Philips | HTS2511/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino 5.1 HTS2511/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino 5.1 HTS2511/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS2511
1
2
3
6
Dôležité
2
Bezpečnosť
Starostlivosť o váš produkt
Starostlivosť o životné prostredie
Pomoc a podpora
2
3
3
3
Vaše domáce kino
4
4
4
5
Hlavná jednotka
Konektory
Diaľkové ovládanie
Pripojenie a nastavenie
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie k televízoru
Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení
Nastavenie reproduktorov
6
6
7
8
9
4
Používanie domáceho kina
9
9
9
10
11
11
12
13
5
Zmena nastavení
13
13
14
14
14
15
15
15
Prístup do domovskej ponuky
Disky
Dátové súbory
Úložné zariadenia USB
Možnosti videa a obrázkov
Rádio
Výber zvuku
Nastavenia jazyka
Nastavenia obrazu a videa
Nastavenia zvuku
Nastavenia rodičovskej kontroly
Nastavenia displeja
Nastavenia úspory energie
Obnovenie predvolených nastavení
Aktualizácia softvéru
15
15
Kontrola verzie softvéru
Aktualizácia softvéru pomocou
zariadenia USB
16
7
Technické údaje výrobku
17
8
Riešenie problémov
18
9
Upozornenie
19
19
Autorské práva
Hlavná poistka (platí len v Spojenom
kráľovstve)
Súlad so smernicami
Ochranné známky
19
20
20
10 Register
21
Slovens ky
Obsah
SK
1
1
Dôležité
Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte
všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete.
Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde
v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt
alebo do jeho vnútra dostane kvapalina,
okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky.
Pred ďalším používaním produktu kontaktujte
službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips kvôli jeho kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte
do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov
tepla vrátane priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej
zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke
sa presvedčite, že napätie v sieti zodpovedá
hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej
strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do
elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na
stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť
televízora a konzoly. Koninklijke Philips
Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť
za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí
nehodu, poranenie alebo poškodenie.
• V prípade reproduktorov so stojanmi použite
iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k
reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite
na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú
hmotnosť reproduktora a stojana.
2
SK
•
Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na
napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod
5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do
napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota
nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené
zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste
predišli zraneniu alebo poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na
vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety
nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické a pod.).
• Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch.
Pri výmene použite vždy rovnaký alebo
ekvivalentný typ.
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak
diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Diaľkové ovládanie alebo výrobok môžu, ale
nemusia obsahovať batériu v tvare mince, pri
ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy
uchovávajte mimo dosahu detí! Prehltnutie
batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo
smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu
vyskytnúť vážne popáleniny.
• V prípade prehltnutia batérie okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky
nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po
výmene batérií sa uistite, že je priečinok na
batérie bezpečne uzatvorený.
• Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť
priečinok na batérie, výrobok prestaňte
používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a
kontaktujte výrobcu.
Pomoc a podpora
•
Spoločnosť Philips poskytuje rozsiahlu podporu
online. Navštívte našu webovú lokalitu na adrese
www.philips.com/support, kde môžete:
• prevziať úplný návod na používanie,
• vytlačiť stručnú úvodnú príručku,
• pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len
pre niektoré modely),
• nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
• odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
• poradiť sa so zamestnancom podpory
prostredníctvom živého rozhovoru.
Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte
svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho
výrobku.
Môžete sa tiež obrátiť na službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.
Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho
výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na
spodnej časti svojho výrobku.
•
•
•
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte
disky z priečinka na disk.
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Slovens ky
Starostlivosť o váš produkt
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že
sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica
2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme
separovaného zberu pre elektrické a elektronické
zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože správnou
likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
SK
3
2
Vaše domáce kino
Konektory na prednej strane
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na
lokalite www.philips.com/welcome.
Hlavná jednotka
Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.
a
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
Zadné konektory
AUX
AC MAINS~
SPEAKERS
FRONT
RIGHT
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
REAR
RIGHT
REAR
LEFT
SUB
WOOFER
VIDEO OUT
FM
ANTENNA
L
OPTICAL
DIGITAL IN
R
AUDIO IN
SCART TO TV
COAXIAL
DIGITAL IN
a Priečinok na disk
b Panel displeja
c
d
(Otvoriť/zatvoriť)
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk,
prípadne vysunutie disku.
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
e SOURCE
Výber zdroja zvuku alebo videa pre domáce
kino.
f
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
Konektory
Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je
vybavené vaše domáce kino.
a AC MAINS
Pripojenie k zdroju napájania.
b SPEAKERS
Pripojenie k dodaným reproduktorom a
subwooferu.
c FM ANTENNA
Pripojená anténa FM.
d AUDIO IN-AUX
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu
na televízore alebo analógovom zariadení.
e VIDEO OUT
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na
televízore.
f SCART TO TV
Pripojenie k vstupu scart na televízore.
g DIGITAL IN-COAXIAL
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
h DIGITAL IN-OPTICAL
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
4
SK
c Zdrojové tlačidlá
• DISC: Vyberie disk ako zdroj.Zobrazenie
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
•
•
•
1
d Navigačné tlačidlá
• Navigácia v ponukách.
• V režime videa stlačením tlačidla vľavo
23
•
4
5
6
7
8
9
10
alebo vpravo môžete rýchlo pretáčať
dozadu alebo dopredu a stlačením
tlačidla hore alebo dole môžete pomaly
pretáčať dozadu alebo dopredu.
V režime rádia stlačením tlačidla vľavo
alebo vpravo vyhľadáte rozhlasovú stanicu
a stlačením tlačidla nahor alebo nadol
jemne doladíte rozhlasovú frekvenciu.
24
22
21
20
e OK
Potvrdenie zadania alebo výberu.
f
g
19
18
11
BACK
Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
•
•
/
(Predchádzajúci/nasledujúci)
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
h
(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
i
+/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
j SOUND
Výber režimu zvuku.
12
17
13
16
k Číselné tlačidlá
14
15
l ANGLE
Výber položky na prehrávanie.
Výber video scén natočených kamerou z
rôznych uhlov.
m REPEAT / PROGRAM
• Slúži na výber alebo vypnutie režimu
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
b
(Ponuka Doma)
Prístup do domovskej ponuky.
•
•
opakovania.
V režime rádia jedným stlačením tohto
tlačidla sprístupníte režim programovania
a opätovným stlačením tlačidla uložíte
rozhlasovú stanicu.
V režime rádia stlačením a podržaním
tohto tlačidla po dobu troch sekúnd
opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.
SK
5
Slovens ky
2
3
ponuky disku alebo jej zatvorenie počas
prehrávania disku.
AUDIO SOURCE: Výber zdroja
zvukového vstupu.
RADIO: Prepnutie na rádio pásma FM.
USB: Prepnutie na úložné zariadenie USB.
n REPEAT A-B
3
o ZOOM
Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino k
televízoru a iným zariadeniam a potom ho správne
nastaviť.
Informácie o základných pripojeniach vášho
domáceho kina a príslušenstva nájdete v stručnej
úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete
na lokalite www.connectivityguide.philips.com.
Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly
alebo skladby na opakované prehrávanie
alebo vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
p
SCREEN FIT
Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.
q SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre video.
r AUDIO SYNC
• Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
• Stlačte a podržte pre otvorenie
nastavenia oneskorenia zvuku a potom
pomocou tlačidiel Navigačné tlačidlá
nastavte oneskorenie zvuku tak, aby sa
zhodoval s videom.
Pripojenie a
nastavenie
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania
nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej
strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek
káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené
od elektrickej zásuvky.
s SURR
Výber priestorového zvuku alebo
stereofonického zvuku.
t
•
•
(Zastaviť)
Zastavenie prehrávania.
V režime rádia stlačením a podržaním
vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej
stanice.
u
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
v
OPTIONS
Prístup k ďalším možnostiam prehrávania
počas prehrávania disku alebo obsahu
úložného zariadenia USB.
w
OPEN/CLOSE
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk,
prípadne vysunutie disku.
x SLEEP
Prepnutie domáceho kina do
pohotovostného režimu po uplynutí
zvoleného času.
6
SK
Pripojenie reproduktorov
Aby bolo pripojenie jednoduchšie, káble
reproduktorov sú farebne označené. Ak chcete
k domácemu kinu pripojiť reproduktor, kábel
reproduktora pripojte ku konektoru s rovnakou
farbou.
Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú úlohu
pri nastavení efektu priestorového zvuku. Najlepší
efekt dosiahnete, ak všetky reproduktory natočíte
smerom k miestu, kde sedíte, a nastavíte ich
približne do výšky svojich uší (v sede).
•• Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory,
ako napr. tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a
stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické
vlastnosti reproduktorov. Na dosiahnutie
optimálneho nastavenia, ktoré vám najviac
vyhovuje, sa nebojte experimentovať s polohou
reproduktorov.
Pri umiestňovaní reproduktorov sa riaďte týmito
všeobecnými pokynmi.
Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
Reproduktor FRONT CENTER (predný
stredový):
Umiestnite stredový reproduktor priamo
pred miesto, kde sedíte, nad alebo pod
televízor.
Reproduktor FRONT LEFT (ľavý predný) a
FRONT RIGHT (pravý predný):
Umiestnite ľavý a pravý reproduktor dopredu,
v rovnakej vzdialenosti od stredového
reproduktora. Dbajte na to, aby sa ľavý, pravý
a stredný reproduktor nachádzali v rovnakej
vzdialenosti od miesta, kde sedíte.
Reproduktor REAR LEFT (ľavý zadný) a
REAR RIGHT (pravý zadný):
Umiestnite zadné priestorové reproduktory
naľavo a napravo od miesta, kde sedíte, buď
v jednej rovine s týmto miestom alebo do
polohy mierne za ním.
SUBWOOFER (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter
naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte
približne 10 centimetrov voľného priestoru
od steny.
1
2
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora SCART
Video v dobrej kvalite
Pripojenie SCART umožňuje spojiť obrazové a
zvukové signály. Pripojenie SCART podporuje
video s normou RGB, ale nie video vo vysokom
rozlíšení.
Pomocou kábla SCART pripojte konektor
SCART TO TV na domácom kine ku
konektoru SCART IN na televízore.
Keď sledujete televízne programy,
opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE
na domácom kine vyberte správny zvukový
vstup.
1
2
TV
3
4
5
Pripojenie k televízoru
Pripojte domáce kino k televízoru a môžete
sledovať videá. Zvuk televízora môžete prehrávať
cez reproduktory domáceho kina.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k
dispozícii na domácom kine a televízore.
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
Základná kvalita obrazu
Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo
vysokom rozlíšení.
Pomocou kompozitného videokábla pripojte
konektor VIDEO OUT na domácom kine ku
konektoru VIDEO IN na televízore.
• Konektor vstupu videa môže byť
označený ako AV IN, COMPOSITE alebo
BASEBAND.
Pripojte zvukový kábel, pomocou ktorého
sa bude zvuk televízora prehrávať cez
reproduktory domáceho kina (pozrite
si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 8).
Keď sledujete televízne programy,
opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE
na domácom kine vyberte správny zvukový
vstup.
1
2
3
SK
7
Slovens ky
Poznámka
4
Keď sledujete videá, prepnite televízor na
správny vstup videa. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie televízora.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho koaxiálneho kábla
Dobrá kvalita zvuku
Pomocou koaxiálneho kábla prepojte
konektor COAXIAL na domácom kine s
konektorom COAXIAL/DIGITAL OUT na
televízore alebo inom zariadení.
• Digitálny koaxiálny konektor môže byť
označený ako DIGITAL AUDIO OUT.
1
TV
Pripojenie zvuku z televízora a
iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez
domáce kino.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k
dispozícii na televízore, domácom kine a ostatných
zariadeniach.
Poznámka
•• Zvukové pripojenia v tomto návode na
používanie sú len odporúčania. Môžete použiť aj
iné pripojenia.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho optického kábla
Najvyššia kvalita zvuku
Pomocou optického kábla pripojte konektor
OPTICAL na domácom kine ku konektoru
OPTICAL OUT na televízore alebo inom
zariadení.
• Digitálny optický konektor môže byť
označený ako SPDIF alebo SPDIF OUT.
1
TV
8
SK
Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou
analógových zvukových káblov
Základná kvalita zvuku
Pomocou analógového kábla pripojte
konektory AUX na domácom kine ku
konektorom AUDIO OUT na televízore
alebo inom zariadení.
1
VCR
Manuálne nastavte reproduktory a vychutnajte si
prispôsobený priestorový zvuk.
Skôr ako začnete
Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej
úvodnej príručke a potom prepnite televízor na
správny zdroj pre domáce kino.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zvuk] > [Nastav. reprod.].
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Hlasit. reprod.]: Nastavenie úrovne
hlasitosti pre jednotlivé reproduktory.
• [Onesk. reprod.]: Nastavenie času
oneskorenia pre reproduktory
umiestnené bližšie k miestu, kde sedí
poslucháč. Dosiahne sa tak rovnomerný
prenos zvuku zo všetkých reproduktorov.
4
Používanie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Skôr ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino (napríklad HDMI, AV IN).
Prístup do domovskej ponuky
Domovská ponuka poskytuje jednoduchý prístup
k pripojeným zariadeniam, nastaveniu a ďalším
užitočným funkciám domáceho kina.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa základná ponuka.
1
2
3
Stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá a OK a
vyberte nasledovné možnosti:
• [Disk]: Spustenie prehrávania disku.
• [USB]: Otvorenie prehľadávača obsahu
zariadenia USB
• [Nastavenie]: Prístup k ponukám na
zmenu nastavenia videa, zvuku a iných
nastavení.
Stlačením tlačidla (Ponuka Doma) opustite
ponuku.
Disky
Vaše domáce kino dokáže prehrávať disky DVD,
VCD a CD. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré
ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R
obsahujúce fotografie alebo hudbu.
Do domáceho kina vložte disk.
Ak sa automaticky nespustí prehrávanie disku,
stlačte tlačidlo DISC.
Na ovládanie prehrávania použite diaľkové
ovládanie.
1
2
3
SK
9
Slovens ky
Nastavenie reproduktorov
Tlačidlá prehrávania
Synchronizácia obrazu a zvuku
Tlačidlo
Navigačné
tlačidlá
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s
videom.
Počas prehrávania videa stlačte a podržte
tlačidlo AUDIO SYNC.
»» Zobrazí sa ponuka synchronizácie zvuku.
OK
(Prehrávať/
pozastaviť)
/
SUBTITLE
AUDIO
SYNC
DISC
SCREEN
FIT
ZOOM
REPEAT
REPEAT A-B
ANGLE
OPTIONS
10
SK
Postup
Navigácia v ponukách.
Nahor/nadol:
• Video: Pomalé prehrávanie
dozadu alebo dopredu (pre
disky VCD/SVCD je možné iba
pomalé prehrávanie dopredu).
• Obrázok: Otočenie obrazu v
smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
Vľavo/vpravo:
• Video: Rýchle vyhľadávanie
dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte
rýchlosť vyhľadávania.
Potvrdenie zadania alebo výberu.
Spustenie, pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo
súbor.
Výber jazyka titulkov pre video.
Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
Prístup do ponuky disku alebo jej
ukončenie.
Prispôsobenie formátu obrazu TV
obrazovke.
Priblíženie obrazu videoscény
alebo obrázka.
Slúži na výber alebo vypnutie
režimu opakovania.
Označenie dvoch bodov v rámci
kapitoly alebo skladby na opakované
prehrávanie alebo vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
Výber video scén natočených
kamerou z rôznych uhlov.
Prístup k pokročilým možnostiam
pri prehrávaní videa alebo
mediálnych súborov (pozrite si
'Možnosti videa a obrázkov' na
strane 11).
1
2
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
zosynchronizujte zvuk s videom a potom
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Obraz a zvuk možno zosynchronizovať
pomocou ponuky nastavenia. Stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a vyberte položku [Nastavenie]
> [Zvuk] > [Synch. zvuku].
Dátové súbory
Domáce kino dokáže prehrávať obrázky, zvukové
súbory a súbory videa uložené na disku alebo na
úložnom zariadení USB. Pred prehrávaním súboru
skontrolujte, či daný formát súboru domáce kino
podporuje (pozrite si 'Formáty súborov' na strane
17).
Spustite prehrávanie súborov z disku alebo
úložného zariadenia USB.
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
• Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od
miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo
.
1
2
Titulky
Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si vybrať jazyk titulkov.
Poznámka
•• Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne
zhoduje s názvom filmového súboru. Napríklad,
ak sa súbor videa volá „film.avi“, pomenujte
súbor titulkov ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
•• Domáce kino podporuje nasledovné formáty
súborov: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Ak
sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor
znakov.
2
3
4
5
6
Počas prehrávania videa vyberte jazyk
stlačením tlačidla SUBTITLE.
Ak sa pri prehrávaní videa DivX titulky
nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov
pomocou nasledujúcich krokov.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Preferencie] > [DivX
titulky].
Vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky.
Súbor znakov
[Štandardné]
[Strd.
Európa]
[Hebrejčina]
[Cyrilika]
[Gréčtina]
Jazyk
angličtina, albánčina, dánčina,
holandčina, fínčina, francúzština,
galčina, nemčina, taliančina,
kurdčina (latinka), nórčina,
portugalčina, španielčina, švédčina
a turečtina
albánčina, chorvátčina, čeština,
holandčina, angličtina, nemčina,
maďarčina, írčina, poľština,
rumunčina, slovenčina, slovinčina
a srbčina
angličtina, moderná hebrejčina
bulharčina, bieloruština, angličtina,
macedónčina, moldavčina, ruština,
srbčina a ukrajinčina
gréčtina
Úložné zariadenia USB
Prezerajte si obrázky, počúvajte zvukový obsah
a pozerajte videá uložené na úložnom zariadení
USB, napríklad v prehrávači MP4 alebo digitálnom
fotoaparáte.
Čo potrebujete
• Úložné zariadenie USB naformátované
v systéme súborov FAT a kompatibilné
s triedou veľkokapacitných pamäťových
zariadení (Mass Storage Class).
Poznámka
•• Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač
USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s
konektorom USB, úložné zariadenie USB nemusí
byť rozpoznané.
•• Môžete pripojiť digitálny fotoaparát, ak dokáže
prehrávať súbory bez použitia špeciálneho
počítačového programu.
1
2
3
4
Kód VOD pre súbory DivX
Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX
a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX
VOD na stránke www.divx.com.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Všeobecné] > [Kód
DivX(R) VOD].
»» Zobrazí sa registračný kód DivX VOD
pre vaše domáce kino.
Pripojte pamäťové zariadenie USB ku
(USB) na domácom kine.
konektoru
Stlačte tlačidlo USB.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo
OK.
Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania'
na strane 10).
Možnosti videa a obrázkov
1
2
Pri prehrávaní obrázkov a súborov videa z disku
alebo úložného zariadenia USB použite rozšírené
funkcie.
3
Možnosti videa
1
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností videa.
Niektoré možnosti nie sú dostupné v
závislosti od zdroja videa.
SK
11
Slovens ky
1
2
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Info]: Zobrazenie informácií o
prehrávanom obsahu.
• [PBC]: Zapnutie alebo vypnutie navigácie
v ponuke obsahu diskov VCD a SVCD s
funkciou ovládania prehrávania.
• [Pomer strán]: Výber pomeru strán
obrazu, ktorý je vhodný pre obrazovku
vášho televízora.
• [Zvuk]: Výber jazyka zvuku pre video.
• [Titulky]: Výber jazyka titulkov pre video.
• [Zorný uhol]: Výber video scén
natočených kamerou z rôznych uhlov.
Možnosti obrázkov
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Farba]: Zapnutie alebo vypnutie režimu
farebného zobrazenia.
• [Ukážka fotografie] Zobrazenie miniatúr
fotografií.
Pomocou tlačidiel / prechádzajte na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku s
ukážkami.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a OK
vyberte požadovaný obrázok.
Hudobná prezentácia
Ak sa súbory obrázkov a zvukové súbory
nachádzajú na rovnakom disku alebo úložnom
zariadení USB, môžete vytvoriť hudobnú
prezentáciu.
Vyberte hudobnú skladbu a stlačte tlačidlo
OK.
Stlačte tlačidlo
BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
Vyberte obrázok a potom stlačením tlačidla
OK spustite prehrávanie prezentácie.
Stlačením tlačidla prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
Rádio
Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na vašom
domácom kine a uložte až 40 rozhlasových staníc.
Poznámka
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
•• Ak sa nezistí žiaden stereofónny signál alebo sa
nájde menej ako päť rozhlasových staníc, zobrazí sa
výzva na opätovné nastavenie rozhlasových staníc.
1
2
3
Vysuňte anténu FM na zadnej strane vášho
domáceho kina a umiestnite ju ďalej od
televízora alebo iných zdrojov žiarenia.
Stlačte tlačidlo RADIO.
»» Ak už máte nainštalované rozhlasové
stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste
počúvali.
»» Ak ste ešte nenainštalovali žiadne
rozhlasové stanice, na paneli displeja
sa zobrazí správa AUTO INSTALL...
PRESS PLAY. Stlačte tlačidlo
.
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní
môžete počúvať alebo meniť rozhlasové
stanice.
Tlačidlo
Číselné
tlačidlá,
/
Navigačné
tlačidlá
1
2
3
4
5
12
SK
PROGRAM
Postup
Výber predvoľby rozhlasovej
stanice.
Vľavo/vpravo: Vyhľadávanie
rozhlasovej stanice.
Nahor/nadol: Jemné ladenie
rozhlasovej frekvencie.
Stlačením tohto tlačidla zastavíte
vyhľadávanie rozhlasových staníc.
Toto tlačidlo stlačte a podržte
stlačené, ak chcete vymazať
prednastavenú rozhlasovú stanicu.
Manuálne: Stlačením tohto tlačidla
jedenkrát sprístupníte režim
programovania a opätovným
stlačením tlačidla uložíte
rozhlasovú stanicu.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu troch sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové stanice.
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku
videa alebo hudby.
Režim zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
Režim zvuku vyberte opakovaným stláčaním
tlačidla SOUND.
• moVIE: Vychutnajte si zvuk ako v kine,
špeciálne vylepšený pre filmy.
• muSIc: Znovu vytvorte pôvodné
nahrávacie prostredie vašej hudby v
štúdiu alebo na koncerte.
• gAmIng: Vychutnajte si vzrušujúce
arkádové zvuky ideálne pre akčné
videohry alebo hlučné párty.
• nEwS: Vypočujte si každé slovo s
optimalizovaným zvukom reči a čistými
vokálmi.
• orIgInAL: Vypočujte si originálny zvuk
vašich filmov a hudby bez pridaných
zvukových efektov.
1
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
Režim priestorového zvuku vyberte
opakovaným stláčaním tlačidla SURR.
• Surround (muL-cH): 5.1-kanálový
priestorový zvuk pre najlepší filmový
zážitok.
• StErEo: Dvojkanálový stereofónny zvuk.
Ideálny na počúvanie hudby.
1
5
Zmena nastavení
Nastavenia domáceho kina sú už nakonfigurované
pre optimálny výkon. Ak nemáte dôvod zmeniť
nastavenie, odporúčame ponechať predvolené
nastavenie.
Poznámka
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou
farbou.
•• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky,
stlačte tlačidlo
BACK. Ak chcete opustiť
ponuku, stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Nastavenia jazyka
Jazyk zobrazenia na obrazovke
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Všeobecné] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• [Jazyk OSD]: Výber jazyka zobrazenia pre
ponuku.
Jazyk disku
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Preferencie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• [Zvuk]: Výber jazyka zvuku pre disky.
• [Titulky]: Výber jazyka titulkov pre disky.
• [Ponuka disku]:Výber jazyka ponuky pre disky.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte
4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto
návodu na používanie.
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný,
domáce kino použije predvolený jazyk disku.
SK
13
Slovens ky
Výber zvuku
Nastavenia obrazu a videa
Nastavenia rodičovskej kontroly
1
2
Heslo a hodnotenia
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] a potom stlačte
tlačidlo OK.
• [TV norma]: Výber formátu videa, ktorý
televízor podporuje.
• [TV Display]: Výber formátu obrazu
prispôsobeného veľkosti televíznej
obrazovky.
• [SCART Setting]: Výber výstupu SCART
pre podporu videa v kvalite RGB alebo
CVBS.
• [Nast. obrázka]: Výber animácie pre
prezentáciu.
1
2
3
Poznámka
•• Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Preferencie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• [Heslo]: Nastavenie alebo zmena
hesla na prístup k funkciám rodičovskej
kontroly. Ak nemáte heslo alebo ste ho
zabudli, zadajte kombináciu 0000.
• [Rodič. kontrola]: Aktivácia
obmedzeného prístupu k prehrávaniu
videí na diskoch DVD, ktoré sú nahraté
s hodnotením podľa prístupnosti. Ak
chcete prehrávať disky bez ohľadu na ich
hodnotenie prístupnosti, vyberte položku
[8 Dospelý].
podporuje nové nastavenia.
Uzamknutie disku
Nastavenia zvuku
1
2
3
14
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zvuk] a potom stlačte
tlačidlo OK.
• [Režim zvuku]: Vyberte preddefinovaný
režim zvuku tak, aby vyhovoval vášmu
videu a hudbe.
• [Nočný režim]: Výber tichého alebo
úplne dynamického zvuku. Nočný režim
znižuje hlasitosť hlasných zvukov a
zvyšuje hlasitosť zvukov ako napr. ľudskej
reči. Táto funkcia sa vzťahuje len na disky
DVD s kódovaním Dolby Digital.
• [Treble]/[Bass]: Nastavenie vysokých
frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií
(basov) domáceho kina.
SK
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Všeobecné] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• [Zámok disku]: Uzamknutie disku na
obmedzenie prehrávania. Pomocou
domáceho kina môžete uzamknúť až 20
diskov.
Poznámka
•• Ak chcete prehrať uzamknutý disk, postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Zadajte heslo a
stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Preferencie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• [PBC]: Zapnutie alebo vypnutie navigácie
v ponuke obsahu diskov VCD a SVCD s
funkciou ovládania prehrávania.
6
Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží
zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli
využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne
aktualizujte softvér.
Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s
najnovšou verziou na adrese www.philips.com/
support. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná
na lokalite podpory spoločnosti Philips, aktualizujte
softvér domáceho kina na najnovšiu verziu.
Nastavenia úspory energie
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Všeobecné] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• [Stmavenie displeja]: Nastavenie jasu
displeja na prednom paneli domáceho
kina.
• [Časov.rež.spán.]: Prepnutie domáceho
kina do pohotovostného režimu po
uplynutí zvoleného času.
• [Aut.pohot.režim]: Prepnutie domáceho
kina do pohotovostného režimu po 30
minútach nečinnosti, keď je v režime
disku alebo zariadenia USB.
Obnovenie predvolených
nastavení
1
2
3
4
Aktualizácia softvéru
Výstraha
•• Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne
nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť
Philips nie je zodpovedná za problémy
spôsobené prechodom na staršiu verziu softvéru.
Kontrola verzie softvéru
Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorý je
nainštalovaný v domácom kine.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Preferencie] > [Informácie
o verzii].
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Preferencie] >
[Predvolené] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [OK] a na potvrdenie
stlačte tlačidlo OK.
»» Nastavenia domáceho kina sa obnovia
na predvolené, okrem nastavení hesla,
rodičovskej kontroly a uzamknutia disku.
SK
15
Slovens ky
Nastavenia displeja
Aktualizácia softvéru pomocou
zariadenia USB
Čo potrebujete
• Zariadenie USB typu Flash naformátované v
systéme FAT s minimálnou pamäťou 75 MB.
Nepoužívajte pevný disk USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Archivačný program, ktorý podporuje formát
súborov ZIP.
Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér
1
2
3
4
5
6
16
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku
www.philips.com/support.
Na webovej stránke podpory spoločnosti
Philips nájdite svoj produkt a položku
Software and Drivers (Softvér a ovládače).
»» Aktualizácia softvéru je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do
koreňového adresára.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
od počítača.
SK
Krok číslo 2: Aktualizujte softvér
Výstraha
•• Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani
neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
1
2
3
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
obsahujúcu prevzatý súbor k domácemu kinu.
• Uistite sa, že je priečinok na disk
zatvorený a že sa v ňom nenachádza
žiadny disk.
Televízor prepnite na správny zdroj pre
domáce kino.
Podľa pokynov na obrazovke potvrďte
aktualizáciu.
»» Po dokončení aktualizácie sa domáce
kino automaticky vypne a znovu zapne.
Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
Technické údaje
výrobku
Formáty súborov
•
•
•
Zosilňovač
Poznámka
•
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
•
•
•
Regionálne kódy
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina uvádza podporované
regióny.
Krajina
DVD
Európa, Spojené kráľovstvo
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
Rusko, India
•
•
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD,
Video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá
MP3, médiá WMA, médiá DivX, úložné
zariadenie USB
Systém signálu: PAL/NTSC
Výstup SCART: 100 mV
Zvuk
•
•
•
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
• WMA: 128 kbit/s – 192 kbit/s
Rádio
•
Čína
Formáty médií
Celkový výstupný výkon: 300 W RMS (30 %
THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX: 2 V
Video
Austrália, Nový Zéland
•
Zvuk: .mp3, .wma
Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
Obrázok: .jpg, .jpeg
Slovens ky
7
•
•
Rozsah ladenia:
• Európa/Rusko/Čína: FM 87,5 – 108 MHz
(50 kHz)
• Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika: FM
87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
Odstup signálu od šumu: FM >45 dB
Frekvenčný odozva: FM 200 Hz –
12,5 kHz/±6 dB
USB
•
•
•
Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
Systém súborov: FAT16, FAT32
SK
17
Hlavná jednotka
•
•
•
•
•
Napájanie:
• Európa/Čína/Rusko/India: 220 – 240 V~,
50 Hz
• Latinská Amerika/Tichomorská Ázia: 110
– 240 V~, 50 – 60 Hz
Spotreba energie: 55 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
≤ 0,9 W
Rozmery (Š x V x H): 360 x 58 x 325 (mm)
Hmotnosť: 2,35 kg
Subwoofer
•
•
•
•
•
Výstupný výkon: 50 W RMS (30 % THD)
Impedancia: 8 ohmov
Budiče reproduktorov: 133 mm (5,25”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
Rozmery (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
Hmotnosť: 2,61 kg
Reproduktory
Stredový reproduktor:
• Výstupný výkon: 50 W RMS (30 % THD)
• Impedancia reproduktora: 4 ohmy
• Budiče reproduktorov: 1 x 70 mm (2,75")
basový reproduktor
• Rozmery (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
• Hmotnosť: 0,27 kg
Predný/zadný reproduktor:
• Výstupný výkon: 4 x 50 W RMS (30 % THD)
• Impedancia reproduktora: 4 ohmy
• Budiče reproduktorov: 1 x 70 mm (2,75")
basový reproduktor
• Rozmery (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
• Hmotnosť: 0,25 – 0,29 kg/kus
Batérie diaľkového ovládania
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ: polovodičový laser GaAIAs (CD)
Vlnová dĺžka: 645 – 665 nm (DVD),
770 – 800 nm (CD)
Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/
CD)
Divergencia lúča: 60 stupňov.
18
SK
•
8
Riešenie problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Nikdy neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto
produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte
nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte
podporu na stránke www.philips.com/support.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na domácom kine nefungujú.
• Odpojte domáce kino od zdroja napájania a
o niekoľko minút ho opätovne pripojte.
Obraz
Žiadny obraz.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny
zdroj pre domáce kino.
• Ak k tomu dôjde pri zmene TV systému,
stlačením tlačidla otvorte priečinok na disk
a potom obnovte predvolený TV systém
stlačením tlačidiel 439 na diaľkovom ovládaní.
Zvuk
Z reproduktorov domáceho kina nevychádza
žiadny zvuk.
• Zapojte zvukový kábel z domáceho kina
do televízora alebo iných zariadení. (pozrite
si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení' na strane 8)
• Obnovte výrobné nastavenia domáceho
kina (pozrite si 'Obnovenie predvolených
nastavení' na strane 15), vypnite ho a potom
znova zapnite.
• Na domácom kine opakovane stláčajte
tlačidlo SOURCE, až kým nevyberiete správny
zvukový vstup.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez domáce
kino, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
• 1) Stlačte a podržte tlačidlo AUDIO SYNC.
2) Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
do piatich sekúnd zosynchronizujte zvuk s
obrazom.
9
Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Autorské práva
Prehrávanie
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti
kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a
inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva
spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo
a demontáž sú zakázané.
Autorské práva v Spojenom kráľovstve
Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť
potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku
1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov
1958 až 1972.
Hlavná poistka (platí len
v Spojenom kráľovstve)
Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s
elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo.
Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou
zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:
• technickými parametrami vyznačenými na
zástrčke,
• symbolom schválenia BS 1362 a
• schválenia ASTA.
Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa
s predajcom.
Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so
smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte
zástrčku od napájacieho kábla.
SK
19
Slovens ky
Nemožno prehrať disk.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje tento
typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na strane
17).
• Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku.
• Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R,
uistite sa, že je ukončený.
Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.
• Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
• Uistite sa, že je súbor DivX úplný.
Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú
správne.
• Uistite sa, že názov súboru s titulkami je
rovnaký ako názov súboru s filmom. (pozrite
si 'Titulky' na strane 10)
• Nastavte správny súbor znakov. (pozrite si
'Titulky' na strane 10)
Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.
• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje formát
súborov na úložnom zariadení USB.
Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry
(Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.
• Prevádzka nie je možná.
Súlad so smernicami
CLASS 1
LASER PRODUCT
Tento produkt je v súlade so základnými
požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/
ES (EMC).
Ochranné známky
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
DivX , DivX Ultra DivX Certified a pridružené
logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi
Corporation alebo jej dcérskych spoločností a
používajú sa na základe licencie.
Certifikácia DivX Ultra na prehrávane videa
vo formáte DivX s pokročilými funkciami a
prémiovým obsahom.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:
DivX je formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou
spoločnosti Rovi. Toto je oficiálne certifikované
zariadenie pre formát DivX
, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte
lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie
a softvérové nástroje na konverziu súborov do
formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ONDEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX
certified je potrebné zaregistrovať, aby mohlo
prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Videoon-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný
kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení
zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie
nájdete na lokalite vod.divx.com.
20
SK
Š
šetrič obrazovky
A
aktualizácia softvéru
automatický pohotovostný režim
Ú
Úložné zariadenie USB
Č
časovač vypnutia
B
batérie
D
disky
DivX
Domovská ponuka
H
heslo
hľadanie podľa času
hudobná prezentácia
J
jas displeja
jazyk ponuky na obrazovke
jazyk ponuky pre disky
jazyk titulkov pre disky
jazyk zvuku pre disky
K
Kód VOD pre súbory DivX
konektory
kontrola aktuálnej verzie
L
likvidácia
15
15
11
15
18
9
11, 17
9
14
11
12
15
13
13
13
13
15
M
možnosti obrázkov
možnosti videa
12
11
N
nastavenia jazyka
nastavenia obrazu
nastavenie reproduktorov
nočný režim
13
14
9
14
O
obnovenie predvolených nastavení
ochranné známky
otáčanie obrázkov
15
20
10
P
PBC (ovládanie prehrávania)
podporované formáty médií
podporovaný formát súborov
ponuka disku
ponuka nastavenia
prehľad diaľkového ovládania
prehľad hlavnej jednotky
prezentácia
priestorový zvuk
pripojenie analógového zvukového kábla
pripojenie antény FM
pripojenie domáceho kina
pripojenie k televízoru
pripojenie koaxiálneho zvukového kábla
pripojenie koaxiálneho zvukového kábla
pripojenie optického zvukového kábla
pripojenie reproduktorov
programovanie rozhlasových staníc
15
17
17
13
13
5
4
12
13
8
4, 12
6
7
8
8
8
6
12
11
4
15
3
SK
21
Slovens ky
10 Register
R
recyklácia
režim opakovaného prehrávania
režim zvuku
riešenie problémov
rodičovská kontrola
rodičovská zámka
rozhlas
rozlíšenie videa
S
synchronizácia obrazu a zvuku
S
sériové číslo produktu
T
technické údaje
Titulky videí DivX
tituly
tlačidlá na ovládanie prehrávania
U
umiestnenie reproduktorov
uzamknutie disku
Z
zákaznícka podpora
zmena hesla
znaková množina
zobrazenie ponuky pre disky VCD/SVCD
zobrazenie ponuky pre súbory MP3/JPEG
zvuk z TV a iných zariadení
22
SK
3
10
13
18
14
14
12
14
10
3
17
10
11
10
6
14
3
14
10
15
15
8
SK
23
Slovens ky
Language Code
book1 indd
M
ac
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpjp_1150/12_v1
boo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising