Philips | 24PFL3108H/12 | Owner's Manual | Philips 3100 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD 22PFL3108H/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips 3100 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD 22PFL3108H/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL3108H
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
Περιεχόμενα
1
2
3
Σημαντικό
3
Ασφάλεια
Φροντίδα
Νομικά
Βιωσιμότητα
Βοήθεια και υποστήριξη
3
5
6
8
9
Χρήση της τηλεόρασής σας
11
Κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης
Παρακολούθηση TV
Προβολή οδηγού προγράμματος
Αναπαραγωγή αρχείων
πολυμέσων
11
12
16
Περισσότερες χρήσεις της
τηλεόρασής σας
Προβολή teletext
Ρύθμιση κλειδώματος και
χρονοδιακοπτών
4
5
19
19
20
Αλλαγή των ρυθμίσεων της
τηλεόρασης
22
Εικόνα και ήχος
Κανάλια
Ρυθμίσεις γλώσσας
Άλλες ρυθμίσεις
Ενημέρωση λογισμικού
Επαναφορά όλων
22
24
27
28
28
30
Σύνδεση της τηλεόρασής σας 31
2
7
17
Πληροφορίες για τα καλώδια
31
Σύνδεση κεραίας
32
Σύνδεση συσκευών
32
Σύνδεση περισσότερων συσκευών 37
Παρακολούθηση συνδεδεμένων
συσκευών
39
Ρύθμιση συσκευών EasyLink
39
Σύνδεση μιας μονάδας CAM
(Conditional Access ModuleΥπομονάδα Περιορισμένης
Πρόσβασης)
42
EL
6
8
Αντιμετώπιση προβλημάτων 43
Γενικά θέματα
Προβλήματα καναλιών
Προβλήματα με την εικόνα
Προβλήματα με τον ήχο
Προβλήματα σύνδεσης
Επικοινωνία με την Philips
43
44
44
45
46
47
Προδιαγραφές
48
Τροφοδοσία και λήψη
Οθόνη και ήχος
Αναλύσεις οθόνης
Πολυμέσα
Συνδεσιμότητα
Έκδοση βοήθειας
48
48
48
49
50
50
Ευρετήριο
51

Μην ασκείτε πίεση στα φις.
Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει μπει καλά
στην πρίζα. Σε περίπτωση που ένα
φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση,
φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο
καλώδιο ρεύματος. Τυχόν
καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος
μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις
και να προκαλέσει το σχηματισμό
ηλεκτρικού τόξου.
Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση
από το ρεύμα, θα πρέπει να
αποσυνδεθεί το βύσμα της
τηλεόρασης. Κατά την αποσύνδεση
του ρεύματος τραβάτε πάντα το
βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαρκώς πλήρη
πρόσβαση στο βύσμα, στο καλώδιο
και την πρίζα.
Ασφάλεια
Προφυλάξεις
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Αν
προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των
οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε
βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ
υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην
τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή
μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε
την από το ρεύμα αμέσως.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλεοράσεων της Philips για να
ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση,
το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες
κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές
θερμότητας, καθώς και στο φως του
ήλιου. Για να αποτρέψετε την
εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε
πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά
από την τηλεόραση, το
τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.

Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα
στις οπές εξαερισμού ή άλλα
ανοίγματα στην τηλεόραση.
Μην εκθέτετε ποτέ το
τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε
βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.


Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην
τηλεόραση!

Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης
που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά
ή 55 λίβρες, απαιτούνται δύο άτομα.

Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε
βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την
παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη
βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε
την τηλεόραση σε μια επίπεδη
επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το
βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.

Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε
τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση
ανάρτησης τοίχου που μπορεί να
αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.
Στερεώστε τη βάση ανάρτησης
τοίχου σε τοίχο που μπορεί να
αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και
της βάσης. Η TP Vision δεν φέρει
καμία ευθύνη για ακατάλληλη
ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως
αποτέλεσμα την πρόκληση
ατυχήματος, τραυματισμού ή βλάβης.

Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε την
τηλεόραση, αποσυναργμολογήστε τη
βάση από την τηλεόραση. Να μην
ακουμπάτε ποτέ την τηλεόραση πίσω
αφού έχετε τοποθετήσει τη βάση.
EL
3
Ελληνικά
1 Σημαντικό


Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην
κεντρική παροχή ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος
αντιστοιχεί με την τιμή που
αναγράφεται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης. Μην συνδέετε την
τηλεόραση στην κεντρική παροχή
ρεύματος εάν η τάση είναι
διαφορετική.
Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του
προϊόντος ενδέχεται να είναι
κατασκευασμένα από γυαλί.
Χειριστείτε το προσεκτικά για να
αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και
φθορά.
Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!
Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις
για να αποτρέψετε την πτώση της
τηλεόρασης και την πρόκληση
τραυματισμού σε παιδιά:

Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε
επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή
άλλο υλικό το οποίο μπορεί να
τραβηχτεί προς τα έξω.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της
τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από
την άκρη της επιφάνειας.

Μην τοποθετείτε την τηλεόραση
πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως
βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίξετε και
το έπιπλο και την τηλεόραση στον
τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.

Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με
τους κινδύνους που μπορεί να
προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο
για να φτάσουν την τηλεόραση.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

Το προϊόν ή το τηλεχειριστήριο
μπορεί να περιέχει μπαταρία τύπου
κέρματος, η οποία ενέχει τον κίνδυνο
κατάποσης. Κρατάτε πάντα την
μπαταρία μακριά από τα παιδιά!
EL
4
Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε
περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό
χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ.
γύρω από την τηλεόραση για
εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες
ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν
ποτέ τις οπές εξαερισμού στην
τηλεόραση.
Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή
βλάβης στο καλώδιο!

Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση
ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο
καλώδιο ρεύματος.

Αποσυνδέετε την τηλεόραση από την
κεντρική παροχή ρεύματος και την
κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη
διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε
κανένα μέρος της τηλεόρασης, του
καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου
κεραίας.
Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε
ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση
ή για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα.
Χαμηλές θερμοκρασίες

Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε
θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C
ή 41°F, αποσυσκευάστε την
τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η
θερμοκρασία της να φτάσει τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη
συνδέσετε στο ρεύμα.
Συμβουλές τοποθέτησης

Οθόνη





Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην
οθόνη της τηλεόρασης! Μην
ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή
χτυπάτε ποτέ την οθόνη με
οποιοδήποτε αντικείμενο.
Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το
ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
Καθαρίστε την τηλεόραση και το
πλαίσιο με ένα μαλακό νωπό πανί και
σκουπίστε ελαφρά. Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως
αλκοόλ, χημικά ή οικιακά
καθαριστικά στην τηλεόραση.
Για να αποφύγετε την πρόκληση
παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος
των χρωμάτων, να σκουπίζετε τις
σταγόνες νερού όσο το δυνατό
γρηγορότερα.
Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο
το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές
εικόνες είναι εικόνες που
παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Οι στατικές
εικόνες περιλαμβάνουν μενού επί της
οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή
χρόνου, κ.λπ. Εάν πρέπει να
χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες,
μειώστε την αντίθεση και τη
φωτεινότητα της οθόνης, έτσι ώστε
να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.


Τοποθετήστε την τηλεόραση σε
σημείο όπου δεν θα πέφτει φως
πάνω στην οθόνη.
Η ιδανική απόσταση για
παρακολούθηση τηλεόρασης είναι ίση
με τρεις φορές το μέγεθος της
οθόνης διαγωνίως. Για παράδειγμα,
εάν το διαγώνιο μέγεθος της οθόνης
της τηλεόρασης είναι 81 εκ./32", η
ιδανική απόσταση για
παρακολούθηση είναι ~2,5 μ./~92"
από την πρόσοψη της οθόνης.
Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας
θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με
το κέντρο της οθόνης.
Τοποθέτηση τηλεόρασης
Μπορείτε να ορίσετε τις καλύτερες
ρυθμίσεις ήχου για την τηλεόρασή σας
επιλέγοντας τη θέση τοποθέτησης της
τηλεόρασης (ανάρτηση σε τοίχο ή
τοποθέτηση στη βάση).
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] >
[Γενικά] > [Τοποθέτηση τηλεόρασης].
4. Επιλέξτε [Σε βάση τηλεόρ] ή [Επιτοίχια
τοποθ] και πατήστε OK.
EL
5
Ελληνικά
Φροντίδα
Κλείδωμα τηλεόρασης
Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή
ασφαλείας Kensington στη βάση της
τηλεόρασης. Για να κλειδώσετε την
τηλεόρασή σας, αγοράστε κλειδαριά
ασφαλείας Kensington (πωλείται χωριστά).
Νομικά
Σημείωση
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το προϊόν αυτό κυκλοφόρησε στην αγορά
από την TP Vision Netherlands B.V. ή μία
από τις θυγατρικές της, η οποία εφεξής
καλείται στο παρόν έγγραφο ως TP Vision,
η οποία είναι ο κατασκευαστής του
προϊόντος. Η TP Vision είναι εγγυητής για
την τηλεόραση με την οποία
συσκευάστηκε το παρόν εγχειρίδιο. Η
Philips και η Philips Shield Emblem είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Koninklijke Philips N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Η TP Vision
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει προϊόντα
οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα
προγενέστερα αποθέματά της.
EL
6
Το γραπτό υλικό που είναι συσκευασμένο
με την τηλεόραση και το εγχειρίδιο που
είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της
τηλεόρασης ή λαμβάνεται από τον
δικτυακό τόπο της Philips, θεωρείται
επαρκές για τη σκοπούμενη χρήση του
συστήματος. Εάν το προϊόν
χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν
εκείνων που ορίζονται στο παρόν, η TP
Vision δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή
λειτουργία και την ασφάλεια του
προϊόντος.
Η TP Vision δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στο
περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου
ούτε και για οποιαδήποτε προβλήματα
που απορρέουν από το περιεχόμενο του
παρόντος. Τα σφάλματα που αναφέρονται
στην TP Vision θα προσαρμοστούν και θα
δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο
υποστήριξης της Philips το συντομότερο
δυνατό.
Όροι εγγύησης

Οι όροι εγγύησης μπορούν να
ληφθούν από τον δικτυακό τόπο
υποστήριξης της Philips. Ποτέ μην
επιχειρήσετε να επισκευάσετε την
τηλεόραση μόνοι σας, επειδή υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού, βλάβης της
τηλεόρασης ή ακύρωσης της
εγγύησης!

Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και
τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή.


Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης
υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της
τηλεόρασης. Να απευθύνεστε πάντα
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλεοράσεων της Philips για σέρβις ή
επισκευές.
Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
λειτουργία που απαγορεύεται ρητά
στο παρόν εγχειρίδιο ή
οποιεσδήποτε μετατροπές ή
διαδικασίες συναρμολόγησης που
δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο
παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα
ακυρωθεί.
Συμμόρφωση κατά ΕΚ
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και τις
υπόλοιπες σχετικές διατάξεις των
Οδηγιών 2006/95/EC (Χαμηλή τάση),
2004/108/EC (EMC) και 2011/65/EU
(ROHS).
Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕMF
Η TP Vision κατασκευάζει και πωλεί
προϊόντα που απευθύνονται σε
καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε
ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα
εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών
σημάτων.
Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές
της TP Vision είναι η λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και
υγείας, προκειμένου τα προϊόντα να
πληρούν τις απαραίτητες νομικές
προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός
των προτύπων ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων (EMF) που ισχύουν κατά την
ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.
Η TP Vision έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη,
παραγωγή και πώληση προϊόντων που
δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία. Η TP Vision επιβεβαιώνει ότι εάν
γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων
της ανάλογα με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση
τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα
επιστημονικά στοιχεία.
Η Philips και η TP Vision διαδραματίζει
ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών
προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει
τη δυνατότητα να προβλέπει τις
περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της
τυποποίησης, ώστε να τις ενσωματώνει
έγκαιρα στα προϊόντα.
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου
κώδικα
Η TP Vision Netherlands B.V. δια του
παρόντος προσφέρεται να παραδώσει,
κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του
πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για
πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που
χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για
το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από
τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά
ισχύει έως και για τρία έτη μετά την
αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε
έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να
λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε μια
επιστολή γραμμένη στα Αγγλικά στη
διεύθυνση:
"Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands”.
Εμπορικά σήματα και δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ονομασία Windows Media είναι
εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη
Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και
το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition
Multimedia Interface και το λογότυπο
HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή
κατατεθέντα σήματα της HDMI Licensing
LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες
χώρες.
EL
7
Ελληνικά
Χαρακτηριστικά Pixel
Αυτό το προϊόν LCD/LED διαθέτει μεγάλο
αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει
ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο,
ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες
κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα,
πράσινα ή μπλε) συνεχώς στην οθόνη.
Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της
οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών
προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Οι ονομασίες Kensington και Micro Saver
είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO
World Corporation στις Η.Π.Α. των
οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ
εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες
παγκοσμίως.
Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή
μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.
Βιωσιμότητα
Ενεργειακή αποδοτικότητα
Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί με
ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα
χαρακτηριστικά, πατήστε το Πράσινο
πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Ρυθμίσεις εικόνας εξοικονόμησης
ενέργειας: Μπορείτε να εφαρμόσετε
ένα συνδυασμό ρυθμίσεων εικόνας
για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε
το Πράσινο πλήκτρο και επιλέξτε
[Εξοικ ενέργειας]. Στη συνέχεια,
επιλέξτε τη ρύθμιση εικόνας [Εξοικ
ενέργειας].

EL
Σβήσιμο οθόνης: Εάν θέλετε να
ακούτε μόνο ήχο από την τηλεόραση,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
οθόνη της τηλεόρασης. Οι άλλες
λειτουργίες συνεχίζουν να
λειτουργούν κανονικά. Ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε
το Πράσινο πλήκτρο και επιλέξτε
[Απενεργοποίηση οθόνης].
8

Αυτόματη απενεργοποίηση: Για
εξοικονόμηση ενέργειας, ρυθμίστε
την τηλεόραση έτσι ώστε να
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
μια περίοδο αδράνειας. Ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε
το Πράσινο πλήκτρο και επιλέξτε
[Αυτ. απενεργοποίηση]. Στη
συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό
διάστημα μετά την πάροδο του
οποίου η τηλεόραση θα
απενεργοποιείται.
Απενεργοποίηση ανενεργών
συσκευών: Απενεργοποιήστε τις
συνδεδεμένες συσκευές που είναι
συμβατές με το πρότυπο EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control) και είναι ανενεργές. Ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε
το Πράσινο πλήκτρο και επιλέξτε
[Απενεργοποιημένη ανενεργή
συσκευή].
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα
παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα
οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε
σχετικά με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή
μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Ενεργειακή σήμανση
Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Σήμανση σας
ενημερώνει σχετικά με την τάξη
ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.
Όσο πιο πράσινη είναι η τάξη ενεργειακής
απόδοσης αυτού του προϊόντος τόσο
λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.
Στη σήμανση μπορείτε να βρείτε την τάξη
ενεργειακής απόδοσης, τη μέση
κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος
όταν χρησιμοποιείται και τη μέση
κατανάλωση ενέργειας για 1 έτος.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές
κατανάλωσης ρεύματος για το προϊόν
στον δικτυακό τόπο της Philips για τη
χώρα σας στο www.philips.com/TV.
Βοήθεια και υποστήριξη
Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο
της Philips
Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο
υποστήριξης της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της
Philips, μπορείτε επίσης:

Να βρείτε απαντήσεις σε Συχνές
Ερωτήσεις

Να κάνετε λήψη του παρόντος
εγχειριδίου χρήστη σε μορφή PDF με
δυνατότητα εκτύπωσης

Να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μια συγκεκριμένη
ερώτηση

Συνομιλήστε μέσω Ίντερνετ με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλεοράσεων της Philips (διαθέσιμο
μόνο σε ορισμένες χώρες).
EL
9
Ελληνικά
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο
ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Χρήση του οδηγού σύνδεσης της
Philips
Ένας εύχρηστος οδηγός σύνδεσης σάς
παρέχει καθοδήγηση για το πώς να
συνδέσετε την τηλεόρασή σας με άλλες
συσκευές. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.connectivityguide.philips.com.
Να κάνετε αναζήτηση στο
φόρουμ της τηλεόρασης
Μπορεί να έχει ήδη δοθεί απάντηση στο
ερώτημά σας από την κοινότητα χρηστών
τηλεοράσεων Philips. Επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.supportforum.philips.com.
Επικοινωνία με την Philips
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της
Philips στη χώρα σας για υποστήριξη. Ο
αριθμός τηλεφώνου υπάρχει στο έντυπο
που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή στο
Internet στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Προτού απευθυνθείτε στην Philips,
σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον
σειριακό αριθμό της τηλεόρασής σας.
Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στο
πίσω μέρος της τηλεόρασής σας ή στη
συσκευασία της.
EL
10
Κουμπιά ελέγχου της
τηλεόρασης
1.
(Αναμονή): Ενεργοποίηση της
τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση
αναμονής.
2. Κουμπιά αναπαραγωγής: Έλεγχος
αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων.
SOURCE: Πρόσβαση σε
3.
συνδεδεμένη συσκευή.
4.
FORMAT: Αλλαγή φορμά εικόνας.
5.
TV: Αλλαγή πηγής σε
παρακολούθηση τηλεόρασης.
Αισθητήρες και ενδείξεις
6. (Αρχική σελίδα): Πρόσβαση στο
Αρχικό μενού.
7.OK: Επιβεβαίωση μιας καταχώρησης ή
επιλογής.
8.
(Πλήκτρα πλοήγησης):
Πλοήγηση στα μενού και επιλογή
στοιχείων.
1. Ενδεικτική λυχνία αναμονής και
αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Η ενδεικτική λυχνία αναμονής δείχνει
πότε η τηλεόραση είναι σε κατάσταση
αναμονής. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο
προς τον αισθητήρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο
τηλεχειριστήριο και την τηλεόραση.
Τηλεχειριστήριο
9.
LIST: Παρέχει πρόσβαση στη λίστα
τηλεοπτικών καναλιών.
10. INFO: Εμφανίζει πληροφορίες για
την τρέχουσα δραστηριότητα.
11.
ADJUST: Ρύθμιση της τηλεόρασης.
12.
OPTIONS: Πρόσβαση σε
τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές.
EL
11
Ελληνικά
2 Χρήση της
τηλεόρασής
σας
Παρακολούθηση TV
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
τηλεόρασης
13. (Πίσω): Επιστροφή στη σελίδα του
προηγούμενου μενού ή έξοδος από
κάποια λειτουργία της τηλεόρασης.
14. CH - / CH +: Αλλαγή καναλιών.
15. +/-(Ένταση): Ρύθμιση έντασης ήχου.
16. (Σίγαση): Σίγαση ή επαναφορά
ήχου.
17. Έγχρωμα πλήκτρα: Επιλογή εργασιών
ή επιλογών.
Τα κουμπιά λειτουργούν ανάλογα με τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος της
υπηρεσίας.
18. SUBTITLE: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση υποτίτλων.
19.0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα): Επιλογή
τηλεοπτικών καναλιών ή εισαγωγή
κειμένου.
20.TEXT: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση teletext.
Κουμπιά ελέγχου EasyLink
Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε
συσκευές με δυνατότητα HDMI-CEC,
όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
ή ένα home cinema, μπορείτε να τις
χειρίζεστε ταυτόχρονα με ένα
τηλεχειριστήριο. Απλά ενεργοποιήστε το
EasyLink μετά τη σύνδεση.
EL
12
Άνοιγμα της τηλεόρασης

Συνδέστε την τηλεόραση στο ρεύμα
και ενεργοποιήστε την παροχή
ρεύματος.

Εάν η λυχνία αναμονής LED είναι
αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο.
Σημείωση: Υπάρχει μια μικρή
καθυστέρηση μέχρι να ανταποκριθεί η
τηλεόραση.
Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το
τηλεχειριστήριο και θέλετε να
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από
κατάσταση αναμονής, πατήστε το
πάνω στην τηλεόραση.
Μετάβαση της τηλεόρασής σας σε
κατάσταση αναμονής
Πατήστε το
στο τηλεχειριστήριο.
Η λυχνία αναμονής LED στην τηλεόραση
γίνεται κόκκινη.
Απενεργοποίηση της τηλεόρασης
Πατήστε το
στην τηλεόραση.
Η λυχνία αναμονής LED απενεργοποιείται.
Προσαρμογή της έντασης της
τηλεόρασης.
Αλλαγή καναλιών τηλεόρασης
Ελληνικά
Σημείωση: Αν και η τηλεόρασή σας
καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια όταν είναι
σε κατάσταση αναμονής ή
απενεργοποιημένη, παρ' όλ' αυτά
καταναλώνει κάποια ποσότητα ενέργειας.
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε
την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο της
τηλεόρασης από την πρίζα.


Πατήστε CH +/- στο τηλεχειριστήριο.
Πατήστε τα Αριθμητικά πλήκτρα για
να εισάγετε τον αριθμό καναλιού.
Διαχείριση αγαπημένων καναλιών
Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου
της τηλεόρασης

Πατήστε +/- στο τηλεχειριστήριο.
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της
τηλεόρασης

Πατήστε
στο τηλεχειριστήριο για
σίγαση του ήχου.

Πατήστε
ξανά για επαναφορά
του ήχου.
Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Ήχος] > [Ένταση
ακουστικού] και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.
3. Επιλέξτε ένα επίπεδο.
Μπορείτε να προβάλλετε όλα τα κανάλια ή
μόνο μία λίστα με τα αγαπημένα σας
κανάλια.
Δημιουργήστε μια λίστα με τα αγαπημένα
σας κανάλια
1. Πατήστε
LIST.
Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι για να το
επισημάνετε ως αγαπημένο και, στη
συνέχεια, πατήστε το OPTIONS.
3. Επιλέξτε [Προσθήκη/αφαίρεση
αγαπημένων] και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.
Στο επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται ένας
αστερίσκος.
Για να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα
αγαπημένων, επιλέξτε
[Προσθήκη/αφαίρεση αγαπημένων] και
πατήστε OK.
Εμφάνιση της λίστας με τα αγαπημένα
σας κανάλια
1. Πατήστε
LISTκαι, στη συνέχεια,
OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Λίστα] > [Αγαπημένα] για να
προβάλετε κανάλια από τη λίστα
αγαπημένων.
3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
EL
13
Αλλάξτε τη σειρά στη λίστα με τα
αγαπημένα σας κανάλια
1. Ενώ εμφανίζεται η λίστα αγαπημένων
καναλιών, πατήστε το πλήκτρο
OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Νέα εντολή] και πατήστε το
OK.
3. Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τη σειρά
θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το OK.
4. Πατήστε τα πλήκτρα Πλοήγησης για να
μετακινήσετε το επισημασμένο κανάλι σε
άλλη θέση και πατήστε το OK.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία,
πατήστε το OPTIONS.
6. Επιλέξτε [Έξοδος από αλλαγή σειράς]
και πατήστε το OK.
Διαχείριση λιστών καναλιών
Μετά την εγκατάσταση των καναλιών,
μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Φιλτράρισμα καναλιών.

Εναλλαγή μεταξύ καναλιών από την
κεραία και καλωδιακών καναλιών.

Μετονομασία καναλιών.

Κλείδωμα ενός καναλιού.

Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου.
Φιλτράρισμα καναλιών
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε
LIST.
2. Πατήστε OPTIONS και, στη συνέχεια,
επιλέξτε [Φίλτρο].
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε OK.

[Ψηφιακό+Αναλογ.]: Εμφάνιση όλων
των καναλιών στη λίστα καναλιών.

[Ψηφιακά τηλεοπτ. κανάλια]:
Εμφάνιση μόνο των ψηφιακών
καναλιών.

[Αναλογικά κανάλια]: Εμφάνιση μόνο
των αναλογικών καναλιών.

[Χωρίς περιορισμό]: Εμφάνιση όλων
των καναλιών στη λίστα καναλιών.

[Δωρεάν κανάλια]: Εμφάνιση μόνο
των δωρεάν καναλιών.

[Κρυπτογρ κανάλια]: Εμφάνιση μόνο
των κωδικοποιημένων καναλιών.
Σημείωση: Οι επιλογές φιλτραρίσματος
ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον
τηλεοπτικό σταθμό.
EL
14
Εναλλαγή μεταξύ καναλιών από την
κεραία και καλωδιακών καναλιών
Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε
να εναλλάσσεστε ανάμεσα σε κανάλια από
την κεραία και καλωδιακά κανάλια.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού] >
[Σύνδεση κεραίας].
3. Επιλέξτε [Κεραία (DVB-T)] για να
παρακολουθήσετε κανάλια από την κεραία
ή [Καλωδιακή (DVB-C)] για να
παρακολουθήσετε καλωδιακά κανάλια και,
στη συνέχεια, πατήστε το OK.
Μετονομασία καναλιών
Όταν επιλέξετε ένα κανάλι, εμφανίζεται το
όνομά του. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το
όνομα καναλιού.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε
LIST.
Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να
μετονομάσετε και πατήστε το OPTIONS.
3. Επιλέξτε [Μετονομ.] και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.
Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.
4. Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης για να
επιλέξετε κάθε χαρακτήρα και πατήστε
OK.
5. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε [Ολοκληρ]
και, στη συνέχεια, πατήστε OK για
επιβεβαίωση.
Κλείδωμα ενός καναλιού
Μπορείτε να αποτρέψετε τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποια
κανάλια κλειδώνοντάς τα.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε
LIST.
Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να
κλειδώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε
OPTIONS.
Παρακολούθηση συνδεδεμένων
συσκευών
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας που
προτιμάτε
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Εικόνα και ήχος] > [Στυλ
εικόνας] και πατήστε OK.
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε OK:

[Προσωπικός]: Εφαρμογή των
ρυθμίσεων εικόνας που έχουν
προσαρμοστεί στις επιθυμίες σας.

[Ζωντανό]: Εμπλουτισμένες και
δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για
προβολή κατά τη διάρκεια της
ημέρας.





Ελληνικά
3. Επιλέξτε [Κλείδωμα καναλιού] και, στη
συνέχεια, πατήστε OK.
4. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό
PIN.
Στο κανάλι εμφανίζεται ένα εικονίδιο
κλειδώματος στη λίστα καναλιών.
Συμβουλή: Για να παρακολουθήσετε ένα
κλειδωμένο κανάλι, εισαγάγετε τον
κωδικό PIN όταν σας ζητηθεί.
Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου
Εάν διατίθενται ψηφιακά ραδιοφωνικά
κανάλια, μπορείτε να τα ακούτε.
Εγκαθίστανται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε
τα τηλεοπτικά κανάλια.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
LIST.
πατήστε
Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Πατήστε OPTIONS.
3. Επιλέξτε [Φίλτρο] > [Ραδιόφωνο] και
πατήστε OK.
4. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό κανάλι και
πατήστε OK.
[Φυσική]: Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας.
[Τυπικός]: Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
που ταιριάζουν στα περισσότερα
περιβάλλοντα και είδη βίντεο.
[Ταινία]: Ιδανικές ρυθμίσεις για
ταινίες.
[Φωτογραφία]: Ιδανικές ρυθμίσεις
για φωτογραφίες.
[Εξοικ ενέργειας]: Ρυθμίσεις που
εξοικονομούν την περισσότερη
ενέργεια.
Για να παρακολουθήσετε μια συσκευή,
συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση.
Επιλογή μιας συσκευής με το πλήκτρο
SOURCE
1. Πατήστε
SOURCE.
2. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.
Επιλογή μιας συσκευής από το Αρχικό
μενού
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Πηγή] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε τη συσκευή και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK.
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας που
προτιμάτε
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Εικόνα και ήχος] > [Στυλ
ήχου] και πατήστε OK.
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε OK:

[Προσωπικός]: Εφαρμόστε τις
εξατομικευμένες ρυθμίσεις ήχου σας.

[Αρχικό]: Ρυθμίσεις που ταιριάζουν
στα περισσότερα περιβάλλοντα και
είδη ήχου.

[Ταινία]: Ιδανικές ρυθμίσεις για
ταινίες.
Χρήση προκαθορισμένων
ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Η τηλεόρασή σας παρέχεται με
προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και
ήχου. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις
ρυθμίσεις ή να τις προσαρμόσετε.


[Μουσική]: Ιδανικές ρυθμίσεις για
ακρόαση μουσικής.
[Παιχνίδι]: Ιδανικές ρυθμίσεις για
παιχνίδια.
[Νέα]: Ιδανικές ρυθμίσεις για ήχο
ομιλίας, όπως οι ειδήσεις.
EL
15
Αλλαγή φορμά εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε το φορμά εικόνας
ανάλογα με την πηγή βίντεο.
1. Πατήστε
FORMAT.
2. Επιλέξτε ένα φορμά εικόνας και, στη
συνέχεια, πατήστε OK.

Τα διαθέσιμα φορμά εικόνας εξαρτώνται
από την πηγή του βίντεο.

[Autom.]: Προσαρμογή της μορφής
εικόνας σύμφωνα με την προέλευση
εισόδου.

[Υπερεστίαση]: Αφαιρεί τις πλαϊνές
μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε
μεταδόσεις 4:3. Δεν συνιστάται για
HD ή Η/Υ.

[Διεύρυνση 16:9]: Αλλάζει την
κλίμακα φορμά από 4:3 σε 16:9. Δεν
συνιστάται για HD ή Η/Υ.

[Ευρεία οθόνη]: Εμφανίζει
περιεχόμενο σε φορμά ευρείας
οθόνης χωρίς επέκταση. Δεν
συνιστάται για HD ή Η/Υ.

[Χωρίς διαβάθμιση]: Παρέχει τις
περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες
για το περιεχόμενο υπολογιστή.
Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία
υπολογιστή έχει επιλεγεί στο μενού
Εικόνα.

[4:3]: Εμφανίζει το κλασικό φορμά 4:3.
Προβολή οδηγού
προγράμματος
Τι μπορείτε να κάνετε
Μπορείτε να προβάλλετε προγράμματα
καναλιών και περιλήψεις εκπομπών για
ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια
χρησιμοποιώντας τους οδηγούς
προγράμματος που παρέχονται από τους
τηλεοπτικούς σταθμούς. Η διαθεσιμότητα
των οδηγών προγράμματος εξαρτάται
από τον τηλεοπτικό σταθμό.
Δεν μπορείτε να προβάλετε τις
πληροφορίες οδηγού προγράμματος ενός
καναλιού αν:
EL
16
η ηλικιακή διαβάθμιση του καναλιού
είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
ηλικιακή διαβάθμιση που έχει οριστεί
στην τηλεόρασή σας.
το κανάλι είναι κλειδωμένο.
Μέσω του τηλεοπτικού σταθμού
Πρόσβαση στον οδηγό προγράμματος
του τηλεοπτικού σταθμού
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Οδηγ. TV] και πατήστε OK.
3. Εάν είναι η πρώτη φορά που προβάλετε
τον οδηγό προγράμματος, ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη για να
ενημερώσετε τον οδηγό.
Προσαρμογή οδηγού προγράμματος
τηλεοπτικού σταθμού
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις
προβαλλόμενες πληροφορίες για:

Να σας υπενθυμίζεται πότε ξεκινάνε
οι εκπομπές.

Να προβάλλονται μόνο προτιμώμενα
κανάλια.

Να αλλάξετε ημέρα προβολής.
Σημείωση: Οι επιλογές ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τις πληροφορίες
εκπομπής που διατίθενται από τον
τηλεοπτικό σταθμό.
1. Στον οδηγό προγράμματος πατήστε
OPTIONS.
2. Κάντε μια επιλογή και πατήστε OK:

[Ενημέρωση οδηγού τηλεόρασης]:
Ενημέρωση πληροφοριών οδηγού
προγράμματος.

[Αλλαγή ημέρας]: Επιλογή της
ημέρας προβολής του οδηγού
προγράμματος.

[Αναζήτηση ανά είδος]: Αναζήτηση
εκπομπών με βάση το είδος.

[Όλες οι υπενθυμίσεις]: Προβολή
μιας λίστας όλων των υπενθυμίσεων
προγράμματος.
Τι μπορείτε να κάνετε
Μπορείτε να δείτε βίντεο, φωτογραφίες,
αρχεία κειμένου και να ακούσετε μουσική
στην τηλεόρασή σας από συσκευή USB
συνδεδεμένη με την τηλεόραση.
Αναπαραγωγή αρχείων από
συσκευή USB
Αν έχετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή
μουσικής σε συσκευή αποθήκευσης USB,
μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία
στην τηλεόραση.
Προσοχή:

Η TP Vision δεν φέρει καμία ευθύνη
εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν
υποστηρίζεται, ούτε για φθορά ή
απώλεια δεδομένων από τη συσκευή.

Μην υπερφορτώνετε τη θύρα USB.
Εάν συνδέσετε μια συσκευή
αποθήκευσης USB που καταναλώνει
πάνω από 500 mA ηλεκτρικό ρεύμα,
βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη με
τη δική της εξωτερική παροχή
ρεύματος.
Αναζήτηση στη συσκευή USB
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην
υποδοχή USB στην τηλεόραση.
2. Πατήστε
SOURCE, επιλέξτε [USB]
και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο από το πρόγραμμα
περιήγησης περιεχομένου και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
4. Πατήστε το Κουμπιά αναπαραγωγής
για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
Συμβουλή:

Διαλέξτε οποιαδήποτε από τις
επιλογές στα αριστερά του
προγράμματος περιήγησης
περιεχομένου για να φιλτράρετε τα
αρχεία σας κατά τύπο.
Για να επιλέξτε διαφορετική συσκευή USB:
1. Πατήστε
SOURCE και, στη
συνέχεια, επιλέξτε [USB].
2. Επιλέξτε τη συσκευή USB για περιήγηση
και πατήστε το OK.
Επιλογές αναπαραγωγής
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης για να
επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο κι, έπειτα,
πατήστε το OKγια έλεγχο της
αναπαραγωγής.
για έξοδο από την

Πατήστε
περιήγηση στο περιεχόμενο.

Για αναζήτηση προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω, πατήστε
ή
.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες
ταχύτητες.

Για να διακόψετε το βίντεο, πατήστε
.
Επιλογές βίντεο
Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε
OPTIONS και, στη συνέχεια, πατήστε OK
για να ορίσετε μια επιλογή:

[Υπότιτλοι]: Επιλέξτε τις διαθέσιμες
ρυθμίσεις υποτίτλων.

[Γλώσσα υποτίτλων]: Επιλέξτε τη
γλώσσα για τους υπότιτλους, εάν
είναι διαθέσιμη.

[Γλώσσα ήχου]: Επιλογή ομιλούμενης
γλώσσας.



[Επανάληψη]: Επιλέξτε [Επανάληψη]
για αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο
κατ' επανάληψη ή [Αναπαραγ μία
φορά] για αναπαραγωγή του αρχείου
βίντεο μία φορά.
[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] /
[Aπενεργοποίηση ανακατάταξης]:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
τυχαίας αναπαραγωγής αρχείων
βίντεο.
[Εμφ πληροφοριών]: Προβάλλετε
πληροφορίες για ένα βίντεο.
EL
17
Ελληνικά
Αναπαραγωγή αρχείων
πολυμέσων
Σημείωση:
Για να προβάλετε πληροφορίες για ένα
βίντεο (για παράδειγμα, θέση
αναπαραγωγής, διάρκεια, τίτλος ή
ημερομηνία), επιλέξτε το βίντεο και, στη
INFO.
συνέχεια, πατήστε
Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες,
πατήστε
INFO ξανά.
Ακρόαση μουσικής
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης για να
επιλέξετε ένα κομμάτι μουσικής κι, έπειτα,
πατήστε το OK για να ελέγξετε την
αναπαραγωγή.
για έξοδο από την

Πατήστε
περιήγηση στο περιεχόμενο.

Για αναζήτηση προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω, πατήστε
ή
.
Πατήστε επανειλημμένα για εναλλαγή
ανάμεσα στις διάφορες ταχύτητες.

Για να διακόψετε τη μουσική, πατήστε
.
Επιλογές μουσικής
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής πατήστε
OPTIONS και, στη συνέχεια, πατήστε OK
για να ορίσετε μια επιλογή:

[Επανάληψη]: Επιλέξτε [Επανάληψη]
για να αναπαραχθεί ένα κομμάτι ή
ένα άλμπουμ κατ' επανάληψη ή
επιλέξτε [Αναπαραγ μία φορά] για να
αναπαραχθεί ένα κομμάτι μία φορά.

[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] /
[Aπενεργοποίηση ανακατάταξης]:
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την
τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.

[Εμφ πληροφοριών]: Προβάλλετε
πληροφορίες για ένα τραγούδι.
Σημείωση:
Για να προβάλετε πληροφορίες για ένα
τραγούδι (για παράδειγμα, τον τίτλο, τον
καλλιτέχνη ή τη διάρκεια), επιλέξτε το
τραγούδι και, στη συνέχεια, πατήστε
INFO.
Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες,
πατήστε
INFO ξανά.
EL
18
Προβολή εικόνων
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης για να
επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε OK για
να ξεκινήσει η παρουσίαση.

Πατήστε Πλήκτρα πλοήγησης για να
αναζητήσετε μια εικόνα.
για έξοδο από την

Πατήστε
περιήγηση στο περιεχόμενο.
Επιλογές παρουσίασης
Κατά την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης
πατήστε OPTIONS και, στη συνέχεια,
πατήστε OK για να ορίσετε μια επιλογή:

[Συχνότητα παρουσίασης]: Επιλέξτε
το χρόνο προβολής κάθε έκαστης
εικόνας στην παρουσίαση.

[Εναλλαγή παρουσιάσεων]: Επιλέξτε
τη μετάβαση από μία εικόνα στην
επόμενη.

[Επανάληψη]: Επιλέξτε [Επανάληψη]
για παρακολούθηση μιας
παρουσίασης κατ' επανάληψη ή
[Αναπαραγ μία φορά] για
παρακολούθηση μία φορά.

[Ενεργοποίηση ανακατάταξης]
/[Aπενεργοποίηση ανακατάταξης]:
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
την τυχαία προβολή εικόνων στη
λειτουργία παρουσίασης.

[Περιστρ εικόνας]: Περιστρέψτε την
εικόνα.

[Εμφ πληροφοριών]: Προβάλλετε
πληροφορίες για μια φωτογραφία.
Σημείωση:
Για να προβάλετε πληροφορίες για μια
εικόνα (για παράδειγμα, τίτλο, άλμπουμ,
ημερομηνία, μέγεθος ή όνομα αρχείου της
επόμενης εικόνας), επιλέξτε την εικόνα κι,
έπειτα, πατήστε το
INFO.
Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες,
πατήστε το
INFO ξανά.



Προβολή teletext

Επιλογής σελίδας
Ενώ παρακολουθείτε κανάλια που
μεταδίδουν teletext, μπορείτε να
προβάλλετε το teletext.
1. Επιλέξτε ένα κανάλι που μεταδίδει
teletext και πατήστε TEXT.
2. Επιλέξτε μια σελίδα με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:

Εισάγοντας τον αριθμό της σελίδας
με τα Αριθμητικά πλήκτρα.

Πατήστε CH + / CH - για να δείτε
την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα.

Πατώντας τα Έγχρωμα πλήκτρα για
να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου
χρώματος στοιχεία.
Επιλογές teletext
1. Κατά την προβολή teletext, πατήστε
OPTIONS.
2. Πραγματοποιήστε μια επιλογή:

[Πάγωμα σελίδας] / [Ξεπάγωμα
σελίδας]: Πάγωμα ή κατάργηση
παγώματος της τρέχουσας σελίδας.

[Διπλή οθόνη] / [Πλήρης οθόνη]:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
teletext διπλής οθόνης. Διπλή οθόνη
εμφανίζει και το τρέχον κανάλι και τη
μετάδοση teletext στην οθόνη της
τηλεόρασης χωρισμένη στα δύο.

[Επισκόπηση T.O.P.]: Η μετάδοση
του Πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext
σάς επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα
θέμα σε ένα άλλο, χωρίς να
χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων.

[Μεγέθυνση] / [Κανον. προβολή]:
Μεγέθυνση της σελίδας. Πατήστε
Πλήκτρα πλοήγησης για να
μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη
προβολή.
[Εμφάνιση]: Απόκρυψη ή εμφάνιση
κρυμμένων πληροφοριών σε μια
σελίδα, όπως λύσεων σε γρίφους ή
κουίζ.
[Εναλλαγή υποσελίδων]: Αν
διατίθενται υποσελίδες, η κάθε μία
εμφανίζεται αυτόματα.
[Γλώσσα]: Μετάβαση σε διαφορετική
ομάδα γλωσσών για τη σωστή
εμφάνιση διαφορετικών σετ
χαρακτήρων.
[Teletext 2.5]: Προβολή του teletext
με περισσότερα χρώματα και
καλύτερα γραφικά σε σχέση με το
κανονικό teletext. Αν το Teletext 2.5
μεταδίδεται από κανάλι,
ενεργοποιείται από προεπιλογή.
Γλώσσα teletext
Για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια όπου οι
τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν διάφορες
γλώσσες teletext, μπορείτε να επιλέξετε
την κύρια και τη δευτερεύουσα γλώσσα
που προτιμάτε.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού].
3. Επιλέξτε [Γλώσσες] > [Αρχικό teletext]
ή [Δευτερεύον teletext].
4. Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε OK.
Υποσελίδες
Εάν η σελίδα teletext περιέχει αρκετές
υποσελίδες, μπορείτε να προβάλλετε την
κάθε υποσελίδα διαδοχικά. Αυτές οι
υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή
δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.
Πατήστε
ή
για να τις επιλέξετε.
EL
19
Ελληνικά
3 Περισσότερες
χρήσεις της
τηλεόρασής
σας
Ρύθμιση κλειδώματος και
χρονοδιακοπτών
Ρολόι
Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ρολόι στην
οθόνη της τηλεόρασης. Στο ρολόι
εμφανίζεται η ώρα που μεταδίδεται από
τον παροχέα υπηρεσιών της τηλεόρασής
σας.
Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Ρολόι] και πατήστε OK.
Το ρολόι εμφανίζεται στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.
Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του
ρολογιού σε αυτόματη ή χειροκίνητη.
Εργοστασιακά είναι ρυθμισμένη στην
αυτόματη λειτουργία και συντονίζεται
αυτόματα με τη Συντονισμένη Παγκόσμια
Ώρα (UTC). Αν η τηλεόρασή σας δεν
μπορεί να λάβει μεταδόσεις UTC, θέστε τη
λειτουργία ρολογιού στο [Χειροκίνητος].
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά].
3. Επιλέξτε [Ρολόι] > [Λειτ αυτόμ
ρολογιού].
4. Επιλέξτε [Αυτόματα], [Χειροκίνητος] ή
[Ανάλογα με τη χώρα] και πατήστε OK.
Αλλαγή ωρολογιακής ζώνης*
Σε χώρες με δεδομένα μετάδοσης
ρολογιού, μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη
ώρας, εάν είναι επιλεγμένο το [Λειτ αυτόμ
ρολογιού] > [Αυτόματα] ή [Ανάλογα με
τη χώρα].
1. Στο μενού [Ρολόι], επιλέξτε [Άτρακτος
ώρας].
2. Επιλέξτε την ωρολογιακή σας ζώνη και,
στη συνέχεια, πατήστε OK.
EL
20
Ρύθμιση χειμερινής/θερινής ώρας*
Σε χώρες με δεδομένα μετάδοσης
ρολογιού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα, εάν
είναι επιλεγμένο το [Λειτ αυτόμ ρολογιού]
> [Αυτόματα] ή [Ανάλογα με τη χώρα].
1. Στο μενού [Ρολόι], επιλέξτε
[Χειμερινή/θερινή ώρα].
2. Επιλέξτε [Επίσημη ώρα] ή
[Χειμερινή/θερινή ώρα], στη συνέχεια
πατήστε OK.
Μη αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία
και την ώρα με το χέρι. Πριν ξεκινήσετε,
ορίστε τη λειτουργία ρολογιού σε
[Χειροκίνητος].
1. Στο μενού [Ρολόι], επιλέξτε [Ημ/νία] ή
[Ώρα] και πατήστε OK.
2. Ρυθμίστε την ώρα ή την ημερομηνία με
το Πλήκτρα πλοήγησης.
3. Επιλέξτε [Ολοκληρ] και πατήστε OK.
*Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε
ορισμένες χώρες.
Χρονοδιακόπτης αυτόματης
διακοπής λειτουργίας
Μπορείτε να θέσετε την τηλεόραση σε
κατάσταση αναμονής μετά από ορισμένη
ώρα. Κατά την αντίστροφη μέτρηση έως
τη συγκεκριμένη ώρα, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας
νωρίτερα ή να μηδενίσετε το
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Χρονοδιακ
απενεργ].
3. Επιλέξτε τη διάρκεια του
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 180 λεπτά.
Για να απενεργοποιήσετε τον
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης,
ρυθμίστε τον στα μηδέν λεπτά.
Κλείδωμα για παιδιά
Για να προστατεύσετε τα παιδιά από
ακατάλληλες τηλεοπτικές εκπομπές,
μπορείτε να κλειδώσετε την τηλεόραση ή
να μπλοκάρετε τις εκπομπές με ηλικιακή
διαβάθμιση.
Ορισμός ή αλλαγή κωδικού για τη
λειτουργία κλείδωμα για παιδιά
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Κλείδ. για παιδιά].
3. Επιλέξτε [Ορισμός κωδικού] ή [Αλλαγή
κωδικού].
4. Εισάγετε τον κωδικό με τα Αριθμητικά
πλήκτρα.
Συμβουλή: Εάν μεταβείτε στα κανάλια από
τη λίστα καναλιών, θα σας ζητηθεί να
εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Αν
ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε
"8888" για υπέρβαση όλων των ήδη
υπαρχόντων κωδικών.
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα καναλιών
1. Στο μενού κλειδώματος για παιδιά,
επιλέξτε [Κλείδ καναλιού].
2. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη
λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα
Αριθμητικά πλήκτρα.
3. Επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
Επανεκκινήστε την τηλεόραση για να
ενεργοποιηθεί το κλείδωμα.
Σημείωση:
Εάν μεταβείτε στα κανάλια από τη λίστα
καναλιών, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε
τον κωδικό κλειδώματος.
Γονική διαβάθμιση
Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας
να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα
των οποίων η διαβάθμιση είναι
χαμηλότερη από την ηλικία του παιδιού
σας. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο για
τα ψηφιακά κανάλια από τηλεοπτικούς
σταθμούς που διαβαθμίζουν τις εκπομπές
τους ανάλογα με την ηλικία.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού].
3. Επιλέξτε [Κλείδ. για παιδιά] > [Γονική
διαβάθμιση].
Σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό
κλειδώματος για παιδιά.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη
λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα
Αριθμητικά πλήκτρα.
5. Επιλέξτε ηλικιακή διαβάθμιση και
πατήστε OK.
Όλα τα προγράμματα που υπερβαίνουν
την ηλικιακή διαβάθμιση μπλοκάρονται.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
κωδικούς της λειτουργίας κλειδώματος
για παιδιά, ανατρέξτε στην ενότητα
Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής
σας > Ρύθμιση κλειδώματος και
χρονοδιακοπτών > Κλείδωμα για παιδιά
(Σελίδα 21).
EL
21
Ελληνικά
4. Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Μετά
την καθορισμένη ώρα, η τηλεόραση
εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
4 Αλλαγή των
ρυθμίσεων της
τηλεόρασης
- [Δυν/κή αντίθεση]: Δυναμική
ενίσχυση των λεπτομερειών στις
σκοτεινές, τις μεσαίου φωτισμού και
τις φωτεινές περιοχές της εικόνας.
- [Δυναμ οπίσθ φωτ]: Επιλογή ενός
επιπέδου οπίσθιου φωτισμού για
βελτιστοποίηση της δυναμικής
κατανάλωσης ενέργειας και της
αντίθεσης της εικόνας.
- [Βελτίωση χρώματος]: Δυναμική
ενίσχυση της ζωηρότητας και των
λεπτομερειών των χρωμάτων.
Εικόνα και ήχος
Ρυθμίσεις εικόνας
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από
το μενού Εικόνα.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Εικόνα] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να
αλλάξετε και πατήστε OK.








EL
[Στυλ εικόνας]: Επιλογή
προκαθορισμένης ρύθμισης εικόνας.
[Επαναφ στυλ]: Επαναφορά της
προκαθορισμένη ρύθμισης εικόνας
που επιλέξατε τελευταία.
[Αντίθεση οπίσθιου φωτισμού]:
Ρύθμιση της φωτεινότητας του
οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.
[Χρώμα]: Προσαρμογή του κορεσμού
χρώματος της εικόνας.
[Ευκρίνεια]: Ρύθμιση της ευκρίνειας
της εικόνας.
[Μείωση θορύβου]: Επιλογή του
επιπέδου μείωσης του θορύβου για
τη φωτογραφία.
[Μείωση σφάλματος MPEG]:
Ομαλοποίηση της μετάβασης και του
θολώματος της ψηφιακής εικόνας.
[Digital Crystal Clear]:
Μικροσυντονισμός κάθε pixel ώστε
να αντιστοιχεί στα γύρω pixel και να
δημιουργηθεί μια εντυπωσιακή
εικόνα υψηλής ευκρίνειας.
- [Υψηλή καθαρότητα]: Ενεργοποίηση
ανώτερης ευκρίνειας, ειδικά στις
γραμμές και τα περιγράμματα της
εικόνας
22

[Προηγμένο]: Πρόσβαση στις
προηγμένες ρυθμίσεις όπως οι
ρυθμίσεις γάμμα, απόχρωσης και
αντίθεσης βίντεο.
- [Γάμμα]: Προσαρμογή της μη
γραμμικής ρύθμισης για τη
φωτεινότητα και την αντίθεση της
εικόνας.
- [Απόχρωση]: Αλλαγή της
ισορροπίας χρωμάτων.
- [Συνήθης απόχρωση]: Προσαρμογή
της ρύθμισης ισορροπίας χρωμάτων.
Διατίθεται μόνο αν είναι επιλεγμένο
το στοιχείο [Απόχρωση] >
[Συνήθης].
- [Αντίθεση βίντεο]: Προσαρμογή της
αντίθεσης βίντεο.
- [Φωτεινότητα]: Προσαρμογή της
φωτεινότητας της οθόνης.

[Παιχνίδι ή υπολογιστής]: Όταν
παρακολουθείτε περιεχόμενο από
συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών,
επιλέξτε [Παιχνίδι] για να
εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις παιχνιδιού.
Όταν ένας υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος μέσω HDMI, επιλέξτε
[Υπολογιστής].
[Μορφή και άκρα]: Πρόσβαση σε
προηγμένες ρυθμίσεις για να
ελέγχετε το φορμά εμφάνισης της
εικόνας.
- [Φορμά εικόνας]: στη συνέχεια,
πατήστε
- [Άκρα οθόνης]: Αλλαγή του
μεγέθους της εικόνας.
- [Μετατόπ εικόνας]: Αν είναι
διαθέσιμο, μετακινήστε τη θέση της
εικόνας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από
το μενού Ήχος.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Ήχος] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να
αλλάξετε και πατήστε OK.







[Στυλ ήχου]: Πρόσβαση σε
προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου.
[Επαναφ στυλ]: Επαναφορά της
προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου που
επιλέξατε τελευταία.
[Μπάσα]: Προσαρμογή του επιπέδου
μπάσων των ηχείων και των
ακουστικών.
[Πρίμα]: Προσαρμογή του επιπέδου
πρίμων των ηχείων και των
ακουστικών.
[Λειτ surround]: Επιλογή μιας
λειτουργίας ήχου surround για
βελτίωση της εμπειρίας ήχου.
[Ένταση ακουστικού]: Ρύθμισης της
έντασης των ακουστικών.
[Προηγμένο]: Πρόσβαση σε
προηγμένες ρυθμίσεις για βελτίωση
της εμπειρίας ήχου.
- [Αυτόμ εξομ έντασης ήχου]:
Ενεργοποίηση της μείωσης των
ξαφνικών αλλαγών στην ένταση του
ήχου, για παράδειγμα, κατά την
αλλαγή καναλιών.
- [Ηχεία τηλεόρασης]: Επιλογή των
προτιμώμενων ηχείων για ροή ήχου
από την τηλεόραση. Ανατρέξτε στην
ενότητα Σύνδεση της τηλεόρασής
σας > Ρύθμιση συσκευών Easylink >
Επιλογή της εξόδου ηχείων (Σελίδα
40).
- [Clear Sound]: Βελτίωση της
ποιότητας του ήχου.
- [Μορφή εξόδου ήχου]: Επιλογή του
τύπου εξόδου ήχου μέσω της
υποδοχής της εξόδου ψηφιακού
ήχου. Επιλέξτε μεταξύ [Πολυκάναλος]
και [Στερεοφωνικός].
- [HDMI 1 - ARC]: Ενεργοποίηση της
εξόδου ήχου από τη συμβατή με ARC
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή HDMI 1.
- [Καθυστ εξόδου ήχου]: Αυτόματος
συγχρονισμός της εικόνας της
τηλεόρασης με τον ήχο ενός
συνδεδεμένου home cinema. Δεν είναι
απαραίτητη η χρήση αυτής της
ρύθμισης όταν η τηλεόραση είναι
συνδεδεμένη σε ένα home cinema της
Philips.
- [Αντιστάθμιση εξόδου ήχου]:
Προσαρμογή της ρύθμισης για
καθυστέρηση εξόδου ήχου.
Διατίθεται αν η ρύθμιση [Καθυστ
εξόδου ήχου] είναι ενεργοποιημένη.
Μορφή ήχου
Εάν ο σταθμός ενός αναλογικού
τηλεοπτικού καναλιού μεταδίδει
στερεοφωνικό ήχο σε πολλές μορφές,
μπορείτε να επιλέξετε μορφή ήχου.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Μονοφ/Στερ ήχος].
3. Κάντε μια ρύθμιση και πατήστε OK.
Επαναφορά εικόνας και ήχου
Μπορείτε να επαναφέρετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και
ήχου, ενώ οι ρυθμίσεις εγκατάστασης
καναλιού παραμένουν ίδιες.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Εργοστ
ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
3. Επιλέξτε [OK] και πατήστε OK.
Όλες οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης (εκτός
των ρυθμίσεων καναλιών) επανέρχονται
στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
EL
23
Ελληνικά
Ρυθμίσεις ήχου
Κανάλια
Εγκατάσταση αναλογικών
καναλιών
Αυτόματη εγκατάσταση
Μπορείτε να αναζητήσετε και να
αποθηκεύσετε αναλογικά τηλεοπτικά
κανάλια ένα προς ένα.
Βήμα 1: Επιλέξτε το σύστημά σας
Σημείωση: Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι
ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού].
3. Επιλέξτε [Αναλογ. Χειροκίνητη
εγκατάσταση] > [Σύστημα] και πατήστε
OK.
4. Επιλέξτε το σύστημα για τη χώρα ή την
περιοχή σας και πατήστε OK.
Την πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η
τηλεόραση, διενεργήθηκε μια πλήρης
εγκατάσταση καναλιών.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα και τη χώρα
σας και να επανεγκαταστήσετε όλα τα
διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια, μπορείτε
να εκτελέσετε ξανά αυτήν την πλήρη
διαδικασία εγκατάστασης.
Έναρξη εγκατάστασης
Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε
έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Αναζήτηση για
κανάλια] > [Επανεγκατάσταση καναλιών]
και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε το δίκτυό σας και πατήστε OK:

[Κεραία (DVB-T)]: Πρόσβαση σε
μεταδόσεις ελεύθερης πρόσβασης
μέσω κεραίας.

[Καλωδιακή (DVB-C)]: Πρόσβαση σε
καλωδιακές μεταδόσεις.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για άλλες επιλογές, εάν υπάρχουν.
Εμφανίζεται το μενού έναρξης για
αναζήτηση καναλιών.
6. Επιλέξτε [Έναρξη] και πατήστε OK.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση
καναλιών, επιλέξτε [Τέλος] και πατήστε
OK.
Συμβουλή: Πατήστε
LIST για να δείτε
τη λίστα καναλιών.
Σημείωση: Όταν εντοπιστούν ψηφιακά
τηλεοπτικά κανάλια, στη λίστα
εγκατεστημένων καναλιών ενδέχεται να
εμφανίζονται κενοί αριθμοί καναλιών.
Μπορείτε να μετονομάσετε αυτά τα
κανάλια.
EL
24
Βήμα 2: Αναζήτηση και αποθήκευση νέων
τηλεοπτικών καναλιών
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού].
3. Επιλέξτε [Αναλογ. Χειροκίνητη
εγκατάσταση] > [Αναζήτ καναλιού] και
πατήστε OK.
4. Εντοπίστε το κανάλι:

Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του
καναλιού, εισαγάγετέ την με το
Πλήκτρα πλοήγησης ή το
Αριθμητικά πλήκτρα.

Εάν δεν γνωρίζετε τη συχνότητα του
καναλιού, αναζητήστε την επόμενη
συχνότητα με δυνατό σήμα. Επιλέξτε
[Αναζήτηση] και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.
5. Αφού βρείτε το σωστό κανάλι, επιλέξτε
[Ολοκληρ] και πατήστε OK.
6. Επιλέξτε [Αποθήκ ως νέο κανάλι] και
πατήστε OK για να αποθηκεύσετε το νέο
κανάλι τηλεόρασης.
Σημείωση: Εάν η λήψη δεν είναι καλή,
επανατοποθετήστε την κεραία σας και
επαναλάβετε τη διαδικασία.
Ενημέρωση λίστας καναλιών
Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα των
καναλιών που θέλετε να εγκαταστήσετε,
μπορείτε να αναζητήσετε και να
αποθηκεύσετε ψηφιακά κανάλια ένα προς
ένα. Για καλύτερα αποτελέσματα,
επικοινωνήστε με τον πάροχο.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού].
3. Επιλέξτε [Ψηφιακό: Δοκιμή λήψης] >
[Αναζήτ καναλιού], και πατήστε OK.
4. Πατήστε τα Αριθμητικά πλήκτρα για να
εισάγετε τη συχνότητα καναλιού.
5. Επιλέξτε [Αναζήτηση] και πατήστε OK.
6. Όταν εντοπιστεί το κανάλι, επιλέξτε
[Αποθήκευση] και, στη συνέχεια, πατήστε
OK.
Την πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η
τηλεόραση, διενεργήθηκε μια πλήρης
εγκατάσταση καναλιών. Από προεπιλογή,
όταν υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις
λίστες καναλιών, η τηλεόραση τα
ενημερώνει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να
απενεργοποιήσετε την αυτόματη
ενημέρωση ή να ενημερώνετε τα κανάλια
με το χέρι.
Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε
έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.
Αυτόματη ενημέρωση
Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε με
αυτόματο τρόπο ψηφιακά κανάλια, αφήστε
την τηλεόραση σε λειτουργία αναμονής. Η
τηλεόραση ενημερώνει κανάλια και
αποθηκεύει κανάλια κάθε μέρα. Τα κενά
κανάλια αφαιρούνται από τη λίστα
καναλιών.
Απενεργοποίηση του μηνύματος
ενημέρωσης καναλιών
Εάν πραγματοποιείται ενημέρωση
καναλιών, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά
την εκκίνηση. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού].
3. Επιλέξτε [Εγκατάσταση καναλιού] >
[Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού].
4. Επιλέξτε [Απενεργ.] και πατήστε OK.
Απενεργοποίηση των αυτόματων
ενημερώσεων
Στο μενού [Εγκατάσταση καναλιού],
επιλέξτε [Αυτόματη ενημέρωση καναλιού]
> [Απενεργ.].
Μικροσυντονισμός αναλογικών
καναλιών
Εάν η λήψη ενός αναλογικού τηλεοπτικού
καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να
μικροσυντονίσετε το τηλεοπτικό κανάλι.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού].
3. Επιλέξτε [Αναλογ. Χειροκίνητη
εγκατάσταση] > [Συντονισμός] και
πατήστε OK.
4. Πατήστε
ή
για να
πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του
καναλιού.
5. Όταν επιλέξετε τη σωστή συχνότητα
καναλιού, επιλέξτε [Ολοκληρ] και, στη
συνέχεια, πατήστε OK.
6. Κάντε μια επιλογή και πατήστε OK.

[Αποθήκευσ τρέχοντος καναλιού]:
Αποθήκευση του καναλιού με τον
τρέχοντα αριθμό καναλιού.

[Αποθήκ ως νέο κανάλι]:
Αποθήκευση του καναλιού με έναν
νέο αριθμό καναλιού.
Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Αναζήτηση για
κανάλια] > [Ενημέρωση καναλιών] και
πατήστε OK.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να ενημερώσετε τα κανάλια.
EL
25
Ελληνικά
Εγκατάσταση ψηφιακών καναλιών
Αντιγραφή καναλιών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η δυνατότητα
προορίζεται για τους αντιπροσώπους και
το προσωπικό επιδιορθώσεων.
Μπορείτε να αντιγράψετε λίστες καναλιών
από μία τηλεόραση Philips σε μία άλλη
μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB.
Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αναζήτηση
για τα κανάλια ή να τα εγκαταστήσετε
ξανά στη δεύτερη τηλεόραση. Το αρχείο
της λίστας καναλιών είναι αρκετά μικρό
ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε συσκευή
αποθήκευσης USB.
Τι χρειάζεστε
Δύο τηλεοράσεις Philips με τις εξής
ιδιότητες:

Την ίδια ρύθμιση χώρας

Το ίδιο έτος κατασκευής

Τον ίδιο τύπο DVB, όπως
υποδεικνύεται από το πρόθεμα (H, K,
T, D/00) στο όνομα του μοντέλου

Τον ίδιο τύπο υλικού, όπως
υποδεικνύεται στο αυτοκόλλητο στο
πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για
παράδειγμα: TPM10.1E LA.

Συμβατές εκδόσεις λογισμικού
Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε
έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.
Βήμα 1: Ελέγξτε τη ρύθμιση χώρας
1. Ανάψτε την πρώτη τηλεόραση (που
περιέχει τα κανάλια που θέλετε να
αντιγράψετε στην δεύτερη τηλεόραση).
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Αναζήτηση για
κανάλια] > [Επανεγκατάσταση καναλιών]
και πατήστε OK.
Εμφανίζεται το μενού χώρας.
4. Σημειώστε την τρέχουσα ρύθμιση.
5. Πατήστε
.
6. Πατήστε [Ακύρωση] για έξοδο.
Βήμα 2: Αντιγράψτε τη λίστα καναλιών σε
USB
1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης
USB στην πρώτη τηλεόραση (που περιέχει
εγκαταστημένα τα κανάλια).
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού].
EL
26
4. Επιλέξτε [Εγκατάσταση καναλιού] >
[Αντ. λίστ καναλιών] > [Αντιγραφή σε
USB] και πατήστε OK.
Η λίστα των καναλιών αντιγράφεται στη
συσκευή αποθήκευσης USB.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης
USB.
Βήμα 3: Αντιγραφή καναλιών σε μια
τηλεόραση χωρίς εγκατεστημένα κανάλια
1. Ενεργοποιήστε τη δεύτερη τηλεόραση
στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη
λίστα καναλιών.
Ξεκινά η αρχική εγκατάσταση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης και επιλέξτε την ίδια χώρα με
εκείνη της τηλεόρασης τη λίστα καναλιών
της οποίας θέλετε να αντιγράψετε.
3. Παρακάμψτε την αναζήτηση καναλιών.
4. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης
USB.
5. Πατήστε .
6. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού].
7. Επιλέξτε [Εγκατάσταση καναλιού] >
[Αντ. λίστ καναλιών] > [Αντιγραφή σε TV]
και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Η λίστα των καναλιών αντιγράφεται στην
τηλεόραση.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης
USB.
Βήμα 3: Αντιγραφή καναλιών σε μια
τηλεόραση με προεγκατεστημένα κανάλια
1. Ενεργοποιήστε τη δεύτερη τηλεόραση
στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη
λίστα καναλιών.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Αναζήτηση για
κανάλια] > [Επανεγκατάσταση καναλιών]
και πατήστε OK.
Εμφανίζεται το μενού χώρας.
4. Φροντίστε η ρύθμιση της χώρας να
είναι ίδια με εκείνη της πρώτης
τηλεόρασης.
5. Πατήστε
.
6. Πατήστε [Ακύρωση] για έξοδο.
Ρυθμίσεις γλώσσας
Γλώσσα μενού
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Γλώσσα
μενού].
3. Επιλέξτε γλώσσα μενού από τη λίστα
και πατήστε OK.
Γλώσσα ήχου
Εάν το τηλεοπτικό κανάλι αναμεταδίδει
πολλαπλές ή διπλές γλώσσες ήχου,
μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου
της προτίμησής σας.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση
πατήστε OPTIONS.
2. Για ψηφιακά κανάλια, επιλέξτε [Γλώσσα
ήχου]. Για αναλογικά κανάλια, επιλέξτε
[Dual I-II]. Πατήστε OK για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες γλώσσες
και πατήστε OK.
Μπορείτε να ορίσετε την κύρια και τη
δευτερεύουσα γλώσσα ήχου της
προτίμησής σας που θα ακούγεται όταν
είναι διαθέσιμη.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Γλώσσες].
3. Επιλέξτε [Κύρια γλώσσα ήχου] ή
[Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου] και
επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.
4. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Υπότιτλοι σε αναλογικά κανάλια
1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο αναλογικό
τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε TEXT.
2. Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό
σελίδας της σελίδας υποτίτλων, ο οποίος
συνήθως είναι "888".
Εάν είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι
ενεργοποιούνται.
Υπότιτλοι σε ψηφιακά κανάλια
1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο ψηφιακό
τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Υπότιτλοι] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε [Υπότιτλοι απεν.], [Υπότιτλοι
ενεργ.] ή [Αυτόματα] και πατήστε OK.
Γλώσσα υποτίτλων
Αν διατίθεται, μπορείτε να αλλάξετε τη
γλώσσα υποτίτλων για τα ψηφιακά
κανάλια.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Γλώσσα υποτίτλων] και στη
συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες
γλώσσες και πατήστε OK.
Η γλώσσα υποτίτλων αλλάζει για το
συγκεκριμένο κανάλι.
Μπορείτε να ορίσετε την κύρια και τη
δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων της
προτίμησής σας που θα εμφανίζεται όταν
είναι διαθέσιμη.
EL
27
Ελληνικά
7. Εάν η ρύθμιση χώρας διαφέρει, κάντε
επανεγκατάσταση της δεύτερης
τηλεόρασης, ώστε να ταιριάζει με τη
ρύθμιση χώρας της πρώτης τηλεόρασης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των
ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Επαναφορά
όλων (Σελίδα 30).
8. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB
στη δεύτερη τηλεόραση.
9. Πατήστε .
10. Επιλέξτε το [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού].
11. Επιλέξτε το [Εγκατάσταση καναλιού]
> [Αντ. λίστ καναλιών] > [Αντιγραφή σε
TV] και έπειτα πατήστε OK.
Η λίστα των καναλιών αντιγράφεται στη
δεύτερη τηλεόραση.
12. Αποσυνδέστε τη συσκευή
αποθήκευσης USB.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
καναλιού] > [Γλώσσες].
3. Επιλέξτε [Κύρια γλώσσα υποτίτλων] ή
[Δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων] και
επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.
4. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Ενημέρωση λογισμικού
Έλεγχος έκδοσης
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
λογισμικού] > [Πληροφ τρέχ λογισμ] και
πατήστε OK.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια
επίδειξη για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της
τηλεόρασης.
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Παρακολ. demo]
και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε μια επίδειξη και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.
Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση
λογισμικού.
Προσοχή: Μην εγκαθιστάτε χαμηλότερη
έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα
εγκαταστημένη έκδοση στο προϊόν σας. Η
TP Vision δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπόλογη και δεν φέρει καμία ευθύνη για
προβλήματα που προκαλούνται από
υποβάθμιση λογισμικού.
Ενημερώστε το λογισμικό με μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:

ενημέρωση με συσκευή αποθήκευσης
USB

ενημέρωση μέσω ψηφιακής
μετάδοσης
Οικιακή λειτουργία
Ενημέρωση με USB
Ορισμένες ρυθμίσεις τηλεόρασης μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες σε λειτουργία
Καταστήματος. Για να βεβαιωθείτε ότι θα
εφαρμοστούν οι σωστές ρυθμίσεις
τηλεόρασης, ορίστε την τηλεόραση στην
Οικιακή λειτουργία.
Τι χρειάζεστε

Μια συσκευή αποθήκευσης USB που
έχει τουλάχιστον 256 megabyte
αποθηκευτικού χώρου, έχει
διαμόρφωση FAT ή DOS και έχει
απενεργοποιημένη την προστασία
εγγραφής.

Πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα
USB και πρόσβαση στο Internet.

Ένα πρόγραμμα αρχειοθέτησης
αρχείων που υποστηρίζει τη μορφή
αρχείου ZIP: για παράδειγμα, το
WinZip® για Microsoft® Windows®
ή το StuffIt® για Macintosh®.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σκληρό
δίσκο USB.
Άλλες ρυθμίσεις
Επίδειξη τηλεόρασης
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση,
πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] >
[Γενικά] > [Τοποθεσία].
4. Επιλέξτε [Αρχική σελίδα] ή [Κατάστημα]
και πατήστε OK.
5. Επανεκκινήστε την τηλεόραση.
EL
28
3. Βρείτε την τηλεόρασή σας και εντοπίστε
το λογισμικό και τα προγράμματα
οδήγησης που είναι διαθέσιμα για την
τηλεόρασή σας. Η αναβάθμιση του
λογισμικού διατίθεται ως συμπιεσμένο
αρχείο (*.zip).
4. Αν η έκδοση του λογισμικού είναι
ανώτερη από την έκδοση της τηλεόρασής
σας, κάντε κλικ στη σύνδεση αναβάθμισης
λογισμικού.
5. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και
πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ZIP
στη μονάδα flash USB.
Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα
περιήγησης στο Internet, όπως ο Mozilla®
Firefox® ή το Google® Chrome®,
ενδέχεται να πραγματοποιούν λήψη του
αρχείου ZIP απευθείας στον υπολογιστή
σας. Αν αυτό συμβεί, αντιγράψτε το
αρχείο στη μονάδα flash USB.
6. Για τον Internet Explorer:
Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα
αρχειοθέτησης αρχείων, εξαγάγετε το
αρχείο autorun.upg από το αρχείο ZIP που
έχει ληφθεί. Μην αντιγράψετε ή
τοποθετήσετε το αρχείο που εξαγάγατε
σε κάποιο φάκελο.
6. Για το Safari: Όταν ολοκληρωθεί η λήψη,
το αρχείο autorun.upg εξάγεται αυτόματα
από το αρχείο ZIP στον υπολογιστή σας.
Αντιγράψτε το αρχείο στη μονάδα flash
USB. Μην αντιγράψετε ή τοποθετήσετε το
αρχείο σε κάποιο φάκελο.
7. Αφαιρέστε και αποσυνδέστε τη μονάδα
flash USB από τον υπολογιστή.
Αναβάθμιση του λογισμικού της
τηλεόρασης
Προσοχή:

Μην απενεργοποιήσετε την
τηλεόραση και μην αποσυνδέσετε τη
μονάδα flash USB κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης,
μην αφαιρέσετε τη συσκευή flash USB
από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα
συνεχίσει την αναβάθμιση μόλις
αποκατασταθεί το ρεύμα.

Εάν προκύψει οποιοδήποτε σφάλμα
κατά την αναβάθμιση, επαναλάβετε
την αναβάθμιση από την αρχή. Εάν το
σφάλμα εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλεοράσεων της Philips.
1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευές USB,
όπως τον προσαρμογέα Wi-Fi, από την
τηλεόραση και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Συνδέστε τη μονάδα flash USB στην
τηλεόραση.
Η αναβάθμιση του λογισμικού ξεκινά
αυτόματα. Η αναβάθμιση ολοκληρώνεται
όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης
στην οθόνη.
3. Πριν από την επανεκκίνηση της
τηλεόρασης, αποσυνδέστε τη μονάδα flash
USB από την τηλεόραση.
4. Πατήστε το
στο τηλεχειριστήριο —
μην πατήσετε το
πάνω από μία φορά.
Η τηλεόραση απενεργοποιείται και, στη
συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά. Η
αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.
5. Για την αποτροπή τυχόν ακούσιων
ενημερώσεων του λογισμικού της
τηλεόρασης, συνδέστε ξανά τη μονάδα
flash USB στον υπολογιστή σας και
διαγράψτε το αρχείο autorun.upg.
EL
29
Ελληνικά
Λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού
1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB στον
υπολογιστή σας.
2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε ένα
πρόγραμμα περιήγησης όπως τον Internet
Explorer® ή το Safari® και μεταβείτε στην
τοποθεσία www.philips.com/support.
Ενημέρωση μέσω ψηφιακής
μετάδοσης
Όταν διατίθεται, η τηλεόραση μπορεί να
λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού μέσω
ψηφιακών μεταδόσεων. Όταν λαμβάνεται
κάποια ενημέρωση λογισμικού, σας
ζητείται να ενημερώσετε το λογισμικό.
Σας συνιστούμε να ενημερώνετε το
λογισμικό όταν αυτό σας ζητείται.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
Αν δεν ενημερώσετε το λογισμικό της
τηλεόρασης όταν ληφθεί η ενημέρωση, θα
σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το αρχείο
της ενημέρωσης. Για να ενημερώσετε το
λογισμικό κάποια άλλη στιγμή:
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
λογισμικού] > [Τοπικές ενημερ].
3. Επιλέξτε το αρχείο που λάβατε και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για
να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
Επαναφορά όλων
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και
επανεγκαταστήστε όλα τα τηλεοπτικά
κανάλια στην τηλεόρασή σας.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Επανεγκατ
τηλεόρ] και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
EL
30

Συνδέστε καλώδια HDMI μήκους
μικρότερου των 5 μέτρων/16,4
ποδιών.
Ελληνικά
5 Σύνδεση της
τηλεόρασής
σας
Πληροφορίες για τα
καλώδια
Ποιότητα καλωδίου
SCART
Πριν τη σύνδεση συσκευών στην
τηλεόραση, ελέγξτε ποιες υποδοχές είναι
διαθέσιμες στη συσκευή. Συνδέστε τη
συσκευή στην τηλεόραση με τη σύνδεση
υψηλότερης ποιότητας που είναι
διαθέσιμη. Οι υποδοχές καλής ποιότητας
μεταδίδουν καλύτερα την εικόνα και τον
ήχο.
Οι υποδοχές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης αποτελούν μόνο
συστάσεις. Άλλες πιθανές λύσεις. Για
περισσότερα παραδείγματα, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση
http://www.connectivityguide.philips.com.
Ένα καλώδιο SCART συνδυάζει σήματα
βίντεο και ήχου.
Οι υποδοχές SCART μπορούν να
χειριστούν σήματα βίντεο RGB, αλλά όχι
τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας
(HD).
Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας έχει μόνο
υποδοχές σύνθετου ή RCA καλωδίου,
χρησιμοποιήστε σύνθετο καλώδιο (CVBS)
για να συνδέσετε τη συσκευή στην
υποδοχή CVBS/Y στην τηλεόραση.
HDMI
Η υποδοχή HDMI παρέχει τη βέλτιστη
ποιότητα ήχου και εικόνας.

Ένα καλώδιο HDMI συνδυάζει τα
σήματα ήχου και εικόνας. Συνδέστε
ένα καλώδιο HDMI για τηλεοπτικά
σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD) και
ενεργοποιήστε το EasyLink.

Η υποδοχή Καναλιού Επιστροφής
Ήχου (ARC) HDMI επιτρέπει την
έξοδο του ήχου της τηλεόρασης σε
μια συσκευή συμβατή με HDMI ARC.
VGA
Μόνο για ορισμένες συσκευές.
Μπορείτε να συνδέσετε VGA για να
προβάλλετε περιεχόμενο Η/Υ στην
τηλεόραση.
Το VGA μεταδίδει μόνο βίντεο. Για ήχο,
συνδεθείτε επίσης σε AUDIO IN.
EL
31
Σύνδεση κεραίας
Συνδέστε την κεραία στην τηλεόραση.
Σύνδεση συσκευών
Blu-ray ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
Δέκτης τηλεόρασης
Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.
EL
32
Ελληνικά
Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.
Συσκευή εγγραφής βίντεο
Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.
EL
33
Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.
Kονσόλα παιχνιδιών
Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
EL
34
Συνδέστε ένα σύστημα Home Cinema συμβατό με HDMI-ARC στην τηλεόραση μέσω καλωδίου
HDMI.
Συνδέστε το home cinema με ένα καλώδιο HDMI και ένα οπτικό καλώδιο ήχου στην
τηλεόραση.
Συνδέστε το Home Cinema με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.
EL
35
Ελληνικά
Home cinema
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ένα καλώδιο USB στην τηλεόραση.
Ψηφιακή βιντεοκάμερα
Συνδέστε την ψηφιακή βιντεοκάμερα με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
EL
36
Ελληνικά
Σύνδεση περισσότερων
συσκευών
συσκευή αποθήκευσης USB
Συνδέστε τη μονάδα flash USB με ένα
καλώδιο USB στην τηλεόραση.
Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB με ένα
καλώδιο USB στην τηλεόραση.
Υπολογιστής
Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.
EL
37
(Μόνο για ορισμένες συσκευές.) Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο DVI-HDMI και ένα
καλώδιο ήχου στην τηλεόραση.
EL
38
Επιλογή μιας συσκευής
Για να παρακολουθήσετε μια συσκευή,
συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της
τηλεόρασής σας > Σύνδεση συσκευών
(Σελίδα 32).
Επιλογή μιας συσκευής με το πλήκτρο
SOURCE
SOURCE.
1. Πατήστε
2. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.
Επιλογή μιας συσκευής από το Αρχικό
μενού
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Πηγή] και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.
Ρύθμιση συσκευών
EasyLink
Τι μπορείτε να κάνετε
Μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον
καλύτερο τρόπο τις συσκευές σας που
είναι συμβατές με HDMI-CEC με τις
βελτιωμένες λειτουργίες ελέγχου του
Philips EasyLink. Συνδέστε τις συσκευές που
είναι συμβατές με HDMI-CEC με καλώδιο
HDMI στην τηλεόρασή σας και ελέγξτε τες
ταυτόχρονα με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασής σας.
Σημείωση: Άλλες εταιρείες περιγράφουν
τη λειτουργία HDMI-CEC διαφορετικά.
Ορισμένα παραδείγματα είναι Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) ή BRAVIA
Sync (Sony). Δεν είναι όλες οι μάρκες
πλήρως συμβατές με το Philips EasyLink.
Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα
πάτημα
Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου
από μια συμβατή με HDMI-CEC συσκευή,
η τηλεόραση ενεργοποιείται από την
κατάσταση αναμονής και μεταβαίνει στη
σωστή πηγή.
Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα
στο τηλεχειριστήριο
Όταν πατήσετε
της τηλεόρασης, η τηλεόραση και όλες οι
συμβατές με HDMI-CEC συσκευές θα
μεταβούν σε κατάσταση αναμονής.
Τηλεχειριστήριο EasyLink
Μπορείτε να ελέγχετε πολλαπλές
συσκευές συμβατές με HDMI-CEC μέσω
του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
Έλεγχος ήχου συστήματος
Εάν συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με
HDMI-CEC που διαθέτει ηχεία μέσω της
υποδοχής HDMI ARC, μπορείτε να
επιλέξετε να ακούτε την τηλεόραση από
αυτά τα ηχεία αντί για τα ηχεία της
τηλεόρασης.
Τι χρειάζεστε

Συνδέστε μια συσκευή που είναι
συμβατή με το πρότυπο HDMI-CEC
στην τηλεόραση. Μπορείτε να
συνδέσετε περισσότερες από μία
συσκευές HDMI-CEC. Ανατρέξτε στην
ενότητα Σύνδεση της τηλεόρασής
σας > Σύνδεση συσκευών (Σελίδα
32).

Διαμορφώστε κάθε συσκευή που
είναι συμβατή με το πρότυπο
HDMI-CEC.

Ενεργοποιήστε το EasyLink.
Ενεργοποίηση του EasyLink
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά] > [EasyLink].
3. Επιλέξτε [EasyLink] > [Ενεργ.] και
πατήστε OK.
Μόλις ενεργοποιήσετε το Philips EasyLink,
γίνονται διαθέσιμες οι εξής λειτουργίες:
EL
39
Ελληνικά
Παρακολούθηση
συνδεδεμένων συσκευών
Συσκευές ελέγχου
Επιλογή της εξόδου ηχείων
Εάν συνδέσετε πολλαπλές συσκευές
HDMI-CEC που υποστηρίζουν αυτή τη
ρύθμιση, μπορείτε να ελέγχετε όλες αυτές
τις συσκευές μέσω του τηλεχειριστηρίου
της τηλεόρασης.
Σημείωση: Πρόκειται για μια ρύθμιση για
προχωρημένους. Οι συσκευές που δεν
υποστηρίζουν αυτή τη ρύθμιση δεν
ανταποκρίνονται στις εντολές από το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Γενικά] > [EasyLink] >
[Τηλεχειριστήριο EasyLink].
3. Επιλέξτε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.], στη
συνέχεια πατήστε OK.
Εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή
με Κανάλι Επιστροφής Ήχου HDMI (HDMI
ARC), μπορείτε να έχετε έξοδο ήχου
τηλεόρασης μέσω καλωδίου HDMI. Δεν
απαιτούνται πρόσθετα καλώδια ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή στην
υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της
τηλεόρασής σας > Πληροφορίες για τα
καλώδια > HDMI. (Σελίδα 31)
Ενεργοποίηση του HDMI ARC
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Ήχος] > [Προηγμένο] >
[HDMI 1 - ARC].
Συμβουλές:

Για να επιστρέψετε στον έλεγχο της
τηλεόρασης, πατήστε και επιλέξτε
[Τηλεόραση].

Για τον έλεγχο κάποιας άλλης
συσκευής, πατήστε και επιλέξτε τη
συσκευή από το μενού Αρχική.
Κουμπιά EasyLink
Μπορείτε να ελέγχετε τις συμβατές με
HDMI-CEC συσκευές με αυτά τα κουμπιά
στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης:

: Ενεργοποιήστε ή θέστε σε
κατάσταση αναμονής την τηλεόραση
και τη συνδεδεμένη συσκευή.

Κουμπιά αναπαραγωγής: Έλεγχος
αναπαραγωγής βίντεο ή μουσικής.

Αριθμητικά πλήκτρα: Επιλογή τίτλου,
κεφαλαίου ή κομματιού.

OK: Εκκίνηση, παύση ή συνέχιση
αναπαραγωγής στις συνδεδεμένες
συσκευές, ενεργοποίηση μιας
επιλογής ή πρόσβαση στο μενού της
συσκευής.

: Προβολή του Αρχικού μενού της
τηλεόρασης.
EL
40
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και
πατήστε OK.

[Ενεργ.]: Ακρόαση του ήχου της
τηλεόρασης μέσω της συνδεδεμένης
συμβατής με ARC συσκευής.

[Απενεργ.]: Ακρόαση του ήχου της
τηλεόρασης μέσω των ηχείων της
τηλεόρασης ή μέσω μιας συσκευής
συνδεδεμένης μέσω της υποδοχής
εξόδου ψηφιακού ήχου.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι
ρυθμίσεις HDMI-CEC έχουν γίνει σωστά
στη συνδεδεμένη συσκευή.
Ρύθμιση ηχείων τηλεόρασης
1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις
τηλεόρασης] > [Ήχος] > [Προηγμένο] >
[Ηχεία τηλεόρασης].
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε OK:

[Απενεργ.]: Απενεργοποιεί τα ηχεία
τηλεόρασης.

[Ενεργ.]: Ενεργοποιεί τα ηχεία
τηλεόρασης.

[EasyLink]: Απενεργοποιεί τα ηχεία
της τηλεόρασης και μεταφέρει τον
ήχο της τηλεόρασης σε μια
συνδεδεμένη συσκευή ήχου
HDMI-CEC.
[Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink]: Όταν
συνδεθεί μια συσκευή ήχου
HDMI-CEC, απενεργοποιεί αυτόματα
τα ηχεία της τηλεόρασης και
μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης
στη συσκευή.
Αλλαγή ροής ήχου της τηλεόρασης
Είναι δυνατή η εναλλαγή του ήχου
ανάμεσα στα ηχεία της τηλεόρασης και
έναν συνδεδεμένο ενισχυτή ανά πάσα
στιγμή.
1. Πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Εικόνα και ήχος] > [Ηχεία].
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και
πατήστε OK.

[Τηλεόραση]: Ενεργοποιημένο από
προεπιλογή.
Μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης
μέσω της τηλεόρασης και της
συνδεδεμένης συσκευής ήχου
HDMI-CEC μέχρι η συνδεδεμένη
συσκευή να μεταβεί σε έλεγχο ήχου
συστήματος. Τότε ο ήχος της
τηλεόρασης μεταφέρεται μέσω της
συνδεδεμένης συσκευής.

[Ενισχυτής]: Μεταφέρει τον ήχο
μέσω της συνδεδεμένης συσκευής
HDMI-CEC. Εάν δεν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία ήχου
συστήματος στη συσκευή, ο ήχος θα
συνεχίσει να μεταφέρεται από τα
ηχεία της τηλεόρασης. Εάν ήταν
επιλεγμένο το [Αυτόμ. εκκίνηση
EasyLink] , η τηλεόραση ζητά από τη
συνδεδεμένη συσκευή να μεταβεί σε
λειτουργία ήχου συστήματος.
EL
41
Ελληνικά

Σύνδεση μιας μονάδας
CAM (Conditional Access
Module- Υπομονάδα
Περιορισμένης
Πρόσβασης)
Τι μπορείτε να κάνετε
Μπορείτε να παρακολουθήσετε
ανακατεμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια
με Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης
(CAM). Μετά την εισαγωγή της CAM και
την καταβολή της συνδρομής, μπορείτε να
παρακολουθήσετε τα προγράμματα.
Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει CI (κοινή
διασύνδεση) και CI+. Το CI+ υποστηρίζει
ψηφιακά προγράμματα premium HD με
υψηλό επίπεδο προστασίας αντιγραφής.
Σημείωση: Οι εφαρμογές, λειτουργίες,
περιεχόμενο και μηνύματα επί της οθόνης
εξαρτώνται από τον πάροχο υπηρεσιών
CAM.
Τι χρειάζεστε
Προσοχή: Για να προστατέψετε την CAM
από βλάβες, εισαγάγετε την CAM
σύμφωνα με τις οδηγίες.
Σημείωση: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
από τον παροχέα σας για το πώς να
εισαγάγετε μια έξυπνη κάρτα στην
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης.
EL
42
1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
αναγράφονται πάνω στην CAM για να
εισαγάγετε την CAM στην υποδοχή
Κοινής διασύνδεσης στο πλάι της
τηλεόρασης.
Σπρώξτε την υπομονάδα περιορισμένης
πρόσβασης μέχρι το τέρμα.
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και
περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η
υπομονάδα CAM. Αυτή η διαδικασία
διαρκεί μερικά λεπτά.
Για να διατηρήσετε πρόσβαση σε
κρυπτογραφημένα ψηφιακά τηλεοπτικά
κανάλια, αφήστε την υπομονάδα CAM
στην υποδοχή.
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
υπομονάδας περιορισμένης
πρόσβασης
1. Αφού εισαγάγετε και ενεργοποιήσετε
την CAM, πατήστε OPTIONS.
2. Επιλέξτε [Κοινή διασύνδεση] και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε τον πάροχο της υπηρεσίας
CAM και πατήστε OK.
Γενικά θέματα
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

Αποσυνδέστε το καλώδιο του
ρεύματος από την κεντρική παροχή
ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και,
στη συνέχεια, συνδέστε το πάλι.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος
έχει συνδεθεί με ασφάλεια.
Όταν ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή
θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση
αναμονής, ακούτε ένα τρίξιμο από τη
συσκευή της τηλεόρασης:
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος
τριξίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής
συστολής και διαστολής, καθώς η
τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό
δεν επηρεάζει την απόδοση.
Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο
τηλεχειριστήριο ή στα κουμπιά ελέγχου
της τηλεόρασης, όταν είναι
ενεργοποιημένη:
Η τηλεόραση απαιτεί λίγο χρόνο για να
ξεκινήσει. Στο διάστημα αυτό, η
τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο
τηλεχειριστήριο ή στα κουμπιά ελέγχου
της τηλεόρασης. Η συμπεριφορά αυτή
είναι φυσιολογική.
Εάν η τηλεόραση συνεχίζει να μην
ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο,
κοιτάξτε τον αισθητήρα του
τηλεχειριστηρίου μέσα από ψηφιακή
κάμερα -- εάν πατήσετε οποιοδήποτε
κουμπί στο τηλεχειριστήριο και προσέξετε
ότι ο αισθητήρας αναβοσβήνει κόκκινο, το
τηλεχειριστήριο λειτουργεί, αλλά η
τηλεόραση μπορεί να χρειάζεται να
ελεγχθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών Τηλεοράσεων της Philips. Αυτή η
διαδικασία επίλυσης προβλήματος δεν
ισχύει για τηλεχειριστήρια που
συνδέονται ασύρματα με την τηλεόραση.
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται μια
αρχική οθόνη εκκίνησης και, στη
συνέχεια, η τηλεόραση επιστρέφει στην
κατάσταση αναμονής:
Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική.
Όταν η τηλεόραση αποσυνδεθεί και
επανασυνδεθεί στην τροφοδοσία
ρεύματος, εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης
και στη συνέχεια γίνεται εκκίνηση.
Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση,
ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
πατήστε το
στο τηλεχειριστήριο ή στην
τηλεόραση.
Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση
αναβοσβήνει κόκκινο:
Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος
από την κεντρική παροχή ρεύματος.
Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει
πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών Τηλεοράσεων της Philips.
Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε λάθος
γλώσσα:
Εάν επιλέξετε ομιλούμενη γλώσσα μέσω
OPTIONS, η τηλεόραση επανέρχεται στην
προεπιλεγμένη γλώσσα όταν αλλάξετε
κανάλια ή απενεργοποιήσετε την
τηλεόραση. Για να διατηρήσετε την
επιλεγμένη γλώσσα, αλλάξτε τη γλώσσα
ήχου πατώντας το
κι επιλέγοντας το
[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] >
[Γλώσσες] > [Κύρια γλώσσα ήχου] ή το
[Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου].
Το μενού TV ή Smart TV δεν είναι στη
σωστή γλώσσα:
Αλλάξτε το μενού στη γλώσσα που θέλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων της
τηλεόρασης > Ρυθμίσεις γλώσσας >
Γλώσσα μενού (Σελίδα 27).
Ξεχάσατε τον 4-ψήφιο κωδικό για να
ξεκλειδώσετε τη δυνατότητα ασφάλισης
καναλιών (κλείδωμα για παιδιά):
Εισαγάγετε ‘8888’.
EL
43
Ελληνικά
6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της
τηλεόρασής σας:
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support και λάβετε το
τελευταίο πακέτο λογισμικού για την
τηλεόρασή σας. Οδηγίες εγκατάστασης
λογισμικού και ανακοινώσεις για τις
ενημερωμένες εκδόσεις διατίθενται επίσης
στον δικτυακό τόπο. Πλήρεις οδηγίες
σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του
λογισμικού της τηλεόρασής σας
διατίθενται επίσης στην ενότητα Αλλαγή
των ρυθμίσεων της τηλεόρασης >
Ενημέρωση λογισμικού (Σελίδα 28).
Προβλήματα με την εικόνα
Προβλήματα καναλιών
Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από
σύνδεση κεραίας:

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά
συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς
γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά
κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα
ενδέχεται να επηρεάζουν την
ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι
δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε
την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την
κατεύθυνση της κεραίας ή
μετακινώντας συσκευές μακριά από
την τηλεόραση.

Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα
κανάλι, μικροσυντονίστε το
συγκεκριμένο κανάλι.
Θέλετε να εγκαταστήσετε τηλεοπτικά
κανάλια:
Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των
ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Αυτόματη
εγκατάσταση (Σελίδα 24) για οδηγίες
σχετικά με την εγκατάσταση αναλογικών
ή ψηφιακών καναλιών.
Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν
ψηφιακά κανάλια:

Ανατρέξτε στις τεχνικές
προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι
η τηλεόρασή σας υποστηρίζει DVB-T
ή DVB-C στη χώρα σας.

Φροντίστε όλα τα καλώδια να είναι
σωστά συνδεδεμένα και να είναι
επιλεγμένο το σωστό δίκτυο.
Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί
παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα
καναλιών:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
λίστα καναλιών.
Θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη ή τη
σειρά στη λίστα καναλιών:
Μετά την εγκατάσταση, τα κανάλια
εμφανίζονται στη λίστα καναλιών. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση των λιστών καναλιών και για
την αναδιάταξη των καναλιών, δείτε την
ενότητα Παρακολούθηση τηλεόρασης >
Διαχείριση λιστών καναλιών (Σελίδα 14).
EL
44
Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά
δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι
παραμορφωμένη:

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά
συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η
σωστή συσκευή ως πηγή προβολής.

Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή
ή η πηγή είναι σωστά συνδεδεμένη.
Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι
σωστές.
Παρέχεται κακή ποιότητα εικόνας από
τις συνδεδεμένες συσκευές:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι
σωστά συνδεδεμένες.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας
είναι σωστές.
Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις
ρυθμίσεις εικόνας:
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τεθεί σε
Οικιακή λειτουργία. Μπορείτε να αλλάξετε
και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις σε αυτή τη
λειτουργία.
Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για
την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:
Αλλαγή σε διαφορετικό φορμά εικόνας.
Ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού αυτοκόλλητου
εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της
τηλεόρασης:
Η τηλεόραση είναι στη λειτουργία
[Κατάστημα] . Για να αφαιρέσετε το
ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο, θέστε την
τηλεόραση σε λειτουργία [Αρχική σελίδα]
και κάντε επανεκκίνηση της τηλεόρασης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των
ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Άλλες
ρυθμίσεις > Οικιακή λειτουργία (Σελίδα
28).
Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή
στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστή σας
χρησιμοποιεί την υποστηριζόμενη
ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα
Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης
(Σελίδα 48).

Αλλάξτε το φορμά εικόνας της
τηλεόρασης σε [Χωρίς διαβάθμιση].
Προβλήματα με τον ήχο
Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος
στην τηλεόραση:
Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η
τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την
έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει
δυσλειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι
σωστά συνδεδεμένα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει σίγαση
του ήχου ή ότι η ένταση του ήχου
δεν έχει ρυθμιστεί στο μηδέν.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η
ρύθμιση των ηχείων τηλεόρασης.
Πατήστε OPTIONS, επιλέξτε [Εικόνα
και ήχος] > [Ηχεία] και, στη συνέχεια,
επιλέξτε [Τηλεόραση].


Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της
τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη στην
είσοδο ήχου της συσκευής Home
Cinema η οποία διαθέτει λειτουργία
HDMI CEC ή είναι συμβατή με
EasyLink. Ο ήχος θα πρέπει να
ακούγεται από τα ηχεία του Home
Cinema.
Ορισμένες συσκευές μπορεί να
χρειάζονται να ενεργοποιήσετε την
έξοδο ήχου HDMI χειροκίνητα. Εάν ο
ήχος HDMI έχει ήδη ενεργοποιηθεί
αλλά συνεχίζετε να μην ακούτε ήχο,
προσπαθήστε να αλλάξετε τη μορφή
ψηφιακού ήχου της συσκευής σε PCM
(διαμόρφωση παλμικού κώδικα).
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που
συνοδεύει τη συσκευή σας για
οδηγίες.
Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου
είναι κακή:
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι
σωστές.
EL
45
Ελληνικά
Το φορμά της εικόνας συνεχώς αλλάζει
από κανάλι σε κανάλι:
Αντί για το φορμά εικόνας [Autom.],
επιλέξτε ένα διαφορετικό φορμά εικόνας.
Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:
Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές
δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την
οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της
συσκευής.
Η εικόνα που μεταδίδουν τα κανάλια είναι
κωδικοποιημένη:
Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε
μια Υπομονάδα Περιορισμένης
Πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στο
περιεχόμενο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο
υπηρεσιών σας.
Προβλήματα σύνδεσης
Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές
HDMI:

Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection ή Πρωτόκολλο
Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου
Ευρείας Ζώνης) ενδέχεται να
προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο
που χρειάζεται η τηλεόραση για να
εμφανίσει το περιεχόμενο μιας
συσκευής HDMI.

Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη
συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται
εικόνα, δοκιμάστε να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη
μια συσκευή στην άλλη και, στη
συνέχεια, να επιστρέψετε στην
πρώτη.

Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου,
βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου
από τη συσκευή ΗDMI είναι σωστές.

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα
HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI,
βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο
ήχου είναι συνδεδεμένο στην
υποδοχή AUDIO IN (μόνο μίνι
βύσμα), εάν διατίθεται.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες EasyLink:
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι
συμβατές με HDMI-CEC. Οι λειτουργίες
EasyLink λειτουργούν μόνο με συσκευές
που είναι συμβατές με το πρότυπο
HDMI-CEC.
Εάν μια συσκευή ήχου συμβατή με
HDMI-CEC είναι συνδεδεμένη με την
τηλεόραση και στην τηλεόραση δεν
εμφανίζεται κανένα εικονίδιο σίγασης ή
έντασης του ήχου κατά τη σίγαση, την
αύξηση ή τη μείωση της έντασης του
ήχου.
Όταν μια συσκευή ήχου HDMI-CEC είναι
συνδεδεμένη, αυτή η συμπεριφορά είναι
φυσιολογική.
EL
46
Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της
συσκευής USB:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
αποθήκευσης USB έχει ρυθμιστεί έτσι
ώστε να είναι συμβατή με το
πρότυπο Mass Storage Class, όπως
περιγράφεται στην τεκμηρίωση της
συσκευής σας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
αποθήκευσης USB είναι συμβατή με
την τηλεόραση.

Βεβαιωθείτε ότι το φορμά των
αρχείων ήχου και εικόνας
υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
Αρχεία ήχου και εικόνας στη συσκευή
αποθήκευσης USB σας δεν
αναπαράγονται ή δεν εμφανίζονται καλά:
Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής
αποθήκευσης USB ενδέχεται να περιορίζει
το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στην
τηλεόραση με αποτέλεσμα κακή ποιότητα
αναπαραγωγής.
Ελληνικά
Επικοινωνία με την Philips
Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην
τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή
σας.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το
πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές
ερωτήσεις (FAQs) για τη συγκεκριμένη
τηλεόραση στη διεύθυνση
www.philips.com/support. Μπορείτε
επίσης να συμβουλευτείτε και να
συμβάλλετε στην κοινότητα των χρηστών
τηλεοράσεων της Philips στη διεύθυνση
www.supportforum.philips.com.
Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με κάποιον
αντιπρόσωπο της Philips ή να του/της
στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, απευθυνθείτε στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της
Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε
τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο
που συνοδεύει αυτήν την τηλεόραση ή στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό
σειράς της τηλεόρασής σας πριν
επικοινωνήσετε με την Philips. Οι αριθμοί
αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης και στη συσκευασία.
EL
47
7 Προδιαγραφές
Τροφοδοσία και λήψη
Οι προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
Ρεύμα

Ρεύμα από το δίκτυο: AC 220-240V
(50-60Hz)

Κατανάλωση ρεύματος κατά την
αναμονή: < 0,3 W

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 - 40
βαθμοί Κελσίου

Για κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε
στις προδιαγραφές του προϊόντος
στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Η βαθμολόγηση της ισχύος που ορίζεται
στην πινακίδα αναγνώρισης του
προϊόντος είναι η κατανάλωση ρεύματος
από αυτό το προϊόν σε φυσιολογική
οικιακή χρήση (IEC 62087 Ed.2). Η μέγιστη
βαθμολόγηση της ισχύος, η οποία
ορίζεται μέσα στην παρένθεση,
χρησιμοποιείται για ασφάλεια όσον
αφορά στον ηλεκτρισμό (IEC 60065 Ed.
7,2).
Λήψη

Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική
(IEC75)

Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM
2K/8 K

Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL,
SECAM

Ψηφιακή τηλεόραση: MPEG-4, DVB-T
(Επίγεια), DVB-C (Καλωδιακή)

Ζώνες δέκτη: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
Οθόνη και ήχος
Εικόνα / Οθόνη

Τύπος οθόνης: Οπίσθιος φωτισμός
LED HD/Full HD

Διαγώνιο μέγεθος:
- 51 εκ. / 20 ίντσες
- 56 εκ. / 22 ίντσες
- 61 εκ. / 24 ίντσες

Λόγος διαστάσεων: 4:3 / 16:9 (ευρεία
οθόνη)

Ανάλυση οθόνης:
- 20 ίντσες: 1600 x 900
- 22 ίντσες: 1920 x 1080
- 24 ίντσες: 1366 x 768

Ενίσχυση εικόνας: Digital Crystal Clear
Ήχος

Ισχύς εξόδου (RMS στα 10% THD):
4W

Incredible Surround

Κρυστάλλινος ήχος

Μονοφωνικός / Στερεοφωνικός
Αναλύσεις οθόνης
Φορμά υπολογιστή - HDMI
(Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 900 - 60 Hz*
1680 x 1050 - 60 Hz*
1920 x 1080 - 60 Hz*
Φορμά υπολογιστή - VGA
(Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 900 - 60 Hz*
1600 x 1200 - 60 Hz*
1920 x 1080 - 60 Hz*
EL
48
Πολυμέσα
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Σημείωση: Τα ονόματα των αρχείων
πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τους 128 χαρακτήρες.
Υποστηριζόμενες συνδέσεις πολυμέσων

USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): Να
συνδέετε αποκλειστικά εκείνες τις
συσκευές USB που καταναλώνουν
500 mA ισχύος ή λιγότερο.
Υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας

JPEG: *.jpg, *.jpeg

PNG: *.png
Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου

MPEG1: *.mp3

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 32
kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 196
kbps, 256 kbps, 320 kbps

Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο

MPEG1/2: *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ts

MPEG4: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv

H.264: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.ts
Υποστηριζόμενο φορμά υποτίτλων

SRT: υποστηρίζονται πολλαπλές
γλώσσες
* Μόνο για ορισμένες συσκευές.
EL
49
Ελληνικά
Μορφές βίντεο
(Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου/βίντεο
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου/βίντεο
Συνδεσιμότητα
Υποδοχές στο πίσω μέρος
HDMI 1 ARC: Κανάλι επιστροφής
ήχου HDMI
SERV. U: Θύρα υπηρεσίας
TV ANTENNA: Ομοαξονική 75 ohm
(IEC)
SCART (RGB/CVBS): Προσαρμογέας
SCART
AUDIO IN (DVI): Στερεοφωνική
υποδοχή mini 3,5 χιλ.
DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
Ακουστικά: Υποδοχή mini 3,5 χιλ.
VGA: Είσοδος Η/Υ
Πλαϊνές υποδοχές
CI: Κοινή διασύνδεση
USB
Έκδοση βοήθειας
UMv X41G22MV81304_05_20130923
EL
50
C
CAM - 42
CI - 42
E
EasyLink - 39
αναλογικά κανάλια, εγκατάσταση - 24
αναλογικά κανάλια, μικροσυντονισμός - 25
αναλογικά κανάλια, υπότιτλοι - 27
αναλύσεις οθόνης - 48
αναμονή - 12
αναπαραγωγή, αρχεία USB - 17
ασφάλεια - 3
Αυτόματη απενεργοποίηση, συσκευές - 40
EasyLink, κουμπί ελέγχου επί της οθόνης 12
Β
EasyLink, κουμπιά ελέγχου - 40
βιωσιμότητα - 8
EasyLink, τηλεχειριστήριο - 40
Βοήθεια, έκδοση - 50
EPG, τηλεοπτικός σταθμός - 16
Γ
H
γλώσσα διαλόγων - 27
home cinema, σύνδεση - 35
γλώσσα, μενού - 27
S
SCART - 31
γλώσσα, υπότιτλοι - 27
γονική διαβάθμιση - 21
Ε
T
ΕasyLink, ενεργοποίηση - 39
teletext 2.5 - 19
ΕasyLink, ηχεία τηλεόρασης - 40
teletext, γλώσσα - 19
ΕasyLink, χαρακτηριστικά - 39
teletext, διπλή οθόνη - 19
εγκατάσταση καναλιών, αυτόματα - 24
teletext, μεγέθυνση - 19
εμπορικά σήματα και δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας - 7
teletext, πίνακας σελίδων - 19
teletext, υποσελίδες - 19
U
USB, αναπαραγωγή αρχείων - 17
Ενεργειακή σήμανση - 9
ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
τηλεόρασης - 12
ενισχυτής, επιλογή εξόδου - 40
ένταση - 13
V
εξωτερικός σκληρός δίσκος - 37
VGA - 31
επανεγκατάσταση - 30
Α
αγαπημένα κανάλια, λίστα - 13
αισθητήρες - 11
ανακύκλωση - 8
επίδειξη - 28
επικοινωνία με την Philips - 10
Η
ΗDMI - 31
EL
51
Ελληνικά
8 Ευρετήριο
ΗDMI ARC - 31
ηλεκτρονικό φόρουμ - 10
Ηχεία τηλεόρασης, σίγαση - 13
Μ
μετονομασία καναλιών - 14
Ο
Κ
καλώδια - 31
οδηγός προγράμματος, τηλεοπτικός
σταθμός - 16
κανάλια - 13
οδηγός σύνδεσης - 10
κανάλια, αγαπημένα - 13
κανάλια, αλλαγή - 13
οδηγός τηλεόρασης, τηλεοπτικός σταθμός
- 16
κανάλια, απόκρυψη ή εμφάνιση - 14
οικιακή λειτουργία - 28
κανάλια, εγκατάσταση (αναλογικά) - 24
κανάλια, εγκατάσταση (αυτόματη) - 24
Π
κανάλια, εγκατάσταση (ψηφιακή) - 25
πηγή, επιλογή - 15
κανάλια, ενημέρωση - 25
πολυμέσα, αναπαραγωγή αρχείων - 17
κανάλια, επανεγκατάσταση - 30
πολυμέσα, επιλογές αναπαραγωγής - 17
κανάλια, λογότυπο - 14
πολυμέσα, υποστηριζόμενες μορφές - 49
κανάλια, μετονομασία - 14
προδιαγραφές ήχου - 48
κανάλια, μικροσυντονισμός (αναλογικός) 25
προδιαγραφές ισχύος - 48
κανάλια, ταξινόμηση - 14
προκαθορισμός, εικόνα και ήχος - 15
Κλειδ. Kensington - 6
κλείδωμα για παιδιά - 21
προδιαγραφές οθόνης - 48
Ρ
κλείδωμα τηλεόρασης - 6
ρολόι - 20
Κοινή διασύνδεση - 42
ρυθμίσεις εικόνας, επαναφορά - 23
κονσόλα παιχνιδιού, σύνδεση - 34
ρυθμίσεις ενεργειακής απόδοσης - 8
κωδικοποιητές, υποστήριξη - 49
ρυθμίσεις ήχου, επαναφορά - 23
ρυθμίσεις, μορφή ήχου - 23
Λ
λειτουργία καταστήματος - 28
Σ
λειτουργία, οικίας ή καταστήματος - 28
σύνδεση, home cinema - 35
λίστα καναλιών - 14
σύνδεση, εξωτερικός σκληρός δίσκος - 37
λίστα καναλιών, αντιγραφή - 26
σύνδεση, κονσόλα παιχνιδιών - 34
λογισμικό, ελέγξτε την έκδοση - 28
σύνδεση, συσκευή USB - 37
λογισμικό, ενημέρωση μέσω USB - 28
σύνδεση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων
- 32
λογισμικό, ψηφιακή ενημέρωση - 30
λυχνία αναμονής LED - 11
σύνδεση, συσκευή εγγραφής - 33
σύνδεση, τηλεοπτικός δέκτης - 32
σύνδεση, υπολογιστής - 37
EL
52
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - 36
σύνδεση, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 36
ψηφιακό ραδιόφωνο - 14
Ελληνικά
σύνδεση, ψηφιακή βιντεοκάμερα - 36
συνδεσιμότητα - 50
συσκευές, παρακολούθηση - 39
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, σύνδεση
- 32
συσκευή εγγραφής, σύνδεση - 33
Τ
τηλεοπτικός δέκτης, σύνδεση - 32
τηλεχειριστήριο - 11
τοποθέτηση, βάση ή τοίχος - 5
τοποθέτηση, συμβουλές - 5
Υ
υποδοχές - 31
υπολογιστής, αναλύσεις οθόνης - 48
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης 42
υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης
(CAM), εισαγωγή - 42
υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης
(CAM), ενεργοποίηση - 42
υποστήριξη προϊόντος - 9
υπότιτλοι, αναλογικοί - 27
υπότιτλοι, γλώσσα - 27
υπότιτλοι, ψηφιακοί - 27
Φ
φορμά εικόνας - 16
φροντίδα οθόνης - 5
Χ
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης - 20
Ψ
ψηφιακά κανάλια, εγκατάσταση - 25
ψηφιακά κανάλια, υπότιτλοι - 27
ψηφιακή βιντεοκάμερα - 36
EL
53
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising