Philips | HTB5150D/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino Soundbar s prehrávaním diskov Blu-ray HTB5150D/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino Soundbar s prehrávaním diskov Blu-ray HTB5150D/12 Používateľská príručka
Vždy pripravení pomôcť
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support
HTB5150D
Otázky?
Kontaktujte
Philips
Príručka užívateľa
Obsah
1 Pomoc a podpora
Používanie pomocníka na obrazovke
(návodu na používanie)
Navigácia v rámci pomocníka na
obrazovke
2
2
2
2 Dôležité
3
Bezpečnosť
3
Starostlivosť o váš produkt
5
Starostlivosť o životné prostredie
5
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D 5
3 Vaše domáce kino
Diaľkové ovládanie
Hlavná jednotka
Konektory
6
6
8
8
4 Pripojenie a nastavenie
10
Umiestnenie
10
Pripojenie k televízoru
10
Pripojenie digitálnych zariadení
prostredníctvom pripojenia HDMI
12
Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení
12
Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMICEC)
13
Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie 14
5 Používanie domáceho kina
Prístup do domovskej ponuky
Disky
Dátové súbory
Úložné zariadenia USB
Možnosti zvuku, videa a obrázkov
Rádio
Prehrávač MP3
iPod alebo iPhone
Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone
16
16
17
19
20
20
22
23
23
Používanie služby Smart TV
Internetové rádio
Prehľadávanie počítača
prostredníctvom siete DLNA
Karaoke
Výber zvuku
25
27
27
30
30
6 Zmena nastavení
32
32
32
33
33
33
33
34
34
7 Aktualizácia softvéru
35
35
Nastavenia jazyka
Nastavenia obrazu a videa
Nastavenia zvuku
Nastavenia rodičovskej kontroly
Nastavenia displeja
Nastavenia úspory energie
Nastavenie reproduktorov
Obnovenie predvolených nastavení
Kontrola verzie softvéru
Aktualizácia softvéru pomocou
zariadenia USB
Aktualizácia softvéru cez internet Aktualizácia pomocníka na obrazovke
35
36
36
8 Technické údaje výrobku
37
9 Riešenie problémov
41
10 Upozornenie
44
44
45
Autorské práva
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Zmluva s koncovým používateľom
RMVB (len pre tichooceánsku Áziu a
Čínu)
Súlad so smernicami
Ochranné známky
45
45
45
11 Kód jazyka
48
12 Register
49
24
SK
1
1 Pomoc a
podpora
Spoločnosť Philips poskytuje rozsiahlu podporu
online. Navštívte našu webovú lokalitu na
adrese www.philips.com/support, kde môžete:
• prevziať úplný návod na používanie,
• vytlačiť stručnú úvodnú príručku,
• pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii
len pre niektoré modely),
• nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
• odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
• poradiť sa so zamestnancom podpory
prostredníctvom živého rozhovoru.
Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte
svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho
výrobku.
Môžete sa tiež obrátiť na službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Skôr než sa obrátite na spoločnosť
Philips, poznačte si číslo modelu a sériové číslo
svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej
alebo na spodnej časti svojho výrobku.
Používanie pomocníka
na obrazovke (návodu na
používanie)
Pomocník na obrazovke (návod na používanie)
je uložený vo vašom domácom kine, vďaka
čomu máte k nemu vždy jednoduchý prístup.
Pomocník na obrazovke pozostáva z dvoch
panelov.
• Ľavý panel obsahuje dve karty – Obsah
a Register. Navigáciou v rámci položiek
Obsah alebo Register vyberte požadovanú
tému. Legenda použitá na zobrazenie v
rámci karty Obsah je nasledovná:
•
: Stlačením tlačidla OK rozbalíte
témy nižšej úrovne.
2
SK
: Stlačením tlačidla OK skryjete témy
nižšej úrovne alebo stlačením tlačidla
Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
vyberiete požadovanú tému.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) sa budete posúvať medzi ľavým a
pravým panelom.
Pravý panel obsahuje obsah zvolenej témy.
Ak potrebujete ďalšiu pomoc týkajúcu sa
daného obsahu, prejdite do spodnej časti
strany, kde nájdete Súvisiace témy.
•
•
•
Na navigáciu v rámci pomocníka na obrazovke
a výber jednotlivých tém použite diaľkové
ovládanie domáceho kina (pozrite si 'Navigácia
v rámci pomocníka na obrazovke' na strane 2).
Navigácia v rámci pomocníka
na obrazovke
Pomocníka na obrazovke môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Tlačidlo
Postup
HELP Otvorenie alebo zatvorenie
pomocníka na obrazovke.
Zobrazenie zvolenej
stránky alebo rozbalenie
tém nižšej úrovne na karte
Obsah.
Nahor: rolovanie nahor
alebo prechod na
predchádzajúcu stranu.
Nadol: rolovanie nadol
alebo prechod na
nasledujúcu stranu.
Vpravo: presunutie do
pravého panela alebo
na nasledujúcu položku
indexu.
Vľavo: presunutie do
ľavého panela alebo na
predchádzajúcu položku
indexu.
OK Navigačné
tlačidlá
Tlačidlo
BACK Postup
Presunutie nahor v rámci
položiek Obsah alebo
Register.
Presunutie z pravého
panela na položku Obsah
na ľavom paneli.
Zobrazenie naposledy
(Predchádzajúce) prezeranej strany v histórii.
(Ďalšie) Zobrazenie ďalšej strany v
histórii.
2 Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im
rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku
ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Batérie (súprava batérií alebo vstavané
batérie) nesmú byť vystavené zdrojom
nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad
slnečné žiarenie, oheň alebo podobné
zdroje tepla.
• Pred búrkou odpojte produkt od
elektrickej zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
SK
3
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho
kina.
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
• V prípade reproduktorov so stojanmi
použite iba dodané stojany. Stojany pevne
upevnite k reproduktorom. Zostavené
stojany umiestnite na rovný povrch,
ktorý udrží kombinovanú hmotnosť
reproduktora a stojana.
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
4
SK
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
• Pri nesprávnom vložení batérií hrozí
výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince/gombíka,
pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín
od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
• Ak máte podozrenie, že batéria bola
prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok
na batérie bezpečne uzatvorený.
• Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu
detí a kontaktujte výrobcu.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
Starostlivosť o váš produkt
•
•
•
•
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas,
vyberte disky z priečinka na disk.
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Zdravotné upozornenie pri
sledovaní v 3D
Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi,
pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov
blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov
alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte
s lekárom.
Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr.
závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii,
neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších
časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek
ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a
nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne
nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania
automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak
symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním
obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným
lekárom.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D
dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich
nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam.
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom
mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém
ešte nie je úplne vyvinutý.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
SK
5
3 Vaše domáce
kino
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás
medzi používateľmi produktov spoločnosti
Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ponúkanú spoločnosťou Philips (napr.
upozornenia na aktualizácie softvéru k
produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese
www.philips.com/welcome.
•
•
•
c
DOCK for iPod: Prepnutie na dok
Philips pre zariadenie iPod alebo
iPhone.
HELP: Otvorenie pomocníka na
obrazovke.
SOURCE: Slúži na výber zdroja
zvukového vstupu alebo zdroja rádia.
(Ponuka Doma)
Prístup do domovskej ponuky.
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
a POP-UP MENU/DISC MENU
Zobrazenie ponuky disku alebo jej
zatvorenie počas prehrávania disku.
b
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI
CEC prepnúť do pohotovostného
režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink,
stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené
po dobu najmenej troch sekúnd.
•
b Zdrojové tlačidlá / Farebné tlačidlá
• Farebné tlačidlá: Výber úloh alebo
možností pre disky Blu-ray alebo služby
Smart TV.
• DISC: Vyberie disk ako zdroj.
6
SK
c
d
BACK
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• V režime rádia stlačením a podržaním
vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej
stanice.
•
SOUND SETTINGS
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich
ukončenie.
OPTIONS
Prístup k ďalším možnostiam
prehrávania počas prehrávania disku
alebo obsahu úložného zariadenia USB.
• V režime rádia slúži na nastavenie
rozhlasovej stanice.
•
b
c
a OK
Potvrdenie zadania alebo výberu.
b Navigačné tlačidlá
• Navigácia v ponukách.
• Ak chcete spustiť automatické
vyhľadávanie, v režime rádia stlačte
tlačidlo vľavo alebo vpravo.
• V režime rádia stlačením tlačidiel nahor
a nadol naladí frekvenciu rádia.
• Pri nastavovaní siete a hesla stlačením
tlačidla vľavo odstránite znak.
c
(Prehrávanie)
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
/ (Predchádzajúci/nasledujúci)
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
• V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
•
d
(Pozastavenie)
Pozastavenie prehrávania.
e
/
(Vyhľadávanie smerom
dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)
Vyhľadávanie vzad alebo vpred.
Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte
rýchlosť vyhľadávania.
(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
d +/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
a Alfanumerické tlačidlá
• Slúžia na zadávanie hodnôt alebo
písmen (štýl zadávania SMS).
• V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
b TOP MENU
Prístup k hlavnej ponuke video disku.
c SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre video.
a
•
•
(Zastaviť)/ (Otvoriť/zatvoriť)
Zastavenie prehrávania.
Stlačením a podržaním na tri sekundy
sa otvorí alebo zatvorí priečinok na
disk.
SK
7
Hlavná jednotka
Konektory
Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.
Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými
je vybavené vaše domáce kino.
Ľavá zadná časť
a bcd e f
a
b
c
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
ab c
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
a AC MAINS~
Pripojenie k zdroju napájania.
•
•
(Zastaviť)
Zastavenie prehrávania.
V režime rádia stlačením a podržaním
vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej
stanice.
d SOURCE
Výber zdroja zvuku alebo videa pre
domáce kino.
e
+/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
f
(Otvoriť/zatvoriť)
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na
disk.
d e
f
b OPTICAL IN
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
c USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY (VOD nie
je k dispozícii v Číne)
• Zásuvka na úložné zariadenie USB
na zapožičiavanie online videí (nie je
dostupná v Číne).
• Zásuvka na úložné zariadenie USB na
prístup k službe BD-Live.
d COAX IN
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
e VIDEO
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na
televízore.
f AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému
výstupu na televízore alebo analógovom
zariadení.
8
SK
a
Pravá zadná časť
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
b MUSIC iLINK / MIC (MIC je dostupný iba
pri vybraných modeloch)
• Zvukový vstup z prehrávača MP3 alebo
mikrofónu.
• Zvukový vstup z mikrofónu (dostupné
len pri vybraných modeloch).
a
c d e
b
a HDMI OUT (ARC)
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
b HDMI IN1 / HDMI IN2
Slúži na pripojenie k výstupu HDMI na
digitálnom zariadení.
c LAN
Pripojenie k vstupu siete LAN na
širokopásmovom modeme alebo
smerovači.
d TUNER
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
e DOCK for iPod
Pripojenie k doku Philips pre zariadenie
iPod alebo iPhone. (model: Philips
DCK306x, v prípade niektorých modelov
sa predáva samostatne)
Konektory subwoofera
a
b
d
c
a LED
• Po zapnutí napájania sa kontrolka LED
rozsvieti.
• Počas párovania domáceho kina
a subwoofera, keď sa nadväzuje
bezdrôtové pripojenie, kontrolka LED
bliká.
• Keď sa podarí nadviazať bezdrôtové
pripojenie, kontrolka LED sa opäť
rozsvieti.
b PRIPOJENIE
Stlačením a podržaním tlačidla prejdete
do režimu párovania pre domáce kino a
subwoofer.
c Prepínač napätia (len pre niektoré
regióny)
Prepínač napätia nastavte na hodnotu
napätia lokálnej siete.
a
d AC MAINS~
Pripojenie k zdroju napájania.
b
SK
9
4 Pripojenie a
nastavenie
Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino
k televízoru a iným zariadeniam a potom ho
správne nastaviť.
Informácie o základných pripojeniach vášho
domáceho kina a príslušenstva nájdete
v stručnej úvodnej príručke.
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa
uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
Umiestnenie
Subwoofer umiestnite najmenej
1 meter (3 stopy) od domáceho kina a desať
centimetrov od steny.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak subwoofer
umiestnite podľa nasledujúceho obrázku.
Poznámka
•• Keď zapnete domáce kino a subwoofer, domáce kino a
subwoofer sa automaticky spárujú.
Pripojenie k televízoru
Pripojte domáce kino k televízoru a môžete
sledovať videá. Zvuk televízora môžete
prehrávať cez reproduktory domáceho kina.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k
dispozícii na domácom kine a televízore.
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)
Najvyššia kvalita obrazu
Toto domáce kino podporuje rozhranie
HDMI verzie s Audio Return Channel (ARC).
Ak je váš televízor kompatibilný s rozhraním
HDMI ARC, môžete prehrávať zvuk televízora
cez reproduktory domáceho kina pomocou
jedného kábla HDMI.
TV
1
2
10
SK
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI ARC
na televízore.
• Konektor HDMI ARC na televízore
môže byť označený rôzne. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
Na televízore zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
•
3
Protokol HDMI-CEC je funkcia,
ktorá umožňuje ovládať zariadenia
kompatibilné s protokolom CEC a
pripojené prostredníctvom kábla
HDMI pomocou jediného diaľkového
ovládania, napríklad súčasne ovládať
hlasitosť televízora a domáceho kina.
(pozrite si 'Nastavenie funkcie EasyLink
(ovládanie prostredníctvom protokolu
HDMI-CEC)' na strane 13)
Ak sa zvuk televízora neprehráva cez
reproduktory domáceho kina, nastavte
zvuk manuálne. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 14)
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
pomocou štandardného konektora
HDMI
Najvyššia kvalita obrazu
Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI
ARC, pripojte domáce kino k televízoru
pomocou štandardného pripojenia HDMI.
TV
1
2
3
•
4
Protokol HDMI-CEC je funkcia,
ktorá umožňuje ovládať zariadenia
kompatibilné s protokolom CEC a
pripojené prostredníctvom kábla
HDMI pomocou jediného diaľkového
ovládania, napríklad súčasne ovládať
hlasitosť televízora a domáceho kina.
(pozrite si 'Nastavenie funkcie EasyLink
(ovládanie prostredníctvom protokolu
HDMI-CEC)' na strane 13)
Ak sa zvuk televízora neprehráva cez
reproduktory domáceho kina, nastavte
zvuk manuálne. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 14)
Poznámka
•• Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na
pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI.
Niektoré funkcie však nemusia byť dostupné.
Možnosť 3: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
Základná kvalita obrazu
Ak váš televízor nedisponuje konektormi
HDMI, použite pripojenie kompozitného videa.
Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo
vysokom rozlíšení.
TV
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI na
televízore.
Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého
sa bude zvuk televízora prehrávať cez
reproduktory domáceho kina (pozrite
si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 12).
Na televízore zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
1
2
Pomocou kompozitného videokábla
pripojte konektor VIDEO na domácom
kine ku konektoru VIDEO IN na televízore.
• Konektor kompozitného videa
môže byť označený ako AV IN,
COMPOSITE alebo BASEBAND.
Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého
sa bude zvuk televízora prehrávať cez
reproduktory domáceho kina (pozrite
SK
11
3
4
si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 12).
Keď sledujete televízne programy,
opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE
na domácom kine vyberte správny zvukový
vstup.
Keď sledujete videá, prepnite televízor na
správny vstup videa. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie televízora.
Pripojenie digitálnych
zariadení prostredníctvom
pripojenia HDMI
Pripojte digitálne zariadenia, napríklad settop box, hernú konzolu alebo videokameru,
prostredníctvom jedného pripojenia HDMI. Keď
takýmto spôsobom pripojíte tieto zariadenia a
spustíte prehrávanie súboru alebo hru,
• obraz sa automaticky zobrazí na televízore a
• zvuk sa automaticky prehráva cez
reproduktory domáceho kina.
1
2
3
12
Pomocou vysokorýchlostného kábla
HDMI prepojte konektor HDMI OUT na
digitálnom zariadení s konektorom HDMI
IN 1/2 na domácom kine.
Pripojte domáce kino pomocou pripojenia
HDMI OUT (ARC).
• Ak televízor nie je kompatibilný s
protokolom HDMI CEC, vyberte
správny vstup videa na televízore.
Na pripojených zariadeniach zapnite
ovládanie prostredníctvom protokolu
HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návode
na používanie daného zariadenia.
• Ak sa zvuk digitálneho zariadenia
neprehráva cez reproduktory
domáceho kina, nastavte zvuk
manuálne. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 14)
• Správny vstup HDMI môžete tiež
nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla
SOURCE na domácom kine.
SK
Pripojenie zvuku z televízora
a iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez reproduktory domáceho kina.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je
k dispozícii na televízore, domácom kine a
ostatných zariadeniach.
Poznámka
•• Keď sú vaše domáce kino a televízor prepojené cez
konektor HDMI ARC, nie je potrebné pripojenie zvuku
(pozrite si 'Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou
konektora HDMI (ARC)' na strane 10).
Možnosť 1: Pripojenie zvuku
pomocou digitálneho optického kábla
Najvyššia kvalita zvuku
TV
1
Pomocou optického kábla pripojte
konektor OPTICAL na domácom kine ku
konektoru OPTICAL OUT na televízore
alebo inom zariadení.
• Digitálny optický konektor môže byť
označený ako SPDIF alebo SPDIF OUT.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho koaxiálneho kábla
Dobrá kvalita zvuku
1
Pomocou koaxiálneho kábla prepojte
konektor COAXIAL na domácom kine s
konektorom COAXIAL/DIGITAL OUT na
televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny koaxiálny konektor môže byť
označený ako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou
analógových zvukových káblov
Základná kvalita zvuku
AUDIO IN- AUX
VCR
Skôr ako začnete
• Pripojte domáce kino k zariadeniu
s podporu protokolu HDMI-CEC
prostredníctvom pripojenia HDMI.
• Vykonajte potrebné pripojenia opísané
v stručnej úvodnej príručke a potom
prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Zapnutie funkcie EasyLink
1
2
3
4
1
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na domácom kine ku
konektorom AUDIO OUT na televízore
alebo inom zariadení.
Nastavenie funkcie EasyLink
(ovládanie prostredníctvom
protokolu HDMI-CEC)
Systém domáceho kina podporuje funkciu
Philips EasyLink, ktorá využíva protokol
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control).
Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink,
ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla
HDMI možno ovládať pomocou jedného
diaľkového ovládania.
Poznámka
•• Rôzni výrobcovia nazývajú funkciu ovládania
••
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC rozdielne.
Informácie o vašom zariadení nájdete v používateľskej
príručke daného zariadenia.
Spoločnosť Philips nezaručuje 100 % prevádzkyschopnosť
so všetkými zariadeniami HDMI-CEC.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [EasyLink] > [EasyLink]
> [Zapnúť].
Na televízore a iných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Bližšie informácie nájdete v návode na
používanie televízora alebo iných zariadení.
• V televízore nastavte zvukový výstup
na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač)
(namiesto reproduktorov televízora).
Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
Ovládacie prvky funkcie EasyLink
Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať
svoje domáce kino, televízor a iné pripojené
zariadenia s podporou protokolu HDMI-CEC
pomocou jedného diaľkového ovládania.
• [Prehrávanie jedným dotykom]
(Jednodotykové prehrávanie): Keď je v
priečinku na disk vložený disk s videom,
stlačením tlačidla (Prehrávanie) obnovíte
činnosť televízora z pohotovostného
režimu a spustíte prehrávanie disku.
• [Pohotovostný režim jedným dotykom]
(Jednodotykový pohotovostný režim): Ak
je zapnutý jednodotykový pohotovostný
režim, domáce kino môžete prepnúť
do pohotovostného režimu diaľkovým
ovládaním televízora alebo iných zariadení
podporujúcich funkcie HDMI-CEC.
SK
13
•
•
[Ovládanie zvuku systému] (Ovládanie
zvuku systému):Ak je zapnuté ovládanie
zvuku systému, zvuk pripojeného zariadenia
sa bude po spustení prehrávania na danom
zariadení automaticky prehrávať cez
reproduktory domáceho kina.
[Mapovanie zvukových vstupov]
(Mapovanie zvukových vstupov):Ak
ovládanie zvuku systému nefunguje,
priraďte pripojené zariadenie k správnemu
vstupnému zvukovému konektoru
domáceho kina. (pozrite si 'Nastavenie
zvuku' na strane 14)
Poznámka
•• Ak chcete zmeniť nastavenia ovládania pomocou
funkcie EasyLink, stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a
vyberte položku [Nastavenie] > [EasyLink].
Nastavenie zvuku
Ak sa zvuk z pripojeného zariadenia neprehráva
cez reproduktory domáceho kina, postupujte
takto:
• Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach
zapli funkciu EasyLink (pozrite si
'Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)'
na strane 13) a
• v televízore nastavte zvukový výstup
na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač)
(namiesto reproduktorov televízora).
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora a
• nastavte ovládanie zvuku pomocou funkcie
EasyLink.
1
2
3
14
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [EasyLink] > [Ovládanie
zvuku systému] > [Zapnúť].
• Ak chcete prehrávať hudbu
prostredníctvom TV reproduktorov,
vyberte možnosť [Vypnúť] a
preskočte ďalšie kroky.
SK
4
5
Vyberte položku [EasyLink] > [Mapovanie
zvukových vstupov].
Podľa pokynov na obrazovke priraďte
pripojené zariadenie ku vstupným
zvukovým konektorom domáceho kina.
• Ak pripájate domáce kino k televízoru
prostredníctvom pripojenia HDMI
ARC, uistite sa, že zvuk televízora sa
priradí k vstupu ARC na domácom
kine.
Pripojenie k domácej sieti a
jej nastavenie
Prostredníctvom káblového alebo
bezdrôtového pripojenia na sieť pripojte
domáce kino k sieťovému smerovaču a
vychutnajte si:
• Prenášaný multimediálny obsah
• Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone (pozrite si 'Ovládanie
pomocou telefónu typu smartphone' na
strane 24)
• Smart TV (pozrite si 'Používanie služby
Smart TV' na strane 25)
• Internetové rádio (pozrite si 'Internetové
rádio' na strane 27)
• Aktualizácia softvéru (pozrite si 'Aktualizácia
softvéru cez internet' na strane 36)
Výstraha
•• Oboznámte sa s princípmi fungovania sieťového
smerovača, softvéru mediálneho servera a sietí. Ak je
to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú
k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips
nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie
údajov.
Skôr ako začnete
• Ak chcete aktualizovať službu Smart TV,
Videohovor a softvér, uistite sa, že sieťový
smerovač má vysokorýchlostný prístup
na internet a tento prístup neobmedzujú
brány firewall ani iné zabezpečovacie
systémy.
•
Vykonajte potrebné pripojenia opísané
v stručnej úvodnej príručke a potom
prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Vytvorenie káblovej siete
Čo potrebujete
• Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
• Sieťový smerovač (so zapnutým
protokolom DHCP).
Vytvorenie bezdrôtovej siete
Domáce kino obsahuje vstavané rozhranie
pripojenia Wi-Fi na jednoduchý prístup k
bezdrôtovej sieti.
Čo potrebujete
• Sieťový smerovač (so zapnutým
protokolom DHCP). Najvyšší bezdrôtový
výkon, najlepšie pokrytie a kompatibilitu
dosiahnete použitím smerovača 802.11n.
LAN
www
www
1
2
3
4
5
6
Pomocou sieťového kábla pripojte
konektor LAN na domácom kine k
sieťovému smerovaču.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Sieť] > [Inštalácia
siete] > [Káblová (Ethernet)].
Dokončite inštaláciu podľa pokynov na
obrazovke.
• Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku
[Skúsiť znova] a potom stlačte tlačidlo
OK.
Vyberte položku [Dokončiť] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
• Ak chcete zobraziť nastavenia siete,
vyberte položku[Nastavenie] > [Sieť]
> [Zobraziť nastavenia siete].
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Inštalácia siete] >
[Bezdrôtové (Wi-Fi)] a stlačte tlačidlo OK.
Pomocou pokynov na obrazovke vyberte a
nastavte bezdrôtovú sieť.
• Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku
[Skúsiť znova] a potom stlačte tlačidlo
OK.
Vyberte položku [Dokončiť] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
• Ak chcete zobraziť nastavenia siete,
vyberte položku[Nastavenie] > [Sieť] >
[Zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete].
SK
15
Úprava sieťového názvu
Určte názov domáceho kina, aby sa vo vašej
domácej sieti dalo jednoducho identifikovať.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
5 Používanie
domáceho kina
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Pomenujte svoj
produkt:].
Na zadanie mena stlačte Alfanumerické
tlačidlá.
Vyberte položku [Hotovo] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Skôr ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Dokončite úvodné nastavenie. Úvodné
nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí
domáceho kina, alebo ak ste toto
nastavenie nedokončili.
• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino (napríklad HDMI, AV IN).
Prístup do domovskej ponuky
Domovská ponuka poskytuje jednoduchý
prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniu a
ďalším užitočným funkciám domáceho kina.
1
2
16
SK
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa základná ponuka.
Stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá a OK a
vyberte nasledovné možnosti:
• [prehrať Disk]: Spustenie prehrávania
disku.
• [prehľadávať USB]: Otvorenie
prehľadávača obsahu zariadenia USB
• [prehľadávať iPod]: Otvorenie
prehľadávača obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone.
• [Smart TV]: Otvorenie služby Smart TV.
• [Internetové rádio]: Otvorenie
internetového rádia pomocou
domáceho kina.
• [prehľadávať PC]: Otvorenie
prehľadávača obsahu počítača.
•
•
•
•
3
[HDMI 1]: Výber digitálneho zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI IN
1 na domácom kine.
[HDMI 2]: Výber digitálneho zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI IN
2 na domácom kine.
[Nastavenie]: Prístup k ponukám na
zmenu nastavenia videa, zvuku a iných
nastavení.
[Pomocník]: Zobrazenie návodu na
používanie na obrazovke.
Stlačením tlačidla
opustite ponuku.
Domáce kino dokáže prehrať disky DVD, VCD,
CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky,
ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu
CD-R obsahujúce fotografie, videá alebo hudbu.
3
/
/
(Ponuka Doma)
Disky
1
2
Tlačidlo
SUBTITLE
DISC/ POPUP MENU
OPTIONS
Do domáceho kina vložte disk.
Ak sa prehrávanie disku nespustí
automaticky, stlačte tlačidlo DISC alebo
vyberte položku [prehrať Disk] z
domovskej ponuky.
Na ovládanie prehrávania použite diaľkové
ovládanie (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania'
na strane 17).
• Počas prehrávania disku Blu-ray
môžete počuť tichý zvuk. Je to bežný
jav. Neznamená to, že vaše domáce
kino je chybné.
Tlačidlá prehrávania
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
Navigácia v ponukách.
Nahor/nadol: Otočenie obrazu
v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Spustenie alebo obnovenie
prehrávania.
OK
(Prehrávanie)
Postup
Pozastavenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
Stlačením a podržaním na tri
sekundy sa otvorí alebo zatvorí
priečinok na disk.
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu
alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu.
Pomalé vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu, keď je video
pozastavené.
Výber jazyka titulkov pre video.
Prístup do ponuky disku alebo
jej ukončenie.
Prístup k pokročilým
možnostiam pri prehrávaní
zvuku, videa alebo mediálnych
súborov (pozrite si 'Možnosti
zvuku, videa a obrázkov' na
strane 20).
Synchronizácia obrazu a zvuku
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SOUND SETTINGS.
Vyberte položku AUD SYNC a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s
videom.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
Domáce kino dokáže prehrávať video z diskov
Blu-ray 3D. Pred prehrávaním disku s obsahom
v 3D si prečítajte zdravotné upozornenie pri
sledovaní obrazu v 3D.
SK
17
Čo potrebujete
• 3D televízor
• 3D okuliare kompatibilné s vaším 3D
televízorom
• Disk Blu-ray s videom v 3D
• Vysokorýchlostný kábel HDMI
1
2
3
Pomocou vysokorýchlostného kábla
HDMI pripojte domáce kino k televízoru s
podporou režimu 3D.
Uistite sa, že je zapnuté nastavenie 3D
videa. Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma)
a vyberte položku [Nastavenie] >
[Obraz] > [Sledovanie videa v 3D] >
[Automatický].
• Ak chcete prehrávať disky 3D v režime
2D, vyberte položku [Vypnúť].
Spustite prehrávanie disku Blu-ray 3D a
nasaďte si 3D okuliare.
• Počas vyhľadávania v rámci videa a
v niektorých režimoch prehrávania
sa video zobrazuje v režime 2D.
Zobrazenie videa sa znova prepne do
režimu 3D, keď obnovíte prehrávanie.
Poznámka
•• Aby ste predišli blikaniu, zmeňte jas obrazovky.
Funkcia Bonus View (Bonusové
zobrazenie) na diskoch Blu-ray
Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu
Bonus View (Bonusové zobrazenie), si môžete
vychutnať extra obsah, napr. komentáre v
malom okne na obrazovke. Funkcia Bonus
View (Bonusové zobrazenie) je tiež známa pod
názvom Picture–In–Picture (Obraz v obraze).
1
2
18
Zapnite funkciu Bonus View (Bonusové
zobrazenie) v ponuke disku Blu-ray.
Počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností.
SK
3
4
5
Vyberte položku [Výber PIP] > [PIP].
• V závislosti od videa sa zobrazí menu
PIP [1] alebo [2].
• Ak chcete vypnúť funkciu Bonus
View (Bonusové zobrazenie), vyberte
možnosť [Vypnúť].
Vyberte možnosť [2. jazyk zvuku] alebo
[2. jazyk titulkov].
Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray
Získajte prístup k ďalším funkciám na
diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live, ako
napr. internetovej diskusii s režisérom, najnovším
ukážkam filmov, hrám, tapetám alebo melódiám
zvonenia.
Služby a obsah BD-Live sa pri jednotlivých
diskoch líši.
Čo potrebujete
• Disk Blu-ray s obsahom BD-Live
• Úložné zariadenie USB s pamäťou aspoň
1 GB
1
2
3
4
5
6
7
Pripojte domáce kino k domácej sieti a na
internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej
sieti a jej nastavenie' na strane 14).
Pripojte úložné zariadenie USB
k domácemu kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a
vyberte položku [Nastavenie].
Vyberte položku [Rozšírené] > [Lokálny
úložný priestor].
Vyberte možnosť [USB].
Výberom položky [Rozšírené] >
[Zabezpečenie BD-Live] > [Vypnúť]
zapnite funkciu BD-Live.
• Funkciu BD-Live vypnete výberom
možnosti [Zapnúť].
V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a
stlačte tlačidlo OK.
»» Spustí sa načítavanie služby BD-Live.
Čas načítania závisí od daného disku a
dostupného internetového pripojenia.
8
Pomocou tlačidla Navigačné tlačidlá sa
pohybujte v rámci služby BD-Live a potom
vyberte niektorú možnosť stlačením
tlačidla OK.
1
2
Poznámka
•• Ak chcete vymazať pamäť úložného zariadenia,
stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a vyberte položky
[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Vymazať pamäť].
Dátové súbory
Domáce kino dokáže prehrávať obrázky,
zvukové súbory a súbory videa uložené na
disku alebo na úložnom zariadení USB. Pred
prehrávaním súboru skontrolujte, či daný formát
súboru domáce kino podporuje (pozrite si
'Formáty súborov' na strane 38).
1
2
Spustite prehrávanie súborov z disku alebo
úložného zariadenia USB.
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
• Ak chcete obnoviť prehrávanie videa
od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte
tlačidlo (Prehrávanie).
• Ak chcete prehrávať video od začiatku,
stlačte tlačidlo OK.
3
4
Počas prehrávania videa vyberte jazyk
stlačením tlačidla SUBTITLE.
Ak sa pri prehrávaní videa DivX alebo
RMVB/RM titulky nezobrazujú správne,
zmeňte súbor znakov pomocou
nasledujúcich krokov.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností.
Vyberte položku [Znaková množina]
a potom vyberte súbor znakov, ktorý
podporuje titulky.
Európa, India, LATAM a Rusko
Súbor znakov
Jazyk
[Štandardný]
angličtina, albánčina, dánčina,
holandčina, fínčina, francúzština,
galčina, nemčina, taliančina,
kurdčina (latinka), nórčina,
portugalčina, španielčina,
švédčina a turečtina
albánčina, chorvátčina, čeština,
holandčina, angličtina, nemčina,
maďarčina, írčina, poľština,
rumunčina, slovenčina, slovinčina
a srbčina
bulharčina, bieloruština,
angličtina, macedónčina,
moldavčina, ruština, srbčina a
ukrajinčina
gréčtina
estónčina, lotyština a litovčina
[Stredná
Európa]
[Cyrilika]
Poznámka
•• Ak chcete prehrávať súbory s ochranou DivX DRM,
pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.
Titulky
Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si vybrať jazyk titulkov.
[Gréčtina]
[Baltské]
Tichomorská Ázia a Čína
Súbor znakov
Jazyk
[Čínština]
[Štandardný]
Zjednodušená čínština
Albánčina, dánčina, holandčina,
angličtina, fínčina, francúzština,
galčina, nemčina, taliančina,
kurdčina (latinka), nórčina,
portugalčina, španielčina,
švédčina, turečtina
Tradičná čínština
Poznámka
•• Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s
názvom filmového súboru. Napríklad, ak sa súbor videa
volá „film.avi“, pomenujte súbor titulkov ako „film.srt“
alebo „film.sub“.
•• Domáce kino podporuje nasledovné formáty súborov:
.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Ak sa titulky
nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.
[Čínština–
tradičná]
SK
19
3
Súbor znakov
Jazyk
[Kórejčina] Angličtina a kórejčina
Kód VOD pre súbory DivX
Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX
a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX
VOD na stránke www.divx.com.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [DivX®
VOD kód].
»» Zobrazí sa registračný kód DivX VOD
pre vaše domáce kino.
Úložné zariadenia USB
Prezerajte si obrázky, počúvajte zvukový
obsah a pozerajte videá uložené na úložnom
zariadení USB, napríklad v prehrávači MP4 alebo
digitálnom fotoaparáte.
4
5
•• Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač
USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s
konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí
rozpoznať.
20
Pripojte pamäťové zariadenie USB ku
konektoru
(USB) na domácom kine.
Stlačte tlačidlo
SK
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 17).
Použite rozšírené funkcie pri prehrávaní
obrázkov, zvukových súborov alebo súborov
videa z disku alebo úložného zariadenia USB.
Možnosti zvuku
Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej
skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania
zvuku.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
OPTIONS prechádzajte cez nasledovné
funkcie:
• RPT TRAC/RPT FILE: Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby alebo
súboru.
• RPT DISC/RPT FOLD: Opakované
prehrávanie všetkých skladieb na disku
alebo v priečinku.
• RPT RAND: Prehrávanie zvukových
stôp v náhodnom poradí.
• RPT OFF: Vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
Možnosti videa
Poznámka
2
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Možnosti zvuku, videa a
obrázkov
Čo potrebujete
• Úložné zariadenie USB naformátované
v systéme súborov FAT alebo NTFS a
kompatibilné s triedou veľkokapacitných
pamäťových zariadení (Mass Storage
Class).
• Súbor médií v jednom z podporovaných
formátov súborov (pozrite si 'Formáty
súborov' na strane 38).
1
Vyberte položku [prehľadávať USB] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
(Ponuka Doma).
Počas sledovania videa vyberte možnosti ako
napr. titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času
alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie
sú dostupné v závislosti od zdroja videa.
1
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností videa.
2
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku pre
video.
• [Jazyk titulkov]: Výber jazyka titulkov
pre video.
• [Posunutie titulkov]: Nastavenie
polohy titulkov na obrazovke.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií
o prehrávanom obsahu.
• [Znaková množina]: Slúži na výber
súboru znakov, ktorý podporuje titulky
DivX.
• [Hľadanie podľa času]: Zadaním času
scény preskočí na špecifickú časť videa.
• [2. jazyk zvuku]: Výber druhého jazyka
zvuku pre Blu-ray video.
• [2. jazyk titulkov]: Výber druhého
jazyka titulkov pre Blu-ray video.
• [Tituly]: Výber konkrétneho titulu.
• [Kapitoly]: Výber konkrétnej kapitoly.
• [Karaoke] (Dostupné len na
niektorých modeloch a vo vybraných
oblastiach): Zmena nastavení karaoke.
• [Zoznam uhlov]: Výber iného uhla
kamery.
• [Ponuky]: Zobrazenie ponuky disku.
• [Výber PIP]: Zobrazte okno obrazu
v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray,
ktorý podporuje bonusové zobrazenie.
• [Približovanie]: Priblíženie obrazu
videoscény alebo obrázka. Stlačením
tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
• [Opakovať]: Opakovanie kapitoly
alebo titulu.
• [Opakovať A-B]: Označenie dvoch
bodov v rámci kapitoly alebo skladby na
opakované prehrávanie alebo vypnutie
režimu opakovaného prehrávania.
• [Nastavenia obrazu]: Výber
preddefinovaných nastavení farieb.
• [Synchronizácia zvuku]: Oneskorenie
zvuku tak, aby sa zhodoval s obrazom.
• [2D na 3D]: Výber obrazu v 2D alebo
3D.
Možnosti obrázkov
Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť
alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do
prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.
1
2
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností obrázku.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Otočiť +90]: Otočenie obrázka
o 90 stupňov v smere hodinových
ručičiek.
• [Otočiť -90]: Otočenie obrázka o
90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
• [Približovanie]: Priblíženie obrazu
videoscény alebo obrázka. Stlačením
tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií o
obrázku.
• [Trvanie jednej snímky]: Výber
rýchlosti zobrazenia každého obrázka
prezentácie.
• [Animácia snímok]: Výber animácie pre
prezentáciu.
• [Nastavenia obrazu]: Výber
preddefinovaných nastavení farieb.
• [Opakovať]: Opakované prehrávanie
vybratého priečinka.
• [2D na 3D]: Zobrazenie prezentácie
fotografií v 2D alebo 3D.
Hudobná prezentácia
Ak sa súbory obrázkov a zvukové súbory
nachádzajú na rovnakom disku alebo úložnom
zariadení USB, môžete vytvoriť hudobnú
prezentáciu.
1
2
Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
SK
21
3
4
5
Vyberte obrázok a potom spustite
prehrávanie prezentácie tlačidlom
(Prehrávanie).
Stlačením tlačidla
prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
Poznámka
•• Uistite sa, že vaše domáce kino podporuje dané
Tlačidlá prehrávania
Tlačidlo
Postup
/
alebo
Alfanumerické
tlačidlá
Navigačné
tlačidlá
Výber predvoľby rozhlasovej
stanice.
formáty obrázkov a zvuku (pozrite si 'Formáty súborov'
na strane 38).
Rádio
BACK
Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme
FM na vašom domácom kine a uložte až
40 rozhlasových staníc.
OPTIONS
Poznámka
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
•• Ak sa nezistí žiaden stereofónny signál alebo sa nájde
menej ako päť rozhlasových staníc, zobrazí sa výzva na
opätovné nastavenie rozhlasových staníc.
1
2
3
22
Vľavo/vpravo: Vyhľadávanie
rozhlasovej stanice.
Nahor/nadol: Jemné ladenie
rozhlasovej frekvencie.
Stlačením tohto tlačidla
zastavíte vyhľadávanie
rozhlasových staníc.
Toto tlačidlo stlačte a podržte
stlačené, ak chcete vymazať
prednastavenú rozhlasovú
stanicu.
Manuálne:
1) Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2) Stlačením tlačidla /
vyberte požadovanú
predvoľbu.
3) Opätovným stlačením
tlačidla
OPTIONS uložte
rozhlasovú stanicu.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu troch sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové stanice.
Prepínanie medzi
stereofonickým a
monofónnym zvukom.
Anténu na príjem vysielania v pásme FM
pripojte ku konektoru TUNER v zadnej
časti domáceho kina.
• Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem,
umiestnite anténu ďalej od televízora
alebo iného zdroja žiarenia.
SUBTITLE
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE, až
kým sa na paneli displeja nezobrazí RADIO.
»» Ak už máte nainštalované rozhlasové
stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý
ste počúvali.
Ladiaca mriežka
»» Ak ste ešte nenainštalovali žiadne
rozhlasové stanice, na paneli displeja
sa zobrazí správa AUTO INSTALL...
PRESS PLAY. Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní
môžete počúvať alebo meniť rozhlasové
stanice.
SK
V niektorých krajinách je možné prepnúť
ladiacu mriežku pásma FM z 50 kHz na
100 kHz. Pri prepnutí ladiacej mriežky sa
vymažú všetky predvoľby rozhlasových staníc.
1
2
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE,
až kým sa na paneli displeja nezobrazí
RADIO.
Stlačte tlačidlo .
3
Stlačením a podržaním tlačidla
(Prehrávanie) prepnete medzi pásmom
50 kHz a 100 kHz.
1
2
Prehrávač MP3
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory.
3
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
1
2
3
Pomocou stereofonického zvukového
kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte
prehrávač MP3 ku konektoru MUSIC
iLINK na domácom kine.
• Ak používate stereofonický zvukový
kábel so 6,5 mm koncovkou, pripojte
prehrávač MP3 k domácemu kinu
pomocou adaptéra z 3,5 na 6,5 mm
konektor.
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE, až
kým sa na paneli displeja nezobrazí MUSIC
I-LINK.
Pomocou tlačidiel na prehrávači
MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory.
iPod alebo iPhone
Pripojte dokovaciu stanicu Philips na
prehrávanie hudby, fotografií a videí zo
zariadenia iPod alebo iPhone.
Čo potrebujete
• Dok Philips (model: Philips DCK306x,
v prípade niektorých modelov sa
predáva samostatne): ak si ho chcete
zakúpiť, prejdite na webovú stránku
www.philips.com/welcome
• Žltý kompozitný video kábel.
Pripojte dokovaciu stanicu Philips ku
konektoru DOCK for iPod na domácom
kine.
Ak chcete zobraziť prezentáciu zo
zariadenia iPod alebo iPhone na televízore,
pripojte dokovaciu stanicu k televízoru
pomocou žltého kompozitného kábla.
Zapnite zariadenie iPod alebo iPhone a
vložte ho do doku.
• Keď je domáce kino v režime iPod,
môžete v doku nabíjať váš prehrávač
iPod/iPhone.
Prehrávanie hudby
1
2
3
4
Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do
doku.
Na diaľkovom ovládaní domáceho kina
stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
Pomocou ovládacích prvkov na obrazovke
zariadenia iPod alebo iPhone vyberte
požadovanú hudbu.
Spustite prehrávanie hudby na zariadení
iPod alebo iPhone.
»» Hudba sa bude prehrávať cez
reproduktory domáceho kina.
Prehľadávanie zvukového obsahu pomocou
televízora (rozšírený režim):
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [prehľadávať iPod] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
môžete prehľadávať zvukový obsah.
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 17).
• Klávesy na vašom zariadení iPod alebo
iPhone sú vypnuté.
Režim doku ukončíte stlačením tlačidla
(Ponuka Doma).
SK
23
Prehrávanie videa a prezentácie
1
2
3
4
Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do
doku (pozrite si 'iPod alebo iPhone' na
strane 23).
•
•
Na diaľkovom ovládaní domáceho kina
stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci žltému kompozitnému
káblu).
»» Obrazovka televízora zostane prázdna.
Pomocou ovládacích prvkov na obrazovke
zariadenia iPod alebo iPhone vyhľadajte
a spustite prehrávanie videa alebo
prezentácie fotografií.
»» Video alebo prezentácia fotografií sa
zobrazí na televízore.
Ovládať domáce kino
1
2
Ovládanie pomocou telefónu
typu smartphone
Pomocou mobilného zariadenia, ako napríklad
telefónu iPhone (systém iOS 3.1.3 alebo novšia
verzia), telefónu so systémom Android (verzia
2.1 alebo novšia), zariadenia iPad alebo tabletu
môžete:
• Ovládať domáce kino
• Prehľadávať disk s údajmi alebo úložné
zariadenie USB
• Prepnúť na rozhlasové vysielanie v pásme
FM alebo na internete
• Používanie služby Smart TV
• Prispôsobiť si nastavenia zvuku
• Prenášať a zdieľať obsah zo zariadení
pripojených k vašej domácej sieti
Skôr ako začnete
• Pripojte domáce kino, mobilné zariadenie
a ďalšie zariadenia kompatibilné s DLNA k
rovnakej sieti.
• Vždy, keď je to možné, používajte
káblové pripojenie, aby ste zaručili čo
najlepšiu kvalitu obrazu.
24
SK
Upravte sieťový názov svojho domáceho
kina (pozrite si 'Úprava sieťového názvu'
na strane 16).
Prevezmite aplikáciu Philips MyRemote do
mobilného zariadenia.
• V prípade zariadení iPhone alebo iPad
vyhľadajte aplikáciu na lokalite App
Store (App Store).
• V prípade telefónu alebo tabletu so
systémom Android vyhľadajte aplikáciu
na lokalite Market (Market).
V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu
MyRemote.
Na úvodnej obrazovke vyberte domáce
kino (podľa jeho sieťového názvu).
»» V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
lišta prehľadávania.
•
3
Ak sa domáce kino nenájde,
skontrolujte pripojenie k sieti alebo
ťuknutím na kartu Devices vo
svojom mobilnom zariadení zopakujte
vyhľadávanie.
Pomocou nasledujúcich kariet môžete
otvoriť ďalšie možnosti.
• Na predchádzajúcu obrazovku sa
vrátite stlačením tlačidla späť.
Možnosť Postup
App
Home
Media
Návrat na domovskú obrazovku
vášho zariadenia.
DISC: Prehľadávanie a prehrávanie
súborov uložených na disku s údajmi.
USB: Prehľadávanie a prehrávanie
súborov uložených na úložnom
zariadení USB.
FM radio: Prepnutie na rádio pásma
FM.
Internet radio: Prepnutie na
internetové rádio. Uistite sa, že vaša
domáca sieť má prístup na internet.
Možnosť Postup
Remote Otvorenie diaľkového ovládania v
mobilnom zariadení. Potiahnutím
prsta po obrazovke doľava alebo
doprava zobrazíte ďalšie tlačidlá. V
mobilnom zariadení sa zobrazia len
relevantné tlačidlá. Niektoré funkcie,
ako napríklad pohotovostný režim
alebo dlhé stlačenie tlačidla, nie sú v
mobilnom zariadení dostupné.
Sound MySound: Prispôsobenie nastavenia
zvuku podľa vlastných preferencií.
Surround: Výber nastavenia
priestorového zvuku.
4
Aplikácia Philips SimplyShare vám umožňuje
prenášať multimediálny obsah (ako napr.
obrázky, zvukové súbory a videosúbory)
pomocou vášho telefónu typu smartphone a
prehrávať tento obsah pomocou domáceho
kina alebo iného zariadenia kompatibilného s
protokolom DLNA v rovnakej domácej sieti.
Skôr ako začnete
• Do mobilného zariadenia nainštalujte
aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú
s protokolom DLNA, ako je napr. aplikácia
Twonky Media Server.
• Zapnite zdieľanie mediálnych súborov.
Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke konkrétneho softvéru mediálneho
servera.
2
Spustite aplikáciu mediálneho servera v
mobilnom zariadení. V prípade telefónov
typu iPhone alebo s operačným systémom
Android otvorte aplikáciu MyRemote.
V ponuke mobilného zariadenia vyberte
položku SimplyShare.
Vyberte požadované zariadenie v sieti.
»» Zobrazia sa priečinky vo vybranom
zariadení. Názvy priečinkov sa môžu
líšiť v závislosti od mediálneho servera.
•
4
5
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
požadovanú možnosť alebo dokončite
nastavenie.
Prenos multimediálneho obsahu
(SimplyShare)
1
3
»» Vaše domáce kino a ďalšie zariadenia
v domácej sieti sa automaticky
rozpoznajú a zobrazia na obrazovke.
6
Ak sa priečinky nezobrazia, povoľte
zdieľanie médií vo vybranom zariadení,
aby bol obsah dostupný na zdieľanie.
Vyberte mediálny súbor, ktorý sa má
prehrať.
V ponuke mobilného zariadenia vyberte
domáce kino, na ktorom chcete mediálny
súbor prehrávať.
• Niektoré mediálne súbory sa
nemusia zobraziť alebo prehrať
kvôli problémom s kompatibilitou.
Skontrolujte, ktoré formáty súborov
podporuje vaše domáce kino.
Prehrávanie ovládajte pomocou svojho
mobilného zariadenia.
Používanie služby Smart TV
So službou Smart TV získate prístup k
množstvu internetových aplikácií a špeciálne
prispôsobeným internetovým webovým
lokalitám.
Interaktívne diskusie o službe Smart TV
nájdete na stránke fóra Smart TV na lokalite
www.supportforum.philips.com
Poznámka
•• Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V.
nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený
poskytovateľmi služby Smart TV.
1
2
Pripojte domáce kino k domácej sieti s
vysokorýchlostným pripojením na internet
(pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej
nastavenie' na strane 14).
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
SK
25
3
4
5
Vyberte položku [Smart TV] a stlačte
tlačidlo OK.
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
hlásenie na obrazovke.
»» Zobrazí sa úvodná obrazovka služby
Smart TV.
Pomocou diaľkového ovládania vyberte
aplikácie a zadajte text (napríklad e-mailovú
adresu, webovú adresu URL, heslá atď.)
(pozrite si 'Navigácia v službe Smart TV' na
strane 26).
Navigácia v službe Smart TV
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
OK
Výber aplikácie alebo pohyb v
rámci aplikácie.
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Otvorenie klávesnice na
obrazovke na zadávanie textu.
BACK
Návrat na predchádzajúcu
stránku.
Odstránenie znaku v
ktoromkoľvek textovom okne.
OPTIONS Prístup k možnostiam
súvisiacim s aktuálnou
činnosťou.
Alfanumerické Zadávanie znakov v textovom
tlačidlá
okne.
Farebné tlačidlá Otvorenie klávesnice na
(Červené)
obrazovke na zadávanie textu.
(Ponuka
Zatvorenie portálu Smart TV
Doma)
a návrat do úvodnej ponuky.
Používanie klávesnice alebo myši USBHID
Čo potrebujete
• Káblový alebo bezdrôtový rozbočovač
USB, klávesnicu alebo myš s podporou
triedy Human Interface Design (USB-HID).
26
1
SK
2
3
4
5
6
Pripojte klávesnicu alebo myš USB ku
konektoru
(USB) na domácom kine.
• Ak chcete pripojiť bezdrôtové
zariadenie USB, pripojte bezdrôtový
prijímač do konektora USB na
domácom kine. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie
bezdrôtového zariadenia USB.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Rozlož.
klávesnice].
Vyberte požadovaný jazyk.
»» Zapne sa štandardná klávesnica pre
daný jazyk.
Pomocou klávesnice môžete zadávať znaky,
pomocou myši sa môžete pohybovať v
rámci webovej stránky.
• Kurzor myši USB-HID nefunguje v
službe Smart TV ani na otvorených
internetových stránkach.
• Multimediálne klávesy, ktoré sa
nachádzajú na niektorých klávesniciach,
nie sú podporované.
Vymazanie histórie prehľadávania
Vymazaním histórie prehľadávania odstránite
z domáceho kina heslá, súbory cookie a údaje
zaznamenané pri prehľadávaní.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Vymazať pamäť
služby Smart TV].
Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zapožičanie videa online
Zapožičajte si videá z online videoobchodov
prostredníctvom tohto domáceho kina. Môžete
si ich pozrieť ihneď alebo neskôr.
Mnohé online videoobchody ponúkajú obrovský
výber videí s rôznymi cenami zapožičania,
dobami zapožičania a podmienkami. Pred
zapožičaním sa musíte v niektorých obchodoch
zaregistrovať a vytvoriť si konto.
Čo potrebujete
• úložné zariadenie USB s minimálnou
kapacitou 4 GB
1
2
3
4
5
6
7
Pripojte domáce kino k domácej sieti s
vysokorýchlostným pripojením na internet
(pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej
nastavenie' na strane 14).
Do zásuvky USB FOR VOD/BD-LIVE
ONLY na domácom kine vložte prázdne
úložné zariadenie USB a podľa pokynov na
obrazovke ho naformátujte.
• Po naformátovaní nechajte úložné
zariadenie USB v zásuvke USB FOR
VOD/BD-LIVE ONLY.
• Po naformátovaní už úložné
zariadenie USB nebude kompatibilné
s počítačmi ani fotoaparátmi, až kým
ho znovu nenaformátujete pomocou
operačného systému Linux.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Internetové rádio
Otvorte internetové rádio prostredníctvom
domáceho kina.
1
2
3
4
5
Pripojte domáce kino k domácej sieti a na
internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej
sieti a jej nastavenie' na strane 14).
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Internetové rádio] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa stránka internetového rádia.
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
rozhlasovú stanicu, vytvorte predvoľby
alebo si uložte obľúbené rozhlasové
stanice.
Internetové rádio ukončíte stlačením
tlačidla (Ponuka Doma).
Prehľadávanie počítača
prostredníctvom siete DLNA
Vyberte položku [Smart TV] a stlačte
tlačidlo OK.
»» Zobrazia sa online služby dostupné vo
vašej krajine.
Získajte prístup a prehrávajte obrázky, zvukové
súbory a súbory videa z počítača alebo
mediálneho servera v domácej sieti pomocou
domáceho kina.
Vyberte požadovaný video obchod a
stlačte tlačidlo OK.
Skôr ako začnete
• Do zariadenia nainštalujte aplikáciu
mediálneho servera kompatibilnú s DLNA.
Prevezmite si aplikáciu, ktorá vám vyhovuje
najlepšie. Napríklad,
• Windows Media Player 11 alebo
novšiu verziu pre počítače PC
• Twonky Media Server pre počítače
Mac alebo PC
• Zapnite zdieľanie mediálnych súborov.
Na zjednodušenie ovládania sme zahrnuli
kroky pre nasledujúce aplikácie:
• Windows Media Player 11 (pozrite si
'Program Microsoft Windows Media
Player 11' na strane 28)
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a zapožičajte alebo pozrite si video.
Pri zobrazení výzvy zadajte informácie
potrebné na registráciu alebo prihlásenie
do konta obchodu.
»» Video sa prevezme do úložného
zariadenia USB. Toto video môžete
sledovať len na svojom domácom kine.
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 17).
• Ak nie je možné video prehrať,
skontrolujte formát súboru a uistite
sa, že vaše domáce kino tento formát
podporuje (pozrite si 'Formáty
súborov' na strane 38).
SK
27
•
Windows Media Player 12 (pozrite si
'Program Microsoft Windows Media
Player 12' na strane 28)
Twonky Media pre počítače Mac
(pozrite si 'Macintosh OS X Twonky
Media (v4.4.2)' na strane 29)
•
Poznámka
4
5
•• Ďalšie informácie o týchto aplikáciách alebo iných
mediálnych serveroch nájdete v návode na používanie
softvéru mediálneho servera.
6
Nastavenie softvéru mediálneho
servera
Ak chcete zapnúť zdieľanie médií, je potrebné
nastaviť softvér mediálneho servera.
Skôr ako začnete
• Pripojte domáce kino k domácej sieti.
Vždy, keď je to možné, používajte káblové
pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu
kvalitu obrazu.
• Pripojte počítač a ďalšie mobilné zariadenia
kompatibilné s DLNA k rovnakej domácej
sieti.
• Uistite sa, že brána firewall vo vašom
počítači povoľuje spustenie programov
Media Player (alebo že sa softvér
mediálneho servera nachádza v zozname
výnimiek brány firewall).
• Zapnite počítač a smerovač.
Program Microsoft Windows Media
Player 11
1
2
3
28
V počítači spustite program Windows
Media Player.
SK
Vyberte neznáme zariadenie a kliknite na
položku Povoliť.
»» Vedľa zariadenia sa objaví zelená
značka začiarknutia.
Pri predvolenom nastavení program
Windows Media Player zdieľa obsah týchto
priečinkov: Hudba, Obrázky a Videá.
Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných
priečinkoch, vyberte položky Knižnica >
Pridať do knižnice.
»» Zobrazí sa obrazovka Pridať do
knižnice.
•
7
8
V prípade potreby vyberte možnosť
Rozšírené možnosti na zobrazenie
zoznamu monitorovaných priečinkov.
Vyberte možnosť Moje priečinky a
priečinky ostatných používateľov, do
ktorých mám povolený prístup, a potom
kliknite na možnosť Pridať.
Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie
priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne
súbory.
Program Microsoft Windows Media
Player 12
1
2
Kliknite na kartu Knižnica a vyberte
možnosť Zdieľanie médií.
Pri prvom vybratí položky Zdieľanie
médiísa zobrazí kontextová ponuka.
Začiarknite okienko Zdieľať moje médiá
a kliknite na tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa obrazovka Zdieľanie médií.
Skontrolujte, či na obrazovke Zdieľanie
médií vidíte zariadenie označené ako
Neznáme zariadenie.
»» Ak sa neznáme zariadenie nezobrazí
ani po približne jednej minúte,
skontrolujte, či spojenie neblokuje
brána firewall počítača.
3
V počítači spustite program Windows
Media Player.
V programe Windows Media Player kliknite
na kartu Prúd a vyberte možnosť Zapnúť
vysielanie prúdov mediálnych údajov.
»» Zobrazí sa obrazovka Možnosti
vysielania prúdov mediálnych údajov.
Kliknite na možnosť Zapnúť vysielanie
prúdov mediálnych údajov.
»» Vrátite sa na obrazovku programu
Windows Media Player.
4
5
6
7
8
Kliknite na kartu Prúd a vyberte možnosť
Ďalšie možnosti vysielania prúdov údajov.
»» Zobrazí sa obrazovka Možnosti
vysielania prúdov mediálnych údajov.
Skontrolujte, či na obrazovke Lokálna sieť
vidíte mediálny program.
»» Ak sa mediálny program nezobrazí,
skontrolujte, či spojenie neblokuje
brána firewall počítača.
Vyberte mediálny program a kliknite na
možnosť Povolené.
»» Pri mediálnom programe sa zobrazí
zelená šípka.
Pri predvolenom nastavení program
Windows Media Player zdieľa obsah týchto
priečinkov: Hudba, Obrázky a Videá.
Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných
priečinkoch, kliknite na kartu Usporiadať
a vyberte položku Spravovať knižnice >
Hudba.
»» Zobrazí sa obrazovka Umiestnenia
knižníc hudby.
Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie
priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne
súbory.
Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)
1
2
3
4
5
6
Poznámka
•• Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z
počítača sa uistite, že je domáce kino pripojené k
domácej sieti a softvér mediálneho servera je správne
nastavený.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
4
5
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [prehľadávať PC] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte požadované zariadenie v sieti.
»» Zobrazia sa priečinky vo vybranom
zariadení. Názvy priečinkov sa môžu
líšiť v závislosti od mediálneho servera.
•
V počítači Macintosh spustite program
Twonky Media.
Zadajte názov svojho mediálneho servera
a kliknite na možnosť Save Changes
(Uložiť zmeny).
Vyhľadajte a vyberte priečinky určené na
zdieľanie a potom vyberte položku Save
Changes (Uložiť zmeny).
»» Počítač Macintosh automaticky
vykonáva opätovné preskenovanie
týchto priečinkov, takže sú vždy
pripravené na zdieľanie.
Prehrávanie súborov z počítača
Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať
30 dňovú skúšobnú verziu zdarma do
svojho počítača Macintosh, navštívte
stránku www.twonkymedia.com.
Na obrazovke Twonky Media Server
vyberte položky Basic Setup (Základné
nastavenie) a First Steps (Úvodné kroky).
»» Zobrazí sa obrazovka First steps
(Úvodné kroky).
Späť na obrazovke Twonky Media vyberte
položky Basic Setup (Základné nastavenie)
a Sharing (Zdieľanie).
»» Zobrazí sa obrazovka Sharing
(Zdieľanie).
Ak sa priečinky nezobrazia,
skontrolujte, či ste povolili zdieľanie
médií vo vybranom zariadení, aby bol
obsah dostupný na zdieľanie.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
• Niektoré mediálne súbory sa
nemusia prehrať kvôli problémom
s kompatibilitou. Skontrolujte
formát súborov, ktoré domáce kino
podporuje.
Prehrávanie ovládajte pomocou
tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá
prehrávania' na strane 17).
SK
29
Karaoke
Výber zvuku
Dostupné len na niektorých modeloch a vo
vybraných regiónoch
Spustite prehrávanie disku karaoke na vašom
domácom kine a môžete spievať spolu s
hudobným interpretom.
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho
zvuku videa alebo hudby.
Čo potrebujete
• Mikrofón na karaoke.
• Disky karaoke.
Výstraha
•• Aby nedochádzalo k neočakávaným hlasným zvukom
alebo spätnej väzbe, pred pripojením mikrofónu k
domácemu kinu stíšte jeho hlasitosť na minimum.
1
2
3
4
5
6
Pripojte mikrofón na karaoke ku konektoru
MIC na domácom kine.
Televízor prepnite na správny zdroj pre
domáce kino.
Uistite sa, že je na domácom kine zapnuté
dodatočné spracovanie zvuku (pozrite si
'Nastavenie reproduktorov' na strane 34).
Počas prehrávania disku karaoke stlačte
tlačidlo OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností.
Vyberte položku [Karaoke] a stlačte
tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa ponuka nastavenia karaoke.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) a OK môžete meniť
nasledujúce nastavenia:
• [Mikrofón]: Zapnutie alebo vypnutie
mikrofónu.
• [Hlasitosť mikrofónu]: Zmena
hlasitosti mikrofónu.
• [Ozvena]: Zmena úrovne ozveny.
• [Tónina]: Zmena tóniny tak, aby
vyhovovala vášmu hlasu.
• [Podpora vokálov]: Výber režimu
zvuku, zapnutie alebo vypnutie vokálov.
1
2
SK
SOUND SETTINGS.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým
nastaveniam na obrazovke.
Možnosti
zvuku
Popis
SOUND
SURROUND
Výber režimu zvuku.
Výber priestorového zvuku
alebo stereofonického zvuku.
Vytvorenie oneskorenia
zvuku tak, aby sa zhodoval s
rýchlosťou videa.
Zníženie náhlych zmien
hlasitosti, napríklad počas
televíznych reklám.
AUD SYNC
AUTO VOL
3
4
Vyberte jednu z možností a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
BACK zatvorte
ponuku.
• Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo,
ponuka sa automaticky ukončí.
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
1
2
3
4
30
Stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo
SOUND SETTINGS.
Vyberte položku SURROUND a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) vyberte nasledovné
nastavenia:
• AUTO: Priestorový zvuk založený na
prenose zvuku.
• V SURR: Virtual Surround.
• STEREO: Dvojkanálový stereofonický
zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
3
Režim zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
1
2
3
4
5
Uistite sa, že je zapnuté dodatočné
spracovanie zvuku na výstupe
reproduktorov (pozrite si 'Nastavenie
reproduktorov' na strane 34).
Stlačte tlačidlo
SOUND SETTINGS.
Vyberte položku SOUND a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) vyberte nastavenie na
displeji:
• AUTO: Inteligentný výber najlepšieho
nastavenia zvuku založeného na
prehrávanom zvukovom obsahu.
• BALANCED: Vypočujte si originálny
zvuk vašich filmov a hudby bez
pridaných zvukových efektov.
• POWERFUL: Vychutnajte si vzrušujúce
arkádové zvuky ideálne pre akčné
videá alebo hlučné párty.
• BRIGHT: Oživte jednotvárne filmy a
hudbu pomocou pridaných zvukových
efektov.
• CLEAR: Zachyťte každý detail hudby
a vychutnajte si zreteľné dialógy vo
filmoch.
• WARM: Pohodlne si vypočujte
hovorené slovo a hudobné vokály.
• PERSONAL: Prispôsobte si zvuk podľa
vlastných preferencií.
4
Tlačidlami Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) meňte basy, stredné alebo vysoké
frekvencie.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Automatická hlasitosť
Funkciu automatickej hlasitosti zapnite, ak
chcete znížiť náhle zmeny hlasitosti, napríklad
počas televíznych reklám.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
SOUND SETTINGS.
Vyberte položku AUTO VOL a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
vyberte možnosť ON alebo OFF.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok),
stredných frekvencií (stredov) a nízkych
frekvencií (basov) domáceho kina.
1
2
Stlačte tlačidlo
SOUND SETTINGS.
Vyberte položku SOUND > PERSONAL
a potom stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá
(vpravo).
SK
31
6 Zmena nastavení
Nastavenia domáceho kina sú už
nakonfigurované pre optimálny výkon. Ak
nemáte dôvod zmeniť nastavenie, odporúčame
ponechať predvolené nastavenie.
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
•• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte
BACK. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte
(Ponuka Doma).
Nastavenia jazyka
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Jazyk ponuky]: Výber jazyka
zobrazenia pre ponuku.
• [Zvuk]: Výber jazyka zvuku pre disky.
• [Rozlož. klávesnice]: Výber klávesnice
vo vašom jazyku.
• [Titulok]: Výber jazyka titulkov pre
disky.
• [Ponuka disku]: Výber jazyka ponuky
pre disky.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte 4-miestny
kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na
používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 48).
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný,
domáce kino použije predvolený jazyk disku.
32
SK
1
2
3
4
Poznámka
tlačidlo
tlačidlo
Nastavenia obrazu a videa
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [TV obrazovka]: Výber formátu obrazu
prispôsobeného veľkosti televíznej
obrazovky.
• [HDMI video]: Výber rozlíšenia
obrazového signálu, ktorý vychádza
z konektora HDMI OUT (ARC) na
domácom kine. Ak si chcete vychutnať
obsah v danom rozlíšení, uistite sa, že
televízor toto rozlíšenie podporuje.
• [HDMI Deep Color]: Zobrazenie
skutočného sveta na vašej televíznej
obrazovke prostredníctvom
prehrávania živého obrazu s miliardou
farieb. Domáce kino musí byť
pripojené k televízoru vybavenému
funkciou Deep Color pomocou kábla
HDMI.
• [Nastavenia obrazu]: Výber
predvolených nastavení farieb pre
zobrazenie videa. Výberom možnosti
[Používateľ] vytvorte svoje vlastné
nastavenie.
• [Sledovanie videa v 3D]: Nastavenie
videa HDMI tak, aby podporovalo
video v režime 3D alebo 2D.
Poznámka
•• Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor
podporuje nové nastavenia.
•
Nastavenia zvuku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zvuk] a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Nočný režim]: Vhodné na počúvanie
v tichom prostredí. Zníženie hlasitosti
hlasných zvukov domáceho kina.
Nočný režim je dostupný iba pri
diskoch DVD a Blu-ray so zvukovou
stopou Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby True HD.
• [HDMI zvuk]: Nastavenie prehrávania
zvuku HDMI cez reproduktory
televízora alebo vypnutie prehrávania
zvuku HDMI cez reproduktory
televízora.
• [Synchronizácia zvuku]: Nastavenie
oneskorenia zvuku, ak sa zvuk a video
nezhoduje.
Nastavenia displeja
1
2
3
4
Nastavenia rodičovskej
kontroly
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Zmeniť heslo]: Nastavenie alebo
zmena hesla na prístup k funkciám
rodičovskej kontroly. Ak nemáte
heslo alebo ste ho zabudli, zadajte
kombináciu 0000.
[Rodičovská kontrola]: Obmedzenie
prístupu k diskom nahratým s
hodnotením prístupnosti podľa veku.
Ak chcete prehrať všetky disky bez
ohľadu na hodnotenie prístupnosti,
vyberte úroveň 8 alebo [Vypnúť].
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Automatické posunutie titulkov]:
Zapnutie alebo vypnutie automatickej
zmeny polohy titulkov na televízoroch,
ktoré podporujú túto funkciu.
• [Zobrazovací panel]: Nastavenie jasu
displeja na prednom paneli domáceho
kina.
• [VCD PBC]: Zapnutie alebo vypnutie
navigácie v ponuke obsahu diskov
VCD a SVCD s funkciou ovládania
prehrávania.
Nastavenia úspory energie
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Šetrič obrazovky]: Prepnutie
domáceho kina do režimu šetriča
obrazovky po 10 minútach nečinnosti.
SK
33
[Automatický pohotovostný
režim]: Prepnutie domáceho kina
do pohotovostného režimu po
30 minútach nečinnosti. Tento časovač
funguje iba vtedy, keď je prehrávanie
disku alebo obsahu zo zariadenia USB
pozastavené alebo zastavené.
[Časovač vypnutia]: Nastavenie
časovača režimu spánku tak,
aby sa domáce kino preplo do
pohotovostného režimu po uplynutí
nastaveného času.
•
•
Nastavenie reproduktorov
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] a stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Zdokonalený zvuk]: Vyberte možnosť
[Zapnúť], ak chcete zapnúť dodatočné
spracovanie zvuku na výstupe
reproduktorov a zapnúť nastavenie
funkcie karaoke (ak váš výrobok
podporuje funkciu Karaoke). Ak chcete
prehrať pôvodný zvuk disku, vyberte
možnosť [Vypnúť].
Tip
•• Pred výberom preddefinovaného režimu zvuku najskôr
zapnite dodatočné spracovanie zvuku (pozrite si 'Režim
zvuku' na strane 31).
34
SK
Obnovenie predvolených
nastavení
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Obnoviť
predvolené nastavenia] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [OK] a na potvrdenie
stlačte tlačidlo OK.
»» Nastavenia domáceho kina sa
obnovia na predvolené hodnoty,
okrem niektorých nastavení, napríklad
nastavení rodičovskej kontroly alebo
registračného kódu DivX VOD.
7 Aktualizácia
softvéru
Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží
zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli
využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne
aktualizujte softvér.
Porovnajte aktuálnu verziu vášho
softvéru s najnovšou verziou na adrese
www.philips.com/support. Ak je verzia staršia
ako verzia dostupná na lokalite podpory
spoločnosti Philips, aktualizujte softvér
domáceho kina na najnovšiu verziu.
•• Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne
nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť Philips nie
je zodpovedná za problémy spôsobené prechodom na
staršiu verziu softvéru.
Kontrola verzie softvéru
Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorý je
nainštalovaný v domácom kine.
3
Stlačte tlačidlo
Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér
1
3
4
5
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] >
[Informácie o verzii].
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
•
Čo potrebujete
• Zariadenie USB typu Flash naformátované
v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou
pamäťou 256 MB. Nepoužívajte pevný disk
USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Archivačný program, ktorý podporuje
formát súborov ZIP.
2
Výstraha
1
2
Aktualizácia softvéru
pomocou zariadenia USB
Položka „System SW“ označuje
celkovú verziu softvéru. Položka
„Subsystem SW“ označuje verziu
rozličných funkcií. Ak je napríklad
verzia „Subsystem SW“ „35-0000-05“, posledné dve číslice („05“)
označujú aktuálnu verziu pomocníka
na obrazovke, ktorý je nainštalovaný v
domácom kine.
6
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na webovej stránke podpory spoločnosti
Philips nájdite svoj produkt a položku
Software and Drivers (Softvér a ovládače).
»» Aktualizácia softvéru je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do
koreňového adresára.
»» Súbory sa vyextrahujú do priečinka UPG
v pamäťovej jednotke USB typu Flash.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash od počítača.
Krok číslo 2: Aktualizujte softvér
Výstraha
•• Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
1
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
obsahujúcu prevzatý súbor k domácemu kinu.
• Uistite sa, že je priečinok na disk
zatvorený a že sa v ňom nenachádza
žiadny disk.
SK
35
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia softvéru] > [USB].
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
aktualizáciu.
»» Dokončenie procesu aktualizácie trvá
asi 5 minút.
»» Po dokončení aktualizácie sa domáce
kino automaticky vypne a znovu zapne.
Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
Aktualizácia softvéru cez
internet
1
2
3
4
5
Pripojte domáce kino k domácej sieti s
vysokorýchlostným pripojením na internet
(pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej
nastavenie' na strane 14).
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
Ak je aktuálna verzia pomocníka na obrazovke
staršia ako verzia dostupná na lokalite
www.philips.com/support, prevezmite a
nainštalujte najnovší súbor pomocníka na
obrazovke (pozrite si 'Kontrola verzie softvéru'
na strane 35).
Čo potrebujete
• Zariadenie USB typu Flash naformátované
v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou
pamäťou 35 MB. Nepoužívajte pevný disk
USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Archivačný program, ktorý podporuje
formát súborov ZIP.
Krok 1: Prevezmite najnovšieho
pomocníka na obrazovke
1
2
3
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia softvéru] > [Sieť].
»» Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí
sa výzva na spustenie alebo zrušenie
aktualizácie.
»» Preberanie súboru aktualizácie môže
trvať dlhšie, v závislosti od podmienok
domácej siete.
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
aktualizáciu.
»» Dokončenie procesu aktualizácie trvá
asi 5 minút.
»» Po dokončení aktualizácie sa domáce
kino automaticky vypne a znovu zapne.
Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
36
Aktualizácia pomocníka na
obrazovke
SK
4
5
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na stránke podpory spoločnosti
Philips vyhľadajte svoj produkt, kliknite
na možnosť User manuals (Používateľské
príručky) a nájdite položku User Manual
Upgrade Software (Aktualizačný softvér
návodu na používanie).
»» Aktualizácia pomocníka je dostupná
ako súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
rozbaľte súbor aktualizácie pomocníka do
koreňového adresára.
»» Do priečinka UPG v pamäťovej
jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje
súbor s názvom „HTBxxxxeDFU.zip“, v
ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu
vášho domáceho kina.
6
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash od počítača.
Krok 2: Aktualizujte pomocníka na
obrazovke
8 Technické údaje
výrobku
Výstraha
•• Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
1
2
3
4
5
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash obsahujúcu prevzatý súbor k
domácemu kinu.
• Uistite sa, že je priečinok na disk
zatvorený a že sa v ňom nenachádza
žiadny disk.
Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma).
Na diaľkovom ovládaní zadajte kombináciu
čísel 338.
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
aktualizáciu.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu
Flash od domáceho kina.
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Regionálne kódy
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina uvádza podporované
regióny.
Krajina
Európa,
Spojené kráľovstvo
DVD
BD
Ázia a Pacifik,
Taiwan, Kórea
A
Latinská Amerika
A
Austrália,
Nový Zéland
Rusko, India
C
Čína
C
Formáty médií
•
AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové
CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory,
médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus
HD, úložné zariadenie USB
SK
37
Formáty súborov
•
•
•
Zvuk:
• .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a,
.flac, .ogg
• .ra (dostupné len v Tichomorskej Ázii
a Číne)
Video:
• .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg,
.mpeg, .flv, .3gp
• .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (dostupné len
v Tichomorskej Ázii a Číne)
Obrázky: .jpg, .jpeg, .png
Domáce kino podporuje nasledujúce zvukové
súbory.
Prípona Kontajner
Zvukový
kodek
Bitová rýchlosť
.mp3
.wma
MP3
ASF
.aac
AAC
Max. 320 kbit/s
Max. 192 kbit/s
Max. 768 kbit/s
Max. 192 kbit/s
.wav
.m4a
.mka
WAV
MKV
MKA
MP3
WMA
WMA Pro
AAC,
HE-AAC
PCM
AAC
PCM
Dolby
Digital
DTS core
MPEG
MP3
WMA
WMA Pro
AAC,
HE-AAC
AAC,
HE-AAC
Cook
FLAC
RM
.flac
38
FLAC
SK
Zvukový
kodek
.ogg
Vorbis
OGG
Bitová rýchlosť
Variabilná
bitová rýchlosť,
maximálna
veľkosť bloku
4 096
FLAC
Max. 24 bit/s
OGGPCM Bez obmedzenia
MP3
Max. 320 kbit/s
Formáty pre video
Formáty zvuku
.ra
Prípona Kontajner
27,648 Mbit/s
192 kbit/s
27,648 Mbit/s
640 kbit/s
1,54 Mbit/s
912 kbit/s
Max. 320 kbit/s
Max. 192 kbit/s
Max. 768 kbit/s
Max. 192 kbit/s
Max. 192 kbit/s
96 469 bit/s
Max. 24 bit/s
Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, v
domácom kine môžete prehrávať:
• Videosúbory s rozlíšením 1920 x
1080 pixelov (okrem súborov DivX, ktoré
majú rozlíšenie 720 x 576) a frekvenciou
snímok 6 ~ 30 snímok za sekundu.
• Súbory s fotografiami s rozlíšením
18 megapixelov.
Súbory .avi v kontajneri AVI
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital, DTS
core, MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x,
DivX 5.x,
DivX 6.x
Max.
10 Mbit/s
MPEG 1, MPEG 2 40 Mbit/s
MPEG 4 SP/ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC až do 25 Mbit/s
HiP@5.1
WMV9
45 Mbit/s
Súbory .divx v kontajneri AVI
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital, MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x,
DivX 5.x,
DivX 6.x
Max.
10 Mbit/s
Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
Dolby Digital, MPEG 1, MPEG 2 40 Mbit/s
MPEG,
MP3, AAC,
HE-AAC,
DD+
Súbory typu .asf a .wmv v kontajneri ASF
(Dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
Zvukový
kodek
Kodek videa
Dolby Digital, MPEG 4 ASP
MP3, WMA,
DD+
Bitová
rýchlosť
38,4 Mbit/s
MPEG 4 ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC
HiP@5,1
25 Mbit/s
H.264/AVC
HiP@5,1
25 Mbit/s
WMV9
45 Mbit/s
Súbory .mpg a .mpeg v kontajneri PS
Súbory .mkv v kontajneri MKV
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital,
DTS core,
MPEG, MP3,
WMA, AAC,
HE-AAC,
DD+
DivX Plus HD
30 Mbit/s
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, DTS
core, MPEG,
MP3
MPEG 1, MPEG 2 40 Mbit/s
Súbory .flv v kontajneri FLV
MPEG 1, MPEG 2 40 Mbit/s
MPEG 4 ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC
HiP@5,1
25 Mbit/s
WMV9
45 Mbit/s
Súbory .m2ts v kontajneri MKV
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
PCM, Dolby
Digital,
DTS core,
MPEG, MP3,
WMA, AAC,
HE-AAC,
DD+
MPEG 1, MPEG 2 40 Mbit/s
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
MP3, AAC
H.264/AVC až do 25 Mbit/s
HiP@5.1
H.263
38,4 Mbit/s
On2 VP6
40 Mbit/s
Súbory .3gp v kontajneri 3GP
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová
rýchlosť
AAC,
HE-AAC
MPEG 4 ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC až do Max.
HiP@5.1
25 Mbit/s
Súbory .rm, .rv a .rmvb v kontajneri RM
(dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
MPEG 4 ASP
38,4 Mbit/s
H.264/AVC
HiP@5,1
25 Mbit/s
WMV9
45 Mbit/s
Zvukový
kodek
Kodek videa
AAC, COOK RV30, RV40
Bitová
rýchlosť
40 Mbit/s
SK
39
Zosilňovač
Hlavná jednotka
•
•
•
•
•
Celkový výstupný výkon:
• 550 W RMS (+/-0,5 dB, 30 % THD) /
440 W RMS (+/-0,5 dB, 10 % THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 2 V
• Music iLink: 300 mV
•
•
•
Video
•
•
•
•
•
Systém signálu: PAL/NTSC
Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Zvuk
•
•
•
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Optický: TOSLINK
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
• WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s
Rádio
•
•
•
Rozsah ladenia:
• Európa/Rusko/Čína:
FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
• Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika:
FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
Frekvenčný odozva:
FM 180 Hz – 12,5 kHz/±3 dB
USB
•
•
Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class
(MSC)
Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
40
SK
•
•
Napájanie:
• Európa/Čína: 220 – 240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia:
110 – 127 V/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
• Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
Satelitné reproduktory: 4 x 2,5”
reproduktory + 2 x 2,5” pasívne žiariče
Spotreba energie: 60 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: 0,5 W
Rozmery (Š x V x H):
1060 x 83,1 x 194,8 mm
Hmotnosť: 4,9 kg
Prevádzková teplota a vlhkosť: Od 0 °C
do 40 °C, 5 % až 90 % vlhkosť pre všetky
podnebné pásma
Teplota a vlhkosť pri skladovaní: Od
–40 °C do 70 °C, od 5 % do 95 %
Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
Napájanie:
• Európa/Čína: 220 – 240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia:
110 – 127 V/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
• Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
Impedancia: 3 ohmy
Budiče reproduktorov: 1 x 6,5” basový
reproduktor
Spotreba energie: 50 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: 0,5 W
Rozmery (Š x V x H): 195 x 298 x 410 mm
Hmotnosť: 7,2 kg
Batérie diaľkového ovládania
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ lasera (Dióda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/–10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
Výstupný výkon (max. hodnoty):
20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
9 Riešenie
problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy
neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní
tohto produktu, pred požiadaním o opravu
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém
pretrváva, získajte podporu na stránke
www.philips.com/support.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na domácom kine nefungujú.
• Odpojte domáce kino od zdroja napájania
a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.
Obraz
Žiadny obraz.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na
správny zdroj pre domáce kino.
Na televízore pripojenom cez HDMI nie je
obraz.
• Uistite sa, že na pripojenie domáceho kina a
televízora používate vysokorýchlostný kábel
HDMI. Niektoré štandardné káble HDMI
nezobrazujú správne niektoré druhy obrázkov,
3D video alebo funkciu Deep Color.
• Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V
prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
• Stlačením tlačidla (Ponuka Doma), a
potom tlačidiel 731 na diaľkovom ovládaní
obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.
• Zmeňte nastavenie videa cez HDMI
alebo počkajte 10 sekúnd na automatické
obnovenie pôvodného stavu (pozrite si
'Nastavenia obrazu a videa' na strane 32).
SK
41
Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.
• Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým
rozlíšením.
• Uistite sa, že televízor podporuje video s
vysokým rozlíšením.
• Na pripojenie k televízoru použite kábel
HDMI.
Zvuk
Z reproduktorov domáceho kina nevychádza
žiadny zvuk.
• Zapojte zvukový kábel z domáceho
kina do televízora alebo iných zariadení.
Samostatný zvukový kábel na pripojenie
však nepotrebujete, keď:
• domáce kino a televízor sú prepojené
pomocou pripojenia HDMI ARC alebo
• zariadenie je pripojené ku konektoru
HDMI IN na domácom kine.
• Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie
(pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane
14).
• Obnovte výrobné nastavenia domáceho
kina (pozrite si 'Obnovenie predvolených
nastavení' na strane 34), vypnite ho a
potom znova zapnite.
• Na domácom kine opakovane stláčajte
tlačidlo SOURCE, až kým nevyberiete
správny zvukový vstup.
Z bezdrôtového subwoofera nepočuť zvuk.
1
2
3
4
Vypnite a znova zapnite domáce kino.
Domáce kino pripojte k zdroju AUX.
Stlačte a podržte tlačidlo PRIPOJENIE na
subwooferi, až kým nezačne blikať indikátor
na zadnej strane subwoofera.
Stlačte a aspoň tri sekundy podržte tlačidlo
Navigačné tlačidlo (vpravo).
»» Po úspešnom nadviazaní bezdrôtového
spojenia sa rozsvieti indikátor na
subwooferi.
»» Ak bezdrôtové párovanie zlyhá,
opakujte kroky 1 až 4 a pripojte
subwoofer k systému SoundBar.
42
SK
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez
domáce kino, uistite sa, že je zvuk
televízora stlmený.
• Ak je zvuk vychádzajúci z bezdrôtového
subwoofera prerušovaný alebo skreslený,
uistite sa, že subwoofer sa nenachádza v
blízkosti mikrovlnných rúr, telefónov DECT
ani iných zariadení Wi-Fi.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
• 1) Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
2) Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(vľavo/vpravo) vyberte položku AUD
SYNC, a potom stlačte tlačidlo OK. 3)
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s
videom.
Prehrávanie
Nemožno prehrať disk.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje tento
typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na
strane 37).
• Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku. (pozrite si 'Regionálne kódy'
na strane 37)
• Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R,
uistite sa, že je ukončený.
Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.
• Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
• Uistite sa, že je súbor DivX úplný.
Titulky DivX alebo RMVB/RM sa nezobrazujú
správne.
• Uistite sa, že názov súboru s titulkami
je rovnaký ako názov súboru s filmom.
(pozrite si 'Titulky' na strane 19)
• Nastavte správny súbor znakov:
1) Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2) Vyberte položku [Znaková množina].
3) Vyberte podporovaný súbor znakov.
4) Stlačte tlačidlo OK.
Nemožno čítať obsah úložného zariadenia
USB.
• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje
formát súborov na úložnom zariadení USB.
Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry
(Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.
• Prevádzka nie je možná.
Funkcia EasyLink nefunguje.
• Uistite sa, že domáce kino je pripojené
k televízoru s funkciou EasyLink od
spoločnosti Philips a že je funkcia EasyLink
zapnutá (pozrite si 'Nastavenie funkcie
EasyLink (ovládanie prostredníctvom
protokolu HDMI-CEC)' na strane 13).
• U televízorov pochádzajúcich od rôznych
výrobcov sa môže ovládanie pomocou
HDMI CEC nazývať rôzne. Postup jeho
zapnutia nájdete v používateľskej príručke
k televízoru.
Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj
domáce kino.
• Takéto správanie je bežné, ak používate
funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC).
Ak chcete, aby domáce kino pracovalo
nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.
Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené
k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti
(pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na
strane 15) alebo bezdrôtové pripojenie
k sieti (pozrite si 'Vytvorenie bezdrôtovej
siete' na strane 15).
• Uistite sa, že sieť je nastavená. Použite
inštaláciu káblovej siete (pozrite si
'Vytvorenie káblovej siete' na strane 15)
alebo inštaláciu bezdrôtovej siete (pozrite
si 'Vytvorenie bezdrôtovej siete' na strane
15).
• Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie
BD-Live.
• Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite
si 'Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray' na
strane 18).
Na televízore nemožno prehrať video ani
zobraziť fotografie zo zariadenia iPod alebo
iPhone.
• Vyhľadajte a vyberte videá a fotografie na
obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone a
prehrajte ich na obrazovke televízora.
• Uistite sa, že softvér v zriadení iPod alebo
iPhone nebol pozmenený ani nezákonne
upravovaný.
Na obrazovke televízora nemožno zobraziť
obrázky zo zariadenia iPod alebo iPhone.
• Pripojte žltý kompozitný kábel k doku
prehrávača iPod a k televízoru.
• Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci žltému kompozitnému
káblu).
• Prezentáciu spustíte stlačením tlačidla
prehrávania na zariadení iPod alebo iPhone.
• Uistite sa, že softvér v zriadení iPod alebo
iPhone nebol pozmenený ani nezákonne
upravovaný.
Zariadenie prehralo 3D video v režime 2D.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
3D televízoru pomocou kábla HDMI.
• Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a
že je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Bluray videa (pozrite si 'Funkcie BD-Live na
diskoch Blu-ray' na strane 18).
Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa
DivX s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí
čierna obrazovka.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom
televízore.
Nemožno prevziať video z videoobchodu.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Uistite sa, že úložné zariadenie USB je
naformátované a že má dostatok pamäte
na prevzatie videa.
• Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte
neuplynula doba zapožičania.
SK
43
•
•
Uistite sa, že máte dobré pripojenie k sieti.
Použite káblové pripojenie k sieti (pozrite
si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 15)
alebo bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite
si 'Vytvorenie bezdrôtovej siete' na strane
15).
Viac informácií nájdete na webovej lokalite
videoobchodu.
Sieť
Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla.
• Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená
mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT
ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
• Bezdrôtový smerovač umiestnite do
vzdialenosti maximálne päť metrov od
domáceho kina.
• Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje
správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete
(pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na
strane 15).
10 Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Autorské práva
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany
proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi
USA a inými právami týkajúcimi sa duševného
vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné
inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
Tento výrobok obsahuje technológiu
autorských práv získanú od spoločnosti
Verance Corporation na základe licencie a je
chránený patentmi v USA č. 7,369,677 a ďalšími
americkými a celosvetovo registrovanými
patentmi a patentmi v prebiehajúcom
patentovom konaní, ako aj autorskými právami a
ochrannými obchodnými tajomstvami pre určité
aspekty tejto technológie. Cinavia je ochrannou
známkou spoločnosti Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance.
Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
Upozornenie - Cinavia
Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania nepovolených kópií
niektorých komerčne vyrobených filmov, videí
a sprievodnej hudby. Keď sa zistí zakázané
použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa správa a
prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Ďalšie informácie o technológii Cinavia získate v
zákazníckom informačnom online centre Cinavia
na webovej stránke http://www.cinavia.com. Ak
chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií
o technológii Cinavia formou e-mailu, pošlite
korešpondenčný lístok so svojou e-mailovou
adresou na: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
44
SK
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte Ltd
týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe
požiadania, kópie úplného zdrojového kódu
pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom chránené autorským právom použité
v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal
tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový
kód, pošlite e-mail na adresu open.source@
philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo
ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného
týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú
adresu, napíšte na poštovú adresu „Open
Source Team, Philips Intellectual Property &
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven,
The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete
včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie
uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a
vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým
kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v
návode na používanie.
Zmluva s koncovým
používateľom RMVB (len pre
tichooceánsku Áziu a Čínu)
Upozornenia pre koncového používateľa:
Používaním tohto produktu so softvérom a
službami RealNetworks vyjadruje koncový
používateľ súhlas s nasledujúcimi podmienkami
spoločnosti REALNETWORKS, INC:
• Koncový používateľ smie používať softvér
len na súkromné a nekomerčné použitie
v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy
koncového používateľa spoločnosti
RealNetworks.
• Koncový používateľ nesmie upravovať,
prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať,
rozoberať ani inými prostriedkami
•
získať zdrojový kód, ani iným spôsobom
kopírovať funkcie kódu Real Format Client
Code, s výnimkou v takom rozsahu, ktorým
je toto obmedzenie výslovne zakázané
príslušnou legislatívou.
Spoločnosť RealNetworks Inc. odmieta
akékoľvek záruky a podmienky okrem
tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve,
ktoré nahrádzajú všetky iné druhy záruk,
výslovných alebo mlčky predpokladaných,
vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek mlčky
predpokladaných záruk a podmienok
obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý
účel; a nespochybniteľne vylučujú akúkoľvek
zodpovednosť za nepriame, špeciálne,
náhodné a následné škody, ako napríklad,
ale nie výlučne, stratu zisku.
Súlad so smernicami
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto
vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo
verzii PDF (Portable Document Format) v
elektronickom návode na používanie na lokalite
www.philips.com/support.
Ochranné známky
„Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky asociácie Blu-ray Disc Association.
SK
45
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
BONUSVIEW™
„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné
známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka
spoločnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v
USA a/alebo iných krajinách.
Vyrobené v licencii a na základe amerických
patentov č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 a iných amerických a celosvetových
registrovaných patentov alebo patentov v
prebiehajúcom patentovom konaní. DTS-HD,
symbol a spojenie DTS-HD a symbolu sú
registrované ochranné známky. DTS-HD Master
Audio | Essential je registrovaná ochranná
známka spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou
produktu je softvér. DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
46
SK
DivX , DivX Certified , DivX Plus HD
a pridružené logá sú ochranné známky
spoločnosti Rovi Corporation alebo jej
dcérskych spoločností a používajú sa na základe
licencie.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX
VIDEO: DivX je formát digitálneho videa
vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Rovi. Toto je oficiálne
certifikované zariadenie pre formát DivX
, ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie
informácie a softvérové nástroje na konverziu
súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEOON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou
pre formát DivX je potrebné zaregistrovať,
aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo
formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak
chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX
VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie
informácie o vykonaní registrácie nájdete na
lokalite vod.divx.com.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných
krajinách.
(Dostupné len v Tichomorskej Ázii a Číne)
Označenia RealNetworks, Real, logo Real,
RealPlayer a logo RealPlayer sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti RealNetworks, Inc.
CLASS 1
LASER PRODUCT
SK
47
11 Kód jazyka
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
48
SK
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
12 Register
2
2. jazyk titulkov
2. jazyk zvuku
3
3D disk v režime 2D
3D video
DivX
dodatočné spracovanie zvuku
domáca sieť
domovská ponuka
18
18
17
17
A
aktualizácia pomocníka na obrazovke (návodu
na používanie)
36
aktualizácia softvéru
35
aktualizácia softvéru (cez internet)
36
animácia snímok
21
automatická hlasitosť
31
automatické posunutie titulkov
33
automatický pohotovostný režim
33
Ú
Úložné zariadenie USB
Č
časovač vypnutia
Často kladené otázky
B
batérie
BD-Live
bezdrôtová sieť
bezpečnosť režimu 3D
Blu-ray
Bonus View (Bonusové zobrazenie)
D
dátové súbory
diaľkové ovládanie
E
Easylink (HDMI-CEC)
formáty médií
formáty súborov
formáty videa
formáty zvuku
funkcia Deep Color
37
38
40
38
32
H
HDMI ARC
HDMI-CEC
hlavná jednotka
hudba zo zariadenia iPod
hudobné prezentácie
I
33
2
J
19
6
13
F
20
40
18
15
5
17
18
19
34
14
16
10
13
8
23
21
internet
iPod alebo iPhone
14
23
jas
jazyk disku
jazyk ponuky
jazyk titulkov
jazyk zvuku
33
32
32
32
32
K
káblová sieť
karaoke
klávesnica
kód jazyka
kód VOD (DivX)
konektory
15
30
26
48
20
8
SK
49
L
ladenie rozhlasových staníc
ladiaca mriežka
likvidácia
Š
špecifikácie reproduktorov
Ž
životné prostredie
M
možnosti
možnosti obrázkov
možnosti videa
možnosti zvuku
Myš USB
N
náhodný výber
nastavenia napájania
nastavenia obrazu
nastavenia videa
nastavenia zvuku
názov zariadenia
nočný režim
O
obraz v obraze
ochrana autorských práv
opakovať
ovládacie tlačidlá (disk)
ovládacie tlačidlá (rádio)
ovládacie tlačidlá (zariadenie USB)
37
5
20
21
20
20
26
20
33
32
32
33
16
33
18
44
20
17
22
17
R
recyklácia
regionálne kódy
riešenie problémov (obraz)
riešenie problémov (prehrávanie)
riešenie problémov (sieť)
riešenie problémov (zvuk)
rodičovská kontrola
rozhlas
rozlíšenie obrazu
rozšírené nastavenia
S
synchronizácia obrazu a zvuku
P
panel displeja
PBC (ovládanie prehrávania)
podpora zákazníkov
poloha titulkov
50
22
22
5
ponuka disku
32
Používateľská príručka
2
preddefinovaný režim zvuku
31
predvoľba
32
predvolené nastavenia
34
prehrávanie disku
17
prehrávanie jedným dotykom
13
prehrávanie obsahu z PC
29
prehrávanie obsahu z úložného zariadenia USB
20
prehrávanie obsahu zo zariadenia iPod
23
prehrávanie rozhlasového vysielania
22
prehrávanie videa a prezentácií zo zariadenia
iPod
24
prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
13
priestorový zvuk
30
pripojenie digitálneho zariadenia (HDMI) 12
pripojenie k televízoru
10
pripojenie videa (HDMI ARC)
10
pripojenie videa (kompozitné video)
11
pripojenie videa (štandardné pripojenie
HDMI)
11
pripojenie zvuku (HDMI ARC)
10
programovanie rozhlasových staníc
22
SK
33
33
2
33
S
sieť
sledovanie v režime 3D
Smart TV
5
37
41
42
44
42
33
22
32
34
17
14
17
25
V
VCD
verzia softvéru
vymazanie pamäte služby BD-Live
výrobné nastavenia
vysunutie disku
Z
zmena hesla
znaková množina
zosilňovač
zvuk
Zvuk HDMI
zvuk z iných zariadení
Z
zdieľanie médií
zdokonalený zvuk
33
35
18
34
8
33
19
40
30
33
12
27
34
SK
51
Philips Consumer Lifestyle
HK-1237- HTB5150D/12
Year 2012
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
..............................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de
laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
HTB5150D/12
..................................
...............................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
Home Cinema System
............................................................................
(product description, description du produit)
_
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55022:2010
EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN62301: 2005
EN62311:2008
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 301489-1 V1.9.2: 2011
EN 301489-17 V2.1.1: 2009
_
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC(R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Phoenix Testlab
NB
The Notified Body ............................................... performed ...................................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’intervention)
12-113514a
And issued the certificate, ....................................................................................
(et a délivré le certificat)
Remarks:
(certificate number / numéro du certificat)
(Remarques:)
Drachten, Netherlands, September 12, 2012
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
...............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
HTB5150D_12_UM_e4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising