Philips | AS360/12 | Owner's Manual | Philips βάση σύνδεσης ασύρματου ηχείου AS360/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips βάση σύνδεσης ασύρματου ηχείου AS360/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
AS360
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
2
2
2
2 Ηχείο σύνδεσης για Android™
4
4
4
5
3 Ξεκινήστε
6
6
6
4 Αναπαραγωγή
7
7
Ασφάλεια
Σημείωση
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Τροφοδοσία ρεύματος
Ενεργοποίηση
Σύνδεση και αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη
αυτόματης σύνδεσης Bluetooth
5 Άλλες λειτουργίες
Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική
συσκευή
Φόρτιση της συσκευής Android
Φόρτιση συσκευών χωρίς
λειτουργικό Android μέσω της
υποδοχής USB
8
10
10
10
10
6 Πληροφορίες προϊόντος
11
11
7 Αντιμετώπιση προβλημάτων
12
Προδιαγραφές
EL
1
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα
βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος
και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη
συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Είναι απαραίτητη η επισκευή
της συσκευής όταν έχει υποστεί
οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν
υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα
τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν
αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η
συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της
μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής
του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
EL
•
•
•
•
προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή
ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά,
με τις ενδείξεις πολικότητας + και όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν
η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών
ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν
πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική
θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του
προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές
τροφοδοσίας που αναγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Στη διεύθυνση www.philips.com/support,
μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής σε μορφή Portable Document
Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και
ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης
ΕΕ.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση
τους από τη WOOX Innovations γίνεται
κατόπιν αδείας.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
EL
3
2 Ηχείο
σύνδεσης για
Android™
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Εισαγωγή
Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:
• ακούτε ήχο από συσκευές Android ή
από εξωτερικές συσκευές.
• φορτίζετε τη συσκευή σας.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Τροφοδοτικό AC
• Καλώδιο εισόδου ήχου 3,5 χιλιοστών
• Υλικά εκτύπωσης
4
EL
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
h
a
g
b
c
f
e
d
a
•
Ενδεικτική λυχνία Bluetooth.
b POWER
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
ηχείου σύνδεσης ή μετάβαση του
ηχείου σύνδεσης στη λειτουργία
αναμονής.
c Διακόπτης ρύθμισης
• Για τη σταθεροποίηση της
συνδεδεμένης συσκευής.
e CHARGING
• Φόρτιση των συσκευών χωρίς
λειτουργικό Android μέσω καλωδίου
USB.
f DC IN
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
g FlexiDock 2 (για συσκευές Android)
h - VOL +
• Προσαρμογή έντασης.
d AUDIO IN
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής
ήχου.
EL
5
3 Ξεκινήστε
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
1
2
3
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA με σωστή
πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
Τροφοδοσία ρεύματος
Αυτό το ηχείο σύνδεσης λειτουργεί με ρεύμα
AC ή με μπαταρίες.
Επιλογή 1: Ρεύμα AC
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του
ηχείου σύνδεσης.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
Σημείωση
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
•• Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρικές.
Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από συσκευές
συνδεδεμένες με το ηχείο σύνδεσης όταν η συσκευή
τροφοδοτείται μόνο από τις μπαταρίες.
•• Όταν γίνεται αναπαραγωγή από συνδεδεμένες
συσκευές και το ηχείο σύνδεσης έχει μέσα τις
μπαταρίες, αν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό, η
αναπαραγωγή θα σταματήσει και το ηχείο σύνδεσης
θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε
για να ξεκινήσετε ξανά το ηχείο σύνδεσης και να
μεταβείτε στη λειτουργία Audio in/Bluetooth/USB.
Ενεργοποίηση
Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά
από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην
απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
6
EL
Πατήστε POWER για να ενεργοποιήσετε το
ηχείο σύνδεσης.
»» Η λυχνία LED ανάβει με πράσινο
χρώμα.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
Για να μεταβεί το σύστημα βάσης σύνδεσης
σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά
POWER.
»» Σβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.
4 Αναπαραγωγή
2
Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να
ακούτε μουσική από τις συσκευές σας.
Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την
υποδοχή USB στο ηχείο σύνδεσης και
στη συνέχεια τοποθετήστε το τηλέφωνο
Android στη βάση.
Σύνδεση και αναπαραγωγή
Συμβατότητα με Android™
Για να αξιοποιήσετε πλήρως το ηχείο
σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να
πληροί τις εξής προδιαγραφές:
• Λειτουργικό σύστημα Android
(έκδοση 4.2 ή ανώτερη)
• Υποδοχή micro USB
• Υποστήριξη Android Open Accessory
(AOA).
Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro
USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το ηχείο σύνδεσης για να:
• Φορτίζετε τη συσκευή Android μέσω
της βάσης.
• Φορτίζετε τη συσκευή σας μέσω της
υποδοχής CHARGING .
• Ακούτε ήχο μέσω Bluetooth.
3
Ρυθμίστε το διακόπτη στο πίσω μέρος
της υποδοχής για να σταθεροποιήσετε
τη συσκευή.
Συνδέετε τη συσκευή Android.
Για να φορτίσετε και να ακούσετε μουσική
από τη συσκευή Android, πρέπει να το
συνδέσετε πρώτα στο ηχείο σύνδεσης.
1
Ελέγξτε τον προσανατολισμό της
υποδοχής micro USB στη συσκευή
Android. Αν η υποδοχή USB έχει
κάλυμμα, αναποδογυρίστε το προς τα
έξω.
EL
7
4
Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσ
ετε τη συσκευή σας στο μέσο του ηχείου
σύνδεσης.
Αναπαραγωγή ήχου μέσω
μη αυτόματης σύνδεσης
Bluetooth
Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει
μουσική απευθείας από τη φορητή σας
συσκευή στο σύστημα.
Σημείωση
•• Η συσκευή Bluetooth πρέπει να διαθέτει λογισμικό
Bluetooth έκδοσης 2.1 ή νεότερης.
•• Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth σε αυτό το
Συμβουλή
•• Αν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή,
θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής
της οθόνης.
ηχείο σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες
Bluetooth της συσκευής.
•• Διατηρήστε αυτό το ηχείο σύνδεσης μακριά από
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές.
1
Ακρόαση μουσικής από τη συσκευή
Android
Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή Android στη
βάση, μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη
σας μουσική από το ηχείο σύνδεσης.
1
2
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το
ηχείο σύνδεσης.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη
συσκευή Android.
»» Τώρα μπορείτε να ακούσετε τη
μουσική από το ηχείο σύνδεσης.
Συμβουλή
•• Πατήστε - VOL + για να ρυθμίσετε την ένταση του
ήχου.
•• Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από συσκευές
συνδεδεμένες με το ηχείο σύνδεσης όταν η συσκευή
τροφοδοτείται μόνο από τις μπαταρίες.
8
EL
2
Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
»» Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth
αναβοσβήνει.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
στη συσκευή Bluetooth.
• Η ενεργοποίηση της λειτουργίας
Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από
συσκευή σε συσκευή.
3
4
5
Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που
μπορούν να συντονιστούν με τη συσκευή
σας.
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [PHILIPS
AS360] (Philips AS360) στη συσκευή
σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η
διαδικασία σύνδεσης.
»» Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα
ακούσετε ένα διπλό ηχητικό σήμα
επιβεβαίωσης.
Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα
αναπαραγωγής πολυμέσων της
συσκευής σας.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο
σύνδεσης.
Συμβουλή
•• Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα
στο ηχείο σύνδεσης και τη συζευγμένη συσκευή
είναι περίπου 10 μέτρα.
•• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και
τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια
λειτουργίας.
EL
9
5 Άλλες
λειτουργίες
Αναπαραγωγή ήχου από
εξωτερική συσκευή
Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να
ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές.
1
2
Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
(παρέχεται):
• στην υποδοχή AUDIO IN .
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή
μουσικής στην εξωτερική συσκευή
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής).
Φόρτιση της συσκευής
Android
Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο
στην πρίζα, η συνδεδεμένη συσκευή αρχίζει
αυτόματα να φορτίζει.
Συμβουλή
•• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις
συσκευές Android που διαθέτουν υποδοχή micro
USB.
•• Η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία
μπαταρίας.
10
EL
Φόρτιση συσκευών χωρίς
λειτουργικό Android μέσω
της υποδοχής USB
Συνδέστε ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται):
• στην υποδοχή CHARGING στο
πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
• στην υποδοχή micro USB της
συσκευής σας.
Σημείωση
•• Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα καλώδια
USB λειτουργούν με αυτό το ηχείο σύνδεσης.
•• Η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία
μπαταρίας.
6 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ρεύμα AC
Μπαταρία
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
Κατανάλωση
ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
Διαστάσεις – Κύρια
μονάδα (Π x Υ x Β)
Βάρος - Κύρια
μονάδα
Φόρτιση:
- μέσω της
υποδοχής micro
USB
- μέσω της
υποδοχής CHARGING
Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
OH-1028A0903000UVDE (Philips),
Είσοδος: 100-240 V~,
50/60 Hz, 800 mA MAX,
Έξοδος: 9V 3A
4 X AA
< 18W
<0,5 W
260 x 90 x 95 χιλ.
1,18 κιλά
1A
1A
4 ohm
EL
11
7 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC
του ηχείου σύνδεσης είναι συνδεδεμένο
σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
•• Αν το ηχείο σύνδεσης έχει μέσα
τις μπαταρίες και το καλώδιο
τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο
στο ηχείο σύνδεσης, αν αποσυνδέσετε
το τροφοδοτικό, το ηχείο σύνδεσης
θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.
Πατήστε για να ξεκινήσετε ξανά το
ηχείο σύνδεσης.
Η συνδεδεμένη συσκευή δεν ανταποκρίνεται
•• Η λειτουργία σύνδεσης και
αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
συσκευές Android με λειτουργικό
σύστημα έκδοσης 4.2 ή νεότερης.
12
EL
••
Η λειτουργία σύνδεσης και
αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη στη
λειτουργία μπαταρίας.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο
σύνδεσης.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής
Android.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο
σύνδεσης.
Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in
this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer
of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips
and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V.
AS360_12_UM_V2.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising