Fidelio | DTM5095/12 | Owner's Manual | Fidelio Fidelio ηχοσύστημα σύνδεσης DTM5095/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Fidelio Fidelio ηχοσύστημα σύνδεσης DTM5095/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
DTM5095
Εγχειρίδιο χρήσης
Πίνακας
περιεχομένων
1 Ασφάλεια και σημειώσεις
Ασφάλεια
Σημείωση
2
2
4
2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 6
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
3 Ξεκινήστε
Σύνδεση κεραίας FM
Σύνδεση στο ρεύμα
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου
Ρύθμιση ρολογιού
Ενεργοποίηση
6
6
7
8
10
10
10
11
11
12
4 Αναπαραγωγή
12
Αναπαραγωγή από δίσκο
12
Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad
13
Αναπαραγωγή από USB
13
Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth 14
5 Επιλογές αναπαραγωγής
Προσωρινή διακοπή/συνέχιση
αναπαραγωγής
Διακοπή αναπαραγωγής
Μετάβαση σε ένα κομμάτι
Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία
αναπαραγωγή
Προγραμματισμός κομματιών
Εμφάνιση πληροφοριών ID3.
16
16
16
16
16
16
16
17
6 Ακρόαση ραδιοφώνου
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών
σταθμών
Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
Εμφάνιση πληροφοριών
αναπαραγωγής
7 Προσαρμογή ήχου
Προσαρμογή έντασης
Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού
εφέ
Βελτίωση μπάσων
Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος
Σίγαση ήχου
8 Άλλες λειτουργίες
17
17
17
18
18
19
19
19
19
19
19
20
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας
Ρύθμιση αφύπνισης
Ακρόαση ήχου από εξωτερική
συσκευή
20
20
21
9 Πληροφορίες προϊόντος
Προδιαγραφές
Πληροφορίες δυνατότητας
αναπαραγωγής μέσω USB
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3
10 Αντιμετώπιση προβλημάτων
22
22
23
23
24
EL
1
1 Ασφάλεια και
σημειώσεις
Φροντίδα του προϊόντος σας
•
•
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν
προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των
οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
Ασφάλεια
Ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη
συσκευή.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα
για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
•
•
•
•
•
2
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης
χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας
ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η
συσκευή αποσύνδεσης παραμένει
λειτουργική.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός
ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω
από το προϊόν.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
EL
•
•
Μην τοποθετείτε κανένα άλλο
αντικείμενο εκτός από δίσκους στο
διαμέρισμα δίσκου.
Μην τοποθετείτε στραβούς ή
σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα
δίσκου.
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε τους δίσκους από το
διαμέρισμα δίσκου.
Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού
από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του
προϊόντος.
Φροντίδα του περιβάλλοντος
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε για το σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων της περιοχής σας.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν
μαζί με τα συνήθη απορρίμματα του σπιτιού
σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή
μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Ασφάλεια ακοής
Προειδοποίηση
•• Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή
σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για
πολλή ώρα.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής. Με το
παρόν, η WOOX Innovation δηλώνει ότι το
προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις
της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε να βρείτε
τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
Συμμόρφωση
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω
ετικέτα:
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος
της συσκευής.
Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.
• Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην
ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να
παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ
που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια
ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και
σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από
ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των
ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες
που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε
ορισμένο βαθμό.
• Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους.
Με την πάροδο του χρόνου το
"επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε
υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά
από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που
ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην
πραγματικότητα να είναι δυνατό και
επιβλαβές για την ακοή σας. Για την
προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση
σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού
προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την
αλλάζετε.
Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο
έντασης:
• Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή
ρύθμιση.
• Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να
μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά,
χωρίς παραμόρφωση.
EL
3
Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά
διαστήματα:
• Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο,
ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή”
επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης
απώλεια ακοής.
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον
εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να
κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.
Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες
όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Να ακούτε σε λογική ένταση και για
εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε
την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η
ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να
μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω
σας.
• Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις,
να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή
να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ
χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε
ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται
να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε
πολλές περιοχές είναι και παράνομο.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
4
EL
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο
Windows αποτελούν εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for
iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι
το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί
ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad
αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί
από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα
πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν
φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της
παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής
της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα
κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η
χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone
ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad
είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση
τους από τη WOOX Innovations γίνεται
κατόπιν αδείας.
© 2013 CSR plc και εταιρείες του ομίλου.
Το σήμα aptX® και το λογότυπο aptX είναι
εμπορικά σήματα της CSR plc ή κάποιας
από τις εταιρείες του ομίλου της και μπορεί
να έχουν κατατεθεί σε μία ή περισσότερες
δικαιοδοσίες.
EL
5
2 Σύνδεση
συστήματος
ψυχαγωγίας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Εισαγωγή
Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:
• να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές
USB, iPod/iPhone/iPad, συσκευές Bluetooth
και άλλες εξωτερικές συσκευές
• να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς
Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου
με τα παρακάτω εφέ ήχου:
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
• Living Sound
Η μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω
μορφές μέσων:
6
EL
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• Τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAΑ
• Καλώδια ρεύματος
• Καλώδιο MP3 Link
• Κεραία FM
• Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
• Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
o
p
q
n
m
a
l
b
c
d
e
f
k
j
i
h
g
r
s
a DOCK
• Βάση σύνδεσης για iPod/iPhone/iPad.
b PRESET +/• Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να
επιλέξετε έναν προσυντονισμένο
ραδιοφωνικό σταθμό.
• Στην πηγή δίσκου/USB, πατήστε
για να μεταβείτε στο προηγούμενο/
επόμενο άλμπουμ.
c SRC
• Επιλογή πηγής: DISC, FM TUNER,
DOCK, USB, AUX ή BT.
d
•
•
Ενεργοποίηση της μονάδας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή
λειτουργία αναμονής Eco Power.
e PROG
• Στην πηγή δίσκου/USB,
πατήστε παρατεταμένα για να
•
•
προγραμματίσετε την αναπαραγωγή
κομματιών.
Στην πηγή δέκτη, πατήστε
παρατεταμένα για να
προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε
παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το
ρολόι.
f SUB VOL
• Ρύθμιση έντασης υπογούφερ.
g Μονάδα δίσκου
h Ένδειξη LED
i
•
Εξαγωγή του δίσκου.
j Οθόνη ενδείξεων
• Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
k VOL +/• Προσαρμογή έντασης.
EL
7
l
m
n
/
Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης,
πατήστε για να μεταβείτε στο
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης,
πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε
αναζήτηση εντός κάποιου κομματιού.
• Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να
συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό.
• Πατήστε για να ρυθμίσετε το ρολόι
και το χρονοδιακόπτη.
•
•
Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή
προγραμματισμού.
a
b
c
s
d
e
BT
•
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
o ΤΡΑΒΗΞΤΕ
• Τραβήξτε για να ανοίξετε το
προστατευτικό πλαίσιο.
p AUX
• Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής
ήχου.
q
Επισκόπηση του
τηλεχειριστηρίου
•
Υποδοχή USB.
r FM AERIAL
• Σύνδεση κεραίας FM.
f
g
h
r
q
p
i
j
k
o
l
n
m
s AC MAIN~
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
a
•
•
Ενεργοποίηση της μονάδας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή
λειτουργία αναμονής Eco Power.
b EJECT
• Εξαγωγή του δίσκου.
c CD/ID3
• Επιλέξτε πηγή CD.
• Εμφάνιση πληροφοριών ID3.
8
EL
d
/OK
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
Επιβεβαίωση επιλογής.
l SLEEP/TIMER
• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας.
• Ρύθμιση αφύπνισης.
/
Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης,
πατήστε για να μεταβείτε στο
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης,
πατήστε για να κάνετε αναζήτηση
εντός κάποιου κομματιού.
• Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να
συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό.
• Ρύθμιση ρολογιού και
χρονοδιακόπτη.
m DSC
• Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης
ήχου.
•
•
e
•
f MP3 LINK/USB
• Επιλογή πηγής MP3 Link ή USB.
g MENU/
• Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone/
iPad.
• Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή
προγραμματισμού.
h
•
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
i VOL +/• Προσαρμογή έντασης.
j Αριθμητικό πληκτρολόγιο
• Επιλογή κομματιού.
• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
k PROG/CLOCK SET
• Στην πηγή δίσκου/USB,
πατήστε παρατεταμένα για να
προγραμματίσετε την αναπαραγωγή
κομματιών.
• Στην πηγή δέκτη, πατήστε
παρατεταμένα για να
προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
• Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε
παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το
ρολόι.
n DBB
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).
o REPEAT/SHUFFLE
• Επιλογή λειτουργίας επανάληψης/
τυχαίας αναπαραγωγής.
p Living Sound
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
εφέ Living Sound.
q DOCK/BT
• Επιλογή συσκευής iPod/iPhone/iPad
ως πηγής ήχου.
• Επιλογή πηγής Bluetooth.
r PRESET/ALBUM /
• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
• Μετάβαση στο προηγούμενο/
επόμενο άλμπουμ.
• Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone/
iPad.
s TUNER/RDS
• Επιλογή πηγής FM.
• Εμφάνιση πληροφοριών Συστήματος
ραδιοφωνικής μετάδοσης
δεδομένων (RDS).
EL
9
3 Ξεκινήστε
Προσοχή
•• Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στην πίσω
πλευρά της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου
__________________________
Αριθμός σειράς
___________________________
Σύνδεση κεραίας FM
Συμβουλή
•• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία
και προσαρμόστε τη θέση της.
Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην
υποδοχή FM AERIAL που βρίσκεται στην
πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.
10
EL
Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η
τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο
κάτω μέρος της μονάδας.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
•• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες
συνδέσεις.
Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος:
• στην υποδοχή AC~MAINS στην
πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.
• στην πρίζα.
Προετοιμασία
τηλεχειριστηρίου
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά
από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην
απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του
τηλεχειριστηρίου:
1
2
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
3
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA
με σωστή πολικότητα (+/-), όπως
υποδεικνύεται.
Σημείωση
•• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις
μπαταρίες.
•• Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες
μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
Ρύθμιση ρολογιού
1
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το
PROG/CLOCK SET για περισσότερα
από δύο δευτερόλεπτα, για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης
ρολογιού.
»» Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή
24 ωρών.
2
Πατήστε
/
για να επιλέξετε μορφή
12 ή 24 ωρών και στη συνέχεια πατήστε
PROG/CLOCK SET.
»» Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
EL
11
3
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την
ώρα και στη συνέχεια πατήστε PROG/
CLOCK SET.
»» Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών
και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4
Πατήστε
λεπτά.
5
Πατήστε PROG/CLOCK SET για
επιβεβαίωση.
/
για να ρυθμίσετε τα
Ενεργοποίηση
Πατήστε .
»» Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία
επιλεγμένη πηγή.
Θέση σε κατάσταση αναμονής
Πατήστε ξανά για μετάβαση της μονάδας
σε λειτουργία αναμονής.
»» Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης
ενδείξεων μειώνεται.
»» Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).
Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής
Eco Power:
Πατήστε το για περισσότερα από δύο
δευτερόλεπτα.
»» Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης
ενδείξεων θα σβήσει.
Για εναλλαγή μεταξύ της κανονικής
λειτουργίας αναμονής και της λειτουργίας
αναμονής Eco Power:
Πατήστε το για περισσότερα από δύο
δευτερόλεπτα.
Σημείωση
•• Στη λειτουργία αναμονής, αν δεν πατήσετε κανένα
πλήκτρο για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco
Power.
12
EL
4 Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή από δίσκο
1
Πατήστε CD/ID3στο τηλεχειριστήριο ή
πατήστε επανειλημμένα SRC στην κύρια
μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου
το CD.
2
Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου
με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη
προς τα δεξιά.
»» Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά
αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε
.
• Πατήστε EJECT για να βγάλετε το
δίσκο από τη θήκη δίσκου.
Αναπαραγωγή iPod/iPhone/
iPad
Το σύστημα σύνδεσης σάς παρέχει τη
δυνατότητα να ακούτε ήχο από iPod/iPhone/
iPad.
Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad
Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα
iPod/iPhone/iPad.
Ενδείκνυται για
• iPad Mini
• iPad 4
• iPhone 5
• iPod nano (7ης γενιάς)
• iPod touch (5ης γενιάς)
Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad
Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση
σύνδεσης.
Ακρόαση iPod/iPhone/iPad
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί
σωστά.
1
Πατήστε DOCK στο τηλεχειριστήριο ή
πατήστε επανειλημμένα SRC στην κύρια
μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου
το DOCK.
2
Αναπαραγάγετε τα αρχεία ήχου στο
iPod/iPhone/iPad.
»» Ο ήχος από το συνδεδεμένο iPod/
iPhone/iPad μεταδίδεται αυτόματα
από το σύστημα βάσης σύνδεσης.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε
.
• Για να πλοηγηθείτε στο μενού:
πατήστε MENU/ , στη συνέχεια
/ /
/
για επιλογή και τέλος
OK για επιβεβαίωση.
Φόρτιση iPod/iPhone/iPad
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad
αρχίζει να φορτίζει αυτόματα.
Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad
Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.
Αναπαραγωγή από USB
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει
περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.
EL
13
1
2
Πατήστε επανειλημμένα MP3 LINK/USB
στο τηλεχειριστήριο ή SRC στην κύρια
μονάδα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου
το USB.
Συνδέστε τη συσκευή USB στην
υποδοχή
(USB) στην πίσω πλευρά
της μονάδας.
»» Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά
αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε
.
Σημείωση
•• Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth στη μονάδα,
εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της
συσκευής.
•• Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές.
•• Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα
στη μονάδα και τη συζευγμένη συσκευή είναι
περίπου 10 μέτρα.
•• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα
και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια
λειτουργίας.
1
Πατήστε επανειλημμένα SRC στην
κύρια μονάδα ή πατήστε DOCK/BT στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ως
πηγή ήχου το Bluetooth.
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
3
Επιλέξτε το "PHILIPS DTM5095" στη
συσκευή, για να προχωρήσετε στη
σύζευξη.
»» Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει
μπλε.
»» Η μονάδα παράγει δύο
χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").
•
4
Αναπαραγωγή από συσκευή
Bluetooth
Μέσω της μονάδας, μπορείτε να ακούσετε
μουσική από μια συσκευή Bluetooth.
14
EL
Για ορισμένες συσκευές, θα χρειαστεί
ενδεχομένως να εισαγάγετε τον
κωδικό σύζευξης "0000".
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής
στη συσκευή Bluetooth.
Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης
Bluetooth
BT
Η μονάδα μπορεί να θυμηθεί έως και 8
συσκευές Bluetooth που είχαν συζευχθεί στο
παρελθόν. Αν θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε
τις πληροφορίες αυτών των συνδέσεων
Bluetooth.
BT
BT
PHILIPS
DTM5095
PIN
1
Πατήστε για ενεργοποίηση της
μονάδας.
2
Πατήστε το
στην κύρια μονάδα για
τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.
»» Μόλις ολοκληρωθεί η διαγραφή,
η μονάδα παράγει έναν
χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
»» Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα.
0000
Συμβουλή
•• Αν η μονάδα μεταβεί από την πηγή Bluetooth σε
κάποια άλλη πηγή, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
αποσυνδέεται αυτόματα.
EL
15
5 Επιλογές
αναπαραγωγής
2
Προσωρινή διακοπή/
συνέχιση αναπαραγωγής
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα REPEAT/
SHUFFLE για να επιλέξετε:
•
(Επανάληψη ενός):
Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή
του τρέχοντος κομματιού.
•
(Επανάληψη όλων):
Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή
όλων των κομματιών.
•
(Τυχαία αναπαραγωγή): Γίνεται
αναπαραγωγή όλων των κομματιών
με τυχαία σειρά.
2
Για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα
REPEAT/SHUFFLE μέχρι να πάψει να
εμφανίζεται η λειτουργία επανάληψης/
τυχαίας αναπαραγωγής.
Επαναλαμβανόμενη και
τυχαία αναπαραγωγή
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε
για προσωρινή διακοπή/
συνέχιση της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε για να διακόψετε την
αναπαραγωγή.
Μετάβαση σε ένα κομμάτι
Σημείωση
Για CD:
1
Πατήστε το
/
για επιλογή
διαφορετικού κομματιού.
• Για απευθείας επιλογή ενός
κομματιού, πατήστε ένα πλήκτρο στο
αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε
την κανονική αναπαραγωγή.
•• Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας
αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν
ταυτόχρονα.
•• Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας
αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή
προγραμματισμένων κομματιών.
Για δίσκο MP3 και USB:
1
Πατήστε / για να επιλέξετε
άλμπουμ ή φάκελο.
2
Πατήστε
/
για να επιλέξετε
κομμάτι ή αρχείο.
Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε παρατεταμένα
/
για
αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
16
EL
Προγραμματισμός
κομματιών
Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20
κομμάτια .
1
Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση
διακοπής, πατήστε PROG/CLOCK SET
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προγραμματισμού.
»» Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
[PROG] (Πρόγραμμα).
2
Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε
για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
3
Πατήστε
/
για να επιλέξετε
αριθμό κομματιού και στη συνέχεια
PROG/CLOCK SET για επιβεβαίωση.
4
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να
προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
5
Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
κομματιών.
»» Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
εμφανίζεται η ένδειξη [PROG]
(Πρόγραμμα).
• Για να διαγράψετε το πρόγραμμα,
στη θέση διακοπής, πατήστε .
/
Εμφάνιση πληροφοριών ID3.
Σε λειτουργία CD, κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε CD/ID3 για να
εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Αριθμός κομματιού
• Χρόνος αναπαραγωγής
• Όνομα τίτλου
• Όνομα καλλιτέχνη
• Όνομα άλμπουμ
6 Ακρόαση
ραδιοφώνου
Συντονισμός σε
ραδιοφωνικό σταθμό
Συμβουλή
•• Για βέλτιστη λήψη FM, προεκτείνετε πλήρως την
κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.
1
Πατήστε TUNER/RDS στο
τηλεχειριστήριο ή πατήστε
επανειλημμένα SRC στην κύρια μονάδα
για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το δέκτη.
2
Πατήστε το
/
για περισσότερα
από δύο δευτερόλεπτα.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH]
(Αναζήτηση).
»» Το ραδιόφωνο συντονίζεται
αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό
σήμα λήψης.
3
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
συντονιστείτε σε περισσότερους
σταθμούς.
• Για να συντονιστείτε σε σταθμό
με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε
επανειλημμένα
/
μέχρι να
εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.
Προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Συμβουλή
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
EL
17
Αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε PROG/CLOCK
SET για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα
προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO SRCH]
(Αυτόματη αναζήτηση).
»» Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί
προγραμματίζονται με σειρά
ανάλογη με την ισχύ λήψης της
ζώνης συχνοτήτων.
»» Ο πρώτος προγραμματισμένος
ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται
αυτόματα.
Μη αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
1
2
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
3
Πατήστε / για να εκχωρήσετε έναν
αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό
σταθμό και στη συνέχεια πατήστε
PROG/CLOCK SET για επιβεβαίωση.
»» Εμφανίζονται ο αριθμός
προεπιλογής και η συχνότητα του
προεπιλεγμένου σταθμού.
4
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.
Πατήστε PROG/CLOCK SET για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προγραμματισμού.
»» Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
[PROG] (Πρόγραμμα).
Σημείωση
•• Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο
σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.
18
EL
Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε / για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα
αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε
απευθείας έναν προρρυθμισμένο
αριθμό.
Εμφάνιση πληροφοριών
αναπαραγωγής
Το RDS (Σύστημα ραδιοφωνικής μετάδοσης
δεδομένων) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να
μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.
Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα
TUNER/RDS για να εμφανιστούν οι
πληροφορίες RDS.
7 Προσαρμογή
ήχου
Προσαρμογή έντασης
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε VOL +/- για να αυξήσετε/μειώσετε
την ένταση του ήχου.
Ρύθμιση έντασης υπογούφερ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε SUB VOL στην κύρια μονάδα για
να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου του
υπογούφερ.
Κατανομή ήχου σε
μεγαλύτερο εύρος
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε Living
Sound για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου Living Sound.
»» Εάν η λειτουργία Living Sound είναι
ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η
ένδειξη
.
Σίγαση ήχου
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε για σίγαση ή επαναφορά του
ήχου.
Επιλογή προκαθορισμένου
ηχητικού εφέ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα DSC για να
επιλέξετε:
• [JAZZ] (τζαζ)
• [POP] (ποπ)
• [FLAT] (επίπεδο)
• [ROCK] (ροκ)
• [CLASSIC] (κλασική)
Βελτίωση μπάσων
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DBB για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
δυναμική ενίσχυση μπάσων.
»» Αν είναι ενεργοποιημένο το DBB, η
λειτουργία DBB είναι ενεργή.
EL
19
8 Άλλες
λειτουργίες
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας
1
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε
παρατεταμένα το SLEEP/TIMER μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη [SET
TIMER] (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη).
2
Πατήστε CD, USB, DOCK ή TUNER για
να επιλέξετε μια πηγή.
3
Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
»» Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την
ώρα και στη συνέχεια πατήστε ξανά
SLEEP/TIMER.
»» Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών
και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
5
Πατήστε
λεπτά.
6
Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
»» Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης
ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.
Αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής
μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
1
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη,
πατήστε επανειλημμένα SLEEP/TIMER
για να επιλέξετε μια καθορισμένη
χρονική περίοδο (σε λεπτά).
»» Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής
λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος,
εμφανίζεται η ένδειξη .
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας
1
Πατήστε επανειλημμένα SLEEP/TIMER
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [SLEEP
OFF] (Απενεργοποίηση διακοπής
λειτουργίας).
»» Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής
λειτουργίας απενεργοποιείται, η
ένδειξη εξαφανίζεται.
Ρύθμιση αφύπνισης
Αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Μπορείτε
να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το CD, το
ΔΕΚΤΗ FM, το iPod/iPhone/iPad ή τη συσκευή
USB.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
20
EL
/
για να ρυθμίσετε τα
Σημείωση
•• Για να βγείτε από το μενού ρύθμισης του
χρονοδιακόπτη χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση,
πατήστε MENU/ .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
αφύπνισης
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε
επανειλημμένα SLEEP/TIMER για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
»» Εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης
είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η
ένδειξη .
»» Εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης
είναι απενεργοποιημένος, η ένδειξη
εξαφανίζεται.
Σημείωση
•• Αν επιλεγεί η πηγή CD/USB/DOCK αλλά δεν
υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB/iPod/
iPhone/iPad, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία FM
TUNER.
Ακρόαση ήχου από
εξωτερική συσκευή
Μέσω αυτού του συστήματος βάσης
σύνδεσης, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο
από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.
1
Πατήστε επανειλημμένα MP3 LINK για
να επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου.
2
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3
Link:
• στην υποδοχή MP3 LINK στην πίσω
πλευρά της μονάδας
• στην υποδοχή ακουστικών της
συσκευής
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
χρήσης της συσκευής)
EL
21
9 Πληροφορίες
προϊόντος
Δέκτης
Εύρος συντονισμού
FM: 87,5
- 108
MHz
50 KHz
Βήμα συντονισμού
Ευαισθησία
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Είσοδος MP3 Link
200 W
100 Hz - 16
kHz, ±3 dB
>70 dB
<600 mV RMS
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Υποστηριζόμενος
δίσκος
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
22
EL
Ημιαγωγός
12 εκ.
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
24 Bits / 44,1 kHz
<1%
60 Hz -16 kHz
(44,1 kHz)
>65 dBA
<22 dBf
<51 dBf
<30 dBf
<3%
>70
dBA
Ηχεία
Σύνθετη
αντίσταση ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία
6Ω+3x6Ω
Γούφερ 5,25" + 3 x
πλήρους εύρους 2,75"
>82 dB/m/W
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
Κατανάλωση ενέργειας σε
αναμονή
USB Direct
Φορτίο συσκευής USB
Διαστάσεις
220 - 240 V,
50/60 Hz
< 0,5 W
Έκδοση 2.0/1.1
≤500 mA
– Κύρια μονάδα (Π x Υ
x Β)
Βάρος
300 x 994 x 300
χιλ.
- Με τη συσκευασία
13,2 κιλά
- Κύρια μονάδα
10,2 κιλά
Πληροφορίες δυνατότητας
αναπαραγωγής μέσω USB
Υποστηριζόμενα φορμά
δίσκων MP3
Συμβατές συσκευές USB:
• Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
• Συσκευές αναπαραγωγής USB flash
(USB 2.0 ή USB 1.1)
• Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη
συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)
•
•
Υποστηριζόμενα φορμά:
• USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12,
FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512
byte)
• Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων):
32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός
bit
• WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
• Ο μέγιστος αριθμός ένθετου
καταλόγου είναι 8 επίπεδα
• Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο
99
• Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο
999
• Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη
έκδοση
• Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8
(μέγιστο μήκος: 128 byte)
•
•
•
ISO9660, Joliet
Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα
με το μήκος του ονόματος αρχείου)
Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
Υποστηριζόμενες συχνότητες
δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256
(kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
Μη υποστηριζόμενα φορμά:
• Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι
το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία
MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται
στην οθόνη.
• Τα μη υποστηριζόμενα φορμά
αρχείων παραλείπονται. Για
παράδειγμα, τα έγγραφα Word
(.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση
.dlf παραβλέπονται και δεν
πραγματοποιείται αναπαραγωγή
τους.
• Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
• Αρχεία WMA με προστασία DRM
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Αρχεία WMA σε φορμά Lossless
EL
23
10 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε
διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC της μονάδας είναι σωστά
συνδεδεμένο.
•• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC
τροφοδοτείται με ρεύμα.
•• Για εξοικονόμηση ενέργειας, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα
μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του
κομματιού και δεν πατηθεί κανένα
κουμπί ελέγχου.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
•• Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
•• Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά
συνδεδεμένα.
•• Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των
ηχείων είναι στερεωμένα.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται
24
EL
••
••
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα
ξανά.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα
μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του
κομματιού και δεν πατηθεί κανένα
κουμπί ελέγχου.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο
•• Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί
λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή
πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι
από την κύρια μονάδα.
•• Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο
τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
•• Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη
σωστή πολικότητα (σήματα +/– ), όπως
υποδεικνύεται.
•• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
•• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας
προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην
πρόσοψη της μονάδας.
Δεν εντοπίζεται δίσκος
•• Εισαγάγετε ένα δίσκο.
•• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει
τοποθετηθεί ανάποδα.
•• Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η
υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο
φακό.
•• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
•• Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD
ή έναν δίσκο σωστού φορμά.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων
αρχείων από συσκευή USB
•• Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη
συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο
όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
•• Το φορμά των αρχείων αυτών δεν
υποστηρίζεται.
Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται
•• Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη
μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
•• Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική
κεραία FM.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί
•• Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
•• Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη
διαγράφηκε
•• Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο
ρεύματος αποσυνδέθηκε.
•• Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.
Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι
διαθέσιμη μετά από επιτυχημένη σύνδεση
•• Η συσκευή Bluetooth δεν είναι συμβατή
με τη μονάδα.
Σφάλμα σύνδεσης με συσκευή Bluetooth
•• Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ
που απαιτούνται για τη μονάδα.
•• Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη
συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε
αυτήν τη συσκευή ή όλες τις
υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και
ξαναπροσπαθήστε.
Το συζευγμένο κινητό τηλέφωνο συνδέεται
και αποσυνδέεται διαρκώς
•• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή.
Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο
κοντά στη μονάδα ή απομακρύνετε
τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ
του κινητού τηλεφώνου και της μονάδας.
•• Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται
να συνδέονται και να αποσυνδέονται
συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή
τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν
υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.
•• Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η
σύνδεση με Bluetooth μπορεί να
απενεργοποιείται αυτόματα για
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν
υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.
EL
25
Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
DTM5095_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising