Fidelio | AW1000/10 | Owner's Manual | Fidelio Fidelio Ασύρματη μονάδα σύνδεσης Hi-Fi A1 AW1000/10 Εγχειρίδιο χρήσης

Fidelio Fidelio Ασύρματη μονάδα σύνδεσης Hi-Fi A1 AW1000/10 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
AW1000
Εγχειρίδιο χρήσης
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημείωση
Ε λλην ικ ά
Πίνακας
περιεχομένων
2
2
3
2 Η ασύρματη μονάδα σύνδεσης
Hi-Fi
4
3 Προετοιμασία
6
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Τι άλλο χρειάζεστε
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
4
4
4
5
7 Πληροφορίες προϊόντος
24
8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
25
9 Παράρτημα: Κατανόηση των
χρωμάτων LED
27
Προδιαγραφές
24
Λήψη του Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone ή στο tablet σας
6
Σύνδεση στο ηχοσύστημα που διαθέτετε7
Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση 8
4 Συνδέστε το AW1000 στο
οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi.
Επιλογή 1: Δημιουργία ασύρματης
σύνδεσης σε δρομολογητή χωρίς
WPS μέσω συσκευής iOS
Επιλογή 2: Εγκατάσταση μέσω
δρομολογητή Wi-Fi χωρίς WPS και
συσκευής Android
Επιλογή 3: Δημιουργία ασύρματης
σύνδεσης σε δρομολογητή με WPS
Επιλογή 4: Δημιουργία ενσύρματης
σύνδεσης μέσω καλωδίου Ethernet
10
11
13
15
17
5 Αναπαραγωγή
18
6 Αναβάθμιση υλικολογισμικού
22
Ακρόαση διαδικτυακών
ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του
AW1000
18
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή21
EL
1
1 Σημαντικό
g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
h Μην αφαιρείτε το περίβλημα του
προϊόντος.
Ασφάλεια
Πληροφορίες για την Ευρώπη:
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
i Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/
πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες
υψηλής υγρασίας.
j Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος
στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε
γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
k Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών).
l Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές
συσκευές επάνω στο προϊόν.
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε
χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά το παρεχόμενο υλικό
τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποφύγετε
προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη
συντήρηση.
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένα
εξαρτήματα του προϊόντος τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε επάνω
του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως
ανθοδοχεία.
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά
σε νερό.
f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
2
EL
m Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου
επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
n Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό
ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε
πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών
γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό.
Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα
δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη
συσκευή.
Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips
Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Koninklijke Philips N.V. και
χρησιμοποιούνται από την Gibson Innovations
Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips
N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Η Gibson διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα
της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι
υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα
αποθέματά της.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Η ονομασία Android αποτελεί εμπορικό
σήμα της Google Inc. Η χρήση αυτού του
εμπορικού σήματος γίνεται κατόπιν άδειας
της Google.
Σύμβολο εξοπλισμού Class II:
Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς
παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
Σημείωση
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
EL
3
Ε λλην ικ ά
Σημείωση
2 Η ασύρματη
μονάδα
σύνδεσης Hi-Fi
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου _____________________
Αριθμός σειράς _______________________
Εισαγωγή
Αν συνδέσετε την ασύρματη μονάδα
σύνδεσης Hi-Fi στο ηχοσύστημα που
διαθέτετε, μπορείτε:
• Να ακούτε μουσική από μια συμβατή
εφαρμογή DLNA / UPnP.
• να ακούτε διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς ή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μουσικής.
• να αναπαράγετε μουσική από άλλες
συσκευές μέσω των υποδοχών AUX
IN (L/R).
4
EL
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Ασύρματη μονάδα σύνδεσης Hi-Fi με
ενσωματωμένο Wi-Fi
• 1 x τροφοδοτικό AC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
Τι άλλο χρειάζεστε
Σημείωση
•• Για να απολαύσετε μουσική, συνδέστε το AW1000
στο ηχοσύστημα που διαθέτετε, μέσω των
υποδοχών LINE OUT L/R, OPTICAL OUT ή
DIGITAL OUT.
Για ασύρματη μετάδοση ήχου στο AW1000,
απαιτείται:
• ένας δρομολογητής με πιστοποίηση
Wi-Fi
• Μια συσκευή iOS ή Android, όπως
iPod touch/iPhone/iPad, ή ένα
τηλέφωνο ή tablet Android
• η εφαρμογή Philips AirStudio+ Lite
που είναι διαθέσιμη στο Apple App
Store (για συσκευές iOS) ή στο
Google Play Store (για συσκευές
Android)
το AW1000 πρέπει να είναι συνδεδεμένο
στο ίδιο τοπικό δίκτυο με τη συσκευή iOS/
Android, μέσω του δρομολογητή Wi-Fi.
Ε λλην ικ ά
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
fg
h ij k lm
e
d
a
b
c
a
•
Ενεργοποίηση της συσκευής ή
μετάβαση σε κανονική λειτουργία
αναμονής/λειτουργία αναμονής Eco.
b Λυχνία λειτουργίας/κατάστασης
• Εμφάνιση της κατάστασης της
συσκευής.
c Ενδείξεις πηγής
• Ανάβει όταν επιλέγετε την
αντίστοιχη πηγή.
d Κουμπί SOURCE
• Πατήστε επανειλημμένα για να
επιλέξετε πηγή ήχου.
e Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 5)
• Επιλογή διαδικτυακού ραδιοφωνικού
σταθμού.
f Υποδοχή DC IN
• Σύνδεση τροφοδοτικού.
g Υποδοχές AUX IN L/R
• Σύνδεση εξωτερικής συσκευής
ήχου μέσω καλωδίων ήχου RCA
(κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται).
h Υποδοχές LINE OUT L/R
• Σύνδεση του AW1000 στο
ηχοσύστημα που διαθέτετε, μέσω
καλωδίων ήχου RCA (κόκκινο/λευκό
- δεν παρέχονται).
i Υποδοχή OPTICAL OUT
• Σύνδεση του AW1000 στο
ηχοσύστημα που διαθέτετε, μέσω
οπτικού καλωδίου (δεν παρέχεται).
j Υποδοχή DIGITAL OUT
• Σύνδεση του AW1000 στο
ηχοσύστημα που διαθέτετε, μέσω
μονού καλωδίου ήχου RCA (δεν
παρέχεται).
k Υποδοχή ETHERNET
• (Προαιρετικά) Σύνδεση σε ασύρματο
δρομολογητή μέσω καλωδίου
Ethernet (δεν παρέχεται).
l Κουμπί WI-FI SETUP
• Σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο
Wi-Fi.
m Υποδοχή ANTENNA
• Σύνδεση της παρεχόμενης κεραίας
Wi-Fi.
EL
5
3 Προετοιμασία
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
(Για χρήστες smartphone/tablet Android)
Εγκαταστήστε το Philips AirStudio+ Lite
από το Google Play Store και στη συνέχεια
ανοίξτε την εφαρμογή.
Λήψη του Philips AirStudio+
Lite στο smartphone ή στο
tablet σας
1
(Για χρήστες iPod touch/iPhone/iPad)
Εγκαταστήστε το Philips AirStudio+
Lite από το Apple App Store και στη
συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή.
2
6
EL
Μετακινήστε την οθόνη προς τα δεξιά
για να δείτε τις σελίδες εισαγωγής και
στη συνεχεία μεταβείτε στην αρχική
σελίδα Setup (Ρύθμιση). Εναλλακτικά,
πατήστε Παράλειψη εισαγωγής για να
μεταβείτε απευθείας στην αρχική σελίδα
Setup (Ρύθμιση).
Στην αρχική σελίδα Setup (Ρύθμιση),
πατήστε Setup a new speaker
(Εγκατάσταση νέου ηχείου).
Σύνδεση στο ηχοσύστημα
που διαθέτετε
Ε λλην ικ ά
3
AUDIO IN
Σύνδεση μέσω των υποδοχών LINE OUT
L/R:
4
Διαβάστε τα βήματα γενικών ρυθμίσεων
και πατήστε Next (Επόμενο).
1
2
Συνδέστε ένα ζεύγος καλωδίων ήχου
RCA (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται):
• στις υποδοχές LINE OUT L/R στο
πίσω μέρος της συσκευής.
• στις υποδοχές εισόδου ήχου του
ηχοσυστήματος που διαθέτετε.
Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του
ηχοσυστήματός σας, για να επιλέξετε
την αντίστοιχη πηγή ήχου για το
AW1000.
Σύνδεση μέσω της υποδοχής OPTICAL
OUT ή DIGITAL OUT:
1
2
Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ήχου
ή ένα μονό καλώδιο ήχου RCA (δεν
παρέχονται):
• στην υποδοχή OPTICAL OUT ή
DIGITAL OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής.
• στην αντίστοιχη υποδοχή εξόδου
ήχου του ηχοσυστήματος που
διαθέτετε.
Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του
ηχοσυστήματός σας, για να επιλέξετε
την αντίστοιχη πηγή ήχου για το
AW1000.
EL
7
Σύνδεση στο ρεύμα και
ενεργοποίηση
2
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση
της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε
πάντοτε το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε
ποτέ το καλώδιο.
•• Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις
υπόλοιπες συνδέσεις.
1
Διαβάστε τις οδηγίες σύνδεσης στο
ρεύμα στην εφαρμογή.
3
8
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
• στην υποδοχή DC IN στο πίσω
μέρος της συσκευής,
• στην πρίζα.
»» Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα
κατά την εκκίνηση.
»» Μετά από λίγο, κατά την πρώτη
ρύθμιση, η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης ανάβει σταθερά με
πορτοκαλί χρώμα.
EL
Πατήστε Next (Επόμενο) στην οθόνη
της εφαρμογής για να συνεχίσετε.
•
Για να μεταβεί η συσκευή στη λειτουργία
αναμονής Eco Power, πατήστε το για
λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα και έπειτα
αφήστε το.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για λίγη
ώρα και έπειτα σβήνει.
•
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ενώ
βρίσκεται στην κανονική λειτουργία
αναμονής ή στη λειτουργία αναμονής
Eco Power, πατήστε ξανά σύντομα το .
Λειτουργία
Ενεργοποίηση ->
Κανονική λειτουργία αναμονής
Ενεργοποίηση/
Κανονική λειτουργία αναμονής
-> Λειτουργία
αναμονής Eco
Power
Κανονική λειτουργία αναμονής/Λειτουργία αναμονής Eco Power ->
Ενεργοποίηση
Πατήστε σύντομα το .
Ε λλην ικ ά
Εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας
αναμονής και λειτουργίας αναμονής Eco
Power
• Για να μεταβεί η συσκευή στην κανονική
λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα
.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
ανάβει με πράσινο χρώμα.
Κατάσταση
LED
Πορτοκαλί/
λευκό ->
Πράσινο
Πορτοκαλί/
λευκό ή
πράσινο ->
Απενεργοποίηση
Πατήστε το
για λιγότερα
από 3 δευτερόλεπτα και
στη συνέχεια
αφήστε το.
Πατήστε
Πράσινο/
σύντομα
Απενεργοτο .
ποίηση ->
Πορτοκαλί/
λευκό
EL
9
4 Συνδέστε το
AW1000 στο
οικιακό σας
δίκτυο Wi-Fi.
Για να συνδέσετε το AW1000 στο οικιακό
δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε, πρέπει να
εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις του οικιακού
δικτύου Wi-Fi στο AW1000.
Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο εγκατάστασης,
με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Πλατφόρμα
φορητής
συσκευής
iOS
Android
10
EL
Τύπος
δρομολογητή
Wi-Fi
Χωρίς
WPS
Χωρίς
WPS
Άλλες
απαιτήσεις
Μέθοδος
εγκατάστασης
Όχι
Ανατρέξτε
στην επιλογή 1 (δείτε
'Επιλογή 1:
Δημιουργία
ασύρματης
σύνδεσης σε
δρομολογητή
χωρίς WPS
μέσω συσκευής iOS' στη
σελίδα 11).
Ανατρέξτε
στην επιλογή 2 (δείτε
'Επιλογή 2:
Εγκατάσταση
μέσω δρομολογητή Wi-Fi
χωρίς WPS
και συσκευής
Android' στη
σελίδα 13).
Όχι
iOS ή
Android
WPS
iOS ή
Android
Με ή
χωρίς
WPS
Όχι
Ανατρέξτε
στην επιλογή 3 (δείτε
'Επιλογή 3:
Δημιουργία
ασύρματης
σύνδεσης σε
δρομολογητή
με WPS' στη
σελίδα 15).
Διαθέτετε Ανατρέξτε
καλώδιο στην επιλοEthernet. γή 4 (δείτε
'Επιλογή 4:
Δημιουργία
ενσύρματης
σύνδεσης
μέσω καλωδίου Ethernet'
στη σελίδα
17).
Προτού συνδέσετε το AW1000 στο οικιακό
σας δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι:
a ο δρομολογητής Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένος και λειτουργεί
σωστά.
b το AW1000 έχει ενεργοποιηθεί
και εκκινηθεί με επιτυχία
(δείτε 'Σύνδεση στο ρεύμα και
ενεργοποίηση' στη σελίδα 8).
c έχετε σημειώσει τον κωδικό
πρόσβασης του Wi-Fi.
Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το AW1000 θα
απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού
δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να
ακούτε μουσική ή διαδικτυακό ραδιόφωνο
μέσω του Philips AirStudio+ Lite κάθε
φορά που το AW1000 ενεργοποιείται και
συνδέεται αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
1
2
4
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, πατήστε
σύντομα το κουμπί WI-FI SETUP στο
πίσω μέρος του AW1000.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αρχίζει να αναβοσβήνει εναλλάξ με
πορτοκαλί και λευκό χρώμα.
»» Εμφανίζεται ένα νέο δίκτυο Wi-Fi
που δημιουργείται από το AW1000,
με όνομα δικτύου (SSID) Philips_
Install.
Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι
η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη στο
οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Επιλέξτε Standard SETUP (Τυπική
ρύθμιση) και πατήστε Next (Επόμενο).
< 30S
< 3S
5
3
Πατήστε Next (Επόμενο) στην
παραπάνω οθόνη της εφαρμογής και
στη συνέχεια διαβάστε τις οδηγίες για
την εγκατάσταση του δικτύου.
Διαβάστε τις οδηγίες ρύθμισης του Wi-Fi
στην εφαρμογή.
EL
11
Ε λλην ικ ά
Επιλογή 1: Δημιουργία
ασύρματης σύνδεσης σε
δρομολογητή χωρίς WPS
μέσω συσκευής iOS
6
7
8
12
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, κλείστε
την εφαρμογή και επιλέξτε το Philips_
Install από τη λίστα των διαθέσιμων
δικτύων Wi-Fi.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Philips_Install
και ανοίξτε ξανά το Philips AirStudio+
Lite.
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το
πλαίσιο εισαγωγής του κωδικού
πρόσβασης.
EL
9
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του
οικιακού δικτύου Wi-Fi, πατήστε Done
(Ολοκλήρωση) για ολοκλήρωση της
εισαγωγής και στη συνέχεια πατήστε
Next (Επόμενο).
* Αν ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi που
διαθέτετε περιέχει ειδικούς χαρακτήρες
όπως #/:/;/', θα πρέπει να αλλάξετε κωδικό
πρόσβασης.
10 Δώστε το όνομα που θέλετε στη μονάδα
σύνδεσης και πατήστε OK για να
συνδέσετε το AW1000 στο οικιακό σας
δίκτυο Wi-Fi.
κατάστασης του AW1000 να ανάψει
σταθερά με λευκό χρώμα.
»» Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη της
εφαρμογής.
2
Επιλέξτε Standard SETUP (Τυπική
ρύθμιση) και πατήστε Next (Επόμενο).
Ε λλην ικ ά
11 Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
»» Το AW1000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
3
Διαβάστε τις οδηγίες ρύθμισης του Wi-Fi
στην εφαρμογή.
Συμβουλή
•• Μόλις η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, μπορείτε να πατήσετε Rock n' Roll
στην παραπάνω οθόνη της εφαρμογής για να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή μουσικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα
"Αναπαραγωγή" (δείτε 'Αναπαραγωγή' στη σελίδα
18).
Επιλογή 2: Εγκατάσταση
μέσω δρομολογητή Wi-Fi
χωρίς WPS και συσκευής
Android
1
Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο
οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
4
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, πατήστε
σύντομα το κουμπί WI-FI SETUP στο
πίσω μέρος του AW1000.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αρχίζει να αναβοσβήνει εναλλάξ με
πορτοκαλί και λευκό χρώμα.
EL
13
»» Εμφανίζεται ένα νέο δίκτυο Wi-Fi
που δημιουργείται από το AW1000,
με όνομα δικτύου (SSID) Philips_
Install.
6
Περιμένετε μέχρι να εντοπιστεί η
μονάδα σύνδεσης.
< 30S
< 3S
5
Πατήστε Next (Επόμενο) στην
παραπάνω οθόνη της εφαρμογής.
»» Η συσκευή Android αρχίζει αυτόματα
να συνδέεται με το δίκτυο Wi-Fi που
δημιουργήθηκε από το AW1000.
7
Επιλέξτε το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και
πατήστε Next (Επόμενο).
* Αν ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi που
διαθέτετε περιέχει ειδικούς χαρακτήρες
όπως #/:/;/', θα πρέπει να αλλάξετε κωδικό
πρόσβασης.
14
EL
Δώστε το όνομα που θέλετε στη μονάδα
σύνδεσης και πατήστε OK για να
συνδέσετε το AW1000 στο οικιακό σας
δίκτυο Wi-Fi.
Επιλογή 3: Δημιουργία
ασύρματης σύνδεσης σε
δρομολογητή με WPS
1
1
9
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης του AW1000 να ανάψει
σταθερά με λευκό χρώμα.
»» Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη της
εφαρμογής.
Σημείωση
2
Ε λλην ικ ά
8
Επιλέξτε Wi-Fi PROTECTED SETUP
(Ρύθμιση προστατευμένης πρόσβασης
Wi-Fi) και πατήστε Next (Επόμενο).
Διαβάστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση με
WPS.
•• Μόλις η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, μπορείτε να πατήσετε Rock n' Roll
στην παραπάνω οθόνη της εφαρμογής για να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή μουσικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα
"Αναπαραγωγή" (δείτε 'Αναπαραγωγή' στη σελίδα
18).
EL
15
3
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί WI-FI SETUP
στο πίσω μέρος του AW1000.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί και
πράσινο χρώμα εναλλάξ.
5
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης του AW1000 να ανάψει
σταθερά με λευκό χρώμα και μετά
πατήστε Next (Επόμενο) στην οθόνη της
εφαρμογής.
»» Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη της
εφαρμογής.
»» Το AW1000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
> 4S
4
Πατήστε το κουμπί WPS στο
δρομολογητή του οικιακού δικτύου
Wi-Fi.
WPS
Συμβουλή
•• Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, μπορεί να
χρειαστεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
WPS για να επιτευχθεί η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi
ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS PBC από
τις σελίδες διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
αντίστοιχου δρομολογητή.
•• Μόλις η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, μπορείτε να πατήσετε Rock n' Roll
στην παραπάνω οθόνη της εφαρμογής για να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή μουσικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα
"Αναπαραγωγή" (δείτε 'Αναπαραγωγή' στη σελίδα
18).
16
EL
Ε λλην ικ ά
Επιλογή 4: Δημιουργία
ενσύρματης σύνδεσης μέσω
καλωδίου Ethernet
Σημείωση
•• Αν χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση, θα πρέπει
απλώς να επιλέξετε Speaker already setup (Το ηχείο
έχει ήδη ρυθμιστεί) στην αρχική σελίδα Setup
(Ρύθμιση) (δείτε 'Λήψη του Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone ή στο tablet σας' στη σελίδα 6).
1
2
Αν έχετε επιχειρήσει να δημιουργήσετε
μια ασύρματη σύνδεση, πρέπει να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της
ασύρματης μονάδας σύνδεσης Hi-Fi
(δείτε 'Αντιμετώπιση προβλημάτων' στη
σελίδα 30) προτού εγκαταστήσετε την
ενσύρματη σύνδεση.
Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή ETHERNET στο πίσω
μέρος της συσκευής
• σε μία από τις θύρες Ethernet του
οικιακού δρομολογητή Wi-Fi
12V=1A
ETHER
NET
3
To Modem
LAN4
LAN3
LAN2
LAN1
Reset
ETHER
NET
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης να ανάψει σταθερά με λευκό
χρώμα.
»» Το AW1000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
EL
17
5 Αναπαραγωγή
2
Αναζητήστε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό με βάση το όνομα
ή τη θέση του, τη γλώσσα κ.λπ.
Σημείωση
•• Για τη μετάδοση μουσικής στο ηχείο μέσω DLNA
UPnP, χρησιμοποιήστε την αγαπημένη σας εφαρμογή
από smartphone ή PC/Mac που υποστηρίζει το
πρότυπο DLNA UPnP.
Ακρόαση διαδικτυακών
ραδιοφωνικών σταθμών
μέσω του AW1000
1
18
Ανοίξτε το Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone/tablet iOS ή Android.
EL
3
Για να συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε και
πατήστε το όνομά του στη λίστα
αποτελεσμάτων.
1
Ε λλην ικ ά
Αποθηκευμένοι διαδικτυακοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί
Συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε .
»» Εμφανίζεται μια λίστα αποθηκευμένων
ραδιοφωνικών σταθμών.
3
2
Πατήστε OK στο πλαίσιο μηνύματος για
επιβεβαίωση.
»» Ο σταθμός προστίθεται στη λίστα
αποθηκευμένων ραδιοφωνικών
σταθμών.
Πατήστε στη γραμμή της λίστας όπου
θέλετε να προσθέσετε τον αποθηκευμένο
σταθμό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να
εκχωρήστε τον προρυθμισμένο αριθμό
2 στο συγκεκριμένο σταθμό, πατήστε τη
δεύτερη γραμμή.
»» Εμφανίζεται ένα μήνυμα με το όνομα
και τον προρυθμισμένο αριθμό του
σταθμού.
EL
19
4
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
να προσθέσετε κι άλλους σταθμούς.
2
Πατήστε για να προσθέσετε απευθείας
το σταθμό στη λίστα αγαπημένων.
Συμβουλή
•• Δεν μπορείτε να διαγράψετε απευθείας έναν
αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά μπορείτε
να τον αντικαταστήσετε με κάποιον άλλο σταθμό.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να διαγράψετε το σταθμό
με τον προρυθμισμένο αριθμό 3, συντονιστείτε σε
κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε και
μετά πατήστε την 3η γραμμή για να αντικαταστήσετε
τον προηγούμενο σταθμό.
Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό
• Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (1-5)
στο AW1000 για να συντονιστείτε
απευθείας στους πέντε πρώτους
αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
• Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο
στοιχείο Presets (Προεπιλογές) στην
οθόνη της εφαρμογής και να πατήσετε
κάποιον από τους αποθηκευμένους
σταθμούς για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
Δημιουργία λίστας αγαπημένων
1
Συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό.
3
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
να προσθέσετε κι άλλους σταθμούς στη
λίστα αγαπημένων.
Για να συντονιστείτε σε έναν αγαπημένο
ραδιοφωνικό σταθμό
• Μεταβείτε στο στοιχείο Favorite stations
(Αγαπημένοι σταθμοί) στην οθόνη της
εφαρμογής και πατήστε κάποιον από
τους αγαπημένους σταθμούς για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Για να διαγράψετε έναν αγαπημένο
ραδιοφωνικό σταθμό
1
20
EL
Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό
και πατήστε .
»» Ο ραδιοφωνικός σταθμός
καταργείται απευθείας από τη λίστα
αγαπημένων.
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην
εξωτερική συσκευή ήχου και ρυθμίστε
την ένταση ήχου.
»» Μπορείτε να ακούσετε μουσική
από κάποιο ηχοσύστημα που έχετε
συνδέσει στην ασύρματη μονάδα
σύνδεσης Hi-Fi.
Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της
συσκευής αναπαραγωγής ήχου για
να ελέγξετε την αναπαραγωγή της
μουσικής.
Για να μεταβείτε με μη αυτόματο τρόπο σε
εξωτερική πηγή ήχου:
1
2
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Ανοίξτε το Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone/tablet iOS ή Android.
Πατήστε Services -> MP3 link
(Υπηρεσίες -> MP3 Link) για να
επιλέξετε την πηγή MP3 Link.
Μπορείτε επίσης να ακούτε μουσική από
εξωτερικές συσκευές ήχου μέσω της
μονάδας σύνδεσης.
1
Συνδέστε ένα ζεύγος καλωδίων ήχου
RCA (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται):
• στις υποδοχές AUX IN L/R στο
πίσω μέρος της μονάδας σύνδεσης.
• στις υποδοχές εξόδου ήχου της
εξωτερικής συσκευής.
AUX-IN
AUDIO OUT
Συμβουλή
•• Μπορείτε επίσης να πατήσετε επανειλημμένα
SOURCE στο AW1000, για να επιλέξετε απευθείας
την αντίστοιχη πηγή ήχου.
EL
21
Ε λλην ικ ά
2
6 Αναβάθμιση
υλικολογισμικού
Προκειμένου να βελτιώσετε την απόδοση
του AW1000, η Philips μπορεί να σας
προσφέρει νέο υλικολογισμικό για την
αναβάθμιση του AW1000.
Προειδοποίηση
•• Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε
πάντα το AW1000 σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Μην
αποσυνδέετε ποτέ το AW1000 από το ρεύμα όσο
διαρκεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.
1
2
3
4
22
Βεβαιωθείτε ότι το AW1000 είναι
ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο
ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone ή το
tablet σας.
Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο
Wi-Fi είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Ανοίξτε το Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone/tablet iOS ή Android.
Πατήστε Services -> Device settings
(Υπηρεσίες -> Ρυθμίσεις συσκευής).
σελίδα.
EL
5
Πατήστε Check online (Online έλεγχος).
»» Αν διατίθεται νέα ενημέρωση
υλικολογισμικού, εμφανίζεται
αυτόματα ένα παράθυρο προτροπής
για αναβάθμιση υλικολογισμικού.
7
Πατήστε OK στο μήνυμα προτροπής
για να ξεκινήσει η αναβάθμιση
υλικολογισμικού.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
στο AW1000 αναβοσβήνει με
πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας.
Ε λλην ικ ά
6
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία αναβάθμισης
υλικολογισμικού και μετά πατήστε
OK στο μήνυμα προτροπής για
επανεκκίνηση της συσκευής.
EL
23
7 Πληροφορίες
προϊόντος
PBC (πάτημα ενός
κουμπιού)
Ναι
Γενικές πληροφορίες
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Απόκριση
συχνότητας
Λόγος σήματος
προς θόρυβο
Έξοδος ψηφιακού
ήχου
80 Hz - 18 kHz, ±3 dB
> 86 dB
Ψηφιακός ήχος PCM,
σταθερός ρυθμός
δειγματοληψίας 48kHz
Ασύρματη τεχνολογία
Πρότυπο ασύρματης
επικοινωνίας
Ασύρματη ασφάλεια
Εύρος συχνότητας
24
EL
802.11b/g
WEP, κλειδιά με 10
ή 26 δεκαεξαδικά
ψηφία
WPA (TKIP) ή
WPA2 (TKIP / AES)
με κωδική φράση
που περιέχει 8-40
εκτυπώσιμους
χαρακτήρες ASCII
2412 - 2462 MHz
(CH1-CH11) (για /79,
/37, /55, /97)
2412 - 2472 MHz
(CH1-CH13) (για /12,
/10, /05)
Ρεύμα AC
Κατανάλωση
ρεύματος σε
λειτουργία
αναμονής
Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα
(Π x Β x Υ)
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα
100 ~ 240 V, 50/60 Hz
< 0,5 W
140 x 145 x 45 χιλ.
1,92 κιλά
0,37 κιλά
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips
(www.philips.com/welcome). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι
έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το
σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
•• Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία αναμονής Eco (δείτε
'Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση'
στη σελίδα 8).
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
•• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στην
εφαρμογή Philips AirStudio+ Lite ή στο
ηχοσύστημα που είναι συνδεδεμένο στο
AW1000.
•• Αν έχετε επιλέξει ενσύρματη σύνδεση,
ελέγξτε αν το καλώδιο Ethernet είναι
σωστά συνδεδεμένο (δείτε 'Επιλογή 4:
Δημιουργία ενσύρματης σύνδεσης μέσω
καλωδίου Ethernet' στη σελίδα 17).
••
••
Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. Αν
χρειάζεται, επανεγκαταστήστε το δίκτυο
(δείτε 'Συνδέστε το AW1000 στο οικιακό
σας δίκτυο Wi-Fi.' στη σελίδα 10).
Αν η πηγή ήχου είναι μια εξωτερική
συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ρυθμίστε
την ένταση ήχου απευθείας στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται
•• Επανεκκινήστε το AW1000 και
επανεγκαταστήστε το δίκτυο Wi-Fi στο
AW1000 (δείτε 'Συνδέστε το AW1000
στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi.' στη
σελίδα 10).
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και
ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε
•• Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει τη
μέθοδο WPS-PIN.
•• Ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID στο
δρομολογητή Wi-Fi.
•• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από
πιθανές πηγές παρεμβολών που μπορεί
να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi, όπως
είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.
•• Βεβαιωθείτε ότι το όνομα SSID του
οικιακού δρομολογητή αποτελείται από
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ότι
δεν περιέχει κενά διαστήματα ή ειδικούς
χαρακτήρες όπως %/#/*/#. Ο κωδικός
πρόσβασης του δικτύου δεν πρέπει να
περιέχει τους χαρακτήρες #/:/;/'.
•• Αν επιλέξετε να μετονομάσετε το
AW1000 στην εφαρμογή Philips
AirStudio+ Lite με μη αυτόματο
τρόπο, μην χρησιμοποιήσετε ειδικούς
χαρακτήρες ή σύμβολα.
EL
25
Ε λλην ικ ά
8 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
••
Για ορισμένους τύπους δρομολογητών
Wi-Fi, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα
ένα όνομα δικτύου (SSID) όταν
χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα WPS για
τη σύνδεση. Πρέπει να αντικαθιστάτε
πάντα το προεπιλεγμένο όνομα
δικτύου (SSID) με ένα απλό όνομα
που αποτελείται από αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες. Επίσης, για λόγους
προστασίας του δικτύου σας, πρέπει να
αλλάζετε τη λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi.
Η ενσύρματη σύνδεση δικτύου απέτυχε
•• Αν έχετε επιχειρήσει να δημιουργήσετε
μια ασύρματη σύνδεση, πρέπει να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του AW1000
προτού εγκαταστήσετε την ενσύρματη
σύνδεση. Ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να επαναφέρετε τις
ρυθμίσεις της συσκευής:
1
2
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό
πλήκτρο 1 και συνδέστε ξανά το
καλώδιο τροφοδοσίας.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα,
έπειτα ανάβει σταθερά με πορτοκαλί
χρώμα και, μετά από λίγο, αρχίζει
να αναβοσβήνει ξανά με πορτοκαλί
χρώμα.
Αφήστε το αριθμητικό πλήκτρο 1.
Σημείωση
•• Μην αφήσετε το αριθμητικό πλήκτρο 1 μέχρι
η συσκευή να αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά με
πορτοκαλί χρώμα.
Περιστασιακή διακοπή της μετάδοσης
μουσικής
Εκτελέστε μία ή όλες τις παρακάτω ενέργειες:
•• Μετακινήστε το AW1000 πιο κοντά στο
δρομολογητή Wi-Fi.
26
EL
••
••
••
••
••
Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που
παρεμβάλλονται ανάμεσα στο AW1000
και το δρομολογητή Wi-Fi.
Αποφύγετε τη χρήση καναλιού Wi-Fi το
οποίο επικαλύπτεται υπερβολικά από το
κοντινό δίκτυο Wi-Fi.
Ελέγξτε αν η ταχύτητα του δικτύου
σας είναι αρκετά υψηλή (σε περίπτωση
που πολλές συσκευές χρησιμοποιούν
τον ίδιο δρομολογητή, ενδέχεται να
επηρεαστεί η απόδοση του ασύρματου
δικτύου). Απενεργοποιήστε τις άλλες
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον
οικιακό δρομολογητή.
Ενεργοποιήστε την επιλογή Quality of
Service (Ποιότητα υπηρεσίας [QoS]) - αν
είναι διαθέσιμη στο δρομολογητή Wi-Fi.
Απενεργοποιήστε άλλους δρομολογητές
Wi-Fi.
Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
εξακολουθεί να είναι κόκκινη. Τι να κάνω;
•• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο Ethernet για να επαναφέρετε τη
συσκευή.
1
2
3
Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
Συνδέστε τη συσκευή στο δρομολογητή
μέσω καλωδίου Ethernet (δείτε 'Επιλογή
4: Δημιουργία ενσύρματης σύνδεσης
μέσω καλωδίου Ethernet' στη σελίδα 17).
Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί
αυτόματη επαναφορά της συσκευής, η
οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 10
λεπτά.
Χρώμα LED
Αναβοσβήνει
με
πορτοκαλί
χρώμα
Ανάβει
σταθερά με
πορτοκαλί
χρώμα
Ανάβει με
λευκό και
πορτοκαλί
χρώμα
εναλλάξ
Ανάβει με
πράσινο και
πορτοκαλί
χρώμα
εναλλάξ
Ανάβει
σταθερά
με λευκό
χρώμα
Αναβοσβήνει
με λευκό
χρώμα
Ανάβει
σταθερά
με πράσινο
χρώμα
Σταθερά
αναμμένη
με κόκκινο
χρώμα
Το AW1000 δεν λειτουργεί
κανονικά. Πρέπει να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
του (δείτε 'Αντιμετώπιση
προβλημάτων' στη σελίδα
30).
Ε λλην ικ ά
9 Παράρτημα:
Κατανόηση των
χρωμάτων LED
Επεξήγηση
Το AW1000 εκκινείται
ή υπάρχει αναβάθμιση
υλικολογισμικού σε εξέλιξη.
Το AW1000 δεν είναι
συνδεδεμένο σε δίκτυο.
Το AW1000 βρίσκεται
σε λειτουργία ρύθμισης
ασύρματης σύνδεσης,
υποβοηθούμενης από
την εφαρμογή AirStudio.
Ακολουθήστε τις οδηγίες
ρύθμισης στην εφαρμογή.
Η ρύθμιση ασύρματης
σύνδεσης με τη μέθοδο
WPS έχει ενεργοποιηθεί ή
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το AW1000 έχει συνδεθεί σε
δίκτυο Wi-Fi και είναι έτοιμο
για ασύρματη μετάδοση
μουσικής.
Το AW1000 βρίσκεται σε
λειτουργία σίγασης.
Το AW1000 βρίσκεται
στην κανονική λειτουργία
αναμονής (δείτε 'Σύνδεση
στο ρεύμα και ενεργοποίηση'
στη σελίδα 8).
EL
27
2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This
product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations
Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.
AW1000_10_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising