Fidelio | HTS9241/12 | Owner's Manual | Fidelio Fidelio SoundHub Domáce kino 2.1 HTS9241/12 Používateľská príručka

Fidelio Fidelio SoundHub Domáce kino 2.1 HTS9241/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS9221
HTS9241
CS Příručka pro uživatele
HU Felhasználói kézikönyv
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
1
2
3
4
5
6
Používanie pomocníka
7
2
Navigácia v rámci pomocníka na obrazovke
2
Pomoc a podpora
Aktualizácia pomocníka na obrazovke
Inštruktážne videá
Často kladené otázky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
3
3
4
4
4
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Ochranné známky
Upozornenie
4
4
4
Dôležité
6
8
Vaše domáce kino
8
8
9
9
Pripojenie domáceho kina
Reproduktory
Konektory
Pripojenie k televízoru
Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení
Počítače a internet
Pomenovanie vášho domáceho kina
11
11
12
13
14
15
17
17
17
19
22
23
24
25
26
26
27
28
31
32
33
33
Obraz
Zvuk
Jazyk
Rodičovská kontrola
Úspora energie
Obnovenie výrobných nastavení
Zmena nastavení
35
35
36
36
37
38
38
Aktualizácia softvéru
39
10 Technické údaje výrobku
40
11 Riešenie problémov
43
12 Kód jazyka
46
13 Register
47
Bezpečnosť
6
Starostlivosť o váš produkt
7
Starostlivosť o životné prostredie
7
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D
8
Hlavná jednotka
Diaľkové ovládanie
Používanie domáceho kina
Výber zvuku
Disky
Úložné zariadenia USB
DivX
Možnosti zvuku, videa a obrázkov
Rádio
Prehrávač MP3
iPod alebo iPhone
Používanie telefónu typu Smartphone
Prehľadávanie počítača prostredníctvom
siete DLNA
Prehľadávanie služby Net TV
Zapožičanie videa online
Zobrazenie Multiview
EasyLink
Slovens ky
Obsah
Kontrola verzie softvéru
39
Aktualizácia softvéru cez internet
39
Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia
USB
39
SK
1
1
Používanie
pomocníka
Snahou spoločnosti Philips je vyvíjať produkty,
ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia.
Pomocník vo forme rozhrania na obrazovke vášho
domáceho kina šetrí papier a prispieva tak k
ochrane životného prostredia.
Pomocník na obrazovke obsahuje všetky
informácie potrebné na nastavenie domáceho
kina. Ak by ste si však chceli návod na používanie
radšej vytlačiť, na adrese www.philips.com/support
si môžete prevziať verziu vo formáte PDF. Podľa
pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a
potom zadajte číslo svojho modelu.
Otvorte pomocníka na obrazovke stlačením
tlačidla HELP (žlté tlačidlo) na diaľkovom ovládaní.
Pomocník na obrazovke pozostáva z dvoch
panelov.
• Ľavý panel obsahuje položky Obsah a
Register. Navigáciou v rámci položiek
Obsah alebo Index vyberte požadovanú
stranu.
• Na pravom paneli sa zobrazí obsah
konkrétnej strany. Výberom položky
Súvisiace témy získate ďalšie užitočné
informácie o konkrétnom obsahu.
Navigácia v rámci pomocníka na
obrazovke
a HELP
Otvorenie pomocníka na obrazovke.
b OK
Zobrazenie zvolenej stránky alebo
rozbalenie tém v Obsahu.
c Navigačné tlačidlá
• Nahor: rolovanie nahor alebo prechod
na predchádzajúcu stranu.
Nadol: rolovanie nadol alebo prechod
na nasledujúcu stranu.
Vpravo: presunutie do pravého panela
alebo na nasledujúcu položku indexu.
Vľavo: presunutie do ľavého panela
alebo na predchádzajúcu položku
indexu.
•
•
•
d
e
BACK
Presunutie nahor v rámci položiek Obsah
alebo Register.
Presunutie z pravého panela na položku
Obsah na ľavom paneli.
•
•
2
SK
/
(Predchádzajúci/nasledujúci)
: Zobrazenie naposledy prezeranej
strany v histórii.
: Zobrazenie ďalšej strany v histórii.
Pomoc a podpora
Na stránke www.philips.com si môžete pozrieť
inštruktážne videá, prevziať aktualizáciu softvéru
a nájsť odpovede na najčastejšie otázky o vašom
produkte.
Aktualizácia pomocníka na
obrazovke
Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží
zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste zaistili,
že pomocník na obrazovke obsahuje aktuálne
informácie, aktualizujte pomocníka na obrazovke
vášho domáceho kina.
Najnovšieho pomocníka môžete prevziať zo
stránky www.philips.com/support.
Čo potrebujete
• Pamäťovú jednotku USB typu Flash s
minimálnou kapacitou 35 MB. Pamäťová
jednotka USB typu Flash musí byť
naformátovaná v systéme FAT alebo NTFS.
Nepoužívajte pevný disk USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje
súbory vo formáte ZIP (napríklad
WinZip® pre operačný systém Microsoft®
Windows® alebo Stufflt® pre operačný
systém Macintosh®).
Krok 1: Kontrola aktuálnej verzie
pomocníka
Skontrolujte aktuálnu verziu pomocníka na
obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom
kine. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na
adrese www.philips.com/support, prevezmite
a nainštalujte najnovšieho pomocníka na
obrazovke.
Posledné dve čísla označujú verziu pomocníka na
obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom
kine. Ak je napríklad verzia v domácom kine
„Subsystem SW: 35-00-00-05“, „05“ označuje
verziu aktuálne nainštalovaného pomocníka na
obrazovke.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Informácie
o verzii.] a potom stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
Krok 2: Prevzatie najnovšieho pomocníka
na obrazovke
1
2
3
4
5
6
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na stránke podpory spoločnosti Philips
vyhľadajte svoj produkt, kliknite na možnosť
User manuals (Používateľské príručky)
a nájdite položku User Manual Upgrade
Software (Aktualizačný softvér návodu na
používanie).
»» Aktualizácia pomocníka je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie pomocníka
do koreňového adresára pamäťovej
jednotky USB typu Flash.
»» Do priečinka UPG_ALL v pamäťovej
jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje
súbor s názvom „HTSxxxxeDFU.zip“, v
ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu
vášho domáceho kina.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
od počítača.
Krok 3: Aktualizácia pomocníka na
obrazovke
Výstraha
•• Pred pripojením pamäťovej jednotky USB
typu Flash k domácemu kinu sa uistite, že v
priečinku na disk nie je vložený žiadny disk a
priečinok je zatvorený.
1
2
3
4
Zapnite televízor.
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
obsahujúcu prevzatý súbor k domácemu
kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Na diaľkovom ovládaní zadajte kombináciu
čísel 338.
»» Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke. Počas aktualizácie nevypínajte
domáce kino ani neodpájajte pamäťovú
jednotku USB typu Flash.
SK
3
Slovens ky
2
5
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
od domáceho kina.
Varovanie
•• Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku
napájania, neodpájajte pamäťovú jednotku USB
typu Flash od domáceho kina.
•• Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup
zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte
sa na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips.
Inštruktážne videá
Ak potrebujete pomoc s nastavením domáceho
kina alebo ďalšie informácie, pozrite si
inštruktážne videá na adrese www.philips.com/support.
Často kladené otázky
Ak máte problém, pozrite si najčastejšie otázky
pre toto domáce kino na adrese www.philips.com/support.
Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo vašej krajine.
Varovanie
•• Nepokúšajte sa opraviť domáce kino
sami. Hrozí riziko vážneho zranenia,
neopraviteľného poškodenia domáceho kina
alebo zrušenie platnosti záruky.
Kontaktovanie spoločnosti
Philips
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového
čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové
číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej
strane produktu. Pred tým, ako sa obrátite na
spoločnosť Philips, poznačte si nasledujúce čísla:
Číslo modelu
__________________________
Sériové číslo
___________________________
4
SK
3
Upozornenie
Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa
autorských práv a ochranných známok.
Softvér s otvoreným zdrojovým
kódom
Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte
Ltd týmto ponúka možnosť poskytnutia, na
základe požiadania, kópie úplného zdrojového
kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom chránené autorským právom použité
v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal
tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový
kód, pošlite e-mail na adresu open.source@
philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo
ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného
týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú
adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source
Team, Philips Intellectual Property & Standards,
P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The
Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú
odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú
e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre
softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý
v tomto výrobku sú uvedené v návode na
používanie.
Ochranné známky
„Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky asociácie Blu-ray Disc Association.
„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka
spoločnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v
USA a/alebo iných krajinách.
BONUSVIEW™
„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné
známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
DivX , DivX Certified , DivX Plus™ HD a
príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti
DivX, Inc., a ich používanie sa riadi licenciou.
ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát
videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto
je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX
Certified®, ktoré prehráva video vo formáte
DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete
ďalšie informácie a softvérové nástroje na
konverziu súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEOON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou
pre formát DivX je potrebné zaregistrovať, aby
mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte
DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať
registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke
nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní
registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.
„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Vyrobené v licencii a na základe amerických
patentov: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných
amerických a celosvetových registrovaných
patentov alebo patentov v prebiehajúcom
patentovom konaní. DTS a symbol sú
registrované ochranné známky a logo DTS-HD,
DTS-HD Master Audio | Essential a DTS sú
ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér
je súčasťou produktu. DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikačná známka
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod)
a „Make for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
znamenajú, že elektronické zariadenie bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu
iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že
spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými
a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme,
že používanie tohto zariadenia so zariadením
iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku
bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú
ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
registrované v USA. a ďalších krajinách.
SK
5
Slovens ky
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné
známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd a spoločnosti Sony Corporation.
4
Logo SDHC je ochrannou známkou spoločnosti
SD-3C, LLC.
Dôležité
Pred začatím používania domáceho kina si
prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.
Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde
v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
CLASS 1
LASER PRODUCT
Oblastné upozornenia
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou
vodou!
6
SK
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte
do blízkosti otvoreného ohňa ani iných
zdrojov tepla vrátane priameho slnečného
svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej
zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho
kina.
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
V prípade reproduktorov so stojanmi
použite iba dodané stojany. Stojany pevne
upevnite k reproduktorom. Zostavené
stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý
udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora
a stojana.
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
• Niektoré časti tohto výrobku môžu byť
vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte
opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo
poškodeniu.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické atď.).
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy,
ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Riziko prehltnutia batérií.
• Výrobok alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince, pri
ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy
uchovávajte mimo dosahu detí!
Starostlivosť o váš produkt
•
•
•
•
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte
disky z priečinka na disk.
Produkt čistite iba pomocou tkaniny
z mikrovlákna.
Starostlivosť o životné
prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom
systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Slovens ky
•
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože správnou
likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky
na životné prostredie a ľudské zdravie.
SK
7
Zdravotné upozornenie pri
sledovaní v 3D
Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi,
pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov
blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov
alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte
s lekárom.
Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr.
závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii,
neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších
časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek
ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a
nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne
nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania
automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak
symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním
obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným
lekárom.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D
dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich
nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam.
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom
mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém
ešte nie je úplne vyvinutý.
5
Vaše domáce kino
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce
kino na lokalite www.philips.com/welcome.
Hlavná jednotka
a Panel displeja
b
+/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
c SOURCE
Výber zdroja zvuku alebo videa pre domáce
kino.
d
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
e
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
f
(Zastaviť)
Zastavenie prehrávania.
g
(Otvoriť/zatvoriť)
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na
disk, prípadne vysunutie disku.
h Priečinok na disk
8
SK
Diaľkové ovládanie
Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom
ovládaní.
Prehľad
Ovládajte svoje domáce kino pomocou
diaľkového ovládania.
a POP-UP MENU/DISC MENU
Zobrazenie ponuky disku alebo jej
zatvorenie počas prehrávania disku.
a
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapnutie domáceho kina alebo
prepnutie do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI CEC
prepnúť do pohotovostného režimu,
keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte
a podržte toto tlačidlo stlačené po
dobu najmenej troch sekúnd.
•
b Zdrojové tlačidlá/Farebné tlačidlá
• Farebné tlačidlá: Výber úloh alebo
•
•
•
•
c
c
d
BACK
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• V režime rádia stlačením a podržaním
vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej
stanice.
•
SOUND SETTINGS
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich
ukončenie.
OPTIONS
Prístup k ďalším možnostiam
prehrávania počas prehrávania disku
alebo obsahu úložného zariadenia USB.
• V režime rádia slúži na nastavenie
rozhlasovej stanice.
•
možností pre disky Blu-ray.
DISC: Vyberie disk ako zdroj.
DOCK for iPod: Prepnutie na dok
Philips pre zariadenie iPod alebo
iPhone.
HELP: Otvorenie pomocníka na
obrazovke.
SOURCE: Slúži na výber zdroja
zvukového vstupu alebo zdroja rádia.
(Ponuka Doma)
Prístup do domovskej ponuky.
SK
9
Slovens ky
b
a OK
Potvrdenie zadania alebo výberu.
b Navigačné tlačidlá
• Navigácia v ponukách.
• Ak chcete spustiť automatické
vyhľadávanie, v režime rádia stlačte
tlačidlo vľavo alebo vpravo.
V režime rádia stlačením tlačidiel nahor
a nadol naladí frekvenciu rádia.
•
c
(Vypnutie zvuku)
Stlmenie alebo opätovné obnovenie
hlasitosti.
d +/- (Hlasitosť)
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
a Alfanumerické tlačidlá
• Slúžia na zadávanie hodnôt alebo
•
písmen (štýl zadávania SMS).
V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
b TOP MENU
Prístup k hlavnej ponuke video disku.
c SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre video.
Ovládacie prvky EasyLink
a
(Zastaviť) / (Vysunúť/ Otvoriť/
zatvoriť)
• Zastavenie prehrávania.
• Stlačením a podržaním po dobu troch
sekúnd otvorí alebo zatvorí priečinok
na disk alebo vysunie disk.
b
(Prehrávanie)
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
c
•
•
/
(Predchádzajúci/nasledujúci)
Prechod na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo
súbor.
V režime rádia slúži na výber predvoľby
rozhlasovej stanice.
d
(Pozastavenie)
Pozastavenie prehrávania.
e
/
(Vyhľadávanie smerom
dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)
Vyhľadávanie vzad alebo vpred.
Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte
rýchlosť vyhľadávania.
10
SK
Vďaka funkcii Easylink môžete ovládať svoje
domáce kino a televízor pomocou nasledujúcich
tlačidiel na diaľkovom ovládaní domáceho kina
(pozrite si ‘EasyLink’ na strane 33).
•
(Pohotovostný režim - zapnutý):
Stlačením a podržaním prepnete domáce
kino, televízor a pripojené zariadenia do
pohotovostného režimu.
•
(Prehrávanie): Obnovenie činnosti
televízora z pohotovostného režimu a
následné spustenie prehrávania disku, keď je
v priečinku na disk vložený disk s videom.
Pripojenie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino
k televízoru a iným zariadeniam.
Informácie o základných pripojeniach vášho
domáceho kina a príslušenstva nájdete v stručnej
úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete
na lokalite www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikáciu a menovité hodnoty napájania
nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej
strane výrobku.
•• Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek
káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia
odpojené od elektrickej zásuvky.
Reproduktory
Umiestnenie, pripojenie a nastavenie
reproduktorov pre najlepší priestorový zvuk.
Umiestnenie
Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú
úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite
reproduktory a subwoofer podľa schémy
zobrazenej nižšie.
Poznámka
•• Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory,
ako napríklad tvar a veľkosť miestnosti, typ
stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a
akustické vlastnosti reproduktorov.
Dodržte tieto všeobecné pokyny a následne
nastavte subwoofer.
Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
Reproduktory SPEAKER LEFT (ľavý
reproduktor) a SPEAKER RIGHT (pravý
reproduktor):
Umiestnite ľavé a pravé reproduktory
dopredu v rovnakej vzdialenosti od hlavnej
jednotky tak, aby tvorili oblúk a aby boli oba
reproduktory rovnako vzdialené od miesta,
kde sedíte. Najlepší výsledok dosiahnete,
ak nasmerujete reproduktory k miestu, kde
sedíte, a umiestnite ich približne do výšky
uší (sediaceho človeka).
SUBWOOFER (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter
naľavo alebo napravo od televízora.
Nechajte voľný priestor približne 10
centimetrov od steny.
1
2
3
Pripojenie
Pripojte reproduktory a subwoofer k domácemu
kinu podľa pokynov v stručnej úvodnej príručke.
Nastavenie
Nastavte subwoofer pomocou ponuky
nastavenia zvuku.
Pripojte subwoofer podľa pokynov
uvedených v stručnej úvodnej príručke.
Na diaľkovom ovládaní domáceho kina
stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a zvoľte
možnosť [Nastavenie] > [Audio] >
[Hlasitosť subwoofera].
Zmeňte úroveň hlasitosti.
1
2
3
SK
11
Slovens ky
6
Konektory
Stredná zadná časť
Pripojte k domácemu kinu ďalšie zariadenia.
Ľavá strana
a MUSIC iLINK
Zvukový vstup z prehrávača MP3.
b
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
Pravá strana
a AUDIO IN-AUX 1/AUX 2
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu
na televízore alebo analógovom zariadení.
b DIGITAL IN-COAXIAL
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
c DIGITAL IN-OPTICAL
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu
na televízore alebo digitálnom zariadení.
d SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY
Zásuvka pre kartu SD. Karta SD sa používa
na zapožičiavanie online videí a prístup k
službe BD-Live.
Pravá zadná časť
a
DOCK for iPod/iPhone
Dok pre iPod alebo iPhone.
Ľavá zadná časť
a VIDEO OUT-VIDEO
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na
televízore.
b HDMI OUT (ARC)
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
c LAN
a TO SUBWOOFER
Slúži na pripojenie k dodanému subwooferu.
b SPEAKER RIGHT/SPEAKER LEFT
Slúži na pripojenie k dodaným
reproduktorom.
12
SK
Pripojenie k vstupu siete LAN na
širokopásmovom modeme alebo smerovači.
d ANTENNA FM 75
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
Pripojenie k televízoru
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI
Pripojte domáce kino k televízoru a môžete
sledovať videá. Zvuk z televíznych programov
môžete počúvať cez reproduktory domáceho
kina. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k
dispozícii na domácom kine a televízore.
Najvyššia kvalita obrazu
Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI
ARC, pripojte domáce kino k televízoru
pomocou štandardného pripojenia HDMI.
Pri použití štandardného pripojenia HDMI
potrebujete ďalší zvukový kábel, aby ste mohli
prehrávať zvuk z televízora cez domáce kino
(pozrite si ‘Pripojenie zvuku z televízora a iných
zariadení’ na strane 14).
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI na
televízore.
Konektor HDMI na televízore môže byť
označený ako HDMI IN.
Najvyššia kvalita obrazu
Toto domáce kino podporuje rozhranie HDMI
verzie 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Ak je
váš televízor kompatibilný s protokolom HDMI
ARC, pre ľahké a rýchle nastavenie pripojte
domáce kino k TV prostredníctvom pripojenia
HDMI ARC.
Pri použití rozhrania HDMI ARC nepotrebujete
ďalší zvukový kábel na prehrávanie zvuku z
televízora cez domáce kino.
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI
pripojte konektor HDMI OUT (ARC) na
domácom kine ku konektoru HDMI ARC
na televízore.
Konektor HDMI ARC na televízore môže
byť označený ako HDMI IN alebo HDMI.
Podrobné informácie o konektoroch
televízora nájdete v jeho návode na
používanie.
1
1
TV
2
3
Na televízore zapnite rozhranie HDMICEC. Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie televízora.
»» Keď prehrávate disk v domácom kine,
obraz sa automaticky zobrazuje na
televízore a zvuk sa automaticky prehráva
cez domáce kino.
Ak sa zvuk z televízora neprehráva
automaticky cez domáce kino, nastavte zvuk
manuálne (pozrite si ‘Nastavenie zvuku pre
pripojené zariadenia’ na strane 15).
TV
2
3
4
Na televízore zapnite rozhranie HDMICEC. Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie televízora.
»» Keď prehrávate disk v domácom kine,
obraz sa automaticky zobrazuje na
televízore a zvuk sa automaticky prehráva
cez domáce kino.
Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych
programov cez domáce kino, pripojte ďalší
zvukový kábel (pozrite si ‘Pripojenie zvuku z
televízora a iných zariadení’ na strane 14).
Ak sa zvuk z televízora neprehráva
automaticky cez domáce kino, nastavte zvuk
manuálne (pozrite si ‘Nastavenie zvuku pre
pripojené zariadenia’ na strane 15).
Poznámka
•• Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na
pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/
DVI.
SK
13
Slovens ky
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI (ARC)
Možnosť 3: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
Základná kvalita obrazu
Ak váš televízor nie je vybavený konektormi
HDMI, pripojte domáce kino k televízoru
pomocou kompozitného pripojenia. Kompozitné
pripojenie nepodporuje video vo vysokom
rozlíšení.
Pri použití kompozitného pripojenia potrebujete
ďalší zvukový kábel, aby ste mohli prehrávať
zvuk z televízora cez domáce kino (pozrite si
‘Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení’
na strane 14).
Pomocou kompozitného videokábla
pripojte konektor VIDEO na domácom
kine ku kompozitnému video konektoru na
televízore.
Konektor kompozitného videa môže
byť označený ako AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE alebo BASEBAND.
1
Poznámka
•• Zvukové pripojenia v tomto návode na
používanie sú len odporúčania. Môžete použiť
aj iné pripojenia.
•• Keď sú vaše domáce kino a televízor prepojené
cez konektor HDMI ARC, nie je potrebné
pripojenie zvuku.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho optického kábla
Najvyššia kvalita zvuku
Pomocou optického kábla pripojte konektor
OPTICAL na domácom kine ku konektoru
OPTICAL OUT na televízore alebo inom
zariadení.
Digitálny optický konektor môže byť označený
ako SPDIF, SPDIF OUT alebo OPTICAL.
TV
TV
2
Na televízore prepnite na správny obrazový
vstup.
Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych
programov cez domáce kino, pripojte ďalší
zvukový kábel (pozrite si ‘Pripojenie zvuku z
televízora a iných zariadení’ na strane 14).
Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo
SOURCE, až kým nevyberiete správny zvukový
vstup.
3
Pripojenie zvuku z televízora a
iných zariadení
Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení
cez domáce kino.
Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré
je k dispozícii na televízore, domácom kine a
ostatných zariadeniach.
14
SK
Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho koaxiálneho kábla
Dobrá kvalita zvuku
Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor
COAXIAL na domácom kine ku konektoru
COAXIAL/DIGITAL OUT na televízore alebo
inom zariadení.
Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený
ako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou
analógových zvukových káblov
Počítače a internet
Základná kvalita zvuku
Pomocou analógového kábla pripojte konektory
AUX na domácom kine ku konektorom AUDIO
OUT na televízore alebo inom zariadení.
Pripojte domáce kino k počítačovej sieti a
internetu a vychutnajte si:
• Multimediálny obsah prenášaný z
počítača:prehrávajte hudbu, video a
prezerajte fotografie z počítača alebo iného
mediálneho servera vo vašej sieti (pozrite
si ‘Prehľadávanie počítača prostredníctvom
siete DLNA’ na strane 28).
• Net TV (nedostupné v Číne): prehľadávajte
služby Net TV a získajte prístup k online
informáciám, hrám, správam, hudbe a iným
službám. (pozrite si ‘Prehľadávanie služby
Net TV’ na strane 31)
• Aktualizácia softvéru:aktualizujte softvér
domáceho kina prostredníctvom siete
(pozrite si ‘Aktualizácia softvéru cez
internet’ na strane 39).
Nastavenie zvuku pre pripojené
zariadenia
Keď pripojíte nejaké zariadenie k vášmu
domácemu kinu, skontrolujte nastavenia zvuku.
Na televízore a iných zariadeniach zapnite
funkciu HDMI-CEC. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie pre
televízor a iné zariadenie.
Z ponuky reproduktorov televízora
vyberte možnosť „Zosilňovač“. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
Na domácom kine zapnite systém ovládania
zvuku a priraďte zvukový vstup pripojeného
zariadenia k správnym konektorom na
domácom kine (pozrite si ‘Prehrávanie
zvuku cez domáce kino’ na strane 34).
Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC, opakovaným stláčaním
tlačidla SOURCE na domácom kine vyberte
správny zvukový vstup.
1
2
3
Výstraha
•• Skôr ako pripojíte domáce kino do počítačovej
siete, oboznámte sa so sieťovým smerovačom,
softvérom mediálneho servera a princípmi
fungovania siete. Ak je to nevyhnutné,
prečítajte si dokumentáciu priloženú k
sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips
nezodpovedá za stratu, poškodenie ani
znehodnotenie údajov.
Káblové pripojenie
Pripojenie domáceho kina k smerovaču
pomocou sieťového kábla.
Čo potrebujete
• Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom
DHCP).
• Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
• Počítač s nainštalovaným softvérom
mediálneho servera. (pozrite si ‘Nastavenie
softvéru mediálneho servera’ na strane 28)
• Ak chcete aktualizovať službu Net TV a
softvér, uistite sa, že sieťový smerovač
má prístup na internet a tento prístup
neobmedzujú brány firewall ani iné
zabezpečovacie systémy.
SK
15
Slovens ky
VCR
Vytvorenie káblovej siete
Bezdrôtové pripojenie
Pripojte domáce kino k smerovaču podľa nižšie
uvedenej schémy a potom zapnite zariadenia.
Pripojte domáce kino k smerovaču pomocou
bezdrôtového pripojenia.
Čo potrebujete
• Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom
DHCP).
• Počítač s nainštalovaným softvérom
mediálneho servera. (pozrite si ‘Nastavenie
softvéru mediálneho servera’ na strane 28)
• Ak chcete aktualizovať službu Net
TV a softvér, uistite sa, že má sieťový
smerovač prístup na Internet a tento
prístup neobmedzujú brány firewall ani iné
zabezpečovacie systémy.
LAN
Vytvorenie bezdrôtovej siete
www
1
2
3
4
5
6
7
Pripojte domáce kino k sieťovému
smerovaču pomocou káblového pripojenia
(pozrite si ‘Káblové pripojenie’ na strane
15).
Zapnite televízor a prepnite ho na správny
zdroj pre domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Inštalácia siete]
> [Káblová (Ethernet)] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
televízora a dokončite nastavenie.
»» Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak
pripojenie zlyhá, vyberte položku [Skúsiť
znova] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Dokončiť] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
Kontrola nastavení káblovej siete
1
2
3
16
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Zobraziť
nastavenia siete] a potom stlačte tlačidlo
OK.
»» Zobrazia sa aktuálne nastavenia siete.
SK
Domáce kino obsahuje vstavanú funkciu Wi-Fi na
jednoduchý prístup k bezdrôtovej sieti. Pripojte
domáce kino k smerovaču podľa nižšie uvedenej
schémy a potom zapnite zariadenia.
www
1
2
3
4
5
Pripojte domáce kino k sieťovému
smerovaču pomocou bezdrôtového
pripojenia (pozrite si ‘Bezdrôtové
pripojenie’ na strane 16).
Zapnite televízor a prepnite ho na správny
zdroj pre domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Inštalácia siete]
> [Bezdrôtové (Wi-Fi)] a potom stlačte
tlačidlo OK.
7
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
televízora a dokončite nastavenie.
»» Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak
pripojenie zlyhá, vyberte položku [Skúsiť
znova] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Dokončiť] a potom
ponuku opustite stlačením tlačidla OK.
Kontrola nastavení bezdrôtovej siete
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Zobraziť
nastavenia bezdrôtovej siete] a potom
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazia sa aktuálne nastavenia siete
Wi-Fi.
Pomenovanie vášho domáceho
kina
Ak chcete svoje domáce kino v sieti jednoducho
rozpoznať, pomenujte ho.
Zapnite televízor a prepnite ho na správny
zdroj pre domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Pomenujte svoj
produkt:] a potom stlačte tlačidlo OK.
Na zadanie mena stlačte Alfanumerické
tlačidlá.
Vyberte položku [Hotovo] a potom ponuku
opustite stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
5
6
7
Používanie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Skôr, ako začnete
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v
stručnej úvodnej príručke a pomocníkovi na
obrazovke.
• Dokončite úvodné nastavenie. Úvodné
nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí
domáceho kina. Ak toto nastavenie
nedokončíte, pri každom zapnutí domáceho
kina sa zobrazí výzva na jeho dokončenie.
• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Výber zvuku
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku
videa alebo hudby.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým
nastaveniam na obrazovke.
1
2
Nastavenia
zvuku
Popis
AUTO
VOLUME
Nastavenie stálej hlasitosti
reproduktorov. Táto možnosť
je pre zvukový vstup televízora
ideálna v prípade, že je úroveň
signálu reklám zvyčajne vyššia
ako bežný obsah.
SOUND
Výber režimu zvuku.
SURROUND Výber priestorového zvuku
alebo stereofonického zvuku.
TREBLE
Nastavenie vysokých frekvencií
výstupu.
MID
Nastavenie stredných frekvencií
výstupu.
BASS
Nastavenie nízkych frekvencií
výstupu.
AUD SYNC Vytvorenie oneskorenia
zvuku tak, aby sa zhodoval s
rýchlosťou videa.
SK
17
Slovens ky
6
3
4
Vyberte jednu z možností a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
BACK zatvorte
ponuku.
Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo,
ponuka sa automaticky ukončí.
Automatická hlasitosť
Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí
na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej
hlasitosti.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
Vyberte položku AUTO VOLUME a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
vyberte možnosť ON alebo OFF.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
Režim zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
Vyberte položku SOUND a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
• MOVIE: Vychutnajte si zvuk ako v kine,
špeciálne vylepšený pre filmy.
• MUSIC: Znovu vytvorte pôvodné
nahrávacie prostredie vašej hudby v
štúdiu alebo na koncerte.
• ORIGINAL: Vypočujte si originálny
zvuk vašich filmov a hudby bez
pridaných zvukových efektov.
• NEWS: Vypočujte si každé slovo s
optimalizovaným zvukom reči a čistými
vokálmi.
• GAMING: Vychutnajte si vzrušujúce
arkádové zvuky ideálne pre akčné
videohry alebo hlučné párty.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
18
SK
Režim priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
Vyberte položku SURROUND a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
• AUTO: Priestorový zvuk založený na
prenose zvuku.
• VIRTUAL SURR: Virtual Surround.
• STEREO: Dvojkanálový stereofonický
zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
Ekvalizér
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok),
stredných frekvencií (stredov) a nízkych
frekvencií (basov) domáceho kina.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
Vyberte možnosť TREBLE, MID alebo
BASS a potom stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) zmeníte frekvenciu.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
Tlačidlá prehrávania
Domáce kino dokáže prehrať disky DVD, VCD,
CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky,
ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R
obsahujúce fotografie alebo hudbu.
Čo potrebujete
Pre zvuk alebo video v režime 2D:
• Zvukové a video prepojenie medzi domácim
kinom a televízorom.
• Zvukový disk alebo disk s videom.
Pre video v režime 3D:
• 3D televízor.
• Prepojenie medzi domácim kinom a
televízorom cez HDMI.
• Disk 3D Blu-ray.
• 3D okuliare kompatibilné s vaším 3D
televízorom.
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
OK
Navigácia v ponukách.
Prehrávanie diskov
1
2
3
4
Do domáceho kina vložte disk.
»» Televízor sa prepne na správny zdroj a
automaticky sa spustí prehrávanie disku.
Ak sa prehrávanie disku nespustí
automaticky, stlačte tlačidlo DISC alebo v
základnej ponuke zvoľte možnosť [prehrať
disk] a potom stlačte tlačidlo OK.
Na sledovanie videa v režime 3D si nasaďte
3D okuliare.
Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania (pozrite si ‘Tlačidlá prehrávania’
na strane 19).
Poznámka
•• Ak prehrávate video v režime 3D, obraz sa pri
vyhľadávaní vpred alebo vzad, a v niektorých
iných režimoch prehrávania, zobrazuje v
režime 2D. Pri normálnom prehrávaní sa opäť
obnoví režim 3D.
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Spustenie alebo obnovenie
(Prehrávanie) prehrávania.
Pozastavenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
Prechod na predchádzajú
/
alebo nasledujúcu stopu,
kapitolu alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie smerom
/
dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Navigačné
Otočenie obrazu v smere
tlačidlá (nahor/ alebo proti smeru hodinových
nadol)
ručičiek.
SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre
video.
POP-UP
Prístup do ponuky disku alebo
MENU/DISC jej ukončenie.
MENU
OPTIONS Prístup k pokročilým
možnostiam pri prehrávaní
zvuku, videa alebo mediálnych
súborov (pozrite si ‘Možnosti
zvuku, videa a obrázkov’ na
strane 24).
Pre formáty videa, ako sú DivX a WMV:
• Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
• Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od
miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
• Ak chcete prehrávať video od začiatku,
stlačte tlačidlo OK.
Tip
•• Aby ste predišli blikaniu, zmeňte jas obrazovky
(pozrite si ‘Panel displeja’ na strane 38).
SK
19
Slovens ky
Disky
Prehrávanie 3D diskov v režime 2D
Ak nemáte televízor s podporou zobrazenia 3D,
pozerajte 3D disky v režime 2D.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte možnosť [Nastavenie] > [Obraz]
> [Sledovať video v 3D] > [Vypnúť].
Stlačte tlačidlo OK.
Spustite prehrávanie disku Blu-ray 3D.
»» 3D video sa zobrazí v režime 2D.
1
2
3
4
Zobrazenie ponuky na diskoch VCD a
SVCD
Slúži na zobrazenie ponuky s obsahom na
diskoch VCD a SVCD.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] >
[Predvoľba] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [VCD PBC] > [Zapnúť] a
potom stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
1
2
3
4
5
Funkciu BonusView (Bonusové zobrazenie)
(obraz v obraze) aktivujete v ponuke disku
Blu-ray.
Počas prehrávania hlavného programu
OPTIONS.
stlačte tlačidlo
»» Zobrazí sa ponuka možností.
Vyberte položku [Výber PIP] > [PIP] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» V závislosti od videa sa zobrazí možnosť
PIP [1] alebo [2].
»» Obraz v obraze zobrazí video v malom
okne.
Vyberte možnosť [2. jazyk zvuku] alebo [2.
jazyk titulkov] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View, stlačte
tlačidlo OPTIONS, vyberte možnosť
[Výber PIP] > [Vypnúť] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak chcete vynechať ponuku s obsahom,
vyberte položku [Vypnúť].
Synchronizácia obrazu a zvuku
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval
s videom.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
Vyberte položku AUD SYNC a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
Funkcia Bonus View (Bonusové
zobrazenie) na diskoch Blu-ray
Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu
Bonus View (Bonusové zobrazenie) si môžete
vychutnať extra obsah, napr. komentár režiséra,
priamo počas sledovania hlavného programu.
Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie)
je tiež známa pod názvom Picture–In–Picture
(Obraz v obraze).
20
SK
Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray
Na diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live získate
prístup k ďalším funkciám, ako napr. internetovej
diskusii s režisérom, najnovším ukážkam filmov,
hrám, tapetám alebo melódiám zvonenia.
Čo potrebujete
• disk Blu-ray s obsahom BD-Live
• pripojenie na internet
• úložné zariadenie:
• úložné zariadenie USB s minimálnou
kapacitou pamäte 1 GB alebo
• pamäťovú kartu SD typu SDHC Class
6, s minimálnou kapacitou pamäte
8 GB.
Poznámka
•• Služby BD-Live sa môžu v jednotlivých
krajinách líšiť a závisia aj od jednotlivých diskov.
•• Pri používaní služby BD-Live sa údaje na
disku a v systéme domáceho kina sprístupnia
poskytovateľovi obsahu.
1
2
3
4
5
6
7
Pripojte domáce kino k domácej sieti a
internetu (pozrite si ‘Počítače a internet’ na
strane 15).
Pripojte úložné zariadenie USB k domácemu
kinu.
• Úložné zariadenie USB sa používa na
ukladanie prevzatého obsahu BD-Live.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Lokálny
ukl.priestor] > [USB] a potom stlačte
tlačidlo OK.
V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a
stlačte tlačidlo OK.
»» Spustí sa načítavanie služby BD-Live.
Čas načítania závisí od daného disku a
dostupného internetového pripojenia.
Pomocou tlačidiel Navigačné tlačidlá
navigujte v rámci služby BD-Live a potom
vyberte niektorú položku stlačením tlačidla
OK.
Prístup k službe BD-Live pomocou Karty
SD
1
2
3
4
5
Pripojte domáce kino k domácej sieti a
internetu. (pozrite si ‘Počítače a internet’ na
strane 15)
Vložte pamäťovú kartu SD do priečinka
označeného nápisom SD CARD na
domácom kine.
»» Keď pamäťovú kartu SD vložíte po
prvýkrát, karta sa naformátuje. Po
naformátovaní ponechajte kartu v
domácom kine (pozrite si ‘Formátovanie
karty SD’ na strane 32).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Lokálny
ukl.priestor] > [Karta SD] a potom stlačte
tlačidlo OK.
6
7
V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a
stlačte tlačidlo OK.
»» Spustí sa načítavanie služby BD-Live.
Čas načítania závisí od daného disku a
dostupného internetového pripojenia.
Pomocou tlačidiel Navigačné tlačidlá
navigujte v rámci služby BD-Live a potom
vyberte niektorú položku stlačením tlačidla
OK.
Vymazanie pamäte
Ak úložné zariadenie nemá dostatok pamäte na
uloženie obsahu služby BD-Live, vymažte pamäť
úložného zariadenia.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Vymazať
pamäť] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Tým vymažete lokálnu pamäť a súbory
služby BD-Live, ktoré ste prevzali do
úložného zariadenia.
1
2
3
Vypnutie funkcie BD-Live
Ak chcete obmedziť prístup k funkcii BD-Live,
zapnite zabezpečenie funkcie BD-Live.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] >
[Zabezpečenie BD-Live] > [Zapnúť] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Prístup k funkcii BD-Live je zakázaný.
Slovens ky
Prístup k službe BD-Live pomocou
úložného zariadenia USB
1
2
3
Poznámka
•• Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete
zakázať prístup na Internet.
SK
21
Úložné zariadenia USB
Tlačidlá prehrávania
Vychutnajte si obrázky, zvuk a video uložené na
úložnom zariadení USB.
Čo potrebujete
• Úložné zariadenie USB naformátované
v systéme súborov FAT alebo NTFS a
kompatibilné s triedou veľkokapacitných
pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
• Predlžovací kábel USB, ak úložné zariadenie
USB nemožno pripojiť ku konektoru.
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
OK
Navigácia v ponukách.
Poznámka
•• Môžete použiť aj digitálne fotoaparáty,
ktoré sa pripájajú pomocou rozhrania USB,
ak dokážu prehrávať súbory bez použitia
špeciálneho programu.
•• Ak chcete z úložného zariadenia USB
prehrávať súbory DivX chránené
prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Prehrávanie súborov
1
2
3
4
5
22
Pripojte úložné zariadenie USB k domácemu
kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa základná ponuka.
Vyberte položku [Prehľadávať USB] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania (pozrite si ‘Tlačidlá prehrávania’
na strane 22).
SK
Potvrdenie zadania alebo
výberu.
Spustenie alebo obnovenie
(Prehrávanie) prehrávania.
Pozastavenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
Prechod na predchádzajú alebo
/
nasledujúcu stopu, kapitolu
alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie smerom
/
dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Navigačné
Otočenie obrazu v smere
tlačidlá (nahor/ alebo proti smeru hodinových
nadol)
ručičiek.
SUBTITLE
Výber jazyka titulkov pre video.
OPTIONS Prístup k pokročilým
možnostiam pri prehrávaní
zvuku, videa alebo mediálnych
súborov (pozrite si ‘Možnosti
zvuku, videa a obrázkov’ na
strane 24).
Pre formáty videa, ako sú DivX a WMV:
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od
miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
• Ak chcete prehrávať video od začiatku,
stlačte tlačidlo OK.
•
•
Prehrávajte videá DivX z:
• disku (pozrite si ‘Disky’ na strane 19),
• úložného zariadenia USB (pozrite si ‘Úložné
zariadenia USB’ na strane 22) alebo
• online videoobchodu (pozrite si
‘Zapožičanie videa online’ na strane 32).
Poznámka
•• Ak chcete z disku, úložného zariadenia USB
alebo online videoobchodu prehrávať súbory
DivX chránené prostredníctvom DRM,
pripojte domáce kino k televízoru pomocou
kábla HDMI.
kód VOD pre súbory DivX
Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX
a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX
VOD na stránke www.divx.com.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [DivX®
VOD kód] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa registračný kód DivX VOD
pre vaše domáce kino.
1
2
3
Súbor znakov v titulkoch
Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor
znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností.
1
2
3
Na výber položky [Znaková množina]
stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte súbor znakov.
Súbor znakov
Jazyk
[Štandardný]
angličtina, albánčina, dánčina,
holandčina, fínčina, francúzština,
galčina, nemčina, taliančina,
kurdčina (latinka), nórčina,
portugalčina, španielčina,
švédčina a turečtina
albánčina, chorvátčina,
čeština, holandčina, angličtina,
nemčina, maďarčina, írčina,
poľština, rumunčina, slovenčina,
slovinčina a srbčina
bulharčina, bieloruština,
angličtina, macedónčina,
moldavčina, ruština, srbčina a
ukrajinčina
Grécky
[Stredná
Európa]
[Cyrilika]
[Grécky]
Titulky
Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch,
môžete si vybrať jazyk titulkov.
Počas prehrávania videa vyberte jazyk
stlačením tlačidla SUBTITLE.
1
Poznámka
•• Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne
zhoduje s názvom súboru videa DivX.
Napríklad, ak sa súbor videa volá „movie.avi“,
uložte súbor titulkov ako „movie.srt“ alebo
„movie.sub“.
•• Domáce kino dokáže prehrať súbory s
titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub,
.txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Tieto súbory sa
nezobrazia v súborovej ponuke.
•• Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte
súbor znakov.
SK
23
Slovens ky
DivX
Možnosti zvuku, videa a
obrázkov
•
Použite pokročilé funkcie pri prehrávaní zvuku,
videa alebo mediálnych súborov z disku alebo
úložného zariadenia USB.
•
•
•
Možnosti zvuku
•
•
Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej
skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania
zvuku.
Opakovaným stláčaním tlačidla
OPTIONS prechádzajte cez nasledovné
funkcie:
• RPT TRACK/RPT FILE : Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby alebo
súboru.
• RPT DISC/RPT FOLDER : Opakované
prehrávanie všetkých skladieb na disku
alebo v priečinku.
• RPT RANDOM: Prehrávanie
zvukových stôp v náhodnom poradí.
• RPT OFF: Vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
•
•
1
Možnosti videa
Počas sledovania videa vyberte možnosti ako
napr. titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času
alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie
sú dostupné v závislosti od zdroja videa.
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností videa.
1
2
24
Stlačením Navigačné tlačidlá a tlačidla
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku pre
video.
• [Jazyk titulkov]: Výber jazyka titulkov
pre video.
• [Posunutie titulkov]: Nastavenie
polohy titulkov na obrazovke.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií
o prehrávanom obsahu.
• [Znaková množina]: Slúži na výber
súboru znakov, ktorý podporuje titulky
DivX.
• [Hľadanie podľa času]: Zadaním času
scény preskočí na špecifickú časť videa.
SK
•
•
•
[2. jazyk zvuku]: Výber druhého jazyka
zvuku pre Blu-ray video.
[2. jazyk titulkov]: Výber druhého
jazyka titulkov pre Blu-ray video.
[Tituly]: Výber konkrétneho titulu.
[Kapitoly]: Výber konkrétnej kapitoly.
[Zoznam uhlov]: Výber iného uhla
kamery.
[Ponuky]: Zobrazenie ponuky disku.
[Výber PIP]: Zobrazte okno obrazu
v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray,
ktorý podporuje bonusové zobrazenie.
[Približovanie]: Priblíženie obrazu
videoscény alebo obrázka. Stlačením
tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
[Opakovať]: Opakovanie kapitoly
alebo titulu.
[Opakovať A-B]: Označenie dvoch
bodov v rámci kapitoly alebo skladby
na opakované prehrávanie alebo
vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
[Nastavenia obrázka]: Výber
preddefinovaných nastavení farieb.
Možnosti obrázkov
Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť
alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do
prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
»» Zobrazí sa ponuka možností obrázku.
1
2
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a
OK môžete vybrať a meniť nasledujúce
nastavenia:
• [Otočiť +90]: Otočenie obrázka o 90
stupňov v smere hodinových ručičiek.
• [Otočiť -90]: Otočenie obrázka o
90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
• [Približovanie]: Priblíženie obrazu
videoscény alebo obrázka. Stlačením
tlačidiel Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií o
obrázku.
• [Trvanie na snímku]: Výber rýchlosti
zobrazenia každého obrázka
prezentácie.
• [Animácia snímkov]: Výber animácie
pre prezentáciu.
•
[Nastavenia obrázka]: Výber
preddefinovaných nastavení farieb.
[Opakovať]: Opakované prehrávanie
vybratého priečinka.
Prezentácie
Počas prehrávania zvuku slúži na prístup k
funkciám, ako napr. prezentácia obrázkov a
hudobné prezentácie.
Prezentácie obrázkov
Pozrite si prezentácie obrázkov uložených na
disku alebo úložnom zariadení USB.
Vyberte obrázok z disku alebo úložného
zariadenia USB a potom stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá a OK
vyberte nasledujúce nastavenia:
• [Animácia snímkov]: Výber animácie
pre prezentáciu.
• [Trvanie na snímku]: Výber rýchlosti
zobrazenia každého obrázka
prezentácie.
Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla .
1
2
3
Rádio
Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na
vašom domácom kine a uložte až 40 rozhlasových
staníc.
Čo potrebujete
• Anténu na príjem vysielania v pásme FM.
Poznámka
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú
podporované.
•• Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický
signál, zobrazí sa výzva, aby ste znova
nainštalovali rozhlasové stanice.
•• Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem,
umiestnite anténu ďalej od televízora alebo
iného zdroja vyžarovania.
Ladenie staníc
1
2
4
Hudobné prezentácie
Vytvorte hudobnú prezentáciu, ktorá naraz
prehráva hudbu a zobrazuje obrázky.
Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
Vyberte obrázok a potom spustite
prehrávanie prezentácie tlačidlom
(Prehrávanie).
Stlačením tlačidla prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
1
2
3
Pripojte anténu na príjem vysielania v pásme
FM podľa pokynov uvedených v stručnej
úvodnej príručke.
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE, až
kým sa na paneli displeja nezobrazí RADIO.
»» Ak už máte nainštalované rozhlasové
stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste
počúvali.
»» Ak ste ešte nenainštalovali žiadne
rozhlasové stanice, na paneli displeja sa
zobrazí správa AUTO INSTALL...PRESS
PLAY. Stlačte tlačidlo (Prehrávanie).
Stlačením nasledujúcich tlačidiel môžete
počúvať alebo meniť rozhlasové stanice:
3
4
5
SK
25
Slovens ky
•
Tlačidlo
Postup
/ alebo
Alfanumerické
tlačidlá
Navigačné
tlačidlá (vľavo/
vpravo)
Navigačné
tlačidlá (nahor/
nadol)
Výber predvoľby rozhlasovej
stanice.
BACK
OPTIONS
Vyhľadávanie rozhlasovej
stanice.
Jemné ladenie rozhlasovej
frekvencie.
Stlačením tohto tlačidla
zastavíte vyhľadávanie
rozhlasových staníc.
Toto tlačidlo stlačte a podržte
stlačené, ak chcete vymazať
prednastavenú rozhlasovú
stanicu.
Manuálne: Stlačením tohto
tlačidla jedenkrát sprístupníte
režim programovania a
opätovným stlačením tlačidla
uložíte rozhlasovú stanicu.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu troch sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové
stanice.
Prehrávač MP3
Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové
súbory alebo hudbu.
Čo potrebujete
• Prehrávač MP3.
• 3,5 mm stereo zvukový kábel.
Prehrávanie hudby
1
2
3
iPod alebo iPhone
Na prehrávanie hudby, filmov a fotografií z vášho
zariadenia iPod alebo iPhone používajte dok
domáceho kina.
Čo potrebujete
• Kábel HDMI.
Počúvanie rádia
1
2
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE, až
kým sa na paneli displeja nezobrazí RADIO.
• Ak chcete počúvať predvoľbu
rozhlasovej stanice, stlačte tlačidlo
alebo .
• Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu
a potom ju počúvať, stlačte tlačidlo
Navigačné tlačidlá (vpravo/vľavo).
Úroveň hlasitosti zmeníte stlačením tlačidiel
+/- (Hlasitosť).
Poznámka
•• Keď je domáce kino v režime iPod, môžete v
doku nabíjať váš prehrávač iPod/iPhone.
Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone
do doku
1
2
3
26
SK
Pripojte prehrávač MP3 k domácemu
kinu podľa pokynov uvedených v stručnej
úvodnej príručke.
Opakovane stláčajte tlačidlo SOURCE, až
kým sa na paneli displeja nezobrazí MUSIC
I-LINK.
Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3
vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo
hudbu.
Stlačením tlačidla DOCK for iPod/iPhone
otvoríte dok vášho domáceho kina pre
iPod/iPhone.
Pripojte kábel HDMI k domácemu kinu a
televízoru.
Zapnite zariadenie iPod alebo iPhone a
vložte ho do doku.
1
2
3
Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do
doku (pozrite si ‘Vloženie prehrávača iPod
alebo iPhone do doku’ na strane 26).
Na diaľkovom ovládaní domáceho kina
stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
Na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone
vyberte hudobné skladby.
• Ak chcete zobraziť zoznam skladieb na
obrazovke televízora a použiť diaľkové
ovládanie domáceho kina na výber
skladby, znova stlačte tlačidlo DOCK
for iPod.
Prehrávanie videa a prezentácií
1
2
3
4
5
6
Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do
doku (pozrite si ‘Vloženie prehrávača iPod
alebo iPhone do doku’ na strane 26).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Prehľadávať iPod] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci káblu HDMI).
»» Obrazovka televízora zostane prázdna.
Stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
»» Na obrazovke televízora sa zobrazia
zoznamy skladieb.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá a OK
vyberte a prehrajte videá alebo fotografie.
Používanie telefónu typu
Smartphone
Zmeňte svoje zariadenie iPhone alebo telefón
typu Smartphone so systémom Android na
virtuálne diaľkové ovládanie, alebo ho použite na
prehľadávanie obsahu disku či úložného zariadenia
USB v domácom kine.
Čo potrebujete
• Zariadenie iPhone (verzia iOS 3.1.3 a
vyššia) alebo telefón typu Smartphone so
systémom Android (verzia Android 2.1 a
vyššia).
• Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť.
Skôr, ako začnete
• Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti.
(pozrite si ‘Počítače a internet’ na strane 15)
•
•
Pomenujte svoje domáce kino (pozrite si
‘Pomenovanie vášho domáceho kina’ na
strane 17).
Pripojte svoj telefón typu Smartphone k
tej istej domácej sieti. Podrobné informácie
nájdete v jeho návode na používanie.
Prevzatie aplikácie MyRemote
Prevezmite aplikáciu od spoločnosti Philips,
MyRemote (MyRemote), do telefónu typu
Smartphone. Táto aplikácie je bezplatná.
Poznámka
•• Aplikácia Philips MyRemote je dostupná
len pre zariadenia iPhone a telefóny typu
Smartphone so systémom Android.
1
2
3
Poklepte na ikonu App Store (Obchod s
aplikáciami) v zariadení iPhone alebo na
ikonu Market (Market) v telefóne typu
Smartphone so systémom Android.
Vyhľadajte aplikáciu „Philips MyRemote“.
Podľa pokynov vo vašom zariadení
prevezmite aplikáciu.
»» Ikona MyRemote (MyRemote) sa pridá
na domovskú obrazovku vášho zariadenia.
Prístup k aplikácii MyRemote
Spustite aplikáciu MyRemote vo vašom zariadení
a identifikujte vaše domáce kino v domácej sieti.
Poklepte na položku MyRemote
(MyRemote) vo vašom zariadení.
»» Vaše domáce kino a ostatné zariadenia
v sieti sa zobrazia vo vašom zariadení.
Zobrazí sa tiež lišta prehľadávania s
kartami Devices, Remote a Source.
1
2
3
4
Ak sa vaše domáce kino nenájde,
skontrolujte pripojenie k sieti (pozrite si
‘Počítače a internet’ na strane 15).
Potom poklepaním na kartu Devices
(Zariadenia) vo vašom zariadení zopakujte
vyhľadávanie.
Poklepte na ikonu domáceho kina v telefóne
typu Smartphone.
»» V zariadení sa zobrazí virtuálne diaľkové
ovládanie.
Aplikáciu ukončíte stlačením tlačidla Domov
vo vašom zariadení.
SK
27
Slovens ky
Prehrávanie hudby
Používanie telefónu typu Smartphone ako
diaľkového ovládania
Na viacerých obrazovkách v telefóne typu
Smartphone sa zobrazí virtuálne diaľkové
ovládanie. Prístup k jednotlivým tlačidlám získate
posunutím obrazovky vášho zariadenia prstom
doľava alebo doprava.
V telefóne typu Smartphone sú aktívne len tie
ovládacie tlačidlá, ktoré sú relevantné vzhľadom
na daný režim prehrávania. Ak napríklad
prehrávate obrázky, aktívne sú len tlačidlá
diaľkového ovládania používané na ovládanie
obrázkov. Ak však prehrávate video, aktívne sú
aj ďalšie tlačidlá, napr. SUBTITLE alebo TOP
MENU.
Spustite aplikáciu v telefóne typu
Smartphone (pozrite si ‘Prístup k aplikácii
MyRemote’ na strane 27).
»» V závislosti od režimu prehrávania sú
aktívne príslušné tlačidlá diaľkového
ovládania.
1
2
3
Ak sa tlačidlá diaľkového ovládania
nezobrazia, v telefóne typu Smartphone
poklepte na kartu Remote (Diaľkové
ovládanie).
Prístup k ďalším tlačidlám získate
potiahnutím prstom po obrazovke doľava
alebo doprava.
Poznámka
•• Niektoré funkcie ovládania nie sú v telefónoch
typu Smartphone dostupné.
Prehľadávanie disku alebo úložného
zariadenia USB
Prehľadávajte disk alebo úložné zariadenie
USB z telefónu typu Smartphone a prehrávajte
zvukové, video alebo multimediálne súbory.
Spustite aplikáciu diaľkového ovládania
v telefóne typu Smartphone (pozrite si
‘Prístup k aplikácii MyRemote’ na strane 27).
Vložte dátový disk alebo pripojte úložné
zariadenie USB k domácemu kinu.
V telefóne typu Smartphone poklepte na
kartu Source (Zdroj) a vyberte položku
DISC (DISC) alebo USB (USB).
»» Zobrazia sa priečinky na disku alebo
úložnom zariadení USB.
1
2
3
28
SK
4
5
Vyberte priečinok, ktorý chcete
prehľadávať, a potom vyberte súbor na
prehrávanie.
»» V zariadení sa aktivujú príslušné tlačidlá
diaľkového ovládania.
Prístup k diaľkovému ovládaniu počas
prehľadávania obsahu získate poklepaním
na kartu Remote (Diaľkové ovládanie) v
telefóne typu Smartphone.
Prehľadávanie počítača
prostredníctvom siete DLNA
Po pripojení domáceho kina k vašej domácej
sieti si môžete vychutnať hudbu a video alebo
zobrazovať fotografie uložené v počítači alebo
inom mediálnom serveri v tejto sieti.
Čo potrebujete
• Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť
pripojenú pomocou smerovača typu
Universal Plug and Play (uPnP).
• Kábel LAN na pripojenie domáceho kina k
domácej sieti.
• Mediálny server, ako napríklad:
• PC s programom Windows Media
Player 11 alebo novším; alebo
• Počítač Mac s programom Twonky
Media Server.
Poznámka
•• Pomoc s použitím iných mediálnych serverov,
ako napríklad TVersity, získate na webovej
lokalite príslušného mediálneho servera.
Nastavenie softvéru mediálneho servera
Ak chcete zapnúť zdieľanie médií, je potrebné
nastaviť softvér mediálneho servera.
Skôr, ako začnete
• Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti.
(pozrite si ‘Počítače a internet’ na strane 15)
• Pripojte počítač k tej istej sieti.
• Skontrolujte, či brána firewall vo vašom
počítači povoľuje spustenie programov
Windows Media Player.
• Zapnite počítač a smerovač.
Program Microsoft Windows Media
Player 11
6
Poznámka
•• Obsah uvedených obrazoviek sa môže líšiť
Pri predvolenom nastavení program
Windows Media Player zdieľa obsah týchto
priečinkov: Hudba, Obrázky a Video. Ak
sú vaše súbory v iných priečinkoch, zvoľte
možnosť Knižnica > Pridať do knižnice.
v závislosti od verzie systému Microsoft
Windows nainštalovanej vo vašom počítači.
1
2
V počítači spustite program Windows
Media Player.
Kliknite na kartu Knižnica a vyberte
možnosť Zdieľanie médií.
»» Zobrazí sa obrazovka Pridať do knižnice.
»» V prípade potreby vyberte možnosť
Rozšírené možnosti na zobrazenie
zoznamu monitorovaných priečinkov.
4
Pri prvom vybratí položky Zdieľanie
médiísa zobrazí kontextová ponuka.
Začiarknite okienko Zdieľať moje médiá a
kliknite na tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa obrazovka Zdieľanie médií.
Slovens ky
3
Skontrolujte, či na obrazovke Zdieľanie
médií vidíte zariadenie označené ako
Neznáme zariadenie.
7
8
5
»» Ak sa neznáme zariadenie nezobrazí ani
po približne jednej minúte, skontrolujte,
či spojenie neblokuje brána firewall
počítača.
Vyberte možnosť Moje priečinky a
priečinky ostatných používateľov, do
ktorých mám povolený prístup, a potom
kliknite na možnosť Pridať.
Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie
priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne
súbory.
Vyberte neznáme zariadenie a kliknite na
položku Povoliť.
»» Vedľa zariadenia sa objaví zelená značka
začiarknutia.
SK
29
Program Microsoft Windows Media
Player 12
Poznámka
•• Obsah uvedených obrazoviek sa môže líšiť
v závislosti od verzie systému Microsoft
Windows nainštalovanej vo vašom počítači.
1
2
V počítači spustite program Windows
Media Player.
V programe Windows Media Player kliknite
na kartu Prúd a vyberte možnosť Zapnúť
vysielanie prúdov mediálnych údajov.
»» Zobrazí sa obrazovka Možnosti
vysielania prúdov mediálnych údajov.
5
6
7
3
4
30
Kliknite na možnosť Zapnúť vysielanie
prúdov mediálnych údajov.
»» Vrátite sa na obrazovku programu
Windows Media Player.
Kliknite na kartu Prúd a vyberte možnosť
Ďalšie možnosti vysielania prúdov údajov.
»» Zobrazí sa obrazovka Možnosti
vysielania prúdov mediálnych údajov.
SK
Skontrolujte, či na obrazovke Lokálna sieť
vidíte mediálny program.
»» Ak sa mediálny program nezobrazí,
skontrolujte, či spojenie neblokuje brána
firewall počítača.
Vyberte mediálny program a kliknite na
možnosť Povolené.
»» Pri mediálnom programe sa zobrazí
zelená šípka.
Pri predvolenom nastavení program
Windows Media Player zdieľa obsah týchto
priečinkov: Hudba, Obrázky a Videá. Ak sa
vaše súbory nachádzajú v iných priečinkoch,
kliknite na kartu Usporiadať a vyberte
položku Spravovať knižnice > Hudba.
»» Zobrazí sa obrazovka Umiestnenia
knižníc hudby.
Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie
priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.
6
Poznámka
•• Obsah obrazoviek sa môže líšiť od uvedených
v závislosti od verzie operačného systému
Mac, ktorú používate.
1
2
3
Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30
dňovú bezplatnú skúšobnú verziu do vášho
počítača Macintosh, navštívte stránku
http://www.twonkymedia.com.
V počítači Macintosh spustite program
Twonky Media.
Na obrazovke Twonky Media Server
vyberte položky Basic Setup (Základné
nastavenie) a First Steps (Úvodné kroky).
»» Zobrazí sa obrazovka First steps
(Úvodné kroky).
Prehrávanie súborov z počítača
Poznámka
•• Skôr ako začnete prehrávať multimediálny
obsah z počítača sa uistite, že je domáce kino
pripojené k domácej sieti a softvér mediálneho
servera je správne nastavený.
1
2
3
4
5
4
5
Zadajte názov svojho mediálneho servera a
kliknite na možnosť Save Changes (Uložiť
zmeny).
Späť na obrazovke Twonky Media vyberte
položky Basic Setup (Základné nastavenie)
a Sharing (Zdieľanie).
»» Zobrazí sa obrazovka Sharing (Zdieľanie).
Vyhľadajte a vyberte priečinky určené na
zdieľanie a potom vyberte položku Save
Changes (Uložiť zmeny).
»» Počítač Macintosh automaticky vykonáva
opätovné preskenovanie týchto
priečinkov, takže sú vždy pripravené na
zdieľanie.
Televízor prepnite na správny zdroj HDMI
pre domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa základná ponuka.
Vyberte položku [Prehľadávať PC] a potom
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania (pozrite si ‘Tlačidlá prehrávania’
na strane 22).
Prehľadávanie služby Net TV
Nedostupné v Číne
Získajte prístup k množstvu internetových
aplikácií a špeciálne prispôsobeným internetovým
webovým lokalitám so službou Net TV.
Interaktívne diskusie o službe Net TV nájdete na
stránke fóra Net TV na lokalite www.supportforum.philips.com
Poznámka
•• Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie
žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený
poskytovateľmi služby Net TV.
SK
31
Slovens ky
Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)
Prístup k službe Net TV
1
2
3
4
5
Pripojte domáce kino k domácej sieti a
internetu (pozrite si ‘Počítače a internet’ na
strane 15).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa základná ponuka.
Vyberte položku [Pretraži Net TV] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa úvodná stránka služby Net
TV. Po prvom spustení služby Net
TV postupujte podľa pokynov na
obrazovke, potvrďte súhlas so zmluvnými
podmienkami a zaregistrujte sa v
programe Klub Philips.
Stlačením Navigačné tlačidlá vyberte
položku App Gallery (Galéria aplikácií)
alebo Internet (Internet), a potom stlačte
tlačidlo OK.
• Vstúpte do položky App Gallery
(Galéria aplikácií), aby ste mohli na
obrazovku pridať ďalšie aplikácie.
• Na prehľadávanie v sieti internet
spustite Internet (Internet).
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
BACK alebo
stránku, stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo (Ponuka Doma)na
ukončenie ponuky.
Zapožičanie videa online
Nedostupné v Číne
Zapožičajte si videá z online videoobchodov
prostredníctvom tohto domáceho kina. Môžete si
ich pozrieť ihneď alebo neskôr.
Mnohé online videoobchody ponúkajú obrovský
výber videí s rôznymi cenami zapožičania, dobami
zapožičania a podmienkami. Pred zapožičaním sa
musíte v niektorých obchodoch zaregistrovať a
vytvoriť si konto.
Čo potrebujete
• Vysokorýchlostné internetové pripojenie k
domácemu kinu.
• Prepojenie cez HDMI medzi domácim
kinom a televízorom.
• Pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6, s
minimálnou kapacitou pamäte 8 GB.
Formátovanie karty SD
Pred prevzatím videa online alebo obsahu služby
BD-Live musí byť karta SD vložená v priečinku
na kartu SD domáceho kina a naformátovaná.
Televízor prepnite na správny zdroj HDMI
pre domáce kino.
Vložte pamäťovú kartu SD do priečinka
označeného nápisom SD CARD na
domácom kine.
1
2
Vymazanie histórie prehľadávania
Vymazaním histórie prehľadávania odstránite
z domáceho kina heslá, súbory cookie a údaje
zaznamenané pri prehľadávaní.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Vymazať pamäť
služby Net TV] a potom stlačte tlačidlo
OK.
1
2
3
3
4
32
SK
Naformátujte kartu podľa pokynov na
obrazovke.
»» Počas formátovania sa vymaže všetok
obsah na karte.
Po naformátovaní ponechajte kartu v
priečinku označenom nápisom SD CARD.
1
2
3
4
5
6
7
Pripojte domáce kino k domácej sieti a
internetu (pozrite si ‘Počítače a internet’ na
strane 15).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Pretraži Net TV] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazia sa online služby dostupné vo
vašej krajine.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
prejdite do videoobchodu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí výzva, postupujte podľa
pokynov videoobchodu a zaregistrujte sa
alebo sa prihláste do konta.
»» Zobrazí sa možnosť zapožičania videí.
»» Ak máte zapožičané videá, ktorým ešte
neuplynula doba zapožičania, zobrazí sa aj
možnosť sledovať tieto videá.
Postupujte podľa pokynov videoobchodu a
zapožičajte si alebo si pozrite video.
• Video sa prevezme na vašu pamäťovú
kartu SD. Môžete si ho pozrieť ihneď
alebo kedykoľvek neskôr, až do
uplynutia doby zapožičania.
• Po prevzatí videa na kartu ho môžete
sledovať iba na vašom domácom kine.
Kartu nemožno presunúť a pozerať
video na inom zariadení.
• Ak kartu presuniete a naformátujete
v inom zariadení, vaše prevzaté videá
sa vymažú. Pred sledovaním znova
prevezmite svoje video.
Stlačením tlačidiel prehrávania na diaľkovom
ovládaní video prehráte, pozastavíte,
vyhľadáte v ňom určitú časť alebo ho
zastavíte.
Zobrazenie Multiview
Na niektorých televízoroch Philips môžete
sledovať dva zdroje videa vedľa seba. Zdrojmi
môžu byť:
• obraz z domáceho kina,
• televízne vysielanie a
• služba Net TV.
Informácie o nastavení zobrazenia multiview
nájdete v návode na používanie vášho televízora.
EasyLink
Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips
EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú
pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno
ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.
Spoločnosť Philips nezaručuje 100 %
prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami
HDMI-CEC.
Čo potrebujete
• Zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC.
• Prepojenie zariadení pomocou rozhrania
HDMI.
Zapnutie
1
2
3
4
5
Na televízore a ostatných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI-CEC.
Bližšie informácie nájdete v návode na
používanie televízora alebo ostatných
zariadení.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Easy Link] > [Easy Link] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Zapnúť] a potom stlačte
tlačidlo OK.
SK
33
Slovens ky
Zapožičanie a prehrávanie online videa
Ovládanie zariadení
Prehrávanie zvuku cez domáce kino
Ovládajte domáce kino a iné pripojené
zariadenia kompatibilné s protokolom HDMICEC pomocou jedného diaľkového ovládania.
Prehrávajte zvuk z pripojeného zariadenia cez
domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Easy Link] > [Ovládanie
zvuku systému] > [Zapnúť] a potom
stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete prehrávať hudbu
prostredníctvom TV reproduktorov,
vyberte možnosť [Vypnúť] a
preskočte ďalšie kroky.
Vyberte položku [Easy Link] > [Mapovanie
zvukových vstupov] a potom stlačte tlačidlo
OK.
Podľa pokynov na televíznej obrazovke
priraďte zvukové konektory pripojeného
zariadenia k zvukovým vstupom domáceho
kina.
Prehrávanie jedným dotykom
Ak aktivujete prehrávanie jedným dotykom,
televízor sa pri spustení prehrávania disku v
domácom kine automaticky prepne na správny
kanál.
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo
(Pohotovostný režim), domáce kino a
všetky pripojené zariadenia HDMI-CEC
(ktoré podporujú funkciu jednodotykového
pohotovostného režimu) sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Ak je vo vašom domácom kine zapnutá funkcia
prepnutia do pohotovostného režimu jedným
dotykom, môžete ho do pohotovostného
režimu prepnúť diaľkovým ovládaním televízora
alebo iných zariadení s protokolom HDMI-CEC.
Ovládanie zvuku systému
Ak prehrávate cez zariadenie, ktoré má
vlastný zvukový výstup pripojený k domácemu
kinu, domáce kino sa automaticky prepne na
príslušný zvukový zdroj.
Ak chcete použiť funkciu jednodotykového
ovládania zvuku, zapnite ovládanie zvuku
systému a podľa pokynov na obrazovke
televízora priraďte pripojené zariadenia ku
vstupným zvukovým konektorom domáceho
kina.
Mapovanie zvukových vstupov
Keď k domácemu kinu pripojíte nové zariadenie,
priraďte toto zariadenie k vstupnému
zvukovému konektoru (pozrite si ‘Prehrávanie
zvuku cez domáce kino’ na strane 34).
34
SK
1
2
3
4
5
Poznámka
•• Ak pripájate domáce kino k TV
prostredníctvom pripojenia HDMI ARC, uistite
sa, že zvuk televízora sa priradí k vstupu ARC
na domácom kine.
Zmena nastavení
Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho
domáceho kina.
Výstraha
•• Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na
najlepšie hodnoty pre dané domáce kino.
Pokiaľ nemáte dôvod, pre ktorý by ste chceli
niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je
ponechať jeho predvolenú hodnotu.
Poznámka
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou
farbou.
•• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo BACK. Ak chcete
opustiť ponuku, stlačte tlačidlo (Ponuka
Doma).
Obraz
Zmeňte nastavenia obrazu tak, aby vyhovoval
vašim predstavám.
Poznámka
•• Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre
televízor. Ak meníte toto nastavenie, uistite sa,
že televízor nové nastavenia podporuje.
Nastavenia a formát obrazu
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Zmeňte nasledujúce nastavenia a následne
stlačte tlačidlo OK:
• [TV obrazovka]: Formát obrazu.
• [Nastavenia obrázka]: Nastavenia
preddefinovaných farieb.
Farba obrazu
Funkcia Deep Color prináša na vašu televíznu
obrazovku farby prirodzeného sveta a zobrazí
živý obraz s viac ako miliardou farieb.
Ak váš televízor podporuje funkciu Deep Color
a je pripojený k domácemu kinu pomocou kábla
HDMI, môžete zmeniť nastavenie Deep Color.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] > [HDMI Deep
Color] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte
tlačidlo OK:
• [Automatický]: Automatické zvolenie
funkcie HDMI Deep Color.
• [Zapnúť]: Zobrazenie živého obrazu.
• [Vypnúť]: Zobrazenie v štandardných
24-bitových farbách.
1
2
3
4
Rozlíšenie obrazu
Pre prístup k nastaveniam videa HDMI pripojte
domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] > [HDMI video]
a potom stlačte tlačidlo OK.
Zmeňte nastavenie rozlíšenia HDMI a
stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
4
Blu-ray 3D video
Ak chcete prehrávať 3D video, pripojte domáce
kino k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Obraz] > [Sledovať
video v 3D] > [Automatický] a potom
stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
SK
35
Slovens ky
8
Poloha titulkov
Automaticky zmeňte polohu titulkov tak, aby sa
prispôsobila televíznej obrazovke.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] >
[Automatický posun titulku] > [Zapnúť] a
potom stlačte tlačidlo OK.
1
2
Poznámka
•• Ak chcete prehrať pôvodný zvuk disku,
vyberte možnosť [Vypnúť].
3
Nočný režim
Zvuk
1
2
Zmeňte nastavenia zvuku tak, aby vyhovoval vašim
predstavám.
Zvuk HDMI
Ak chcete prostredníctvom televízora počúvať
zvuk prenášaný cez rozhranie HDMI, pripojte
domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Audio] > [HDMI zvuk] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte
tlačidlo OK:
• [Bitový tok]: Zapnutie výstupu
formátu bitstream cez HDMI.
• [Automatický]: Automatické zvolenie
najlepšieho podporovaného formátu
zvuku.
• [Vypnúť] Vypnutie zvuku z TV.
1
2
3
4
Dodatočné spracovanie zvuku
Ak chcete vybrať preddefinovaný režim zvuku,
zapnite dodatočné spracovanie zvuku na výstupe
reproduktorov. (pozrite si ‘Režim zvuku’ na
strane 18)
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] >
[Zdokonalený zvuk] > [Zapnúť] a potom
stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
36
SK
Pre tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť
hlasných zvukov pri prehrávaní diskov. Nočný
režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray
s kódovaním Dolby.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Audio] > [Nočný režim]
> [Zapnúť] a potom stlačte tlačidlo OK.
3
Obnovte nastavenia režimu zvuku
Obnovte nastavenia ekvalizéra všetkých režimov
zvuku na predvolené hodnoty.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Audio] > [Predvolené
nastav. zvuku] a potom stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
Jazyk
Vyberte jazyk domovskej ponuky, zvuku a titulkov.
Domovská ponuka
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Jazyk
ponuky] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk ponuky a potom stlačte
tlačidlo OK.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Audio] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk zvuku pre disky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte
4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci
tohto návodu na používanie (pozrite si ‘Kód
jazyka’ na strane 46).
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku
dostupný, domáce kino použije predvolený
jazyk disku.
Titulky disku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Titulok] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk titulkov pre disky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Ponuka disku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Ponuka
disku] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk ponuky pre disky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
Rodičovská kontrola
Slúži na obmedzenie prístupu k diskom nahratým s
hodnotením prístupnosti.
Password (Heslo)
Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo na
prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Zmeniť
heslo] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa ponuka na zmenu hesla.
1
2
3
4
5
Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo
zmeňte heslo.
• Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli,
zadajte kombináciu 0000.
Stlačte tlačidlo OK.
Ohodnotenie
Niektoré disky sú nahraté s hodnotením
prístupnosti podľa veku. Domáce kino môžete
nastaviť tak, aby prehrávalo iba disky s vekovým
obmedzením nižším, ako je vek vášho dieťaťa.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] >
[Rodičovská kontrola] a potom stlačte
tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa výzva, aby ste zadali heslo.
1
2
3
4
5
Zadajte heslo pomocou tlačidiel Číselné
tlačidlá.
Vyberte vekové obmedzenie a stlačte
tlačidlo OK.
• Ak chcete prehrať všetky disky bez
ohľadu na hodnotenie prístupnosti,
vyberte úroveň 8 alebo [Vypnúť].
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
vyberte položku [Iné] zo zoznamu a zadajte
4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej
strane tohto návodu na používanie (pozrite si
‘Kód jazyka’ na strane 46).
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku
dostupný, domáce kino použije predvolený
jazyk disku.
SK
37
Slovens ky
Zvuk disku
Úspora energie
Zmenou nasledujúcich nastavení môžete ušetriť
energiu.
Automatický pohotovostný režim
Pri prehrávaní z disku alebo úložného zariadenia
USB sa domáce kino automaticky prepne do
pohotovostného režimu ak:
• je v režime pozastaveného alebo
zastaveného prehrávania a
• po dobu 30 minút nebude stlačené žiadne
tlačidlo.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] >
[Automatický pohotovostný režim] >
[Zapnúť] a potom stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
Časovač automatického vypnutia
Nastavte časovač na prepnutie domáceho
kina do pohotovostného režimu po uplynutí
nastavenej doby.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Časovač
vypnutia] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte dobu, po ktorej sa časovač
automatického vypnutia aktivuje.
»» Časovač automatického vypnutia možno
nastaviť až na 60 minút. Ak je časovač
automatického vypnutia nastavený na
možnosť [Vypnúť], vypne sa.
1
2
3
4
5
38
Stlačením tlačidla OK aktivujte možnosť.
»» Po určenom čase sa domáce kino prepne
do pohotovostného režimu.
SK
Šetrič obrazovky
Nastavte automatické prepnutie domáceho kina
do režimu šetriča obrazovky, keď:
• je v režime pozastaveného alebo
zastaveného prehrávania a
• po dobu 10 minút nebude stlačené žiadne
tlačidlo.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] > [Šetrič
obrazovky] > [Zapnúť] a potom stlačte
tlačidlo OK.
1
2
3
Panel displeja
Zmeňte jas zobrazovacieho panela domáceho
kina.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Predvoľba] >
[Zobrazovací panel] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte úroveň jasu a stlačte tlačidloOK.
1
2
3
4
Obnovenie výrobných nastavení
Obnovte predvolené nastavenia domáceho kina.
Nie je možné vynulovať nastavenia rodičovskej
kontroly.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Obnoviť
predvolené nastavenia] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte položku [OK] a potom stlačte
tlačidlo OK.
1
2
3
4
Aktualizácia
softvéru
Aby ste mohli neustále využívať najlepšie funkcie a
podporu pre vaše domáce kino, softvér pravidelne
aktualizujte. Porovnajte aktuálnu verziu vášho
softvéru s najnovšou verziou na adrese www.philips.com/support.
Kontrola verzie softvéru
Poznámka
•• Ak sa domáce kino nedokáže pripojiť na
server spoločnosti Philips, stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a vyberte položku
[Nastavenie] > [Sieť] > [Inštalácia siete] na
nastavenie siete.
Aktualizácia softvéru pomocou
zariadenia USB
Aktualizácia softvéru cez
internet
Čo potrebujete
• Pamäťovú jednotku USB typu Flash s
minimálnou kapacitou 75 MB. Pamäťová
jednotka USB typu Flash musí byť
naformátovaná v systéme FAT alebo NTFS.
Nepoužívajte pevný disk USB.
• Počítač s prístupom na internet.
• Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje
súbory vo formáte ZIP (napríklad
WinZip® pre operačný systém Microsoft®
Windows® alebo Stufflt® pre operačný
systém Macintosh®).
1
Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér
1
2
3
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Informácie
o verzii.] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
Pripojte domáce kino k sieti. Použite
• káblové pripojenie k sieti (pozrite si
‘Vytvorenie káblovej siete’ na strane
16) alebo
• bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite
si ‘Vytvorenie bezdrôtovej siete’ na
strane 16).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia/upgrade softvéru] > [Sieť].
»» Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí
sa výzva na spustenie alebo zrušenie
aktualizácie.
Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte
podľa pokynov na obrazovke televízora.
»» Po dokončení aktualizácie softvéru sa
domáce kino automaticky vypne a znovu
spustí. Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
1
2
3
4
5
6
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
k počítaču.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support.
Na webovej stránke podpory spoločnosti
Philips nájdite svoj produkt a položku
Software and Drivers (Softvér a ovládače).
»» Aktualizácia softvéru je dostupná ako
súbor zip.
Uložte súbor zip do koreňového adresára
pamäťovej jednotky USB typu Flash.
Pomocou archivačného programu
vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do
koreňového adresára pamäťovej jednotky
USB typu Flash.
»» Súbory sa vyextrahujú do priečinka
UPG_ALL v pamäťovej jednotke USB
typu Flash.
Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
od počítača.
SK
39
Slovens ky
9
Krok číslo 2: Aktualizujte softvér
Výstraha
10 Technické údaje
výrobku
•• Pred pripojením pamäťovej jednotky USB
typu Flash k domácemu kinu sa uistite, že v
priečinku na disk nie je vložený žiadny disk a
priečinok je zatvorený.
1
2
3
4
5
Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash
k domácemu kinu.
Televízor prepnite na správny zdroj pre
domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a potom
vyberte možnosť [Nastavenie].
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia/upgrade softvéru] > [USB].
Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
»» Po dokončení aktualizácie softvéru sa
domáce kino automaticky vypne a znovu
spustí. Ak sa to nestane, odpojte na pár
sekúnd kábel napájania a opätovne ho
pripojte.
Poznámka
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
Regionálne kódy
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina uvádza podporované
regióny.
Krajina
Európa,
Spojené kráľovstvo
Ázia a Pacifik,
Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
•• Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
napájanie ani neodpájajte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
DVD
BD
A
A
Austrália,
Nový Zéland
Rusko, India
Čína
C
C
Formáty médií
•
40
SK
AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové
CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory,
médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus
HD, úložné zariadenie USB
Formáty súborov
•
•
Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4,
.m4a
Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv,
.mpg, .mpeg
Obrázky: .jpg, .jpeg, .gif, .png
Formáty zvuku
Domáce kino podporuje nasledujúce zvukové
súbory.
Prípona
Kontajner
Zvukový
kodek
Bitová
rýchlosť
.mp3
MP3
MP3
.wma
ASF
WMA
.aac
AAC
.wav
.m4a
.mka
.mka
WAV
MKV
MKA
MKA
.mka
.mka
.mka
MKA
MKA
MKA
AAC, HEAAC
PCM
AAC
PCM
Dolby
Digital
DTS core
MPEG
MP3
32 kbit/s ~
320 kbit/s
64 kbit/s ~
160 kbit/s
192 kbit/s
.mka
MKA
WMA
.mka
MKA
AAC, HEAAC
1,4 Mbit/s
192 kbit/s
27,648 Mbit/s
640 kbit/s
1,54 Mbit/s
912 kbit/s
32 kbit/s ~
320 kbit/s
64 kbit/s ~
160 kbit/s
192 kbit/s
Formáty pre video
Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, na
domácom kine môžete prehrávať videosúbory s
nasledujúcimi charakteristikami:
• Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov pri
• Frekvencia snímok: 6 ~ 30 snímok za
sekundu.
Zvukový Kodek videa
kodek
PCM,
Dolby
Digital,
DTS
core,
MP3,
WMA
Bitová rýchlosť
DivX 3.11, DivX 4.x, Max. 10 Mbit/s
DivX 5.x, DivX 6.x
MPEG 1, MPEG 2
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
Max. 10 Mbit/s
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
WMV9
20 Mbit/s
Súbory .divx v kontajneri AVI
Zvukový
kodek
Kodek videa
PCM,
Dolby
Digital,
MP3,
WMA
DivX 3.11, DivX 4.x, Max. 10 Mbit/s
DivX 5.x, DivX 6.x
MPEG 1, MPEG 2
MPEG 4 ASP
Bitová rýchlosť
20 Mbit/s
(max.
40 Mbit/s)
Max. 10 Mbit/s
Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4
Zvukový
kodek
Kodek videa
Dolby
MPEG 1, MPEG
Digital, 2
MPEG,
MP3,
AAC,
HE-AAC
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
Bitová rýchlosť
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
Max. 10 Mbit/s
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
SK
41
Slovens ky
•
Súbory .avi v kontajneri AVI
Súbory .mkv v kontajneri MKV
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová rýchlosť
PCM,
MPEG 1, MPEG 2
Dolby
Digital,
DTS core,
MPEG,
MP3,
WMA,
AAC, HEAAC
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
WMV9
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
Zosilňovač
•
•
•
•
Video
Max. 10 Mbit/s
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
20 Mbit/s
Súbory .asf a .wmv v kontajneri ASF
Zvukový
kodek
Kodek videa
Bitová rýchlosť
PCM,
Dolby
Digital,
MP3,
WMA
MPEG 4 ASP
Max. 10 Mbit/s
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
WMV9
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
•
•
Kodek videa
•
•
•
PCM,
MPEG 1,
DTS core, MPEG 2
MPEG,
MP3
MPEG 1,
MPEG 2
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
•
•
•
•
•
•
SK
Rozsah ladenia:
• Európa/Čína: FM 87,5 – 108 MHz
(50 kHz)
• Tichooceánska Ázia/Rusko/Latinská
Amerika: FM 87,5 – 108 MHz
(50/100 kHz)
Odstup signálu od šumu: FM 55 dB
Frekvenčný rozsah: FM 60 Hz –
12,5 kHz/±3 dB
USB
20 Mbit/s (max.
40 Mbit/s)
•
42
Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
• WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s
Rádio
20 Mbit/s
Bitová rýchlosť
Systém signálu: PAL/NTSC
Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Zvuk
Súbory .mpg a .mpeg v kontajneri PS
Zvukový
kodek
Celkový výstupný výkon: 500 W RMS (30 %
THD)
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
Citlivosť na vstupe:
• AUX1, AUX2: 500 mV
• Music iLink: 250 mV
Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class
(MSC)
Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB
•
•
Rozmery (Š x V x H): 307,2 x 68,8 x
304,4 mm
Hmotnosť: 2,4 kg
Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napájanie:
• Európa/Čína: 220 – 240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia:
110 – 127 V/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
• Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
Spotreba energie: 100 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
≤ 0,5 W
Impedancia: 3 ohmy
Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 150 Hz
Rozmery (Š x V x H): 196 x 397 x 342,3 mm
Hmotnosť: 6,1 kg
Dĺžka kábla: 3 m
Reproduktory
•
•
•
•
•
•
•
Výstupný výkon: 2 x 135 W RMS (30 %
THD)
Impedancia reproduktorov: 5 ohmov
Budiče reproduktora: 2 x 76,2 mm (3”)
basový reproduktor + 1 x 31,8 mm (1,25”)
výškový reproduktor
Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
Rozmery (Š x V x H): 99 x 334 x 130,6 mm
Hmotnosť: 3,3 kg/kus
Dĺžka kábla: 3 m
Batérie diaľkového ovládania
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ lasera (Dióda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655
+10 nm/–10 nm (DVD), 790 +10 nm/20 nm (CD)
Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
11 Riešenie problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Nikdy neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto
produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte
nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni,
zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.
Hlavná jednotka
Tlačidlá na domácom kine nefungujú.
• Odpojte domáce kino od zdroja napájania a
o niekoľko minút ho opätovne pripojte.
Obraz
Žiadny obraz.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na
správny zdroj pre domáce kino.
Na televízore pripojenom cez HDMI nie je obraz.
• Uistite sa, že na pripojenie domáceho kina
a televízora používate vysokorýchlostný
kábel HDMI. Niektoré štandardné káble
HDMI nezobrazujú správne niektoré druhy
obrázkov, 3D video alebo funkciu Deep
Color.
• Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný.
V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za
nový.
• Stlačením tlačidla (Ponuka Doma), a
potom tlačidiel 731 na diaľkovom ovládaní
obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.
• Zmeňte nastavenie videa cez HDMI
alebo počkajte 10 sekúnd na automatické
obnovenie pôvodného stavu (pozrite si
‘Rozlíšenie obrazu’ na strane 35).
Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.
• Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým
rozlíšením.
• Uistite sa, že televízor podporuje video s
vysokým rozlíšením.
• Na pripojenie k televízoru použite kábel
HDMI.
SK
43
Slovens ky
Hlavná jednotka
Zvuk
Z reproduktorov domáceho kina nevychádza
žiadny zvuk.
• Zapojte zvukový kábel z domáceho kina do
televízora alebo iných zariadení. Samostatný
zvukový kábel na pripojenie nepotrebujete,
keď:
• domáce kino a televízor sú prepojené
pomocou pripojenia HDMI ARC alebo
• zariadenie je pripojené ku konektoru
HDMI IN na domácom kine.
• Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie
(pozrite si ‘Nastavenie zvuku pre pripojené
zariadenia’ na strane 15).
• Obnovte výrobné nastavenia domáceho
kina (pozrite si ‘Obnovenie výrobných
nastavení’ na strane 38), vypnite ho a
potom znova zapnite.
• Na domácom kine opakovane stláčajte
tlačidlo SOURCE, až kým nevyberiete
správny zvukový vstup.
Rušený zvuk alebo ozvena.
• Ak prehrávate zvuk z televízora cez domáce
kino, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
• 1) Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
2) Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(vľavo/vpravo) vyberte položku AUD
SYNC, a potom stlačte tlačidlo OK. 3) Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá
(nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s
videom.
Prehrávanie
Nemožno prehrať disk.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje tento
typ disku (pozrite si ‘Formáty médií’ na
strane 40).
• Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku. (pozrite si ‘Regionálne kódy’
na strane 40)
• Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R,
uistite sa, že je ukončený.
Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.
• Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
• Uistite sa, že je súbor DivX úplný.
44
SK
Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú
správne.
• Uistite sa, že názov súboru s titulkami
je rovnaký ako názov súboru s filmom.
(pozrite si ‘Titulky’ na strane 23)
• Nastavte správny súbor znakov: 1) Stlačte
OPTIONS. 2) Vyberte položku
tlačidlo
[Znaková množina]. 3) Vyberte podporovaný
súbor znakov. 4) Stlačte tlačidlo OK.
Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.
• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom.
• Uistite sa, že domáce kino podporuje
formát súborov na úložnom zariadení USB.
Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry
(Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.
• Prevádzka nie je možná.
Funkcia EasyLink nefunguje.
• Uistite sa, že domáce kino je pripojené k
televízoru EasyLink od spoločnosti Philips
a že je zapnutá funkcia EasyLink (pozrite si
‘EasyLink’ na strane 33).
Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj
domáce kino.
• Takéto správanie je bežné, ak používate
funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC).
Ak chcete, aby domáce kino pracovalo
nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.
Nie je možný prístup k službe BD-Live.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené
k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti
(pozrite si ‘Káblové pripojenie’ na strane 15)
alebo bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite
si ‘Bezdrôtové pripojenie’ na strane 16).
• Uistite sa, že sieť je nastavená. Použite
inštaláciu káblovej siete (pozrite si
‘Vytvorenie káblovej siete’ na strane 16)
alebo inštaláciu bezdrôtovej siete (pozrite si
‘Bezdrôtové pripojenie’ na strane 16).
• Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje službu
BD-Live.
• Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si
‘Vymazanie pamäte’ na strane 21).
Na televízore nemožno prehrať video ani
zobraziť fotografie zo zariadenia iPod alebo
iPhone.
• Vyhľadajte a vyberte videá a fotografie na
obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone a
prehrajte ich na obrazovke televízora.
• Uistite sa, že softvér v zriadení iPod alebo
iPhone nebol pozmenený ani nezákonne
upravovaný.
Slovens ky
Na obrazovke televízora nemožno zobraziť
obrázky zo zariadenia iPod alebo iPhone.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci káblu HDMI).
• Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá a
OK na diaľkovom ovládaní domáceho kina
vyberte a prehrajte.
• Uistite sa, že softvér v zriadení iPod alebo
iPhone nebol pozmenený ani nezákonne
upravovaný.
3D video sa zobrazuje v režime 2D.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a že
je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Blu-ray
videa (pozrite si ‘Blu-ray 3D video’ na strane
35).
Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa DivX
s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí čierna
obrazovka.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom
televízore.
Nemožno prevziať video z videoobchodu.
• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru pomocou kábla HDMI.
• Uistite sa, že karta SD je naformátovaná, má
dostatok pamäte na prevzatie daného videa
a že je typu SDHC Class 6.
• Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte
neuplynula doba zapožičania.
• Uistite sa, že máte dobré pripojenie k sieti.
Použite káblové pripojenie k sieti (pozrite
si ‘Káblové pripojenie’ na strane 15) alebo
bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite si
‘Bezdrôtové pripojenie’ na strane 16).
• Viac informácií nájdete na webovej lokalite
videoobchodu.
Sieť
Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla.
• Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená
mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT
ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
• Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje
správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete
(pozrite si ‘Vytvorenie káblovej siete’ na
strane 16).
SK
45
12 Kód jazyka
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
46
SK
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
2
2D video
Blu-ray
bočné konektory
Bonus View (Bonusové zobrazenie)
20
3
3D
3D disk v režime 2D
3D video
bezpečnosť režimu 3D
20
19
8
A
aktualizácia softvéru
elektronický návod na použitie
kontrola aktuálnej verzie
z úložného zariadenia USB
zo siete
Anténa na príjem vysielania v pásme FM
automatický pohotovostný režim
3
39
39
39
12
38
Ú
Úložné zariadenie USB
aktualizácia softvéru domáceho kina
možnosti
ovládacie tlačidlá
prehrávanie
technické údaje
Č
časovač vypnutia
Často kladené otázky
B
basy
BD-Live
BD-Live (karta SD)
BD-Live (USB)
riešenie problémov
vymazanie pamäte
vypnutie
bezdrôtová sieť
bezdrôtové pripojenie
nastavenia
vstavané Wi-Fi
bezpečnosť
likvidácia
používanie produktu
sledovanie 3D
39
24
22
22
42
38
4
18
21
21
44
21
21
16
17
16
19
12
20
D
diaľkové ovládanie
batérie
prehľad
disky
2D video
3D disk v režime 2D
3D video
BD-Live
Bonus View (Bonusové zobrazenie)
DivX
hľadanie podľa času
jazyk ponuky
jazyk zvuku
možnosti
obraz
obraz v obraze
ovládacie tlačidlá
prehrávanie
synchronizácia obrazu a zvuku
titulky
tituly
vysunutie disku
zvuk
DivX
kód VOD
titulky
znaková množina
DLNA
43
9
20
20
19
20
20
23
24
37
37
24
25
20
19
19
20
37
24
8
24
23
23
23
28
E
EasyLink (HDMI-CEC)
mapovanie zvukových vstupov
34
ovládacie tlačidlá
10
ovládanie zvuku systému
34
34
prehrávanie jedným dotykom
prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom
34
energia
automatický pohotovostný režim
38
časovač vypnutia
38
38
jas
šetrič obrazovky
38
7
6
8
SK
47
Slovens ky
13 Register
F
formát
formátovať kartu SD
formáty médií
formáty videa
formáty zvuku
42
32
40
42
41
H
HDMI
Deep Color
TV (HDMI ARC)
video
zvuk
HDMI-CEC
heslo
hľadanie podľa času
hlavná jednotka
prehľad
riešenie problémov
technické údaje
I
inštruktážne videá
Internet
aktualizácia softvéru domáceho kina
BD-Live
online videoobchody
pripojenie k
iPod a iPhone
dok Philips
hudba
video a prezentácia
vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do
doku
J
jas
jazyk
2. jazyk titulkov
2. jazyk zvuku
kód jazyka
ponuka disku
ponuka na obrazovke
titulky
zvuk
jazyk zvuku
48
SK
35
13
35
36
33
37
24
8
43
43
4
39
20
33
15
12
27
27
26
38
20
20
46
37
36
37
37
37
K
káblová sieť
káblové pripojenie
nastavenia
Karta SD
kód VOD pre súbory DivX
konektory
bočné konektory-vľavo
bočný konektor-vpravo
konektory na zadnej strane - stred
konektory na zadnej strane - vľavo
konektory na zadnej strane - vpravo
Š
šetrič obrazovky
M
Macintosh Twonky Media
mapovanie zvukových vstupov
možnosti
obraz
video
zvuk
možnosti napájania
automatický pohotovostný režim
časovač vypnutia
jas
šetrič obrazovky
možnosti obrázkov
možnosti videa
možnosti zvuku
MP3
prehrávanie
multimediálny obsah
z disku
z online obchodov
z počítača
z úložného zariadenia USB
15
16
32
23
12
12
12
12
12
38
28, 31
34
24
24
24
38
38
38
38
24
24
24
26
19
32
28
22
N
nastavenia
3D video
automatické posunutie titulkov
časovač vypnutia
HDMI video
HDMI-CEC
heslo
jazyk disku
jazyk ponuky
jazyk titulkov
napájanie
35
36
38
35
33
37
37
36
37
38
38
35
37
38
37
37
35
38
35
36
36
36
18
36
O
obraz
možnosti
nastavenia
otáčanie
prezentácie
priblíženie
riešenie problémov
obraz v obraze
2. jazyk titulkov
2. jazyk zvuku
ochranné známky
ohodnotenie
online videoobchody
formátovať kartu SD
riešenie problémov
zapožičanie a prehrávanie videa
opakovať
otvorenie priečinka na disk
ovládanie
Easylink (HDMI-CEC)
hlavná jednotka
prehrávanie disku
rodičovská kontrola
rozhlas
Úložné zariadenie USB
ovládanie zvuku systému
P
panel displeja
Philips Easylink
počítač
DLNA
pripojenie k
softvér mediálneho servera
24
35
24
25
24
43
20
20
4
37
32
44
33
24
8
10
8
19
37
25
22
34
8
33
28
15
28
počítač
DLNA
pripojenie k
softvér mediálneho servera
počítačová sieť
pohotovostný režim
pomocník
aktualizácia
čítanie
navigácia
Používateľská príručka
aktualizácia
čítanie
navigácia
preberanie súborov
právne upozornenia
predvoľba
automatické posunutie titulkov
automatický pohotovostný režim
časovač vypnutia
jazyk ponuky
panel displeja
ponuka disku
rodičovská kontrola
šetrič obrazovky
titulky
zmena hesla
zvuk
prehľad
diaľkové ovládanie
HDMI-CEC
hlavná jednotka
konektory
nastavenia
online videoobchody
prehľadávanie PC
Služba Net TV
prehľadávanie služieb
disk
online videoobchody
Služba Net TV
Úložné zariadenie USB
z prehrávača iPod
zo zariadenia iPhone
prehrávanie
disky
DivX
MP3
online video
riešenie problémov
rozhlas
USB
z počítača
prehrávanie jedným dotykom
28
15
28
15
38
3
2
2
3
2
2
3
4
36
38
38
36
38
37
37
38
37
37
36
9
33
8
12
35
33
28
31
9
19
33
31
22
27
28
19
23
26
33
44
42
22
31
34
SK
49
Slovens ky
obnoviť
obraz
ohodnotenie
predvolené
rodičovská kontrola
heslo
ohodnotenie
rozlíšenie
šetrič obrazovky
video
zvuk
Zvuk HDMI
nastavenie reproduktorov
nastavenia
preddefinované režimy
nočný režim
prepnutie do pohotovostného režimu jedným
rozšírené
dotykom
34
aktualizácia softvéru
prezentácie
obnovenie predvolených nastavení
animácia
25
verzia softvéru
hudobné
25
zabezpečenie BD-Live
obraz
25
zdokonalený zvuk
25
trvanie
pripojenie
domáca sieť
15
na internet
15
sieť
počítač
28
aktualizácia softvéru domáceho kina
reproduktory
11
bezdrôtové pripojenie
TV (HDMI ARC)
13
domáca sieť
TV (HDMI)
13
káblové pripojenie
TV (Kompozitný)
14
nastavenia
zvuk (analógový kábel)
15
pomenovanie zariadenia
zvuk (koaxiálny kábel - digitálny)
14
riešenie problémov
zvuk (optický kábel - digitálny)
14
vstavané Wi-Fi
zvuk z TV a iných zariadení
14
Služba Net TV
Program Microsoft Windows Media online videoobchody
Player 11
29
prístup
Program Microsoft Windows Media sledovanie stránky Net TV
Player 12
30
vymazanie histórie prehľadávania
softvér
aktualizácia
elektronický návod na použitie
recyklácia
7
kontrola aktuálnej verzie
regionálne kódy
40
softvér mediálneho servera
reproduktory
softvér s otvoreným zdrojovým kódom
priestorový zvuk
18
starostlivosť
pripojenie
11
produkt
reproduktory 2.1
11
zdravie
technické údaje
43
životné prostredie
umiestnenie
11
subwoofer
riešenie problémov
hlasitosť subwoofera
hlavná jednotka
43
technické údaje
obraz
43
synchronizácia obrazu a zvuku
prehrávanie
44
pripojenie
43
sériové číslo
4
sieť
45
technické údaje
zvuk
44
technické údaje produktu
rodičovská kontrola
telefón typu Smartphone
37
heslo
prehľadávanie disku alebo zariadenia USB z
ohodnotenie
37
telefónu typu Smartphone
rozhlas
telefón typu Smartphone ako diaľkové
Anténa na príjem vysielania v pásme FM
12
ovládanie
ladenie staníc
25
titulky
ovládacie tlačidlá
25
jazyk
počúvanie rádia
26
umiestnenie
technické údaje
42
znaková množina
tituly
39
38
39
21
36
S
R
T
50
SK
39
16
15
15
15
17
45
16
33
31
32
32
39
3
39
28
4
7
8
7
11
43
20
40
40
28
28
37
36
23
24
U
zvuk
automatická hlasitosť
umiestnenie
basy
konektory
12
ekvalizér
titulky
36
preddefinovaný režim zvuku
umiestnenie
11
priestorový zvuk
riešenie problémov
synchronizácia obrazu a zvuku
výšky
video
zvuk
HDMI Deep Color
35
dodatočné spracovanie
kód VOD pre súbory DivX
23
formáty
nastavenia obrazu
35
hlasitosť subwoofera
online video
33
jazyk
rozlíšenie obrazu
35
kvalita
sledovanie v režime 3D
20
mapovanie vstupov
synchronizácia obrazu a zvuku
20
možnosti
technické údaje
42
nastavenia
video a prezentácia
27
nočný režim
video na požiadanie
preddefinované režimy
formátovať kartu SD
32
technické údaje
online videoobchody
33
zdroj
vloženie prehrávača iPod alebo iPhone Zvuk HDMI
do doku
26
vstavané Wi-Fi
16
vypnutie
BD-Live
21
dodatočné spracovanie zvuku
36
HDMI-CEC
33
výrobné nastavenia
38
18
výšky
vysunutie disku
8
18
18
18
18
18
44
20
18
V
Slovens ky
36
41
11
37
14
34
24
36
36
18
42
15
36
Z
zapnutie
automatické posunutie titulkov
automatický pohotovostný režim
BD-Live
HDMI-CEC
preddefinovaný režim zvuku
šetrič obrazovky
zapožičať video
formátovať kartu SD
online videoobchody
riešenie problémov
zatvorenie priečinka na disk
znaková množina
zosilňovač
36
38
21
33
36
38
32
33
44
8
23
42
SK
51
Philips Consumer Lifestyle
SGP-1115-CE-HTS9241
CE2011
..............................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
........................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
.......................................................................
(brand name, nom de la marque)
HTS9241/12
...........................................................
(Type version or model, référence ou modèle)
SoundHub Home Theater
..............................................................................................
(product description, description du produit)
_
To which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN60065:2002, A1:2006, A11:2008
EN55013:2001, A1:2003, A2:2006
EN55020:2007
EN55022:2006, A1:2007
EN55024:1998, A1:2001, A2:2003
EN61000-3-2:2006 ; A1:2009; A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN62311:2008
IEC62087:2008
IEC62301:2005
EN300 328-1 V1.7.1:2006
EN301 489-1 V1.8.1:2008
EN301 489-17 V2.1.1:2009
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)
2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)
1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)
EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Reglement pour les ErP Directive)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Safety
EMC
EMF
RTTE
: NO63074
: NEI-EMC-1-1102C007; NEI-EMC-2-1102C007
: NEI-EMF-1-1102C007
: NEI-ETSE-1-1103C217; NEI-ETSP-1-1103C217; NEI-ETSP-2-1103C217
Remarks:
(Remarques:)
Drachten, The Netherlands, April 12, 2010
...........................................................
(place,date / lieu, date)
A.Speelman, CL Compliance Manager
.....................................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
_
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgptt_1137/12_v5
book1 back page.indd 4
12/29/2010 3:28:13 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising