Philips | 42PF9830/10 | Owner's Manual | Philips Cineos Τηλεόραση Flat TV widescreen 42PF9830/10 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Cineos Τηλεόραση Flat TV widescreen 42PF9830/10 Εγχειρίδιο χρήσης
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∞Ú. ªÔÓÙ¤ÏÔ˘:
42PF9830/10
∞Ú. ™ÂÈÚ¿˜: .....................................
ºÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÔıfiÓ˘
¢Â›Ù ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ÛÂÏ. 3.
R √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
·Ó·Î‡ÎψÛË
∏ Philips ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ Ó¤· Û·˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÂÙ ÛÂ
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÙËÓ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó·
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ̤ÚË,
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË
˘ÏÈο.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜
Û·˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
∞Ú¯È΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . 3
¶Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ RC4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
√ıfiÓË ∞Ó·˙‹ÙËÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙ· ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
E›‰ÂÈÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
∂ÁηٿÛÙ·ÛË
∂ÈÏÔÁ‹ ÌÂÓÔ‡ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¯ÒÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
∞Ôı‹Î¢ÛË ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ªÂÓÔ‡ ƒ‡ıÌÈÛË
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
¶ËÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ªÂÓÔ‡ TV
ªÂÓÔ‡ ∂ÈÎfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ªÂÓÔ‡ ◊¯Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ªÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ªÂÓÔ‡ Ambilight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
∞Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ì›·˜ οÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘ / Û˘Û΢‹˜ USB . . . 19
ªÂÓÔ‡ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ªÂÓÔ‡ Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
™˘Û΢¤˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙȘ Ï·˚Ó¤˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 22
™‡Ó‰ÂÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ™˘Û΢ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
™˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (µ›ÓÙÂÔ-DVD+RW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
™˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DVD Player ‹ ¿ÏÏË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ „ËÊȷ΋˜
ÚÔ¤Ï¢Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ƒ·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Surround. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
™˘Û΢¤˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Û ÌÈ· ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . 28
™˘Û΢¤˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Û ÌÈ· ˘Ô‰Ô¯‹ DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Û˘Û΢‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
¶Ï‹ÎÙÚ· Û˘Û΢ÒÓ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ
Û˘Û΢ÒÓ
ƒ‡ıÌÈÛË Îˆ‰ÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
°È· ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
∂ÏÏËÓÈο
ÃÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ ‚Ô‹ıÂÈ·;
∂¿Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ‹ ÔÈ
'™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜' Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰Â
χÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ
ηϤÛÂÙ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘
¶ÂÏ·ÙÒÓ ‹ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™¤Ú‚Ș Ù˘
Philips Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Û·˜. ¢Â›Ù ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ
·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÚÈÓ ÙËÏÂʈӋÛÂÙÂ
ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ Philips,
ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ˘˜ ∞ÚÈıÌÔ‡˜ ªÔÓÙ¤ÏÔ˘
Î·È ™ÂÈÚ¿˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ
›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ ÛÙËÓ
·Ú¯È΋ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·.
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 - ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Ù˘ Philips ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË . . . . . . . . . . . . . . . . 37
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2 - ªÔÚÊ‹ ¢È·‰Ô¯È΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ Ù˘ Philips
Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3 - ∆ËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Philips - ºÔÚËÙ‹ ªÓ‹ÌË Î·È USB. . . . . 41
∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο EasyLink ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ¤Ó·
Ï‹ÎÙÚÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›·
ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜,
‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· EasyLink ηÈ
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Â˘ÚˆÎ·ÏÒ‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
Û·˜.
∆Ô NXT® ·ÔÙÂÏ› ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ New Transducers Limited
1
¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜
ªË ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÊȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ÌËÓ ÎÚÂÌ¿Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔÓ
ÙÔ›¯Ô ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
& √‰ËÁ›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ∆Ô›¯Ô/Û ∂ÈÙÚ·¤˙È· ‚¿ÛË/ÛÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ‚¿ÛË
°È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘ ηÈ/‹ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ›¯Ô˘
Î·È Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘, ‰Â›Ù ÙȘ Û˘Óԉ¢ÙÈΤ˜ ™˘ÓÔÙÈΤ˜
√‰ËÁ›Â˜.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ··ÈÙ› ÂȉÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜
Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜. ¢Â ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÔÈ Û·˜. ∏ Philips ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ù‡¯ËÌ· ‹
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi.
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯fiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘:
- ∞¢ı˘Óı›Ù Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ۤڂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.
- ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›·.
- µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ
ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (¯ˆÚ›˜ ÙË
Û˘Û΢·Û›·) Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 42 kg.
é ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ·ÚΛ Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ·¤Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ̤۷ ·fi ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜
ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ fiˆ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÌË ‚¿˙ÂÙ ÂÛٛ˜ ʈÙÈ¿˜, fiˆ˜
·Ó·Ì̤ӷ ÎÂÚÈ¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÙËÓ
¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ‹ ÙÔ ÓÂÚfi.
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ÛÙ·ÁfiÓ˜ ‹ ÈÙÛÈÏȤ˜ ˘ÁÚÒÓ.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Û·˜
& µ¿ÏÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÛÊȯٿ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÎÂÚ·›·˜ x ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
UK - EIRE
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. °È· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÎÂÚ·›·˜ Ì ηٷÛÙÔϤ·.
é ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜, Û˘Ó‰¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û·˜
Û˘Û΢¤˜.
“ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜
(MAINS) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÛÙËÓ Ú›˙·, Ì ٿÛË Ú‡̷ÙÔ˜ 198264V.
°È· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (AC) Î·È Èı·ÓÒ˜ ʈÙÈ¿ ‹
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·, ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â¿Óˆ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È (∆‡Ô˜ R6-1,5V).
√È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ηÈ
η‰Ì›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ ÙȘ ·ÏȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜
ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
∞ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (ON)
¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ B ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
ªÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ë ÔıfiÓË ·Ó¿‚Ô˘Ó.
∞Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ȤÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· -P+ ‹ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ B ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∞Ú¯È΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË
∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (Î·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿) Ô˘ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÔıfiÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜
ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔıÔÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û·˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·.
& ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÔıfiÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, Û·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ù· Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÌÂÓÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
(∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÁÏÒÛÛ·.)
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫.
‘ ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙÂ.
™ËÌ›ˆÛË: ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÔıfiÓ˜
ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ. ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 11.
2
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘
∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ‚¿ÛË Á˘Ú›˙ÂÈ Î·Ù¿ + 30 Î·È - 30 ÌÔ›Ú˜ ηÈ
Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂›Ó·È
Â›Û˘ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
B
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
& ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ù˘ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô DC Ù˘
DVD/R SAT TV VCR AUX
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘.
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ù˘
v
SELECT
k
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘.
“ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ
T
DEMO
Ú›˙·.
BROWSE
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¶È¤ÛÙ ÚÒÙ· ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SWIVEL MOT ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
Û·˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÈÂṲ̂ÓÔ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·:
- ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙÚ¤„ÂÙ ÙË ‚¿ÛË
ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜,
- ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· οو ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË Û ÌÈ·
ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË,
- ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ı¤ÛË.
b
=
MOT
®
OK
®
®
®
b
MENU
+
™ËÌ›ˆÛË: ªÂÙ¿ ·fi ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ·
·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿.
+
V
¬
P
_-
ABC
DEF
1
2
3
-
-
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË.
¶Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯·ı› ‹ ¿ıÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ B ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
¶È¤ÛÙÂ:
• Ù· Ï‹ÎÙÚ· V - ‹ + ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
• Ù· Ï‹ÎÙÚ· P/CH - ‹ + ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ‹ ËÁ¤˜.
∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
V
MENU
P/CH
B
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ:
• Ù· Ï‹ÎÙÚ· V - Î·È + Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ· P/CH- Î·È P/CH+ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÓÔ‡,
• ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË:
ŸÙ·Ó ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ MENU ÛÙÔ Â¿Óˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ŒÍÔ‰Ô˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
ªÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ŒÍÔ‰Ô˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU.
ºÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÔıfiÓ˘
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ, Ȥ˙ÂÙÂ, ÙÚ›‚ÂÙ ‹ ÎÙ˘¿Ù ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÈ̘
ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓȤ˜, ÊıÔÚ¿ ‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠Â›Û˘ ÌËÓ Î·ı·Ú›˙ÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÍÂÛÎÔÓfi·Ó· ÂÌÔÙÈṲ̂ӷ Ì ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì Á˘ÌÓ¿ ¯¤ÚÈ· ‹ Ì ÏÈÁ‰È·Ṳ̂ÓÔ ‡Ê·ÛÌ· (ÔÚÈṲ̂ӷ ηÏÏ˘ÓÙÈο Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔıfiÓË).
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÔıfiÓ˘.
ŸÙ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÎÔÓÈÛÙ›, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÎÔ˘›ÛÙ ÙËÓ ··Ï¿ Ì ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ ‹ ¿ÏÏÔ Ì·Ï·Îfi ˘ÏÈÎfi, fiˆ˜ ¤Ó·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‚ÚÂÁ̤ÓÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Û·ÌÔ˘¿.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÛÂÙfiÓ, ÙÔÏÔ˘fiÏÈÔ Î·È ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÂÂȉ‹ ÚÔηÏÔ‡Ó ¯ËÌÈ΋ ÊıÔÚ¿.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÁÚ¿ ηı·ÚÈÛÙÈο ‹ ηı·ÚÈÛÙÈο Û ÌÔÚÊ‹ ÛÚ¤È.
™ÎÔ˘›ÛÙ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Û¿ÏÈÔ˘ ‹ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∏ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÚÔηÏ›
·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Î·È ÍÂıÒÚÈ·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.
3
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ RC4310
™ËÌ›ˆÛË: ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï‹ÎÙÚ· ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ.
∂¿Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Ï›ÛÙ· ÂÈÏÔÁÒÓ. ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË Ï›ÛÙ·. ∏ Ï›ÛÙ· ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 6 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‹ ȤÛÙ OK ÁÈ· Ó·
ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜.
DVD/R SAT TV VCR AUX
¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
SELECT ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂¿Ó ‰Â Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ·
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤۷ Û 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
k
SELECT
T
DEMO
DEMO
BROWSE
b
=
®
MOT
v ∂ÈÏÔÁ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Û˘Û΢‹˜
¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
ËÁ‹˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙÂ
Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ EXT1,
EXT 2, EXT 3, EXT 4, DVI, HDMI, Side
‹ TV, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘
¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û·˜
Û˘Û΢¤˜.
B
OK
®
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‹ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ ∞Ó·˙‹ÙËÛË. ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 6.
b Teletext ¡·È/Ÿ¯È ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 21.
OK • ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘
• ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ηӷÏÈÒÓ
• ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
• ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Multimedia Browser, ÛÂÏ. 20.
¶Ï‹ÎÙÚÔ (MOT) ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
°È· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·.
¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 3.
b
MENU
+
+
¬
V
P
ABC
V ŒÓÙ·ÛË
¶È¤ÛÙ + ‹ - ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
¬ ¢È·ÎfiÙÂÈ ‹ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô.
+P- ∂ÈÏÔÁ‹ ηӷÏÈÔ‡
°È· Ó· ‰Â›Ù ٷ ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·
Î·È ÙȘ ËÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ٛ
ÛÙË Ï›ÛÙ· ÚÔÙÈÌÒÌÂÓˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ.
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
7
8
9
0 ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘
ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ‚ϤÂÙÂ
ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙÔ˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘.
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
MENU MÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Ó·È/fi¯È
¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 11.
¶Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·
¶È¤ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·
Â¿Óˆ/οو, ·ÚÈÛÙÂÚfi/‰ÂÍ› ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ̤۷ ÛÙ· ÌÂÓÔ‡.
-
_-
®
q
Ò
‡
¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ‹
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ambilight.
°È· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ambilight, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ªÂÓÔ‡ ÙËÏÂfiÚ·Û˘,
Ambilight, ÛÂÏ. 18.
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
AMBILIGHT
• ON/OFF
• MODE
¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·˘Ùfi ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ambilight.
∞ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ·
°È· ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡.
¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 6.
i ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜
(·Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘) ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û¯ÂÙÈο
Ì ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Î·È
ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
®Ò‡†ºπ
• ¶Ï‹ÎÙÚ· Û˘Û΢ÒÓ ◊¯Ô˘ Î·È ∂ÈÎfiÓ·˜.
¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 31.
• ¶Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 20.
4
∂›‰ÂÈÍË Ó·È/fi¯È ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 7.
ŒÁ¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ· ÂÈÏÔÁ‹˜
ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Ù ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙ·
¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ·, Ù· Ï‹ÎÙÚ·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
k ™ÂÏ›‰· ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘ Teletext
¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 21.
®
®
= BROWSE ¡·È/Ÿ¯È
B ∞Ó·ÌÔÓ‹
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·fi ‹
Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
ŸÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË
·Ó·ÌÔÓ‹˜, ·Ó¿‚ÂÈ ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋
Ï˘¯Ó›·.
™ËÌ›ˆÛË: Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÔÙ¤ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿
ÌfiÓÔ Â¿Ó ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ·fi ÙÔ Ú‡̷.
®
∞ÌÂÛË ÂÁÁÚ·Ê‹
¢Â›Ù ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
ÌÂ EasyLink, ÛÙË ÛÂÏ. 30.
FAVORITES
• VIEW °È· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÌÂ
fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌÂȈ̤ӷ
ˆ˜ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ·.
• ✓ °È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ‹ Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ¤Ó· ηӿÏÈ ÛÙË Ï›ÛÙ·
ÚÔÙÈÌÒÌÂÓˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ
ηӷÏÈÒÓ.
b ¢ÈÏ‹ √ıfiÓË/PIP (∂ÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ∂ÈÎfiÓ·)
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢ÈÏ‹ √ıfiÓË ‹ PIP (∂ÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·), ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÊÔÚÌ¿ Ô˘ ›¯·Ù Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ºÔÚÌ¿ PIP ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ‡ıÌÈÛË,
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘, ÛÂÏ. 11.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PIP Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηϤÛÂÙ ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÔıfiÓË ÂÓÙfi˜
Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÔıfiÓ˘, Ë ÔÔ›· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ·
‰‡Ô ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ‹ ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÌÈ·
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÏ‹˜ ÔıfiÓ˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔıfiÓË ÛÂ
‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔıfiÓ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‰‡Ô
ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ‹ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜
ËÁ‹˜ ‹ ÂÓfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ Ì·˙› Ì Teletext (‰Â›Ù ÛÂÏ. 21).
™ËÌ›ˆÛË: ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙÔ› fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
B
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
k
SELECT
T
DEMO
BROWSE
=
b
MOT
®
OK
®
®
®
MENU
b
+
+
¬
V
P
-
-
_-
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
8
9
7
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
®
q
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚfi/ ‰ÂÍ› ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ PIP ‹ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹/ ‰ÂÍÈ¿ ÔıfiÓË ÛÙË ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË.
é °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‹ ÛÂÏ›‰Â˜ teletext
ÛÙËÓ ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ÓË ÔıfiÓË, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ -P+ ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ v ‹ Ù·
·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ·.
™ËÌ›ˆÛË: ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ηӿÏÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ÓË
ÔıfiÓË.
“ ¶È¤ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ Û Ï‹ÚË Î‡ÚÈ· ÂÈÎfiÓ·
Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı›
ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- √ ‹¯Ô˜ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔıfiÓË, fiÙ·Ó ÂÈÏÂÁ› ÙÔ PIP ‹
·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÔıfiÓË, fiÙ·Ó ÂÈÏÂÁ› ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË.
- ™ÙË ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚÌ¿ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘: Ï‹Ú˘ ÔıfiÓË
‹ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓË.
∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· Û Ï‹ÚË
ÔıfiÓË.
- ŸÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PIP ‹ ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË Î·È Â›Ó·È
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ‹ ÌÈ· ËÁ‹, Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ
ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ·.
Ò
‡
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
√ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ PIP
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÈÎfiÓ·˜
̤۷ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ £¤ÛË.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ‰Â Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ¶È¤ÛÙÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÂÙÂ.
“ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘
ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (PIP).
q ºÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ·˜
¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·˘Ùfi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÊÔÚÌ¿
ÂÈÎfiÓ·˜: ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Û¯‹Ì·, ÀÂډȇڢÓÛË, √ıfiÓË 4:3, ¢È‡ڢÓÛË 14:9,
¢È‡ڢÓÛË 16:9, ªÂÁ¤ı˘ÓÛË ˘ÔÙ›ÙÏˆÓ ‹ √ıfiÓË 16:9.
A˘ÙfiÌ·ÙÔ Û¯‹Ì·
ÀÂډȇڢÓÛË
4:3
¢È‡ڢÓÛË 16:9
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË ˘ÔÙ›ÙψÓ
OıfiÓË 16:9
¢È‡ڢÓÛË 14:9
∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Û¯‹Ì· Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘fiÙÈÙÏÔÈ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ Ì·‡ÚË ÁÚ·ÌÌ‹, ÙÔ
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ÙÔ
ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ Â¿Óˆ Ì·‡Ú˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô
‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
∏ ÀÂډȇڢÓÛË ·Ê·ÈÚ› ÙȘ Ï·˚Ó¤˜ Ì·‡Ú˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂ
ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ 4:3 ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛË.
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ÊÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ·˜ ¢È‡ڢÓÛË 14:9, ¢È‡ڢÓÛË 16:9,
ÀÂډȇڢÓÛË ‹ ªÂÁ¤ı˘ÓÛË ˘ÔÙ›ÙψÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙÔ˘˜
˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ‹ οو.
™ËÌ›ˆÛË: ªÂ ÙȘ ËÁ¤˜ HD ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· fiÏ· Ù· ÊÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ·˜.
5
∞ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
B
∆· ·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ „ËÊ›ˆÓ Î·È ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Multi-tap ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
∂ÁηٿÛÙ·ÛË. ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 8.
∆Ô Î›ÌÂÓÔ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.
ŸÙ·Ó ÏËÎÙÚÔÏÔÁËı› ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ‹ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜, Ô Î¤ÚÛÔÚ·˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ı¤ÛË ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ
ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù·
‰ÂÍÈ¿.
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
k
SELECT
T
DEMO
BROWSE
=
b
MOT
®
OK
®
®
®
MENU
b
+
+
¬
V
¶Ï‹ÎÙÚÔ RC ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Ì Multi-tap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
P
-
-
Ò
ABC
1
2
3
GHI
JKL
MNO
DEF
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
8
9
7
<space>
a b c
d e f
g h i
j k l
m n o
p q r
t u v
w x y
. @ 0
Ò - 1 <space> Ò - 1 (etc.)
A B C 2 a b c (etc.)
D E F 3 d e f (etc.)
G H I 4 g h i (etc.)
J K L 5 j k l (etc.)
M N O 6 m n o (etc.)
s P Q R S 7 p q r s (etc.)
T U V 8 t u v (etc.)
z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
. @ 0 (etc.)
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
®
q
Ò
‡
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô Î¤ÚÛÔÚ·˜ Â¿Óˆ/οو ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘
ηٷ¯ÒÚËÛ˘.
ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ›Ó·Î·.
¶Ï‹ÎÙÚÔ
¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ RC ÌÂ
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو
(RC_CURSOR_UP/RC_CURSOR_DOWN)
RC_CURSOR_UP
RC_CURSOR_DOWN
a b c d . .. A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ - . @
@ . - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a
∞ÔÎÙ‹ÛÙ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ·fi
Û˘Û΢¤˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
TËÏÂfiÚ·ÛË
TËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·
Multimedia
USBDevice1
USBDevice2
PC John
PC Study
∏ ÔıfiÓË ∞Ó·˙‹ÙËÛË (Î·È Ë ˘ÔΛÌÂÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚȯÔ̤ӈÓ
ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ) ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜,
ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ Û ÔÈÎÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô, ‰Â›ÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Connected Planet Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ = ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ
ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÂÈÏÔÁÒÓ ÌÂÓÔ‡.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙË ‰ÔÌ‹.
• ∆ËÏÂfiÚ·ÛË:
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ∆ËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ
ηӷÏÈÒÓ.
• ¶ÔÏ˘Ì¤Û·:
¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ Û˘Û΢¤˜, (˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÈο Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜
Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ USB ‹ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘) ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔıË΢ٛ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ (ÂÈÎfiÓ˜, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘).
¢Â›Ù ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ÛÂÏ. 19.
6
ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ÌÂÓÔ‡ ‹ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÔÏϤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜,
ΛÌÂÓ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ÌËӇ̷ٷ.
¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È.
∆· ¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›. °È· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ȤÛÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤Á¯ÚˆÌÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙ· ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
TËÏÂfiÚ·ÛË
TËÏÂfiÚ·ÛË
EÈÎfiÓ·
P‡ıÌÈÛË
◊¯Ô˜
EÁηٿÛÙ·ÛË
∂›‰ÂÈÍË
Ambilight
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
EÍÔ‰Ô˜
Info
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
TËÏÂfiÚ·ÛË
EÈÎfiÓ·
EÈÎfiÓ·
EÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
◊¯Ô˜
∂͢ÓË ÂÈÎfiÓ·
Ambilight
AÓÙ›ıÂÛË
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·
XÚÒÌ·
E˘ÎÚ›ÓÂÈ·
Afi¯ÚˆÛË
......
Info
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙÂ
ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ.
- ™ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ›Ó·Î· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/ οو.
√ ‰ÂÍÈfi˜ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛËÌ·Ṳ̂Ó˘ ÂÈÏÔÁ‹˜
ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ›Ó·Î·.
™ËÌ›ˆÛË: ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·
ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· οو ÁÈ· Ó·
·Ôηχ„ÂÙ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·.
- ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ì›Ù ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi
›Ó·Î·.
∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ›Ó·Î· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ›Ó·Î· ηÈ
Ô ‰ÂÍÈfi˜ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ
ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ›Ó·Î·.
™ËÌ›ˆÛË: ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ
Ë ÂÈÎfiÓ· ηٿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
fiÙ·Ó Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ›Ó·Î·, ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜
ÌÂÓÔ‡ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ŸÙ·Ó ȤÛÂÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ·
·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÓÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Î·È Ë
ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ›Ó·Î·.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÙ ηٿ ¤Ó· Â›‰Ô
ÌÂÓÔ‡ Î·È ¿ÏÈ.
- ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÛÙËÓ ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
- ¶È¤ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ.
™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô ÌÂÓÔ‡ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi
Ù· ¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ· (Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó), Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó.
E›‰ÂÈÍË
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
∂›‰ÂÈÍË
TËÏÂfiÚ·ÛË
Ambilight
P‡ıÌÈÛË
EÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
EÁηٿÛÙ·ÛË
∂›‰ÂÈÍË
Pixel Plus 2
EÍÔ‰Ô˜
Active Control
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ∂›‰ÂÈÍË Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÙ ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
& ∂ÈϤÍÙ ∂›‰ÂÈÍË ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ΤÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
é ∂ÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÌÈ· ÂÈı˘ÌËÙ‹ Â›‰ÂÈÍË Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ·
Â¿Óˆ/οو.
“ ¶È¤ÛÙ OK ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·Ṳ̂Ó˘
Â›‰ÂÈ͢.
™ËÌ›ˆÛË: ∏ ÂÈÏÂÁ̤ÓË Â›‰ÂÈÍË ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿.
Info
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiϘ ÙȘ
Âȉ›ÍÂȘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·Ù˘
ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË
Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
™ËÌ›ˆÛË: √È Âȉ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â›‰ÂÈ͢.
7
∂ÁηٿÛÙ·ÛË
∂ÈÏÔÁ‹ ÌÂÓÔ‡ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¯ÒÚ·˜
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
TËÏÂfiÚ·ÛË
°ÏÒÙÛ·
P‡ıÌÈÛË
XÒÚ·
EÁηٿÛÙ·ÛË
∂›‰ÂÈÍË
OK
œ
EÍÔ‰Ô˜
π
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
“ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ì›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
‘ ∂ÈϤÍÙ °ÏÒÛÛ· Î·È Ì›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ì ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
( ∂ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
XÂÈÚ.. ÂÁηٿÛÙ..‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Info
§ ∂ÈϤÍÙ ÃÒÚ· Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو Î·È Ì›Ù ÛÙË
Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
∂ÈϤÍÙ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK.
è ™˘Ó¯›ÛÙ Ì ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
∞Ôı‹Î¢ÛË ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ
∞ÊÔ‡ Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿, ÌÔÚ›Ù ÙÒÚ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÙÂ
·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
ÙÚfiÔ˘˜: Ì ∞˘ÙfiÌ·ÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ‹ Ì ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË
(Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ οı ηӷÏÈÔ‡, ‰Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ).
À¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ηӿÏÈ Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÎÔÌÒÓ. ∏
‰È¿Ù·ÍË Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
ηψ‰È·Îfi ‹ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ. ∫¿ÓÙ ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Î·È ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ OK.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
& ∂ÈϤÍÙ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
™ËÌ›ˆÛË: °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı·
Ú¤ÂÈ fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ó· Â›Ó·È ÍÂÎÏ›‰ˆÙ·. ∂ÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı›, ηٷ¯ˆÚ‹ÛÙÂ
ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Û·˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÙ fiÏ· Ù· ηӿÏÈ·. (¢Â›Ù ٷ ÌÂÓÔ‡
TËÏÂfiÚ·ÛË, ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿, ÛÂÏ. 17.)
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ì›Ù ÛÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË
∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
∏ ÂÙÈΤٷ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ •ÂÎÈÓ¿ ÙÒÚ·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫.
‘ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ ŒÓ·ÚÍË ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.
∏ ÔıfiÓË ÌÂÓÔ‡ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È.
∂¿Ó ·ÓȯÓ¢ı› ¤Ó· ηψ‰È·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ οÔÈÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Ô˘
ÂÎ¤ÌÂÈ Û‹Ì· ACI (·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡), ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÓȯÓ¢ı› ÂÎÔÌ‹ Û‹Ì·ÙÔ˜ ACI, Ù· ηӿÏÈ·
·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘
¤¯ÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡
∞ӷηٿٷÍË ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ·Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ.
¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 9.
EÁηٿÛÙ·ÛË
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
°ÏÒÙÛ·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÏÔÁ‹˜
XÒÚ·
™‡ÛÙËÌ·
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
K·Ó¿ÏÈ
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
æ¿ÍÂ
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
MÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜
“ ∂ÈϤÍÙ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÏÔÁ‹˜.
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
MÓ‹ÌË
EÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û˘¯ÓÔًوÓ, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ C ÁÈ· Ù· ηӿÏÈ· ÎÂÚ·›·˜ ‹
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ S ÁÈ· Ù· ηψ‰È·Î¿ ηӿÏÈ·.
‘ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ™‡ÛÙËÌ·.
EÈϤÍÙ ÙË ¯ÒÚ· ‹ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ.
( ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ∫·Ó¿ÏÈ.
¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ‹ ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÙ ӷ
·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ.
§ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ æ¿ÍÂ.
∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ C- ‹ S- ·˘Í¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ›
¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηӷÏÈÔ‡ C ‹ S,
ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ٷ 3 ‹ Ù· 2 „ËÊ›· Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜, ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘
ηӷÏÈÔ‡ Ì ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· 0-9 (.¯. 048).
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Info
∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ
ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ó¿ÏÈ Ì ηӿÏÈ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÙ οı ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡
ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
& ∂ÈϤÍÙ ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ì›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
è ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ªÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·Î‹˜ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠڢıÌ›ÛÙ ÙË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/ οو.
! ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ªÓ‹ÌË.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÔıË·ÛÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· ( ¤ˆ˜ ! ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ·
ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·.
8
∞ӷηٿٷÍË/∞ÏÏ·Á‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ηӷÏÈÒÓ
Œ¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ
ηӷÏÈÒÓ.
Œ¯ÂÙ Â›Û˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ
·ÔÌÓËÌÔÓ¢ı› ‹ Ó· ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· fiÓÔÌ· Û ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Ô˘
‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· fiÓÔÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 5
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi 0 ̤¯ÚÈ 99
Î·È ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
°ÏÒÙÛ·
K·Ó¿Ï
XÒÚ·
........
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
........
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
K·Ó¿Ï
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
& ∂ÈϤÍÙ ∞ӷηٿٷÍË/∞ÏÏ·Á‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ηӷÏÈÒÓ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›· Ï›ÛÙ·
ηӷÏÈÒÓ.
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
“ ∂ÈϤÍÙ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ/οو ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ¿ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ·.
Info
AӷηٿٷÍË
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∏
ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË
ı¤ÛË ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.
é ∂ÈϤÍÙ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó·
·ÓÙÈÌÂÙ·ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÚÔ˜ ·Ó·Î·Ù¿Ù·ÍË Î·Ó¿ÏÈ Ì ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹.
™ËÌ›ˆÛË: ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙËÓ
·Ó·Î·Ù¿Ù·ÍË.
‘ ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ
ηӷÏÈÒÓ.
∞ÏÏ·Á‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∏
é
“
‘
(
§
ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ
fiÓÔÌ· ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.
∂ÈϤÍÙ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ/οو ‹ ÌÂ
Ù· ·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ı¤ÛË Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· Ó¤Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ·, ȤÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ¶È¤ÛÙ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. √ ΤÚÛÔÚ·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹.
- ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÏ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Î¤ÚÛÔÚ·˜. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· Ó¤Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
- ∆Ô ÎÂÓfi, ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂȉÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇
ÙÔ˘ ø Î·È ÙÔ˘ ∞.
∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηӷÏÈÔ‡ Î·È Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù·
é ¤ˆ˜ ( ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù·.
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηӿÏÈ·
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
°ÏÒÙÛ·
K·Ó¿Ï
XÒÚ·
........
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
........
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
K·Ó¿Ï
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
&
é
“
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
‘
(
∞ÊÔ‡ ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ ٷ
ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ -P+. £· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù·
ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
¶ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÔÈ· ηӿÏÈ· ı·
Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓˆÓ.
∂ÈϤÍÙ ¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηӿÏÈ· ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ
·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ηӿÏÈ Ô˘
ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú·Ï›„ÂÙ ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓˆÓ.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫ ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÁÈ· οı ηӿÏÈ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ·fi ÙË
Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓˆÓ.
Info
9
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
EÁηٿÛÙ·ÛË
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
°ÏÒÙÛ·
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÚ¤¯.......
XÒÚ·
TÔÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ/...
¢Â›Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Connected Planet Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Info
∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
°ÏÒÙÛ·
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÚ¤¯.......
XÒÚ·
TÔÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ/...
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Info
10
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ
ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· Û˘Û΢‹ USB ‹
οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘.
∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÌÂ Û˘Û΢‹ USB/οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘
Œ¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ̛· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ·fi
Ì›· Û˘Û΢‹ USB ‹ οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ÚÔÙÔ‡ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ Û˘Û΢‹ ÌÓ‹Ì˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÂÈÎfiÓ·˜ (Î·È ‰ÔÌ‹˜) Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.philips.com/support.
°È· ÙË ÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÌÓ‹Ì˘, ‰Â›Ù ÙÔ
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1, ÛÂÏ. 37.
ªÂÓÔ‡ ƒ‡ıÌÈÛË
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
P‡ıÌÈÛË
TËÏÂfiÚ·ÛË
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
P‡ıÌÈÛË
¶ËÁ‹
EÁηٿÛÙ·ÛË
∂›‰ÂÈÍË
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ TV,
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ.
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ
Ôԛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË.
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ¶ËÁ‹ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ οÔÈ· ËÁ‹.
EÍÔ‰Ô˜
ªÂ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ¤Ó·Ó ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU.
é ∂ÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· οو Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
P‡ıÌÈÛË
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ.
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/..
¶ËÁ‹
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈ.....
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜
MÂÓÔ‡ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
EÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
“ ¶È¤ÛÙ ͷӿ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘.
‘ ¶È¤ÛÙ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘.
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘
ºÔÚÌ¿ PIP
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘
ÔıfiÓ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙ (PIP ‹ ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË) Î·È Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË Ȥ˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¡·È ‹ Ÿ¯È.
& ∂ÈϤÍÙ ºÔÚÌ¿ PIP.
Info
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
“ ∂ÈϤÍÙ PIP ‹ ¢ÈÏ‹ ÔıfiÓË Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Óˆ/οو.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ/P‡ıÌÈÛË
¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÃÚ‹ÛË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5.
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘
ºÔÚÌ¿ PIP
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
A˘ÙfiÌ·ÙÔ surround
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ surround
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÂȉÈο Û‹Ì·Ù· ÁÈ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ӷ Ì ‹¯Ô Surround. ŸÙ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹
A˘ÙfiÌ·ÙÔ Surround Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÈϤÁÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹¯Ô˘ surround.
MÂÓÔ‡ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
EÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
Teletext 2.5
ªÂÚÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¯ÚÒÌ·Ù·, ÊfiÓÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÈÔ fiÌÔÚʘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙȘ
ÛÂÏ›‰Â˜ teletext.
Info
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ/P‡ıÌÈÛË
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹....
& ∂ÈϤÍÙ Teletext 2.5 ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ.
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘
Teletext 2.5
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ Teletext 2.5 ¡·È ‹ Ÿ¯È.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
MÂÓÔ‡ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
EÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
“ ∂ÈϤÍÙ Teletext 2.5 ¡·È ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı›Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹.
∂ÈϤÍÙ Teletext 2.5 Ÿ¯È Â¿Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙËÓ ÈÔ Ô˘‰¤ÙÂÚË ‰È¿Ù·ÍË
teletext.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Teletext 2.5.
™ËÌ›ˆÛË: £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
Ë Ï‹„Ë teletext ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Teletext 2.5.
Info
11
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ/P‡ıÌÈÛË
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
MÂÓÔ‡ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜/‹¯Ô˘
OSD
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
∆›ÙÏÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
MÂÓÔ‡ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
ƒ‡ıÌÈÛË/∞ÏÏ·Á‹ Έ‰.
EÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
ªÂÓÔ‡ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
OSD (∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË)
& ∂ÈϤÍÙ OSD (∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË).
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ∫·ÓÔÓÈÎfi ‹ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ.
∫·ÓÔÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘
ηӷÏÈÔ‡ (ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿) Î·È ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ·
ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË, fiˆ˜ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‹ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹, ÙÔ ÊÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹¯Ô˘.
∂Ï¿¯ÈÛÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÏ·Ùو̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ.
¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÃÚ‹ÛË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ. 4, i ∂ÌÊ¿ÓÈÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
∆›ÙÏÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
Info
& ∂ÈϤÍÙ ∆›ÙÏÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Î·È ÂÈϤÍÙ ∆›ÙÏÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
¡·È ‹ Ÿ¯È.
∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ¡·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ i ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi
ηӿÏÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ ‹ ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
∞Ó ÂÈϤÍÂÙ Ÿ¯È, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó
ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ i, Î·È fi¯È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡
ηӷÏÈÔ‡.
ƒ‡ıÌÈÛË/∞ÏÏ·Á‹ Έ‰ÈÎÔ‡
& ∂ÈϤÍÙ ƒ‡ıÌÈÛË ‹ ∞ÏÏ·Á‹ Έ‰ÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· οو.
é ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ PIN, ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÓÔ‡ Á˘Ú›˙ÂÈ
ÛÙÔ £¤Û Έ‰ÈÎfi. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÔıfiÓË.
∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ PIN, ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÓÔ‡ Á˘ÚÓ¿ÂÈ
ÛÙÔ ∞ÏÏ·Á‹ Έ‰ÈÎÔ‡. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÔıfiÓË.
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÚÈıÌÒÓ ·fi
0000 ˆ˜ 9999.
“ ∆Ô ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Í·Ó¿ Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·
Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ PIN ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi: ∂¿Ó ͯ¿ÛÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Û·˜!
& ∂ÈϤÍÙ ∞ÏÏ·Á‹ Έ‰ÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ
Î·È ȤÛÙ OK.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi
·Ó¿Á΢ 8-8-8-8.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Í·Ó¿ Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜
4-„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi. √ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È
·ÔıË·ÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ Έ‰ÈÎfi˜.
∂ÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi
ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ ÛÙȘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜
ÙÔ˘˜ ÙÈ̤˜.
& ∂ÈϤÍÙ ∂ÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· οو.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫ ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ
Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ̤˜.
12
¶ËÁ‹
ªÂ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘
¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘/ÂÍfi‰Ô˘.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
P‡ıÌÈÛË
¶ËÁ‹
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
EXT1
¶ËÁ‹
EXT2
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜
EXT3
EXT4
DVI
HDMI
Side
Digital Audio In 1
Digital Audio In 2
Info
& ∂ÈϤÍÙ ¶ËÁ‹ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ë
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹.
‘ ¶È¤ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Ï›ÛÙ·
ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÛÙËÓ
ÂÈÏÂÁ̤ÓË ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛfi‰Ô˘.
( ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ·
Â¿Óˆ/οو.
ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ EXT1, EXT2, EXT3, DVI, HDMI ‹ Side, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›·
Ï›ÛÙ· Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜
Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
·ÓȯÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı›
Î·È ÙÔ Û‹Ì· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿.
æËÊÈ·Îfi˜ ◊¯Ô˜
∂ÈϤÍÙ Digital Audio In 1 ‹ 2 fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ „ËÊÈ·Îfi
‹¯Ô ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ·
›ÛÔ‰Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹
Ì ›ÛÔ‰Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ ̤ۈ Ù˘ Digital Audio In, Ë
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ‹¯Ô Dolby Digital ̤ۈ
Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ DIGITAL AUDIO OUT ÚÔ˜ ¤Ó·Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ‹
Ú·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹. ∂¿Ó Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ‹ Ô Ú·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›·
˘Ô‰Ô¯‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙË Digital Audio In, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DIGITAL AUDIO OUT Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
¢Â›Ù ™‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, æËÊÈ·Îfi˜ ¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜
ƒ·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Surround, ÛÙË ÛÂÏ. 27.
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
P‡ıÌÈÛË
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜EX
¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË
¶ËÁ‹
∫·Ì›·
AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜
∂¿Ó ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ‹ ¤Ó·Ó ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ‰Â›ÙÂ
ÛÙË ÛÂÏ. 24, ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
ηӷÏÈÒÓ ˆ˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ηӷÏÈÒÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
& ∂ÈϤÍÙ ∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ∫·Ó¿ÏÈ.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηӷÏÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙ ·ÔıË·ÛÂÈ ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
‘ ∂ÈϤÍÙ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË.
• ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘
·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹: ∫·Ì›·, EXT1 ‹ EXT2.
• ∂ÈϤÍÙ ∫·Ì›· Â¿Ó ‰Â ı¤ÏÂÙÂ Ô ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηӷÏÈÔ‡ Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ˆ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηӷÏÈÔ‡ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
Info
™ËÌ›ˆÛË: ∂ÈϤÍÙ EXT2 fiÙ·Ó Ô ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜
ÛÂ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi EasyLink.
13
ªÂÓÔ‡ TV
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
TËÏÂfiÚ·ÛË
TËÏÂfiÚ·ÛË
EÈÎfiÓ·
P‡ıÌÈÛË
◊¯Ô˜
EÁηٿÛÙ·ÛË
∂›‰ÂÈÍË
Ambilight
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË
ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ.
∆Ô ÌÂÓÔ‡ TV Û·˜ ‰›ÓÂÈ Ì›· ÂÈÛÎfiËÛË ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙÂ.
™ËÌ›ˆÛË: ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û‹Ì· ÂÈÛfi‰Ô˘, ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡
›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó.
ªÂÓÔ‡ ∂ÈÎfiÓ·
EÍÔ‰Ô˜
&
é
“
‘
Info
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
TËÏÂfiÚ·ÛË
EÈÎfiÓ·
EÈÎfiÓ·
EÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
◊¯Ô˜
∂͢ÓË ÂÈÎfiÓ·
Ambilight
AÓÙ›ıÂÛË
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·
XÚÒÌ·
E˘ÎÚ›ÓÂÈ·
Afi¯ÚˆÛË
......
Info
™ËÌ›ˆÛË: ªÂÚÈο ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ HD.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ∂ÈÎfiÓ·.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÈÎfiÓ·.
∂ÈϤÍÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
∂ÎÙÂϤÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿ ‹ ÂÈϤÍÙ ÙË
Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ˘ÔÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿. ∂ÈϤÍÙÂ
οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘ÔÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
∆Ô ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ̛· ÚÔÛˆÈ΋
Ú‡ıÌÈÛË ÂÈÎfiÓ·˜. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜
‰È·ÊfiÚˆÓ ÔıÔÓÒÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙËÓ Î·ıÂÌ›· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓË ÔıfiÓË.
∫¿ı ÊÔÚ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›· Ï‹Ú˘ ÔıfiÓË Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜
fiϘ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔÈ› ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ
˘fiÏÔÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙȘ
¶ÚÔÛˆÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ŒÍ˘Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
& ∂ÈϤÍÙ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
é ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì›· ÔıfiÓË ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ
ÔıÔÓÒÓ Ú‡ıÌÈÛ˘.
“ ªÂ Ù· ¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ·, ÂÈϤÍÙ οı ÊÔÚ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
‘ ∆¤ÏÔ˜ ȤÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ.
ŒÍ˘ÓË ÂÈÎfiÓ·
∂ÈϤÍÙ ŒÍ˘ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ô˘ ηıÂÌ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ·
ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘
ÂÈÎfiÓ·˜, Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÎfiÓ·˜.
™ËÌ›ˆÛË: ∞˘Ù‹ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ Philips ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÎfiÓ· Û ʈÙÂÈÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï¿Ì˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡. ∫·ıÒ˜
ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ôχ ʈÙÈṲ̂ÓÔ fiÛÔ ¤Ó·
ηٿÛÙËÌ·, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¤Í˘Ó˘
ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ·˘Ù‹ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜
Û˘Óı‹Î˜ ı¤·Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹
º˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹.
AÓÙ›ıÂÛË
∞˘Ùfi ı· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÌÂÚÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ·ÏÏ¿
ÎÚ·Ù¿ Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ̤ÚË ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏ·Á‹.
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·
∞˘Ùfi ı· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· fiÏ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ë ÔÔ›· ΢ڛˆ˜ Âȉڿ
ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘.
XÚÒÌ·
∞˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÎÔÚÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ
ÂÈı˘Ì›· Û·˜.
∂˘ÎÚ›ÓÂÈ·
∞˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
Afi¯ÚˆÛË
∞˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÈ ‹ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË £ÂÚÌ‹ (ÎfiÎÎÈÓÔ) Î·È æ˘¯Ú‹ (ÌÏÂ) ·fi¯ÚˆÛË
ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜.
∂ÈϤÍÙÂ æ˘¯Ú‹ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔ Ï¢Îfi Ì›· ÌÏ ·fi¯ÚˆÛË, ∫·ÓÔÓÈ΋
ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔ Ï¢Îfi Ì›· Ô˘‰¤ÙÂÚË ·fi¯ÚˆÛË, £ÂÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙÂ
ÛÙÔ Ï¢Îfi Ì›· ÎfiÎÎÈÓË ·fi¯ÚˆÛË.
14
æËÊȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
TËÏÂfiÚ·ÛË
EÈÎfiÓ·
EÈÎfiÓ·
.......
◊¯Ô˜
æËÊȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜
Ambilight
¢˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
DNR
BÂÏÙ›ˆÛË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜
ÃÚÔÈ¿
ºÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ·˜
Active Control
Info
∆Ô Pixel Plus 2 Â›Ó·È Ë ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹, ηıÒ˜
ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı pixel, Ó·
‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË, ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ·, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· οı ËÁ‹,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (High Definition).
°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ fiψÓ
ÙˆÓ ËÁÒÓ, ÂÈϤÍÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Movie Plus.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÚfiÙ˘Ô Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ËÁ¤˜ Ì Ôχ ıfiÚ˘‚Ô,
ËÁ¤˜ Ì η΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‚ÔÏÈ΋ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
Pixel Plus 2.
¢˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË
∫¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚ˜ ηÈ
ʈÙÂÈÓfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ηıÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË
·ÏÏ¿˙ÂÈ.
∫·ÓÔÓÈο ÂÈϤÍÙ ª¤ÙÚÈÔ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ›Ûˆ˜ ›ӷÈ
ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÈϤÍÙ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ, ª¤ÁÈÛÙÔ ‹ Ÿ¯È.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ·.
é ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÎfiÓ·˜.
DNR (æËÊȷ΋ ªÂ›ˆÛË £ÔÚ‡‚Ô˘)
ºÈÏÙÚ¿ÚÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, fiÙ·Ó Ù· Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· Û‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÛıÂÓ‹.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ·.
é ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÂÈϤÍÙ Ÿ¯È, ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ, ªÂÛ·›Ô ‹
ª¤ÁÈÛÙÔ.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÎfiÓ·˜.
BÂÏÙ›ˆÛË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜
ŸÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹, ÂϤÁ¯ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÏÂ. ∫¿ÓÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·
˙ˆËÚfiÙÂÚ·.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
é °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ/·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË µÂÏÙ›ˆÛË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜
ÂÈϤÍÙ ¡·È ‹ Ÿ¯È Ì ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ·.
ÃÚÔÈ¿
∞˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË
ÂÎÔÌ‹˜ NTSC ÌfiÓÔ.
ºÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ·˜
∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ q ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. ¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÃÚ‹ÛË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 5.
∂ÓÂÚÁfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙÚ¿ Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ fiÏ· Ù· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ·
Û‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈÎfiÓ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Û˘ ¤Ó·Ó ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Û˘Óı‹Î˜
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ·ÚȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤·ÛË.
ŸÙ·Ó Ô ∂ÓÂÚÁfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ª¤ÁÈÛÙÔ, Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·, Ë
·ÓÙ›ıÂÛË Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ambilight ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ʈÙfi˜.
& ∂ÈϤÍÙ ∂ÓÂÚÁfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘
∂ÓÂÚÁÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÙÈ̤˜ EÓÂÚÁÔ‡
EϤÁ¯Ô˘: Ÿ¯È, ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ, ª¤ÙÚÈÔ ‹ ª¤ÁÈÛÙÔ.
√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∆· ÛÙÔȯ›·
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó.
‘ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ‹ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ
ÔıfiÓË Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∂ÓÂÚÁÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘.
15
ªÂÓÔ‡ ◊¯Ô˜
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
& ∂ÈϤÍÙ ◊¯Ô˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
EÈÎfiÓ·
◊¯Ô˜
ŒÍ˘ÓÔ˜ ‹¯Ô˜
◊¯Ô˜
ŒÓÙ·ÛË
“ ∂ÈϤÍÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
Ambilight
IÛÔÚÚÔ›·
‘ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ŒÓÙ·ÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· surround
Dual I-II
( ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿.
TËÏÂfiÚ·ÛË
MÔÓÔ./™ÙÂÚÂÔ. ‹¯Ô˜
AVL
Info
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‹¯Ô˘.
¡· ı˘ÌfiÛ·ÛÙ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÓÔÓÈο
Â›‰· fiÙ·Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.
ŒÍ˘ÓÔ˜ ‹¯Ô˜
∂ÈϤÍÙ ŒÍ˘ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, Ô˘ ηıÂÌ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ·
ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙ· ¶Ú›Ì· Î·È ª¿Û·.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ·.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̛· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‹¯Ô˘.
™ËÌ›ˆÛË: ŸÙ·Ó ›ÛÙ Û ÌÈ· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË Ú‡ıÌÈÛË ¤Í˘ÓÔ˘ ‹¯Ô˘
Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÙ οÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ◊¯Ô˜, fiϘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡
·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
ŒÓÙ·ÛË
∞˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
IÛÔÚÚÔ›·
∞˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ë¯Â›Ô˘ ÁÈ· Ó·
ÂÈÙ¢¯ı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË ı¤ÛË
·ÎÚfi·Û‹˜ Û·˜.
ŒÓÙ·ÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
∞˘Ùfi ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ‹¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· surround
∞˘Ùfi ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È‡ڢÓÛË ‹
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÎÂÌfiÌÂÓ·
Û‹Ì·Ù· ‹ Ù· Û‹Ì·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜.
Dual I/II
∞˘Ùfi ı· ÂÈϤÍÂÈ, ·Ó¿ ηӿÏÈ, ÙË °ÏÒÛÛ· π ‹ °ÏÒÛÛ· ππ, fiÙ·Ó Ë ‰ÈÏ‹
ÂÎÔÌ‹ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË.
MÔÓÔʈÓÈÎfi˜/™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi˜ ‹¯Ô˜
∞˘Ùfi ÂÈϤÁÂÈ, ·Ó¿ ηӿÏÈ, ªÔÓÔʈÓÈÎfi ‹ ™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ‹¯Ô fiÙ·Ó
ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi˜ ‹¯Ô˜.
AVL (Automatic Volume Leveler - ŸÚÈÔ ŒÓÙ·Û˘)
∞˘Ùfi ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ηӷÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹
Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÙ¿ıÌË. ∞˘Ùfi Â›Û˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
ŒÓÙ·ÛË ¢
∞˘Ùfi Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÌfiÓÈ̘ ‰È·ÊÔÚ¤˜
¤ÓÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηӿÏÈ· ‹ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.
16
ªÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÈÎfiÓ·
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ΩÔÙ›ÙψÓ
◊¯Ô˜
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘
Ambilight
KÏ›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ÃÚÔÓÔ‰... ¤Ó·Ú͢
TËÏÂfiÚ·ÛË
Info
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ΩÔÙ›ÙψÓ
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘
KÏ›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿
ÃÚÔÓÔ‰... ¤Ó·Ú͢
KÏ›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿
∫Ï›‰ˆÌ·
∂ȉÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ·
•ÂÎÏ›‰ˆÌ·
&
é
“
‘
(
∂ÈϤÍÙ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο.
∂ÈϤÍÙ ٷ ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿.
∂ÈÏÔÁ‹ ˘ÔÙ›ÙψÓ
∏ ÛÂÏ›‰· ÙˆÓ ˘ÔÙ›ÙÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË΢ٛ ÁÈ· οı ÙËÏÂÔÙÈÎfi
ηӿÏÈ.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Teletext Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÂÏ›‰· ˘ÔÙ›ÙψÓ
·fi ÙÔ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Teletext.
∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÀfiÙÈÙÏÔ˜ ¡·È ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ ÛÙ·
ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, Â¿Ó Ë ÂÎÔÌ‹ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. ŒÓ·
ۇ̂ÔÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
∂ÈϤÍÙ ÙÔ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÛÈÁ‹ Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ‹¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛÈÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¬ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘
∞˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÚÓ¿ ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜.
& ∂ÈϤÍÙ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
“ ∂ÈϤÍÙ ÌÈ· ÙÈÌ‹ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو. ∏ Ï›ÛÙ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÈ̤˜ ·fi
0 ¤ˆ˜180 ÏÂÙ¿.
Œ¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ‹ Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË ÒÚ·.
Info
KÏ›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿
& ∂ÈϤÍÙ ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË: ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ù ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Û·˜.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
ÃÚÔÓÔ‰... ¤Ó·Ú͢
“ ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿:
∫Ï›‰ˆÌ·
∂ȉÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ·
•ÂÎÏ›‰ˆÌ·
™ËÌ·ÓÙÈÎfi: ∂¿Ó ͯ¿ÛÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Û·˜! ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 12.
∂ȉÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ·
∫Ï›‰ˆÌ· ÌÂÙ¿
∫Ï›‰ˆÌ· ηӷÏÈÔ‡
Info
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ¤Ó·Ú͢
∞fi ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·Ù· ʤÚÓÂÈ ÙËÓ TV ÛÂ
ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û ηıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ΩÔÙ›ÙψÓ
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘
KÏ›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿
ÃÚÔÓÔ‰... ¤Ó·Ú͢
• ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÙ fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Î·È ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.
• ∂ȉÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ· Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
∂ÈϤÍÙÂ:
- ∫Ï›‰ˆÌ· ÌÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÙ fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘
ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi οÔÈ· ÒÚ·.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Ì ٷ
Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو Î·È ‰ÂÍÈ¿. ∂ÈϤÍÙ ¡·È Ì ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ·.
- ∫Ï›‰ˆÌ· ηӷÏÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÙ οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ‹
Â͈ÙÂÚÈ΋ ËÁ‹.
• ∂ÈϤÍÙ •ÂÎÏ›‰ˆÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÙ fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ
Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.
ÃÚÔÓÔ‰... ¤Ó·Ú͢
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘
∫·Ó¿ÏÈ
∏̤ڷ
flÚ·
& ∂ÈϤÍÙ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ¤Ó·Ú͢ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘
¤Ó·Ú͢.
“ ∂ÈϤÍÙ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
‘ ∂ÈϤÍÙ ¡·È.
( ∂ÈϤÍÙ ∫·Ó¿ÏÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Û οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ·.
§ ∂ÈϤÍÙ ∏̤ڷ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›· Ë̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‹ ÂÈϤÍÙÂ
∏ÌÂÚËÛ›ˆ˜.
è ∂ÈϤÍÙ flÚ· Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÒÚ· Ì ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ‹ Ù·
Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
Info
! ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫ ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË.
ç ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ i ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
Ô˘ ¤¯ÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ.
- ªfiÓÔ ¤Ó·˜ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ¤Ó·Ú͢ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
17
ªÂÓÔ‡ Ambilight
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
TËÏÂfiÚ·ÛË
Ambilight
EÈÎfiÓ·
Ambilight
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÃÚÒÌ·
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
◊¯Ô˜
Ambilight
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
πÛÔÚÚÔ›·
To ambilight Â›Ó·È Ì›· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Êˆ˜
Ì Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ı¤·Û˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ‹ Ù· ÊÒÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ·ıÂÚfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡. To ambilight
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı¤·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
‚ÂÏÙȈ̤ÓË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË ı¤·ÛË, ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜,
‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·.
™Â ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ù· ÊÒÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó/ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÚÒÌ· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
& ∂ÈϤÍÙ Ambilight ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ TV.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ambilight.
Info
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
Ambilight
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ambilight
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
XÚÒÌ·
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•ÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ
XÚÒÌ·
∆·ÈÓ›·
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
¢Ú¿ÛË
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·
IÛÔÚÚÔ›·
Info
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
Ambilight
XÚÒÌ·
Ambilight
E͢ÓÔ˜ ¯ÚÒÌ·
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·
¶·Ï¤Ù·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
KÔÚÂÛÌfi˜
XÚÒÌ·
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
IÛÔÚÚÔ›·
Info
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ŒÍ˘ÓÔ ¯ÚÒÌ·:
• ¶ÚÔÛˆÈ΋: ∂ÈϤÍÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÃÚÒÌ· ‹
¯ÚÔÈ¿ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜ ÁÔ‡ÛÙ·,
.¯. ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (·ıÏËÙÈο, Ù·Èӛ˜, ÎÏ.), ÙË
‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, ÎÏ.
• ∑ÂÛÙfi Ï¢Îfi: ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÃÚÒÌ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ
ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ÈÔ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ
ʈÙÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÍÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Â¿Ó
ı¤ÏÂÙ ÙÔ Ambilight Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·Ùfi Ì ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ Û·˜.
• æ˘¯Úfi Ï¢Îfi: ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÃÚÒÌ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ
ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ì›·˜ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˘
Ë̤ڷ˜ (6500K). ∂ÈϤÍÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
Â¿Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ¤Ó·Ó ÈÔ „˘¯Úfi ʈÙÈÛÌfi.
™ËÌ›ˆÛË: 6500 K Â›Ó·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘
ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ SMPTE ÁÈ· ÙÔÓ ›Ûˆ
ʈÙÈÛÌfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÔıÔÓÒÓ.
• ªÏÂ: ∆Ô ÌÏ ÃÚÒÌ· ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ‰ÚÔÛÂÚ‹˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ‹/ηÈ
Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∂ÈϤÍÙ ·˘Ù‹ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜
ÁÔ‡ÛÙÔ ‹ ‰È¿ıÂÛË.
18
“ ∂ÈϤÍÙ Ambilight Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Ÿ¯È ‹
¡·È.
• Ÿ¯È: ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi
fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ambilight.
• ¡·È: Ù· ÊÒÙ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. µÂÏÙÈÒÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÓÔ‡.
‘ ∂ÈϤÍÙ ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÒÙˆÓ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
( ∂ÈϤÍÙ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
ÃÚÒÌ·, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, ∆·ÈÓ›· ‹ ¢Ú¿ÛË.
• ÃÚÒÌ·: ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ʈÙÈÛÌfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÃÚÒÌ·
Ambilight. ¢Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ.
• √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, ∆·ÈÓ›· Î·È ¢Ú¿ÛË Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο
ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‹/Î·È ÙÔÓ ÎÔÚÂÛÌfi
‹/Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ı¤·Û˘.
¶.¯. ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘
¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÌ·Ïfi˜ Î·È ‹ÈÔ˜ Î·È Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ı¤·ÛË Ô˘ Û·˜ ηıËÏÒÓÂÈ
·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ.
∆Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ
fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ (ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË).
∏ Ú‡ıÌÈÛË ∆·ÈÓ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ì›·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÂÓÒ Ë ¢Ú¿ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ
ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·›ÛıËÛË.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- √ Ú˘ıÌfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÈ
‰˘Û¿ÚÂÛÙË ·›ÛıËÛË.
- ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡
Ambilight ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏ·Ùو̤ÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÈϯıÔ‡Ó.
§ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϯı› ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÃÚÒÌ· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∂ÈϤÍÙ ÃÚÒÌ· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ambilight Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
• ∂ÈϤÍÙ ¶ÚÔÛˆÈ΋, ∑ÂÛÙfi Ï¢Îfi, æ˘¯Úfi Ï¢Îfi ‹ ªÏÂ.
• ∂ÈϤÍÙ ¶·Ï¤Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ʈÙfi˜.
• ∂ÈϤÍÙ ∫ÔÚÂÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∏ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¶·Ï¤Ù· ‹/Î·È ∫ÔÚÂÛÌfi˜ ı· ı¤ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÚÔÛˆÈ΋.
- ∏ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÃÚÒÌ· ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ηٿ ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÒÙˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
è ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, ∆·ÈÓ›· ‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ
ÌÂÓÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∂ÈϤÍÙ ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ambilight Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ·
‰ÂÍÈ¿.
• ∂ÈϤÍÙ Ÿ¯È ÁÈ· ÌÔÓÔʈÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ
Ï˘¯Ó›Â˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.
• ∂ÈϤÍÙ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ, ª¤ÙÚÈÔ ‹ ª¤ÁÈÛÙÔ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Âʤ
Ambilight ÛÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ Ï˘¯Ó›Â˜.
! ∂ÈϤÍÙ πÛÔÚÚÔ›· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿ ÁÈ·
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÚÒÌ· Î·È Â›Â‰Ô ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË
‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË: ¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ˘ÂÚ‡ıÚˆÓ
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Î·Î‹ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ˘ÂÚ‡ıÚˆÓ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ
ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜
Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô Ambilight ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηϿ fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ›ӷÈ
¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi 15ÆC.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ
TËÏÂfiÚ·ÛË
TËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·
Multimedia
USBDevice1
USBDevice2
PC John
PC Study
H ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÂÈÎfiÓ˜ ‹/ηÈ
Ù·Èӛ˜ ‹ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ٛ Û ̛·
Û˘Û΢‹ USB ‹ Û οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘.
∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·ÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∞Ó·˙‹ÙËÛË
(ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ =) ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ì›· Û˘Û΢‹ Î·È Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿. ∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÂ
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi Û·˜ ‰›ÎÙ˘Ô Î·ıÒ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘
Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜ ·Ú¯Â›· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. ¢Â›Ù ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi Connected Planet Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù‡ÔÈ Î·ÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD
Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ú¯Â›ˆÓ (¢Â›Ù ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi Connected Planet Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 5):
• °È· ÂÈÎfiÓ˜: JPEG
• °È· ‹¯Ô: MP3, MP3 Pro
ñ °È· ‚›ÓÙÂÔ: ∞گ›· MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX Î·È XVID
- ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û˘Û΢¤˜ ÌÓ‹Ì˘ Ì ÊÔÚÌ¿ FAT/DOS.
- ∂¿Ó Ë „ËÊȷ΋ Û·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È,
‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ χÛÂȘ:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ηÈ
Â·ÏËı‡ÛÙÂ
fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·ÌfiÚʈۋ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜
(‰Â›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Û·˜ Ì˯·Ó‹ ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘. °È·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.philips.com/support.
- ∏ Philips ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ USB ‹ Ë Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ì›·˜ οÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘ / Û˘Û΢‹˜
USB
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ οÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘ / Û˘Û΢‹˜ USB
™ËÌ›ˆÛË: √È Î¿ÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ ‹ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ USB ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› ÌÂ
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ηÚÙÒÓ
ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ̤۷.
∆Ô memory stick ‹ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó
Û ̛· ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ USB2.0.
ŸÙ·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÌÈ· οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ‹ Û˘Ó‰Âı› ÌÈ· Û˘Û΢‹ USB, ÙÔ ÌÂÓÔ‡
¶ÔÏ˘Ì¤Û· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·. ¢Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ.
∞Ê·›ÚÂÛË ÌÈ·˜ οÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘ / Û˘Û΢‹˜ USB
& ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÚÒÙ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∞Ó·˙‹ÙËÛË. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ =
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
é ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘/Û˘Û΢‹ USB
CF
¶ÚÔÛÙ·Û›· οÚÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
Compact Flash I & II /
Micro Drive
Memory Stick
MultiMedia Card /
SD Card
Smart Media
Card
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙËÓ Î¿ÚÙ·/Û˘Û΢‹ USB ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ‹ Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘/Û˘Û΢‹ USB.
• ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ οÚÙ·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™Â
‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· Î·È ÛÙË
Û˘Û΢‹.
• ªËÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ȤÛÂȘ ‹ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÎÚÔ‡ÛÂȘ.
• ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
·ÒÏÂÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ Î¿ÚÙ·.
• ∏ Philips ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ‚Ï¿‚Ë ‹ ·ÒÏÂÈ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ
‰Â‰Ô̤ӈÓ.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË:
À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٿÔÛ˘ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙȘ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË.
19
ªÂÓÔ‡ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ
USBDevice1
Music
Picture
Picture
London2005
& ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Û˘Û΢‹ USB ‹ οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘.
é ∂ÈϤÍÙ ÙË Û˘Û΢‹ USB ‹ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ·fi ÙÔ ¶ÔÏ˘Ì¤Û· Ì ÙÔÓ
The Beatles
ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
∏ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÌÂٷ͇
ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔıË΢ٛ ÛÙË Û˘Û΢‹ USB ‹ ÛÙËÓ
οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı›.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÌ‹Ì· Ó·
ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ (ªÔ˘ÛÈ΋, ∂ÈÎfiÓ·, B›ÓÙÂÔ).
∆Ô ‰ÂÍ› ÙÌ‹Ì· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó Ù‡Ô
ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ‹
ηٿÏÔÁÔ.
™ËÌ›ˆÛË: ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÈÎfiÓˆÓ, ȤÛÙ ÙÔ
Ú¿ÛÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ fiÏ· Ù· ·Ú¯Â›· ÂÈÎfiÓˆÓ
ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ηٿÏÔÁÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÛÎfiËÛ˘. ¶È¤ÛÙ ͷӿ ÙÔ
Ú¿ÛÈÓÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ٷ ·Ú¯Â›· ÂÈÎfiÓˆÓ Û ̛·
Ï›ÛÙ·.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϯı› ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK
ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹¯Ô˘.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϯı› ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜, ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ‹ Ì›·
Ï›ÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ̛· ‰È·‰Ô¯È΋ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÂÈÎfiÓˆÓ ‹ Ì›· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÛÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‹ ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘
ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¶ÔÏ˘Ì¤Û·.
¶È¤ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· ¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó·
ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∆Ô ÌÏ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÒÛÙÂ
Ó· ÂÈÙÚ·› Ë Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ‡ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
Xmas2004.alb
arnold.jpg
eagle.jpg
USBDevice1
Picture
London2005pic001.jpg
London2005
pic001.jpg
The Beatles
pic002.jpg
Xmas2004.alb
pic003.jpg
arnold.jpg
pic004.jpg
USBDevice1/Picture/London2005
London2005
“
‘
pic001.jpg
(
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
Pre
pic004.jpg
USBDevice1/Picture/London2005
London2005
pic001.jpg
§
Pre
pic001.jpg
1024:768
è
List
!
Press OK to play.
ç
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Ô¯È΋
ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ.
¢Â›Ù ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2, ÛÂÏ. 36.
• ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·Ó
ÌÂÙ·‚›Ù ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÔıfiÓ˜
·Ó·˙‹ÙËÛ˘. √ ‹¯Ô˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiÙ·Ó
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ‹ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘.
• ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 128 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜.
• ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3, ÛÂÏ. 41.
• °È· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ‹ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁÂı‡ÓÛÂȘ ˙Ô˘Ì,
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ ÚÒÙ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫ ‹ ÌÂ ÙÔ ÌÏÂ Ï‹ÎÙÚÔ.
ªÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·
ÂÈÎÔÓ›‰È·:
Ê¿ÎÂÏÔ˜
ÂÈÎfiÓ˜
ÌÔ˘ÛÈ΋
ÚÔÛˆÈ΋ Ï›ÛÙ·
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜/¿ÏÌÔ˘Ì
‚›ÓÙÂÔ
¶Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì›·˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹
ηٷÏfiÁÔ˘.
ªÂÙ·‚¿ÛÂȘ
ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ì›·˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ.
ÃÚfiÓÔ˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ı·
ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ
ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Û ÌÈ· ‰È·‰Ô¯È΋
ÚÔ‚ÔÏ‹.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
∂·Ó¿ÏË„Ë
ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘
ÂÓfi˜/fiψÓ
ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
∞ӷοÙ.
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿.
Zoom
ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ (x1,
x2, x4) Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.∂ÈϤÔÓ,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘
Ô˘ ÂÈϤͷÙ ̤۷ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·
Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·.
¶Ï‹Ú˘/ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË
ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ï‹ÚË Î·È ÌÈÎÚ‹
ÂÈÎfiÓ·.
§ÂÙÔ̤ÚÂȘ
ÕÏÏ· Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
‡
ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
º
ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
π
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘, ÂÎΛÓËÛË Ì›·˜
‰È·‰Ô¯È΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜
ʷΤÏÔ˘ ‹ ¿ÏÏ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.
†
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
Ò
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ̤ۈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
∏ Û‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜
·Ú¯Â›· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. £· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Û „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÛÂ
·Ú¯Â›· ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. °È· ÙÔ Ò˜ ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ „ËÊÈ·Îfi Û·˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‰Â›Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
Connected Planet Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿.
20
Teletext
∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ Ù˘
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Teletext. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÓ‹ÌË 1200 ÛÂÏ›‰ˆÓ
fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÙȘ
˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ªÂÙ¿
·fi οı ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÌÓ‹ÌË ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È.
B
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Teletext
¶È¤ÛÙ b ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ teletext.
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
k
SELECT
T
DEMO
∂ÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext
- ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜ Ì ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ·, Ù·
Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو, ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿ ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ -P+.
- ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ Ì ٷ ¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
BROWSE
=
b
MOT
®
OK
®
®
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÏ›‰· teletext
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ 0.
®
b
MENU
+
+
V
¬
P
ABC
DEF
-
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘ (ÂÚȯÔ̤ӈÓ) teletext
¶È¤ÛÙ ÙÔ ÁÎÚÈ Ï‹ÎÙÚÔ k ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘
(ÂÚȯÔ̤ӈÓ) (Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÛÂÏ. 100).
-
_-
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
8
9
7
ªfiÓÔ ÁÈ· ÂÎÔÌ¤˜ Ì Teletext ∆.√.ƒ. (›Ó·Î· ÛÂÏ›‰ˆÓ Teletext):
¶È¤ÛÙ i. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÛÎfiËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈ̈Ó
ıÂÌ¿ÙˆÓ teletext.
∂ÈϤÍÙ Ì ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو, ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
ı¤Ì· Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫.
¢Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· teletext ∆.√.ƒ.
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
®
q
Ò
‡
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
∂ÈÏÔÁ‹ ˘ÔÛÂÏ›‰ˆÓ
ŸÙ·Ó ÌÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÏ›‰· teletext ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜,
ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‹
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÛÂÏ›‰·.
∂ÈÎfiÓ·/Teletext
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙÔ
Teletext ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔıfiÓ˘.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ Û ÂÈÎfiÓ· teletext
102
p 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 π
BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX
LIONS RECORD ANOTHER WIN
Index
100
News
BBC Info
110
Headlines
Children
120
Weather
Cookery
150
Sports
Education
200
Radio
Lottery
230
Travel
Finance
240
Subtitling
Music
280
TV Listings
430
300
305
400
415
500
550
888
600
Ï‹ÚÔ˘˜ ÔıfiÓ˘.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ Û Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘
ÔıfiÓ˘.
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Teletext
¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ q ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ÙÔ Â¿Óˆ ηÈ
ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ teletext Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÙ ÛÙÔ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÏ›‰·
teletext, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÙ ̤۷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
∫Ú¿ÙËÛË
ŸÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ¤Ó·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜ ‹ Ë ÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‡ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ
·Ó·˙‹ÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙ‹ ÛÂÏ›‰ˆÓ.
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜.
ÀÂÚΛÌÂÓÔ
ªÂ ÙÔ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·‚›Ù ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ‹ Ó·
·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï¤ÍË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û·
ÛÂÏ›‰· teletext.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÚÒÙË Ï¤ÍË ‹ ·ÚÈıÌfi
Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜.
é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو, ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ï¤ÍË ‹ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ √∫ ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÍÂÎÈÓ¿.
™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë
·Ó·˙‹ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‹ fiÙÈ Ë ÛÂÏ›‰· ‹ Ë Ï¤ÍË ‰Â ‚Ú¤ıËÎÂ.
‘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ
˘ÂÚΛÌÂÓÔ.
21
ªÂÓÔ‡ Teletext
∆Ô ÌÂÓÔ‡ Teletext ·Ú¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘
teletext.
ªÂÓÔ‡ Teletext
AÔÎ¿Ï˘„Ë
& ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ teletext Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÁÈ· Ó·
∫‡ÎÏÔ˜ ˘ÔÛÂÏ›‰ˆÓ
°ÏÒÛÛ·
√Ì¿‰· II
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÓÔ‡.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‹ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÛÙÔȯ›Ô.
‘ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU ÁÈ· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Teletext.
AÔÎ¿Ï˘„Ë
∞ÔηχÙÂÈ/·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÎÚ˘Ê¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜, fiˆ˜ χÛÂȘ
ÁÚ›ÊˆÓ Î.Ï..
∫‡ÎÏÔ˜ ˘ÔÛÂÏ›‰ˆÓ (ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘)
∂Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙȘ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ ΢ÎÏÈο ·˘ÙfiÌ·Ù·.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È
Í·Ó¿ ÁÈ· ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË.
°ÏÒÛÛ·
∂¿Ó ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ teletext,
ÌÔÚ›Ù Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁψÛÛÒÓ.
∂ÈϤÍÙ √Ì¿‰· 1 ‹ √Ì¿‰· 2 Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿.
™˘Û΢¤˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙȘ Ï·˚Ó¤˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜
µÈÓÙÂÔοÌÂÚ·, Camcorder, ∫ÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÒÓ
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·, camcorder ‹ ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÒÓ fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ VIDEO 2 Î·È AUDIO L 3 ¿Ó
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓÔʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹.
°È· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙȘ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ AUDIO R
3.
∏ ÔÈfiÙËÙ· S-VHS Ì ¤Ó· camcorder S-VHS Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ù·
ηÏ҉ȷ S-VHS ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô S-VIDEO 1 Î·È ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ AUDIO 3.
ªË Û˘Ó‰¤ÂÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ηÏ҉ȷ 1Î·È 2. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜!
2
3
1
∞ÎÔ˘ÛÙÈο
& ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ L fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¬ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ
ÂÛˆÙÂÚÈο ˯›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∏ Û‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 8 Î·È 4000
√hm. ∏ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ‰¤¯ÂÙ·È ‚‡ÛÌ· 3,5 mm.
™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ◊¯Ô˜ ÂÈϤÍÙ ŒÓÙ·ÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ.
22
™‡Ó‰ÂÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ™˘Û΢ÒÓ
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
™ËÌ›ˆÛË:
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
EXT1 ‰¤¯ÂÙ·È Û‹Ì·Ù· CVBS, RGB Î·È Audio L/R,
EXT2 ‰¤¯ÂÙ·È Û‹Ì·Ù· CVBS, S-VIDEO, RGB Î·È Audio L/R,
EXT3 Û‹Ì·Ù· CVBS Î·È Audio L/R,
EXT4 Û‹Ì·Ù· YPbPr,
DVI (·Ó·ÏÔÁÈο Î·È „ËÊȷο) Î·È HDMI („ËÊȷο),
Side Û‹Ì·Ù· S-VIDEO ‹ CVBS Î·È Audio L/R.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤ÍÔ‰Ô RGB ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ EXT1 ‹ ∂Ã∆2, ηıÒ˜ ÙÔ RGB
·Ú¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· EasyLink, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT2 ÁÈ· Ó·
ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· EasyLink.
ANTENNA
HDMI
DIGITAL AUDIO
DVI
IN1
IN2
NETWORK
OUT
AUDIO
EXT 1
EXT 2
EXT 3
L OUT
L
75
AUDIO
R
R
Pr
ANTENNA
HDMI
Pb
Y
EXT 4
DIGITAL AUDIO
DVI
IN1
IN2
NETWORK
OUT
AUDIO
EXT 1
EXT 2
EXT 3
L OUT
L
75
AUDIO
R
R
Pr
Pb
Y
EXT 4
23
™˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (µ›ÓÙÂÔ-DVD+RW)
CABLE
EXTERNAL
1/2
AUDIO
AUDIO
DIGITAL AUDIO
L
HDMI
DVI
L
IN2
IN1
OUT
NETWORK
R
Pr
Pb
EXT 4
1
2
R
Y
EXT 1
EXT 2
EXT 3
OUT
3
4
RECORDER
DECODER
™ËÌ›ˆÛË: ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·ıÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi Û‹Ì·Ù· Ù˘ ÔıfiÓ˘. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 50 ÂηÙÔÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË.
™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ ÎÂÚ·›·˜ 1, 2Î·È ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ Â˘ÚˆÎ·ÏÒ‰ÈÔ 3 fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ Â˘Úˆ˘Ô‰Ô¯‹, Ë ÌfiÓË ‰˘Ó·Ù‹ Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
ÂÔ̤ӈ˜ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›Ù ÛÙÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ Û ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ 90 Î·È 99, ‰Â›Ù ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË, ÛÂÏ. 8.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ.
∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· Â˘ÚˆÎ·ÏÒ‰ÈÔ 4 ÛÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Û·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ.
¢Â›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
¢Â›Ù ∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹, ÛÂÏ. 13. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Û·˜ ·¢ı›·˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ EXT1 ‹ 2
Ì ¤Ó· Â˘ÚˆÎ·ÏÒ‰ÈÔ.
24
™˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜
CABLE
EXTERNAL 1/2/3
AUDIO
AUDIO
DIGITAL AUDIO
L
HDMI
DVI
L
IN2
IN1
OUT
R
Pr
Pb
Y
NETWORK
EXT 4
R
EXT 1
EXT 2
EXT 3
OUT
4
1
2
3
5
RECORDER
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ ÎÂÚ·›·˜ 1, 2 Î·È 3 fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· (ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ
›ÛÔ‰Ô/¤ÍÔ‰Ô ÎÂÚ·›·˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘).
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û·˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXTERNAL 2 Ì ¤Ó· Â˘ÚˆÎ·ÏÒ‰ÈÔ 5.
°È· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ¿ÏÏË Û˘Û΢‹ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ∂˘ÚˆÛ˘Ó‰ÂÙ‹Ú· EXTERNAL 1 ‹
EXTERNAL 3 Ì ¤Ó· Â˘ÚˆÎ·ÏÒ‰ÈÔ 4.
∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ Â˘Úˆ˘Ô‰Ô¯‹, Ë ÌfiÓË ‰˘Ó·Ù‹ Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜. £·
¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÔ̤ӈ˜ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›Ù ÛÙÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔ Û‹Ì· ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÛÂ
¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ 90 Î·È 99, ‰Â›Ù ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË, ÛÂÏ. 9. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û·˜.
é ∂ÈϤÍÙ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ‡ıÌÈÛË, ¶ËÁ‹, ÛÙË ÛÂÏ. 13.
25
DVD Player ‹ ¿ÏÏË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ „ËÊȷ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘
™˘Û΢¤˜ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ηψ‰›Ô˘ component (YPbPr)
DIGITAL AUDIO
AUDIO
ANTENNA
AUDIO
L
75
HDMI
IN2 IN1
DVI
OUT
L
NETWORK
R
R
EXT 1
EXT 2
EXT 3
OUT
Pr Pb Y
EXT 4
1
2
DIGITAL
AUDIO
IN 1/2
YPbPr
....
....
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ÙÚ›· ͯˆÚÈÛÙ¿ ηÏ҉ȷ ‚›ÓÙÂÔ component 1 ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ì ÂÍfi‰Ô˘˜ ‚›ÓÙÂÔ component
(YPbPr), fiˆ˜ DVD-player, laser-disc player, player ‚ÈÓÙÂÔ·È¯ÓȉÈÒÓ, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ ‹ ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜, Î·È ÛÙȘ
˘Ô‰Ô¯¤˜ Y, Pb Î·È Pr Ù˘ EXT4 ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
™ËÌ›ˆÛË: ∏ EXT4 ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì „ËÊÈ·Îfi ‹¯Ô.
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘ 2 ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DIGITAL AUDIO OUT Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Î·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ
˘Ô‰Ô¯¤˜ DIGITAL AUDIO IN ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ
- ∂ÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·.
- √È ÂÙÈΤÙ˜ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ ‚›ÓÙÂÔ component ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ DVD player ‹ ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋
Û˘Û΢‹. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙÌ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· B Î·È R ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Û‹Ì·Ù· ÌÏÂ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘
component, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Î·È ÙÔ Y ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ DVD player ‹ Ù˘
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
- ∞˘Ù‹ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ‰¤¯ÂÙ·È Û‹Ì· ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· 480p, 576p, 720p ηÈ
1080i fiˆ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EIA770.3 Ù˘ Electronic Industries Association.
√È „ËÊȷΤ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ
ÂÍfi‰Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·, Ï¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·Ù· ‹ ηıfiÏÔ˘ ¯ÚÒÌ·Ù·,
ηıfiÏÔ˘ ÂÈÎfiÓ·, ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÂϤÁÍÙ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË „ËÊȷ΋
Û˘Û΢‹ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
26
¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ƒ·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Surround
• æËÊÈ·Îfi˜ ¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ƒ·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Surround
DIGITAL AUDIO
AUDIO
ANTENNA
AUDIO
L
75
HDMI
DVI
L
IN2
IN1
R
Pr
Pb
OUT
NETWORK
R
Y
EXT 4
EXT 1
EXT 2
EXT 3
OUT
DIGITAL
AUDIO
OUT
™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó·Ó „ËÊÈ·Îfi ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ Ú·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹ surround ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DIGITAL AUDIO OUT ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
• ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ƒ·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Surround
AUDIO
OUT
AUDIO
ANTENNA
75
HDMI
DVI
DIGITAL AUDIO
L
IN2
IN1
R
Pr
Pb
L
OUT
NETWORK
EXT 4
Y
EXT 1
EXT 2
EXT 3
R
AUDIO OUT
™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ Ú·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹ surround ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ AUDIO OUT L Î·È R ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∏ ¤ÓÙ·ÛË ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ Ú·‰ÈÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹ surround.
™ËÌ›ˆÛË: ŸÙ·Ó ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ ‹ ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ËÁ‹ ÌÏÔηÚÈÛÙ› ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο/∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ·
·È‰È¿ (‰Â›Ù ÛÂÏ. 17), ‰Â ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ‹¯Ô˜.
27
™˘Û΢¤˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Û ̛· ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
∆Ô HDMI Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ‹¯Ô˘.
™ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ HDMI fiˆ˜ Û˘Ì‚·Ù¿ DVD-R ‹ DVD player Ì HDMI.
∂Ô̤ӈ˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ Û „ËÊÈ·Îfi ÊÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
HDMI
DIGITAL AUDIO
HDMI
DVI
L
IN2
IN1
OUT
Pb
Y
ANTENNA
75
L
NETWORK
R
R
Pr
EXT 4
EXT 1
EXT 2
EXT 3
CL Out
HDMI
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ HDMI ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI.
é ∂ÈϤÍÙ ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË „ËÊȷ΋ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ‡ıÌÈÛË, ¶ËÁ‹, ÛÂÏ. 13.
∏ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI IN ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÔıfiÓ˘:
HD
PC
∆ËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘È΋˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (SDTV)
640x480i
720x480i
720x576i
∆ËÏÂfiÚ·ÛË ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (EDTV)
640x480p
720x480p
720x576p
∆ËÏÂfiÚ·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (HDTV)
1920x1080i
1280x720p
1920x1152i
VGA
SVGA
XGA
640x480
800x600
1024x768
1366x768
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∂ÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·.
- §fiÁˆ ÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û›Á·ÛË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍfi‰Ô˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó˜ ·fi
·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÔÈfiÙËÙ˜ ‹¯Ô˘ PCM ·fi ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô HDMI.
- ∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ‹ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ æËÊÈ·ÎÔ‡
¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ∂˘Ú›·˜ ∑ÒÓ˘). ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ DVD Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ DVI. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÛÊ·Ï‹ „ËÊȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ËÁ‹˜ ‚›ÓÙÂÔ (DVD, PC, ÎÏ.) Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜. ∆Ô
ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ËÁ‹˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÁڿʈÓ.
- ∏ ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Û˘Ì‚·Ù¿ Ì HDMI.
- √È „ËÊȷΤ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ
ÂÍfi‰Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
- ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ó›¯Ó¢Û˘ οÔÈÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ HDMI, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ HDMI Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Î·È ¿ÏÈ.
°È· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÂÈÎfiÓÈÛË, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÙËÏÂÔÙÈο ÚfiÙ˘· ÛÙÔ DVD player Û·˜:
1920x1080i, 1280x720p, 720x576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p.
28
™˘Û΢¤˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Û ÌÈ· ˘Ô‰Ô¯‹ DVI
AUDIO
∏ ˘Ô‰Ô¯‹ DVI οÓÂÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ηÈ
monitor ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ v ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ·
Û˘Û΢¤˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (HD) Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (PC):
DIGITAL AUDIO
DVI
ANTENNA
75
L
HDMI
IN2
IN1
OUT
DVI
NETWORK
Pr
R
Pb
Y
EXT 4
EXT 1
EXT 2
EXT 3
HD
∆ËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘È΋˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (SDTV)
3
2
1
640x480i
720x480i
720x576i
∆ËÏÂfiÚ·ÛË ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p
∆ËÏÂfiÚ·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (HDTV)
....
....
PC
DVI
VGA
SVGA
XGA
1920x1080i
1280x720p
1920x1152i
640x480
800x600
1024x768
1356x768
™ËÌ›ˆÛË: ∂ÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ·.
4
VGA
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DVI Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ 1.
∞Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ Ù‡Ô ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜, ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.
DVD
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ DVI Û DVI ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DVI Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ 1.
ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (PC):
- Ì ÌÈ· ˘Ô‰Ô¯‹ DVI: Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ DVI Û DVI ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DVI
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ 1.
- Ì ÌÈ· ˘Ô‰Ô¯‹ VGA: Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ VGA ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
VGA Û DVI 4 Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DVI Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Û·˜ 1.
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘ 2 ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ DVI AUDIO R (‰ÂÍÈ¿) Î·È L
(·ÚÈÛÙÂÚ‹) Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ‹¯Ô ÁÈ·
ÌÈ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ›ÛÔ‰Ô
·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘
◊
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘ 3 Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ DIGITAL AUDIO
IN Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ „ËÊÈ·Îfi ‹¯Ô ÁÈ· ÌÈ·
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ›ÛÔ‰Ô
„ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈϤÍÙÂ Î·È ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ë
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ì ›ÛÔ‰Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ‡ıÌÈÛË, ¶ËÁ‹.
¢Â›Ù æËÊÈ·Îfi˜ ‹¯Ô˜, ÛÂÏ. 14.
¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ
ÔÈÎÈ·Îfi Û·˜ ‰›ÎÙ˘Ô.
¢Â›Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Connected Planet Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
NETWORK
DIGITAL AUDIO
IN1
Pr
IN2
Pb
OUT
Y
EXT 1
EXT 4
INTERNET
29
∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
• ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ¯ˆÚ›˜
EasyLink
PQRS
TUV
WXYZ
7
8
9
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
Ò
®
q
†
‡
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
ªÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
‰¤ÎÙË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
& ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηӷÏÈÔ‡ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û·˜.
é ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘
‰È·ı¤ÙÂÙÂ.
∏ ·ÏÏ·Á‹ ·ÚÈıÌÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ !
• ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì EasyLink
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ·¢ı›·˜ ÙËÓ
ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
™˘Ó¯›ÛÙ ӷ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ® ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·ÚÈıÌÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÂÁÁÚ·Ê‹.
- ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÌÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ EXT 1, EXT 3, EXT 4 ‹ Side, ‰ÂÓ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¿ÏÏÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÂËÚ·ÛÙ› Ë ÂÁÁÚ·Ê‹.
- ∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û·˜ EasyLink ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ fiÙ·Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B ÁÈ·
3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÙfiÛÔ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË fiÛÔ Î·È Ë Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
- ∂¿Ó ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì›· Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ S-VHS Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· EasyLink, ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ Ì ÔÈfiÙËÙ· S-VHS ·fi ÌÈ·
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ S-VHS Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. (.¯. ·fi ¤Ó· camcorder S-VHS).
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Û˘Û΢‹˜
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ v Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·˘Ùfi ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ÂÈϤÍÙ ¶ËÁ‹ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ (‰Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ›‰· 13)
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, DVI, HDMI, Side ‹ TV,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ô‡ ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
B
é ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو.
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
SELECT
k
T
DEMO
BROWSE
b
=
MOT
®
30
®
OK
®
“ ¶È¤ÛÙ OK.
¶Ï‹ÎÙÚ· Û˘Û΢ÒÓ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
B
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
k
SELECT
∫·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¶È¤ÛÙ οÔÈÔ ·fi Ù· Ï‹ÎÙÚ· ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
SELECT ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÃÚ‹ÛË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4.
B
ÁÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ó·ÌÔÓ‹˜
º
ÁÈ· ·‡ÛË,
®
ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹,
Ò
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î›ÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
(VCR, CD),
ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
(DVD)
T
DEMO
ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfiÙËÙ·˜, ηӷÏÈÔ‡,
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
0 ˆ˜ 9 ηٷ¯ÒÚËÛË „ËÊ›ˆÓ,
-P+
BROWSE
b
=
MOT
®
OK
®
®
b
+
+
V
¬
ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹,
0
†
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î›ÓËÛË ÚÔ˜ Ù·
ÂÌÚfi˜ (VCR, CD),
ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜
(DVD)
ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ù›ÙÏÔ˘/ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
DVD,
¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ (AUX)
b
ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘ÔÙ›ÙÏÔ˘
(DVD)
-
_-
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
8
9
7
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
q
ÁÈ· ÛÙÔ,
π
P
-
®
‡
Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
‹ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ (CD)
®
MENU
Ò
‡
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‹
ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ (CD)
i
ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
MENU ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË /
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∂¿Ó ‰Â Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤۷ Û 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
- ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ
ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙÂ
·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∂¿Ó ‰Â ı¤ÏÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·ÏÏ¿
Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϯı›, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó·
Û‚‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜. ¶È¤ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ
ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘
¤¯ÂÈ ÂÈϯı›. °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
(ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘) Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ fiÛ· ÂÂÍËÁ‹ıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜,
ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
™ËÌ›ˆÛË: ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ï˘¯Ó›·˜
- ∂¿Ó Ë Ï˘¯Ó›· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘
¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ›.
- ∂¿Ó Ë Ï˘¯Ó›· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ 4 ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔ‡ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ∫·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∞ÌÂÛË ÂÈÏÔÁ‹ Ì›·˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ŸÙ·Ó ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¿ÌÂÛ· Ì›· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ:
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ v Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
- ÙÔ „ËÊ›Ô '1' ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT1.
- ÙÔ „ËÊ›Ô '2' ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT2.
- ÙÔ „ËÊ›Ô '3' ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT3.
- ÙÔ „ËÊ›Ô '4' ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DVI.
- ÙÔ „ËÊ›Ô '5' ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI.
- ÙÔ „ËÊ›Ô '0' ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ Ï¿È.
™ËÌ›ˆÛË: µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›.
31
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û·˜ Û˘Û΢¤˜ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ Ì¿Úη Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô ·fi ÌÈ· Ï›ÛÙ· Έ‰ÈÎÒÓ ∞¢ı›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜
ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜.
¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ DVD/R, SAT, VCR ‹ AUX Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘
ı¤ÏÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¢Â›Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÃÚ‹ÛË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÛÂÏ. 4. ∂¿Ó Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹, ÙfiÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏ· ‚‹Ì·Ù·.
∂¿Ó Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ‰Â ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË(Ș)
Û˘Û΢‹(¤˜) Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜ Ì ¤Ó·Ó Έ‰ÈÎfi ·¢ı›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜. ∂ÓÂÚÁ‹ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜.
ƒ‡ıÌÈÛË Îˆ‰ÈÎÔ‡
& ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ËÁ‹
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ
Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
B
é ¶È¤ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· SELECT Î·È B ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 4
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
SELECT
k
“ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙË Ì¿Úη Ù˘
ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜. √È Îˆ‰ÈÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 33.
T
DEMO
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∏ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠ·Ó¿‚ÂÈ
Û˘Ó¯Ҙ.
‘ ∏ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· 5
BROWSE
=
b
MOT
®
®
OK
( ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ
®
®
MENU
b
+
+
V
¬
P
ABC
DEF
_-
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ¤Ó·˜ ÛˆÛÙfi˜ Έ‰ÈÎfi˜.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∂¿Ó ›¯·Ù ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Îˆ‰ÈÎfi Ë Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË ÁÈ· 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ‚‹Ì· “.
-
1
2
3
GHI
JKL
MNO
ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹. ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∏ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÁÈ· 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ∆Ô fiÙÈ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ.
§ ª¤Û· Û 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ï˘¯Ó›· ÍÂÎÈÓ¿ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋
Û˘Û΢‹ Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔB. ∂¿Ó Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ
·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹B, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ͷӿ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Έ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙË Ì¿Úη Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜
Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ͷӿ ÛÙË Ï›ÛÙ·
Έ‰ÈÎÒÓ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 33. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô
Î·È ÙË Ì¿Úη Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Èı·Ófiٷٷ
Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜
Û˘Û΢‹˜.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ··Ú·›ÙËÙ· Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ·fi οı ̿Úη
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 33.
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ͷӿ ÙË ‰È·‰Èηۛ·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡,
ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ·
ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙË Ì¿Úη Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· Ó· ›۷ÛÙÂ
Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ.
- ∂¿Ó ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û οÔÈ· ·fi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (Ë Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ) — DVD/R, SAT, VCR ‹
AUX — Î·È ‰ÂÓ ȤÛÂÙ οÔÈÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· 60
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ì›· Ï‹ÍË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
°È· ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT ÁÈ· 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV.
32
∫ˆ‰ÈÎÔ› ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ·¢ı›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜
CD
Bose...................................................512
Hitachi................................................501
JVC ....................................................504
Kenwood............................................502
Panasonic ..........................................505
Philips ................................................500
Pioneer...............................................511
Samsung............................................506
Sharp .................................................507
Sony...................................................508
Technics ............................................509
Thomson ............................................503
Yamaha .............................................510
¢›ÛÎÔ˜ æËÊȷ΋˜ ∂ÈÎfiÓ·˜ (DVD)
Aiwa....................................................502
Alba ............................................503, 504
Bush ................................................. 505
CyberHome ...............................506, 507
Daewoo ..............................................508
Dansai ...............................................509
Denon ................................................543
Goodmans ..........................................510
Grundig.......................................511, 512
Hitachi ...............................................513
JVC.............................................514, 515
Kenwood ...........................................540
LG.......................................516, 517, 518
Mustek .......................................519, 544
Panasonic .................520, 522, 523, 541
Philips .........................................500, 524
Pioneer ...............................................525
Samsung ...........................526, 527, 528
Sanyo .................................................529
Scott ...................................................530
SEG ............................................531, 532
Sharp..................................................533
Sony ...................................534, 535, 536
Thomson.............................................501 .
Toshiba ......................................537, 538
Yamaha..............................................539
¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘
Akai ....................................................500
Alba ...................................501, 502, 503
Allsat ..................................................500
Amstrad .....................................505, 524
Ankaro ...............................................507
Anttron .......................................501, 503
Apollo .................................................501
Armstrong ..........................................505
Asat ...................................................500
Astra ..................................................505
Astro ..........................503, 504, 507, 510
Audio Ton ..........................................503
Best....................................................507
Blaupunkt...........................................510
Brain Wave........................................511
BSkyB ................................................524
Bush...........................................502, 512
CityCom .............................................502
Clatronic ............................................511
Condor ...............................................507
Crown ................................................505
Daeryung ...........................................509
DNT ...........................................500, 509
Echostar ....................................509, 515
Einhell ........................................501, 505
Elta ....................................500, 501, 507
Emme Esse ...............................507, 512
Ep Sat................................................502
Eurosat ..............................................505
Eurosky......................................505, 507
Eurostar .............................................505
Ferguson ...........................502, 512, 519
Finlandia ............................................502
Finlux .................................................502
Fuba ..................500, 501, 507, 509, 510
Galaxis...............................................507
GMi ....................................................505
Goodmans .........................................502
Grundig......502, 503, 510, 512, 518, 524
Hanseatic ..........................................513
Hirschmann .......................................510
Hisawa...............................................511
Hitachi........................................502, 512
Huth ...........................................505, 511
Intertronic ..........................................505
Johansson .........................................511
Kathrein .............................500, 510, 520
KR ......................................................503
Kreiselmeyer......................................510
Kyostar ..............................................501
Lasat..........................................504, 507
Lenco.................................................501
Macab................................................519
Manhattan .........................502, 504, 512
Marantz .............................................500
Mascom .............................................504
Maspro.......................................502, 512
Mediamarkt........................................505
Medion.......................507, 513, 515, 516
Metronic.....................501, 503, 504, 522
Metz...................................................510
Minerva..............................................510
Mitsubishi ...................................502, 510
Morgan’s....................................500, 505
Nikko ..................................................505
Nokia .................................502, 512, 514
Nordmende................501, 502, 504, 519
Novis..................................................511
Octagon.....................................501, 503
Okano ................................................505
Orbitech .............................................501
Otto Versand .....................................510
Pace ..........................502, 510, 512, 524
Palladium ...........................................505
Panasonic .........................502, 512, 524
Panda ................................................502
Philips ................500, 502, 506, 512, 517
Phonotrend ........................................502
Predki.................................................511
Provision ............................................504
Quadral..............................................507
Quelle ................................................510
Radiola...............................................500
Radix..................................................509
RFT ....................................................500
Saba ..........................................504, 512
Sabre .................................................502
Sagem ...............................................519
Samsung............................................501
Satcom ......................................511, 513
SatPartner .................501, 503, 504, 511
Schneider ..........................507, 515, 516
Seemann ...................................505, 509
SEG ...................501, 507, 511, 513, 523
Siemens .............................................510
Skymasters .......513, 515, 516, 521, 528
Sony .................................................528
Strong................................501, 503, 507
Sunstar ..............................................505
Tandberg ...........................................519
Tandy.................................................503
Tantec .......................................502, 512
TechniSat ..........................................509
Teco...................................................505
Telasat...............................................513
Telefunken .................................501, 512
Teleka................................503, 505, 509
Telemaster.........................................504
Telesat ...............................................513
Televes ..............................................502
Thomson............502, 519, 525, 526, 527
Thorn .........................................502, 512
Tonna.................................................502
Triax...................................................510
Unisat.................................................505
Unitor .................................................511
Universum..........................................510
Visiosat ......................................511, 515
Vortec ................................................501
Wewa ................................................502
Winersat ............................................511
Wisi ....................................502, 509, 510
Zhnder ...............................504, 507, 522
µ›ÓÙÂÔ
Daewoo .....................................502, 503
Hitachi............................................... 505
JVC ....................................................506
LG ..............................................508, 509
Loewe ................................................538
Panasonic .........511, 512, 513, 514, 515,
...................................516, 517, 518, 538
Philips.........500, 519, 520, 521, 522, 523
Saba ...................................................539
Samsung ........................................... 525
Sony ...................527, 528, 529, 530, 531
Thomson ................... 533, 536, 537, 539
Toshiba.......................................534, 535
33
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Îˆ‰ÈÎÒÓ Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·fi Û˘Û΢‹ ¿ÏÏ˘ Ì¿Úη˜.
∞˘Ùfi Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ¤Ó· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜
Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜.
°È· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Û΢¤˜ Ù· ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ӷ Ï‹ÎÙÚ· Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.
™ËÌ›ˆÛË: ªÔÚ›Ù ӷ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi Ù· ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ӷ Ï‹ÎÙÚ·, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘Û΢ÒÓ.
DVD/R
SAT
‚ÈÓÙÂÔ
AUX
B
B
B
B
DVD/R SAT TV VCR AUX
DVD/R SAT TV VCR AUX
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
v
v
k
SELECT
T
DEMO
BROWSE
k
SELECT
=
b
BROWSE
=
b
k
SELECT
T
DEMO
BROWSE
BROWSE
=
v
T
DEMO
T
DEMO
DVD/R SAT TV VCR AUX
k
SELECT
b
=
b
®
®
OK
®
®
OK
®
OK
®
MOT
®
®
MOT
OK
®
MOT
MOT
®
®
®
®
®
®
b
MENU
+
¬
V
-
®
b
MENU
+
+
P
V
-
-
¬
b
MENU
+
+
P
V
-
-
¬
+
+
P
V
-
-
_-
ABC
DEF
_-
ABC
DEF
_-
ABC
1
2
3
1
2
3
1
2
3
MNO
GHI
JKL
MNO
5
6
GHI
JKL
MNO
GHI
JKL
DEF
b
MENU
+
¬
P
-
_-
ABC
1
2
3
GHI
JKL
MNO
DEF
4
5
6
4
5
6
4
PQRS
TUV
WXYZ
PQRS
TUV
WXYZ
PQRS
TUV
WXYZ
9
7
8
9
0
0
i
0
0
Ambilight
MODE
ON/OFF
Ambilight
MODE
7
8
9
7
0
0
i
8
0
0
i
Ambilight
MODE
ON/OFF
Ambilight
MODE
ON/OFF
.@
i
ON/OFF
®
Ò
‡
q
VIEW
✓
†
®
º
π
Ò
‡
- FAVORITES -
q
VIEW
5
6
TUV
WXYZ
8
9
7
.@
.@
- FAVORITES -
4
PQRS
✓
®
†
º
π
q
Ò
.@
‡
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
®
q
Ò
‡
†
- FAVORITES -
º
✓
π
VIEW
& ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ËÁ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
(.¯. DVD, µ›ÓÙÂÔ,...).
é ¶È¤ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· OK Î·È B ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∏ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ËÁ‹˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·Ó¿‚ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ.
“ ¶È¤ÛÙ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙ ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜.
‘ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ‰‡Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ¤Ó· Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘¤Ú˘ıÚˆÓ
ÛËÌ¿ÙˆÓ.
( ¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∏ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ËÁ‹˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ï‹„˘ ÙÔ˘
Û‹Ì·ÙÔ˜.
ªfiÏȘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÈÁÚ·Ê›, Ë Ï˘¯Ó›· ·Ó¿‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ.
§ ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· “ ¤ˆ˜ ( ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
è °È· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘:
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ¤Ó·˜ Έ‰ÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ë Ï˘¯Ó›· Ù˘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ËÁ‹˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
Έ‰ÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯‹˜.
34
°È· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
& ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
é ¶È¤ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· OK Î·È ¬ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∞Ó¿‚Ô˘Ó fiϘ ÔÈ Ï˘¯Ó›Â˜ SELECT.
“ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SELECT
• 1x: ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ DVD/R
• 2x: ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ SAT
• 3x: ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ VCR
• 4x: ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ AUX
• 5x: ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· DVD/R, SAT, VCR, AUX
‘ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK fiÙ·Ó ·Ó¿„ÂÈ Ì›· ‹ fiϘ ÔÈ Ï˘¯Ó›Â˜.
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·ÔıË·ÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ËÁ‹ ‹ ·fi fiϘ ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
Û˘Û΢¤˜ ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜. ŸÏ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
35
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
™˘ÌÙÒÌ·Ù·
™ÙÔȯ›· ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ
∫·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜
•
•
•
•
¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎfiÓ·
∞‰‡Ó·ÙË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ,
ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÌÂ
η΋ ÔÈfiÙËÙ· ÌfiÓÔ
•
∂ÈϤͷÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘;
ª‹ˆ˜ Ë ÎÂÚ·›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ˯›·, ÛÂ Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘
¯ˆÚ›˜ Á›ˆÛË ‹ Û ÊÒÙ· ÊıÔÚÈÛÌÔ‡, ÎÏ.;
µÔ˘Ó¿ ‹ „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Â›‰ˆÏ·.
√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘
ÎÂÚ·›·˜.
∂›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ‹ ÙÔ teletext ÌË ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ·; ∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ·.
¢Â›Ù ∂ÁηٿÛÙ·ÛË, ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË, ÛÂÏ. 8.
•
•
•
∂›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ù· ·Ú¯fiÌÂÓ· ηÏ҉ȷ; (∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ ¿ÏÏÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, Ù· ηÏ҉ȷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.)
Œ¯ÂÈ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜;
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‹ ηÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÂÈϤͷÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ËÁ‹.
•
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ë ËÁ‹ Û˘ÌʈÓ› Ì ¤Ó·Ó Έ‰ÈÎfi Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.
æËÊȷ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË •
•
∏ ¯·ÌËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÌÂÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηÏ› ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË
„ËÊȷ΋ ÂÈÎfiÓ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÈϤÍÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ∞·Ï‹ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÈÎfiÓ·, ŒÍ˘ÓË ∂ÈÎfiÓ·,
¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
∂ÈϤÍÙ æËÊÈ·Îfi STB ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ¶ËÁ‹ (ÛÂÏ. 13) ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ∞·Ïfi˜.
¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜
• ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ Û ηӤӷ ηӿÏÈ; ∂ϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ.
• ª‹ˆ˜ ¤¯ÂÙ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Ì ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¬;
∫·Ïfi˜ ‹¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ηÎfi
¯ÚÒÌ· ‹ ηıfiÏÔ˘
ÂÈÎfiÓ·
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ, ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙËÓ ·fi¯ÚˆÛË Î·È ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·.
¢Â ‚Ú¤ıËΠχÛË ÛÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÎfiÓ·˜ ‹
‹¯Ô˘ Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·ÙÂ;
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÌÈ· ¿ÏÏË Ú‡ıÌÈÛË ¤Í˘Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ Í·Ó¿. ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ÂÛ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÙÂ
ÌÈ· ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ Philips.
• ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∂¿Ó Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·
ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ.
• ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MENU Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ· -/+ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
∞Ó·ÌÔÓ‹
∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∏ ηٷӿψÛË
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÈÛ¯‡Ô˜: < 1 W
ªË ÛÙ·ıÂÚ‹ ‹ ÌË
Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ·
VGA
ŒÏÂÁ¯Ô˜
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ
Û˘Û΢ÒÓ
• ∂ϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· VGA ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
• ¢Â›Ù ÀÔ‰Ô¯‹ HDMI, ÛÂÏ. 28.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ‚¿ÛË
∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ‚¿Û˘ ÌÔÚ› Ó·
ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¢Â›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 3.
¢È¿ÊÔÚ·
¢Â›Ù ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ CD.
∏ ¢·ÈÛıËÛ›· Ï‹„˘ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Ù· ˘¤Ú˘ıÚ·
Û‹Ì·Ù· Ù˘ ÔıfiÓ˘
§‡ÛË: ·ÏÏ¿ÍÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ.
¶.¯. ‰È·ÙËÚ‹ÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ̤ÙÚÔ˘ ¤Ó· ÛÂÙ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ.
∂ÁÎÔ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜ Kensington (Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ)
∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÂÁÎÔ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜ Kensington, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÏÔ‹ Ù˘. ªÈ· ·ÓÙÈÎÏÂÙÈ΋
ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Kensington Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿.
∏ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Kensington Â›Ó·È ¤Ó· Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì Ï·ÛÙÈÎfi ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÛÎÔÈÓÔ Ì ¤Ó· ÏԢΤÙÔ. ∆Ô ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ú¤ÂÈ
Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ó· ÎÏÂȉÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÎÏÂȉ›. ∆Ô ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÂ
¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌ›Ô.
√È ÔÓÔ̷ۛ˜ ® Kensington Î·È MicroSaver Â›Ó·È Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· ÛÙȘ ∏¶∞ Ù˘ ACCO World Corporation ÌÂ
ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ηٷÙÂı¤ÓÙ·
Î·È ÌË ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜.
36
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1 - ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ù˘
Philips ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ Philips ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ¯Ú‹ÛË ÊÔÚËÙ‹˜ ÌÓ‹Ì˘.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ì›·˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜
ı· ·Ô‰›‰ÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ηχÙÂÚ·.
√È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÙÂ
ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ›¯Â Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
·Ó·‚¿ıÌÈÛË.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÌfiÓÔÈ Û·˜.
Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘
·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‹ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì›·˜ ÊÔÚËÙ‹˜ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
°È· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ:
• ŒÓ·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηÈ
·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
• ŒÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ZIP
(.¯. WinZip ÁÈ· Windows ‹ Stuffit ÁÈ· Mac OS).
• ŒÓ· memory stick ‹ οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ USB ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ¿‰ÂÈ·
(ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·).
∫¿ÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È (ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘):
CompactFlash Card Type I & II, IBM Microdrive, Memory Stick,
SecureDigital Card / Mini SD Card, SmartMedia Card, MultiMedia
Card.
™ËÌ›ˆÛË: ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË ÌfiÓÔ Ì ÊÔÚÌ¿ FAT/DOS.
ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ Ó· ÙËÓ Î·Ù‚¿ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
www.philips.com/support:
& ªÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.philips.com/support
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
é ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙÔ
ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¯Â›Ô ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù‚¿ÛÙÂ
ÙÔ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜.
‘ ∞ÔÛ˘ÌȤÛÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ZIP Î·È ·ÓÙÈÁÚ¿„Ù ÙÔ ·Ú¯Â›Ô “autorun.upg”
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
°ÏÒÙÛ·
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÚ¤¯.......
XÒÚ·
TÔÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ/...
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ÊÔÚËÙ‹˜ ÌÓ‹Ì˘ USB.
™ËÌ›ˆÛË: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.philips.com/support.
∂·Ï‹ı¢ÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, Û·˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
& ∂ÈϤÍÙ ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
Info
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘
ÔıfiÓ˘.
“ ∂ÈϤÍÙ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ
¤Î‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.
37
¢È·‰Èηۛ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
& ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ fiϘ ÙȘ Û˘Û΢¤˜
ÌÓ‹Ì˘.
é ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi
·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ô˘ ηÙ‚¿Û·ÙÂ.
Software Upgrade Application
“ ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ B ÛÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
Upgrade busy...
Software Id:
‘ ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÙË
TL32E-234
Loading
Done
Validating
Done
Programming
ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘. ªÂÙ¿
·fi ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜
·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË:
• ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB ÂÓÒ Ë
‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË!
• ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘, ÌËÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB ·fi ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÌfiÏȘ
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ∂¿Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÌÂÙ·‚›Ù Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û·, ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ì›· ÂȂ‚·›ˆÛË. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ∂¿Ó ·Ú·ÙËÚËı› οÔÈÔ ÛÊ¿ÏÌ· ηٿ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ͷӿ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜.
• ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ
Â¿Ó Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÊÔÚËÙ‹˜ ÌÓ‹Ì˘ USB Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
( ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB Î·È Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ B ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
™ËÌ›ˆÛË: ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·fi ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB.
¢È·‰Èηۛ· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
°ÏÒÙÛ·
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÚ¤¯.......
XÒÚ·
TÔÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ/...
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Info
°È· ÙË ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿„Ù ÙÔ ·Ú¯Â›Ô
“autorun.upg” ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ “Upgrades” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ
ηٿÏÔÁÔ Ù˘ ÊÔÚËÙ‹˜ ÌÓ‹Ì˘ USB.
ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ
Â¤ÎÙ·ÛË .upg
& ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘
Ô˘ ηÙ‚¿Û·ÙÂ.
é ∂ÈϤÍÙ ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË. ªÂÙ·‚›ÙÂ
ÛÙÔ ∆ÔÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ/ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· οıÂ
ÂÈÎfiÓ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÎfiÓ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ
¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â·ÓÂÎÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË:
∂¿Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ ›‰È· ‹ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û·, ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ì›· ÂȂ‚·›ˆÛË. ∏
ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
‘ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË USB Î·È Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ B ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
38
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2 - ªÔÚÊ‹ ¢È·‰Ô¯È΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∂ÈÎfiÓˆÓ Ù˘ Philips Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Philips (www.philips.com/support).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù‡Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ (42PF9830/10) ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο ·Ú¯Â›·.
- ∏ Philips ‰Â ʤÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ fiÛˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∆· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ Philips, ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘
Philips ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∆Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ÂÂÍËÁ› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Philips Ì ‹¯Ô ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ.
Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‹ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
°È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÛÙÔ Multimedia Browser (∞Ó·˙‹ÙËÛË
¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ) Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ = ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ‹ ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙË
Û˘Û΢‹ USB Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
é ªÂÙ·‚›Ù ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÔıË·ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ (.alb) ÛÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹.
‘ °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ÚÔ‚ÔÏ‹, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‡.
°ÂÓÈÎÔ› ∫·ÓfiÓ˜
• ™ÙȘ ‰È·Ê¿ÓÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË Ï‹ÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ASCII XML ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Ì ¯Ú‹ÛË ·ÏÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ.
• ŸÏ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
• ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ì›·˜ ºÔÚËÙ‹˜ ªÓ‹Ì˘ (PM - Portable Memory) ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›
Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ·˘Ùfi ·fi Ì›· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔıË΢ٛ ÛÙËÓ ›‰È· ºÔÚËÙ‹ ªÓ‹ÌË.
• °È· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ·, ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ Û ÌÈ· ºÔÚËÙ‹ ªÓ‹ÌË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ª√¡√ ÛÙËÓ ›‰È· ºÔÚËÙ‹ ªÓ‹ÌË. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ
·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÂÊfiÛÔÓ Ë ºÔÚËÙ‹ ªÓ‹ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌË ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤ÓË Û˘Û΢‹ CE. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È,
·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ Ì›· Û‡ÛÙ·ÛË.
• ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ºÔÚËÙ‹˜ ªÓ‹Ì˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û URL (¢ÈÎÙ˘·Îfi ∆fiÔ) Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ̛· Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹
Ô˘ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ fiÔ˘ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔıË΢ٛ. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ù˘ ºÔÚËÙ‹˜ ªÓ‹Ì˘.
ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë Ï‹Ú˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
- Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
- Ï‹Ú˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...
°ÂÓÈ΋ ªÔÚÊ‹
∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚÊ‹ Î·È Û‡ÓÙ·ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ (·Ïfi ΛÌÂÓÔ ascii) Ì ¤ÎıÂÌ· .alb
(.ALB)
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...
°È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË Û‡ÓÙ·ÍË:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>slide_1_url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide_4_url</slide>
<slide>slide_5_url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
...
<slide>slide_N-1_url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
39
ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο (tags) XML
√ ›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰›ÓÂÈ Ì›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ XML.
√ÓÔÌ·Û›· ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ÃÚ‹ÛË
(tag)
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
philips-slideshow ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi
ÀÔÁÚ·Ê‹ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Philips Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘.
title
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
√ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
audio
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi
√ ¢ÈÎÙ˘·Îfi˜ ∆fiÔ˜ (URL) ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi
(tag) ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ.
ŒÓ· ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ Ï›ÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (.m3u & .pls) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ
ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ¤Á΢Ú˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ‹¯Ô˘. ∫·Ì›· ¿ÏÏË ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰Â ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
Û ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘. ∂¿Ó Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ı· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∂¿Ó Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ϛÛÙ·
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë Ï›ÛÙ· ı· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÂÈÚȷο Î·È ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı›.
√ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ì›·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ (Û 0,1
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·). ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó·
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi (tag). ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÌÔÚ› Ó·
ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Ì›·˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘.
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·Ê¿ÓÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó.
slide-duration
slides
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
slide
¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ URL (‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ) οı ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
¢Â›Ù Û ·˘Ùfi ÙÔ CD ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Files/Slideshw/....
∞ÓÙÈÁÚ¿„Ù ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÛÙË ÊÔÚËÙ‹ Û·˜ ÌÓ‹ÌË.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Philips AlbumFile</title>
<audio>Music\Nature.mp3</audio>
<slide-duration>50</slide-duration>
<slides>
<slide>Images\Image01.jpg</slide>
<slide>Images\Image02.jpg</slide>
<slide>Images\Image03.jpg</slide>
<slide>Images\Image04.jpg</slide>
<slide>Images\Image05.jpg</slide>
<slide>Images\Image06.jpg</slide>
<slide>Images\Image07.jpg</slide>
<slide>Images\Image08.jpg</slide>
<slide>Images\Image09.jpg</slide>
<slide>Images\Image10.jpg</slide>
<slide>Images\Image11.jpg</slide>
<slide>Images\Image12.jpg</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
40
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3 - ∆ËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Philips - ºÔÚËÙ‹ ªÓ‹ÌË Î·È USB
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Philips
(www.philips.com/support).
- ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÈÌÔ. ∂¿Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Â¿Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, Ì·˙›
Ì ԉËÁ›Â˜, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Philips.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù‡Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ (42PF9830/10) ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο
·Ú¯Â›·.
- ∏ Philips ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙ· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡Ù ÁÈ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚȯÔ̤ӈÓ. ∆· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ Philips,
ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Philips ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
£¤Ì·Ù· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
¢Â›Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Connected Planet Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 5.
£¤Ì·Ù· ÊÔÚËÙ‹˜ ÌÓ‹Ì˘
• √È ·Ú·Î¿Ùˆ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘* ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘:
- CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
- IBM Microdrive
- Memory Stick + Memory Stick Pro
- SecureDigital Card (SD)
- SmartMedia Card (SM)
- MultiMedia Card (MMC)
• √È Î¿ÚÙ˜ XD ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·ÚÙÒÓ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ Ì XD (‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙›
Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË) Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ USB. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ οÚÙ˜
ÌÓ‹Ì˘.
• ªËÓ ·ÛΛ٠˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì›·˜ οÚÙ·˜ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘.
∂¿Ó Ë Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ‹ ‰ÂÓ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙ ÙËÓ Î·È
ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Í·Ó¿ Ó· ÙËÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ.
• ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ηÚÙÒÓ.
øÛÙfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Ôχ Ì›· οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ οı ÊÔÚ¿.
*∆· ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜.
£¤Ì·Ù· „ËÊÈ·ÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ
∂¿Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì›· Û‡Ó‰ÂÛË USB ÌÂٷ͇ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ
‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë „ËÊȷ΋ Û·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Î·È Â·ÏËı‡ÛÙ fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ (·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜).
• ªÂÚÈΤ˜ „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ USB.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË USB ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÚÔÙÔ‡ ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ·fi ÙËÓ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ
·Ó·ÁÓÒÛÙË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
• ∂¿Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ì ÌfiÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (ÌË ·ÔÛÒÌÂÓË ÌÓ‹ÌË) ÌÔÚ›Ù ӷ
‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙ ٷ ÂÚȯfiÌÂÓ· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· Û ̛· οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ‹ Ì›· Û˘Û΢‹ ÌÓ‹Ì˘ USB (.¯.
Philips KEY) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
• ªÂÚÈΤ˜ „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ PTP (Picture Transfer Protocol) ‹
“PC Link” Î·È USB Mass Storage ‹ “PC Drive”. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ USB Mass Storage ‹ “PC Drive”
ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹.
• ∂¿Ó Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Û·˜ Ì˯·Ó‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙȘ Ì›· ÚÔ˜ Ì›·
‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË.
£¤Ì·Ù· Û˘Û΢ÒÓ ÌÓ‹Ì˘ USB
• √È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙË USB ı‡Ú· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì “Mass Storage Class”.
∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ („ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, MP3 player, ÊÔÚËÙfi˜ ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜, ...) ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹
Ì “Mass Storage Class” ‰ÂÓ ı· ·ÓȯÓ¢Ù› ·fi ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
• ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÚԉȷÁÚ·Ê‹˜ Mass Storage Class:
- ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚԉȷÁÚ·Ê‹ “Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification
Overview” (v1.2, June 23, 2003) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚԉȷÁÚ·Ê‹. ∏
ÚԉȷÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ USB (www.usb.org).
- ¶Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
- ¶Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec.
- ¶Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ SubClass Code = 06h, SCSI.
• °È· ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ÌÓ‹Ì˘ USB Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÌÔÚ› Ó·
··ÈÙËı› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·Ú¯Â›· Û·˜.
• ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÊÔÚËÙfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ USB: ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηٷӿψÛ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡
‰›ÛÎÔ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚËÙfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÒÛÙÂ Ë ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó·
Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜.
41
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆È Â›Ó·È ÙÔ Connected Planet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ Connected Planet . . . . . . . . . . . . . . . . .
µ‹Ì· 1: ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Philips Media Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µ‹Ì· 2: ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜ . . . . . . . . . . . . . . . .
µ‹Ì· 3: ™‡Ó‰ÂÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µ‹Ì· 4: ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
1:
2:
3:
4:
5:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.1
.1
.2
.4
.5
.6
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ DHCP ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ù‡ÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
∂ÂÍ‹ÁËÛË fiÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
∆È Â›Ó·È ÙÔ Connected Planet ?
∆Ô Connected Planet ·Ú¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Û „ËÊȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ·Ú¯Â›·
ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ÈÛÙ¿
‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·.
∆È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ Connected Planet ?
& ª›· Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
é ∂ÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÙÔ Philips Media Manager (PMM – ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ª¤ÛˆÓ
Ù˘ Philips) ·fi ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi
!
CD.
∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ·Ôڛ˜ ‹ Â¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Â·ÚΛ˜
ÁÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
1
µ‹Ì· 1: ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Philips Media Manager (PMM)
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈ̘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο.
& ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ CD
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi CD ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. £·
ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∂¿Ó ÙÔ CD ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, οÓÙ ‰ÈÏfi
ÎÏÈÎ ÛÙÔ My Computer (√ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘), ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ CD-ROM ηÈ
Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Philips.pdf ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ CD.
é ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Install Media Manager
(∂ÁηٿÛÙ·ÛË Media Manager) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∂¿Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔıfiÓË Product Configuration
(¢È·ÌfiÚʈÛË ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜), ª∏¡ οÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙ·
WMA ‹ WMV, ηıÒ˜ Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Ì·˜ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ·.
- ªÔÚ›Ù ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ PMM ÛÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ
ÔÈÎÈ·Îfi Û·˜ ‰›ÎÙ˘Ô.
- ∆Ô PMM ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Apple
Macintosh®. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î·Ù‚¿ÛÂÙ ·fi ÙÔ
www.philips.com/support.
- ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Connected Planet
ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi CD.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ PMM
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÌÂٷ͇ ÌÂÚÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛÈ̈Ó
ÁψÛÛÒÓ ·fi ÙÔ Settings (ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ)).
‘ ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ PMM
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ PMM Server
(¢È·ÎÔÌÈÛÙ‹) ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ PMM Settings
(ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ). ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ›ӷÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ηıÒ˜ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹
Û·˜ fiÙ·Ó ·ÓȯÓ¢Ù› ÙÔ PMM. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·
Â›Ó·È "PC Study" (ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÚ·Ê›Ԣ), "PC
John" (ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ °È¿ÓÓË), "PC bedroom"
(ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜).
( ∂·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ PMM.
2
¶ÚÔÛı‹ÎË ·Ú¯Â›ˆÓ ÛÙÔ Philips Media Manager
(PMM)
& ∂ÈϤÍÙ ÙÔ PMM ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Start (ŒÓ·ÚÍË)
ÙˆÓ Windows ‹ οÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ
PMM
ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
é ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Music (ªÔ˘ÛÈ΋), Pictures
(∂ÈÎfiÓ˜) ‹ Movies (∆·Èӛ˜) ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
·Ú·ı‡ÚÔ˘ PMM.
“ ∂ÈϤÍÙ Add Music, Add Pictures ‹ Add
Movies (¶ÚÔÛı‹ÎË ªÔ˘ÛÈ΋˜, ∂ÈÎfiÓˆÓ ‹
∆·ÈÓÈÒÓ).
‘ ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Add Files or Folders...
(¶ÚÔÛı‹ÎË ∞گ›ˆÓ ‹ º·Î¤ÏˆÓ...)
( ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ‹ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·Ú¯Â›· Ì¤ÛˆÓ Î·È Î¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Open (∞ÓÔÈÁÌ·)
ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ ‹
·Ú¯Â›· ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Media Manager.
3
µ‹Ì· 2: ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜
£· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÚȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ·
ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿.
◊
¢È·ÌfiÚʈÛË A
¢È·ÌfiÚʈÛË B
∂¿Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Û ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ¢È·ÌfiÚʈÛË ∞ ÚÈÓ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
Œ¯ÂÙÂ
• ¤Ó· router
• ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹
• ÌÈ· ÂχıÂÚË ˘Ô‰Ô¯‹ Ethernet (‰ÈÎÙ‡Ô˘)
ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹
Œ¯ÂÙÂ
• ÌÈ· ÂχıÂÚË ˘Ô‰Ô¯‹ Ethernet (‰ÈÎÙ‡Ô˘)
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜, ¢È·ÌfiÚʈÛË ∞, ÛÂÏ. 5.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜, ¢È·ÌfiÚʈÛË B, ÛÂÏ. 5.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂχıÂÚË ˘Ô‰Ô¯‹ Ethernet
ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ̛·
ÂÈϤÔÓ Î¿ÚÙ· Ethernet.
!
4
∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ÛÂ
ÌÔÓfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ··ÈÙ› ¤Ó· ÂȉÈÎfi
ÛÙ·˘ÚˆÙfi ηÏÒ‰ÈÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
(crossed).
™‡Ó‰ÂÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜
¢È·ÌfiÚʈÛË A
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Auto IP (·˘ÙfiÌ·ÙË
·fi‰ÔÛË ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘) ¤¯ÂÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ Î·È ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
™ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÛÊ·Ù·
·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηÈ
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ¤˜, Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË
‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙÔ Network Utility ÛÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ
CD.
∂¿Ó ÙÔ DHCP/Auto IP ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ‰Â›Ù ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 4, ÛÂÏ.
14 ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ DHCP ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
¢È·ÌfiÚʈÛË B
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Auto IP (·˘ÙfiÌ·ÙË
·fi‰ÔÛË ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘) ¤¯ÂÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
™ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÛÊ·Ù·
·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ë
·˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙÔ Network Utility ÛÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ
CD.
∂¿Ó ÙÔ DHCP/Auto IP ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ‰Â›Ù ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 4, ÛÂÏ.
14 ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ DHCP ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ DHCP ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹
Û·˜, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ Û·˜.
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ηψ‰›Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
& ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ÛÙ·˘ÚˆÙÔ‡
(›ÛÈÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
Straight
cable
›ÛÈÔ
ηÏÒ‰ÈÔ
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ Û ÌÈ· ÂχıÂÚË
˘Ô‰Ô¯‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹.
“ ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ '¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ’ ÛÙË ÛÂÏ. 6 ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË
Û‡Ó‰ÂÛ‹ Û·˜.
ηψ‰›Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (ÛÙ·˘ÚˆÙfi ηÏÒ‰ÈÔ) ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ NETWORK ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
Warning !
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË!
Crossed cable
™Ù·˘ÚˆÙfi
ηÏÒ‰ÈÔ
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË
˘Ô‰Ô¯‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
“ ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ '¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ’ ÛÙË ÛÂÏ. 6 ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË
Û‡Ó‰ÂÛ‹ Û·˜.
5
µ‹Ì· 4: ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ
ÙÔ Philips Media Manager (‰Â›Ù ÛÂÏ. 2).
& ∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ηÈ.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ = ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ Browse (∞Ó·˙‹ÙËÛË).
B
DVD/R SAT TV VCR AUX
v
“ ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÂÚȯfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
k
SELECT
T
DEMO
b
=
TËÏÂfiÚ·ÛË
TËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·
Multimedia
PC John
PHILIPS
BROWSE
MOT
®
OK
®
®
®
b
MENU
+
+
V
¬
P
-
-
_-
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
7
8
9
.@
i
0
0
ON/OFF
Ambilight
MODE
™ËÌ›ˆÛË: ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó
2 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Browse
(∞Ó·˙‹ÙËÛË).
‘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ̤۷
ÛÙ· ·Ú¯Â›· ‹ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Pictures (∂ÈÎfiÓˆÓ), Music
(ªÔ˘ÛÈ΋˜) Î·È Video (µ›ÓÙÂÔ).
º¿ÎÂÏÔ˜
®
q
Ò
‡
º
✓
π
VIEW
∞Ú¯Â›Ô ÂÈÎfiÓ·˜
†
- FAVORITES -
∞Ú¯Â›Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜
∞Ú¯Â›Ô ‚›ÓÙÂÔ
( ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
§ ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ‹
Ê¿ÎÂÏÔ.
¶Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹ ηٷÏfiÁÔ˘
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ Â¿Ó ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿‚·Û˘ Û ÌÈ·
ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
Slide time (ÃÚfiÓÔ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜)
‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ‰È·‰Ô¯È΋˜ Û ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹
‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
Rotate (¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹)
ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
Details (§ÂÙÔ̤ÚÂȘ)
Transitions (ªÂÙ·‚¿ÛÂȘ)
Repeat one/all (∂·Ó¿ÏË„Ë ÂÓfi˜/fiψÓ)
Shuffle (∆˘¯·›· ÛÂÈÚ¿)
Zoom (∑Ô˘Ì)
ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘
ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿
ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ (x1, x2, x4)
Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ· Â¿Óˆ/οو. ∂ÈϤÔÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ÂÈϤͷÙ ̤۷ ÛÙËÓ
ÔıfiÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ΤÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿.
Full/small screen (¶Ï‹Ú˘/ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË)
ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ Ï‹ÚÔ˘˜ ‹ ÌÈÎÚ‹˜ ÔıfiÓ˘
6
¢Â›Ù ÙËÓ ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (ÛÂÏ. 20) Â¿Ó ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ‹ Â¿Ó Ô
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Browse (∞Ó·˙‹ÙËÛË).
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 5 (ÛÂÏ. 17) ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·Ú¯Â›ˆÓ.
∂¿Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ‰ÈÎfi Û·˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ì¤ÛˆÓ (ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÈÎfiÓ·˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ) ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ‹ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Ì η΋
ÔÈfiÙËÙ·:
• √ Ù‡Ô˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ì¤ÛˆÓ ÌÂ
˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ Ù‡Ô ·Ú¯Â›Ô˘. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ú¯Â›ˆÓ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ
·Ú¯fiÌÂÓÔ CD (‰Â›Ù ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 5, ÛÂÏ. 17).
• ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Û·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó·
ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·.
ÃÚ‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜:
-
¶È¤ÛÙ ٷ ¤Á¯ÚˆÌ· Ï‹ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
¶È¤ÛÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤Á¯ÚˆÌÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ i ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Í·Ó¿ Ë ÁÚ·ÌÌ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÙ ͷӿ ÙË Ï›ÛÙ· ÂÚȯÔ̤ӈÓ.
- ¶Ï‹ÎÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ:
‡
º
†
Ò
π
™Ù·Ì¿ÙËÌ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
ÁÈ· ·‡ÛË
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î›ÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î›ÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
-P+
MÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‹ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô ̤ۈӋ
Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ˘fiÙÈÙψÓ
Â¿Óˆ/οو
7
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ·Ôڛ˜ ‹ ¿Ó
·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Â·ÚΛ˜ ÁÓÒÛÂȘ
Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË
‰ÈÎÙ‡ˆÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
¶ÚÔÛ·ı›Ù ¿ÓÙ· Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ. ™ÙȘ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ı·
ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹ ‚›ÓÙÂÔ
(video streaming) Â¿Ó Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Û·˜ Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Â›Ó·È ·Û‡ÚÌ·Ù·
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘
Philips: www.philips.com/support
™‡Ó‰ÂÛË
¶ÔÈfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
∂ÓÛ‡ÚÌ·ÙË
µ›ÓÙÂÔ ++++
MÔ˘ÛÈ΋ ++++
∂ÈÎfiÓ˜ ++++
·Û‡ÚÌ·ÙË
802.11a
µ›ÓÙÂÔ ++
MÔ˘ÛÈ΋ +++
∂ÈÎfiÓ˜ +++
·Û‡ÚÌ·ÙË
802.11g
µ›ÓÙÂÔ +
MÔ˘ÛÈ΋ +++
∂ÈÎfiÓ˜ +++
·Û‡ÚÌ·ÙË
802.11b
µ›ÓÙÂÔ MÔ˘ÛÈ΋ +++
∂ÈÎfiÓ˜ +++
8
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘
Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
™ËÌ›Ԣ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ (Wireless Access Point)
(.¯. Philips CPWBS054) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ·
·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (·ÔηÏÂ›Ù·È Â›Û˘
"Game adapter" (¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡).
√È ·Û‡ÚÌ·Ù˜ Û˘Û΢¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·
·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ
Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ∆· ·Û‡ÚÌ·Ù· Ú·‰ÈÔ·̷ٷ
ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÂÚ·›· ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ
ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi
ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ‰¿‰·. ∆· ·Û‡ÚÌ·Ù· Ú·‰ÈÔ·̷ٷ
¤¯Ô˘Ó ıˆÚËÙÈ΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· 100 ̤ÙÚˆÓ Û ·ÓÔÈÎÙfi
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ›
Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 10 ̤ÙÚ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ
›‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰·¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡
Û·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∏
ÔÈfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ı·
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
Û‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
™ËÌ›ˆÛË:
• ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
™ËÌ›Ԣ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ (Wireless Access Point)
Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ 802.11 a/b/g ‹ b/g.
√È Û˘Û΢¤˜ Ù‡Ô˘ a Â›Ó·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ·
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚›ÓÙÂÔ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ
Û˘Û΢¤˜ Ù‡Ô˘ g Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ηϋ
ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘.
√È Û˘Û΢¤˜ Ù‡Ô˘ b ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ·
video streaming (Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹ ‚›ÓÙÂÔ).
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ad-hoc
(ÙËÏÂfiÚ·ÛË-˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ηıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ
ÙÔ bandwidth (‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘).
ƒ‡ıÌÈÛË ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ DHCP/Auto
IP (·˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘) Û √§∂™
ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜ (∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ™ËÌ›Ô
¶ÚfiÛ‚·Û˘, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜).
ŸÓÔÌ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (SSID):
______________________________
∫ÏÂȉ› WEP 1:
______________________________
∫ÏÂȉ› WEP 2:
______________________________
∫ÏÂȉ› WEP 3:
______________________________
∫ÏÂȉ› WEP 4:
______________________________
∫ÏÂȉ› WPA:
______________________________
™ËÌ›ˆÛË: ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÓfi˜ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
™ËÌ›Ԣ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÂÓfi˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ ›ӷÈ
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Û ¤Ó· ÎÔ˘Ù›.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó·
‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜.
& ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ DHCP/Auto IP Û √§√À™ ÙÔ˘˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
Tools (∂ÚÁ·Ï›·), Network Utility ÛÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ
CD.
∂¿Ó ÙÔ DHCP/Auto IP ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ,
‰Â›Ù ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 4, ÛÂÏ. 14 ÁÈ· Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ DHCP/Auto IP ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
é ∂ÓÂÚÁÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ DHCP/Auto IP ÛÙÔ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ
™ËÌÂ›Ô ¶ÚfiÛ‚·Û˘, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ Û·˜.
______________________________
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜
& ∞Ú¯Èο ÂϤÁÍÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘
∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ™ËÌ›Ԣ ¶ÚfiÛ‚·Û˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ٷ
SSID, ÎÏÂȉ›(·) WEP ‹ ÎÏÂȉ›(·) WPA.
™ËÌ›ˆÛË: ∂›Ó·È Èı·Ófi Ù· ÎÏÂȉȿ WEP ‹ WPA Ó·
Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ӷ.
é °È· Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘
ηٷÚÁ‹ÛÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘
·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜ (Â¿Ó Â›Ó·È
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË). ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ™ËÌ›Ԣ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ÁÈ· Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ:
• ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ SSID.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
(ÎÏÂȉȿ WEP/WPA).
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ MAC.
™ËÌ›ˆÛË: ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ Â›Û˘ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË
·ÛÊ¿ÏÂÈ· (ÎÏÂȉȿ WEP/WPA) ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
9
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Philips:
www.philips.com/support
& ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
• ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜
(dongle) USB, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·ÛÊ·Ï›·˜
·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
• ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (.¯. ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜),
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
• ∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
é ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
“ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ô˘
Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó
ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ:
• ∫ˆ‰ÈÎfi˜ (‰Â›Ù ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ
ÚfiÛ‚·Û˘)
™ËÌ›ˆÛË: ªËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Îˆ‰ÈÎfi ·˘Ù‹
ÙË ÛÙÈÁÌ‹.
• ∂ÈÏÔÁ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛ‚·Û˘)
• ŸÓÔÌ· SSID ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜
• ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË DHCP/Auto IP
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜
∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ
Internet ̤ۈ ÂÓfi˜ web browser, Ë ·Û‡ÚÌ·ÙË
Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
- ∞ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ì›ÓÂÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË. ªÔÚ›
·ÎfiÌË Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜.
- °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â·ÓÂÎΛÓËÛ˘ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜,
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ù˘
Á¤Ê˘Ú·˜.
∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ı· ÂÂÍËÁ› Â›Û˘ ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ (LED) Ù˘
Á¤Ê˘Ú¿˜ Û·˜ Î·È ˆ˜ ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ù˘
Á¤Ê˘Ú·˜.
- ∂¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÙ ӷ Û˘Ó‰Âı›Ù ÛÙÔ Internet
Ì ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ Ù˘
Á¤Ê˘Ú·˜ (·ÓÙ› Ù˘ Philips).
‘ ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
NETWORK (¢π∫∆À√) ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜
Û·˜.
( ™˘Ó‰¤ÛÙ ͷӿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
¢ÔÎÈÌ‹ Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
& µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ NETWORK (¢π∫∆À√)
ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
é ∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
“ ¢Â›Ù "¢ÔÎÈÌ‹ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ Û·˜" ÛÙË ÛÂÏ. 9.
10
∂·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ
‰›ÎÙ˘fi Û·˜
¢Â›Ù Â›Û˘ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2: ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÂÏ. 12.
& ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘
é
“
‘
(
§
∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ™ËÌ›Ԣ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ÁÈ· Ó·
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ›¯·ÙÂ
ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ SSID.
• ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (ÎÏÂȉȿ
WEP/WPA).
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ ÎÏÂȉȿ
WEP/WPA ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·
Î·È Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜
·Û‡ÚÌ·Ù˜ Û˘Û΢¤˜ ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
• ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜
(dongle) USB, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
• ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (.¯. ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜),
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
• ∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË,
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ô˘
Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ
Internet ̤ۈ ÂÓfi˜ web browser, Ë ·Û‡ÚÌ·ÙË
Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË.
™ËÌ›ˆÛË: ∞ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú·
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ì›ÓÂÙ ÁÈ·
Ï›ÁÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË. ªÔÚ›
·ÎfiÌË Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜.
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙË ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
NETWORK (¢π∫∆À√) ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜
Û·˜.
™˘Ó‰¤ÛÙ ͷӿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
™ËÌ›ˆÛË: ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ Â›Û˘ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË
·ÛÊ¿ÏÂÈ· (ÎÏÂȉȿ WEP/WPA) ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
11
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2: ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∫∞¡∆∂
¶ÚÔÛÔ¯‹
∂ÊfiÛÔÓ Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘·
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
Ú·‰ÈÔ·̷ٷ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¿ÏϘ
Û˘Û΢¤˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÎÙfi˜
Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ Ó·
È¿ÛÔ˘Ó Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù· Û‹Ì·Ù· ηÈ
›Ù ӷ Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Û·˜
‹ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
¯Ú‹Û˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ
·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ‹ ÙËÓ
·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ·
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
• √È
ÈÔ›, Ù· spyware Î·È ¿ÏÏ· ηÎfi‚Ô˘Ï·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ
ηٿÏÏËÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÂÈϤ˜.
• ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜. ∞Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ
·Ú¯ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Û ¤Ó·Ó ÂÈÛ‚ÔϤ· Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË.
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ·ÏÏ¿ÍÂÙ Έ‰ÈÎÔ‡˜, ηٷÁÚ¿„ÙÂ
ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ˘˜ Û ·ÛʷϤ˜ ÛËÌ›Ô.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ ‹ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ
™ËÌÂ›Ô ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Ì Network Address
Translation (NAT) ‹ firewall.
• ™Â ¤Ó· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ
˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÎÏÂȉÈÔ‡ WEP Ô˘
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Û·˜. ∞Ó·‚·ıÌ›ÛÙ ÙÔ
˘ÏÈÎfi Û·˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ
ÚÔÛٷهÛÂÙ ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Û·˜, fiÏ· Ù·
‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Û·˜ ‹ ÛÂ
ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ SSID ÛÙÔ
∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ¶ÚfiÛ‚·Û˘.
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ¶ÚfiÛ‚·Û˘
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜. ŒÙÛÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘
Û‹Ì·ÙÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜.
• √ÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÚfiÛ‚·Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÔÓ·‰È΋
‰È‡ı˘ÓÛË MAC ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Û ·˘Ù¿. ¢Â›Ù ٷ
¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÙÂ
ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ MAC.
°È· ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË MAC Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜,
‰Â›Ù ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3, ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË
¢ÈÎÙ‡Ô˘, ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÂÏ.13
ª∏¡ ∫∞¡∂∆∂
• ªËÓ
Â·Ê›ÂÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜
Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÏÂȉȿ WEP/WPA ηÈ
Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ Ì·ÓÙ¤„ÂÈ
οÔÈÔ˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÊÚ¿ÛÂȘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜ ηıÒ˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÌÂ
¿ÏϘ Ì¿ÚΘ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
12
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3: ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ·Ôڛ˜ ‹ Â¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Â·ÚΛ˜ ÁÓÒÛÂȘ
Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ
ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÌfiÓÔÈ Û·˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
& ∂ÈϤÍÙ ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
EÁηٿÛÙ·ÛË
XÂÈÚ..ÂÁηٿÛÙ.‰ÈÎÙ‡Ô˘
°ÏÒÙÛ·
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ú˘ı̛ۈÓ...
XÒÚ·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢ÈÎÙ‡Ô˘
A˘ÙfiÌ·ÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
¢È·ÌfiÚʈÛË IP
XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
Av·Î·Ù¿Ù·ÍË/AÏÏ·Á‹…
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ηÓfiÏÈ·
ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË.
é ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î¤ÚÛÔÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· Ì›ÙÂ
ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ¢ÈÎÙ‡Ô˘.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ Ú‡ıÌÈÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘,
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ù·
‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÌÂÓÔ‡.
“ ¢È·‚¿ÛÙÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
ÌÂÓÔ‡ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÁÈ· Ó·
ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙȘ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.
XÂÈÚ... ÂÁηٿÛÙ... ‰ÈÎÙ‡Ô˘
AÓ·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Info
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢ÈÎÙ‡Ô˘
∆Ô DHCP/Auto IP/Auto IP ‹ Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË
·fi‰ÔÛË ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·
ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ ‹ ÙÔ˘
·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÚfiÛ‚·Û˘ ÁÈ· Ó·
‰Â›ÙÂ Â¿Ó ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.
™Ù·ÙÈ΋ (‹ ÛÙ·ıÂÚ‹) ‰È‡ı˘ÓÛË IP:
∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË πƒ Ô˘ Ë
ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¿ÓÙ·
ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi Û·˜ ‰›ÎÙ˘Ô.
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ
DHCP/Auto IP, ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ÌÈ·
ÛÙ·ÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË IP ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹
Û·˜.
ªÈ· Subnet mask ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ˘Ô‰›ÎÙ˘Ô (subnet) ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·
‰›ÎÙ˘· Ì ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹. ∏ subnet
mask ‰ËÏÒÓÂÈ ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘
‰È‡ı˘ÓÛ˘ πƒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi
ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹.
∞˘Ùfi Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
∂ÈϤÍÙ DHCP & Auto IP (∞˘ÙfiÌ·ÙË IP) ÁÈ·
·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔ
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ ‹ ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛ‚·Û˘
(ÚÔÙ›ÓÂÙ·È).
∂ÈϤÍÙ ™Ù·ÙÈ΋ IP ÁÈ· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË Î·Ù·¯ÒÚËÛË
ÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÌÂ
ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË IP.
¢È·ÌfiÚʈÛË IP
∞˘Ùfi Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ IP Â¿Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ
™Ù·ÙÈ΋ IP ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘:
• ¢È‡ı˘ÓÛË IP: Û·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó·
ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ̛· ÛÙ·ıÂÚ‹ ¢È‡ı˘ÓÛË IP
Ô˘ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘fi
Û·˜. ∂ÈϤÍÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì›· ·fi ÙÔ ‰›Ô:
192.168.0.xxx ‹
192.168.123.xxx ‹
10.0.0.xxx
• Subnet mask: Û·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó·
ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË subnet mask
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· subnet mask Û fiÏÔ
ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Û·˜, .¯. 225.225.255.0
13
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 4: ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ DHCP/Auto IP ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜
Windows XP
& ™ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Windows, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Start (ŒÓ·ÚÍË) Î·È ÂÈϤÍÙ Control
Panel (¶›Ó·Î·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘).
é ™ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· ∂ϤÁ¯Ô˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Network and Internet Connections
(™˘Ó‰¤ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Internet).
“ £· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ™˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ∫¿ÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ LAN-connection (™‡Ó‰ÂÛË
‰ÈÎÙ‡Ô˘) ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
‘ ™ÙËÓ ÔıfiÓË Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Properties (π‰ÈfiÙËÙ˜).
( ∫¿ÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ Internet Protocol (TCP/IP) (¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Internet (TCP/IP)).
§ ∂¿Ó Â›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ù· Obtain an IP address automatically (∞˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË ‰È‡ı˘ÓÛ˘
πƒ) Î·È Obtain DNS server address automatically (∞˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË ‰È‡ı˘ÓÛ˘
‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ DNS), Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· DHCP/Auto IP.
∂¿Ó fi¯È, ÂÈϤÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜.
Windows 2000
& ™ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Windows, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Start > Settings > Network and Dial-
Up Connections (ŒÓ·ÚÍË > ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Dial-Up).
é ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
“ £· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÔıfiÓË Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Properties (π‰ÈfiÙËÙ˜).
‘ ∫¿ÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ Internet Protocol (TCP/IP) (¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Internet (TCP/IP)).
( ∂¿Ó Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÈÏÂÁ̤ӷ Ù· Obtain an IP address automatically (∞˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË
‰È‡ı˘ÓÛ˘ πƒ) Î·È Obtain DNS server address automatically (∞˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË
‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ DNS), Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· DHCP/Auto IP.
∂¿Ó fi¯È, ÂÈϤÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜.
°È· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔıÔÓÒÓ, ‰Â›Ù ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙˆÓ Windows XP.
14
Windows 98/Me
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌËÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË ‰È΋
Û·˜ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Windows. ∞˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ù· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Î·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÔıÔÓÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ
·fi Ù· Windows 98. ∆· Windows Millennium Edition Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· Ì ٷ
Windows 98.
& ™ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Windows, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Start > Settings > Control Panel
é
“
‘
(
§
(ŒÓ·ÚÍË > ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ > ¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘).
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· ∂ϤÁ¯Ô˘, οÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Network (¢›ÎÙ˘Ô).
™ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, οو ·fi ÙËÓ ÂÙÈΤٷ Configuration (¢È·ÌfiÚʈÛË), οÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ
ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô TCP/IP Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· Û·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
™ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ TCP/IP, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ IP Address (¢È‡ı˘ÓÛË πƒ). ∂¿Ó Â›Ó·È ‹‰Ë
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ Obtain an IP address automatically (∞˘ÙfiÌ·ÙË ·fi‰ÔÛË ‰È‡ı˘ÓÛ˘ πƒ),
Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· DHCP/Auto IP. ∂¿Ó fi¯È, ÂÈϤÍÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹.
∂¿Ó ·ÏÏ¿Í·Ù ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ IP
address (¢È‡ı˘ÓÛË πƒ), ÂÈϤÍÙ Â›Û˘ ÙËÓ
ÂÙÈΤٷ DNS Configuration (¢È·ÌfiÚʈÛË
DNS) Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Enable DNS
(∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË DNS). £· Û·˜ ˙ËÙËı› Ë
ÔÓÔÌ·Û›· Host (∫‡ÚÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜)
¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ Home ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÔÓÔÌ·Û›· ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
∆· Windows ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ CD
ÙˆÓ Windows 98/Me ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó
ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú¯Â›·.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜,
ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ó· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜.
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Yes (¡·È) Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Û·˜ ı· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ.
15
ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Apple Macintosh
Mac OS 10.x
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ÌËÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ù· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ Mac OS 10.3. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‹
ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Mac OS 10 ı· Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜.
& ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Apple.
é ∂ÈϤÍÙ System Preferences (¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) ...
“ ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Network (¢›ÎÙ˘Ô) οو ·fi ÙÔ Internet & Network (Internet &
¢›ÎÙ˘Ô).
‘ ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Configure ...
( ∂¿Ó Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ Using DHCP (ÃÚ‹ÛË DHCP) ÛÙÔ ‰›Ô Configure, Ô
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· DHCP/Auto IP. ∂¿Ó fi¯È, ÂÈϤÍÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Network.
Mac OS 9.x
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ÌËÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ù· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ Mac OS 9.2. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂΉfiÛÂȘ
ÙÔ˘ Mac OS ı· Â›Ó·È ·ÚfiÌÔȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜.
& ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Apple.
é ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Control Panels (ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ) ÂÈϤÍÙ TCP/IP.
“ ∂¿Ó Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ Via DHCP-server ÛÙÔ ‰›Ô Configure, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜
Â›Ó·È ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· DHCP/Auto IP. ∂¿Ó fi¯È, ÂÈϤÍÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÎÏ›ÛÙÂ
ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘ TCP/IP.
16
¶·Ú¿ÚÙËÌ· 5: ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ù‡ÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ
∆Ô codec (Έ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜/·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜) Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ì›ÂÛ˘ Î·È ·ÔÛ˘Ì›ÂÛ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
∆· codec ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· „ËÊȷο Û‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Î·È ·fi ·Ó·ÏÔÁÈο Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ
ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô. ∆· Û˘Ó‹ıË codec ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È Û˘Ì›ÂÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹¯Ô˘ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· streaming (Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹) ÛÙ· ‰›ÎÙ˘·.
∂ÈÛÎfiËÛË
• ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ·Ú¯Â›· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ µ›ÓÙÂÔ: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
• ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ·Ú¯Â›· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ◊¯Ô˘: MP3, MP3Pro & LPCM
• ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ·Ú¯Â›· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ∂ÈÎfiÓ·˜: JPEG
DivX & XviD
ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ
∆‡Ô˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ∞گ›ˆÓ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
∂ÈÎfiÓ˜
JPEG
.jpg .jpeg
◊¯Ô˜
MP3 & MP3Pro
LPCM
.mp3
.wav (PC); .aif .aiff (MAC)
µ›ÓÙÂÔ
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DivX
XviD
.mpg .mpeg
.mpg .mpeg .vob
.mp4
.avi .divx
.avi .xvid
§›ÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ & ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
◊¯Ô˜
.pls .m3u (ÌfiÓÔ ·fi ∫¿ÚÙ· ªÓ‹Ì˘ ‹ USB)
∂ÈÎfiÓ˜
.alb (ÌfiÓÔ ·fi ∫¿ÚÙ· ªÓ‹Ì˘ ‹ USB)
ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· Stream ◊¯Ô˘ (Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔ‹˜)
√Ì¿‰· ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
∞گ›· ◊¯Ô˘
∞گ›· µ›ÓÙÂÔ
∆‡Ô˜ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
MP3
MP3 Pro
LPCM
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DivX
XviD
ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· Stream ◊¯Ô˘
MPEG1/2 & 2.5 Layer III
MPEG1/2 & 2.5 Layer III Pro
WAV & AIFF
MPEG1 Layer I, Layer II
MPEG1 Layer I, Layer II Î·È AC-3
AAC4 Î·È CELP4
MPEG1 Layer III Î·È AC-3
MPEG1 Layer III Î·È AC-3
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ codec §ÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ∂ÈÎfiÓ·˜
∆‡Ô˜ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
ƒ˘ıÌfi˜ ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
JPEG
ŸÏ˜ ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ηÈ
ÏfiÁÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ
¤ˆ˜ 16 Mpixels
JFIF, EXIF & SPIFF
ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÚ·ÌÌÈ΋ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË
JPEG. ¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ
ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ. ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ
ÂÈÎfiÓ˜ 3 ¯ÒÚˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ (.¯.
Έ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ RGB ‹ YUV), ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ CMYK.
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ codec ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ◊¯Ô˘
∆‡Ô˜ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
MP3
ƒ˘ıÌfi˜ ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜
MPEG1 Layer I: 32, 44.1 & 48 kHz
MPEG1 Layer II: 32, 44.1 & 48 kHz
MP3Pro
MPEG2 Layer III: 16, 22.05 & 24 kHz
MPEG2.5 Layer III: 8, 11.025 & 12 kHz
8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32,
44.1 & 48 kHz
LPCM
16, 22.05, 24, 32, 44.1 & 48 kHz
AC3
AAC4
32, 44.1 & 48 kHz
16, 22.05, 24, 32, 44.1 & 48 kHz
CELP4
7.350, 8, 16 kHz
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320,
384, 416 & 448 kbps
32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 190, 224,
256, 320 & 384 kbps
°È· ÌÔÓÔʈÓÈÎfi ·fi 32 kbps ¤ˆ˜ 448 kbps
°È· ÌÔÓÔʈÓÈÎfi ·fi 32 kbps ¤ˆ˜ 448 kbps
°È· ™Ù¤ÚÂÔ streams: 32, 40, 48, 56, 64, 80,
96, 112, 128, 160,192, 224, 256 Î·È 320 kbps
°È· ªÔÓÔʈÓÈο Streams: 8, 16, 18, 20, 24,
32, 40, 48 kbps
∞Ó¿Ï˘ÛË bit: 16-bit Î·È 32-bit
∫·Ó¿ÏÈ·: ªÔÓÔʈÓÈο & ™ÙÂÚÂÔʈÓÈο
∞fi 32 kbps ¤ˆ˜ 640 kbps
°È· ÌÔÓÔʈÓÈÎfi ·fi 16 kbps ¤ˆ˜ 288 kbps
°È· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ·fi 32 kbps ¤ˆ˜ 288 kbps
∞fi 3.85 kbps ¤ˆ˜ 24 kbps
17
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ codec ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ µ›ÓÙÂÔ
∆‡Ô˜
¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
MPEG1
MPEG2
MPEG4
DivX
XviD
∞Ó¿Ï˘ÛË
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
ŸÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË CIF:
∆˘ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
ML@MP ‚›ÓÙÂÔ Ì ·Ó¿Ï˘ÛË ¤ˆ˜ D1.
∆˘ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ:
704 ‹ 720x576 ÛÙ· 25 fps (PAL) 50 Hz.
704 ‹ 720x480 ÛÙ· 29.97 fps (NTSC) 59,94
Hz.
ŸÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË D1.
∆˘ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· DivX v4 & v5
ŸÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË D1.
∆˘ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
ŸÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË D1.
∆˘ÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ›ӷÈ:
QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)
ª¤ÁÈÛÙÔ 1.5 Mbps
ª¤Á. 8Mbps Û ۇӉÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
Ì ̤ÁÈÛÙÔ jitter (ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·)
1 sec.
ª¤Á. 4Mbps Û ۇӉÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
Ì ̤ÁÈÛÙÔ jitter (ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·)
1 sec.
ª¤ÁÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù·ÈÓ›·˜ 20 ÏÂÙ¿.
ª¤Á. 4Mbps Û ۇӉÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
Ì ̤ÁÈÛÙÔ jitter (ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·)
1 sec.
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Trick (FF, REW, ...)
‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Â¿Ó ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 2Gbyte.
¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ DivX v3.11.
ª¤Á. 4Mbps Û ۇӉÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
Ì ̤ÁÈÛÙÔ jitter (ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·) 1
sec.
°ÂÓÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
ñ ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·Ú¯Â›Ô˘ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 4Gbyte.
ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÎԢΛ‰· "." ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ.
ñ √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· √§√À™ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‚›ÓÙÂÔ stream Â›Ó·È 256kbps.
√ÔÈÔ‰‹ÔÙ stream Ì ڢıÌfi ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 256kbps ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
ÔÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ Î·È ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ.
ñ √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÚȯfiÌÂÓÔ streaming (‹¯Ô˜ & ‚›ÓÙÂÔ) ÌÔÚ› Ó·
ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ bandwidth (‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘) ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‹ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∆Ô
‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ (·fi‰ÔÛË) ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ Û˘Û΢‹˜ USB ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ ÁÈ· streaming (Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹). √È ·ÚÈıÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ›Ó·Î˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÙˆÓ Ì¤ÁÈÛÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
̤ۈ ÂÓÛ‡ÚÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
ñ ∂¿Ó Ù· ‚›ÓÙÂÔ stream ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹¯Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹¯Ô˘ ı· ÂÈϯı›
·˘ÙfiÌ·Ù·, Ù· ¿ÏÏ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹¯Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϯıÔ‡Ó.
ñ ∆· Â͈ÙÂÚÈο ·Ú¯Â›· ˘fiÙÈÙÏˆÓ (.¯. ·Ú¯Â›· ˘fiÙÈÙÏˆÓ DivX.srt) ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È.
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ñ ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯Â›Ô˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿
ÙÔ˘˜ 500 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (PC).
ñ ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ bitrate ÁÈ· ÂÚȯfiÌÂÓÔ streaming (‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜) ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â‡ÚÔ˜
˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‹ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜. ∆Ô Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ (·fi‰ÔÛË) ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Û·˜ ‹ Û˘Û΢‹˜ USB ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ ÁÈ· streaming
(Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹). √È ·ÚÈıÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ›Ó·Î˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÙˆÓ Ì¤ÁÈÛÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ
fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ̤ۈ ÂÓÛ‡ÚÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
18
£¤Ì·Ù· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
• ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
ÊÔÚËÙ‹ ÌÓ‹ÌË ÌfiÓÔ Ì ÊÔÚÌ¿ FAT (DOS). ™Ê¿ÏÌ·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔÚÌ¿
ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ›. ∂¿Ó
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌÔÚÊÔÔÈ‹ÛÂÙ ͷӿ ÙËÓ Î¿ÚÙ·. Œ¯ÂÙÂ
˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È fiÏ· Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ·
·˘Ù‹˜ (ÂÈÎfiÓ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ...).
• ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù‡ÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u Î·È .pls.
• ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÚ·ÌÌÈο ÊÔÚÌ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ JPEG. ¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Îˆ‰ÈÎÔæÔÈ‹ÛÂȘ
Progressive JPEG.
• ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·ÈÔÓ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ô˘
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú¯Â›ˆÓ FAT12/16/32.
• √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¤‰ˆÓ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ Â›Ó·È 19.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È (.jpg,
.jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls) ˆ˜ ÂÎı¤Ì·Ù· ÁÈ· ηٷÏfiÁÔ˘˜ ηıÒ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ı· ¯ÂÈÚÈ˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ˆ˜ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ·Ú¯Â›·.
• √ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ MP3 ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ MPEG1 Layer 1 ‹ Layer 2.
• ∆· ·Ú¯Â›· MP3 Pro ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Ì ÔÈfiÙËÙ· ηÓÔÓÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ MP3.
• √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ‹ ÙË Ì¿Úη Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
• √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢‹˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÛÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌË ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ‹ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ·Ú¯Â›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Û΢‹.
• TÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÓfi Ì·ÙÔ˜ ·Ú¯ ›Ԣ, Û˘ ÌÂÚÈÏ· Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ‰È·‰Ú ÔÌ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÓfi
Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ USB, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 250 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÂÚÈ Â¯fi ÌÂÓÔ
USB ‹ K¿ÚÙ·˜ MÓ‹Ì˘.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË
OÈ ÌÂÏÏÔÓÈΤ˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ codec ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ̤ۈ
ÂÓËÌÂÚÒÛÂˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.philips.support. E¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ó¤ˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ‰Â›Ù ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1, ÛÂÏ. 8 ÙÔ˘ ·Ó·‰˘ÙÈÎÔ‡
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÛÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ CD.
19
∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
§‡ÛË
∆Ô CD ∂ÁηٿÛÙ·Û˘
‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ›ٷÈ.
ñ ∂›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Autorun
(∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË)
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
∫¿ÓÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ 'My Computer' (√
ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ
ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ CD-ROM Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ
'Philips.pdf' ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ CD.
∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ‰ÂÓ
ÂÁηı›ÛٷٷÈ.
ñ §¿ıÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ www.philips.com/support ÁÈ·
Ó· ‰Â›Ù ٷ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
¢ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ô
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ
ÌÂÓÔ‡ Browse
(∞Ó·˙‹ÙËÛË).
ñ √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ›ӷÈ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜.
ñ ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Philips Media
Manager ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ.
ñ ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı›
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘.
ñ √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹ Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜
ÛÙ·ıÌfi˜ ‚¿Û˘ ›ӷÈ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜.
ñ ∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌ›Ô
ÚfiÛ‚·Û˘ / ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ê›ÏÙÚÔ MAC ηÈ
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
ñ ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
(√È Media servers
(¢È·ÎÔÌÈÛÙ¤˜ ̤ۈÓ)
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È)
ñ ∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô.
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰ˆ Ù·
·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
ÌÔ˘.
∫·Ì›· ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
‹ ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ
‰È·ÎÔ¤˜.
ñ ∂ÎÙÂϤÛÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Philips Media
Manager
ñ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
ñ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi Û·˜ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È
ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÈÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
ñ ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË MAC Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ
Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÛÙÔ
·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛ‚·Û˘/‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹.
¢Â›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ
ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛ‚·Û˘ /
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
ñ ∂ÈϤÍÙ Media servers (¢È·ÎÔÌÈÛÙ¤˜
̤ۈÓ) Î·È ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ OK.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
ñ ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÚÔÛı‹ÎË ·Ú¯Â›ˆÓ
ÛÙÔ Philips Media Manager.
ñ ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ù· ·Ú¯Â›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÌÂ
ÙÔ Philips Media Manager.
ñ √È Ù‡ÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È
ñ ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ www.philips.com/support ÁÈ·
Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜.
ñ ∆Ô Â‡ÚÔ˜, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë
ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘
Û‹Ì·ÙÔ˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi
ÙȘ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ
‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Û˘Û΢ÒÓ.
√È ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜
Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÔÈ
ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, Ú·‰Èfiʈӷ,
ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È
·Û‡ÚÌ·Ù· ÙËϤʈӷ, ÂȉÈο
·˘Ù¿ ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ
‡ÚÔ˜ ÙˆÓ 2.4 GHz, ÌÔÚ›
Â›Û˘ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÛÙ ÙȘ ·Û‡ÚÌ·Ù˜ Û˘Û΢¤˜
Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
‰ÈÎÙ‡Ô˘.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌ›Ô
ÚfiÛ‚·Û˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ „ËÏ¿ ηÈ
ÎÂÓÙÚÈο ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘
Û‹Ì·ÙÔ˜.
¶ÚÔÛ·ı›Ù ¿ÓÙ· Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ. ™ÙȘ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ı·
ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹ ‚›ÓÙÂÔ
(video streaming) Â¿Ó Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜
Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Â›Ó·È ·Û‡ÚÌ·Ù·
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
∫ڷٿ٠·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÚfiÛ‚·Û˘
Î·È Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÌÂÁ¿Ï·
ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
∆· Ó¤· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
Internet ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰È·ı¤ÛÈÌ·.
20
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·Ï·ÈfiÙÂÚË
¤Î‰ÔÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ
‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù¿ Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
∞Ó·‚·ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂ϤÁÍÙ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Philips
Media Manager (ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ
www.philips.com/support).
∂ÂÍ‹ÁËÛË fiÚˆÓ
DHCP: ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Dynamic Host Configuration
Protocol (¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ¢È·ÌfiÚʈÛ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡
™ËÌ›Ԣ ™‡Ó‰ÂÛ˘) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi
ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ gateway (‡ÏË)
ÁÈ· Ó· ‰Â›ÙÂ Â¿Ó ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È.
√ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ DHCP.
∞˘Ùfi˜ Ô ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
IP, netmask Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË gateway (‡Ï˘) ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηÈ
Û˘Û΢¤˜ DHCP ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
DNS: √ Domain Name System (¢È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜
√ÓÔÌ¿ÙˆÓ ∆Ô̤ˆÓ) Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓË ˘ËÚÂÛ›·
ηٷÏfiÁÔ˘ Internet. √ DNS ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜
ÁÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÌÂٷ͇ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ηÈ
‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ IP Î·È ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ú¿‰ÔÛ˘
ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ e-mail.
DivX 4, DivX 5, XviD: ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ „ËÊȷ΋˜
Û˘Ì›ÂÛ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
MPEG-4, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· η٤‚·ÛÌ·
Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙÔ Internet.
Ethernet: ∆Ô Ethernet Â›Ó·È Î·Ï¿ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÚfiÙ˘Ô
ÙÔÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ (‹
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ·) ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
Firewall (∆Ô›¯Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜): ∆Ô firewall ÂÓÂÚÁ› ˆ˜
¤Ó· ÊÚ¿ÁÌ· Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
·fi ÂÈÛ‚ÔÏ›˜ ·fi ÙÔ Internet. ∆Ô firewall ηıÔÚ›˙ÂÈ
ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Internet
Î·È ·fi ÙÔ Internet ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
Gateway (¶‡ÏË): ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘
Û˘Û΢‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔ Internet.
ŒÓ·˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜ gateway (‡Ï˘) Â›Ó·È ¤Ó·
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÌfiÓÙÂÌ
ηψ‰›Ô˘ ‹ ADSL. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
Û‡Ó‰ÂÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‹ ¿ÏψÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi Ù˘ ›‰È·˜
¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Internet.
(°È· ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜.)
IP address (¢È‡ı˘ÓÛË IP): Internet Protocol
(¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Internet). ∏ ÁÏÒÛÛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›·
ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Internet, οıÂ
Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ "‰È‡ı˘ÓÛË πƒ" ̤ۈ Ù˘
ÔÔ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ›. √È ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ πƒ
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ Î¿ı ‰›ÎÙ˘Ô ‹
ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Internet. ∫¿ı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ‰È‡ı˘ÓÛË πƒ.
MP3 Pro: ŒÓ·˜ ÓÂÒÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ MP3. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ
‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ˘ ‹¯Ô˘.
MPEG 4: ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· Û˘Ì›ÂÛË ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ, ÌÂ
˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Û˘Ì›ÂÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ
MPEG 2.
Netmask: ªÈ· netmask ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ
¤Ó· ˘Ô‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏ· Ù·
¿ÏÏ· ‰›ÎÙ˘· Ì ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹. ∏ netmask
‰ËÏÒÓÂÈ ÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ πƒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙÔ
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹.
PC Link: ∆Ô PC Link Â›Ó·È ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ·Ú¯Â›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜,
ÂÈÎfiÓ·˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹(¤˜) ÙÔ˘
ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Û·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜. °È·
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ PC Link Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Philips Media Manager.
Philips Media Manager: ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁfi ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·Ú¯Â›·
ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
PMM: Philips Media Manager.
Router (¢ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜): ªÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ∏
·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÈ
ÙËÓ Î›ÓËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. (¶.¯. ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡
Û·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Internet)
SSID: ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
Stream (™˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹): ªÂÙ¿‰ÔÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ
Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÈÁÌÈ·›· Î·È ‰ÂÓ ·ÔıË·ÂÙ·È
ÙÔÈο.
WEP: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó Ù‡Ô ·Û‡ÚÌ·Ù˘
ÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘.
WiFi: ∆Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÁÈ·
·Û‡ÚÌ·ÙË Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË. ∞ÔηÏÂ›Ù·È Î·È
IEEE 802.11.
∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛ‚·Û˘: ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ·
·Û‡ÚÌ·ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó·
ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÂ
‰È·ÌfiÚʈÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ad-hoc.
¢›ÎÙ˘Ô Ad-Hoc: ª›· ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂٷ͇
‰‡Ô Û˘Û΢ÒÓ (‰‡Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ‹ ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È Ì›· ÙËÏÂfiÚ·ÛË)
MAC address (¢È‡ı˘ÓÛË MAC): (¢È‡ı˘ÓÛË Media
Access Control - ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ ª¤ÛÔ˘). ∫¿ıÂ
Û˘Û΢‹ (.¯. οÚÙ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹,
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘,
...) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ÌÈ·
ÌÔÓ·‰È΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ˘ÏÈÎÔ‡.
√ÈÎÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô: ŒÓ· ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙË ‹
·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ
Û˘Û΢ÒÓ. ∆· ÔÈÎȷο ‰›ÎÙ˘· Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ
ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¯Â›· Î·È ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ Internet.
MP3: ŒÓ· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÚfiÙ˘Ô Ù‡Ô˘ Û˘Ì›ÂÛ˘
‹¯Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Internet.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
™ËÌÂ›Ô ÚfiÛ‚·Û˘: ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ·Û‡ÚÌ·ÙË
Û˘Û΢‹ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ
‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ‰È·ÌfiÚʈÛË
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ad-hoc.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising