Philips | AZ1046/12 | Owner's Manual | Philips Ηχοσύστημα με CD AZ1046/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Ηχοσύστημα με CD AZ1046/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
AZ1046/12
EL
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές,
ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους
ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα
ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.
l Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
m Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν
προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το
καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή,
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
n Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
• Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται
επάνω στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες
άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
•
•
Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και
παρόμοια.
o Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
p Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν
υγρά, αναμμένα κεριά).
q Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών
που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε
περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic
Industries Alliance : www.eiae.org.
Προειδοποίηση
•
•
•
•
•
•
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το
τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Προσοχή
• Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών
από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.
Σημείωση
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από
την Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να
λειτουργήσουν τον εξοπλισμό.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ
τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.
Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το
Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των
Πνευματικών Δημιουργών από το 1958 έως το 1972.
Ανακύκλωση
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ
και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Όταν βλέπετε το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με το χημικό σύμβολο
‘Pb’, αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί
μόλυβδου:
Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε
εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού
εξοπλισμού.
Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:
2 Το CD Soundmachine
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
Εισαγωγή
Με το CD Soundmachine μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους ήχου και να ακούτε ραδιόφωνο
FM/MW. Μπορείτε επίσης να παραγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών και
να βελτιώσετε τον ήχο με τη λειτουργία δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
Τι περιέχεται στη συσκευασία;
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:
• CD Soundmachine
• Καλώδιο ρεύματος AC
• Εγχειρίδιο χρήσης
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
a
b
c
d
e
g
f
h
i
j
n
k
l
m
a VOLUME
• Προσαρμογή επιπέδου έντασης
b DBB
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενίσχυσης μπάσων
c Βασικά κουμπιά αναπαραγωγής:
•
Διακοπή αναπαραγωγής CD
Διαγραφή ενός προγράμματος CD
•
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD.
/
•
Επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού
Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός εντός του τρέχοντος κομματιού
d PROG
• Προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα
e MODE
• Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: REPEAT ή SHUFFLE
f ALBUM +/• Μετάβαση σε επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε MP3-CD
g BAND
• Επιλογή ζώνης συχνοτήτων
h MP3 LINK
• Μετάβαση σε MP3 LINK που αντιστοιχεί στην υποδοχή που χρησιμοποιήσατε για να
συνδέσετε την εξωτερική συσκευή.
i TUNING +/• Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
j LIFT TO OPEN
• Άνοιγμα/κλείσιμο θήκης CD
k Τηλεσκοπική κεραία
• Βελτίωση λήψης FM
l AC MAINS~
• Υποδοχή για το καλώδιο ρεύματος
m Θύρα μπαταρίας
n Επιλογέας πηγής: CD, TUNER, MP3 LINK,OFF
• Επιλογή CD, ραδιοφώνου ή MP3 ως πηγής ήχου
• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
3 Ξεκινώντας
Προσοχή
• Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως δηλώνεται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς
της συσκευής σας. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της
συσκευής σας. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου __________________________
Αριθμός σειράς ___________________________
Τοποθέτηση μπαταριών
1
Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
6 x 1.5V R-14/UM-2/C-cell
2
3
Τοποθετήστε 6 μπαταρίες 1,5V R14/UM-2/κελιών C με σωστή πολικότητα (+/-), όπως
υποδεικνύεται.
Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.
Συμβουλή
• Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε ζωή μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο
ρεύματος.
Σύνδεση σε ρεύμα AC
Προειδοποίηση
• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί
•
στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε
πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
Σημείωση
• Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η
πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή AC MAINS~ του CD Soundmachine και την
υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως το CD Soundmachine, αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Συμβουλή
• Για να εξοικονομήσετε ενέργεια: μετά τη χρήση, ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε OFF. Για
να απενεργοποιήσετε το CD Soundmachine, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
4 Χρήση του CD Soundmachine
Αναπαραγωγή CD
Σημείωση
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD κωδικοποιημένων με τεχνολογίες προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων.
Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:
• Εγγράψιμα CD (CD-R)
• Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
• MP3-CD
1
2
3
4
Ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής σε CD.
Ανασηκώστε το καπάκι της θήκης CD.
Τοποθετήστε ένα CD με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
Κλείστε απαλά το καπάκι CD.
» Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών.
5
Πατήστε
για έναρξη της αναπαραγωγής.
» Εμφανίζεται η ένδειξη [ ].
•
•
•
Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD, πατήστε
ξανά.
Για συνέχιση της αναπαραγωγής CD, πατήστε
Για διακοπή της αναπαραγωγής CD, πατήστε .
.
Επιλογή κομματιού
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
/
για να επιλέξετε κομμάτι.
Επιλογή άλμπουμ
Μόνο για MP3-CD.
1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ALBUM +/- για να επιλέξετε άλμπουμ.
Εντοπισμός αποσπάσματος μέσα σε ένα κομμάτι
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
/
.
» Η αναπαραγωγή του CD πραγματοποιείται σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση.
2
Αφήστε το
/
για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
Συμβουλή
• Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, η αναπαραγωγή του CD
θα διακοπεί.
Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής
Επανάληψη αναπαραγωγής
Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού, άλμπουμ ΜΡ3, δίσκου ή προγράμματος.
• [ ] – επαναλαμβάνεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι
• [ ALB] – επαναλαμβάνεται συνεχώς το τρέχον άλμπουμ
• [ ALL] – επαναλαμβάνεται ολόκληρο το CD/πρόγραμμα
1
•
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα MODE μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης.
• Επανάληψη ενός κομματιού.
•
Επανάληψη άλμπουμ.
•
Επανάληψη προγράμματος.
Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα MODE μέχρι το εικονίδιο επανάληψης να μην εμφανίζεται πλέον.
Τυχαία αναπαραγωγή
Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα MODE μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστεί το εικονίδιο τυχαίας αναπαραγωγής.
•
Για διακοπή της τυχαίας αναπαραγωγής, πατήστε MODE ξανά.
Αλληλουχία αναπαραγωγής προγραμμάτων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.
1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε PROG για έναρξη του προγραμματισμού της σειράς
αναπαραγωγής.
» Εμφανίζονται οι ενδείξεις [PROG] και [P01].
2
3
4
Πατήστε ALBUM +/- για επιλογή άλμπουμ.
Το βήμα αυτό ισχύει μόνο για CD MP3.
Πατήστε
/
για επιλογή κομματιού.
Πατήστε PROG για αποθήκευση του κομματιού.
» Εμφανίζονται οι ενδείξεις [PROG] και [P02].
5
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για επιλογή και αποθήκευση όλων των κομματιών.
» Όταν αποθηκευτούν και τα 20 κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων
κομματιών και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] και [---].
6
.
Για αναπαραγωγή προγράμματος, πατήστε
• Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε επανειλλημένα PROG για περιήγηση στα
αποθηκευμένα κομμάτια.
• Για ακύρωση προγράμματος, πατήστε δύο φορές το .
Συμβουλή
• Όταν η αναπαραγωγή του προγράμματος σταματήσει, το CD Soundmachine επιστρέφει σε
κανονική αναπαραγωγή. Για επανάληψη της αναπαραγωγής προγράμματος, επαναλάβετε
τα βήματα 1 έως 6.
Ακρόαση ραδιοφώνου
1
2
3
Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο TUNER.
Γυρίστε το BAND στο FM ή στο MW.
Γυρίστε το TUNING +/- για να βρείτε ένα σταθμό.
Συμβουλή
• Για να βελτιώσετε την λήψη FM, μπορείτε να προεκτείνετε, να γείρετε ή να στρίψετε την
τηλεσκοπική κεραία για βέλτιστη λήψη.
• Για βελτίωση της λήψης MW, γυρίστε το CD Soundmachine προς διαφορετική
κατεύθυνση.
5 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία
πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε τη συσκευή και
λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•
•
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φορμά.
Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά./Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα
πλήκτρα ελέγχου.
1
2
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου
•
•
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη πλευρά της ετικέτας προς
τα πάνω.
Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο
•
•
•
•
προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
Αυτός ο δίσκος ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Τοποθετήστε άλλο δίσκο για αναπαραγωγή.
Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ολοκληρωμένο CD/CD-R/CD-RW.
Βεβαιωθείτε ότι ο φακός λέιζερ είναι καθαρός.
Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
Το CD παραλείπει κομμάτια
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν έχει φθαρεί ή δεν είναι βρώμικο.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προγραμματισμού/τυχαίας αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.
6 Πληροφορίες προϊόντος
Σημείωση
• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Διαστάσεις (κύρια μονάδα)
(π x υ x β)
291 x 146 x 242,5 χιλ.
11,46 x 5,75 x 9,55 ίντσες
Βάρος (κύρια μονάδα)
1,53 κιλά
3,37 λίβρες
Τροφοδοσία ρεύματος
DC 9V 1,5 A
AC 230V
Κατανάλωση ρεύματος
Σε κατάσταση λειτουργίας 12W
Σε κατάσταση αναμονής < 2W
Έξοδος ισχύος
2 x 1W RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
- 10 °C - +50 °C
14 °F - 122 °F
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AZ1046_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising