Philips | HTS5110/12 | Owner's Manual | Philips Reproduktory pre domáce kino HTS5110/12 Používateľská príručka

Philips Reproduktory pre domáce kino HTS5110/12 Používateľská príručka
Registrujte váš výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/welcome
HTS5110
Návod na obsluhu
1
Obsah
1 Upozornenia ................................. 3
Poznámka o autorských právach ......... 3
Súlad .................................................... 3
Ochranné známky ................................ 3
2 Dôležité ......................................... 4
Bezpečnosť .......................................... 4
Údržba zariadenia ................................ 5
Likvidácia starého
zariadenia a batérií .............................. 5
3 Vaše domáce kino ....................... 6
Hlavné zariadenie ................................. 6
Diaľkový ovládač .................................. 6
4 Pripojenie vášho
domáceho kina ............................ 8
6 Zmena nastavení ....................... 14
Sprístupnenie menu nastavení .......... 14
Zmena všeobecných nastavení ......... 14
Zmena nastavení zvuku ..................... 14
Zmena nastavení obrazu ................... 15
Zmena nastavení volieb ..................... 15
7 Aktualizácia softvéru ................. 15
Kontrola verzie softvéru ..................... 15
Aktualizácia softvéru z
USB pamäťového zariadenia ............. 15
8 Technické údaje ......................... 16
9 Odstránenie možných
problémov .................................. 17
Konektory ............................................. 8
Pripojenie k TV ..................................... 8
Pripojenie zvuku z TV
alebo iných zariadení ........................... 9
5 Použitie vášho
domáceho kina .......................... 10
Skôr ako začnete ............................... 10
Zvoľte váš zvuk .................................. 10
Prehrávanie z USB
pamäťového zariadenia ..................... 11
Viac funkcií prehrávania ..................... 12
Prehrávanie z rádia ............................ 12
Prehrávanie z MP3 prehrávača ......... 13
Použitie Philips EasyLink ................... 13
Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo
nekorektné fungovanie prístroja.
2
1
Upozornenia
Poznámka o autorských
právach
Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany,
ktorá je schránená určitými U.S. patentmi
a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi
právami vlastnenými spoločnosťou
Macrovision Corporation a ostatnými
vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej
technológie musí byť schválené spoločnosťou
Macrovision Corporation a je určená pre
domáce a iné obmedzené použitie, len ak to
nie je inak určené spoločnosťou Macrovision
Corporation. Zmena alebo deaktivácia je
zakázaná.
Súlad
Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími
požiadavkami a inými relevantnými
opatreniami smernice 2006/95/EC (Low
Voltage), 2004/108/EC (EMC).
Týmto, Philips Consumer Lifestyle, prehlasuje,
že tento systém domáceho kina HTS5110
je v súlade s najdôležitejšími požiadavkami
a inými relevantnými opatreniami smernice
1999/5/EC.
Ochranné známky
DivX® a DivX Ultra® sú registrované ochranné
známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité
pod licenciou.
DivX Ultra® Certified na prehrávanie DivX®
videa s rozšírenými funkciami a prvotriednym
obsahom.
NIEČO O DIVX VIDEO: DivX® je formát
digitálneho videa vytvorený spoločnosťou
DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované
zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
Pozrite si www.divx.com pre viac informácií
a softvérových nástrojov na konvertovanie
vašich súborov na DivX video.
NIEČO O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto DivX Certified® zariadenie musí byť
registrované pre prehrávanie DivX Video-onDemand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie
registračného kódu, prejdite do časti DivX
VOD v menu nastavení vášho zaradenia.
Prejdite na vod.divx.com s týmto kódom na
vykonanie procesu registrácie a získanie
viacerých informácií o DivX VOD.
Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého-D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
3
2
HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI licensing LLC.
Dôležité
Prečítajte si a snažte sa pochopiť všetky
inštrukcie skôr, ako použijete vaše domáce
kino. Ak je škoda spôsobená nedodržaním
inštrukcií, neplatia záručné práva.
Bezpečnosť
USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media a Windows logo sú ochranné
známky, alebo registrované ochranné známky
Microsoft Corporation v Spojených Štátoch
a/alebo ostatných krajinách.
Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 a iných U.S. a celosvetových
patentov. DTS a symbol sú registrované
ochranné známky a DTS Digital Surround a
DTS logá sú ochranné známky spoločnosti
DTS, Inc. Výrobok zahŕňa softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
CLASS 1
LASER PRODUCT
4
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo vzniku požiaru!
• Nikdy nevystavujte zariadenie a
príslušenstvo dažďu alebo vode. Nikdy
neumiestňujte nádoby s tekutinou, ako je
napríklad váza, do blízkosti zariadenia. Ak
sa tekutina vyleje na alebo do zariadenia,
odpojte ho ihneď od elektrickej zásuvky.
Kontaktujte Philips Consumer Care za
účelom kontroly zariadenia pred použitím.
• Nikdy neumiestňujte zariadenie a
príslušenstvo do blízkosti otvoreného ohňa
alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho
slnečného žiarenia.
• Nikdy nevkladajte žiadne predmety do
vetračných slotov ani iných otvorov v
zariadení.
• Keď je koncovka sieťovej šnúry alebo
spojovacie zariadenie použité ako odpájacie
zariadenie, odpojovacie zariadenie by malo
zostať ľahko použiteľné.
• Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky
skôr ako začne búrka.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry, vždy ťahajte za
koncovku, nikdy nie za kábel.
Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!
• Skôr ako pripojíte zariadenie k elektrickej
zásuvke sa uistite, či sa napätie v sieti
zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej
alebo spodnej strane zariadenia. Nikdy
nepripájajte zariadenie k elektrickej
zásuvke, ak je v nej odlišné napätie.
Nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia domáceho kina!
• Pre zariadeniach montovaných na
stenu, použite len dodávané držiaky
na stenu. Upevnite montážny držiak na
stenu, ktorá môže umiesť kombinovanú
hmotnosť zariadenia a držiaka. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž
na stenu, ktorá môže spôsobiť nehodu,
poranenie alebo škody.
• Pri reproduktoroch so stojanmi, používajte
len dodávané stojany. Pevne zaistite stojany
k reproduktorom. Umiestnite zostavené
stojany na rovný povrch, ktorý môže uniesť
kombinovanú hmotnosť reproduktora a
stojanu.
• Nikdy neumiestňujte zariadenie ani
iné objekty na sieťové šnúry ani na iné
elektrické zariadenie.
• Ak je zariadenie prepravené v teplote nižšej
ako 5°C, vybaľte zariadenie a počkajte
dovtedy, pokiaľ sa jeho teplota nevyrovná
teplote v miestnosti, kým pripojíte zariadenie
k elektrickej zásuvke.
Nebezpečenstvo prehriatia!
• Nikdy neinštalujte toto zariadenie do
obmedzeného priestoru. Vždy ponechajte
priestor najmenej 10 cm okolo zariadenia na
zaistenie ventilácie. Zaistite aby záclony ani
iné objekty nikdy nezakrývali vetracie sloty
na zariadení.
Nebezpečenstvo znečistenia!
• Nekombinujte batérie (staré a nové alebo
karbónové s alkalickými, atď.).
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo ak
diaľkový ovládač nebude používaný dlhší
čas.
• Batérie obsahujú chemické látky, mali by
byť likvidované správne.
Likvidácia starého zariadenia
a batérií
Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je
možné recyklovať a opätovne použiť.
Ak sa na zariadení nachádza tento symbol
prečiarknutého odpadkového koša na
kolieskach, znamená to že výrobok je krytý
Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte
sa prosím o miestnom systéme separovaného
zberu elektrických a elektronických produktov.
Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi
smernicami a nelikvidujte vaše staré
zariadenia s bežným domovým odpadom.
Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže
zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené
Európskou smernicou 2006/66/EC, ktoré
nemôžu byť likvidované s bežným domovým
odpadom.
Informujte sa prosím o miestnom systéme
separovaného zberu batérií. Správna
likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Údržba zariadenia
Na čistenie zariadenia používajte len tkaninu z
mikrovlákna.
5
3
Vaše domáce kino
Diaľkový ovládač
Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás
vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú
ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na
www.philips.com/welcome.
Hlavné zariadenie
1
2
23
3
4
22
21
  (Standby-On)
20
5
6
7
19
8
 Displej
18
9
 SOURCE
Slúži na voľbu audio/video zdroja pre
domáce kino.
17

+/- (Volume)
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
 SOUND MODE
Slúži na voľbu režimu zvuku.
 SURROUND
Slúži na prepínanie priestorového zvuku
alebo stereo zvuku.
10
16
15
14
11
12
13
  (Standby-On)
• Slúži na zapnutie alebo prepnutie
domáceho kina do pohotovostného
režimu.
• Pri aktivácii EasyLink, stlačte a
podržte najmenej na tri sekundy na
prepnutie všetkých pripojených HDMI
CEC kompatibilných zariadení do
pohotovostného režimu.
6
 Audio zdroj
• USB: Prepnutie na USB pamäťové
zariadenie.
• RADIO: Prepnutie na FM pásmo.
• COAX: Prepnutie na koaxiálny digitálny
vstup alebo HDMI ARC zdroj.
• AUX: Prepnutie na prídavný vstupný
zdroj.
• MP3 LINK: Prepnutie MP3 Link vstupný
zdroj.

SETUP
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu
nastavení.
    (Navigačné tlačidlá)
• Navigácia v menu.
• Vo video režime, stlačte doľava alebo
doprava pre rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
• V režime rádia stlačte doľava alebo
doprava na vyhľadanie rozhlasovej
stanice; stlačte hore alebo dole na jemné
doladenie rozhlasovej frekvencie.
  (posun dozadu)  (posun dopredu)
Slúži na rýchly posun dozadu alebo
dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte
rýchlosť vyhľadávania.

INFO
Slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom
prehrávaní.
  (Play/Pause)
Spustenie, pozastavenie alebo
pokračovanie v prehrávaní disku.
  (Stop)
• Zastavenie prehrávania.
• V režime rádia, vymazanie aktuálnej
predvoľby rozhlasovej stanice.
 ZOOM
Slúži na zväčšenie video scény alebo
obrazu.
 REPEAT A-B
Slúži na označenie dvoch bodov v kapitole
alebo skladbe pre opakované prehrávanie,
alebo vypnutie režimu opakovaného
prehrávania.
 REPEAT / PROGRAM
• Slúži na voľbu režimu opakovaného
alebo náhodného prehrávania.
• V režime rádia, slúži na programovanie
rozhlasových staníc.
 SUBTITLE
Slúži na voľbu jazyka titulkov pre video.
 SURROUND
Slúži na voľbu Dolby Virtual Speaker
priestorového zvuku.

+/Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
  (Mute)
Slúži na stlmenie alebo obnovenie
hlasitosti.
 I / I (Previous/Next)
Slúži na preskočenie na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo
súbor.

BACK
Slúži na návrat do predchádzajúceho okna
menu.
 OK
Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
 AUDIO
Slúži na voľbu jazyka zvuku alebo kanálu.
 TREBLE / BASS
Slúži na zmenu výšok alebo basov. Použite
+/-.
 Numerické tlačidlá
Slúžia na voľby položky na prehrávanie.
 AUDIO SYNC
Slúži na synchronizáciu zvuku s obrazom.
Použite +/-.
 SOUND MODE
Slúži na voľbu prednastaveného zvukového
efektu.
7
4
Pripojenie vášho
domáceho kina
Táto časť vám pomôže pripojiť vaše
domáce kino k TV a iným zariadeniam.
Základné pripojenia domáceho kina s jeho
príslušenstvom sú uvedené v „Rýchlom
štarte“. Pre úplného interaktívneho sprievodu,
viď www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
• Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej
časti zariadenia pre hodnoty napájania.
• Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite,
že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej
zásuvky.
Konektory
Predné konektory
 VIDEO OUT
Slúži na pripojenie ku kompozitnému video
vstupu na TV.
 HDMI OUT
Slúži na pripojenie k HDMI vstupu na TV.
 FM ANTENNA
Slúži na pripojenie FM antény pre
rozhlasový príjem.
 COAXIAL IN
Slúži na pripojenie ku koaxiálnemu audio
výstupu na TV alebo digitálnom zariadení.
 AUX IN
Slúži na pripojenie k analógovému
audio výstupu na TV alebo analógovom
zariadení.
Pripojenie k TV
Pripojte vaše domáce kino priamo k TV
prostredníctvom jedného z nasledujúcich
konektorov (od najvyššej k základnej kvalite
obrazu):
 HDMI
 Kompozitné video
 SCART

(USB)
Audio, video alebo obrazový vstup z USB
pamäťového zariadenia.
Možnosť 1: Pripojenie k TV
prostredníctvom HDMI
 MP3 LINK
Audio vstup z MP3 prehrávača.
TV
Zadné konektory
Poznámka
 DC IN
Slúži na pripojenie k AC-DC adaptéru.
8
• Ak HDTV má DVI konektor, pripojte ho pomocou
HDMI/DVI adaptéra.
• Ak TV podporuje EasyLink HDMI CEC, ovládajte
domáce kino a TV pomocou diaľkového ovládača
(viď „Použitie Philips EasyLink“).
Možnosť 2: Pripojenie k TV
prostredníctvom kompozitného videa
(CVBS)
Poznámka
• Kompozitný video kábel alebo konektor môže byť
označený AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo
BASEBAND.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku cez
digitálny koaxiálny kábel
Poznámka
• Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť
označený COAXIAL DIGITAL OUT alebo SPDIF
OUT.
(Kábel nie je dodávaný)
TV
Možnosť 3: Pripojenie k TV
prostredníctvom SCART
TV
Možnosť 2: Pripojenie zvuku cez
analógové audio káble
Použite dodávaný scart adaptér.
TV
TV
Možnosť 3: Pripojenie zvuku cez HDMI
kábel
Pripojenie zvuku z TV alebo
iných zariadení
Použite vaše domáce kino na prehrávanie
zvuku z TV alebo iných zariadení ako
je napríklad cable box. Zvoľte si medzi
nasledujúcimi konektormi.
Poznámka
• HDMI konektor na TV môže byť označený HDMI
1 alebo HDMI ARC. Táto funkcia pracuje len s
Audio Return Channel (ARC) kompatibilnými
zariadeniami.
TV
9
5
Použitie vášho
domáceho kina
Zmena režimu zvuku
Zvoľte prednastavené zvukové režimy
vyhovujúce vášmu videu alebo hudbe.
Táto časť vám pomôže použiť domáce kino na
prehrávanie média zo širokej škály zdrojov.
Skôr ako začnete
Uistite sa, či:
• Ste vykonali nevyhnutné pripojenia a
ukončili nastavenia podľa popisu v časti
„Rýchly štart“.
• Prepnite TV na správny zdroj pre domáce
kino.
Zvoľte váš zvuk
Táto časť vám pomôže zvoliť ideálny zvuk pre
vaše video alebo hudbu.
Zmena výšok alebo basov
Zmeňte vysokofrekvenčné (výšky) alebo
nízkofrekvenčné (basy) nastavenia domáceho
kina, aby vyhovovali vášmu videu alebo
hudbe.
1 Stlačte TREBLE alebo BASS.
2 Stlačte +/- v priebehu piatich sekúnd
na zvýšenie alebo zníženie výšok alebo
basov.
10
Opakovaným stláčaním SOUND MODE
prechádzate cez dostupné zvukové režimy.
Režim zvuku Popis
ACTION /
ROCK
Zvýraznenie nízkeho a
vysokého rozsahu. Ideálny
pre akčné filmy a rockovú
alebo popovú hudbu.
DRAMA /
JAZZ
Jasný stredový a vysoký
rozsah. Vhodné pre
dramatické filmy a džezovú
hudbu.
CONCERT /
CLASSIC
Nevýrazný zvuk. Ideálny
pre živé koncerty a klasickú
hudbu.
SPORTS
Mierny stredný rozsah a
priestorové efekty pre čisté
vokály a atmosféru živých
športových udalostí.
NIGHT
Dynamicky ovládaný zvukový
režim vhodný na sledovanie
filmov v nočných hodinách
alebo pre nerušivú hudbu
pozadia.
Zmena priestorového režimu
DVS (Dolby Virtual Speaker) technológia
vytvára vysoko presvedčivý 5.1-kanálový
zážitok z počúvania len z dvoch reproduktorov.
Voľba priestorového zvuku
Použitie video možností
Sprístupnite niekoľko užitočných funkcií v
priebehu sledovania videa.
Dostupné video možnosti závisia na video
zdroji.
V priebehu prehrávania, stlačením
SURROUND zapnete alebo vypnete efekt
priestorového zvuku.
Prehrávanie z USB
pamäťového zariadenia
Domáce kino je vybavené USB konektorom,
ktorý vám umožňuje sledovať obrázky,
počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené v
USB pamäťovom zariadení.
1 Pripojte USB pamäťové zariadenie k
domácemu kinu.
2 Stlačte USB.
 Zobrazí sa prehliadač obsahu.
3 Stláčaním navigačných tlačidiel zvoľte
súbor, potom stlačte OK.
4 Použite nasledujúce tlačidlá na ovládanie
prehrávania:
Tlačidlo
Funkcia
Navigačné
tlačidlá
Navigácia v menu.
OK
Potvrdenie zadania alebo voľby.

Spustenie, pozastavenie alebo
pokračovanie v prehrávaní.

Zastavenie prehrávania.
I / I
Preskočenie na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu skladbu,
kapitolu alebo súbor.
/
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu. Opakovaným
stláčaním zmeníte rýchlosť
vyhľadávania. V režime
pozastavenia, krokovanie
dopredu (nie je možné dozadu).
ZOOM
Tlačidlo
Funkcia
AUDIO
Voľba jazyka zvuku alebo
kanálu.
SUBTITLE
Voľba jazyka titulkov pre video.
INFO
Zobrazenie informácií o tom, čo
prehrávate.
REPEAT
Opakovanie kapitoly alebo titulu.
Použitie obrazových možností
Sprístupnenie niekoľkých užitočných funkcií v
priebehu sledovania obrázkov.
Tlačidlo
Funkcia
/
Otočenie obrázku proti alebo v
smere hodinových ručičiek.
/
Preskočenie na predchádzajúci
alebo nasledujúci obrázok.
REPEAT
Opakovanie jedného súboru
v adresári alebo opakovanie
celého adresára.
Náhodná voľba súborov v
adresári.
INFO
Zobrazenie foto albumov v
indexových obrázkoch.
Použitie audio možností
Stlačte nasledujúce tlačidlo na sprístupnenie
viacerých funkcií v priebehu audio
prehrávania.
Tlačidlo
Funkcia
REPEAT
Voľba alebo vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
Zväčšenie video scény alebo
obrazu.
11
Poznámka
• Ak USB pamäťové zariadenie nepasuje do
konektora, použite USB predlžovací kábel.
• Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty,
ktoré potrebujú počítačový program na zobrazenie
fotografií.
• USB pamäťové zariadenie musí byť FAT alebo DOSformátované a Mass Storage Class vyhovujúce.
2 Opäť stlačte REPEAT A-B na označenie
bodu konca.
 Začne sa opakované prehrávanie.
 Na zrušenie opakovaného prehrávania
úseku A-B, opäť stlačte REPEAT A-B.
Poznámka
• Opakované prehrávanie je možné len v rámci
skladby/kapitoly.
Viac funkcií prehrávania
Niekoľko rozšírených funkcií je dostupných
pre video prehrávanie alebo obrazové
prehliadanie z USB pamäťového zariadenia.
Súčasné prehrávanie hudby s
postupným prehliadaním obrázkov
Súčasné prehrávanie hudby a obrázkov
na vytvorenie hudobného postupného
prehliadania. Súbory musia byť uložené v
rovnakom USB pamäťovom zariadení.
1 Zvoľte hudobnú skladbu, potom stlačte
OK.
2 Stlačte BACK a prejdite do obrazového
adresára.
3 Zvoľte obrázok, potom stlačte OK na
spustenie postupného prehliadania.
4 Stlačte  na zastavenie postupného
prehliadania.
5 Opäť stlačte  na zastavenie hudby.
Synchronizácia zvuku s obrazom
Ak nie je zvuk a obraz zosynchronizovaný,
môžete oneskoriť zvuk pre obraz.
1 Stlačte AUDIO SYNC.
 Správa synchronizácie zvuku sa
zobrazí na displeji.
2 Stlačte +/- počas piatich sekúnd na
synchronizáciu zvuku s vašim obrazom.
Opakované prehrávanie určitej časti
Voľba úsekov zvuku alebo obrazu pre
opakované prehrávanie.
1 Počas prehrávania, stlačte REPEAT A-B
na označenie bodu začiatku.
12
Prehrávanie z rádia
1 Skontrolujte, či je pripojená FM anténa.
2 Stlačte RADIO.
3
 „AUTO INSTALL...PRESS PLAY“
sa zobrazí na displeji, ak nemáte
nainštalované žiadne rozhlasové
stanice. Stlačte .
Stlačte nasledujúce tlačidlá na ovládanie
prehrávania:
Tlačidlo
Funkcia
I / I
Voľba predvoľby rozhlasovej
stanice.
/
Vyhľadanie rozhlasovej stanice.

Jemné doladenie rozhlasovej
frekvencie.

Stlačte a podržte na vymazanie
predvoľby rozhlasovej stanice.
PROGRAM Manuálne: Jedným
stlačením sprístupnite režim
programovania, stlačte I/I na
priradenie čísla k rozhlasovej
stanici, potom stlačte opäť na
uloženie rozhlasovej stanice.
Automatické: Stlačte a podržte
tri sekundy na preinštalovanie
rozhlasových staníc.
Poznámka
• Domáce kino môže uložiť až 40 rozhlasových
staníc.
• Stlačte  na zastavenie inštalácie.
• AM a digitálne rádio nie je podporované.
• Ak nie je detekovaný žiaden stereo signál, alebo
ak nájdete menej ako päť staníc, budete vyzvaní
nainštalovať rozhlasové stanice ešte raz.
Poznámka
• Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu, umiestnite
anténu ďalej od TV alebo iných zdrojov žiarenia.
Prehrávanie z MP3
prehrávača
Pripojte a prehrávajte audio súbory z MP3
prehrávača alebo iných externých audio
zariadení.
1 Pripojte MP3 prehrávač k domácemu kinu.
2 Stlačte MP3 LINK.
 „MP3 LINK“ sa zobrazí na displeji.
3 Stlačte tlačidlá na MP3 prehrávači na
voľbu a prehrávanie audio súborov.
Použitie Philips EasyLink
Domáce kino podporuje Philips EasyLink,
ktorá využíva HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) protokol. EasyLinkvyhovujúce zariadenia, ktoré sú pripojené
prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť
ovládané jediným diaľkovým ovládačom.
Poznámka
• Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so
všetkými HDMI CEC zariadeniami.
6
Ak je táto možnosť aktivovaná, môžete
použiť diaľkový ovládač na spustenie
prehrávania z USB pamäťového
zariadenia v domácom kine, zatiaľ čo
TV sa automaticky prepne na správny
kanál.
• [One Touch Standby]: Aktivácia
alebo deaktivácia prepnutia do
pohotovostného režimu jedným
dotykom.
Ak je táto možnosť aktivovaná,
domáce kino môže byť prepnuté do
pohotovostného režimu diaľkovým
ovládačom z TV alebo iných
pripojených HDMI CEC zariadení.
• [System Audio Control]: Aktivácia
alebo deaktivácia systémového
ovládania zvuku.
Ak je táto možnosť aktivovaná, riaďte
sa inštrukciami na TV na správne
zmapovanie pripojených zariadení
pre audio konektory domáceho kina.
Domáce kino sa automaticky prepne na
audio zdroj pripojeného zariadenia.
• [Audio Input Mapping]: Aktualizácia
mapovania audio vstupu, ak sú
pripojené nové zariadenia.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Poznámka
• Pripojené zariadenia musia byť pripojené
prostredníctvom HDMI a zapnuté.
1 Zapnite HDMI CEC operácie na TV a
2
3
4
5
iných pripojených zariadeniach. Viď návod
na obsluhu TV alebo iných zariadení pre
viac informácií.
Stlačte
SETUP.
Zvoľte [General Setup], potom stlačte
OK.
Zvoľte [EasyLink Setup], potom stlačte
OK.
Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
• [EasyLink]: Aktivácia alebo deaktivácia
EasyLink.
• [One Touch Play]: Aktivácia alebo
deaktivácia prehrávania jedným
dotykom.
13
6
Zmena nastavení
Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia
vášho domáceho kina.
Upozornenie
• Mnoho z nastavené je už konfigurovaných s
najlepšou hodnotou pre domáce kino. Pokiaľ
nemáte konkrétny dôvod na zmenu nastavenia,
bude najlepšie ponechať nastavenie na počiatočnej
hodnote.
Zmena všeobecných
nastavení
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [General Setup], potom stlačte
OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
Sprístupnenie menu
nastavení
1 Stlačte
SETUP.
 Zobrazí sa nasledujúce menu.
Symbol
Symbol
Popis
Description
[General Setup]
[Audio Setup]
[Video Setup]
[Preference Setup]
2 Zvoľte menu nastavení, potom stlačte OK.
3
Viď nasledujúce časti pre informácie
o spôsobe zmeny nastavení vášho
domáceho kina.
Stlačte
BACK pre návrat do
predchádzajúceho menu, alebo stlačte
SETUP na ukončenie.
Poznámka
• Nemôžete zmeniť nastavenie, ktoré je zobrazené
v sivej farbe.
4
Poznámka
• Pred zakúpení DivX videa a jeho prehratím na
domácom kine, zaregistrujte domáce kino na www.
divx.com pomocou DivX VOD kódu.
Zmena nastavení zvuku
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Audio Setup], potom stlačte OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenie:
4
14
• [EasyLink Setup]: Nastavenie
EasyLink na vychutnanie si
jednoduchého ovládania všetkých
HDMI CEC vyhovujúcich zariadení
pomocou jedného diaľkového ovládača
(viď „Použitie Philips EasyLink“).
• [Display Dim]: Zmena jasu displeja.
• [OSD Language]: Voľba jazyka
zobrazenia menu na obrazovke.
• [Screen Saver]: Aktivácia alebo
deaktivácia režimu šetriča obrazovky.
Ak je táto možnosť aktivovaná,
obrazovka aktivuje režim nečinnosti po
10 minútach bez aktivity (napríklad, v
režime pozastavenia alebo zastavenia).
• [Sleep Timer]: Nastavenie časovača
sleep, na prepnutie domáceho kina
do pohotovostného režimu po uplynutí
stanoveného času.
• [DivX® VOD Code]: Zobrazenie DivX
VOD registračného kódu pre domáce
kino.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
[HDMI Audio]: Aktivácia alebo deaktivácia
HDMI audio výstupu pre TV. Pri
nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí
byť TV pripojený prostredníctvom HDMI.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Zmena nastavení obrazu
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Video Setup], potom stlačte OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
4
• [TV System]: Voľba TV systému, ktorý
je kompatibilný s TV.
• [TV Display]: Voľba formátu
zobrazenia obrazu podľa TV obrazovky.
• [Picture Settings]: Voľba
predurčeného nastavenia farieb.
• [HDMI Setup]: Voľba HDMI video
rozlíšenia a širokouhlého formátu pre
TV. Možnosť širokouhlého zobrazenia
je dostupná len pre nastavenie 16:9
širokouhlej TV.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Poznámka
• Najlepšie nastavenie je automaticky zvolené pre
TV. Ak chcete zmeniť nastavenie, uistite sa, či TV
podporuje nové nastavenie.
• Niektoré video nastavenia závisia na video zdroji,
uistite sa či TV podporuje nastavenie alebo funkciu.
• Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV
pripojený prostredníctvom HDMI.
7
Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte
aktuálnu verziu vášho systému domáceho
kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k
dispozícii) na webstránke Philips.
Kontrola verzie softvéru
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Preference Setup] > [Version
Info.], potom stlačte OK.
 Zobrazí sa verzia softvéru.
Aktualizácia softvéru z USB
pamäťového zariadenia
1 Vyhľadajte najnovšie verziu softvéru na
2
Zmena nastavení volieb
3
1 Stlačte SETUP.
2 Zvoľte [Preference Setup], potom stlačte
4
OK.
3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
4
• [MP3/JPEG Display]: Zobrazenie
MP3/JPEG adresárov alebo všetkých
súborov.
• [DivX Subtitle]: Voľba sady znakov,
ktorú podporujú DivX titulky.
• [Version Info.]: Zobrazenie verzie
softvéru pre domáce kino.
• [Default]: Resetovanie domáceho
kina na počiatočné nastavenia
naprogramované vo výrobe.
Stlačte OK na potvrdenie vašej voľby.
Aktualizácia
softvéru
5
www.philips.com/support.
• Nájdite váš model a kliknite na
„software&drivers“.
Stiahnite si softvér do USB pamäťového
zariadenia.
Pripojte USB pamäťové zariadenie k
domácemu kinu.
Podľa inštrukcií na TV potvrďte
aktualizáciu.
 Keď je aktualizácia kompletná,
domáce kino sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd
a potom ju opäť pripojte.
Upozornenie
• Nevypínajte napájanie ani neodpájajte USB
pamäťové zariadenie v priebehu aktualizácie
softvéru, pretože tým môžete poškodiť domáce
kino.
15
8
Technické údaje
Poznámka
• Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je
vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.
Prehrávateľné média
USB pamäťové zariadenie
Formáty súborov
• Audio: .mp3, .wma
• Video: .avi, .divx, .wmv
• Obrázky: .jpg
Zosilňovač
• Celkový výstupný výkon: 300 W RMS
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz / ±3 dB
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR)/
(A-zaťažené)
• Vstupná citlivosť
• AUX: 2 V
• MP3 LINK: 1 V
Video
• Systém signálu: PAL/NTSC
• HDMI výstup 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p
Audio
• S/PDIF Digitálny audio vstup:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
• Konštantná bitová rýchlosť:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
Rádio
• Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz
(50 kHz)
• Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
• Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz ~ 10 kHz /
±6 dB
USB
• Kompatibilita: High Speed USB (2.0)
• Podporovaná trieda: UMS (USB Mass
Storage Class)
• Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32
• Maximálna podpora pamäti: < 160 GB.
16
Hlavné zariadenie
• Napájanie elektrickou energiou: 100 - 240
V; 50 - 60 Hz
• Spotreba elektrickej energie: 35 W
• Spotreba elektrickej energie v
pohotovostnom režime: < 1 W
• Impedancia: 8 ohmov woofer, 8 ohmov
tweeter
• Meniče reproduktora: 3” woofer, 1.5”
tweeter
• Frekvenčný rozsah: 150 Hz ~ 20 kHz
• Rozmery (Š x V x H): 790.6 x 100.3 x 50
(mm)
• Hmotnosť: 1.5 kg
Subwoofer
• Napájanie elektrickou energiou: 220 - 240
V; ~50 Hz
• Spotreba elektrickej energie: 35 W
• Spotreba elektrickej energie v
pohotovostnom režime: < 1 W
• Systém: Bass Reflex systém
• Impedancia: 8 ohmov
• Menič reproduktora: 6” woofer
• Frekvenčný rozsah: 35 Hz ~ 200 Hz
• Rozmery (Š x V x H): 182 x 365 x 306
(mm)
• Hmotnosť: 6 kg
Montáž na stenu
• Rozmery (Š x V x H): 440 x 60 x 23 (mm)
• Hmotnosť: 0.54 kg
9
Odstránenie
možných
problémov
Varovanie
• Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte
kryt zariadenia.
Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy
nepokúšajte sami opravovať systém.
Ak si všimnete problém s používaním tohto
zariadenia, skontrolujte nasledujúce body
skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie
je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt
a získajte podporu na www.philips.com/
welcome.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo
vášho systému domáceho kina. Číslo modelu
a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo
spodnej strane vášho systému domáceho
kina. Tu si zapíšte dané čísla:
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo __________________________
Hlavné zariadenie
Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina
nefungujú.
• Odpojte domáce kino od elektrickej
zásuvky na niekoľko minút, potom opäť
pripojte.
Obraz
Bez obrazu.
• Uistite sa, či je TV prepnutý na správny
zdroj pre domáce kino.
Bez obrazu pri HDMI pripojení.
• Skontrolujte, či nie je HDMI kábel
poškodený. Vymeňte za nový HDMI kábel.
Zvuk
Žiaden zvuk zo subwoofera.
1 V pohotovostnom režime, stlačte a podržte
 (Stop) na diaľkovom ovládači dovtedy,
pokiaľ nebude [PAIRING] blikať na
hlavnom zariadení.
2 Stlačte a podržte PAIR na subwooferi,
pokiaľ nebude striedavo blikať modrý a
zelený indikátor na subwooferi.
3 Ak je bezdrôtové pripojenie úspešné,
zobrazí sa [PAIR OK] a rozsvieti sa zelený
indikátor na subwooferi.
• Ak bezdrôtové pripojenie zlyhalo, zobrazí
sa [PAIR FAIL] a modrý a zelený indikátor
na subwooferi zostane svietiť.
Skontrolujte či sa nevyskytuje žiadne
rušenie z blízkych elektronických zariadení.
Odstráňte konflikt alebo silné rušenie,
potom opakujte proces uvedený vyššie.
Žiaden zvuk.
• Uistite sa, či sú audio káble pripojené
a stlačte tlačidlo správneho vstupného
zdroja (napríklad, AUX, USB) pre voľbu
zariadenia, ktoré chcete prehrávať.
Bez zvuku pri HDMI pripojení.
• Nemusíte počuť žiaden zvuk vtedy,
ak pripojené zariadenie nie je HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection)
vyhovujúce alebo len DVI kompatibilné.
Použite analógové alebo digitálne audio
pripojenie.
• Uistite sa, či je [HDMI Audio] nastavenie
zapnuté.
Bez zvuku z TV programu.
• Pripojte audio kábel z audio vstupu na
domácom kine k audio výstupu na TV.
Potom zvoľte príslušný vstupný zdroj,
napríklad AUX alebo COAX.
Skreslený zvuk alebo ozvena.
• Uistite sa, či je TV hlasitosť stlmená alebo
nastavená na minimum, ak prehrávate
audio prostredníctvom domáceho kina.
Zvuk a obraz nie je synchronizovaný.
• 1) Stlačte AUDIO SYNC. 2) Stlačte +/- v
priebehu piatich sekúnd.
17
Prehrávanie
DivX video súbory nie je možné prehrávať.
• Uistite sa, že DivX súbor je kódovaný podľa
„Home Theatre Profile“ s DivX kodérom.
• Uistite sa, že DivX video súbor je
kompletný.
DivX titulky nie sú zobrazované správne.
• Uistite sa, že názov súboru titulkov je
rovnaký ako názov súboru filmu.
• Zvoľte správnu sadu znakov.
SETUP. 2) Zvoľte [Preference
1) Stlačte
Setup]. 3) Zvoľte [DivX Subtitle]. 4) Zvoľte
podporovanú sadu znakov. 5) Stlačte OK.
Obsah USB flash zariadenia nie je možné
čítať.
• Uistite sa, či je formát USB pamäťového
zariadenia kompatibilný s domácim kinom
(viď „Technické údaje“).
• Uistite sa, či je USB pamäťové zariadenie
formátované systémom súborov, ktorý je
podporovaný domácim kinom (pamätajte,
že NTFS nie je podporované).
„No entry“ alebo znamienko „x“ sa zobrazí
na TV.
• Daná operácia nie je možná.
Funkcia EasyLink nepracuje.
• Uistite sa, či je domáce kino pripojené k
EasyLink TV značky Philips a či je funkcia
EasyLink zapnutá.
Nechcem aby sa zaplo moje domáce kino,
keď zapnem môj TV.
• Ide o správne správanie pre Philips
EasyLink (HDMI-CEC). Na nezávislé
správanie domáceho kina, vypnite funkciu
EasyLink.
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising