Philips | AZ127/12 | Owner's Manual | Philips Ηχοσύστημα με CD AZ127/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Ηχοσύστημα με CD AZ127/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
AZ127
The difference between V1.0/V2.0 version and V3.0 version user manual is as
following:
V1.0/V2.0: Fixed power cord
V3.0: Detachable power cord
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
2
2 To CD Soundmachine
3
3
3
4
3 Ξεκινήστε
6
6
7
7
4 Αναπαραγωγή
8
8
8
9
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Σύνδεση στο ρεύμα
Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
Αναπαραγωγή CD
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή
Αναπαραγωγή κασέτας
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM
9
5 Επιλογές αναπαραγωγής
10
10
10
11
6 Πληροφορίες προϊόντος
12
12
13
7 Αντιμετώπιση προβλημάτων
14
8 Σημείωση
15
Έλεγχος της αναπαραγωγής
Προγραμματισμός κομματιών
Προσαρμογή ήχου
Προδιαγραφές
Συντήρηση
EL
1
1 Σημαντικό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά
στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού
ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται
από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η
μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας,
όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η
μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της
μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής
του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή
ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά,
με τις ενδείξεις πολικότητας + και όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
EL
•
•
•
•
•
•
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν
η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή
εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει
να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα
όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μπαταρία δεν
τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει
να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή
αντίστοιχου τύπου.
Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης
χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας
ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η
συσκευή αποσύνδεσης παραμένει
λειτουργική.
Το ηχοσύστημα με CD μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε τροπικά κλίματα.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη
συσκευή.
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
2 To CD
Soundmachine
Εισαγωγή
Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:
• ακούτε ραδιόφωνο FM,
• ακούτε μουσική από δίσκους, κασέτες
και από άλλες εξωτερικές συσκευές
ήχου,
• προγραμματίζετε την ακολουθία
αναπαραγωγής των κομματιών.
Η μονάδα σάς προσφέρει δυναμική ενίσχυση
μπάσων (DBB) για την ενίσχυση του ήχου.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Συσκευή αναπαραγωγής CD
• Φις
• Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
EL
3
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
e
a
f
g
b
h
c
i
d
j
k
m
l
n
o
p
a DBB
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
b REPEAT
• Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
ενός ή όλων των κομματιών.
c
4
•
/
EL
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
d
•
•
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
μονάδας.
Πατήστε για να επαναφέρετε
τη μονάδα από την κατάσταση
αναμονής.
e OPEN•CLOSE
• Άνοιγμα ή κλείσιμο του
διαμερίσματος δίσκου.
f Κουμπιά ελέγχου κασετόφωνου
•
Έναρξη της αναπαραγωγής κασέτας.
•
/
Γρήγορη μετακίνηση εμπρός ή πίσω
στην κασέτα.
Διακοπή της αναπαραγωγής
κασέτας ή άνοιγμα της θύρας
κασέτας.
•
Παύση αναπαραγωγής κασέτας.
g SHUFFLE
• Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία
σειρά.
h PROG
• Προγραμματισμός της σειράς
αναπαραγωγής των κομματιών.
i
/
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
•
j Οθόνη ενδείξεων
• Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη
μόνο στη λειτουργία CD/AUDIO IN.
Στις υπόλοιπες λειτουργίες, η οθόνη
παραμένει πάντα απενεργοποιημένη.
k Κεραία FM
• Βελτίωση λήψης FM.
l TUNING +/• Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM.
m VOL +/• Προσαρμογή έντασης
n Επιλογέας πηγής
• Επιλογή πηγής.
o AUDIO-IN
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής
ήχου.
p ~ AC MAINS
EL
5
3 Ξεκινήστε
Συμβουλή
•• Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε
τη μονάδα μετά τη χρήση.
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου
__________________________
Αριθμός σειράς
___________________________
AC~MAINS
Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας
Προσοχή
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
Σημείωση
Σύνδεση στο ρεύμα
Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα
AC ή με μπαταρίες.
•• Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.
1
2
Επιλογή 1: Ρεύμα AC
Προειδοποίηση
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η
τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο
κάτω μέρος της μονάδας.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC:
• στην πρίζα
• στην υποδοχή AC MAINS ~ της
συσκευής αναπαραγωγής CD
6
EL
3
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου:
1,5V R14/UM2/C CELL) με τη σωστή
πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην
εικόνα.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
Ενεργοποίηση
Πατήστε .
»» Όταν ο επιλογέας πηγής είναι στη
θέση AUDIO-IN/CD, εμφανίζεται η
ένδειξη .
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
• Αν δεν εντοπιστεί κανένας ήχος για
περισσότερα από 15 λεπτά, η μονάδα
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής.
• Στη λειτουργία CD/FM/AUDIO IN,
πατήστε για να επαναφέρετε το ηχείο
από τη λειτουργία αναμονής.
Απενεργοποίηση
Πατήστε
ξανά.
EL
7
4 Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή CD
AUDIO IN /
Σημείωση
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κωδικοποιημένων
CD με τεχνολογίες προστασίας πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να αναπαράγετε CD ήχου που
διατίθενται στο εμπόριο:
• Εγγράψιμα CD (CD-R)
• Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
1
2
3
4
•
•
•
•
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στη θέση
AUDIO-IN/CD.
Ανοίξτε τη θήκη του CD.
Τοποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη
πλευρά προς τα πάνω και κλείστε
προσεκτικά το καπάκι του CD.
»» Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός
κομματιών.
Πατήστε το
για έναρξη της
αναπαραγωγής.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [ ].
Για να επιλέξετε κομμάτι,πατήστε
/
.
Για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής
του CD, πατήστε
.
»» Αναβοσβήνει η ένδειξη [ ].
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του
CD, πατήστε ξανά
.
Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του
CD, πατήστε .
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης
να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από
εξωτερική συσκευή ήχου.
1
2
3
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στη θέση
AUDIO-IN/CD.
Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου
(3,5 χιλιοστών, δεν παρέχεται):
• στην υποδοχή AUDIO-IN της
μονάδας.
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην
εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
Σημείωση
•• Η υποδοχή AUDIO-IN δεν προορίζεται για ακουστικά.
•• Όταν η μονάδα αναπαράγει μουσική από την
εξωτερική συσκευή, το πάνελ της οθόνης σβήνει.
Audio-in
8
EL
Αναπαραγωγή κασέτας
Σημείωση
•• Αφού περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Συντονισμός σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς
FM
αδράνειας στη λειτουργία κασέτας, η μονάδα θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
1
2
3
4
Σημείωση
•• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία
Σύρετε τον επιλογέα πηγής στο TAPE.
»» Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα.
Πατήστε
στην κύρια μονάδα για να
ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα
προς τα πάνω και το μεγαλύτερο μέρος
της ταινίας δεξιά.
Πατήστε στην κύρια μονάδα για να
ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
• Για να διακόψετε προσωρινά/
να συνεχίσετε την αναπαραγωγή,
πατήστε στην κύρια μονάδα.
• Για γρήγορη μετάβαση εμπρός ή
πίσω, πατήστε
/
στην κύρια
μονάδα.
• Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε
.
»» Η μονάδα απενεργοποιείται
αυτόματα.
Σημείωση
FM και προσαρμόστε τη θέση της.
1
2
3
Αλλάξτε τον επιλογέα πηγής στο FM.
Περιστρέψτε το κουμπί TUNING για να
επιλέξετε κάποιο σταθμό.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
συντονιστείτε σε περισσότερους
σταθμούς.
AUDIO IN /
•• Στη λειτουργία αναπαραγωγής, η κασέτα θα
σταματήσει αυτόματα όταν η αναπαραγωγή φτάσει
στο τέλος.
AUDIO IN /
EL
9
5 Επιλογές
αναπαραγωγής
Συμβουλή
•• Κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων
κομματιών, μπορείτε να επιλέξετε μόνο [
[
].
]] και
Έλεγχος της αναπαραγωγής
Στη λειτουργία CD, μπορείτε να ελέγξετε την
αναπαραγωγή με τους εξής τρόπους:
/
PROG
+VOLUMEREPEAT
SHUFFLE
10
EL
Πάτημα: μετάβαση στο
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
Παρατεταμένο πάτημα:
αναζήτηση μέσα στο κομμάτι,
και μόλις το αφήσετε συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή
της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Προγραμματισμός κομματιών.
Προσαρμογή έντασης.
[ ]: Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή του τρέχοντος
κομματιού.
[
]: Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή όλων των
κομματιών.
[
]: Τυχαία επανάληψη
όλων των κομματιών.
Για να επιστρέψετε στην
κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε επανειλημμένα
REPEAT μέχρι να εξαφανιστεί
το εικονίδιο της επανάληψης.
[
]: Τυχαία αναπαραγωγή
των κομματιών.
Για να επιστρέψετε στην
κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε επανειλημμένα
SHUFFLE μέχρι να εξαφανιστεί
το εικονίδιο της τυχαίας
αναπαραγωγής.
Προγραμματισμός
κομματιών
Στη λειτουργία CD, μπορείτε να
προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.
1
2
3
4
5
Πατήστε για να σταματήσει η
αναπαραγωγή.
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία προγραμματισμού.
»» Η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα)
αρχίζει να αναβοσβήνει.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε
αριθμό κομματιού και στη συνέχεια
πατήστε PROG για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε το βήμα 3 για να
προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
κομματιών.
»» Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
εμφανίζεται η ένδειξη [PROG]
(Πρόγραμμα).
•
•
Για διαγραφή του προγράμματος,
πατήστε δύο φορές το .
Για να δείτε το πρόγραμμα, διακόψτε
την αναπαραγωγή και πατήστε
PROG για 2 δευτερόλεπτα.
Προσαρμογή ήχου
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και
να επιλέξετε εφέ ήχου.
Πλήκτρο
Λειτουργία
+VOLUME-
Αύξηση ή μείωση της έντασης
ήχου.
Ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση της
δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
DBB
EL
11
6 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Διαβαθμισμένη ισχύς
εξόδου
Απόκριση
συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Είσοδος ήχου
2 W RMS
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
Ημιαγωγός
12cm/8cm
CD-DA, CD-R, CDRW
24Bit / 44,1kHz
<1%
125 -16000 Hz, -3dB
>55 dBA
Δέκτης
Εύρος συντονισμού
12
EL
<3%
>50 dBA
Υποδοχή κασέτας
Απόκριση
συχνοτήτων Κανονική κασέτα
(τύπος I)
Λόγος σήματος προς
θόρυβο - Κανονική
κασέτα (τύπος I)
Φαινόμενο
διακύμανσης
ταχύτητας
125 - 8000 Hz
( 8 dB )
35 dBA
≤ 0,4% DIN
125 -16000 Hz, -3dB
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος
δίσκος
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση
συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
87,5 - 108MHz
Γενικά
Τροφοδοσία ρεύματος
- Ε ναλλασσόμενο
ρεύμα (AC)
- Μπαταρίες
Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση
ενέργειας σε
αναμονή
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β)
Βάρος (Κύρια
μονάδα)
220-240V~, 50/60 Hz,
9 V, 6 x 1,5 V,
τύπος: R14/UM2/C
CELL
10 W
<0,5 W
300 x 134 x 240 χιλ.
1,5 κιλά
Συντήρηση
Καθαρισμός περιβλήματος
• Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο
μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό
διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα
που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη,
αμμωνία ή λειαντικά μέσα.
Καθαρισμός δίσκων
• Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος,
καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού.
Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το
κέντρο προς τα έξω.
•
•
Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις
κεφαλές με την αναπαραγωγή μιας
κασέτας καθαρισμού.
Απομαγνητισμός κεφαλών
• Χρησιμοποιήστε μια κασέτα
απομαγνητισμού την οποία μπορείτε να
προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό
σας.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως
βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του
εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που
προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.
Καθαρισμός φακού δίσκου
• Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο
φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί
σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε
καλή ποιότητα αναπαραγωγής,
καθαρίστε το φακό δίσκου με το
καθαριστικό φακών CD της Philips
ή οποιοδήποτε καθαριστικό του
εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
παρέχονται με το καθαριστικό.
Καθαρισμός των κεφαλών και των
διαδρομών κασέτας
• Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα
αναπαραγωγής, να καθαρίζετε τις
κεφαλές A, τους άξονες B και τους
κυλίνδρους πίεσης Γ μετά από κάθε 50
ώρες λειτουργίας του μαγνητοφώνου.
• Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα
ελαφρώς νοτισμένη με καθαριστικό υγρό
ή οινόπνευμα.
EL
13
7 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος
είναι σωστά συνδεδεμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC
τροφοδοτείται με ρεύμα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι
σωστά τοποθετημένες.
Κενή οθόνη
• Η οθόνη ενεργοποιείται μόνο στη
λειτουργία CD/AUDIO IN. Ελέγξτε αν
ο επιλογέας SOURCE έχει τεθεί στη
λειτουργία CD/AUDIO IN.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται
•• Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας
AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε
ξανά το σύστημα.
14
EL
••
Για εξοικονόμηση ενέργειας, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα
μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του
κομματιού και δεν πατηθεί κανένα
κουμπί ελέγχου.
Κακή ποιότητα ήχου κασέτας
• Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές στη θήκη της
κασέτας είναι καθαρές.
Η κασέτα δε λειτουργεί για εγγραφή
• Η συσκευή δεν υποστηρίζει την εγγραφή
κασέτας.
Δεν εντοπίζεται δίσκος
•• Εισαγάγετε ένα δίσκο.
•• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει
τοποθετηθεί ανάποδα.
•• Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η
υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο
φακό.
•• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
•• Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD
ή έναν δίσκο σωστού φορμά.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
8 Σημείωση
Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EΚ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας αποτελείται από
υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας,
άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής
ετικέτες:
Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος
Σύμβολο εξοπλισμού Class II
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το
τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς
και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή
απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να
καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των
υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά:
χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο
(υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν
προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του
εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
EL
15
Specifications are subject to change without notice
Copyright © 2013 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
AZ127_12_UM_V5.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising