Philips Ηχοσύστημα με CD AZ105S/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Ηχοσύστημα με CD AZ105S/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
AZ105
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
3
2 To CD Soundmachine
4
3 Ξεκινήστε
6
4 Αναπαραγωγή
8
5 Πληροφορίες προϊόντος
9
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Σύνδεση στο ρεύμα
Ενεργοποίηση
4
4
5
6
7
Αναπαραγωγή δίσκου
8
Ακρόαση ραδιοφώνου FM
8
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή 9
Προδιαγραφές
Συντήρηση
9
10
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
11
7 Σημείωση
12
EL
2
1 Σημαντικό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά
στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού
ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται
από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η
μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας,
όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η
μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της
μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής
του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή
ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά,
με τις ενδείξεις πολικότητας + και όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
EL
•
•
•
•
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν
η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή
εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει
να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα
όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας
συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη
συσκευή.
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
2 To CD
Soundmachine
Εισαγωγή
Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:
• ακούτε ραδιόφωνο FM,
• ακούτε μουσική από δίσκους και από
άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου,
• προγραμματίζετε την ακολουθία
αναπαραγωγής των κομματιών.
Η μονάδα σάς προσφέρει Δυναμική ενίσχυση
μπάσων (DBB) για την ενίσχυση του ήχου.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Καλώδιο ρεύματος AC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
EL
4
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
a
b
k
c
j
d
i
e
f
h
g
l
p
m
n
o
a - VOLUME +
• Προσαρμογή έντασης.
b SHUFFLE
• Στη λειτουργία CD, αναπαραγωγή
κομματιών σε τυχαία σειρά.
c REPEAT
• Στη λειτουργία CD, επανειλημμένη
αναπαραγωγή ενός ή όλων των
κομματιών.
d
5
•
EL
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
e
•
•
Διακοπή αναπαραγωγής.
Διαγραφή προγράμματος.
f Οθόνη ενδείξεων
g PROG
• Στη λειτουργία CD,
προγραμματισμός της σειράς
αναπαραγωγής των κομματιών.
h Ένδειξη συχνότητας FM
i LIFT TO OPEN
• Άνοιγμα ή κλείσιμο του
διαμερίσματος δίσκου.
j - TUNING +
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM.
k
/
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
•
l κεραία FM
• Βελτίωση λήψης FM.
m Επιλογέας πηγής
• Επιλογή πηγής: FM, Είσοδος ήχου
ή CD.
• Απενεργοποίηση της μονάδας.
n Είσοδος ήχου
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής
ήχου.
o AC~ MAINS
• Σύνδεση στο ρεύμα.
p DBBδιακόπτης
• ON/OFF: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων.
3 Ξεκινήστε
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου ______________________
Αριθμός σειράς ________________________
Σύνδεση στο ρεύμα
Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα
AC ή με μπαταρίες.
Επιλογή 1: Ρεύμα AC
Προειδοποίηση
•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση
που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο
κάτω μέρος της μονάδας.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:
• στην υποδοχή AC~ MAINS της μονάδας.
• στην πρίζα.
EL
6
Σημείωση
•• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή,
αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
AC~MAINS
Ενεργοποίηση
Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά
από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ
τις μπαταρίες στη φωτιά.
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
Σημείωση
•• Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.
1
2
3
7
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου: R14/
UM2/ C CELL) με τη σωστή πολικότητα
(+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
EL
Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής στη θέση FM,
Είσοδος ήχου ή CD.
Απενεργοποίηση
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο OFF.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
Αν η μονάδα παραμείνει αδρανής για 15
λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής,
•
πατήστε
ή
•
επιλέξτε πηγή.
4 Αναπαραγωγή
Προγραμματισμός κομματιών
Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20
κομμάτια .
1
Αναπαραγωγή δίσκου
1
2
2
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο CD.
Σηκώστε για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
3
Τοποθετήστε ένα δίσκο με την
εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα
πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
»» Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Έλεγχος της αναπαραγωγής
3
4
5
/
Επιλογή αρχείου ήχου:
Πατήστε παρατεταμένα για
γρήγορη μετάβαση εμπρός/
πίσω στο κομμάτι κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
και αφήστε το ελεύθερο για να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής.
REPEAT
[ ]: Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή του τρέχοντος
κομματιού.
[
]: Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή όλων των
κομματιών.
SHUFFLE
[
]: Τυχαία αναπαραγωγή
των κομματιών.
- VOLUME + Προσαρμογή έντασης.
Βελτίωση μπάσων
Πατήστε για να σταματήσει η
αναπαραγωγή.
Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία προγραμματισμού.
»» Η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα)
αρχίζει να αναβοσβήνει.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε
αριθμό κομματιού και στη συνέχεια
PROG για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε το βήμα 3 για να
προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
κομματιών.
»» Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, εμφανίζονται η
ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα) και ο
προρρυθμισμένος αριθμός.
•
Για διαγραφή του προγράμματος,
πατήστε δύο φορές το .
Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Σημείωση
•• Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο
μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή
ακτινοβολίας.
•• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία
και προσαρμόστε τη θέση της.
1
2
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο FM.
Περιστρέψτε το κουμπί - TUNING + για
να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό FM.
Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση
μπάσων, σύρετε το διακόπτη DBB στη θέση
ON ή OFF.
EL
8
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης
να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από
εξωτερική συσκευή ήχου.
1
2
3
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο
Είσοδος ήχου.
Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (3,5
χιλιοστών, δεν παρέχεται):
• στην υποδοχή Είσοδος ήχου της
μονάδας.
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην
εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
Σημείωση
•• Μην συνδέετε μικρόφωνα στην υποδοχή Είσοδος
ήχου.
5 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς
εξόδου
2 x 1 W RMS
Απόκριση συχνότητας 63 -14000 Hz, -3 dB
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>57 dBA
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
<1 %
Είσοδος ήχου
650 mV RMS
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου
12cm/8cm
Υποστηριζόμενος
δίσκος
CD-DA, CD-R, CD-RW
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
<1%
Απόκριση συχνότητας 63 -14000 Hz, -3 dB
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>57 dBA
Δέκτης
Εύρος συντονισμού FM: 87,5 - 108MHz
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
<3 %
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>50 dBA
9
EL
Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
8 ohm
Γενικά
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσόμενο
ρεύμα (AC)
220 - 240V, 50/60 Hz
- Μπαταρίες
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
15 W
Κατανάλωση
ενέργειας κατά την
αναμονή
< 0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια
μονάδα (Π x Υ x Β) 261 x 123 x 245 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα 1,1 κιλά
εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που
προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.
Καθαρισμός φακού δίσκου
• Μετά από παρατεταμένη χρήση,
ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη
ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για
να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα
αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του
φακού με το καθαριστικό φακών CD της
Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό
του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες
που συνοδεύουν το καθαριστικό.
Συντήρηση
Καθαρισμός περιβλήματος
• Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί
και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην
χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει
οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λειαντικά
μέσα.
Καθαρισμός δίσκων
• Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος,
καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί.
Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το
κέντρο προς τα έξω.
•
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως
βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του
EL
10
6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC της μονάδας είναι σωστά
συνδεδεμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την
πρίζα AC.
•• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη
σωστή πολικότητα (σήματα +/– ) όπως
υποδεικνύεται.
•• Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
•• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και
ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη
μονάδα.
Δεν εντοπίζεται δίσκος
•• Εισαγάγετε ένα δίσκο.
•• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει
τοποθετηθεί ανάποδα.
11
EL
••
••
••
Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η
υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο
φακό.
Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD
ή έναν δίσκο σωστού φορμά.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
7 Σημείωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να
καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των
υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά:
χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο
(υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας αποτελείται από
υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού
εξοπλισμού.
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Σύμβολο εξοπλισμού Class II
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν
προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
της συσκευής.
EL
12
2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
AZ105_12_UM_V2.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement