Philips | HTL2100/12 | Owner's Manual | Philips Reproduktor Soundbar HTL2100/12 Používateľská príručka

Philips Reproduktor Soundbar HTL2100/12 Používateľská príručka
Vždy pripravení pomôcť
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome
Otázky?
Kontaktujte
Philips
Príručka užívateľa
HTL2100
HTL2100B
HTL2100C
HTL2100G
HTL2100S
HTL2100T
HTL2100W
Obsah
1 Dôležité 3
3
4
4
4
2 Váš systém SoundBar 5
5
5
6
3 Pripojenie 7
Bezpečnosť Starostlivosť o váš produkt Starostlivosť o životné prostredie Pomoc a podpora Hlavná jednotka Diaľkové ovládanie Konektory Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení 4 Používanie systému SoundBar Nastavenie hlasitosti Výber zvuku Prehrávač MP3 Automatický pohotovostný režim Obnovenie výrobných nastavení 7
8
8
8
8
8
9
5 Upevnenie na stenu 10
6 Technické údaje výrobku 11
7 Riešenie problémov 12
8 Upozornenie 13
13
13
Súlad so smernicami Ochranné známky SK
2
1 Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti produktu nikdy neumiestňujte
nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy.
Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra
dostane kvapalina, okamžite ho odpojte
od napájacej zásuvky. Pred opätovným
používaním výrobku sa obráťte na
stredisko starostlivosti o zákazníkov a
nechajte ho skontrolovať.
• Produkt a príslušenstvo nikdy
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Pred búrkou odpojte produkt od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
3
SK
Riziko poranenia osôb alebo poškodenia
systému SoundBar!
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
• Pri nesprávnom vložení batérií hrozí
výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince/gombíka,
pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín
od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
• Ak máte podozrenie, že batéria bola
prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
•
Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok
na batérie bezpečne uzatvorený.
Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu
detí a kontaktujte výrobcu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Starostlivosť o váš produkt
Pomoc a podpora
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
Rozsiahlu podporu online získate na lokalite
www.philips.com/support, kde môžete:
• prevziať návod na použitie a stručnú
úvodnú príručku,
• pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii
len pre niektoré modely),
• nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
• odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
• poradiť sa so zamestnancom podpory
prostredníctvom živého rozhovoru.
Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte
svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho
výrobku.
Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb
pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás
budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu
a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje
nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho
výrobku.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
SK
4
2 Váš systém
SoundBar
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém
SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.
a
j
AUX
COAX
b
i
AUDIOIN
OPTICAL
c
TREBLE
d
Hlavná jednotka
Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.
h
g
a
b
f
BASS
VOLUME
SURR
a Indikátor SURR
Rozsvieti sa, keď zvolíte zvuk vo formáte
Virtual Surround.
b Indikátory zdroja
Po výbere zdroja sa rozsvieti indikátor
zdroja.
• COAXIAL: Rozsvieti sa, keď prepnete
na koaxiálny vstupný zdroj.
• OPTICAL: Rozsvieti sa, keď prepnete
na optický vstupný zdroj.
• AUX: Rozsvieti sa, keď prepnete na
analógový vstupný zdroj.
• AUDIO-IN: Rozsvieti sa, keď prepnete
na zdroj zvukového vstupu (3,5 mm
konektor)
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie systému SoundBar alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
b COAX
Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne
pripojenie.
c OPTICAL
Prepnutie zdroja zvuku na optické
pripojenie.
5
SK
e
d TREBLE +/Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.
Zadné konektory
e SURR
Prepínanie medzi stereofónnym a
virtuálnym priestorovým zvukom.
f
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
g BASS +/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
h VOLUME +/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
i AUDIO-IN
Prepnutie zdroja zvuku na prípojku
zvukového vstupu (3,5 mm konektor).
j AUX
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
Konektory
Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými
je vybavený váš systém SoundBar.
Pravá strana
d
a
b
c
a AUDIO IN-AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.
b DIGITAL IN-COAXIAL
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
c DIGITAL IN-OPTICAL
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
a
d AC MAINS~
Pripojenie k zdroju napájania.
a AUDIO-IN
Zvukový vstup z prehrávača MP3 (3,5 mm
konektor).
SK
6
3 Pripojenie
•
Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém
SoundBar k televízoru a iným zariadeniam.
Informácie o základných pripojeniach systému
SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej
úvodnej príručke.
Digitálny optický konektor môže byť
označený ako SPDIF alebo SPDIF
OUT.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho koaxiálneho
kábla
Dobrá kvalita zvuku
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
Pripojenie zvuku z televízora
a iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez reproduktory systému SoundBar.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je
k dispozícii na televízore, systéme SoundBar a
ostatných zariadeniach.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho optického kábla
1
Možnosť 3: Pripojenie zvuku
pomocou analógových zvukových
káblov
Základná kvalita zvuku
1
Najvyššia kvalita zvuku
TV
Pomocou koaxiálneho kábla pripojte
konektor COAXIAL na systéme SoundBar
ku konektoru COAXIAL/DIGITAL OUT
na televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny koaxiálny konektor môže byť
označený ako DIGITAL AUDIO OUT.
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na systéme SoundBar ku
konektorom AUDIO OUT na televízore
alebo inom zariadení.
DVD
1
7
Pomocou optického kábla pripojte
konektor OPTICAL na systéme SoundBar
ku konektoru OPTICAL OUT na
televízore alebo inom zariadení.
SK
4 Používanie
systému
SoundBar
Táto časť vám poskytne návod, ako používať
systém SoundBar na prehrávanie zvuku z
pripojených zariadení.
Skôr, ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Pri ostatných zariadeniach prepnite systém
SoundBar k správnemu zdroju.
•
•
[virtuálny priestorový zvuk]: Vytvorí
výrazne priestorový zvukový zážitok.
Indikátor SURR na hlavnej jednotke sa
rozsvieti.
[STEREO]: Dvojkanálový stereofónny
zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok)
a nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.
1
Stlačením tlačidla TREBLE +/- alebo BASS
+/- zmeňte frekvenciu.
»» Keď sa výšky alebo basy nastavia na
maximálnu alebo minimálnu hodnotu,
všetky Indikátory zdroja na hlavnej
jednotke dvakrát bliknú.
Nastavenie hlasitosti
Prehrávač MP3
1
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory alebo hudbu.
Stlačením tlačidla VOLUME +/- zvýšite
alebo znížite úroveň hlasitosti.
• Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo
(MUTE).
• Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu
tlačidlo (MUTE) alebo stlačte
tlačidlo VOLUME +/-.
»» Keď sa hlasitosť nastaví na maximálnu
alebo minimálnu hodnotu, všetky
Indikátory zdroja na hlavnej jednotke
dvakrát bliknú.
Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho
zvuku videa alebo hudby.
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
1
Stlačením tlačidla SURR vyberte režim
priestorového zvuku.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
1
2
3
Pomocou stereofonického zvukového
kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte
prehrávač MP3 ku konektoru AUDIO-IN
na systéme SoundBar.
Stlačte tlačidlo AUDIO-IN.
Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3
vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo
hudbu.
Automatický pohotovostný
režim
Keď prehrávate médiá z pripojeného zariadenia,
systém SoundBar sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak:
• 30 minút nedôjde k stlačeniu žiadneho
tlačidla a
SK
8
•
z pripojeného zariadenia sa neprehráva
žiadny zvuk.
Obnovenie výrobných
nastavení
Nastavenia systému SoundBar môžete
obnoviť na predvolené hodnoty, ktoré boli
naprogramované pri výrobe.
1
9
V režime stlmenia zvuku dvakrát rýchlo
stlačte tlačidlo AUX.
»» Obnovia sa výrobné nastavenia.
SK
5 Upevnenie na
stenu
Poznámka
•• Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k
vážnym nehodám, zraneniam alebo poškodeniu. V
prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko
starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
•• Pred upevnením zariadenia SoundBar na stenu sa
uistite, že má stena dostatočnú nosnosť.
Dĺžka/priemer skrutiek
V závislosti od spôsobu pripevnenia systému
SoundBar na stenu je potrebné použiť skrutky s
vhodnou dĺžkou a priemerom.
3 - 3.5mm
> 25mm
Informácie o spôsobe montáže systému
SoundBar na stenu nájdete v stručnej úvodnej
príručke.
SK
10
6 Technické údaje
výrobku
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Zosilňovač
•
•
•
•
Celkový výstupný výkon: 40 W RMS (+/0,5 dB, 10 % THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 650 mV
• AUDIO-IN: 400 mV
Zvuk
•
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Hlavná jednotka
••
••
••
•
•
••
••
Zdroj napájania: 220 – 240 V~, 50 Hz
Spotreba energie: 40 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: ≤ 0,5 W
Impedancia reproduktorov: 8 ohmov (plný
rozsah)
Budiče reproduktorov: 4 x 54,5 mm (2")
Rozmery (Š x V x H): 845 x 74,5 x 94 mm
Hmotnosť: 2,0 kg
Batérie diaľkového ovládania
•
1 x CR2025
11
SK
7 Riešenie
problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy
neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní
tohto produktu, pred požiadaním o opravu
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém
pretrváva, získajte podporu na stránke www.
philips.com/support.
Zvuk
Z reproduktorov systému SoundBar
nevychádza žiaden zvuk.
• Zapojte zvukový kábel zo systému
SoundBar do televízora alebo iných
zariadení.
• Obnovte výrobné nastavenia systému
SoundBar.
• Na diaľkovom ovládaní vyberte správny
zvukový vstup.
• Skontrolujte, či systém SoundBar nemá
stlmený zvuk.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém
SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora
stlmený.
SK
12
8 Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Ochranné známky
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
13
SK
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL2100_12_UM_V7.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising