Fidelio | AW3000/10 | Owner's Manual | Fidelio Fidelio Ασύρματο ηχείο Hi-Fi A3 AW3000/10 Εγχειρίδιο χρήσης

Fidelio Fidelio Ασύρματο ηχείο Hi-Fi A3 AW3000/10 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
AW3000
Εγχειρίδιο χρήσης
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημείωση
2 Ασύρματο ηχείο Hi-Fi
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Τι άλλο χρειάζεστε
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
3 Προετοιμασία
Λήψη του Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone ή στο tablet σας
Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση
4 Συνδέστε το AW3000 στο
οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi.
Επιλογή 1: Δημιουργία ασύρματης
σύνδεσης σε δρομολογητή χωρίς
WPS μέσω συσκευής iOS
Επιλογή 2: Εγκατάσταση μέσω
δρομολογητή Wi-Fi χωρίς WPS και
συσκευής Android
Επιλογή 3: Δημιουργία ασύρματης
σύνδεσης σε δρομολογητή με WPS
Επιλογή 4: Δημιουργία ενσύρματης
σύνδεσης μέσω καλωδίου Ethernet
Ε λλην ικ ά
Πίνακας
περιεχομένων
2
2
3
4
4
4
4
5
6
7 Πληροφορίες προϊόντος
23
23
8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
24
9 Παράρτημα 1: Ανάρτηση της
συσκευής στον τοίχο
26
10 Παράρτημα 2: Κατανόηση των
χρωμάτων LED
27
Προδιαγραφές
6
7
9
10
12
14
16
5 Αναπαραγωγή
17
Ακρόαση διαδικτυακών
ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του
AW3000
17
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή20
6 Αναβάθμιση υλικολογισμικού
21
EL
1
1 Σημαντικό
g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
h Μην αφαιρείτε το περίβλημα του
προϊόντος.
Ασφάλεια
Πληροφορίες για την Ευρώπη:
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
i Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/
πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες
υψηλής υγρασίας.
j Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος
στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε
γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
k Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών).
l Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές
συσκευές επάνω στο προϊόν.
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε
χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά το παρεχόμενο υλικό
τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποφύγετε
προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη
συντήρηση.
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένα
εξαρτήματα του προϊόντος τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε επάνω
του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως
ανθοδοχεία.
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά
σε νερό.
f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
2
EL
m Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου
επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
n Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό
ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε
πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών
γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό.
Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα
δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη
συσκευή.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Τροποποιήσεις
Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή
τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν
τη δυνατότητα των χρηστών να
χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Η ονομασία Android αποτελεί εμπορικό
σήμα της Google Inc. Η χρήση αυτού του
εμπορικού σήματος γίνεται κατόπιν άδειας
της Google.
Σύμβολο εξοπλισμού Class II:
Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς
παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
EL
3
Ε λλην ικ ά
Σημείωση
2 Ασύρματο
ηχείο Hi-Fi
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου _____________________
Αριθμός σειράς _______________________
Εισαγωγή
Με αυτό το ασύρματο ηχείο Hi-Fi, μπορείτε:
• Να ακούτε μουσική από μια συμβατή
εφαρμογή DLNA / UPnP.
• να ακούτε διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς ή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μουσικής.
• να ακούσετε μουσική από άλλες
συσκευές μέσω της υποδοχής MP3LINK.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Ασύρματο ηχείο Hi-Fi με
ενσωματωμένο Wi-Fi
• 1 x τροφοδοτικό AC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
4
EL
Τι άλλο χρειάζεστε
Για ασύρματη μετάδοση ήχου στο AW3000,
απαιτείται:
• ένας δρομολογητής με πιστοποίηση
Wi-Fi
• Μια συσκευή iOS ή Android, όπως
iPod touch/iPhone/iPad, ή ένα
τηλέφωνο ή tablet Android
• η εφαρμογή Philips AirStudio+ Lite
που είναι διαθέσιμη στο Apple App
Store (για συσκευές iOS) ή στο
Google Play Store (για συσκευές
Android)
Το AW3000 πρέπει να είναι συνδεδεμένο
στο ίδιο τοπικό δίκτυο με τη συσκευή iOS/
Android, μέσω του δρομολογητή Wi-Fi.
a
b
f MP3-LINK
• Σύνδεση εξωτερικής συσκευής
αναπαραγωγής ήχου μέσω
καλωδίου ήχου 3,5 χιλ. (δεν
παρέχεται).
g Κουμπί WI-FI SETUP
• Σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο
Wi-Fi.
h Οπή βίδας για ανάρτηση σε τοίχο
Συμβουλή
•• Για λεπτομέρειες σχετικά με την ανάρτηση σε τοίχο,
ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 (δείτε 'Παράρτημα 1:
Ανάρτηση της συσκευής στον τοίχο' στη σελίδα 31).
c
h
g
f
e
d
a +/• Προσαρμογή έντασης.
b Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 5)
• Συντονισμός σε αποθηκευμένο
διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
• Αριθμητικό πλήκτρο 1: Επαναφορά
ρυθμίσεων συσκευής.
c Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης
• Εμφάνιση της κατάστασης της
συσκευής.
• Ενεργοποίηση της συσκευής ή
μετάβαση σε κανονική λειτουργία
αναμονής/λειτουργία αναμονής Eco.
d DC IN
• Σύνδεση τροφοδοτικού.
EL
5
Ε λλην ικ ά
e ETHERNET
• (Προαιρετικά) Σύνδεση σε ασύρματο
δρομολογητή μέσω καλωδίου
Ethernet (δεν παρέχεται).
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
3 Προετοιμασία
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Λήψη του Philips AirStudio+
Lite στο smartphone ή στο
tablet σας
1
(Για χρήστες iPod touch/iPhone/iPad)
Εγκαταστήστε το Philips AirStudio+
Lite από το Apple App Store και στη
συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή.
(Για χρήστες smartphone/tablet Android)
Εγκαταστήστε το Philips AirStudio+ Lite
από το Google Play Store και στη συνέχεια
ανοίξτε την εφαρμογή.
6
EL
2
Μετακινήστε την οθόνη προς τα δεξιά
για να δείτε τις σελίδες εισαγωγής και
στη συνεχεία μεταβείτε στην αρχική
σελίδα Setup (Ρύθμιση). Εναλλακτικά,
πατήστε Παράλειψη εισαγωγής για να
μεταβείτε απευθείας στην αρχική σελίδα
Setup (Ρύθμιση).
Στην αρχική σελίδα Setup (Ρύθμιση),
πατήστε Setup a new speaker
(Εγκατάσταση νέου ηχείου).
Σύνδεση στο ρεύμα και
ενεργοποίηση
Ε λλην ικ ά
3
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί
στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
•• Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
1
4
Διαβάστε τις οδηγίες σύνδεσης στο
ρεύμα στην εφαρμογή.
Διαβάστε τα βήματα γενικών ρυθμίσεων
και πατήστε Next (Επόμενο).
EL
7
2
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
• στην υποδοχή DC IN στο πίσω
μέρος της συσκευής,
• στην πρίζα.
»» Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα
κατά την εκκίνηση.
»» Μετά από λίγο, κατά την πρώτη
ρύθμιση, η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης ανάβει σταθερά με
πορτοκαλί χρώμα.
DC
3
IN
Πατήστε Next (Επόμενο) στην οθόνη
της εφαρμογής για να συνεχίσετε.
Εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας
αναμονής και λειτουργίας αναμονής Eco
Power
• Για να μεταβεί η συσκευή στην κανονική
λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα
το κουμπί/ένδειξη λειτουργίας πάνω
από το .
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
ανάβει με πράσινο χρώμα.
•
Για να μεταβεί η συσκευή στη λειτουργία
αναμονής Eco Power, πατήστε το κουμπί/
ένδειξη λειτουργίας πάνω από το για
λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα και έπειτα
αφήστε το.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για λίγη
ώρα και έπειτα σβήνει.
8
EL
•
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ενώ
βρίσκεται στην κανονική λειτουργία
αναμονής ή στη λειτουργία αναμονής
Eco Power, πατήστε ξανά σύντομα το
κουμπί/ένδειξη λειτουργίας πάνω από
το .
Λειτουργία
Κατάσταση
LED
Ενεργοποίηση Πατήστε σύντομα Πορτοκαλί/
-> Κανονική το κουμπί/ένδειξη λευκό ->
λειτουργίας πάνω Πράσινο
λειτουργία
από το .
αναμονής
Ενεργοποίη- Πατήστε το κουμπί/Πορτοκαλί/
ση/Κανονική ένδειξη λειτουργί- λευκό ή
ας πάνω από το πράσινο ->
λειτουργία
αναμονής -> για λιγότερο από 3 ΑπενεργοΛειτουργία
δευτερόλεπτα και ποίηση
αναμονής Eco έπειτα αφήστε το.
Power
Πατήστε σύντομα Πράσινο/
Κανονική
το κουμπί/ένδειξη Απενεργολειτουργία
λειτουργίας πάνω ποίηση ->
αναμονής/
από το .
Λειτουργία
Πορτοκαλί/
αναμονής
λευκό
Eco Power ->
Ενεργοποίηση
Για να συνδέσετε το AW3000 στο οικιακό
δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε, πρέπει να
εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις του οικιακού
δικτύου Wi-Fi στο AW3000.
Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο εγκατάστασης,
με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Πλατφόρμα Τύπος
φορητής
δρομοσυσκευής λογητή
Wi-Fi
iOS
Χωρίς
WPS
Android
Χωρίς
WPS
Άλλες
Μέθοδος
απαιτή- εγκατάστασεις
σης
Όχι
Όχι
Ανατρέξτε
στην επιλογή 1 (δείτε
'Επιλογή 1:
Δημιουργία
ασύρματης
σύνδεσης
σε δρομολογητή χωρίς
WPS μέσω
συσκευής
iOS' στη
σελίδα 10).
Ανατρέξτε
στην επιλογή 2 (δείτε
'Επιλογή 2:
Εγκατάσταση μέσω
δρομολογητή Wi-Fi
χωρίς WPS
και συσκευής Android'
στη σελίδα
12).
iOS ή
Android
WPS
iOS ή
Android
Με ή
χωρίς
WPS
Όχι
Ανατρέξτε
στην επιλογή 3 (δείτε
'Επιλογή 3:
Δημιουργία
ασύρματης
σύνδεσης σε
δρομολογητή με WPS'
στη σελίδα
15).
Διαθέ- Ανατρέξτε
τετε κα- στην επιλογή 4 (δείτε
λώδιο
Ethernet. 'Επιλογή 4:
Δημιουργία
ενσύρματης
σύνδεσης μέσω
καλωδίου
Ethernet' στη
σελίδα 16).
Προτού συνδέσετε το AW3000 στο οικιακό
σας δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι:
a ο δρομολογητής Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένος και λειτουργεί
σωστά.
b το AW3000 έχει ενεργοποιηθεί
και εκκινηθεί με επιτυχία
(δείτε 'Σύνδεση στο ρεύμα και
ενεργοποίηση' στη σελίδα 7).
c έχετε σημειώσει τον κωδικό
πρόσβασης του Wi-Fi.
Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το AW3000 θα
απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού
δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να
ακούτε μουσική ή διαδικτυακό ραδιόφωνο
μέσω του Philips AirStudio+ Lite κάθε
φορά που το AW3000 ενεργοποιείται και
συνδέεται αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
EL
9
Ε λλην ικ ά
4 Συνδέστε το
AW3000 στο
οικιακό σας
δίκτυο Wi-Fi.
Επιλογή 1: Δημιουργία
ασύρματης σύνδεσης σε
δρομολογητή χωρίς WPS
μέσω συσκευής iOS
1
2
3
Διαβάστε τις οδηγίες ρύθμισης του Wi-Fi
στην εφαρμογή.
Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι
η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη στο
οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Επιλέξτε Standard SETUP (Τυπική
ρύθμιση) και πατήστε Next (Επόμενο).
4
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, πατήστε
σύντομα το κουμπί WI-FI SETUP στο
πίσω μέρος του AW3000.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αρχίζει να αναβοσβήνει εναλλάξ με
πορτοκαλί και λευκό χρώμα.
»» Εμφανίζεται ένα νέο δίκτυο Wi-Fi
που δημιουργείται από το AW3000,
με όνομα δικτύου (SSID) Philips_
Install.
WiFi SETUP
< 3S
10
EL
< 30S
Πατήστε Next (Επόμενο) στην
παραπάνω οθόνη της εφαρμογής και
στη συνέχεια διαβάστε τις οδηγίες για
την εγκατάσταση του δικτύου.
7
8
9
6
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, κλείστε
την εφαρμογή και επιλέξτε το Philips_
Install από τη λίστα των διαθέσιμων
δικτύων Wi-Fi.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Philips_Install
και ανοίξτε ξανά το Philips AirStudio+
Lite.
Ε λλην ικ ά
5
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το
πλαίσιο εισαγωγής του κωδικού
πρόσβασης.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του
οικιακού δικτύου Wi-Fi, πατήστε Done
(Ολοκλήρωση) για ολοκλήρωση της
εισαγωγής και στη συνέχεια πατήστε
Next (Επόμενο).
* Αν ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi που
διαθέτετε περιέχει ειδικούς χαρακτήρες
όπως #/:/;/', θα πρέπει να αλλάξετε κωδικό
πρόσβασης.
EL
11
10 Δώστε το όνομα που θέλετε στο ηχείο
σας και πατήστε OK για να συνδέσετε
το AW3000 στο οικιακό σας δίκτυο
Wi-Fi.
Συμβουλή
•• Μόλις η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, μπορείτε να πατήσετε Rock n' Roll
στην παραπάνω οθόνη της εφαρμογής για να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή μουσικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα
"Αναπαραγωγή" (δείτε 'Αναπαραγωγή' στη σελίδα
17).
Επιλογή 2: Εγκατάσταση
μέσω δρομολογητή Wi-Fi
χωρίς WPS και συσκευής
Android
1
11 Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης του AW3000 να ανάψει
σταθερά με λευκό χρώμα.
»» Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη της
εφαρμογής.
»» Το AW3000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
12
EL
2
Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο
οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Επιλέξτε Standard SETUP (Τυπική
ρύθμιση) και πατήστε Next (Επόμενο).
Διαβάστε τις οδηγίες ρύθμισης του Wi-Fi
στην εφαρμογή.
4
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, πατήστε
σύντομα το κουμπί WI-FI SETUP στο
πίσω μέρος του AW3000.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί και λευκό
χρώμα εναλλάξ.
5
6
Πατήστε Next (Επόμενο) στην
παραπάνω οθόνη της εφαρμογής.
»» Η συσκευή Android αρχίζει αυτόματα
να συνδέεται με το δίκτυο Wi-Fi που
δημιουργήθηκε από το AW3000.
Περιμένετε μέχρι να εντοπιστεί το ηχείο.
»» Εμφανίζεται ένα νέο δίκτυο Wi-Fi
που δημιουργείται από το AW3000,
με όνομα δικτύου (SSID) Philips_
Install.
WiFi SETUP
< 30S
< 3S
EL
13
Ε λλην ικ ά
3
7
Επιλέξτε το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και
πατήστε Next (Επόμενο).
9
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης του AW3000 να ανάψει
σταθερά με λευκό χρώμα.
»» Το AW3000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
Σημείωση
•• Μόλις η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, μπορείτε να πατήσετε Rock n' Roll
στην παραπάνω οθόνη της εφαρμογής για να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή μουσικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα
"Αναπαραγωγή" (δείτε 'Αναπαραγωγή' στη σελίδα
17).
* Αν ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi που
διαθέτετε περιέχει ειδικούς χαρακτήρες
όπως #/:/;/', θα πρέπει να αλλάξετε κωδικό
πρόσβασης.
8
14
Δώστε το όνομα που θέλετε στο ηχείο
σας και πατήστε OK για να συνδέσετε
το AW3000 στο οικιακό σας δίκτυο
Wi-Fi.
EL
Επιλογή 3: Δημιουργία
ασύρματης σύνδεσης σε
δρομολογητή με WPS
1
Επιλέξτε Wi-Fi PROTECTED SETUP
(Ρύθμιση προστατευμένης πρόσβασης
Wi-Fi) και πατήστε Next (Επόμενο).
Διαβάστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση με
WPS.
4
Πατήστε το κουμπί WPS στο
δρομολογητή του οικιακού δικτύου
Wi-Fi.
Ε λλην ικ ά
2
WPS
5
3
Όταν σας ζητηθεί στην οθόνη, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί WI-FI SETUP
στο πίσω μέρος του AW3000.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί και
πράσινο χρώμα εναλλάξ.
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης του AW3000 να ανάψει
σταθερά με λευκό χρώμα και μετά
πατήστε Next (Επόμενο) στην οθόνη της
εφαρμογής.
»» Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη της
εφαρμογής.
»» Το AW3000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
WiFi SETUP
> 4S
EL
15
Συμβουλή
•• Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, μπορεί να
χρειαστεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
WPS για να επιτευχθεί η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi
ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS PBC από
τις σελίδες διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
αντίστοιχου δρομολογητή.
•• Μόλις η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, μπορείτε να πατήσετε Rock n' Roll
στην παραπάνω οθόνη της εφαρμογής για να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή μουσικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα
"Αναπαραγωγή" (δείτε 'Αναπαραγωγή' στη σελίδα
17).
12V=1A
ETHER
NET
3
Επιλογή 4: Δημιουργία
ενσύρματης σύνδεσης μέσω
καλωδίου Ethernet
Σημείωση
•• Αν χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση, θα πρέπει
απλώς να επιλέξετε Speaker already setup (Το ηχείο
έχει ήδη ρυθμιστεί) στην αρχική σελίδα Setup
(Ρύθμιση) (δείτε 'Λήψη του Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone ή στο tablet σας' στη σελίδα 6).
1
2
16
Αν έχετε επιχειρήσει να δημιουργήσετε
μια ασύρματη σύνδεση, πρέπει να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του
ασύρματου ηχείου Hi-Fi (δείτε
'Αντιμετώπιση προβλημάτων' στη
σελίδα 28) προτού εγκαταστήσετε την
ενσύρματη σύνδεση.
Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή ETHERNET στο πίσω
μέρος της συσκευής
• σε μία από τις θύρες Ethernet του
οικιακού δρομολογητή Wi-Fi
EL
To Modem
LAN4
LAN3
LAN2
LAN1
Reset
ETHER
NET
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη λειτουργίας/
κατάστασης να ανάψει σταθερά με λευκό
χρώμα.
»» Το AW3000 έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
2
Αναζητήστε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό με βάση το όνομα
ή τη θέση του, τη γλώσσα κ.λπ.
Σημείωση
•• Για τη μετάδοση μουσικής στο ηχείο μέσω DLNA
UPnP, χρησιμοποιήστε την αγαπημένη σας εφαρμογή
από smartphone ή PC/Mac που υποστηρίζει το
πρότυπο DLNA UPnP.
Ακρόαση διαδικτυακών
ραδιοφωνικών σταθμών
μέσω του AW3000
1
Ανοίξτε το Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone/tablet iOS ή Android.
3
Για να συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε και
πατήστε το όνομά του στη λίστα
αποτελεσμάτων.
EL
17
Ε λλην ικ ά
5 Αναπαραγωγή
Αποθηκευμένοι διαδικτυακοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί
1
2
Συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε .
»» Εμφανίζεται μια λίστα
αποθηκευμένων ραδιοφωνικών
σταθμών.
3
18
EL
Πατήστε στη γραμμή της λίστας όπου
θέλετε να προσθέσετε τον αποθηκευμένο
σταθμό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να
εκχωρήστε τον προρυθμισμένο αριθμό
2 στο συγκεκριμένο σταθμό, πατήστε τη
δεύτερη γραμμή.
»» Εμφανίζεται ένα μήνυμα με το όνομα και
τον προρυθμισμένο αριθμό του σταθμού.
Πατήστε OK στο πλαίσιο μηνύματος για
επιβεβαίωση.
»» Ο σταθμός προστίθεται στη λίστα
αποθηκευμένων ραδιοφωνικών
σταθμών.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
να προσθέσετε κι άλλους σταθμούς.
2
Πατήστε για να προσθέσετε απευθείας
το σταθμό στη λίστα αγαπημένων.
Συμβουλή
•• Δεν μπορείτε να διαγράψετε απευθείας έναν
αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά μπορείτε
να τον αντικαταστήσετε με κάποιον άλλο σταθμό.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να διαγράψετε το σταθμό
με τον προρυθμισμένο αριθμό 3, συντονιστείτε σε
κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε και
μετά πατήστε την 3η γραμμή για να αντικαταστήσετε
τον προηγούμενο σταθμό.
Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό
• Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (1-5) στο
AW3000 για να συντονιστείτε απευθείας
στους πέντε πρώτους αποθηκευμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
• Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο
στοιχείο Presets (Προεπιλογές) στην
οθόνη της εφαρμογής και να πατήσετε
κάποιον από τους αποθηκευμένους
σταθμούς για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
Δημιουργία λίστας αγαπημένων
1
Συντονιστείτε σε ένα διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό.
3
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
να προσθέσετε κι άλλους σταθμούς στη
λίστα αγαπημένων.
Για να συντονιστείτε σε έναν αγαπημένο
ραδιοφωνικό σταθμό
• Μεταβείτε στο στοιχείο Favorite stations
(Αγαπημένοι σταθμοί) στην οθόνη της
εφαρμογής και πατήστε κάποιον από
τους αγαπημένους σταθμούς για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
EL
19
Ε λλην ικ ά
4
Για να διαγράψετε έναν αγαπημένο
ραδιοφωνικό σταθμό
1
Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό
και πατήστε .
»» Ο ραδιοφωνικός σταθμός
καταργείται απευθείας από τη λίστα
αγαπημένων.
MP3 LINK
2
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην
εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής
ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου.
»» Μπορείτε να ακούτε μουσική από το
ασύρματο ηχείο Hi-Fi.
Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της
συσκευής αναπαραγωγής ήχου για
να ελέγξετε την αναπαραγωγή της
μουσικής.
Για μετάβαση στην πηγή ήχου MP3 Link με
μη αυτόματο τρόπο:
1
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Η μονάδα αυτή σάς παρέχει επίσης τη
δυνατότητα να ακούτε ήχο από εξωτερικές
συσκευές αναπαραγωγής ήχου.
1
20
Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή MP3-LINK στο πίσω
μέρος της συσκευής,
• στην υποδοχή ακουστικών
μιας εξωτερικής συσκευής
αναπαραγωγής ήχου.
EL
2
Ανοίξτε το Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone/tablet iOS ή Android.
Πατήστε Services -> MP3 link
(Υπηρεσίες -> MP3 Link) για να
επιλέξετε την πηγή MP3 Link.
5
Πατήστε Check online (Online έλεγχος).
»» Αν διατίθεται νέα ενημέρωση
υλικολογισμικού, εμφανίζεται
αυτόματα ένα παράθυρο προτροπής
για αναβάθμιση υλικολογισμικού.
Προκειμένου να βελτιώσετε την απόδοση
του AW3000, η Philips μπορεί να σας
προσφέρει νέο υλικολογισμικό για την
αναβάθμιση του AW3000.
Προειδοποίηση
•• Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε
πάντα το AW3000 σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Μην
αποσυνδέετε ποτέ το AW3000 από το ρεύμα όσο
διαρκεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.
1
2
3
4
Βεβαιωθείτε ότι το AW3000 είναι
ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο
ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το smartphone ή το
tablet σας.
Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο
Wi-Fi είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Ανοίξτε το Philips AirStudio+ Lite στο
smartphone/tablet iOS ή Android.
Πατήστε Services -> Device settings
(Υπηρεσίες -> Ρυθμίσεις συσκευής).
6
Πατήστε OK στο μήνυμα προτροπής
για να ξεκινήσει η αναβάθμιση
υλικολογισμικού.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
στο AW3000 αναβοσβήνει με
πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας.
EL
21
Ε λλην ικ ά
6 Αναβάθμιση υλικολογισμικού
7
22
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία αναβάθμισης
υλικολογισμικού και μετά πατήστε
OK στο μήνυμα προτροπής για
επανεκκίνηση της συσκευής.
EL
Ασύρματη ασφάλεια
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Εύρος συχνότητας
Προδιαγραφές
PBC (πάτημα ενός
κουμπιού)
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς
εξόδου
Απόκριση
συχνότητας
Λόγος σήματος
προς θόρυβο
MP3 Link
2 X 18 W RMS @ 10%
THD
80 Hz - 18 kHz, ±3 dB
> 86 dB
800 mV RMS 20 kohm
Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία
8 ohm
2 x τουίτερ θόλου, 2 x
Γούφερ 3,5"
>82 dB/m/W
Ασύρματη τεχνολογία
Πρότυπο
ασύρματης
επικοινωνίας
802.11b/g
WEP, κλειδιά με 10 ή
26 δεκαεξαδικά ψηφία
WPA (TKIP) ή
WPA2 (TKIP / AES)
με κωδική φράση
που περιέχει 8-40
εκτυπώσιμους
χαρακτήρες ASCII
2412 - 2462 MHz
(CH1-CH11) (για /79,
/37, /55, /97)
2412 - 2472 MHz
(CH1-CH13) (για /12,
/10, /05)
Ναι
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
PHILIPS
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ:
EFS05001800250 CE
Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση
ρεύματος σε
λειτουργία αναμονής
Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα
(Μ x Π x Υ)
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα
Είσοδος: 100 ~ 240 V,
50/60 Hz 2A
Έξοδος: 18 V 2,5 A
40 W
< 0,5 W
358 x 137 x 203 χιλ.
3,05 κιλά
2,1 κιλά
EL
23
Ε λλην ικ ά
7 Πληροφορίες
προϊόντος
8 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips
(www.philips.com/welcome). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι
έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το
σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
•• Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία αναμονής Eco (δείτε
'Σύνδεση στο ρεύμα και ενεργοποίηση'
στη σελίδα 7).
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία σίγασης. Η ένδειξη
λειτουργίας/κατάστασης αναβοσβήνει με
λευκό χρώμα όταν η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία σίγασης. Ρυθμίστε την
ένταση ήχου στην εφαρμογή Philips
AirStudio+ Lite ή απευθείας στο
AW3000.
•• Αν έχετε επιλέξει ενσύρματη σύνδεση,
ελέγξτε αν το καλώδιο Ethernet είναι
σωστά συνδεδεμένο (δείτε 'Επιλογή 4:
Δημιουργία ενσύρματης σύνδεσης μέσω
καλωδίου Ethernet' στη σελίδα 16).
24
EL
••
••
Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. Αν
χρειάζεται, επανεγκαταστήστε το δίκτυο
(δείτε 'Συνδέστε το AW3000 στο οικιακό
σας δίκτυο Wi-Fi.' στη σελίδα 9).
Αν η πηγή ήχου είναι μια εξωτερική
συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ρυθμίστε
την ένταση ήχου απευθείας στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται
•• Επανεκκινήστε το AW3000 και
επανεγκαταστήστε το δίκτυο Wi-Fi στο
AW3000 (δείτε 'Επιλογή 1: Δημιουργία
ασύρματης σύνδεσης σε δρομολογητή
χωρίς WPS μέσω συσκευής iOS' στη
σελίδα 10).
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και
ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε
•• Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει τη
μέθοδο WPS-PIN.
•• Ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID στο
δρομολογητή Wi-Fi.
•• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από
πιθανές πηγές παρεμβολών που μπορεί
να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi, όπως
είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.
•• Βεβαιωθείτε ότι το όνομα SSID του
οικιακού δρομολογητή αποτελείται από
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ότι
δεν περιέχει κενά διαστήματα ή ειδικούς
χαρακτήρες όπως %/#/*/#. Ο κωδικός
πρόσβασης του δικτύου δεν πρέπει να
περιέχει τους χαρακτήρες #/:/;/'.
•• Αν επιλέξετε να μετονομάσετε το
AW3000 στην εφαρμογή Philips
AirStudio+ Lite με μη αυτόματο
τρόπο, μην χρησιμοποιήσετε ειδικούς
χαρακτήρες ή σύμβολα.
Για ορισμένους τύπους δρομολογητών
Wi-Fi, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα
ένα όνομα δικτύου (SSID) όταν
χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα WPS για
τη σύνδεση. Πρέπει να αντικαθιστάτε
πάντα το προεπιλεγμένο όνομα
δικτύου (SSID) με ένα απλό όνομα
που αποτελείται από αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες. Επίσης, για λόγους
προστασίας του δικτύου σας, πρέπει να
αλλάζετε τη λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi.
Η ενσύρματη σύνδεση δικτύου απέτυχε
•• Αν έχετε επιχειρήσει να δημιουργήσετε
μια ασύρματη σύνδεση, πρέπει να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του
ασύρματου ηχείου Hi-Fi προτού
εγκαταστήσετε την ενσύρματη σύνδεση.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της
συσκευής:
1
2
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό
πλήκτρο 1 και συνδέστε ξανά το
καλώδιο τροφοδοσίας.
»» Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα,
έπειτα ανάβει σταθερά με πορτοκαλί
χρώμα και, μετά από λίγο, αρχίζει
να αναβοσβήνει ξανά με πορτοκαλί
χρώμα.
Αφήστε το αριθμητικό πλήκτρο 1.
Περιστασιακή διακοπή της μετάδοσης
μουσικής
Εκτελέστε μία ή όλες τις παρακάτω ενέργειες:
•• Μετακινήστε το AW3000 πιο κοντά στο
δρομολογητή Wi-Fi.
•• Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που
παρεμβάλλονται ανάμεσα στο AW3000
και το δρομολογητή Wi-Fi.
•• Αποφύγετε τη χρήση καναλιού Wi-Fi το
οποίο επικαλύπτεται υπερβολικά από το
κοντινό δίκτυο Wi-Fi.
•• Ελέγξτε αν η ταχύτητα του δικτύου
σας είναι αρκετά υψηλή (σε περίπτωση
που πολλές συσκευές χρησιμοποιούν
τον ίδιο δρομολογητή, ενδέχεται να
επηρεαστεί η απόδοση του ασύρματου
δικτύου). Απενεργοποιήστε τις άλλες
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον
οικιακό δρομολογητή.
•• Ενεργοποιήστε την επιλογή Quality of
Service (Ποιότητα υπηρεσίας [QoS]) - αν
είναι διαθέσιμη στο δρομολογητή Wi-Fi.
•• Απενεργοποιήστε άλλους δρομολογητές
Wi-Fi.
Η ένδειξη λειτουργίας/κατάστασης
εξακολουθεί να είναι κόκκινη. Τι να κάνω;
•• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο Ethernet για να επαναφέρετε τη
συσκευή.
1
2
Σημείωση
•• Μην αφήσετε το αριθμητικό πλήκτρο 1 μέχρι
η συσκευή να αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά με
πορτοκαλί χρώμα.
3
Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
Συνδέστε τη συσκευή στο δρομολογητή
μέσω καλωδίου Ethernet (δείτε 'Επιλογή
4: Δημιουργία ενσύρματης σύνδεσης
μέσω καλωδίου Ethernet' στη σελίδα 16).
Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί
αυτόματη επαναφορά της συσκευής, η
οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 10
λεπτά.
EL
25
Ε λλην ικ ά
••
9 Παράρτημα 1:
Ανάρτηση της
συσκευής στον
τοίχο
Σημείωση
•• Το επιτοίχιο στήριγμα που περιγράφεται παρακάτω
χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.
•• Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στήριξης του επιτοίχιου
στηρίγματος που αγοράσατε ταιριάζει με το μέγεθος
της οπής που υπάρχει στο πίσω μέρος του AW3000
(6,75 χιλ.).
•• Βεβαιωθείτε ότι το επιτοίχιο στήριγμα αντέχει
βάρος τουλάχιστον 11,3 κ.
4
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Για να αναρτήσετε
το προϊόν στον τοίχο με ασφάλεια, συμβουλευτείτε
κάποιον επαγγελματία.
5
Προειδοποίηση
Βρείτε μια κατάλληλη θέση στον τοίχο,
τοποθετήστε το επιτοίχιο στήριγμα που
αγοράσατε και σημειώστε με ένα μολύβι
το συγκεκριμένο σημείο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν
το στήριγμα που αγοράσατε για να
ανοίξετε τις οπές που έχετε σημειώσει.
•• Κίνδυνος τραυματισμού! Βεβαιωθείτε ότι δεν
προκαλείτε ζημιά σε κανέναν αγωγό τροφοδοσίας
(π.χ. αερίου, νερού, ή ηλεκτρικού ρεύματος) όταν
ανοίγετε οπές στον τοίχο.
Το AW3000 διαθέτει μια οπή στερέωσης ¼"
- 20 UNC (βάθος: 0,35") στο πίσω μέρος της
συσκευής.
0.35’’
1/4’’ -20UNC
6
Από αυτήν την οπή, μπορείτε να
αναρτήσετε εύκολα τη συσκευή στον
τοίχο χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο
επιτοίχιο στήριγμα. Θα πρέπει να αγοράσετε
ένα επιτοίχιο στήριγμα, καθώς δεν
περιλαμβάνεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες
που συνοδεύουν το επιτοίχιο στήριγμα που
αγοράσατε.
26
EL
Τοποθετήστε τη βίδα στο στήριγμα
στην οπή που βρίσκεται στο μέρος τους
AW3000 και γυρίστε την περιστρεφόμενη
λαβή για να σφίξετε τη βίδα.
Χρώμα LED
Αναβοσβήνει
με
πορτοκαλί
χρώμα
Ανάβει
σταθερά με
πορτοκαλί
χρώμα
Ανάβει με
λευκό και
πορτοκαλί
χρώμα
εναλλάξ
Ανάβει με
πράσινο και
πορτοκαλί
χρώμα
εναλλάξ
Ανάβει
σταθερά
με λευκό
χρώμα
Αναβοσβήνει
με λευκό
χρώμα
Ανάβει
σταθερά
με πράσινο
χρώμα
Σταθερά
αναμμένη
με κόκκινο
χρώμα
Το ηχείο δεν λειτουργεί
κανονικά. Πρέπει να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
του ηχείου (δείτε
'Αντιμετώπιση προβλημάτων'
στη σελίδα 28).
Επεξήγηση
Το ηχείο εκκινείται ή υπάρχει
αναβάθμιση υλικολογισμικού
σε εξέλιξη.
Το ηχείο δεν είναι
συνδεδεμένο σε δίκτυο.
Το ηχείο βρίσκεται σε
λειτουργία ρύθμισης
ασύρματης σύνδεσης,
υποβοηθούμενης από
την εφαρμογή AirStudio.
Ακολουθήστε τις οδηγίες
ρύθμισης στην εφαρμογή.
Η ρύθμιση ασύρματης
σύνδεσης με τη μέθοδο
WPS έχει ενεργοποιηθεί ή
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το ηχείο έχει συνδεθεί σε
δίκτυο Wi-Fi και είναι έτοιμο
για ασύρματη μετάδοση
μουσικής.
Το ηχείο βρίσκεται σε
λειτουργία σίγασης.
Το ηχείο βρίσκεται στην
κανονική λειτουργία
αναμονής (δείτε 'Σύνδεση
στο ρεύμα και ενεργοποίηση'
στη σελίδα 7).
EL
27
Ε λλην ικ ά
10 Παράρτημα 2:
Κατανόηση των
χρωμάτων LED
2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This
product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations
Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.
AW3000_10_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising