Philips | HTS8141/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino HTS8141/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino HTS8141/12 Používateľská príručka
Registrujte váš výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/welcome
HTS8141
Návod na obsluhu
1
Obsah
1 Dôležité ......................................... 3
Bezpečnostné informácie ..................... 3
Ochranné známky ................................ 5
2 Vaše zariadenie ............................ 6
Zvýraznenie funkcií .............................. 6
Pohľad na zariadenie ........................... 7
3 Pripojenie ................................... 10
Umiestnenie zariadenia ..................... 10
Pripojenie video káblov ....................... 11
Pripojenie subwoofera ....................... 13
Pripojenie audio káblov/
iných zariadení ................................... 14
Montáž DVD systému
domáceho kina ................................... 16
4 Začíname .................................... 18
Príprava diaľkového ovládača ............ 18
Vyhľadanie správneho
kanálu sledovania .............................. 19
Spustenie nastavenia Ambisound ...... 19
Zapnutie progresívneho snímania ...... 21
Aktivácia ovládania EasyLink ............ 22
Voľba zdroja prehrávania ................... 23
5 Prehrávanie ................................ 24
Prehrávanie z disku ........................... 24
Prehrávanie videa .............................. 25
Prehrávanie hudby ............................. 28
Prehliadanie fotografií ........................ 29
Prehrávanie z USB zariadenia ........... 30
Prehrávanie z prenosného
prehrávača médií ................................ 31
Prehrávanie iPod-u ............................. 31
Prehrávanie z rádia ............................ 33
6 Úprava zvuku ............................. 35
Ovládanie hlasitosti ............................ 35
Úprava basov/výšok ........................... 35
Voľba Ambisound ............................... 35
Voľba predvolených
zvukových efektov .............................. 36
2
7 Úprava nastavení ....................... 37
Všeobecné nastavenia ....................... 37
Nastavenia zvuku ............................... 39
Nastavenia obrazu ............................. 40
Nastavenia preferencií ....................... 43
8 Dodatočné informácie ............... 45
Aktualizácia softvéru .......................... 45
Údržba ............................................... 45
9 Technické údaje ......................... 46
10 Odstránenie možných
problémov .................................. 47
11 Slovník ........................................ 49
1 Dôležité
Bezpečnostné informácie
Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími
požiadavkami a inými príslušnými opatreniami
smernice 2006/95/EC (Nízke napätie) a
2004/108/EC (EMC).
Varovanie
• Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte systém
domáceho kina do stiesnených priestorov. Vždy
ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo systému
domáceho kina na zaistenie ventilácie. Zaistite aby
záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie
otvory na systéme domáceho kina.
• Nikdy neumiestňujte systém domáceho kina,
diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného
ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho
slnečného žiarenia.
• Používajte tento systém domáceho kina len v
interiéri. Udržuje tento systém domáceho kina ďalej
od vody, vlhkosti a predmetov naplnených vodou.
• Nikdy neumiestňujte tento systém domáceho kina
na elektrické zariadenie.
• Zdržiavajte sa ďalej od tohto systému domáceho
kina počas búrky.
• Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovač
používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie
zariadenia by malo byť ľahko dostupné.
• Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného
laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto
žiareniu.
Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo
nekorektné fungovanie prístroja.
3
Likvidácia vášho starého zariadenia a
batérií
Autorské práva
Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je
možné recyklovať a opätovne použiť.
Výroba nepovolených kópií materiálu
chráneného proti kopírovaniu, vrátane
počítačových hier, súborov, vysielania a
zvukových záznamov, môže byť porušením
autorských práv a považované za trestný čin.
Toto zariadenie by nemalo byť použité na
takéto účely.
Ak sa na zariadení nachádza tento symbol
prečiarknutého odpadkového koša na
kolieskach, znamená to že výrobok je krytý
Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte
sa prosím o miestnom systéme separovaného
zberu elektrických a elektronických produktov.
Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi
predpismi a nevyhadzujte vaše staré
zariadenia s bežným domácim odpadom.
Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže
zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené
Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré
nemôžu byť likvidované s bežným domovým
odpadom.
Informujte sa prosím o miestnom systéme
separovaného zberu batérií. Správna
likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie.
4
Autorské práva Macrovision
Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany,
ktorá je schránená určitými U.S. patentmi
a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi
právami vlastnenými spoločnosťou
Macrovision Corporation a ostatnými
vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej
technológie musí byť schválené spoločnosťou
Macrovision Corporation a je určená pre
domáce a iné obmedzené použitie, len ak to
nie je inak určené spoločnosťou Macrovision
Corporation. Zmena alebo deaktivácia je
zakázaná.
Niečo o progresívnom snímaní
Spotrebitelia by mali brať na vedomie fakt,
že nie všetky televízne prijímače s vysokým
rozlíšením sú úplne kompatibilné s týmto
zariadením a môžu zobrazovať skreslenie na
obraze. V prípade problémov 525 alebo 625
progresívneho snímania obrazu, je
odporúčané aby užívateľ prepol pripojenie na
výstup „štandardného rozlíšenia“. Ak máte
nejaké otázky týkajúce sa kompatibility vášho
TV prijímača s týmto modelom 525p a 625p
DVD prehrávača, kontaktujte prosím naše
zákaznícke servisné stredisko.
Ochranné známky
HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI licensing LLC.
Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
DivX, DivX Ultra Certified a priradené logá sú
ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú
použité pod licenciou.
Official DivX® Ultra certifikovaný výrobok.
Prehráva všetky verzie DivX® video (vrátane
DivX® 6) s rozšíreným prehrávaním DivX®
súborov médií a DivX® Media Format.
Prehráva DivX® video s menu, titulkami a
audio stopami.
ENERGY STAR a symbol ENERGY STAR sú
registrované U.S. ochranné známky.
„DCDi“ je ochranná známka spoločnosti
Faroudja, divízie Genesis Microchip, Inc.
Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 a iných U.S. a celosvetových
patentov. DTS a DTS Digital Surround sú
registrované ochranné známky a logá DTS a
Symbol sú ochranné známky spoločnosti DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Windows Media a Windows logo sú ochranné
známky, alebo registrované ochranné známky
Microsoft Corporation v Spojených Štátoch
a/alebo ostatných krajinách.
Made for
iPod
iPod je ochranná známka spoločnosti Apple
Inc., zaregistrovaná v USA a ostatných
štátoch.
„Made for iPod“ znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo vyvinuté na pripojenie
zvlášť k iPod-u a bolo certifikované výrobcom,
že vyhovuje štandardom spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
tohto zariadenia ani za jeho súlad s
bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.
CLASS 1
LASER PRODUCT
5
2 Vaše zariadenie
Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás
vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú
ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na
www.philips.com/welcome.
Systém všetko v jednom SoundBar DVD
systému domáceho kina je navrhnutý na
výborné doplnenie vašej domácnosti.
Vychutnajte si najmodernejší priestorový zvuk
a kvalitu obrazu bez mnohých reproduktorov s
DVD systémom domáceho kina.
Zvýraznenie funkcií
Video prevzorkovanie na 1080p
Teraz môžete sledovať DVD v najvyššej
kvalite obrazu dostupnej na HDTV. Tento
systém DVD domáceho kina ponúka HD
video prehrávanie s rozlíšením až 1080p pre
výnimočný zážitok zo sledovania. Vysoko
detailný obraz a zvýšená ostrosť poskytuje
realistickejší obraz.
EasyLink
EasyLink používa HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) protokol pre zdielanie
funkčnosti so všetkými HDMI CEC zhodnými
zariadeniami cez HDMI. Umožňuje vzájomné
ovládanie pripojených zariadení jedným
diaľkovým ovládačom.
Poznámka
• Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so
všetkými HDMI CEC zariadeniami.
6
Ambisound
Technológia Ambisound spoločnosti Philips
reprodukuje multikanálový priestorový zvuk
pomocou niekoľkých reproduktorov pre
poskytovanie obkolesujúceho zvukového
zážitku bez potreby nastavovania širokého
rozsahu systémov reproduktorov.
USB direct a MP3 link
Jednoducho pripojte vaše USB zariadenie k
USB konektoru pre prehrávanie MP3/WMA/
JPEG/DivX súborov; alebo pripojte prenosný
prehrávač médií k MP3 LINK konektoru
pre vychutnanie si prehrávania hudby vo
vynikajúcej zvukovej kvalite.
Synchronizácia audio výstupu s video
prehrávaním
Tento DVD systém domáceho kina vám
poskytuje funkciu oneskorenia audio výstupu,
ak sú video signály, ktoré prechádzajú priamo
do TV, pomalšie ako audio tok.
Regionálne kódy
DVD filmy nie sú zvyčajne uvoľňované
súčasne vo všetkých regiónoch sveta, preto
sú všetky DVD prehrávače naprogramované
na špecifický regionálny kód.
Štáty
Európa
Rusko
DVD regionálny kód
ALL
2
ALL
5

• Zapnutie alebo prepnutie zariadenia do
pohotovostného režimu.
• Stlačením a podržaním prepnete
do pohotovostného režimu s nízkou
spotrebou energie.
Pohľad na zariadenie
Hlavné zariadenie
 Displej
 AMBISOUND
• Voľba rôznych výstupov priestorového
zvuku: auto, multikanálový alebo stereo.
D
SOUN
AMBI
CE
SOUR
f
g
i
e
d
c
b
a
h
k j
Poznámka
• Ovládacie tlačidlá tohto DVD systému domáceho
kina (SoundBar) sa ovládajú cez dotykový displej.
Po jednej sekunde nečinnosti ovládacie tlačidlá
zhasnú.
Tip
• Pre zmenu jasu dotykového displeja si pozrite
kapitolu „Úprava nastavení“ - [ General Setup ] >
[ Display Dim ].
  (Play/Pause)
• Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania disku.
• RADIO: spustenie automatického ladenia
tunera (pri prvom nastavení).
 Ovládač hlasitosti
• Slúži na úpravu úrovne hlasitosti.
  (Stop)
• Zastavenie prehrávania disku.
• RADIO: vymazanie aktuálnej predvoľby
stanice.
 SOURCE
• Voľba média prehrávania: DISC, USB,
DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT,
DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1
INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT alebo
MP3 LINK.
  (Open/Close)
• Slúži na otvorenie/zatvorenie priestoru
pre disk.
 Priestor pre disk
Nasledujúce konektory sa nachádzajú na ľavej
strane panelu zariadenia.
 MP3 LINK konektor
• Slúži na pripojenie prenosného audio
prehrávača.

(USB) konektor
• Slúži na pripojenie USB flash zariadenia,
USB čítačky pamäťových kariet alebo
digitálneho fotoaparátu.
7
Diaľkový ovládač

• Slúži na zapnutie alebo prepnutie
zariadenia do pohotovostného režimu.
• Stlačením a podržaním vypnete
zariadenie a všetky HDMI CEC zhodné
TV/zariadenia (len pre ovládanie
EasyLink).
 OPEN/CLOSE 
• Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
priestoru pre disk.
 Tlačidlá zdrojov
• DISC MENU: prepnutie do režimu DISC.
V režime disku, sprístupnenie alebo
zatvorenie menu disku.
• USB: prepnutie do režimu USB.
• RADIO: prepnutie do FM pásma.
• AUDIO SOURCE: Voľba audio
vstupného zdroja.
• iPod DOCK: prepnutie na iPod v
základni.

INFO
• Slúži na zobrazenie informácií o
aktuálnom stave alebo disku.
• Zobrazenie foto súborov v 12 indexových
obrázkoch.

OPTIONS
• Otvorenie alebo zatvorenie menu
Options (menu poskytuje rôzne možnosti
nastavenia).
  (Play/Pause)
• Spustenie alebo pozastavenie v
prehrávaní.
• RADIO: spustenie automatickej
inštalácie staníc (dostupné len pri prvom
nastavení).
  (Stop)
• Zastavenie prehrávania disku.
• RADIO: vymazanie aktuálnej predvoľby
rozhlasovej stanice.
8
 TREBLE / BASS
• Prepnutie režimu výšok, alebo basov.
Potom stlačením VOL + - nastavte
úroveň.
 AUDIO SYNC
• Voľba audio jazyka/kanálu.
• Stlačením a podržaním otvoríte
nastavenie audio sync. Tlačidlami VOL +
- nastavte čas audio oneskorenia.
• RADIO: prepnutie medzi FM stereo a
mono režimom.
 SOUND MODE
• Voľba preddefinovaného zvukového
efektu.
 REPEAT / PROGRAM
• Voľba rôznych režimov opakovaného
prehrávania alebo prehrávania
náhodným výberom; vypnutie
opakovaného alebo náhodného
prehrávania.
• RADIO: stlačením tohto tlačidla spustíte
manuálne ukladanie rozhlasových
predvolieb.
• RADIO: stlačením a podržaním tohto
tlačidla spustíte automatické ukladanie
predvolieb.
 OK
• Potvrdenie zadania alebo voľby.
 I/I (Predchádzajúci/nasledujúci)
• Preskočenie na predchádzajúci alebo
nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
• RADIO: voľba predvoľby rozhlasovej
stanice.
  (Stlmenie)
• Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
 VOL + • Úprava úrovne hlasitosti.
 AMBISOUND
• Voľba rozličných výstupov priestorového
zvuku: auto, multikanálový alebo stereo.
 Numerické tlačidlá
• Slúžia na zadanie čísla predvoľby alebo
položky na prehrávanie.
 SUBTITLE
• Voľba jazyka DVD alebo DivX titulkov.
 HDMI / ANGLE
• Slúži na voľbu nastavenia video
rozlíšenia pre HDMI výstup.
• Stlačením a podržaním zvoľte rôzne uhly
pohľadu DVD filmu.
 ZOOM
• Slúži na zväčšenie alebo zmenšenie
obrazu na TV.
 Kurzorové tlačidlá (  )
• Navigácia v menu na obrazovke.
• Stlačením tlačidla doľava alebo doprava
spustíte zrýchlené vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu.
• RADIO: stlačením hore alebo dolu ladíte
rozhlasovú frekvenciu.
• RADIO: stlačením doľava alebo doprava
spustíte automatické vyhľadávanie.

BACK
• Návrat do predtým zobrazeného menu.
9
3 Pripojenie
Táto časť popisuje základné pripojenia
potrebné pre tento DVD systém domáceho
kina pred jeho použitím.
Základné prepojenia:
• Umiestnite zariadenie
• Pripojte video káble
• Pripojte subwoofer
Umiestnenie zariadenia
• Zariadenie postavte na stôl alebo
namontujte na stenu (pozrite si kapitolu
„Montáž DVD systému domáceho kina“).
• Nikdy nepokladajte toto zariadenie do
uzatvorenej skrinky.
• Inštalujte zariadenie do blízkosti AC
zásuvky, kde je ľahko prístupná.
Voliteľné pripojenia:
• Pripojte audio káble/ostatné zariadenia
• Pripojte audio z TV
• Pripojte audio z cable box/rekordéra/
hernej konzoly
• Pripojte prenosný prehrávač médií
• Pripojte USB zariadenie
• Pripojte iPod nabíjaciu stanicu
• Primontujte DVD systém domáceho kina
Poznámka
• Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej
časti zariadenia pre identifikáciu hodnoty napájania.
• Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite,
že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
1 Umiestnite systém domáceho kina do
blízkosti TV.
• Umiestnite do výšky, ktorá je najbližšie
k úrovni uší poslucháča.
2 Umiestnite tento DVD systém domáceho
kina, tak aby bol paralelne k oblasti
počúvania.
Tip
• Rozdielne typy konektorov môžu byť použité
na pripojenie tohto zariadenia k vášmu TV, v
závislosti na dostupnosti a vašich potrebách.
Rozšírená interaktívna príručka, ktorá vám pomôže
pripojiť vaše zariadenie je dostupná na www.
connectivityguide.philips.com.
3 Umiestnite subwoofer do rohu miestnosti
alebo najmenej jeden meter od TV.
Poznámka
• Môžete zakúpiť osobitný stojan, na ktorý môžete
postaviť Philips Plasma/LCD TV a tento DVD
systém domáceho kina od najbližšieho predajcu
značky Philips.
10
Pripojenie video káblov
Pred pripojením
Táto časť popisuje spôsob pripojenia tohto
DVD systému domáceho kina k TV tak, aby
ste mohli sledovať prehrávanie disku.
1 Zatlačte poistky na zadnom kryte a
zdvihnite ho hore.
Zvoľte najlepšie video prepojenie, ktoré
podporuje váš TV.
• Možnosť 1: Pripojenie k HDMI
konektoru (pre HDMI, DVI alebo HDCPkompatibilnému TV).
• Možnosť 2: Pripojenie ku scart konektoru
(pre štandardný TV).
• Možnosť 3: Pripojenie ku komponentným
video konektorom (pre štandardný TV alebo
TV s progresívnym snímaním).
2 Pripojte káble k príslušným konektorom a
nasmerujte káble k bodu CABLE OUT.
Poznámka
• Musíte pripojiť toto zariadenie priamo k TV.
3 Po dokončení zatvorte zadný kryt.
Poznámka
• Všetky káble musia byť umiestnené správne pod
zadným panelom pre zatvorenie krytu.
11
Možnosť 1: Pripojenie k HDMI
konektoru
Možnosť 2: Pripojenie ku Scart
konektoru
HDMI
OUT
SCART OUT
(AUX-SCART)
HDMI IN
SCART
1 Pripojte HDMI kábel (dodávaný) od
HDMI OUT na tomto zariadení k HDMI IN
konektoru na vašom TV.
Poznámka
• HDMI konektor je kompatibilný len s HDMI
zhodným TV a DVI-TV.
Tipy
• Pre optimalizáciu video výstupu si pozrite kapitolu
„Úprava nastavení“ > [ Video Setup ] > [ HDMI
Setup ].
• Toto zariadenie je HDMI CEC kompatibilné.
Umožňuje ovládať vzájomne pripojené TV/
zariadenie cez HDMI, pozrite si kapitolu „Aktivácia
EasyLink ovládania“.
• Použite HDMI/DVI adaptér v prípade, že váš TV má
len DVI pripojenie. Pre dokončenie tohto pripojenia
je potrebný osobitné audio pripojenie.
• Pre vedenie audia z TV do tohto DVD systému
pripojte audio kábel z audio vstupu tohto zariadenia
k audio výstupu na TV.
• Tento typ pripojenia poskytuje najlepšiu kvalitu
obrazu.
12
1 Pripojte scart (dodávaný) od konektora
SCART OUT (AUX-SCART) na tomto
zariadení ku scart vstupnému konektoru
na vašom TV.
Tipy
• Pre počúvanie audio výstupu z TV stláčajte
opakovane AUDIO SOURCE dovtedy, pokiaľ sa na
displeji nezobrazí „AUX SCART“.
• Tento typ pripojenia poskytuje dobrú kvalitu obrazu.
Možnosť 3: Pripojenie ku
komponentnému video konektoru
Pripojenie subwoofera
4
5
Y
Pb
Pr
COMPONENT
VIDEO OUT
2
1
LOUDSPEAKERS
3
TO SUBWOOFER
1 Odviňte prepojovací kábel subwoofera k
TO MAIN UNIT.
Poznámka
• Scart pripojenie je potrebné pri prvom nastavení
na zmenu nastavenia video výstupu pre toto
zariadenie z RGB na YUV. Viď kapitola „Úprava
nastavení“ - [ Video Setup ] > [ Component Video
] pre viac informácií.
1 Pripojte komponentné video káble (nie
sú dodávané) od konektorov Y Pb Pr na
tomto zariadení ku komponentným video
vstupným konektorom na TV.
• Ak používate TV s progresívnym
snímaním, môžete zapnúť režim
progresívneho snímania (pozrite si
kapitolu „Zapnutie progresívneho
snímania“).
Tipy
2 Pripojte biely koniec prepojovacieho kábla
ku konektorom LOUDSPEAKERS na
tomto zariadení.
3 Pripojte sivý koniec prepojovacieho kábla
k TO SUBWOOFER konektoru tohto
zariadenia.
4 Pripojte FM anténu (dodávanú) k FM75Ω
konektoru subwoofera (pri niektorých
modeloch je už tento kábel pripojený).
Roztiahnite FM anténu a upevnite jej
koniec k stene.
5 Pripojte sieťovú šnúru po dokončení
všetkých prepojení a ste pripravení
vychutnať si tento DVD systém domáceho
kina.
• Komponentný video vstupný konektor na TV môže
byť označený ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo YUV.
• Tento typ pripojenia poskytuje dobrú kvalitu obrazu.
13
Pripojenie audio káblov/iných
zariadení
Táto časť popisuje, ako môžete viesť zvuk z
ostatných zariadení do tohto DVD systému
domáceho kina pre vychutnanie si zvukového
výstupu alebo prehrávania audia s
možnosťami multikanálového priestorového
zvuku.
Pripojenie zvuku z cable box/rekordéra/
hernej konzoly
Môžete zvoliť pripojenie k analógovému
alebo digitálnemu konektoru v závislosti na
možnostiach zariadenia.
Pripojenie k analógovým konektorom
L
Pripojenie zvuku z TV
R
(taktiež použité pre EasyLink ovládanie)
L
AUX 2
AUX 3
R
TV AUDIO IN
(TV 2)
L
R
TV AUDIO IN
(AUX1)
1 Pripojte audio káble (nie sú dodávané) od
1 Pripojte audio kábel (nie je dodávaný) od
TV AUDIO IN (AUX1) konektorov na tomto
zariadení k AUDIO OUT konektorom na
vašom TV.
Poznámka
• Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia,
stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy,
pokiaľ sa nezobrazí „AUX1 INPUT“ na displeji.
14
AUDIO IN-AUX2 alebo AUX3 konektorov
na subwooferi k AUDIO OUT konektorom
na zariadení.
Poznámka
• Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia,
stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy,
pokiaľ sa nezobrazí „AUX2 INPUT“ alebo „AUX3
INPUT“ na displeji.
Pripojenie k digitálnemu/optickému
konektoru
Pripojenie prenosného prehrávača
médií
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL IN
OPTICAL OUT
MP3
1 Pripojte 3.5 mm stereo audio kábel
COAXIAL
DIGITAL OUT
1 Pripojte koaxiálny kábel (nie je dodávaný)
od DIGITAL IN-COAXIAL konektora na
subwooferi ku COAXIAL/DIGITAL OUT
konektoru na zariadení.
Poznámka
• Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia,
stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy,
pokiaľ sa nezobrazí „DIGITAL INPUT“ na displeji.
(dodávaný) k MP3 LINK konektoru na
tomto zariadení a phone konektoru na
prenosnom prehrávači médií (ako je MP3
prehrávač).
Poznámka
• Na počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia,
opakovane stláčajte AUDIO SOURCE dovtedy,
pokiaľ sa „MP3 LINK“ nezobrazí na displeji.
Pripojenie USB zariadenia
alebo
1 Pripojte optický kábel (nie je dodávaný) od
OPTICAL IN konektora na subwooferi ku
OPTICAL OUT konektoru na zariadení.
Poznámka
• Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia,
stláčajte opakovane AUDIO SOURCE dovtedy,
pokiaľ sa nezobrazí „OPTICAL INPUT“ na displeji.
1 Pripojte USB zariadenie k
konektoru na tomto zariadení.
(USB)
Poznámka
• Tento systém domáceho kina môže prehrávať/
prehliadať len MP3, WMA, DivX (Ultra) alebo JPEG
súbory, ktoré sú uložené v týchto zariadeniach.
• Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia,
stlačte USB.
15
Pripojenie iPod nabíjacej stanice
DOCK
Montáž DVD systému
domáceho kina
Upozornenie!
• Riziko úrazu osôb alebo poškodenia zariadenia.
1 Uistite sa, že všetky potrebné káble sú
pripojené k tomuto zariadeniu.
2 Uvoľnite skrutky a zložte stojan DVD
1 Pripojte iPod nabíjaciu stanicu ku
systému domáceho kina, potom zatvorte
zadný kryt.
konektoru DOCK na tomto zariadení.
2 Na zobrazenie videa/fotografií z iPod-u,
pripojte kompozitný video kábel od tejto
nabíjacej stanice k vášmu TV a prepnite
na príslušný kanál na vašom TV.
Poznámka
• Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia
stlačte iPod DOCK.
16
3 Pripevnite dodávanú poistku na zadnú
stranu tohto zariadenia.
4 Umiestnite dodávaný držiak na stenu,
vyvŕtajte otvory a vložte hmoždinky
(nedodávané) do daných otvorov.
6 Zaveste DVD systém domáceho kina
pevne na primontovaný držiak. Nasuňte
poistky cez otvory a zaistite na svojom
mieste.
Tipy
• Pre montáž tohto DVD systému domáceho kina
pod TV nechajte najmenej 10 cm voľného priestoru
medzi TV a držiakom.
5 Upevnite držiak na stenu pomocou
skrutiek (nedodávané).
17
4 Začíname
Ovládanie zdroja prehrávania
1 Zvoľte zdroj, ktorý chcete ovládať,
Príprava diaľkového ovládača
stlačením tlačidla DISC MENU, USB,
RADIO alebo AUDIO SOURCE alebo
iPod DOCK.
2 Potom zvoľte požadovanú funkciu
(napríklad I, I).
Navigácia v menu
1 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na
senzor diaľkového ovládača na zariadení
a zvoľte požadovanú funkciu.
1 Vysuňte kryt priestoru pre batérie.
2 Vložte dve batérie typu R03 alebo AAA.
Uistite sa či sa zhodujú indikátory (+ -) vo
vnútri priestoru pre batérie.
3 Zatvorte kryt.
Poznámka
• Nekombinujte batérie (staršie a nové alebo
karbónové s alkalickými, atď.).
• Ak sú batérie vybité alebo ak nebudete diaľkový
ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
• Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť preto
prepisovo likvidované.
2 Pomocou nasledujúcich tlačidiel na
diaľkovom ovládači prechádzajte v menu
na obrazovke.
Tlačidlo
Funkcia

Posun hore alebo dole

Posun doľava alebo
doprava
Potvrdenie voľby
Zadanie čísel
18
Vyhľadanie správneho kanálu
sledovania
Poznámka
• Skôr ako začnete, odstráňte zachytávací koniec
dvierok v hornej časti dvierok priestoru pre disk.
1 Stlačením  zapnite DVD systém
domáceho kina.
2 Stlačením DISC MENU prepnite do režimu
disku.
3 Zapnite TV a prepnite ho na správny video
vstupný kanál:
• Môžete prejsť na najnižší kanál na TV,
potom stlačením tlačidla voľby nižšieho
kanálu na diaľkovom ovládači TV
vyhľadajte Video vstupný kanál.
na
• Opakovane stláčajte tlačidlo
diaľkovom ovládači vášho TV.
• Zvyčajne je tento kanál medzi najnižším
a najvyšším kanálom a môže byť
pomenovaný FRONT, A/V IN, VIDEO,
atď.
Tip
• Pozrite si návod na obsluhu k TV o spôsobe voľby
správneho vstupu na vašom TV.
Spustenie nastavenia
Ambisound
Keď zapnete toto zariadenie prvýkrát,
postupujte podľa pokynov na TV pre
dokončenie Ambisound nastavenia pre
získanie najlepšieho možného priestorového
efektu.
Poznámka
• Skôr ako začnete, uistite sa, či ste vykonali všetky
potrebné prepojenia.
• Dokončite Ambisound nastavenie tohto zariadenia
pred vložením disku na prehrávanie.
1 Stlačením DISC MENU prepnite na režim
disku.
2 Zapnite TV a prepnite na správny video
vstupný kanál.
 Zobrazí sa menu jazyka.
OSD Language
Please choose your language:
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Stop: Exit
Change
Select
3 Zvoľte jazyk pre zobrazenie na obrazovke,
potom stlačte .
 Zobrazí sa uvítacia správa.
• Na preskočenie nastavenia Ambisound,
stlačte  na ukončenie.
4 Stlačte  pre pokračovanie.
 Zobrazí sa správa o orientácii
zariadenia.
19
5 Stlačte  pre pokračovanie.
 Zobrazí sa menu [ Room Acoustics ].
Room Acoustics
Please select the type of walls that surround
your room:
8 Zvoľte výšku, v ktorej je umiestnený DVD
systém domáceho kina (SoundBar),
stlačte .
 Zobrazí sa menu
[ Listening Position ].
Listening Position
Select the distance between your listening position
and the SoundBar system:
Hard (Concrete, wood)
Soft (Curtains, open space)
Near (> 2m / 78in )
Default (2-3m / 78-118in)
Back
Change
Select
6 Zvoľte podmienky miestnosti, potom
stlačte .
 Zobrazí sa menu [ Room Placement ].
Height
Select the height at which your SoundBar system
is placed:
Default (0.8-1.2m / 32-47in)
Select
7 Zvoľte umiestnenie DVD systému
domáceho kina (SoundBar) v miestnosti,
potom stlačte .
 Zobrazí sa menu [ Height ].
Listening Position
Select the distance between your listening position
and the SoundBar system:
Near (> 2m / 78in )
Default (2-3m / 78-118in)
Far (< 3m / 118in)
Back
20
Change
Change
Select
9 Zvoľte vzdialenosť medzi pozíciou
počúvania a reproduktormi, potom stlačte
.
10 Nastavenie reproduktorov je dokončené,
Tento DVD systém domáceho kina je
pripravený na použitie.
Low (< 0.8m / 32in )
Change
Back
stlačte  pre zatvorte.
High (> 1.2m / 47in)
Back
Far (< 3m / 118in)
Select
Tipy
• Pre zmenu jazyka zobrazenia menu, viď kapitola
„Úprava nastavení“ - [ General setup ] > [ OSD
Language ] pre podrobnejšie informácie.
• Ak pripojíte toto zariadenie k HDMI CEC
kompatibilnému TV pomocou HDMI kábla,
automaticky sa prepne na jazyk zobrazenia menu
podľa nastavenia vášho TV.
Zapnutie progresívneho
snímania
Ak pripojíte toto zariadenie k TV
komponentným video prepojením (pozrite si
kapitolu „Pripojenie video káblov - Možnosť 3:
Pripojenie komponentného video konektora“),
môžete zapnúť výstup progresívneho
snímania, ak váš TV podporuje progresívne
snímanie.
1 Prepnite TV na správny kanál pre
sledovanie tohto zariadenia.
2 Stlačte DISC MENU.
3 Stlačte
OPTIONS.
4 Stlačením  zvoľte
[ Video Setup ] v
menu, potom stlačte .
6 Zvoľte [ Progressive ] > [ On ], potom
stlačte OK.
 Zobrazí sa výstražná správa.
7 Pre pokračovanie zvoľte [ OK ] v menu a
stlačte OK.
 Nastavenie progresívneho snímania je
dokončené.
Poznámka
• Ak sa zobrazí čistý/skreslený obraz, počkajte 15
sekúnd pre automatické obnovenie.
• Ak sa nezobrazí obraz, vypnite progresívne
snímanie nasledovne:
1) Stlačením  otvorte nosič disku.
2) Stlačte .
3) Stlačte SUBTITLE.
8 Pre zatvorenie menu stlačte
OPTIONS.
9 Teraz môžete zapnúť režim progresívneho
snímania na TV (pozrite si návod na
obsluhu k TV).
Video Setup
TV Type
RGB
TV Display
YUV
Picture Settings
Poznámka
• Sú niektoré TV s progresívnym snímaním, ktoré
nie sú plne kompatibilné s týmto zariadením, čoho
výsledkom je neprirodzený obraz pri prehrávaní
DVD VIDEO disku v režime progresívneho
snímania. V tomto prípade vypnite funkciu
progresívneho snímania na tomto zariadení a
vašom TV.
Advanced Picture
Closed Caption
Progressive
Component Video
5 Zvoľte [ Component Video ] > [ YUV ],
potom stlačte OK.
Video Setup
TV Type
On
TV Display
Off
Picture Settings
Advanced Picture
Closed Caption
Progressive
Component Video
21
Aktivácia ovládania EasyLink
Táto funkcia je aplikovateľná, ak je toto
zariadenie pripojené k HDMI CEC zhodnému
TV/zariadeniu. Umožňuje súčasnú reakciu
všetkých prepojených zariadení na príkazy
jedného tlačidla.
1 Zapnite HDMI CEC operácie na TV a
ostatných pripojených zariadeniach. Viď
návod na obsluhu TV/zariadení pre viac
informácií.
2 Teraz si môžete vychutnať EasyLink
ovládania.
Prehrávanie jedným dotykom [ Auto Wakeup TV ]
Keď stlačíte tlačidlo PLAY, toto zariadenie
sa prepne z pohotovostného režimu a spustí
prehrávanie disku (ak je video disk v priestore
pre disk) a taktiež sa zapne váš TV a prepne
na správny kanál sledovania.
Vypnutie jedným dotykom [ System
Standby ]
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo STANDBY
najmenej na tri sekundy, toto zariadenie a
všetky prepojené zariadenia sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Toto zariadenie taktiež reaguje na príkaz
prepnutia do pohotovostného režimu z
ostatných HDMI CEC zariadení.
Prepnutie audio vstupu jedným tlačidlom
[ System Audio Control ]
Toto zariadenie je schopné poskytovať
audio signály z aktívneho zdroja. Prepne sa
automaticky na príslušný audio vstup a má na
výstupe zvuk zo systému reproduktorov.
• Skôr ako si môžete vychutnať túto funkciu,
musíte zmapovať audio vstupy pripojených
zariadení.
• Môžete použiť ktorýkoľvek diaľkový ovládač
HDMI CEC TV/zariadenia na úpravu
hlasitosti.
22
Poznámka
• Pre využitie funkcie prehrávania jedným dotykom
musí byť video disk vložený v priestore pre disk
pred použitím.
• Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu
všetkých HDMI CEC zhodných zariadení.
Mapovanie audio vstupov pripojených
zariadení
Poznámka
• Skôr ako začnete, uistite sa, že je vytvorené
audio prepojenie medzi týmto zariadením a TV/
zariadeniami.
1 Stlačte DISC MENU.
2 Stlačte
OPTIONS.
 Zobrazí sa menu [ General Setup ].
3 Stlačte .
4 Zvoľte [ EasyLink ], stlačte .
General Setup
EasyLink
Auto Wake-up TV
Disc Lock
System Standby
Display Dim
System Audio Control
OSD Language
Audio Input Mapping
Screen Saver
Sleep Timer
Standby Mode
DivX(R) VOD Code
• [ Auto Wake-up TV ] a [ System
Standby ] funkcie sú zapnuté vo
výrobe.
5 Zvoľte [ System Audio Control ] > [ On ],
potom stlačte OK.
6 Zvoľte [ Audio Input Mapping ], potom
stlačte OK.
7 V menu zvoľte [ OK ], potom stlačte OK
pre spustenie vyhľadávania zaradení.
 Po dokončení sa zobrazí menu
priradenia audio vstupov.
Voľba zdroja prehrávania
Na hlavnom zariadení
Audio Input Mapping
AUX1 Input
TV
AUX2 Input
Other (non-HDMI)
SOURCE
AMBISOUND
AUX3 Input
Digital Input
1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE
8 Zvoľte audio vstup tohto zariadenia, ktorý
je použitý na pripojenie k inému HDMI
zariadeniu (napr. AUX1 vstup, AUX2
vstup), potom stlačte .
zvoľte: DISC > USB > DOCK > RADIO
FM > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT
> AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2
INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK >
DISC ...
Na diaľkovom ovládači
9 Zvoľte správne zariadenie, ktoré je
pripojené, potom stlačte OK.
• Opakujte kroky 8~9 pre zmapovanie
ostatných pripojených zariadení.
10 Pre zatvorenie menu stlačte
OPTIONS.
• Stlačením DISC MENU prepnite na režim
DISC.
• Stlačením USB prepnite na USB režim.
• Stlačením RADIO prepnite na FM pásmo.
• Stlačením AUDIO SOURCE zvoľte audio
vstupný zdroj.
• Stlačením iPod DOCK prepnite na iPod
režim.
Zobrazenie
Zariadenie pripojené k
AUX SCART
AUX1 INPUT
AUX2 INPUT
AUX3 INPUT
OPTICAL INPUT
DIGITAL INPUT
SCART OUT konektor.
TV AUDIO IN konektory.
AUDIO IN-AUX2 konektory.
AUDIO IN-AUX3 konektory.
OPTICAL IN konektor
COAXIAL DIGITAL IN
konektor
MP3 LINK konektor
MP3 LINK
23
5 Prehrávanie
Prehrávanie disku
Upozornenie!
Prehrávanie z disku
Poznámka
• DVD a DVD prehrávače sú navrhnuté s
regionálnymi obmedzeniami. Uistite sa, že
prehrávané DVD video je pre rovnaký ako váš
prehrávač (označené vzadu).
• Toto zariadenie môže podporovať prehrávanie
nasledujúcich formátov súborov: MP3/WMA/JPEG/
DivX/WMV 9.
• Niečo o WMV 9 - toto zariadenie podporuje len
Main Profile (nízka úroveň) a Simple Profile.
Advanced Profile a DRM-chránené video súbory nie
sú podporované.
• Nikdy nevkladajte žiadne predmety iné ako disky
do priestoru pre disk.
• Nikdy sa nedotýkajte optiky disku v priestore pre
disky.
1 Stlačením  otvorte priestor pre disk.
2 Vložte disk potlačenou stranou smerom
hore.
• Pri obojstranných diskoch vložte stranu
pre prehrávanie smerom hore.
3 Stlačením  zatvorte priestor pre disk a
spustite prehrávanie disku.
• Pre zobrazenie prehrávaného disku
prepnite TV na správny kanál pre tento
DVD systém domáceho kina.
4 Na zastavenie prehrávania disku stlačte
.
Tipy
• Ak sa zobrazí menu zadania hesla, musíte zadať
4-miestne heslo skôr, ako budete môcť prehrávať.
• Šetrič obrazovky sa zobrazí automaticky, ak je
prehrávanie disku zastavené na približne 15 minút.
Pre zrušenie šetriča stlačte DISC MENU.
• Toto zariadenie sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne
tlačidlo do 30 minút po zastavení prehrávania disku.
24
Prehrávanie videa
Poznámka
• Pre video disk prehrávanie pokračuje vždy od bodu
posledného zastavenia. Pre spustenie prehrávania
od začiatku stlačte I, keď je zobrazená správa.
Ovládanie titulu
1 Spustite prehrávanie titulu.
2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie
titulu.
Tlačidlo
Funkcia
Pozastavenie/pokračovanie v
prehrávaní
Zastavenie prehrávania.
Preskočenie na nasledujúci
titul/kapitolu.
 

Preskočenie na začiatok
aktuálneho titulu/kapitoly alebo
preskočenie na predchádzajúci
titul/kapitolu.
Vyhľadávanie dozadu/dopredu.
• Opakovaným stláčaním tohto
tlačidla zmeníte rýchlosť
vyhľadávania.
Spomalené prehrávanie dozadu/
dopredu.
• Pre zmenu rýchlosti
prehrávania stláčajte toto
tlačidlo opakovane.
• Pri VCD je možné len
prehrávanie dopredu.
Zmena video prehrávania
1 Spustite prehrávanie titulu.
2 Použite diaľkový ovládač na zmenu video
prehrávania.
Tlačidlo
Funkcia
Zmena jazyka zvukovej stopy.
• Aplikovateľné len pre disky s
viacerými jazykmi zvukovej
stopy alebo kanálmi.
Zmena jazyka titulkov.
• Aplikovateľné len pre disky s
viacerými jazykmi titulkov.
Voľba rôznych režimov
opakovaného/náhodného
prehrávania; alebo vypnutie
opakovaného prehrávania.
• Možnosti opakovania závisia
od typu disku.
• Pri VCD je opakované
prehrávanie možné len keď je
režim PBC vypnutý.
Zväčšenie/zmenšenie.
• Na prechod po zväčšenom
obraze použite kurzorové
tlačidlá.
Zobrazenie aktuálneho stavu
prehrávania.
• Môžete zmeniť možnosti video
prehrávania bez prerušenia
prehrávania disku.
Stlačte a podržte na zobrazenie
DVD prehrávania z rôznych
uhlov pohľadu.
• Platí len pre DVD, ktoré
obsahujú sekvencie nahraté z
rôznych uhlov pohľadu kamery.
25
Sprístupnenie DVD menu
Synchronizovaný výstup zvuku s
prehrávaním obrazu
Ak je prehrávanie obrazu pomalšie ako výstup
zvuku (zvuk sa nezhoduje s obrazom), môžete
oneskoriť výstup zvuku pre zosúladenie s
obrazom.
1 Stlačením DISC MENU otvorte hlavné
menu disku.
2 Zvoľte možnosť prehrávania, potom stlačte
OK.
• V niektorých menu stlačením
numerických tlačidiel zadajte vašu
voľbu.
• Pre návrat do menu titulu počas
prehrávania. stlačte
BACK.
Sprístupnenie VCD menu
PBC (ovládanie prehrávania) pre VCD je
zapnuté vo výrobe. Keď vložíte VCD, zobrazí
sa menu obsahu.
1 Tlačidlami  zvoľte možnosť prehrávania,
potom stlačením OK spustite prehrávanie.
• Ak je funkcia PBC vypnutá, preskočí
menu a spustí sa prehrávanie od
prvého titulu.
• Počas prehrávania môžete stlačením
BACK vrátiť do menu (ak je režim PBC
zapnutý).
Tip
• Počiatočné nastavenie pre PBC je zapnuté. Pre
zmenu počiatočných nastavení si pozrite kapitolu
„Úprava nastavení“ - [ Preference Setup ] >
[ PBC ].
26
1 Stlačte a podržte AUDIO SYNC dovtedy,
pokiaľ sa nezobrazí „AUDIO SYNC XXX“
• „XXX“ predstavuje čas oneskorenia.
2 V priebehu piatich sekúnd, stlačením VOL
+ - nastavte čas oneskorenia pre výstup
zvuku.
Poznámka
• Ak nepoužijete ovládač hlasitosti v priebehu piatich
sekúnd, pokračuje v štandardnej funkcii ovládania
hlasitosti.
Rýchle preskočenie na určitý čas
Prehrávanie DivX® video
DivX video je formát digitálneho média, ktorý
zachováva vysokú kvalitu napriek vysokej
miere kompresie. Môžete si vychutnať DivX
video na tomto DivX® certifikovanom systéme
domáceho kina.
1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje
DivX video.
1 Počas prehrávania, stlačte
INFO.
 Zobrazí sa menu stavu disku.
2 Zvoľte aktuálny uplynulý čas prehrávania v
menu, potom stlačte OK.
• [ TT Time ] (čas titulu)
• [ CH Time ] (čas kapitoly)
• [ Disc Time ] (čas disku)
• [ Track Time ] (čas skladby)
3 Stláčaním Numerických tlačidiel zmeňte
čas, na ktorý chcete preskočiť, potom
stlačte OK.
2 Stlačte DISC MENU alebo USB.
 Zobrazí sa menu obsahu.
3 Zvoľte titul na prehrávanie, potom stlačte
.
4 Použite diaľkový ovládač na ovládanie
titulu.
Tlačidlo
Funkcia
Zmena jazyka titulkov.
Zmena audio jazyka/stopy.
Zastavenie prehrávania.
• Pre DivX Ultra video,
opätovným stlačením
tlačidla zobrazíte menu
obsahu.
Zobrazenie DivX Ultra video
informácie.
Poznámka
• Je možné prehrávať len DivX video, ktoré
bolo zakúpené alebo prenajaté použitím DivX
registračného kódu (pozrite si kapitolu „Úprava
nastavení“ > [ General Setup ] > [ DivX(R) VOD
Code ]).
• Ak sa titulky nezobrazia správne, zmeňte jazyk
titulkov (pozrite si „Úprava nastavení“ [ Preferences ] > [ DivX Subtitle ]).
• Titulky je možné zobraziť do 45 znakov.
• Toto zariadenie môže prehrávať DivX video súbory
do 4 GB.
27
Prehrávanie hudby
Poznámka
• Pri určitých komerčných audio diskoch môže
prehrávanie pokračovať od bodu, kde bolo
naposledy zastavené. Pre spustenie prehrávania od
prvej skladby stlačte I.
Prehrávanie MP3/WMA hudby
MP3/WMA je typ vysoko kompresovaných
audio súborov (súbory s .mp3 alebo .wma
príponami).
1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje
MP3/WMA hudbu.
2 Stlačte DISC MENU alebo USB.
Ovládanie skladby
1 Prehrávajte skladbu.
2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie
skladby.
Tlačidlo
Funkcia
Pozastavenie/pokračovanie v
prehrávaní.
Zastavenie prehrávania.
Preskočenie na nasledujúcu
skladbu.
Návrat na začiatok aktuálnej
skladby alebo prechod na
predchádzajúcu skladbu.
Priame zadanie čísla skladby.
 Zobrazí sa menu obsahu.
3 Zvoľte adresár, potom stlačte OK.
4 Zvoľte skladbu pre prehrávanie, potom
stlačte .
• Pre návrat do hlavného menu stlačte
, pokiaľ sa nezvolí „Predchádzajúci“
adresár, potom stlačte OK.
Poznámka
• Pre CD nahraté v niekoľkých sessions sa prehráva
len prvá session.
• Toto zariadenie nepodporuje MP3PRO audio
formát.
• Ak sú nejaké špeciálne znaky v názve MP3 skladby
(ID3) alebo albumu, nemusia byť zobrazené
správne, ak nie sú podporované.
• Niektoré WMA sú chránené Digital Rights
Management (DRM), nie je možné ich prehrávať na
tomto zariadení.
• Adresáre/súbory presahujúce podporovaný limit
súborov nebudú zobrazené alebo prehrávané.
Tip
 
28
Vyhľadávanie dozadu/
dopredu.
• Pre zmenu rýchlosti
vyhľadávania stláčajte
tlačidlo opakovane.
Voľba rôznych režimov
opakovaného/náhodného
prehrávania; vypnutie
opakovaného prehrávania.
• Možnosti opakovania
závisia od typu disku.
• Pre zobrazenie obsahu dát disku bez adresárov si
pozrite kapitolu „Úprava nastavení“ - [ Preferences
] > [ MP3/JPEG Nav ].
Prehliadanie fotografií
Poznámka
Postupné prehliadanie fotografií
Toto zariadenie môže prehrávať JPEG
fotografie (súbory s príponami .jpeg alebo
.jpg).
1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje
JPEG fotografie.
2 Stlačte DISC MENU alebo USB.
 Pre Kodak disk sa spustí postupné
prehliadanie automaticky.
 Pre JPEG disk sa zobrazí menu
fotografií.
3 Zvoľte adresár/album ktorý chcete
prehrávať.
• Pre prehliadanie fotografií v adresári/
albume, stlačte
INFO.
• Pre prechod na predchádzajúce alebo
nasledujúce zobrazenie stlačte I/I.
• Pre voľbu fotografie stlačte kurzorové
tlačidlá.
• Pre zobrazenie len zvolenej snímky
stlačte OK.
• Kým sa zobrazí obsah disku, môže to trvať dlhší
čas, z dôvodu veľkého počtu skladieb/fotografií.
• Ak nie sú JPEG fotografie nahraté s „exif“ typom
súboru, aktuálne indexové obrázky sa nezobrazia.
Budú nahradené „modrými horami“ indexovými
obrázkami.
• Toto zariadenie môže zobraziť len snímky
digitálneho fotoaparátu podľa JPEG-EXIF
formátu, typicky používané väčšinou digitálnych
fotoaparátov. Nie je možné zobraziť Motion JPEG a
formáty snímok iné ako JPEG alebo zvukové klipy
spojené so snímkami.
• Adresáre/súbory presahujúce podporované
limity tohto zariadenia nebudú zobrazené alebo
prehrávané.
Ovládanie prehliadania fotografií
1 Spustite postupné prehliadanie.
2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie
fotografií.
Tlačidlo
Funkcia

Preskočenie na predchádzajúcu
fotografiu.

Preskočenie na nasledujúcu
fotografiu.

Otočenie fotografie v smere
hodinových ručičiek.

Otočenie fotografie proti smeru
hodinových ručičiek.
Zväčšenie/zmenšenie.
• Prehrávanie sa pozastaví v
režime zväčšenia.
Zastavenie prehliadania.
4 Stlačením  spustite postupné
prehliadanie.
• Pre návrat do menu stlačte
BACK.
29
Postupné prehliadanie snímok s
hudbou
Súčasným prehrávaním MP3/WMA
hudobných súborov a JPEG snímok vytvoríte
hudobné prehliadanie. MP3/WMA a JPEG
súbory musia byť uložené na rovnakom disku
alebo USB zariadení.
Prehrávanie z USB zariadenia
Toto zariadenie môže prehrávať/zobraziť len
MP3, WMA, DivX (Ultra) alebo JPEG súbory,
ktoré sú uložené na takýchto zariadeniach.
1 Spustite prehrávanie MP3/WMA hudby.
2 Prejdite na foto adresár/album a stlačením
 spustite postupné prehliadanie.
 Spustí sa postupné prehliadanie a
pokračuje do konca adresára alebo
albumu.
 Audio sa prehráva až do konca disku.
• Pre návrat na menu stlačte
BACK.
3 Pre zastavenie postupného prehliadania
stlačte .
4 Pre zastavenie prehrávania hudby stlačte
opäť .
1 Pripojte USB flash zariadenie alebo USB
pamäťovú kartu k
tohto zariadenia.
(USB) konektoru
2 Stlačte USB.
 Zobrazí sa menu obsahu.
3 Zvoľte súbor pre prehrávanie, potom
stlačte .
• Pre podrobnejšie informácie si
pozrite kapitoly „Prehrávanie hudby,
Prehliadanie fotografií, Prehrávanie
videa“.
4 Pre zastavenie prehrávania stlačte 
alebo odpojte USB zariadenie.
Tipy
• Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte
ho cez USB predlžovací kábel.
• Ak používate multi USB čítačku kariet, môžete
sprístupniť obsah len jedného pripojeného USB
zariadenia.
• Ak používate USB HDD, uistite sa, že je prídavná
sieťová šnúra pripojená k USB HDD pre správnu
prevádzku.
• Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol,
alebo vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu pri
pripojení k PC, nie sú podporované.
30
Prehrávanie z prenosného
prehrávača médií
Jednoducho pripojte prenosný prehrávač
(napr. MP3 prehrávač) k tomuto zariadeniu pre
vychutnanie si vynikajúceho zvuku vašich
hudobných zbierok.
Prehrávanie iPod-u
Jednoducho pripojte iPod k Philips
univerzálnej nabíjacej stanici pre vychutnanie
si prehrávania iPod-u cez tento DVD systém
domáceho kina.
Zoznam podporovaných iPod:
iPod mini
MP3 LINK
1 Pripojte 3.5 mm stereo audio kábel
(nedodávaný) od MP3 LINK konektora na
tomto zariadení ku konektoru „slúchadiel“
na prenosnom prehrávači.
2 Opakovaným stláčaním AUDIO SOURCE
zobrazte „MP3 LINK“.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom
prehrávači médií.
• Pozrite si kapitolu „Nastavenie zvuku“
pre zvýraznenie audio výstupu.
4 Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo
STOP na prenosnom prehrávači médií.
Poznámka
iPod nano 1.generácia
iPod classic
iPod nano 2.generácia
iPod mini 2.gen.
iPod nano 3.generácia
iPod s farebným
displejom
iPod nano 4.generácia
iPod 5.gen.
iPod Touch 1.generácia
iPod 6.gen.
classic
iPod Touch 2.generácia
Poznámka
• Navštívte Philips webovú stránku pre najnovšie
aktualizácie podporovaných iPod.
Príprava nabíjacej stanice
Ak váš iPod nepasuje do nabíjacej stanice,
upravte „podložku“ nasledovne.
A
B
• Ovládanie prehrávania je možné len na prenosnom
prehrávači.
• Pred prepnutím na iné médium/zdroj prehrávania
zastavte prehrávanie na prenosnom prehrávači.
 upraviteľná podložka
 ovládač
1 Otočte ovládač  v spodnej časti
nabíjacej stanice proti smeru hodinových
ručičiek pre uvoľnenie upraviteľnej
podložky.
2 Upravte podložku , pokiaľ nepasuje k
vášmu iPod-u.
31
3 Otočením ovládača v smere hodinových
ručičiek ho zaistite.
Tlačidlo
Funkcia
Zmena úrovne hlasitosti.
Ovládanie iPod hudby
Výber preddefinovaného
zvukového efektu.
Voľba Ambisound efektu.
DOCK
Prechod na predchádzajúcu/
nasledujúcu skladbu.
 
Vyhľadávanie dozadu/
dopredu.
Pozastavenie prehrávania/
pokračovanie v prehrávaní.
1 Pripojte nabíjaciu stanicu k DOCK
konektoru tohto zariadenia.
Prepnutie na „Rozšírený režim
ovládania“ pre umožnenie
ovládania iPod prehrávania
cez obsah zobrazený na TV.
• Ovládacie tlačidlá na iPod
nemajú funkciu v tomto
režime.
• Opätovným stlačením tohto
tlačidla sa vrátite na režim
klasického prehrávania.
Voľba rôznych režimov
opakovaného/náhodného
prehrávania; alebo vypnutie
režimu opakovaného
prehrávania.
• Táto možnosť je dostupná
len v režime „Rozšíreného
režimu ovládania“.
2 Umiestnite váš iPod do nabíjacej stanice a
zapnite ho.
3 Stlačte IPod DOCK.
• Môže trvať dlhší čas na autentifikáciu
kompatibility určitej škály iPod-u.
4 Spustite prehrávanie na vašom iPod-e.
• Pre zobrazenie iPod video prehrávania
pripojte video kábel z nabíjacej stanice
k TV a zapnite „TV ON“ nastavenie v
iPod-e.
5 V priebehu prehrávania môžete použiť
diaľkový ovládač na ovládanie prehrávania
hudby.
Tipy
• V iPod režime bude batéria vášho iPod-u nabíjaná.
• V režime rozšíreného prehrávania je ovládanie
iPod-u prehrávania možné len cez obsah
zobrazený na TV pomocou diaľkového ovládača
tohto DVD systému domáceho kina.
32
Prehrávanie z rádia
Skontrolujte, či je FM anténa pripojená k
tomuto systému domáceho kina. Ak nie
je, pripojte dodanú FM anténu k FM 75Ω
konektoru a jej konce upevnite na stenu.
Prvé ladenie
Po prvom sprístupnení režimu „RADIO“,
postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre
naladenie rozhlasových staníc.
1 Stlačte RADIO.
 Zobrazí sa „AUTO INSTALL ... PRESS
PLAY“.
2 Stlačte .
 Všetky nájdené rozhlasové stanice sú
uložené.
 Po dokončení sa naladí prvá uložená
rozhlasová predvoľba.
• Pre zastavenie automatického ladenia
stlačte .
Poznámka
Tipy
• Pre lepší FM stereo príjem pripojte externú FM
anténu (nie je dodávaná).
• Umiestnite anténu čo najďalej od vášho TV, VCR
alebo iných zdrojov žiarenia, aby ste zaistili najlepší
príjem.
• Toto zariadenie môže uložiť až 40 rozhlasových
staníc.
• Ak neaktivujete automatické ladenie rozhlasových
staníc alebo je uložených menej ako 5 staníc,
zobrazí sa „AUTO INSTALL“ po opätovnom zapnutí
režimu rozhlasového vysielania.
• Ak FM stanice vysielajú RDS (Radio Data System)
dáta, zobrazí sa názov stanice.
33
Počúvanie rádia
1 Stlačte RADIO.
2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie
rádia.
Tlačidlo
1 Stlačte RADIO.
2 Stlačte  .
Funkcia
Voľba predvoľby rozhlasovej
stanice.
 
Vyhľadávanie a ukladanie jednotlivých
staníc
Ladenie rozhlasovej frekvencie
dozadu/dopredu.
Prepnutie medzi FM stereo a
FM mono režimom.
Stlačením a podržaním tohto
tlačidla vymažete aktuálnu
rozhlasovú stanicu zo zoznamu
predvolieb.
• Čísla predvolieb pre ostatné
rozhlasové stanice zostanú
nezmenené.
 Indikácia frekvencie rozhlasovej stanice
sa začne meniť, pokiaľ nie je nájdená
rozhlasová stanica.
3 Opakujte krok 2 dovtedy, pokiaľ nenaladíte
rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.
• Pre jemné doladenie rozhlasovej
frekvencie stlačte  .
4 Stlačte PROGRAM.
• Ak nevykonáte žiadnu činnosť do 20
sekúnd po vyššie uvedenom kroku,
režim ukladania sa zatvorí.
5 Stlačením  /  (alebo numerickými
tlačidlami) zvoľte číslo predvoľby, ktoré
chcete uložiť.
6 Stlačte PROGRAM na potvrdenie.
Preinštalovanie všetkých rozhlasových
staníc
1 Stlačte RADIO.
2 Stlačte a podržte PROGRAM dovtedy,
pokiaľ sa nezobrazí „STARTING
INSTALL“.
 Všetky predtým uložené stanice budú
nahradené.
Poznámka
• Ak nie je zistený stereo signál alebo je uložených
menej ako 5 staníc počas inštalácie staníc, zobrazí
sa „CHECK ANTENNA“.
34
6 Úprava zvuku
Voľba Ambisound
Ovládanie hlasitosti
1 Stlačením VOL + - zvýšte alebo znížte
úroveň hlasitosti.
• Pre stlmenie hlasitosti stlačte .
• Pre obnovenie zvuku stlačte opäť 
alebo stlačte tlačidlo hlasitosti.
Úprava basov/výšok
1 Opakovaným stláčaním AMBISOUND
zvoľte najlepší výstup Ambisound, ktorý
najviac vyhovuje prehrávanému videu
alebo hudbe.
Možnosti
Popis
AUTO
Priestorový výstup bude
zvolený na základe audio
toku prehrávaného obsahu.
MULTICHANNEL
Multikanálový priestorový
zvuk.
STEREO
Stereo zvuk.
1 Stlačte TREBLE / BASS.
2 Opakovaným stláčaním VOL + - nastavte
úroveň nízkych (BASS) alebo vysokých
(TREBLE) tónov.
Poznámka
• Ak nepoužijete ovládač hlasitosti do 10 sekúnd,
pokračuje v štandardnej funkcii ovládania hlasitosti.
35
Voľba predvolených
zvukových efektov
1 Opakovaným stláčaním SOUND MODE
zvoľte zvukový efekt, ktorý najviac
vyhovuje prehrávanému videu alebo
hudbe.
Video /
Hudba /
Popis
ACTION /
ROCK
Rozšírenie nízkeho a
vysokého rozsahu pre lepšie
zvukové efekty a atmosféru.
Ideálny pre akčné filmy a
rockovú/popovú hudbu.
DRAMA /
JAZZ
Čistý stredný a vysoký
rozsah. Vytvára atmosféru
živého klubu s interpretom
pred vami. Vhodný
pre džezovú hudbu a
sledovanie drámy.
CONCERT /
CLASSIC
Nevýrazný a čistý režim
zvuku. Ideálny pre
počúvanie klasickej hudby
a sledovanie DVD so živým
koncertom.
GAMING /
PARTY
Jemne rozšírený nízky
rozsah a silný stredný
rozsah ideálny pre hudbu
párty a videohry.
SPORTS
Mierny stredný rozsah a
priestorové efekty pre čisté
vokály a atmosféru živých
športových udalostí.
NEWS
Rozšírený stredný rozsah
pre čisté vokály/rozhovory.
36
7 Úprava
nastavení
Táto časť popisuje rôzne nastavenia tohto
zariadenia.
Symbol
Symbol
Možnosti
Options
[ General Setup ]
[ EasyLink Setup ]
Táto funkcia je použiteľná len ak je zariadenie
pripojené k HDMI CEC zhodnému TV/
zariadeniu. Umožňuje reakciu všetkých
prepojených zariadení na určité príkazy
súčasne stlačením jedného tlačidla.
Možnosti
Popis
[ Auto Wakeup TV ]
Automatické zapnutie TV po
stlačení PLAY pre zapnutie
tohto zariadenia a spustenie
prehrávania disku (ak je video
disk v priestore pre disk).
• Pre deaktivovanie tejto
funkcie zvoľte [ Off ].
[ System
Standby ]
Reakcia na príkaz
pohotovostného režimu z
iných HDMI CEC zhodných
TV/zariadení.
• Pre aktiváciu funkcie zvoľte
[ Decline ].
[ System
Audio
Control ]
Umožňuje tomuto DVD
systému domáceho kina
automatické prepnutie
na audio vstup aktívneho
zariadenia.
• Pre aktiváciu funkcie, zvoľte
[ On ]. Potom pokračujte na
[ Audio Input Mapping ]
pre snímanie a zmapovanie
všetkých pripojených
zariadení.
[ Audio Input
Mapping ]
Správne zmapovanie audio
vstupu k pripojenému
TV/zariadeniu umožňuje
automatické prepnutie
vstupného zdroja.
1. Stlačením OK spustite
vyhľadávanie zariadení.
2. Zvoľte audio vstup (napr.
AUX1 Input, AUX2 Input),
potom stlačte .
3. Zvoľte správne zariadenie,
ktoré je pripojené k tomuto
audio vstupu, potom stlačte
OK.
[ Audio Setup ]
[ Video Setup ]
[ Preference Setup ]
Poznámka
• Podčiarknuté možnosti sú počiatočné výrobné
nastavenia.
Všeobecné nastavenia
1 Stlačte
OPTIONS.
 Zobrazí sa menu [ General Setup ].
2 Stlačte .
3 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
General Setup
EasyLink
Disc Lock
Display Dim
OSD Language
Screen Saver
Sleep Timer
Standby Mode
DivX(R) VOD Code
• Pozrite si popis vyššie uvedených
možností na nasledujúcich stránkach.
4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
• Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte
BACK.
• Pre zatvorenie menu stlačte
OPTIONS.
37
Poznámka
• Váš TV a ostatné pripojené zariadenia musia byť
zhodné s HDMI CEC.
• Musíte zapnúť HDMI CEC funkcie na TV/
zariadeniach predtým, ako si môžete vychutnať
EasyLink ovládanie. Pozrite si návod na obsluhu k
TV/zariadeniam.
• Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu
všetkých HDMI CEC zhodných zariadení.
[ Disc Lock ]
Nastavte obmedzenie prehrávania pre
konkrétne disky. Skôr ako začnete, vložte
disk do priestoru pre disk (môžete uzamknúť
maximálne 40 diskov).
• [ Lock ] – obmedzenie prístupu k
aktuálnemu disku. Po opätovnom
prehrávaní disku alebo odomknutí musíte
zadať heslo.
• [ Unlock ] – je možné prehrávať všetky
disky.
Tip
• Pre nastavenie alebo zmenu hesla prejdite na
[ Preference Setup ] > [ Password ].
[ Display Dim ]
Zmena úrovne jasu displeja podľa podmienok
miestnosti.
• [ 100% ] – štandardný jas.
• [ 70% ] – stredný jas.
• [ 40% ] – najtmavší displej.
[ OSD Language ]
Voľba počiatočného jazyka menu na
obrazovke.
[ Screen Saver ]
Vypnutie alebo zapnutie režimu šetriča
obrazovky. Pomáha chrániť TV obrazovku
pred poškodením z dôvodu vystavenia
statickému obrazu na veľmi dlhý čas.
• [ On ] – šetrič obrazovky sa zobrazí po
15 minútach nečinnosti (napríklad, pri
pozastavení alebo zastavení).
• [ Off ] – deaktivácia režimu šetriča
obrazovky.
38
[ Sleep Timer ]
Automatické prepnutie do pohotovostného
režimu po predvolenom čase.
• [ Off ] – deaktivácia režimu sleep.
• [ 15, 30, 45, 60 mins ] – voľba času do
prepnutia do pohotovostného režimu.
[ Standby Mode ]
Nastavenie pohotovostného režimu.
• [ Normal ] – štandardná spotreba energie v
pohotovostnom režime. Vyžaduje kratší čas
na zapnutie.
• [ Low Power ] – nízka spotreba energie v
pohotovostnom režime. Avšak, vyžaduje
dlhší čas na opätovné zapnutie.
[ DivX(R) VOD Code ]
Zobrazenie DivX® registračného kódu.
Tip
• Zadajte DivX registračný kód tohto zariadenia pri
prenájme alebo nákupe z www.divx.com/vod. DivX
videá zakúpené alebo prenajaté cez DivX® VOD
(Video On Demand) službu je možné prehrávať len
na zariadení, ktoré je zaregistrované.
Nastavenia zvuku
1 Stlačte
OPTIONS.
 Zobrazí sa menu [ General Setup ].
2 Stlačením  zvoľte
potom stlačte .
[ Audio Setup ],
3 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
Audio Setup
Ambisound Setup
HDMI Audio
Night Mode
4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
• Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte
BACK.
• Pre zatvorenie menu stlačte
OPTIONS.
Tip
• Pozrite si kapitolu „Začíname - Spustenie
Ambisound nastavenia“.
[ HDMI Audio ]
Keď prepojíte toto zariadenie a TV pomocou
HDMI kábla, zvoľte nastavenie audio výstupu
pre toto prepojenie.
• [ On ] – zvuk je na výstupe prostredníctvom
TV ako aj tohto systému reproduktorov.
Ak audio formát disku nie je podporovaný,
bude zmiešaný do dvojkanálového zvuku
(linear-PCM).
• [ Off ] – deaktivácia audio výstupu z vášho
TV. Zvuk je na výstupe len prostredníctvom
reproduktorov tohto systému reproduktorov.
[ Night Mode ]
Zjemnenie hlasnejšieho zvuku tak, aby ste
mohli sledovať DVD filmy pri nízkej hlasitosti,
bez rušenia ostatných.
• [ On ] – pre pokojné sledovanie v noci (len
DVD).
• [ Off ] – vychutnajte si priestorový zvuk s
plným dynamickým rozsahom.
[ Ambisound Setup ]
Zmena nastavenia Ambisound.
Možnosti
Popis
[ Setup
Guide ]
Zvoľte toto, ak chcete prejsť
cez kompletné Ambisound
nastavenia.
[ Room
Acoustics ]
Voľba typu stien v miestnosti.
[ Room
Placement ]
Voľba umiestnenie zariadenia
v miestnosti.
[ Height ]
Voľba výšky, v ktorej je
umiestnené toto zariadenie.
[ Listening
Position ]
Voľba vzdialenosť medzi
pozíciou počúvania a týmto
zariadením.
39
Nastavenia obrazu
1 Stlačte
OPTIONS.
 Zobrazí sa menu [ General Setup ].
2 Stlačením  zvoľte
potom stlačte .
[ Video Setup ],
3 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
Video Setup
TV Type
[ TV Type ]
Zmeňte toto nastavenie, len ak sa video
nezobrazí správne. Na začiatku toto
nastavenie vyhovuje väčšine štandardných TV
vašej krajiny.
• [ PAL ] – pre TV so systémom PAL.
• [ NTSC ] – pre TV so systémom NTSC.
• [ Multi ] – pre TV, ktoré sú kompatibilné s
PAL ako aj NTSC.
[ TV Display ]
Zvoľte formát obrazu podľa požiadaviek
zobrazenia obrazu na vašom TV.
TV Display
Picture Settings
Advanced Picture
Closed Caption
Progressive
4:3 Pan Scan (PS)
4:3 Letter Box (LB)
16:9 (Wide Screen)
Component Video
• Pozrite si popis vyššie uvedených
možností na nasledujúcich stránkach.
4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
• Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte
BACK.
• Pre zatvorenie menu stlačte
OPTIONS.
40
• [ 4:3 Pan Scan ] – pre štandardný TV,
obraz sa zobrazí s ukrojenými okrajmi.
• [ 4:3 Letter Box ] – pre štandardný TV,
„širokouhlý“ obraz sa zobrazí s čiernymi
pruhmi v hornej a dolnej časti.
• [ 16:9 Wide Screen ] – pre širokouhlý TV
(pomer strán 16:9).
[ Picture Settings ]
Zvoľte preddefinované nastavenia farieb
obrazu alebo prispôsobte vlastné nastavenia.
• [ Standard ] – originálne nastavenia farieb.
• [ Bright ] – nastavenie jasných farieb.
• [ Soft ] – nastavenie teplých farieb.
• [ Personal ] – prispôsobenie nastavenia
farby. Nastavte úroveň jasu, kontrastu,
odtieňa a nasýtenia v menu, potom stlačte
OK.
[ Advanced Picture ]
Toto je rozšírené nastavenie pre optimalizáciu
video výstupu. Táto možnosť je aplikovateľná
len pre video pripojenie prostredníctvom
HDMI alebo Komponentné video s výstupom
progresívneho snímania.
• [ DCDi ] – Zapnutie alebo vypnutie funkcie
Directional Correlation Deinterlacing.
Vypĺňa chýbajúce riadny pre optimalizáciu
video obsahu. Je hlavne efektívna počas
spomaleného prehrávania.
Poznámka
• DCDi nastavenie je dostupné len pre výstup
progresívneho snímania.
• [ Gamma ] – Úprava farby prvkov obrazu
(pixelov) na produkovanie perfektného a
jasného obrazu.
• [ Chroma Delay ] – Úprava oneskorenia
signálov farby pre vytvorenie perfektného a
jasného obrazu.
• [ True Life ] – Zvýšenie kontrastu
a farebnej intenzity pre vytvorenie
dynamickejšieho obrazu.
Poznámka
• Pre úpravu vyššie uvedených nastavení zvoľte
možnosť a stlačte OK. Potom stlačením kurzora
doľava alebo doprava zmeňte hodnotu/nastavenie
a stlačte OK na potvrdenie.
• [ Wide Screen Format ] – definícia formátu
širokouhlého obrazu pre prehrávanie disku.
Možnosti
Popis
[ Superwide ]
Stredová pozícia obrazu je
stlačená menej ako
strany. Toto nastavenie je
aplikovateľné len ak je video
rozlíšenie nastavené na 720p
alebo 1080i/p.
[ 4:3 Pillar
Box ]
Žiadne stiahnutie obrazu. Na
oboch stranách obrazu sú
zobrazené čierne pásy.
[ Off ]
Obraz bude zobrazený v
súlade s formátom disku.
Poznámka
• Toto nastavenie je dostupné len vtedy, ak máte
nastavenie [ TV Display ] nastavené na [ 16:9
Wide Screen ].
• [ HDMI Video ] – zvoľte video rozlíšenie,
ktoré je kompatibilné s možnosťami
zobrazenia TV.
Možnosti
Popis
[ Auto ]
Automaticky detekuje a zvolí
najlepšie podporované video
rozlíšenie.
[ 480p, 576p,
720p, 1080i,
1080p ]
Voľba video rozlíšenia, ktoré
je najlepšie podporované
vašim TV. Pozrite si
návod na obsluhu k TV.
Poznámka
• Ak nastavenie nie je kompatibilné s TV, zobrazí
sa čistá obrazovka. Opakovane stláčajte HDMI
dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí obraz.
41
[ Closed Caption ]
Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
• [ On ] – zobrazenie zvukových efektov
v titulkoch. Aplikovateľné len na disk s
informáciou ukrytých titulkov a ak TV
podporuje túto funkciu.
• [ Off ] – deaktivácia skrytých titulkov.
[ Progressive ]
Ak váš TV môže podporovať progresívne
signály, môžete aktivovať režim progresívneho
snímania tohto zariadenia.
• [ On ] – zapnutie režimu progresívneho
snímania.
• [ Off ] – deaktivácia režimu progresívneho
snímania.
Poznámka
• Toto nastavenie je aplikovateľné, len ak je
nastavené [ Component Video ] na [ YUV ].
Tip
• Pozrite si kapitolu „Začíname - Zapnutie
progresívneho snímania“ pre viac informácií.
42
[ Component Video ]
Zvoľte formát video výstupu, ktorý zodpovedá
video prepojeniu medzi týmto zariadením a
vašim TV.
• [ RGB ] – pre scart pripojenie.
• [ YUV ] – pre komponentné video
prepojenie.
Nastavenia preferencií
[ Audio ]
Voľba počiatočného jazyka zvuku pre DVD.
1 Stlačte
[ Subtitle ]
Voľba počiatočného jazyka titulkov pre DVD.
2 Stlačením  zvoľte
[ Disc Menu ]
Voľba jazyka menu pre DVD.
OPTIONS.
 Zobrazí sa menu [ General Setup ].
[ Preference
Setup ], potom stlačte .
3 Zvoľte možnosť, potom stlačte OK.
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
• Pozrite si popis vyššie uvedených
možností na nasledujúcich stránkach.
4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.
• Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte
BACK.
• Pre zatvorenie menu stlačte
OPTIONS.
Poznámka
• Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, disk
použije vlastný počiatočný jazyk.
• Pre niektoré DVD je možné jazyk titulkov/zvuku
zmeniť len cez menu disku.
• Pre voľbu jazyka, ktorý nie je uvedený v menu,
zvoľte [ Others ]. Potom skontrolujte zoznam kódov
jazykov v zadnej časti tohto návodu a zadajte
príslušný 4-ciferný kód jazyka.
[ Parental ]
Obmedzenie prístupu k DVD, ktoré nie sú
vhodné pre deti. Tieto typy DVD musia byť
nahraté s obmedzeniami.
1. Pre spustenie stlačte OK.
2. Zvoľte úroveň obmedzenia v menu, potom
stlačte OK.
3. Stlačením numerických tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
Poznámka
• DVD s vyššou úrovňou ako ste nastavili v
[ Parental ] vyžadujú zadanie hesla.
• Úrovne sú závislé od krajiny. Pre prehrávanie
všetkých diskov zvoľte „8“.
• Niektoré DVD majú úroveň vytlačenú na obale ale
nie sú nahraté s úrovňami. Táto funkcia nemá vplyv
na takýchto DVD.
Tip
• Pre nastavenie alebo zmenu hesla prejdite na
[ Preferences ] > [ Password ].
43
[ PBC ]
Pre VCD/SVCD nahraté s PBC (ovládanie
prehrávania,) môžete sprístupniť obsah disku
cez interaktívne menu.
• [ On ] – je zobrazené indexové menu po
vložení disku.
• [ Off ] – preskočenie menu a spustenie
prehrávania od prvého titulu.
[ MP3/JPEG Nav ]
Vypnutie alebo zapnutie MP3/WMA
zobrazenia adresára keď prehrávate médium,
ktoré obsahuje MP3/WMA súbory.
• [ With Menu ] – zobrazenie adresárov
MP3/WMA súborov.
• [ Without Menu ] – zobrazenie všetkých
súborov.
[ Password ]
Postupujte podľa pokynov na TV pre
nastavenie alebo zmenu hesla pre uzamknuté
disky a prehrávanie zablokovaných DVD.
Change Password
Old Password
New Password
Confirm PWD
OK
1. Stlačením numerických tlačidiel zadajte
„0000“ alebo vaše posledné 4-ciferné heslo
do políčka [ Old Password ].
2. Zadajte nové heslo do políčka [ New
Password ].
3. Zadajte heslo opäť do políčka [ Confirm
PWD ].
4. Stlačením OK zatvorte menu.
Poznámka
• Ak zabudnete vaše 4-ciferné heslo, zadajte „0000“
pred nastavením nového hesla.
44
[ DivX Subtitle ]
Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje DivX
titulky.
[ Standard ]
Anglické, Írske, Dánske,
Estónske, Fínske, Francúzske,
Nemecké, Talianske,
Portugalské, Luxemburské,
Nórske (Bokmål a Nynorsk),
Španielske, Švédske, Turecké
[ Central
Europe ]
Poľské, České, Slovenské,
Albánske, Maďarské,
Slovinské, Chorvátske, Srbské
(Latin script), Rumunské
[ Cyrillic ]
Bieloruské, Bulharské,
Ukrajinské, Macedónske,
Ruské, Srbské
Poznámka
• Uistite sa, že súbor má rovnaký názov ako filmový
súbor. Ak napríklad má filmový súbor názov „Movie.
avi“, potom musíte pomenovať textový súbor
„Movie.sub“ alebo „Movie.srt“.
• Grécky a hebrejský jazyk je možné stiahnuť z
webovej stránky spoločnosti Philips, pozrite si
kapitolu „Aktualizáciu softvéru“. Avšak ak to prepíše
cyrilické jazyky zo zoznamu.
[ Version Info ]
Zobrazenie verzie softvéru tohto zariadenia.
Tip
• Táto informácia je potrebná keď chcete nájsť
novšiu verziu softvéru dostupnú na webovej
stránke spoločnosti Philips, ktorú môžete stiahnuť a
inštalovať do tohto zariadenia.
[ Default ]
Resetovanie všetkých nastavení tohto
zariadenia na výrobné nastavenia, okrem
[ Disc Lock ], [ Password ] a [ Parental ],
ktoré zostanú nezmenené.
8 Dodatočné
informácie
Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Philips poskytuje aktualizácie
softvéru pre zaistenie, že toto zariadenie
bude kompatibilné s najnovšími formátmi.
Pre kontrolu aktualizácií porovnajte číslo
aktuálnej verzie zariadenia s najnovšou
verziou softvéru dostupnou na webovej
stránke spoločnosti Philips.
1 Stlačte
OPTIONS.
6 Vložte CD-R alebo USB flash zariadenie
do tohto zariadenia.
7 Stlačte DISC MENU alebo USB, potom
postupujte podľa pokynov na TV pre
potvrdenie operácie aktualizácie.
Poznámka
• Nevyberajte CD-R alebo USB počas aktualizácie
softvéru.
8 Po dokončení aktualizácie softvéru sa
toto zariadenie automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Poznámka
• Odporúčame, aby ste odpojili sieťovú šnúru na
niekoľko sekúnd pre opätovné spustenie systému.
Preference Setup
Disc Menu
Údržba
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Version Info
Upozornenie!
• Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín,
riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo
antistatický sprej určený pre platne.
Default
2 Zvoľte [ Preference Setup ] > [ Version
Info ], potom stlačte OK.
3 Zapíšte si číslo verzie, potom stlačením
OPTIONS zatvorte menu.
4 Prejdite na www.philips.com/support
Čistenie diskov
Utrite disk čistiacou tkaninou z mikro-vlákien
od stredu k okrajom priamym smerom.
Čistenie displeja hlavného zariadenia
Utrite povrch displeja mikrovláknovou
čistiacou tkaninou.
pre kontrolu najnovšej verzie softvéru
dostupnej pre toto zariadenie.
5 Ak je číslo poslednej verzie softvéru vyššie
ako verzia tohto zariadenia, stiahnite a
uložte si ho na CD-R alebo do USB flash
zariadenia.
45
9 Technické údaje
Poznámka
• Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je
vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.
Prehrávateľné média
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD,
Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX-CD, USB flash zariadenie
Zosilňovač
• Celkový výstupný výkon (domáce kino):
500 W
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR)
• Vstupná citlivosť
• AUX SCART & AUX 1: 500 mV
• MP3 LINK: 250 mV
Disk
• Typ lasera: Polovodičový
• Priemer disku: 12 cm / 8 cm
• Video dekódovanie: MPEG1 / MPEG2 /
DivX / DIvX Ultra / WMV9
• Video DAC: 12 bitov, 148 MHz
• Systém signálu: PAL / NTSC
• Odstup signálu od šumu videa: 56 dB
• Audio DAC: 24 bitov / 192 kHz
• Frekvenčný rozsah: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
• PCM: IEC 60958
• Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937
Rádio
• Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
• 26 dB citlivosť v kľude: FM 20 dBf
• Pomer IF potlačenia: FM 60 dB
• Odstup signálu od šumu: FM 60 dB
• Harmonické skreslenie: FM 3%
• Frekvenčná odozva: FM 180 Hz - 10 kHz
/±6dB
• Stereo separácia: FM 26 dB (1 kHz)
• Stereo prah: FM 23.5 dB
46
USB
• Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
• Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage
Class)
iPod nabíjacia stanica
• Rozmery (Š x V x H): 34.5 x 104 (mm)
• Hmotnosť: 163.5 g
Výkon (Subwoofer)
• Napájanie: 220~240 V, 50 Hz
• Spotreba energie: 120 W
• Spotreba v pohotovostnom režime:
• Štandard: < 3.5 W
• Nízka spotreba: < 0.3 W
• Systém: Bass Reflex systém
• Impedancia: 4 ohmy
• Meniče: 165 mm (6 1/2”) woofer
• Frekvenčný rozsah: 35 Hz - 200 Hz
• Rozmery (Š x V x H): 322 x 425 x 322
(mm)
• Hmotnosť: 12.7 kg
Hlavné zariadenie
• Rozmery (Š x V x H): 1028 x 167 x 155
(mm)
• Čistá hmotnosť: 8.9 kg
• Stredový reproduktor:
• Impedancia reproduktora: 4 ohmy
• Meniče: 2 x 2,5“ woofer + 2 x 1“ mm
tweeter
• Frekvenčný rozsah: 200 Hz - 20 kHz
• Ľavý/pravý priestorový reproduktor:
• Impedancia reproduktorov: 6 ohmov
• Meniče: 2 x 2,5“ širokopásmové
• Frekvenčný rozsah: 200 Hz - 20 kHz
Držiak montáže na stenu
• Rozmery (Š x V x H): 681.7 x 99 x 35 (mm)
• Hmotnosť: 1.5 kg
Laser
• Typ: Polovodičový laser GaAIAs (CD)
• Vlnová dĺžka:
645 - 660 nm (DVD),
770 - 800 nm (CD)
• Výstupný výkon:
6 mW (DVD),
7 mW (VCD/CD)
• Rozbiehavosť lúča: 60 stupňov
10 Odstránenie
možných
problémov
Varovanie
• Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte
kryt zariadenia.
Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy
nepokúšajte sami opravovať systém.
Ak si všimnete problém s používaním tohto
zariadenia, skontrolujte nasledujúce body
skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie
je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt
a získajte podporu na www.philips.com/
welcome.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo
vášho systému domáceho kina. Číslo modelu
a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo
spodnej strane vášho systému domáceho
kina. Tu si zapíšte dané čísla:
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo __________________________
Hlavné zariadenie
Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina
nefungujú.
• Odpojte tento systém domáceho kina od
elektrickej zásuvky na niekoľko minút,
potom opäť pripojte.
• Uistite sa, či je prepojovací kábel od
subwoofera pripojený k systému domáceho
kina.
Trvá dlhší čas, kým sa zapne systém
domáceho kina.
• Tento ekologický výrobok má nízku
spotrebu elektrickej energie v
pohotovostnom režime, čo vyžaduje dlhší
čas na jeho zapnutie. Pre skrátenie času
zapnutia:
1) Stlačte
OPTIONS.
2) Stlačte , potom zvoľte [ Standby
Mode ] v menu.
3) Zvoľte [ Normal ].
Obraz
Bez obrazu.
• Pozrite si návod na obsluhu TV ohľadom
voľby správneho video vstupného kanálu.
Zmeňte TV kanál, pokiaľ sa nezobrazí okno
DVD.
• Stlačte DISC MENU.
• Ak máte zmenené nastavenie typu TV,
prepnite ho späť na počiatočný režim:
1) Stlačením  otvorte priestor pre disk.
2) Stlačte .
3) Stlačte SUBTITLE.
• Ak máte zmenené nastavenie
progresívneho snímania, prepnite ho späť
na počiatočný režim:
1) Stlačením  otvorte priestor pre disk.
2) Stlačte .
3) Stlačte SUBTITLE.
Bez obrazu pri HDMI pripojení.
• Skontrolujte či nie je HDMI kábel
poškodený. Vymeňte ho za nový HDMI
kábel.
• Ak sa to stane pri zmene HDMI video
rozlíšenia, opakovane stláčajte HDMI
dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí obraz.
47
Zvuk
Skreslený zvuk alebo ozvena.
• Uistite sa, či je hlasitosť TV nastavená na
minimálnu úroveň, ak je zvuk na výstupe
prostredníctvom domáceho kina.
Bez zvuku.
• Uistite sa, či sú audio káble pripojené a
stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja
(napríklad, AUDIO SOURCE, USB) pre
voľbu zariadenia, ktoré chcete prehrávať.
Bez zvuku pri HDMI pripojení.
• Ak pripojené zariadenie nie je HDCPkompatibilné alebo je len DVI-kompatibilné,
nemôžete prenášať zvuk prostredníctvom
HDMI pripojenia. Použite analógové alebo
digitálne audio pripojenie.
• Uistite sa, či je [HDMI Audio] nastavenie
zapnuté.
Bez zvuku z TV programu.
• Pripojte audio kábel z audio vstupu na
tomto systému domáceho kina k AUDIO
výstupu na TV. Potom opakovaným
stláčaním AUDIO SOURCE zvoľte
príslušný audio vstupný zdroj.
Prehrávanie
Zvuk nie je zosynchronizovaný s video
prehrávaním.
• Na vykonanie úpravy:
1) Stlačte a podržte AUDIO SYNC, pokiaľ
sa nezobrazí „AUDIO SYNC XXX“.
2) V priebehu piatich sekúnd, stlačte
VOL + -.
DivX video súbory nie je možné prehrávať.
• Uistite sa, či je DivX súbor kódovaný v
súlade s profilom „Home Theater Profile“
pomocou DivX kodéra.
• Uistite sa, či je DivX video súbor
kompletný.
Funkcia EasyLink nepracuje.
• Uistite sa, či je tento systém
domáceho kina pripojený k HDMI CEC
kompatibilnému TV prostredníctvom HDMI
CEC kábla.
Pomer strán obrazu nie je zarovnaný s
nastavením TV monitora.
• Pomer strán je pevne nastavený na disku.
DivX titulky nie sú zobrazované správne.
• Uistite sa, či je názov súboru titulkov
rovnaký ako názov súboru filmu.
• Zvoľte správnu sadu znakov.
1) Stlačte
OPTIONS.
2) Stlačením  zvoľte [ Preference
Setup ], potom stlačte .
3) Stlačte , potom zvoľte [ DivX Subtitle ]
v menu.
4) Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje
titulky.
Obsah USB flash zariadenia nie je možné
čítať.
• Formát USB flash zariadenia nie je
kompatibilný s týmto systémom domáceho
kina.
• Zariadenie je formátované s iným
systémom súboru, ktorý nie je podporovaný
týmto zariadením (napr. NTFS).
• Maximálna veľkosť podporovanej pamäti je
160 GB.
Video (filmy, fotografie, videoklipy, atď.)
obsah iPod-u sa nezobrazí v režime
rozšíreného ovládania.
• Video prehliadanie nie je podporované
v režime rozšíreného ovládania, video
obsah môžete prehliadať len na samotnom
iPod-e.
48
11 Slovník
D
DivX®
DivX® kodek je v patentovom konaní, základ
technológie MPEG-4 video kompresie,
vyvinutá spoločnosťou DivX®, Inc., ktorá
môže zhustiť digitálne video na veľkosť pre
prenos cez internet, so zachovaním vysokej
vizuálnej kvality.
Dolby Digital
Systém priestorového zvuku vyvinutý
spoločnosťou Dolby Laboratories ktorý
obsahuje až šesť kanálov digitálneho audia
(predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý,
stredový a subwoofer).
DTS
Digital Theatre Systems. Systém
priestorového zvuku na poskytovanie 5.1
kanálov samostatného digitálneho audia
v produktoch spotrebnej elektroniky a
softvérovom obsahu. Nie je vyvinutý Dolby
Digital.
H
HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection
je špecifikácia ktorá poskytuje bezpečný
prenos digitálneho obsahu medzi odlišnými
zariadeniami (na ochranu nepovolených
autorských práv).
HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
je vysokorýchlostné digitálne rozhranie,
ktoré môže prenášať nekomprimované
kvalitné video a digitálne multikanálové
audio. Doručuje perfektný obraz a kvalitný
zvuk, úplne bez šumu. HDMI je plne spätnekompatibilné s DVI.
Ako vyžadujú HDMI štandardy, pripojenie
k HDMI alebo DVI výrobkom bez HDCP
Highbandwidth Digital Content Protection)
nebude produkovať žiaden video alebo audio
výstup.
J
JPEG
Veľmi rozšírený formát digitálnych statických
obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný
Joint Photographic Expert Group, ktorej
funkcie mierne znížia kvalitu obrazu kvôli
vysokému pomeru kompresie. Súbory sú
rozpoznané príponou „.jpg“ alebo „.jpeg“.
M
MP3
Formát súboru s kompresiou zvukových dát.
„MP3” je skratka Motion Picture Experts Group
1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím
formátu MP3 môže jedno CD-R, alebo CD-RW
obsahovať približne 10-násobne viac dát ako
štandardný CD disk.
MPEG
Motion Picture Experts Group. Zbierka
systémov kompresie pre digitálne audio a
video.
49
P
PBC
Riadenie prehrávania. Systém navigácie
Video CD/Super VCD prostredníctvom menu
na obrazovke nahratých na disku. Môžete
si vychutnať interaktívne prehrávanie a
vyhľadávanie.
PCM
Pulse Code Modulation. Systém kódovania
digitálneho zvuku.
Pomer strán
Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške
TV obrazoviek. Pomer štandardného TV je
4:3, zatiaľ čo pomer high-definition alebo
širokouhlých TV je 16:9. Letter box vám
umožňuje vychutnať si obraz so širšou
perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.
Progresívne snímanie
Progresívne snímanie zobrazuje dvojnásobný
počet snímok za sekundu ako štandardný TV
systém. Poskytuje vyššie rozlíšenie a kvalitu
obrazu.
W
WMA
Windows Media™ Audio. Ide o technológiu
kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou
Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť
kódované pomocou prehrávača Windows
Media Player verzia 9 alebo Windows
Media Player pre Windows XP. Súbory sú
rozoznávané podľa ich prípony názvu súboru
„.wma“.
WMV
Windows Media Video. Týka sa video
kompresnej technológie vyvinutej
spoločnosťou Microsoft Corporation. WMV
obsah je možné kódovať pomocou Windows
Media® kodéra 9 série. Súbory rozpoznáte
podľa prípony „.wmv“.
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising