Philips | 32PFL3028H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Λεπτή τηλεόραση LED 32PFL3028H/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips 3000 series Λεπτή τηλεόραση LED 32PFL3028H/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Έναρξη λειτουργίας
1
3-4
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις
13
Περιεχόμενα Μενού Εγκατάσταση και Επανασυντονισμός
14
14
Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ
4
Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης
Χαρακτηριστικά
4
Χρήση της Λίστας καναλιών
14
Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση
4
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)
15
Σύνδεση στο ρεύμα 4-5
Τηλεχειριστήριο Συνδέσεις
Μενού Επισκόπηση μέσων
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές
16
7
Συμβατότητα σήματος AV και HDMI 18
8
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εικόνας PC
18
10
11-12
Πληροφορίες ασφαλείας
Σε περίπτωση αστραπών/ κεραυνών ή καταιγίδων,
ή αν η τηλεόραση δεν πρόκειται αν χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. αν φεύγετε
για διακοπές), αποσυνδέετε την τηλεόραση
από το ρεύμα δικτύου. Το φις ρευματοληψίας
χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης
από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει
να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ
ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΣ.
Το σήμα θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο
τρίγωνο, χρησιμοποιείται για να επισημάνει
στο χρήστη την ύπαρξη οδηγιών λειτουργίας
και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που
συνοδεύει τη συσκευή.
Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες
Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το
θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί να προκληθεί
χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.
ζημιά στη συσκευή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της
συσκευής
και μην το δένετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήσετε άτομα
υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες
θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
Μη χρησιμοποιείτε την τηλεόραση αυτή σε μέρη
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή
με υγρασία και νερό. Η τηλεόραση δεν πρέπει
γνώσης να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική
να εκτίθεται σε υγρά. Αν πέσει κάποιο στερεό
συσκευή χωρίς επίβλεψη!
αντικείμενο ή υγρό μέσα στο περίβλημα της
• Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο
τηλεόρασης, αποσυνδέστε την από την πρίζα
τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή.
και ζητήστε τον έλεγχό της από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό πριν τη χρησιμοποιήσετε.
• Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
•
Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως
• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε
ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
επιφάνειες που έχουν κλίση ή δεν είναι σταθερές,
μπορεί η τηλεόραση να πέσει.
• Η τηλεόραση δεν θα πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε γυμνές φλόγες ή πηγές έντονης
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εύκρατα
θέρμανσης, όπως ηλεκτρική θερμάστρα.
κλίματα.
•
• Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι
εύκολα προσπελάσιμο. Μην πιέζετε το καλώδιο
ρεύματος στηρίζοντας επάνω του τη συσκευή,
κάποιο έπιπλο κλπ. και μην τσακίζετε το καλώδιο.
•
Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φις μπορεί
να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει
ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος
•
από το φις, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση
από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.
Σε καμία περίπτωση μην αγγίξετε το καλώδιο
ρεύματος/το φις με υγρά χέρια γιατί θα μπορούσε
•
να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
Μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος
Ελληνικά
Υπερβολικά υψηλή πίεση ήχου από
ακουστικά οποιουδήποτε τύπου μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται πάνω
στην τηλεόραση πηγές γυμνής φλόγας,
όπως αναμμένα κεριά.
Για την πρόληψη τραυματισμού, όταν η τηλεόραση
εγκαθίσταται στον τοίχο (αν διατίθεται η προαιρετική
δυνατότητα), αυτή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια
στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη
λίγα μη ενεργά εικονοστοιχεία (πίξελ) με τη μορφή
-1-
σημείων σταθερού χρώματος, μπλε, πράσινου ή
κόκκινου. Έχετε υπ' όψη σας ότι αυτό δεν επηρεάζει
την απόδοση του προϊόντος σας. Προσέχετε να
μη χαράξετε την οθόνη με νύχια ή άλλα σκληρά
αντικείμενα.
• Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τηλεόραση από
την πρίζα ρεύματος δικτύου. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα
μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας
Κίνδυνος σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου
Κίνδυνος από επικίνδυνη
ηλεκτρική τάση
Προσοχή
Κίνδυνος τραυματισμού ή
υλικών ζημιών
Σημαντικό
Να χειρίζεστε σωστά το
σύστημα
Επισήμανση
Πρόσθετες παρατηρήσεις
Ελληνικά - 2 -
Τα πρώτα βήματα
Εγκατάσταση της βάσης& Αφαίρεση της βάσης
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες
πριν συνδέσετε τη βάση στην καινούργια σας
τηλεόραση.
1. Πριν προσαρμόσετε τη βάση, βεβαιωθείτε ότι η
τηλεόραση είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή
ρεύματος.
Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε μια μαλακή,
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια ώστε να κοιτάζει προς
τα κάτω.
Τοποθετήστε τη βάση πάνω στο σχέδιο στερέωσης της
βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι τοποθετημένη σωστά και
ότι μπορείτε να δείτε τις οπές για τις βίδες στην πίσω
πλευρά της τηλεόρασης.
Εισάγετε τις τέσσερις βίδες που παρέχονται και σφίξτε
τις απαλά μέχρι να έχει προσαρμοστεί σωστά η βάση
(Εικ.1).
Εικ.1
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες
πριν αφαιρέσετε τη βάση από την τηλεόρασή σας.
2. Πριν αφαιρέσετε τη βάση βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση
έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος.
Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε μια μαλακή,
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια ώστε να κοιτάζει προς
τα κάτω.
Ξεβιδώστε προσεκτικά τις τέσσερις βίδες οι οποίες
συγκρατούν το σύστημα βάσης και αφαιρέστε τις βίδες
όταν έχουν ξεβιδωθεί πλήρως.
Αφαιρέστε τη βάση προσεκτικά από την οθόνη (Εικ.2).
Εικ.2
Ελληνικά - 3 -
Τα πρώτα βήματα
Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ
Πληροφορίες για το περιβάλλον
Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να
καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, για την προστασία
του περιβάλλοντος. Για να μειώσετε την κατανάλωση
ενέργειας, θα πρέπει να πάρετε τα εξής μέτρα:
Αν ρυθμίσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
σε Οικ., η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορείτε να βρείτε τις
ρυθμίσεις για τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
στην ενότητα "Εικόνα" του Κύριου μενού. Έχετε
υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα
είναι διαθέσιμες για αλλαγή.
Αν επιλεγεί η ρύθμιση Απενεργοποίηση εικόνας,
τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η οθόνη θα
απενεργοποιηθεί σε 3 δευτερόλεπτα". Επιλέξτε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ και πιέστε OK για να συνεχίσετε. Τότε η
οθόνη θα απενεργοποιηθεί άμεσα.
Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται,
απενεργοποιείτε την ή αποσυνδέετέ την από την
πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας.
Επισημάνσεις σχετικά με την Αναμονή
1) Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής
αν δεν λαμβάνει για 5 λεπτά κανένα σήμα εισόδου
(π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI). Την επόμενη
φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το
ακόλουθο μήνυμα: "Αναμονή Χωρίς σήμα" Πιέστε
OK για να συνεχίσετε.
2) Αν η τηλεόραση έχει παραμείνει ενεργοποιημένη
και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για λίγο, τότε
θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη
φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί
το ακόλουθο μήνυμα: "Αναμονή Χωρίς χειρισμό"
Πιέστε OK για να συνεχίσετε.
Χαρακτηριστικά
• Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού.
• Χειροκίνητος συντονισμός.
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως έξι ώρες.
• Χρονοδιακόπτης ύπνου.
• Σύστημα προστασίας ανηλίκων.
• Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
• Αναπαραγωγή NTSC.
• Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου (AVL).
• PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων).
• Είσοδος Η/Υ (PC).
• Λειτουργία Σύνδεσης & Άμεσης λειτουργίας για
Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
• Λειτουργία Παιχνιδιού (προαιρ).
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
• Τηλεχειριστήριο
• Μπαταρίες: 2 τεμ. AAA
• Εγχειρίδιο Οδηγιών
• Καλώδιο σύνδεσης πλευρικού AV
• Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης
Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση
Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης
• Έγχρωμη τηλεόραση LED με τηλεχειρισμό.
• Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή
τηλεόραση (DVB-T/C)
• Οι είσοδοι HDMI προορίζονται για σύνδεση
συσκευής που διαθέτει υποδοχή HDMI.
• Είσοδος USB.
• Σύστημα μενού επί της οθόνης (OSD).
• Υποδοχή Scart για εξωτερικές συσκευές (όπως
συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές εγγραφής
βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)
• Στερεοφωνικό σύστημα ήχου.
1. Κατεύθυνση πάνω
• Τελετέξτ.
2. Κατεύθυνση Κάτω
• Υποδοχή ακουστικών.
3. Διακόπτης επιλογής για Πρόγραμμα / Ένταση ήχου
/ AV / Αναμονή-Ενεργοποίηση
Ελληνικά - 4 -
Το κουμπί χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε
τις λειτουργίες της τηλεόρασης Ένταση ήχου/
Πρόγραμμα/ Πηγή και Αναμονή-Ενεργοποίηση.
Για αλλαγή έντασης ήχου: Αυξήστε την ένταση ήχου
πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω. Μειώστε την
ένταση ήχου πιέζοντας το πλήκτρο προς τα κάτω.
Για αλλαγή καναλιού: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού
και στην οθόνη θα εμφανιστεί το πλαίσιο πληροφοριών
καναλιού. Μετακινηθείτε στα αποθηκευμένα κανάλια
πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω
Για αλλαγή πηγής: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού
δύο φορές και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα
των πηγών. Μετακινηθείτε στις διαθέσιμες πηγές
πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε
το κέντρο του κουμπιού και κρατήσετε το για λίγα
δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση
αναμονής.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος
του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες
ΑΑΑ. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών
συμφωνούν με τις ενδείξεις στο χώρο μπαταριών
(τηρήστε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι
το κάλυμμα.
Γνωστοποίηση
Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Το σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο
διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories.
"Το όνομα HDMI, το λογότυπο HDMI
και το High-Definition Multimedia
Interface είναι εμπορικά σήματα ή
κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing
LLC."
Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με
απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών
[Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο]
Τα σύμβολα αυτά δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός που
τα φέρει δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα. Αν θέλετε να πετάξετε
το προϊόν ή μπαταρία, σκεφθείτε τα συστήματα
συλλογής ή τις εγκαταστάσεις που διατίθενται
ειδικά για την κατάλληλη ανακύκλωση.
Σημείωση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών
υποδηλώνει ότι η μπαταρία αυτή περιέχει
μόλυβδο.
Μπαταρία
Προϊόντα
Σύνδεση στο ρεύμα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι
σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος 220240V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε
την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του
χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος
δικτύου.
Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης
HDMI 1
HDMI 2
Συνδέστε το βύσμα "κεραίας" ή "καλωδιακής
τηλεόρασης" στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ
(ΑΝΤ) στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
SPDIF
Coax.OUT
Ελληνικά - 5 -
Προδιαγραφές
Τηλεοπτικό
σήμα
PAL B/G D/K K
Λαμβανόμενα κανάλια
V H F ( Μ Π Α Ν ΤΑ I / I I I )
U H F ( Μ Π Α Ν ΤΑ U ) ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Αριθμός
προσυντονιζόμενων
καναλιών
1000
Ένδειξη καναλιού
Ενδείξεις επί της οθόνης
(OSD)
Είσοδος κεραίας RF
75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
Τάση λειτουργίας
220-240 V AC, 50Hz.
Ήχος
Σ ύ σ τ ημα Στ ε ρε ο φ ωνικό ,
Γερμανικό +Nicam
Έξοδος ακουστικής
ισχύος (wrms.) (10%
Ολική αρμονική
παραμόρφωση)
2x6
Κατανάλωση ρεύματος
65 W
Βάρος
7,15
Διαστάσεις τηλεόρασης
ΒxΜxΥ (Με βάση)
185 x 744 x 492
Διαστάσεις τηλεόρασης
ΒxΜxΥ (χωρίς βάση)
41 x 744 x 456
Οθόνη
16/9_32" ίντσες
Θερμοκρασία
λειτουργίας
και υγρασία
λειτουργίας:
5ºC έως 45ºC, 85% σχετ.
υγρασία μέγ.
Ελληνικά - 6 -
Τα πρώτα βήματα
Τηλεχειριστήριο
1. Αναμονή
2. Διακοπή (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
3. Αναπαραγωγή (σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων) / Αναπαραγωγή-ακολουθία εικόνων (σε
Επισκόπηση μέσων)
4. Ταχεία επαναφορά (σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων)
5. AV / Επιλογή Πηγής
6. TV
7. Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων- EPG (σε
κανάλια DVB)
8. Πλήκτρα πλοήγησης (Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/
Δεξιά)
9. Εγγραφή προγραμμάτων
10. Πρόγραμμα κάτω / Προηγούμενη σελίδα
11. Σίγαση
12. Ένταση ήχου Κάτω
13. Πράσινο πλήκτρο / Λίστα προγράμματος (σε
EPG) / Σήμανση / Κατάργηση σήμανσης όλων
(σε λίστα αγαπημένων)
14. Κόκκινο πλήκτρο
15. Αριθμητικά πλήκτρα
16. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση υποτίτλων (σε
κανάλια DVB)
17. Τελετέξτ / Μείξη (σε λειτουργία Τελετέξτ)
18. Μπλε πλήκτρο / Επεξεργασία Λίστας καναλιών /
Φιλτράρισμα (σε Λίστα Αγαπημένων & EPG)
19. Κίτρινο πλήκτρο / Πρόγραμμα γραμμής χρόνου
(σε EPG)
20. Αύξηση έντασης ήχου
21. Πρόγραμμα πάνω / Επόμενη σελίδα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι
περίπου 7 μ. / 23 πόδια.
22. Πίσω/ Επιστροφή/ Σελίδα ευρετηρίου (σε
λειτουργία Τελετέξτ)/Ανταλλαγή
Τελετέξτ
Πιέστε το πλήκτρο TEXT για είσοδο. Πιέστε πάλι
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείξης. Πιέστε
άλλη μία φορά για έξοδο. Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετέξτ.
Ψηφιακό Τελετέξτ (μόνο για Ην.
Βασίλειο)
Πιέστε TEXT για να δείτε πληροφορίες ψηφιακού
Τελετέξτ. Για το χειρισμό του χρησιμοποιήστε τα
χρωματιστά πλήκτρα, τα πλήκτρα του δρομέα και το
πλήκτρο OK. Η μέθοδος χρήσης μπορεί να διαφέρει,
ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού Τελετέξτ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
του ψηφιακού Τελετέξτ.
23. Μονοφ. / Στερεοφ. – Dual I-II / Τρέχουσα
γλώσσα (*) (σε κανάλια DVB)
24. OK (επιβεβαίωση) / Διατήρηση (σε λειτουργία
Τελετέξτ) / Λίστα καναλιών
25. Πληροφορίες / Αποκάλυψη (σε λειτουργία
Τελετέξτ)
26. Ενεργ.-απενεργ. υποτίτλων / Έξοδος (σε
λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
27. Ζουμ σε εικόνα
28. Ταχεία προώθηση (σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων)
29. Παύση (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων) /
Εγγραφή χρονικής μετατόπισης
Ελληνικά - 7 -
Τα πρώτα βήματα
Συνδέσεις
Σύνδεσμος
Τύπος
Καλώδια
Συσκευή
Scart
Σύνδεση
(πίσω)
VGA
Σύνδεση
(πίσω)
ΠΛΕΥΡΙΚΟ
Ήχος PC/
YPbPr
Σύνδεση
(πλευρ.)
AV
Καλώδιο πλευρικής
σύνδεσης βίντεο/
ήχου (παρέχεται)
Καλώδιο ήχου
υπολογιστή (δεν
παρέχεται)
HDMI
Σύνδεση
(πίσω)
SPDIFF
Σύνδεση
(πίσω)
ΠΛΕΥΡΙΚΟ
Πλευρ. AV
Σύνδεση
(πλευρ.)
Καλώδιο σύνδεσης
AV (περιλαμβάνεται)
AV
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Ακουστικά
Σύνδεση
(πλευρ.)
USB
Σύνδεση
(πλευρ.)
CI
Σύνδεση
CAM
module
(πλευρ.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω της εισόδου Πλευρικού AV, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
καλώδια σύνδεσης για να επιτύχετε τη σύνδεση. Δείτε τις πιο πάνω εικόνες. | Η λειτουργία YPbPr μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνον αν συνδέετε μια συσκευή που διαθέτει έξοδο YPbPr μέσω της εισόδου PC με καλώδιο YPbPr προς ΗΥ (το
καλώδιο YpbPr προς ΗΥ δεν παρέχεται). Όταν έχει γίνει η σύνδεση μεταβείτε σε πηγή YPbPr. Για να επιτύχετε σύνδεση ήχου
υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ΚΟΚΚΙΝΗ και τη ΛΕΥΚΗ είσοδο του καλωδίου ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ
AV. | Αν συνδεθεί εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία
AV.| Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων, δεν θα διατίθεται έξοδος μέσω
της υποδοχής Scart. | Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (προαιρ.), συνιστούμε να συνδέσετε όλα
τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν την τοποθέτηση στον τοίχο. | Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα
CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος.
Ελληνικά - 8 -
Τα πρώτα βήματα
Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακύρωση μπορείτε να πιέσετε το
Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης
πλήκτρο "
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος
220-240V AC, 50 Hz.
Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί,
στη οθόνη θα εμφανιστεί η Λίστα καναλιών. Αν
σας αρέσει ο τρόπος ταξινόμησης σύμφωνα με
τον αριθμό LCN (*), επιλέξτε "Ναι" και κατόπιν
πιέστε OK.
Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την
κατάσταση αναμονής, είτε:
Πιέστε το πλήκτρο " ", CH- ή CH+ ή ένα αριθμητικό
πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου
η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση
αναμονής.
Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης
Πιέστε το πλήκτρο " " στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε
τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου η
τηλεόραση μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.
Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση
από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος
δικτύου.
Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής,
η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για
να δείξει ότι είναι ενεργές τη στιγμή αυτή δυνατότητες όπως
Αναζήτηση σε Αναμονή, Μεταφόρτωση μέσω εναέριας λήψης ή
Χρονοδιακόπτης. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβοσβήνει
όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση
αναμονής.
Πρώτη εγκατάσταση
Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα
εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την
επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.
Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Πρώτη Εγκατάσταση.
Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα πλοήγησης και όταν τελειώσετε, πιέστε ΟΚ
για να συνεχίσετε.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
Λειτουργία καταστήματος (προαιρ.) να είναι
διαθέσιμη στο μενού "Άλλες ρυθμίσεις" και τότε τα
χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας θα εμφανίζονται
στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα εμφανιστεί μια οθόνη
επιβεβαίωσης. Επιλέξτε ΝΑΙ για να προχωρήσετε.
Αν επιλεγεί Οικιακή λειτουργία, η Λειτουργία
καταστήματος (προαιρ.) δεν θα είναι διαθέσιμη μετά
την Πρώτη εγκατάσταση. Πιέστε το πλήκτρο OK για
να συνεχίσετε.
Εγκατάσταση κεραίας
Αν επιλέξετε ΚΕΡΑΙΑ από την οθόνη Τύπος
αναζήτησης, η τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους
ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
".
Πιέστε το πλήκτρο " " αν θέλετε να βγείτε από τη
λίστα καναλιών και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.
(*) LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού
που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα
με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).
Εγκατάσταση καλωδιακής
Επιλέξτε ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ και πιέστε το πλήκτρο OK στο
τηλεχειριστήριο. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε ΝΑΙ και
πιέστε ΟΚ. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε
ΟΧΙ και πιέστε ΟΚ. Από την οθόνη αυτή μπορείτε να
επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων.
Εισάγετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
Σημ εί ω ση : Η δι άρκ ε ι α τη ς αν αζή τη σ η ς θ α
δ ι α φ έ ρ ε ι , α ν ά λο γ α μ ε το ε π ι λ ε γ μ έ ν ο β ή μ α
αναζήτησης.
Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB
Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην
τηλεόρασή σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2,5" και
3,5" (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία) ή
στικ μνήμης USB.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας
τω ν α ρ χ ε ί ω ν σ α ς , π ρ ι ν π ρ α γ μ α τοπο ι ή σ ε τ ε
οπο ι ε σ δ ή ποτ ε σ υ ν δ έ σ ε ι ς σ τ η ν τ η λ ε ό ρ α σ η .
Ο κα τα σ κ ε υ α σ τ ή ς δ ε ν θ α ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν ο ς
για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια
δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB
(π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί
δίσκοι/στικ μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι
συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση
υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS
αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής
για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.
Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρού
δίσκου USB χωρητικότητας αρχείων 1TB (Tera
Byte) ή μεγαλύτερης, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε
προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.
Μη συνδέετε και αποσυνδέετε επανειλημμένα
και γρήγορα τη μονάδα δίσκου. Έτσι μπορεί
να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής
αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας
USB. Μη τραβήξετε έξω τη συσκευή USB κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου.
Ελληνικά - 9 -
Εγγραφή προγράμματος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα
σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε
(φορμάρετε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την
επιλογή της τηλεόρασής σας "Μορφοποίηση δίσκου".
• Πιέστε το πλήκτρο OK ενώ είναι επισημασμένη
η επιλογή Μορφοποίηση δίσκου. Στην οθόνη θα
εμφανιστεί ένα μενού το οποίο σας ζητά την εισαγωγή
ενός αριθμού PIN. Αν δεν έχετε αλλάξει τον αριθμό
PIN, η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 0000.
Σημείωση:Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει
πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή
σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.
Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση
για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Για τη χρήση της λειτουργίας εγγραφής θα πρέπει να
συνδέσετε στην τηλεόραση ένα δίσκο USB ή εξωτερική
μονάδα σκληρού δίσκου και ο συνδεδεμένος δίσκος
USB θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον
1 GB και συμβατότητα με ταχύτητα 2.0. Αν η
συνδεδεμένη μονάδα USB δεν υποστηρίζει ταχύτητα
2.0, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
Σημείωση: Τα προγράμματα που εγγράφονται
αποθηκεύονται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το
επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε
τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά
τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή
στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία
μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.
Σημείωση: Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να
προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η
εγγραφή ραδιοφώνου υποστηρίζεται. Η τηλεόραση
μπορεί να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.
Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε
τμήματα των 4 GB.
Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου
USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να
αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής
μετατόπισης.
Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε
μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή
προγραμμάτων HD.
Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB/σκληρού δίσκου
κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Αυτό μπορεί να
προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού
δίσκου.
Είναι διαθέσιμος ο διαχωρισμός σε πολλαπλά
διαμερίσματα. Υποστηρίζονται το πολύ δύο
διαφορετικά διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα
του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες
προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready).
Επίσης πρέπει να γίνει μορφοποίηση (φορμάρισμα)
ως πρωτεύον διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί
για δυνατότητες προσωπικού καταγραφέα βίντεο
(PVR ready).
Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να
μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος,
γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να
"παγώνει" κατά την αναπαραγωγή.
Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση,
Προβολή (για διάλογο Λίστας αναπαραγωγής)
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι
ενεργοποιημένο το Τελετέξτ. Αν μια εγγραφή
αρχίσει από χρονοδιακόπτη ενώ είναι
ενεργοποιημένο το Τελετέξτ, τότε το Τελετέξτ
απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα
χρήσης Τελετέξτ είναι απενεργοποιημένη όταν
υπάρχει σε εξέλιξη εγγραφή ή αναπαραγωγή.
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης
Πιέστε το πλήκτρο (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε
μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
χρονικής μετατόπισης. Στη λειτουργία χρονικής
μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά
και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο
δίσκο USB. Για να παρακολουθήσετε πάλι το
πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε,
πατήστε πάλι το πλήκτρο
(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ).
Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να
επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγράφών, πιέστε το
πλήκτρο STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ).
Σ η μ ε ί ω σ η : Η Χ ρ ο ν ι κ ή μ ε τα τ όπ ι σ η δ ε ν μ πο ρ ε ί ν α
χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.
Σ η μ ε ί ω σ η : Δ ε ν μ πο ρ ε ί τ ε ν α χ ρ η σ ι μ οπο ι ή σ ε τ ε τ η
δ υ ν α τ ότ η τ α τ α χ ε ί α ς ε π α ν α φ ο ρ ά ς σ τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α
χρονικής μετατόπισης αν δεν έχετε προηγουμένως
προχωρήσει την αναπαραγωγή με την επιλογή
ταχείας προώθησης.
Άμεση εγγραφή
Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής
πιέστε το πλήκτρο
ενώ παρακολουθείτε ένα
πρόγραμμα. Για να εγγράψετε την επόμενη
εκπομπή από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων
(EPG) μπορείτε να πατήσετε πάλι το πλήκτρο
του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η
ένδειξη στην οθόνη θα εμφανίσει τις
προγραμματισμένες προς εγγραφή εκπομπές. Για
ακύρωση της άμεσης εγγραφής πιέστε το πλήκτρο
(ΔΙΑΚΟΠΗ).
Σημείωση: Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η
αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης μέσων. Κατά
την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρονική μετατόπιση,
εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης στην οθόνη αν δεν
επαρκεί η ταχύτητα της συσκευής USB.
Παρακολούθηση εγγεγραμμένων
προγραμμάτων
Επιλέξτε τη Βιβλιοθήκη εγγραφών από το μενού
Επισκόπηση Μέσων. Επιλέξτε μια εγγραφή
από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί
Ελληνικά - 10 -
εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τις
Επιλογές αναπαραγωγής. Επιλέξτε και πιέστε το
πλήκτρο OK.
Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η
προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.
Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να
επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγραφών, πιέστε το
πλήκτρο
(ΔΙΑΚΟΠΗ).
Αργή κίνηση εμπρός
Αν πιέσετε το πλήκτρο (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε
εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη
η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή
κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο
πλήκτρο
θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.
Διαμόρφωση εγγραφής
Επιλέξτε το στοιχείο Διαμόρφωση εγγραφών
στο μενού Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις εγγραφών.
Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μορφοποίηση
δίσκου για μορφοποίηση (φορμάρισμα) του
συνδεδεμένου δίσκου USB. Απαιτείται ο κωδικός
PIN για χρήση της δυνατότητας Μορφοποίηση
δίσκου (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε ότι αν ενεργοποιήσετε
αυτή τη δυνατότητα, ΟΛΑ τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στο δίσκο USB θα χαθούν και τότε
η μορφή των αρχείων του δίσκου θα μετατραπεί
σε FAT32. Αν ο δίσκος σας USB παρουσιάζει
δυσλειτουργίες, μπορείτε να δοκιμάσετε να
μορφοποιήσετε το δίσκο USB. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η μορφοποίηση του δίσκου USB θα
αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία. Ωστόσο,
ΟΛΑ τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο
δίσκο USB θα χαθούν.
Σημείωση: Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής
εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «USB πολύ αργό»,
προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν
συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως
ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας
USB 2.0. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο
USB.
Ελληνικά - 11 -
Μενού Επισκόπηση μέσων
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε δίσκο
USB συνδέοντάς τον στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB που
βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέζοντας το πλήκτρο " " στη λειτουργία Επισκόπηση μέσων, θα
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές των μενού Εικόνα, Ήχος και Ρυθμίσεις. Για έξοδο από αυτή την οθόνη,
πιέστε πάλι " ". Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την Επισκόπηση μέσων, χρησιμοποιώντας
το μενού Ρυθμίσεις.
Χειρισμός λειτουργίας Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή
Ξεκινήστε
την
αναπαραγωγή με και
ενεργοποιήστε
Η τηλεόραση αναπαράγει το επόμενο αρχείο και επαναλαμβάνει κυκλικά τη λίστα.
Ξεκινήστε
την
αναπαραγωγή με ΟΚ και
ενεργοποιήστε
θα αναπαράγεται το ίδιο αρχείο επανειλημμένα (επανάληψη).
Ξεκινήστε
την
αναπαραγωγή με OK/
και ενεργοποιήστε
το αρχείο θα αναπαραχθεί με τυχαία σειρά.
Ξεκινήστε
την
αναπαραγωγή με OK/
και ενεργοποιήστε
η αναπαραγωγή των αρχείων θα συνεχιστεί με τυχαία σειρά και η τυχαία
αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
Ελληνικά - 12 -
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης
Περιεχόμενα στο Μενού Εικόνα
Τύπος
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο
τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Σινεμά, Παιχνίδι, Σπορ, Δυναμικό και Φυσικό.
Αντίθεση
Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.
Φωτεινότητα
Ρυθμίζει την τιμή φωτεινότητας της οθόνης.
Οξύτητα
Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα
Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Λειτουργία
Εξοικονόμησης
ενέργειας
Μπορείτε να θέσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας σε Οικ., Απενεργοποίηση εικόνας και
Απενεργοποιημένη.
(Όταν ο Τύπος είναι Δυναμική, η Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας τίθεται αυτόματα ως
Απενεργοποιημένη.)
Φωτισμός
οθόνης
(προαιρ.)
Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Η λειτουργία Φωτισμός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας έχει τεθεί σε Οικ. Ο Φωτισμός οθόνης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε
λειτουργία VGA ή Επισκόπησης μέσων ή όταν ο τύπος εικόνας έχει οριστεί σε Παιχνίδι.
Ελάττωση
Θορύβου
Αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο.
Προηγμένες ρυθμίσεις
Δυναμική
αντίθεση
Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό αντίθεσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της Δυναμικής αντίθεσης.
Θερμοκρασία
Χρώματος
Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Ζουμ σε
Εικόνα
Επιλέγει το επιθυμητό μέγεθος εικόνας από το μενού Ζουμ σε Εικόνα.
Σημείωση: Αυτόματο (Διατίθεται μόνο σε λειτουργία Scart με μεταγωγή υψηλής/χαμηλής τιμής τάσης στην
Ακίδα 8 του SCART)
HDMI Αληθινό
μαύρο
(προαιρ.)
Ενώ παρακολουθείτε από πηγή HDMI, αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι ορατή στο μενού Ρυθμίσεων
Εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα.
Λειτουργία
Ταινίας
Οι ταινίες εγγράφονται σε διαφορετικό αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά
τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για
να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Απόχρωση
δέρματος
Η στάθμη της απόχρωσης δέρματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5.
Μετατόπιση
χρώματος
Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Απολαβή
RGB
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις τιμές θερμοκρασίας χρώματος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Απολαβή RGB.
Επαναφορά
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές (εκτός από τη λειτουργία Παιχνίδι).
Αυτόματη
Θέση (σε
λειτουργία
PC)
Βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα. Πιέστε ΟΚ για βελτιστοποίηση.
Οριζ Θέση (σε
λειτουργία
PC)
Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ Θέση (σε
λειτουργία
PC)
Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Συχνότ. εικον
(σε λειτουργία
PC)
Οι ρυθμίσεις Συχνότ. εικον διορθώνουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες ταινίες σε
παρουσιάσεις με πολλές κουκίδες όπως τα λογιστικά φύλλα ή παράγραφοι ή κείμενα με μικρότερα μεγέθη
γραμματοσειρών.
Φάση (σε
λειτουργία
PC)
Ανάλογα με την ανάλυση και τη συχνότητα σάρωσης στην είσοδο της τηλεόρασης, μπορείτε να δείτε στην
οθόνη εικόνα ασαφή ή με θόρυβο. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το στοιχείο
για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και σφάλματος.
Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθενται ορισμένα στοιχεία στο μενού Εικόνα. Αντί αυτού, στη λειτουργία PC, οι
ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA θα διατίθενται στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας.
Ελληνικά - 13 -
Περιεχόμενα του Μενού Ήχος
Ένταση ήχου
Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου.
Ισοσταθμιστής
Επιλέγει τύπο λειτουργίας ισοσταθμιστή. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν
να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης.
Ισορροπία
Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για να τονίζει την κατανομή του ήχου στο αριστερό ή το δεξιό ηχείο.
Ακουστικά
Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.
Τύπος ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου. (Αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι.).
Σύστημα AVL
(Αυτόματος
Περιορισμός
Έντασης Ήχου)
Η λειτουργία ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτύχετε σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων.
Α κο υ σ τ ι κά / Γ ρ α μ μ ή
εξόδου
(Προαιρ.)
Αν στην τηλεόρασή σας συνδέετε εξωτερικό ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε
να κάνετε την επιλογή Γραμμή εξόδου. Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση, ορίστε αυτή την
επιλογή ως Ακουστικά.
Δυναμικά μπάσα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικά μπάσα.
Ήχος Surround
(προαιρ.)
Η λειτουργία ήχου Surround μπορεί να τεθεί σε Ανοικτό ή Κλειστό.
Ψηφιακή Έξοδος
Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις
Πρόσβαση υπό
συνθήκες
Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσβασης υπό συνθήκες όταν αυτά διατίθενται.
Γλώσσα
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις γλώσσας (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα). Θα
είναι διαθέσιμες Π ροτι μ ώμ εν ες κα ι τ ρέχο υσ ες ρυθ μ ί σ ει ς. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις μπορούν να
τροποποιηθούν μόνον αν αυτό υποστηρίζεται από το φορέα εκπομπής.
Γονικός έλεγχος
Καταχωρίστε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Στο μενού
αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το κλείδωμα μενού, το κλείδωμα καταλληλότητας (μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα) και το κλείδωμα προστασίας ανηλίκων. Επίσης,
μπορείτε να ορίσετε νέο αριθμό PIN.
Χρονοδιακόπτες
Ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου για απενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά από ορισμένο χρόνο. Ρυθμίζει
τους χρονοδιακόπτες για επιλεγμένα προγράμματα. (Εγγραφή USB).
Διαμόρφωση
εγγραφών
Εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση εγγραφών (απαιτείται σύνδεση USB).
Ημερομηνία/Ώρα
Ρυθμίζει ημερομηνία και ώρα.
Πηγές
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές
Άλλες Ρυθμίσεις: Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης:
Διάρκεια Μενού
Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
Σάρωση κρυπτ.
καναλιών
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η διαδικασία αναζήτησης θα εντοπίζει και τα κρυπτογραφημένα
κανάλια.
Μπλε Φόντο
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα μπλε φόντου όταν λαμβάνεται ασθενές ή καθόλου σήμα.
Αναβάθμιση
λογισμικού
Για να διασφαλίζετε ότι η τηλεόραση διαθέτει το πιο ενημερωμένο υλικολογισμικό.
Έκδοση εφαρμογής
Εμφανίζεται η έκδοση της εφαρμογής.
Προβλήματα ακοής
Ενεργοποιεί τυχόν ειδικές δυνατότητες που εκπέμπονται από το φορέα εκπομπής.
Ηχητική Περιγραφή
Η Ηχητική Περιγραφή αναφέρεται σε ένα πρόσθετο κανάλι ήχου για άτομα τυφλά ή με προβλήματα
όρασης, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν οπτικά μέσα, περιλαμβανομένης τηλεόρασης και
ταινιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή μόνον αν η εταιρία εκπομπής υποστηρίζει
το πρόσθετο κανάλι αφήγησης.
Σημείωση: Η δυνατότητα ήχου Ηχητικής περιγραφής δεν μπορεί να είναι διαθέσιμη σε λειτουργία
εγγραφής ή χρονικής μετατόπισης.
Αυτόμ.
απενεργοποίηση
τηλεόρασης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή χρόνου της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης. Αφού περάσει ο
χρόνος διάρκειας και δεν γίνει χειρισμός στην τηλεόραση για τον επιλεγμένο χρόνο, η τηλεόραση θα μεταβεί
σε κατάσταση αναμονής.
Αναζήτηση σε
Αναμονή (προαιρ.)
Αν η Αναζήτηση σε Αναμονή τεθεί σε Ανοικτό, όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε θα
γίνει αναζήτηση των διαθέσιμων εκπομπών. Αν η τηλεόραση εντοπίσει καινούργιες εκπομπές ή εκπομπές
που λείπουν, θα εμφανιστεί μια οθόνη μενού που σας ρωτά αν θα εκτελεστούν αυτές οι αλλαγές ή όχι.
Μετά από αυτή τη διαδικασία, η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί και θα αλλάξει.
Ελληνικά - 14 -
Λειτουργία καταστήματος
(προαιρ.)
Αν παρουσιάζετε την τηλεόραση σε ένα κατάστημα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή
τη λειτουργία. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος, ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα
στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης.
Λειτουργία Ενεργοποίησης
Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης.
Εικονικό
τηλεχειριστήριο(προαιρ.)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειριστηρίου.
Περιεχόμενα Μενού Εγκατάσταση και Επανασυντονισμός
Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού.
Ψηφιακά κεραίας: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB λαμβανόμενοι
μέσω της κεραίας.
Αυτόματη
σάρωση καναλιών
(επανασυντονισμός)
Ψηφιακά καλωδιακής: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω
καλωδιακής λήψης.
Αναλογικά:Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί.
(αν διατίθεται)
Ψηφιακά κεραίας & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί αναλογικοί
και DVB λαμβανόμενοι μέσω της κεραίας.
Ψηφιακά καλωδιακής & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί
καλωδιακής DVB και αναλογικοί.
Μη αυτόματη σάρωση
καναλιών
Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών
εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου
Αναζητά συνδεόμενα κανάλια στο σύστημα εκπομπής.
Αναλογικός
μικροσυντονισμός
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβείας των
αναλογικών καναλιών. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί
αναλογικά κανάλια.
Πρώτη εγκατάσταση
Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει
την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης
Χρήση της Λίστας καναλιών
Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους
σταθμούς στη Λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας
τις επιλογές στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τη Λίστα καναλιών, να ορίσετε
αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που θα
εμφανίζονται στον κατάλογο.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου
Γι α τ η ν α π ο τ ρ ο π ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς ο ρ ι σ μ έ ν ω ν
προγραμμάτων, μπορούν να κλειδωθούν κανάλια και μενού
χρησιμοποιώντας το σύστημα γονικού ελέγχου.
Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού γονικού
κλειδώματος, πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό PIN.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι
0000. Μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού
PIN, θα εμφανιστεί το μενού Γονικές ρυθμίσεις.
Κλείδωμα μενού (προαιρ.): Η ρύθμιση Κλείδωμα
μενού ενεργοποιεί η απενεργοποιεί την πρόσβαση
στα μενού.
Κλείδωμα καταλληλότητας (προαιρ.): Όταν έχει
οριστεί, η επιλογή αυτή λαμβάνει πληροφορίες
ωριμότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το
επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο,
απενεργοποιεί την πρόσβαση στην εκπομπή.
Προστασία ανηλίκων (Προαιρετικό): Όταν επιλεγεί
το Προστασία ανηλίκων, ο χειρισμός της τηλεόρασης
μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην
περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κουμπιά του
πίνακα ελέγχου.
Ορισμός PIN: Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN.
Σημείωση: Αν η επιλογή Χώρα οριστεί σε Γαλλία, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το 4725 ως προεπιλεγμένο κωδικό.
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)
Ορισμένα κανάλια, αλλά όχι όλα, εκπέμπουν
πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα
και τα επόμενα προγράμματα. Για να εμφανίσετε το
μενού EPG πιέστε το πλήκτρο "
" .
Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά: Πλοήγηση στον
EPG.
OK: Εμφάνιση επιλογών επανάληψης.
INFO: Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το
επιλεγμένο πρόγραμμα.
GREEL: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Λίστας EPG.
ΚΙΤΡΙΝΟ: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Γραμμής
χρόνου EPG.
Ελληνικά - 15 -
ΜΠΛΕ: Εμφανίζει τις επιλογές φιλτραρίσματος.
: Η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή του
επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το
πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή
σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι
δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.
Επιλογές προγραμμάτων
Στο μενού EPG, πιέστε το πλήκτρο OK για να
εισέλθετε στο μενού Επιλογές συμβάντων.
Επιλογή καναλιού
Στο μενού EPG, η χρήση αυτής της δυνατότητας
σας επιτρέπει να μεταβείτε στο επιλεγμένο
κανάλι.
Εγγραφή / Διαγραφή χρονοδιακόπτη εγγραφής
Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού
EPG, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Επιλέξτε "Εγγραφή"
και πιέστε το πλήκτρο OK. Τότε ορίζεται μια
εγγραφή για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή,
επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο
ΟΚ και επιλέξτε "Διαγρ. χρονοδ. Εγγραφής". Η
εγγραφή θα ακυρωθεί.
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη / Διαγραφή
χρονοδιακόπτη
Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού
EPG, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Επιλέξτε "Ρύθμιση
Χρονοδιακόπτη σε συμβάν" και πιέστε το πλήκτρο
OK. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη
για μελλοντικά προγράμματα. Για να ακυρώσετε
έναν ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, επισημάνετε
αυτό το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
Κατόπιν επιλέξτε τη "Διαγραφή χρονοδιακόπτη".
Ο χρονοδιακόπτης θα ακυρωθεί.
Πιέστε OK για να συνεχίσετε με τη διαδικασία
επανεκκίνησης.
Λειτουργία αναζήτησης και αναβάθμισης
στο παρασκήνιο
• Ενώ η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Internet,
στο παρασκήνιο αναζητά κρίσιμες αναβαθμίσεις
λογισμικού. Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση λογισμικού,
αρχίζει η μεταφόρτωσή της στο παρασκήνιο.
Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση με επιτυχία,
εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά επανεκκίνηση για
την ενεργοποίηση του νέου λογισμικού. Πιέστε OK
για να συνεχίσετε με τη διαδικασία επανεκκίνησης.
Αυτόματη αναζήτηση λογισμικού
και λειτουργία αναβάθμισης
Ενώ η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε σήμα κεραίας.
Αν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη σάρωση
στο μενού Επιλογές αναβάθμισης, η τηλεόραση
αφυπνίζεται στις 03:00 και αναζητά αναβάθμιση
λογισμικού στα λαμβανόμενα κανάλια. Αν βρεθεί
νέο λογισμικό και μεταφορτωθεί με επιτυχία, στην
επόμενη ενεργοποίησή της η τηλεόραση ξεκινά με
τη νέα έκδοση λογισμικού.
Σημείωση: Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για
2 λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές
Συμβουλές
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί
σταθερά στην πρίζα. Μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι
μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Πιέστε το Διακόπτη
λειτουργίας στην τηλεόραση.
Κακή ποιότητα εικόνας
• Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης;
Σημείωση: Δεν είναι εφικτή η εγγραφή δύο καναλιών
ταυτόχρονα.Αναβάθμιση λογισμικού
• Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει
παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγξτε την πρόσβαση
κεραίας.
Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και
εφαρμογής αναβαθμίσεων αυτόματα μέσω του σήματος
Κεραίας/Καλωδιακής.
• Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό,
ελέγξτε αν καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα
καναλιού.
Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού
μέσω διασύνδεσης χρήστη
• Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί
αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές
ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε
μία από τις συσκευές.
Απλά μεταβείτε στο κύριο μενού σας. Επιλέξτε
Ρυθμίσεις και κατόπιν το μενού Άλλες ρυθμίσεις.
Στο μενού Άλλες ρυθμίσεις κινηθείτε στο στοιχείο
Αναβάθμιση λογισμικού και πιέστε το πλήκτρο
ΟΚ για να ελέγξετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού.
Σημείωση: Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αν δεν
είναι διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο, δοκιμάστε
την αναβάθμιση μέσω εκπομπής. Αν β ρ ε θ ε ί
νέα αναβάθμιση, αρχίζει η μεταφόρτωσή της.
Δεν υπάρχει εικόνα
• Η απουσία εικόνας σημαίνει ότι η τηλεόρασή σας δεν
λαμβάνει σήμα. Επιλέξατε το σωστό πλήκτρο στο
τηλεχειριστήριο; Προσπαθήστε άλλη μια φορά. Επίσης
βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.
• Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
• Μήπως είναι φθαρμένο το καλώδιο της κεραίας;
Ελληνικά - 16 -
• Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη
σύνδεση της κεραίας;
• Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα
αγοράς.
Δεν υπάρχει ήχος
• Έχει επιλεγεί σίγαση για την τηλεόραση; Για ακύρωση
της σίγασης, πιέστε το πλήκτρο " " ή αυξήστε την
ένταση του ήχου.
• Ο ήχος έρχεται μόνο από ένα από τα ηχεία. Μήπως η
ισορροπία έχει ρυθμιστεί μόνο για μία πλευρά; Δείτε την
ενότητα Μενού Ήχος.
Τηλεχειριστήριο - δεν λειτουργεί
• Μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν
• Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου,
υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία
συσκευή. Αν όχι
• Αν έχετε προσπαθήσει να συνδέσετε μια συσκευή,
ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις.
Εγγραφή μη διαθέσιμη
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα
να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας
ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για
να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν
μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να
απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να
συνδέσετε πάλι τη συσκευή
USB πολύ αργό
Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην
οθόνη το μήνυμα «USB πολύ αργό», προσπαθήστε
να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να
λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος
σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας USB
2.0. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.
Ελληνικά - 17 -
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους
τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται
να μην υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις. Η τηλεόρασή σας
υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920x1080.
Πηγή
Υποστηριζ. σήματα
Διατίθεται
PAL 50/60
O
ΕΞ.
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
Δείκτης
Ανάλυση
Συχνότητα
1
640x350p
60 Hz
RGB 60
O
2
640x400p
60 Hz
PAL 50/60
O
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Πλευρ.
AV
PC/
YPbPr
HDMI1
HDMI2
NTSC 60
O
480I, 480P
2α
O
576I, 576P
2α
O
720P
50 Hz, 60
Hz
O
1080I
50 Hz, 60
Hz
O
1080P
50 Hz, 60
Hz
O
480I
2α
O
480P
2α
O
576I, 576P
2α
O
720P
50 Hz, 60
Hz
O
1080I
50 Hz, 60
Hz
O
1080P
24 Hz, 25
Hz
30 Hz, 50
Hz, 60 Hz
O
(X: Δεν διατίθεται, O : Διατίθεται)
Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται
σωστά στην τηλεόραση LED. Το πρόβλημα μπορεί να είναι
ασυμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού
προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν
όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε
απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και
επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται
το σήμα.
Ελληνικά - 18 -
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB
Πολυμέσα
Ταινία
Μορφή
Παρατηρήσεις
Επέκταση
αρχείου
Βίντεο
Ήχος
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
(Μέγιστη ανάλυση/Bitrate κλπ.)
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Μουσική
Φωτογραφία
Υπότιτλοι
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
.mp3
-
.jpg .jpeg
JPEG Γραμμής βάσης
-
μέγ. ΠxΥ = 15360x8640
4147200 byte
.
JPEG Προοδευτικό
-
μέγ. ΠxΥ = 9600x6400
3840000 byte
.bmp
-
-
μέγ. ΠxΥ = 5760x4096 3840000 byte
.sub .srt
-
-
-
PCM
32 Kbps ~ 320 Kbps (Bit rate)
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
32 kHz ~ 48 kHz (Ρυθμός δειγματοληψίας)
Ελληνικά - 19 -
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising