Philips | 24PHT4031/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 24PHT4031/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips 4000 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 24PHT4031/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
4031 series
www.philips.com/welcome
Εγχειρίδιο
22PFT4031
24PHT4031
Περιεχόμενα
10.2 Pause TV 27
1 Περιήγηση στην τηλεόραση 3
11 Μενού αρχικής σελίδας 28
1.1 Pause TV και εγγραφές 3
1.2 EasyLink 3
11.1 Πληροφορίες για το μενού αρχικής σελίδας 28
11.2 Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας 28
2 Ρύθμιση 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
12 Πηγές 29
Ανάγνωση οδηγιών ασφαλείας 4
Βάση τηλεόρασης και ανάρτηση σε τοίχο 4
Συμβουλές σχετικά με την τοποθέτηση 4
Καλώδιο τροφοδοσίας 4
Καλώδιο κεραίας 5
12.1 Μετάβαση σε συσκευή 29
12.2 Επιλογές για είσοδο τηλεοπτικού σήματος 29
12.3 Παιχνίδι ή υπολογιστής 29
13 Βίντεο, φωτογραφίες και μουσική 30
3 Σύνδεση συσκευών 6
13.1
13.2
13.3
13.4
3.1 Πληροφορίες για τις συνδέσεις 6
3.2 CAM με έξυπνη κάρτα - CI+ 8
3.3 Δέκτης - Αποκωδικοποιητής 8
3.4 Home Cinema 9
3.5 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray 11
3.6 Συσκευή DVD 11
3.7 Ακουστικά 11
3.8 Κονσόλα παιχνιδιών 12
3.9 Σκληρός δίσκος USB 12
3.10 Μονάδα flash USB 13
3.11 Φωτογραφική μηχανή 13
3.12 Βιντεοκάμερα - HDMI 13
3.13 Υπολογιστής 13
14 Ρυθμίσεις 32
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
15.1 Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή εγκατάσταση 45
15.2 Αντιγραφή λίστας καναλιών 47
4.1 Ενεργοποίηση ή κατάσταση αναμονής 15
4.2 Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας 15
4.3 Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης 15
16 Λογισμικό 50
16.1
16.2
16.3
16.4
5 Τηλεχειριστήριο 16
5.1 Επισκόπηση πλήκτρων 16
5.2 Αισθητήρας υπερύθρων (IR) (για τηλεοράσεις σειράς
4031/5231/5242) 17
5.3 Μπαταρίες 17
5.4 Καθάρισμα 17
Έκδοση λογισμικού 50
Τοπικές ενημερώσεις 50
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 50
Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα 50
17 Προδιαγραφές 52
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
6 Κανάλια 18
Αλλαγή καναλιών 18
Επιλογές καναλιών 18
Κλείδωμα καναλιού 19
Teletext 20
7 Λίστες καναλιών 22
7.1 Άνοιγμα λίστας καναλιών 22
7.2 Φιλτράρισμα λίστας καναλιών 22
7.3 Μετονομασία καναλιού 22
Περιβάλλον 52
Ρεύμα 52
Λήψη 53
Τύπος οθόνης 53
Ανάλυση οθόνης εισόδου 53
Διαστάσεις και βάρος 53
Συνδεσιμότητα 53
Ήχος 54
Πολυμέσα 54
18 Βοήθεια και υποστήριξη 55
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
8 Αγαπημένα κανάλια 23
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Γρήγορες ρυθμίσεις 32
Εικόνα 32
Ήχος 35
Ρυθμίσεις Eco 38
Γενικές ρυθμίσεις 39
Κλείδωμα για παιδιά 42
Γενική πρόσβαση 42
15 Εγκατάσταση καναλιών 45
4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 15
6.1
6.2
6.3
6.4
Από σύνδεση USB 30
Αναπαραγωγή των βίντεό σας 30
Προβολή των φωτογραφιών σας 30
Αναπαραγωγή της μουσικής σας 31
Πληροφορίες για τα αγαπημένα κανάλια 23
Δημιουργία λίστας αγαπημένων 23
Επιλέξτε μια λίστα αγαπημένων 23
Αφαίρεση καναλιού από τη λίστα αγαπημένων 23
Αναδιάταξη καναλιών 23
Δήλωση της τηλεόρασης 55
Χρήση της βοήθειας 55
Αντιμετώπιση προβλημάτων 55
Ηλεκτρονική βοήθεια 57
Εξυπηρέτηση καταναλωτών / Επισκευή 57
19 Ασφάλεια και φροντίδα 58
19.1 Ασφάλεια 58
19.2 Φροντίδα οθόνης 59
9 Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων 24
20 Όροι χρήσης, πνευματικά δικαιώματα και άδειες
χρήσης 60
9.1 Τι χρειάζεστε 24
9.2 Χρήση του Οδηγού TV 24
20.1 Όροι χρήσης 60
20.2 Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης 60
10 Εγγραφή και προσωρινή διακοπή τηλεόρασης
26
Ευρετήριο 62
10.1 Εγγραφή 26
2
1
Περιήγηση στην
τηλεόραση
1.1
Pause TV και εγγραφές
Αν συνδέσετε έναν σκληρό δίσκο USB, μπορείτε να
διακόπτετε προσωρινά και να εγγράφετε το πρόγραμμα από
κάποιο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι.
Διακόψτε προσωρινά το πρόγραμμα της τηλεόρασης, για να
απαντήσετε σε μια επείγουσα κλήση ή για να κάνετε ένα
διάλειμμα στη διάρκεια του αγώνα, ενώ η τηλεόραση
αποθηκεύει το πρόγραμμα που μεταδίδεται στον σκληρό
δίσκο USB. Μπορείτε να συνεχίσετε ξανά την
παρακολούθηση αργότερα.
Αν συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB, μπορείτε επίσης να
εγγράφετε ψηφιακές μεταδόσεις. Μπορείτε να εγγράψετε
ένα πρόγραμμα ενώ το παρακολουθείτε ή να
προγραμματίσετε την εγγραφή ενός προσεχούς
προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Εγγραφή και προσωρινή διακοπή τηλεόρασης.
1.2
EasyLink
Με το EasyLink, μπορείτε να χειρίζεστε συνδεδεμένες
συσκευές, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, με
το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Το EasyLink χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC για να
επικοινωνεί με τις συνδεδεμένες συσκευές.
3
στερέωση της τηλεόρασης σε βραχίονα συμβατό με τα
πρότυπα VESA, εισέρχονται περίπου 10 χιλ. μέσα στους
δακτυλίους με σπείρωμα της τηλεόρασης.
2
Ρύθμιση
Προσοχή
2.1
Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο απαιτεί ειδικές
δεξιότητες και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, το στήριγμα επιτοίχιας
ανάρτησης πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα ασφαλείας
ανάλογα με το βάρος της τηλεόρασης. Πριν τοποθετήσετε την
τηλεόραση, διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις ασφαλείας.
Η TP Vision Europe B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για
ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ή για οποιαδήποτε
τοποθέτηση ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή
τραυματισμό.
Ανάγνωση οδηγιών ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε την
τηλεόραση.
Για να διαβάσετε τις οδηγίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ασφάλεια και φροντίδα.
2.2
Βάση τηλεόρασης και ανάρτηση
σε τοίχο
2.3
Συμβουλές σχετικά με την
τοποθέτηση
Βάση για τηλεόραση
Οι οδηγίες τοποθέτησης για τη βάση της τηλεόρασης
περιλαμβάνονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης που
συνόδευε την τηλεόραση. Εάν τον έχετε χάσει, μπορείτε να
κάνετε λήψη του οδηγού από τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.philips.com.
Σειρά 4031
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει
φως απευθείας στην οθόνη.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε απόσταση έως 15 εκ. από
τον τοίχο.
- Η ιδανική απόσταση για να παρακολουθείτε τηλεόραση
είναι ίση με το τριπλάσιο της διαγωνίου της οθόνης. Όταν
είστε καθισμένοι, τα μάτια σας πρέπει να είναι στο ίδιο
επίπεδο με το κέντρο της οθόνης.
Για να κάνετε λήψη του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης,
χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασης.
Ανάρτηση σε τοίχο
Σειρά 4031
Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για χρήση
με βραχίονα επιτοίχιας ανάρτησης συμβατό με τα πρότυπα
VESA (ο βραχίονας πωλείται ξεχωριστά).
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κωδικό VESA για να
αγοράσετε το επιτοίχιο στήριγμα . . .
2.4
Καλώδιο τροφοδοσίας
Σειρά 4031
- Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην
υποδοχή POWER στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά
συνδεδεμένο στην υποδοχή.
- Φροντίστε να υπάρχει πάντα πρόσβαση στο φις που
συνδέεται με την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα
το φις και ποτέ το καλώδιο.
- 22Pxx4031 - VESA MIS-F 75x75, M4 (ελάχιστο 10 χιλ.,
μέγιστο 10,5 χιλ.)
- 24Pxx4031 - VESA MIS-F 75x75, M4 (ελάχιστο 10 χιλ.,
μέγιστο 10,5 χιλ.)
Προετοιμασία
Αρχικά, αφαιρέστε τα 4 πλαστικά βιδωτά πώματα από τους
δακτύλιους με σπείρωμα που βρίσκονται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές βίδες, που χρησιμεύουν για τη
4
Αν και η τηλεόραση αυτή καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια
στην κατάσταση αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας,
συνιστάται να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, αν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
2.5
Καλώδιο κεραίας
Τοποθετήστε καλά το βύσμα κεραίας στην
υποδοχή Antenna στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Μπορείτε να συνδέσετε τη δική σας κεραία ή να συνδεθείτε
σε ένα σήμα κεραίας από ένα σύστημα κατανομής σήματος
κεραίας. Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή κεραίας IEC Coax 75
Ohm RF.
Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη υποδοχή κεραίας για
σήματα εισόδου DVB-T και DVB-C.
5
3
Θύρες HDMI
Σύνδεση συσκευών
Ποιότητα HDMI
3.1
Η σύνδεση HDMI έχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και
ήχου. Το καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για τηλεοπτικό σήμα.
Πληροφορίες για τις συνδέσεις
Για καλύτερη ποιότητα στη μεταφορά του σήματος,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDM υψηλής ταχύτητας. Μην
χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI μήκους μεγαλύτερου από 5
μέτρα.
Οδηγός σύνδεσης
Συνδέετε πάντοτε κάθε συσκευή στην τηλεόραση
χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη σύνδεση με την υψηλότερη
ποιότητα. Επίσης, χρησιμοποιείτε καλώδια καλής ποιότητας,
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή μεταφορά των σημάτων
εικόνας και ήχου.
Όταν συνδέετε μια συσκευή, η τηλεόραση αναγνωρίζει τον
τύπο της και δίνει σε κάθε συσκευή ένα σωστό όνομα
τύπου. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα τύπου. Αν
οριστεί σωστό όνομα τύπου για μια συσκευή, η τηλεόραση
μεταβαίνει αυτόματα στις ιδανικές ρυθμίσεις τηλεόρασης
όταν μεταβαίνετε σε αυτή τη συσκευή από το μενού "Πηγές".
Προστασία κατά της αντιγραφής
Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν την τεχνολογία HDCP
(Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης).
Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής, το
οποίο αποτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από δίσκους
DVD ή Blu-ray Disc. Αναφέρεται και ως DRM (Διαχείριση
δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου).
Αν θέλετε να συνδέσετε πολλές συσκευές στην τηλεόραση και
χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επισκεφθείτε τον Οδηγό
συνδεσιμότητας τηλεοράσεων της Philips. Ο οδηγός παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το πώς πρέπει να συνδέσετε τις
συσκευές και ποια καλώδια να χρησιμοποιήσετε.
Μεταβείτε στη
διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com
HDMI ARC
Μόνο η σύνδεση HDMI 1 της τηλεόρασης διαθέτει HDMI
ARC (κανάλι επιστροφής ήχου).
Θύρα κεραίας
Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε (π.χ. το Home
Cinema) διαθέτει επίσης σύνδεση HDMI ARC, συνδέστε την
στη σύνδεση HDMI 1 της τηλεόρασης. Με τη σύνδεση HDMI
ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε το επιπλέον καλώδιο ήχου
για την αποστολή του ήχου της τηλεοπτικής εικόνας στο
Home Cinema. Η σύνδεση HDMI ARC συνδυάζει και τα δύο
σήματα.
Αν διαθέτετε αποκωδικοποιητή (ψηφιακό δέκτη) ή συσκευή
εγγραφής, συνδέστε τα καλώδια κεραίας έτσι ώστε το σήμα
της κεραίας να περνά πρώτα από τον αποκωδικοποιητή ή/και
τη συσκευή εγγραφής προτού φτάσει στην τηλεόραση. Με
αυτόν τον τρόπο, η κεραία και ο αποκωδικοποιητής θα
μπορούν να στέλνουν τυχόν επιπλέον κανάλια για εγγραφή
στη συσκευή εγγραφής.
Σε περίπτωση που προτιμάτε να απενεργοποιήσετε το κανάλι
ARC στη σύνδεση HDMI 1 ARC, πατήστε , επιλέξτε Ήχος και
πατήστε OK.
Επιλέξτε Για προχ/νους > HDMI 1 - ARC.
HDMI CEC - EasyLink
EasyLink
Η σύνδεση HDMI έχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και
ήχου. Το καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για τηλεοπτικό σήμα High
Definition (HD). Για καλύτερη ποιότητα στη μεταφορά του
σήματος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDM υψηλής
ταχύτητας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI μήκους
μεγαλύτερου από 5 μέτρα.
6
Τηλεχειριστήριο EasyLink
Αν θέλετε οι συσκευές να επικοινωνούν, αλλά δεν θέλετε να
τις χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μπορείτε
να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά το τηλεχειριστήριο EasyLink.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο EasyLink…
EasyLink HDMI CEC
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξιά) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε EasyLink > Τηλεχειριστήριο Easylink και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ. και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI και
διαθέτουν EasyLink, μπορείτε να τις ελέγχετε με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Το EasyLink HDMI CEC
πρέπει να είναι ενεργοποιημένο τόσο στην τηλεόραση όσο
και στη συνδεδεμένη συσκευή.
Με το EasyLink, μπορείτε να ελέγχετε τις συνδεδεμένες
συσκευές με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Το EasyLink
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων) για να επικοινωνεί
με τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι συσκευές πρέπει να
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο HDMI CEC και να είναι
συνδεδεμένες με μια σύνδεση HDMI.
DVI σε HDMI
Ρύθμιση EasyLink
Αν εξακολουθείτε να έχετε μια συσκευή που διαθέτει μόνο
σύνδεση DVI, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε
οποιαδήποτε σύνδεση HDMI με έναν προσαρμογέα DVI σε
HDMI.
Το EasyLink είναι ενεργοποιημένο στην τηλεόραση από
προεπιλογή. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις HDMI CEC
έχουν οριστεί σωστά στις συνδεδεμένες συσκευές EasyLink.
Το EasyLink ενδέχεται να μην λειτουργεί με συσκευές άλλων
κατασκευαστών.
Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI, αν η
συσκευή διαθέτει μόνο σύνδεση DVI. Χρησιμοποιήστε μία
από τις συνδέσεις HDMI και συνδέστε ένα καλώδιο ήχου L/R
(βύσμα mini 3,5 χιλ.) στην υποδοχή ήχου Audio In στο πίσω
μέρος της τηλεόρασης.
HDMI CEC σε συσκευές άλλων κατασκευαστών
Η ονομασία της λειτουργίας HDMI CEC διαφέρει ανάλογα με
τον κατασκευαστή. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
και Viera Link. Δεν είναι όλες οι μάρκες πλήρως συμβατές με
το EasyLink.
Προστασία κατά της αντιγραφής
Τα καλώδια DVI και HDMI υποστηρίζουν την τεχνολογία HDCP
(Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης).
Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής, το
οποίο αποτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από δίσκους
DVD ή Blu-ray Disc. Αναφέρεται και ως DRM (Διαχείριση
δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου).
Οι ενδεικτικές ονομασίες της λειτουργίας HDMI CEC που
αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
EasyLink. Οι ρυθμίσεις EasyLink είναι ήδη ενεργοποιημένες
στην τηλεόραση.
Scart
Η σύνδεση SCART είναι μια σύνδεση καλής ποιότητας.
Για πλήρη απενεργοποίηση του EasyLink…
Η σύνδεση SCART μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σήματα
βίντεο CVBS και RGB, αλλά όχι για τηλεοπτικά σήματα
υψηλής ευκρίνειας (HD). Η σύνδεση SCART συνδυάζει τα
σήματα εικόνας και ήχου. Η σύνδεση SCART υποστηρίζει
επίσης αναπαραγωγή NTSC.
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξιά) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε EasyLink, πατήστε  (δεξί) και
επιλέξτε EasyLink στο επόμενο βήμα.
3. Επιλέξτε Κλειστό.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
7
Έξοδος ήχου - Οπτική
Έξυπνη κάρτα
Η οπτική έξοδος ήχου είναι μια σύνδεση ήχου υψηλής
ποιότητας.
Οι πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν μια μονάδα CI+
(Μονάδα περιορισμένης πρόσβασης - CAM) και μια έξυπνη
κάρτα όταν αγοράζετε ένα πακέτο για τα συνδρομητικά τους
προγράμματα.
Η οπτική αυτή σύνδεση μπορεί να μεταφέρει 5.1 κανάλια
ήχου. Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε (π.χ. το Home
Cinema) δεν διαθέτει σύνδεση HDMI ARC, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση με τη σύνδεση οπτικής
εισόδου ήχου στο Home Cinema. Η σύνδεση οπτικής εξόδου
ήχου θα στέλνει τον ήχο της τηλεόρασης στο Home Cinema.
Εισαγάγετε την έξυπνη κάρτα στη μονάδα CAM.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες που λάβατε από τον πάροχο.
Για να τοποθετήσετε τη μονάδα CAM στην τηλεόραση…
1. Ελέγξτε τη μονάδα CAΜ για να βρείτε την κατάλληλη
μέθοδο εισαγωγής. Η εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να
προκαλέσει βλάβη τόσο στη μονάδα CAΜ όσο και στην
τηλεόραση.
2. Ενώ κοιτάτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, με την
πρόσοψη της μονάδας CAM στραμμένη προς το μέρος σας,
εισαγάγετε προσεκτικά τη μονάδα CAM στην
υποδοχή COMMON INTERFACE.
3. Σπρώξτε τη μονάδα CAM μέχρι το τέρμα. Αφήστε τη μόνιμα
στην υποδοχή.
Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, ενδέχεται να απαιτούνται
μερικά λεπτά για την ενεργοποίηση της μονάδας CAM. Αν η
μονάδα CAM έχει τοποθετηθεί και έχετε πληρώσει τα τέλη
συνδρομής (οι μέθοδοι συνδρομής ενδέχεται να διαφέρουν),
μπορείτε να δείτε τα κωδικοποιημένα κανάλια που
υποστηρίζονται από την έξυπνη κάρτα CAM.
3.2
CAM με έξυπνη κάρτα - CI+
Η μονάδα CAM και η έξυπνη κάρτα προορίζονται
αποκλειστικά για την τηλεόρασή σας. Αν αφαιρέσετε τη
μονάδα CAM, δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να
παρακολουθήσετε τα κωδικοποιημένα κανάλια που
υποστηρίζονται από τη μονάδα CAM.
CI+
Η τηλεόραση αυτή είναι συμβατή με τη λειτουργία
περιορισμένης πρόσβασης CI+.
Με τη διασύνδεση CI+ μπορείτε να παρακολουθείτε
συνδρομητικά προγράμματα HD, όπως ταινίες και αθλητικά
προγράμματα, από παρόχους ψηφιακής τηλεόρασης της
περιοχής σας. Τα προγράμματα αυτά εκπέμπονται
κωδικοποιημένα από τον πάροχο τηλεόρασης και
αποκωδικοποιούνται με μια προπληρωμένη μονάδα CI+.
Οι πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν μια μονάδα CI+
(Μονάδα περιορισμένης πρόσβασης - CAM) και μια έξυπνη
κάρτα όταν αγοράζετε ένα πακέτο για τα συνδρομητικά τους
προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά διαθέτουν υψηλό
επίπεδο προστασίας κατά της αντιγραφής.
Κωδικοί πρόσβασης και κωδικοί PIN
Επικοινωνήστε με έναν πάροχο ψηφιακής τηλεόρασης για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις.
Σε ορισμένες μονάδες CAM, πρέπει να εισαγάγετε έναν
κωδικό PIN για να παρακολουθήσετε τα κανάλια της. Όταν
ορίζετε τον κωδικό PIN για τη μονάδα CAM, σας συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείτε για να
ξεκλειδώσετε την τηλεόραση.
Για να ορίσετε τον κωδικό PIN για τη μονάδα CAM…
1. Πατήστε  SOURCES.
2. Επιλέξτε τον τύπο καναλιού για τον οποίο χρησιμοποιείτε
τη μονάδα CAM.
3. Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Κοινή διασύνδεση.
4. Επιλέξτε τον τηλεοπτικό πάροχο της μονάδας CAM. Οι
ακόλουθες οθόνες προέρχονται από τον πάροχο τηλεόρασης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αναζητήσετε τη
ρύθμιση κωδικού PIN.
8
3.3
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Δέκτης - Αποκωδικοποιητής
Αποκωδικοποιητής καλωδιακής
τηλεόρασης
Αν χρησιμοποιείτε μόνο το τηλεχειριστήριο του
αποκωδικοποιητή, απενεργοποιήστε τον αυτόματο
χρονοδιακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, η τηλεόραση δεν θα
απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να
πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό της.
Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας, για να συνδέσετε την
κεραία στον αποκωδικοποιητή (ψηφιακό δέκτη) και στην
τηλεόραση.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση > Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.
3.4
Home Cinema
Σύνδεση με HDMI ARC
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε ένα
Home Cinema στην τηλεόραση. Μπορείτε να συνδέσετε ένα
Soundbar ή Home Cinema της Philips με ενσωματωμένη
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.
Δίπλα από τις συνδέσεις κεραίας, προσθέστε ένα καλώδιο
HDMI για να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στην
τηλεόραση.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
SCART, αν ο αποκωδικοποιητής δεν διαθέτει σύνδεση HDMI.
HDMI ARC
Αν το Home Cinema διαθέτει σύνδεση HDMI ARC, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση HDMI 1 στην τηλεόραση για να
το συνδέσετε. Με το HDMI ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε
το επιπλέον καλώδιο ήχου. Η σύνδεση HDMI ARC συνδυάζει
και τα δύο σήματα.
Η σύνδεση HDMI 1 στην τηλεόραση προσφέρει σήμα
καναλιού επιστροφής ήχου (ARC). Ωστόσο, αφού συνδέσετε
το Home Cinema, η τηλεόραση μπορεί να στείλει το σήμα ARC
μόνο στη συγκεκριμένη σύνδεση HDMI.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Αν χρησιμοποιείτε μόνο το τηλεχειριστήριο του
αποκωδικοποιητή, απενεργοποιήστε τον αυτόματο
χρονοδιακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, η τηλεόραση δεν θα
απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να
πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό της.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση >
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.
Δορυφορικός δέκτης
Συνδέστε το καλώδιο κεραίας του δορυφορικού πιάτου στο
δορυφορικό δέκτη.
Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)
Δίπλα από τη σύνδεση κεραίας, προσθέστε ένα καλώδιο
HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
SCART, αν η συσκευή δεν διαθέτει σύνδεση HDMI.
Αν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, μπορείτε
να ορίσετε καθυστέρηση στα περισσότερα Home Cinema με
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, ώστε ο ήχος να συμβαδίζει
με την εικόνα.
9
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Καθυστέρηση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Κλειστό.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σύνδεση με HDMI
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε ένα
Home Cinema στην τηλεόραση. Μπορείτε να συνδέσετε ένα
Soundbar ή Home Cinema της Philips με ενσωματωμένη
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.
Αντιστάθμιση εξόδου ήχου
Αν δεν μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στο Home
Cinema, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να
συγχρονίζει τον ήχο. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή
αντιστάθμισης η οποία να αντισταθμίζει το χρόνο που
απαιτείται προκειμένου το Home Cinema να επεξεργαστεί τον
ήχο της τηλεοπτικής εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή
σε βήματα των 5ms. Η μέγιστη ρύθμιση είναι -60ms.
Η ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου ήχου θα πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη.
Αν το Home Cinema δεν διαθέτει σύνδεση HDMI ARC,
προσθέστε ένα οπτικό καλώδιο ήχου (Toslink) για την
αποστολή του ήχου της τηλεοπτικής εικόνας στο Home
Cinema.
Για να συγχρονίσετε τον ήχο στην τηλεόραση…
Αν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, μπορείτε
να ορίσετε καθυστέρηση στα περισσότερα Home Cinema με
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, ώστε ο ήχος να συμβαδίζει
με την εικόνα.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντιστάθμιση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την
αντιστάθμιση ήχου και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις εξόδου ήχου
Μορφή εξόδου ήχου
Καθυστέρηση εξόδου ήχου
Αν το Home Cinema έχει δυνατότητα
επεξεργασίας πολυκάναλου ήχου, όπως Dolby Digital, DTS® ή
αντίστοιχο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή εξόδου ήχου σε
"Πολυκάναλος". Με τη ρύθμιση αυτή, η τηλεόραση μπορεί να
στείλει το συμπιεσμένο σήμα πολυκάναλου ήχου ενός
τηλεοπτικού καναλιού ή μιας συνδεδεμένης συσκευής
αναπαραγωγής στο Home Cinema. Αν το Home Cinema δεν
έχει δυνατότητα επεξεργασίας πολυκάναλου ήχου, επιλέξτε
"Στερεοφωνικός".
Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)
Όταν συνδέετε ένα σύστημα Home Cinema στην τηλεόραση, η
εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος από το Home Cinema
πρέπει να συγχρονίζονται.
Αυτόματος συγχρονισμός ήχου και εικόνας
Στα τελευταία μοντέλα Home Cinema της Philips, ο ήχος και η
εικόνα συγχρονίζονται αυτόματα και ο συγχρονισμός είναι
πάντοτε σωστός.
Για να ορίσετε τη Μορφή εξόδου ήχου…
Καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Μορφή εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Πολλαπλά κανάλια ή Στερεοφωνικός και στη
συνέχεια πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σε ορισμένα Home Cinema, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου, προκειμένου να
επιτευχθεί ο συγχρονισμός ήχου και εικόνας. Στο Home
Cinema, αυξήστε την τιμή καθυστέρησης μέχρι να υπάρξει
συμφωνία μεταξύ του ήχου και της εικόνας. Η τιμή
καθυστέρησης που πρέπει να ορίσετε ενδέχεται να είναι
180ms. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Home Cinema.
Αν έχετε ορίσει μια τιμή καθυστέρησης στο Home Cinema, θα
πρέπει να απενεργοποιήσετε την "Καθυστέρηση εξόδου
ήχου" στην τηλεόραση.
Ρύθμιση εξόδου ήχου
Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου
ήχου…
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση "Εξισορρόπηση εξόδου ήχου" για
να εξισορροπήσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης και
του Home Cinema, όταν μεταβαίνετε από τη μία συσκευή
στην άλλη. Οι διαφορές στην ένταση του ήχου μπορεί να
οφείλονται σε διαφορές στην επεξεργασία ήχου.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
10
Για να εξισορροπήσετε τη διαφορά στην ένταση ήχου…
Αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc διαθέτει EasyLink
HDMI CEC, μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Εξισορρόπηση εξόδου ήχουκαι
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Περισσότερο, Μέτρια, ή Λιγότερο και στη
συνέχεια πατήστε OK.
4. Αν η διαφορά της έντασης ήχου είναι μεγάλη,
επιλέξτε Περισσότερο. Αν η διαφορά της έντασης ήχου είναι
μικρή, επιλέξτε Λιγότερο.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
3.6
Συσκευή DVD
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής DVD στην τηλεόραση.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
SCART, αν η συσκευή δεν διαθέτει σύνδεση HDMI.
Η ρύθμιση "Εξισορρόπηση εξόδου ήχου" επηρεάζει τόσο το
σήμα της οπτικής εξόδου ήχου όσο και το σήμα HDMI ARC.
Προβλήματα με τον ήχο του Home Cinema
Ήχος με δυνατό θόρυβο
Αν παρακολουθείτε βίντεο από μια συνδεδεμένη μονάδα
flash USB ή έναν συνδεδεμένο υπολογιστή, ο ήχος από το
Home Cinema μπορεί να είναι παραμορφωμένος. Αυτός ο
θόρυβος παράγεται όταν το αρχείο ήχου ή βίντεο έχει ήχο
DTS αλλά το Home Cinema δεν διαθέτει επεξεργασία ήχου
DTS. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ορίζοντας
τη ρύθμιση Μορφή εξόδου ήχου της τηλεόρασης
σε Στερεοφωνικός.
Αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεμένη μέσω
HDMI και διαθέτει EasyLink CEC, μπορείτε να την χειρίζεστε
με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EasyLink,
στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις > Γενικές
ρυθμίσεις > EasyLink.
Πατήστε  για τις επιλογές Ήχος > Για προχ/νους > Μορφή
εξόδου ήχου.
Χωρίς ήχο
3.7
Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόραση
στο σύστημα Home Cinema, ελέγξτε τα παρακάτω. . .
Ακουστικά
- Ελέγξτε εάν έχετε συνδέσει το καλώδιο HDMI σε
σύνδεση HDMI 1 ARC στο σύστημα Home Cinema.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση HDMI 1 ARC της τηλεόρασης έχει
οριστεί στην επιλογή Ενεργό. Πατήστε  για Ήχος > Για
προχ/νους > HDMI 1-ARC.
Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή
σύνδεσης  στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης. Η υποδοχή
είναι mini 3,5 χιλ. Μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστά την
ένταση των ακουστικών.
3.5
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για
να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc στην
τηλεόραση.
Για να προσαρμόσετε την ένταση…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος > Ένταση ακουστικών και
πατήστε OK.
2. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
11
κλείσετε το μενού.
3.9
Σκληρός δίσκος USB
3.8
Τι χρειάζεστε
Κονσόλα παιχνιδιών
Αν συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB, μπορείτε να διακόψετε
προσωρινά ή να εγγράψετε μια τηλεοπτική μετάδοση. Η
τηλεοπτική μετάδοση πρέπει να είναι ψηφιακή (μετάδοση
DVB ή αντίστοιχη).
HDMI
Για βέλτιστη ποιότητα, συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών
στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
Για προσωρινή διακοπή
Για να διακόψετε προσωρινά μια μετάδοση, χρειάζεστε έναν
συμβατό σκληρό δίσκο USB με ελάχιστη χωρητικότητα 4GB.
Για εγγραφή
Για να διακόψετε προσωρινά και να εγγράψετε μια
μετάδοση, χρειάζεστε έναν σκληρό δίσκο με ελάχιστη
χωρητικότητα 32 GB.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Εγγραφή και προσωρινή διακοπή τηλεόρασης.
Εγκατάσταση
Scart
Αν η κονσόλα παιχνιδιών διαθέτει μόνο εξόδους βίντεο
(CVBS) και ήχου L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα
εικόνας-ήχου L/R σε SCART για σύνδεση στην υποδοχή SCART.
Για να μπορέσετε να διακόψετε προσωρινά ή εγγράψετε μια
μετάδοση, πρέπει να συνδέσετε και να διαμορφώσετε
έναν σκληρό δίσκο USB. Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα
αρχεία που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο USB.
Ιδανική ρύθμιση
1. Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB στην υποδοχή USB της
τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε τον σκληρό δίσκο USB και την τηλεόραση.
3. Συντονίστε την τηλεόραση σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό
κανάλι και πατήστε  (Προσωρινή διακοπή). Με αυτόν τον
τρόπο, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Προτού ξεκινήσετε να παίζετε ένα παιχνίδι από μια
συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών, σας συμβουλεύουμε να
ρυθμίσετε την τηλεόραση στην ιδανική ρύθμιση Παιχνίδι.
Τόσο στη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της
διαμόρφωσης, ο σκληρός δίσκος USB πρέπει να είναι μόνιμα
συνδεδεμένος.
Όταν ολοκληρώσετε ένα παιχνίδι και αρχίσετε να
παρακολουθείτε τηλεόραση πάλι, θυμηθείτε να αλλάξετε τη
ρύθμιση Παιχνίδι ή υπολογιστής σε Απενεργ.
Προειδοποίηση
Ο σκληρός δίσκος USB διαμορφώνεται αποκλειστικά για
αυτήν την τηλεόραση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
αποθηκευμένες εγγραφές σε άλλη τηλεόραση ή υπολογιστή.
Μην αντιγράφετε ή τροποποιείτε αρχεία εγγραφών στο
σκληρό δίσκο USB μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής του
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο θα καταστρέψει τις εγγραφές σας. Αν
διαμορφώσετε κάποιον άλλο σκληρό δίσκο USB, το
περιεχόμενο του προηγούμενου θα χαθεί. Για να
χρησιμοποιήσετε σε υπολογιστή το σκληρό δίσκο που έχετε
εγκαταστήσει στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να τον
διαμορφώσετε ξανά.
Για ιδανική ρύθμιση της τηλεόρασης…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Παιχνίδι ή υπολογιστής και
επιλέξτε τον τύπο συσκευής που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Για να επιστρέψετε στην τηλεόραση,
επιλέξτε Απενεργ.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
12
Διαμόρφωση
μονάδα flash USB, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.
Για να μπορέσετε να διακόψετε προσωρινά ή εγγράψετε μια
μετάδοση, πρέπει να συνδέσετε και να διαμορφώσετε
έναν σκληρό δίσκο USB. Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα
αρχεία που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο USB.
3.11
Φωτογραφική μηχανή
Προειδοποίηση
Αν θέλετε να προβάλετε φωτογραφίες που είναι
αποθηκευμένες στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας,
μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας
στην τηλεόραση.
Ο σκληρός δίσκος USB διαμορφώνεται αποκλειστικά για
αυτήν την τηλεόραση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
αποθηκευμένες εγγραφές σε άλλη τηλεόραση ή υπολογιστή.
Μην αντιγράφετε ή τροποποιείτε αρχεία εγγραφών στο
σκληρό δίσκο USB μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής του
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο θα καταστρέψει τις εγγραφές σας. Αν
διαμορφώσετε κάποιον άλλο σκληρό δίσκο USB, το
περιεχόμενο του προηγούμενου θα χαθεί. Για να
χρησιμοποιήσετε σε υπολογιστή το σκληρό δίσκο που έχετε
εγκαταστήσει στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να τον
διαμορφώσετε ξανά.
Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB της
τηλεόρασης. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αφού
ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
Εάν η λίστα περιεχομένων δεν εμφανίζεται αυτόματα,
πατήστε  SOURCES και επιλέξτε USB.
Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη φωτογραφική σας μηχανή
ώστε η μεταφορά περιεχομένου να πραγματοποιείται μέσω
του πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (PTP - Picture Transfer
Protocol). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής.
Για να διαμορφώσετε ένα σκληρό δίσκο USB…
1. Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB στην υποδοχή USB της
τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε τον σκληρό δίσκο USB και την τηλεόραση.
3. Συντονίστε την τηλεόραση σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό
κανάλι και πατήστε (Προσωρινή διακοπή). Με αυτόν τον
τρόπο, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
παρακολούθηση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου από μια
μονάδα flash USB, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.
3.12
Τόσο στη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της
διαμόρφωσης, ο σκληρός δίσκος USB πρέπει να είναι μόνιμα
συνδεδεμένος.
Βιντεοκάμερα - HDMI
Για βέλτιστη ποιότητα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI
για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα στην τηλεόραση.
3.10
Μονάδα flash USB
Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες ή να αναπαραγάγετε
μουσική και βίντεο από μια μονάδα flash USB.
Συνδέστε μια μονάδα flash USB στην υποδοχή USB της
τηλεόρασης, ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
Η τηλεόραση ανιχνεύει τη μονάδα flash και εμφανίζει τα
περιεχόμενα της μονάδας σε μια λίστα.
Αν η λίστα περιεχομένων δεν εμφανίζεται αυτόματα,
πατήστε  SOURCES και επιλέξτε USB.
3.13
Υπολογιστής
Για να σταματήσετε να παρακολουθείτε το περιεχόμενο της
μονάδας flash USB, πατήστε  EXIT ή επιλέξτε μια άλλη
δραστηριότητα.
Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα flash USB, τραβήξτε την προς
τα έξω οποιαδήποτε στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
παρακολούθηση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου από μια
13
ρύθμιση Παιχνίδι ή υπολογιστής στην επιλογή Απενεργ.
Σύνδεση
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση
και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως οθόνη
υπολογιστή.
Μέσω HDMI
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον
υπολογιστή στην τηλεόραση.
Μέσω DVI σε HDMI
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε
HDMI (πωλείται ξεχωριστά) για να συνδέσετε τον υπολογιστή
σε μια σύνδεση HDMI και ένα καλώδιο ήχου L/R (υποδοχή
mini 3,5 χιλ.) στην υποδοχή AUDIO IN L/R που βρίσκεται στο
πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Ιδανική ρύθμιση
Εάν συνδέσετε έναν υπολογιστή, συνιστάται να δώσετε στη
σύνδεση στην οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής, το
σωστό όνομα του τύπου συσκευής από το μενού "Πηγή". Εάν
στη συνέχεια μεταβείτε στην επιλογή Υπολογιστής από το
μενού "Πηγή", η τηλεόραση ρυθμίζεται αυτόματα στην
ιδανική ρύθμιση υπολογιστή.
Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα την ιδανική ρύθμιση
σε Κλειστό για να παρακολουθήσετε τηλεόραση ή
σε Παιχνίδι για να παίξετε ένα παιχνίδι από μια συνδεδεμένη
κονσόλα παιχνιδιών (θυμηθείτε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση
σε "Κλειστό" όταν σταματήσετε να παίζετε το παιχνίδι).
Εάν μεταβείτε σε μια πηγή και αλλάξετε τη ρύθμιση Παιχνίδι
ή υπολογιστής, η ρύθμιση θα αποθηκευτεί για τη
συγκεκριμένη πηγή.
Για ιδανική ρύθμιση της τηλεόρασης…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Παιχνίδι ή υπολογιστής και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Παιχνίδι (για παιχνίδια) ή Υπολογιστής (για να
παρακολουθήσετε μια ταινία).
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Όταν σταματήσετε να παίζετε, μην ξεχάσετε να ορίσετε τη
14
απενεργ και πατήστε OK.
2. Με το ρυθμιστικό, μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό
διάστημα διάρκειας έως 180 λεπτά, σε βήματα των 5 λεπτών.
Αν επιλέξετε 0 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας απενεργοποιείται. Ασφαλώς, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε νωρίτερα την τηλεόρασή σας ή να
μηδενίσετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης
μέτρησης.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
4
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
4.1
Ενεργοποίηση ή κατάσταση
αναμονής
4.3
Σειρά 4031
Χρονοδιακόπτης
απενεργοποίησης
Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή
τροφοδοσίας POWER που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
Αν η τηλεόραση λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα αλλά δεν
πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για διάστημα
4 ωρών, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για
εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αν η τηλεόραση δεν λάβει
κανένα τηλεοπτικό σήμα ή καμία εντολή από το
τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Ενεργοποίηση
Για να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή όταν η ενδεικτική
λυχνία είναι σβηστή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης που
βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης. Η ενδεικτική
λυχνία θα ανάψει.
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη ή αν
χρησιμοποιείτε ψηφιακό δέκτη (αποκωδικοποιητή) για την
παρακολούθηση τηλεόρασης και δεν χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης …
1. Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις Eco και πατήστε  (δεξί)
για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη και πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή. Η τιμή 0 απενεργοποιεί την αυτόματη
απενεργοποίηση.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ενώ η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής,
πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την
τηλεόραση.
Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
Για να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή, πατήστε  στο
τηλεχειριστήριο.
Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντοτε
το φις και όχι το καλώδιο. Φροντίστε να εγκαταστήσετε την
τηλεόραση με τέτοιον τρόπο ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση
στην πρίζα, στο καλώδιο ρεύματος και στο φις ανά πάσα
στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οικολογικές
ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις
> Ρυθμίσεις Eco.
4.2
Χρονοδιακόπτης αυτόματης
διακοπής λειτουργίας
Με τη ρύθμιση Χρονοδιακ απενεργ, μπορείτε να ρυθμίσετε
την τηλεόραση να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση
αναμονής έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Για να ορίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Χρονοδιακ
15
5
Τηλεχειριστήριο
5.1
Επισκόπηση πλήκτρων
Επάνω
1.  SOURCES
Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές" (λίστα συνδεδεμένων
συσκευών).
2. Έγχρωμα πλήκτρα
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά σύμφωνα με τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη.
1.  Κατάστ αναμονής / Ενεργ.
Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση
αναμονής.
3.  INFO
Άνοιγμα ή κλείσιμο των πληροφοριών προγράμματος.
2. Πλήκτρα αναπαραγωγής
- Αναπαραγωγή , για αναπαραγωγή
- Προσωρινή διακοπή , για προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής
- Διακοπή , για διακοπή της αναπαραγωγής
- Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω , για γρήγορη
μετακίνηση προς τα πίσω
‑ Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός , για γρήγορη
μετακίνηση προς τα εμπρός
- Εγγραφή , για άμεση εγγραφή
4.  BACK
Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.
Κλείσιμο ενός μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης.
5.  HOME
Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού αρχικής σελίδας.
6.  EXIT
Επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης.
7.  OPTIONS
Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Επιλογές".
3.  TV GUIDE
Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV.
8. Πλήκτρο OK
Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης.
4.  SETUP
Άνοιγμα του μενού "Ρυθμίσεις".
9. Πλήκτρα-βέλη/πλοήγησης
Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
5.  FORMAT
Για άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Φορμά εικόνας".
10.  LIST
Άνοιγμα ή κλείσιμο της λίστας καναλιών.
Μέση
Κάτω
16
1.  Ένταση
Προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.
που δείχνει το βέλος.
2. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 2 μπαταρίες
τύπου AAA-R03-1,5V. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των
μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά.
3. Τοποθετήστε ξανά τη θύρα της θήκης μπαταριών και
σύρετέ την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
2. Αριθμητικά πλήκτρα και πληκτρολόγιο κειμένου
Απευθείας επιλογή τηλεοπτικού καναλιού ή εισαγωγή
κειμένου.
3. SUBTITLE
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή αυτόματη εμφάνιση
υποτίτλων.
4.  Κανάλι
Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα
καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης
σελίδας στο Teletext. Έναρξη του επόμενου ή του
προηγούμενου κεφαλαίου σε ένα δίσκο.
Απορρίπτετε με ασφάλεια τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με
τις οδηγίες σχετικά με τη λήξη περιόδου χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Προδιαγραφές > Περιβαλλοντική > Λήξη περιόδου
χρήσης.
5.  Σίγαση
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
5.4
Καθάρισμα
6. TEXT
Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext.
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις
γρατσουνιές.
5.2
Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα
μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως
οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στο
τηλεχειριστήριο.
Αισθητήρας υπερύθρων (IR) (για
τηλεοράσεις σειράς
4031/5231/5242)
Η τηλεόραση μπορεί να δεχθεί εντολές και από
τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες (IR)
για την αποστολή των εντολών. Αν χρησιμοποιείτε
τηλεχειριστήριο υπερύθρων, το τηλεχειριστήριο πρέπει να
είναι πάντοτε στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων
στην πρόσοψη της τηλεόρασης.
 Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα
υπέρυθρης ακτινοβολίας της τηλεόρασης καθώς μπορεί να
εμποδίσει τα υπέρυθρα σήματα.
5.3
Μπαταρίες
Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές των
πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να έχουν
εξαντληθεί οι μπαταρίες.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τη θήκη
μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
1. Σύρετε τη θύρα της θήκης μπαταριών προς την κατεύθυνση
17
6
Άνοιγμα επιλογών
Κανάλια
Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, μπορείτε να ορίσετε
ορισμένες επιλογές.
6.1
Ανάλογα με τον τύπου του καναλιού που παρακολουθείτε
(αναλογικό ή ψηφιακό) ή με τις ρυθμίσεις που ορίσατε στην
τηλεόραση, είναι διαθέσιμες ορισμένες επιλογές.
Αλλαγή καναλιών
- Για να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε .
Η τηλεόραση συντονίζεται στο τελευταίο τηλεοπτικό κανάλι
που παρακολουθήσατε.
- Εναλλακτικά, πατήστε  Σπίτι για να ανοίξετε το μενού
αρχικής σελίδας, επιλέξτε Κανάλια και πατήστε OK.
- Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε  + ή  -. Αν γνωρίζετε
τον αριθμό καναλιού, πληκτρολογήστε τον αριθμό με τα
αριθμητικά πλήκτρα. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό,
πατήστε OK για να αλλάξετε κανάλι.
- Για να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθούσατε
προηγουμένως, πατήστε  BACK.
Για να ανοίξετε το μενού επιλογών…
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, πατήστε  OPTIONS.
2. Πατήστε ξανά  OPTIONS για κλείσιμο.
Υπότιτλοι
Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, πατήστε SUBTITLE.
Μπορείτε να
επιλέξετε Ενεργ. υποτίτλων ή Απενεργ. υποτίτλων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη.
Για να μεταβείτε σε ένα κανάλι από μια λίστα καναλιών
- Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
- Η λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές σελίδες
με κανάλια. Για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη
σελίδα, πατήστε  + ή  -.
- Για να κλείσετε τις λίστες καναλιών χωρίς να αλλάξετε
κανάλι, πατήστε ξανά  LIST.
Αυτόματη
Εάν οι πληροφορίες γλώσσας αποτελούν μέρος της ψηφιακής
μετάδοσης και το πρόγραμμα που μεταδίδεται δεν είναι στη
γλώσσα σας (τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση),
η τηλεόραση μπορεί να εμφανίζει αυτόματα υπότιτλους σε
μία από τις Γλώσσες υπότιτλων της προτίμησής σας. Μία από
αυτές τις γλώσσες υπότιτλων πρέπει να είναι επίσης μέρος
της μετάδοσης.
Εικονίδια καναλιών
Μετά από την Αυτόματη ενημέρωση καναλιών της λίστας
καναλιών, τα κανάλια που εντοπίστηκαν πρόσφατα
επισημαίνονται με το σύμβολο  (αστέρι).
Εάν κλειδώσετε ένα κανάλι, θα επισημανθεί με το
σύμβολο  (λουκέτο).
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων
στο στοιχείο Γλώσσα υποτίτλων.
Ραδιοφωνικά κανάλια
Προτιμώμενες γλώσσες υποτίτλων
Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ψηφιακής μετάδοσης,
γίνεται εγκατάσταση των διαθέσιμων ψηφιακών
ραδιοφωνικών σταθμών κατά την εγκατάσταση. Μπορείτε να
μεταβείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό όπως ακριβώς
μεταβαίνετε και σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
Η ψηφιακή μετάδοση μπορεί να προσφέρει πολλές γλώσσες
υπότιτλων για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε μια
προτιμώμενη κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα υπότιτλων. Αν
υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σε μία από τις δύο αυτές
γλώσσες, στην τηλεόραση θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι που
επιλέξατε.
Αυτή η τηλεόραση μπορεί να λάβει τυπικό DVB για ψηφιακή
τηλεόραση. Η τηλεόραση ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά
με ορισμένους παρόχους ψηφιακής τηλεόρασης, σε
περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του
προτύπου.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα
υπότιτλων…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γλώσσες και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Κύρια γλώσσα υποτίτλων ή Δευτερεύουσα
γλώσσα υποτίτλων, και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
6.2
Επιλογές καναλιών
18
Για να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου όταν καμία από τις
προτιμώμενες γλώσσες σας δεν είναι διαθέσιμη…
Επιλογή γλώσσας υποτίτλων
Εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες
υπότιτλων, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα
υπότιτλων, εάν είναι διαθέσιμη. Εάν δεν υπάρχει καμία
διαθέσιμη γλώσσα υπότιτλων, δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.
1. Πατήστε  OPTIONS.
2. Επιλέξτε Γλώσσα ήχου και κατόπιν μία από τις γλώσσες ως
ήχο προσωρινά.
Για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων όταν καμία από τις
προτιμώμενες γλώσσες σας δεν είναι διαθέσιμη…
Dual I-II
1. Πατήστε  OPTIONS.
2. Επιλέξτε Γλώσσα υποτίτλων και κατόπιν μία από τις
γλώσσες ως υπότιτλους προσωρινά.
Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ένα
ηχητικό σήμα περιλαμβάνει δύο γλώσσες ήχου, αλλά δεν
υπάρχει ένδειξη γλώσσας είτε για τη μία είτε και για τις δύο
γλώσσες.
Υπότιτλοι για αναλογικά κανάλια
Για τα αναλογικά κανάλια, θα χρειαστεί να εμφανίζετε τους
υπότιτλους με μη αυτόματο τρόπο σε κάθε κανάλι.
Κοινή διασύνδεση
1. Μεταβείτε σε ένα κανάλι και πατήστε TEXT για να ανοίξετε
το Teletext.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας για τους υπότιτλους
(συνήθως είναι η σελίδα 888).
3. Πατήστε ξανά TEXT για να κλείσετε το Teletext.
Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις παρόχου, εφόσον είναι διαθέσιμο προπληρωμένο
συνδρομητικό περιεχόμενο μέσω μιας μονάδας CAM.
Αν επιλέξετε "Ενεργοποίηση" στο μενού υπότιτλων, εφόσον
είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται κάθε φορά
που παρακολουθείτε το συγκεκριμένο αναλογικό κανάλι.
Για να ελέγξετε εάν ένα κανάλι είναι αναλογικό ή ψηφιακό,
μεταβείτε στο κανάλι και ανοίξτε την Κατάσταση στο
μενού Επιλογές.
Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος
Για ένα αναλογικό κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε μονοφωνικό
ή στερεοφωνικό ήχο.
Για εναλλαγή σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό…
1. Συντονιστείτε σε ένα αναλογικό κανάλι.
2. Πατήστε  OPTIONS,
επιλέξτε Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος και
πατήστε  (δεξί).
3. Επιλέξτε Μονοφωνικός ήχος ή Στερεοφωνικός και
πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Γλώσσα ήχου
Προτιμώμενη γλώσσα ήχου
Η ψηφιακή μετάδοση μπορεί να προσφέρει πολλές γλώσσες
ήχου (εκφωνούμενες γλώσσες) για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε
να ορίσετε μια προτιμώμενη κύρια και μια δευτερεύουσα
γλώσσα ήχου. Εάν υπάρχει διαθέσιμος ήχος σε μία από αυτές
τις γλώσσες, η τηλεόραση θα μεταβεί στη γλώσσα ήχου.
Ρολόι
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα ήχου…
Προβολή ώρας στη γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γλώσσες και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Κύρια
γλώσσα ήχου ή Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου και
πατήστε OK.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Κατάσταση
Επιλέξτε Κατάσταση για να δείτε τεχνικές πληροφορίες
σχετικά με το κανάλι που παρακολουθείτε (εάν είναι
αναλογικό ή ψηφιακό) ή σχετικά με μια συνδεδεμένη
συσκευή από την οποία παρακολουθείτε περιεχόμενο.
Επιλογή γλώσσας ήχου
Εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες
ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα ήχου, εάν είναι
διαθέσιμη. Εάν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη γλώσσα ήχου,
δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.
19
Η τηλεόραση θα ζητήσει τον κωδικό για να ξεκλειδώσει το
πρόγραμμα. Για ορισμένους σταθμούς
αναμετάδοσης/παρόχους, η τηλεόραση κλειδώνει μόνο
προγράμματα με υψηλότερη διαβάθμιση.
6.3
Κλείδωμα καναλιού
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα καναλιού
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού κλειδώματος
Αν δεν θέλετε τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν ένα
συγκεκριμένο κανάλι ή πρόγραμμα, η τηλεόραση σάς παρέχει
τη δυνατότητα να κλειδώνετε κανάλια ή προγράμματα με
ηλικιακή διαβάθμιση.
Για να ορίσετε κωδικό κλειδώματος ή να αλλάξετε τον
τρέχοντα κωδικό. . .
1. Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Εάν ο κωδικός έχει ήδη οριστεί, εισαγάγετε τον τρέχοντα
κωδικό κλειδώματος για παιδιά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε
το νέο κωδικό δύο φορές.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μπορείτε να κλειδώσετε ένα κανάλι για να μην το
παρακολουθούν τα παιδιά σας. Για να παρακολουθήσετε ένα
κλειδωμένο κανάλι, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό
κλειδώματος για παιδιά. Δεν μπορείτε να κλειδώσετε
προγράμματα από συνδεδεμένες συσκευές.
Για να κλειδώσετε ένα κανάλι. . .
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
2. Σε οποιαδήποτε από τις λίστες, επιλέξτε το κανάλι που
θέλετε να κλειδώσετε.
3. Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Κλείδωμα καναλιού. Σε
μια λίστα καναλιών, ένα κλειδωμένο κανάλι επισημαίνεται με
ένα λουκέτο .
Ο νέος κωδικός έχει ενεργοποιηθεί.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Για να παρακάμψετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά, σε
περίπτωση που τον ξεχάσετε, και να εισαγάγετε ένα νέο
κωδικό, εισαγάγετε 8888.
Για να ξεκλειδώσετε ένα κανάλι, επιλέξτε το κλειδωμένο
κανάλι στη λίστα καναλιών, πατήστε  OPTIONS και κατόπιν
επιλέξτε Ξεκλείδωμα καναλιού. Θα πρέπει να εισαγάγετε τον
κωδικό κλειδώματος για παιδιά.
6.4
Teletext
Teletext
Γονική διαβάθμιση
Για να ανοίξετε το Teletext ενώ παρακολουθείτε ένα
τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε TEXT.
Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο TEXT.
Αν δεν θέλετε τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν ένα
ακατάλληλο πρόγραμμα για την ηλικία τους, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια ηλικιακή διαβάθμιση.
Επιλογή σελίδας Teletext
Ορισμένοι ψηφιακοί σταθμοί αναμετάδοσης έχουν
προγράμματα με ηλικιακή διαβάθμιση. Όταν η διαβάθμιση
ηλικίας ενός προγράμματος ισούται ή είναι μεγαλύτερη από
την ηλικία που έχετε ορίσει ως διαβάθμιση ηλικίας για το
παιδί σας, το πρόγραμμα θα κλειδώνεται.
Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο πρόγραμμα, πρέπει
να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Η γονική
διαβάθμιση ηλικίας έχει ρυθμιστεί για όλα τα κανάλια.
Για να επιλέξετε μια σελίδα . . .
1. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να πλοηγηθείτε.
3. Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε
ένα από τα θέματα με το αντίστοιχο χρώμα που εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να ορίσετε μια ηλικιακή διαβάθμιση. . .
Υποσελίδες Teletext
1. Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γονική διαβάθμιση και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Καταχωρίστε έναν 4ψηφιο κωδικό κλειδώματος για
παιδιά. Εισαγάγετε τον 4ψηφιο κωδικό κλειδώματος για
παιδιά και επιβεβαιώστε. Τώρα μπορείτε να ορίσετε μια
διαβάθμιση ηλικίας.
4. Ορίστε την ηλικία και πατήστε OK. Για να
απενεργοποιήσετε τη γονική διαβάθμιση, επιλέξτε Κανένα ως
ρύθμιση ηλικίας.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ένας αριθμός σελίδας Teletext μπορεί να διαθέτει πολλές
υποσελίδες. Οι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε μια
γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.
Για να επιλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε  ή .
Επισκόπηση Teletext
Ορισμένα συστήματα αναμετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία
T.O.P. Teletext.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Σελίδες Teletext από το
Teletext, πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Επισκόπηση
T.O.P.
20
Επιλογές Teletext
Στο Teletext, πατήστε  OPTIONS για να επιλέξετε τα
παρακάτω…
- Πάγωμα σελίδας
Διακοπή αυτόματης εναλλαγής των υποσελίδων.
- Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη
Εμφάνιση τηλεοπτικού καναλιού και Teletext σε παράθεση.
- Επισκόπηση T.O.P.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Teletext.
- Μεγέθυνση
Μεγέθυνση της σελίδας Teletext για πιο άνετη ανάγνωση.
- Εμφάνιση
Επανεμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα.
- Αυτ αλλαγή υποσελ
Για αυτόματη αλλαγή υποσέλιδων όταν είναι διαθέσιμες.
- Γλώσσα
Αλλαγή του σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το Teletext για
τη σωστή εμφάνιση του κειμένου.
- Teletext 2.5
Ενεργοποίηση του Teletext 2.5 για περισσότερα χρώματα και
καλύτερα γραφικά.
Ρύθμιση Teletext
Γλώσσα Teletext
Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης
παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα Teletext .
..
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γλώσσες και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Κύρια γλώσσα Tele ή Δευτερ γλώσσα Tel και
πατήστεOK.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Teletext 2.5
Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα
χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι
ενεργοποιημένο ως βασική εργοστασιακή ρύθμιση.
Για να απενεργοποιήσετε το Teletext 2.5…
1. Πατήστε TEXT.
2. Ενώ το Teletext είναι ανοιχτό στην οθόνη,
πατήστε  OPTIONS.
3. Επιλέξτε Teletext 2.5 > Απενεργ.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
21
7
Λίστες καναλιών
7.1
Άνοιγμα λίστας καναλιών
Για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα καναλιών…
1. Πατήστε , για εναλλαγή στην τηλεόραση.
2. Πατήστε  LIST για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα
καναλιών.
3. Πατήστε ξανά  LIST για να κλείσετε τη λίστα καναλιών.
7.2
Φιλτράρισμα λίστας καναλιών
Μπορείτε να φιλτράρετε μια λίστα με όλα τα κανάλια.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζει
μόνο τηλεοπτικά κανάλια ή μόνο ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Για να ορίσετε ένα φίλτρο σε μια λίστα με όλα τα κανάλια…
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
2. Πατήστε  OPTIONS για να ανοίξετε το μενού "Επιλογή".
3. Επιλέξτε Λίστα και κατόπιν
επιλέξτε Όλα, Αγαπημένα, Ραδιόφωνο και Νέα κανάλια.
7.3
Μετονομασία καναλιού
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των καναλιών στη λίστα
καναλιών.
1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε σε μία από
τις λίστες καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι που θα μετονομάσετε.
3. Πατήστε  Μετονομ.
4. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο που
εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Για ολοκλήρωση της μετονομασίας, επιλέξτε Ολοκληρ και
πατήστε OK.
22
4. Πατήστε  Μετακίνηση.
5. Επιλέξτε το κανάλι του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη σειρά
και πατήστε OK.
6. Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετακινήσετε το
επισημασμένο κανάλι σε άλλη θέση και πατήστε OK.
7. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε  Κλείσιμο για έξοδο από
τη λίστα Αγαπημένα κανάλια.
8
Αγαπημένα κανάλια
8.1
Πληροφορίες για τα αγαπημένα
κανάλια
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών
που περιλαμβάνει μόνο τα κανάλια που θέλετε να
παρακολουθείτε. Με επιλεγμένη τη λίστα αγαπημένων
καναλιών, θα εμφανίζονται μόνο τα αγαπημένα κανάλια σας
όταν αλλάζετε κανάλια.
8.2
Δημιουργία λίστας αγαπημένων
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι και πατήστε  Σήμανση ως
αγαπημένων για να το επισημάνετε ως αγαπημένο.
3. Το επιλεγμένο κανάλι επισημαίνεται με τη σήμανση .
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε  BACK. Τα
κανάλια προστίθενται στη λίστα αγαπημένων.
8.3
Επιλέξτε μια λίστα αγαπημένων
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
2. Πατήστε  OPTIONS για να ανοίξετε το μενού "Επιλογή".
3. Επιλέξτε Λίστα, Αγαπημένα.
8.4
Αφαίρεση καναλιού από τη λίστα
αγαπημένων
Για να καταργήσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων,
επιλέξτε το κανάλι με το  και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά  Κατάργηση σήμανσης ως αγαπημένου για να
καταργήσετε τη σήμανση ως αγαπημένου.
8.5
Αναδιάταξη καναλιών
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στη λίστα
Αγαπημένων καναλιών.
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
2. Πατήστε  OPTIONS για να ανοίξετε το μενού "Επιλογή".
3. Επιλέξτε Λίστα, Αγαπημένα, και πατήστε OK.
23
9
Αλλαγή ημέρας
Τηλεοπτικός οδηγός
προγραμμάτων
Ο Οδηγός προγράμματος μπορεί να εμφανίσει τα
προγραμματισμένα προγράμματα για τις προσεχείς ημέρες
(έως 8 ημέρες το πολύ).
Αν οι πληροφορίες του Οδηγού TV προέρχονται από το
σύστημα αναμετάδοσης, μπορείτε να πατήσετε  + για να
προβάλετε το πρόγραμμα μίας από τις επόμενες ημέρες.
Πατήστε  - για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ημέρα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε  OPTIONS και να
επιλέξετε Αλλαγή ημέρας.
Επιλέξτε Προηγούμενη ημέρα, Σήμερα ή Επόμενη ημέρα και
πατήστε OK, για να επιλέξετε την ημέρα της οποίας θέλετε να
δείτε το πρόγραμμα.
9.1
Τι χρειάζεστε
Με τον Οδηγό TV, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα τρέχοντα
και τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα των
καναλιών σας. Ανάλογα με το από πού προέρχονται οι
πληροφορίες (τα δεδομένα) του Οδηγού TV, εμφανίζονται
είτε αναλογικά και ψηφιακά κανάλια είτε μόνο ψηφιακά
κανάλια. Δεν προσφέρουν όλα τα κανάλια πληροφορίες
Οδηγού TV.
Ορισμός υπενθύμισης
Η τηλεόραση μπορεί να συλλέξει πληροφορίες Οδηγού TV για
τα κανάλια που έχουν εγκατασταθεί στην τηλεόραση (π.χ. τα
κανάλια που παρακολουθείτε με την Παρακολούθηση
τηλεόρασης). Η τηλεόραση δεν μπορεί να συλλέξει
πληροφορίες Οδηγού TV για κανάλια που προβλήθηκαν από
ψηφιακό δέκτη.
Μπορείτε να ορίσετε υπενθύμιση για ένα πρόγραμμα. Ένα
μήνυμα θα σας ειδοποιήσει μόλις το πρόγραμμα ξεκινήσει.
Μπορείτε να συντονιστείτε αμέσως σε αυτό το κανάλι.
Στον Οδηγό TV, ένα πρόγραμμα με υπενθύμιση επισημαίνεται
με ένα  (ρολόι).
Για να ορίσετε μια υπενθύμιση...
9.2
Χρήση του Οδηγού TV
1. Πατήστε  TV GUIDE και επιλέξτε ένα προσεχές
πρόγραμμα.
2. Πατήστε  Ρύθμ υπενθύμισης και πατήστε OK.
Άνοιγμα του Οδηγού TV
Για να διαγράψετε μια υπενθύμιση…
Για να ανοίξετε τον Οδηγό TV, πατήστε  TV GUIDE.
1. Πατήστε  TV GUIDE και επιλέξτε ένα πρόγραμμα με την
υπενθύμιση, που επισημαίνεται με  (ρολόι).
2. Πατήστε  Διαγραφή υπενθ, και επιλέξτε Ναι και κατόπιν
OK.
Πατήστε ξανά  TV GUIDE για έξοδο.
Την πρώτη φορά που ανοίγετε τον Οδηγό TV, η τηλεόραση
σαρώνει όλα τα τηλεοπτικά κανάλια για πληροφορίες
προγράμματος. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει
αρκετά λεπτά. Τα δεδομένα του Οδηγού TV αποθηκεύονται
στην τηλεόραση.
Αναζήτηση ανά είδος
Αν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα προγραμματισμένα
προγράμματα με βάση το είδος, όπως ταινίες, αθλητικά κ.λπ.
Συντονισμός σε πρόγραμμα
Για να αναζητήσετε προγράμματα ανά είδος,
πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Αναζήτηση ανά είδος.
Επιλέξτε ένα είδος και πατήστε OK. Εμφανίζεται μια λίστα με
όλα τα προγράμματα που βρέθηκαν.
Μετάβαση σε πρόγραμμα
Από τον Οδηγό προγράμματος, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα
πρόγραμμα που μεταδίδεται.
Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
με τα βέλη για να επισημάνετε το όνομα του προγράμματος.
Πλοηγηθείτε προς τα δεξιά, για να δείτε τα προγράμματα που
είναι προγραμματισμένα να μεταδοθούν αργότερα στη
διάρκεια της ημέρας.
Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα (κανάλι), επιλέξτε το
πρόγραμμα και πατήστε OK.
Λίστα υπενθυμίσεων
Μπορείτε να δείτε όλες τις υπενθυμίσεις που έχετε ορίσει.
Λίστα υπενθυμίσεων
Για να ανοίξετε τη λίστα υπενθυμίσεων…
Προβολή λεπτομερειών προγράμματος
1. Πατήστε  TV GUIDE.
2. Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Όλες οι υπενθυμίσεις.
3. Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε Διαγρ επιλεγμένων και
Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου
προγράμματος, πατήστε INFO.
24
πατήστε  (δεξί) για να επιλέξετε την υπενθύμιση που θέλετε
να καταργήσετε.
4. Επιλέξτε Κλείσιμο για να κλείσετε τη λίστα υπενθυμίσεων.
Ρύθμιση εγγραφής
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια εγγραφή στον Οδηγ. TV.
Στον Οδηγό TV, ένα πρόγραμμα που έχει ρυθμιστεί για
εγγραφή επισημαίνεται με  .
Για να δείτε τη λίστα εγγραφής, πατήστε  Εγγραφές, ένα
πρόγραμμα που έχει ρυθμιστεί για εγγραφή επισημαίνεται
με  (κόκκινη κουκκίδα) μπροστά από το όνομα του
προγράμματος.
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα…
1. Πατήστε  TV GUIDE και επιλέξτε ένα μελλοντικό
πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη.
2. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Εγγραφή.
Για να ακυρώσετε μια εγγραφή…
1. Πατήστε  TV GUIDE και επιλέξτε το πρόγραμμα για το
οποίο έχει ρυθμιστεί για εγγραφή.
2. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Διαγραφή εγγρ.
25
παρακολουθείτε από τη στιγμή που θα πατήσετε το πλήκτρο
εγγραφής μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Αν δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα Οδηγού TV, η εγγραφή θα διαρκέσει
μόνο 30 λεπτά. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα λήξης
της εγγραφής στη λίστα Εγγραφές.
10
Εγγραφή και
προσωρινή διακοπή
τηλεόρασης
Προγραμματισμός εγγραφής
Μπορείτε να προγραμματίσετε την εγγραφή ενός
προγράμματος για την ίδια μέρα ή έπειτα από λίγες ημέρες
(έως και έπειτα από 8 ημέρες). Η τηλεόραση θα
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από τον Οδηγό TV για να
ξεκινήσει και να διακόψει την εγγραφή.
10.1
Εγγραφή
Τι χρειάζεστε
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα…
Μπορείτε να εγγράψετε μια ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση
και να την παρακολουθήσετε αργότερα.
1. Πατήστε  TV GUIDE.
2. Στον Οδηγ. TV, επιλέξτε το κανάλι και το πρόγραμμα που
θέλετε να εγγράψετε. Πατήστε  (Δεξιά) ή  (Αριστερά) για να
περιηγηθείτε στα προγράμματα ενός καναλιού.
3. Αφού επισημάνετε το πρόγραμμα, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Εγγραφή. Το πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί
για εγγραφή. Μια προειδοποίηση εμφανίζεται αυτόματα, αν
προγραμματίσετε εγγραφές που συμπίπτουν χρονικά. Αν
σκοπεύετε να εγγράψετε ένα πρόγραμμα ενώ απουσιάζετε,
μην ξεχάσετε να αφήσετε την τηλεόραση σε κατάσταση
αναμονής και τον σκληρό δίσκο USB ενεργοποιημένο.
Για την εγγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος
χρειάζεστε…
- έναν συνδεδεμένο σκληρό δίσκο USB διαμορφωμένο σε
αυτήν την τηλεόραση
- ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια εγκατεστημένα σε αυτήν την
τηλεόραση
- λήψη πληροφοριών καναλιού για τον Οδηγό TV στην οθόνη
- μια αξιόπιστη ρύθμιση ρολογιού τηλεόρασης. Αν ρυθμίσετε
το ρολόι της τηλεόρασης με μη αυτόματο τρόπο, ενδέχεται να
μην είναι δυνατή η εγγραφή.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή όταν χρησιμοποιείτε το Pause
TV.
Λίστα εγγραφών
Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις εγγραφές
σας στην λίστα εγγραφών. Δίπλα στη λίστα των εγγραφών,
υπάρχει μια ξεχωριστή λίστα για προγραμματισμένες
εγγραφές και υπενθυμίσεις.
Όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα
δημιουργού, ορισμένοι πάροχοι DVB μπορούν να
εφαρμόζουν διαφορετικούς περιορισμούς μέσω της
τεχνολογίας DRM (Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού
περιεχομένου). Στην περίπτωση μετάδοσης προστατευμένων
καναλιών, η εγγραφή, η εγκυρότητα της εγγραφής ή ο
αριθμός των προβολών ενδέχεται να περιορίζεται. Η εγγραφή
μπορεί να απαγορεύεται εντελώς. Σε περίπτωση απόπειρας
εγγραφής μιας προστατευμένης μετάδοσης ή αναπαραγωγής
εγγραφής που έχει λήξει, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα
σφάλματος.
Για να ανοίξετε τη λίστα εγγραφών…
1. Πατήστε  TV GUIDE.
2. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Εγγραφές.
3. Στη λίστα εγγραφών, επιλέξτε τις καρτέλες Νέο, Έχει
παρακολουθηθεί ή Έληξε και πατήστε OK για να φιλτράρετε
την προβολή.
4. Έχοντας επιλεγμένη μια εγγραφή στη λίστα, μπορείτε να
καταργήσετε την εγγραφή με το έγχρωμο
πλήκτρο  Αφαίρεση ή να διακόψετε μια εγγραφή που
βρίσκεται σε εξέλιξη με το έγχρωμο πλήκτρο  Διακοπή
εγγραφής. Μπορείτε να μετονομάσετε μια εγγραφή με
το έγχρωμο πλήκτρο  Μετονομασία.
Σημείωση:
Η λειτουργία εγγραφής αφορά μόνο την ψηφιακή τηλεοπτική
μετάδοση. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή περιεχομένου από
εξωτερικές συσκευές (π.χ. HDMI).
Οι σταθμοί αναμετάδοσης μπορεί να περιορίζουν τον αριθμό
ημερών που μπορείτε να δείτε μια εγγραφή. Όταν αυτή η
περίοδος λήξει, η εγγραφή θα φέρει τη σήμανση "έληξε".
Επομένως, οι εγγραφές στη λίστα ενδέχεται να εμφανίζουν
τον αριθμό των ημερών που απομένουν πριν λήξουν.
Εγγραφή προγράμματος
Άμεση εγγραφή
Για την εγγραφή ενός προγράμματος που παρακολουθείτε
εκείνη τη στιγμή, πατήστε  (Εγγραφή) στο τηλεχειριστήριο. Η
εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Σε περίπτωση παρεμπόδισης μιας προγραμματισμένης
εγγραφής από το σταθμό αναμετάδοσης ή λόγω διακοπής της
μετάδοσης, η εγγραφή επισημαίνεται με την
ένδειξη Απέτυχε.
Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  (Διακοπή).
Όταν τα δεδομένα Οδηγού TV είναι διαθέσιμα, θα
πραγματοποιηθεί εγγραφή του προγράμματος που
26
- λήψη πληροφοριών καναλιού για τον Οδηγό TV στην οθόνη
Χειροκίνητη εγγραφή
Αν ο σκληρός δίσκος USB είναι συνδεδεμένος και
διαμορφωμένος, η τηλεόραση αποθηκεύει συνεχώς την
τηλεοπτική μετάδοση που παρακολουθείτε. Όταν αλλάζετε
κανάλι, η τηλεοπτική μετάδοση του προηγούμενου καναλιού
διαγράφεται. Επίσης, όταν θέτετε την τηλεόραση σε
κατάσταση αναμονής, η τηλεοπτική μετάδοση διαγράφεται.
Μπορείτε να προγραμματίσετε μια εγγραφή που δεν
συνδέεται με ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να
ορίσετε μόνοι σας τον τύπο δέκτη, το κανάλι και την ώρα
έναρξης και λήξης.
Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή χειροκίνητα…
1. Πατήστε  TV GUIDE.
2. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Εγγραφές.
3. Στο επάνω μέρος της οθόνης,
επιλέξτε  Προγραμματισμένες και πατήστε OK.
4. Πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε Προγραμματισμός και
πατήστε OK.
5. Επιλέξτε το δέκτη από όπου θέλετε να γίνει η εγγραφή και
πατήστε OK.
6. Επιλέξτε το κανάλι από όπου θέλετε να γίνει η εγγραφή και
πατήστε OK.
7. Επιλέξτε την ημέρα της εγγραφής και πατήστε OK.
8. Επιλέξτε ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής. Επιλέξτε ένα
κουμπί και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  (επάνω)
ή  (κάτω) για να ορίσετε τις ώρες και τα λεπτά.
9. Επιλέξτε Προγραμματισμός και πατήστε OK για να
προγραμματίσετε την εγγραφή χειροκίνητα.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pause TV κατά την
εγγραφή.
Η εγγραφή θα εμφανιστεί στη λίστα προγραμματισμένων
εγγραφών και υπενθυμίσεων.
Ενώ η γραμμή προόδου εμφανίζεται στην οθόνη,
πατήστε  (Μετακίνηση προς τα πίσω) ή  (Μετακίνηση
προς τα εμπρός) για να επιλέξετε το σημείο από το οποίο
θέλετε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε την τηλεοπτική
μετάδοση που είχατε διακόψει προσωρινά. Πατήστε αυτά τα
πλήκτρα επανειλημμένα για να αλλάξετε ταχύτητα.
Προσωρινή διακοπή ενός προγράμματος
Για προσωρινή διακοπή και συνέχιση τηλεοπτικής
μετάδοσης…
Για να διακόψετε προσωρινά μια μετάδοση,
πατήστε  (Προσωρινή διακοπή). Εμφανίζεται για λίγο μια
γραμμή προόδου στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να επαναφέρετε τη γραμμή προόδου, πατήστε
ξανά  (Προσωρινή διακοπή).
Για να συνεχίσετε την παρακολούθηση,
πατήστε  (Αναπαραγωγή).
Παρακολούθηση εγγραφής
Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά μια τηλεοπτική μετάδοση
μέχρι και για 90 λεπτά.
Για να παρακολουθήσετε μια εγγραφή…
1. Πατήστε  TV GUIDE.
2. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Εγγραφές.
3. Στη λίστα εγγραφών, επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε και
πατήστε OK για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του
προγράμματος.
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  (προσωρινή
διακοπή),  (αναπαραγωγή),  (μετακίνηση προς τα
πίσω),  (μετακίνηση προς τα εμπρός) ή  (διακοπή).
5. Για να επιστρέψετε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα,
πατήστε  EXIT.
Για να επιστρέψετε στην τρέχουσα ζωντανή τηλεοπτική
μετάδοση, πατήστε  (Διακοπή).
Επανάληψη
Εφόσον η τηλεόραση αποθηκεύει την τηλεοπτική μετάδοση
που παρακολουθείτε, συνήθως μπορείτε να αναπαραγάγετε
την τηλεοπτική μετάδοση για μερικά δευτερόλεπτα.
Για αναπαραγωγή τρέχουσας τηλεοπτικής μετάδοσης…
10.2
1. Πατήστε  (Προσωρινή διακοπή)
2. Πατήστε  (Μετακίνηση προς τα πίσω). Μπορείτε να
πατήσετε το πλήκτρο  επανειλημμένα για να επιλέξετε από
πού θέλετε να ξεκινήσετε την προβολή της εκπομπής που
είναι σε προσωρινή διακοπή. Πατήστε αυτά τα πλήκτρα
επανειλημμένα για να αλλάξετε ταχύτητα. Σε κάποιο σημείο
θα φτάσετε στην αρχή του χώρου αποθήκευσης εκπομπής ή
το μέγιστο χρονικό διάστημα.
3. Πατήστε  (Αναπαραγωγή) για να παρακολουθήσετε ξανά
την εκπομπή.
4. Πατήστε  (Διακοπή) για να παρακολουθήσετε την
εκπομπή σε ζωντανή μετάδοση.
Pause TV
Τι χρειάζεστε
Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά μια ψηφιακή τηλεοπτική
μετάδοση και να συνεχίσετε την παρακολούθηση λίγο
αργότερα.
Για την προσωρινή παύση ενός τηλεοπτικού προγράμματος
χρειάζεστε…
- έναν συνδεδεμένο σκληρό δίσκο USB διαμορφωμένο σε
αυτήν την τηλεόραση
- ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια εγκατεστημένα σε αυτήν την
τηλεόραση
27
11
Μενού αρχικής
σελίδας
11.1
Πληροφορίες για το μενού
αρχικής σελίδας
Κανάλια
Αυτή η σειρά περιέχει όλα τα κανάλια.
Πηγές
Αυτή η σειρά περιέχει τις διαθέσιμες πηγές σε αυτή την
τηλεόραση.
Βοηθήματα
Αυτή η σειρά περιέχει λειτουργίες της τηλεόρασης που είναι
διαθέσιμες για το χρήστη.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Αυτή η σειρά περιέχει ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για το
χρήστη.
11.2
Άνοιγμα του μενού αρχικής
σελίδας
Για να ανοίξετε το μενού αρχικής σελίδας και να ανοίξετε ένα
στοιχείο…
1 - Πατήστε  Αρχική σελίδα.
2 - Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK για να το ανοίξετε ή
να το εκκινήσετε.
3 - Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού αρχικής
σελίδας χωρίς να γίνει καμία έναρξη.
28
12
με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Πηγές
12.3
Παιχνίδι ή υπολογιστής
12.1
Μετάβαση σε συσκευή
Ο τύπος της συσκευής καθορίζει το στυλ εικόνας και ήχου, τις
τιμές ανάλυσης και άλλες λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε για τις ιδανικές ρυθμίσεις.
Μενού "Πηγές"
Για να ανοίξετε το μενού "Πηγές", πατήστε  SOURCES.
Για να μεταβείτε σε μια συνδεδεμένη συσκευή, επιλέξτε τη
συσκευή χρησιμοποιώντας τα βέλη  (αριστερό) ή  (δεξί) και
πατήστε OK.
Για να κλείσετε το μενού "Πηγές" χωρίς να μεταβείτε σε μια
συσκευή, πατήστε ξανά  SOURCES.
Για ορισμένες συσκευές, ο τύπος της συσκευής δεν είναι
σαφής. Μια κονσόλα παιχνιδιών μπορεί να έχει μια
ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και ο
τύπος να έχει ρυθμιστεί σε Συσκευή αναπαραγωγής, επειδή
συνήθως χρησιμοποιείται ως συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων. Για τέτοιου είδους συσκευές, μπορείτε να μεταβείτε
προσωρινά στις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια. Ή,
εναλλακτικά, να μεταβείτε στις ιδανικές ρυθμίσεις για έναν
συνδεδεμένο υπολογιστή.
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
μπορείτε να μεταβείτε σε μια συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων και
την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής και να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή του δίσκου,
πατήστε  (αναπαραγωγή) στο τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω
καλωδίου HDMI και η λειτουργία HDMI CEC πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Παιχνίδι ή
υπολογιστής μόνο όταν μεταβείτε σε μια συνδεδεμένη
συσκευή στο μενού "Πηγές". Η ρύθμιση Παιχνίδι ή
υπολογιστής αποθηκεύεται για την επιλεγμένη συσκευή.
Για να μεταβείτε στις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδι ή
υπολογιστή με μη αυτόματο τρόπο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα > Για προχ/νους > Παιχνίδι ή
υπολογιστής και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε Παιχνίδι, Υπολογιστής ή Κλειστό.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
12.2
Επιλογές για είσοδο τηλεοπτικού
σήματος
Μην ξεχνάτε να επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση
σε Τηλεόραση όταν σταματάτε να παίζετε το παιχνίδι.
Ορισμένες συσκευές εισόδου τηλεοπτικού σήματος
προσφέρουν ειδικές ρυθμίσεις.
Για να ορίσετε επιλογές για μια συγκεκριμένη συσκευή
εισόδου τηλεοπτικού σήματος…
1. Πατήστε  SOURCES.
2. Επιλέξτε τη συσκευή εισόδου τηλεοπτικού σήματος από τη
λίστα και πατήστε OK.
3. Πατήστε  OPTIONS. Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις
επιλογές για την είσοδο τηλεοπτικού σήματος που έχετε
επιλέξει.
4. Πατήστε ξανά  OPTIONS για να κλείσετε το μενού
επιλογών.
Πιθανές επιλογές…
Στοιχεία ελέγχου
Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ελέγχετε τις
συνδεδεμένες συσκευές με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω
καλωδίου HDMI και η λειτουργία HDMI CEC πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή.
Πληροφορίες συσκευής
Ανοίξτε αυτήν την επιλογή για να δείτε πληροφορίες σχετικά
29
- Για να επιστρέψετε στο φάκελο, πατήστε .
13
Βίντεο, φωτογραφίες
και μουσική
Γραμμή προόδου
Για να εμφανιστεί η γραμμή προόδου ενώ γίνεται
αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε INFO.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να κρύψετε τις πληροφορίες.
13.1
Από σύνδεση USB
Επιλογές βίντεο
Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες/βίντεο ή να ακούσετε
μουσική από μια συνδεδεμένη μονάδα flash USB ή σκληρό
δίσκο USB.
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο,
πατήστε  OPTIONS για να επιλέξετε τις ακόλουθες
επιλογές…
Ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, συνδέστε μια
μονάδα flash USB ή έναν σκληρό δίσκο USB σε μία από τις
υποδοχές USB. Η τηλεόραση ανιχνεύει τη συσκευή και θα
εμφανίσει όλα τα αρχεία πολυμέσων σας σε λίστα.
Υπότιτλοι
Εμφανίστε τους υποτίτλους εάν είναι διαθέσιμοι, επιλέξτε
Ενεργ., Απενεργ., ή Ενεργ κατά τη σίγαση.
Γλώσσα ήχου
Αναπαραγωγή της γλώσσας ήχου, εάν υπάρχει.
Εάν η λίστα αρχείων δεν εμφανίζεται αυτόματα…
1. Πατήστε  SOURCES, επιλέξτε  USB και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε  και πατήστε  (δεξί) για να επιλέξετε τη
συσκευή USB που θέλετε.
3. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία σας από τη δομή
φακέλων που έχετε οργανώσει στο δίσκο.
4. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών
και μουσικής, πατήστε  EXIT.
Ενεργοποίηση ανακατάταξης, Aπενεργοποίηση
ανακατάταξης
Αναπαραγωγή βίντεο σε διαδοχική ή τυχαία σειρά.
Επανάληψη, Αναπαραγ μία φορά
Επανάληψη ή αναπαραγωγή του βίντεο μία φορά.
Εμφ πληροφοριών
Εμφανίστε πληροφορίες αρχείου, όπως η κατάσταση ήχου.
Προειδοποίηση
Αν προσπαθήσετε να διακόψετε προσωρινά ή να εγγράψετε
ένα πρόγραμμα ενώ είναι συνδεδεμένος ένας σκληρός δίσκος
USB, η τηλεόραση θα σας ζητήσει να διαμορφώσετε το
σκληρό δίσκο USB. Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα
αρχεία που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο USB.
Ρυθμίσεις υποτίτλων
Ορίστε χρώμα υποτίτλων, μέγεθος γραμματοσειράς
υποτίτλων, αντιστάθμιση συγχρονισμού ώρας, αν διατίθεται.
13.3
Προβολή των φωτογραφιών σας
13.2
Αναπαραγωγή των βίντεό σας
Προβολή φωτογραφιών
Αναπαραγωγή βίντεο
Ο τρόπος που θα ανοίξετε τη λίστα αρχείων πολυμέσων στην
τηλεόραση εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής όπου είναι
αποθηκευμένα τα αρχεία. Ανατρέξτε στα κεφάλαια
παραπάνω.
Ο τρόπος που θα ανοίξετε τη λίστα αρχείων πολυμέσων στην
τηλεόραση εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής όπου είναι
αποθηκευμένα τα αρχεία. Ανατρέξτε στα κεφάλαια
παραπάνω.
Για να προβάλλετε όλες τις φωτογραφίες στην τηλεόραση…
Για να παίξετε ένα βίντεο στην τηλεόραση…
Επιλέξτε  Φωτογραφίες και επιλέξτε Όλες και έπειτα
πατήστε OK.
Επιλέξτε  Βίντεο, επιλέξτε το όνομα αρχείου και
πατήστε OK.
Για να προβάλλετε μία φωτογραφία στην τηλεόραση…
- Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του βίντεο,
πατήστε OK. Πατήστε OK ξανά για να συνεχίσετε.
- Για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός,
πατήστε  ή . Πατήστε τα πλήκτρα πολλές φορές για να
ρυθμίσετε την ταχύτητα (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
- Για να μεταβείτε στο επόμενο βίντεο ενός φακέλου, πατήστε
OK για προσωρινή διακοπή, επιλέξτε  στην οθόνη και
πατήστε OK.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο,
πατήστε  (Διακοπή).
Επιλέξτε  Φωτογραφίες, επιλέξτε το όνομα αρχείου και
πατήστε OK.
Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση στην τηλεόραση…
Αν υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες σε ένα φάκελο,
μπορείτε να ξεκινήσετε μια παρουσίαση.
Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση…
1. Επιλέξτε το φάκελο με τις φωτογραφίες.
2. Επιλέξτε μια φωτογραφία, πατήστε  OPTIONS στο
30
τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε Έναρξη παρουσίασης.
- Για να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη
φωτογραφία, πατήστε  (δεξιά - επόμενο) ή  (αριστερά προηγούμενο).
- Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή της
παρουσίασης, πατήστε OK. Για να την ξεκινήσετε ξανά,
πατήστε ξανά OK.
- Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε OK και έπειτα
πατήστε .
13.4
Αναπαραγωγή της μουσικής σας
Αναπαραγωγή μουσικής
Ο τρόπος που θα ανοίξετε τη λίστα αρχείων πολυμέσων στην
τηλεόραση εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής όπου είναι
αποθηκευμένα τα αρχεία. Ανατρέξτε στα κεφάλαια
παραπάνω.
Πληροφορίες
Για να προβάλετε τις πληροφορίες μιας φωτογραφίας
(μέγεθος, ημερομηνία δημιουργίας, διαδρομή αρχείου κ.λπ.),
επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε INFO.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να κρύψετε τις πληροφορίες.
Για να παίξετε ένα τραγούδι στην τηλεόραση…
Επιλέξτε  Μουσική, επιλέξτε το όνομα αρχείου και
πατήστε OK
Αν υπάρχουν διάφορα τραγούδια στο φάκελο, μπορείτε να τα
ακούσετε το ένα μετά το άλλο.
Παρουσίαση με μουσική
- Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή ενός
τραγουδιού, πατήστε OK. Πατήστε OK ξανά για να
συνεχίσετε.
- Για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός,
πατήστε  ή . Πατήστε τα πλήκτρα πολλές φορές για να
ρυθμίσετε την ταχύτητα (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
- Για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο τραγούδι,
πατήστε  + ή  -.
- Για να προχωρήσετε 10 δευτερόλεπτα προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω σε ένα τραγούδι, πατήστε  ή .
Για να επιστρέψετε στο φάκελο, πατήστε , ενώ θα
συνεχίσει η αναπαραγωγή της μουσικής.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της μουσικής,
πατήστε  (Διακοπή).
Μπορείτε να παρακολουθείτε μια παρουσίαση των
φωτογραφιών σας και να ακούτε μουσική την ίδια στιγμή.
Πρέπει να ξεκινήσετε τη μουσική πριν από την έναρξη της
παρουσίασης των φωτογραφιών.
Για αναπαραγωγή μουσικής με την παρουσίαση…
1. Επιλέξτε ένα τραγούδι ή ένα φάκελο με τραγούδια και
πατήστε OK.
2. Πατήστε .
3. Εισαγάγετε το φάκελο με φωτογραφίες και κατόπιν
επιλέξτε μια φωτογραφία.
4. Πατήστε  OPTIONS και κατόπιν επιλέξτε Έναρξη
παρουσίασης.
5. Τώρα χρησιμοποιήστε τα βέλη πλοήγησης για να επιλέξετε
το φάκελο με τις φωτογραφίες.
6. Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε .
Γραμμή προόδου
Για να εμφανιστεί η γραμμή προόδου ενώ γίνεται
αναπαραγωγή ενός τραγουδιού (θέση σημείου
αναπαραγωγής, διάρκεια, τίτλος, ημερομηνία κ.λπ.),
πατήστε INFO.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να κρύψετε τις πληροφορίες.
Επιλογές φωτογραφιών
Με μια φωτογραφία στην οθόνη, πατήστε  OPTIONS για…
Έναρξη παρουσίασης
Έναρξη παρουσίασης.
Επιλογές μουσικής
Εναλλαγή παρουσιάσεων
Επιλογή του τρόπου μετάβασης από τη μία εικόνα στην άλλη.
Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής...
Διακοπή αναπαραγωγής
Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
Ενεργοποίηση ανακατάταξης, Aπενεργοποίηση
ανακατάταξης
Προβολή των εικόνων σε διαδοχική ή τυχαία σειρά.
Ενεργοποίηση ανακατάταξης, Aπενεργοποίηση
ανακατάταξης
Αναπαραγωγή των τραγουδιών σε διαδοχική ή τυχαία σειρά.
Επανάληψη, Αναπαραγ μία φορά
Επανάληψη ή προβολή της παρουσίασης μόνο μία φορά.
Επανάληψη, Αναπαραγ μία φορά
Επανάληψη ή αναπαραγωγή των τραγουδιών μία φορά.
Συχνότητα παρουσίασης
Επιλογή του χρόνου εμφάνισης της κάθε φωτογραφίας.
Εμφ πληροφοριών
Εμφανίστε πληροφορίες αρχείου, όπως η κατάσταση ήχου.
Περιστρ εικόνας
Περιστροφή φωτογραφίας.
31
14
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Ρυθμίσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Χρονοδιακ απενεργ.
14.1
Γρήγορες ρυθμίσεις
14.2
Ρυθμίσεις Eco
Εικόνα
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ρυθμίσεις Eco.
Στυλ εικόνας
Επιλογή στυλ
Στυλ εικόνας
Για εύκολη προσαρμογή της εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε
ένα προεπιλεγμένο στυλ εικόνας.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Στυλ εικόνας.
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2. Επιλέξτε Εικόνα > Στυλ εικόνας και επιλέξτε ένα από τα
στυλ της λίστας.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Φορμά εικόνας
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Μορφή εικόνας.
Τα διαθέσιμα στυλ εικόνας είναι τα εξής ...
- Προσωπικός - Οι προτιμήσεις εικόνας που ορίζετε κατά την
πρώτη εκκίνηση.
- Ζωντανό - Ιδανικό για προβολή στη διάρκεια της ημέρας
- Φυσική - Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας
- Τυπικός - Η ρύθμιση με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας - Εργοστασιακή ρύθμιση
- Ταινία - Ιδανικό για παρακολούθηση ταινιών
- Φωτογραφία - Ιδανικό για προβολή φωτογραφιών
- Εξοικ ενέργειας - Ρυθμίσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας
Στυλ ήχου
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Στυλ ήχου.
Ένταση ακουστικών
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ένταση ακουστικών.
Προσαρμογή στυλ
Οποιαδήποτε ρύθμιση εικόνας κι αν προσαρμόσετε, όπως
Χρώμα ή Αντίθεση, αποθηκεύεται στο Στυλ εικόνας που έχει
επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε κάθε στυλ.
Ηχεία
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ηχεία τηλεόρασης.
Επαναφορά στυλ
Ρολόι
Το επιλεγμένο στυλ θα αποθηκεύσει τις αλλαγές που κάνατε.
Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας μόνο για
το στυλ Προσωπικός. Το "Εξατομικευμένο" στυλ εικόνας
μπορεί να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του για κάθε
μεμονωμένη συνδεδεμένη συσκευή από το μενού "Πηγές".
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Ρολόι.
Για επαναφορά του στυλ στην αρχική του ρύθμιση…
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2. Επιλέξτε Εικόνα > Στυλ εικόνας και επιλέξτε το στυλ
εικόνας που θέλετε να επαναφέρετε.
3. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Επαναφ στυλ και πατήστε
OK. Γίνεται επαναφορά του στυλ.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
32
κλείσετε το μενού.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σπίτι ή κατάστημα
Αν κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το Στυλ
εικόνας επανέρχεται στη ρύθμιση Ζωντανό, τότε η τοποθεσία
της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Κατάστημα. Μια
ρύθμιση που προορίζεται για τη διαφημιστική προώθηση του
προϊόντος σε κατάστημα.
Ρυθμίσεις εικόνας για προχωρημένους
Παιχνίδι ή υπολογιστής
Όταν συνδέετε μια συσκευή, η τηλεόραση αναγνωρίζει τον
τύπο της και δίνει σε κάθε συσκευή ένα σωστό όνομα
τύπου. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα τύπου. Αν
οριστεί σωστό όνομα τύπου για μια συσκευή, η τηλεόραση
μεταβαίνει αυτόματα στις ιδανικές ρυθμίσεις τηλεόρασης
όταν μεταβαίνετε σε αυτή τη συσκευή από το μενού "Πηγές".
Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση για χρήση στο σπίτι...
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Τοποθεσία > Αρχική σελίδα και πατήστε OK.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν έχετε κονσόλα παιχνιδιών με ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc, μπορεί να έχετε ορίσει το όνομα
τύπου σε Blu-ray Disc. Με την επιλογή Παιχνίδι ή
υπολογιστής μπορείτε να μεταβείτε μη αυτόματα στις
ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια. Μην ξεχνάτε να
απενεργοποιείτε τη ρύθμιση "Παιχνίδια ή υπολογιστής" όταν
επιστρέφετε στην παρακολούθηση τηλεόρασης.
Ρυθμίσεις εικόνας
Χρώμα
Με τη ρύθμιση Χρώμα, μπορείτε να προσαρμόσετε τον
κορεσμό των χρωμάτων της εικόνας.
Για να μεταβείτε στις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδι ή
υπολογιστή με μη αυτόματο τρόπο…
Για να ρυθμίσετε το χρώμα…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα > Για προχ/νους > Παιχνίδι ή
υπολογιστής και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε Παιχνίδι, Υπολογιστής ή Κλειστό.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Χρώμα και πατήστε  (δεξί) .
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις χρώματος
Αντίθεση
Βελτίωση χρώματος
Με τη ρύθμιση Αντίθεση, μπορείτε να προσαρμόσετε την
αντίθεση της εικόνας.
Με τη ρύθμιση Βελτίωση χρώματος, μπορείτε να βελτιώσετε
την ένταση του χρώματος και τις λεπτομέρειες των φωτεινών
χρωμάτων.
Για να ρυθμίσετε την αντίθεση…
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Αντίθεση και πατήστε  (δεξί).
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα > Βελτίωση χρώματος και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ευκρίνεια
Θερμοκρ χρωμάτων
Με τη ρύθμιση Ευκρίνεια, μπορείτε να προσαρμόσετε το
επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών της εικόνας.
Με τη ρύθμιση Θερμοκρασία χρώμ, μπορείτε να ρυθμίσετε
την εικόνα σε μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Συνήθης και να ορίσετε
μια δική σας ρύθμιση θερμοκρασίας από την
επιλογή Προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος. Οι
ρυθμίσεις "Θερμοκρασία χρώματος" και "Προσαρμοσμένη
Για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ευκρίνεια και πατήστε  (δεξί).
33
θερμοκρασία χρώματος" προορίζονται για έμπειρους
χρήστες.
Δυναμική αντίθεση
Με τη Δυναμική αντίθεση, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο
στο οποίο η τηλεόραση βελτιώνει αυτόματα τις λεπτομέρειες
σε περιοχές της εικόνας με χαμηλό, μέτριο και έντονο
φωτισμό.
Για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα > Θερμοκρασία
χρώματος και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Κανονική, Θερμή ή Ψυχρή. Εναλλακτικά,
επιλέξτε Προσαρμογή αν θέλετε να προσαρμόσετε μόνοι σας
μια θερμοκρασία χρώματος.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Δυναμική
αντίθεση και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος
Με τη ρύθμιση Προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος,
μπορείτε να ορίσετε μια θερμοκρασία χρώματος μόνοι σας.
Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος,
επιλέξτε πρώτα Προσαρμογή στο μενού θερμοκρασίας
χρώματος. Η ρύθμιση "Προσαρμοσμένη θερμοκρασία
χρώματος" προορίζεται για έμπειρους χρήστες.
Φωτεινότητα
Με τη ρύθμιση Φωτεινότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε το
επίπεδο φωτεινότητας του σήματος εικόνας. Η ρύθμιση
"Φωτεινότητα" πρέπει να χρησιμοποιείται από έμπειρους
χρήστες. Συνιστούμε στους άπειρους χρήστες να
προσαρμόσουν τη φωτεινότητα της εικόνας με τη
ρύθμιση Αντίθεση.
Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα > Προσαρμοσμένη
θερμοκρασία χρώματος και πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή. Το WP είναι το λευκό σημείο και το BL είναι η
στάθμη του μαύρου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του μενού.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Φωτεινότητα και
πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις αντίθεσης
Αντίθεση βίντεο
Λειτουργίες αντίθεσης
Με τη ρύθμιση Αντίθεση βίντεο, μπορείτε να μειώσετε την
αντίθεση βίντεο.
Με τη Λειτουργία αντίθεσης, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο
στο οποίο μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση ρεύματος,
μειώνοντας την ένταση της φωτεινότητας της οθόνης.
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για βέλτιστη κατανάλωση
ρεύματος ή για εικόνες με βέλτιστη ένταση φωτεινότητας.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Αντίθεση βίντεο και
πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Λειτουργίες
αντίθεσης και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Τυπική, Βέλτιστη ισχύς, Βέλτιστη εικόνα,
ή Κλειστό.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Gamma
Με τη ρύθμιση Gamma, μπορείτε να ορίσετε μια μη γραμμική
ρύθμιση για το φωτισμό και την αντίθεση της εικόνας. Η
ρύθμιση Gamma πρέπει να χρησιμοποιείται από έμπειρους
χρήστες.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
34
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Gamma και
πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μορφή και άκρα
Φορμά εικόνας
Αν εμφανίζονται μαύρες γραμμές στο πάνω και στο κάτω
μέρος ή στις δύο πλευρές της εικόνας, μπορείτε να
προσαρμόσετε το φορμά της εικόνας, επιλέγοντας ένα φορμά
που καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.
Για να αλλάξετε το φορμά εικόνας ...
Ρυθμίσεις ευκρίνειας
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Μορφή και άκρα > Μορφή εικόνας, και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε ένα φορμά από τη λίστα και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Super ανάλυση
Η λειτουργία Super ανάλυση προσφέρει απαράμιλλη
ευκρίνεια στις γραμμές και τα περιγράμματα.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Ευκρίνεια > Super ανάλυση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να αλλάξετε το φορμά εικόνας ενώ παρακολουθείτε
τηλεόραση ...
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  για να ανοίξετε το μενού Φορμά εικόνας.
2. Επιλέξτε ένα φορμά από τη λίστα και πατήστε OK.
Άκρα οθόνης
Μείωση θορύβου
Με τη ρύθμιση Άκρα οθόνης, μπορείτε να μεγεθύνετε
ελαφρώς την εικόνα για να αποκρύψετε τυχόν
παραμορφωμένα άκρα.
Με τη ρύθμιση Μείωση θορύβου, μπορείτε να φιλτράρετε
και να μειώσετε το επίπεδο θορύβου εικόνας.
Για να προσαρμόσετε τα άκρα ...
Για να ρυθμίσετε τη μείωση θορύβου…
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Ευκρίνεια > Μείωση
θορύβου και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Μορφή και άκρα > Άκρα οθόνης, και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μείωση τεχνουργημάτων MPEG
14.3
Ήχος
Με τη ρύθμιση Mpeg μείωση τεχνουργημάτων, μπορείτε να
εξομαλύνετε τις ψηφιακές μεταβάσεις στην εικόνα. Τα
τεχνουργήματα MPEG εμφανίζονται κυρίως ως τετραγωνάκια
ή ακανόνιστες άκρες στις εικόνες.
Στυλ ήχου
Για να μειώσετε τα τεχνουργήματα MPEG…
Επιλογή στυλ
1. Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Ευκρίνεια > Μείωση
τεχνουργημάτων MPEG και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε
στο μενού.
3. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για εύκολη προσαρμογή του ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μια
προεπιλεγμένη ρύθμιση, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Στυλ
ήχου".
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2. Επιλέξετε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Στυλ ήχου και επιλέξτε ένα από τα στυλ της
λίστας.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
35
Τα διαθέσιμα στυλ ήχου είναι τα εξής ...
2. Επιλέξτε Πρίμα και πατήστε  (δεξί).
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
- Προσωπικός - Οι προτιμήσεις ήχου που ορίζετε κατά την
πρώτη εκκίνηση.
- Αρχικό - Η πιο ουδέτερη ρύθμιση ήχου
- Ταινία - Ιδανικό για παρακολούθηση ταινιών
- Μουσική - Ιδανικό για ακρόαση μουσικής
- Παιχνίδι - Ιδανικό για παιχνίδια
- Νέα - Ιδανικό για παρακολούθηση ομιλιών
Λειτουργία Surround
Με τη ρύθμιση Λειτουργία Surround, μπορείτε να ρυθμίσετε
το εφέ του ήχου που παράγουν τα ηχεία της τηλεόρασης.
Επαναφορά στυλ
Για να ορίσετε τη λειτουργία Surround…
Έχοντας επιλέξει το στυλ ήχου, μπορείτε να ορίσετε
οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου από τη
διαδρομή Ρύθμιση > Ήχος…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Λειτουργία Surround και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Στερεοφωνικός ή Incredible surround.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Το επιλεγμένο στυλ θα αποθηκεύσει τις αλλαγές που κάνατε.
Συνιστούμε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ήχου μόνο για το
στυλ Προσωπικός. Το στυλ ήχου "Προσωπικός" μπορεί να
αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του για κάθε μεμονωμένη
συνδεδεμένη συσκευή στο μενού "Πηγές".
Για επαναφορά του στυλ στην αρχική του ρύθμιση…
Προηγμένες ρυθμίσεις ήχου
1. Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2. Επιλέξετε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Στυλ ήχου και επιλέξτε το στυλ ήχου που θέλετε
να επαναφέρετε.
4. Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Επαναφ στυλ. Γίνεται
επαναφορά του στυλ.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου
Με τη λειτουργία Αυτόμ εξομ έντασης ήχου, μπορείτε να
ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να εξομαλύνονται αυτόματα
οι απότομες διαφοροποιήσεις της έντασης του ήχου. Αυτό
συμβαίνει συνήθως στην αρχή των διαφημιστικών ή όταν
αλλάζετε κανάλια.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση έντασης και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
4. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις ήχου
Μπάσα
Με τη ρύθμιση Μπάσα, μπορείτε να προσαρμόσετε το
επίπεδο των χαμηλών τόνων στον ήχο.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Μπάσα και πατήστε  (δεξί).
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ηχεία τηλεόρασης
Μπορείτε να στείλετε τον ήχο της τηλεόρασης σε μια
συνδεδεμένη συσκευή ήχου (Home Cinema ή ηχοσύστημα).
Μπορείτε να επιλέξετε από πού θέλετε να ακούτε τον ήχο της
τηλεόρασης και πώς να τον ελέγχετε.
- Αν επιλέξετε Ηχεία τηλεόρασης > Απενεργ., τα ηχεία της
τηλεόρασης είναι πάντα ανενεργά.
- Αν επιλέξετε Ηχεία τηλεόρασης > Ενεργοποίηση, τα ηχεία
της τηλεόρασης είναι πάντα ενεργά.
Πρίμα
Με τη ρύθμιση Πρίμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο
των υψηλών τόνων στον ήχο.
Αν υπάρχει μια συνδεδεμένη συσκευή ήχου με HDMI CEC,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις EasyLink.
- Εάν επιλέξετε EasyLink, η τηλεόραση στέλνει τον τηλεοπτικό
ήχο στη συσκευή ήχου. Όταν η συσκευή αναπαραγάγει τον
ήχο της τηλεόρασης, τα ηχεία της τηλεόρασης
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
36
απενεργοποιούνται.
- Αν επιλέξετε Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink, η τηλεόραση
ενεργοποιεί τη συσκευή ήχου, στέλνει τον ήχο στη συσκευή
και απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης.
Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "EasyLink" ή "Αυτόματη
εκκίνηση EasyLink", μπορείτε να μεταβείτε στα ηχεία της
τηλεόρασης, αν χρειάζεται.
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Πολλαπλά κανάλια ή Στερεοφωνικός και στη
συνέχεια πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ρυθμίσετε τα ηχεία της τηλεόρασης…
Ρύθμιση εξόδου ήχου
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Ηχεία τηλεόρασης και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
4. Επιλέξτε Ενεργ., Απενεργ., EasyLink ή Αυτόμ.
εκκίνηση EasyLink.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση "Εξισορρόπηση εξόδου ήχου" για
να εξισορροπήσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης και
του Home Cinema, όταν μεταβαίνετε από τη μία συσκευή
στην άλλη. Οι διαφορές στην ένταση του ήχου μπορεί να
οφείλονται σε διαφορές στην επεξεργασία ήχου.
Για να εξισορροπήσετε τη διαφορά στην ένταση ήχου…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Εξισορρόπηση εξόδου ήχουκαι
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Περισσότερο, Μέτρια, ή Λιγότερο και στη
συνέχεια πατήστε OK.
4. Αν η διαφορά της έντασης ήχου είναι μεγάλη,
επιλέξτε Περισσότερο. Εάν η διαφορά της έντασης ήχου είναι
μικρή, επιλέξτε Λιγότερο.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να μεταβείτε απευθείας στα ηχεία...
1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2. Επιλέξτε Γρήγορες ρυθμίσεις > Ηχεία και
έπειτα Τηλεόραση ή Ενισχυτής (ηχοσύστημα).
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Clear Sound
Η ρύθμιση "Εξισορρόπηση εξόδου ήχου" επηρεάζει τόσο το
σήμα της οπτικής εξόδου ήχου όσο και το σήμα HDMI ARC.
Με την επιλογή Clear Sound, βελτιώνετε τον ήχο σε ομιλίες.
Αποτελεί ιδανική ρύθμιση για δελτία ειδήσεων. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη βελτίωση ομιλίας.
HDMI 1 - ARC
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Clear Sound και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο και
κατόπιν πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > HDMI 1 - ARC και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο και
κατόπιν πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μορφή εξόδου ήχου
Καθυστέρηση εξόδου ήχου
Αν το Home Cinema έχει δυνατότητα
επεξεργασίας πολυκάναλου ήχου, όπως Dolby Digital, DTS® ή
αντίστοιχο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή εξόδου ήχου σε
"Πολυκάναλος". Με τη ρύθμιση αυτή, η τηλεόραση μπορεί να
στείλει το συμπιεσμένο σήμα πολυκάναλου ήχου ενός
τηλεοπτικού καναλιού ή μιας συνδεδεμένης συσκευής
αναπαραγωγής στο Home Cinema. Αν το Home Cinema δεν
έχει δυνατότητα επεξεργασίας πολυκάναλου ήχου, επιλέξτε
"Στερεοφωνικός".
Όταν συνδέετε ένα σύστημα Home Cinema στην τηλεόραση, η
εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος από το Home Cinema
πρέπει να συγχρονίζονται.
Αυτόματος συγχρονισμός ήχου και εικόνας
Στα τελευταία μοντέλα Home Cinema της Philips, ο ήχος και η
εικόνα συγχρονίζονται αυτόματα και ο συγχρονισμός είναι
πάντοτε σωστός.
Καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου
Για να ορίσετε τη Μορφή εξόδου ήχου…
Σε ορισμένα Home Cinema, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου, προκειμένου να
επιτευχθεί ο συγχρονισμός ήχου και εικόνας. Στο Home
Cinema, αυξήστε την τιμή καθυστέρησης μέχρι να υπάρξει
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Μορφή εξόδου ήχου και
37
συμφωνία μεταξύ του ήχου και της εικόνας. Η τιμή
καθυστέρησης που πρέπει να ορίσετε ενδέχεται να είναι
180ms. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Home Cinema.
Αν έχετε ορίσει μια τιμή καθυστέρησης στο Home Cinema, θα
πρέπει να απενεργοποιήσετε την "Καθυστέρηση εξόδου
ήχου" στην τηλεόραση.
Τοποθέτηση τηλεόρασης (για τις σειρές
τηλεοράσεων 4031, 4131)
Κατά την πρώτη εγκατάσταση, η ρύθμιση αυτή ορίστηκε είτε
στην επιλογή Σε βάση τηλεόρ είτε στην επιλογή Στον τοίχο.
Αν από τότε έχετε αλλάξει τη θέση της τηλεόρασης,
συνιστάται να προσαρμόσετε αντίστοιχα τη συγκεκριμένη
ρύθμιση, για βέλτιστη αναπαραγωγή του ήχου.
Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου
ήχου…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Καθυστέρηση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Κλειστό.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Τοποθέτηση τηλεόρασης και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Σε βάση τηλεόρ ή Στον τοίχο.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
14.4
Αντιστάθμιση εξόδου ήχου
Ρυθμίσεις Eco
Αν δεν μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στο Home
Cinema, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να
συγχρονίζει τον ήχο. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή
αντιστάθμισης η οποία να αντισταθμίζει το χρόνο που
απαιτείται προκειμένου το Home Cinema να επεξεργαστεί τον
ήχο της τηλεοπτικής εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή
σε βήματα των 5ms. Η μέγιστη ρύθμιση είναι -60ms.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Οι Ρυθμίσεις Eco  περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις
τηλεόρασης που συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου ήχου θα πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη.
Αν επιλέξετε Εξοικονόμηση ενέργειας, η τηλεόραση
μεταβαίνει στο Στυλ εικόνας "Τυπικό" αυτόματα. Είναι η
ιδανικότερη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας για την
εικόνα.
Για να συγχρονίσετε τον ήχο στην τηλεόραση…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντιστάθμιση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την
αντιστάθμιση ήχου και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ορίσετε την τηλεόραση στη ρύθμιση εξοικονόμησης
ενέργειας…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις Eco και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Εξοικονόμηση ενέργειας. Το Στυλ εικόνας
ορίζεται αυτόματα σε Τυπικό.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ένταση ακουστικών
Με τη ρύθμιση Ένταση ακουστικών, μπορείτε να ρυθμίσετε
ξεχωριστά την ένταση ήχου των συνδεδεμένων ακουστικών.
Απενεργοποίηση οθόνης
Για να προσαρμόσετε την ένταση…
Αν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
οθόνη της τηλεόρασης για εξοικονόμηση ενέργειας.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ένταση ακουστικών και πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να απενεργοποιήσετε μόνο την οθόνη της τηλεόρασης...
1. Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις Eco και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Σβήσιμο οθόνης.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε
πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
38
γλώσσα ήχου ή Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου και
πατήστε OK.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Αν η τηλεόραση λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα αλλά δεν
πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για διάστημα
4 ωρών, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για
εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αν η τηλεόραση δεν λάβει
κανένα τηλεοπτικό σήμα ή καμία εντολή από το
τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Για να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου, όταν δεν είναι διαθέσιμη
καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες ήχου...
1. Πατήστε  OPTIONS.
2. Επιλέξτε Γλώσσα ήχου και κατόπιν μία από τις γλώσσες ως
ήχο προσωρινά.
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη ή αν
χρησιμοποιείτε ψηφιακό δέκτη (αποκωδικοποιητή) για την
παρακολούθηση τηλεόρασης και δεν χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
Γλώσσες υποτίτλων
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης …
Ενεργοποίηση
Μπορείτε να
επιλέξετε Ενεργ. υποτίτλων ή Απενεργ. υποτίτλων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη.
1. Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις Eco και πατήστε  (δεξί)
για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη και πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή. Η τιμή 0 απενεργοποιεί την αυτόματη
απενεργοποίηση.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αυτόματη
Εάν οι πληροφορίες γλώσσας αποτελούν μέρος της ψηφιακής
μετάδοσης και το πρόγραμμα που μεταδίδεται δεν είναι στη
γλώσσα σας (τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση),
η τηλεόραση μπορεί να εμφανίζει αυτόματα υπότιτλους σε
μία από τις Γλώσσες υπότιτλων της προτίμησής σας. Μία από
αυτές τις γλώσσες υπότιτλων πρέπει να είναι επίσης μέρος
της μετάδοσης.
14.5
Γενικές ρυθμίσεις
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων
στο στοιχείο Γλώσσα υποτίτλων.
Γλώσσες
Γλώσσα μενού
Ρυθμίσεις γλώσσας υποτίτλων
Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού της τηλεόρασης και
των μηνυμάτων...
Η ψηφιακή μετάδοση μπορεί να προσφέρει πολλές γλώσσες
υπότιτλων για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε μια
προτιμώμενη κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα υπότιτλων. Αν
υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σε μία από τις δύο αυτές
γλώσσες, στην τηλεόραση θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι που
επιλέξατε.
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Γλώσσες > Γλώσσα μενού και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα
υπότιτλων…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γλώσσες και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Κύρια γλώσσα υποτίτλων ή Δευτερεύουσα
γλώσσα υποτίτλων, και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προτιμήσεις γλώσσας
Γλώσσα ήχου
Η ψηφιακή μετάδοση μπορεί να προσφέρει πολλές γλώσσες
ήχου (εκφωνούμενες γλώσσες) για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε
να ορίσετε μια προτιμώμενη κύρια και μια δευτερεύουσα
γλώσσα ήχου. Εάν υπάρχει διαθέσιμος ήχος σε μία από αυτές
τις γλώσσες, η τηλεόραση θα μεταβεί στη γλώσσα ήχου.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα ήχου…
Για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων όταν καμία από τις
προτιμώμενες γλώσσες σας δεν είναι διαθέσιμη…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γλώσσες και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Κύρια
1. Πατήστε  OPTIONS.
2. Επιλέξτε Γλώσσα υποτίτλων και κατόπιν μία από τις
γλώσσες ως υπότιτλους προσωρινά.
39
- Μεγέθυνση
Μεγέθυνση της σελίδας Teletext για πιο άνετη ανάγνωση.
Υπότιτλοι από Teletext
Υπότιτλοι για αναλογικά κανάλια
- Εμφάνιση
Επανεμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα.
Για τα αναλογικά κανάλια, θα χρειαστεί να εμφανίζετε τους
υπότιτλους με μη αυτόματο τρόπο σε κάθε κανάλι.
- Αυτ αλλαγή υποσελ
Για αυτόματη αλλαγή υποσέλιδων όταν είναι διαθέσιμες.
1. Μεταβείτε σε ένα κανάλι και πατήστε TEXT για να ανοίξετε
το Teletext.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας για τους υπότιτλους
(συνήθως είναι η σελίδα 888).
3. Πατήστε ξανά TEXT για να κλείσετε το Teletext.
- Γλώσσα
Αλλαγή του σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το Teletext για
τη σωστή εμφάνιση του κειμένου.
- Teletext 2.5
Ενεργοποίηση του Teletext 2.5 για περισσότερα χρώματα και
καλύτερα γραφικά.
Αν επιλέξετε "Ενεργοποίηση" στο μενού υπότιτλων, εφόσον
είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται κάθε φορά
που παρακολουθείτε το συγκεκριμένο αναλογικό κανάλι.
Για να ελέγξετε εάν ένα κανάλι είναι αναλογικό ή ψηφιακό,
μεταβείτε στο κανάλι και ανοίξτε την Κατάσταση στο
μενού Επιλογές.
Ρύθμιση Teletext
Γλώσσα Teletext
Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης
παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα Teletext .
..
Γλώσσες Teletext
Teletext
Επιλογή σελίδας Teletext
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γλώσσες και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3. Επιλέξτε Κύρια γλώσσα Tele ή Δευτερ γλώσσα Tel και
πατήστεOK.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να επιλέξετε μια σελίδα . . .
1. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να πλοηγηθείτε.
3. Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε
ένα από τα θέματα με το αντίστοιχο χρώμα που εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Υποσελίδες Teletext
Teletext 2.5
Ένας αριθμός σελίδας Teletext μπορεί να διαθέτει πολλές
υποσελίδες. Οι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε μια
γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.
Για να επιλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε  ή .
Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα
χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι
ενεργοποιημένο ως βασική εργοστασιακή ρύθμιση.
Για να απενεργοποιήσετε το Teletext 2.5…
Επισκόπηση Teletext
Ορισμένα συστήματα αναμετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία
T.O.P. Teletext.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Σελίδες Teletext από το
Teletext, πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Επισκόπηση
T.O.P.
1. Πατήστε TEXT.
2. Ενώ το Teletext είναι ανοιχτό στην οθόνη,
πατήστε  OPTIONS.
3. Επιλέξτε Teletext 2.5 > Απενεργ.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Επιλογές Teletext
Ρολόι
Στο Teletext, πατήστε  OPTIONS για να επιλέξετε τα
παρακάτω…
Ημερομηνία και ώρα
- Πάγωμα σελίδας
Διακοπή αυτόματης εναλλαγής των υποσελίδων.
Αυτόματη
Σε ορισμένες χώρες, οι ψηφιακές μεταδόσεις δεν
αποστέλλουν πληροφορίες UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια
Ώρα). Μπορεί, επίσης, να αγνοηθεί η μετάβαση σε θερινή
ώρα και η τηλεόρασή σας να προβάλλει λανθασμένη ώρα.
- Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη
Εμφάνιση τηλεοπτικού καναλιού και Teletext σε παράθεση.
- Επισκόπηση T.O.P.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Teletext.
Κατά την εγγραφή προγραμμάτων που έχει προγραμματιστεί
από τον Οδηγό TV, σας συνιστούμε να μην αλλάζετε την ώρα
40
και την ημερομηνία χειροκίνητα. Σε ορισμένες χώρες, η
ρύθμιση Ρολόι δεν εμφανίζεται για ορισμένους παρόχους
δικτύου, προς αποφυγή εσφαλμένης ρύθμισης ρολογιού.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Αν η τηλεόραση λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα αλλά δεν
πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για διάστημα
4 ωρών, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για
εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αν η τηλεόραση δεν λάβει
κανένα τηλεοπτικό σήμα ή καμία εντολή από το
τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Για να διορθώσετε αυτόματα το ρολόι της τηλεόρασης...
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Ρολόι > Λειτουργία αυτόματου ρολογιού και
επιλέξτε Ανάλογα με τη χώρα.
2. Επιλέξτε Θερινή ώρα και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη ή αν
χρησιμοποιείτε ψηφιακό δέκτη (αποκωδικοποιητή) για την
παρακολούθηση τηλεόρασης και δεν χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
Μη αυτόματη
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης …
Για να ορίσετε την ώρα της τηλεόρασης με μη αυτόματο
τρόπο…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις Eco και πατήστε  (δεξί)
για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη και πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή. Η τιμή 0 απενεργοποιεί την αυτόματη
απενεργοποίηση.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Ρολόι > Λειτουργία αυτόματου ρολογιού και
επιλέξτε Χειροκίνητα.
2. Επιλέξτε Ημ/νία και Ώρα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Άτρακτος ώρας
EasyLink
Για να ορίσετε τη ζώνη ώρας…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Ρολόι > Ζώνη
ώρας και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε μία από τις ζώνες ώρας.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
EasyLink
Για πλήρη απενεργοποίηση του EasyLink…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε EasyLink, πατήστε  (δεξί) και
επιλέξτε EasyLink στο επόμενο βήμα.
3. Επιλέξτε Κλειστό.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Με τη ρύθμιση Χρονοδιακ απενεργ, μπορείτε να ρυθμίσετε
την τηλεόραση να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση
αναμονής έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Για να ορίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης…
Τηλεχειριστήριο EasyLink
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Χρονοδιακ
απενεργ και πατήστε OK.
2. Με το ρυθμιστικό, μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό
διάστημα διάρκειας έως 180 λεπτά, σε βήματα των 5 λεπτών.
Αν επιλέξετε 0 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας απενεργοποιείται. Ασφαλώς, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε νωρίτερα την τηλεόρασή σας ή να
μηδενίσετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης
μέτρησης.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο EasyLink…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε EasyLink > Τηλεχειριστήριο EasyLink και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Κλειστό.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
41
Τοποθεσία
Αντιγραφή λίστας καναλιών
Αν η τηλεόραση είναι εγκατεστημένη σε κατάστημα, μπορείτε
να ρυθμίσετε την τηλεόραση να προβάλλει ένα διαφημιστικό
banner προώθησης. Η ρύθμιση Στυλ εικόνας ορίζεται
αυτόματα σε Ζωντανό. Ο Χρονοδιακόπτης
απενεργοποίησης έχει απενεργοποιηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Εγκατάσταση καναλιού > Αντιγραφή λίστας
καναλιών.
14.6
Για να ορίσετε την τηλεόραση σε "Τοποθεσία: Κατάστημα"...
Κλείδωμα για παιδιά
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Τοποθεσία > Κατάστημα και πατήστε OK.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Γονική διαβάθμιση
Για να ορίσετε μια ελάχιστη ηλικία για την παρακολούθηση
προγραμμάτων με διαβάθμιση...
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στο σπίτι, ορίστε την
τηλεόραση στην επιλογή "Τοποθεσία: Σπίτι".
1. Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γονική διαβάθμιση και επιλέξτε μία από τις
ηλικίες στη λίστα.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρύθμιση καταστήματος
Αν η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Κατάστημα,
μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα μίας συγκεκριμένης
επίδειξης για χρήση σε εμπορικό κατάστημα.
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ηλ. αυτοκόλλητο και πατήστε  (δεξιά) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ορισμός κωδικού / Αλλαγή κωδικού
Ο κωδικός PIN κλειδώματος για παιδιά χρησιμοποιείται για το
κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα καναλιών ή προγραμμάτων.
Για να ορίσετε τον κωδικό κλειδώματος ή για να αλλάξετε τον
τρέχοντα κωδικό…
1. Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ορισμός κωδικού Αλλαγή κωδικού και
πατήστε OK.
3. Εισαγάγετε έναν 4ψηφιο κωδικό της επιλογής σας. Αν ο
κωδικός έχει ήδη οριστεί, καταχωρίστε τον τρέχοντα κωδικό
κλειδώματος για παιδιά και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον
νέο κωδικό δύο φορές.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της
τηλεόρασης (εργοστασιακές ρυθμίσεις).
Για επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Εργοστασιακές ρυθμίσεις και πατήστε OK.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ο νέος κωδικός έχει ενεργοποιηθεί.
Ξεχάσατε τον κωδικό PIN κλειδώματος για παιδιά;
Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας, μπορείτε να τον
παρακάμψετε και να πληκτρολογήσετε έναν νέο κωδικό.
Επανεγκατάσταση τηλεόρασης
1. Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά και
πατήστε  (δεξιά) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού και πατήστε OK.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό παράκαμψης 8888.
4. Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό PIN κλειδώματος για παιδιά
και επαναλάβετε την εισαγωγή για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά εξ ολοκλήρου την
εγκατάσταση της τηλεόρασης. Γίνεται πλήρης
επανεγκατάσταση της τηλεόρασης.
Για να επαναλάβετε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση της
τηλεόρασης...
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
επιλέξτε Επανεγκατάσταση τηλεόρασης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η εγκατάσταση
μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Ο νέος κωδικός έχει ενεργοποιηθεί.
42
Με τη λειτουργία Ηχητική περιγραφή, προστίθεται στον
κανονικό ήχο μια ηχητική περιγραφή από έναν αφηγητή.
Για να ενεργοποιήσετε την ηχητική περιγραφή (αν είναι
διαθέσιμη)...
14.7
Γενική πρόσβαση
Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε την Ηχητική περιγραφή…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή στο επόμενο βήμα
4. Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
5. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Όταν η Γενική πρόσβαση είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση
είναι έτοιμη για χρήση από άτομα κωφά ή τυφλά, καθώς και
από άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης.
Ενεργοποίηση
Αν δεν ενεργοποιήσατε τη Γενική πρόσβαση κατά την
εγκατάσταση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε τώρα στο
μενού Γενική πρόσβαση.
Για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Γενική πρόσβαση στο επόμενο βήμα.
3. Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ηχεία/ακουστικά
Με τη ρύθμιση Ηχεία/Ακουστικά, μπορείτε να επιλέξετε από
πού θέλετε να ακούτε την ηχητική περιγραφή.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα ηχεία της τηλεόρασης, μόνο
τα ακουστικά ή και τα δύο.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Γενική πρόσβαση, η
επιλογή Γενική πρόσβαση προστίθεται στο μενού επιλογών.
Για να ρυθμίσετε ηχεία/ακουστικά...
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή > Ηχεία/Ακουστικά και
πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Ηχείο, Ακουστικά ή Ηχείο + ακουστικά και
πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προβλήματα ακοής
Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδονται με
ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής ή
κωφά. Όταν η επιλογή Προβλήματα ακοής είναι
ενεργοποιημένη, η τηλεόραση τίθεται αυτόματα σε
προσαρμοσμένο ήχο και υπότιτλους (αν υπάρχουν). Προτού
ενεργοποιήσετε την επιλογή Προβλήματα ακοής, πρέπει να
ενεργοποιήσετε τη Γενική πρόσβαση.
Συνδυασμένη ένταση καναλιών
Μπορείτε να αναμείξετε την ένταση του κανονικού ήχου με
την ένταση της ηχητικής περιγραφής.
Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προβλήματα ακοής…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Προβλήματα ακοής και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3. Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να αναμείξετε την ένταση ήχου…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή > Συνδυασμένη ένταση
καναλιών και πατήστε OK.
3. Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ηχητική περιγραφή
Ενεργοποίηση
Εφέ ήχου
Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να μεταδώσουν
προγράμματα με μια ειδική ηχητική περιγραφή στην οποία
ένας αφηγητής περιγράφει τι συμβαίνει στην οθόνη.
Για να μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο και τα εφέ για τα
άτομα με προβλήματα όρασης, πρέπει πρώτα να έχετε
ενεργοποιήσει την Ηχητική περιγραφή.
Επίσης, για να ενεργοποιήσετε την Ηχητική περιγραφή,
πρέπει πρώτα να έχετε ενεργοποιήσει τη Γενική
πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.
Ορισμένες ηχητικές περιγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν
επιπλέον εφέ ήχου, όπως στερεοφωνικό ήχο ή ήχο που
εξασθενεί σταδιακά.
Για να ενεργοποιήσετε τα Εφέ ήχου (αν είναι διαθέσιμα)…
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή > Εφέ ήχου και πατήστε OK.
43
3. Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ομιλία
Η ηχητική περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει και υπότιτλους
για τις λέξεις που εκφωνούνται.
Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους (αν είναι διαθέσιμοι)
...
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή > Ομιλία και πατήστε OK.
3. Επιλέξτε Περιγραφή ή Υπότιτλοι και πατήστε OK.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
44
15
Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών
Εγκατάσταση
καναλιών
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να εκκινείτε μια ενημέρωση
καναλιών από μόνοι σας.
Για να εκκινήσετε μια ενημέρωση καναλιών μη αυτόματα...
1. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3. Επιλέξτε Αναζήτηση για κανάλια και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Ενημέρωση καναλιών και πατήστε OK.
5. Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
15.1
Εγκατάσταση
κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση
Ενημέρωση καναλιών
Επανεγκατάσταση καναλιών
Αυτόματη ενημέρωση καναλιών
Επανεγκατάσταση όλων των καναλιών
Αν λαμβάνετε ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να ρυθμίσετε την
τηλεόραση ώστε να ενημερώνει αυτόματα τη λίστα με νέα
κανάλια.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερώσετε τα κανάλια με μη
αυτόματο τρόπο.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά όλα τα κανάλια και να μην
κάνετε καμία αλλαγή σε όλες τις άλλες ρυθμίσεις της
τηλεόρασης.
Αυτόματη ενημέρωση καναλιών
Για επανεγκατάσταση καναλιών…
Μία φορά την ημέρα, στις 6 π.μ., η τηλεόραση ενημερώνει τα
κανάλια και αποθηκεύει νέα. Τα νέα κανάλια αποθηκεύονται
στη λίστα "Όλα τα κανάλια", αλλά και στη λίστα "Νέα
κανάλια". Τα κενά κανάλια καταργούνται.
Εάν εντοπιστούν νέα κανάλια ή εάν ενημερωθούν ή
καταργηθούν κανάλια, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την
εκκίνηση της τηλεόρασης. Η τηλεόραση πρέπει να είναι σε
κατάσταση αναμονής για αυτόματη ενημέρωση καναλιών.
1. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3. Επιλέξτε Αναζήτηση για κανάλια και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Επανεγκατάσταση καναλιών και πατήστε OK.
5. Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και
πατήστε OK.
6. Επιλέξτε Κεραία (DVB-T) ή Καλωδιακή (DVB-C), και
επιλέξτε ένα στοιχείο που πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά.
7. Επιλέξτε Έναρξη και πατήστε OK για ενημέρωση των
καναλιών. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.
8. Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Αν έχετε ορίσει κωδικό PIN, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον
κωδικό, προκειμένου να επανεγκαταστήσετε τα κανάλια.
Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα κατά την εκκίνηση. . .
1. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3. Επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση καναλιών και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
5. Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Επανεγκατάσταση τηλεόρασης
Όταν εντοπίζονται νέα κανάλια ή έχει γίνει ενημέρωση ή
αφαίρεση καναλιών, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την
εκκίνηση της τηλεόρασης. Για να μην εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα μετά από κάθε ενημέρωση καναλιών, μπορείτε να το
απενεργοποιήσετε.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά εξ ολοκλήρου την
εγκατάσταση της τηλεόρασης. Γίνεται πλήρης
επανεγκατάσταση της τηλεόρασης.
Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Επανεγκατάσταση τηλεόρασης και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Ναι και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
4 - Θα γίνει πλήρης επανεγκατάσταση της τηλεόρασης. Όλες
οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις αρχικές και τα
εγκατεστημένα κανάλια θα αντικατασταθούν. Η εγκατάσταση
μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
5 - Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για να επαναλάβετε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση της
τηλεόρασης...
1. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3. Επιλέξτε Μήνυμα ενημέρωσης καναλιών και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
5. Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Σε ορισμένες χώρες, η αυτόματη ενημέρωση καναλιών
πραγματοποιείται ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή
οποιαδήποτε στιγμή ενώ η τηλεόραση βρίσκεται στην
κατάσταση αναμονής.
45
καλωδιακής τηλεόρασης στη χώρα σας.
DVB-T ή DVB-C
Αν το αποτέλεσμα είναι να μην εγκατασταθεί κανένα κανάλι ή
να λείπουν ορισμένα κανάλια, μπορείτε να επιλέξετε την
αναλυτική μέθοδο Πλήρης. Η μέθοδος αυτή χρειάζεται
περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση και την εγκατάσταση
των καναλιών.
Λήψη DVB-T ή DVB-C
Κατά την εγκατάσταση καναλιών, προτού αναζητήσετε
κανάλια, επιλέξατε "Κεραία (DVB-T)" ή "Καλωδιακή (DVB-C)".
Η ρύθμιση κεραίας DVB-T αναζητά επίγεια αναλογικά
κανάλια και ψηφιακά κανάλια DVB-T/T2. Η ρύθμιση
καλωδιακής DVB-C αναζητά αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
διαθέσιμα από πάροχο καλωδιακής DVB-C.
Αν σας έχει δοθεί μια συγκεκριμένη τιμή συχνότητας δικτύου
για να αναζητήσετε κανάλια, επιλέξτε Για προχ/νους.
Εγκατάσταση καναλιών DVB-C
Λειτουργία συχνότητας δικτύου
Για διευκόλυνσή σας, όλες ο ρυθμίσεις DVB-C έχουν οριστεί
στις αυτόματες διαθέσιμες επιλογές.
Αν ο πάροχος DVB-C σάς έχει δώσει συγκεκριμένες τιμές DVBC, όπως τον αριθμό δικτύου ή τη συχνότητα δικτύου,
εισαγάγετε αυτές τις τιμές όταν σας ζητηθεί στη διάρκεια της
εγκατάστασης.
Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την ταχεία
μέθοδο Γρήγορο στη Σάρωση συχνότητας για να
αναζητήσετε κανάλια, επιλέξτε Αυτόματη. Η τηλεόραση θα
χρησιμοποιήσει 1 από τις προκαθορισμένες συχνότητες
δικτύου (ή το HC - homing channel, δηλ. συντονιστικό κανάλι)
που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους παρόχους
καλωδιακής τηλεόρασης στη χώρα σας.
Διενέξεις αριθμών καναλιών
Αν σας έχει δοθεί μια συγκεκριμένη τιμή συχνότητας δικτύου
για να αναζητήσετε κανάλια, επιλέξτε Χειροκίνητα.
Σε ορισμένες χώρες, διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια
(σταθμοί αναμετάδοσης) ενδέχεται να έχουν τον ίδιο αριθμό
καναλιού. Στη διάρκεια της εγκατάστασης, η τηλεόραση
εμφανίζει μια λίστα με τις διενέξεις αριθμών καναλιών. Θα
πρέπει να επιλέξετε ποιο τηλεοπτικό κανάλι θέλετε να
εγκαταστήσετε σε κάθε αριθμό καναλιού στον οποίο
αντιστοιχούν πολλά τηλεοπτικά κανάλια.
Συχνότητα δικτύου
Με τη Λειτουργία συχνότητας δικτύου στη
ρύθμιση Χειροκίνητα, μπορείτε να εισαγάγετε εδώ την τιμή
της συχνότητας δικτύου που έχετε λάβει από τον πάροχο
καλωδιακής τηλεόρασης. Εισαγάγετε την τιμή με τα
αριθμητικά πλήκτρα.
Ρυθμίσεις DVB
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις DVB
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις DVB...
Μέγεθος βήματος συχνότητας
1. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3. Επιλέξτε Αναζήτηση για κανάλια και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Επανεγκατάσταση καναλιών και πατήστε OK.
5. Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και
πατήστε OK.
6. Επιλέξτε Καλωδιακή (DVB-C).
7. Επιλέξτε Ψηφιακά και αναλογικά κανάλια, Μόνο
ψηφιακά κανάλια, ή Μόνο αναλογικά κανάλια, και πατήστε
OK. (Τα στοιχεία θα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα που
επιλέγετε)
8. Επιλέξτε Έναρξη για αναζήτηση καναλιών, ή
επιλέξτε Ρυθμίσεις για ρυθμίσεις DVB-C.
9. Μετά από τη ρύθμιση, επιλέξτε Πραγμ για να
αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
10. Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Η τηλεόραση αναζητά κανάλια σε βήματα των 8 MHz.
Αν το αποτέλεσμα είναι να μην εγκατασταθεί κανένα κανάλι ή
να λείπουν ορισμένα κανάλια, μπορείτε να εκτελέσετε
αναζήτηση σε μικρότερα βήματα, του 1 MHz. Με βήματα του
1MHz χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την αναζήτηση και
την εγκατάσταση των καναλιών.
Λειτουργία ρυθμού συμβόλων
Αν ο πάροχος καλωδιακού σήματος δεν σας έχει δώσει
συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων για να εγκαταστήσετε
τα τηλεοπτικά κανάλια, αφήστε τη ρύθμιση Λειτουργία
ρυθμού συμβόλων στην επιλογή Αυτόματη.
Εάν λάβατε μια συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων,
επιλέξτε Χειροκίνητος.
Εάν ορίσετε τη Λειτουργία ρυθμού
συμβόλων σεΧειροκίνητος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε
την τιμή ρυθμού συμβόλων χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
πλήκτρα.
Σάρωση συχνοτήτων
Επιλέξτε τη μέθοδο αναζήτησης των καναλιών. Μπορείτε να
επιλέξετε την ταχύτερη μέθοδο Γρήγορο και να
χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που
χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους παρόχους
46
συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων. Για να εισαγάγετε την
τιμή του ρυθμού συμβόλων, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα.
Ταυτότητα δικτύου
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την τιμή Ταυτότητ δικτ
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
Χειροκίνητη εγκατάσταση
Ψηφιακά κανάλια
Τα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να
εγκατασταθούν χειροκίνητα, ένα προς ένα.
Αν γνωρίζετε ότι ο πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης δεν
προσφέρει ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να παραλείψετε την
αναζήτηση ψηφιακών καναλιών.
Για μη αυτόματη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών...
1. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
σας PIN αν είναι απαραίτητο.
2. Επιλέξτε Αναλογικά: Χειροκίνητη εγκατάσταση και
πατήστε OK.
Aναλογ κανάλ
Αν γνωρίζετε ότι ο πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης δεν
προσφέρει αναλογικά κανάλια, μπορείτε να παραλείψετε την
αναζήτηση αναλογικών καναλιών.
- Σύστημα
Για να ρυθμίσετε το σύστημα της τηλεόρασης,
επιλέξτε Σύστημα.
Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε τώρα και
πατήστε OK.
Δωρεάν/κωδικοποιημένα
Εάν είστε συνδρομητές και διαθέτετε μονάδα περιορισμένης
πρόσβασης (CAM) για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης,
επιλέξτε Χωρίς περιορισμό. Εάν δεν είστε συνδρομητές σε
υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, μπορείτε να
επιλέξετε Μόνο δωρεάν κανάλια.
- Αναζήτηση καναλιού
Για να βρείτε ένα κανάλι, επιλέξτε Αναζήτηση καναλιού και
πατήστε OK. Μπορείτε να εισάγετε μια συχνότητα μόνοι σας
για να βρείτε ένα κανάλι ή να αφήσετε την τηλεόραση να
αναζητήσει το κανάλι για λογαριασμό σας. Πατήστε  (δεξί)
για να επιλέξετε Αναζήτηση και έπειτα πατήστε OK για να
αναζητήσετε ένα κανάλι αυτόματα. Το κανάλι που βρέθηκε
εμφανίζεται στην οθόνη και, αν η λήψη είναι κακή,
πατήστε Αναζήτηση ξανά. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το
κανάλι που εντοπίστηκε, επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK.
Ποιότητα λήψης
Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος
ενός καναλιού. Αν χρησιμοποιείτε δική σας κεραία, μπορείτε
να δοκιμάσετε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας για να
βελτιώσετε τη λήψη.
Για να ελέγξετε την ποιότητα λήψης ενός ψηφιακού
καναλιού...
- Συντονισμός
Για να συντονιστείτε σε ένα κανάλι, επιλέξτε Συντονισμός και
πατήστε OK. Μπορείτε να συντονιστείτε στο κανάλι με το  ή
το .
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε,
επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK.
1. Συντονιστείτε στο κανάλι.
2. Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3. Επιλέξτε Ψηφιακά: Δοκιμή λήψης και πατήστε OK.
Εμφανίζεται η ψηφιακή συχνότητα για το συγκεκριμένο
κανάλι. Αν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση
της κεραίας σας. Για να ελέγξετε ξανά την ποιότητα του
σήματος αυτής της συχνότητας, επιλέξτε Αναζήτηση και
πατήστε OK.
Για να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη ψηφιακή συχνότητα,
χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του
τηλεχειριστηρίου. Εναλλακτικά, επιλέξτε τη συχνότητα,
τοποθετήστε τα βέλη σε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα  και  και αλλάξτε τον αριθμό με τα
πλήκτρα  και . Για να ελέγξετε τη συχνότητα,
επιλέξτε Αναζήτηση και πατήστε OK.
- Αποθήκευση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι στον τρέχοντα αριθμό
καναλιού ή σε έναν νέο αριθμό καναλιού.
Επιλέξτε Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού ή Αποθήκευση ως
νέο κανάλι και πατήστε OK. Ο νέος αριθμός καναλιού
εμφανίζεται στιγμιαία.
Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να εντοπίσετε όλα τα
διαθέσιμα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.
Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα DVB-C για τη λήψη καναλιών,
είναι διαθέσιμη η επιλογή Λειτουργία ρυθμού συμβόλων.
Στη Λειτουργία ρυθμού συμβόλων, επιλέξτε Αυτόματα, εκτός
αν ο πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης σάς έχει δώσει μια
47
καναλιών σε μια άλλη τηλεόραση Philips.
15.2
Αντιγραφή λίστας καναλιών
Έκδοση λίστας καναλιών
Εισαγωγή
Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση της λίστας καναλιών....
Η επιλογή "Αντιγραφή λίστας καναλιών" πρέπει να εκτελείται
από αντιπροσώπους και έμπειρους χρήστες.
1. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Αντιγραφή
λίστας καναλιών και πατήστε OK.
2. Επιλέξτε Αντιγραφή λίστας καναλιών και
επιλέξτε Τρέχουσα έκδοση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
3. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Με την επιλογή "Αντιγραφή λίστας καναλιών", μπορείτε να
αντιγράψετε τα κανάλια που είναι εγκατεστημένα σε μια
τηλεόραση σε μια άλλη τηλεόραση Philips της ίδιας σειράς. Η
"Αντιγραφή λίστας καναλιών" σάς απαλλάσσει από τη
χρονοβόρα διαδικασία της αναζήτησης καναλιών, καθώς σας
επιτρέπει να φορτώσετε μια προκαθορισμένη λίστα καναλιών
σε μια τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB
χωρητικότητας τουλάχιστον 1 GB.
Φόρτωση λίστας καναλιών
Προϋποθέσεις
Σε μη εγκατεστημένες τηλεοράσεις
- Και οι δύο τηλεοράσεις πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει το
ίδιο έτος.
- Και οι δύο τηλεοράσεις πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο
υλικού εξοπλισμού. Ελέγξτε τον τύπο υλικού εξοπλισμού στην
πινακίδα τύπου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνήθως
αναφέρεται ως Q . . . LA
- Οι εκδόσεις λογισμικού των δύο τηλεοράσεων πρέπει να
είναι συμβατές.
Αναλόγως αν η τηλεόρασή σας είναι ήδη εγκατεστημένη ή
όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο για να
φορτώσετε μια λίστα καναλιών.
Σε μια μη εγκατεστημένη τηλεόραση
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να ξεκινήσετε την
εγκατάσταση και επιλέξτε γλώσσα και χώρα. Μπορείτε να
παρακάμψετε την αναζήτηση καναλιών. Ολοκληρώστε την
εγκατάσταση.
2. Συνδέστε τη μονάδα flash USB που περιέχει τη λίστα
καναλιών της άλλης τηλεόρασης.
3. Για να ξεκινήσετε τη φόρτωση της λίστας καναλιών,
πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Αντιγραφή λίστας καναλιών > Αντιγραφή σε
TV και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν
είναι απαραίτητο.
5. Η τηλεόραση σάς ενημερώνει αν η αντιγραφή της λίστας
καναλιών στην τηλεόραση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB.
Τρέχουσα έκδοση λογισμικού
Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της
τηλεόρασης…
1. Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και
πατήστε  (δεξιά) για να μεταβείτε στο μενού.
2. Επιλέξτε Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού και
πατήστε OK.
3. Εμφανίζονται η έκδοση, οι σημειώσεις έκδοσης και η
ημερομηνία δημιουργίας. Επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός
Netflix ESN αν είναι διαθέσιμος.
4. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σε εγκατεστημένες τηλεοράσεις
Αντιγραφή λίστας καναλιών
Αναλόγως αν η τηλεόρασή σας είναι ήδη εγκατεστημένη ή
όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο για να
φορτώσετε μια λίστα καναλιών.
Για την αντιγραφή της λίστας καναλιών...
1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση πρέπει
να έχει εγκατεστημένα κανάλια.
2. Συνδέστε μια μονάδα flash USB.
3. Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Αντιγραφή
λίστας καναλιών και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Αντιγραφή σε USB και πατήστε OK. Μπορεί να
σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN κλειδώματος για
παιδιά για να αντιγράψετε τη λίστα καναλιών.
5. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, αποσυνδέστε τη μονάδα
flash USB.
6. Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σε μια ήδη εγκατεστημένη τηλεόραση
1. Επαληθεύστε τη ρύθμιση χώρας της τηλεόρασης. (Για να
επαληθεύσετε αυτήν τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Επανεγκατάσταση όλων των καναλιών. Ξεκινήστε αυτήν τη
διαδικασία μέχρι να φθάσετε στη ρύθμιση χώρας.
Πατήστε  BACK για να ακυρώσετε την εγκατάσταση.)
Αν η ρύθμιση χώρας είναι σωστή, προχωρήστε στο βήμα 2.
Αν η ρύθμιση χώρας δεν είναι σωστή, πρέπει να γίνει
επανεγκατάσταση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Επανεγκατάσταση όλων των καναλιών και ξεκινήστε την
εγκατάσταση. Επιλέξτε τη σωστή χώρα και παρακάμψτε την
αναζήτηση καναλιών. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Όταν
τελειώσετε, προχωρήστε στο βήμα 2.
Τώρα μπορείτε να φορτώσετε την αντιγραμμένη λίστα
48
2. Συνδέστε τη μονάδα flash USB που περιέχει τη λίστα
καναλιών της άλλης τηλεόρασης.
3. Για να ξεκινήσετε τη φόρτωση της λίστας καναλιών,
πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε OK.
4. Επιλέξτε Αντιγραφή λίστας καναλιών > Αντιγραφή σε
TV και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν
είναι απαραίτητο.
5. Η τηλεόραση σάς ενημερώνει αν η αντιγραφή της λίστας
καναλιών στην τηλεόραση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB.
49
16
16.4
Λογισμικό
Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα
Πληροφορίες για την άδεια χρήσης
ανοιχτού πηγαίου κώδικα
16.1
Έκδοση λογισμικού
Αναγνωρίσεις και κείμενα αδειών για το λογισμικό ανοιχτού
πηγαίου κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτήν την
τηλεόραση Philips.
Για να δείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση
λογισμικού > Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού και
πατήστε OK.
2 - Εμφανίζονται η έκδοση και η έκδοση κυκλοφορίας.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη διανομή του πηγαίου
κώδικα που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση Philips υπό τους
όρους της GNU General Public License (GPL), της GNU Lesser
General Public License (LGPL) ή οποιασδήποτε άλλης άδειας
χρήσης ανοιχτού κώδικα. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη
λήψη του πηγαίου κώδικα για αυτό το λογισμικό στο
εγχειρίδιο χρήστη.
16.2
Τοπικές ενημερώσεις
Η PHILIPS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η Philips δεν παρέχει υποστήριξη για αυτό το
λογισμικό. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν τις εγγυήσεις και τα
νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με τυχόν προϊόντα Philips
που έχετε αγοράσει. Ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο
πηγαίο κώδικα που βρίσκεται στη διάθεσή σας.
Για αντιπροσώπους και έμπειρους χρήστες.…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού > Τοπικές
ενημερώσεις και πατήστε OK.
2 - Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
16.3
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου
κώδικα
Open source license information
Η τηλεόραση αυτή περιέχει λογισμικό ανοιχτού πηγαίου
κώδικα. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V προσφέρεται να
καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, ένα αντίγραφο του
πλήρους αντίστοιχου ανοιχτού πηγαίου κώδικα για τα πακέτα
λογισμικού ανοιχτού πηγαίου κώδικα που προστατεύονται
από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, και για τα οποία αυτή η
προσφορά προβλέπεται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης.
SQLite is a C library that implements an SQL database engine.
Programs that link with the SQLite library can have SQL
database access without running a separate RDBMS process.
Αυτή η προσφορά ισχύει για έως και τρία έτη μετά την αγορά
του προϊόντος, για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις
πληροφορίες.
Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε
ταχυδρομικά (στην Αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση . . .
libpng is the official PNG reference library. It supports almost
all PNG features.
open.source@tpvision.com
OpenSSL (1.0.0.d)
libsqlite3 (3.7.14)
Source: http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0
libpng
Source: www.libpng.org
The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a
robust, commercial-grade, full-featured, and Open
Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL
v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well
as a full-strength general purpose cryptography library. The
project is managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and develop the
OpenSSL toolkit and its related documentation.
Source: www.openssl.org
50
flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AGAND, ECC'd NOR, etc.
libboost (1.51)
Boost provides free peer-reviewed portable C++ source
libraries, and emphasize libraries that work well with the C++
Standard Library.
MTD subsystem does not deal with block devices like MMC,
eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw
flashes but they have a Flash Translation layer inside, which
makes them look like block devices. These devices are the
subject of the Linux block subsystem, not MTD.
Boost libraries are intended to be widely useful, and usable
across a broad spectrum of applications.
The Boost license encourages both commercial and noncommercial use.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html
Source: www.boost.org
libscew
The aim of SCEW is to provide an easy interface around the
XML Expat parser, as well as a simple interface for creating
new XML documents. It provides functions to load and access
XML elements without the need to create Expat event
handling routines every time you want to load a new XML
document.
libjpeg (6b)
Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG
image files.
Source: http://libjpeg.sourceforge.net/
SCEW is freely available for download under the terms of the
GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).
zlib (1.2.7)
Source: http://www.nongnu.org/scew/
A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression
library
Source: www.zlib.net
libexpat
Expat is an XML parser library written in C.
libdirectfb (1.4.11)
It is a stream-oriented parser in which an application registers
handlers for things the parser might find in the XML document
(like start tags).
DirectFB is a thin library that provides hardware graphics
acceleration, input device handling and abstraction, integrated
windowing system with support for translucent windows and
multiple display layers, not only on top of the Linux
Framebuffer Device.
Source: http://expat.sourceforge.net/
libdrm
It is a complete hardware abstraction layer with software
fallbacks for every graphics operation that is not supported by
the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to
embedded systems and sets a new standard for graphics
under Linux.
libdrm provides core library routines for the X Window System
to directly interface with video hardware using the Linux
kernel's Direct Rendering Manager (DRM).
Source: http://dri.freedesktop.org/libdrm/
Source: http://directfb.org/
FFMpeg (0.6)
libTomMath (0.42.0)
A complete, cross-platform solution to record, convert and
stream audio and video.
LibTom Projects are open source libraries written in portable C
under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic
and algebraic primitives designed to enable developers and
students to pursue the field of cryptography much more
efficiently.
Source: www.ffmpeg.org
Source: http://libtom.org/
MTD utility (1.5.0)
MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices)
provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it
possible to use the same API when working with different
51
17
Λήξη περιόδου χρήσης
Προδιαγραφές
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
17.1
Περιβάλλον
Ενεργειακό σήμα ΕΕ
Το Ενεργειακό σήμα ΕΕ σάς ενημερώνει για την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης αυτού του προϊόντος. Όσο πιο
πράσινη είναι η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του
προϊόντος τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.
Το σήμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης, τη μέση κατανάλωση ρεύματος του
χρησιμοποιούμενου προϊόντος και τη μέση κατανάλωση
ρεύματος για χρονικό διάστημα 1 έτους. Μπορείτε επίσης να
βρείτε τις τιμές της κατανάλωσης ρεύματος γι' αυτό το προϊόν
στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για τη χώρα σας, στη
διεύθυνση www.philips.com/TV
Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, αυτό σημαίνει ότι
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Δελτίο προϊόντος
Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε
τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Σειρά 4031
22PFx4031
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματά
σας.
- Ενεργειακή κλάση: A
- Μέγεθος ορατής οθόνης: 55 εκατ. / 22 ίντσες
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας (W): 21
W
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) *: 31 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W) **: 0,30
W
- Ανάλυση οθόνης (Pixel): 1920x1080p
Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή των μπαταριών, επειδή η σωστή
απόρριψη θα βοηθήσει στην πρόληψη των αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
24PHx4031
- Ενεργειακή κλάση: A
- Μέγεθος ορατής οθόνης: 60 εκατ. / 24 ίντσες
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας (W): 22
W
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) *: 32 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W) **: 0,30
W
- Ανάλυση οθόνης (Pixel): 1366 x 768p
17.2
Ρεύμα
Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την
κατανάλωση ρεύματος, όταν η τηλεόραση λειτουργεί 4 ώρες
την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση
ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Ρεύμα
- Παροχή ρεύματος: AC 220-240 V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C έως 35°C
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco,
σβήσιμο οθόνης (για ραδιόφωνο), χρονοδιακόπτης
αυτόματης απενεργοποίησης, μενού ρυθμίσεων Eco.
** Όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο
και δεν είναι ενεργή κάποια λειτουργία.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο Δελτίο προϊόντος.
52
Η τιμή ισχύος που δηλώνεται στην πινακίδα του προϊόντος
αντιστοιχεί στην κατανάλωση ισχύος του προϊόντος υπό
φυσιολογικές συνθήκες οικιακής χρήσης (IEC 62087 Ed.2). Η
μέγιστη τιμή, που δηλώνεται σε παρένθεση, χρησιμοποιείται
για σκοπούς ηλεκτρικής ασφάλειας (IEC 60065 Ed. 8.0).
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
Για τη σειρά τηλεοράσεων PFx
17.3
Μορφές εικόνας
Λήψη
Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης
- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Για τη σειρά τηλεοράσεων PxT
- Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (καλωδιακή τηλεόραση) QAM
- Αναπαραγωγή αναλογικής εικόνας: SECAM, PAL
- Αναπαραγωγή ψηφιακής εικόνας: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου (ISO/IEC 13818-3)
Φορμά Η/Υ
Αναλύσεις (μεταξύ άλλων)
- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
17.4
Τύπος οθόνης
Σειρά 4031
Μήκος διαγωνίου οθόνης
- 22PFx4031: 55 εκατ. / 22 ίντσες
- 24PHx4031: 60 εκατ. / 24 ίντσες
17.6
Ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις και βάρος
- PHx4031: 1366x768p
- PFx4031: 1920x1080p
Σειρά 4031
17.5
22PFx4031
Ανάλυση οθόνης εισόδου
- χωρίς βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 512,3 χιλ. - Ύψος 308 χιλ. - Βάθος 45,7 χιλ. - Βάρος ±
2,56 κιλά
Για τη σειρά τηλεοράσεων PHx
- με βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 512,3 χιλ. - Ύψος 315,9 χιλ. - Βάθος 112 χιλ. - Βάρος ±
2,59 κιλά
Μορφές εικόνας
Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης
24PHx4031
- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- χωρίς βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 559,6 χιλ. - Ύψος 335,8 χιλ. - Βάθος 44,9 χιλ. - Βάρος ±
3,21 κιλά
- με βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 559,6 χιλ. - Ύψος 343 χιλ. - Βάθος 112 χιλ. - Βάρος ±
3,24 κιλά
Φορμά Η/Υ
Αναλύσεις (μεταξύ άλλων)
- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
53
17.7
17.9
Συνδεσιμότητα
Πολυμέσα
Τηλεοράσεις σειράς 4031/12, 4031/60
Υποστηριζόμενες συνδέσεις πολυμέσων
- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): σύνδεση μόνο με συσκευές USB
που καταναλώνουν 500 mA ισχύος ή λιγότερο.
Για PFS4031/PHS4031
Υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας
- JPEG, GIF, PNG, BMP
Πίσω τμήμα τηλεόρασης
- HDMI 1 ARC: Κανάλι επιστροφής ήχου HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: Θύρα υπηρεσίας
- VGA: Είσοδος PC
- SCART (RGB/CVBS): Προσαρμογέας SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA): Στερεοφωνικό βύσμα mini 3,5 χιλ.
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: 75 ohm ομοαξονική (IEC)
- Δορυφόρος
Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου
- MP3, WAV, AAC, WMA (έκδοση 2 έως 9.2)
Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο
- AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
WMV9/VC1, HEVC
Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
- SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Πλαϊνό τμήμα τηλεόρασης
- CI: Κοινή διασύνδεση
- USB
- Ακουστικά: Στερεοφωνικό βύσμα mini 3,5 χιλ.
Για PFT4031/PHT4031
Πίσω τμήμα τηλεόρασης
- HDMI 1 ARC: Κανάλι επιστροφής ήχου HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: Θύρα υπηρεσίας
- VGA: Είσοδος PC
- SCART (RGB/CVBS): Προσαρμογέας SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA): Στερεοφωνικό βύσμα mini 3,5 χιλ.
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: 75 ohm ομοαξονική (IEC)
Πλαϊνό τμήμα τηλεόρασης
- CI: Κοινή διασύνδεση
- USB
- Ακουστικά: Στερεοφωνικό βύσμα mini 3,5 χιλ.
17.8
Ήχος
Σειρά 4031
- Στερεοφωνικό HD
- Ισχύς εξόδου (RMS): 6 W
- Dolby® Digital Plus
- DTS 2.0+ Digital out ™
54
του τηλεχειριστηρίου ή των χειριστηρίων της τηλεόρασης. Η
συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική.
Αν η τηλεόραση εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις
εντολές του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ελέγξετε αν
λειτουργεί το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας την κάμερα
ενός κινητού τηλεφώνου. Θέστε το τηλέφωνο στη λειτουργία
κάμερας και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το φακό της
κάμερας. Αν πατήσετε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και
παρατηρήσετε στην κάμερα να τρεμοπαίζει η κόκκινη λυχνία
LED υπερύθρων, σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί.
Θα πρέπει να ελέγξετε την τηλεόραση.
Αν δεν δείτε τη λυχνία να τρεμοπαίζει, σημαίνει είτε ότι το
τηλεχειριστήριο είναι χαλασμένο είτε ότι οι μπαταρίες του
έχουν εξαντληθεί.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο ελέγχου
για τηλεχειριστήρια που είναι συζευγμένα για ασύρματη
σύνδεση με την τηλεόραση.
18
Βοήθεια και
υποστήριξη
18.1
Δήλωση της τηλεόρασης
Δηλώστε τώρα την τηλεόρασή σας και απολαύστε μια σειρά
πλεονεκτημάτων όπως πλήρη υποστήριξη
(συμπεριλαμβανομένων λήψεων), προνομιακή πρόσβαση σε
πληροφορίες για νέα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και
εκπτώσεις, καθώς και την ευκαιρία να κερδίσετε βραβεία ή
ακόμα και να συμμετάσχετε σε ειδικές έρευνες για νέες
κυκλοφορίες.
Η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά την
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome
εμφάνιση της οθόνης έναρξης Philips
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
εμφανίζεται η οθόνη έναρξης Philips και, στη συνέχεια, η
τηλεόραση επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Η
συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Αν αποσυνδέσετε την
τηλεόραση από το ρεύμα και τη συνδέσετε ξανά, θα
εμφανιστεί η οθόνη έναρξης κατά την επόμενη εκκίνηση. Για
να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση
αναμονής, πατήστε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή στην
τηλεόραση.
18.2
Χρήση της βοήθειας
Η τηλεόραση αυτή προσφέρει βοήθεια επί της οθόνης.
Άνοιγμα της Βοήθειας
1. Πατήστε  για να ανοίξετε το μενού αρχικής σελίδας.
2. Επιλέξτε Βοηθητικά προγράμματα > Βοήθεια και
πατήστε OK.
Η λυχνία αναμονής συνεχίζει να αναβοσβήνει
UMv_T_v23_20170316
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Περιμένετε 5 λεπτά και συνδέστε ξανά το καλώδιο. Αν η
λυχνία αναβοσβήνει και πάλι, επικοινωνήστε με την
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της Philips.
18.3
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κανάλια
Ενεργοποίηση και τηλεχειριστήριο
Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά την
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται
εγκατάσταση
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά
συνδεδεμένο.
Ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι
η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά όλα τα καλώδια και
έχετε επιλέξει το σωστό δίκτυο.
Ακούγεται ένας ήχος τριξίματος κατά την εκκίνηση ή την
Κανάλια που είχαν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν
ενεργοποίηση
εμφανίζονται στη λίστα καναλιών
Όταν ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή θέτετε σε κατάσταση
αναμονής την τηλεόραση, ακούγεται ένας ήχος τριξίματος
από το πλαίσιο της τηλεόρασης. Ο ήχος τριξίματος οφείλεται
στη φυσιολογική συστολή και διαστολή της τηλεόρασης,
καθώς η συσκευή κρυώνει και θερμαίνεται. Δεν επηρεάζει
την απόδοση της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.
Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του
τηλεχειριστηρίου
Η τηλεόραση απαιτεί κάποιο χρόνο για να ξεκινήσει. Στο
διάστημα αυτό, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές
55
Εικόνα
Ήχος
Δεν υπάρχει εικόνα / η εικόνα είναι παραμορφωμένη
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην
τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή
οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή η πηγή είναι σωστά
συνδεδεμένες.
Αν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί
αυτόματα την έξοδο ήχου. Το γεγονός αυτό δεν υποδεικνύει
εσφαλμένη λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν έχει οριστεί σε μηδέν ή ότι δεν
έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση.
- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης είναι
συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου του Home Cinema.
- Ο ήχος θα πρέπει να ακούγεται από τα ηχεία του Home
Cinema.
- Σε ορισμένες συσκευές μπορεί να πρέπει να ενεργοποιήσετε
την έξοδο ήχου HDMI με μη αυτόματο τρόπο. Αν έχετε ήδη
ενεργοποιήσει μια έξοδο ήχου HDMI άλλα εξακολουθείτε να
μην ακούτε ήχο, δοκιμάστε να αλλάξετε το φορμά ψηφιακού
ήχου της συσκευής σε PCM (Παλμοκωδική διαμόρφωση).
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή για
οδηγίες.
Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.
Κακή λήψη κεραίας
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην
τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα
φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα
ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Αν είναι
δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης
αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας
συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Αν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, ρυθμίστε το
συγκεκριμένο κανάλι με Χειροκίνητη εγκατάσταση.
Συνδέσεις
Κακή ποιότητα εικόνας από συσκευή
HDMI
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.
- Έχετε υπόψη ότι η υποστήριξη HDCP (Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ευρείας ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί
καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να
εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Αν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν
εμφανίζεται εικόνα, μεταβείτε από τη μία συσκευή στην άλλη
και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πρώτη.
- Αν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
εξόδου από τη συσκευή ΗDMI είναι σωστές.
- Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI σε DVI ή καλώδιο
HDMI σε DVI, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα επιπλέον
καλώδιο ήχου στην υποδοχή AUDIO IN (μόνο βύσμα μίνι),
εφόσον διατίθεται.
Οι ρυθμίσεις εικόνας αλλάζουν μετά από λίγο
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Τοποθεσία έχει οριστεί σε Σπίτι.
Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε και να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Εμφανίζεται ένα διαφημιστικό banner
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Τοποθεσία έχει οριστεί σε Σπίτι.
Η εικόνα δεν προσαρμόζεται στην οθόνη
- Επιλέξτε διαφορετική μορφή εικόνας.
Το φορμά εικόνας αλλάζει ανάλογα με το κανάλι
Το EasyLink δεν λειτουργεί
- Επιλέξτε μη αυτόματη μορφή εικόνας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι συμβατές με το
πρωτόκολλο HDMI-CEC. Οι λειτουργίες EasyLink λειτουργούν
μόνο με συσκευές που είναι συμβατές με το πρωτόκολλο
HDMI-CEC.
Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή
- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές μπορεί να μην
έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο
σήματος της συνδεδεμένης συσκευής.
Το εικονίδιο έντασης δεν εμφανίζεται
- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου HDMI-CEC.
Η εικόνα από τον υπολογιστή δεν είναι σταθερή
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την
ανάλυση και το ρυθμό ανανέωσης που υποστηρίζονται.
Δεν εμφανίζονται φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία μουσικής
από USB
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει
ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο Mass
Storage Class (Κλάση μαζικής αποθήκευσης), όπως
περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής αποθήκευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι
56
συμβατή με την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φορμά των αρχείων ήχου και εικόνας
υποστηρίζονται από την τηλεόραση.
Η αναπαραγωγή αρχείων USB γίνεται με διακοπές
- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής αποθήκευσης USB
ενδέχεται να περιορίζει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα
αναπαραγωγής.
18.4
Ηλεκτρονική βοήθεια
Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την
τηλεόρασή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική
υποστήριξη της Philips. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και
εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
Στην τοποθεσία υποστήριξης θα βρείτε τον αριθμό
τηλεφωνικής υποστήριξης στη χώρα σας, μέσω του οποίου
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς και απαντήσεις σε
συχνές ερωτήσεις (FAQ). Σε ορισμένες χώρες μπορείτε να
συζητήσετε με κάποιον από τους συνεργάτες μας και να
κάνετε τις ερωτήσεις σας απευθείας ή μέσω email.
Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο λογισμικό για την τηλεόρασή
σας ή το εγχειρίδιο της τηλεόρασης για να το διαβάσετε σε
υπολογιστή.
18.5
Εξυπηρέτηση καταναλωτών /
Επισκευή
Για υποστήριξη και επισκευή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε
στην Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της χώρας σας. Μπορείτε να
βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στα έντυπα που συνόδευαν την
τηλεόραση.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη δικτυακή
τοποθεσία www.philips.com/support.
Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς
Ίσως σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς της τηλεόρασης. Μπορείτε να βρείτε αυτούς
τους αριθμούς στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα
τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της
τηλεόρασης.
 Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την
τηλεόραση. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή
ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση και να ακυρωθεί η
εγγύησή σας.
57
- Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την πρίζα, πρέπει
να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντοτε το
φις και όχι το καλώδιο. Φροντίστε να εγκαταστήσετε την
τηλεόραση με τέτοιον τρόπο ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση
στην πρίζα, στο καλώδιο ρεύματος και στο φις ανά πάσα
στιγμή.
19
Ασφάλεια και
φροντίδα
19.1
Ασφάλεια
Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης
ζημιάς στην τηλεόραση
Σημαντικό!
- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει πάνω από 25
κιλά (55 λίβρες), απαιτούνται δύο άτομα.
Πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά,
διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Σε
περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις
οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε
μόνο την παρεχόμενη βάση. Προσαρτήστε σταθερά τη βάση
στην τηλεόραση.
Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που
μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
Ασφαλής στερέωση της τηλεόρασης για
την αποφυγή πτώσης
- Κατά την επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι το
στήριγμα ανάρτησης σε τοίχο μπορεί να αντέξει με ασφάλεια
το βάρος της τηλεόρασης. Η TP Vision δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που
έχει ως αποτέλεσμα ατυχήματα, τραυματισμούς ή βλάβες.
Για να αποτρέψετε τυχόν πτώσεις της τηλεόρασης, πρέπει να
την στερεώνετε πάντα με τον παρεχόμενο βραχίονα
επιτοίχιας ανάρτησης. Τοποθετήστε το βραχίονα και
στερεώστε την τηλεόραση πάνω του, ακόμη κι αν την
στηρίξετε στο δάπεδο.
- Εξαρτήματα αυτού του προϊόντος είναι κατασκευασμένα
από γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό,
ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή πρόκληση ζημιάς
στην τηλεόραση.
Οι οδηγίες για την τοποθέτηση είναι διαθέσιμες στον Οδηγό
γρήγορης εκκίνησης που συνόδευε την τηλεόραση. Εάν τον
έχετε χάσει, μπορείτε να κάνετε λήψη του οδηγού από τη
διαδικτυακή τοποθεσία www.philips.com.
Για να κάνετε λήψη του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης,
χρησιμοποιήστε τον αριθμό του τύπου προϊόντος της
τηλεόρασης.
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!
Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η
τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο
πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε ποτέ την
τηλεόραση στην πρίζα, αν η τάση είναι διαφορετική.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών
- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην
τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην
τηλεόραση.
Αν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε
την από την πρίζα αμέσως.
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της
Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε
την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού
σε παιδιά:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη
με ύφασμα ή με άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχει κανένα μέρος της
τηλεόρασης από την επιφάνεια στήριξης.
- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις
μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην τα τοποθετείτε
ποτέ κοντά σε αναμμένα κεριά, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές
θερμότητας και μην τα εκθέτετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλά έπιπλα,
όπως βιβλιοθήκες, χωρίς να στηρίξετε το έπιπλο και την
τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή
σε άλλα ανοίγματα της τηλεόρασης.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει
το σκαρφάλωμα σε έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
ρεύματος.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!
- Βεβαιωθείτε ότι τα φις δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που τα
φις χαλαρώσουν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή
φωτιά. Όταν περιστρέφετε την οθόνη της τηλεόρασης,
βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στο καλώδιο ρεύματος.
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μπαταρίες τύπου
κέρματος, τις οποίες μπορούν εύκολα να καταπιούν τα μικρά
παιδιά. Φροντίστε να κρατάτε πάντοτε αυτές τις μπαταρίες
58
μακριά από παιδιά.
πλαίσιό της με ένα μαλακό, νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
ποτέ ουσίες όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά
στην τηλεόραση.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης
- Για να αποφύγετε τυχόν παραμορφώσεις και ξεθώριασμα
των χρωμάτων, φροντίστε να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού
όσο το δυνατό συντομότερα.
Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο.
Να αφήνετε πάντοτε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες)
γύρω από την τηλεόραση, για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι
οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται ποτέ από
κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.
- Να αποφεύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το
δυνατόν περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που
παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Περιλαμβάνουν τα μενού οθόνης, τις μαύρες γραμμές, την
προβολή ώρας κ.λπ. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στατικές
εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της
οθόνης, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Καταιγίδες
Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία
πριν από καταιγίδες.
Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της
τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου
κεραίας.
Κίνδυνος για την ακοή
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη
ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Χαμηλές θερμοκρασίες
Αν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C
(41°F), αποσυσκευάστε την και μην την συνδέσετε στην πρίζα
έως ότου η θερμοκρασία της φτάσει σε επίπεδο
θερμοκρασίας δωματίου.
Υγρασία
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την
υγρασία, ενδέχεται να δημιουργηθεί ελάχιστη συμπύκνωση
υδρατμών στο εσωτερικό της γυάλινης πρόσοψης της
τηλεόρασης (σε ορισμένα μοντέλα). Για να αποφύγετε κάτι
τέτοιο, μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως,
θερμότητα ή υπερβολική υγρασία. Αν δημιουργηθούν
υδρατμοί, θα εξατμιστούν έπειτα από μερικές ώρες
λειτουργίας της τηλεόρασης.
Η υγρασία που οφείλεται σε συμπύκνωση υδρατμών δεν
βλάπτει την τηλεόραση και δεν προκαλεί δυσλειτουργία.
19.2
Φροντίδα οθόνης
- Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη
με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Πριν καθαρίσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το
ρεύμα.
- Καθαρίζετε και σκουπίζετε απαλά την τηλεόραση και το
59
τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην
αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε
πάντα με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Philips για
σέρβις ή επισκευές. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό
τηλεφώνου στα έντυπα που συνόδευαν την τηλεόραση. Ή
συμβουλευτείτε τη δικτυακή μας
τοποθεσία www.philips.com/support και, αν χρειαστεί,
επιλέξτε τη χώρα σας. Αν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία
που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή
οποιεσδήποτε μετατροπές και διαδικασίες συναρμολόγησης
που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η
εγγύηση θα ακυρωθεί.
20
Όροι χρήσης,
πνευματικά
δικαιώματα και άδειες
χρήσης
20.1
Χαρακτηριστικά pixel
Αυτό το προϊόν LCD/LED διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων
pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή
περισσότερο, ενδέχεται να εμφανίζονται σταθερά στην οθόνη
μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή
μπλε). Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης
(εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί
βλάβη.
Όροι χρήσης
2016 © TP Vision Europe B.V. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.
Αυτό το προϊόν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά από την TP
Vision Europe B.V. ή μία από τις θυγατρικές της, οι οποίες στο
εξής θα αναφέρονται στο παρόν ως TP Vision, που είναι ο
κατασκευαστής του προϊόντος. Η TP Vision είναι εγγυητής για
την τηλεόραση με την οποία συσκευάστηκε το παρόν
εγχειρίδιο. Η ονομασία Philips και το έμβλημα Philips με την
ασπίδα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke
Philips N.V.
Συμμόρφωση με κανονισμούς ΕΕ
Με το παρόν η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτή η
τηλεόραση συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις
λοιπές σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2014/53/ΕΕ (RED),
2009/125/ΕΚ (Οικολογικός σχεδιασμός), 2010/30/ΕΕ
(Ενεργειακή σήμανση) και 2011/65/ΕΚ (Περιορισμός
επικίνδυνων ουσιών - RoHS).
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της
Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων κατόχων
τους. Η TP Vision διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα
προϊόντα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να
προσαρμόσει ανάλογα τις προηγούμενες παρτίδες.
Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕMF
Η TP Vision κατασκευάζει και πωλεί πολλά προϊόντα που
απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε
ηλεκτρονική συσκευή, έχουν γενικά την ιδιότητα εκπομπής
και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες
επιχειρηματικές αρχές της TP Vision είναι η λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα
προϊόντα μας να πληρούν όλες τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα για τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) που ισχύουν κατά την
ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.
Το έντυπο υλικό που συνόδευε την τηλεόραση και το
εγχειρίδιο χρήσης που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της
τηλεόρασης ή μπορεί να ληφθεί από τη διαδικτυακή
τοποθεσία της Philips www.philips.com/support θεωρούνται
επαρκή για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα.
Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται
επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα.
Αν το συγκεκριμένο προϊόν ή μεμονωμένες μονάδες του και
διαδικασίες χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς
από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα
πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά
τους. Η TP Vision εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει
ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία
άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η TP Vision δεν είναι
υπεύθυνη για οποιοδήποτε σφάλμα υπάρχει στο περιεχόμενο
του παρόντος εγγράφου ούτε για τυχόν πρόβλημα που
προκύπτει από το περιεχόμενο του εγγράφου. Τα σφάλματα
που αναφέρονται στη Philips προσαρμόζονται και
δημοσιεύονται στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της
Philips όσο το δυνατόν συντομότερα.
Η TP Vision έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει, να παράγει και να
πωλεί προϊόντα που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία. Η TP Vision επιβεβαιώνει ότι αν γίνει σωστός χειρισμός
των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, τότε η χρήση τους είναι ασφαλής σύμφωνα με
τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Η TP
Vision διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών
προτύπων ασφαλείας και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, και ως εκ τούτου είναι σε θέση να προβλέπει τις
περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση και να τις
ενσωματώνει εγκαίρως στα προϊόντα της.
Όροι εγγύησης - Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην
τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας!
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την
τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ
μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το
τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της
60
20.2
Λογισμικό MHEG
Πνευματικά δικαιώματα και
άδειες χρήσης
Τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού MHEG ("το
Λογισμικό"), το οποίο ενσωματώνεται σε αυτήν την
τηλεόραση ("αυτό το προϊόν") και περιλαμβάνεται ώστε να
παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των διαδραστικών
λειτουργιών της τηλεόρασης, είναι ιδιοκτησία της S&T CLIENT
SYSTEMS LIMITED ("ο Κάτοχος"). Η χρήση του Λογισμικού
επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.
HDMI
Τα HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και
το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα
σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και
άλλες χώρες.
Άλλα εμπορικά σήματα
Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία
των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
Dolby Digital Plus
Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Το
Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα
της Dolby Laboratories.
DTS 2.0 + Digital Out™
Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάστηκε με την
άδεια της DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο, το &
DTS και το σύμβολο αποτελούν σήματα κατατεθέντα και το
DTS 2.0+Digital Out αποτελεί εμπορικό σήμα της DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Kensington
Οι επωνυμίες Kensington και Micro Saver είναι σήματα
κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των
οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι
αιτήσεις σε άλλες χώρες.
61
62
Ευρετήριο
Γενική πρόσβαση 43
Γενική πρόσβαση, προβλήματα ακοής 43
Γενική πρόσβαση, Ηχεία/Ακουστικά 43
Γλώσσα υπότιτλων 18
Γλώσσα υποτίτλων, Δευτερεύουσα 18
Γλώσσα υποτίτλων, Πρωταρχική 18
Γλώσσα ήχου 19
Γλώσσα ήχου, Δευτερεύουσα 19
Γλώσσα ήχου, Πρωταρχική 19
Γλώσσα κειμένου, Δευτερεύουσα 21
Γλώσσα κειμένου, Πρωταρχική 21
C
CAM PIN 8
CAM, μονάδα περιορισμένης πρόσβασης 8
CI+ 8
Clear Sound 37
D
DVB (Digital Video Broadcast) 46
E
EasyLink 6
EasyLink, Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση 7
Δ
G
Δελτίο προϊόντος 52
Δηλώστε το προϊόν σας 55
Δοκιμή λήψης 47
Gamma 34
H
HDMI, ARC 6
HDMI, Σύνδεση DVI 7
Home Cinema, προβλήματα 11
Home Cinema, πολλαπλά κανάλια 10
Home Cinema, εξισορρόπηση έντασης ήχου 10
Ε
Επανεγκατάσταση τηλεόρασης 45
Επισκευή 57
Επικοινωνία με τη Philips 57
Επιλογές σε κανάλι 18
Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 52
Ευκρίνεια 33
Ευκρίνεια, μείωση τεχνουργημάτων MPEG 35
Ευκρίνεια, μείωση θορύβου 35
Εγγραφή 26
Εγκατάσταση τηλεόρασης 45
Εικόνα, χρώμα 33
Εικόνα, αντίθεση Backlight 33
Εικόνα, ευκρίνεια 33
Ενεργοποίηση 15
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 57
Εξισορρόπηση εξόδου ήχου 10
I
Incredible Surround 36
Έ
Ένταση ακουστικών 38
Έξυπνη κάρτα, CAM 8
Ή
Ήχος, Clear Sound 37
Ήχος, πρίμα 36
Ήχος, ένταση ακουστικών 38
Ήχος, αυτόματη ρύθμιση έντασης 36
Ήχος, λειτουργία surround 36
Ήχος, μπάσα 36
Η
Ηχητική περιγραφή 43
Ηλεκτρονική υποστήριξη 57
Ό
Όροι χρήσης 60
Κ
Α
Καθυστέρηση εξόδου ήχου 10
Καλωδιακή, Χειροκίνητη εγκατάσταση 47
Κανάλι 18
Κανάλι, Αυτόματη ενημέρωση καναλιών 45
Κανάλι, Εγκατάσταση καλωδίου 45
Κανάλι, Εγκατάσταση κεραίας 45
Κανάλι, Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών 45
Κανάλι, Οδηγ. TV 24
Κανάλι, επανεγκατάσταση 45
Κανάλι, επιλογές 18
Κεραία, Χειροκίνητη εγκατάσταση 47
Κλείδωμα για παιδιά 42
Κοινή υποδοχή διασύνδεσης 8
Κονσόλα παιχνιδιών, σύνδεση 12
Απόρριψη της τηλεόρασης και των μπαταριών 52
Αρχεία πολυμέσων, από μονάδα USB 30
Αυτόματη ρύθμιση έντασης 36
Αυτόματη απενεργοποίηση 15
Αυτόματη ενημέρωση καναλιών 45
Ακουστικά, σύνδεση 11
Αντίθεση 33
Αντίθεση Backlight 33
Αντίθεση, Gamma 34
Αντίθεση, αντίθεση βίντεο 34
Αντίθεση, δυναμική αντίθεση 34
Αντίθεση, λειτουργία αντίθεσης 34
Αντιστάθμιση εξόδου ήχου 10
Αντιγραφή λίστας καναλιών 48
Αντιγραφή λίστας καναλιών, τρέχουσα έκδοση 48
Αντιγραφή λίστας καναλιών, φόρτωση 48
Αντιγραφή λίστας καναλιών, αντιγραφή 48
Λ
Βιντεοκάμερα, σύνδεση 13
Λήξη περιόδου χρήσης 52
Λίστα καναλιών 22
Λίστα καναλιών, πληροφορίες 23
Λειτουργία Surround 36
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 50
Γ
Μ
Β
63
Μπάσα 36
Μέγεθος βήματος συχνότητας 46
Μήνυμα ενημέρωσης καναλιών 45
Μείωση τεχνουργημάτων MPEG 35
Μείωση θορύβου 35
Μενού αρχικής σελίδας 28
Μορφή εικόνας, βασικό 35
Μορφή εικόνας, για προχ/νους 35
Μορφή εξόδου ήχου 10
Φ
Φροντίδα οθόνης 59
Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική 30
Φωτογραφική μηχανή, σύνδεση 13
Χ
Χρώμα 33
Χρώμα, προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος 34
Χρώμα, βελτίωση χρώματος 33
Χρώμα, θερμοκρασία χρώματος 33
Χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας 15
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης 15
Ο
Οπτική έξοδος ήχου, συμβουλές 8
Οδηγός σύνδεσης 6
Οδηγός TV, υπενθύμιση 24
Οδηγίες ασφαλείας 58
Ψ
Ψηφιακό κείμενο 20
P
Π
Pause TV 27
Πρίμα 36
Προβλήματα 55
Προβλήματα όρασης 43
Προβλήματα όρασης 43
Προβλήματα ακοής 43
Προβλήματα ακοής 43
Προβλήματα, τηλεχειριστήριο 55
Προβλήματα, Ήχος 56
Προβλήματα, Σύνδεση, HDMI 56
Προβλήματα, Σύνδεση, USB 56
Προβλήματα, εικόνα 56
Προβλήματα, κανάλια 55
Παιχνίδι ή υπολογιστής 29
Παιχνίδι ή υπολογιστής, ρύθμιση 33
Ποιότητα λήψης 47
Πολυμέσα 30
T
Teletext 20
Ρ
Ρυθμίσεις Eco 38
Ρυθμίσεις ρολογιού 40
Ρυθμίσεις γλώσσας 39
Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 10
Ραδιοφωνικοί σταθμοί 23
Σ
Στυλ ήχου 35
Στυλ εικόνας 32
Στον τοίχο, Τοποθέτηση τηλεόρασης 38
Συσκευή DVD 11
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, σύνδεση 11
Συχνότητα δικτύου 46
Συγχρονισμός ήχου και εικόνας 10
Σύνδεση ρεύματος 4
Σύνδεση κεραίας 5
Σύνδεση SCART, συμβουλές 7
Σύνδεση, μονάδα Flash USB 13
Σάρωση συχνοτήτων 46
Σε βάση τηλεόρασης, Τοποθέτηση τηλεόρασης 38
Σκληρός δίσκος USB, χώρος δίσκου 12
Σκληρός δίσκος USB, εγκατάσταση 12
Τ
Τηλεχειριστήριο EasyLink 7
Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες 17
Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων 24
Τοποθέτηση, Τοποθέτηση τηλεόρασης 4
Τοποθέτηση, απόσταση παρακολούθησης 4
Υ
Υποστήριξη, ηλεκτρονική 57
Υπολογιστής, σύνδεση 13
64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising