Philips | HTS5550/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino 5.1 HTS5550/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino 5.1 HTS5550/12 Používateľská príručka
Registrujte váš výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/welcome
HTS5540
HTS5550
Návod na obsluhu
1
Obsah
1 Upozornenia ................................. 3
Poznámka o autorských právach ......... 3
Súlad .................................................... 3
Ochranné známky ................................ 3
2 Dôležité ......................................... 4
Bezpečnosť .......................................... 4
Údržba zariadenia ................................ 5
Likvidácia starého
zariadenia a batérií .............................. 5
3 Vaše domáce kino ....................... 6
Hlavné zariadenie ................................ 6
Diaľkový ovládač .................................. 6
4 Pripojenie vášho
domáceho kina ............................ 8
Konektory ............................................. 8
Pripojenie k TV ..................................... 8
Pripojenie zvuku z TV
alebo iných zariadení ........................... 9
Pripojenie bezdrôtového modulu ......... 9
5 Použitie vášho
domáceho kina .......................... 10
Viac funkcií prehrávania .................... 12
Prehrávanie z rádia ............................ 13
Prehrávanie zvuku z TV
alebo iných zariadení ......................... 13
Prehrávanie z MP3 prehrávača ......... 13
Použitie Philips EasyLink ................... 13
Vytvorenie MP3 audio súborov .......... 14
6 Zmena nastavení ....................... 15
Sprístupnenie menu nastavení .......... 15
Zmena všeobecných nastavení ......... 15
Zmena nastavení zvuku ..................... 15
Zmena nastavení obrazu ................... 16
Zmena nastavení volieb ..................... 16
7 Aktualizácia softvéru ................. 17
Kontrola verzie softvéru ..................... 17
Aktualizácia softvéru
z CR-R alebo USB ............................. 17
8 Technické údaje ......................... 17
9 Odstránenie
možných problémov ................. 19
Skôr ako začnete ............................... 10
Zvoľte váš zvuk .................................. 10
Prehrávanie disku ............................... 11
Prehrávanie z USB
pamäťového zariadenia ..................... 12
Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo
nekorektné fungovanie prístroja.
2
1
Upozornenia
Poznámka o autorských
právach
Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany,
ktorá je schránená určitými U.S. patentmi
a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi
právami vlastnenými spoločnosťou
Macrovision Corporation a ostatnými
vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej
technológie musí byť schválené spoločnosťou
Macrovision Corporation a je určená pre
domáce a iné obmedzené použitie, len ak to
nie je inak určené spoločnosťou Macrovision
Corporation. Zmena alebo deaktivácia je
zakázaná.
Súlad
Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími
požiadavkami a inými relevantnými
opatreniami smernice 2006/95/EC (Low
Voltage), 2004/108/EC (EMC).
Ochranné známky
Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 a iných U.S. a celosvetových
patentov. DTS a symbol sú registrované
ochranné známky a DTS Digital Surround a
DTS logá sú ochranné známky spoločnosti
DTS, Inc. Výrobok zahŕňa softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého-D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
DivX® a DivX Ultra® sú registrované ochranné
známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité
pod licenciou.
DivX Ultra® Certified na prehrávanie DivX®
videa s rozšírenými funkciami a prvotriednym
obsahom.
NIEČO O DIVX VIDEO: DivX® je formát
digitálneho videa vytvorený spoločnosťou
DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované
zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
Pozrite si www.divx.com pre viac informácií
a softvérových nástrojov na konvertovanie
vašich súborov na DivX video.
NIEČO O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto DivX Certified® zariadenie musí byť
registrované pre prehrávanie DivX Video-onDemand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie
registračného kódu, prejdite do časti DivX
VOD v menu nastavení vášho zaradenia.
Prejdite na vod.divx.com s týmto kódom na
vykonanie procesu registrácie a získanie
viacerých informácií o DivX VOD.
3
2
Windows Media a Windows logo sú ochranné
známky, alebo registrované ochranné známky
Microsoft Corporation v Spojených Štátoch
a/alebo ostatných krajinách.
Dôležité
Prečítajte si a snažte sa pochopiť všetky
inštrukcie skôr, ako použijete vaše domáce
kino. Ak je škoda spôsobená nedodržaním
inštrukcií, neplatia záručné práva.
Bezpečnosť
HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI licensing LLC.
USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT
4
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo vzniku požiaru!
• Nikdy nevystavujte zariadenie a
príslušenstvo dažďu alebo vode. Nikdy
neumiestňujte nádoby s tekutinou, ako je
napríklad váza, do blízkosti zariadenia. Ak
sa tekutina vyleje na alebo do zariadenia,
odpojte ho ihneď od elektrickej zásuvky.
Kontaktujte Philips Consumer Care za
účelom kontroly zariadenia pred použitím.
• Nikdy neumiestňujte zariadenie a
príslušenstvo do blízkosti otvoreného ohňa
alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho
slnečného žiarenia.
• Nikdy nevkladajte žiadne predmety do
vetračných slotov ani iných otvorov v
zariadení.
• Keď je koncovka sieťovej šnúry alebo
spojovacie zariadenie použité ako odpájacie
zariadenie, odpojovacie zariadenie by malo
zostať ľahko použiteľné.
• Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky
skôr ako začne búrka.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry, vždy ťahajte za
koncovku, nikdy nie za kábel.
Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!
• Skôr ako pripojíte zariadenie k elektrickej
zásuvke sa uistite, či sa napätie v sieti
zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej
alebo spodnej strane zariadenia. Nikdy
nepripájajte zariadenie k elektrickej
zásuvke, ak je v nej odlišné napätie.
Nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia domáceho kina!
• Pri zariadeniach montovaných na stenu,
použite len dodávané držiaky na stenu.
Upevnite montážny držiak na stenu, ktorá
môže umiesť kombinovanú hmotnosť
zariadenia a držiaka.
Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie
žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž
na stenu, ktorá môže spôsobiť nehodu,
poranenie alebo škody.
• Pri reproduktoroch so stojanmi, používajte
len dodávané stojany. Pevne zaistite stojany
k reproduktorom. Umiestnite zostavené
stojany na rovný povrch, ktorý môže uniesť
kombinovanú hmotnosť reproduktora a
stojanu.
• Nikdy neumiestňujte zariadenie ani
iné objekty na sieťové šnúry ani na iné
elektrické zariadenie.
• Ak je zariadenie prepravené v teplote nižšej
ako 5°C, vybaľte zariadenie a počkajte
dovtedy, pokiaľ sa jeho teplota nevyrovná
teplote v miestnosti, kým pripojíte zariadenie
k elektrickej zásuvke.
• Hrozí viditeľné a neviditeľné laserové
žiarenie pri otvorení. Vyhnite sa vystaveniu
pôsobenia lúču.
• Nedotýkajte sa čítacej optiky vo vnútri
priestoru pre disk.
Nebezpečenstvo prehriatia!
• Nikdy neinštalujte toto zariadenie do
obmedzeného priestoru. Vždy ponechajte
priestor najmenej 10 cm okolo zariadenia na
zaistenie ventilácie. Zaistite aby záclony ani
iné objekty nikdy nezakrývali vetracie sloty
na zariadení.
Nebezpečenstvo znečistenia!
• Nekombinujte batérie (staré a nové alebo
karbónové s alkalickými, atď.).
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo ak
diaľkový ovládač nebude používaný dlhší
čas.
• Batérie obsahujú chemické látky, mali by
byť likvidované správne.
Likvidácia starého zariadenia
a batérií
Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je
možné recyklovať a opätovne použiť.
Ak sa na zariadení nachádza tento symbol
prečiarknutého odpadkového koša na
kolieskach, znamená to že výrobok je krytý
Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte
sa prosím o miestnom systéme separovaného
zberu elektrických a elektronických produktov.
Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi
smernicami a nelikvidujte vaše staré
zariadenia s bežným domovým odpadom.
Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže
zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené
Európskou smernicou 2006/66/EC, ktoré
nemôžu byť likvidované s bežným domovým
odpadom.
Informujte sa prosím o miestnom systéme
separovaného zberu batérií. Správna
likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Údržba zariadenia
• Nevkladajte žiadne iné predmety ako disky
do priestoru pre disk.
• Nevkladajte pokrútené ani prasknuté disky
do priestoru pre disk.
• Vyberte disky z priestoru pre disk, ak
nebudete používať zariadenie dlhší čas.
• Na čistenie zariadenia používajte len
tkaninu z mikrovlákna.
5
3
Vaše domáce kino
Diaľkový ovládač
Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás
vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú
ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na
www.philips.com/welcome.
Hlavné zariadenie
a
b
v
c
d
u
e
t
 Priestor pre disk
  (Open/Close)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
priestoru pre disk.
  (Play/Pause)
Slúži na spustenie, pozastavenie alebo
pokračovanie v prehrávaní disku.
  (Stop)
• Zastavenie prehrávania.
• V režime rádia, slúži na vymazanie
aktuálnej predvoľby rozhlasovej stanice.
  (Standby-On)
Slúži na zapnutie domáceho kina alebo
jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
g
s
h
r
q
 Displej
 Otočný ovládač hlasitosti
p
o
k
n
m
l
  (Standby-On)
• Slúži na zapnutie alebo prepnutie
domáceho kina do pohotovostného
režimu.
• Pri aktivácii EasyLink, stlačte a
podržte najmenej na tri sekundy na
prepnutie všetkých pripojených HDMI
CEC kompatibilných zariadení do
pohotovostného režimu.
  OPEN/CLOSE
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
priestoru pre disk.
6
i
j
 SOURCE
Slúži na voľbu audio/video zdroja pre
domáce kino.
 I / I
• Preskočenie na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo
súbor.
• V režime rádia, slúži na voľbu predvoľby
rozhlasovej stanice.
f
 SLEEP
Slúži na prepnutie domáceho kina do
pohotovostného režimu po uplynutí
predvoleného času.

SETUP
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu
nastavení.
    (Navigačné tlačidlá)
• Navigácia v menu.
• Vo video režime, stlačte doľava alebo
doprava pre rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
• V režime rádia stlačte doľava alebo
doprava na vyhľadanie rozhlasovej
stanice; stlačte hore alebo dole na jemné
doladenie rozhlasovej frekvencie.

INFO
Slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom
prehrávaní.
 Tlačidlá prehrávania
Slúžia na ovládanie prehrávania.
 SURR ( Surround Sound )
Slúži na prepínanie na priestorový zvuk
alebo stereo zvuk.
 ANGLE
Slúži na zobrazenie možností pre rozličné
uhly pohľadu kamery.
 SOUND
Slúži na voľbu režimu zvuku.
 VOL +/Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
  (Mute)
Slúži na stlmenie alebo obnovenie
hlasitosti.

BACK
Slúži na návrat do predchádzajúceho okna
menu.
 OK
Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
 Zdrojové tlačidlá
• AUDIO SOURCE: Voľba audio
vstupného zdroja.
• RADIO: Prepnutie na FM pásmo.
• USB: Prepnutie na USB pamäťové
zariadenie.
• DISC: Prepnutie na zdroj disk.
 AUDIO SYNC
• Voľba jazyka zvuku alebo kanálu.
• Stlačte a podržte na synchronizáciu
zvuku s obrazom. Použite +/-.
 Numerické tlačidlá
Slúžia na voľby položky na prehrávanie.
 SUBTITLE
Slúži na voľbu jazyka titulkov pre video.

SCREEN FIT
Prispôsobenie formátu obrazu TV
obrazovke.
 CREATE MP3/ZOOM
• Sprístupnenie menu na vytvorenie MP3.
• Zväčšenie video scény alebo obrazu.
 REPEAT A-B
Slúži na označenie dvoch bodov v rámci
kapitoly alebo skladby pre opakované
prehrávanie, alebo vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
 REPEAT/PROGRAM
• Slúži na voľbu režimu opakovaného
alebo náhodného prehrávania.
• V režime rádia, slúži na programovanie
rozhlasových staníc.
7
4
Pripojenie vášho
domáceho kina
Táto časť vám pomôže pripojiť vaše
domáce kino k TV a iným zariadeniam.
Základné pripojenia domáceho kina s jeho
príslušenstvom sú uvedené v „Rýchlom
štarte“. Pre úplného interaktívneho sprievodu,
viď www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
• Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej
časti zariadenia pre hodnoty napájania.
• Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite,
že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
Konektory
Predné konektory
 AUDIO IN-AUX
Slúži na pripojenie k analógovému
audio výstupu na TV alebo analógovom
zariadení.
 DIGITAL IN-COAXIAL
Slúži na pripojenie ku koaxiálnemu audio
výstupu na TV alebo digitálnom zariadení.
 SCART TO TV
Slúži na pripojenie ku scart vstupu na TV.
 FM ANTENNA
Slúži na pripojenie FM antény pre
rozhlasový príjem.
 VIDEO OUT - VIDEO
Slúži na pripojenie ku kompozitnému video
vstupu na TV.
 HDMI OUT
Slúži na pripojenie k HDMI vstupu na TV.
 WIRELESS REAR AUDIO
Slúži na pripojenie k Philips bezdrôtovému
modulu. (Predávaný samostatne)
Pripojenie k TV
Pripojte vaše domáce kino priamo k TV
prostredníctvom jedného z nasledujúcich
konektorov (od najvyššej k základnej kvalite
obrazu):
 MP3 LINK
Audio vstup z MP3 prehrávača.

(USB)
Audio, video alebo obrazový vstup z USB
pamäťového zariadenia.
Zadné konektory
 HDMI
 SCART
 Kompozitné video
Možnosť 1: Pripojenie k TV
prostredníctvom HDMI
Poznámka
• Ak HDTV má DVI konektor, pripojte ho pomocou
HDMI/DVI adaptéra.
• Ak TV podporuje EasyLink HDMI CEC, ovládajte
domáce kino a TV pomocou diaľkového ovládača
(viď „Použitie Philips EasyLink“).
 AC MAINS~
Slúži na pripojenie k elektrickej zásuvke.
 SPEAKERS
Slúžia na pripojenie dodaných
reproduktorov a subwoofera.
8
Možnosť 2: Pripojenie k TV
prostredníctvom SCART
Možnosť 1: Pripojenie zvuku cez
analógové audio káble
(Kábel nie je dodávaný)
(Kábel nie je dodávaný)
Možnosť 3: Pripojenie k TV
prostredníctvom kompozitného videa
(CVBS)
Možnosť 2: Pripojenie zvuku cez
koaxiálny kábel
Poznámka
• Kompozitný video kábel alebo konektor môže byť
označený AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo
BASEBAND.
Poznámka
• Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť
označený COAXIAL DIGITAL OUT alebo SPDIF
OUT.
(Kábel nie je dodávaný)
Pripojenie zvuku z TV alebo
iných zariadení
Použite vaše domáce kino na prehrávanie
zvuku z TV alebo iných zariadení ako je
napríklad cable box.
Tip
• Opakovaným stláčaním AUDIO SOURCE zvoľte
audio výstup vášho pripojenia.
Pripojenie bezdrôtového
modulu
Poznámka
• Keď je bezdrôtový modul pripojený a zapnutý,
zadné reproduktory domáceho kina budú stlmené
a zadný priestorový zvuk bude na výstupe do
bezdrôtových priestorových reproduktorov.
(Bezdrôtový modul nie je dodávaný)
9
5
Použitie vášho
domáceho kina
Táto časť vám pomôže použiť domáce kino na
prehrávanie média zo širokej škály zdrojov.
Režim zvuku Popis
SPORTS
Mierny stredný rozsah a
priestorové efekty pre čisté
vokály a atmosféru živých
športových udalostí.
NIGHT
Dynamicky ovládaný zvukový
režim vhodný na sledovanie
filmov v nočných hodinách
alebo pre nerušivú hudbu
pozadia.
Skôr ako začnete
Uistite sa, či:
• Ste vykonali nevyhnutné pripojenia a
ukončili nastavenia podľa popisu v časti
„Rýchly štart“.
• Prepnite TV na správny zdroj pre domáce
kino.
Zmena priestorového režimu
Prežite pohlcujúci audio zážitok s režimami
priestorového zvuku.
Zvoľte váš zvuk
Táto časť vám pomôže zvoliť ideálny zvuk pre
vaše video alebo hudbu.
Zmena režimu zvuku
Zvoľte prednastavené zvukové režimy
vyhovujúce vášmu videu alebo hudbe.
Opakovaným stláčaním SOUND prechádzate
cez dostupné zvukové režimy.
Režim zvuku Popis
ACTION /
ROCK
Zvýraznenie nízkeho a
vysokého rozsahu. Ideálny
pre akčné filmy a rockovú
alebo popovú hudbu.
DRAMA /
JAZZ
Jasný stredový a vysoký
rozsah. Vhodné pre
dramatické filmy a džezovú
hudbu.
CONCERT /
CLASSIC
Nevýrazný zvuk. Ideálny
pre živé koncerty a klasickú
hudbu.
10
Opakovaným stláčaním SURR prepínate cez
dostupné priestorové režimy.
Možnosť
Popis
5CH
STEREO
Vylepšenie výstupu stereo
kanálu zdvojením výstupu
zvuku pre stredový a zadné
reproduktory. Ideálne pre
hudbu na večierky.
MULTICHANNEL/
DPL II
Pohlcujúcu multikanálový
zvuk pre vylepšený filmový
zážitok.
STEREO
Dvojkanálový stereo zvuk.
Ideálne pri počúvaní hudby.
Prehrávanie disku
Domáce kino môže prehrávať širokú škálu
diskov, vrátane video, audio a mixu médií
(napríklad, CD-R ktorý obsahuje JPEG
obrázky a MP3 hudbu).
1 Vložte disk do domáceho kina.
2 Stlačte USB.
 Prehráva sa disk alebo sa zobrazí
hlavné menu disku.
3 Stláčaním nasledujúcich tlačidiel ovládate
prehrávanie:
Tlačidlo
Navigačné
tlačidlá
OK


I / I
/
ZOOM
REPEAT
A-B
SCREEN
FIT
Použitie video možností
Sprístupnite niekoľko funkcií v priebehu
sledovania videa.
Poznámka
• Dostupné video možnosti závisia na video zdroji.
Tlačidlo
/
Funkcia
Navigácia v menu.
Potvrdenie zadania alebo voľby.
Spustenie, pozastavenie alebo
pokračovanie v prehrávaní.
Zastavenie prehrávania.
Preskočenie na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu skladbu,
kapitolu alebo súbor.
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu. Opakovaným
stláčaním zmeníte rýchlosť
vyhľadávania. V režime
pozastavenia, krokovanie
dozadu (len DVD) alebo
dopredu.
Zväčšenie video scény alebo
obrazu.
Označenie dvoch bodov v
rámci kapitoly alebo skladby pre
opakované prehrávanie, alebo
vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
Prispôsobenie formátu obrazu
TV obrazovke.
AUDIO
SYNC
SUBTITLE
INFO
REPEAT
ANGLE
Funkcia
Pomalé vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu. Opakovaným
stláčaním zmeníte rýchlosť
vyhľadávania.
Pri VCD/SVCD, nie je dostupné
pomalé vyhľadávanie dozadu.
Voľba jazyka zvuku alebo
kanálu.
Voľba jazyka titulkov pre video.
Zobrazenie informácií o tom, čo
prehrávate.
Opakovanie kapitoly alebo titulu.
Zobrazenie možností pre
rozličné uhly pohľadu kamery.
Použitie obrazových možností
Sprístupnenie niekoľkých užitočných funkcií v
priebehu sledovania obrázkov.
Tlačidlo
/
/
REPEAT
INFO
Funkcia
Otočenie obrázku proti alebo v
smere hodinových ručičiek.
Preskočenie na predchádzajúci
alebo nasledujúci obrázok.
Opakovanie jedného súboru
v adresári alebo opakovanie
celého adresára.
Náhodná voľba súborov v
adresári.
Zobrazenie foto albumov v
indexových obrázkoch.
Použitie audio možností
Sprístupnenie viacerých funkcií v priebehu
audio prehrávania.
11
Tlačidlo
REPEAT
Funkcia
Voľba alebo vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
Prehrávanie z USB
pamäťového zariadenia
Domáce kino je vybavené USB konektorom,
ktorý vám umožňuje sledovať obrázky,
počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené v
USB pamäťovom zariadení.
1 Pripojte USB pamäťové zariadenie k
domácemu kinu.
2 Stlačte USB.
 Zobrazí sa prehliadač obsahu.
3 Zvoľte súbor, potom stlačte OK.
4 Stlačte tlačidlá prehrávania na ovládanie
prehrávania (Viď „Prehrávanie disku“).
Poznámka
• Ak USB pamäťové zariadenie nepasuje do
konektora, použite USB predlžovací kábel.
• Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty,
ktoré potrebujú počítačový program na zobrazenie
fotografií.
• USB pamäťové zariadenie musí byť FAT alebo DOSformátované a Mass Storage Class vyhovujúce.
Viac funkcií prehrávania
Niekoľko rozšírených funkcií je dostupných
pre video prehrávanie alebo obrazové
prehliadanie z USB pamäťového zariadenia.
Súčasné prehrávanie hudby s
postupným prehliadaním obrázkov
Súčasné prehrávanie hudby a obrázkov
na vytvorenie hudobného postupného
prehliadania. Súbory musia byť uložené v
rovnakom USB pamäťovom zariadení.
1 Zvoľte hudobnú skladbu, potom stlačte
OK.
2 Stlačte BACK a prejdite do obrazového
adresára.
3 Zvoľte obrázok, potom stlačte OK na
spustenie postupného prehliadania.
4 Stlačte  na zastavenie postupného
prehliadania.
5 Opäť stlačte  na zastavenie hudby.
Synchronizácia zvuku s obrazom
Ak nie je zvuk a obraz zosynchronizovaný,
môžete oneskoriť zvuk pre obraz.
1 Stlačte AUDIO SYNC.
 Správa synchronizácie zvuku sa
zobrazí na displeji.
2 Stlačte +/- počas piatich sekúnd na
synchronizáciu zvuku s vašim obrazom.
Rýchle preskočenie prehrávania na
určitý čas
Rýchle preskočenie na určitý úsek videa
zadaním času scény.
1 Počas video prehrávania, stlačte INFO.
2 Stlačením Navigačných tlačidiel a OK
zvoľte:
• [TT Time]: Čas titulu.
• [Ch Time]: Čas kapitoly.
• [Disc Time]: Čas disku.
• [Track Time]: Čas skladby.
3 Zadajte čas scény, potom stlačte OK.
12
Prehrávanie z rádia
1 Skontrolujte, či je pripojená FM anténa.
2 Stlačte RADIO.
3
 „AUTO INSTALL...PRESS PLAY“
sa zobrazí na displeji, ak nemáte
nainštalované žiadne rozhlasové
stanice. Stlačte .
Stlačte nasledujúce tlačidlá na ovládanie
prehrávania:
Tlačidlo
I / I
/
Funkcia
Voľba predvoľby rozhlasovej
stanice.
Vyhľadanie rozhlasovej stanice.
Jemné doladenie rozhlasovej
frekvencie.
Stlačte a podržte na vymazanie

predvoľby rozhlasovej stanice.
Stlačte na zastavenie inštalácie
rozhlasových staníc.
PROGRAM Manuálne: Jedným
stlačením sprístupnite režim
programovania a opätovným
stlačením uložíte rozhlasovú
stanicu.
Automatické: Stlačte a podržte
tri sekundy na preinštalovanie
rozhlasových staníc.

Poznámka
• AM a digitálne rádio nie je podporované.
• Ak nie je detekovaný žiaden stereo signál, alebo
ak nájdete menej ako päť staníc, budete vyzvaní
nainštalovať rozhlasové stanice ešte raz.
• Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu, umiestnite
anténu ďalej od TV alebo iných zdrojov žiarenia.
Prehrávanie zvuku z TV alebo
iných zariadení
Opakovaným stláčaním AUDIO SOURCE
zvoľte audio výstup pripojeného zariadenia.
Prehrávanie z MP3
prehrávača
Pripojte a prehrávajte audio súbory z MP3
prehrávača alebo iných externých audio
zariadení.
1 Pripojte MP3 prehrávač k domácemu kinu.
2 Opakovane stláčajte AUDIO SOURCE,
pokiaľ sa „MP3 LINK“ nezobrazí na
displeji.
3 Stlačte tlačidlá na MP3 prehrávači na
voľbu a prehrávanie audio súborov.
Použitie Philips EasyLink
Domáce kino podporuje Philips EasyLink,
ktorá využíva HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) protokol. EasyLinkvyhovujúce zariadenia, ktoré sú pripojené
prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť
ovládané jediným diaľkovým ovládačom.
Poznámka
• Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so
všetkými HDMI CEC zariadeniami.
1 Zapnite HDMI CEC operácie na TV a
2
3
4
5
iných pripojených zariadeniach. Viď návod
na obsluhu TV alebo iných zariadení pre
viac informácií.
Stlačte
SETUP.
Zvoľte [General Setup], potom stlačte
OK.
Zvoľte [EasyLink Setup], potom stlačte
OK.
Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
• [EasyLink]: Aktivácia alebo deaktivácia
EasyLink.
• [One Touch Play]: Aktivácia alebo
deaktivácia prehrávania jedným
dotykom.
Ak je táto možnosť aktivovaná, môžete
použiť diaľkový ovládač na spustenie
prehrávania disku v domácom kine,
zatiaľ čo TV sa automaticky prepne na
správny kanál.
13
6
• [One Touch Standby]: Aktivácia
alebo deaktivácia prepnutia do
pohotovostného režimu jedným
dotykom.
Ak je táto možnosť aktivovaná,
domáce kino môže byť prepnuté do
pohotovostného režimu diaľkovým
ovládačom z TV alebo iných
pripojených HDMI CEC zariadení.
• [System Audio Control]: Aktivácia
alebo deaktivácia systémového
ovládania zvuku.
Ak je táto možnosť aktivovaná, riaďte
sa inštrukciami na TV na správne
zmapovanie pripojených zariadení
pre audio konektory domáceho kina.
Domáce kino sa automaticky prepne na
audio zdroj pripojeného zariadenia.
• [Audio Input Mapping]: Aktualizácia
mapovania audio vstupu, ak sú
pripojené nové zariadenia.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
CREATE MP3
Speed
Bitrate
Vytvorenie MP3 audio
súborov
Použite domáce kino na konvertovanie audio
CD na MP3 audio súbory.
1 Vložte audio CD (CDDA/HDCD) do
domáceho kina.
2 Pripojte USB pamäťové zariadenie k
domácemu kinu.
3 Keď je prehrávané audio, stlačte CREATE
MP3.
14
Normal
Track01
04:14
128kbps
Track02
04:17
Track03
03:58
Track04
04:51
Track05
03:53
Track06
04:09
Track07
04:38
SUMMARY
Select Track
0
Time
00:00
Start
Exit
Select All
Deselect All
4 Zvoľte nastavenia konverzie v paneli
5
6
Poznámka
• Pripojené zariadenia musia byť pripojené
prostredníctvom HDMI a zapnuté.
TRACK
OPTIONS
7
[OPTIONS], potom stlačte OK.
• [Speed]: Voľba rýchlosti zápisu do
súboru.
• [Bitrate]: Voľba kvality konverzie.
Stlačte  na sprístupnenie panelu
[TRACK].
Zvoľte audio skladbu, potom stlačte OK.
• [Select All]: Voľba všetkých skladieb.
• [Deselect all]: Zrušenie voľby všetkých
skladieb.
Zvoľte [Start] v menu na konvertovanie,
potom stlačte OK.
 Nový adresár je vytvorený v USB
pamäťovom zariadení na uloženie
všetkých nových MP3 audio súborov.
• Na zatvorenie menu, zvoľte [Exit] a
stlačte OK.
Poznámka
• V priebehu procesu konverzie, nestláčajte žiadne
tlačidlá.
• DTS CD disky a CD disky s ochranou proti
kopírovaniu nie je možné konvertovať.
• USB pamäťové zariadenie s ochranou proti zápisu
alebo chránené heslom nie je možné použiť na
uloženie MP3 súborov.
6
Zmena nastavení
Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia
vášho domáceho kina.
Upozornenie
• Mnoho z nastavené je už konfigurovaných s
najlepšou hodnotou pre domáce kino. Pokiaľ
nemáte konkrétny dôvod na zmenu nastavenia,
bude najlepšie ponechať nastavenie na počiatočnej
hodnote.
Zmena všeobecných
nastavení
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [General Setup], potom stlačte
OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
Sprístupnenie menu
nastavení
1 Stlačte
SETUP.
 Zobrazí sa nasledujúce menu.
Symbol
Symbol
Popis
Description
[General Setup]
[Audio Setup]
[Video Setup]
[Preference Setup]
2 Zvoľte menu nastavení, potom stlačte OK.
3
Viď nasledujúce časti pre informácie
o spôsobe zmeny nastavení vášho
domáceho kina.
Stlačte
BACK pre návrat do
predchádzajúceho menu, alebo stlačte
SETUP na ukončenie.
Poznámka
• Nemôžete zmeniť nastavenie, ktoré je zobrazené
v sivej farbe.
4
• [EasyLink Setup]: Nastavenie
EasyLink na vychutnanie si
jednoduchého ovládania všetkých
HDMI CEC vyhovujúcich zariadení
pomocou jedného diaľkového ovládača
(viď „Použitie Philips EasyLink“).
• [Disc Lock]: Obmedzenie prehrávania
disku. Na odomknutie disku pred
prehrávaním je potrebné heslo (PIN
kód).
• [Display Dim]: Zmena jasu displeja.
• [OSD Language]: Voľba jazyka
zobrazenia menu na obrazovke.
• [Screen Saver]: Aktivácia alebo
deaktivácia režimu šetriča obrazovky.
Ak je táto možnosť aktivovaná,
obrazovka aktivuje režim nečinnosti po
10 minútach bez aktivity (napríklad, v
režime pozastavenia alebo zastavenia).
• [Sleep Timer]: Nastavenie časovača
sleep, na prepnutie domáceho kina
do pohotovostného režimu po uplynutí
stanoveného času.
• [DivX® VOD Code]: Zobrazenie DivX
VOD registračného kódu pre domáce
kino.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Poznámka
• Pred zakúpení DivX videa a jeho prehratím na
domácom kine, zaregistrujte domáce kino na www.
divx.com pomocou DivX VOD kódu.
Zmena nastavení zvuku
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Audio Setup], potom stlačte OK.
15
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenie:
4
• [Speakers Volume]: Nastavenie
hlasitosti každého reproduktora na
zaistenie ideálneho audio vyváženia.
• [Speakers Delay]: Nastavenie
času oneskorenia pre stredový a
zadné reproduktory na zaistenie
rovnakého audio prenosu zo všetkých
reproduktorov.
• [HDMI Audio]: Aktivácia alebo
deaktivácia HDMI audio výstupu pre TV.
• [CD Upsampling]: Konvertovanie
hudobného CD na vyššiu vzorkovaciu
rýchlosť pomocou dômyselného
spracovania digitálneho signálu pre
lepšiu kvalitu zvuku.
• [Audio Sync]: Nastavenie oneskorenia
pre audio výstup pri prehrávaní video
disku.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Poznámka
• Najlepšie nastavenie je automaticky zvolené pre
TV. Ak chcete zmeniť nastavenie, uistite sa, či TV
podporuje nové nastavenie.
• Niektoré video nastavenia závisia na video zdroji,
uistite sa či TV podporuje nastavenie alebo funkciu.
• Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV
pripojený prostredníctvom HDMI.
Zmena nastavení volieb
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Preference Setup], potom stlačte
OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
Poznámka
• Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV
pripojený prostredníctvom HDMI.
• CD prevzorkovanie je dostupné len v stereo režime.
Zmena nastavení obrazu
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Video Setup], potom stlačte OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
4
16
• [TV System]: Voľba TV systému, ktorý
je kompatibilný s TV.
• [TV Display]: Voľba formátu
zobrazenia obrazu podľa TV obrazovky.
• [Screen Fit]: Voľba širokouhlého
formátu, ktorý najlepšie pasuje TV
obrazovke.
• [Picture Settings]: Voľba
predurčeného nastavenia farieb.
• [HDMI Setup]: Voľba HDMI video
rozlíšenia a širokouhlého formátu pre
TV. Možnosť širokouhlého zobrazenia
je dostupná len pre nastavenie 16:9
širokouhlej TV.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
4
• [Audio]: Voľba jazyka zvuku pre video.
• [Subtitle]: Voľba jazyka titulkov pre
video.
• [Disc Menu]: Voľba jazyka menu pre
video disk.
• [Parental]: Obmedzenie prístupu
k diskom, ktoré sú nahraté s
ohodnoteniami. Na prehrávanie
všetkých diskov bez ohľadu na
ohodnotenie, zvoľte úroveň „8“.
• [PBC]: Zobrazenie alebo preskočenie
menu obsahu pre VCD a SVCD disky.
• [MP3/JPEG Display]: Zobrazenie
MP3/JPEG adresárov alebo všetkých
súborov.
• [Password]: Nastavenie alebo zmena
PIN kódu na prehrávanie diskov s
obmedzeným prehrávaním. Zadajte
„0000“, ak nemáte PIN alebo ak ste
zabudli váš PIN.
• [DivX Subtitle]: Voľba sady znakov,
ktorú podporujú DivX titulky.
• [Version Info.]: Zobrazenie verzie
softvéru pre domáce kino.
• [Default]: Resetovanie domáceho
kina na počiatočné nastavenia
naprogramované vo výrobe.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Poznámka
• Ak zvolíte jazyk, ktorý nie je dostupný na disku,
domáce kino používa počiatočný jazyk disku.
• Nemôžete resetovať nastavenie zámku disku, hesla
(PIN kód) a rodičovského zámku na ich počiatočné
hodnoty.
7
Aktualizácia
softvéru
Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte
aktuálnu verziu vášho systému domáceho
kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k
dispozícii) na webstránke Philips.
Kontrola verzie softvéru
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Preference Setup] > [Version
Info.], potom stlačte OK.
 Zobrazí sa verzia softvéru.
Aktualizácia softvéru z CD-R
alebo USB
1 Vyhľadajte najnovšie verziu softvéru na
2
3
4
5
www.philips.com/support.
• Nájdite váš model a kliknite na
„software&drivers“.
Stiahnite si softvér na CD-R alebo do USB
pamäťového zariadenia.
Vložte CD-R alebo pripojte USB pamäťové
zariadenie k domácemu kinu.
Podľa inštrukcií na TV potvrďte
aktualizáciu.
 Keď je aktualizácia kompletná,
domáce kino sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd
a potom ju opäť pripojte.
Upozornenie
• Nevypínajte napájanie ani nevyberajte CD-R alebo
neodpájajte USB pamäťové zariadenie v priebehu
aktualizácie softvéru, pretože tým môžete poškodiť
domáce kino.
8
Technické údaje
Poznámka
• Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je
vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.
Regionálny kód
Krajina
DVD
Európa, Veľká Británia
Ázia Pacifik, Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
Austrália, Nový Zéland
Rusko, India
Čína
Prehrávateľné média
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video
CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX-CD, USB pamäťové zariadenie
Formáty súborov
• Audio: .mp3, .wma
• Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv
(simple profil)
• Obrázky: .jpeg, .jpg
Zosilňovač
• Celkový výstupný výkon: 1200 W RMS
(30% THD)
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz/±3 dB
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR)/
(A-zaťažené)
• Vstupná citlivosť
• AUX: 900 mV
• MP3 LINK: 500 mV
17
Video
• Systém signálu: PAL/NTSC
• HDMI výstup 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p
Audio
• S/PDIF Digitálny audio vstup:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
• Konštantná bitová rýchlosť:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
Rádio
• Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz
(50 kHz)
• Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
• Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz ~ 10 kHz /
±6 dB
USB
• Kompatibilita: High Speed USB (2.0)
• Podporovaná trieda: UMS (USB Mass
Storage Class)
• Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32
• Maximálna podpora pamäti: < 160 GB.
Hlavné zariadenie
• Napájanie elektrickou energiou: 220 - 240
V; ~50 Hz
• Spotreba elektrickej energie: 150 W
• Spotreba elektrickej energie v
pohotovostnom režime: < 0.9 W
• Rozmery (Š x V x H): 435 x 58 x 358 (mm)
• Hmotnosť: 3.65 kg
Subwoofer
• Impedancia: 3 ohmy
• Meniče reproduktora: 165 mm woofer
• Frekvenčný rozsah: 40 Hz - 150 kHz
• Rozmery (Š x V x H): 196 x 395 x 342
(mm)
• Hmotnosť: 5.25 kg
• Dĺžka kábla: 4 m
Reproduktory
• Systém: širokopásmový satelit
• Impedancia reproduktorov: 3 ohmy
(stredový), 4 ohmy (predný/zadný)
• Meniče reproduktorov: 2 x 3”
širokopásmové
• Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
18
• Rozmery (Š x V x H):
• Stredový: 280 x 95 x 92 (mm)
• Reproduktor: 100 x 280 x 115 (mm)
• Vysoký reproduktor: 260 x 1101 x 260
(mm)
• Hmotnosť:
• Stredový: 1.40 kg
• Reproduktor: 1.05 kg/každý
• Vysoký reproduktor: 3.73 ~ 3.81 kg/
každý
• Dĺžka kábla:
• Stredový: 3 m
• Predný: 4 m
• Zadný: 10 m
Laser
• Typ: Polovodičový laser GaAIAs (CD)
• Vlnová dĺžka: 645 - 665 nm (DVD),
770 - 800 nm (CD)
• Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)
• Rozbiehavosť lúča: 60 stupňov.
9
Odstránenie
možných
problémov
Varovanie
• Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte
kryt zariadenia.
Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy
nepokúšajte sami opravovať systém.
Ak si všimnete problém s používaním tohto
zariadenia, skontrolujte nasledujúce body
skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie
je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt
a získajte podporu na www.philips.com/
welcome.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo
vášho systému domáceho kina. Číslo modelu
a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo
spodnej strane vášho systému domáceho
kina. Tu si zapíšte dané čísla:
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo __________________________
Hlavné zariadenie
Bez obrazu pri HDMI pripojení.
• Skontrolujte, či nie je HDMI kábel
poškodený. Vymeňte za nový HDMI kábel.
• Ak sa to stane pri zmene HDMI video
rozlíšenia, prepnite ho na počiatočný režim:
1) Stlačte  2) Stlačte . 3) Stlačte ZOOM.
Zvuk
Žiaden zvuk.
• Uistite sa, či sú audio káble pripojené a
stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja
(napríklad, AUDIO SOURCE) pre voľbu
zariadenia, ktoré chcete prehrávať.
Bez zvuku pri HDMI pripojení.
• Nemusíte počuť žiaden zvuk vtedy,
ak pripojené zariadenie nie je HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection)
vyhovujúce alebo len DVI kompatibilné.
Použite analógové alebo digitálne audio
pripojenie.
• Uistite sa, či je [HDMI Audio] nastavenie
zapnuté.
Bez zvuku z TV programu.
• Pripojte audio kábel z audio vstupu na
domácom kine k audio výstupu na TV,
potom opakovaným stláčaním AUDIO
SOURCE zvoľte príslušný audio zdroj.
Skreslený zvuk alebo ozvena.
• Uistite sa, či je TV hlasitosť stlmená alebo
nastavená na minimum, ak prehrávate
audio prostredníctvom domáceho kina.
Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina
nefungujú.
• Odpojte domáce kino od elektrickej
zásuvky na niekoľko minút, potom opäť
pripojte.
Zvuk a obraz nie je synchronizovaný.
• 1) Stlačte AUDIO SYNC. 2) Stlačte +/- v
priebehu piatich sekúnd.
Obraz
Disk nie je možné prehrávať.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, či domáce kino podporuje disk
(viď „Technické údaje“).
• Uistite sa, či domáce kino podporuje
regionálny kód disku.
• Pri DVD±RW alebo DVD±R sa uistite, či je
disk finalizovaný.
Bez obrazu.
• Uistite sa, či je TV prepnutý na správny
zdroj pre domáce kino.
• Ak sa to stane pri zmene TV systému,
prepnite ho na počiatočný režim: 1) Stlačte
 2) Stlačte . 3) Stlačte SUBTITLE.
Prehrávanie
19
DivX video súbory nie je možné prehrávať.
• Uistite sa, že DivX súbor je kódovaný podľa
„Home Theatre Profile“ s DivX kodérom.
• Uistite sa, že DivX video súbor je
kompletný.
DivX titulky nie sú zobrazované správne.
• Uistite sa, že názov súboru titulkov je
rovnaký ako názov súboru filmu.
• Zvoľte správnu sadu znakov.
1) Stlačte
SETUP. 2) Zvoľte [Preference
Setup]. 3) Zvoľte [DivX Subtitle]. 4) Zvoľte
podporovanú sadu znakov. 5) Stlačte OK.
Obsah USB flash zariadenia nie je možné
čítať.
• Uistite sa, či je formát USB pamäťového
zariadenia kompatibilný s domácim kinom
(viď „Technické údaje“).
• Uistite sa, či je USB pamäťové zariadenie
formátované systémom súborov, ktorý je
podporovaný domácim kinom (pamätajte,
že NTFS nie je podporované).
„No entry“ alebo znamienko „x“ sa zobrazí
na TV.
• Daná operácia nie je možná.
Funkcia EasyLink nepracuje.
• Uistite sa, či je domáce kino pripojené k
EasyLink TV značky Philips a či je funkcia
EasyLink zapnutá.
Nechcem aby sa zaplo moje domáce kino,
keď zapnem môj TV.
• Ide o správne správanie pre Philips
EasyLink (HDMI-CEC). Na nezávislé
správanie domáceho kina, vypnite funkciu
EasyLink.
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising