Philips | 26PFL3403/10 | Owner's Manual | Philips LCD TV 26PFL3403/10 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips LCD TV 26PFL3403/10 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
EN
USER MANUAL
DE
BENUTZERHANDBUCH
FR
MANUEL DE L’UTILISATEUR
NL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
IT
MANUALE D’USO
ES
MANUAL DEL USUARIO
PT
MANUAL DO UTILIZADOR
EL
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
www.philips.com/support
Model
Serial
Country
Number
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
free
Ireland
01 601 1777
local
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Πίνακας περιεχομένων
1.
Σημαντικό ����������������������������� 3
Ασφάλεια ������������������������������������ 3
5. Χρήση της τηλεόρασής σας
���������������������������������������������������� 16
Αλλαγή καναλιών ���������������������� 16
Φροντίδα οθόνης������������������������ 4
Μετάβαση στα αγαπημένα σας κανάλια �������������������������������������� 16
Περιβαλλοντική φροντίδα ���������� 5
2.
Πρόσβαση σε προγράμματα AV16
Η τηλεόρασή σας����������������� 6
Προσαρμογή έντασης �������������� 16
Επισκόπηση τηλεόρασης������������ 6
Εμφάνιση πληροφοριών
κατάστασης�������������������������������� 16
Πίσω υποδοχές σύνδεσης��������� 6
Εμφάνιση της λίστας των
καναλιών������������������������������������ 17
Τηλεχειριστήριο �������������������������� 8
3.
Ξεκινώντας ��������������������������� 9
Τοποθέτηση της τηλεόρασης���� 9
Στήριξη της τηλεόρασης στον
τοίχο �������������������������������������������� 9
6. Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας������������������������� 18
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
ήχου�������������������������������������������� 18
Σύνδεση του καλωδίου κεραίας ���������������������������������������������������� 10
Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας
���������������������������������������������������� 19
Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος
���������������������������������������������������� 10
Ρύθμιση του ρολογιού και των
χρονοδιακόπτων ���������������������� 21
Τοποθέτηση μπαταριών
τηλεχειριστηρίου������������������������ 10
Χρήση γονικού ελέγχου������������ 22
Προσαρμογή της τηλεόρασής σας���������������������������������������������� 25
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή
κατάσταση αναμονής �������������� 11
4.
Εγκατάσταση καναλιών ����� 12
Αρχική εγκατάσταση ���������������� 12
Χρήση του Teletext�������������������� 26
7.
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
οθόνης ���������������������������������������������������� 29
Οργανωτής καναλιών �������������� 12
Αυτόμ. εγκατ. προγραμ.������������ 13
Χειροκίνητη εγκατάσταση
καναλιών������������������������������������ 14
8. Αντιμετώπιση προβλημάτων
���������������������������������������������������� 30
2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα
είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips
Electronics N.V. ή των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.
Η Philips διατηρεί το δικαίωμα
να αλλάξει τα προϊόντα της
οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να προσαρμόσει
αντίστοιχα τα αποθέματά της
Το υλικό που περιλαμβάνεται
στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται
επαρκές για τη χρήση για την οποία
προορίζεται το σύστημα. Εάν το
συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες
μονάδες του και διαδικασίες,
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς
σκοπούς από αυτούς που
καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο,
θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η
εγκυρότητα και η καταλληλότητά
τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό
δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που
ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται
καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.
Εγγύηση
Κανένα από τα εξαρτήματα δεν
μπορεί να επισκευαστεί από το
χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε
καλύμματα που βρίσκονται
στο εσωτερικό του προϊόντος.
Επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο
από Κέντρα Σέρβις της Philips και
επίσημα καταστήματα επισκευών.
Διαφορετικά θα ακυρωθεί
κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.
Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
λειτουργία που απαγορεύεται
ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς
και οποιεσδήποτε μετατροπές
ή διαδικασίες συναρμολόγησης
που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται
στο παρόν εγχειρίδιο,
θα ακυρωθεί η εγγύηση.
Χαρακτηριστικά Pixel
Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο
αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και
διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999%
ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή
φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα
ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται
συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι
ένα δομικό χαρακτηριστικό της
οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών
προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.
Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF
Η Koninklijke Philips Electronics N.V.
κατασκευάζει και πουλά πολλά
προϊόντα που προορίζονται για
καταναλωτές, τα οποία, όπως
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική
συσκευή, γενικά έχουν την ικανότητα
να εκπέμπουν και να λαμβάνουν
ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
Μια από τις κύριες επιχειρηματικές
αρχές της Philips είναι να λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας για τα προϊόντα
της, να συμμορφώνεται με όλες
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
και να πληροί τις προδιαγραφές
των προτύπων EMF που ισχύουν
τη στιγμή της παραγωγής των
προϊόντων.
Η Philips δεσμεύεται να αναπτύσσει,
να παράγει και να προωθεί προϊόντα
που δεν προκαλούν αρνητικές
επιδράσεις στην υγεία.
Η Philips επιβεβαιώνει ότι αν τα
προϊόντα της τύχουν σωστής
διαχείρισης για τη χρήση για
την οποία προορίζονται, είναι
ασφαλή για χρήση σύμφωνα με τα
επιστημονικά στοιχεία που είναι
διαθέσιμα σήμερα.
Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο
στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων
EMF και προδιαγραφών ασφαλείας,
γεγονός που της επιτρέπει να
προλαμβάνει τις περαιτέρω
εξελίξεις στην τυποποίηση και να τις
ενσωματώνει νωρίτερα από τους
υπόλοιπους στα προϊόντα της.
Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη
Βρετανία)
Η συγκεκριμένη τηλεόραση
διαθέτει εγκεκριμένο χυτό
ρευματολήπτη. Εάν καταστεί
απαραίτητη η αντικατάσταση της
ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να
αντικατασταθεί με ασφάλεια της
ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή
που υποδεικνύεται στο βύσμα
(παράδειγμα 10A).
Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας
και την ασφάλεια.
1. Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις
του προτύπου BS 1362 και να
διαθέτει το σημάδι έγκρισης
ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί
η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το
σημείο πώλησης προκειμένου να
επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της
ασφάλειας.
Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση
με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να
αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος
προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.
Πνευματικά δικαιώματα
Οι ονομασίες VESA, FDMI και το
λογότυπο VESA Mounting Compliant
είναι εμπορικά σήματα της Video
Electronics Standards Association
(VESA).
Η ονομασία Windows Media είναι
σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι
επωνυμίες
® Kensington και Micro Saver
είναι σήματα κατατεθέντα της
ACCO World Corporation στις
Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί
οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι
αιτήσεις σε άλλες χώρες. Όλα τα
υπόλοιπα κατατεθέντα ή μη σήματα
είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.
Σημαντικό
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στην Philips!
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
Δώστε προσοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας της οθόνης που περιλαμβάνονται στην παρούσα
ενότητα. Η εγγύηση του προϊόντος δεν
ισχύει σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά
λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες.
Για να ωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στη
σελίδα www.philips.com/welcome.
τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου στη βροχή ή σε νερό.
•
Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό ή άλλα
υγρά πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
•
Αν χυθούν υγρά στην τηλεόραση, μπορεί
να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αν χυθούν
υγρά μέσα στην τηλεόραση, μην τη
θέσετε σε λειτουργία. Αποσυνδέστε
αμέσως την τηλεόραση από την πρίζα
και φροντίστε να ελεγχθεί η συσκευή
από έναν αρμόδιο τεχνικό.
•
Μην εισαγάγετε παράξενα αντικείμενα
στις οπές εξαερισμού. Αυτό θα μπορούσε
να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση.
•
Αν η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί
πάνω σε περιστρεφόμενη βάση
ή περιστρεφόμενο βραχίονα, φροντίστε
να μην καταπονείται το καλώδιο
ρεύματος κατά την περιστροφή της τηλεόρασης. Τυχόν καταπόνηση του
καλωδίου ρεύματος μπορεί να λασκάρει
τις συνδέσεις και να προκαλέσει τη
δημιουργία ηλεκτρικού τόξου ή πυρκαγιά.
•
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε την
τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου κοντά σε
εστίες με γυμνές φλόγες (π.χ. αναμμένα
κεριά) και άλλες πηγές θερμότητας, όπως η άμεση έκθεση στο φως του ηλίου.
•
Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε
περιορισμένους χώρους, όπως ανάμεσα
σε ράφια βιβλιοθηκών. Αφήστε κενό
χώρο τουλάχιστον 10 εκ. (τέσσερις ίντσες) γύρω από την τηλεόραση
για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν
παρεμποδίζεται η ροή του αέρα.
Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε
επίπεδη, στερεή επιφάνεια, βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη
βάση. Μην μετακινείτε την τηλεόραση αν
η βάση δεν έχει βιδωθεί κατάλληλα στην
τηλεόραση Η ανάρτηση της τηλεόρασης στον τοίχο θα πρέπει να εκτελεστεί
αποκλειστικά από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της τηλεόρασής σας βρίσκονται στο πίσω
μέρος και στο πλάι της τηλεόρασης,
καθώς και πάνω στη συσκευασία.
1.1
Ασφάλεια
•
Χρειάζονται δύο άτομα για να σηκώσουν
και να μεταφέρουν μια τηλεόραση που
ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά
(55 λίβρες). Ο εσφαλμένος χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρό τραυματισμό.
•
Αν μεταφέρετε την τηλεόραση σε
χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 5°C),
ανοίξτε τη συσκευασία και περιμένετε
έως ότου η τηλεόραση αντιστοιχεί στη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος του
δωματίου πριν από την αποσυσκευασία.
Για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα,
μην εκθέτετε την τηλεόραση, το
•
EL-3
EL
1.
•
Η τηλεόραση θα πρέπει να τοποθετείται
σε κατάλληλο στήριγμα τοίχου και
σε τοίχο που μπορεί να κρατήσει με
ασφάλεια το βάρος της τηλεόρασης.
Η ακατάλληλη επιτοίχια ανάρτηση μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό
ή ζημιά. Μην επιχειρήσετε να στηρίξετε
την τηλεόραση στον τοίχο μόνοι σας.
Αν η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί
πάνω σε περιστρεφόμενη βάση
ή περιστρεφόμενο βραχίονα, φροντίστε
να μην καταπονείται το καλώδιο
ρεύματος κατά την περιστροφή της τηλεόρασης.
•
Αν το καλώδιο ρεύματος καταπονείται,
ίσως χαλαρώσουν οι συνδέσεις και
προκαλέσουν δημιουργία ηλεκτρικού
τόξου ή φωτιά.
•
Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την
πρίζα και την κεραία πριν από ηλεκτρικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών
καταιγίδων, μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, το καλώδιο του
ρεύματος ή της κεραίας.
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση
στο καλώδιο ρεύματος για εύκολη
αποσύνδεση της τηλεόρασης από
την πρίζα.
•
Όταν αποσυνδέετε την τηλεόραση από
την πρίζα, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
• Έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση
και στη συνέχεια το καλώδιο ρεύματος (αν υπάρχει).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα παροχής ρεύματος.
EL-4
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή σύνδεσης στο πίσω
μέρος της τηλεόρασης. Πάντα να
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το φις. Μην τραβάτε το
καλώδιο ρεύματος.
•
Μπορεί να συμβεί απώλεια ακοής αν χρησιμοποιήσετε ακουστικά σε
μεγάλη ένταση. Παρόλο που η μεγάλη
ένταση μπορεί να ακούγεται κανονική
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα,
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
ακοή σας. Για να προστατεύσετε την
ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που
χρησιμοποιήσετε ακουστικά σε μεγάλη
ένταση.
1.2
Φροντίδα οθόνης
•
Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της οθόνης.
Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό,
στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ουσίες όπως οικιακά καθαριστικά, καθώς αυτά
μπορούν να βλάψουν την οθόνη.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση
παραμορφώσεων ή ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό
γρηγορότερα.
•
•
Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε
την οθόνη με οποιαδήποτε σκληρά
αντικείμενα καθώς μπορεί να προκληθεί
μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
Όπου είναι δυνατό, αποφύγετε στατικές εικόνες που παραμένουν στην οθόνη
για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν μενού
οθόνης, σελίδες teletext, μαύρες μπάρες ή πληροφορίες χρηματιστηρίου. Εάν
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε
στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση
και τη φωτεινότητα για να αποφύγετε
την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
1.3
Περιβαλλοντική φροντίδα
Ανακύκλωση της συσκευασίας σας
Η συσκευασία αυτού του προϊόντος προορίζεται για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε
στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο ανακύκλωσης της συσκευασίας.
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών
Οι παρεχόμενες μπαταρίες δεν περιέχουν
υδράργυρο ή κάδμιο. Να απορρίπτετε τις παρεχόμενες και άλλες χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Κατανάλωση ρεύματος.
Η τηλεόραση καταναλώνει ελάχιστη
ενέργεια στην κατάσταση αναμονής για ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο
περιβάλλον. Η πραγματική κατανάλωση
ενέργειας αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Για περισσότερες προδιαγραφές του προϊόντος, δείτε το φυλλάδιο του
προϊόντος στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Απόρριψη του χρησιμοποιημένου
προϊόντος σας
Το προϊόν σας κατασκευάζεται με υλικά
υψηλής ποιότητας και εξαρτήματα
που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αν δείτε
το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου
με τροχούς πάνω σε κάποιο προϊόν,
σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC:
EL
Δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν
με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Ζητήστε πληροφορίες από το σημείο
πώλησης σχετικά με την ασφαλή απόρριψη
του προϊόντος. Η μη ελεγχόμενη απόρριψη
των απορριμμάτων βλάπτει το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
EL-5
2.
Η τηλεόρασή σας
•
Η ενότητα αυτή σας παρέχει μια επισκόπηση
των πιο χρήσιμων χειριστηρίων και
λειτουργιών αυτής της τηλεόρασης.
1. Υποδοχές ακουστικών (είσοδος)
Για ακουστικά ή στερεοφωνικά
ακουστικά.
•
2. TV (75Ω)
2.1
Επισκόπηση τηλεόρασης
Κεραία τηλεόρασης
•
Παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την κανονική υποδοχή βίντεο.
Το καλώδιο S-Video μεταφέρει μόνο
σήματα εικόνας, όχι ήχο. Συνδέστε το
αριστερό και το δεξί καλώδιο ήχου
στις υποδοχές AUDIO L και R.
Πλαϊνά χειριστήρια και ενδείξεις
4
3
•
4. EXT 2 - Υποδοχές σήματος
συνιστωσών CVBS/YPbPr (είσοδος)
Για συσκευές αναπαραγωγής DVD. Μην
αμελήσετε να συνδέσετε το αριστερό
και το δεξί καλώδιο ήχου στις υποδοχές AUDIO L και R καθώς τα καλώδια
σήματος συνιστωσών μεταφέρουν μόνο
το σήμα εικόνας, όχι τον ήχο.
•
5. EXT 1 - SCART (είσοδος-έξοδος)
Για διάφορους τύπους εξοπλισμού,
όπως συσκευές εγγραφής βίντεο,
βιντεοκάμερες (VHS, φορμά 8 χιλ. ή Hi 8),
αποκωδικοποιητές, δορυφορικούς δέκτες,
συσκευές αναπαραγωγής DVD, κονσόλες παιχνιδιών ή συσκευές που παράγουν
σήμα RGB.
2
1
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Ένδειξη κατάστασης αναμονής /
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
2.2
EL-6
Πίσω υποδοχές σύνδεσης
3. EXT 3 - Υποδοχή S-VIDEO
(είσοδος)
•
6. Υποδοχή VGA (PC) (είσοδος)
Για υπολογιστή. Για να προβάλετε εικόνες χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο
εξοπλισμό, πιέστε το πλήκτρο SOURCE
στο τηλεχειριστήριο: μία φορά για να
επιλέξετε EXT 1, δύο φορές για να
επιλέξετε EXT 2, κτλ. Για ορισμένες συσκευές (συνδεδεμένες στην υποδοχή
SCART), αυτή η επιλογή γίνεται αυτόματα.
•
7. HDMI (είσοδος)
Συνδέσεις εισόδου HDMI για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές υψηλής ευκρίνειας.
DDΣημειώσεις
Μην συνδέσετε συσκευές που παρέχουν
αναλογικά σήματα RGB σε αυτή την
υποδοχή. Η υποδοχή HDMI είναι
συμβατή με το φορμά HDCP.
Το HDMI, το λογότυπο HDMI και
η επωνυμία High-Definition Multimedia
Interface (Διασύνδεση πολυμέσων
υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
8. Υποδοχές VGA AUDIO (είσοδος)
EL
•
EL-7
2.3
Τηλεχειριστήριο
Η ενότητα αυτή περιγράφει
το τηλεχειριστήριο.
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενεργοποιεί την τηλεόραση από την
κατάσταση αναμονής ή την επαναφέρει σε
κατάσταση αναμονής.
2. SOURCE
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
3. ΦΟΡΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Επιλέγει φορμά εικόνας.
4. DUAL I-II
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
5. ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
Επιλέγει ενέργειες ή σελίδες teletext.
6. INFO
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα, εάν υπάρχουν.
7. OK
Παρέχει πρόσβαση στο μενού Όλα τα
κανάλια ή ενεργοποιεί μία ρύθμιση.
8. Î ï Í Æ
Πλήκτρα δρομέα για πλοήγηση στο μενού.
9. EXIT
Για έξοδο από μενού.
10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (P) +/Μεταβαίνει στο επόμενο ή προηγούμενο
κανάλι.
11. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
Επιλέγει κανάλι, σελίδα ή ρύθμιση.
12. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ
Επιστρέφει στο κανάλι που
παρακολουθούσατε προηγουμένως.
13. CHANNEL LIST
Εμφανίζει τη λίστα καναλιών.
14. ΣΙΓΑΣΗ
Καταπαύει ή επαναφέρει τον ήχο.
15. ΕΝΤΑΣΗ ( )+/Αυξάνει ή μειώνει την ένταση.
16. MENU
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού.
18. TELETEXT
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία
teletext.
19. ΔΙΠΛΗ ΟΘΟΝΗ
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
EL-8
17. SMART MODE
Εναλλάσσει τις ρυθμίσεις έξυπνης εικόνας και ήχου.
Ξεκινώντας
Η ενότητα αυτή σας βοηθάει να
τοποθετήσετε και να εγκαταστήσετε την
τηλεόραση και συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στον Οδηγό γρήγορης
εκκίνησης.
DDΣημείωση
Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης
για τις οδηγίες στήριξης της βάσης.
3.1
Τοποθέτηση της
τηλεόρασης
Αφού διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες ασφαλείας στην Ενότητα 1.1, λάβετε υπόψη
σας τα παρακάτω πριν την τοποθέτηση της τηλεόρασής σας:
Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης, αγοράστε ένα από τα ακόλουθα
στηρίγματα τοίχου:
Μέγεθος
οθόνης
τηλεόρασης
(ίντσες/εκ.)
Τύπος συμβατού
με VESA
στηρίγματος
τοίχου (χιλιοστά)
Ειδικές
οδηγίες
19"/48 εκ.
Ρυθμιζόμενο
100 x 100
Κανένα
20"/51εκ.
22"/56 εκ.
26"/66 εκ.
Ρυθμιζόμενο
100 x 200
Βήμα 2 Συνδέστε τα καλώδια
• Η ιδανική απόσταση για την
παρακολούθηση της τηλεόρασης είναι
ίση με τρεις φορές το μέγεθος της οθόνης.
Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας, το
καλώδιο ρεύματος και όλες τις υπόλοιπες συσκευές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης όπως περιγράφεται στις ενότητες που
ακολουθούν.
• Τοποθετήστε την τηλεόραση
σε σημείο όπου δεν πέφτει
φως πάνω στην οθόνη.
Βήμα 3 Ασφαλίστε το συμβατό με VESA
στήριγμα τοίχου στην τηλεόραση
• Συνδέστε τις συσκευές σας πριν
τοποθετήσετε την τηλεόραση.
3.2
Βήμα 1 Αγοράστε ένα στήριγμα τοίχου
συμβατό με VESA
Στήριξη της τηλεόρασης
στον τοίχο
BBΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
H στήριξη της τηλεόρασης στον τοίχο
πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά
από εξειδικευμένο προσωπικό
εγκατάστασης. Η Koninklijke Philips
Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη
για εσφαλμένη τοποθέτηση που επιφέρει
ατύχημα ή τραυματισμό.
BBΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα
μπουλόνια (M4 για όλα τα μοντέλα 19,
20, 22 και 22 ιντσών) και διαχωριστικά
για να στερεώσετε το συμβατό με
VESA στήριγμα τοίχου στην τηλεόρασή
σας. Τα παρεχόμενα μπουλόνια είναι
σχεδιασμένα να συγκρατούν το βάρος της τηλεόρασής σας. Τα παρεχόμενα
διαχωριστικά είναι σχεδιασμένα να
παρέχουν εύκολη διαχείριση καλωδίων.
DDΣημείωση
Ανάλογα με το συμβατό με VESA στήριγμα
τοίχου, ίσως χρειαστεί να χωρίσετε την
πλάκα στήριξης από το στήριγμα τοίχου
για ευκολότερη εγκατάσταση. Ανατρέξτε
στην τεκμηρίωση του συμβατού με VESA
στηρίγματος τοίχου για οδηγίες.
EL-9
EL
3.
3.3
Σύνδεση του καλωδίου
κεραίας
Συνδέστε την εξωτερική κεραία ή το
καλωδιακό δίκτυο στην υποδοχή TV (75Ω)
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
BBΠροειδοποίηση
Η τηλεόρασή σας πρέπει να συνδεθεί
σε παροχή AC, όχι σε παροχή DC. Αν
αποσυνδεθεί το βύσμα από το καλώδιο,
μην το συνδέσετε, σε καμία περίπτωση,
στην πρίζα καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
DDΣημείωση
Η εικόνα δίνεται μόνο ως παράδειγμα.
Η θέση της σύνδεσης ρεύματος διαφέρει
ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
3.5
Η υποδοχή κεραίας (75 Ωμ - VHF / UHF /
καλώδιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη σύνδεση εξωτερικής κεραίας ή άλλου
εξοπλισμού που διαθέτει διαμορφωτή
(συσκευή εγγραφής βίντεο, δορυφορικός δέκτης, κτλ.).
Συνιστούμε να μην συνδέσετε αρχικά άλλο
εξοπλισμό (συσκευή εγγραφής βίντεο,
δορυφορικό δέκτη, κτλ.) στην τηλεόρασή
σας, έτσι ώστε να μην περιπλέξετε τη
διαδικασία εγκατάστασης με τα επιπρόσθετα
βήματα. Συνδέστε τις συσκευές αυτές όταν
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των καναλιών.
3.4
Σύνδεση του καλωδίου
ρεύματος
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μία πρίζα.
Τοποθέτηση μπαταριών
τηλεχειριστηρίου
1. Σύρετε το κάλυμμα μπαταριών για να
το αφαιρέσετε από το πίσω μέρος του
τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε τις δύο παρεχόμενες μπαταρίες (Μέγεθος AAA, Τύπος LR03).
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των
μπαταριών έχουν τη σωστή κατεύθυνση
σύμφωνα με τις ενδείξεις στο εσωτερικό
της θήκης.
3. Σύρετε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.
Προφυλάξεις για τη χρήση των μπαταριών:
EL-10
•
Χρησιμοποιείτε μόνο τον
προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
•
Μην αναμιγνύετε καινούριες και
χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
•
Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
•
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε
υπερβολική θερμότητα, μην τις απορρίπτετε στη φωτιά, μην τις επαναφορτίζετε και μην επιχειρείτε
να τις ανοίξετε.
•
Μπορεί να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το
τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να
το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
3.6
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
ή κατάσταση αναμονής
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την
τηλεόραση, ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά
το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα και
στην τηλεόραση σας. Όταν είναι έτοιμη,
ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (αν υπάρχει διαθέσιμος διακόπτης παροχής ρεύματος) και στη συνέχεια πατήστε
POWER στο πλάι της τηλεόρασης.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση από την
κατάσταση ετοιμότητας.
•
Αν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής είναι ενεργοποιημένη (κόκκινο),
πατήστε . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στο
τηλεχειριστήριο.
Θέστε την τηλεόρασή σας σε κατάσταση
αναμονής
•
Πατήστε . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στο
τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση παραμένει
ενεργοποιημένη, αλλά με χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας.
Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
Πατήστε POWER στο πλάι της τηλεόρασης.
EL
•
EL-11
4.
Εγκατάσταση
καναλιών
4.1
Αρχική εγκατάσταση
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε
την τηλεόραση, εμφανίζεται το
μενού Εγκατάσταση. Επισημάνεται
η επιλογή Χώρα.
πατήστε OK και ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες. Αλλιώς, πατήστε
EXIT για έξοδο από το μενού.
4.2
Οργανωτής καναλιών
Το μενού Οργανωτής σας επιτρέπει
να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών, να
ονομάσετε ή να μετονομάσετε τα κανάλια, και
να ορίσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος της οθόνης.
Εισ/η καν.: Αριθμ.
1. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε χώρα.
Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε
ή τη χώρα της οποίας τα κανάλια θέλετε
να λαβαίνετε αν μένετε κοντά στα
σύνορά της.
1. Πατήστε MENU και επιλέξτε
Εγκατάσταση > Οργανωτής.
2. Πατήστε Î και στη συνέχεια Í ή Æ για
να επιλέξετε γλώσσα.
Εναλλαγή αριθμού καναλιών
3. Πατήστε ï για να επιλέξετε την
Αυτόμ. αναζήτηση.
1. Επιλέξτε την επιλογή Επιλογή
καναλιού από το μενού Οργανωτής.
4. Πατήστε OK για να ξεκινήστε την
αναζήτηση.
2. Πατήστε P +/-, Í και Æ, ή τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εμφανίσετε τον
αριθμό των καναλιών που θέλετε να
μετακινήσετε.
Εμφανίζεται το μενού Αυτόμ Εγκατάστ.
και απεικονίζονται γραμμές προόδου.
DDΣημείωση
Η διαδικασία αυτόματης εγκατάστασης παίρνει αρκετά λεπτά. Μην κλείσετε το
μενού έως ότου δείτε ένα μήνυμα που
να αναφέρει ότι η εγκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί.
5. Για να ονομάσετε ή να μετονομάσετε
κανάλια ή για να διαγράψετε κανάλια,
EL-12
Μεταβείτε στο μενού Οργανωτής
3. Πατήστε Î ή ï για να επιλέξετε την
επιλογή Ανταλ. με κανάλι.
4. Πατήστε P +/-, Í και Æ, ή τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό
τον οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε στο
κανάλι.
5. Πατήστε OK.
Αλλαγή ονόματος καναλιού
1. Επιλέξτε την επιλογή Επιλογή
καναλιού από το μενού Οργανωτής.
2. Πατήστε P +/-, Í και Æ, ή τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εμφανίσετε τον αριθμό
του καναλιού του οποίου το όνομα
θέλετε να αλλάξετε.
• Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε θέση
χαρακτήρα.
• Πατήστε Î και ï για να επιλέξετε ένα
γράμμα, αριθμό ή σύμβολο.
• Πατήστε Æ για να μεταβείτε στον
επόμενο χαρακτήρα. Ένα όνομα
μπορεί να έχει μέγιστο όριο έξι
χαρακτήρων.
4.3
Αυτόμ. εγκατ. προγραμ.
Μετά την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να
αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε όλα τα
ενεργά προγράμματα με μία διαδικασία.
1. Πατήστε MENU και επιλέξτε
Εγκατάσταση > Αυτόμ Εγκατάστ.
2. Πατήστε OK για είσοδο στη Χώρα.
Εγκατάσταση
Επιστροφή
Αυτόμ Εγκατάστ
Χειρ Εγκατάστ
Οργανωτής
Ρυθμίσεις AV
Προτιμήσεις
...
...
...
...
...
• Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Διαγραφή καναλιού
1. Επιλέξτε την επιλογή Επιλογή
καναλιού από το μενού Οργανωτής.
2. Πατήστε P +/-, Í και Æ, ή τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εμφανίσετε τον αριθμό
του καναλιού που θέλετε να διαγράψετε.
DDΣημείωση
Για αναζήτηση προγραμμάτων που
λείπουν, επιλέξτε Άλλο αντί για Χώρα.
3. Πατήστε Î ,ï, Í ή Æ για επιλογή της χώρας στην οποία βρίσκεστε ή μιας γειτονικής χώρας εάν επιθυμείτε να
βλέπετε τα προγράμματά της.
3. Επιλέξτε Διαγραφή καναλιού και
πατήστε OK.
4. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται το μενού Αυτόματη
εγκατάσταση.
Ορίστε έναν κατάλογο αγαπημένων
καναλιών
5. Επιλέξτε Αυτόμ. αναζήτηση και
πατήστε OK για να ξεκινήσει η αυτόματη
αναζήτηση.
1. Επιλέξτε την επιλογή Επιλογή καναλιού
από το μενού Οργανωτής.
2. Πατήστε P +/-, Í και Æ, ή τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εμφανίσετε τον αριθμό
του καναλιού που θέλετε να επιλέξετε
ως αγαπημένο.
3. Επιλέξτε Αγαπημένο κανάλι και
πατήστε OK. Μπορείτε να ορίσετε έως έξι αγαπημένα κανάλια.
DDΣημείωση
Η αυτόματη αναζήτηση διαρκεί μερικά
λεπτά.
6. Όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη
ρύθμιση, πατήστε OK για να δείτε τα
προγράμματα ή EXIT για έξοδο.
EL
4. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
EL-13
4.4
Χειροκίνητη εγκατάσταση
καναλιών
Τα κανάλια που δεν ήταν αποθηκευμένα
κατά την αρχική εγκατάσταση μπορούν
να εγκατασταθούν χειροκίνητα. Αυτό ίσως καταστεί απαραίτητο αν εγκαθιστάτε κανάλια
καλωδιακού δικτύου.
Μεταβείτε στο μενού Χειροκίνητη
εγκατάσταση
1. Πατήστε MENU και επιλέξτε
Εγκατάσταση > Χειρ Εγκατάστ.
Χειροκίνητη εγκατάσταση καναλιών
1. Επιλέξτε το μενού Πρότυπο από το
Χειρ Εγκατάστ.
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε τη
χώρα σας.
Συχνότητα
057.12 Mhz
6. Επιλέξτε Όνομα καναλιού και
επεξεργαστείτε το όνομα ως εξής:
• Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε θέση
χαρακτήρα.
• Πατήστε Î και ï για να επιλέξετε ένα
γράμμα, αριθμό ή σύμβολο.
• Πατήστε Æ για να μεταβείτε στον
επόμενο χαρακτήρα.
• Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
7. Αν το κανάλι δεν είναι κωδικοποιημένο
μπορείτε να συνδέσετε έναν
αποκωδικοποιητή στην υποδοχή EXT 1.
Επιλέξτε την επιλογή
Αποκωδικοποιητής και πατήστε OK,
και πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε
το πεδίο.
8. Επιλέξτε την επιλογή Χαρακτ.
κειμένου και πατήστε Í ή Æ για να
επιλέξετε χαρακτήρα κειμένου που θα
χρησιμοποιείται για το Teletext σε αυτό
το κανάλι.
Οι παρακάτω χαρακτήρες κειμένου είναι
διαθέσιμοι:
•
Δυτικής Ευρώπης • Ανατολικής Ευρώπης
• Ελληνικά
3. Επιλέξτε Λήψη και πατήστε Í ή Æ για να
επιλέξετε τη μέθοδο λήψης των καναλιών
(κεραία ή καλωδιακό δίκτυο).
4. Επιλέξτε Αναζήτηση καναλ και
πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε το
κανάλι λήψης. Όταν βρεθεί κανάλι,
εμφανίζεται η εικόνα. Η συχνότητα του
τρέχοντος προγράμματος εμφανίζεται
στην επιλογή Συχνότητα.
5. Αν η εικόνα δεν είναι καθαρή,
προσαρμόστε τη ρύθμιση. Επιλέξτε
Συντονισμός ακρ. και πατήστε Í ή Æ
για να προσαρμόσετε το συντονισμό.
EL-14
• Ρωσικά - Βουλγαρικά
• Ρωσικά - Ουκρανικά
• Ρωσικά - Λευκορωσικά
• Αραβικά
9. Επιλέξτε την επιλογή Αποθ. στο
προγρ και πατήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό
που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο
κανάλι (για παράδειγμα, για το BBC1
πληκτρολογήστε 01). Πατήστε OK.
DDΣημείωση:
Όταν αλλάζετε μια τιμή στο μενού
Χειρ Εγκατάστ, η επιλογή Αποθ. στο
προγρ αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να
επιβεβαιώσετε την αλλαγή σας, επιλέξτε
Αποθ. στο προγρ και πατήστε OK.
Αν δεν επιβεβαιώσετε την αλλαγή,
ακυρώνεται όταν αλλάζετε κανάλια ή
θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση
αναμονής.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να βρείτε
άλλα κανάλια.
DDΣημείωση
•
Για καλωδιακά δίκτυα, για να αναζητήσετε
ελλείποντα κανάλια, επιλέξτε Άλλη
αντί για μία από τις χώρες από τη
λίστα χωρών. Στη συνέχεια επιλέξτε
Αυτόμ. ενημέρωση στο μενού Αυτόμ
Εγκατάστ.
•
Για επανεγκατάσταση:
• Η λειτουργία της Αυτόμ. ενημέρωση
επιτρέπει να εγκαταστήσετε νέα
κανάλια ή τυχόν κανάλια που λείπουν
ή που εγκαταστάθηκαν εσφαλμένα.
EL
• Η λειτουργία Αυτόμ. αναζήτηση
χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση
καναλιών έπειτα από την αρχική
εγκατάσταση (π.χ. μετά από
μετακόμιση). Αυτή η διαδικασία
διαγράφει όλα τα προηγουμένως αποθηκευμένα κανάλια. Για να
εγκαταστήσετε νέο κανάλι, καλύτερα
να χρησιμοποιήσετε την Αυτόμ.
ενημέρωση ή Χειρ Εγκατάστ.
EL-15
5.
Χρήση της
τηλεόρασής σας
5.1
Πατήστε έναν αριθμό (1 έως 99)
ή πατήστε P +/- στο τηλεχειριστήριό σας.
•
Πατήστε PROGRAM +/- στα πλαϊνά
χειριστήρια της τηλεόρασης.
Μετάβαση στα αγαπημένα
σας κανάλια
Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ορίσετε μια λίστα αγαπημένων
καναλιών, δείτε την ενότητα Ορισμός λίστας
αγαπημένων καναλιών.
Μεταβείτε στα αγαπημένα σας κανάλια
πατώντας P +/- στο τηλεχειριστήριο.
1. Πατήστε SMART MODE στο
τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε τα πλήκτρα PR+/PR-.
3. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε τα
Αγαπημένα κανάλια.
Για να ακυρώσετε αυτή την επιλογή, επιλέξτε
Όλα τα κανάλια στα πλήκτρα PR+/PR-.
DDΣημείωση:
Μπορείτε να επιλέξετε κανάλια που
δεν είναι στη λίστα σας πατώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο
ή στα πλήκτρα PROGRAM +/- στην
τηλεόραση.
5.3
•
Πρόσβαση σε
προγράμματα AV
Πατήστε το πλήκτρο SOURCE στο
τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ
των οπτικοακουστικών προγραμμάτων.
Επιλογή από: TV, EXT 1, EXT 2-CVBS,
EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.
EL-16
Προσαρμογή έντασης
•
Πατήστε
•
Πατήστε VOLUME + ή - στα πλαϊνά
+ ή - στο τηλεχειριστήριο.
χειριστήρια της τηλεόρασής σας.
Αλλαγή καναλιών
•
5.2
5.4
•
Πατήστε ΣΙΓΑΣΗ στο τηλεχειριστήριο
για σίγαση του ήχου. Πατήστε ΣΙΓΑΣΗ
ξανά για επαναφορά του ήχου.
5.5
Εμφάνιση πληροφοριών
κατάστασης
Στη λειτουργία τηλεόρασης, πατήστε το
πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο για να
εμφανίσετε τον αριθμό και το όνομα του
καναλιού, την ώρα και τον τύπο του ήχου. Αν ο Χρονοδ. Off είναι ρυθμισμένος, ένα
σύμβολο υποδεικνύει την ώρα που απομένει
μέχρι την απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Στη λειτουργία υπολογιστή, πατήστε το
πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο για
εμφάνιση της ώρας, του τύπου του ήχου,
της πηγής του σήματος που λαμβάνεται,
και της ανάλυσης. Αν ο Χρονοδ. Off είναι
ρυθμισμένος, ένα σύμβολο υποδεικνύει
την ώρα που απομένει μέχρι την
απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση
ή αλλάζετε κανάλια, εμφανίζεται
ο αριθμός και το όνομα του καναλιού.
DDΣημείωση
Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Μόνιμος αρ. προγρ στο μενού
Προτιμήσεις, ο αριθμός καναλιού
εμφανίζεται μόνιμα.
5.6
Εμφάνιση της λίστας των
καναλιών
1. Πατήστε CHANNEL LIST στο
τηλεχειριστήριο για εμφάνιση της λίστας των καναλιών.
Η λίστα των καναλιών περιέχει έως και
11 σελίδες και εμφανίζει το όνομα και τον
αριθμό του κάθε καναλιού. Η τελευταία
σελίδα περιλαμβάνει τις συσκευές που
είναι συνδεδεμένες με τις υποδοχές AV.
Η λίστα εμφανίζεται στη σελίδα που
περιλαμβάνει το κανάλι ή το πρόγραμμα
AV που παρακολουθείτε. Το κανάλι
ή πρόγραμμα AV που παρακολουθείτε
υποδεικνύεται από ένα σύμβολο.
2. Πατήστε Î ή ï επιλέξτε το κανάλι και
πατήστε OK.
3. Πατήστε Í ή Æ για κύλιση στις σελίδες.
EL
4. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
EL-17
6.
Περισσότερες χρήσεις
της τηλεόρασής σας
•
Incredible Surround: Προσδίδει
μεγαλύτερο βάθος και διάσταση στον
ήχο της τηλεόρασης. Πατήστε Í ή Æ για
να επιλέξετε από τη λίστα.
6.1
Προσαρμογή των
ρυθμίσεων ήχου
•
Αυτ. ελ. ήχου: Διατηρεί το ίδιο επίπεδο
ήχου για όλα τα κανάλια. Πατήστε Í ή Æ
για να επιλέξετε από τη λίστα.
Πρόσβαση στο μενού ήχου
Ρύθμιση τόνου
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Περιεχόμενα > Ήχος.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Περιεχόμενα > Ήχος.
Εμφανίζεται το μενού Ήχος.
2. Επιλέξτε Έλεγχος τόνου και πατήστε
OK για να εμφανίσετε το μενού.
μπορείτε να επιλέξετε μια
προκαθορισμένη ρύθμιση και να
επιλέξετε τις δικές σας ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το γραφικό
ισοσταθμιστή. Προσφέρει τις παρακάτω
επιλογές:
2. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
3. Επιλέξτε Επιστροφή και πατήστε
OK για να επιστρέψετε στο μενού
Περιεχόμενα.
Περιγραφή των ρυθμίσεων ήχου
•
•
Έλεγχος τόνου: Παρέχει πρόσβαση
στο μενού Έλεγχος τόνου (για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
παρακάτω).
Είδος ήχου: Πατήστε Í ή Æ για να
επιλέξετε έναν τύπο ήχου από τη λίστα.
DDΣημείωση
Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από
το πρόγραμμα που παρακολουθείτε.
•
Ισορροπία: Πατήστε Í ή Æ για
ισοστάθμιση του ήχου ανάμεσα στο
αριστερό και το δεξί ηχείο.
EL-18
Χρησιμοποιήστε την Προρύθμιση ήχου
1. Πατήστε Í ή Æ για επιλογή μιας ρύθμισης από τη λίστα για το πρόγρ.
που βλέπετε: Προσωπική/Ομιλία/
Μουσική/Ταινία/Πολυμέσα.
Η Προσωπική ρύθμιση αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του γραφικού ισοσταθμιστή.
Μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση
σε μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων
ήχου, πατώντας το πλήκτρο SMART
MODE στο τηλεχειριστήριο, επιλέγοντας Προρύθμιση ήχου και επιλέγοντας μία
από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις από τη
λίστα. Η επιλογή σας εφαρμόζεται σε όλα τα
κανάλια και τα προγράμματα AV.
Προσαρμόστε το εύρος της συχνότητας
Ο γραφικός ισοσταθμιστής έχει πέντε ζώνες συχνότητας. Προσαρμόστε κάθε ζώνη με τη
σειρά.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Περιεχόμενα > Ήχος >
Έλεγχος τόνου > Περιοχ. Συχν.
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε μια ζώνη
συχνότητας.
2. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
3. Πατήστε Î και ï για να προσαρμόσετε
κάθε ζώνη.
4. Επαναλάβετε για τις άλλες ζώνες συχνοτήτων.
3. Επιλέξτε Επιστροφή και πατήστε
OK για να επιστρέψετε στο μενού
Περιεχόμενα.
DDΣημείωση
Όταν ρυθμίζετε το γραφικό ισοσταθμιστή,
εμφανίζεται η ένδειξη Προσωπικές
κάτω από την επιλογή Προρύθμιση
ήχου και οι ρυθμίσεις σας αποθηκεύονται
ως οι νέες προσωπικές σας ρυθμίσεις.
Περιγραφή των επιλογών εικόνας
•
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το μενού
περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:
6.2
Προσαρμογή ρυθμίσεων
εικόνας
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τον τύπο
προγράμματος που παρακολουθείτε και το
φωτισμού του χώρου. Όταν προσαρμόζετε
μια ρύθμιση εμφανίζεται η επιλογή,
επιτρέποντάς σας να δείτε τις αλλαγές στην
οθόνη. Ολόκληρο το μενού εμφανίζεται
ξανά όταν επιλέξετε κάποια άλλη επιλογή
ή όταν ο χρόνος πραγματοποίησης της προσαρμογής έχει λήξει.
Πρόσβαση στο μενού εικόνας
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Περιεχόμενα > Εικόνα.
Προρύθμιση εικ: Πατήστε Í ή Æ για
επιλογή μιας ρύθμισης από τη λίστα για
το πρόγρ. που βλέπετε: Προσωπική/
Ζωηρό/Πρότυπο/Ταινία/Εξοικονόμ.
ισχύος. Προσωπικές είναι οι
ρυθμίσεις που περιέχουν τις τιμές που
έχετε καθορίσει για τη Φωτεινότητα,
το Χρώμα, το Κοντράστ και το
Περίγραμμα.
Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση
στη λίστα των προκαθορισμένων
ρυθμίσεων πατώντας το πλήκτρο
SMART MODE στο τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε Προρύθμιση εικ και επιλέξτε
μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις από τη λίστα. Η επιλογή σας εφαρμόζεται
σε όλα τα κανάλια. Πρέπει να επιλέξετε
μια προκαθορισμένη ρύθμιση για κάθε
πρόγραμμα AV.
DDΣημείωση
Η έξυπνη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη
για τη λειτουργία VGA(PC).
•
Φωτεινότητα, Χρώμα, το Κοντράστ,
Τόνος, το Περίγραμμα: Πατήστε Í ή Æ
για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
Εμφανίζεται το μενού Εικόνα.
EL-19
EL
5. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
•
Εξασθ. θορύβου: Βελτιστοποιεί την
ποιότητα της εικόνας σε περίπτωση
κακής λήψης. Πατήστε Í ή Æ για να
επιλέξετε από τη λίστα.
•
Άλλες ρυθμίσεις: Παρέχει πρόσβαση
στις παρακάτω επιλογές.
Δυ/κή αντίθεση
Αυτόμ. μορφοπ.
Στη λειτουργία VGA μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες συγκεκριμένες λειτουργίες:
• Αυτόματη ρύθμιση: Πατήστε OK
για να προσαρμόσετε αυτόματα τις ακόλουθες λειτουργίες: Φάση, Ρολόι,
Κάθετη θέση και Οριζόντια θέση.
• Φάση, Ρολόι: Πατήστε Í ή Æ για να
προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε την
ποιότητα της εικόνας.
• Κάθετη θέση: Πατήστε Í ή Æ για να
μετακινήσετε την εικόνα κάθετα στην
οθόνη.
• Οριζόντια θέση: Πατήστε Í ή Æ για
να μετακινήσετε την εικόνα οριζόντια
στην οθόνη.
2. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
3. Επιλέξτε Επιστροφή και πατήστε OK
για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.
Περιγραφή των επιλογών Λοιπές
ρυθμίσεις
•
DDΣημείωση
Η επιλογή Αυτόματο είναι
προεπιλεγμένη. Αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες οπτικοακουστικές πηγές.
•
Άλλες ρυθμίσεις
Εμφανίζεται το μενού Άλλες ρυθμίσεις.
EL-20
Δυ/κή αντίθεση: Πατήστε Í ή Æ για να
επιλέξετε Ενέργ. ή Απενεργ.
DDΣημείωση
Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη
στη λειτουργία VGA (PC).
•
Λοιπές ρυθμίσεις εικόνας
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Περιεχόμενα > Εικόνα >
Άλλες ρυθμίσεις.
Λειτ. ταινίας: βελτίωση της ποιότητας της εικόνας κατά τη μετάδοση ταινιών.
Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε από τη
λίστα.
Απόχρωση NTSC: Πατήστε Í ή Æ
για να προσαρμόσετε την απόχρωση
εικόνας.
DDΣημείωση
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
για οπτικοακουστικές πηγές NTSC.
•
Αυτόμ. μορφοπ.: αυτόματη εφαρμογή
του κατάλληλου φορμά εικόνας.
Τσεκάρετε το πλαίσιο πατώντας OK ή
Í ή Æ για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
DDΣημείωση
Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο
για ορισμένες οπτικοακουστικές πηγές.
Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.
6.3
Ρύθμιση του ρολογιού και
των χρονοδιακόπτων
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα στην
τηλεόρασή σας και να προγραμματίσετε
αυτόματη απενεργοποίηση ή ώρα
ξυπνήματος.
Ρύθμιση της ώρας
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Περιεχόμενα >
Χαρακτηριστικά > Ώρα.
Εμφανίζεται το μενού Ώρα.
2. Επιλέξτε Ώρα αναφοράς.
DDΣημείωση
Αν διακοπεί η παροχή ρεύματος (αποσυνδεθεί η συσκευή της τηλεόρασης από την πρίζα ή υπάρξει ηλεκτρική
βλάβη), η ώρα θα χαθεί αν είχε εισαχθεί
χειροκίνητα. Θα πρέπει να την εισαγάγετε
ξανά. Συμβουλευτείτε ένα κανάλι που έχει
αυτές τις πληροφορίες και ελέγξτε αν
είναι σωστές.
Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ώρα κατά την
οποία η τηλεόραση θα τεθεί σε κατάσταση
αναμονής ή μια καθυστέρηση, έπειτα από την
οποία η τηλεόραση θα τεθεί σε κατάσταση
αναμονής.
Ρύθμιση καθυστέρησης, έπειτα από
την οποία η τηλεόραση θα τεθεί σε
κατάσταση αναμονής
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Περιεχόμενα >
Χαρακτηριστικά > Ώρα > Προγρ.
Σβήσιμο.
Εμφανίζεται το μενού Προγρ. Σβήσιμο.
• Από ένα κανάλι teletext: Μεταβείτε
σε ένα κανάλι που εμφανίζει Teletext.
Αν η ώρα είναι διαθέσιμη στο κανάλι,
η ώρα θα εμφανιστεί σε μερικά
δευτερόλεπτα.
• Χειροκίνητα:
Επιλέξτε Ώρα και πατήστε Í ή Æ
για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα.
Η ρύθμιση - - εμφανίζεται κάτω από
την επιλογή Ώρα αναφοράς.
2. Πατήστε Í ή Æ για να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση, έπειτα από την οποία
η τηλεόραση τίθεται αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής. (μέγιστο 4 ώρες,
σε διαστήματα 5 λεπτών.)
3. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, επιλέξτε Απενεργοποίηση.
EL-21
EL
3. Ρυθμίστε την ώρα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.
Ρύθμιση ώρας, κατά την οποία
η τηλεόραση θα τεθεί σε κατάσταση
αναμονής
αναμονής.
5. Επιλέξτε κανάλι Κανάλι ξυπνήματος.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Περιεχόμενα >
Χαρακτηριστικά > Ώρα >
Χρονοδ. Off.
6. Πατήστε Í, Æ ή τα αριθμητικά
πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό
του καναλιού με το οποίο θέλετε να
ξυπνήσετε.
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε
Μία φορά ή Καθημερινή.
Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
7. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
8. Πατήστε το πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε την
τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής.
3. Επιλέξτε Ώρα off.
Η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα
στον προγραμματισμένο χρόνο αν
δεν διακόψετε χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο. Αφού ενεργοποιηθεί
η τηλεόραση:
4. Πατήστε Í, Æ ή τα αριθμητικά πλήκτρα
για να εισαγάγετε την ώρα, κατά την
οποία θέλετε να τεθεί η τηλεόραση σε
κατάσταση αναμονής.
• μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της κανονικά,
Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη
αφύπνισης
• μπορείτε να θέσετε την τηλεόραση
σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτή την
περίπτωση, η λειτουργία Ξύπνημα
απενεργοποιείται για τη σχετική
ημέρα,
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Περιεχόμενα >
Χαρακτηριστικά > Ώρα > Ξύπνημα.
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε
Μία φορά ή Καθημερινή.
Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
• αν το κανάλι που επιλέξατε από το
μενού είναι κλειδωμένο, θα χρειαστεί
να πληκτρολογήσετε τον κωδικό
πρόσβασης για να μεταβείτε σε αυτό
το κανάλι.
6.4
Χρήση γονικού ελέγχου
Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό PIN και να
περιορίσετε την πρόσβαση στην τηλεόραση
με τον ακόλουθο τρόπο:
3. Επιλέξτε χρονοδιακόπτη
Ώρα ξυπνήματος.
4. Πατήστε Í, Æ ή τα αριθμητικά πλήκτρα
για να εισαγάγετε την ώρα, κατά
την οποία θέλετε να ενεργοποιηθεί
η τηλεόραση από την κατάσταση
EL-22
•
Αποτρέψτε την πρόσβαση στα κανάλια
ή/και στα προγράμματα AV.
•
Αποτρέψτε την τροποποίηση των
χρονοδιακοπτών απενεργοποίησης και αφύπνισης.
•
Αποτρέψτε την πρόσβαση στο μενού
εγκατάστασης έτσι ώστε να αποτρέψετε
την εγκατάσταση οποιωνδήποτε
καναλιών χωρίς την συγκατάθεσή σας.
Πρόσβαση στο μενού Γονικού ελέγχου
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Χαρακτηριστικά >
Γονικός έλεγχος.
Ορίστε έναν κωδικό PIN
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Χαρακτηριστικά > Γονικός
έλεγχος > Κωδικός PIN.
2. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε
έναν 4ψήφιο κωδικό. Οι αριθμοί
αντικαθίστανται από αστερίσκους στην οθόνη.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το γενικό
κωδικό 0711 για να επαναφέρετε τον κωδικό
PIN.
Κλειδώστε ένα κανάλι ή ένα πρόγραμμα AV
DDΣημείωση
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
αν έχει οριστεί ο κωδικός PIN. Για να
παρακολουθήσετε ένα κανάλι ή ένα
πρόγραμμα AV, το οποίο είναι κλειδωμένο,
προσπαθήστε την πρόσβαση σε αυτό και
ακολουθήστε τη διαδικασία στην οθόνη.
Το κλείδωμα εφαρμόζεται ξανά όταν
θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση
αναμονής.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Χαρακτηριστικά > Γονικός
έλεγχος > Επιλογή καναλιού.
2. Πατήστε Í, Æ ή τα αριθμητικά πλήκτρα
για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε
να κλειδώσετε. Πατήστε Í ή Æ για
πρόσβαση στα προγράμματα AV.
Κωδ. PIN: Αριθμοί.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό ξανά για
επιβεβαίωση.
DDΣημείωση
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
γονικού ελέγχου, θα πρέπει να εισάγετε
τον κωδικό PIN για πρόσβαση στο μενού
Γονικός έλεγχος.
Επαναφέρετε τον κωδικό PIN
3. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε το
πεδίο κάτω από την επιλογή Κλείδωμα
καναλιού.
Για να ξεκλειδώσετε ένα κανάλι ή ένα
πρόγραμμα AV:
• Μεταβείτε στο μενού Γονικός
έλεγχος πληκτρολογώντας τον
κωδικό σας.
EL
DDΣημείωση
Επιλέξτε έναν κωδικό που θα θυμάστε
εύκολα.
• Επιλέξτε Κλείδωμα καναλιού.
EL-23
• Πατήστε Í ή Æ για να αποεπιλέξετε
το πεδίο.
εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να έχετε
πρόσβαση στο μενού Ώρα.
• Πατήστε EXIT για να κλείσετε το
μενού.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Χαρακτηριστικά > Γονικός
έλεγχος > Κλείδωμα ΩΡΑΣ.
Κλειδώστε τα πλήκτρα της τηλεόρασης
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε το πεδίο.
DDΣημειώσεις
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν
έχει οριστεί ο κωδικός PIN. Χρειάζεστε
το τηλεχειριστήριο για να μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
Για να ξεκλειδώσετε το μενού Ώρα:
• Μεταβείτε στο μενού Γονικός
έλεγχος πληκτρολογώντας τον
κωδικό PIN.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Χαρακτηριστικά > Γονικός
έλεγχος > Κλείδ. πρόσοψ.
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε το πεδίο.
Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα:
• Μεταβείτε στο μενού Γονικός
έλεγχος πληκτρολογώντας τον
κωδικό σας.
• Επιλέξτε Κλείδ. πρόσοψ..
• Πατήστε Í ή Æ για να αποεπιλέξετε
το πεδίο.
• Πατήστε EXIT για να κλείσετε το
μενού.
Κλειδώστε το μενού Ώρας
DDΣημειώσεις
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
αν έχει οριστεί κωδικός. Όταν αυτή
η λειτουργία είναι ενεργή, θα πρέπει να
EL-24
• Επιλέξτε Κλείδωμα ΩΡΑΣ.
• Πατήστε Í ή Æ για να αποεπιλέξετε
το πεδίο.
• Πατήστε EXIT για να κλείσετε
το μενού.
Κλειδώστε το μενού Εγκατάστασης
DDΣημειώσεις
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
αν έχει οριστεί κωδικός. Όταν αυτή
η λειτουργία είναι ενεργή, θα πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να έχετε
πρόσβαση στο μενού Εγκατάσταση.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο
και επιλέξτε Χαρακτηριστικά >
Γονικός έλεγχος > Κλείδ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
2. Πατήστε Í ή Æ για να επιλέξετε το πεδίο.
2. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
3. Επιλέξτε Επιστροφή και πατήστε
OK για να επιστρέψετε στο μενού
Εγκατάσταση.
Περιγραφή των προτιμήσεων
Για να ξεκλειδώσετε το μενού
Εγκατάσταση:
• Μεταβείτε στο μενού Γονικός
έλεγχος πληκτρολογώντας τον
κωδικό σας.
• Επιλέξτε Κλείδ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
• Πατήστε Í ή Æ για να αποεπιλέξετε
το πεδίο.
•
Μόνιμος αρ. προγρ: Εμφανίζει
μόνιμα τον αριθμό του καναλιού που
παρακολουθείτε. Για να ενεργοποιήστε
τη λειτουργία, πατήστε Í, Æ ή OK για να
επιλέξετε το πεδίο.
•
Γλώσσα: Πατήστε Í ή Æ για να
επιλέξετε τη γλώσσα του μενού.
DDΣημείωση
Όταν επιλέγετε γλώσσα, αυτή
εφαρμόζεται στα μενού αμέσως.
•
Μέγ. έντ. ήχου. TV: Ρυθμίζει τη
μέγιστη ένταση. Πατήστε Í ή Æ για να
ρυθμίσετε την ένταση. Για να ακούσετε το
επίπεδο που μόλις ορίσατε, πατήστε το
πλήκτρο OK και κρατήστε το πατημένο
για μερικά δευτερόλεπτα.
•
Εξοικονόμ. Ενέργ.: Όταν αυτή
η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη,
η τηλεόραση τίθεται αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής έπειτα από δέκα
λεπτά, αν δεν λάβει κανένα σήμα στο
επιλεγμένο κανάλι ή πρόγραμμα AV. Για
να ενεργοποιήστε τη λειτουργία, πατήστε
Í, Æ ή OK για να επιλέξετε το πεδίο.
• Πατήστε EXIT για να κλείσετε
το μενού.
6.5
Προσαρμογή της
τηλεόρασής σας
Ρύθμιση προτιμήσεων
Όταν διαμορφώνονται οι προτιμήσεις,
παραμένουν σε ισχύ έως ότου
επαναδιαμορφωθούν.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Εγκατάσταση > Προτιμήσεις.
Εμφανίζεται το μενού Προτιμήσεις.
Διαμόρφωση υποδοχών AV
Μπορείτε να διαμορφώσετε την τηλεόρασή
σας ανάλογα με τον εξοπλισμό στον οποίο
θα τη συνδέσετε.
1. Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε Εγκατάσταση > Ρυθμίσεις AV.
EL
Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις AV.
Μόνιμ. αρ. καν.ή όχι.
Τσεκάρ. το πλαίσιο:</>.
EL-25
Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην οθόνη και
τις ακόλουθες οδηγίες για να διαμορφώσετε
τις υποδοχές AV.
•
Όνομα EXT 1: Αν απαιτείται, αλλάξτε
το όνομα ως εξής: • Πατήστε Æ για να επιλέξετε
EXT 1_ _ _ .
• Πατήστε Î και ï για να επιλέξετε
ένα γράμμα, αριθμό ή σύμβολο.
• Πατήστε Æ για να μεταβείτε στον
επόμενο χαρακτήρα.
• Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα
έως ότου ρυθμιστεί το όνομα.
• Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
•
Είσοδος βίντεο EXT 1: Πατήστε
Í ή Æ για να επιλέξετε τον τύπο
σήματος βίντεο που μεταδίδεται από τον
εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με την
υποδοχή EXT 1. Επιλέξτε RGB αν δεν
εμφανίζέται κάποια εικόνα όταν συνδέετε
κονσόλες παιχνιδιών.
•
EXT 2-CVBS name: Αν απαιτείται,
αλλάξτε το όνομα όπως περιγράφεται
για το όνομα EXT 1. Αντικαταστήστε
το EXT 1_ _ _ με το EXT 2_ _ _.
•
Όνομα EXT 3: Αν απαιτείται, αλλάξτε το
όνομα όπως περιγράφεται για το όνομα
EXT 1. Αντικαταστήστε το EXT 1_ _ _
με το EXT 3_ _ _.
EL-26
•
EXT 2-YPbPr name: Αν απαιτείται,
αλλάξτε το όνομα όπως περιγράφεται
για το όνομα EXT 1. Αντικαταστήστε
το EXT 1_ _ _ με το EXT 2_ _ _.
•
Όνομα HDMI: Αν απαιτείται, αλλάξτε το
όνομα όπως περιγράφεται για το όνομα
EXT 1. Αντικαταστήστε το EXT 1_ _ _
με το HDMI_ _.
•
PC Name: Αν απαιτείται, αλλάξτε το
όνομα όπως περιγράφεται για το όνομα
EXT 1. Αντικαταστήστε το
EXT 1_ _ _ με το PC_ _ _.
•
Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.
Επιλέξτε Επιστροφή και πατήστε
OK για να επιστρέψετε στο μενού
Εγκατάσταση.
6.6
Χρήση του Teletext
Το Teletext είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες με διάφορα ονόματα (TOP Text, Fastext,
FLOF text, Videotext). Το Teletext παρέχεται
ως δωρεάν υπηρεσία από τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτή η υπηρεσία παρέχει έναν
πραγματικό πλούτο πληροφοριών, οι
οποίες είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε
στιγμή, σχετικά με τον καιρό, τα αθλητικά
αποτελέσματα, τις ειδήσεις, τα παιχνίδια,
κλπ. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε
σελίδες ή είναι οργανωμένες σε θέματα
που υποδεικνύονται με χρώμα στην οθόνη.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες πατώντας απλώς τα
χρωματιστά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
SOURCE
TELETEXT
DUAL I-II
SMART
Πρόσβαση στο Teletext
1. Πατήστε το πλήκτρο TELETEXT στο
τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η κύρια
σελίδα ευρετηρίου.
την κύλιση των υποσελίδων, επιλέξτε
ΔΙΑΚΟΠΗ και πατήστε OK. Πατήστε
OK ξανά για να επανεκκινήσετε την
κύλιση.
2. Για να επιλέξετε μια σελίδα με το
τηλεχειριστήριο:
• Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας με τα
αριθμητικά πλήκτρα.
• Πατήστε ένα χρωματιστό πλήκτρο
για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία
του αντίστοιχου χρώματος στο κάτω
μέρος της οθόνης.
•
Για να αποκαλύψετε μια κρυφή απάντηση
(για παράδειγμα, στα παιχνίδια), επιλέξτε
? και πατήστε OK.
- Πατήστε OK ξανά για να αποκρύψετε
την απάντηση.
3. Πατήστε TELETEXT ξανά για να
απενεργοποιήσετε το Teletext.
- Πατήστε MENU, το εικονίδιο ?
αντικαθίσταται με ένα C στο σύστημα
πλοήγησης. Στη συνέχεια πατήστε Í
ή Æ για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων
(Δείτε τη σελίδα 14 για όλα τα διαθέσιμα
σετ χαρακτήρων).
Επιλέξτε τις σελίδες Teletext sub
Μια σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Αν η τρέχουσα σελίδα
περιλαμβάνει υποσελίδες, ο αριθμός σελίδας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.
1. Πατήστε TELETEXT στο
τηλεχειριστήριο.
•
4. Εισαγάγετε τον 4ψήφιο αριθμό (π.χ. 0003)
για είσοδο στην υποσελίδα.
•
Πλοήγηση στις σελίδες του Teletext
Άλλες λειτουργίες Teletext
•
Διακοπή
Οι πληροφορίες βρίσκονται σε αρκετές υποσελίδες, οι οποίες εμφανίζονται η
μία μετά την άλλη. Για να σταματήσετε
Δελτίο ειδήσεων
Όταν εντοπιστεί κάποιο δελτίο ειδήσεων,
το
εικονίδιο αντικαθίσταται με
ένα N στο σύστημα πλοήγησης.
Επιλέξτε το και πατήστε OK για να
εμφανίσετε το δελτίο ειδήσεων. Σε
περίπτωση ενημέρωσης, η λειτουργία
Teletext είναι ενεργοποιημένη και
εμφανίζει τις νέες πληροφορίες.
DDΣημείωση
Για μοντέλα 20 ιντσών, πατήστε MENU
σε λειτουργία TXT για ενεργοποίηση των
ακόλουθων 4 εικονιδίων.
•
Μικτή εμφάνιση
Επιλέξτε
και πατήστε OK. Το Teletext
εμφανίζεται μόνο στο κάτω δεξιό
μέρος της οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο
TELETEXT για εναλλαγή μεταξύ
της πλήρους οθόνης και της μικτής εμφάνισης.
5. Ή πατήστε P +/- για να περάσετε τις υποσελίδες.
Στο σύστημα πλοήγησης, πατήστε
Î και ï για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:
Ζουμ
Επιλέξτε
και πατήστε OK: μία φορά
για να εστιάσετε στο πάνω μέρος της οθόνης, δύο φορές για να εστιάσετε στο
κάτω μέρος της οθόνης, τρεις φορές για
να επιστρέψτε στην κανονική εμφάνιση.
2. Επιλέξτε μια σελίδα teletext.
3. Πατήστε Í ή Æ για είσοδο στην
υποσελίδα άμεσης πρόσβασης.
Η οθόνη δείχνει: 185 0001.
Κρυφές απαντήσεις
•
Υπότιτλοι
EL-27
EL
• Πατήστε P +/- για να προβάλετε την
επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
Αν επιλέξετε ΔΙΑΚΟΠΗ και το
σύμβολο αλλάξει χρώμα, δεν υπάρχουν
υποσελίδες.
Ορισμένα κανάλια παρέχουν υπότιτλους για κάποια προγράμματα. Ο αριθμός των σχετικών σελίδων καθορίζεται στη
σελίδα ευρετηρίου του Teletext.
Για να εμφανίσετε τους υπότιτλους,
ενεργοποιήστε το Teletext και
πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας που
εμφανίζει τους υπότιτλους. Όταν βρεθεί
η σελίδα, οι υπότιτλοι εμφανίζονται στην
εικόνα της τηλεόρασης. Το σύστημα
πλοήγησης εξαφανίζεται μετά από μερικά
δευτερόλεπτα. Για να το εμφανίσετε ξανά,
πατήστε TELETEXT.
•
Σελίδα ειδοποίησης
Σε ορισμένες χώρες (Ισπανία,
Μπενελούξ, κλπ.) μπορείτε να ορίσετε
την ώρα εμφάνισης ορισμένων σελίδων
ειδοποίησης Teletext.
Για να το κάνετε αυτό, εμφανίστε
τη σχετική σελίδα ειδοποίησης και
εισαγάγετε τη λειτουργία υποσελίδων.
Εισαγάγετε την ώρα αντί για τον αριθμό
υποσελίδας (π.χ. 1705 για τις 17:05) και
πατήστε EXIT. Η σελίδα εξαφανίζεται
και εμφανίζεται ξανά στην καθορισμένη
ώρα, εφόσον δεν αλλάξετε κανάλι
ή κλείσετε την τηλεόραση χειροκίνητα.
•
Άμεση πρόσβαση
Τα κίτρινα και μπλε πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο προσφέρουν άμεση
πρόσβαση στις σελίδες, των οποίων οι
σελίδες εμφανίζονται σε κίτρινο και μπλε
χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης.
•
Fastext (FLOF)
Μια λωρίδα που εμφανίζεται στο κάτω
μέρος της οθόνης στο Fastext teletext
χωρίζεται σε χρωματικές ενότητες.
Τα χρώματα αντιπροσωπεύουν τους συνδέσμους με τα θέματα. Πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
για πρόσβαση στο θέμα.
•
TOPtext
Το TOPtext εμφανίζει μια κίτρινη και μπλε
λωρίδα στο κάτω μέρος της οθόνης.
EL-28
Η μπλε λωρίδα εμφανίζει ένα θέμα, στο
οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση
άμεσα πατώντας το μπλε πλήκτρο.
Στη συνέχεια το επόμενο θέμα θα
εμφανιστεί στη μπλε ενότητα.
Η κίτρινη λωρίδα εμφανίζει ένα άρθρο,
στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση
άμεσα πατώντας το κίτρινο πλήκτρο.
Στη συνέχεια το επόμενο άρθρο θα
εμφανιστεί στην κίτρινη ενότητα.
Πατήστε EXIT για να βγείτε από το
Teletext.Τεχνικές προδιαγραφές
7.
•
Υποστηριζόμενες
αναλύσεις οθόνης
Φορμά υπολογιστή
Ανάλυση
Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
DDΣημείωση
Το Μοντέλο 20PFL3403 υποστηρίζει μόνο
το φορμά 640x480 60Hz.
•
Βίντεο φορμά
Ανάλυση
480i 480p 576i 576p 720p 1080i Ρυθμός ανανέωσης
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
50Hz,60Hz
50Hz, 60Hz
DDΣημείωση
Το Μοντέλο 20PFL3403 υποστηρίζει μόνο
το φορμά 480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz
and 576p 50Hz.
Συνδέσεις
•
Έξοδος ακουστικών
(μίνι στερεοφωνικό βύσμα)
•
TV ANTENNA
•
EXT 3: S-VIDEO
•
EXT 2: YPbPr/CVBS, Είσοδος ήχου Αρ/Δε
•
EXT 1 (SCART): Ήχος Αρ/Δε, είσοδος/
έξοδος CVBS, RGB
•
VGA (PC)
•
HDMI
•
VGA AUDIO: Είσοδος ήχου μίνι βύσματος.
Τροφοδοσία
•
Παροχή ρεύματος: AC 100-240V (±10%).
•
Τροφοδοσία και κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση ετοιμότητας: Ανατρέξτε
στις τεχνικές προδιαγραφές στη
διεύθυνση www.philips.com
•
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5ºC - 35ºC.
Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση
•
Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονικό
(IEC75).
•
Σύστημα τηλεόρασης PAL BG,D/K,I SECAM L’/L
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες: 2 x μέγεθος AAA
(τύπου LR03)
EL
•
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
EL-29
8.
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Ορισμένα προβλήματα που συναντάτε με
την τηλεόρασή σας μπορούν να διορθωθούν
ακολουθώντας την παρακάτω λίστα.
Δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει ήχος
Κυματισμός εικόνας
•
Συνήθως προκαλείται από τοπικές παρεμβολές όπως αυτοκίνητα, λάμπες ημέρας και στεγνωτήρια. Προσαρμόστε
την κεραία για να ελαχιστοποιεί την
παρεμβολή.
Κενή οθόνη σε λειτουργία VGA(PC)
•
3. Το φις τροφοδοσίας δεν κάνει καλή
επαφή με την έξοδο.
Πιθανώς η τηλεόραση δεν μπορεί
να αναγνωρίσει την ανάλυση που
έχει ρυθμιστεί από τον υπολογιστή.
Μετατρέψτε τη στη βέλτιστη ανάλυση
ή σε άλλες πρότυπες αναλύσεις του
συστήματος του υπολογιστή.
•
Ελέγξτε τις συνδέσεις.
4. Ελέγξτε την πηγή του σήματος.
Λευκές κουκίδες και παρεμβολές
Δεν υπάρχει Xρώμα
•
1. Ελέγξτε αν η ασφάλεια ή το κύκλωμα
λειτουργεί.
2. Συνδέστε άλλη μία ηλεκτρική συσκευή
στην έξοδο και βεβαιωθείτε ότι
λειτουργεί και ότι είναι ενεργοποιημένη.
1. Μεταβολή του χρωματικού συστήματος.
2. Προσαρμογή του κορεσμού.
3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Μπορεί να ληφθεί
ασπρόμαυρο κανάλι.
• Προσαρμόστε τη θέση και τον
προσανατολισμό της εσωτερικής/
εξωτερικής κεραίας.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί
1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
2. Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
Μικροσυντονίστε το κανάλι.
3. Η παροχή ρεύματος δεν είναι
συνδεδεμένη.
• Δοκιμάστε άλλο κανάλι.
Δεν υπάρχει εικόνα, κανονικός ήχος
1. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα και
την αντίθεση.
2. Ίσως υπάρχει κάποιο σφάλμα
αναμετάδοσης.
Κανονική εικόνα, δεν υπάρχει ήχος
1. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΑΣΗ + για να
αυξήσετε την ένταση.
2. Ο ήχος έχει τεθεί στο αθόρυβο, πατήστε
ΣΙΓΑΣΗ για να επαναφέρετε τον ήχο.
3. Αλλάξτε το ηχητικό σύστημα.
4. Ίσως υπάρχει κάποιο σφάλμα
αναμετάδοσης .
EL-30
Αν η κεραία βρίσκεται στην άκρη ενός σήματος τηλεόρασης όπου το σήμα είναι
αδύναμο, ίσως η εικόνα περιλαμβάνει
κουκίδες. Όταν το σήμα είναι υπερβολικά
αδύναμο, ίσως πρέπει να εγκατασταθεί
ειδική κεραία για βελτίωση της λήψης.
• Ίσως υπάρχει κάποιο σφάλμα
αναμετάδοσης.
Ανάφλεξη
•
Ίσως εμφανιστούν μαύρες κουκίδες ή οριζόντιες ραβδώσεις, ή ίσως η εικόνα
τρεμουλιάζει ή μετατοπίζεται. Αυτό
συνήθως προκαλείται από παρεμβολές από το σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτου,
τα φώτα φθορισμού, τα ηλεκτρικά
τρυπάνια ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Είδωλα
•
Τα είδωλα δημιουργούνται όταν το
σήμα της τηλεόρασης ακολουθεί δύο
διαδρομές. Η μία είναι η άμεση διαδρομή
και η άλλη αντικατοπτρίζεται από ψηλά
κτίρια, λόφους ή άλλα αντικείμενα.
Αλλάζοντας τη διεύθυνση ή τη θέση της κεραίας μπορείτε να βελτιώσετε τη λήψη.
Παρεμβολές ραδιοφωνικών συχνοτήτων
Αυτές οι παρεμβολές παράγουν
κινούμενους κυματισμούς ή διαγώνιες ραβδώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια αντίθεσης στην
εικόνα. Εντοπίστε και αφαιρέστε την
πηγή της ραδιοφωνική παρεμβολής.
EL
•
EL-31
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
72-E340MS-X401H
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising