizujete zvuk s obrazom.
Používajte s tlačidlom +/-.
j Číselné tlačidlá
Vyberie položku, ktorá sa má prehrať.
k SUBTITLE
Vyberie jazyk titulkov pre video.
l
SCREEN FIT
Prispôsobí formát obrazu obrazovke
televízora.
m CREATE MP3/ZOOM
• Slúži na prístup do ponuky na
•
6
SK
vytváranie súborov MP3.
Priblíži obraz videoscény alebo
obrázka.
n REPEAT A-B
Označí dva body v rámci kapitoly alebo
stopy pre opakované prehrávanie alebo
vypne režim opakovaného prehrávania.
o REPEAT/PROGRAM
• Zapína alebo vypína režim opakovania.
• V režime rádia naprogramuje
rozhlasové stanice.
p ANGLE
Zobrazí možnosti pre rôzne uhly kamery.
q SOUND
Vyberie režim zvuku.
r VOL +/-
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
s
(Vypnutie zvuku)
Vypína alebo obnovuje zvuk.
t
BACK
Návrat na obrazovku predchádzajúcej
ponuky.
u OK
Potvrdzuje zadanie alebo výber.
v Zdrojové tlačidlá
• AUDIO SOURCE: Vyberá zdroj
•
•
•
zvukového vstupu.
RADIO: Prepne na rádio FM.
USB: Prepne na úložné zariadenie USB.
DISC: Prepne zdroj na disk.
Pripojenie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce
kino k televízoru a iným zariadeniam. Základné
pripojenia domáceho kina s jeho príslušenstvom
sú obsiahnuté v Stručnej úvodnej príručke. Úplný
interaktívny návod nájdete na lokalite www.
connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikáciu a hodnoty napájania produktu
nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza
na zadnej alebo spodnej strane produktu.
•• Skôr ako budete zapájať alebo prepájať
akékoľvek káble sa uistite, že sú všetky
zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
Konektory
Pripojte k domácemu kinu ďalšie zariadenia.
Bočné konektory
b SPEAKERS
Slúži na pripojenie k dodaným
reproduktorom a subwooferu.
c SCART TO TV
Slúži na pripojenie k vstupu SCART na
televízore.
d HDMI OUT
Slúži na pripojenie ku vstupu HDMI na
televízore.
e VIDEO OUT
Slúži na pripojenie ku vstupu kompozitného
videa na televízore.
f AUDIO IN-AUX
Slúži na pripojenie k analógovému
zvukovému výstupu na televízore alebo
analógovom zariadení.
g FM ANTENNA
Slúži na pripojenie k anténe FM pre príjem
rozhlasového vysielania.
Pripojenie k televízoru
Pripojte domáce kino priamo k televízoru
prostredníctvom jedného z nasledovných
konektorov (od najvyššej po základnú kvalitu
videa):
Slovens ky
4
a HDMI
b SCART
c Kompozitné video
a
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
Konektory na zadnej strane
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI
Poznámka
•• Ak má televízor HDTV konektor DVI, pripojte
ho pomocou adaptéra HDMI/DVI.
a AC MAINS~
Slúži na pripojenie k zdroju napájania.
SK
7
Pripojenie zvuku z televízora
alebo iných zariadení
(kábel nie je súčasťou dodávky)
TV
Prostredníctvom domáceho kina môžete
prehrávať zvuk z televízora alebo iného
zariadenia, ako napr. prijímača káblovej televízie.
Tip
•• Stlačením tlačidla AUDIO SOURCE vyberte
zvukový výstup vášho pripojenia.
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora SCART
TV
(kábel nie je súčasťou dodávky)
TV
Možnosť 3: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
(CVBS)
Poznámka
•• Kábel kompozitného videa alebo konektor
môže byť označený ako AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE alebo BASEBAND.
TV
8
SK
5
Používanie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Skôr, ako začnete
Skontrolujte nasledovné položky:
•• Vykonajte potrebné pripojenia a dokončite
nastavenie popísané v Stručnej úvodnej
príručke.
•• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Režim zvuku
Popis
ACTION /
ROCK
Vylepšené nízke a vysoké
zvukové pásmo. Ideálne pre
akčné filmy a rockovú alebo
popovú hudbu.
Čisté stredné a vysoké zvukové
pásmo. Ideálne pre drámy a
jazzovú hudbu.
Neutrálny zvuk. Ideálny pre živé
koncerty a klasickú hudbu.
Mierne zvýraznené stredné
zvukové pásmo a priestorové
efekty pre čisté vokály a
atmosféru živého športového
podujatia.
Dynamicky ovládaný režim
zvuku vhodný na sledovanie
filmov v noci alebo pre príjemnú
hudbu v pozadí.
DRAMA /
JAZZ
CONCERT/
CLASSIC
SPORTS
NIGHT
Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku
videa alebo hudby.
Zmena režimu zvuku
Zmena režimu priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
Slovens ky
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
Opakovaným stláčaním tlačidla SURR
prechádzajte cez dostupné režimy priestorového
zvuku.
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
prechádzajte cez dostupné režimy zvuku.
Možnosť
Popis
MULTIPodmanivý viackanálový zvuk pre
CHANNEL kvalitnejší zážitok pri sledovaní
filmov.
STEREO
Dvojkanálový stereofónny zvuk.
Ideálny na počúvanie hudby.
Prehrávanie disku
Domáce kino dokáže prehrať širokú škálu diskov
vrátane videa, zvuku a kombinovaných médií
(napríklad disk CD-R, ktorý obsahuje obrázky JPEG
a hudbu vo formáte MP3).
Do domáceho kina vložte disk.
1
SK
9
2
3
Stlačte tlačidlo DISC.
»» Spustí sa prehrávanie disku alebo sa
zobrazí hlavná ponuka disku.
Tlačidlo
/
Prehrávanie ovládajte pomocou
nasledovných tlačidiel:
Tlačidlo
Postup
Navigačné Navigácia v ponukách.
tlačidlá
OK
Potvrdzuje zadanie alebo výber.
Spustí, pozastaví alebo obnoví
prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
Prejde na predchádzajú alebo
/
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo
súbor.
Rýchle vyhľadávanie smerom
/
dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
ZOOM
Priblíži obraz videoscény alebo
obrázka.
REPEAT
Označí dva body v rámci kapitoly
A-B
alebo stopy pre opakované
prehrávanie alebo vypne režim
opakovaného prehrávania.
Prispôsobí formát obrazu
SCREEN obrazovke televízora.
FIT
AUDIO
SYNC
SUBTITLE
INFO
REPEAT
ANGLE
Počas sledovania videa môžete využívať niekoľko
užitočných funkcií.
Poznámka
•• Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho
zdroja.
10
SK
Vyberie jazyk titulkov pre video.
Zobrazí informácie
o prehrávanom obsahu.
Opakuje kapitolu alebo titul.
Zobrazí možnosti pre rôzne uhly
kamery.
Použitie možností obrázka
Počas prezerania obrázkov môžete využívať
niekoľko užitočných funkcií.
Tlačidlo
/
/
/
REPEAT
Používanie možností videa
Postup
Slúži na pomalé vyhľadávanie
dopredu alebo dozadu.
Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Pri diskoch VCD/SVCD nie je
pomalé vyhľadávanie smerom
dozadu k dispozícii.
Vyberá jazyk zvuku alebo kanál.
INFO
Postup
Umožňuje otočiť fotografiu zvisle
alebo vodorovne.
Otočí obrázok proti smeru alebo
v smere hodinových ručičiek.
Preskočí na predchádzajúci alebo
nasledujúci obrázok.
Opakovane prehrá jeden súbor v
priečinku alebo celý priečinok.
Zobrazí albumy fotografií v
prehľade miniatúr.
Používanie možností zvuku
Počas prehrávania zvuku môžete využívať
niekoľko užitočných funkcií.
Tlačidlo
Postup
REPEAT
Opakovane prehrá
skladbu alebo celý disk.
Domáce kino je vybavené konektorom USB, ktorý
vám umožňuje prezerať fotografie, počúvať hudbu
alebo sledovať filmy uložené na úložnom zariadení
USB.
Pripojte úložné zariadenie USB k domácemu
kinu.
Stlačte tlačidlo USB.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
1
2
3
4
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie (pozrite si ‘Prehrávanie disku’
na strane 9) ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania.
Poznámka
•• Ak úložné zariadenie USB nemožno pripojiť
do konektora, použite predlžovací kábel USB.
•• Domáce kino nepodporuje digitálne
fotoaparáty, ktoré na zobrazenie fotografií
vyžadujú počítačový program.
•• Úložné zariadenie USB musí byť
naformátované v systéme FAT alebo DOS
a kompatibilné s triedou veľkokapacitných
pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
Ďalšie funkcie prehrávania pre
disk alebo zariadenie USB
4
5
Stlačením tlačidla prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
Synchronizácia zvuku s videom
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
uskutočniť oneskorenie zvuku tak, aby sa
zhodoval s videom.
Stlačte a podržte tlačidlo AUDIO SYNC,
kým sa na paneli displeja nezobrazí správa o
synchronizácii zvuku.
Do piatich sekúnd stlačte tlačidlo +/-, čím
zosynchronizujete zvuk s obrazom.
1
2
Rýchle preskočenie na konkrétny čas pri
prehrávaní
Rýchle preskočenie na konkrétnu časť videa
zadaním času určitej scény.
Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo
INFO.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a OK
vyberte možnosti:
• [Čas TIT] : Čas titulu.
• [Čas kap.] : Čas kapitoly.
• [Čas disku] : Čas disku.
• [Čas skladby] : Čas skladby.
1
2
3
Zadajte čas danej scény a stlačte tlačidlo
OK.
K dispozícii je niekoľko pokročilých funkcií pre
prehrávanie videa alebo obrázkov na disku alebo
úložnom zariadení USB.
Prehrávanie z rádia
Prehrávanie hudobnej prezentácie
1
2
Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne
a vytvárajte tak hudobné prezentácie. Súbory
musia byť uložené na tom istom disku alebo
úložnom zariadení USB.
Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
Vyberte obrázok a stlačením tlačidla OK
spustite prezentáciu.
1
2
Domáce kino dokáže uložiť až 40 rozhlasových
staníc.
Skontrolujte, či je pripojená anténa FM.
Stlačte tlačidlo RADIO.
»» Ak ste nenastavili žiadne rozhlasové
stanice, na paneli displeja sa zobrazí
„AUTO INSTALL...PRESS PLAY“. Stlačte
.
tlačidlo
3
Prehrávanie ovládajte pomocou
nasledovných tlačidiel:
3
SK
11
Slovens ky
Prehrávanie z úložného
zariadenia USB
Tlačidlo
/
/
PROGRAM
Postup
Vyberie prednastavenú
rozhlasovú stanicu.
Vyhľadá rozhlasovú stanicu.
Jemne ladí rozhlasovú frekvenciu.
Toto tlačidlo stlačte a podržte
stlačené, ak chcete vymazať
prednastavenú rozhlasovú
stanicu.
Stlačením tohto tlačidla zastavíte
vyhľadávanie rozhlasových staníc.
Manuálne: Jedným stlačením
tohto tlačidla sprístupníte režim
programovania a opätovným
stlačením tlačidla uložíte
rozhlasovú stanicu.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu päť sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové stanice.
4
CREATE MP3
Domáce kino môžete využívať na konvertovanie obsahu
hudobných diskov CD na zvukové súbory MP3.
Vložte do domáceho kina hudobný disk CD
(CDDA/HDCD).
Pripojte k domácemu kinu úložné zariadenie USB.
Keď sa spustí prehrávanie zvuku, stlačte tlačidlo
CREATE MP3.
1
2
3
12
SK
Track01
04:14
Bitrate
128kbps
Track02
04:17
CRT ID3
Yes
Track03
03:58
Device
USB1
Track04
04:51
Track05
03:53
Track06
04:09
Track07
04:38
0
Time
00:00
Start
5
podporované.
Vytváranie zvukových súborov MP3
Normal
Select Track
•• Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický
Opakovaným stlačením tlačidla AUDIO
SOURCEvyberte zvukový výstup pripojeného
zariadenia (pozrite si ‘Pripojenie zvuku z televízora
alebo iných zariadení’ na strane 8).
Speed
SUMMARY
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú
Prehrávanie zvuku z televízora alebo
iných zariadení
TRACK
OPTIONS
Poznámka
signál, zobrazí sa výzva, aby ste znova
nainštalovali rozhlasové stanice.
•• Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem,
umiestnite anténu ďalej od televízora alebo
iného zdroja vyžarovania.
Vyberte možnosť [Áno] a stlačením tlačidla OK
potvrďte výber.
6
7
8
Exit
Select All
Deselect All
Vyberte nastavenia v paneli [MOŽNOSTI] a
potom stlačte tlačidlo OK.
• [Rýchlosť] : Slúži na nastavenie rýchlosti
zápisu do súboru.
• [Bit.rých.] : Slúži na výber kvality konverzie.
• [Text na ID3] : Skopíruje informácie o
skladbách do súborov MP3.
• [Zariad.] : Slúži na výber zariadenia USB,
ktoré použijete na ukladanie súborov MP3.
Stlačením tlačidla prejdete do panelu [SKLAD.].
Vyberte hudobnú skladbu a stlačte tlačidlo OK.
• [Vybr. všet.] : Vyberie všetky skladby.
• [Odznač.všet.] : Zruší výber všetkých
skladieb.
V ponuke konvertovania vyberte možnosť
[Spustiť] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» V úložnom zariadení USB sa vytvorí nový
priečinok, do ktorého sa uložia všetky nové
zvukové súbory MP3.
• Ak chcete ukončiť ponuku, vyberte položku
[Ukon.] a stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Počas procesu konverzie nestláčajte žiadne
tlačidlá.
•• Na konverziu sa nedajú použiť disky CD so
systémom DTS ani disky s ochranou proti
kopírovaniu.
•• Na ukladanie súborov MP3 sa nedajú použiť
úložné zariadenia USB, ktoré sú chránené proti
zápisu/chránené heslom.
Zmena nastavení
Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho
domáceho kina.
Zmena všeobecných nastavení
1
2
3
Výstraha
•• Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na
najlepšie hodnoty pre domáce kino. Zmeňte
ich iba v prípade, že na to máte konkrétny
dôvod, v opačnom prípade je najlepšie ich
nechať na prednastavených hodnotách.
Prístup do ponuky nastavenia
1
Stlačte tlačidlo SETUP.
»» Zobrazí sa nasledujúca ponuka.
Symbol
Popis
[Všeobecné nastavenie]
[Nastavenie zvuku]
[Nast. videa]
[Nastavenie predvolieb]
2
3
Vyberte ponuku nastavenia a stlačte tlačidlo
OK.
Prečítajte si nasledujúce časti, ktoré
obsahujú informácie o spôsobe zmeny
nastavení domáceho kina.
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
BACK alebo
ponuky, stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo SETUP, čím nastavenie
ukončíte.
Poznámka
4
Stlačte tlačidlo SETUP.
Vyberte možnosť [Všeobecné nastavenie]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Zámok disku] : Zakáže prehrávanie
disku. Pred prehrávaním disku je
potrebné zadať heslo (kód PIN).
• [Stmav. displeja] : Zmení jas panelu
displeja.
• [Jazyk OSD] : Vyberie jazyk ponúk na
obrazovke.
• [Šetrič obr.] : Zapne alebo vypne
režim šetriča obrazovky. Ak je táto
funkcia zapnutá, obrazovka po 10
minútach nečinnosti prejde do
režimu nečinnosti (napríklad v režime
pozastavenia alebo zastavenia).
• [Čas. rež. spánku] : Nastaví časovač
vypnutia, ktorý po určenom
čase prepne domáce kino do
pohotovostného režimu.
• [Aut.poh.režim] : Zapne alebo
vypne automatické prepnutie do
pohotovostného režimu. Ak je táto
funkcia zapnutá, domáce kino sa po
30 minútach nečinnosti prepne do
pohotovostného režimu (napríklad v
režime pozastavenia alebo zastavenia).
• [DivX® VOD kód] : Zobrazí
registračný kód DivX VOD pre
domáce kino.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Predtým ako si zakúpite videá vo formáte
DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte si domáce kino pomocou kódu
DivX VOD na stránke www.divx.com.
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou
farbou.
SK
13
Slovens ky
6
Zmena nastavení zvuku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo SETUP.
Vyberte možnosť [Nastavenie zvuku]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Hlas. reprod.] : Nastaví úroveň
hlasitosti každého reproduktora na
ideálne vyváženie zvuku.
• [Onesk. reprod.] : Nastaví čas
oneskorenia pre stredový a zadné
reproduktory na dosiahnutie
rovnomerného prenosu zvuku zo
všetkých reproduktorov.
• [Zvuk HDMI] : Zapne alebo vypne
výstup zvuku HDMI pre televízor.
• [Synch.zvuku] : Nastaví oneskorenie
výstupu zvuku pri prehrávaní disku s
videom.
• [Prologic II Mode] : Vyberie režim
5.1-kanálové priestorového zvuku
vhodný pre video alebo hudbu.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI
musí byť televízor pripojený prostredníctvom
kábla HDMI.
Zmena nastavení videa
1
2
3
14
Stlačte tlačidlo SETUP.
Vyberte možnosť [Nast. videa] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [TV norma] : Vyberie televízny systém,
ktorý je kompatibilný s televízorom.
• [Obrazovka TV] : Vyberie formát
zobrazenia obrázkov na účely ich
prispôsobenia televíznej obrazovke.
• [Nast. obrazu] : Vyberie
preddefinované nastavenie farieb.
SK
•
•
4
[Nastavenie HDMI] : Nastaví
rozlíšenie videa prenášaného cez
HDMI a širokouhlého formátu
zobrazenia pre televízor. Možnosť
Širokouhlého zobrazenia je dostupná
len pre nastavenie širokouhlého
zobrazenia televízora vo formáte 16:9.
[HD JPEG] : Zapne alebo vypne
zobrazenie obrázkov JPEG vo vysokom
rozlíšení.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre
televízor. Ak chcete toto nastavenie zmeniť,
uistite sa, že televízor nové nastavenie
podporuje.
•• Niektoré nastavenia obrazu závisia od jeho
zdroja. Uistite sa, že disk a televízor podporujú
dané nastavenie alebo funkciu.
•• Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI
musí byť televízor pripojený prostredníctvom
kábla HDMI.
Zmena nastavení predvolieb
1
2
3
Stlačte tlačidlo SETUP.
Vyberte možnosť [Nastavenie predvolieb]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Zvuk] : Vyberie jazyk zvuku pre video.
• [Titulky] : Vyberie jazyk titulkov pre
video.
• [Ponuka disku] : Vyberie jazyk ponuky
pre disk videa.
• [Rodič. kontrola] : Obmedzí prístup
k diskom nahratým s hodnotením
prístupnosti. Ak chcete prehrávať
všetky disky bez ohľadu na hodnotenie
prístupnosti, vyberte úroveň „8“.
• [PBC] : Zobrazí alebo preskočí ponuku
s obsahom diskov VCD a SVCD.
• [Zobrazenie MP3/JPEG] : Zobrazí
priečinky so súbormi MP3/JPEG alebo
všetky súbory.
• [Heslo] : Nastaví alebo zmení kód PIN
pre prehrávanie diskov s obmedzeným
prístupom. Ak nemáte alebo ste
zabudli váš kód PIN, zadajte „0000“.
•
•
4
[Titulky DivX] : Vyberie súbor znakov,
ktorý podporuje titulky DivX.
[Info. o verzii] : Zobrazí verziu
softvéru pre domáce kino.
[Predvolené] : Obnoví predvolené
nastavenia domáceho kina
naprogramované od výroby.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
môžete zo zoznamu vybrať položku [Iné] a
zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na
zadnej strane tohto návodu.
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku
dostupný, domáce kino použije predvolený
jazyk disku.
•• Uzamknutie disku, heslo (kód PIN)
a nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete
obnoviť na predvolené hodnoty.
7
Aktualizovanie
softvéru
Ak chcete skontrolovať nové aktualizácie, na
webovej stránke Philips porovnajte aktuálnu verziu
softvéru vášho domáceho kina s najnovšou verziou
softvéru (ak je dostupná).
Kontrola verzie softvéru
1
2
Stlačte tlačidlo SETUP.
Vyberte položku [Nastavenie predvolieb] >
[Info. o verzii] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
Aktualizácia softvéru z disku
CD-R alebo zariadenia USB
1
2
3
4
Na webovej stránke www.philips.com/
support vyhľadajte najnovšiu verziu
softvéru.
• Vyhľadajte svoj model a kliknite na
možnosť „software&drivers“ (Softvér
a ovládače).
Prevezmite softvér a uložte ho na disk
CD-R alebo úložné zariadenie USB.
Do domáceho kina vložte disk CD-R alebo
k domácemu kinu pripojte úložné zariadenie
USB.
Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte
podľa pokynov na obrazovke televízora.
»» Po dokončení sa domáce kino
automaticky vypne a opätovne zapne.
• Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
Výstraha
•• Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
napájanie, nevyberajte disk CD-R ani
neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by
ste tým mohli poškodiť domáce kino.
SK
15
Slovens ky
•
8
Technické údaje
výrobku
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
Kód regiónu
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina zobrazuje podporované
regióny
Krajina
DVD
Európa, Spojené kráľovstvo
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
Austrália, Nový Zéland
Rusko, India
Čína
Prehrávacie médiá
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R
DL, CD-R/CD-RW, zvukový disk CD, Video CD/
SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD,
úložné zariadenie USB
Formát súborov
•• Zvuk: .mp3, .wma
•• Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv
(jednoduchý profil)
•• Obrázky: .jpeg, .jpg
Zosilňovač
•• Celkový výstupný výkon: 1000 W RMS
(30 % THD)
•• Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
16
SK
••
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
•• Citlivosť na vstupe:
• AUX: 2 V
Video
•• Systém signálu: PAL/NTSC
•• Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Zvuk
•• Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•• Konštantný dátový tok:
• MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
• WMA: 64 kb/s – 192 kb/s
Rádio
•• Rozsah ladenia: FM 87,5 – 108 MHz
(50/100 kHz)
•• Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
•• Frekvenčná odozva: FM 180 Hz – 10 kHz
USB
•• Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
•• Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage
Class)
•• Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32
•• Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB
Hlavná jednotka
•• Napájanie: 220 – 240 V; ~50 Hz
•• Spotreba energie: 200 W
•• Spotreba energie v pohotovostnom režime:
≤ 0,9 W
•• Rozmery (Š x V x H): 360 x 58 x 320 (mm)
•• Hmotnosť: 2,84 kg
Subwoofer
•• Impedancia: 4 ohmy
•• Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
•• Frekvenčná odozva: 20 Hz – 150 Hz
•• Rozmery (Š x V x H): 122,6 x 307 x 369
(mm)
•• Hmotnosť: 3,84 kg
•• Dĺžka kábla: 3 m
Reproduktory
•• Systém: širokopásmový satelitný
•• Impedancia reproduktorov: 4 ohmy
(stredový), 8 ohmov (Predné/Zadné)
•• Budiče reproduktorov: 3” plný rozsah
Frekvenčná odozva: 150 Hz – 20 kHz
Rozmery (Š x V x H):
• Stredový: 160,9 x 95 x 92 (mm)
• Predné/Zadné: 254 x 1001,5 x 254
(mm)
•• Hmotnosť:
• Stredový: 0,77 kg
• Predné/Zadné: 3,25 kg/kus
•• Dĺžka kábla:
• Stredový: 2 m
• Predný: 3 m
• Zadný: 10 m
Technické špecifikácie laseru
•• Typ: Polovodičový laser GaAIAs (CD)
•• Vlnová dĺžka: 645 – 665 nm (DVD), 770 –
800 nm (CD)
•• Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)
•• Divergencia lúča: 60 stupňov.
9
Riešenie problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Nikdy neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto
produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte
nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni,
zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového
čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové
číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane
produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________
Hlavná jednotka
Tlačidlá na tomto domácom kine nefungujú.
•• Odpojte domáce kino od napájacej zásuvky
a o niekoľko minút ho opätovne zapojte.
Obraz
Žiadny obraz.
•• Uistite sa, že je televízor prepnutý na
správny zdroj pre toto domáce kino.
•• Ak k tomu dôjde pri zmene TV systému,
obnovte predvolený režim: 1) Stlačením
tlačidla otvorte priečinok na disk. 2)
Stlačte tlačidlo Číselné tlačidlá„3“.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje
žiadny obraz.
•• Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný.
Kábel HDMI vymeňte za nový.
•• Ak k tomu dôjde pri zmene rozlíšenia
videa HDMI, obnovte predvolený režim:
1) Stlačením tlačidla otvorte priečinok
na disk. 2) Stlačte tlačidlo Číselné tlačidlá
„1“.
SK
17
Slovens ky
••
••
Zvuk
Žiadny zvuk.
•• Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené,
a vyberte správny vstupný zdroj (napríklad
AUDIO SOURCE) pre zariadenie, ktoré
chcete použiť na prehrávanie.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počuť
žiadny zvuk.
•• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s ochranou HDCP (ochrana digitálneho
obsahu pri prenose cez širokopásmové
rozhrania) alebo podporuje iba rozhranie
DVI, nemusíte počuť žiadny zvuk. Použite
analógové alebo digitálne pripojenie zvuku.
•• Uistite sa, že je možnosť [HDMI
zvuk]zapnutá.
Pri sledovaní TV programu nepočuť žiadny zvuk.
•• Zvukový kábel zo zvukového vstupu na
domácom kine pripojte do zvukového
výstupu na televízore a opakovaným
stláčaním tlačidla AUDIO SOURCE vyberte
správny zdroj zvuku.
Rušený zvuk alebo ozvena.
•• Ak prehrávate zvuk cez domáce kino,
uistite sa, že je hlasitosť TV stlmená alebo
nastavená na minimálnu úroveň.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
•• 1) Stlačte a podržte tlačidlo AUDIO SYNC.
2) Do piatich sekúnd stlačte tlačidlo +/-.
Prehrávanie
Disk nie je možné prehrať.
•• Vyčistite disk.
•• Uistite sa, že domáce kino tento disk
(pozrite si ‘Technické údaje výrobku’ na
strane 16) podporuje.
•• Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku DVD.
•• V prípade diskov DVD±RW alebo DVD±R
sa uistite, že je disk ukončený.
Video súbory vo formáte DivX sa nedajú
prehrať.
•• Zaistite, aby bol súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
•• Uistite sa, že video súbor vo formáte DivX
je úplný.
18
SK
Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú
správne.
•• Uistite sa, že názov súboru s titulkami je
rovnaký ako názov súboru s filmom.
•• Nastavte správny súbor znakov: 1) Stlačte
tlačidlo SETUP. 2) Vyberte položku
[Nastavenie predvolieb]. 3) Vyberte
položku [Titulky DivX]. 4) Vyberte
podporovanú súpravu znakov. 5. Stlačte
tlačidlo OK.
Obsah úložného zariadenia USB nie je možné
načítať.
•• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom
(pozrite si ‘Technické údaje výrobku’ na
strane 16).
•• Uistite sa, že je úložné zariadenie USB
naformátované na systém súborov, ktorý
domáce kino podporuje (systém NTFS nie
je podporovaný).
Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry
(Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.
•• Prevádzka nie je možná.
10 Register
bezpečnosť
D
diaľkový ovládač
disk
podporované disky
prehrávanie
DivX
titulky
F
formáty súborov
H
heslo
hľadanie podľa času videa
3
5
16
9
14
16
14
11
J
jazyk
ponuka disku
titulky
zobrazenie na obrazovke
zvuk
K
konektory
kontaktujte nás
L
likvidácia produktu
14
14
13
14
7
17
14
14
14
14
13
14
O
obraz
prezentácia
riešenie problémov
opakovať
11
17
9
P
prehľad
diaľkový ovládač
hlavná jednotka
konektory
prehrávanie
disk
možnosti
riešenie problémov
rozhlas
Úložné zariadenie USB
prezentácia
prehrávanie hudobnej prezentácie
pripojenie
iné zariadenia
sprievodca
Televízor
zvuk z TV
5
5
7
9
9
18
11
11
11
8
7
7
8, 12
R
4
M
MP3
vytváranie súborov MP3
nastavenia
obnoviť výrobné nastavenia
predvoľby
rodičovská kontrola
video
všeobecné
zvuk
12
recyklácia
regionálny kód
riešenie problémov
rozhlas
ladenie
prehrávanie
program
4
16
17
11
11
11
S
softvér
aktualizácia
verzia
starostlivosť
starostlivosť o produkt
15
15
4
4
SK
19
Slovens ky
B
N
T
technické údaje produktu
Televízor
pripojenie
zvuk z TV
titulky
jazyk
16
7
8, 12
10
U
USB
aktualizácia softvéru
prehrávanie
15
11
V
video
možnosti
nastavenia
synchronizácia so zvukom
Z
zmena nastavení
zosilňovač
zvuk
jazyk
nastavenia
pripojenie
synchronizácia s videom
zvuk
priestorové
režim
riešenie problémov
20
SK
10
14
11
13
16
14, 10
14
8
11
9
9
18
Language Code
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpjp_1132/12_v4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising