Philips AZ100B/12, AZ100N/12, AZ100R/12, AZ100W/12 Owner's manual

Philips AZ100B/12, AZ100N/12, AZ100R/12, AZ100W/12 Owner's manual
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
AZ100/12
Εγχειρίδιο χρήσης
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
2
2 Το CD Soundmachine
4
4
4
3 Ξεκίνημα
5
5
5
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Τοποθέτηση μπαταριών
Σύνδεση στο ρεύμα
4 Χρήση του CD Soundmachine
6
Αναπαραγωγή δίσκου
6
Ακρόαση ραδιοφώνου
7
Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή 7
5 Προδιαγραφές
8
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
9
7 Σημείωση
10
EL
1
1 Σημαντικό
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
•
•
•
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο
υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια
όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το
κάλυμμα.
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε
χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο
υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε
προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη
συντήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και
μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά
το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα
βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το βύσμα με την
υποδοχή.)
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
• Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα
2
EL
•
•
•
φις, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο
σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν
παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η
συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του,
όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν
η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των
μπαταριών – Για να αποφύγετε τη
διαρροή του υγρού των μπαταριών,
το οποίο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στη
συσκευή:
• Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες
σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας
+ και - όπως υποδεικνύονται πάνω
στη συσκευή.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας
ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν
πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική
θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και
παρόμοια.
• Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
•
Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας
συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της
συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
θερμότητας.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που
παράγεται μέσα στη συσκευή.
•• Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για
να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
EL
3
2 Το CD
Soundmachine
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com.
Εισαγωγή
Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:
• να ακούτε μουσική από δίσκους και
άλλες εξωτερικές συσκευές
• να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά
μέσων:
Περιεχόμενα συσκευασίας
4
EL
3 Ξεκίνημα
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Τοποθέτηση μπαταριών
Σημείωση
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο
τρόπο.
1
2
3
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 6 μπαταρίες R14/
UM2/C CELL 1,5 V (δεν παρέχονται)
με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως
υποδεικνύεται.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
6 x 1.5 V R14/UM/C CELL
Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η
τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος
της συσκευής.
•• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες
συνδέσεις.
EL
5
4 Χρήση του CD
Soundmachine
Προγραμματισμός κομματιών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com.
1
Αναπαραγωγή δίσκου
3
Σημείωση
Στη λειτουργία CD, όταν η
αναπαραγωγή έχει διακοπεί, πατήστε
PROG.
2
Πατήστε
/
για να επιλέξετε
κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε
PROG για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
4
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
κομματιών.
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κωδικοποιημένων
CD με τεχνολογίες προστασίας πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να αναπαράγετε CD ήχου που
διατίθενται στο εμπόριο:
• Εγγράψιμα CD (CD-R)
• Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
• MP3-CD
• WMA-CD
1
2
3
4
6
Άνοιγμα της θήκης δίσκου.
Τοποθετήστε ένα δίσκο με την
εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα
πάνω.
5
Για διαγραφή του προγράμματος,
πατήστε .
Έλεγχος αναπαραγωγής
PROG
Κλείστε τη θήκη δίσκου.
Γυρίστε τον επιλογέα OFF•FM•CD στο
CD.
• Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση
αναπαραγωγής, πατήστε
.
• Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
EL
/
-VOLUME+
Επανάληψη ενός κομματιού ή
όλων των κομματιών.
Αναπαραγωγή κομματιών σε
τυχαία σειρά.
Προγραμματισμός κομματιών.
Διακοπή αναπαραγωγής ή
διαγραφή προγραμματισμού.
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή
της αναπαραγωγής.
Μετάβαση σε ένα κομμάτι
ή αναζήτηση μέσα σε ένα
κομμάτι.
Προσαρμογή έντασης.
Ακρόαση ραδιοφώνου
Σημείωση
•• Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο
μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή
ακτινοβολίας.
•• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία
και προσαρμόστε τη θέση της.
1
2
Γυρίστε τον επιλογέα OFF•FM•CD στο
FM.
Στρέψτε το κουμπί TUNING αργά για
να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό.
Ακρόαση ήχου από
εξωτερική συσκευή
Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε
μουσική από εξωτερικές συσκευές.
1
2
3
Γυρίστε τον επιλογέα OFF•FM•CD στη
θέση FM ή CD.
Συνδέστε το καλώδιο MP3 link (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή MP3-LINK (3,5 χιλ.)
της μονάδας
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της
συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής).
EL
7
5 Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς
εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Είσοδος MP3 Link
2 x 1 W RMS
80 Hz - 16 kHz,
± 3 dB
50 dB
0,5 V RMS 20
kohm
Δίσκοι
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος δίσκος
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Ημιαγωγός
12 εκ./8 εκ.
CD-DA, CD-R,
CD-RW
24 Bits / 44,1
kHz
<1%
60 Hz -16 kHz
55 dBA
Δέκτης
Εύρος συντονισμού
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
8
EL
FM: 87,5-108
MHz
<3%
40 dB
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
Μπαταρίες
Διαστάσεις: Κύρια
μονάδα (Π x Υ x Β)
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα
220-240 V~, 50/60 Hz
5W
9 V, 6 x 1,5 V R14/
UM2/C CELL
245 x 131 x 212 χιλ.
1,5 κιλά
1,1 κιλά
6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
••
••
••
••
••
Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού
από ίνες με κατεύθυνση από το κέντρο
προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
Ο δίσκος αυτός ενδέχεται να είναι
ελαττωματικός. Πραγματοποιήστε
αναπαραγωγή άλλου δίσκου.
Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ένα
οριστικοποιημένο CD/CD-R/CD-RW.
Βεβαιωθείτε ότι ο φακός του λέιζερ είναι
καθαρός.
Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι
κωδικοποιημένο με τεχνολογίες
προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Το CD παραλείπει κομμάτια
•• Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι
φθαρμένο ή λερωμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί
η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας
αναπαραγωγής.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
της μονάδας είναι συνδεδεμένο σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
•• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη
σωστή πολικότητα (σήματα +/– ) όπως
υποδεικνύεται.
•• Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
•• Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που
αναπαράγεται έχει συμβατή μορφή.
Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά. /Η
συσκευή δεν αντιδρά όταν χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε χειριστήριο.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος μετά
από μερικά δευτερόλεπτα.
Αδύνατη η αναπαραγωγή δίσκου
•• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει
τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά
προς τα πάνω.
EL
9
7 Σημείωση
Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EΚ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο
τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς
και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών
σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2013/56/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν
10
EL
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του
σπιτιού σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την
ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή
συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω
ετικέτα:
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στη θήκη της
μπαταρίας.
Specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
under license.
AZ100_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement