Philips AD315/12 Owner's manual

Philips AD315/12 Owner's manual
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
AD315/12
Πίνακας
περιεχομένων
1 Ασφάλεια και σημειώσεις
Ασφάλεια
Σημείωση
3
3
3
2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης
5
5
5
5
3 Ξεκινήστε
6
6
7
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Σύνδεση στο ρεύμα
Ενεργοποίηση
4 Αναπαραγωγή
7
Αναπαραγωγή από iPod/iPhone
7
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή 8
Προσαρμογή έντασης
8
5 Προδιαγραφές
9
9
9
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
9
Ενισχυτής
Γενικές πληροφορίες
EL
2
1 Ασφάλεια και
σημειώσεις
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν
προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των
οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
Ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη
συσκευή.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα
για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
•
•
•
•
•
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης
χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας
ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η
συσκευή αποσύνδεσης παραμένει
λειτουργική.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός
ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω
από το προϊόν.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Σημείωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
3
EL
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές
ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για
τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή
της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω
αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να
επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for
iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό
αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται
ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι
EL
4
2 Το δικό σας
ηχείο σύνδεσης
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
a
b
c
h
i
Εισαγωγή
Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να
απολαμβάνετε ήχο από το iPod/iPhone και
από άλλες συσκευές ήχου.
d
Περιεχόμενα συσκευασίας
e
f
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• 1 τροφοδοτικό AC
• Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
• Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας
a Βάση iPod/iPhone
b Ένδειξη LED
c
•
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
μονάδας.
d Θήκη μπαταρίας
e DC IN
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
f AUDIO IN
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής
ήχου.
g ΕΝΤΑΣΗ
• Προσαρμογή έντασης.
h
5
EL
•
Αναπαραγωγή/παύση.
3 Ξεκινήστε
Προσοχή
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
DC IN
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου
__________________________
Αριθμός σειράς
___________________________
Σύνδεση στο ρεύμα
Το ηχείο σύνδεσης λειτουργεί είτε με ρεύμα
είτε με μπαταρίες.
Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά
από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ
τις μπαταρίες στη φωτιά.
•• Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν εξαντληθεί ή αν
δεν σκοπεύετε να τις χρησιμοποιήσετε για μεγάλο
διάστημα.
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
1
2
Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA 1,5V με τη
σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται
στην εικόνα.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
4X1.5V UM3/LR6
Επιλογή 1: Ρεύμα AC
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί
στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
μονάδας.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
Συνδέστε το τροφοδοτικό AC:
• στην υποδοχή ρεύματος στο πίσω
μέρος του ηχείου σύνδεσης.
• στην πρίζα.
EL
6
Ενεργοποίηση
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ηχείο
σύνδεσης.
»» Οι ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
Το ηχείο σύνδεσης μεταβαίνει στη λειτουργία
αναμονής στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν πατάτε ξανά .
• Όταν το ηχείο παραμένει αδρανές
για 15 λεπτά, στην περίπτωση που
τροφοδοτείται με ρεύμα.
»» Οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν.
4 Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή από iPod/
iPhone
Το ηχείο σύνδεσης σάς παρέχει τη
δυνατότητα να ακούτε ήχο από το iPod/
iPhone.
Συμβατότητα iPod/iPhone
Το ηχείο σύνδεσης υποστηρίζει τα
παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone.
Ενδείκνυται για:
• iPod touch (5ης γενιάς)
• iPod nano (7ης γενιάς)
• iPhone 5
Ακρόαση iPod/iPhone
1
2
3
7
EL
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το
ηχείο σύνδεσης.
»» Οι ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν.
Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση
σύνδεσης.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο
iPod/iPhone.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο
σύνδεσης.
Φόρτιση iPod/iPhone
Σημείωση
•• Αν το ηχείο σύνδεσης λειτουργεί με τις μπαταρίες,
δεν μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone.
Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο
στο ρεύμα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone
αρχίζει να φορτίζει.
Προσαρμογή έντασης
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου:
• Πατήστε +/- στο ηχείο σύνδεσης, ή
• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
στο iPod/iPhone ή στην εξωτερική
συσκευή.
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Με αυτό το ηχείο σύνδεσης μπορείτε επίσης
να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές
ήχου, όπως είναι οι συσκευές MP3.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι δεν εντοπίζεται ήχος από την
υποδοχή σύνδεσης στο ηχείο.
1
2
3
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το
ηχείο σύνδεσης.
Συνδέστε το καλώδιο MP3 link (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή ρεύματος AUDIOIN στο πίσω μέρος του ηχείου
σύνδεσης.
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Συμβουλή
•• Όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται από
μπαταρίες, η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη σε
σχέση με την τροφοδοσία ρεύματος.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην
εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
EL
8
5 Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Προειδοποίηση
Ονομαστική ισχύς εξόδου
2 X 4 W RMS
Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσόμενο
ρεύμα (AC)
- Μπαταρίες
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή
Μέγ. φορτίο για iPod/
iPhone
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
9
EL
6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Μοντέλο:
KSAS0151200150HE,
Είσοδος: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 0,4 A
Έξοδος: 12 V 1.5 A
4 μπαταρίες AA
<10,5 W
<0,5 W
5V
1A
300 x 119 x 164 χιλ.
1,45 κ.
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips
(www.philips.com/welcome). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι
έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το
σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο σύνδεσης είναι
πλήρως φορτισμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο
σύνδεσης.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AD315_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement