Philips | HTL2101A/12 | Owner's Manual | Philips Reproduktor Soundbar HTL2101A/12 Používateľská príručka

Philips Reproduktor Soundbar HTL2101A/12 Používateľská príručka
Vždy pripravení pomôcť
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support
HTL2101A
Otázky?
Kontaktujte
Philips
Príručka užívateľa
Obsah
1 Dôležité
2
2
2
3
3
2 Váš systém SoundBar
4
4
4
5
3 Pripojenie
6
Pomoc a podpora
Bezpečnosť
Starostlivosť o váš produkt
Starostlivosť o životné prostredie
Hlavná jednotka
Diaľkové ovládanie
Konektory
Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení
6
4 Používanie systému SoundBar
7
7
7
7
7
8
8
8
5 Upevnenie na stenu
8
6 Technické parametre produktu
9
Nastavenie hlasitosti
Výber zvuku
Prehrávač MP3
Úložné zariadenia USB
Automatický pohotovostný režim
Obnovenie výrobných nastavení
Aktualizácia softvéru
7 Riešenie problémov
10
8 Upozornenie
10
SK
1
1 Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.
•
•
•
Pomoc a podpora
Rozsiahlu podporu online získate na lokalite
www.philips.com/support, kde môžete:
• prevziať návod na použitie a stručnú
úvodnú príručku,
• pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii
len pre niektoré modely),
• nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
• odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
• poradiť sa so zamestnancom podpory
prostredníctvom živého rozhovoru.
Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte
svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho
výrobku.
Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb
pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás
budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu
a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje
nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho
výrobku.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti produktu nikdy neumiestňujte
nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy.
Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra
dostane kvapalina, okamžite ho odpojte
od napájacej zásuvky. Pred opätovným
používaním výrobku sa obráťte na
2
SK
•
•
stredisko starostlivosti o zákazníkov a
nechajte ho skontrolovať.
Produkt a príslušenstvo nikdy
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
Pred búrkou odpojte produkt od
elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
produktu!
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Niektoré časti tohto produktu môžu byť
vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia.
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
• Pri nesprávnom vložení batérií hrozí
výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince/gombíka,
pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín
od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
• Ak máte podozrenie, že batéria bola
prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok
na batérie bezpečne uzatvorený.
• Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu
detí a kontaktujte výrobcu.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
Starostlivosť o váš produkt
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
SK
3
2 Váš systém
SoundBar
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém
SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.
a
o
Hlavná jednotka
n
b
c
m
d
e
f
Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.
l
a
b
a Indikátor SURR
Rozsvieti sa, keď zvolíte zvuk vo formáte
Virtual Surround.
b Indikátory zdroja
Po výbere zdroja sa rozsvieti indikátor
zdroja.
• OPTICAL: Rozsvieti sa pri prepnutí
na optický vstupný zdroj.
• AUX: Rozsvieti sa, keď prepnete na
analógový vstupný zdroj.
• COAXIAL/AUDIO IN: Rozsvieti sa,
keď prepnete na zdroj koaxiálneho
vstupu alebo zvukového vstupu
(3,5 mm konektor).
• USB: Rozsvieti sa pri prepnutí na zdroj
USB.
k
g
j
h
i
a
b OPTICAL
Prepnutie zdroja zvuku na optické
pripojenie.
c COAX
Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne
pripojenie.
d
4
SK
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie systému SoundBar alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
Pozastavenie prehrávania.
e USB
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie USB.
f
/
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
g TREBLE +/Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.
a
(USB)
Zvukový vstup z úložného zariadenia USB.
b AUDIO IN
Zvukový vstup z prehrávača MP3 (3,5 mm
konektor).
Zadné konektory
h VOLUME +/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
i SURR OFF
Vypnutie virtuálneho priestorového zvuku.
j SURR ON
Zapnutie virtuálneho priestorového zvuku.
k BASS +/Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.
l
m
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
n AUDIO IN
Prepnutie zdroja zvuku na prípojku
zvukového vstupu (3,5 mm konektor).
a bc
d
a AUDIO IN-AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.
o AUX
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
b DIGITAL IN-OPTICAL
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
Konektory
c DIGITAL IN-COAXIAL
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými
je vybavený váš systém SoundBar.
Pravá strana
a
d AC MAINS~
Pripojenie k zdroju napájania.
b
SK
5
3 Pripojenie
Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém
SoundBar k televízoru a iným zariadeniam.
Informácie o základných pripojeniach systému
SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej
úvodnej príručke.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho koaxiálneho
kábla
Dobrá kvalita zvuku
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
1
Pripojenie zvuku z televízora
a iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez systém Soundbar.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je
dostupné na televízore a iných zariadeniach.
Pomocou koaxiálneho kábla pripojte
konektor COAXIAL na systéme SoundBar
ku konektoru COAXIAL/DIGITAL OUT
na televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny koaxiálny konektor môže byť
označený ako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnosť 3: Pripojenie zvuku
pomocou analógových zvukových
káblov
Základná kvalita zvuku
Možnosť 1: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho optického kábla
DVD
Najvyššia kvalita zvuku
TV
1
1
6
Pomocou optického kábla pripojte
konektor OPTICAL na systéme SoundBar
ku konektoru OPTICAL OUT na
televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny optický konektor môže byť
označený ako SPDIF alebo SPDIF
OUT.
SK
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na systéme SoundBar ku
konektorom AUDIO OUT na televízore
alebo inom zariadení.
4 Používanie
systému
SoundBar
1
Táto časť vám poskytne návod, ako používať
systém SoundBar na prehrávanie zvuku z
pripojených zariadení.
1
Skôr ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v Stručnej úvodnej príručke alebo
prevezmite Návod na používanie z lokality
www.philips.com/support.
• Pri ostatných zariadeniach prepnite systém
SoundBar k správnemu zdroju.
Nastavenie hlasitosti
1
Stlačením tlačidla VOLUME +/- zvýšite
alebo znížite úroveň hlasitosti.
b Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo
(MUTE).
c Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu
tlačidlo (MUTE) alebo stlačte tlačidlo
VOLUME +/-.
»» Keď sa hlasitosť nastaví na maximálnu
alebo minimálnu hodnotu, všetky
Indikátory zdroja na hlavnej jednotke
dvakrát bliknú.
Stlačením tlačidiel SURR ON/SURR OFF
zapnite alebo vypnite virtuálny priestorový
zvuk.
Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok)
a nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.
Stlačením tlačidla TREBLE +/- alebo BASS
+/- zmeňte frekvenciu.
»» Keď sa výšky alebo basy nastavia na
maximálnu alebo minimálnu hodnotu,
všetky Indikátory zdroja na hlavnej
jednotke dvakrát bliknú.
Prehrávač MP3
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory alebo hudbu.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
1
2
3
Pomocou stereofonického zvukového
kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte
prehrávač MP3 ku konektoru AUDIO IN
na systéme SoundBar.
Stlačte tlačidlo AUDIO IN.
Pomocou tlačidiel na prehrávači
MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory
alebo hudbu.
Úložné zariadenia USB
Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho
zvuku videa alebo hudby.
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
Počúvanie zvuku na úložnom zariadení USB, ako
je MP3 prehrávač a pamäťový kľúč USB a pod.
Čo potrebujete
• Úložné zariadenie USB naformátované v
súborových systémoch FAT a kompatibilné
s triedou veľkokapacitných pamäťových
zariadení (Mass Storage Class).
• Súbor MP3 alebo WMA na úložnom
zariadení USB
SK
7
1
2
Pripojte úložné zariadenie USB k systému
SoundBar.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo USB.
»» Prehrávanie sa spustí o niekoľko
sekúnd.
Poznámka
•• Tento produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými
typmi úložných zariadení USB.
•• Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB
alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom
USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
•• Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú
podporované.
•• Nevyberajte úložné zariadenie USB pri načítavaní.
•• Hudobné súbory s ochranou DRM (MP3, WMA) nie sú
podporované.
•• Podpora portu USB: 5 V , 500 mA.
5 Upevnenie na
stenu
Poznámka
•• Spoločnosť Gibson Innovations nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá
spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie. V
prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
•• Pred upevnením zariadenia SoundBar na stenu sa
uistite, že má stena dostatočnú nosnosť.
Dĺžka/priemer skrutiek
V závislosti od spôsobu pripevnenia systému
SoundBar na stenu je potrebné použiť skrutky s
vhodnou dĺžkou a priemerom.
Automatický pohotovostný
režim
Keď prehrávate médiá z pripojeného zariadenia,
systém SoundBar sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak:
• 30 minút nedôjde k stlačeniu tlačidla a
• z pripojeného zariadenia sa neprehráva
žiadny zvuk.
Obnovenie výrobných nastavení
Svoj systém SoundBar môžete nastaviť späť do
režimu s predvolenými nastaveniami.
1
V režime stlmenia zvuku dvakrát rýchlo
stlačte tlačidlo AUX.
»» Obnovia sa výrobné nastavenia.
Aktualizácia softvéru
V záujme neustáleho zlepšovania výrobku môžu
byť dostupné aktualizácie softvéru. Najnovšie
dostupné verzie softvéru nájdete na webovej
stránke www.philips.com/support.
8
SK
3 - 3.5mm
> 25mm
Informácie o spôsobe montáže systému
SoundBar na stenu nájdete v stručnej úvodnej
príručke.
6 Technické
parametre
produktu
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Zosilňovač
•
•
•
•
Celkový výstupný výkon: 40 W RMS
(+/–0,5 dB, 10 % THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 650 mV
• AUDIO-IN: 400 mV
USB
•
•
•
•
Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class
(MSC)
Systém súborov: FAT16, FAT32
Podporuje formáty súborov MP3 a WMA
Hlavná jednotka
••
••
••
•
•
••
••
Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
Spotreba energie: 40 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: ≤ 0,5 W
Impedancia reproduktorov: 8 ohmov (plný
rozsah)
Budiče reproduktorov: 4 x 54,5 mm (2")
Rozmery (Š x V x H): 845 x 74,5 x 94 mm
Hmotnosť: 2,0 kg
Batérie diaľkového ovládania
•
1 x CR2025
Zvuk
•
•
•
•
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
• WMA: 64 kb/s – 192 kb/s
Verzia:
• WMA: V7, V8, V9
SK
9
7 Riešenie
problémov
8 Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy
neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní
tohto produktu, pred požiadaním o opravu
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém
pretrváva, získajte podporu na stránke
www.philips.com/support.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na systéme SoundBar nefungujú.
• Odpojte systém SoundBar od zdroja
napájania a o niekoľko minút ho opätovne
pripojte.
Zvuk
Z reproduktorov systému SoundBar
nevychádza žiaden zvuk.
• Zapojte zvukový kábel zo systému
SoundBar do televízora alebo iných
zariadení.
• Obnovte výrobné nastavenia systému
SoundBar.
• Na diaľkovom ovládaní vyberte správny
zvukový vstup.
• Skontrolujte, či systém SoundBar nemá
stlmený zvuk.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém
SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora
stlmený.
10
SK
Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
11
Specifications are subject to change without notice
2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL2101A_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising