Philips | 22PFL3403D/10 | Quick Start Guide | Philips LCD TV 19PFL3403D/10 Οδηγός γρήγορης έναρξης

Philips LCD TV 19PFL3403D/10 Οδηγός γρήγορης έναρξης
DVD-recorder eller kombinerad med digitalmottagare
Blu-ray-spelare, HD-spelkonsol
Blu-ray-diskafspiller, HD-spillekonsol
Blu-ray diskspiller, HD-spillkonsoll
Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli
Leitor de Blu-ray Disc, consola de jogos HD
Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών HD
DA
NO
FI
PT
EL
DA
NO
FI
PT
EL
TV
DVD-optager eller kombineret med digital modtager
DVD-opptaker eller kombinert med digital mottaker
DVD-tallennin tai yhdistetty tallennin ja digitaalivastaanotin
Gravador de DVD ou Combinado com Receptor digital
Συσκευή εγγραφής DVD ή συνδυασμός συσκευής εγγραφής DVD και
Ψηφιακού δέκτη
Hemmabiosystem
DA
NO
FI
PT
EL
HD-videokamera, spelkonsol, dator
Home Theatre System
Hjemmekinosystem
Kotiteatterijärjestelmä
Sistema de Cinema em Casa
Σύστημα Home Cinema
DA
NO
FI
PT
EL
HD-videokamera, spillekonsol, pc
HD-videokamera, spillkonsoll, PC
HD-kameranauhuri, pelikonsoli, tietokone
Câmara de filmar HD, Consola de jogos, PC
Βιντεοκάμερα HD, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής
Game
console
DIGITAL AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
EXT 3
EXT 3
DIGITAL AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
EXT 3
Blu-ray Disc player
EXT 3
HD camcorder
HD game
console
OUT
Varning
Innan du ansluter till en dator ska du
ställa in datorskärmens uppdateringsintervall på 60 Hz.
DVD player / Recorder / Digital Receiver
HDMI
OUT
Home theatre system
TO TV
AUX
Varning
Dra ut nätsladden ur eluttaget innan du ansluter
externa enheter.
Varoitus
Irrota virtajohto, ennen kuin kytket laitteet.
NB!
Fjern strømkablet, før der tilsluttes enheder.
Atenção
Desligue o cabo de alimentação antes de ligar
os dispositivos.
Forsiktig:
Koble fra strømledningen før enhetene
kobles til.
Προσοχή
Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας πριν να συνδέσετε συσκευές.
ANTENN
IN
Eller använd en HDMI-anslutning.
A
OUT
Eller brug en HDMI-forbindelse.
Eller bruk en HDMI-tilkobling.
Tai käytä HDMI-liitäntää.
Ou utilize uma ligação HDMI.
Ή χρησιμοποιήστε μία σύνδεση
HDMI.
Cable
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Printed in C hina
Detta innehåller lådan
DA
Pakkens indhold
NO
Eskens innhold
FI
Pakkauksen sisältö
PT
Conteúdo da embalagem
EL
Τι περιέχει η συσκευασία
Montera TV:n på ställningen
DA
Samling af tv'ets fod
PT
Monte o suporte da TV
NO
Montere TV-stativet
EL
Βάση στερέωσης της τηλεόρασης
Television jalustan
asennus
FI
Ansluta nätkabeln
och antennsladden
DA
NO
Snabbstartsguide (Quick Start)
Lynvejledning
Hurtigguide
Pikaopas
Guia de Início Rápido
Οδηγός Quick Start
Bruksanvisning
Brugermanual
Brukerhåndbok
Käyttöopas
Manual do Utilizador
Εγχειρίδιο χρήσης
Quick
Start
EXT 3
EXT 3
Q41T780081384A
www.philips.com/welcome
TV
TV
DIGITAL AUDIO OUT
www.philips.com
Register your product and get support at
Använda fjärrkontrollen
Tilslutning af strømmen og antennen
Koble til strømledningen og antennen
FI
Kytke virtajohto ja antenni
PT
Ligar o cabo de alimentação e a antena
EL
Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος και της κεραίας
Varning
Digital ljudsignal är endast tillgänglig
från digital-tv eller HDMI.
NB!
Den digitale lydudgang er kun
tilgængelige, når indgangssignalet
kommer fra en digital tv-udsendelse
eller HDMI.
Forsiktig:
Digital audio out er bare tilgjengelig
på innganger fra digitale TV-sendinger
eller HDMI.
Varoitus
Digital Audio Out -liitäntää voi käyttää
vain, kun tulosignaalina on digitelevisiolähetys tai HDMI-liitännän kautta
tuleva signaali.
Atenção
O áudio digital só está disponível para
entradas de Emissão de TV Digital ou
HDMI.
Προσοχή
Η έξοδος ψηφιακού ήχου είναι
διαθέσιμη μόνο για υποδοχές εισόδου
μεταδόσεων ψηφιακής τηλεόρασης
ή HDMI.
DA
Brug af fjernbetjening
NO
Bruk av fjernkontrollen
FI
PT
EL
NB!
Før du tilslutter en pc, skal du indstille
skærmens opdateringshastighed
til 60 Hz.
DA
Installation
NO
Installasjon
FI
Asennus
D-sub
PT
Instalação
EL
Εγκατάσταση
Varoitus
Ennen kuin liität tietokoneen, aseta
tietokoneen näytön virkistystaajuudeksi
60 Hz.
Atenção
Antes de ligar um PC defina a
frequência de actualização do monitor
do PC como 60Hz.
DIGITAL AUDIO OUT
Προσοχή
Πριν να συνδέσετε ηλεκτρονικό
υπολογιστή, ρυθμίστε το ρυθμό
ανανέωσης εικόνας του υπολογιστή
σε 60Hz.
EXT 3
Förstagångsinstallation
1
DA
Første opsætning
NO
Første konfigurering
Kaukosäätimen käyttö
Ensimmäisen käyttökerran asetukset
Utilize o telecomando
PT
Primeira configuração
Χρήση τηλεχειριστηρίου
EL
Πρώτη ρύθμιση
2
1
2
TV installation
1
Installation
D-sub
Forsiktig:
Før du kobler til en PC, må du sette
PC-skjermens oppdateringshastighet
til 60 Hz.
FI
Cable
PC
SV
Please select your language.
3
TV installation
Please select your country.
4
TV installation
TV installation
Austria
Please select your location.
System searching. Please wait...
Belgium
Bulgaria
Shop
Home
Digital channels found:
0
0
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Fjärrkontroll och 2 st. AAA-batterier.
Fjernbetjening og 2 x AAA-batterier.
Fjernkontroll og 2 AAA-batterier.
Kaukosäädin ja kaksi AAA-kokoista paristoa.
Telecomando e 2 pilhas AAA.
Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες ΑΑΑ.
UK
Ireland
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
EXT 3
TV
Fjernsyn
TV
Televisio
Televisão
Τηλεόραση
Plan yta täckt med mjukt tyg.
Jævn overflade med blødt stof.
Vannrett overflate dekket av mykt stoff.
Tasainen pehmeällä kankaalla
päällystetty alusta.
Superfície nivelada e coberta com um
pano suave.
Επίπεδη επιφάνεια καλυμμένη με
μαλακό ύφασμα.
NAVIGATIONS- OG OK-TASTER
Tryk på Îï eller ÍÆ for at
navigere rundt i tv-menuen. Tryk
på OK for at bekræfte dit valg.
Tryck på POWER för att sätta på TV:n sedan nätkabeln
anslutits till ett vägguttag.
2
Nätsladd
Netledning
Strømledning
Virtajohto
Cabo de alimentação
Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
Når netledningen er tilsluttet, skal du trykke på POWER
for at tænde tv'et.
Lock
TV-ställning
Tv-fod
TV-stativ
Hvis du vil slå på TVen etter å ha koblet til strømledningen,
trykker du på POWER.
Kun olet liittänyt virtajohdon, kytke televisioon virta
painamalla POWER-painiketta.
Para ligar a TV depois de ligar o cabo de alimentação,
prima a tecla POWER.
Television jalusta
Suporte da TV
Βάση τηλεόρασης
Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση έπειτα από τη
σύνδεση του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας,
πιέστε το POWER.
I bruksanvisningen beskrivs hur man
monterar TV:n på väggen.
Se i brugermanualen, hvis du vil montere
tv'et på en væg.
For veggmontering av TVen, se i
Brukerhåndboken.
NAVIGERINGSKNAPPEN OCH
OK-KNAPPEN
Tryck på Îï eller ÍÆ för att
navigera i TV:ns menysystem.
Bekräfta valet genom att trycka
på OK.
Ohjeet television asennuksesta seinälle ovat käyttöoppaassa.
Para montar na parede a TV, consulte o Manual do Utilizador.
Για επίτοιχη τοποθέτηση της τηλεόρασης, συμβουλευθείτε
το Εγχειρίδιο χρήσης.
PILTASTENE OG OK
Trykk på Îï eller ÍÆ for å
navigere på TV-menyen. Trykk på
OK for å bekrefte valget.
SIIRTYMISPAINIKKEET JA OKPAINIKE
Siirry television valikossa painamalla
Îï- tai ÍÆ-painiketta. Vahvista
valinta painamalla OK-painiketta.
TECLAS DE NAVEGAÇÃO E OK
Prima Îï ou ÍÆ para navegar
no menu TV. Prima OK para
confirmar a selecção.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ OK
Πιέστε Îï ή ÍÆ για πλοήγηση
στο μενού της τηλεόρασης.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση
της επιλογής σας.
Auto programming may take up to 20 minutes to complete. Digital channels
may take longer than analog to find and program. Please wait until you see the
Auto Programming complete message.
France
Next
Next
Previous
Stop
Tryck på Î ï på fjärrkontrollen för att
ställa in ditt språk.
Tryk på Î ï -tasten på fjernbetj. for at
vælge sprog.
Trykk Î ï -knappen på fjernkontrollen
for å velge språk.
Valitse kieli painamalla kaukosäätimessä
Î ï -painikkeita.
Prima a tecla Î ï no telecomando para
seleccionar o idioma.
Πιέστε Î ï στο τηλ/ριο για επιλογή
γλώσσας.
Next
Previous
Selecting your location will make your settings adjustable if chosen ‘Home’ or keep them
fixed if chosen ‘Shop’.
Press OK or the green colour key on your remote control to continue
Tryck på Î ï på fjärrkontrollen för att
ställa in ditt land. Starta automatisk
kanalsökning genom att trycka på den
gröna knappen.
Sökningen kan ta flera minuter.
Tryck på Î ï på fjärrkontrollen för att
ange var du befinner dig.
Processen kan tage flere minutter.
Tryk på Î ï -tasten på fjernbetj. for at
vælge land. Tryk så på grøn tast for at
starte autom. kanalsøgn.
Tryk på Î ï -tasten på fjernbetj. for at
vælge placering.
Denne prosessen kan ta flere minutter.
Trykk Î ï -knappen på fjernkontrollen for
å velge sted.
Trykk Î ï -knappen på fjernkontrollen for
å velge land. Trykk deretter den grønne
knappen for å starte automatisk kanalsøk.
Valitse maa painamalla kaukosäätimessä
Î ï -painikkeita. Aloita automaattinen
kanavahaku painamalla vihreää painiketta.
Prima a tecla Î ï no telecomando para
seleccionar o País. Em seguida, prima a
tecla verde para iniciar a procura
automática de canais.
Πιέστε Î ï στο τηλ/ριο για επιλογή
χώρας. Μετά πιέστε το πράσινο πλήκτρο
για αυτόμ αναζ. καν/ού.
Toiminto saattaa kestää useita minuutteja.
O processo poderá demorar vários
minutos.
Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει
μερικά λεπτά.
Valitse sijainti painamalla kaukosäätimessä
Î ï -painikkeita.
Prima a tecla Î ï no telecomando para
seleccionar a localização.
Πιέστε Î ï στο τηλ/ριο για επιλογή
τοποθεσίας.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising