Philips | HTS9520/12 | Owner's Manual | Philips Domáce kino 5.1 HTS9520/12 Používateľská príručka

Philips Domáce kino 5.1 HTS9520/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS9520
CS Příručka pro uživatele
HU Felhasználói kézikönyv
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
Obsah
2
3
4
Dôležité
Bezpečnosť
Starostlivosť o produkt
Likvidácia použitých produktov a batérií
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D
2
2
2
3
3
Vaše domáce kino 4
Hlavná jednotka 4
Diaľkové ovládanie 4
6
Zmena nastavení 21
Prístup do ponuky nastavenia 21
Zmena nastavení videa 21
Zmena nastavení zvuku 21
Nastavenie siete 22
Nastavenie funkcie EasyLink 22
Zmena nastavení predvolieb 23
Zmena pokročilých nastavení 23
Aktualizovanie softvéru 24
Kontrola verzie softvéru 24
Aktualizácia softvéru zo siete 24
Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB 25
Aktualizácia elektronického návodu na
Pripojenie domáceho kina 7
použitie 25
Konektory
7
Pripojenie k televízoru 8
Pripojenie zvuku z televízora alebo iných
7 Technické údaje výrobku 26
zariadení
9
Pripojenie k počítačovej sieti a internetu 10
8 Riešenie problémov 27
Pripojenie Wi-Fi USB adaptéra 11
Hlavná jednotka 27
Pripojenie bezdrôtového modulu 11
Obraz
27
Zvuk
28
Používanie domáceho kina
12
Prehrávanie 28
Skôr, ako začnete 12
Sieť 29
Prístup do domovskej ponuky 12
Výber zvuku 12
9 Register29
Prehrávanie disku 14
Používanie funkcie Bonus View (Bonusové
zobrazenie) na disku Blu-ray 14
Sprístupnenie funkcie BD-Live na disku
Blu-ray
15
Prehrávanie 3D videa 15
Prehrávanie z úložného zariadenia USB 15
Ďalšie funkcie prehrávania pre disk alebo
zariadenie USB 16
Prehrávanie obsahu PC (DLNA) 17
Prehľadávanie služby Net TV 18
Prehrávanie z rádia 18
Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných
zariadení
19
Prehrávanie z prehrávača MP3 19
Prehrávanie z prehrávača iPod alebo
iPhone 19
Používanie funkcie Philips EasyLink 20
Slovens ky
1
5
SK
1
1
Dôležité
Pred začatím používania domáceho kina si
prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.
Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde
v dôsledku nedodržania pokynov.
Bezpečnosť
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Produkt alebo príslušenstvo nikdy
nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti
produktu nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na
produkt alebo do jeho vnútra dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od
napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním
produktu kontaktujte službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho
kontrole.
• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte
do blízkosti otvoreného ohňa ani iných
zdrojov tepla vrátane priameho slnečného
svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na produkte
nikdy nevkladajte predmety.
• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová
zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí
zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
• Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej
zásuvky.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Riziko skratu alebo požiaru.
• Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej
zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej
alebo spodnej strane produktu. Produkt
nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak
sa napätie líši.
Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho
kina.
• V prípade produktu, ktorý môžete upevniť
na stenu, použite iba dodanú konzolu na
upevnenie na stenu. Konzolu upevnite
na stenu, ktorá udrží kombinovanú
hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
2
SK
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
• V prípade reproduktorov so stojanmi
použite iba dodané stojany. Stojany pevne
upevnite k reproduktorom. Zostavené
stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý
udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora
a stojana.
• Produkt alebo iné predmety nikdy
neukladajte na napájacie káble alebo iné
elektrické zariadenia.
• Ak sa produkt prepravuje pri teplote
pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením
do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho
teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
• Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri
otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
• Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri
priečinka na disk.
Riziko prehriatia!
• Tento produkt nikdy neinštalujte do
obmedzeného priestoru. Okolo produktu
vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta
na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné
predmety nezakrývajú vetracie otvory
na výrobku.
Riziko kontaminácie.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo
uhlíkové a alkalické atď.).
• Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy,
ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu
používať.
• Batérie obsahujú chemické látky, preto sa
musia správne likvidovať.
Starostlivosť o produkt
•
•
•
•
Do priečinka na disk nevkladajte okrem
diskov žiadne iné predmety.
Do priečinka na disk nevkladajte pokrivené
ani popraskané disky.
Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte
disky z priečinka na disk.
Produkt čistite iba pomocou tkaniny z
mikrovlákna.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že
sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica
2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme
separovaného zberu pre elektrické a elektronické
zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Zdravotné upozornenie pri
sledovaní v 3D
Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi,
pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov
blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov
alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte
s lekárom.
Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr.
závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii,
neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších
časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek
ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a
nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne
nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania
automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak
symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním
obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným
lekárom.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D
dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich
nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam.
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom
mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém
ešte nie je úplne vyvinutý.
Slovens ky
Likvidácia použitých produktov
a batérií
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože správnou
likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
SK
3
2
Vaše domáce kino
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce
kino na lokalite www.philips.com/welcome.
Hlavná jednotka
Diaľkové ovládanie
Poznámka
•• Vaše domáce kino je vybavené jedným z týchto
diaľkových ovládaní.
Diaľkové ovládanie – A
1
19
2
18
a
+/- (Hlasitosť)
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
5
b SOURCE
Vyberie zdroj zvuku/videa pre domáce kino.
c
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapína domáce kino alebo ho prepína do
pohotovostného režimu.
d
(Prehrávať/pozastaviť)
Spustí, pozastaví alebo obnoví prehrávanie.
e
(Zastaviť)
Zastaví prehrávanie.
f
(Otvoriť/zatvoriť)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
priehradky na disk.
17
16
15
7
8
9
10
11
h Priečinok na disk
13
SK
6
14
g Panel displeja
4
3
4
12
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapne domáce kino alebo ho prepne
do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI CEC
prepnúť do pohotovostného režimu,
keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte
a podržte toto tlačidlo stlačené po
dobu najmenej troch sekúnd.
•
n
•
•
/
(Predchádzajúci/nasledujúci)
Prejde na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo
súbor.
V režime rádia vyberie predvoľbu
rozhlasovej stanice.
o
(Zastaviť) / (Vysunúť / Otvoriť/
zatvoriť)
• Zastaví prehrávanie.
• Stlačením a podržaním tohto tlačidla
vysuniete disk alebo otvoríte priečinok
na disk.
• V režime rádia vymaže aktuálnu
vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
d Navigačné tlačidlá
• Sprevádza ponukami.
• Ak chcete spustiť automatické
p
(Vypnutie zvuku)
Vypína alebo obnovuje zvuk.
q
e OK
• Potvrdzuje zadanie alebo výber.
BACK
Návrat na obrazovku predchádzajúcej
ponuky.
r POP-UP MENU/DISC MENU
b
(Ponuka Doma)
Sprístupní domovskú ponuku.
c
SOUND SETTINGS
Sprístupní alebo zatvorí rozličné možnosti
nastavenia zvuku.
vyhľadávanie, v režime rádia stlačte
tlačidlo vľavo alebo vpravo.
f
OPTIONS
• Počas prehrávania sprístupní ďalšie
možnosti prehrávania.
• V režime rádia naprogramuje
rozhlasové stanice.
Slúži na prístup k ponuke disku alebo na jej
zatvorenie.
s Zdrojové tlačidlá
• Farebné tlačidlá (pre disky Blu-ray):
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
•
•
•
h
(Prehrávanie)
Spustí alebo obnoví prehrávanie.
•
i
(Pozastavenie)
Pozastaví prehrávanie.
j
/
(Vyhľadávanie smerom
dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo
dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
g +/- (Hlasitosť)
Slúži na výber úloh alebo možností.
DISC: Prepne zdroj na disk.
RADIO: Prepne na rádio FM.
DOCK for iPod: Prepne na dok Philips
pre zariadenie iPod/iPhone.
SOURCE: Vyberá zdroj zvukového
vstupu.
k Alfanumerické tlačidlá
Zadáva hodnoty alebo písmená (štýl
zadávania SMS).
l SUBTITLE
Vyberie jazyk titulkov pre video.
m TOP MENU
Sprístupní hlavnú ponuku video disku.
SK
5
Slovens ky
a
a
Diaľkové ovládanie – B
1
2
3
b
(Ponuka Doma)
Sprístupní domovskú ponuku.
c
(Ponuka disku)
Slúži na prístup k ponuke disku alebo na jej
zatvorenie.
4
5
5
6
18
7
8
9
17
d Navigačné tlačidlá
• Sprevádza ponukami.
• Ak chcete spustiť automatické
vyhľadávanie, v režime rádia stlačte
tlačidlo vľavo alebo vpravo.
e
10
11
16
12
•
/
•
(Predchádzajúci/nasledujúci)
Prejde na predchádzajú alebo
nasledujúcu stopu, kapitolu alebo
súbor.
V režime rádia vyberie predvoľbu
rozhlasovej stanice.
f OK
Potvrdzuje zadanie alebo výber.
g
13
h
14
15
(Pohotovostný režim - zapnutý)
Zapne domáce kino alebo ho prepne
do pohotovostného režimu.
• Ak chcete všetky pripojené zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI CEC
prepnúť do pohotovostného režimu,
keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte
a podržte toto tlačidlo stlačené po
dobu najmenej troch sekúnd.
•
i
(Možnosti zvuku)
Sprístupní alebo zatvorí rozličné možnosti
nastavenia zvuku.
(Možnosti)
Počas prehrávania sprístupní ďalšie
možnosti prehrávania.
• V režime rádia naprogramuje
rozhlasové stanice.
•
(Prehrávanie)
Spustí alebo obnoví prehrávanie.
j +/- (Hlasitosť)
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
k
6
SK
(Pozastavenie)
Pozastaví prehrávanie.
•
•
•
•
možností.
AUDIO SOURCE: Vyberá zdroj
zvukového vstupu.
DOCK for iPod: Prepne na dok Philips
pre zariadenie iPod/iPhone.
RADIO: Prepne na rádio FM.
DISC: Prepne zdroj na disk.
m Alfanumerické tlačidlá
Zadáva hodnoty alebo písmená (štýl
zadávania SMS).
n TOP MENU
Sprístupní hlavnú ponuku video disku.
o SUBTITLE
Vyberie jazyk titulkov pre video.
p
(Zastaviť)
Zastaví prehrávanie.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
vysuniete disk alebo otvoríte priečinok
na disk.
• V režime rádia vymaže aktuálnu
vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
•
•
q
/
(Vyhľadávanie smerom
dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo
dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
r
(Späť)
Návrat na obrazovku predchádzajúcej
ponuky.
3
Pripojenie
domáceho kina
Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce
kino k televízoru a iným zariadeniam. Základné
pripojenia domáceho kina s jeho príslušenstvom
sú obsiahnuté v Stručnej úvodnej príručke. Úplný
interaktívny návod nájdete na lokalite www.
connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikáciu a hodnoty napájania produktu
nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza
na zadnej alebo spodnej strane produktu.
•• Skôr ako budete zapájať alebo prepájať
akékoľvek káble sa uistite, že sú všetky
zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
Konektory
Pripojte k domácemu kinu ďalšie zariadenia.
Konektory na prednej strane
Slovens ky
l Zdrojové tlačidlá/Farebné tlačidlá
• Disky Blu-ray: Slúži na výber úloh alebo
a
(USB)
Zvukový vstup, vstup pre video alebo
obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
b MP3 LINK
Zvukový vstup z prehrávača MP3.
Konektory na zadnej strane
(
)
SK
7
a AC MAINS~
Pripojenie k televízoru
b AUDIO IN-AUX 1/AUX 2
Pripojte domáce kino priamo k televízoru
prostredníctvom jedného z nasledovných
konektorov (od najvyššej po základnú kvalitu
videa):
c Wi–Fi
a HDMI
Slúži na pripojenie k zdroju napájania.
Slúži na pripojenie k analógovému
zvukovému výstupu na televízore alebo
analógovom zariadení.
Slúži na pripojenie k USB adaptéru Wi-Fi.
(Model: Philips WUB1110, predáva sa
samostatne.)
d SUBWOOFER
Slúži na pripojenie k dodanému subwooferu.
e LAN
Slúži na pripojenie k vstupu LAN na
širokopásmovom modeme alebo smerovači.
f HDMI OUT (ARC)
Slúži na pripojenie ku vstupu HDMI na
televízore.
g VIDEO OUT
Slúži na pripojenie ku vstupu videa na
televízore.
h ANTÉNA FM 75
Vstup signálu z antény, káblovej televízie
alebo satelitu.
i DIGITAL IN-OPTICAL
Slúži na pripojenie k optickému zvukovému
výstupu na televízore alebo digitálnom
zariadení.
b Komponentné video
c Kompozitné video
Možnosť 1: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora HDMI
Poznámka
•• Konektor HDMI na televízore môže byť
označený ako HDMI IN alebo HDMI ARC.
•• Ak televízor podporuje funkciu HDMI Audio
Return Channel (ARC), môžete ho použiť na
prenos digitálneho zvuku do domáceho kina.
•• Ak má televízor HDTV konektor DVI, pripojte
ho pomocou adaptéra HDMI/DVI.
•• Ak televízor podporuje funkciu EasyLink
HDMI CEC, ovládajte domáce kino a televízor
pomocou jedného diaľkového ovládania
(pozrite si ‘Používanie funkcie Philips EasyLink’
na strane 20).
j DIGITAL IN-COAXIAL
Slúži na pripojenie ku koaxiálnemu
zvukovému výstupu na televízore alebo
digitálnom zariadení.
TV
k DOCK for iPod
Slúži na pripojenie k doku Philips pre
zariadenie iPod/iPhone.(Model: Philips
DCK3060)
l Wireless Rear Audio
Slúži na pripojenie k bezdrôtovému modulu
Philips.(Model: Philips RWSS9500, predáva
sa samostatne.)
m SPEAKERS
Slúži na pripojenie k dodaným
reproduktorom.
Možnosť 2: Pripojenie k televízoru
pomocou konektora YPbPr
(komponentné video)
Poznámka
•• Kábel komponentného videa alebo konektor
môže byť označený ako Y Cb Cr alebo YUV.
8
SK
(kábel nie je súčasťou dodávky)
Tip
•• Opakovaným stláčaním tlačidla
Component Video Out
TV
Component Video In
SOURCE/AUDIO SOURCE vyberte zvukový
výstup vášho pripojenia.
Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou
analógových zvukových káblov
(kábel nie je súčasťou dodávky)
TV
Možnosť 3: Pripojenie k televízoru
prostredníctvom kompozitného videa
(CVBS)
Poznámka
•• Kábel kompozitného videa alebo konektor
môže byť označený ako AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE alebo BASEBAND.
Slovens ky
(kábel nie je súčasťou dodávky)
TV
Pripojenie zvuku z televízora
alebo iných zariadení
Prostredníctvom domáceho kina môžete
prehrávať zvuk z televízora alebo iných zariadení,
ako je napr. káblový prijímač.
Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou
koaxiálneho kábla
Poznámka
•• Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže
byť označený ako COAXIAL/DIGITAL OUT
alebo SPDIF OUT.
SK
9
(kábel nie je súčasťou dodávky)
TV
Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou
digitálneho optického kábla
Čo potrebujete:
• Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom
DHCP).
• Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
• Počítač s nainštalovaným (pozrite si
‘Nastavenie softvéru mediálneho servera’
na strane 17) softvérom mediálneho
servera.
• Ak chcete aktualizovať službu Net
TV a softvér, uistite sa, že má sieťový
smerovač prístup na Internet a tento
prístup neobmedzujú brány firewall ani iné
zabezpečovacie systémy.
Poznámka
Poznámka
•• Digitálny optický kábel alebo konektor
môže byť označený ako SPDIF OUT alebo
OPTICAL OUT.
•• Funkcia Net TV nie je dostupná v Číne ani
Latinskej Amerike
(kábel nie je súčasťou dodávky)
(kábel nie je súčasťou dodávky)
LAN
TV
Pripojenie k počítačovej sieti a
internetu
Domáce kino pripojte k počítačovej sieti a
vychutnajte si tieto možnosti:
• Multimediálny obsah prenášaný z vášho
počítača: prezrite si fotografie, prehrávajte
hudbu a sledujte video súbory prenášané
z vášho počítača (pozrite si ‘Prehrávanie
obsahu PC (DLNA)’ na strane 17).
• Net TV:prehľadávajte služby Net TV
(pozrite si ‘Prehľadávanie služby Net TV’ na
strane 18).
• Aktualizácia softvéru: aktualizujte softvér
domáceho kina prostredníctvom siete
(pozrite si ‘Aktualizácia softvéru zo siete’ na
strane 24).
10
SK
www
Nastavenie siete
1
2
3
4
Prostredníctvom káblového alebo
bezdrôtového sieťového pripojenia (pozrite
si ‘Pripojenie Wi-Fi USB adaptéra’ na strane
11) pripojte domáce kino k sieťovému
smerovaču.
Zapnite televízor a prepnite ho na správny
zdroj pre domáce kino.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
5
6
7
Vyberte položku [Sieť] > [Inštalácia siete]
a potom stlačte tlačidlo OK.
• V prípade káblovej siete vyberte
položku [Káblová (Ethernet)] a stlačte
tlačidlo OK.
• V prípade bezdrôtovej siete vyberte
položku [Bezdrôtové (Wi-Fi)] a stlačte
tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
televízora a dokončite nastavenie.
»» Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak
pripojenie zlyhá, vyberte položku [Skúsiť
znova] a stlačte tlačidlo OK.
Pripojenie bezdrôtového
modulu
Poznámka
•• Keď pripojíte a zapnete bezdrôtový modul,
konektory zadných reproduktorov na
domácom kine sa stlmia, reprodukcia zadného
priestorového zvuku prebieha cez konektory
na bezdrôtovom prijímači.
(Bezdrôtový modul nie je súčasťou dodávky –
Philips RWSS9500)
Vyberte položku [Povrchová úprava] a
potom ponuku opustite stlačením tlačidla
OK.
Výstraha
•• Predtým ako sa domáce kino pokúsite pripojiť
Wireless Rear Audio
k počítačovej sieti sa oboznámte so sieťovým
smerovačom, softvérom mediálneho servera
a princípmi fungovania siete. V prípade
potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú
so sieťovými súčasťami. Spoločnosť Philips
nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.
Slovens ky
Pripojenie Wi-Fi USB adaptéra
Zakúpte si Wi-Fi USB adaptér (model: PHILIPS
WUB1110) a nastavte bezdrôtovú sieť (pozrite si
‘Nastavenie siete’ na strane 10).
SK
11
4
Používanie
domáceho kina
•
[Manuál používateľa] : Slúži na
spustenie elektronického návodu na
použitie.
Táto časť vám pomôže používať systém
domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej
škály zdrojov.
Výber zvuku
Skôr, ako začnete
1
Skontrolujte nasledovné položky:
• Vykonajte potrebné pripojenia uvedené
v stručnej úvodnej príručke a návode na
použitie.
• Dokončite prvé nastavenie. Prvé nastavenie
sa zobrazí pri prvom zapnutí domáceho
kina. Ak toto nastavenie nedokončíte, pri
každom zapnutí domáceho kina sa zobrazí
výzva na jeho dokončenie.
• Prepnite televízor na správny zdroj pre
domáce kino.
Prístup do domovskej ponuky
Domovská ponuka vám umožňuje jednoduchý
prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam
zvuku a videa a iným funkciám.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa domovská ponuka.
1
2
12
Stlačte tlačidlo Navigačné tlačidlá a OK a
vyberte nasledovné možnosti:
• [prehrať disk] : Spustí prehrávanie
disku.
• [Prehľadávať USB] : Sprístupní
prehliadač obsahu pripojeného
úložného zariadenia USB.
• [Prehľadávať iPod] : Sprístupní
prehliadač obsahu pripojeného
zariadenia iPod alebo iPhone.
• [Prehľadávať PC] : Sprístupní
prehliadač obsahu pripojenej
počítačovej siete.
• [Prehľadávať službu Net TV] : Slúži na
prístup k službe Net TV.
• [Nastavenie] : Slúži na prístup
k ponukám, v ktorých možno meniť
obraz, zvuk a iné nastavenia.
SK
Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku
videa alebo hudby.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku).
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (vľavo/
vpravo) sprístupníte možnosti zvuku.
2
Zvukový zážitok Popis
AUTO
VOLUME
Nastaví konštantný
výstupný signál na výstupe
reproduktorov. Táto možnosť
je pre zvukový vstup televízora
ideálna v prípade, že je úroveň
signálu reklám zvyčajne vyššia
ako bežný obsah.
SOUND
Vyberie režim zvuku.
SURROUND Vyberie priestorový alebo
stereofónny zvuk.
TREBLE
Nastaví vysoké frekvencie
výstupu.
MID
Nastaví stredné frekvencie
výstupu.
BASS
Nastaví nízke frekvencie
výstupu.
AUDIO SYNC Vytvorí oneskorenie zvuku tak,
aby sa zhodoval s rýchlosťou
videa.
3
Vyberte jednu z možností a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
BACK zatvorte
ponuku.
Ak v priebehu piatich sekúnd nestlačíte žiadne
tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.
4
Zmena automatickej hlasitosti
Vyberte úroveň hlasitosti, ktorá vychádza z
televízora alebo iných zariadení do domáceho
kina.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku).
1
3
4
Vyberte možnosť AUTO VOLUME
a potom stlačte tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
vyberte možnosť ON alebo VYPNÚŤ.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
3
Zmena režimu zvuku
Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby
vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku).
Vyberte možnosť SOUND a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
• ACTION/ROCK : Zvýraznené nízke
a vysoké zvukové pásmo. Ideálne pre
akčné filmy a rockovú alebo popovú
hudbu.
• DRAMA/JAZZ : Čisté stredné a
vysoké zvukové pásmo. Ideálne pre
drámy a jazzovú hudbu.
• GAMING/PARTY : Mierne zvýraznené
nízke pásmo a zvýraznené stredné
pásmo. Ideálne pre videohry a párty.
• CONCERT/CLASSIC : Neutrálny
zvuk. Ideálny pre živé koncerty a
klasickú hudbu.
• SPORTS : Mierne zvýraznené stredné
zvukové pásmo a priestorové efekty
pre čisté vokály a atmosféru živého
športového podujatia.
• NEWS : Zvýraznené stredné zvukové
pásmo pre čisté vokály a hovorené
slovo.
1
2
3
4
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Zmena režimu priestorového zvuku
Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete
vychutnať podmanivý zvuk.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku).
Vyberte možnosť SURROUND a potom
stlačte tlačidlo OK.
1
4
Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá (nahor/
nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
• 360SOUND : Režim priestorového
zvuku s konfiguráciou 9.1 pre najlepší
filmový zážitok.
• 360SOUND STEREO : Zvýraznený
stereo režim s konfiguráciou kanálov
4.1.
• STEREO : Dvojkanálový stereofónny
zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
• MULTI-CH : Tradičná konfigurácia
kanálov 5.1 pre uvoľňujúci filmový
zážitok.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Zmena výšok, stredov a basov
Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií,
stredových frekvencií a nízkych frekvencií
vášho domáceho kina tak, aby vyhovovali vašim
preferenciám pri prehrávaní videa alebo hudby.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku).
Vyberte možnosť TREBLE, MID alebo
BASS a stlačte tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
upravte úroveň frekvencie.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
Synchronizácia zvuku s videom
Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete
uskutočniť oneskorenie zvuku tak, aby sa
zhodoval s videom.
Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku).
Vyberte možnosť AUDIO SYNC a potom
stlačte tlačidlo OK.
Stlačením Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)
zosynchronizujte zvuk s videom.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1
2
3
4
2
SK
13
Slovens ky
2
Prehrávanie disku
Domáce kino dokáže prehrať širokú škálu diskov
vrátane videa, zvuku a kombinovaných médií
(napríklad disk CD-R, ktorý obsahuje obrázky JPEG
a hudbu vo formáte MP3).
Do domáceho kina vložte disk.
Stlačte tlačidlo DISC alebo v domovskej
ponuke vyberte položku [prehrať disk] a
stlačte tlačidlo OK.
»» Spustí sa prehrávanie disku alebo sa
zobrazí hlavná ponuka disku.
1
2
3
Prehrávanie ovládajte pomocou
nasledovných tlačidiel:
Tlačidlo
Postup
Navigačné
tlačidlá
OK
Navigácia v ponukách.
Potvrdzuje zadanie alebo
výber.
(Prehrávanie) Spustí alebo obnoví
prehrávanie.
Pozastaví prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
Prejde na predchádzajú alebo
/
nasledujúcu stopu, kapitolu
alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie smerom
/
dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla
zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Navigačné
Otočí obrázok proti smeru
tlačidlá (nahor/ alebo v smere hodinových
nadol)
ručičiek.
SUBTITLE
Vyberie jazyk titulkov pre
video.
Slúži na prístup k ponuke disku
POP-UP
alebo na jej zatvorenie.
MENU/DISC
MENU /
(Ponuka disku)
OPTIONS / Počas prehrávania sprístupní
(Možnosti) ďalšie možnosti prehrávania.
Pre formáty videa, ako sú DivX a WMV:
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od
miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
•
•
14
SK
•
Ak chcete prehrávať video od začiatku,
stlačte tlačidlo OK.
Poznámka
•• Ak chcete z disku alebo úložného zariadenia
USB prehrávať súbory DivX chránené
prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino
k televízoru pomocou kábla HDMI.
Používanie funkcie Bonus View
(Bonusové zobrazenie) na disku
Blu-ray
Disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View
(Bonusové zobrazenie) (známa tiež pod názvom
obraz v obraze) umožňujú zobrazenie špeciálneho
obsahu, napr. komentáru režiséra počas sledovania
hlavného programu.
V prípade potreby si v ponuke disku Blu-ray
aktivujte funkciu BonusView (Bonusové
zobrazenie) (alebo obraz v obraze).
Počas prehrávania hlavného programu
stlačte tlačidlo OPTIONS/ (Možnosti).
»» Zobrazí sa ponuka možností.
1
2
3
4
5
Vyberte položku [Výber PIP] > [PIP] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu
videa.
»» Obraz v obraze zobrazí video v malom
okne.
Vyberte položku [2. jazyk zvuku] alebo [2.
jazyk titulkov] a potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte jazyk prehrávania a stlačte tlačidlo
OK.
Poznámka
•• Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View
(Bonusového zobrazenia) (obraz v obraze),
stlačte tlačidlo OPTIONS/ (Možnosti),
vyberte položku [Výber PIP] > [Vypnúť] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Sprístupnenie funkcie BD-Live
na disku Blu-ray
2
Disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live,
obsahujú exkluzívne služby, napr. filmy a iné on-line
bonusy.
Pripravte pripojenie na Internet a nastavte
sieť (pozrite si ‘Pripojenie k počítačovej sieti
a internetu’ na strane 10).
Pripojte úložné zariadenie USB k domácemu
kinu.
V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a
stlačte tlačidlo OK.
»» Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas
načítania závisí od disku a internetového
pripojenia.
3
1
3
4
5
Stlačením Navigačné tlačidlá prechádzajte
obsahom služby BD-Live.
Stlačením tlačidla OK vyberte položku.
Poznámka
•• Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od disku.
•• Pri používaní služby BD-Live sú údaje na disku
a v systéme domáceho kina sprístupnené
poskytovateľovi obsahu.
•• Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite
úložné zariadenie USB s voľným priestorom
minimálne 1 GB.
•• Ak pre prevzatie obsahu služby BD-Live
nemáte dostatok pamäte, uvoľnite ju.
Prehrávanie 3D videa
Toto domáce kino dokáže na 3D televízoroch
prehrávať 3D video.
Skôr ako začnete sa uistite, že:
• váš televízor podporuje obraz v 3D a je
pripojený k domácemu kinu cez rozhranie
HDMI,
• používate disk Blu-ray 3D a
• máte 3D okuliare, ktoré sú kompatibilné s
vaším 3D televízorom.
1
4
Prehrávanie 3D diskov v režime 2D
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte možnosť [Nastavenie] > [Obraz]
> [Blu-ray 3D video] > [Vypnúť].
Stlačte tlačidlo OK.
Spustite prehrávanie disku Blu-ray 3D.
»» 3D video sa zobrazí v režime 2D.
Prehrávanie z úložného
zariadenia USB
Domáce kino je vybavené konektorom USB, ktorý
vám umožňuje prezerať fotografie, počúvať hudbu
alebo sledovať filmy uložené na úložnom zariadení
USB.
Pripojte úložné zariadenie USB k domácemu
kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa domovská ponuka.
1
2
3
4
5
Vyberte položku [Prehľadávať USB] a
potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie (pozrite si ‘Prehrávanie disku’
na strane 14) ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania.
Vložte disk Blu-ray 3D do domáceho kina.
»» Televízor sa prepne na správny
zdroj HDMI a automaticky sa spustí
prehrávanie disku.
SK
15
Slovens ky
2
Ak sa prehrávanie disku nespustí
automaticky, stlačte tlačidlo DISC alebo v
základnej ponuke zvoľte možnosť [prehrať
disk] a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania.
Pri vyhľadávaní dopredu alebo dozadu a
pri niektorých iných režimoch prehrávania
sa video zobrazuje v režime 2D. Pri
normálnom prehrávaní sa opäť obnoví
režim zobrazenia v 3D.
Nasaďte si 3D okuliare a vychutnajte si
efekty v 3D.
•
Poznámka
•
•
•• Ak úložné zariadenie USB nemožno pripojiť
do konektora, použite predlžovací kábel USB.
•• Domáce kino nepodporuje digitálne
fotoaparáty, ktoré na zobrazenie fotografií
vyžadujú počítačový program.
•• Úložné zariadenie USB musí byť
naformátované v systéme NTFS, FAT
alebo DOS a kompatibilné s triedou
veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass
Storage Class).
•
•
•
•
Ďalšie funkcie prehrávania pre
disk alebo zariadenie USB
•
K dispozícii je niekoľko pokročilých funkcií pre
prehrávanie videa alebo obrázkov na disku alebo
úložnom zariadení USB.
•
Používanie možností videa
•
Počas prezerania videa môžete sprístupniť
niekoľko užitočných funkcií.
Poznámka
•• Dostupné možnosti videa závisia od zdroja
videa.
1
2
16
Stlačte tlačidlo OPTIONS/ (Možnosti).
»» Zobrazí sa ponuka možností videa.
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá a OK
vyberte a nastavte možnosti:
• [Jazyk zvuku] : Vyberie jazyk zvuku pre
video.
• [Jazyk titulkov] : Vyberie jazyk titulkov
pre video.
• [Posunutie titulkov] : Nastaví polohu
titulkov na obrazovke.
• [Informácie] : Zobrazí informácie o
prehrávanom obsahu.
• [Znaková množina] : Vyberie súbor
znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
• [Hľadanie podľa času] : Zadaním času
scény preskočí na špecifickú časť videa.
• [2. jazyk zvuku] : Vyberie druhý jazyk
zvuku na prehrávanie.
SK
[2. jazyk titulkov] : Vyberie druhý jazyk
titulkov na prehrávanie.
[Tituly] : Vyberie konkrétny titul.
[Kapitoly] : Vyberie konkrétnu
kapitolu.
[Zoznam uhlov] : Vyberie iný uhol
kamery.
[Ponuky] : Zobrazí ponuku disku.
[Výber PIP] : Zobrazí okno Picture-inPicture (Obraz v obraze).
[Približovanie] : Priblíži obraz
videoscény alebo obrázka. Stlačením
Navigačné tlačidlá (vľavo/vpravo)
vyberte koeficient priblíženia.
[Opakovať] : Opakuje kapitolu alebo
titul.
[Opakovať A-B] : Označí dva body
v rámci kapitoly alebo stopy pre
opakované prehrávanie alebo vypne
režim opakovaného prehrávania.
[Nastavenia obrázka] : Vyberie
preddefinované nastavenie farieb.
Použitie možností zobrazenia obrázkov
Pri prezeraní obrázkov môžete použiť niekoľko
praktických funkcií.
Stlačte tlačidlo OPTIONS/ (Možnosti).
»» Zobrazí sa ponuka možností obrázkov.
1
2
Stlačením tlačidiel Navigačné tlačidlá a OK
vyberte a nastavte možnosti:
• [Otočiť +90] : Otočí obrázok o 90
stupňov v smere hodinových ručičiek.
• [Otočiť -90] : Otočí obrázok o 90
stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
• [Približovanie] : Priblíži obraz
videoscény alebo obrázka. Stlačením
Navigačné tlačidlá (vľavo/vpravo)
vyberte koeficient priblíženia.
• [Informácie] : Zobrazí informácie o
obrázku.
• [Trvanie na snímku] : Nastaví
rýchlosť zobrazenia každého obrázku
prezentácie.
• [Animácia snímkov] : Vyberie animáciu
pre prezentáciu.
•
[Nastavenia obrázka] : Vyberie
preddefinované nastavenie farieb.
[Opakovať] : Zopakuje zvolený
priečinok.
Používanie možností zvuku
Počas prehrávania zvuku môžete sprístupniť
niekoľko užitočných funkcií.
Opakovaným stláčaním tlačidla
OPTIONS/ (Možnosti) prechádzajte cez
nasledovné funkcie:
• REPEAT TRACK : Opakované
prehrávanie aktuálnej stopy.
• REPEAT DISC : Opakované
prehrávanie všetkých skladieb na disku
alebo v priečinku.
• REPEAT RANDOM: Prehrá zvukové
stopy v náhodnom poradí.
• REPEAT OFF : Vypnutie režimu
opakovaného prehrávania.
1
Prehrávanie hudobnej prezentácie
Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne
a vytvárajte tak hudobné prezentácie.
Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo
BACK a prejdite do
priečinka s obrázkami.
Vyberte obrázok a stlačením tlačidla OK
spustite prezentáciu.
Stlačením tlačidla
prezentáciu ukončite.
Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte
prehrávanie hudby.
1
2
3
4
5
Prehrávanie obsahu PC (DLNA)
Po pripojení domáceho kina k vašej domácej
sieti môžete prehrávať hudbu a video alebo
zobrazovať fotografie z počítača alebo iného
mediálneho servera v tejto sieti.
Čo potrebujete:
• Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť
pripojenú pomocou smerovača typu
Universal Plug and Play (uPnP).
• Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti
Philips alebo sieťový kábel LAN na
pripojenie domáceho kina k vašej domácej
sieti.
• Mediálny server, ako napríklad:
• PC s programom Windows Media
Player 11 alebo novším; alebo
• Počítač Mac s programom Twonky
Media Server.
Pomoc s použitím iných mediálnych serverov, ako
napríklad TVersity, získate na webovej lokalite
príslušného mediálneho servera.
Nastavenie softvéru mediálneho servera
Skôr, ako začnete:
• Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti
(pozrite si ‘Pripojenie k počítačovej sieti a
internetu’ na strane 10).
• Pripojte svoj počítač k tej istej sieti.
• Skontrolujte, či brána firewall vo vašom
počítači povoľuje spustenie programov
Windows Media Player.
V programe Media Player 11 (Microsoft
Windows)
Pripojte domáce kino k sieťovému
smerovaču (pozrite si ‘Pripojenie k
počítačovej sieti a internetu’ na strane 10).
Zapnite počítač a smerovač.
V počítači spustite program Windows
Media Player.
Zvoľte položku Knižnica > Zdieľanie médií,
a potom vyberte nastavenia na zdieľanie
médií.
Zvoľte položku Knižnica > Pridať do
knižnice, a potom vyberte nastavenia na
zdieľanie priečinka, ktorý obsahuje médiá.
Zvoľte položku Rozšírené možnosti, a
potom pridajte priečinky na zdieľanie.
Zvoľte položku Knižnica > Použiť zmeny
informácií o médiách na aktivovanie
vykonaných zmien.
V systéme Macintosh OS X Twonky Media
(v4.4.2)
Pripojte domáce kino k sieťovému
smerovaču (pozrite si ‘Pripojenie k
počítačovej sieti a internetu’ na strane 10).
Zapnite počítač Macintosh a smerovač.
Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30
dňovú skúšobnú verziu zdarma do vášho
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
SK
17
Slovens ky
•
4
5
6
počítača Macintosh, navštívte stránku www.
twonkymedia.com.
V počítači Macintosh spustite program
Twonky Media.
»» Nastavenie zdieľania médií je štandardne
zapnuté, čím vám umožní priamo
pridávať priečinky na zdieľanie médií.
Zvoľte položku Basic Setup (Základné
nastavenie) > Sharing (Zdieľanie), a potom
vyberte nastavenia na pridanie umiestnenia
priečinka alebo na pridanie viacerých
priečinkov.
Zvoľte položku Save Changes (Uložiť
zmeny) na aktivovanie vykonaných zmien.
Prehrávanie multimediálneho obsahu
Prístup k službe Net TV
1
2
3
4
5
6
Poznámka
•• Skôr ako začnete prehrávať multimediálny
obsah z počítača sa uistite, že je domáce
kino pripojené k počítačovej sieti a softvér
mediálneho servera je správne nastavený.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa domovská ponuka.
Vyberte položku [Prehľadávať PC] a potom
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa prehliadač obsahu.
Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie (pozrite si ‘Prehrávanie disku’
na strane 14) ovládajte pomocou tlačidiel
prehrávania.
Prehľadávanie služby Net TV
Pomocou domáceho kina pripojeného na Internet
môžete používať službu Net TV a získať tak
prístup k videám, obrázkom, hudbe, informáciám,
hrám a iným službám online.
Poznámka
•• Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics
N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah
sprístupnený poskytovateľmi služby Net TV.
(Funkcia Net TV nie je dostupná v Číne ani
Latinskej Amerike)
18
SK
Pripravte pripojenie na Internet a nastavte
sieť (pozrite si ‘Pripojenie k počítačovej sieti
a internetu’ na strane 10).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
»» Zobrazí sa domovská ponuka.
Vyberte možnosť [Prehľadávať službu Net
TV] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa domovská stránka služby Net
TV.
Na navigáciu vo webových stránkach alebo
službách Net TV stlačte tlačidlo Navigačné
tlačidlá.
Stlačením OK zobrazte alebo vyberte
položku.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
BACK alebo
stránku, stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo (Ponuka Doma)na
ukončenie ponuky.
Vymazanie histórie prehľadávania
Vymazaním histórie prehľadávania odstránite z
vášho domáceho kina heslá, súbory cookies a
údaje zaznamenané pri prehľadávaní.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Sieť] > [Vymazať pamäť
služby Net TV], potom stlačte tlačidlo OK.
1
2
3
Prehrávanie z rádia
Domáce kino dokáže uložiť až 40 rozhlasových
staníc.
Skontrolujte, či je pripojená anténa FM.
Stlačte tlačidlo RADIO.
»» Ak ste nenastavili žiadne rozhlasové
stanice, na paneli displeja sa zobrazí
„AUTO INSTALL...PRESS PLAY“. Stlačte
tlačidlo (Prehrávanie).
1
2
3
Prehrávanie ovládajte pomocou
nasledovných tlačidiel:
/
Navigačné
tlačidlá
(vľavo/
vpravo)
Navigačné
tlačidlá
(nahor/
nadol)
OPTIONS
/
(Možnosti)
RADIO
Postup
Vyberie prednastavenú
rozhlasovú stanicu.
Vyhľadá rozhlasovú stanicu.
Jemne ladí rozhlasovú frekvenciu.
Toto tlačidlo stlačte a podržte
stlačené, ak chcete vymazať
prednastavenú rozhlasovú
stanicu.
Stlačením tohto tlačidla zastavíte
vyhľadávanie rozhlasových staníc.
Manuálne: Stlačením tohto
tlačidla jedenkrát sprístupníte
režim programovania a
opätovným stlačením tlačidla
uložíte rozhlasovú stanicu.
Automatické: Stlačením a
podržaním tohto tlačidla po
dobu päť sekúnd opätovne
nainštalujete rozhlasové stanice.
Prepína medzi stereofónnym
alebo monofónnym zvukom.
Poznámka
•• Pásmo AM a digitálne rádio nie sú
Prehrávanie zvuku z televízora
alebo iných zariadení
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOURCE/AUDIO SOURCE vyberte zvukový
výstup pripojeného zariadenia.
Prehrávanie z prehrávača MP3
Pripojte a prehrávajte zvukové súbory z
prehrávača MP3 alebo iného externého
zvukového zariadenia.
Pripojte prehrávač MP3 k domácemu
kinu podľa pokynov uvedených v stručnej
úvodnej príručke.
Opakovane stláčajte tlačidlo
SOURCE/AUDIO SOURCE, až kým sa na
paneli displeja nezobrazí „MP3 LINK“.
Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3
vyberte a prehrajte zvukové súbory.
1
2
3
Prehrávanie z prehrávača iPod
alebo iPhone
Pripojením a inštaláciou doku Philips pre zariadenie
iPod/iPhone môžete pomocou domáceho kina
prehrávať hudbu, filmy a fotografie uložené na
vašich prehrávačoch iPod alebo iPhone.
podporované.
Poznámka
•• Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický
signál, zobrazí sa výzva, aby ste znova
nainštalovali rozhlasové stanice.
•• Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem,
umiestnite anténu ďalej od televízora alebo
iného zdroja vyžarovania.
Zmena ladiacej mriežky
V niektorých krajinách je možné prepnúť ladiacu
mriežku pásma FM z 50 kHz na 100 kHz. Zmena
ladiacej mriežky vymaže všetky predvoľby
rozhlasových staníc.
Stlačte tlačidlo RADIO.
Stlačte tlačidlo
(Zastaviť).
Stlačením a podržaním tlačidla
(Prehrávanie) môžete prepínať medzi
frekvenciou 100 kHz a 50 kHz.
1
2
3
•• Dok Philips pre prehrávač iPod/iPhone sa
predáva samostatne.
•• Keď je domáce kino v režime iPod, môžete si v
doku váš prehrávač iPod/iPhone nabíjať.
Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do
doku
1
2
Dok pripojte k domácemu kinu a žltý
kompozitný kábel z doku pripojte k
televízoru. Bližšie informácie nájdete v
Stručnej úvodnej príručke k doku.
Zapnite prehrávač iPod alebo iPhone a
vložte ho do doku.
SK
19
Slovens ky
Tlačidlo
3
Na diaľkovom ovládaní systému domáceho
kina stlačte tlačidlo (Ponuka Doma),
vyberte položku [Prehľadávať iPod] a
stlačte tlačidlo OK.
Počúvanie hudby
1
2
3
Vložte prehrávač iPod alebo iPhone (pozrite
si ‘Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do
doku’ na strane 19) do doku.
Na diaľkovom ovládaní domáceho kina
stlačte tlačidlo DOCK for iPod.
»» Na obrazovke televízora sa zobrazia
zoznamy skladieb.
Stlačením Navigačné tlačidlá a OK vyberte
a prehrajte skladby.
Sledovanie videa alebo prezeranie
prezentácií
Poznámka
•• V prehrávači iPod zapnite nastavenie TV ON.
•• V prehrávači iPhone vyberte možnosť TV
Out.
1
2
3
4
Vložte prehrávač iPod alebo iPhone (pozrite
si ‘Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do
doku’ na strane 19) do doku.
Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci žltému kompozitnému
káblu).
»» Obrazovka televízora zostane prázdna.
Na obrazovke prehrávača iPod alebo
iPhone vyberte videá alebo fotografie.
Stlačením tlačidla (Prehrávanie) spustite
prehrávanie videa alebo fotografií.
»» Obraz sa zobrazí na obrazovke televízora.
Používanie funkcie Philips
EasyLink
Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips
EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zariadenia
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú
pripojené prostredníctvom konektorov HDMI,
možno ovládať pomocou jedného diaľkového
ovládača.
20
SK
Poznámka
•• Spoločnosť Philips neposkytuje 100% záruku
na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so
všetkými zariadeniami HDMI CEC.
1
2
3
4
5
6
Na televízore a ostatných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie
prostredníctvom protokolu HDMI CEC.
Bližšie informácie nájdete v príručke k
televízoru alebo iným zariadeniam.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Easy Link] > [Easy Link] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Zapnúť] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Teraz si môžete vyskúšať nasledujúce
ovládacie prvky funkcie Philips EasyLink.
Prehrávanie jedným dotykom
Pri prehrávaní disku sa televízor automaticky
prepne na správny kanál.
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným
dotykom
Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo
(Pohotovostný režim), domáce kino a všetky
pripojené zariadenia HDMI CEC (ak podporujú
funkciu jednodotykového pohotovostného
režimu) sa súčasne prepnú do pohotovostného
režimu.
Ovládanie zvuku systému
Ak prehrávate cez zariadenie, ktoré má
vlastný zvukový výstup pripojený k domácemu
kinu, domáce kino sa automaticky prepne na
príslušný zvukový zdroj.
Ak chcete používať funkciu jednodotykového
ovládania zvuku, aktivujte ju a postupujte podľa
pokynov na obrazovke televízora pre správne
priradenie pripojených zariadení ku vstupným
konektorom zvuku domáceho kina.
Mapovanie zvukových vstupov
Ak sú pripojené nové zariadenia, vykoná
aktualizáciu mapovania zvukových vstupov.
Zmena nastavení
•
Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho
domáceho kina.
•
Výstraha
•• Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na
najlepšie hodnoty pre domáce kino. Zmeňte
ich iba v prípade, že na to máte konkrétny
dôvod, v opačnom prípade je najlepšie ich
nechať na prednastavených hodnotách.
•
Prístup do ponuky nastavenia
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa ponuka nastavenia.
Vyberte ponuku nastavení a potom stlačte
tlačidlo OK.
Prečítajte si nasledujúce časti, ktoré
obsahujú informácie o spôsobe zmeny
nastavení domáceho kina.
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
BACK alebo
ponuky, stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo , čím nastavenie ukončíte.
•
5
[HDMI Deep Color]: Ak je obsah
videa nahratý pri zapnutej funkcii
Deep Color a televízor túto funkciu
podporuje, majú zobrazené farby viac
farebných tieňov a tónov.
[Komponentné video]: Vyberie
rozlíšenie komponentného videa.
Disky DVD chránené proti kopírovaniu
môžu byť zobrazené iba v rozlíšení
480p/576p alebo 480i/576i.
[Blu-ray 3D video]: Vyberie
3-rozmerný výstup obrazu, keď cez
domáce kino prehrávate obraz v 3D.
Domáce kino musí byť pripojené k 3D
televízoru cez rozhranie HDMI.
[Nastavenia obrázka]: Vyberie
preddefinované nastavenie farieb.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre
televízor. Ak meníte toto nastavenie, uistite sa,
že televízor nové nastavenie podporuje.
•• Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI
musí byť televízor pripojený prostredníctvom
kábla HDMI.
•• V prípade nastavení vzťahujúcich sa na
progresívne alebo komponentné video
musí byť televízor pripojený pomocou
komponentného videa.
Poznámka
•• Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou
farbou.
Zmena nastavení zvuku
Zmena nastavení videa
1
2
1
2
4
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Obraz] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [TV obrazovka]: Vyberie formát
zobrazenia obrázkov na účely ich
prispôsobenia televíznej obrazovke.
• [HDMI video]: Vyberie video rozlíšenie
HDMI.
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Audio] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Nočný režim] : Zvolí tichý alebo úplný
dynamický zvuk. Nočný režim znižuje
hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje
hlasitosť tichších zvukov, ako napr.
rozhovoru.
• [HDMI zvuk] : Vyberie zvukový formát
HDMI alebo vypne zvukový výstup
HDMI pre televízor.
SK
21
Slovens ky
5
•
[Nastavenie funkcie 360Sound]
: Základná konfigurácia funkcie
360Sound. Vykoná len konfiguráciu
akustiky a umiestnenia zadných
reproduktorov, čo je minimálnou
požiadavkou pre systém 360Sound.
[Nastavenie reproduktorov]
: Nastavuje úroveň hlasitosti a
vzdialenosť jednotlivých reproduktorov
na dosiahnutie najlepšieho možného
priestorového zvuku na základe
usporiadania vašej miestnosti.
•
5
Nastavenie funkcie EasyLink
1
2
3
4
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI
musí byť televízor pripojený prostredníctvom
kábla HDMI.
•• Pre disky DVD a Blu-ray (modely, ktoré
podporujú prehrávanie diskov Blu-ray) s
kódovaním Dolby je dostupný nočný režim.
Nastavenie siete
1
2
3
4
5
22
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Inštalácia siete] : Spustí káblové
(Ethernet) alebo bezdrôtové
nastavenie. Ak chcete nastaviť sieťové
pripojenie, postupujte podľa pokynov.
• [Zobraziť nastavenia siete] : Zobrazí
aktuálne nastavenia siete.
• [Zobraziť nastavenia bezdrôtovej
siete] : Zobrazí aktuálne nastavenia
Wi-Fi.
• [Lokalita používateľa služby Net TV]
: Slúži na výber lokality na prístup k
obsahu a službám Net TV.
• [Vymazať pamäť služby Net TV] :
Vymaže pamäť služby Net TV, odstráni
dočasné prevzaté súbory (napr.
cookies) prehliadača služby Net TV.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
SK
5
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Easy Link] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Easy Link] : Zapne alebo vypne
funkciu EasyLink.
• [Prehrávanie jedným dotykom] :
Zapne alebo vypne funkciu prehrávania
jedným dotykom.
Ak je táto funkcia zapnutá, môžete
prehrávanie disku v systéme domáceho
kina spustiť pomocou diaľkového
ovládania a televízor sa automaticky
prepne na správny kanál.
• [Pohotovostný režim jedným
dotykom] : Zapne alebo vypne funkciu
pohotovostného režimu jedným
dotykom.
Ak je táto funkcia zapnutá,
domáce kino môžete prepnúť
do pohotovostného režimu
prostredníctvom diaľkového ovládania
televízora alebo iných pripojených
zariadení HDMI CEC.
• [Ovládanie zvuku systému] : Zapne
alebo vypne ovládanie zvuku systému.
Ak je táto funkcia zapnutá, postupujte
podľa pokynov na obrazovke TV,
aby ste pripojené zariadenia správne
priradili ku zvukovým konektorom
domáceho kina. Domáce kino sa
automaticky prepne na zvukový zdroj
pripojeného zariadenia.
• [Mapovanie zvukových vstupov] : Ak
sú pripojené nové zariadenia, vykoná
aktualizáciu mapovania zvukových
vstupov.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Pripojené zariadenia musia byť pripojené
pomocou rozhrania HDMI a zapnuté.
Zmena nastavení predvolieb
•
1
2
•
4
5
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný,
môžete zo zoznamu vybrať položku [Iné] a
zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na
zadnej strane tohto návodu.
•• Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku
dostupný, domáce kino použije predvolený
jazyk disku.
Zmena pokročilých nastavení
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Rozšírené] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Zabezpečenie BD-Live] : Zakáže
alebo povolí prístup k službe BD-Live.
• [Zdokonalený zvuk] : Zapne alebo
vypne dodatočné spracovanie zvuku na
výstupe reproduktorov.
• [Aktualizácia/upgrade softvéru] :
Vyberie aktualizáciu softvéru zo siete
alebo úložného zariadenia USB.
• [Vymazať pamäť] : Vymaže lokálnu
pamäť a odstráni súbory BD-Live,
ktoré ste predtým prevzali. Ak
používate úložné zariadenie USB,
lokálny ukladací priečinok je „BUDA“.
• [DivX® VOD kód] : Zobrazí
registračný kód DivX VOD pre
domáce kino.
• [Informácie o verzii.] : Zobrazí verziu
softvéru pre domáce kino.
SK
23
Slovens ky
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte možnosť [Predvoľba] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
• [Jazyk ponuky] : Vyberie jazyk ponúk
na obrazovke.
• [Audio] : Vyberie jazyk zvuku pre
video.
• [Titulok] : Vyberie jazyk titulkov pre
video.
• [Ponuka disku] : Vyberie jazyk ponuky
pre disk videa.
• [Rodičovská kontrola] : Obmedzí
prístup k diskom nahratým s
hodnotením prístupnosti. Ak chcete
prehrávať všetky disky bez ohľadu
na hodnotenie prístupnosti, vyberte
úroveň „8“.
• [Šetrič obrazovky] : Zapne alebo
vypne režim šetriča obrazovky. Ak
je táto funkcia zapnutá, obrazovka
po 10 minútach nečinnosti prejde do
režimu nečinnosti (napríklad v režime
pozastavenia alebo zastavenia).
• [Automatický posun titulku] : Zapne
alebo vypne funkciu posunutia titulkov.
Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky
upraví polohu titulkov tak, aby sa
prispôsobila obrazovke televízora.
• [Zmeniť heslo] : Nastaví alebo zmení
kód PIN pre prehrávanie diskov s
obmedzeným prístupom. Ak nemáte
alebo ste zabudli váš kód PIN, zadajte
„0000“.
• [Zobrazovací panel] : Zmení jas panelu
displeja.
• [Automatický pohotovostný režim]
: Zapne alebo vypne automatické
prepnutie do pohotovostného režimu.
Ak je táto funkcia zapnutá, domáce
kino sa po 30 minútach nečinnosti
prepne do pohotovostného režimu
(napríklad v režime pozastavenia alebo
zastavenia).
[VCD PBC] : Zobrazí alebo preskočí
ponuku s obsahom diskov VCD
a SVCD.
[Časovač vypnutia] : Nastaví
časovač vypnutia, ktorý po určenom
čase prepne domáce kino do
pohotovostného režimu.
•
5
[Obnoviť predvolené nastavenia]
: Obnoví predvolené nastavenia
domáceho kina naprogramované od
výroby.
Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
Poznámka
•• Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete
zakázať prístup na Internet.
•• Predtým ako si zakúpite videá vo formáte
DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine,
zaregistrujte si domáce kino pomocou kódu
DivX VOD na stránke www.divx.com.
•• Nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete
vrátiť na predvolené hodnoty.
6
Aktualizovanie
softvéru
Ak chcete skontrolovať nové aktualizácie, na
webovej stránke Philips porovnajte aktuálnu verziu
softvéru vášho domáceho kina s najnovšou verziou
softvéru (ak je dostupná).
Kontrola verzie softvéru
1
2
3
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
Vyberte položku [Nastavenie] a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku [Rozšírené] > [Informácie
o verzii.] a potom stlačte tlačidlo OK.
»» Zobrazí sa verzia softvéru.
Aktualizácia softvéru zo siete
1
2
3
4
Pripravte internetové pripojenie (pozrite si
‘Pripojenie k počítačovej sieti a internetu’ na
strane 10).
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a vyberte
položku [Nastavenie].
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia/upgrade softvéru] > [Sieť].
»» Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí
sa výzva na spustenie alebo zrušenie
aktualizácie.
Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte
podľa pokynov na obrazovke televízora.
»» Po dokončení aktualizácie sa domáce
kino automaticky vypne a znovu zapne.
• Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
Poznámka
•• Ak sa domáce kino nedokáže pripojiť na
server spoločnosti Philips, stlačte tlačidlo
(Ponuka Doma) a vyberte položku
[Nastavenie] > [Sieť] > [Inštalácia siete] na
nastavenie siete.
24
SK
1
2
3
4
5
6
7
8
Na webovej stránke www.philips.com/
support vyhľadajte najnovšiu verziu
softvéru.
• Vyhľadajte váš model a kliknite na
položku „softvér a ovládače“.
V koreňovom adresári úložného zariadenia
USB vytvorte priečinok s názvom „UPG“.
Prevezmite softvér do priečinka „\UPG“ v
úložnom zariadení USB.
Rozbaľte softvér do priečinka „\UPG“.
Pripojte úložné zariadenie USB k domácemu
kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma) a vyberte
položku [Nastavenie].
Vyberte možnosť [Rozšírené] >
[Aktualizácia/upgrade softvéru] > [USB].
Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
»» Po dokončení aktualizácie sa domáce
kino automaticky vypne a znovu zapne.
• Ak sa tak nestane, odpojte napájací
kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne
pripojte.
Výstraha
•• Počas aktualizácie softvéru nevypínajte
napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie
USB, pretože by ste tým mohli poškodiť
domáce kino.
Aktualizácia elektronického
návodu na použitie
1
2
3
Skontrolujte aktuálnu verziu elektronického
návodu na použitie, ktorý je nainštalovaný
vo vašom domácom kine (pozrite si
‘Kontrola verzie softvéru’ na strane 24).
Pripojte k počítaču úložné zariadenie USB.
Vo webovom prehľadávači prejdite na
stránku www.philips.com/support a nájdite
svoj produkt.
4
5
6
7
8
9
Kliknite na možnosť „Softvér a ovládače“
na ľavom paneli a potom nájdite položku
„Elektronický návod na použitie“.
Elektronický návod na použitie je
skomprimovaný do archívu *.zip.
Ak je súbor *.zip na stránke podpory
spoločnosti Philips v novšej verzii ako súbor
vo vašom domácom kine, prevezmite
súbor do koreňového adresára v úložnom
zariadení USB.
Rozbaľte prevzatý súbor do koreňového
adresára v úložnom zariadení USB.
»» Do priečinka „\UPG“ v úložnom
zariadení USB sa vyextrahuje súbor s
názvom „HTSxxxxeDFU.zip“, v ktorom
„xxxx“ označuje číslo modelu vášho
domáceho kina.
Odpojte úložné zariadenie USB od počítača
a pripojte ho k domácemu kinu.
Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
• Uistite sa, že sa v priečinku na disk v
domácom kine nenachádza žiadny disk
a že je priečinok zavretý.
Na diaľkovom ovládaní stlačte [3], [3], [8].
»» Spustí sa aktualizácia softvéru. Po
dokončení aktualizácie sa domáce kino
automaticky vypne a znovu zapne.
10 Po dokončení aktualizácie odpojte úložné
zariadenie USB od domáceho kina.
Výstraha
•• Počas aktualizácie nevypínajte napájanie ani
neodpájajte úložné zariadenie USB.
•• Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku
elektriny, neodpájajte úložné zariadenie USB
typu Flash od domáceho kina. Domáce kino
bude pokračovať v aktualizácii po obnovení
dodávky elektriny.
•• Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup
zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte
sa na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips.
SK
25
Slovens ky
Aktualizácia softvéru zo
zariadenia USB
7
Technické údaje
výrobku
Poznámka
•• Technické parametre a konštrukčné riešenie
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
Kód regiónu
Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane
systému domáceho kina zobrazuje podporované
regióny
Krajina
Európa,
Spojené kráľovstvo
Ázia a Pacifik,
Taiwan, Kórea
Latinská Amerika
DVD
BD
A
A
Austrália,
Nový Zéland
Rusko, India
Čína
C
C
Prehrávacie médiá
•• AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video,
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R
DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video
CD/SVCD, obrázkové CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, úložné
zariadenie USB
Formát súborov
•• Zvuk: .mp3, .wma, .wav
•• Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
•• Obrázky: .jpg, .gif, .png
26
SK
Zosilňovač
•• Celkový výstupný výkon: 800 W RMS
•• Frekvenčný rozsah: 40 Hz – 20 kHz/±3 dB
•• Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) /
(posudzované A)
•• Citlivosť na vstupe:
• AUX1, AUX2: 400 mV
• MP3 LINK: 150 mV
Video
•• Systém signálu: PAL/NTSC
•• Výstup komponentného videa: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i
•• Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Zvuk
•• Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
• Koaxiálny: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
•• Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•• Konštantný dátový tok:
• MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
• WMA: 48 kb/s - 192 kb/s
Rádio
•• Rozsah ladenia:
• Európa/Čína: FM 87,5 – 108 MHz
(50 kHz)
• Tichooceánska Ázia/Rusko/Latinská
Amerika/India: FM 87,5 – 108 MHz
(50/100 kHz)
•• Odstup signálu od šumu: FM 55 dB
•• Frekvenčný rozsah: FM 60 Hz - 12,5 kHz /
±3dB
USB
•• Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie
USB 2.0
•• Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage
Class)
•• Systém súborov: NTFS, FAT16, FAT32
•• Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB
8
Riešenie problémov
Varovanie
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Nikdy neodstraňujte kryt produktu.
Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto
produktu, pred požiadaním o opravu skontrolujte
nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni,
zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete
požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového
čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové
číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane
produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________
Hlavná jednotka
Tlačidlá na tomto domácom kine nefungujú.
•• Odpojte domáce kino od napájacej zásuvky
a o niekoľko minút ho opätovne zapojte.
Obraz
Žiadny obraz.
•• Uistite sa, že je televízor prepnutý na
správny zdroj pre domáce kino.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje
žiadny obraz.
•• Zmeňte nastavenie videa cez HDMI
alebo počkajte 15 sekúnd na automatické
obnovenie pôvodného stavu.
•• Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný.
Kábel HDMI vymeňte za nový.
Po pripojení komponentného videa (Y Pb Pr) sa
nezobrazuje žiadny obraz.
•• Ak je pripojenie obrazu cez HDMI
nastavené na možnosť [Automatický] alebo
[1080p/24 Hz], komponentné pripojenie
nevysiela žiadny video výstup. Zmeňte
nastavenia videa cez HDMI alebo pripojenie
HDMI odstráňte.
SK
27
Slovens ky
Hlavná jednotka
•• Napájanie:
• Európa/Čína: 220 – 240 V, ~50 Hz;
• Latinská Amerika/Ázia a Pacifik: 110 –
127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz;
• Rusko/India: 220 – 240 V, ~50 Hz
•• Spotreba energie: 125 W
•• Spotreba energie v pohotovostnom režime:
≤ 0,22 W
•• Rozmery (Š x V x H): 437 x 75 x 342 (mm)
•• Hmotnosť: 4,5 kg
Subwoofer
•• Impedancia: 4 ohmy
•• Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5”)
hlbokotónový reproduktor (woofer)
•• Frekvenčná odozva: 20 Hz – 150 Hz
•• Rozmery (Š x V x H): 196 x 397 x 342 (mm)
•• Hmotnosť: 6,4 kg
•• Dĺžka kábla: 3 m
Reproduktory
•• Systém: širokopásmový satelitný
•• Impedancia reproduktorov: 4 ohmy
(stredový), 6 ohmov (Predné/Zadné)
•• Budiče reproduktorov:
• Stredový: 2 x 2,5” woofer (basový
reproduktor) + 1” tweeter (výškový
reproduktor) s mäkkou kupolou
• Predné/Zadné: 2 x 2,5” plný rozsah +
2,5” woofer (basový reproduktor) +
1” tweeter (výškový reproduktor) s
mäkkou kupolou
•• Frekvenčná odozva: 150 Hz – 20 kHz
•• Rozmery (Š x V x H):
• Stredový: 435 x 85 x 111 (mm)
• Predné/Zadné: 99 x 247 x 117 (mm)
•• Hmotnosť:
• Stredový: 1,67 kg
• Predné/Zadné: 1,17 kg/kus
•• Dĺžka kábla:
• Stredový: 2 m
• Predné: 3 m
• Zadné: 10 m
Technické špecifikácie laseru
•• Typ lasera (Dióda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
•• Vlnová dĺžka: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 655 +5
nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
•• Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
Televízor nezobrazuje video signál s vysokým
rozlíšením.
•• Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým
rozlíšením.
•• Uistite sa, že televízor podporuje video s
vysokým rozlíšením.
Zvuk
Žiadny zvuk.
•• Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené,
a vyberte správny vstupný zdroj (napríklad
SOURCE/AUDIO SOURCE) pre
zariadenie, ktoré chcete použiť na
prehrávanie.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počuť
žiadny zvuk.
•• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s ochranou HDCP (ochrana digitálneho
obsahu pri prenose cez širokopásmové
rozhrania) alebo podporuje iba rozhranie
DVI, nemusíte počuť žiadny zvuk. Použite
analógové alebo digitálne pripojenie zvuku.
•• Uistite sa, že je možnosť [HDMI
zvuk]zapnutá.
Pri sledovaní TV programu nepočuť žiadny zvuk.
•• Zvukový kábel zo zvukového vstupu na
domácom kine pripojte do zvukového
výstupu na televízore a opakovaným
stláčaním tlačidla SOURCE/AUDIO
SOURCE vyberte správny zdroj zvuku.
Rušený zvuk alebo ozvena.
•• Ak prehrávate zvuk cez domáce kino,
uistite sa, že je hlasitosť TV stlmená alebo
nastavená na minimálnu úroveň.
Zvuk a video nie sú synchronizované.
•• 1) Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS/
(Možnosti zvuku). 2) Opakovane stláčajte
tlačidlo Navigačné tlačidlá (vľavo/vpravo),
kým sa nezobrazí AUDIO SYNC, a stlačte
tlačidlo OK. 3) Stlačením tlačidla Navigačné
tlačidlá (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk
s videom.
Prehrávanie
Disk nemožno prehrať.
•• Vyčistite disk.
•• Uistite sa, že domáce kino tento disk
(pozrite si ‘Technické údaje výrobku’ na
strane 26) podporuje.
28
SK
••
Uistite sa, že domáce kino podporuje kód
regiónu disku.
•• Ak používate disk DVD±RW alebo
DVD±R, uistite sa, či je disk dokončený.
Video súbory vo formáte DivX sa nedajú
prehrať.
•• Zaistite, aby bol súbor vo formáte DivX
kódovaný podľa profilu „Home Theater
Profile“ kódovacím zariadením DivX.
•• Uistite sa, že video súbor vo formáte DivX
je úplný.
Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú
správne.
•• Uistite sa, že názov súboru s titulkami je
rovnaký ako názov súboru s filmom.
•• Vyberte správnu súpravu znakov: 1) Stlačte
tlačidlo OPTIONS/ (Možnosti). 2)
Vyberte položku [Znaková množina]. 3)
Vyberte podporovanú súpravu znakov. 4)
Stlačte tlačidlo OK.
Obsah úložného zariadenia USB nie je možné
načítať.
•• Uistite sa, že je formát úložného zariadenia
USB kompatibilný s domácim kinom
(pozrite si ‘Technické údaje výrobku’ na
strane 26).
•• Uistite sa, že je úložné zariadenie USB
naformátované na systém súborov, ktorý
domáce kino podporuje.
Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry
(Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.
•• Prevádzka nie je možná.
Funkcia EasyLink nefunguje.
•• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips
EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá.
Nechcem, aby sa moje domáce kino zapínalo po
zapnutí televízora.
•• Jedná sa o správny spôsob činnosti funkcie
Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete,
aby domáce kino pracovalo nezávisle,
vypnite funkciu EasyLink.
Nemôžem sprístupniť funkcie služby BD-Live.
•• Skontrolujte sieťové pripojenie (pozrite si
‘Pripojenie k počítačovej sieti a internetu’
na strane 10) alebo sa uistite, že je sieť
nastavená (pozrite si ‘Nastavenie siete’ na
strane 10).
•• Vymažte úložný priestor pamäte. (pozrite si
‘Zmena pokročilých nastavení’ na strane 23)
•• Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkciu
BD-Live.
Sieť
Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.
•• Zabezpečte, aby bezdrôtová sieť nebola
rušená mikrovlnnými rúrami, bezdrôtovými
telefónmi DECT ani inými zariadenia Wi-Fi
vo vašom okolí.
•• Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne
(pozrite si ‘Nastavenie siete’ na strane 999),
skúste nainštalovať a použiť káblovú sieť.
9
Register
3
3D video
15
B
BD-Live
nastavenie
prístup
bezdrôtové
bezdrôtový modul
bezpečnosť
Bonus View (Bonusové zobrazenie)
10
15
11
2
14
D
diaľkový ovládač
disk
podporované disky
prehrávanie
DivX
znaková množina
DLNA
4
26
14
16
17
E
EasyLink
nastavenia
20, 22
F
formáty súborov
26
H
HDMI CEC (pozrite si informácie o funkcii
Easylink)
heslo (kód PIN)
hľadanie podľa času videa
20
23
16
I
Internet
aktualizácia softvéru
BD-Live
pripojenie
iPod
prehrávanie
prezentácia
24
15
10
19
20
SK
29
Slovens ky
Obsah videa (filmy, fotografie, videoklipy atď.)
prehrávača iPod/iPhone sa nezobrazuje na
obrazovke televízora.
•• Prehľadávanie videa a fotografií nie je
podporované. Obsah videa a fotografií
môžete prehľadávať iba v samotnom
prehrávači iPod/iPhone.
Obrázky z môjho prehrávača iPod/iPhone
nevidím na obrazovke televízora.
•• Pripojte žltý kompozitný kábel z doku do
televízora.
•• Televízor prepnite na zdroj AV/VIDEO
(zodpovedajúci žltému kompozitnému
káblu).
•• Stlačením tlačidla PLAY na prehrávači iPod
alebo iPhone spustite prezentáciu.
Keď v dokovacej stanici prehrám hudbu zo
zariadenia iPod alebo iPhone, zvuk sa preruší.
•• Uistite sa, že je v zariadení iPod alebo
iPhone nainštalovaný najnovší firmvér. Ďalšie
informácie nájdete na stránke technickej
podpory pre zariadenie iPod alebo iPhone.
Zariadenie prehráva 3D video v režime 2D.
•• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D
televízoru cez rozhranie HDMI.
•• Uistite sa, že používate disk Blu-ray 3D.
•• Uistite sa, že je nastavenie [Blu-ray 3D
video]zapnuté (pozrite si ‘Zmena nastavení
videa’ na strane 21).
Televízna obrazovka je čierna.
•• Uistite sa, že je domáce kino pripojené k
televízoru cez rozhranie HDMI.
•• Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom
televízore.
J
jazyk
ponuka disku
titulky
zobrazenie na obrazovke
zvuk
K
kapitola
konektory
kontaktujte nás
L
likvidácia produktu
M
mapovanie zvukových vstupov
MP3
prehrávanie
P
23
16, 23
23
16, 23
16
7
27
3
20, 22
19
N
nastavenia
EasyLink
predvoľby
rodičovská kontrola
sieť
22
23
23
22
O
obraz
možnosti
otáčanie
prezentácia
riešenie problémov
obraz v obraze
2. jazyk titulkov
2. jazyk zvuku
zapnutie
opakovať
otáčanie obrázkov
ovládanie zvuku systému
30
SK
16
16
17, 16
27
14
14
14
16, 14
16
20
posunutie titulkov
prehľad
diaľkový ovládač
hlavná jednotka
konektory
Prehľadávať
Počítač
Služba Net TV
prehrávanie
2D video
3D video
disk
možnosti
multimediálny obsah
Prehrávač MP3
riešenie problémov
rozhlas
Úložné zariadenie USB
z počítača
prehrávanie jedným dotykom
prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
prezentácia
animácia
prehrávanie hudobnej prezentácie
prehrávanie obsahu prehrávača
iPod/iPhone
trvanie
pripojenie
bezdrôtový modul
iné zariadenia
sieť
sprievodca
Televízor
zvuk z TV
R
recyklácia
regionálny kód
riešenie problémov
rozhlas
ladenie
prehrávanie
program
16, 23
4
4
7
18
18
15
15
14
14
17
19
28
18
15
17
20, 22
20, 22
16
17
20
16
11
9
10
7
8
9, 19
3
26
27
18
18
18
S
sieť
aktualizácia softvéru
nastavenie
pripojenie
Služba Net TV
softvér
aktualizácia
verzia
softvér mediálneho servera
nastavenie
starostlivosť
starostlivosť o produkt
T
technické údaje produktu
Televízor
pripojenie
zvuk z TV
titul
titulky
jazyk
24
10
10
18
24
24
17
2
2
26
8
9, 19
16
16, 23
U
25
15
Slovens ky
USB
aktualizácia softvéru
prehrávanie
V
video
možnosti
synchronizácia so zvukom
Z
zmena nastavení
zosilňovač
zvuk
jazyk
pripojenie
synchronizácia s videom
zvuk
automatická hlasitosť
priestorové
režim
riešenie problémov
výšky a basy
16
13
21
26
23
9
13
12
13
13
28
13
SK
31
Language Code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
中文
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgptt_1139/12EE_v6
book1 back page.indd 4
12/29/2010 3:28:13 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising