Philips | AJ3138/12 | Owner's Manual | Philips Ραδιορολόι AJ3138/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Ραδιορολόι AJ3138/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
AJ3138
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
EL
1
Σημαντικό
Ασφάλεια
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη
μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
h Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
i Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή
κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και
στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
j Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από
τον κατασκευαστή.
k Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι,
βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται
από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά
του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο
τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
l Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια
καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
m Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή
της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως
εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας,
εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή,
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς
αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή
βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές
με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
o Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
p Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
q Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας
συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η
συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή
φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο
ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από το ρεύμα.
Σημείωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν
στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
της συσκευής.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε
τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία
για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η
συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό
προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε
τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
2
Το ρολόι-ραδιόφωνο
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Εισαγωγή
Με αυτό το ραδιορολόι, μπορείτε:
•
να απολαμβάνετε ραδιόφωνο FM
•
να γνωρίζετε την ώρα
•
να ξυπνάτε με το βομβητή, τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό
σταθμό ή κάποιον ηχογραφημένο ήχο
•
να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:
•
Κύρια μονάδα x 1
•
Τροφοδοτικό AC x 1
•
Διακοσμητικός δακτύλιος x 1
•
Κουμπί x 2
•
Εγχειρίδιο χρήσης x 1
•
Οδηγός γρήγορης έναρξης x 1
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
a
k
b
c
d
e
j
i
f
l
h
g
a volume
• Προσαρμογή έντασης.
m
n
o
b mic
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο.
c repeat alarm/brightness control
• Επανάληψη αφύπνισης.
• Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
d tuning
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
e Πίνακας ενδείξεων
f radio
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου.
g Θήκη μπαταρίας
Κεραία (Στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών)
h Υποδοχή AC IN
i set/scan
• Ρύθμιση ρολογιού.
• Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
j +/•
•
•
•
k
•
•
•
/
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
Ρύθμιση ώρας.
Επιλογή μορφής ώρας.
Ρύθμιση αφύπνισης.
Προβολή ώρας αφύπνισης.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.
l rec/play
• Ηχογράφηση ήχου.
• Αναπαραγωγή ηχογραφημένου ήχου.
m display
•
Εμφάνιση πληροφοριών.
n nap
• Επιλογή χρόνου σύντομου ύπνου.
o sleep
• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
3
Ξεκινήστε
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά
που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός
μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου __________________________
Αριθμός σειράς ___________________________
Τοποθέτηση μπαταριών
Προσοχή
•• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από
θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες
στη φωτιά.
•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν η συσκευή δεν
χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε την
μπαταρία.
•• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να
απορρίπτονται σωστά.
1
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
2
3
Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη
σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
»» Η οθόνη ανάβει για 5 δευτερόλεπτα.
Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
Συμβουλή
•• Όταν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρία, η οθόνη ανάβει για
5 δευτερόλεπτα μετά από κάθε λειτουργία.
Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής
ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην
πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο
ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την
υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
•• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι
έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
• στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της κύριας
μονάδας.
• στην υποδοχή ρεύματος.
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
1
2
3
4
5
6
7
8
Σε λειτουργία ρολογιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
set/scan.
»» Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε +/- για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε set/scan για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24
ωρών.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε το έτος.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την
ημερομηνία.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
προβολής μήνα-ημέρας.
4
Ακρόαση ραδιοφώνου
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
1
2
Πατήστε radio για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Περιστρέψτε το tuning δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για
να συντονίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1
2
Πατήστε radio για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το set/scan για 2
δευτερόλεπτα.
»» Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά
ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
»» Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός
μεταδίδεται αυτόματα.
Μη αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
•• Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1
2
3
4
5
6
Πατήστε radio για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Περιστρέψτε το tuning δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για
να συντονίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
Πατήστε το set/scan.
»» Ο αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
Πατήστε επανειλημμένα το +/- για να επιλέξετε έναν
προρυθμισμένο αριθμό.
Πατήστε set/scan για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε
περισσότερους σταθμούς.
Συμβουλή
•• Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό,
προγραμματίστε έναν άλλο στη θέση του.
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού
σταθμού
1
2
Πατήστε radio για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
Πατήστε +/- για επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού.
5
Ρύθμιση αφύπνισης
Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ξεχωριστές ώρες αφύπνισης. Για ήχο
αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε το βομβητή, το ραδιόφωνο FM ή
έναν ηχογραφημένο ήχο.
1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
2 Πατήστε / .
»» Εμφανίζεται το
ή το .
3
Πατήστε set/scan.
»» Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4
5
Πατήστε +/- για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε set/scan για επιβεβαίωση.
»» Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
6
7
Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Επαναλάβετε τα βήματα 3-5, για να επιλέξετε ενεργοποίηση
της αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα, τις καθημερινές
ή το σαββατοκύριακο.
Επαναλάβετε τα βήματα 3-5, για να επιλέξετε μια πηγή
αφύπνισης: κουδούνισμα, ραδιόφωνο ή ηχογραφημένο ήχο.
»» Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα την προκαθορισμένη
ώρα και ηχεί με το βομβητή, το ραδιόφωνο ή τον
ηχογραφημένο ήχο.
8
Συμβουλή
•• Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το
/
για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της αφύπνισης.
•• Η λειτουργία αφύπνισης για ήπιο ξύπνημα είναι σχεδιασμένη
μόνο για πηγή κουδουνίσματος/ραδιοφώνου.
•• Για προσαρμογή της έντασης για την πηγή ραδιοφώνου,
πραγματοποιήστε πρώτα έξοδο από τη λειτουργία αφύπνισης.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
αφύπνισης
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις αφυπνίσεις με επιτυχία.
1
Πατήστε
ή
επανειλημμένα για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της αφύπνισης.
»» Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το
ή το .
»» Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, το
ή το
εξαφανίζεται.
Επανάληψη αφύπνισης
1
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε repeat alarm/brightness
control.
»» Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.
Συμβουλή
•• Μπορείτε να πατήσετε ξανά repeat alarm/brightness control
για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για την επανάληψη της
αφύπνισης (5, 10, 15, 20, 25 ή 30 λεπτά).
Διακοπή ήχου αφύπνισης
1
Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο
ή
.
»» Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης
παραμένουν.
Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης
1
6
Πατήστε
/
ή display.
Άλλες λειτουργίες
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι-ραδιόφωνο ώστε να
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα.
1 Πατήστε το sleep επανειλημμένα για την επιλογή ώρας (σε
λεπτά).
»» Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από την
καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:
1 Πατήστε sleep επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
[OFF] (απενεργοποίηση) ή πατήστε radio.
»» Το
εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αφύπνιση
και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
Ρύθμιση αφύπνισης σύντομου ύπνου
1
Πατήστε nap επανειλημμένα για την επιλογή χρόνου
σύντομου ύπνου (σε λεπτά).
»» Η αφύπνιση ηχεί μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για απενεργοποίηση της αφύπνισης σύντομου ύπνου
1 Πατήστε επανειλημμένα nap μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
[OFF].
Ηχογράφηση ήχου
Σημείωση
•• Μπορείτε να ηχογραφήσετε έως και 8 δευτερόλεπτα.
1
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το rec/play κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας ηχογράφησης.
»» Εμφανίζεται το [ REC].
»» Όταν ηχογραφηθεί ο ήχος, εμφανίζεται το
.
Συμβουλή
•• Κρατήστε την πηγή του ήχου κοντά στο mic στο επάνω μέρος
της μονάδας.
•
Για την αναπαραγωγή του ηχογραφημένου ήχου, πατήστε
rec/play.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη
.
Προσαρμογή του επιπέδου έντασης
1
Περιστρέψτε το volume για αύξηση/μείωση της έντασης του
ήχου.
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης
1
Πατήστε repeat alarm/brightness control επανειλημμένα για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της
οθόνης.
Ενεργοποίηση λειτουργίας ριπής οπίσθιου
φωτισμού
1
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το repeat alarm/brightness
control για 5 δευτερόλεπτα.
»» Ο οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει.
»» Την επόμενη φορά που θα ηχήσει η αφύπνιση, ο οπίσθιος
φωτισμός θα αναβοσβήνει για 3 λεπτά.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ριπής οπίσθιου φωτισμού
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το repeat alarm/brightness
control για 5 δευτερόλεπτα ξανά.
Αλλαγή του διακοσμητικού δακτυλίου και
των κουμπιών
Σημείωση
•• Μπορείτε να αλλάξετε το διακοσμητικό δακτύλιο και τα κουμπιά
με το δακτύλιο και τα κουμπιά που παρέχονται.
Για αλλαγή του διακοσμητικού δακτυλίου
1 Περιστρέψτε το δακτύλιο αριστερόστροφα.
»» Ο δακτύλιος διαχωρίζεται από την κύρια μονάδα.
ope
n
open
2
Τοποθετήστε το δακτύλιο προς εγκατάσταση στην κύρια
μονάδα.
3
Περιστρέψτε το δακτύλιο δεξιόστροφα.
»» Ο δακτύλιος έχει τοποθετηθεί.
Για αλλαγή των κουμπιών
1 Τραβήξτε τα κουμπιά απευθείας έξω από την υποδοχή.
2 Τοποθετήστε τα κουμπιά προς εγκατάσταση στις υποδοχές.
7
Πληροφορίες προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Δέκτης (FM)
Εύρος συντονισμού
87,5 - 108MHz
Πλέγμα συντονισμού
50KHz
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 26dB
<22 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας
>28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο
>50dB
Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοσία
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
- AC: Μοντέλο: EA3514050018G
Είσοδος: 220 - 230V~ ,50Hz,
0,02A,
Έξοδος: 5V~, 0,18A
- DC: 3 μπαταρίες x AAA
2W
Κατανάλωση ενέργειας κατά
την αναμονή
<0,5W
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (π x υ x β)
103 x 102 x 103 χιλ.
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα
0,6 κιλά
0,3 κιλά
8
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προσοχή
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής,
ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη
Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε
διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος είναι σωστά
συνδεδεμένο.
•
Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
•
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας
AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της
τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί
•• Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
•• Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί
•• Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα
τροφοδοσίας.
•• Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.
Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and
is the manufacturer of the product. WOOX Innovations
is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V.
AJ3138_12_UM_V8.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising